NORDISK METODIKKOMMITTÉ FÖR LIVSMEDEL NORDIC COMMITTEE ON FOOD ANALYSIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDISK METODIKKOMMITTÉ FÖR LIVSMEDEL NORDIC COMMITTEE ON FOOD ANALYSIS"

Transkript

1 Nr 130, 1989 NORDISK METODIKKOMMITTÉ FÖR LIVSMEDEL NORDIC COMMITTEE ON FOOD ANALYSIS No FÄRGÄMEN, SYNTETISKA, VATTENLÖSLIGA. VÄTSKEKROMATOGRAFISK BESTÄMNING I LIVSMEDEL COLOUR, SYNTHETIC, WATER- SOLUBLE. LIQUID CHROMATOGRAPHY DETERMINATION IN FOODS 1. TILLÄMPNING OCH ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Metoden kan tillämpas för kvalitativ och kvantitativ bestämning av vattenlösninga, syntetiska färgämnen i de flesta typer av livsmedel. Metodens tillämpbarhet för fettrika livsmedel är tveksam, eftersom metodens kollaborativa avprövningen gav otillfredsställande resultat för samtliga färgämnen i feta produkter (löjorm). Den kollaborativa avprövningen gav otillfredsställande resultat för svart 7984 i läskedyrck. På grund av sin instabila karaktär indigokarmin kan ej bestämmas kvantitativt i halter <5 mg/1. Vid positivt resultat skall konfirmering ske med en annan metod ex tunnskiktskromatografi. Den kollaborativa avprövningen omfattade följande livsmedel: läskedryck, likörextrakt, marshmallows, vaniljsåspulver och löjrom. Utbytet låg mellan 89 och 102%. Avprövningen omfattade färgämnen angivna i tabell SCOPE AND FIELD OF APPLICATION This method is applicable to the qualitative and quantitative determination of water-soluble synthetic colours in most food types. The applicability of the method to foods with a high fat content is however uncertain, since the collaborative study of the method gave unsatisfactory results for all colours in the fatty food (fish roe). The collaborative study also gave unsatisfactory results for black 7984 in drinks. Due to its instability Indigotine cannot be quantitatively determined in concentrations below 5 mg/1. Positive results must be confirmed by another method e.g. thin layer chromatography. The collaborative study included the following foods: drink, liqueur extract, marshmallows, vanilla sauce powder and fish roe. The recovery ranged from 89 to 102%. The colours listed in Table 1 were included in the study. Tabell 1. Table 1. E-no. C.I. Swedish name max Names and synonyms in English E 102 C.I Tartrazin 426 Tartrazine, FD&C Yellow No. 5 E 104 C.I Kinolingult 416 Quinoline Yellow E 110 C.I Para-orange 482 Sunset Yellow FCF, FD&C Yellow No. 6 E 123 C.I Amarant 522 Amaranth, FD&C Red No. 2, Naphtol Red S E 124 C.I Nykockin 510 Ponceau 4R, New coccine, Cochineal Read A E 127 C.I Erytrosin 530 Erythrosine, FD&C Red No. 3 E 131 C.I Patentblått V 636 Patent Blue V E 132 C.I Indigokarmin 620 Indigotine, FD&C Blue No. 2 E 151 C.I Briljantsvart PN 576 Brilliant Black PN E 152 C.I Svart Black 7984 C.I Patentgrönt 623 Fast Green FCF, FD&C Green No. 3 C.I Blue VRS 639 Blue VRS E-nr = Gällande EG-beteckningar E-no. = Current number within the EC C.I. = Identitetsnr enligt Colour Index 3 upplaga 1971 C.I. = Identity number according to Colour Index, 3 rd ed max = Våglängd för maximal absorbans enligt max = wavelength for max. absorbance according to

2 NMKL-metode nr.130, side 2 (22) NMKL Method No.130, page 2 (22) 2. PRINCIP Fasta prov löses i hett vatten eller färgämena extraheras med metanol/ammoniaklösning. Feta prov avfettas med petroleumeter. För vissa prov krävs en föregående spjälkning av matrisen med papain. Extrakt/lösning polyamidrenas. Prov i lösning kan också renas och koncentreas direkt med provberedningsminikolonn. Färgämnena separeras med HPLC på reversed-phase C-18 kolonn med en eluent innehåll jonparsreagens. Metoden har främst utarbetats för gradienteluering med isokratisk eluering kan utnyttjas. Färgämnena detekteras med två seriekopplade spektrofotometriska detektorer vid våglängderna 480 nm respektive 546 nm varvid samtliga färgämnen, utom ett, bestäms vid en kromatografering. Kinolingult detekteras istället vid ex. 416 nm. Prov innehållande indigokarmin som bestäms helst vid 620 nm. Rekommendation En inledande TLC-screening över provets innehåll av färgämnen är värdefull. Använd ex metod NMKL nr 114 (1985) Isolering og identificering af vandopløseninge, syntetiske farvestoffer. 2. PRINCIPLE Solid samples are dissolved in hot water or alternatively the colours are extracted with methanolammonia solution. Fatty samples are defatted with petroleum. Some samples require prior splitting of the matrix with papain. Extracts/solutions are purified on polyamide. Liquid samples may also be cleaned and concentrated directly on a sample preparation cartridge. The colours are separated by HPLC on a reversedphase C-18 column with an eluent containing an ion paring reagent. The method was elaborated for gradient elution, but isocratic elution may also be used. The colours are detected at wavelengths of 480 and 546 nm, respectively: All colours but one may be determined in one chromatographic run; Quinoline yellow is instead detected at e.g. 416 nm. Samples containing Indigotine and pretreated by a careful clean-up should preferable be detected at 620 nm. Recommendation A preliminary TLC screening to assess the content of colours of the food is advantageous. Use e.g. NMKL no 114 (1985) Isolation and identification of water soluble synthetic colours. 3. FÄRGÄMNENAS KÄNSLIGHET, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Vissa färgämnen är instabila i lösning under inverkan av ljus, värme och ph förändringar. Färgämnena kan påverka varandra i basisk lösning under inverkan av ljus. Skydda därför prov och standarder med ex Al-folie under analysarbetet. Standardlösningar skall förvaras mörkt Då ny standardlösning av erytrosin tillverkas skall absorbansen mätas på en utspädd lösning. Inför vätskekromatografisk analys måste halten på erytrosinlösning, som är mer än 1 månad gammal eller som ej förvarats mörkt kontrolleras. Spädda standardblandningar får vara högst en månad gamla. 3. SENSITIVITY OF THE COLOURS, PRE- CAUTIONARY MEASURES Some colours are unstable in solution under the influence of light, heat and changes in ph. The colours may interact with each other in alkaline solution under the influence of light. Protect samples and standards with e.g. aluminum foil during work up. Store standard solutions in the dark When preparing a new standard solution of Erythrosine, measure the absorbance of a dilute solution. Before liquid chromatographic determination check the concentration of solution of erythrosine more than one month old. Diluted standard solutions must not be older than one month.

