Anställning på lika villkor?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anställning på lika villkor?"

Transkript

1 Anställning på lika villkor? Fakta och debatt: En jämförande studie om orsakerna till det stora antalet tillfälliga anställningar i äldre- och handikappomsorgen. En rapport av Elisabeth Schantz

2 1 Anställning på lika villkor? En jämförande studie om orsakerna till det stora antalet tillfälliga anställningar i äldre- och handikappomsorgen.

3 2 Fakta och debatt Rapporter publicerade under det senaste året: 3. Jobb eller inte jobb. En rapport om arbetslösheten bland Kommunals medlemmar under 1990-talet, av Elisabeth Schantz och Bodil Umegård. 4. I stressens spår. En rapport om ohälsan under 90-talet av Yeshiwork Wondmeneh 5. De äldre och sjukvården. Klarar sjukvården att vi blir allt äldre? En rapport av Tor Hatlevoll. 6. Anställningskostnad. En kalkylmodell för redovisning av kostnader vid timanställning. En rapport av Paula Liukkonen. Produktion: Kommunals press-och informationsenhet, Hemma och Starck Design AB Art.nr

4 INNEHÅLL 3 Innehåll Sid Förord 4 Inledning 5 Om kommunerna 8 Läget i Kommunerna 13 Tillfälliga anställningar 22 Beslutsprocessen 31 Fackets roll 39 Arbetsförmedlingens roll 42 Arbetsorganisationen och lösningen på problemet 44 Sammanfattning 57 Slutsatser 62

5 4 FÖRORD Förord Under 1990-talet har antalet personer med tidsbegränsade anställningar ökat. I november 2001 hade cirka personer en tidsbegränsad anställning bara i kommunerna. Som regel är dessa anställningar förknippade med otrygghet och låg lön. Forskning belägger även påståendena, att timanställda mår sämre än anställda på uthyrningsföretag, att en tillfällig anställning är ett hinder för lån och hyreskontrakt, att en större andel bland tillfälligt anställda har kunskapsbrister, åsidosätts i nödvändig utbildning och har svårare att framföra arbetsmiljökritik och att dessa behovsanställda har påtagligt mer hälsobesvär än personer som är fast anställda. För Kommunal är det en angelägen uppgift att arbeta för att medlemmarna har goda anställningsvillkor. Men bra villkor är också en förutsättning för att kommuner och landsting ska klara rekryteringen av framtida medarbetare och för att utveckla välfärden. Därför tillsatte förbundet projektet Tillfälliga anställningar. Syftet med projektet är att visa hur de olika aktörerna (medlemmar, fackliga representanter, tjänstemän och politiker) har agerat i frågan om tidsbegränsade anställningar och beskriva drivkrafterna bakom dessa anställningar. I en tidigare rapport, Anställningskostnad en kalkylmodell för redovisning av anställningskostnader vid timanställning, visar forskaren Paula Liukkonen vad det kostar att ta in timavlönad personal jämfört med att satsa på fasta anställningar. I rapporten Anställning på lika villkor? studerar Elisabeth Schantz bl.a. orsakerna till det stora antalet tillfälliga anställningar, beslutsprocessen och fackets roll. Rapporten bygger på intervjuundersökningar i tre kommuner. Vi vill rikta ett stort tack till alla som har deltagit i undersökningen! Vi vill också tacka alla kamrater som har bidragit med värdefulla synpunkter. Rolf Andersson Utredningschef

6 INLEDNING 5 Inledning Denna rapport grundar sig på intervjuundersökningar i tre kommuner, en glesbygdskommun, en industrikommun och en förortskommun. Vi har intervjuat politiker samt personal inom vården och omsorgen. Syftet var att försöka besvara följande frågeställningar. Hur går det till när tidsbegränsade anställningar inrättas, tillsätts, avvecklas och förlängs? Vem/vilka tar initiativ, godkänner, beslutar och verkställer? Finns det någon typ av kalkyler eller rationella överväganden bakom? Är exempelvis tillfälliga anställningars utbredning resultatet av en väl övervägd strategi (exempelvis för att spara pengar) eller har den skett som ett resultat av många små steg enligt principen minsta motståndets lag för att lokalt lösa akuta problem med brist på personal? Hur är samspelet mellan lokal och central nivå? Genomförs lokalt beslut om tillfälliga anställningar som tagits på politisk nivå i kommunen? Hur ser beslutssituationen ut för den enskilde enhetschefen? I rapporten redovisas även strukturella uppgifter som kommunernas ekonomi och lokala arbetsmarknad. Metod Vi har utfört fallstudier i tre kommuner med hjälp av utförliga intervjuer. Vi ville pröva några probleminriktade frågeställningar. Under undersökningens gång har vi successivt kunnat precisera dessa. Vi gjorde relativt utförliga intervjuer som tog mellan en och två timmar per person. Av tidsskäl måste vi därför begränsa antalet intervjuer. Sammanlagt intervjuades 37 personer i tre olika kommuner; en industrikommun, en förortskommun till Stockholm och en glesbygdskommun. De flesta intervjuerna genomfördes som enpersonsintervjuer. I ett par fall intervjuades av praktiska skäl två personer tillsammans. Eftersom intervjuerna främst var faktainriktade spelade detta inte någon större roll för resultaten. Intervjuerna genomfördes med en öppen och sökande kvalitativ metod för att försöka förstå hur problemet med tidsbegränsade

7 6 INLEDNING anställningar ser ut från olika håll. Vi utgick från en intervjuguide där vi hade listat ett antal probleminriktade frågeställningar. Vi brukade visa intervjuguiden och förklarade att vårt syfte med intervjuerna var att försöka förstå hur problemet ser ut inom kommunens vård och omsorg. Vi lovade anonymitet både för intervjupersonerna och kommunerna. Beroende på intervjupersonens erfarenheter och kännedom om problemet kom tyngdpunkten att ligga på olika frågeställningar. I flertalet intervjuer fick vi svar på alla frågor. Successivt under undersökningens gång kunde vi precisera frågorna. Med andra ord har vi genomfört tre kvalitativa fallstudier. Det begränsade antalet kommuner och den kvalitativa metoden medger inte att vi generaliserar resultaten till att omfatta exempelvis opinionen bland de vårdanställda i respektive kommun eller till situationen i andra kommuner och landet som helhet. Intressant är emellertid att vi via ett begränsat antal intervjuer fick mycket samstämmiga bilder av hur de tidsbegränsade anställningarna används i respektive kommun. Redan efter 6 10 intervjuer med politiker, chefstjänstemän, vårdpersonal och fackliga representanter började svaren på frågorna att bekräfta varandra och ge en sammanhängande trovärdig bild av hur exempelvis besluten går till, den ekonomiska situationens betydelse, och rekryteringsläget för vårdpersonal. Endast i ett par fall fick vi motstridiga informationer. Dessa kan förklaras av att intervjupersonerna hade olika erfarenheter och därmed skilda utsiktspunkter. Vårt bestämda intryck är att de intervjuade bemödade sig om att ge utförliga och sanningsenliga svar. De samstämmiga resultatet till trots är vi medvetna om att den tillämpade metoden har sina begränsningar. Andra metoder behövs för att exempelvis kunna bedöma hur situationen generellt ser ut i landets kommuner. Definitioner av begrepp När vi i rapporten skriver om tillfälliga anställningar eller tidsbegränsade anställningar, menar vi alla anställningsformer som inte är tillsvidareanställningar. Med timavlönad, i dagligt tal timanställd eller timvikarie, menar vi korta anställningar, som avlönas per timme. (Se bild nästa sida) I texten förekommer även begreppet behovsanställning. I Statis-

8 INLEDNING 7 tiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar används detta begrepp, som betyder att arbetsgivaren ringer och erbjuder arbete när behov uppstår. När vi hänvisar till Ams statistik förekommer begreppet tillfällig timanställning, vilket är ett arbete av tillfällig karaktär där omfattning eller tidsperiod inte kan förutsägas. Tidsbegränsad Tillsvidareanställning anställning Visstidsanställning Timavlönad Korta vikariat som avlönas per timme Månadsavlönad Vikariat längre än tre månader

9 8 OM KOMMUNERNA Om kommunerna Förortskommunen Det tar cirka 30 minuter att ta sig till förortskommunen med pendeln från Stockholms Central. Kommunen är vackert belägen och rymmer både villaområden och höghus. Cirka personer bor i kommunen. Medelåldern är låg med förhållandevis få äldre och många barn. De flesta jobbar med handel och distribution, andelen som jobbar inom vård och omsorg är lägre än genomsnittet för riket. I några områden bor många svenskar med utländsk bakgrund, i andra områden bor nästan bara svenskar födda i Sverige. Industrikommunen Kommunen ligger mycket vackert nära havet. Den har varit en typisk bruksort med ett dominerande företag inom industrin. Cirka personer bor i här. Relativt få personer är i åldrarna år medan andelen äldre är större än genomsnittet i riket. De flesta jobbar med tillverkning, andelen som jobbar inom vård och omsorg är lägre än genomsnittet för riket. Glesbygdskommunen Kommunen ligger i ett vackert landskap ute på landsbygden och har karaktären av bruksort. Antalet invånare är cirka 7000 personer. Andelen personer över 65 år är högre än riksgenomsnittet. Jord- och skogsbruk har länge varit huvudnäringen. Numera jobbar de flesta med tillverkning. Andelen inom vård och omsorg är högre än genomsnittet i riket. I samtliga kommuner är ordföranden i kommunstyrelsen socialdemokrat. Tabell 1. Kommuninformation Förort Industri Glesbyggd Genomsnitt riket Antal invånare Andel som jobbar med vård och omsorg (1999) 16% 15% 22% 18% Kommunstyrelsens ordf. S S S Källa: SCB

10 OM KOMMUNERNA 9 Kommunernas ekonomi Tabell 2. Resultat före extraordinära poster, kr/invånare Resultat före extraordinära poster kr/invånare Förort Industri Glesbygd Källa: SCB Förortskommunen Förortskommunen har de senaste tre åren uppnått ett positivt resultat, före extraordinära poster. Skattesatsen år 2002 ligger under riksgenomsnittet. Det byggs nya skolor och äldreboenden, planer finns även på fler bostäder. Det finns inte längre några tomma lägenheter. Vård- och omsorgsnämndens verksamheter, som vi är extra intresserade av, har dock gått med underskott, cirka sju procent av budgeten. Det är äldreomsorgen som står för underskottet, de övriga verksamheterna avviker inte nämnvärt från budgeten. Vi vet vad det beror på, säger en av politikerna som vi intervjuat. Vi köper platser i andra kommuner för medicinskt färdigbehandlade från landstinget, som vi inte kan ta om hand. Det är också brist på sjuksköterskor, det kostar att hyra in sjuksköterskor. Vi har mängder av vikarier, dubbelbemanningar och hög sjukfrånvaro. (Enligt bokslutet beror en del av underskottet även på ökad vårdtyngd). I intervjuerna på verksamhetsnivå framkommer att det har varit svårt att hålla budgeten i äldreomsorgen. Enhetschef i äldreomsorgen: Den nya schemaläggningen leder till en helt annan personaltäthet. Men vi får inte mer pengar, säger hon irriterat. Det ska klaras inom befintlig budget. Jag får inte anlita timvikarier eller låta personalen arbeta övertid. Men människor kan faktiskt inte jobba mer än heltid. Jag är förbannad på att förvaltningsfolk inte fattar. På 1980-talet fanns det pengar, i dag finns det inga pengar. Inom handikappomsorgen har man i stort sett klarat sig inom sina budgetramar. Så här säger en av enhetscheferna inom handikapp-

11 10 OM KOMMUNERNA omsorgen, när vi frågar om hon har hållit budgeten: Ja, den har hållits rätt bra. Övertiden är dock ett spöke. Industrikommunen Industrikommunen har lyckats vända ett negativt resultat till ett positivt. Skattesatsen ligger marginellt över genomsnittet i landets kommuner. Under fem års tid har kommunen fått anpassa sig till en lägre intäktsnivå. Tretton procent av intäkterna försvinner p.g.a. skatteutjämningssystemet. Detta har påverkat personaltätheten, som nu är lägst i länet, säger en av politikerna. Det är de senaste årens ekonomiska bekymmer som gör att det ser ut som det gör idag. Men nu har det vänt. Vi vågar prova nya lösningar. Men det har varit hårt att spara si och så många miljoner, säger hon. En politiker i vård- och omsorgsnämnden beskriver hur det stod mellan skola och äldreomsorg när man skulle skära ner på verksamheterna: Vi har inte lyckats med budgetberedningen och kommunfullmäktige har inte gått på vår linje, säger hon. I budgetdebatten har vi pläderat för ökade resurser. Vi har en jämförelsevis dyr skola och en billig äldreomsorg. Det kan inte fortsätta så. Nu har även skolan varit tvungen att spara. I årets budgetarbete har vi bett verksamhetscheferna att de ska belysa behoven. En tjänsteman på kommunkontoret påpekar att det är första året som man har kunnat lägga mer pengar på vård och omsorg. Vi har också fått medel för att öka personaltätheten. Det har varit hemskt att behöva spara. I intervjuerna på verksamhetsnivå framkommer det också att man har genomfört besparingar. Verksamhetschef i äldreomsorgen: Ja, budgeten är balanserad, men det är på bekostnad av verksamheten. Vi har väldigt låg personaltäthet. Liten fast anställd personal. Vi har stoppat in vikarier istället. Vi märker inte att ekonomin har blivit bättre. En anställd har uppfattningen att man drar ner hela tiden: Jag har hört att förr kunde man åka iväg med de boende. Det går inte längre. Personalen räcker inte till och de boende har blivit sämre.

12 OM KOMMUNERNA 11 Enhetschef hemtjänsten: Hemtjänsten har alltid klarat sin budget. Däremot har man stramat åt biståndsbedömningen. Man beviljar inte längre pengar för sociala aktiviteter. Den fackliga representanten, som även sitter med i vård- och omsorgsnämnden, understryker att det har varit betydande nedskärningar: Det ekonomiska läget är svårt, så man har knaprat in på tjänster. Vi har inte talat om det så mycket i vård- och omsorgsnämnden, eftersom det tidigare var en beställare/utförareorganisation. Men jag försöker påpeka det, säger hon. Tjänstemännen har utfört besparingarna i köp och sälj -systemet. Glesbygdskommunen Glesbygdskommunen har de senaste tre åren haft negativa resultat före extraordinära poster. Skattesatsen ligger över genomsnittet för landets kommuner. När vi frågar en tjänsteman på kommunen om det ekonomiska läget, säger hon att personalkostnaderna 2001 var sex miljoner högre än budgeterat. När vi frågar politikern, menar han att en del av förlusten 2001 inte borde räknas som förlust, då det var en åtgärd man vidtagit som hade genererat intäkter till kommunen. Underskottet år 2000 ska rättas till i 2002 års budget. Kommunen kan inte uppfylla balanskravet. Nu måste man börja låna. Men om man börjar låna till driften är man illa ute, menar politikern. Kommunen får både generella och riktade statsbidrag. Det riktade bidraget fick man för att höja personaltätheten i skolan. Kommunen får även bidrag via utjämningssystemet. Enligt politikern har man ej skurit ned på antalet anställda under 1990-talet. Men anställningarna har inte heller ökat i den takt man har velat. Enligt en annan politiker var vård- och omsorgsnämnden den enda nämnd som höll sin budget: - De är duktiga, våra anställda. De är vana vid att ta eget ansvar, säger hon. Hon är också medveten om att ett av äldreboendena har för låg bemanning. Vi gör också vissa satsningar, säger hon, bl a på en ny högstadieskola. I intervjuerna på verksamhetsnivå talar man ej mycket om besparingar, men det framkommer att det på slutet av 1990-talet har skett en viss minskning av personalstyrkan på några boenden inom vården och omsorgen, delvis p g a färre boenden infördes också ett tidsbegränsat stopp för att sätta in vikarier vid ledigheter.

13 12 OM KOMMUNERNA Sammanfattning Sammanfattningsvis har förortskommunen en något bättre ekonomi än de andra två kommunerna, om man enbart tittar på resultatet de senaste åren och skattesatsen. Intressant är att glesbygdkommunen och industrikommunen som båda hade ett negativt resultat 1999 har gått åt olika håll. Industrikommunen har genomfört tuffa besparingar och erhållit positivt resultat medan underskottet har ökat för glesbygdskommunen.

14 LÄGET I KOMMUNERNA 13 Läget i kommunerna I detta kapitel redovisar vi hur intervjupersonerna ser på kommunernas organisation och på rektryteringsläget. Dessutom presenteras några nyckeltal för äldreomsorgen. Kommunernas organisation Förortskommunen I förortskommunen organiseras vården och omsorgen i tre grenar, äldreomsorgen, handikappomsorgen och hemtjänsten. Organisationen beskrivs som att tidigare ha varit en stuprörsorganisation, vilket innebar att de olika grenarna inte samarbetade med varandra. Detta ville man ändra på. Man är just nu inne i en omorganisation. Ledningsgrupperna jobbar mycket med frågan om hur samarbetet mellan verksamheterna ska öka. I den nya organisationen ska även chefsstrukturen förändras. I äldreomsorgen ska man inrätta fler ledande funktioner och i handikappomsorgen tas ett chefsled bort. Förändringarna är bland annat ett resultat av en genomgång av organisationen, som gjordes av en extern konsult. En ny förvaltningschef har rekrytrats då den tidigare chefen bad att få andra arbetsuppgifter. Även andra chefer har slutat. Initiativet till översynen togs eftersom vård och omsorg hade svårt att hålla budgeten och att få fram underlag. Man ville undersöka om man gjorde rätt saker. Det hela hänger ihop med den låga medelåldern, säger en av politikerna. Äldreomsorgen har inte haft någon framträdande plats, ungdomssidan har prioriterats. -Nu får vi fler äldre, så organisationen vi hade var lite ur fas, säger politikern. Det har även tillsatts arbetsgrupper för olika ämnesområden, bl.a. en grupp där man fokuserar på det goda arbetet. I samband med detta upptäcktes det att vikariekostnaderna var höga. Det gick ut signaler från politikerna att man måste jobba stenhårt med detta. Arbetsgruppen ska även se över fast och tillfälligt anställda. Det upptäcktes nämligen också att det finns anställda som har en anställning på halvid på ett ställe och en fast timanställning på en annan arbetsplats. Detta har varit en tyst överrenskommelse mellan Kommunal och arbetsgivaren. Det blir dock helt fel med ersättningsformen, så detta ska åtgärdas.

15 14 LÄGET I KOMMUNERNA I en av intervjuerna framkommer det att ett kvalitetsarbete genomförts inom vården och omsorgen. Man skulle jobba med kvalitetsmål där alla skulle vara med. Detta arbete leddes av en extern konsult från ett stort välkänt bolag. Konsulten skulle utbilda chefer som sedan skulle handleda andra. De som skulle vara handledare förstod inte sin uppgift, så de kunde inte förklara för de andra. Därför misslyckades arbetet, menar en av enhetscheferna. En enhetschef för handikappomsorgen understryker det goda samarbetet med handikappchefen, med MAS:en samt med personalsamordnaren. Det finns också en önskan om gott samarbete med facket och det fungerar bra. Industrikommunen I industrikommunen arbetade man mellan 1992 och 2000 efter beställare/utföraremodellen. De vi intervjuar är väldigt kritiska till modellen. Den ledde bl a till att det inte fanns några bemanningsplaner. Varje produktionsområde lade upp egna rutiner och var självständiga enheter. Den centrala styrningen var minimal, ekonomin styrde. Vård- och omsorgsnämnden skrev överenskommelser med de lokalt ansvariga, inom en viss ekonomisk ram. Centralt hade man ingen överblick. Det blev splittrat, över- och underskott mellan olika delar av verksamheten. I köp- och säljsystemet hade vi inget ansvar för produktionen, säger en av politikerna. Men personalen kom till oss och talade om att man hade det svårt, säger hon. Under de senaste åren har man varit tvungen att skära ned på tjänsterna. Vi har inte talat så mycket om besparingarna i vård- och omsorgsnämnden, eftersom det tidigare var en beställare/utförareorganisation, säger den fackliga representanten. Det är tjänstemännen som har utfört besparingarna i köp och sälj systemet, fortsätter hon. I köp och säljsystemet, var det prislappar på allting, säger en av enhetscheferna. Vi blev väldigt prismedvetna, först var jag motståndare, men sedan gick jag in för det. Annars har det varit ovisst, ingen visste var besluten skulle tas, besluten vandrade runt. Man visste inte om det var tjänstemännen eller politikerna som beslutade.

16 LÄGET I KOMMUNERNA 15 Det har även funnits problem med sjuka och överansträngda chefer. En del har hoppat av, bl a vård- och omsorgschefen. Det har varit tufft p g a väldiga besparingar de senaste åren. Just nu är det en konsult som är vård- och omsorgschef i väntan på en ny. Det är kommunstyrelsen som ansvar för personalfrågor, men i praktiken är det vård- och omsorgsnämnden, menar en av politikerna. En annan politiker är kritisk mot personalavdelningen: Det händer ingenting. Besluten drivs inte. Det fastnar någonstans på vägen. Det går långsamt. Vi ser inga effekter. Kanske är det så att tjänstemännen har för mycket att göra, eller också prioriterar de fel, säger politikern. De tidigare landstingsanställda har inte vant sig vid den nya kommunala kulturen, menar en av enhetscheferna. På den enheten är nästan alla gammal landstingspersonal. En del går fortfarande klädda i landstingets kläder. På den tiden var bemanningen lite högre och det fanns mer resurser. Glesbygdskommunen Glesbygdskommunen har precis infört en ny nämndorganisation. Vård- och omsorgsnämnden har slagits ihop med individ- och familjeomsorgsnämnden till en nämnd, nämligen socialnämnden. Där ingår familjeomsorg, äldre- och handikappomsorg. Vi hade en utredning under 2001, berättar en av tjänstemännen. Det var ett konsultföretag som fick i uppgift att se över kommunens ekonomi och organisation. Konsulten föreslog bl a den nya organisationen (nämndorganisationen är klar, den nya förvaltningsorganisationen startar i september 2002). Efter utredningen beslutades det också att biståndshandläggningen skulle lyftas bort från arbetsledarna, i stället skulle speciella biståndsbedömare tillsättas. En av tjänstemännen säger att man har lyckats överleva utan att skära ned på vården och omsorgen. Det finns en samsyn, menar hon, att beslut inte kan komma uppifrån. Det var en stegvis utvecklingsprocess. Denna process stöddes av ett konsultföretag. Projektet lade grunden till att man utvecklade ett arbetssätt som innebär att det finns en bra kom-munikation mellan olika grupper; politiker, tjänstemän och personal.

17 16 LÄGET I KOMMUNERNA Nu har man jobbat med bemanning och arbetstider. Där det finns en mognad i organisationen går det bättre. En av enhetscheferna, som var ensam arbetsledare för 65 personer ville inte eller förmådde inte att driva utvecklingsarbetet. Tjänstemannen berättar att denna enhetschef ersattes av två platschefer. Men det har inte varit smärtfritt i uppbyggnadsskedet. Det var problem med två chefer, så nu är man på väg tillbaka till en chef (troligtvis också p g a att den ena chefen tog tjänstledigt av familjeskäl). Vissa delar av omorganisationen var mindre lyckade. En utvärdering har gjorts. Där framkom kritik för att omorganisationen gick för fort och att vissa bitar inte blev som man tänkt sig. T.ex. är det inte bra med att ha alla tunga vårdfall på ett ställe. Nu har visserligen den berörda personalen fått mer utbildning. Nu är de motiverade. De har också handledning för sin arbetssituation. Med tanke på omständigheterna har vi det ganska bra ändå. Det är många starka kvinnor i många led, platschefer m fl., säger en av politikerna. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de organisatoriska utmaningarna som tas upp av de intervjuade ser mycket olika ut i de tre kommunerna. Förortskommunen har en betydligt mer omfattande verksamhet än de båda övriga och har framför allt problem med samordning av olika verksamheter. Industrikommunen lider fortfarande av sviterna av besparingar och ett experiment med köp- och säljsystem. Glesbygdskommunen har erfarenhet av organisatoriskt utvecklingsarbete under personalens medverkan och har främst behov av att få ekonomin att gå ihop samt anpassa sin organisation till ett krympande befolkningsunderlag. Rekryteringsläget i kommunerna Förortskommunen Småföretagen dominerar förortskommunens näringsliv, men det finns också några stora företag bl a inom tillverkningsindustrin. Även kommunen och landstinget tillhör de stora arbetsgivarna. Kommunen har en stor in- och utpendling, inpendlarna är flest. Andelen öppet arbetslösa och arbetslösa i program är cirka fyra procent, vilket är mer än länsgenomsnittet men mindre än riksgenomsnittet.

