Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1."

Transkript

1 TRAFFIC AB RAPPORT 2009:25 VERSION 1.0 Elbilar i Huddinge Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar

2 Dokumentinformation Titel: Elbilar i Huddinge- Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar Serie nr: 2009:25 Projektnr: 9028 Författare: Kvalitetsgranskning Beställare: Max Hanander, Karin Neergaard, Karin Neergaard, Huddinge kommun Kontaktperson: Joel Edding, tel (vxl), Dokumenthistorik: Version Datum Förändring Distribution Första utkast Beställare Preliminärversion Beställare Slutgiltig version Beställare Huvudkontor Lund: Åldermansgatan Lund tel fax Kontor Stockholm: Barnhusgatan Stockholm tel fax TRAFFIC AB

3 Förord Våren 2009 fick Trivector i uppdrag av Huddinge kommun att genomföra en utredning avseende behov och placering av, samt kostnad för sk laddstolpar för laddning av elbilar och laddhybrider. Utredningen omfattar även en beskrivning av elbilsmarknaden utifrån ett antal relevanta aspekter. Kontaktpersoner på Huddinge kommun har i första hand varit Joel Edding. Även Johanna Pettersson och Alexandra Mattsson på kommunen har bidragit med värdefull kunskap och underlag till denna rapport. Ett stort tack riktas också till ytterligare ett antal personer som bidragit med värdefull information och kunskap under arbetets gång: Lars Ahlman (Malmö stad), Mats-Ola Larsson (Miljöinfo AB), Björn Hugosson (Stockholms stad), Marie Fossum & Emilia Käck (Fortum), Johan Tollin (Vattenfall), Stefan Montin (Elforsk), Ulf Östermark (Göteborg Energi), Stefan Jonsson, Daniel Emilsson, Rolf Laurinsson & Klas Fridsäll (Garo), Erik Ciardi (Regionförbundet i Kalmar län) och Staffan Altback (Unitrafo). Projektledare för arbetet har varit pol mag Max Hanander. I projektet har även civ ing Lotta Schmidt, civ ing Lisa Söderström, civ ing Anna Djärv, samt civ ing Karin Neergaard deltagit. Lund april 2009 AB

4 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Bakgrund Disposition, syfte & metod Huddinge kommun 2 2. Bakgrund & fakta Elbilarna i ett större perspektiv Definitioner, begrepp och specifikationer Elbilsprojekt förr och nu 8 3. Marknadsanalys Den svenska marknaden Utbyggnad av laddstationer som incitament Systembeskrivning Inledning Steg 1: Systemstruktur för försöksnät Steg 2: Systemstruktur för fullt utbyggt nät Juridiska aspekter Tekniska aspekter Organisatoriska aspekter Ekonomiska aspekter Miljöaspekter Slutsatser Sammanfattning Rekommendationer 33

5 1 1. Inledning 1.1 Bakgrund Sedan 90-talet har elbilen som företeelse i Sverige fått finna sig i att stå i skuggan av den mer allmänna miljöbilsutvecklingen, kopplad till alternativa drivmedel som etanol och fordonsgas. Ett fåtal hybridlösningar har tagit små andelar av miljöbilsmarknaden medan den rena elbilen hamnat helt i skymundan. Idag är situationen annorlunda. Med globalt genomslag träder återigen elbilen fram som ett intressant fordonsalternativ, inte minst i tätort. Utvecklingen av hybridtekniken har också lett till att den sk plug-in hybriden, eller laddhybriden, inom en relativt snar framtid kan bli kommersiellt gångbar. 1 I Sverige kan man nu till följd av denna utveckling notera ett stegrande intresse från såväl elbolag som kommuner och fordonstillverkare, samtidigt som Regeringen uppmärksammat frågan inom ramen för Sveriges klimatarbete. Huddinge kommun är som en del av sitt arbete för att minska sin klimatpåverkan intresserade av att utreda behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar och laddhybrider. 1.2 Disposition, syfte & metod Disposition Utredningen omfattar ett antal relevanta aspekter. En bakgrundsteckning inleder rapporten (kap 2). Här beskrivs elbilsmarknaden kort, och sätts in i ett större sammanhang. Rapporten innefattar också en marknadsanalys, som bedömer behovet av ett utbyggt system av laddstationer (kap 3). Utredningen utgår från två utbyggnadssteg; försöksnät respektive fullt utbyggt nät. Ett antal mer tekniska aspekter av systemet studeras, liksom juridiska och organisatoriska perspektiv, kostnader och förväntade miljöeffekter (kap 4). Slutligen landar utredningen i rekommendationer avseende det fortsatta arbetet i kommunen (kap 5). Syfte Syftet med utredningen är att få tillräckligt beslutsunderlag för att avgöra frågan om kommunen (i egen regi eller med annan huvudman) bör satsa på att sätta upp stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar och laddhybrider. 1 I rapporten används begreppen elbilar och elfordon ofta som en gemensam beteckning för både rena elbilar och laddhybrider. Avses endera fordonstypen används istället begreppen ren elbil alt. laddhybrid i första hand.

6 2 Metod Metodologiskt är föreliggande utredning i första hand en skrivbordsundersökning, där relevanta underlag och källor studerats och analyserats. Detta, i kombination med telefonintervjuer och kontakter med relevanta aktörer, omvärldsbevakning och Trivectors samlade kompetens på området, utgör grunden i utredningens genomförande. 1.3 Huddinge kommun Huddinge kommun, belägen söder om Stockholm, har idag nästan invånare och är därmed den till invånarantalet 16:e största kommunen i landet, och den näst största i Stockholmsregionen. Det är en expansiv kommun, där folkmängden fördubblats sedan 60-talet, med en befolkning som är relativt sett yngre än snittet i Sverige. Det finns ett antal stora arbetsgivare i kommunen. Karolinska sjukhuset och Huddinge kommun är de största, men man har även ett antal stora arbetsgivare inom näringslivet, däribland Ikea (Kungens kurva), Siemens och Spendrups. Kungens kurva, vid Segeltorp i den västra delen av kommunen, är Skandinaviens största handelsplats med ca. 20 miljoner besökare om året. I Flemingsberg ligger ett stort universitetsområde med drygt studenter på bl a Södertörns högskola, och i östra kommundelen vid Länna alldeles intill Nynäsvägen återfinns stora handelsetableringar och ett levande näringsliv. Huddinge kommun är dessutom en grön kommun, där en tredjedel av ytan utgörs av olika naturreservat.

7 3 2. Bakgrund & fakta 2.1 Elbilarna i ett större perspektiv El som drivkraft för fordon är inte alls någon ny idé. Tidiga europeiska experiment under och 40-talen ledde så småningom fram till ett första marknadsgenombrott för elbilen på 1890-talet. Intresset för elbilen nådde sin första höjdpunkt runt sekelskiftet och under 1900-talets första decennier. Tekniken fick ett nytt uppsving under 70-talets oljekriser, men det var först på 90-talet som tekniken för första gången betraktades som riktigt intressant i Sverige, och ett antal elbilsprojekt lanserades, bl a i Malmö, Göteborg och Stockholm. Att eldrivna fordon nu får ett uppsving igen beror på ett flertal faktorer, varav några av de viktigaste torde vara: Oljan: Många ledande forskare hävdar att världens oljeproduktion nu har nått sin höjdpunkt (peak oil), och att vi inom en relativt snar framtid kommer att se en kraftig prisstegring på bensin och diesel. Med en ökad efterfrågan i takt med den nuvarande globala lågkonjunkturens avklingande och med den förutspådda minskningen i utbud till följd av peak oil kan prisförändringen komma relativt fort och bli kraftig. Klimatet: Oavsett prisbilden på oljan är det idag ställt utom allt rimligt tvivel att utsläpp av stora mängder koldioxid från transportsektorns användning av bensin och diesel påverkar klimatet på jorden via växthuseffekten. Att klimatförändringarna kan få dramatiska följder är en viktig anledning till att man nu intensifierar arbetet med alternativa, förnyelsebara drivmedel. Här kan eldrift komma att spela en viktig roll, så länge elen kommer från förnyelsebar energi. Hälsan och närmiljön: I takt med ett ökat fokus på vikten av hälsa och välbefinnande i det moderna välfärdssamhället, och den därmed sammanhängande livsstilrelaterade ohälsan, har också de negativa effekterna av våra konventionella fordon blivit satta under lupp. Det är idag vedertaget att både buller och en försämrad luftkvalitet påverkar människors hälsa negativt. Elbilarna har här en uppenbar fördel, med en nästintill ljudlös drift och inga lokala luftföroreningar i gatumiljön. Stadens attraktivitet: En mer eller mindre endimensionell fokusering på bilens framkomlighet och företräde under ett halvt sekels stadsplanering har på senare tid börjat ifrågasättas. Vilka behov staden skall fylla, och för vem, har lyfts upp som relevanta frågor i sammanhanget. Elbilarna kan sannolikt spela en viktig roll i utvecklingen av en hållbar stadsbild, där renare, tystare och mindre utrymmeskrävande fordon kan samexistera på lika villkor med övriga trafikantgrupper.

8 4 Teknikutvecklingen: Det enskilt största problemet med de elbilssatsningar som företogs under 90-talet var den då fortfarande bristfälliga tekniken avseende batterierna i fordonen. Samtidigt som batteriteknikutvecklingen nu tagit viktiga steg (f.a via litiumjonbatterierna) har många år av satsningar på hybridlösningar banat väg för den sk laddhybriden. Det tycks nu som om elbilstekniken inom en relativt snar framtid kan hålla för ett globalt marknadsgenombrott. Det finns ett antal målsättningar som omfattar eller inrymmer en eller flera av ovan faktorer, och som samtidigt har bäring på utvecklingen av elbilar och infrastruktur för laddning av dessa i Sverige och i Huddinge. På internationell nivå har EU tydligt deklarerat att man vill minska växthusgasutsläppen med 20 % (jmf 1990), och antagit ett mål om 20 % förnybar energi till Vid klimatmötet i Köpenhamn i december kan det globala klimatarbetet förhoppningsvis enas om nya ambitiösa klimatmål, som en fortsättning på Kyoto-protokollet. På nationell nivå i Sverige är frågan högst aktuell våren I mars lämnade Regeringen över två propositioner med en sammanhållen energi- och klimatpolitik till Riksdagen. På en övergripande nivå föreslås här en 40 %-ig minskning av klimatutsläppen till Vidare vill man uppnå 10 % förnybar energi inom transportsektorn samma år. I en av de tre vidhängande handlingsplanerna slår man fast att Sverige år 2030 skall ha en fossiloberoende fordonsflotta. På lokal nivå i Huddinge arbetar man idag framsynt med hållbarhetsaspekter på transportområdet. Ett av de övergripande målen för kommunen som helhet är hållbar samhällsutveckling 2, och i Översiktsplanen slår man fast att Huddinge skall vara ett långsiktigt hållbart [ ] samhälle 3. I remissutgåvan av den reviderade Agenda 21-planen, som skall gälla tom 2015 föreslås inom ramen för den övergripande ambitionen i dokumentet, som säger att kommunen skall minska klimatpåverkan och vara energieffektiva, att koldioxidutsläppen (per invånare) skall minska med 55 % till 2020 (jmf 1990) 4. Samma mål återfinns i den kommunala Energiplanen som nu håller på att färdigställas. I planen finns ett antal trafikåtgärder, och en strategi för en utfasning av användandet av fossila bränslen inom kommunens fordonsflotta. Just nu arbetar man dessutom aktivt med att ta fram en Trafikstrategi, med ambitionen att skapa ett hållbart transportsystem i hela kommunen. 2.2 Definitioner, begrepp och specifikationer Bilarna Som tidigare betonats är det inget nytt i sig med eldrivna personbilar. I dagens debatt är det dock av vikt att skilja ut vilken typ av fordon vi avser när vi talar om elbilar eller elfordon. 2 Mål och budget Fastställd av Kommunfullmäktige juni Huddinge kommun 3 Översiktsplan Huddinge kommun 4 Lokal Agenda 21 för Huddinge Remissutgåva. Huddinge kommun

9 5 Elbilar: Den rena elbilen drivs med enbart elmotor. Bilen har ett batteri, som laddas via elnätet. Räckvidden för de elbilar som hittills sålts i Sverige har varit 5-8 mil per laddning, med en maxhastighet på runt 100 km/h. Effekten i elmotorn ligger ofta mellan 4-10 KWh, men kan även vara högre. Vanliga batterityper i konventionella elbilar är nickel-kadmium eller bly. Idag utvecklas nästa generation elbilar med litiumjonbatterier, som har en högre energitäthet och prestanda, vilket bl a kan ge bättre räckvidd, se figur 2.1. I och med ett antal elbilsprojekt i Sverige under andra halvan av 90-talet fanns det vid sekelskiftet omkring 600 elbilar i landet. Idag återstår knappt 300 av dessa. En elmotor är upp till fyra gånger så effektiv som en mekanisk motor. Därmed konsumerar en elbil mindre energi per kilometer (jmf förbränningsmotor). Figur 2.1 Enkelt diagram som visar på litiumjonbatteriernas (Li-ion) överlägsna prestanda avseende energitätheten. (Källa: Stefan Montin, Elforsk) Elhybridbilar: Dessa bilar kallas ofta kort och gott elhybrider. De har en vanlig förbränningsmotor (vanligen bensin- eller dieseldriven), men har även en elmotor som hjälper till att driva bilen vid accelerationer och lägre hastigheter/tomgång, och som laddas under drift. Den första serietillverkade elhybriden var Toyota Prius, som kom till Sverige år Idag finns ungefär elhybrider i landet. Hybridtekniken i den här utformningen, som egentligen kallas fullhybrid, minskar förbrukningen av bränsle med %. Toyota Prius har fortfarande stora marknadsandelar i Sverige. Det finns också en mildhybridteknik, som i Sverige hittills i första hand representerats av Honda Civic, med mindre batteri än en fullhybrid. Här kan elmotorn aldrig ensam driva bilen framåt. 5 Rent teoretiskt kan en elhybrid förses med drivlina i form av en seriehybrid, där förbränningsmotorn endast används för att ladda elmotorn som sedan driver bilen, men i praktiken har elhybriderna på marknaden varit sk parallellhybrider, där båda motorerna kan driva bilen, tillsammans eller var för sig.

10 6 Laddhybridbilar: Dessa fordon går ofta under benämningen laddbilar eller laddhybrider, och är också dessa fullhybrider. På engelska heter de plug-in hybrider, vilket ibland också används i Sverige. Laddhybriderna har oftast betydligt större batterier än de konventionella elhybriderna (upp till ett par tiotal KWh), och kan också laddas direkt från elnätet. De kan köra en betydande sträcka på ren el, det talas ibland om 15 mil eller mer. Det är litiumjonbatterier som också avseende laddhybriderna utgör den intressantaste lösningen. Utöver räckvidd med el, har laddhybriderna normalt en räckvidd med förbränningsmotorn i paritet med konventionella bilar. Laddhybrider finns idag bara som konceptbilar. Utöver ovan nämnda bilar kan också nämnas elmopeder, dvs mopeder som helt drivs av el, och som laddas upp via elnätet. Elmopeden kan utgöra en intressant lösning t ex för kommunal hemtjänst. Räckvidden med en laddning är vanligtvis mellan 5-8 mil, och att ladda ett batteri tar bara några timmar. I föreliggande utredning ligger fokus helt på de två typer av bilar som kan laddas via elnätet, dvs rena elbilar respektive laddhybrider. Man kan tänka sig att gränsen mellan dessa två fordonstyper i någon mån kan komma att suddas ut på mycket lång sikt. Infrastrukturen för laddning Både den rena elbilen och laddhybriden är beroende av att laddas via elnätet. Att hitta relevanta standardiseringar för detta på det internationella planet är naturligtvis en stor utmaning. Den processen är egentligen bara påbörjad idag. Det svenska elsystemet är idag mycket robust, och man kan med stor säkerhet hävda att även en massiv introduktion av elbilar och laddhybrider inte skulle få några avgörande negativa konsekvenser för elnäten. Om vi t ex antar att samtliga personbilar i Sverige ersätts med laddhybrider inom kort, skulle detta ändå bara öka elförbrukningen med mindre än 8 % (10 TWh). 6 Vattenfall har visat att en bilflotta med 15 % laddhybrider, vilket idag skulle motsvara drygt fordon, ökar behovet av el för nattladdning i samma omfattning som om temperaturen sjunker med en grad Celsius en specifik natt. 7 Generellt sett brukar man tala om tre varianter av laddning 8. Långsam laddning är den idag vanligast förekommande, och sker direkt via vårt elnät (230V) med antingen 10A eller 16A i enfas. Detta sker helt enkelt via en ordinär jordad elkontakt. Därmed kan man hävda att vi redan idag har en väl utbyggd infrastruktur för långsamladdning, även om det krävs laddstolpar eller eluttag. Ett batteri om 10 KWh tar ca. 5-6 timmar att ladda med 10A i ett vanligt vägguttag. Denna laddning bör minst räcka till 4-5 mils drift. Laddningsbehovet bestäms i första 6 Plug-in hybrider. Elfordon för framtiden. Bergman, Sten, Elforsk rapport 08:10 (2008) 7 Plug-in Hybrid Vehicles. Electricity for transports. Vattenfall En avgörande aspekt avseende laddning av batterier är hur många laddningscykler ett batteri klarar innan prestandan sänks respektive innan batteriet slutar fungera. I 90-talets elbilar satt inledningsvis ofta blybatterier, som typiskt klarade som högst totalt 1000 laddningar. Dagens litiumjonbatterier har en klart längre livslängd, där man talar om flera tusen laddningscykler utan problem. En annan aspekt, där de nyare litiumjonbatterierna har en klart högre toleransnivå, avser laddningsbeteendet, där äldre typer av batterier mer eller mindre krävde en full urladdning med påföljande uppladdning för att bibehålla funktionsduglighet över tid. Med den andra generationens litiumjonbatterier har man en klart högre acceptans i batteriet för att ladda från t ex 25 % till 75 %.

11 7 hand av batteristorleken. Detta ger att ett batteri på 20 kwh skulle kunna laddas med 16A på ca. 6 timmar, och detta räcker sannolikt till runt 15 mils drift. Medelsnabb laddning sker med trefas (400V) 9, och här uppskattar man att ett batteri på 8 kwh skulle kunna laddas upp på under 1 timme, och ett 10 kwh batteri på högst någon timme. Här kan man nyttja 16A eller 32A, där den senare halverar laddningstiden jämfört med den förra. Det är teoretiskt sett också möjligt med snabbladdning. Här talar man om en laddningstid på under 15 minuter för ett 10 kwh batteri. Detta sker med trefas (400V) och 63A. I nuläget är detta inte aktuellt på den svenska marknaden, men försök genomförs i Japan, där man nyttjar ett speciellt framtaget laddningsdon. Kostnaden för laddningsstationen i Japan uppges ligga på ca SEK i dagsläget. 10 Mycket av den kostnaden kan antas ligga i design och kringkonstruktioner för laddningsstationen. En svensk leverantör av laddstolpar, Garo, med lång erfarenhet av att ta fram motorvärmare, betonar att det inte är de tekniska aspekterna avseende snabbladdningen i sig som inte är hanterbara på ett kostnadseffektivt sätt idag, utan hänvisar istället till att det i första hand är batterierna som fortfarande har svårt att hantera den höga spänningen i snabbladdningsproceduren. Här menar man att det redan idag skulle kunna sättas upp snabbladdning utan någon avsevärd merkostnad, utöver grövre och därmed dyrare kablar, under förutsättning att tillgång till trefastransformator finns. 11 Tabell 2.1. Ungefärliga laddningstider för ett 8 KWh batteri (4-5 mils räckvidd) vid olika laddningsvarianter 12 Långsam laddning Medelsnabb laddning Snabbladdning Typ av laddning 230 V, 10A alt. 16 A enfas 400 V, 16A alt. 32 A trefas 400V, 63 A trefas Laddningstid (100 %) 2-4 h min 12 min Med ovan sagt om laddning via direkt kontakt med elnätet, bör det också nämnas att försök och forskning sker när det gäller att skapa förutsättningar för beröringsfri eller trådlös laddning via induktiv överföring av energi. Det forskas t o m kring möjligheten att ladda fordonets batteri under drift. I samband med en diskussion kring infrastrukturen för laddning av elbilar och laddhybrider är det viktigt att fråga sig hur det egentliga behovet kan komma att se ut. Vi vet att de flesta personbilar i Sverige sällan körs mer än 5 mil per dygn. De fem första milen utgör 80 % av all bilkörning. 13 Därmed ligger det nära till hands att konstatera att den absoluta majoriteten av laddningsbehovet kan tillgodoses via långsamladdning, antingen vid hemmet under natten, eller på arbetsplatsen under dagen. Det är därmed egentligen bara för speciella funktionsfordon, som rullar många mil per dag, eller som går på långfärd över flera dygn, som det därmed kan uppstå behov av att utveckla någon typ av snabb- 9 För laddning med trefas (400V) krävs annan typ av kablage, men också ett annat eluttag i fordonet. Det är alltså inte alls självklart att en specifik elbil i dagsläget har uttag för snabbladdning. 10 Plug-in hybrider. Elfordon för framtiden. Bergman, Sten, Elforsk rapport 08:10 (2008) 11 Daniel Emilsson, Garo (090410) 12 Plug-in hybrider. Elfordon för framtiden. Bergman, Sten, Elforsk rapport 08:10 (2008) 13 Gör Sverige till ett elbilens pionjärland. Rapport från Globaliseringsrådet. Utbildningsdepartementet (Ds 2008:43)

12 8 laddningsinfrastruktur. Å andra sidan kan man fråga sig om det är rena elbilar som skall fylla dessa funktioner. Mer om detta nedan. 2.3 Elbilsprojekt förr och nu Redan år 1900 såldes fler elbilar än bilar med förbränningsmotor i USA. Idag vet vi hur det gick sen. En till synes oändlig tillgång på det svarta guldet, och några tekniska genombrott avseende den konventionella bilen (t ex elektrisk startmotor) kom att ändra historiens gång. Henry Ford slog sista spiken i kistan med sina löpande band. På 70-talet ändrade oljekriserna på förutsättningarna, åtminstone tillfälligtvis. Nya satsningar på eldrift togs upp, men inte förrän på 1990-talet skulle ett första genombrott komma i Sverige initierades ambitiösa demoprojekt i samtliga tre storstadsregioner, på uppdrag av Riksdagen, och med ledning från KFB (Kommunikationsforskningsberedningen). Totalt omfattade programmet projekt inom demonstration, forskning och utveckling med en total budget på omkring 360 miljoner SEK. Med modeller från Renault, Citroën, Peugeot, Toyota och norska Think hade Sverige vid sekelskiftet ca. 600 elbilar. 14 Medan utvecklingen i Sverige sedan dess avstannat, har flera andra länder, däribland Norge, USA, Japan och Frankrike drivit på utvecklingen. I dagsläget finns det ett stort antal högintressanta projekt på olika håll i världen, men också i Sverige initieras nu nya demonstrationsprojekt på flera håll. Internationell nivå På den internationella scenen händer nu enormt mycket på samma gång. Barack Obama har satt målet 1 miljon laddhybrider till Detta skall kunna minska USAs oljeberoende med ca. 2 miljarder liter olja per år. GM är mycket offensiva i sin satsning och sluter nu avtal med elbolag över hela landet för att säkra infrastruktur för laddning. Också i Japan händer mycket, och planerade satsningar pekar på åtminstone drygt nya elbilar inom 5-6 år. I Tyskland har man enats om en vision om 1 miljon laddhybrider och elbilar till Här har Volkswagen varit drivande, i samverkan med det tyska miljödepartementet. I Frankrike har Peugeot-Citroën inlett ett samarbete med Mitsubishi. Det franska elbolaget EDF, som redan idag har rena elbilar, samarbetar bl a med Toyota avseende utveckling av laddhybrider. I London körs omkring eldrivna fordon, och Gordon Brown har utlovat en satsning på 30 miljoner pund för stöd till utveckling och demonstration. Avseende laddplatser har man samverkat med EDF. I Norge har serieproduktion av Think kommit igång igen, trots ekonomiska svårigheter, och Oslo satsar på 400 laddplatser i centrum. Här talar man om en vision om elfordon 2020 i Norge. 15 Portugal, som har långa traditioner av arbete med eldrift, är nu också på banan igen, och utlovar drygt laddningsstationer till Detta sker i samver- 14 Rena fordon med eldrift. Slutrapport från KFBs forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram kring el- och hybridfordon Rader-Olsson, Amy (red.). KFB-rapport 2000:26 15 Laddhybrider och elfordon. Vad händer i vår omvärld? Bergman, Sten. Elforsk. PPT-presentation, 27 jan 2009

13 9 kan med Renault-Nissan, som utlovar serieproduktion av en ny ren elbil med räckvidd på 16 mil till Utöver ovan axplock bör några specifika projekt betonas lite extra, inte minst på grund av deras geografiska närhet till Sverige. I mars 2009 startade på Bornholm ett projekt som ibland kallats för världens mest ambitiösa och avancerade inom området. Projektet kallas Edison och drivs i samverkan mellan IBM, Siemens och Danmarks tekniska universitet (DTU). Tanken med projektet är att de rena elbilarnas batterier skall fungera som tillfälliga sammankopplade energilager. Elbilarna skall laddas med vindkraft, och skall kunna ge ström tillbaka till elnätet när vindkraftverken står stilla. Det sk smarta elnätet skall därmed kunna jämna ut de stora svängningar i elnätet som förnyelsebar energi ofta ger upphov till. 17 Sedan oktober 2007 har A Better Place (www.betterplace.com) dragit in mer än 200 miljoner dollar i riskkapital för satsningar på en helt ny affärsidé som bygger på att lösa de två stora hinder som står i vägen för elbilens genombrott, räckvidden och de dyra batterierna. Genom en kraftig satsning på dels laddningsstationer, men också på batteribytespunkter på strategiska platser, kan man garantera en god räckvidd. Man skall helt enkelt kunna byta batteriet när det tar slut, och det är A Better Place som skall äga dem. Bilägaren abonnerar bara på möjligheten att ladda sin bil alternativt byta batteriet. För detta betalar man en abonnemangsavgift och förbrukningsavgift, samtidigt som man får köpa bilen till en subventionerad kostnad. Härmed liknar upplägget i stora delar det som mobiloperatörer använder när de säljer ut en telefon mot att köparen tecknar ett abonnemang. Först ut att nappa på konceptet var Israel, som redan i januari 2008 ingick samarbetsavtal med A Better Place och Renault-Nissan. Visionen här är att landet skall bli världens första land med en helt elektrifierad fordonsflotta. Målet är laddningsstationer inom några år. Såväl Danmark och Australien, som de amerikanska delstaterna Kalifornien och Hawaii har också slutit samarbetsavtal. I Danmark samverkar A Better Place med energibolaget Dong, och bygger just nu ut infrastrukturen för laddstationer. Nyligen annonserade man i grannlandet att man lyckats skaffa 1 miljard SEK i riskkapital. 18 I Australien är målet minst laddstationer, och 150 batteribytesstationer inom fyra år. 19 Nationell nivå Även om man med rätta kan hävda att Sverige i alla fall delvis hamnat i kölvattnet av de stora internationella satsningar som refereras ovan, börjar det röra på sig även på nationell nivå. Den svenska elbranschen har lanserat visionen om elfordon 2020, och i slutet av januari innevarande år träffade näringsminister Maud Olofsson och infrastrukturminister Åsa Torstensson de tre elbolagen Fortum, Vattenfall och E.ON. Tillsammans förde man en diskussion om Sveriges förutsättningar för att bli en globalt ledande nation i introduktionen av den nya generationens elbilar och av laddhybrider. Någon vecka senare fick Energimyndigheten uppdraget att i samverkan med andra relevanta aktörer 16 Elbilen får gräddfil i Portugal. Publicerad i Dagens Nyheter, mars 2009 (nedladdad via 17 Full fart för danska elbilar. (090309) 18 Sverige är långt efter Danmark i elbilsrejset. (090309) laddstationer till Australiens elbilar. (090309)

14 10 ta fram ett samlat kunskapsunderlag om marknaden för elbilar och laddhybrider. Uppdraget skall slutredovisas den 29 maj i år. I väntan på dessa nationellt samordnade initiativ har ett antal svenska forsknings-, utvecklings- och/eller demonstrationsprojekt initierats på olika håll i landet. Det har skett inte minst med hjälp av initiativ från ett antal elbolag, och branschorganisationerna inom energisektorn. Fortum har onekligen gått i bräschen genom sitt i december 2008 annonserade samarbetsprojekt med Stockholms stad. Man lanserar här visionen om Stockholm: Elbilsstad 2030, med en mer eller mindre helt utsläppsfri citytrafik. Genom ett avtal med Stockholms Parkering AB har man målet att sätta upp 100 nya laddstolpar under De första är redan på plats, dels på Norrmälarstrand och dels på Lidingövägen. Nyligen annonserade man på Fortum ett liknande samarbete med Karlstads kommun. Fortum driver också webbplatsen 20 Lite längre norrut inleds nu projektet Shopping Circle, där ett tjugotal familjer i Gävle och Sandviken får testa att använda varsin Think City under två års tid. Projektet är ett av tio elbilsprojekt som inom kort kommer att initieras i Sverige under rubriken Vind i tankarna, som i sin tur är ett ramprojekt som drivs av elbranschorganisationen Power Circle. I Gävle är det förutom Gävle Energi också bl a Sandviken Energi AB och Gävle kommun som samverkar. 21 Inom ramen för Power Circle initieras nu också en liknande satsning som den i Gävle-Sandviken i Kalmar och på Öland. Tanken är att hemtjänsten på Öland skall köra 25 elbilar, också dessa av modellen Think, drivna av öländsk vindkraft. Flera projekt väntar nu inom ramen för Power Circle, och både Fortum och Vattenfall är med och finansierar, bl a tillsammans med Energimyndigheten. 22 Nästa steg blir Gotland, och även västkustkommunerna Trollhättan, Uddevalla, Bengtsfors och Tanum satsar nu på demo- och utvecklingsprojekt inom samma ram. 23 I februari 2009 annonserade Göteborg Energi en storsatsning på utveckling av laddstationer, och i ett första steg byggs ett tiotal laddstationer. Målet är laddställen inom tio år i regionen. Man samverkar här med Lindholmen Science Park, och en satsning där som kallas TSS (Test Site Sweden). 20 Stockholm: Elbilsstad Broschyr från Fortum (nedladdad från 21 Sveriges första Thinkbilar finns i Gävle och Sandviken. (090210) 22 Norska elbilar rullar på öländsk vindkraft. (090306) 23 (090414)

15 11 3. Marknadsanalys I kapitel 3 återfinns en kvalificerad bedömning av när rena elbilar respektive laddhybrider beräknas kunna finnas till försäljning på den svenska fordonsmarknaden. Det är här viktigt att skilja på marknadsintroduktion, med vilken menas det tillfälle när de första serietillverkade fordonen finns att tillgå kommersiellt på den svenska marknaden, och ett slutgiltigt marknadsgenombrott för fordonen i fråga, som kan representeras av den utveckling vi sett för miljöbilar generellt under de senaste åren, med minst % av nybilsförsäljningen. Dessa båda aspekter diskuteras nedan. Den svenska elbranschen har gemensamt enats om visionen elfordon till år Detta är en offensiv och ambitiös vision, som möjligen kan realiseras under förutsättning att ett antal styrmedel på både nationell och lokal nivå införs. I kapitel 4 nedan utgör visionen utgångspunkt för de resonemang som förts avseende utvecklingen på lång sikt (jmf nedan fullt utbyggt nät ). 3.1 Den svenska marknaden Rena elbilar Idag rullar ca. 280 rena elbilar som är kvarlevor från de satsningar som gjordes på 90-talet i Sverige. Rena elbilar finns också till nybilsförsäljning på flera håll, dock inte på den svenska marknaden. Den största anledningen till detta är att utbudet i sig är relativt begränsat. Fordonen serietillverkas helt enkelt inte i sådana volymer att de nått den svenska privatbilistmarknaden ännu. Det är här också viktigt att betona att vi i skrivande stund står mitt i en process som innebär att den andra generationen elbilar med litiumjonbatterier står på gränsen till serieproduktion. Tre av de mest intressanta bilarna för svenskt vidkommande är idag Think City, Fiat 500 och Mitsubishi imiev. Think Citys föregångare rullade i Sverige redan på 90-talet, men nu har den norska tillverkaren utvecklat tekniken ytterligare, och ett litet antal demobilar rullar i Sverige just nu. Mitsubishi imiev, med litiumjonbatteri och en räckvidd på 16 mil, planeras kunna börja säljas på den svenska marknaden hösten I dagarna rullade den första eldrivna Fiat 500 ut från en ny batteri- och elbilsfabrik i Nol utanför Göteborg. Ett samarbete med Fiat, och en beställning på 400 bilar från Power Circle, har möjliggjort satsningen, som drivs av det svenska bilföretaget EV Adapt. Ett flertal av de största biltillverkarna talar om nya elbilar under de närmaste åren. Utöver dessa finns ett antal mindre kända tillverkare, i främst Asien. Den största utmaningen inför lanseringen på den svenska marknaden är priset, som hamnar kr över priset för en jämförbar konventionell bil, främst på grund av de mycket höga batterikostnaderna. Det finns också mer att göra avseende utvecklingen av batteritekniken. Dessutom är bilarna i nästintill

16 12 samtliga fall inte krocktestade enligt Euro-NCAP. Räckvidden har dock blivit klart bättre än första generationens rena elbilar, och ligger ofta över 10 mil. Men det faktum att elbilen inte uppfyller samma krav som en konventionell bil gör, avseende räckvidd, storlek och säkerhet, utgör naturligtvis barriärer. Sammanfattningsvis kan man konstatera att vi i skrivande stund befinner oss mer eller mindre i marknadsintroduktionsskedet avseende den andra generationens rena elbilar. Utbudet är dock mycket begränsat i Sverige, och kostnaderna är mycket höga och inte kommersiellt gångbara. Marknadsgenombrottet ligger därmed en bra bit fram i tiden. Det största problemet är kostnaden för batterierna, som fortfarande är alldeles för hög. Men, som vi noterat ovan, finns också andra barriärer. Att elbilen skulle vara kommersiellt gångbar i större skala innan 2015 i Sverige är därmed inte speciellt sannolikt. Däremot är visionen för 2020, som förutsätter att ett marknadsgenombrott skett, offensiv, men inte nödvändigtvis helt orealistisk. Åtminstone fram till 2015 är sannolikt den nya generationens rena elbilar i första hand förpassade till olika typer av demoprojekt. Laddhybrider Laddhybrider finns idag bara som prototyper och konceptbilar. Det är som alltid vanskligt att med någon större säkerhet bedöma de prognoser de stora tillverkarna gör avseende serietillverkning. Klart är att GM, med sin Chevrolet Volt, ligger långt framme, liksom Toyota med sin plugin-version av Prius. Kinesiska BYD har hävdat att de kan komma med de första serietillverkade laddhybriderna redan i år. Andra tillverkare talar om 2012 eller senare. Chevrolet Volt, som visades första gången 2007 som konceptbil, skall enligt planerna lanseras Ingen vet nu hur GM:s ekonomiska bekymmer påverkar detta. Toyota har varit lite försiktigare med lanseringsår, trots att det redan idag rullar runt ett antal konverterade Toyota Prius med plugin-lösning i bl a Sverige och att en testserie på 500 laddhybrider planeras till i år. Rykten säger nu 2012 avseende Toyota Prius. Också Volvo (C30 Recharge), Opel (E-flex), Chrysler, Mercedes, SAAB m fl utvecklar laddhybrider. Volvo talar om serietillverkning först från Sammanfattningsvis kan man göra bedömningen att det med stor sannolikhet finns laddhybrider tillgängliga till försäljning i Sverige inom 3-4 år, möjligen tidigare än så. Marknadsgenombrott ligger dock längre fram i tiden. Kostnaden för batteritekniken utgör också här det stora problemet, liksom det faktum att batteritekniken inte är helt färdigutvecklad. Prismässigt är det idag mycket vanskligt att i detalj uttala sig om merkostnaden för en laddhybrid. Bedömningar som gjorts talar om uppemot 50 % merkostnad 24, men det är på intet sätt omöjligt att det blir en än större merkostnad. Också här är det intressant att relatera till elbranschens vision om fordon när vi diskuterar ett slutgiltigt marknadsgenombrott. Visionen är offensiv, men inte helt orealistisk. Ett uppfyllande av visionen kräver dock att ett marknadsgenombrott kan inledas från omkring För laddhybriderna kan detta tyckas vara lite tidigt. Å andra sidan har laddhybriden mer 24 Plug-in hybrider. Elhybridfordon för framtiden. Sten Bergman. Elforsk rapport 08:10. Januari 2008.

17 13 gemensamt med en konventionell bil än vad en ren elbil har, varför marknadsgenombrottet torde kunna ske snabbare för laddhybriderna. Tabell 3.1. Troliga tidpunkter för marknadsintroduktion och grovt uppskattade marknadsgenombrott för andra generationens rena elbilar respektive laddhybrider på den svenska marknaden Marknadsintroduktion Marknadsgenombrott* Rena elbilar 2009/ /2017 Laddhybrider 2011/ /2018 * Definieras som % av nybilsförsäljningen. 3.2 Utbyggnad av laddstationer som incitament Traditionellt har man ofta inom miljöbilsutvecklingen betonat vikten av en ständig växelverkan mellan utbyggnad av infrastrukturen för tankning å den ena sidan och fordonstillgången å den andra. Ett uppenbart exempel på en framgångsrik växelverkan är flexifuel-tekniken i Sverige. Samtidigt som fler modeller blivit tillgängliga efterhand, har också utbyggnaden av tankställen varit drivande, inte minst till följd av det successivt (i relation till säljvolymen) tvingande kravet (lagstiftat) på tankställen att också tillhandahålla ett förnyelsebart drivmedel. Det är viktigt att betona att i fallet med rena elbilar och laddhybrider är situationen inte riktigt likadan. Åtminstone är inte detta fallet än. Eftersom det fortfarande finns ett antal barriärer, inte minst kostnaden, som står i vägen för en introduktion av dessa fordon, tycks infrastrukturen i nuläget ha en underordnad betydelse. Så länge fordonen i sig inte är kommersiellt gångbara för privatbilisten betyder en väl utbyggd infrastruktur inte lika mycket som i fallet med flexifuel-bilarna. Här hade vi en teknik som gick att applicera på befintliga bilmodeller, med en marginell merkostnad. Det har vi inte i exemplet med eldrift. Dessutom, som vi konstaterat tidigare, kan merparten av bilarna rulla sin genomsnittliga dagssträcka med hjälp av en långsamladdning, som kan ske med hjälp av enkel motorvärmarteknik i hemmet, eller vid parkeringsplatser eller i parkeringshus under natten, eller vid arbetsplatsen över dagen. Med detta sagt är det naturligtvis så att en utbyggd infrastruktur fyller ett värde, speciellt om den är sammanhållen och standardiserad, och sker över hela landet, och inte bara i enstaka kommuner. Bedömningen är dock att en storskalig satsning på infrastruktur för laddning i dagsläget inte på ett avgörande sätt kommer att kunna påskynda kommersialiseringen av den nya batteriteknik som till syvende och sist är det stora problemet. Detta gäller oavsett om satsningen sker på lokal, regional eller nationell nivå. Denna situation kommer att förändras i takt med att fordonen blir mer gångbara på marknaden. I samband med detta är det viktigt att successivt också verka för en utbyggd infrastruktur. Det finns då ett antal strategiska aspekter att ta i beaktande. Mer om detta i kapitel 4.

18 14 4. Systembeskrivning Kapitel 4 innefattar en genomgång av ett antal relevanta aspekter avseende de två separata utbyggnadsstegen, försöksnät respektive fullt utbyggt nät, som utredningen diskuterar. 4.1 Inledning I en diskussion om en utbyggnad av laddinfrastruktur för rena elbilar och laddhybrider finns det några utgångspunkter man bör ha i åtanke redan i inledningsskedet: Resmönster Fordonsutveckling Kostnader Målgrupp Symbolvärde Vi vet att våra resmönster på en generell nivå ger vid hand att majoriteten av våra bilresor en genomsnittlig dag i sträcka understiger den räckvidd en ren elbil alternativt laddhybrid (med eldrift) kommer att ha vid marknadsintroduktion i Sverige. En undersökning från Elforsk visar t ex att bara 15 % reser mer än 7 mil med bil per dag. 25 Utöver detta är det viktigt att understryka att fordonen idag inte är kommersiellt gångbara på den svenska marknaden. Det är högst osannolikt att ett marknadsgenombrott, i betydelsen stora andelar (20-30 %) av nybilsförsäljningen sker före Tidsaspekten blir helt avgörande för de rekommenderade utbyggnadsstegen. Det är viktigt att dessa rekommendationer ligger i fas med både fordonsutvecklingen och kostnaderna för fordonen. Tillsammans utgör dessa båda aspekter grundläggande faktorer för när fordonen kan bli kommersiellt gångbara. I anslutning till tidsaspekten ovan, är det också viktigt att nogsamt överväga vilka de primära målgrupperna för en satsning på laddstrukturen kan komma att bli under de olika utvecklingsstegen. Det är högst sannolikt att perioden fram till åtminstone 2015 i första hand kommer att omfatta ett antal demoprojekt, där målgrupperna inledningsvis kommer att vara de som driver demoprojekten. Detta kommer att vara kommuner och andra större, i första hand direkt eller indirekt (via statsbidrag) statligt finansierade organisationer och institutioner, 25 Plug In Road Sten Bergman m fl. Elforsk, rapport 09:

19 15 men förhoppningsvis också större företag inom näringslivet. Först på längre sikt, i samband med ett marknadsgenombrott, är det relevant, att successivt utveckla en mer publik infrastruktur för privatbilisterna. Det finns egentligen bara en anledning till att redan i dagsläget bygga ut publika laddstationer på offentliga platser. Det symbolvärde som detta sannolikt kan få bör inte underskattas. Det kan alltså i detta sammanhang vara högst relevant för kommuner och andra samhälleliga institutioner att redan i nuläget överväga en satsning på ett fåtal laddstationer med symbolvärde. Med utgångspunkt i ovan föreslår Trivector nedan två på varandra kronologisk följande utbyggnadssteg avseende laddningsinfrastruktur för rena elbilar och laddhybrider i Huddinge kommun: Steg 1: Försöksnät som stöd för demoprojekt ( ) Steg 2: Fullt utbyggt nät ( ) 4.2 Steg 1: Systemstruktur för försöksnät I ett första steg föreslås ett ambitiöst demonstrationsprojekt som omfattar en satsning på både fordon inom den kommunala fordonsflottan och ny iögonfallande, men mycket begränsad, infrastruktur för laddning. Demonstration av fordon Avseende fordonen föreslås att 10 % av den kommunala fordonsflottan byts ut mot rena elbilar. Rimligtvis är det äldre fordon, i små modeller, och med en daglig körsträcka på högst 5 mil som i första hand byts ut. Idag består den kommunala fordonsflottan av omkring 100 bilar, vilket gör att 10 % motsvarar 10 demobilar. En summarisk genomgång av fordonsflottan med avseende på ålder och bilmodell visar att det borde finnas möjlighet att välja ut 10 lämpliga fordon att avyttra. Eftersom det redan idag eller inom kort (2010) finns rimligt goda möjligheter att beställa en sådan begränsad volym av rena elbilar kan demonstrationssatsningen enligt Trivectors bedömning initieras med en planeringsfas redan till hösten 2009 eller under Projektet föreslås sedan löpa över de kommande fem åren, med ambitionen att fler fordon kan införskaffas till kommunen över tid. Intressanta bilmodeller kan inledningsvis vara Think City, Mitsubishi imiev eller Fiat 500. Demonstration av laddning När det gäller infrastrukturen för laddning föreslås, beroende på ambitionsnivån hos Huddinge kommun, 2-4 demonstrationsplatser. På den/de valda platsen/- erna sätt iögonfallande laddstolpar med hög synlighetsfaktor upp. Detta för att visa upp satsningen för kommuninvånarna och besökare i kommunen på ett så tydligt sätt som möjligt. Som noterats ovan, det är inledningsvis symbolvärdet i satsningen som är det primära syftet. I direkt anslutning föreslås det för varje vald plats också en demopunkt där man kan läsa mer om kommunens satsning. Laddstolpen ges genom informativa lösningar och någon typ av överbyggnad formen av en laddningsstation. Man kan också tänka sig att den vid specifika tillfällen kan bemannas med bilar och personal, som kan informera om demon-

20 16 strationsprojektet. Det föreslås tillsvidare att elen blir gratis att tanka, då det i första hand är kommunens egna bilar som kommer att tankas. Men det är viktigt att vald leverantör kan ge en försäkran om möjligheten att i befintlig konstruktion inlemma någon form av betalningslösning i framtiden. Det är inte vid dessa demopunkter som den huvudsakliga laddningen av fordonen kommer att ske. Istället kommer de att laddas upp över natten på lämplig plats vid ordinarie parkeringsplats eller garage. Detta kan relativt enkelt lösas med den enklaste formen av laddning, att likna vid en motorvärmare. Här bör man välja platser strategiskt, för att komma ner i så låga anläggningskostnader som möjligt. Eventuellt finns redan idag ett antal motorvärmaruttag som skulle kunna nyttjas. Geografisk omfattning På kartan nedan visas den föreslagna geografiska omfattningen av steg 1. Trivector föreslår att demoplatser i första hand anläggs på lämpliga platser i anslutning till handelsetableringarna vid Kungens kurva, och i Flemingsberg, gärna i anslutning till, och kanske i samverkan med, Södertörns högskola. Här finns en viktig kollektivtrafikknutpunkt, och ett stort antal människor rör sig i anslutning till universitetsområdet. På dessa platser vistas en mängd människor, både kommuninvånare men framför allt också besökare i kommunen, och en synlig satsning kan här få stort genomslag och ge Huddinge kommun omfattande goodwill. I andra hand föreslås det en demoplats i anslutning till Huddinge centrum. Här ligger en kollektivtrafikknutpunkt, och mycket folk rör sig i området. Också här kan en demopunkt med hög synlighet få stor uppmärksamhet. Den fjärde demopunkten, om Huddinge kommun väljer att etablera alla föreslagna punkter, hamnar enligt förslaget i anslutning till handelsetableringarna i Länna, gärna i närheten av Trafikplats Länna, som ansluter till den kraftigt trafikerade Nynäsvägen. Med en satsning på samtliga fyra punkter ges dessutom en bra geografisk balans i tillgången på publika laddställen i detta inledande skede. Figur 4.1 visar den geografiska omfattningen av steg 1. Cirklarnas storlek på kartan motsvarar föreslagen prioriteringsordning, i det fall kommunen väljer att inte satsa på samtliga demopunkter.

Laddhybrider och elfordon framtidens miljöfordon. Stefan Montin Elforsk Svenska elföretagens forskningsbolag

Laddhybrider och elfordon framtidens miljöfordon. Stefan Montin Elforsk Svenska elföretagens forskningsbolag Laddhybrider och elfordon framtidens miljöfordon Stefan Montin Elforsk Svenska elföretagens forskningsbolag Vad är en laddhybrid (plug-in elhybrid - PHEV) Fordon med en kombination av förbränningsmotor

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén 2016-02-28 Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening Daniel Norlén Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målsättning... 2 1.3 Metod... 2 2. Allmänt om elbilar... 3

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar Fortum och Karlstad kommun inleder ett samarbete för att möjliggöra övergången till elbilar och laddhybrider i Karlstad och bidrar därmed till ett renare Karlstad. En storskalig övergång till elbilar skulle

Läs mer

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg. SID 1(5) Elbilsstrategi Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(5) Helsingborgs stads styrdokument Aktiverande syftar

Läs mer

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER GÄVLE DÄR ALLT BÖRJADE? ELBILSVERIGE 2009 166 laddbara fordon i Sverige 50-tal laddstolpar

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 18 februari 2013 Naturskyddsföreningens dnr: Näringsdepartementets dnr: N2013/675/TE Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till

Läs mer

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011 El som drivmedel Sten Karlsson Energi och Miljö Chalmers Snabbladdningsstation Östersund april 2011 Presentation 13 Sept 2011 vid Fossiloberoende Transportsektor år 2030 och vägen dit El som drivmedel

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle ELEKTRIFIERING AV FORDON Mazdak Haghanipour Power Circle OM POWER CIRCLE Varför el? VARFÖR ELEKTRIFIERING? 1. Securityofsupply minskat beroende av importerad olja 2. Förbättrad luftkvalitet 3. Minskade

Läs mer

Laddinfrastrukturutredning

Laddinfrastrukturutredning Laddinfrastrukturutredning 2016 MILJÖKONTORET Innehåll Introduktion...3 Bakgrund...3 Kommunens egna mål...3 Laddstationen...4 Kontakter...4 Laddtyper...5 Fast eller lös kabel?...6 Laddbeteende...7 Laddning

Läs mer

Volvo Cars Electrification Strategy

Volvo Cars Electrification Strategy Förutsättningar för svenska biltillverkare i jämförelse med europeiska konkurrenter på elbilsområdet Volvo Cars Electrification Strategy Paul Gustavsson Director of Electrification Strategy at Volvo Cars

Läs mer

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Elfordon i samhället Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Vad styr elfordonsutvecklingen? Vilka är de starkaste drivkrafterna för elfordon nu? Styrmedel om ökad energieffektivitet,

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon

Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon Lärdomar från den tredje enkätomgången 2017 Syftet med undersökningen Sverige har ett mål om minst 70 % minskning av växthusgasutsläpp från

Läs mer

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet!

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! 2 Elbilarna kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige.

Läs mer

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030 Dags för sverige att ta ledartröjan så når vi en miljon elbilar år 2030 Så kan Sverige nå en miljon elbilar 2030 Sverige har som mål att minska utsläppen i transportsektorn med 70 % till år 2030. För att

Läs mer

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try!

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm Elbilar är roliga att köra! Electric Vehicles are fun! Try! 1 Electric Vehicles are fun! Try! 2 From Evolution

Läs mer

Elbilar och Laddhybrider

Elbilar och Laddhybrider Elbilar och Laddhybrider Preliminärt förslag för att underlätta introduktionen av elbilar och laddhybrider i Sverige Greger Ledung Energimyndigheten Bakgrund Regeringen har givit Energimyndigheten uppdraget

Läs mer

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS.

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. Skandinaviens mest nöjda bilägare i mellanbilsklassen kör Toyota Prius 2007-2010. - AUTOINDEX 2011 Hybridåret 2012. Smygpremiär 3 X Prius. Som Priusägare är du redan

Läs mer

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Elbilens utmaningar och möjligheter Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Verkningsgrad hos elbil % Transmissionsförluster på nätet 8 Förluster vid laddning av batterierna 5 Batteriernas självurladdning

Läs mer

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten Demonstrationsprogram för Elfordon 2011-2015 Erfarenheter hittills 2011-10-24 Magnus Henke -Energimyndigheten Mål för energiforskningen att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens

Läs mer

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 en sammanställning av de bilmodeller som presenterades av billeverantörer på Vattenfalls och Stockholms stads elbilsseminarium 12 april 2010. Informationen i dokumentet

Läs mer

El framtiden för transportsektorn

El framtiden för transportsektorn El framtiden för transportsektorn Marie Fossum, Fortum Örebro, 12 May 2009 1 Fordonsrelaterade utsläpp ökar Antalet bilar i världen växer stadigt. samtidigt ökar utsläppen från transportsektorn kraftigt

Läs mer

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Bilaga KS 2013/103/1 l (2) 2013-03-08 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp, Ink 2013 Oft O 9 Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Erik Åberg (MP) inkom den 30 oktober med rubricerad motion. Motionären

Läs mer

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Vi utvecklar världens främsta gränsregion för biogas och el till fordon! Det började med två ministrar ett gemensamt projekt med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE där huvuduppgiften är att planera

Läs mer

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 Henrik Wingfors Svensk Energi - Elbranschens samlade röst Innehåll Målet Scenarier och

Läs mer

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSt~--- 19 (39) --;o:-:;:;,~~-~~---------- '' l' : s Sammanträdesdatum 2013-05-13 130 Motion om laddstolpar för hållbar utveckling D nr 2012/333 INLEDNING Motion från Erik

Läs mer

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg TN 85/10 TN 98/10 Tjänsteutlåtande Trafiknämnden 2010-05-27 2010-06-17 Diarienummer 1046/10 Trafikant och ITS/Analys Camilla Pärlbäck Telefon 031-368 25 36 E-post: camilla.parlback@trafikkontoret.goteborg.se

Läs mer

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt 2 Välj eller Mycket har hänt i teknikväg de senaste åren en utveckling som gjort det både enklare och billigare att ladda

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Laddstationer för elfordon. Förslag på inriktning med sikte på 2030 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Antagen av fullmäktige

Laddstationer för elfordon. Förslag på inriktning med sikte på 2030 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Antagen av fullmäktige DIARIENUMMER KS 016.40 017-01-1 S T RATEGI SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 017 Laddstationer för elfordon Förslag på inriktning med sikte på 030 Antagen av fullmäktige 017-03-13 5 Laddstationer för elbilar

Läs mer

Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun.

Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun. Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun. Så fungerar en elbil En renodlad elbil har inget avgasrör och ger inga utsläpp i gatumiljö.

Läs mer

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14 Ärenden Sida 13 (21) 2013-03-14 Au 23 KS/2011-0299, TN/2011-0205 KS 24 KF Svar på motion från Anita Rylander och Bengt Bivrin (MP) om uppsättande av laddstolpar för elbilar grönare trafik föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Lämpliga platser för snabbladdning och intresserade aktörer

Lämpliga platser för snabbladdning och intresserade aktörer 1 (5) Lämpliga platser för snabbladdning och intresserade aktörer Bakgrund Den 8e december 2015 beslutade tekniska nämnden att godkänna utredning kring laddstolpars placering i Järfälla, Dnr Ten 2015/549.

Läs mer

Vattenfall och Design open?

Vattenfall och Design open? Vattenfall och Design open? 20090528 Göteborg Camilla Feurst Information It is possible to replace the image on the dividing slide if desired (menu command Insert > Picture > From File ). Afterwards, set

Läs mer

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar siemens.se/elvagar Utmaningen klimatutsläppen måste minska snabbt I denna broschyr beskrivs kortfattat förutsättningarna och möjligheterna för

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer

Sverige får inte missa elbilarna

Sverige får inte missa elbilarna Sverige får inte missa elbilarna Agenda Bilen är här för att stanna hur löser vi utsläppen? Bokslut Elbilsvision 2030 Många olika samarbeten Elbilarna står inför sitt kommersiella genombrott Program för

Läs mer

Lägesrapport Elbilsupphandlingen

Lägesrapport Elbilsupphandlingen MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-03-17 Handläggare: Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-04-12 P. 17 Förvaltningens förslag till

Läs mer

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på?

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Kvantitativ undersökning med privatpersoner som köpt en ny bil men inte valt en miljöbil

Läs mer

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001 Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Civ. Ing. Uppsala F 1980 Intresserad av elfordon sedan...? Äger/kör: Mini-el 1987 Berix Eloped ca 1990 Citroen Berlingo Electrique 2001 Varför elbil? 1) Verkningsgraden!

Läs mer

Strategi för elbilar och laddhybrider.

Strategi för elbilar och laddhybrider. SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN SID 1 (7) 2009-08-26 Handläggare: Mats Christenson Telefon: 08-508 12 201 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2009-09-17 Strategi för elbilar och laddhybrider.

Läs mer

Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M).

Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M). Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-05-02 Handläggare Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-05-17 p. 18 Laddstationer för elcyklar.

Läs mer

ELVÄGAR. För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari RISE IKT RISE Viktoria

ELVÄGAR. För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari RISE IKT RISE Viktoria ELVÄGAR För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari 2017 Research Institutes of Sweden RISE IKT RISE Viktoria RISE Viktoria 2 RISE Viktoria Forskningsinstitut

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala Utkast 2011-06-30 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-01-25 4 KS 507/15 Svar på motion (C) om laddstolpar för elbilar och elcyklar Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland Projekttitel: Främjande av elbilar och dess infrastruktur Plats: Östergötland Submission date: 2016-01-

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

Riktlinjer för laddinfrastruktur i Örebro kommun.

Riktlinjer för laddinfrastruktur i Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för laddinfrastruktur i Örebro kommun. Örebro kommun 2017-03-08 Ks 242/2017 orebro.se 2 RIKTLINJER FÖR LADDINFRASTRUKTUR I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM

Läs mer

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020 Att ladda en elbil Innehåll Ladda elbil Publik och privat miljö Vem erbjuder vad? Ladda snabbt eller långsamt? Vad bör man tänka på om man vill skaffa laddplats till elbilen? 2 Hur lång tid att ladda?

Läs mer

Information om stödet till laddinfrastruktur inom Klimatklivet

Information om stödet till laddinfrastruktur inom Klimatklivet 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Nanna Wikholm Tel: 010-698 14 02 Nanna.wikholm@naturvardsverket.se PM 2016-08-30 Ärendenr: NV-05824-15 Information om stödet till laddinfrastruktur

Läs mer

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78 Kommittédirektiv Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser Dir. 2012:78 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2012. Sammanfattning I regeringens proposition

Läs mer

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd till dig som vill installera laddstation i din bostadsrättsförening Förberedelser För att

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-12-01 298 Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Premiär för Stockholms nya elbusslinje

Premiär för Stockholms nya elbusslinje Premiär för Stockholms nya elbusslinje publ icerat av U L O 1 6 MA RS 201 5 SID A F Ö R U TSKRIF T Kraften kommer från ovan. Två av Stockholms nya laddhybridbussar, Volvo Electric Hybrid, vid laddstationen

Läs mer

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Elektriska fordon i fokus 213-9-3 Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Martina Wikström Institutionen för Kemiteknik, Avdelningen för Energiprocesser Elbilsupphandlingen Hösten

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

Uppladdning för framtidens fordon

Uppladdning för framtidens fordon EI R2010:20 Uppladdning för framtidens fordon Undantag från koncession för laddinfrastruktur Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2010:20 Författare: Erik

Läs mer

Motion om laddinfrastruktur

Motion om laddinfrastruktur KF 28:1 KF 28:2 KF 28:3 KF 28:4 ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:517-034 2016-03-31 1/3 Motion om laddinfrastruktur Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att 1. bifalla motionen,

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala 2011-08-17 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar Gedin Sid:

Läs mer

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö PROTOKOLL UTDRAG Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö Tid: 2016-02-19 13:00-16:30 Plats: 9 RJL 2016/79 Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Utbyggnad av infrastruktur för laddstolpar Beslut Nämnden

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

Branschgemensamma frågor och svar om laddinfrastruktur

Branschgemensamma frågor och svar om laddinfrastruktur Branschgemensamma frågor och svar om laddinfrastruktur och elfordon (2013-09-18) El och elfordon Hur mycket el behöver en elbil? Hur långt går en elbil? Hur mycket el en elbil drar beror på många faktorer,

Läs mer

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu Här hittar du de bilar som du kan gå in i en bilaffär och beställa nu. Vi har inte tagit med fordon som klassas som mopeder, arbetsredskap eller fyrhjuliga motorcyklar.

Läs mer

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon INFORMATION 1 (5) Datum Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon ProjektNr Titel Sökande Projektledare Totalt sökt/beviljat belopp? 34007-2 Utveckla test- och demomiljöer av elfordon vid

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

Utredningen för fossilfri fordonstrafik

Utredningen för fossilfri fordonstrafik Utredningen för fossilfri fordonstrafik Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr Sida 1 (5) 2015-10-21 Handläggare Monica Fredriksson 08-508 262 18 Till Trafiknämnden 2015-12-10 Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen Förslag

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID INTRODUKTION 1. Hur fungerar Prius Laddhybrid? Prius Laddhybrid tillhör gruppen Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) och är en laddbar parallellhybrid. I en parallellhybrid

Läs mer

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad Elbilsförarenkät Östersund - årets elbilsstad Bakgrundsinformation Elektronisk enkät Mätperiod 110628-111007 Svarsfrekvens: 79,8% (83/104) Könsfördelning: 71,1% män, 28,9%kvinnor Åldersfördelning: 20-30:

Läs mer

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt Bakgrund Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, som av miljömålsberedningen

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2010-08-24\dagordning\tjänsteutlåtande\20.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-08-10 Eva Sunnerstedt Projektledare

Läs mer

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun Biogas som drivmedel Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun fastställd av Kommunstyrelsen 26 februari 2009 Regional strategi för införande av biogas på Gotland

Läs mer

Uppbyggnad av ett laddningsnät för elfordon i sydöstra Sverige Ekerum, 21 maj

Uppbyggnad av ett laddningsnät för elfordon i sydöstra Sverige Ekerum, 21 maj Uppbyggnad av ett laddningsnät för elfordon i sydöstra Sverige Ekerum, 21 maj Jonas Lööf Projektledare Miljöfordon Syd Green Charge Sydost Green Charge Sydost Kraftsamling för elfordon och laddinfrastruktur

Läs mer

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08 HUR STÄLLER VI EFFEKTIVA MILJÖKRAV I UPPHANDLINGAR? Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08

Läs mer

Perspektiv på eldrivna fordon

Perspektiv på eldrivna fordon Perspektiv på eldrivna fordon Perspek'v på elfordon Elbilens historia Varför är elfordon bra? Kommer vi kunna göra så många elfordon som vi vill? Elfordon och energiproduk'on Elfordon och infrastruktur

Läs mer

v a r f ö r? v a d ä r t e k n i k e n b a k o m? h u r f o r t k o m m e r d e t a t t g å? v a r s t å r s v e n s k i n d u s t r i?

v a r f ö r? v a d ä r t e k n i k e n b a k o m? h u r f o r t k o m m e r d e t a t t g å? v a r s t å r s v e n s k i n d u s t r i? t i l l v ä x t k r ä v e r n y a l ö s n i n g a r, v ä r l d e n v ä l j e r e n e r g i s t r a t e g i, s m a r t a s t ä d e r o c h t r a n s p o r t e r b l i r e n k o n s e k v e n s m e n v a

Läs mer

Miljöbilssituationen i Avesta *** 3 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Avesta *** 3 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Avesta *** 3 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Januari 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756 52

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. KS 2014-117

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. KS 2014-117 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-10-27 299 Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. KS 2014-117 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2016-03-14 Ref: M2016/00374/R Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie Sveriges Bussföretag är en arbetsgivare-

Läs mer

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-013575-206 SID 1 (9) 2012-05-09 Handläggare: Lova André Nilsson Telefon: 08-508 28 940 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-05-22 p. 23 Definition

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi, BRG och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöfordonskunnande

Läs mer

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28 Olle Johansson VD, Power Circle Bollnäs 2013-11-28 OM POWER CIRCLE POLITIK OCH MILJÖ VARFÖR ELEKTRIFIERING? Interna'onellt; 1. Security of supply minskat beroende av importerad olja 2. Förbä>rad lu?kvalitet

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Stockholms åtgärdsplan för klimat och energi med utblick till 2030 Rapport från miljöförvaltningen

Stockholms åtgärdsplan för klimat och energi med utblick till 2030 Rapport från miljöförvaltningen PM 2012: RVI (Dnr 303-172/2012) Stockholms åtgärdsplan för klimat och energi 2012-2015 med utblick till 2030 Rapport från miljöförvaltningen Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Yttrande angående förslaget till direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

Yttrande angående förslaget till direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen Yttrande angående förslaget till direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet

Läs mer