3 NMKL-metode nr.130, side 3 (22) NMKL Method No.130, page 3 (22) Indigokarminlösning är mycket känslig och standardlösning skall vara nygjord. Indigokarmin i lösning är speciellt känsligt i närvaro av syra. Häll därför, så långt som möjligt indigokarminhaltiga prov i en atmosfär av kvävgas och arbeta snabbt utan onödiga upphåll. 4. REAGENS Reagens skall vara pro analysi. Papain (4.4) har visat allergena effekter vid upprepad inandning och bör användas med försiktighet. 4.1 Vatten, LC-kvalitet 4.2 Metanol, LC-kvalitet eller May & Bakers pro analysi - kvalitet 4.3 Petroleumeter 4.4 Papain 4.5 Fosfatbuffert 0,01 M, ph 7: Lös 0,14 g NaH 2 PO 4 H 2 O (4.12) i vatten, stall ph till 7 med 2 M NaOH och späd till 100,0 ml med vatten. 4.6 Ammonia, 25% 4.7 Elueringsvätska: Blanda 95 volymer metanol (4.2) och 5 volymer ammoniak (4.6) 4.8 Ättiksyra i metanol: Blanda 1 volym isättika och 1 volym metanol (4.2) 4.9 Polyamidpulver, SC6, ex. Machery Nagel & Co, Väst-Tyskland, kornstorlek 0,05-0,16 mm 4.10 Sjösand, tvättad och glödgad, ex. Merck AR 4.11 Tetrabutylammoniumvätesulfat (TBA, (CH 3 (CH 2 ) 3 ) 4 NHSO 4 ) ex. EGA-CHEMIE, Väst- Tyskland eller Labkemi AB, Sverige 4.12 Natriumdivätefosfat monohydrate (NaH 2 PO 4 H 2 O) Solutions containing Indigotine are very labile, and standards must be prepared freshly. Indigotine in solution is particularly sensitive to oxygen. Store samples containing this colour as long as possible in a nitrogen atmosphere and work as fast as possible. 4. REAGENTS All reagents must be of analytical quality. When inhaled continuously papain (4.4) has been shown to have allergenic effects. Use with care. 4.1 Water, LC quality 4.2 Methanol, LC quality or May & Baker s analytical quality 4.3 Petroleum ether 4.4 Papain 4.5 Phosphate buffer 0.01 M, ph 7: Dissolve 0.14 g NaH 2 PO 4 H 2 O (4.12) in water, adjust ph to 7 with 2 M NaOH and dilute to ml with water. 4.6 Ammonia, 25% 4.7 Eluent: Mix 95 volumes methanol (4.2) and 5 volumes ammonia (4.6) 4.8 Acetic acid in methanol: Mix 1 volume glacial acetic acid and 1 volume methanol (4.2) 4.9 Polyamide powder, SC6, e.g. machery Magel & Co, West Germany, pore size mm 4.10 Sea sand, washed and incinerated, e.g. Merck AR 4.11 Tetrabutyl ammonium hydrogen sulphite (TBA, (CH 3 (CH 2 ) 3 ) 4 NHSO 4 ) e.g. EGA-CHEMIE, west Germany or Labkemi AB, Sweden 4.12 Sodium dihydrogen phosphate, monohydrate (NaH 2 PO 4 H 2 O)

4 NMKL-metode nr.130, side 4 (22) NMKL Method No.130, page 4 (22) 4.13 TBA-fosfatbuffert I: 0,02 M TBA, 0,02 M fosfat, ph 6,5: Lös 3,40 g TBA (4.11) och 1,38 g NaH 2 PO 4 H 2 O (4.12) i 450 ml vatten (4.1). Ställ ph till 6,5 med 2 M NaOH och späd till 500 ml med vatten (4.1). Filtrera (5.12) lösningen. Buffertlösningen är hållbar en vecka i hylskåp TBA-fosfatbuffert II: 0,005 M TBA, 0,005 M fosfat, ph 6,5: Blanda 1 volym TBA-fosfat I (4.13) och 3 volymer vatten (4.1). Urlufta lösningen under vakuum (vattensug) i ultraljudbad (5.13) TBA-fosfatbuffert I i metanol: 0,005 M TBA, 0,005 M fosfat i metanol+vatten, (v/v); Blanda 1 volym TBA-fosfatbuffert I (4.13) och 3 volymer metanol (4.2). Urlufta lösningen under vakuum (vattensug) i ultraljudbad (5.13). Vakuum får högst bestå uppemot en minut så att halten ej förändras Kvävgas 4.17 Standardfärgämen och-lösningar Standardfärgämnena upptagna i tabell 1 skall vara rehetsbestämda, vilket kan utföras med elementaranalys eller enligt Official Methods of Analysis (AOAC) 13th ed eller med hjälp av molär absorbans. Renhetsgraden varierar för olika färgämnen. Korrigering för detta görs vid uträkningen av analysresultatet (7.4). OBS 1 Eftersom indigokarmin är ett känsligt färgämne som lätt bryts ner i lösning är det en fördel att ha en standardblandning som ej innehåller detta färgämne att använda då indigokarmin ej är aktuellt. Gör en standardblandning enligt men utelämna indigokarmin. Gör vid behov separat standardlösning av nygjord stamstandardlösning av indigokarmin enligt OBS 2 Det är även praktiskt att ha en separat standardlösning av kinolingult, emedan detta färgämne bäst detekteras vid avvikande våglängd. Bered separat standardlösning enligt TBA phosphate buffer I: 0.02 M TBA, 0.02 M phosphate, ph 6.5: Dissolve 3.40 g TBA and 1.38 g NaH 2 PO 4 H 2 O (4.12) in ca 450 ml water (4.11). Adjust ph to 6.5 with 2 M NaOH and dilute to 500 ml with water (4.1). Filter (5.12) the solution. The buffer solution is stable for one week in a refrigerator TBA phosphate buffer II: M TBA, M phosphate, ph 6.5: Mix 1 volume TBA phosphate buffer I (4.13) and 3 volume water (4.1). Degas the solution under vacuum (water suction) in an ultrasonic bath (5.13) TBA phosphate buffer I in methanol: M TBA, M phosphate in methanol+water, (v/v); Mix 1 volume phosphate buffer I (4.13) and 3 volumes methanol (4.2). Degas the solution under vacuum (water suction) in an ultrasonic bath (5.13). Do not apply vacuum for more than one minute so as not to change the concentration of methanol Nitrogen 4.17 Standard colours and solutions The purity of the standard colours listed in Table 1 must be determined. This can be done by elemental analysis or according to Official Methods of Analysis (AOAC), 13 th ed or by determining the molar absorbance. The purity of colours varies. When calculating results (7.4), correct for purity. NOTE 1 Since Indigotine is a sensitive colour unstable in solution it is convenient to keep a standard mixture not containing this colour, to be used when Indigotine is not present. Prepare a standard mixture according to but exclude Indigotine. If needed, prepare a separate Indigotine standard according to from a freshly prepared stock solution. NOTE 2 It is also practical to have a separate standard solution of Quinoline Yellow, since this colour is best detected at a wavelength different from the other colours. Prepare separately according to

5 NMKL-metode nr.130, side 5 (22) NMKL Method No.130, page 5 (22) Stamstandardlösningar av varje enskilt färgämne, halt 2,00 mg/1: Väg in, på 0,0001 g när, ungefär 0,2 g standardfärgämne med känd renhet, lös i vatten (4.1) och späd till 100,00 ml med vatten (4.1) Standardblanding, innehållande samtliga tabell 1 nämnda färgämnen: Blanda ex 1200 µ1 av respektive tartrazin-, patentgrönt-, patentblått V-, blue VRS-, indigokarmin- och nykockinstamstandardlösningar (4.17.1), ex 300 µ1 av erytrosin och t ex 1000 µ1 av övriga stamstandardlösningar (4.17.1) tillsammans i en 20 ml mätkolv. Späd till märket med vatten (4.1). Denna lösning bör efter spädning enligt ge ett kromatogram med lämpliga topphöjder. Blandningen får vara några få dagar gammal, eftersom indigokarmin finns med. Standardblandning innehållande samtliga färgämnen förutom indigokarmin är hållbar en månad om den förvaras mörkt Standardlösning för vätskekromatografisk injektion med halter på färgämnen mellan 1 och 5 µg/ml lösta i metanol+vatten, (v/v): Tag ex 200 µ1 av standardblandning , eller av separata standardlösningar spädda enligt , i en 5 ml mätkolv. Tillsätt 2,0 ml metanol och späd till märket med vatten. OBS 3 Vid isokratisk kromatografering har man behov av olika standard blandningar innehållande få, kromatografiskt närliggande, färgämnen Absorabansmaximum för respektive färgämne i metanol (4.2)+buffertlösning (4.14), (v/v) är angivet i tabell 1. Absorbansspektra finns i bilagan Spädningslösning: metanol (4.2)+vatten (4.1), (v/v) Sköljlösning för kolonn och pumpar: metanol (4.2)+vatten (4.1), (v/v), urluftas M NaOH Stock standard solutions of each colour, concentration 2.00 mg/1: With an accuracy of g, weigh ca 0.2 g standard colour of known purity, dissolve in water (4.1) and dilute to ml with water (4.1) Standard mixture containing all the colours listed in Table 1: Mix e.g µ1 of Tartrazine, Fast Green FCF, Patent Blue V, Blue VRS, Indigotine and Ponceau 4R stock standard solutions (4.17.1), e.g. 300 µ1 of Erythrosine and e.g µ1 of other stock standard solutions (4.17.1) in a 20 ml volumetric flask. Dilute to the mark with water (4.1). After dilution according to this solution should give a chromatogram with suitable peak heights. Since Indigotine is included, the mixture must not be more than a few days old. A standard mixture containing all colours except Indigotine is stable for one month if stored in the dark Standard solution for injection into a liquid chromatograph, containing between 1 and 5 µg/ml of the colours dissolved in methanol+water, (v/v): Into a 5 ml volumetric flask measure e.g. 200 µ1 of standard mixture , or of separate standard solutions diluted according to Add 2.0 ml methanol and dilute to the mark with water. NOTE 3 When chromatographing iso-cratically it is helpful to have available various mixtures of standard solutions of chromatographically adjacent colours Maximum absorbance wavelengths for the colours in methanol (4.2)+buffer solution (4.14), (v/v) are given in Table 1. Absorbance spectra are given in the Appendix Diluent: Methanol (4.2)+water (4.1), (v/v) Solution for rinsing column and pumps: methanol (4.2)+water (4.1), (v/v), deaerated M NaOH

6 NMKL-metode nr.130, side 6 (22) NMKL Method No.130, page 6 (22) 5. APPARATUR 5.1 Centrifug, med minst 2000 g 5.2 Centrifugrör, ca 30 ml, med tättslutande skruvlock med teflonpackning 5.2 Skakapparat, passandet ill centrifugrör Kolonn av glas med filter och kran, längd ca 20 cm, Ø ca 30 mm, filter med porositet 2 (40-90 µm) 5.5 Rundkolvar, 250 ml 5.6 Päronkolvar, 50 ml 5.7 Mätkolvar, 5, 10, 20, 25 och 100 ml 5.8 Mikroliterpipetter, ett antal 100, 200 upp mot 1000 µ1 5.9 ph-meter 5.10 Magnetomrörare 5.11 Vakuumindunstare med vattenbad på 40 C 5.12 Sugfilteranordning och tillhörande membranfilter, porstorlek 0,45 µm 5.13 Ultrajudbad 5.14 Spektrofotometer med våglängdomsråde nm 5.15 Vätskekromatograf och fasta försöksbetingelser Pumpar, 2 st med anordning för gradienteluering Två absorbansdetektorer i serie, för mätningar inom det synliga området, företrädesvis 480 och 546 nm Loopinjektor för injektion av 10 eller 20 µ1 eller injektor med fast loop på 10 eller 20 µ Analytisk kolonn, stålkolonn, ex 3,2 mmx25 cm, packad med C-18 material av typ Spherisorb ODS 5 µm 5. APPARATUS 5.1 Centrifuge, minimum 2000 g 5.2 Centrifuge tubes, ca 30 ml, with tight-fitting screw-lids and Teflon-linings 5.3 Stirring apparatus, suitable for centrifuge tubes Glass column with filter and tap, length ca 20 cm, Ø ca 30 mm, filter porosity 2 (40-90 µm) 5.5 Round bottom flasks, 250 ml 5.6 Pear shaped flask, 50 ml 5.7 Volumetric flask, 5, 10, 20, 25 and 100 ml 5.8 Microliter pipettes, several, with volumes of 100 and 200 up to 1000 µ1 5.9 ph meter 5.10 Magnetic stirrer 5.11 Vacuum evaporator with water bath at 40 C 5.12 Suction filter device with membrane filters, pore size 0.45 µm 5.13 Ultrasonic bath 5.14 Spectrophotometer with wavelength span nm 5.15 Liquid chromatograph and fixed test conditions Two pumps, with the possibility for gradient elution Two absorbance detectors in series, for measuring in the visible region, preferably at 480 and 546 nm Loop injector for the injection of 10 or 20 µ1 or injector with a fixed loop of 10 or 20 µ Analytical column of steal, e.g. 3,2 mmx25 cm packed with C-18 material of type Spherisorb ODS 5 µm

7 NMKL-metode nr.130, side 7 (22) NMKL Method No.130, page 7 (22) Förkolonn av C-18 material, kornstorlek ex µm Tvåkanalskrivare Fasta försöksbetingelser: Temperature: rumstemperatur Känslighet : 0,01-0,02 aufs (absorbance unit full scale) Skrivarkänslighet: 10 mv Pappershastighet : 0,5 cm/min 5.16 Minikolonner av C-18 typ för provberedning, 5 mmx10 mm 5.17 Gastät spruta med luerfattning, 5000 µ Vattenbud Pre-column of C-18 material, pore size e.g µm Two-channel printer Standard test conditions Temperature: room temperature Sensitivity Printer sensitivity: 10 mv Paper speed: 0.5 cm/min : aufs (absorbance unit full scale) 5.16 Cartridges of type C-18 for sample preparation, 5 mmx10 mm 5.17 Gas-tight syringe with luer tip, 5000 µ Water bath 6. PROCEDUR 6.1 Provberedning Obs Under punkt beskrivs en provberedning speciellt utarbetad för analys av indigokarmin Extraktion eller upplösning Avfettning av feta prover Väg in, på 0,001 g när, ungefär 5 g (av kaviar ca 2 g) homogeniserat prov i ett centrifugrör (5.2). Tillsätt ml petroleumeter (4.3). Rör om med glasstav. Dekantera eller sug av etern. Upprepa förfarandet ytterligare två gånger. Avfetta ytterligare någon gång om provet fortfarande verkar fetthalligt. Välj sedan den mest passande uppreningen: Fortsätt under vid Tillsätt 10 ml fosfatbuffert, under vid Tilsätt 10 ml vatten eller under med att överföra provet till en 250 ml Erlenmeyerkolv med 50 ml kokande vatten och skaka Proteinspjälkning med papain Behandla prov av typ fisk- och köttprodukter samt konfektyrer typ marshmallows med papain före extraktionen. Väg in, på 0,001 g när, ungefär 5 g homogeniserat prov i centrifugrör (5.2). Tillsätt 10 ml fosfatbuffert (4.5), 0,1 g papain (4.4) och rör om med glasstav. Inkubera i 6. PROCEDURE 6.1 Sample pretreatment Note The sample pretreatment described under section was developed especially for the analysis of Indigotine Extraction or dissolution Defatting of fatty samples With an accuracy of g, weigh ca 5 g (of caviar ca 2 g) homogenized sample into a centrifuge tube (5.2). Add ml petroleum ether (4.3). Mix with a glass rod. Decant or suck off the ether. Repeat the procedure twice. Defat again if the sample still seems fatty. Then select the most suitable cleaning procedure: continue from under Add 10 ml of phosphate buffer, from under Add 10 ml of water or from by transferring the sample with 50 ml boiling water to a 250 ml Erleneyer flask and shaking the flask Protein splitting with papain Treat samples of fish and meat products and marshmallow confectionary with papain prior to extraction. With an accuracy of g, weight ca 5 g homogenized sample into a centrifuge tube (5.2). Add 10 ml phosphate buffer (4.5), 0.1 g papain (4.4) and mix with a glass rod. Incubate in a breaker surrounded by foli at 30±2 C for 2 h in the dark.

8 NMKL-metode nr.130, side 8 (22) NMKL Method No.130, page 8 (22) vattenbad (bägare med folie runt), 30±2 C i 2 timmar i mörker. Skaka provet. Om provet är helt lost, rena det direct enligt Om provet inte lost sig, fortsätt under från Tillsätt 10 ml elueringsvätska Stärkelserika och/eller äggviterika prover eller ej vattenlösliga prover. Väg in, på 0,001 g när, ungefär 5 g homogeniserat prov i ett centrifugrör (5.2). Tillsätt 10 ml vatten (4.1) og rör om med glasstav. Tillsätt 10 ml elueringsvätska (4.7). Rör om med samma glasstav och skaka provet i skakapparat (5.3) eller för hand i 10 minuter. Centrifugera i 10 mintuer vid ca 2000 g. Sug av den klara lösningen med pasteurpipett till en 250 ml rundkolv. Undvik att få med eventuella flytande partiklar. Tillsätt 10 ml vatten (4.1), rör om och upprepa med 10 ml elueringsvätska (4.7) från Rör om med samma. Upprepa förfarandet ytterligare en eller flera gånger med då med 5 ml vatten (4.1) och 10 ml elueringsvätska (4.7). Indunsta (5.11) det erhållna extraktet till runt 15 ml (för att få bort metanol en totalt). Om indunstningen är svår, med mycket besvärande skumning, indunsta på vattenbad. Tillsätt 25 ml vatten. Fortsätt genast under Övriga prover ej att hänföra till , och bestående av fasta vattenliga prover och tunna respektive tjockflytande lösningar. Väg in, på 0,001 g när, ungefär 5 g homogeniserat prov i en 250 ml Erlenmeyerkolv. Tillsätt ca 50 ml kokande vatten. Skaka provet tills det löst sig. Värm vid behov försiktigt, låt svalna och fortsätt genast under Tag av prov i tunn lösning 50,00 ml omskakat prov till en 200 ml bägare och fortsätt genast under Tag av prov i tjockflytande lösning, på 0,001 g när, ungefär 5 g omskakat prov till en 100 bägare och fortsätt genast under Shake the sample. Clean completely dissolved samples directly according to If the sample has not dissolved, cointinue under from Add 10 ml eluent Samples rich in starch and/or protein or sampes not soluble in water. With an accuracy of g, weigh ca 5 g homogenized sample into a centrifuge tube (5.2). Add 10 ml water (4.1) and mix with a glass rod. Add 10 ml eluent (4.7). Mix with the same glass rod and shake the sample on a stirrer (5.3) or manually for 10 minutes. Centrifuge for 10 minutes at ca 2000 g. Using a Pasteur-pipetter, transfer the clear solution to a 250 ml round bottomed flask. Avoid including any floating particles. Add 10 ml water (4.1), mix and repeat with 10 ml eluent (4.7) from Mix with the same. Repeat this procedure again once or more times using procedure again once or more times using 5 ml water (4.1) and 10 ml eluent (4.7). Evaporate (5.11) the resulting extract to about 15 ml (to remove all traces of methanol). If the evaporation is difficult due to disturbing foaming, evaporate on a water bath. Add 25 ml water. Continue immediately under Other samples not included under , and e.g. solid, water soluble samples as well as both thin viscous solutions. With an accuracy of g, weigh ca 5 g homogenized sample into a 250 ml Erlenmeyer flask. Add ca 50 ml boiling water. Shake the sample until it has dissolved. If necessary, heat carefully, allow to cool and continue immediately under Transfer ml of well-shaken sample in thin solution to a 200 ml beaker and continue immediately under With an accuracy of g weigh ca 5 g samples of viscous solutions into 100 ml beakers and continue immediately under

9 NMKL-metode nr.130, side 9 (22) NMKL Method No.130, page 9 (22) Upprening Rening på polyamidpelare av prover som är stärrkelse och/eller äggviterika, eller ej helt upplösta Justera ph till 4-5 med ättiksyralösning (4.8) eller med utspädd ammoniaklösning. I sur lösning är färgämnena inte lägre så ljuskänsliga. Värm lösningen till C och tillsätt 1-2 g polyamidpulver (4.9). Skaka kraftigt 1 minut. Låt pulvret sedimentera. Om lösningen fortfarande är färgad, tillsätt polyamidpulver och skaka kraftigt. (Vissa naturliga färgämnen adsorberar inte fullständigt på polyamidpulvret varför lösningen då kan förbli färgad, trots att de syntetiska färgämnena adsorberats fullständigt. Av provets art kan man i allmänhet avgöra om sådana naturliga färgämnen ingår). Skaka om och överför suspensionen till en glaskolonn (5.4). OBS! Om provet är kletigt häll först 1-2 g sjösand (4.10) i kolonnen. Skölj kolven med 3x10 ml hett vatten och överför detta portionsvis till kolonnen. Tvätta kolonnen med ytterligare 3x10 ml hett vatten följt av 4x5 ml metanol. Om naturliga färgämnen löses ut, fortsätt tvättningen med metanol tills eluatet är färglöst Eluera färgämnena ur kolonnen med 5 ml portioner av elueringsvätskan (4.7) 2 ml/minut tills polyamidpulvret är avfärgat. Samla eluatet i en 50 ml päronkolv. Tillsätt 2 ml vatten. Indunsta (5.11) eluatet till 1-2 ml. Överför lösningen kvantitativt till en 5 ml mätkolv. Skölj päronkolven portionsvis med totalt 2,0 ml metanol och sedan med vatten. Späd med detta vatten till märket på kolven. Volymen av denna lösning utgör vp I utvärderingen (7.4). Späd vid behov med spädningslösning (4.18). Koncentrationen av metanol överensstämmer då I provlösning för injektionen (4.17.3) samt ungefärligen med initiala koncentrationen på mobile fasen vid kromatograferingen (se 6.2.1). Fortsätt under Clean-up Clean-up on polyamide column of samples rich in starch and/or protein, or incompletely dissolved samples Adjust the ph to 4-5 with acetic acid (4.8) or dilute ammonia. The colours are less sensitive in acid solution. Heat the solution to C and add 1-2 g polyamide powder (4.9). Shake vigorously for 1 minute. Allow the powder to sediment. If the solution is still coloured, add polyamide powder and shake vigorously. (Some natural colours are not fully absorbed onto polyamide, leaving the solution coloured even if all synthetic colours have been completely adsorbed. From the type of sample it is usually clear if such natural colours are present). Shake and transform the suspension to a glass column (5.4). NOTE! If the sample is sticky, first pour 1-2 g sea sand (4.10) into the column. Rinse the flask with 3x10 ml hot water and transfer the water in portions to the column. Then wash the column with 3x10 ml hot water followed by 4x5 ml methanol. If natural colours are eluted, continue washing with methanol until the eluate is colourless Elute the colours from the column with 5 ml portions of eluent (4.7) at 2 ml/minute until the polyamide powder is colourless. Collect the eluate in a 50 ml pear shaped flask. Add 2 ml water. Evaporate (5.11) the eluate to 1-2 ml. Transfer the solution quantitatively to a 5 ml volumetric flask. Rinse the pear shaped flask with portions of methanol (total volume 2.0 ml) and then with water. Dilute with this water to the mark. The volume of this solution is designated as vp in the calculations (7.4). If needed, dilute with diluent (4.18). The concentrations of methanol in the injected sample solution and the standard solution for injection (4.17.3) will then agree, and will be approximately the same as the initial concentration of the mobile phase in the chromatography (see 6.2.1). Continue under 6.2.

10 NMKL-metode nr.130, side 10 (22) NMKL Method No.130, page 10 (22) Rening av helt upplösta prover på minikolonn av C-18 typ Förbered en minikolonn (5.16) genom att pressa igenom 2 ml metanol (4.2) och därefter 5 ml metanol TBA-fosfatbuffert II (4.14) med en gastät (5.17) Sätt till provlösning, av volym 5-10 ml, 20 ml TBA-fosfatbuffert II (4.14). Till provlösning av volym större än ungefär 10 ml, tillsätt 10 ml TBAfosfatbuffert I (4.13). Om ph är lägre än 6,5, justera till 6,5 med 2 M NaOH (4.20). Om lösningen är grumlig, fortsätt enligt , om lösningen är klar, fortsätt under Centrifugera grumlig lösning i 10 minuter vid ungefär 2000 g. Sug av den klara lösningen till en 100 ml bägare. Tillsätt 10 ml TBA-fosfatbuffert II (4.14) till centrifugröret, skaka och centrifugera. Pressa under tiden sakta den klara lösningen från den första centrifugeringen kvantitativt genom en förbehandlad minikolonn ( ) med en gastät spruta (5.17). Sug av den klara lösningen då andra centrifugeringen är klar så att denna används till sköljning av bägare och spruta och pressa allt genom kolonnen. Fortsätt under Pressa skakta provblandingen kvantitativt genom en förbehandlad minkolonn ( ) med en gastät spruta (5.17). Skölj bägare och spruta med totalt 10 ml TBA-fosfatbuffert II (4.14) som också pressas genom kolonnen Eluera de syntetiska färgämnena ur minikolonnen genom att mycket sakta och lite stötvis pressa 2,0 ml metanol (4.2) genom kolonnen ner i en 5 ml mätkolv. Pressa därefter genom några ml vatten (4.1) och späd till märket med vatten (4.1). Detta eluat utgör vp i utvärderingen (7.4). Om kolonnen fortfarnde verkar innehålla syntetisk färg driv då ut denna med ytterligare metanol. I sådant fall måste totala mängden eluat indunstas (5.11) till 1-2 ml osv enligt Späd vid behov provet med spändningslösning (4.18). Kromatografera helst samma dag enligt 6.2. Anm. Prov händförda till kan även renas enligt Clean-up of completely dissolved samples on cartridge of type C-18 Using a gas-tight syringe (5.17), prepare a cartridge (5.16) by passing through 2 ml methanol (4.2) and then 5 ml TBA phosphate buffer 11 (4.14) To a sample solution of volume 5-10 ml, add 20 ml TBA phosphate buffer II (4.14). To a sample solution of more than ca 10 ml, add 10 ml TBA phosphate buffer I (4.13). If the ph is lower than 6.5, adjust to 6.5 with 2 M NaOH (4.20). If the solution is turbid, continue under , if it is clear, continue under Centrifuge turbid solutions for 10 minutes at ca 2000 g. Using a pipette, transfer the clear solution to at 100 ml beaker. Add 10 ml TBA phosphate buffer II (4.14) to the centrifuge tube, shake and centrifuge. In the meantime, using a gastight syringe (5.17), slowly and quantitatively pass the solution from the first centrifugation through a prepared cartridge ( ). Take the clear solution from the second centrifugation for rinsing the beaker and syringe and pass all the solution through the column. Continue under Using a gas-tight syringe (5.17) slowly pass the sample mixture quantitatively through a cartridge ( ). Rinse the beaker and syringe with a total volume of 10 ml TBA phosphate buffer II (4.14), which is also passed through the column Elute the synthetic colours from the cartridge by very slowly passing 2.0 ml methanol (4.2) step-wise through the column into a 5 ml volumetric flask. Then pass through a few ml of water (4.1) and dilute to the mark with water (4.1). This eluate is designated as vp in the calculation (7.4). If the column still seems to contain synthetic colours, elute these with more methanol. In such cases the total eluate must be evaporated (5.11) to 1-2 ml and the work-up continued as under If needed dilute the sample with diluent (4.18). Preferably chromatograph the same day according to 6.2. Note. Samples according to may also be cleaned after

11 NMKL-metode nr.130, side 11 (22) NMKL Method No.130, page 11 (22) Provberedning för bestämning av indigokarmin Skydda provet från ljus bl.a. med hjälp av aluminiumfolie och håll provet i en atmosfär av kvävgas så mycket som möjligt under upparbetningen. Väg in, på 0,001 g när, ungefär 5 g, eller på 0,01 ml när 5-10 ml homogeniserat/omskakat prov i ett centrifugrör (5.2). Tillsätt 20 ml TBA-fosfatbuffert II (4.14). Skaka röret så att provet löser sig. Tillsätt kvävgas till röret mellan skakningarna. Om ph är lägre än 6,5, justera till 6,5 med 2 M NaOH (4.20). Behandla provet i ultrajud och värm till C några minuter om provet är svårlösligt Ej helt upplöst prov Centrifugera provet vid 2000 g i 10 min. Sug av provlösningen med gastät spruta (5.17) och pressa genast lösningen skata genom en förbehandlad minikolonn ( ). Tillför provröret 10 TBAfosfatbuffert II (4.14), skaka, centrifugera, sug av och pressa lösningen genom samma kolonn. Eluera färgämnena genast enligt och kromatografera därefter så snart som möljigt samma dag Pretreatment of sample for the determination of Indigotine Protect the sample from light with aluminum foil and keep the sample as long as possible under nitrogen during clean-up. With an accuracy of g or 0.01 ml, weigh ca 5 g or measure 5-10 ml of homogenized/shaken sample into a centrifuge tube (5.2). Add 20 ml TBA phosphate II (4.14). Shake the tube to dissolve the sample. Add nitrogen to the tube between shakings. If the ph is less than 6.5, adjust to 6.5 with 2 M NaOH (4.20). If the sample does not dissolve easily, place it in an ultrasonic bath and heat to C for a few minutes Incompletely dissolved samples Centrifuge the sample at 2000 g for 10 minutes. Using a gas-tight syringe, collect the sample solution and pass it through a prepared cartridge ( ). Add 10 ml TBA phosphate buffer II (4.14) to the tube, shake, centrifuge, collect the supernatant and pass the solution through the same column. Immediately elute the colours according to and then chromatograph as soon as possible on the same day Helt upplöst prov Tag provlösningen, eventuellt varm och pressa den sakta med en gastät spruta (5.17) genom en förbehandlad minikolonn ( ). Skölj i omgångar röret och sprutan med totalt 10 ml TBAforsfatbuffert II (4.14) som också pressas genom kolonnen. Eluera enligt och kromatopgrafera så snart som möjligt samma dag. 6.2 Vätskekromatografisk separation Anm. 1 Då prov beret enligt och efter analys visar sig innehålla indigokarmin måste ny provberedning göras enligt Anm. 2 Med undantag för kinolingult har alla under punkt 1 nämnda färgämnen absorbans vid 480 nm eller 546 nm eller vid båda våglängderna. För detection av kinolingult, gör separate kromatografering vid, om möjligt, absorbansmax för kinolingult, 416 nm. Vid användning av detector med fast våglängdsinställning, använd våglängd så nära maxvåglängden som möjligt Completely dissolved sample Using a gas-tight syringe (5.17) slowly pass the sample solution, possibly warm, through a prepared cartridge ( ). Rinse tube and syringe with a total of 10 ml TBA phosphate buffer II (4.14) in portions and pass this through the column. Elute according to and chromatograph as soon as possible on the same day. 6.2 Liquid chromatographic separation Note 1 If samples prepared according to or are shown to contain Indigotine, a new sample preparation according to must be performed. Note 2 All colours in Table 1 except Quinoline Yellow absorb at 480 nm or 546 nm or at both wavelengths. For the detection of Quinoline Yellow, chromatograph separately at 416 nm if possible. When using a detector with fixed wave lengths, use a wavelength as close as possible to this wavelength of maximum absorbance of Quinoline Yellow.

12 NMKL-metode nr.130, side 12 (22) NMKL Method No.130, page 12 (22) Anm. 3 Vid bestämning av indigokarmin, använd dess absorbansmax, 620 nm. Anm. 4 Vid analys av på i förväg känt enstaka färgämne, detektera om möjligt vid dess absorbansmaximum (tabell 1) Apparaturinställningar Ställ in detektor med variabel våglängd på 480 nm oh detektor med fast våglängd på 546 nm. Ställ in flödet på 0,6-0,8 ml/min. Förse pump A med TBA-fosfatbuffert II (4.14). Förse pump B med TBA-fosfatbuffert I+metanol (4.15). Ställ in för gradienteluering på en svagt konkav gradient: 58 85% mobil fas från pump B (4.15) på 20 min., mot svarande en initial metanolkoncentration om 43,5%. Procenttalen kan varieras några få procent. Likaså kan sveptiden ändras något. Jfr punkt Injicera 10 µ1 standardblandning (4.17.3) och starta omedelbart programmet för gradienteluering enligt Om injector model U6K används måste handtaget slås om till LOAD efter 45 sek Erytrosin som kommer sist har retentionstid på ungefär 30 min. Då alla toppar eluerats, låt gradienten gå tillbaka på 10 minuter enligt samma kurva. Gör nästa injektion efter ytterligare 15 min. Standardblandningens färgämnen måste noggrant identifieras för den analysuppsättning som används Kromatografera prov enligt Injicera prov och standard växelvis under samma förhållanden. Providentifiering göres genom jämförelse mellan retentionstider för prov och standard. Använd vid behov annan standardblandning (färre färgämnen, ändrade koncentrationer). Jämför också topphöjderna från de olika våglängdsmätningarna av provet med förmodad standards topphöjder från samma våglängdsmätningar. Om tveksamhet föreligger, gör en standardtillsats av det troliga färgämnet och kromatografera på nytt. Varje provlösning och standardlösning skall injiceras minst två gånger. Note 3 When analyzing for Indigotine, use the wavelength giving maximum absorbance, 620 nm. Note 4 In determinations of previously known single colours, detect if possible at the maximum absorbance (Table 1) Set values of the apparatus Set variable wavelength detector at 480 nm and fixed wavelength detector at 546 nm. Set the flow rate at ml/min. Connect TBA phosphate buffer II (4.14) to pump A. connect TBA phosphate buffer I+methanol (4.15) to pump B. Select a gradient elution on a slightly concave gradient: 58 85% mobile phase from pump B (4.15) in 20 min, corresponding to an initial methanol concentration of 43.5%. The percentages may be varied by few percent. The sweeping time may also be somewhat altered. See point Inject 10 µ1 standard mixture (4.17.3) and immediately start the programme for gradient elution according to If an injector of type U6K is used, the injection handle must be turned to LOAD after 45 sec Erythrosine is eluted last and has retention time of ca 30 min. After all peaks have been eluted, allow the gradient to return in 10 min. on the same curve. Make the next injection after another 15 min. The colour of the standard mixture must be carefully identified using the available analytical equipment Chromatograph samples according to Inject samples and standards alternately under identical conditons. Identification of colours is done by comparing times for samples and standards. If necessary, use a different standard mixture (fewer colours, changed concentrations). Also compare peak heights at different wavelength detections of the sample with the corresponding peak heights of presumed standards. If the reading is ambiguous, add presumed standard to the sample and rechromatograph. Each sample and standard solution must be injected at least twice.

13 NMKL-metode nr.130, side 13 (22) NMKL Method No.130, page 13 (22) Om provet sig innehålla färgämnen i ett område där separationen av standardblandningen blivit otillfredsställande kan isokratisk eluering enligt nedan anmvändas. Prov, som innehåller någon eller några enstaka färgämnen som kromatograferas i närheten av varandra kan kromatograferas under isokratiska förhållanden med ett metanol/buffert förhållande på den totala mobila fasen som ger provtoppen lagom retention. If the sample contains colours in region were the separation of the standard mixture is unstatisfactory isocratic elution as described below may be used. Samples containing one or several colours which are chromatographed near each other may be chromatographed under isocratic conditions with a mobile phase in which the methanol/buffer composition is such that the sample peak has a suitable retention. Färgämnen Rekommenderad % mobil fas (4.15) från pump B, isokratisk kromatografering Colours Recommended % of mobile phase (4.15) from pump B, isocratic elution Indigokarmin, kinolingult, tartrazin, amaranth, para-orange och nykockin 58 Svart 7984, patentgrönt, briljantsvart och blue VRS 64 Blue VRS, patentblått V och erytrosin 80 Då isokratisk eluering med bara en pump används, blanda enligt procentschema ovan TBA-fosfatbuffert I i metanol (4.15) med motsvarande volym TBAfosfatbuffert II (4.14) Efter avslutad kromatografering, Skölj pump B med urluftat vatten (4.1) och pump A och kolonn med sköljlösning (4.19) under minuter. Indigotine, Quinoline Yellow, Tartrazine, Amaranth, Sunset Yellow FCF and Ponceau 4R 58 Black 7984, Fast Green FCF, Brilliant Black PN and Blue VRS 64 Blue VRS, Patent Blue V and Erythrosine 80 When eluting isocratically with only one pump, prepare then eluent according to the chart above by mixing a volume of TBA phosphate buffer I in methanol (4.15) with the corresponding volume of TBA phosphate buffer II (4.14) After the chromatography, rinse pump B with degassed water (4.1) and pump A and the column with rinsing solution (4.19) for minutes. 7. RESULTATREDOVISNING 7.1 Identifiera topparna genom att jämföra retentionstiden för topparna från prov-respektive standardinjektioner. Jämför förhållandet mellan topphöjderna för standard respective prov vid de bade använda våglängderna. Vid tveksamhet om toppens renhet, jämför topphöjdsförhållandet mellan de olika våglängderna på färgämnestopp från prov respektive standard. 7.2 Mät förslagsvis färgämnenas topphöjder vid följande angivna våglängder: Tartrazin, para-orange och svart 7984 vid 480 nm, kinolingult vid 416 nm, indigokarmin vid 546 eller 620 nm och övriga färgämnen vid 546 nm. 7. REPORTING OF RESULTS 7.1 Identify the peaks by comparing retention times of peaks from samples and standards, respectively. Compare the peak heights of standards and samples, respectively, at the two wavelengths. If a peak is suspected to be impure, compare the peak heights of samples and standards at different wavelengths. 7.2 Measure the park heights of the colours for example at the following specified wave lengths: Tartrazine, Ponceau 4R and Black 7984 at 480 nm, Quinoline Yellow at 416 nm, Indigotine at 546 or 620 nm and other colours at 546 nm.

14 NMKL-metode nr.130, side 14 (22) NMKL Method No.130, page 14 (22) Svart 7984 ger högre absorbans vid 546 nm än vid 480 nm. Absorbansen vid 546 nm kan dock störas av absorbansen från patentgrönt om separationen ej blir förstklassig. Vid 480 nm är absorbansen för patentgrönt mycket låg och kan försummas såvida ej halten är mycket hög. Av partentgrönt bildas 2 toppar vid 546 nm, en lägre 1:a topp och en högre 2:a topp. Använd topp 2 vid kvantifieringen då topp 1 kan vara påverkead av svart Om patentgrönt topp 2 identifierats måste topp 1 också lokaliseras så att den ej ger upphov till en falskt positiv identifikation av annat färgämne (ex. Svart 7984). Kinolingult av tillräcklig styrka ger vid detektion vid 416 nm flera toppar. Svårlighet föreligger att få alla dessa toppar separerade från andra eventuellt förekommande färgämnestoppar. Med hjälp av samtidig detektion vid 546 nm kan man enligt 7.1 klargöra om en topp kommer från ett eller flere färgämnen. Kvantifieringen bör göras med hjälp av en topp som är tillräckligt stor och fir. 7.4 Beräkning av resultat Beräkna koncentrationen Cp (mg/kg) av respektive färg I provet ur: Black 7984 gives a higher absorbance at 546 nm than at 480 nm. If the separation has been incomplete the absorbance of Fast Green FCF may interfere with that of Black 7984 at 546 nm. The absorbance of Fast Green FCF at 480 nm is very low and may be ignored unless the concentration is very high. Fast green FCF gives two peaks at 546 nm, peak 1 being smaller than peak 2. In quantification use peak 2 because peak 1 may be influenced by Black If peak 2 of Fast Green FCF is identified, peak 1 must also be localized so as not to cause false positive identification of another colour, e.g. Black When detected at 416 nm Quinoline Yellow of sufficient concentration gives several peaks. It is difficult to achieve complete separation of these peaks from those of other colours present. Using simultaneous detection at 546 nm according to 7.1 it can be established whether a peak comes from one or several colours. The quantification must be done using a peak sufficiently large and free of contaminating peaks. 7.4 Calculation of results Calculation the concentration Cp (mg/kg) of each colour in the sample from: där cp hp x cs x is x kp x vp x 1000 x r hs x 1p x mp x ks x 100 where cp hp x cs x is x kp x vp x 1000 x r hs x 1p x mp x ks x 100 hp = höjd (mm) av provlösningens top hp = height (mm) of the sample peak hs = höjd (mm) av standardlösningens topp hs = height (mm) of the standard peak cs = concentration (mg/ml) av respective färg i injicerad standardlösning (4.17.2) cs = concentration (mg/ml) of each colour in the injected standard solution (4.17.2) ip = Injicerad volym (µ1) prov ip = injected sample volume (µ1) is = Injicerad volym (µ1) standard is = injected standard volume (µ1) vp = volym provlösning (ml) före injection vp = volume of sample solution (µ1) mp = Provets vikt (g) alt provets volym (ml) mp = weight (g) sample or volume (ml) of sample kp = känslighet vid detection av provlösning kp = sensitivity used to detect sample solution ks = känslighet vid detection av standardlösning ks = sensitivity used to detect standard solution r = färgämnets renhetshalt i procent (4.17) r = purity of colour in percent (4.17) Beakta ev. spädningar. Correct for any dilutions. 8. ANMÄRKNINGAR 8.1 Karotenoider stör ej kromatograferingen. 8. NOTES 8.1 Carotenoids do not interfere with the

15 NMKL-metode nr.130, side 15 (22) NMKL Method No.130, page 15 (22) chromatography. 8.2 Safflor och saffran tvättas delivs bort i polyamidkolonn och minikolonn av C-18 typ Safflor detekteras ej vid 546 nm och 480 nm. Vid 416 nm däremot ger safflor störning i retentionstidsintervallet 2-6 minuter. Alla toppar hos kinolingult störs ej i detta fall Saffran detekteras ej vid 546 nm. Vid 416 nm och 480 nm ger saffran flera toppar i retentionstidsintervallet minuter. 8.3 Om variabel detektor ej finns att tillgå men däremot ytterligare en detector med fast våglängd finns, bör denna avändas. Välj de lämpligaste våglängderna, se absorbanskurvor. Två detektorer med variable våglängd kan naturligtvis användas. Om absorabansen vid ex 436 nm används i stället för vid 480 nm innebär detta bl a: Absorbans av partentgrönt, vilket medför att svart 7984 ej kan kvantifieras med noggrannhet om både dessa färgämnen finns i provet och separationen ej blivit fullständig Absorbans av kinolingult, vilket medför besvärande störning för framför allt tartrazin och para-orange. Tillverka en standardblandning som ej innehåller kinolingult Lägre absorbans av para-orange och mycket låg absorbans av amarant och nykockin. 8.4 Med apparatuppsättning Spectra-Physics 3500 har för separation använts en gradient eluering med rak gradient med procent mobil fas från pump B (4.15) med 5 minuters fördröjning i intialt läge och 20 minuters sveptid. 8.5 Packmaterial: Denna metod har som nämnts utarbetats med Spherisorb ODS 5 µ partiklar som packmaterial i den analytiska kolonnen av dimension 3 mm. i.d. x 25 cm. Andra reversed-phase material med 5 µ partiklar med C-18 kedjor och hög silaniseringsgrad torde också kunna ge tillräcklig separation. 8.2 Safflor and saffran are partly washed away on polyamide columns and C-18 type cartridges Safflor is not detected at 546 nm or at 480 nm. However, at 416 nm Safflor causes interference in the retention time interval of 2-6 minutes. Safflor does not interfere with the peaks of Quinoline Yellow Saffran is not detected at 546 nm. At 416 nm and 480 nm saffran gives several peaks in the retention time interval minutes. 8.3 If a variable detector is not available, use an additional detector with fixed wavelength, if available. Select the most suitable wavelengths, see absorbance curves. Naturally two detectors with variable wavelengths may be used. If the absorbance at e.g. 436 nm is used instead of at 480 nm, this means: Fast FCF has significant absorbance, which means that any Black 7984 present in the sample cannot be accurately quantified if the separation has not been complete Quinoline Yellow also has absorbance, which interferes especially with Tartrazine and Sunset Yellow FCF. Prepare a standard mixture which does not contain Quinoline yellow The absorbance of Sunset Yellow FCF is reduced and that of Amaranth and Ponceau 4R is very low. 8.4 Using a Spectra-Physics 3500 apparatus the following gradient elution has been applied: Straight gradient with percent mobile phase from pump B (4.15) with a 5-minute lag in the initial stage and a sweeping time of 20 minutes. 8.5 Packing material: As mentioned, this method has been elaborated using Spherisorb ODS 5 µ particles as the packing material of the analytical column of dimensions 3 mm i.d. x 25 cm. Other reversed phase materials with 5 µ particles of C-18 chains and a high degree of salinization probably also result in sufficient separation.

NORDISK METODIKKOMMITTÉ FÖR LIVSMEDEL NORDIC COMMITTEE ON FOOD ANALYSIS

NORDISK METODIKKOMMITTÉ FÖR LIVSMEDEL NORDIC COMMITTEE ON FOOD ANALYSIS Nr. 134 1990 NORDISK METODIKKOMMITTÉ FÖR LIVSMEDEL NORDIC COMMITTEE ON FOOD ANALYSIS No. 134 1990 FÄRGÄMEN, SYNTETISKA, VATTENLÖS- LIGA. HALVKVANTITATIV BESTÄMNING MED KROMATOGRAFI OCH SPEKTROFO- TOMETRI

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

NORDISK METODIKKOMMITTÉ FÖR LIVSMEDEL

NORDISK METODIKKOMMITTÉ FÖR LIVSMEDEL UDC 664.002.4: 543.544 NORDISK METODIKKOMMITTÉ FÖR LIVSMEDEL NORDIC COMMITTEE ON FOOD ANALYSIS No. 157 1997 KARMIN. VÄTSKEKROMATOGRAFISK BE- STÄMNING I LIVSMEDEL CARMINE. LIQUID CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

4. VÄTSKEKROMATOGRAFI

4. VÄTSKEKROMATOGRAFI LABORATION I ANALYTISK KEMI (KEGBAA, BLGAK0) 4. VÄTSKEKROMATOGRAFI Laborationen syftar till att introducera vätskekromatografi med vilken koffeinhalten i olika prover bestämms 1 Inledning HPLC-tekniken

Läs mer

NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER

NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER Nr. 194 013 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER NORDIC COMMITTEE ON FOOD ANALYSIS No. 194 013 Nitrat och nitrit. Spektrofotometrisk bestämning av nitrat och/eller nitrit i livsmedel och vatten efter

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

Rapport av elektrokemisk vattenreningsanläggning. Britta Lindholm- Sethson, Kenichi Shimizu, Torgny Mossing.

Rapport av elektrokemisk vattenreningsanläggning. Britta Lindholm- Sethson, Kenichi Shimizu, Torgny Mossing. Rapport av elektrokemisk vattenreningsanläggning Britta Lindholm- Sethson, Kenichi Shimizu, Torgny Mossing. 1) Bakgrund Det finns ett stort behov av små kostnadseffektiva reningssystem * för borttagning

Läs mer

In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble

In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble I del 9 använder du virknål 3.0 mm. Efter varje varvsnummer står numret (1-7) för den färg du skall använda för det varvet, se färg/garn-tabell.

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers.

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Erik Darpö TENTAMEN I MATEMATIK MAA150 Vektoralgebra TEN1 Datum: 9januari2015 Skrivtid:

Läs mer

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08 manual Facial spa Art nr: 8682 EN NO SV 2016-06-08 Rubicson ENGLISH Overview Use Fill the container ENGLISH 1. Make sure that the power cord is not connected to a wall socket. 1 2 2. Remove the funnel

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Tentamen i Matematik 2: M0030M.

Tentamen i Matematik 2: M0030M. Tentamen i Matematik 2: M0030M. Datum: 203-0-5 Skrivtid: 09:00 4:00 Antal uppgifter: 2 ( 30 poäng ). Examinator: Norbert Euler Tel: 0920-492878 Tillåtna hjälpmedel: Inga Betygsgränser: 4p 9p = 3; 20p 24p

Läs mer

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008 LINC MODELL 13 151005 Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

Provtagning i vatten. Jens Fölster Inst. För vatten och miljö, SLU

Provtagning i vatten. Jens Fölster Inst. För vatten och miljö, SLU Provtagning i vatten Jens Fölster Inst. För vatten och miljö, SLU Utbyggningen av reningsverket gav omedelbar effekt i Fyrisån! Tot-P i Fyrisån Flottsund 1600 1100 Tot-P µg/ l 600 100 1965 1970 1975 1980

Läs mer

NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER

NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER Nr. 165 2000 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER NORDIC COMMITTEE ON FOOD ANALYSIS No. 165 2000 Nitrit och nitrat. Jonkromatografisk bestämning av nitrit och/eller nitrat i livsmedel Nitrite and nitrate.

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Calculate check digits according to the modulus-11 method

Calculate check digits according to the modulus-11 method 2016-12-01 Beräkning av kontrollsiffra 11-modulen Calculate check digits according to the modulus-11 method Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 www.bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM Rastercell Digital Rastrering Hybridraster, Rastervinkel, Rotation av digitala bilder, AM/FM rastrering Sasan Gooran (VT 2007) Önskat mått * 2* rastertätheten = inläsningsupplösning originalets mått 2

Läs mer

Makes 21 litres in 5 days - no sugar required! Ger 21 liter på 5 dagar - socker behövs inte!

Makes 21 litres in 5 days - no sugar required! Ger 21 liter på 5 dagar - socker behövs inte! Makes 21 litres in 5 days - no sugar required! Ger 21 liter på 5 dagar - socker behövs inte! C - Superfast fermentation and quality antina wine kits are made from grape juice, just like commercial wines.

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Tentamen i Matematik 2: M0030M.

Tentamen i Matematik 2: M0030M. Tentamen i Matematik 2: M0030M. Datum: 2010-01-12 Skrivtid: 09:00 14:00 Antal uppgifter: 6 ( 30 poäng ). Jourhavande lärare: Norbert Euler Telefon: 0920-492878 Tillåtna hjälpmedel: Inga Till alla uppgifterna

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Typografi, text & designperspektiv

Typografi, text & designperspektiv Typografi, text & designperspektiv Serif Hårstreck Stapel Heplx x-höjd Baslinje Grundstreck Serif Underhäng Inre form I dag Lite bakgrund Övergripande grunder inom typografi Text hantering Elva Synlig

Läs mer

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals Rolf Arndt -Quality Assurance Cambrex Karlskoga - Svenska Farmakopekommitten / Working Party

Läs mer

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L Discovery FQ, IAA E - 566 80 Habo 3 4 4 mm c c mm 5 IAA Klass FQ-I 6W För armatur klass II,eller armatur för IAA/FQ-I 6W skall medföljande skyddsslang användas. For luminaire of Class II,or luminaire for

Läs mer

NORDISK METODIKKOMMITÉ FÖR LIVSMEDEL

NORDISK METODIKKOMMITÉ FÖR LIVSMEDEL Nr. 1 1989 NORDISK ETODIKKOITÉ FÖR LISEDEL NORDIC COITTEE ON FOOD ANALYSIS No. 1 1989 SULFIT. SPEKTROFOTOETRISK BESTÄNING I LISEDEL SULPHITE. SPECTROPHOTOETRIC DETERINATION I FOODS 1. ÄNDAÅL OCH ANÄNDNINGSORÅDE

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

WindPRO version 2.7.448 feb 2010. SHADOW - Main Result. Calculation: inkl Halmstad SWT 2.3. Assumptions for shadow calculations. Shadow receptor-input

WindPRO version 2.7.448 feb 2010. SHADOW - Main Result. Calculation: inkl Halmstad SWT 2.3. Assumptions for shadow calculations. Shadow receptor-input SHADOW - Main Result Calculation: inkl Halmstad SWT 2.3 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look

Läs mer

Bestämning av fluoridhalt i tandkräm

Bestämning av fluoridhalt i tandkräm Bestämning av fluoridhalt i tandkräm Laborationsrapport Ida Henriksson, Simon Pedersen, Carl-Johan Pålsson 2012-10-15 Analytisk Kemi, KAM010, HT 2012 Handledare Carina Olsson Institutionen för Kemi och

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Solutions to exam in SF1811 Optimization, June 3, 2014

Solutions to exam in SF1811 Optimization, June 3, 2014 Solutions to exam in SF1811 Optimization, June 3, 14 1.(a) The considered problem may be modelled as a minimum-cost network flow problem with six nodes F1, F, K1, K, K3, K4, here called 1,,3,4,5,6, and

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

INSTRUCTION BRUKSANVISNING. 7 Day Wine Kit 7 Dagars Vinsats. 23 Lit. - 6 US Gallons - 5 Imperial Gallons

INSTRUCTION BRUKSANVISNING. 7 Day Wine Kit 7 Dagars Vinsats. 23 Lit. - 6 US Gallons - 5 Imperial Gallons INSTRUCTION BRUKSANVISNING 7 Day Wine Kit 7 Dagars Vinsats 23 Lit. - 6 US Gallons - 5 Imperial Gallons BELVINO WINE KITS are based on dried fruit, herbs and berries. Fermentation and clearing are both

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se LINC 21 BATH MIXER 150 BATH MIXER 160 incl. HAND SHOWER 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas innan installation.

Läs mer

Preparation och spektroskopisk karakterisering av Myoglobin

Preparation och spektroskopisk karakterisering av Myoglobin Datum på laborationen: 2010-11-16 Handledare: Alexander Engström Preparation och spektroskopisk karakterisering av Myoglobin Namn/Laborant: Jacob Blomkvist Medlaborant: Emmi Lindgren Antonia Alfredsson

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

In Bloom CAL # 3. Nu ska du göra 8 separata blomblad. Ett mitt på varje sida och ett i varje hörn. Använd nål 3.5 mm.

In Bloom CAL # 3. Nu ska du göra 8 separata blomblad. Ett mitt på varje sida och ett i varje hörn. Använd nål 3.5 mm. In Bloom CAL # 3 I del 3 använder du virknål 3.5 mm och 3.0 mm. Efter varje varvsnummer står numret (1-7) för den färg du skall använda för det varvet, se färg/garn-tabellen. Du kommer att repetera varv

Läs mer

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE VAROBARRR S/M MMSA BY CHOC K L A B D M C H A B C D 522 K 524 Right leg Right leg 514L 514R 510L 510R L 526L M 526R S508 S509 521 6X 521 + H 527 529 528 8X/1 18X 8X/1 M-460641AL M-SM6X14A M-460641B M-M37202_2014

Läs mer

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup Instruktioner Dokumentnummer/Document Number Titel/Title Sida/Page 13626-1 BM800 Data Interface - Installation Instructions 1/8 Utfärdare/Originator Godkänd av/approved by Gäller från/effective date Mats

Läs mer

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Stämpel/Etikett Security stamp/lable Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Granskad av Reviewed by Göran

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone David Andersson BUM 733 684 Stämpel/Etikett Security stamp/label ÅTDRAGNINGSMOMENT TIGHTENING TORQUE Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept.

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

This manual should be saved! EcoFlush Manual

This manual should be saved! EcoFlush Manual This manual should be saved! EcoFlush Manual ENGLISH Important! This manual should be saved by the owner! Read the whole manual before installation. The flush volumes are factory set at 2.5 / 0.3 liters.

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads General plan

ISO general purpose metric screw threads General plan SVENSK STANDARD SS-ISO 261 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Generalplan ISO general purpose metric screw threads General plan ICS 21.040.10 Språk: engelska, svenska

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg 1(7) Distribution: Scania, Supplier Presskruvar med rundat huvud - Metrisk gänga med grov delning Innehåll Sida Orientering... 1 Ändringar från föregående utgåva... 1 1 Material och hållfasthet... 1 2

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

I got the idea for Frozzypack a cold January morning.

I got the idea for Frozzypack a cold January morning. Frozzypack produces and sells a unique lunchbox whit integrated cooling in the lid. Frozzypack was created by Carolina Sundberg who solved a problem she ran into in everyday life. Frozzypack tillverkar

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Namn: student x & student y Kurs: FAGBH0 Utförd: 090526

Namn: student x & student y Kurs: FAGBH0 Utförd: 090526 Laboration: Isolering av kinin Namn: student x & student y Kurs: FAGBH0 Utförd: 090526 Handledare: Patrik Holm 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Utförande...

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013

Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013 Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013 Jerry Köhlström Sektionen för underhållsorganisationer 1 Resultat av EASA-audit 2013 EASA Audit AIR.SE.09.2013 16 20 september 2013 Luftvärdighet (AIR)

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans dynamic seating system TM Wheelbase aluminium Hjulkryss aluminium Back support upholstered,

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview

Provläsningsexemplar / Preview Technical drawings - General principles of presentation - Part 20: Basic conventions for lines Ritregler - Allmänna regler - Del 20: Linjer - Grundläggande krav The International Standard IS0 128-20:1996

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

Quicksort. Koffman & Wolfgang kapitel 8, avsnitt 9

Quicksort. Koffman & Wolfgang kapitel 8, avsnitt 9 Quicksort Koffman & Wolfgang kapitel 8, avsnitt 9 1 Quicksort Quicksort väljer ett spcifikt värde (kallat pivot), och delar upp resten av fältet i två delar: alla element som är pivot läggs i vänstra delen

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER

NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER Nr. 167 2000 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER NORDIC COMMITTEE ON FOOD ANALYSIS No. 167 2000 Kolekalciferol (vitamin D 3 ) och ergokalciferol (vitamin D 2 ). Vätskekromatografisk bestämning i livsmedel

Läs mer

Split- vs ventilationsaggregat

Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilation units 2011-07-30 Gällande energibesparingspotential. Existing energy potential Innehåll/Contents 2 Inledning/Introduction... 3 Förutsättningar/Conditions...

Läs mer

STRICT Art.nr ,

STRICT Art.nr , 170209 STRICT Art.nr 800 004 91, 800 005 66 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Produktöversikt Sida 3 Innan montering Sida 4 Montering Sida 5-6 Skötselråd Sida 7 Kontakt Sida 8 TABLE OF CONTTS Product overview Page

Läs mer

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification AIP SVERIE/SWEDEN 17 JAN 2008 ENR 1.4-1 1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification I svenskt FIR/UIR tillämpas luftrumsklassning (ATS-luftrum) i enlighet med Annex 11 mom 2.6 och Appendix 4.

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Undergraduate research:

Undergraduate research: Undergraduate research: Laboratory experiments with many variables Arne Rosén 1, Magnus Karlsteen 2, Jonathan Weidow 2, Andreas Isacsson 2 and Ingvar Albinsson 1 1 Department of Physics, University of

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer