Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP"

Transkript

1 Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP sv-se Bruks- och monteringsanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på torktumlaren. M.-Nr

2 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar torktumlaren mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och minskad mängd avfall. Din återförsäljare kan återta transportförpackningen för återvinning. Hantering av uttjänad torktumlare Elektriska och elektroniska produkter som har tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för deras funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker och skador på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade torktumlaren i hushållsavfallet. Spara energi Så här undviker du onödigt lång torktid och ökad energiförbrukning: Låt tvätten centrifugeras i tvättmaskinen med maximalt centrifugeringsvarvtal. Du sparar cirka 30 % energi och tid vid torkning om tvätten centrifugeras med 1600 v/min istället för med 800 v/min. Använd maximal tvättmängd för respektive torkprogram. Energiförbrukningen blir då gynnsammast beräknat på den totala tvättmängden. Se till att det inte är alltför varmt i rummet. Om det finns andra värmealstrande apparater i rummet, lufta rummet och/eller stäng av dessa. Rengör luddfiltren efter varje torkomgång. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Hör efter med din återförsäljare vid behov. Se till att den uttjänade torktumlaren förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 2

3 Innehållsförteckning Bidra till att skona miljön...2 Säkerhetsanvisningar och varningar....6 Använda torktumlaren Manöverpanel...17 Första idrifttagningen av torktumlaren...17 Hur displayen fungerar...18 Första gången du använder torktumlaren Anvisningar och tips för tvätt Förbered tvätten Lägga i tvätt i torktumlaren Välja program Snabbinstruktion...22 Senare start...26 Programöversikt...27 Grundprogram...27 Specialprogram...30 Ändra programförlopp Betal-/bokningssystem...32 Ändra pågående program Avbryta pågående program...32 Lägga i tvätt i efterhand eller plocka ur tvätt...32 Strömavbrott...32 Resttid...32 Rengöring och skötsel...33 Beakta rengöringsintervall När ska luddfiltren rengöras? När behöver filtret i sockeln rengöras? När behöver gallret nere till höger / luftkanalerna rengöras?

4 Innehållsförteckning Luddfilter...36 Torrengöring...36 Våtrengöring...37 Sätta tillbaka luddfiltren...37 Filter i sockel...38 Ta ut filtret...38 Rengöring...39 Byta filter i sockeln...39 Rengöra serviceluckan och utrymme för värmeväxlare Återmontering...42 Galler/luftkanaler nere till höger Ta ut filtret...43 Rengöring...43 Återmontering...44 Torktumlare...44 Hur man klarar av mindre störningar själv...45 Kontroll- och felmeddelanden i displayen Ett otillfredsställande torkresultat Andra problem Byta glödlampa...51 Miele service Reparationer...52 Optiskt gränssnitt PC...52 Extra tillbehör...52 Uppställning och anslutning Översiktsbild framsida...53 Översiktsbild baksida...54 Uppställning Sidovy...55 Stålsockel...55 Torktumlaren sedd uppifrån...55 Tvätt-torkpelare

5 Innehållsförteckning Uppställning Transportera torktumlaren till uppställningsplatsen...56 Rikta torktumlaren...57 Säkra torktumlaren så den inte glider iväg...57 Betal-/bokningssystem...58 Vädra uppställningsrummet...58 Avloppsslang för kondensvatten...59 Avloppsslang...59 Möjligheter att placera vattenavloppet: Exempel: Fast anslutning till ett vattenlås Elanslutning...61 Tekniska data...62 Menyn Inställningar...64 Öppna menyn Inställningar över Driftansvarigs nivå Språk...65 Driftansvarigs nivå...65 Skrynkelskydd...66 Summer...66 Tid...66 Kontrast...66 Ljusstyrka Standby...67 Torrhetsgrader...67 Torrhetsgrader V/K...67 Torrhetsgr. strykfritt Torrhetsgrad mangelf Rensa luftvägar...68 Senare start

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna bruksanvisning ska ovillkorligen läsas. Denna torktumlare uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan torktumlaren tas i bruk. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och skötsel. Därmed undviker du olyckor och skador på torktumlaren. Dessa säkerhetsföreskrifter och varningar ska finnas tillgängliga för alla personer som använder torktumlaren och/eller så ska dessa personer informeras om dem. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Användningsområde Torktumlaren är uteslutande avsedd för textilier som har tvättats i vatten och enligt skötseletiketten tål torktumling. All annan användning kan innebära fara. Miele ansvarar inte för skador som uppkommit till följd av otillåten eller felaktig användning. Torktumlaren är inte avsedd att användas utomhus. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller på grund av oerfarenhet eller okunskap inte kan använda torktumlaren på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt eller anvisning av en ansvarig person. Barn under åtta år ska hållas borta från torktumlaren, om de inte hålls under ständig uppsikt. Barn från åtta år och uppåt får använda, rengöra eller underhålla torktumlaren utan uppsikt endast om de blivit instruerade om torktumlaren så väl att de kan använda, rengöra och underhålla den på ett säkert sätt. Barn måste kunna se och förstå riskerna med att använda torktumlaren på ett felaktigt sätt om de ska använda den. Håll uppsikt över barn som är i närheten av torktumlaren. Låt aldrig barn leka med torktumlaren. Teknisk säkerhet Kontrollera att torktumlaren inte har några synliga yttre skador innan den installeras och tas i bruk. En skadad torktumlare får inte installeras eller tas i drift. Gör inga ändringar på torktumlaren som inte uttryckligen har godkänts av Miele. Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara). 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Torktumlarens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning uppfylls. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Miele ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av att jordkabel saknas eller på grund av kabelbrott på jordkabeln. Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka Miele inte ansvarar. Reparationer får endast utföras av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan inte garantibestämmelserna åberopas om det skulle uppstå fel på torktumlaren vid senare tillfälle. Defekta delar får bara ersättas med Mieles originalreservdelar. Endast om Mieles originalreservdelar används garanteras att torktumlaren helt och hållet uppfyller de säkerhetskrav som vi ställer på våra produkter. Om värmepumpstumlaren inte underhålls regelbundet och fackmannamässigt kan reducerad effekt, funktionsstörningar och brandrisk inte uteslutas. Vid fel på torktumlaren eller vid rengöring och skötsel är torktumlaren spänningsfri endast om: stickproppen är utdragen ur eluttaget huvudströmmen är avstängd säkringen är helt urskruvad/frånslagen. Se även avsnittet "Uppställning och anslutning" under "Elanslutning". Torktumlaren får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel på båtar). 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar Information om värmepumpen och köldmedium Torktumlaren arbetar med ett gasformigt köldmedium som inte är brännbart och inte explosivt. Brummande ljud under torkning är normala och beror på värmepumpstekniken. Torktumlaren fungerar som vanligt ändå. Att torktumlaren står still efter korrekt transport innan den installeras är i allmänhet inte nödvändigt (se avsnittet "Uppställning och anslutning"). Om den inte har transporterats korrekt måste den dock stå stilla efter transporten eftersom värmepumpen kan ta skada annars. Den här torktumlaren innehåller fluorerade växthusgaser. Hermetiskt tillsluten. Beteckning på köldmedium: R134a Mängd köldmedium: 0,50 kg GWP (Global Warming Potential) köldmedium: 1430 kg CO 2 e GWP (Global Warming Potential) produkt: 715 kg CO 2 e 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar Se avsnitten "Uppställning och anslutning" och "Tekniska data". Stickproppen måste alltid vara lättåtkomlig för att kunna bryta strömmen till torktumlaren. Vid fast anslutning måste strömmen till torktumlaren kunna brytas allpoligt på uppställningsplatsen. Luftspalten mellan torktumlarens undersida och golvet får inte göras mindre genom till exempel socklar, lister eller tjocka heltäckningsmattor. En tillräcklig lufttillförsel kan inte garanteras då. I torktumlarluckans öppningsutrymme får ingen låsbar dörr, skjutdörr eller upphängd dörr monteras. Denna torktumlare är på grund av speciella krav (som till exempel temperatur, fukt, kemisk beständighet, reptålighet och vibration) utrustad med en speciallampa. Denna lampa får bara användas för det avsedda ändamålet. Den är inte anpassad för vanlig rumsbelysning. 10

11 Säkerhetsanvisningar och varningar Användning Maximal tvättmängd är 6,5 kg (torr tvätt). Mindre mängder tvätt för enstaka program hittar du i avsnittet "Programöversikt". Stå, sitt eller luta dig inte mot luckan. Torktumlaren kan välta. Risk för skador! Stäng luckan efter varje torkomgång. På så vis undviker du att barn försöker klättra in i torktumlaren eller gömma föremål i den smådjur tar sig in i torktumlaren. Torktumlaren får inte rengöras med högtryckstvätt och inte spolas av med vatten. Håll alltid rummet där torktumlaren står fritt från damm och ludd. Smutspartiklar i inluften kan leda till blockeringar. Störningar i funktionen kan uppstå och det finns risk för brand! Torktumlaren får inte användas utan luddfilter användas utan galler nere till höger användas med trasiga luddfilter och finfilter (i sockeln). Om de är trasiga: byt ut dem direkt! Torktumlaren skulle i så fall sättas igen av ludd vilket skulle förorsaka fel. 11

12 Säkerhetsanvisningar och varningar För att inga funktionsstörningar ska uppstå vid torkning: Rengör luddfiltren efter varje torkomgång. Luddfiltren och finfiltren (i sockeln) måste torkas efter våtrengöring. Det kan uppstå funktionsstörningar om våta luddfilter används! Luftvägarna (luddfilter, filter i sockeln, galler nere till höger) måste alltid rengöras när en uppmaning visas i displayen. Placera inte torktumlaren i rum där det är risk för frost. Vid temperaturer kring fryspunkten kan torktumlarens funktion påverkas. Fryst kondensvatten i pumpen och i avloppsslangen kan skada torktumlaren. Den tillåtna temperaturen i rummet där torktumlaren står uppställd ska ligga mellan +2 och +35 C. Om kondensvattnet leds ut externt, se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg om den hängs upp i ett handfat eller i en tvättho. Annars kan slangen glida iväg och kondensvattnet som rinner ut kan orsaka skador. Kondensvatten är inget dricksvatten. Att dricka kondensvatten kan innebära hälsofara för såväl människor som djur. 12

13 Säkerhetsanvisningar och varningar På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier som inte har tvättats. inte är tillräckligt rena och har kvar rester av olja, fett eller annan smuts (till exempel kökstextilier, textilier som används för kosmetik med rester av oljor, fett och krämer). Textilier som inte är tillräckligt rena riskerar att självantända. Det kan till och med ske efter avslutad torktumling och utanför torktumlaren. innehåller brandfarliga rengöringsmedel eller rester av aceton, alkohol, bensin, petroleum, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax, vaxborttagningsmedel eller kemikalier (kan till exempel förekomma i moppar, kärl och skurtrasor). innehåller rester av läggningsvätska, hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande. Sådana typer av starkt nedsmutsade textilier måste därför tvättas särskilt noggrant: använd en större mängd tvättmedel och välj en hög tvättemperatur. Tvätta textilierna flera gånger om de inte blir riktigt rena. Ta ut alla föremål ur fickor (till exempel tändare och tändstickor). OBS! Stäng aldrig av torktumlaren innan torkprogrammet är avslutat. Du får endast göra detta om du tar ut alla textilier direkt och placerar dem så att värmen kan avges. 13

14 Säkerhetsanvisningar och varningar Brandfara! Torktumlaren får inte anslutas till ett uttag som regleras till exempel via ett tidur eller en elanläggning med effekttoppsbrytare. Om torkprogrammet skulle avbrytas innan avkylningsfasen är avslutad, finns risk att tvätten självantänder. På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier eller produkter som har tvättats med industriella kemikalier (till exempel kemtvätt) till största delen innehåller skumgummi, gummi eller gummiliknande material. Exempelvis produkter av latexskumgummi, duschmössor, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder samt kuddar med skumgummifyllning. har fyllning och är skadade (till exempel kuddar eller jackor). Fyllning som läcker ut kan orsaka brand. Efter uppvärmningen följer i många program en avkylning för att säkerställa att textilierna håller en temperatur som inte skadar dem (till exempel för att förhindra att de självantänder). Först efter avkylningsfasen är programmet avslutat. Ta alltid ut all tvätt direkt efter programslut. Sköljmedel och liknande produkter ska användas enligt tillhörande anvisningar. 14

15 Säkerhetsanvisningar och varningar Förvara eller använd inte bensin, petroleum eller andra lättantändliga ämnen i närheten av torktumlaren. Brand- och explosionsrisk! Se till att torktumlaren inte får friskluft som innehåller ångor av klor, fluor eller andra lösningsmedel. Brandrisk! För maskindelar av rostfritt stål gäller: Rostfria ytor får inte komma i kontakt med flytande disk- och desinfektionsmedel som innehåller klor eller natriumhypoklor. Sådana medel kan förorsaka korrosion på rostfritt stål. Aggressiva klorblekmedel kan likaså förorsaka korrosion. Därför bör öppna behållare med sådana medel inte ställas i torktumlarens direkta närhet. 15

16 Säkerhetsanvisningar och varningar Tillbehör Endast tillbehör som uttryckligen har godkänts av Miele får användas. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar. Torktumlare och tvättmaskin kan monteras ihop till en tvätt-torkpelare. För att göra detta behövs en monteringssats från Miele för tvätt-torkpelare. Denna finns att köpa som extra tillbehör. Tänk på att köpa rätt monteringssats så att den passar din tvättmaskin och torktumlare. Se till att du köper en passande sockel till din torktumlare. Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. 16

17 Använda torktumlaren Manöverpanel Display Efter inkoppling av torktumlaren lyser displayen som bekräftelse. När torktumlaren är driftklar, visas grundmenyn. Knappen Start Kontrollampan blinkar när du väljer Start och lyser sedan konstant efter programstart. Knappar, OK, + Närmare förklaringar finns på nästa sida. Knapp Med denna knapp väljer du Senare start och visning av aktuell tid. Optiskt gränssnitt PC Används av Miele service som kontroll- och överföringspunkt. Knappen Skongång plus Torkning med reducerad mekanisk bearbetning. Programväljare Programväljaren kan vridas åt höger eller vänster. KnappenTill/Från Används för till- och frånkoppling av torktumlaren. Torktumlaren kopplar automatiskt från för att spara energi. Det gör den efter 15 minuter om du inte aktiverar några knappar eller funktioner, efter Programslut/Skrynkelskydd eller efter inkoppling av torktumlaren. Knappen Lucka Oberoende av strömförsörjningen kan du öppna luckan med denna knapp. Första idrifttagningen av torktumlaren Innan torktumlaren används första gången måste den vara rätt installerad och ansluten. Se avsnitten "Uppställning och anslutning" och "Första idrifttagning av torktumlaren". 17

18 Använda torktumlaren Hur displayen fungerar Displayen visar bland annat: programvalet programtiden, tiden för programstarten och programslutet. Via displayen ställer du in: Specialprogramm Jeans Skjortor Outdoor Automatic (om det är frisläppt) Superkort Huvudkuddar Fintvätt Korg Vit-/Kulörtvätt Siden Senare start Menyn Inställningar Här kan du anpassa torktumlarens elektronik till olika krav. Ytterligare information finns i slutet av bruksanvisningen. Knapparna /+ För ändring av de värden och program som visas i displayen: minskar värdet eller flyttar markeringen uppåt + ökar värdet eller flyttar markeringen neråt OK För bekräftelse av valt värde och val av påföljande komponenter. Knappen För val av senare start. Dessutom kan man trycka på denna knapp under torkning för att visa den beräknade tiden för programslutet eller den aktuella tiden. 18

19 Första gången du använder torktumlaren Ställ upp torktumlaren och anslut den korrekt. Om torktumlaren transporterades på annat sätt än beskrivet i avsnittet "Uppställning och installation", måste den stå upprätt i ungefär 1 timme innan den ansluts till elnätet. För att koppla in torktumlaren trycker du kort på knappen Till/Från. Så fort torktumlaren är driftklar så visas grundmenyn. Första gången torktumlaren kopplas in visas kort meddelandet Miele Professional Willkommen. Displayen växlar till inställning av språk. Display, inställning av språk dansk deutsch english Välj önskat språk med hjälp av knapparna + och och bekräfta med OK. Det valda språket markeras med en bock. Ställ klockan (om det behövs) Du kan när som helst i efterhand ställa klockan via menyn Inställningar. 10 :00 Ställ klockan Ställ in aktuell timme med hjälp av knapparna och + och bekräfta med OK. Ställ in minuterna på samma sätt och bekräfta. Grundmeny Grundmenyn visas alltid efter inkoppling så länge inget program har valts. 10:00 Välj program Inställningar... Information om inställningarna finns i slutet av denna bruksanvisning. Nu kan du lägga in tvätt i torktumlaren och välja ett program såsom beskrivs i avsnittet "Snabbinstruktion". 19

20 Anvisningar och tips för tvätt 1. Förbered tvätten Skötselsymboler Torkning / Normal/låg temperatur Torkningen sker skonsamt i alla program. Du behöver inte dela upp textilierna /. Inte lämplig att torka i torktumlare. Strykning och mangling Mycket het. Het. Varm. Ej strykning/mangling. Innan torkning Tvätta starkt nedsmutsade textilier särskilt ordentligt. Använd tillräckligt med tvättmedel och tvätta på en hög temperatur. Tvätta dem flera gånger om de inte blir riktigt rena. Torka inte textilier som droppar vatten. Låt tvätten centrifugeras i tvättmaskinen med maximalt centrifugeringsvarvtal. Ju högre centrifugeringsvarvtalet är, desto mer energi och tid kan du spara under torktumlingen. Nya färgade textilier ska tvättas separat innan de torkas första gången. De får heller inte torkas tillsammans med ljusa textilier. Dessa textilier kan färga av sig (även på plastdetaljer i torktumlaren). Dessutom kan färgat ludd fastna på textilierna. Du kan torka stärktvätt i torktumlare. Du ska dock tillsätta dubbel mängd stärkmedel för att få rätt appretureffekt. Kontrollera att textilierna/tvätten har hela fållar och sömmar. På så sätt kan du undvika att textilfyllningar läcker ut. Det finns risk att de börjar brinna under torkningen! Knyt ihop textilskärp och förklädesband. Knäpp knappar i stora textilier som exempelvis påslakan och örngott så att inte mindre plagg hamnar i dessa... Stäng blixtlås, hakar och hyskor. Sy fast eller ta bort behåbyglar som lossnat. Öppna jackor och långa blixtlås så att textilierna torkar jämnt. För att få en jämn torkning..... centrifugera ordentligt... lägg textilierna luftigare.. sortera dem i samma textilsort, storlek, enligt skötselsymboler och efter samma torrhetsgrad. 20

21 Anvisningar och tips för tvätt 2. Lägga i tvätt i torktumlaren Brandrisk vid felaktig användning! Läs avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar". Ta ur föremål som till exempel tvättbollar ur tvätten. Tvättbollar kan smälta vid torkning och skada både torktumlare och tvätt. Fyll aldrig torktumlaren för mycket. Det sliter på kläderna, torkresultatet försämras och tvätten blir skrynklig. Följ alltid anvisningarna om maximal tvättmängd för respektive program (se avsnittet "Programöversikt"). Energiförbrukningen blir då gynnsammast beräknat på den totala tvättmängden. Risken för att den strykfria tvätten ska bli skrynklig ökar ju mer tvätt som är i torktumlaren. Detta gäller särskilt för mycket ömtålig tvätt (exempelvis skjortor och blusar). Minska i extremfall mängden tvätt. 3. Välja program För många program kan du välja olika torrhetsgrad efter önskemål:... till exempel Skåptorrt+, om du vill vika ihop tvätten efter tumlingen och lägga iväg den... till exempel Varmmangeltorrt eller Stryktorrt, om du exempelvis vill mangla tvätten efter tumlingen. Se avsnittet "Programöversikt". Välj Skongång plus (reducerad mekanisk bearbetning) om du torkar textilier som är särskilt skrynkelkänsliga. Innermaterialet i dunfyllda textilier tenderar att krympa beroende på kvalitet. Dessa textilier bör endast torkas i programmet Superkort. Rena linnetextilier får endast torkas i torktumlare om det anges på skötseletiketten att det är möjligt. Linne kan ruggas i torktumlaren. Dessa textilier bör endast torkas i programmet Superkort. Ylle och ylleblandningar tenderar att ludda ihop sig och krympa. Sådana textilier bör endast torkas i programmet Ylle. Trikåplagg (till exempel t-tröjor och underkläder) krymper ofta i första tvätten. Därför ska trikåplagg inte övertorkas för att undvika ytterligare krympning. Köp trikåplagg eventuellt en eller två storlekar större än normalt. 21

22 Snabbinstruktion Sortera tvätten Läs ovillkorligen avsnittet "Anvisningar och tips för tvätt". Lägg i tvätt i torktumlaren Undvik att textilierna blir förstörda! Kontrollera innan du stänger luckan att ingen tvätt hamnar i kläm. Öppna luckan. Fyll torktumlaren med tvätt. Stäng luckan genom att slå igen den lätt. 22

23 Snabbinstruktion Välj program För att koppla in trycker du kort på knappen Till/Från. OBS! Om du inte använder torktumlaren inom 15 minuter så kopplar den automatiskt från. Under drift med betal-/bokningssystemet kopplar den inte från automatiskt. Välja Specialprogram Vid val av Specialprogram visas dessa i displayen. Jeans Skjortor Outdoor Markera önskat program med knapparna + och. Pilen i displayen visar att det finns ytterligare alternativ att välja på. Bekräfta med knappen OK. I vissa specialprogram väljer du torrhetsgrad så här: Skjortor Skåptorrt Tid: h Vrid programväljaren till önskat program. Beroende på vilket program som valts visar displayen olika information. I programmen Vit-/Kulörtvätt och Strykfri tvätt väljer du torrhetsgrad direkt med programväljaren. Med knapp + och kan du ändra torrhetsgraden. Torrhetsgrader som kan väljas: se avsnittet "Programöversikt". Kallufts,- Varmluftsprogram och Program för torkningskorg 1:00 h Varmluft Tid: h Tiden kan förlängas eller förkortas med knapparna + eller. 23

24 Snabbinstruktion Knappen Skongång plus Välj Skongång plus om du ska torka skrynkelkänsliga textilier. Kontrollampan lyser när du väljer tillval. Se avsnittet "Programöversikt". Knappen Se avsnittet "Senare start". Betal-/bokningssystem Om det finns ett betal-/bokningssystem ska uppmaningen om betalning/bokning i displayen beaktas. Om programmet avbryts eller om luckan öppnas, kan du (beroende på inställning) göra en ny bokning! Starta program Så snart ett program kan startas blinkar kontrollampan Start. Tryck på knappen Start. I displayen visas Programstart och därefter Torkning samt programtiden. I torrhetsgradsprogrammen visas uppnådd torrhetsgrad i displayen för respektive program (Varmmangeltorrt... Stryktorrt... och så vidare). Ändra programförlopp I avsnittet "Ändra programförlopp" hittar du följande information, om du behöver ändra något: Betal-/bokningssystem Ändra pågående program Avbryta pågående program Lägga i tvätt i efterhand eller plocka ur tvätt Strömavbrott Resttid Programlängd/resttidsprognos När du väljer ett program visas den beräknade programtiden i displayen. Tiden ska ses som en prognos av resterande programtid. På grund av nedanstående faktorer kan resttidsprognosen variera: restfuktighet efter centrifugeringen, textilsort, tvättmängd, rumstemperatur och/eller spänningsvariationer i elnätet. Därför anpassar sig elektroniken kontinuerligt till varje torkomgång för att resttidsprognosen ska bli så exakt som möjligt. Resttidsprognosen kontrolleras under torkningen vilket kan leda till att tiden ändras. 24

25 Snabbinstruktion Före programslut Efter uppvärmningen följer avkylningen: Avkylning visas i displayen. Programmet avslutas först när avkylningen är avslutad. Stäng aldrig av torktumlaren före ett programslut. Programslut - ta ut tvätten När Skrynkelskydd (om det är aktiverat) och Programslut visas i displayen är programmet avslutat. Obs! Under Skrynkelskydd snurrar trumman i intervaller om du inte plockar ut tvätten direkt. På så sätt undviker man att tvätten blir skrynklig. Inget Skrynkelskydd i: Ylle, Siden, Korg Vit-/Kulörtvätt. 15 minuter efter avslutat skrynkelskydd stängs torktumlaren av automatiskt. Det rekommenderas dock att alltid ta ut all tvätt direkt efter avslutat program. Öppna luckan. Ta alltid ut all tvätt ur trumman. Se till att inga textilier och/eller plagg ligger kvar i trumman! Kvarglömda plagg kan skadas vid nästa torkning på grund av övertorkning. När torktumlaren är inkopplad och luckan är öppen släcks belysningen i trumman efter några minuter (för att spara energi). För att koppla från torktumlaren trycker du kort på knappen Till/Från. Displayen blir mörk. Stäng luckan. Skötselanvisningar Se avsnittet "Rengöring och skötsel". 25

26 Senare start Du kan - beroende på inställningen Senare start - välja tid för programslut, programstart eller tid för senare start. Inställning vid leverans: Senare start avaktiverat. Välja senare start Tryck på knappen efter det att du har valt program. Kontrollampan lyser när du väljer tillval. 10:00 Start: 10:00 Stopp: 11:16 Exempel: Uppe i displayen visas den aktuella tiden, i mitten visas tiden för programstarten och nere i displayen visas tiden för programslutet. 10:00 Start: 11:14 Stopp: 12:30 Välj önskat programslut med knappen +. Tiden för Start och Stopp förskjuts med 30 minuter vardera. Den maximala tiden som går att flytta fram programstarten är 24 timmar. Du kan förkorta tiden med knappen. Bekräfta med knappen OK. Aktivera senare start Tryck på knappen Start. Skåptorrt Start om: h Tiden fram till programstart räknas ner i minuter. Trumman roterar kort en gång i timmen (reducering av skrynklor). Ändra programförlopp Så länge som tiden räknas ner är det möjligt att ändra Skongång plus eller torrhetsgrader.. trycka på knappen Lucka och lägga i tvätt. Stäng luckan och tryck på knappen Start. Ändra senare start Tryck på knappen. Ändra tiden med knappen eller +. Bekräfta med knappen OK. Radera tid för senare start Tryck på knappen. Håll knappen nertryckt tills tiden inte minskas längre. Bekräfta med knappen OK. Programmet startar direkt. Avbryta Senare start Vrid programväljaren till Stopp. 26

27 Programöversikt Skongång plus Till dessa program kan tillvalet Skongång plus väljas: Obs! Tips Grundprogram Vit-/Kulörtvätt, Strykfri tvätt, Varmluft, Jeans, Skjortor. Känsliga textilier torkas med reducerad mekanisk bearbetning (färre trumrotationer). Programtiden förlängs. För särskilt skrynkelkänsliga textilier: Minska tvättmängden. Bomull ** max 6,5 kg* Textilier Normalt blöt bomullstvätt som beskrivs närmare under Vit-/Kulörtvätt skåptorrt. Obs! Det torkas endast på Skåptorrt. Programmet Bomull är ur energisynpunkt mest effektivt för att torka normalt blöt bomullstvätt. * Vikt torra produkter. ** Anvisningar för testinstitut: Testprogram enligt förordning 392/2012/EU för energimärkning enligt EN

28 Programöversikt Vit-/Kulörtvätt max 6,5 kg * Skåptorrt+, Skåptorrt Textilier En- och flerlagriga textilier av bomull. Frottéhanddukar/badlakan/morgonrockar, T-shirtar, underkläder och babykläder. Yrkeskläder, jackor, täcken, förkläden, frotté- och linnetrasor, sängkläder, handdukar, badlakan och bordsdukar. Obs! Torka inte trikåplagg (till exempel T-shirtar, underkläder och babykläder) för torrt - de kan krympa. Stryktorrt och Varmmangeltorrt Textilier Textilier av bomull eller linne. bordsdukar, sängkläder och stärkt tvätt. Obs! Tvätten bör rullas ihop tills den manglas så att den förblir fuktig. Strykfri tvätt max 3,5 kg * Skåptorrt+, Skåptorrt, Stryktorrt Textilier Strykfria textilier av syntet, bomull och blandmaterial. Yrkeskläder, tröjor, klänningar, byxor, bordsdukar och strumpor. * Vikt torra produkter. 28

29 Programöversikt Frotté max 6,5 kg * Skåptorrt+ Textilier Större mängder enkel- och flerlagrig frotté. Handdukar, badlakan, morgonrockar, tvättlappar och sängkläder av frotté. Ylle max 2,5 kg * Textilier Kläder som enligt skötselsymbolerna tål att torktumlas Obs! Ta ut textilierna direkt efter programslut. Tidsinställt program Kalluft ( min**) max 6,5 kg * Textilier Alla typer av textilier som ska vädras. Tidsinställt program Varmluft (20 60 min**) max 6,5 kg * Textilier Obs! Eftertorkning av flerlagriga textilier som torkar ojämnt på grund av sin beskaffenhet som till exempel jackor, kuddar och textilier med mycket volym. Torkning av enskilda plagg/textilier som till exempel badlakan, badkläder och disktrasor. Välj inte den längsta torktiden till en början. Testa dig fram för att se vilken tid som lämpar sig bäst. * Vikt torra produkter. ** Den övre och undre gränsen för programlängden kan ändras av Miele service. 29

30 Programöversikt Specialprogram Jeans max 3,5 kg * Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Jeanstyg som byxor, jackor, kjolar eller skjortor. Skjortor max 2,5 kg * Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Skjortor och skjortblusar. Outdoor max 3,5 kg * Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Outdoor-kläder av material som tål att torkas i torktumlare. Endast efter frikoppling av Miele service Automatic max 3,5 kg * Skåptorrt+, Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Blandade textilier för programmen Vit-/Kulörtvätt och Strykfri tvätt. Superkort max 3 kg * Textilier Obs! Bomulls- eller linnetextilier. Strykfria textilier av bomull, blandmaterial och syntet, till exempel bomullsbyxor, anoraker och skjortor. Program för reducering av skrynklor efter centrifugering i tvättmaskin. Ta ut textilierna direkt efter avslutat program och låt dem lufttorka. * Vikt torra produkter. 30

31 Programöversikt Huvudkuddar max 2,5 kg * Skåptorrt Produkter Kuddar med fjädrar eller dun. Antal: 2 kuddar 80x80 cm. Fintvätt max 4 kg * Skåptorrt+, Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Obs! Ömtåliga textilier av syntet, bomull eller blandmaterial. Tröjor, klänningar, byxor, städrockar, bordsdukar, skjortor, blusar och strumpor. Underkläder och plagg med applikationer. Tvätten blir mindre skrynklig. Korg Vit-/Kulörtvätt (20 90 minuter) max belastning för korg 3 kg Obs! I detta program roterar inte trumman. Därför får textilierna bara torkas/vädras tillsammans med torkningskorgen (extra tillbehör.) Använd detta program för att torka produkter lämpade för torktumling men som inte ska utsättas för mekanisk påfrestning. Utan torkningskorg är det inte möjligt att uppnå ett tillräckligt torkresultat. Beakta bruksanvisningen för torkningskorgen. Textilier/ Se bruksanvisningen för torkningskorgen. produkter Siden max 1,5 kg * Textilier Obs! Textilier av siden, till exempel blusar och skjortor. Ta ut textilierna direkt efter programslut. * Vikt torra produkter. 31

32 Ändra programförlopp Betal-/bokningssystem Om programmet avbryts eller om luckan öppnas, kan du (beroende på inställning*) behöva göra en ny bokning! * Miele service kan förprogrammera en ändringsperiod under vilken det är tillåtet att ändra programmen. Ändra pågående program Det är inte möjligt att ändra ett pågående program (skydd mot oavsiktliga ändringar). Om programväljaren ändras visas Ej möjligt att byta program så länge som den inte ställs på det ursprungliga programmet. För att välja ett annat program måste du först avbryta det redan startade programmet. Avbryta pågående program Vrid programväljaren till Stopp. När Programslut visas är programmet avbrutet. Öppna luckan. Stäng luckan. Välj ett nytt program direkt. Tryck på knappen Start. Lägga i tvätt i efterhand eller plocka ur tvätt Tryck på knappen Lucka. Öppna luckan. Lägg i tvätt eller ta ut en del av tvätten. Stäng luckan. Tryck på knappen Start. Strömavbrott Torktumlaren stängdes av under torkning eller så försvann strömmen. Efter att ha kopplat in torktumlaren/strömmen kommer tillbaka måste du bekräfta OK och starta om programmet. Resttid Ändringar i programförloppet kan leda till att tiden i displayen ändras. 32

33 Rengöring och skötsel Beakta rengöringsintervall Denna torktumlare har ett flerlagrigt filtersystem som består av luddfilter (1) och ett filter (2, i sockeln). Detta system, inklusive galler nere till höger/ luftväg (3) behöver underhållas. Torktumlaren får inte användas utan luddfilter och filter i sockeln. Dessutom måste gallret nere till höger alltid vara insatt. Se till att inga filter är skadade på något sätt. Om så skulle vara fallet måste du byta dem på en gång: Om anvisningarna inte följs kan torktumlaren sättas igen av för mycket ludd vilket kan leda till olika slags fel och störningar. 1. När ska luddfiltren rengöras? Rengör dem efter varje torkomgång! Luddfiltren sitter i luckan och i lucköppningen. Dessa samlar upp ludd från textilierna. Se avsnittet "Luddfilter". 33

34 Rengöring och skötsel 2. När behöver filtret i sockeln rengöras? Filtret i sockeln skyddar värmeväxlaren mot ludd. Således är det särskilt viktigt att noga göra rent filtret regelbundet enligt denna bruksanvisning. Dessutom måste man då och då kontrollera att filtret inte har slitits ut. Om filtret i sockeln inte görs rent ordentligt, har slitits ut eller är skadat, kommer värmeväxlaren på sikt täppas till. Värmeväxlaren kan inte längre fungera som den ska. I sådant fall måste servicetekniker tillkallas. Det kan undvikas genom att följa anvisningarna i denna bruksanvisning. Vid normal användning av torktumlaren Rengör när uppmaningen Rengör filtret i sockeln visas. När torktumlaren används ständigt Rengör en gång per dag och dessutom när uppmaning i displayen visas. Filtret (i sockeln) är nere till vänster, bakom serviceluckan. Det samlar upp finare ludd, hår och tvättmedelsrester som luddfiltret kan släppa igenom. Se avsnittet "Filter i sockeln". Ta bort uppmaningen Rengör filtret i sockeln: bekräfta med knappen OK. 34

35 Rengöring och skötsel 3. När behöver gallret nere till höger / luftkanalerna rengöras? Rengör när uppmaningen Öppna gallret nere till höger och rengör luftkanalerna visas. I gallret nere till höger finns öppningar för luftkylning. Bakom gallret finns kylelement som kan täppas igen av smutspartiklar. Håll alltid rummet där torktumlaren står fritt från damm och ludd. En rengöring av gallret nere till höger och luftkanalerna krävs i så fall stort sett aldrig. Se avsnittet "Rengör galler/luftkanaler nere till höger". Kontrollera dessutom luddfiltret i sockeln och finfiltret. Ta bort uppmaningen Öppna gallret nere till höger och rengör luftkanalerna: tryck OK. 35

36 Rengöring och skötsel Luddfilter Rengöringsintervall Du måste rengöra luddfiltren efter varje torkomgång! Torrengöring Tips! Du kan använda en dammsugare för att dammsuga bort luddet. Dra eller dammsug bort luddet från filtret. 1 Luddfilter 2 Tätning Dra ut luddfiltret (1) ur luckan. Ta bort luddet ur facket i luckan, där luddfiltret ska sitta, med en flaskborste eller dammsugare. Rengör tätningen (2) runt lucköppningen med en fuktig trasa. Dra eller dammsug bort luddet från de båda luddfiltren i lucköppningen. Sätt in det rengjorda luddfiltret rätt och skjut in det i luckan tills det sitter fast. Stäng luckan. 36

37 Rengöring och skötsel Våtrengöring Du måste våtrengöra luddfiltren om de är mycket smutsiga eller igensatta. Dra ut luddfiltret ur luckan. Du kan även ta ut de båda filtren i lucköppningen: Sätta tillbaka luddfiltren Luddfiltren måste vara torra när du sätter in dem igen. Om våta luddfilter användas kan det uppstå funktionsstörningar! Sätt in luddfiltret rätt och skjut in det i luckan tills det sitter fast ordentligt. Sätt in luddfiltren, som ska sitta i lucköppningen, nerifrån och tryck sedan fast dem upptill. Vrid fast de båda vreden (tills du hör att det snäpper till). Vrid vredet på vänster och höger luddfilter (tills du hör att det snäpper till). Dra ut luddfiltren (med hjälp av vredet) mot mitten. Rengör alla filter under rinnande vatten. Torka luddfiltren försiktigt men noggrant. Rengör även luftkanalen under luddfiltren med exempelvis en dammsugare. 37

38 Rengöring och skötsel Filter i sockel Rengöringsintervall Vid normal användning av torktumlaren Rengör endast när uppmaningen Rengör filtret i sockeln visas i displayen. Ta bort uppmaningen Rengör filtret i sockeln: bekräfta med knappen OK. När torktumlaren används ständigt Rengör 1 gång per dag och dessutom vid uppmaning i displayen! Dra ut filtret i handtaget. Ta ut filtret På torktumlarens framsida till vänster: Dra ut handtaget ur filtret. För att öppna serviceluckan trycker du på luckans högra sida. Luckan öppnas. 38

39 Rengöring och skötsel Rengöring Tips! Du kan använda en dammsugare för att dammsuga bort luddet. Det underlättar den påföljande våtrengöringen. Rengör filtret ordentligt under rinnande rent vatten. Tryck emellanåt ut filtret försiktigt. Rengör filtret tills all smuts är borta. Filtret får inte vara blött när du sätter tillbaka det. Då kan funktionsstörningar uppstå. Filtret i sockeln måste vara helt och oskadat efter rengöringen. Om filtret inte har gjorts rent ordentligt, eller rentav har skadats, så fungerar inte längre värmeväxlaren som den ska eftersom den täpps igen. Kontrollera filtret i sockeln enligt beskrivningar i "Byta filter i sockeln" före och efter rengöringen. Passform Kanterna på filtret ligger inte an och filtret har ändrat form. Mellan de inte riktigt anliggande kanterna blåses ludd ofiltrerat in i värmeväxlaren. Det gör att värmeväxlaren täpps igen på sikt. Torka bort ludd från handtaget med en fuktig trasa. Byta filter i sockeln Om torktumlaren används ständigt och filtret rengörs ofta kan det visa spår av förslitning efter en viss tid. Byt genast ut filtret om du upptäcker följande tecken på förslitning före eller efter rengöringen. 39

40 Rengöring och skötsel Formändring Märkena tyder på att filtret har täppts igen av ständig drift och därför slitits ut. Vita eller olikfärgade rester Formändringarna tyder på att filtret har täppts igen av ständig drift och därför slitits ut. Sprickor, hål, märken Rester beror på fiberrester från textiler och kvarblivande tvättmedelspartiklar som täpper igen filtret. Rester finns både på sidorna och framsidan på filtret. I extremfall bildar dessa rester hårt fastsittande avlagringar. Resterna är ett tecken på att filtret inte längre passar ihop i kanterna, även om det ser oskadat ut. Mellan kanterna blåses ludd in ofiltrerat. Om dessa rester syns på filtret strax efter en rengöring måste det ersättas. Genom hål och spricker blåses ludd ofiltrerat in i värmeväxlaren och orsakar igentäppning. 40

41 Rengöring och skötsel Rengöra serviceluckan och utrymme för värmeväxlare. Torka bort ludd med en fuktig trasa. Var försiktig så att du inte skadar tätningen när du gör det! Kontrollera om kylelementen och utrymmet för värmeväxlare är igensatta av ludd. dammsuger du försiktigt bort synligt ludd. Använd sugpensel eller ett smalt fogmunstycke. Skaderisk! Rör inte vid kylelementens baksida med händerna. Du kan skära dig. Var försiktig när du dammsuger. För dammsugarmunstycket lätt och utan tryck över kylelementen. Annars kan kylelementen och hållarna som finns framför gå sönder. Om du ser att det har samlats ludd 41

42 Rengöring och skötsel Återmontering Filtret måste sättas i korrekt och luckan måste vara stängd för att kondenssystemet ska vara helt tätt och för att torktumlaren ska fungera felfritt. Sätt tillbaka finfiltret korrekt på handtaget. För att filtret ska sitta korrekt framför värmeväxlaren sätter du i handtaget med finfiltret på de båda stiften. Se till att den gula punkten på handtaget är till höger. Skjut in finfiltret helt. Om filtret sätts in fel eller inte alls kommer det inte gå att starta ett program och ett meddelande kommer visas i displayen. Stäng serviceluckan. 42

43 Rengöring och skötsel Galler/luftkanaler nere till höger Rengöringsintervall Rengör endast när uppmaningen Öppna gallret nere till höger och rengör luftkanalerna visas i displayen! Kontrollera dessutom luddfiltret i sockeln och finfiltret. För att ta bort uppmaningen Öppna gallret nere till höger och rengör luftkanalerna: tryck OK. Akta så du inte skär dig! Rör inte kylelementen med fingrarna. Om du ser att det har samlats ludd: Vi rekommenderar att du använder en dammsugare med sugpensel. Var försiktig när du dammsuger kylelementen så att det inte går sönder. Ta ut filtret Öppna gallret nere till höger med den medföljande gula spateln. Dammsug försiktigt bort synligt ludd. Sätt in spateln i mitten av mellanrummet på ovansidan och lyft den något (se pilen) tills gallret öppnas på ovansidan. Lyft gallret snett uppåt. Rengöring Kontrollera om kylelementen är igensatta. 43

44 Rengöring och skötsel Återmontering Torktumlare Bryt strömmen till torktumlaren. Använd inga rengörings-, skur-, fönsterputs- eller allrengöringsmedel som innehåller lösningsmedel! Dessa kan skada plastytorna och andra delar av torktumlaren. Spola inte av torktumlaren med vatten. Sätt tillbaka gallret nertill. Tryck fast gallret ordentligt på ovansidan. Rengör endast torktumlaren med en lätt fuktad trasa och ett milt rengöringsmedel eller tvål och vatten. Rengör tätningen runt luckans insida med en fuktig trasa. Torka därefter allt torrt med en mjuk trasa. Rostfritt stål (till exempel trumman) kan du rengöra med ett lämpligt rengöringsmedel för rostfritt stål, vilket inte är nödvändigt. 44

45 Hur man klarar av mindre störningar själv De flesta störningar och fel som kan uppstå vid den dagliga användningen kan du åtgärda själv. Genom att inte behöva kontakta Miele service sparar du både tid och pengar. Nedanstående tabeller är en hjälp för att finna orsaken till ett fel och åtgärda det. Tänk på följande: Reparationer av elektriska apparater får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren. Kontroll- och felmeddelanden i displayen Problem Orsak Åtgärd OK OK Korrigera tvättmängd Strömavbrott programstopp Tekniskt fel: Kontakta Miele service Avkylning och 0:00 h lyser och avkylningen av tvätten fortsätter. Det är inget fel. Elektroniken känner av att det inte finns någon tvätt i trumman och avbryter därför programmet. Torkning av enstaka eller redan torra plagg kan också leda till programavbrott. Torktumlaren stängdes av under torkning eller så försvann strömmen. Orsaken kan inte fastställas direkt. Så länge felmeddelandet visas i displayen kan inget nytt program startas. Detta är inget fel. Programmet Bomull är avslutat men tvätten kyls ner en stund till. Enstaka tvätt kan du fortsättningsvis torka i programmet Varmluft. Radera felmeddelandet: Öppna luckan. Bekräfta med OK. Starta programmet. Följ anvisningarna i displayen. Bekräfta med OK. Pröva att göra en omstart. Du kan ta ut tvätten och sprida ut den eller låta den fortsätta kylas av. 45

46 Hur man klarar av mindre störningar själv Problem Orsak Åtgärd OK OK OK Rengör filtret i sockeln Öppna gallret nere till höger och rensa luftkanalerna Sätt in filtret i sockeln eller vänd det 180 Ej möjligt att byta program Avloppsfel Kontrollera avlopp Filtret är igensatt. Eventuellt bör också luddfiltret rengöras. Följ anvisningarna som beskrivs i avsnittet "Rengöring och skötsel" "Finfilter i sockel (nere till vänster)"... Luddfilter. Radera uppmaning: Bekräfta med OK. Obs! Du kan ändra denna uppmaning om du går in på Inställningar och väljer Luftvägar. Bakom gallret finns kylelement som kan sättas igen av smutspartiklar. Filtret i sockeln saknas eller har satts in fel. Om filtret tas ut under ett program kommer programmet avbrytas. Ett pågående program ska ändras. Avloppsslangen har ett veck. Gå till väga så som beskrivs i avsnittet "Rengöring och skötsel" under "Rengöra galler/luftkanaler nere till höger". Radera uppmaning: Bekräfta med OK. Kontrollera filtret. För att välja ett annat program måste du först avbryta det redan startade programmet. Åtgärda felet. Radera uppmaning: Bekräfta med OK. 46

47 Hur man klarar av mindre störningar själv Ett otillfredsställande torkresultat Problem Orsak Åtgärd Tvätten är inte tillräckligt torr. Kuddar som är fyllda med fjädrar kan börja lukta vid torktumling. Syntetplagg är laddade med statisk elektricitet efter torkningen. Det har bildats ludd. Tvätten består av textilier i olika material. När fjädrar blir varma utvecklar de nämligen en doft som kan lukta olika starkt. Syntetiska material tenderar att laddas statiskt. Vid torkning lossnar ludd som huvudsakligen har uppstått genom nötning redan när plaggen används och även till viss del vid tvättning. Själva torktumlingen däremot innebär väldigt liten påfrestning på textilierna och har därmed ingen nämnvärd inverkan på deras livslängd. Torka efter med Varmluft. Välj ett lämpligt program (se avsnittet "Programöversikt). Lukten försvinner efter torkning när kuddarna vädras. Sköljmedel i sista sköljomgången kan minska den statiska laddningen. Ludd som avges fångas upp av luddfiltren och kan lätt tas bort (se avsnittet "Rengöring och skötsel"). 47

48 Hur man klarar av mindre störningar själv Andra problem Problem Orsak Åtgärd Torkningsförloppet tar för lång tid eller avbryts. Kontrollera möjliga orsaker och stäng av och koppla in torktumlaren igen. Ventilationen är otillräcklig. Eventuellt är rummet där torktumlaren är installerad för litet. Det gör att rumstemperaturen stiger kraftigt. Kylelementen bakom gallret nere till höger är igensatta. Tvättmedelsrester, hår och fint ludd kan sätta igen luddfiltren och filtren i nere till vänster. Luddfiltren och filtren i sockeln har satts tillbaka blöta efter rengöring. Textilierna har inte centrifugerats tillräckligt. Torktumlaren är överfylld. På grund av blixtlås av metall kan tvättens fuktighetsgrad inte kännas av exakt. Öppna en dörr eller ett fönster så att temperaturen i rummet inte stiger för mycket. Gå till väga så som beskrivs i avsnittet "Rengöring och skötsel" under "Rengör galler/luftkanaler nere till höger". Gå till väga så som beskrivs i avsnittet "Rengöring och skötsel" under "Luddfilter och finfilter (nere till vänster)". Alla filter måste vara torra när de sätts tillbaka. Centrifugera i fortsättningen textilierna med ett högre varvtal i tvättmaskinen. Följ anvisningarna för maximal tvättmängd för de olika torkprogrammen. Öppna blixtlåsen i fortsättningen. Om problemet uppträder på nytt så använder du fortsättningsvis bara programmet Varmluft för att torka textilier med långa blixtlås. 48

49 Hur man klarar av mindre störningar själv Problem Orsak Åtgärd Brummande ljud hörs. Trumbelysningen lyser inte. Strömavbrott Brummandet kommer av kompressorn som är i drift. Belysningen släcks automatiskt (för att spara energi). Filtret nere till vänster saknas eller har satts in fel. Ingen. Det är normalt driftljud. När luckan stängts och sedan öppnats igen lyser lampan igen. Kontrollera filtret. Du kan byta ut en trasig glödlampa, se slutet av detta avsnitt. När strömmen har kommit tillbaka trycker du på knappen för att koppla in torktumlaren igen. Bekräfta med OK. 49

50 Hur man klarar av mindre störningar själv Problem Orsak Åtgärd Det går inte att starta något program. Displayen är mörk. I displayen visas ett främmande språk. Kontrollampan till Start blinkar vid val av program. Displayen är mörk och programväljarens belysning lyser inte. Kontrollampan till Start blinkar långsamt. Orsaken kan inte fastställas direkt. Torktumlaren stängs automatiskt av efter 15 minuter. Ett annat språk har valts i "Inställningar " "Språk ". Det är inget fel. Blinkandet visar att programmet kan startas. Displayen har kopplats från automatiskt för att spara energi (standby). Samma sak gäller för programväljaren. Programväljarens belysning släcks vid val av menyn Inställningar. Om problemet inte åtgärdas föreligger en defekt. Är torktumlaren ansluten till elnätet? Är luckan stängd? Är alla säkringar hela? Efter ett strömavbrott måste du trycka OK när stömmen kommer tillbaka och starta om programmet. Koppla in torktumlaren. Ställ in det språk som önskas. Flaggsymbolen fungerar som hjälp. Efter att programmet har startats övergår blinkandet till ett konstant ljus. När man tryckt på knappen eller vridit programväljaren lyser displayen och programväljaren igen. Programväljarens belysning lyser vid val av program. Kontakta Miele service. 50

51 Hur man klarar av mindre störningar själv Byta glödlampa Bryt strömmen till torktumlaren. Öppna luckan. Upptill i lucköppningen finns ett nerfällbart hölje för lampan. Använd inte starkare glödlampa än vad som står angivet på typskylten och plasthöljet. Byt glödlampa. Fäll tillbaks plasthöljet och tryck fast det på vänster och höger sida så det snäpper fast. Det är viktigt att höljet sitter fast ordentligt. Om det kommer in fukt innanför plasthöljet kan det orsaka kortslutning. Sätt in ett vanligt verktyg* genom att trycka lätt under glödlampans plasthölje (på sidan). *till exempel en bred spårskruvmejsel Höljet kan öppnas genom att man vrider handen en bit. Höljet fälls ner. Använd endast Mieles temperaturbeständiga glödlampor som kan köpas hos Mieles återförsäljare eller reservdelsavdelning. 51

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP sv-se Bruks- och monteringsanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. sv-se NDS M.-Nr. 09 879 660

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 7950 WP. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 7950 WP. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 7950 WP Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7944 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7944 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7944 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 5135 C

Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 5135 C Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 5135 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8007 WP SUPERTRONIC

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8007 WP SUPERTRONIC Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8007 WP SUPERTRONIC Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på

Läs mer

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7644 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7644 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7644 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 022 330 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Kondenstorktumlare T 8812 C, T 8813 C Edition 111

Kondenstorktumlare T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 751 270 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136 Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136 Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Därmed undviks olyckor och skador på torktumlaren. sv-se M.-Nr. 09 751 320 Bidra

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 022 450 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 5135 C

Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 5135 C Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 5135 C Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador

Läs mer

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan doseringsenheten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket.

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp Bruksanvisning Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp TVÄTTMASKIN PW 6055 Vario / PW 6065 Vario, Läs ovillkorligen bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningarna och varningarna. Multifunktionsväljare och

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136 Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 8813 C Edition 111. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 8813 C Edition 111. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 8813 C Edition 111 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 7135 C Vario

Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 7135 C Vario Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 7135 C Vario Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 263 680 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 7135 C Plus

Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 7135 C Plus Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 7135 C Plus Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8827 WP

Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8827 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8827 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Bruksanvisning Kondenstorktumlare

Bruksanvisning Kondenstorktumlare Bruksanvisning Kondenstorktumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 938 530 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 210 090 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7137 WP Vario

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7137 WP Vario Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7137 WP Vario sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Därmed undviks olyckor och skador

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i motsvarande avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Användarmanual Torktumlare T 7155 E

Användarmanual Torktumlare T 7155 E Användarmanual Torktumlare T 7155 E Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt denna produkt från Podab. Er nya torktumlare är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta

Läs mer

Bruks- och uppställningsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7186S Vario

Bruks- och uppställningsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7186S Vario Bruks- och uppställningsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7186S Vario Elektro sv - SE Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika

Läs mer

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 8402 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 8402 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 8402 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 902 670 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 644 210 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco Bruksanvisning Tvättmaskin W 5000 Eco Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Avsedd användning. bara avsedd för hushållsanvändning, bara avsedd för att torka vattentvättade textilier.

Avsedd användning. bara avsedd för hushållsanvändning, bara avsedd för att torka vattentvättade textilier. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Bosch. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken felfria.

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC Bruksanvisning Tvättmaskin SUPERTRONIC sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Din manual BOSCH WTW84360SN

Din manual BOSCH WTW84360SN Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH WTW84360SN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier.

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier. Din torktumlare Grattis du har köpt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren med värmepump och automatisk rengöring av värmeväxlare utmärker sig genom sparsam energiförbrukning.

Läs mer

QW6271. SV Bruksanvisning

QW6271. SV Bruksanvisning QW6271 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7744 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7744 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7744 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination

Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvätt/tork-kombinationen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvätt/tork-kombinationen.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760 Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa sv-se M.-Nr. 09 468 760 Innehållsförteckning Programpaket....3 Välja program...4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

QW6071. SV Bruksanvisning

QW6071. SV Bruksanvisning QW6071 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Vario

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Vario Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Vario Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Bruksanvisning T / 03 SE

Bruksanvisning T / 03 SE Bruksanvisning T3190 487 19 36 20 / 03 SE Torktumlare 3 Säkerhetsföreskrifter Maskinen är endast avsedd för att torka vattentvättat gods. Om plaggen rengjorts med kemikalier eller brandfarlig vätska får

Läs mer

Bruksanvisning. Torktumlare T5190LE. Typ N1190.. 438 9097-70/SE Originalanvisningar 2014.07.01

Bruksanvisning. Torktumlare T5190LE. Typ N1190.. 438 9097-70/SE Originalanvisningar 2014.07.01 Bruksanvisning Torktumlare T5190LE Typ N1190.. 438 9097-70/SE Originalanvisningar 2014.07.01 Innehåll Innehåll 1 Säkerhetsföreskrifter... 5 1.1 Symboler... 6 2 Programbeskrivning... 7 2.1 Allmänt... 7

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Torkning. Lucka. Kontroller

Torkning. Lucka. Kontroller Din nya torktumlare Grattis! Du har valt en modern kvalitetsmaskin från Siemens. Kondenortumlaren med värmepump och automatisk värmeväxlarrengöring kännetecknas av snål effektförbrukning och lågt underhållsbehov

Läs mer

QW7280. SV Bruksanvisning

QW7280. SV Bruksanvisning QW7280 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 838 800 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Torkning. Manöverpanel. Slå av torktumlaren Ställ programväljaren på Från. Lämna inte tvätten i torktumlaren!

Torkning. Manöverpanel. Slå av torktumlaren Ställ programväljaren på Från. Lämna inte tvätten i torktumlaren! Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren utmärker sig för att vara energisnål. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare

Bruksanvisning Torktumlare Bruksanvisning Torktumlare Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Vario

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Vario Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Vario Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP68531DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 846 280 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V MANUAL TORKKTUMLARE TT8V www.osbyvitvaror.se KONDENSTORKTUMLARE TT8V INNEHÅLL Före användning Komponenter 0 Förberedelse 0 Säkerhetsinstruktioner 0 Installation 04 Kontrollpanel 05 Användning Översiktprogram

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 210

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Torkning. Manöverpanel. Slå av torktumlaren Ställ programväljaren på Från. Lämna inte tvätten i torktumlaren!

Torkning. Manöverpanel. Slå av torktumlaren Ställ programväljaren på Från. Lämna inte tvätten i torktumlaren! Din nya torktumlare Avsedd användning Förberedelser Installation, se sidan 8 Grattis du har valt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren utmärker sig för att vara energisnål.

Läs mer

*555851* Robert Bosch Hausgeräte GmbH

*555851* Robert Bosch Hausgeräte GmbH Din nya torktumlare Avsedd användning Förberedelser Installation, se sidan 8 Grattis du har valt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Bosch. Kondensortumlare med värmeväxlare och självrengöring

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE S Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDC 75

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDC 75 Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning Svenska,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Läs mer