18 LÄGET I KOMMUNERNA 17 Cirka 5 procent av Kommunals medlemmar är deltidsarbetslösa eller har en tillfällig anställning, vilket är mindre än riksgenomsnittet 1. Det finns en stor medvetenhet hos politiker, tjänstemän och fackligt förtroendevalda om rekryteringsproblemet. I intervjuerna framkommer det att ett personalförsörjningsprogram har utarbetats. Man har även utsett ambassadörer för vårdyrkena som är ute i skolorna och berättar om hur det är att jobba i vården. Politikerna, tjänstemännen och de fackligt förtroendevalda understryker vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare, man vill skapa det goda arbetet. Här är det bl.a. viktigt med ledarutveckling. Men en av politikerna pratar också om att erbjuda fler fast anställning. Det kommer att behövas för att knyta upp den anställde, det är ofarligt. När vi frågar enhetscheferna ute i verksamheterna hur rekryteringsläget är i dag, får vi skilda svar. Hemtjänstchefen säger att det är hur lätt som helst att få tag på folk, utbildad personal är det svårare att få tag på. En chef på ett gruppboende inom handikappomsorgen säger att det är svårt att få tag på folk, mycket svårare än i slutet av 1990-talet. Även chefen för äldreboendet har svårt att få folk, framför allt vikarier. Ansökningarna till vårdutbildningarna minskar. Det känner vi av, säger hon. Sammanfattningsvis är det inom vården och omsorgen svårt att få tag i utbildad personal. Av de medlemmar i Kommunals a-kassa som sökte jobb i inom vården och omsorgen i förortskommunen har cirka hälften inte utbildning i det sökta yrket 2. Enligt Länsarbetsnämndens prognos för 2003 kommer det att vara stor brist på omsorgsassistenter, personliga assistenter och undersköterskor. Det kommer också att vara brist på mentalskötare, vårdbiträden och barnskötare i länet. Med en ökad personalomsättning som följd. Industrikommunen Kommunens näringsliv består till största delen av tillverkningsindustrier. Ett stort företag dominerar, men det finns också ett hundratal små och medelstora företag. 1 Egen bearbetning av AMS statistik, som visar deltidsarbetslösa och tillfälligt timanställda som har anmält till arbetsförmedlingen att de vill jobba mer. 2 AMS statistik från september 2002.

19 18 LÄGET I KOMMUNERNA Andelen öppet arbetslösa och arbetslösa i program är cirka fem procent, vilket är mindre än länsgenomsnittet och mindre än riksgenomsnittet. Arbetslösheten är låg och det har den alltid varit, påpekar en av politikerna. Cirka 15 procent av Kommunals medlemmar är deltidsarbetslösa eller har en tillfällig anställning, vilket är mer riksgenomsnittet 3. Politikerna och de fackliga representanterna menar att det är svårt att få tag på folk, framför allt sjuksköterskor som man har fått hyra in. Nu har man startat ett bemanningsföretag med sjuksköterskor och undersköterskor, tillsammans med några andra kommuner. Det blir billigare att ha en sådan pool i egen regi, säger en av politikerna. En annan politiker säger att lågkonjunkturen skapade arbetsgivarens marknad. Folk fick sitta hemma och vänta. Nu är det svårare att få folk. Hon har själv upplevt situationen som anställd. Under lågkonjunkturen var vikarielistan hur lång som helst. I dag är det är svårt att få tag i utbildad personal. Unga tjejer med utbildning borde man ta in i en fast vikariepool, säger hon. Tjänstemannen på kommunen menar att rekryteringssituationen är relativt bra. Om vi går ut med en annons och söker undersköterskor, får vi många svar, säger hon. Däremot är det mer bekymmersamt när det gäller sjuksköterskor. Man har fått många svar på en annons om sommarjobb. Enhetscheferna lokalt säger att det börjar bli svårt att hitta personal med utbildning. En timavlönad inom hemtjänsten som inte har någon vårdutbildning säger att de får slåss om timmarna. En annan timavlönad beskriver hur hon får pussla ihop timmarna och inte vågar säga nej till något pass, för då finns det risk att de inte frågar igen. Sammanfattningsvis går svaren i sär något när det gäller rekryteringsläget inom vården och omsorgen i kommunen. Läget upplevs dock som något bättre än i förortskommunen. Av de medlemmar i Kommunals a-kassa som sökte jobb i inom vården och omsorgen i industrikommunen har cirka 80 procent utbildning i det sökta yrket 4. Enligt länsarbetsnämnden råder det stor brist på sjuksköterskor, 3 Egen bearbetning av AMS statistik, som visar deltidsarbetslösa och tillfälligt timanställda som har anmält till arbetsförmedlingen att de vill jobba mer. 4 AMS statistik från september 2002.

20 LÄGET I KOMMUNERNA 19 läkare, undersköterskor, sjukgymnaster, skötare m fl 2003 väntas brist på i stort sett samtliga yrkeskategorier inom vårdsektorn. Glesbygdskommunen Kommunens näringsliv består till största delen av tillverkningsindustri. Det finns ett hundratal företag i kommunen bl a inom tillverkningsoch livsmedelsindustrin. Andelen öppet arbetslösa och arbetslösa i program är cirka sex procent, vilket är i nivå med länsgenomsnittet men högre än riksgenomsnittet. Cirka 4 procent av Kommunals medlemmar är deltidsarbetslösa eller har en tillfällig anställning, vilket är mindre än riksgenomsnittet 5. Vi har inte märkt av någon lågkonjunktur. Vi har inte haft med IT att göra. När IT-industrin rasade, ökade industrin, säger en av politikerna. Av intervjuerna framgår det att det är svårt att få tag på folk till vården. Industrin konkurrerar med bättre lön. En del kommer dock tillbaka till vården, säger en politiker. De tar tjänstledigt för att jobba på ett livsmedelsföretag, men sedan kommer de på att de hellre vill jobba med människor än med en produkt. Rekryteringsläget har helt nyligen varit uppe i vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp. Sjuksköterskor och arbetsterapeuter är svårast att rekrytera, undersköterskor och övrig vårdpersonal lättare. Vi söker ganska många och försöker ordna så att man får en fast anställning. Enhetschefen på ett av äldreboendena upplever det som förhållandevis lätt att hitta vikarier. Det är många som söker sig hit. Det är en mycket liten andel som kommer via arbetsförmedlingen. De flesta ringer hit och frågar om det finns något jobb. Annonserar ni, när ni söker vikarier? Enbart sommarvikariat annonseras ut. Annars har vi en jämn tillströmning av nya vikarier, säger enhetschefen. Tabell 3. Öppet arbetslösa och arbetslösa i program, september 2002 För- Länet Industri- Länet Glesbygds- Länet Riket orten kommunen kommunen Öppet arbetslösa och program 4% 3% 5% 6% 6% 6% 5% Källa: AMS 5 Egen bearbetning av AMS statistik, som visar deltidsarbetslösa och tillfälligt timanställda som har anmält till arbetsförmedlingen att de vill jobba mer.

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Innehåll Sammanfattning 7 Stor variation av antalet anställda inom välfärdstjänster under 1990-2009 8 Många av välfärdsarbetarna

Läs mer

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen!

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! GÖR SOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! Nya tider i Nynäshamns kommun Lägre arbetskraftskostnader, fler tills vidareanställda och färre timavlönade. Det

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Tabeller över bemanningsekonomin

Tabeller över bemanningsekonomin BILAGA 59 Tabeller över bemanningsekonomin I följande tabeller redovisas procentsiffrorna med en decimal. I rapportens diagram har siffrorna avrundats. Forshaga kommun öppen hemtjänst Personalbild Antal

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 ~Kommunale Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 Sala 2014-06-17 Kommunövergripande. För att Sala Kommun ska leva upp till sin målsättning som en attraktiv arbetsgivare anser vi att det ska tillsättas resurser för

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser 2013-06-03 Jonas Vallgårda 2 (12) Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Metod och genomförande... 5 3 Bemanningssituationen

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden

Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden Revisionsrapport Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden Övertorneå kommun Christina Karlsson December 2012 Övertorneå kommun Granskning av anskaffning av vikarier inom

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Rekryteringsläget tredje kvartalet 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en lägesbeskrivning. Det innebär att

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VALFILM OM VÄLFÄRDEN Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VAD ÄR KVALITET FÖR DE ÄLDRE? Flexibilitet att få påverka innehållet i omsorgen Kontinuitet att få omges med samma

Läs mer

januari 2015 Kostnader för personalomsättning

januari 2015 Kostnader för personalomsättning januari 2015 Kostnader för personalomsättning Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell janurai 2015 Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell Inledning Kommuner och landsting står

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Enkät bemanning. november 2011

Enkät bemanning. november 2011 Enkät bemanning november 2011 Enkät bemanning november 2011 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Ge bemanningsanställda möjlighet att med egna ord berätta om hur de ser på sin

Läs mer

Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011

Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011 Ständigt standby - en rapport om visstidsanställdas villkor Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011 Innehåll Sammanfattning 3. 4 Om rapporten 4. 5 Begrepp i rapporten...4. 5 De otrygga anställningarna

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Hållbar Hemtjänst ett arbetssätt som ökar kvaliteten hos både kund och personal och som är hållbar över tid

Hållbar Hemtjänst ett arbetssätt som ökar kvaliteten hos både kund och personal och som är hållbar över tid Hållbar Hemtjänst ett arbetssätt som ökar kvaliteten hos både kund och personal och som är hållbar över tid 2 Fakta om Leksands kommun Antal invånare: 15 157 Antal invånare över 65 år: 3998 (26%) Omsättning:

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

2013-05-13 INTRODUKTIONSPLAN

2013-05-13 INTRODUKTIONSPLAN INTRODUKTIONSPLAN 2013-05-13 Innan du börjar När Du börjar Administratör i vakansen ger Dig en första introduktion om anställningen. Bredvidgång planeras i någon av socialförvaltningens verksamheter om

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Protokoll Förvaltningsråd

Protokoll Förvaltningsråd Protokoll Förvaltningsråd Datum: 2012-05-31 Plats: Socialkontoret Närvarande: Christin Elofsson-Arons, Marie van-geffen Blomberg, Adam Sundstedt, Magnus Bjurman, Pia Ström, Lars Hansson, Lena Wörlund,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:78 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1998:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om flexibel pensionsålder för landstingspersonal Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p Så fungerar S:t Göranmodellen Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön 0,5p 1,5p 1,0p 0,6p Vad är S:t Göranmodellen? S:t Göranmodellen är ett lokalt kollektivavtal om arbetstidsförläggning

Läs mer

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen Sammanfattning En väl fungerande omsorg om gamla människor står högt på den politiska dagordningen i Sverige. Äldreomsorg är en tung post i Sveriges samlade offentliga utgifter. År 2011 uppgick kommunernas

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare,

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare, Frågor Stänger verksamheten direkt? o Nej, verksamheten fortsätter att drivas vidare som ett konkursbo. Hur länge, det kan vi inte svara på. Konkursförvaltaren bestämmer om han/hon skall försöka att sälja

Läs mer

Uppföljning av verksamheten under sommaren

Uppföljning av verksamheten under sommaren VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Omsorgsnämnden 2015-10-14 5 On Dnr 2014.034 026 Uppföljning av verksamheten under sommaren Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att Ärendebeskrivning

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi 2006-09-29 reviderad 2008-11-27 Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi Bakgrund Influensa är en virusorsakad sjukdom och som sprids mellan människor och där man varje år har en mer eller

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Feriepraktik 2014. Enkät enhetschefer, handledare, kontaktpersoner och medarbetare i Falköpings kommun. Standardrapport

Feriepraktik 2014. Enkät enhetschefer, handledare, kontaktpersoner och medarbetare i Falköpings kommun. Standardrapport Feriepraktik 2014 Enkät enhetschefer, handledare, kontaktpersoner och medarbetare i Falköpings kommun Standardrapport Procent Antal Enhetschef 18,5% 15 Handledare 25,9% 21 Kontaktperson 13,6% 11 Medarbetare

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer. Mulle Meck bygger vidare

Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer. Mulle Meck bygger vidare Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer Mulle Meck bygger vidare 1 2 Detta lilla häfte har vi gjort för att besvara några av de vanligaste frågorna, som ofta dyker upp, oavsett

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Omorganisation av Vallentuna Kommun Kommunstyrelsen har beslutata att dra tillbaka den tänkta omorganisationen angående att inte tillsätta någon kommundirektör.

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Föreläsning 1: Personalomsättning

Föreläsning 1: Personalomsättning 722G88: Företags- och personalekonomi Föreläsning 1: Personalomsättning Jenny Appelkvist 19/12-2011 1 Dagens föreläsning Kostnaden för en befattning Personalomsättning Kostnader vid rekrytering Kostnader

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Medborgarförvaltningen- nyckeltal

Medborgarförvaltningen- nyckeltal Medborgarförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Medborgarförvaltningen Negativt - Medborgarförvaltningen Lägre strukturårsjusterad standardkostnad än genomsnittet Lägre andel barn som ingår

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun!

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! Organisationen Socialförvaltningen ansvarar över att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun

Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun Författare: Andreas Johansson, Ensolution AB, Gisela Thomas-Ruthér, Halmstad kommun, Socialförvaltningen,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

Svar på skrivelse angående ekonomi och bemanning

Svar på skrivelse angående ekonomi och bemanning Till Årsmötet 2012 Gävle Ryttarsällskap Svar på skrivelse angående ekonomi och bemanning Styrelsen för Gävle Ryttarsällskap har mottagit en skrivelse med frågor kring föreningens ekonomi och bemanning.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Riktlinjer för timavlönade

Tjänsteskrivelse. Riktlinjer för timavlönade Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (7) Datum 2014-11-13 Vår referens Marie-Louise Appelgren Utvecklingssekreterare marie-louise.appelgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinjer för timavlönade SOFN-2014-444

Läs mer

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) Warren Willey (MP) Ann-Katrin Krainer (SD)

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) Warren Willey (MP) Ann-Katrin Krainer (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Torsdag den 12 februari 2015 kl 14.15-17.50 ande Åsa Bergkvist (S) Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare 1 (5) Vägledarens Årsrapport 2010 Februari 2010 Ewa Karlsson Vägledare 2 (5) Inledning I Oskarshamns kommun finns, sedan 2006, en tjänst som Vägledare inrättad. Vägledarens arbetsplats finns i Kulturhuset

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse 2015-09-1 5 Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse l 0 l EKONOMICHEF 7 620,1 5 453,7 2 166 1,0 tjänst som utredare vakant från och med 1 september. Pågående rekrytering av ekonomtjänst (1,0 vakant hela året). Räknar

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer