SÄKERHETSDATABLAD DOW SVERIGE AB Säkerhetsdatablad enligt Förordning (EU) nr. 2015/830 Revisionsdatum: 2017/05/25 Version: 6.1 Tryckdatum: 2017/05/27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD DOW SVERIGE AB Säkerhetsdatablad enligt Förordning (EU) nr. 2015/830 Revisionsdatum: 2017/05/25 Version: 6.1 Tryckdatum: 2017/05/27"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD DOW SVERIGE AB Säkerhetsdatablad enligt Förordning (EU) nr. 2015/830 Produktnamn: WALOCEL CRT 3000 PV Sodium Carboxymethyl Tryckdatum: 2017/05/27 DOW SVERIGE AB uppmanar till och förutsätter att hela säkerhetsdatabladet läses och förstås eftersom det innehåller viktig information. Vi förutsätter vidare att de angivna försiktighetsåtgärderna följs, såvida inte användningen av produkten kräver andra tillvägagångssätt eller åtgärder. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: WALOCEL CRT 3000 PV Sodium Carboxymethyl 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Identifierade användningar: Förtjockningsmedel. Bindemedel. Filmbildare. Processhjälpmedel. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad FÖRETAGSNAMN DOW SVERIGE AB RAMSHÄLLSVÄGEN 2 SE NORRKÖPING SWEDEN Kundens informationsnummer: (31) TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 24 timmars kontakt för nödsituationer: Lokal kontakt för nödsituationer: + 46 / Giftinformationscentralen: AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008: Ej farligt ämne eller blandning enligt regelverket (EG) nr 1272/ Märkningsuppgifter Märkning enligt Förordning (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]: Ej farligt ämne eller blandning enligt regelverket (EG) nr 1272/2008. Kompletterande information EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. EUH208 Innehåller: glyoxal. Kan orsaka en allergisk reaktion. Varumärke tillhörigt The Dow Chemical Company ("Dow") eller av Dow helägt dotterföretag Sida 1 av 12

2 EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. 2.3 Andra faror Pulveriserad material kan bilda explosiva damm/luftblandningar. Halkfara. AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 3.2 Blandningar Denna produkt är en blandning. CAS-nummer / EG-nr. / INDEX-nr REACHregistreringsnum mer Koncentration Ingrediens Klassificering: FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 CAS-nummer EG-nr. Polymer INDEX-nr _ 99,0% Natriumkarboximety lcellulosa Ej klassificerad CAS-nummer EG-nr INDEX-nr _ < 1,0 % glyoxal Acute Tox H332 Skin Irrit H315 Eye Irrit H319 Skin Sens H317 Muta H341 STOT SE H335 I fall det finns icke-klassificerade komponenteri denna produkt, som står angivna ovan och som det inte anges något/några OEL-värde(n) (Occupational Exposure Limit) i avsnitt 8, då visas dessa som frivilligt vista komponenter. Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt. AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmän rekommendation: De som ger första hjälpen bör uppmärksamma behovet av skyddsåtgärder och använda skyddskläder (kemisk resistenta handskar, stänkskydd). Om det föreligger risk för exponering, se avdelning 8 för speciifk skyddsutrustning. Inandning: Flytta personen till frisk luft; om symptom på effekter uppträder, rådgör med läkare. Hudkontakt: Avlägsna omedelbart materialet från huden genom att tvätta med tvål och rikligt med vatten. Avlägsna kontaminerade klädesplagg och skor medan reningen pågår. Sök läkarvård om irritationen finns kvar. Klädesplaggen måste tvättas innan de åter kan användas. Föremål som inte Sida 2 av 12

3 går at dekontaminera måste, skal bortskaffas, däribland läderföremål som skor, livremmar och urarmband. Ögonkontakt: Skölj ögonen noggrant med vatten i åtskilliga minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser efter 1-2 minuter, och fortsätt att skölja under ytterligere några minuter. I fall det uppstår återverkningar, sök läkare, företrädesvis ögonläkare. Förtäring: Sök läkarvård i händelse av förtäring. Kräkning får inte induceras, med mindre vårdpersonal påbjuder detta. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda: Förutom de uppgifter som står angivna under Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen (ovan) samt Indikation för akut läkarvård och specialbehandling krävs (nedan), finns ev. ytterligare viktiga symptom och verkningar beskrivna i Avsnitt 11: Toxikologisk information. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Information till läkare: Inget specifikt motgift. Behandling av exponerade personer skall inriktas mot kontroll av symptomen och baseras på patientens kliniska tillstånd. AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel: Vatten. Pulversläckare. Koldioxidsläckare. Olämpligt släckningsmedel: Ingen tillgänglig data 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Farliga förbränningsprodukter: Vid brand kan röken innehålla den ursprungliga produkten tillsammans med toxiska och/eller irriterande förbränningsprodukter av varierande sammansättning. Förbränningsprodukter, kan inkludera, men är inte begränsade till: Kolmonoxid. Koldioxid. Speciella brand- och explosionsfaror: Tillåt inte ansamling av damm. Damm i luften kan vara en explosionsfara. Avlägsna antändningskällor. Om dammlager utsätts för förhöjda temperaturer kan det självantända. Transport med tryckluft tryck och annan mekaniskhantering kan bilda brännbart damm. För att minska risken för dammexplosioner, jorda all utrustning och tillåt inte damm att ansamlas. Damm kan antändas genom urladdning av statisk elektricitet. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Brandbekämpningmetoder: Håll människor borta. Isolera farozonen och förhindra onödigt tillträde. Genomdränk noggrant med vatten för att kyla ner och förhindra återantändning. Kyl ned närliggande områden med vatten för att begränsa brandområdet. Bärbar koldioxid- eller pulversläckare kan användas vid små bränder. Alltför kraftig användning av släckmedel kan orsaka farlig dammexplosion. Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal: Använd tryckluftapparat och skyddskläder avseddaför brandbekämpning (hjälm, jacka, byxor, stövlar, handskar). Undvik kontakt med detta material under brandbekämning. Om kontakt är möjlig, byt om till hel kemiskt resistent skyddsdräkt med bärbar andningsapparat. Om detta inte är tillgängligt bär hel kemiskt resistent skyddsdräkt och bekämpa elden från större avstånd. För skyddsutrustning vid rengöring efter bränder, eller andra utsläppssituationer hänvisas till relevanta avsnitt i detta säkerhetsdatablad. Sida 3 av 12

4 AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer: Isolera området. Produkten blir mycket hal när den är våt. Använd lämplig säkerhetsutrusning. För ytterligare information, hänvisas till Sektion 8, Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder. 6.2 Miljöskyddsåtgärder: Förhindra att produkten förorenar mark, diken, avlopp, vattendrag och/eller grundvatten. Se avsnitt 12, Ekologisk information. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Valla in spillt material om möjligt. Sopa upp. Hanteras varsamt för att undvika dammbildning. Använd inte vatten för rengöring. Samla upp i lämplig och ordentligt märkt behållare. Se avsnitt 13, Avfallshantering, för ytterligare information. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt: Hänvisningar till andra avsnitt, om tillämpligt,förutsattes i de tidigare underavsnitten. AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering: Undvik kontakt med ögonen. Undvik långvarig eller upprepad hudkontakt. Tvätta grundligt efter användning. Håll borta från värme, gnistor och öppna flammor. Rökning, öppna lågor och antändningskällor får ej förekomma i hanterings- och lagringsutrymmen. Förbind och jorda all utrustning. För säker hantering av produkten är det nödvändigtatt hålla god ordning och fritt från damm. Transport med tryckluft tryck och annan mekaniskhantering kan bilda brännbart damm. För att minska risken för dammexplosioner, jorda all utrustning och tillåt inte damm att ansamlas. Damm kan antändas genom urladdning av statisk elektricitet. Se Sektion 8, "Begränsning av exponeringen/personligt skydd". 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet: Förvaras torrt. Se Sektion 10 för mer detaljerad information. Lagerstabilitet Lagringstemperatur: 5-35 C 7.3 Specifik slutanvändning: Se tekniskt datablad för ytterligare information. AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 8.1 Kontrollparametrar Hygieniska gränsvärden har listats nedan, om sådana finns. Ingrediens Bestämmelse Typ av listning Värde/beteckning glyoxal ACGIH TWA Inhalerbar 0,1 mg/m3 fraktion och ånga US WEEL TWA aerosol 0,1 mg/m3 ACGIH TWA Hudsensitiverande US WEEL TWA Hudsensitiverande 8.2 Begränsning av exponeringen Teknisk kontroll: Använd lokalt utsug, eller andra tekninska lösningar för att hålla luftnivåer under givna eller rekommenderade gränsvärden. Om gränsvärden inte finns bör god allmänventilation vara tillräcklig. Lokalt utsug kan krävas vid vissa hanteringar. Sida 4 av 12

5 Individuella skyddsåtgärder Ögonskydd/ ansiktsskydd: Använd skyddsglasögon (med sidoskydd). Skyddsglasögon (med sidoskydd) skall uppfylla krav enligt EN 166 eller motsvarande. Hudskydd Handskydd: Använd kemiskt resistenta handskar klassade enligt standard SS-EN 374: Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer. Exempel på handskmaterial att föredra inkluderar: Neopren. Nitril/butadiengummi (nitril eller NBR). Polyvinylklorid (PVC eller vinyl). Vid långvarig, eller ofta upprepad kontakt, rekommenderas handskar för att undvika kontakt med det fasta materialet. OBS: Val av en speciell handske för ett visst arbetsmoment och den tid den används skall också bedömas på grundval av faktorer som: Andra kemikalier som hanteras, fysikaliska krav (skydd mot skär- eller stickskador, fingerfärdighet, skydd mot värme), potentiella hudreaktioner gentemot materialet, liksom instruktioner och specifikationer givna av handskleverantören. Annat skydd: Använd skyddskläder som är kemiskt resistenta mot detta material. Val av specifika kläder som ansiktsskydd, handskar, stövlar, förkläde eller hel skyddsdräkt är beroende av arbetsoperation. Andningsskydd: Andningsskydd skall bäras då det finns risk för exponering över givna eller rekommenderade yrkeshygieniska gränsvärden. Om sådana gränsvärden inte föreligger, bär andningsskydd då effekter som irritation av andningsvägarna eller obehag upplevs, eller då riskvärdering indikerar att så krävs. Vid damm-, eller aerosolbildning, använd godkänd ansiktsmask med partikelfilter. Använd följande CE-godkända filter: Filter mot partiklar, typ P2. Begränsning av miljöexponeringen Se Avsnitt 7: Hantering och lagring samt Avsnitt13: Avfallshantering för att läsa om åtgärder för att förhindra överexponering av miljön i samband med användning och avfallshantering. AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende Fysiskt tillstånd Pulver eller granulat Färg Vit till gulvit Lukt Luktfri Lukttröskel ph-värde Ej tillämplig Smältpunkt/smältpunktsintervall Fryspunkt Ej tillämplig Kokpunkt (760 mmhg) Ej tillämplig Flampunkt sluten kopp Avdunstningshastighet Inte tillämplig (butylacetat = 1) Brandfarlighet (fast form, gas) Nej. Nedre explosionsgräns Övre explosionsgräns Ångtryck Ej tillämplig Relativ densitet för ånga (luft = 1) Ej tillämplig Sida 5 av 12

6 Relativ densitet (vatten = 1) Löslighet i vatten Fördelningskoefficient: n- oktanol/vatten Självantändningstemperatur Sönderfallstemperatur Kinematisk viskositet Explosiva egenskaper Oxiderande egenskaper 9.2 Annan information Molekylvikt helt löslig i vatten Ingen tillgänglig data Ingen tillgänglig data Ingen tillgänglig data BEMÄRKA:Fysikaliska och kemiska data angivna i sektion 9är typiska värden för denna produkt, och bör inte anses som produktspecifikationer. AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet: Ingen tillgänglig data 10.2 Kemisk stabilitet: Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Se Sektion 7, Lagring Risken för farliga reaktioner: Polymerisering uppstår ej Förhållanden som ska undvikas: Undvik temperaturer över 130 C (266 F) Produkten kan sönderdelas vid förhöjda temperaturer. Undvik statisk urladdning Oförenliga material: Undvik kontakt med oxidationsmedel. Undvik kontakt med: Starka syror. Starka baser Farliga sönderdelningsprodukter: Sönderfallsprodukter beror på temperatur, tillgång på luft och närvaro av andra material. AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION Toxikologisk information finns i denna sektion om sådan finns tillgänglig Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet Akut oral toxicitet Mycket låg toxicitet vid förtäring. Förtäring kan orsaka irritation i mag-tarmkanalen Kan orsaka illamående eller kräkning. Kan orsaka magkramper och diarre. LD50, Råtta, mg/kg Akut dermal toxicitet Långvarig hudkontakt resulterar troligen inte i absorption av skadlig mängd genom huden. Sida 6 av 12

7 LD50, Kanin, > mg/kg Akut inhalationstoxicitet Damm kan orsaka irritation i de övre andningsvägarna (näsa och hals). LC50, Råtta, 4 h, damm/dimma, > 5,8 mg/l Frätande/irriterande på huden Långvarig kontakt är huvudsakligen icke-irriterande på huden. Upprepad kontakt kan orsaka viss hudirritation och lokal rodnad. Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kan orsaka lätt ögonirritation. Sensibilisering För den mindre beståndsdelen(arna): Hudkontakt kan orsaka en allergisk reaktion. För huvudkomponenten(erna): Har ej orsakat allergisk hudreaktion vid test på marsvin. För luftvägssensibilisering: Relevant data har inte funnits. Specifik systemtoxicitet för målorgan (enkel exponering). Värdering av tillgängliga data tyder på att detta material är inte STOT-SE giftigt. Systemtoxicitet för specifika målorgan (upprepadexponering). Baserat på tillgängliga data väntas upprepad exponering inte orsaka ytterligare nämnvärda skadliga effekter. Cancerogenitet Innehåller komponent(er) vilken(a) inte orsakade cancer på laboratoriedjur. Teratogenicitet Innehåller komponent(er) som inte orsakat skador på nyfödda eller andra fosterskador på försöksdjur. Reproduktionstoxicitet Innehåller komponent(er) som inte påverkade reproduktionen i djurstudier. Mutagenicitet Innehåller komponent(er) som gav negativa in vitro genotoxicitetstest. Aspirationsfara. Baserat på fysikaliska egenskaper, förmodas inte utgöra en aspirationsfara. AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION Ekotoxikologisk information finns i denna sektion om sådan finns tillgängl Sida 7 av 12

8 12.1 Toxicitet Natriumkarboximetylcellulosa Akut toxicitet för fisk. Ämnet är inte klassificerat som farligt för vattenlevande organismer. LC50, Danio rerio (zebrafisk), statiskt test, 96 h, mg/l, OECD:s riktlinjer för test 203 LC50, Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre), 96 h, > mg/l, OECD:s riktlinjer för test 203 Akut toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur EC50, Daphnia magna (vattenloppa), statiskt test, 48 h, mg/l, OECD TG 202 Akut toxicitet för alger/vattenväxter ErC50, Selenastrum capricornutum (grönalg), 96 h, tillväxthämning, > 500 mg/l, OECD TG 201 NOEC, Selenastrum capricornutum (grönalg), 96 h, tillväxthämning, > 500 mg/l, OECD TG 201 glyoxal Akut toxicitet för fisk. Detta material klassificeras inte som skadligt för vattenlevande organismer (LC50/EC50/IC50 för den känsligaste arten är högre än 100 mg/l). LC50, Pimephales promelas (amerkansk elritza), statiskt test, 96 h, 215 mg/l LC50, Leuciscus idus (guldid), statiskt test, 96 h, mg/l LC50, Danio rerio (zebrafisk), statiskt test, 48 h, mg/l Akut toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur EC50, Daphnia magna (vattenloppa), statiskt test, 48 h, 404 mg/l, Andra riktlinjer LC50, Americamysis bahia (Räka), halvstatiskt test, 96 h, 134 mg/l, US-EPA OPPTS Akut toxicitet för alger/vattenväxter ErC50, alg av sp. Scenedesmus, 72 h, tillväxthämning, > 500 mg/l, EU Metod C.3 (Alghämningstest) ErC50, Skeletonema costatum (kieselalg), Statisk, 96 h, tillväxthämning, > 750 mg/l, OECD TG 201 Toxicitet för bakterier EC50, aktivt slam, Statisk, 30 Min., Andningsfrekvenser., > mg/l, OECD test 209 EC50, Bakterie, Statisk, 16 h, Tillväxthämning, 134 mg/l, DIN Part 8 Kronisk toxicitet för fisk NOEC, Pimephales promelas (amerkansk elritza), genomflödestest, 34 d, 300 mg/l Kronisk toxicitet för vattenlevande ryggradslösadjur. NOEC, Daphnia magna (vattenloppa), halvstatiskt test, 21 d, antal avkommor, 7,96 mg/l LOEC, Daphnia magna (vattenloppa), halvstatiskt test, 21 d, tillväxt, 12,1 mg/l EC50, Daphnia magna (vattenloppa), halvstatiskt test, 21 d, dödlighet, >= 33,2 mg/l Toxicitet för landlevande växter EC50, Avena sativa (havre), > mg/l 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Sida 8 av 12

9 Natriumkarboximetylcellulosa Bionedbrytbarhet: Materialet är inte lättnedbrytbart enligt OECD/EC kriterier. 10-dagars Fönster: Ej OK Bionedbrytning: 0 % Exponeringstid: 28 d Metod: OECD Test riktlinje 301E eller motsvarande glyoxal Bionedbrytbarhet: Materialet är lättnedbrytbart. Klarar OECD test(er) för lättnedbrytbarhet. 10-dagars Fönster: ej tillämpligt Bionedbrytning: 98 % Exponeringstid: 14 d Metod: OECD Test riktlinje 301C eller motsvarande Fotonedbrytning Testtyp: Halveringstid (indirekt fotolys) Sensibiliserande: OH radikaler Atmosfärisk halveringstid: 0,422 d Metod: uppskattad 12.3 Bioackumuleringsförmåga Natriumkarboximetylcellulosa Bioackumulering: Relevant data har inte funnits. glyoxal Bioackumulering: Biokoncentrationspotentialen är låg (BCF < 100 eller Log Pow < 3). Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten(log Pow): -0,85 Uppmätt 12.4 Rörlighet i jord Natriumkarboximetylcellulosa Relevant data har inte funnits. glyoxal Potentialen för rörlighet i mark är mycket hög (Koc mellan 0 och 50). Genom den låga Henry-konstanten kan det antas att avdunstning från naturliga vatten och fuktig jord inte är en signifikant process i miljön. Fördelningskoefficient (Koc): 1 uppskattad 12.5 Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Natriumkarboximetylcellulosa Ämnet har inte värderats för persistens, bioackumulation och toxicitet (PBT). glyoxal Ämnet har inte värderats för persistens, bioackumulation och toxicitet (PBT) Andra skadliga effekter Natriumkarboximetylcellulosa Detta ämne är inte på Montrealprotokollet lista över ämnen som bryter ned ozonskiktet. Sida 9 av 12

10 glyoxal Detta ämne är inte på Montrealprotokollet lista över ämnen som bryter ned ozonskiktet. AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Destruktion i enlighet med lokala och nationella lagar. Får inte dumpas i avlopp, på marken eller i någon typ av vatten. Den definitiva tilldelningen i korrekt europeiskavfallsgrupp (EWC) och därvid den korrekta avfallskoden, är beroende av produktens användning. Kontakta dem som har hand om avfallshanteringen. För bestämmande av avfallskod, se Avfallsförordningen SFS 2011:927. AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION Klassificering för VÄG- och JÄRNVÄG-transport (ADR/RID): 14.1 UN-nummer Ej tillämplig 14.2 Officiell transportbenämning Ej reglerat 14.3 Faroklass för transport Ej tillämplig 14.4 Förpackningsgrupp Ej tillämplig 14.5 Miljöfaror Anses inte att vara miljöfarlig, baserat på tillgängliga data Särskilda skyddsåtgärder Inga data tillgängliga. Transportklassificering för SJÖtransporter (IMO-IMDG): 14.1 UN-nummer Ej tillämplig 14.2 Officiell transportbenämning Not regulated for transport 14.3 Faroklass för transport Ej tillämplig 14.4 Förpackningsgrupp Ej tillämplig 14.5 Miljöfaror Anses inte att vara havsförorenande, baserat på tillgängliga data Särskilda skyddsåtgärder Inga data tillgängliga Bulktransport enligt bilaga I eller II i MARPOL 73/78 och IBC- eller IGC-koden. Transportklassificering för FLYGtransporter (IATA/ICAO): 14.1 UN-nummer Ej tillämplig 14.2 Officiell transportbenämning Not regulated for transport 14.3 Faroklass för transport Ej tillämplig 14.4 Förpackningsgrupp Ej tillämplig Consult IMO regulations before transporting ocean bulk Sida 10 av 12

11 14.5 Miljöfaror Ej tillämplig 14.6 Särskilda skyddsåtgärder Inga data tillgängliga. Denna information är inte avsedd att förmedla alla specifika rättsliga eller operationella krav / information som rör den här produkten. Transportklassificering kan skilja sig mellan behållarvolym och kan påverkas av regionala eller nationella variationer i bestämmelserna. Ytterligare transportsysteminformation kan erhållas genom en auktoriserad försäljning- eller kundtjänst. Det är transportorganisationens ansvar att följa alla tillämpliga lagar och regler som gäller transporten av materialet. AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACh) Produkten innehåller endast komponenter som antingen är förhandsregistrerade, registrerade, är undantagna från registrering eller betraktas som registrerade enligt förordningen (EG) nr 1907/2006 (REACH)., Ovannämnda indikationer om REACH registreringsstatus ges i god tro och anses vara korrekta per ovanstående gyldighetsdatum. Det ges emellertid inga garanterier, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Det är köparens/användarens ansvar att se til dennes förståelse av produktens reguleringsstatus är korrekt. Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen. Angiven i förordningen: Inte tillämplig 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning Inte tillämplig AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION Fullständiga ordalydelsen av H-(faro-)angivelserna som nämns i avsnitten 2 och 3. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H332 Skadligt vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. Klassificering och förfarande som används för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Denna produkt klassificeras inte som farlig enligt svenska kriterier. Sida 11 av 12

12 Produktlitteratur Ytterligare information om denna och andra av våra produkter kan erhållas genom att kontakta oss. Fråga efter produktbroschyrer eller adressen till vår hemsida. Omarbetad Identifieringsnummer: / A278 / Utfärdandedatum: 2017/05/25 / Senaste ändringar i bladet är genomgående markerade med tjocka, dubbla streck i vänstra marginalen. Förkortningar ACGIH TWA US WEEL USA. ACGIH-gränsvärden (TLV) 8-timmars tidsvägt genomsnitt USA. Workplace Environmental Exposure Levels (WEEL) Informationskälla samt hänvisningar Detta SDS har utarbetats av företagets Product Regulatory Services- samt Hazard Communications grupper utifrån uppgifter som inhämtats från interna hänvisningar inom vår verksamhet. DOW SVERIGE AB anmodar varje kund och mottagare av detta säkerhetsdatablad att studera det noggrant och rådgöra med lämplig expertis, efter behov, för att bli medveten om och förstå innehållet i dokumentet och alla faror som kan associeras med produkten. Informationen är uppdaterad och korrekt enligt vår kunskap vid tidpunkten för utgivningen av bladet. Lagar och regler ändras ständigt och kan varieramellan orter och länder. Det är kundens/användarens ansvar att alla aktiviteter utförs med beaktande av lokala lagar och regler. Informationen i detta säkerhetsdatablad avser produkten som levererad. Eftersom omständigheterna kring produktens användning inte är under vår kontroll måste kunden/användaren ansvara för säkra förhållanden under dess användning. Säkerhetsdatablad kan komma från flera olika källor som vi inte kan ta ansvar för. Använd inte blad från andra källor för denna produkt. Om det råder osäkerhet om detta är den senaste versionen av bladet, kontakta oss för att försäkra er om detta. Sida 12 av 12

SÄKERHETSDATABLAD. Spar Citrus Cream Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Spar Citrus Cream Cleaner SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE017 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Kylarvätska MPG Säkerhetsdatablad

Kylarvätska MPG Säkerhetsdatablad 20160401 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Kylarvätska MPG, koncentrerad 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Gorilla Clear Repair 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Gorilla Clear Repair 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 PRF Laptop 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 PRF Laptop 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE043 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk 20120827 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Alveogyl 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SKÄROLJA FÖR GLAS ML

SÄKERHETSDATABLAD SKÄROLJA FÖR GLAS ML 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn GRUPPNAMN Skärolja SÄKERHETSDATABLAD 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige

SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Bromtymolblått Hellige Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl

SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

SEKTION 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SEKTION 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad DOW SVERIGE AB Produktnamn: WALOCEL CRT 2000 PA Sodium Tryckdatum: 12 Jul 2016 DOW SVERIGE AB uppmuntrar och förutsätter att hela säkerhetsdatabladet läses och förstås eftersom det innehåller

Läs mer

Techwipes Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 Bearbetningsdatum: , Version: 1.

Techwipes Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 Bearbetningsdatum: , Version: 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Produktnamn : Artikelnummer: W7001 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Säkerhetsdatablad. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Sida 1 av 5 Datum 20140507 Ersätter Säkerhetsdatablad Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Namn: Mavala Nagellack (gäller för samtliga Mavala nagellack) Artikelnummer:

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 SPF Clay Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Ersätter dat. 2010-08-21 1. Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn: SPF Clay (100g, 200g) Flex Leverantörens artikelnummer:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 4 in 1 Desinfektionsmedel

SÄKERHETSDATABLAD. 4 in 1 Desinfektionsmedel SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE046 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Jodlösning 2% Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD

Jodlösning 2% Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Jodlösning 2% Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Jodlösning 2% Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Oppvask & Kjokken Spray

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Oppvask & Kjokken Spray SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer Intern identifiering BLE242 Issue1 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: AVJONISERAT VATTEN REACH-reg.nr: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Snowclean SnowChem 301 ECO

Snowclean SnowChem 301 ECO Sida 1 (7) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 12-9121 Glycin-HCl

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Kiilto Silk Matta, Kiilto Silk Semi,Kiilto Silk All,Kiilto Silk Gloss

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Kiilto Silk Matta, Kiilto Silk Semi,Kiilto Silk All,Kiilto Silk Gloss SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 41035,41045,41055,41051,41065 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Pritt Stick Sidan 1 / 6 SDB-nr : 43182 V001.6 Reviderat den: 01.10.2013 Utskriftsdatum: 19.02.2015 1.1 Produktbeteckning Pritt Stick AVSNITT

Läs mer

Produktnamn: VEMPRO Breathable non woven membrane Omarbetad: 2012/02/29 Tryckdatum: 24 Apr 2013

Produktnamn: VEMPRO Breathable non woven membrane Omarbetad: 2012/02/29 Tryckdatum: 24 Apr 2013 Säkerhetsdatablad Dow Sverige AB Säkerhetsdatablad enligt Reg. (EG) N.453/2010. Produktnamn: VEMPRO Breathable non woven membrane Omarbetad: 2012/02/29 Tryckdatum: 24 Apr 2013 Dow Sverige AB uppmuntrar

Läs mer

SEKTION 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET

SEKTION 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD ROHM AND HAAS NORDISKA A.B. Säkerhetsdatablad enligt Förordning (EU) nr. 453/2010 Produktnamn: PRIMAL HG-415 Emulsion Revisionsdatum: 2015/03/12 Tryckdatum: 2015/03/13 ROHM AND HAAS NORDISKA

Läs mer

SEKTION 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET

SEKTION 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD ROHM AND HAAS EUROPE TRADING APS DENMARK NORDISK FILIAL Säkerhetsdatablad enligt Förordning (EU) nr. 453/2010 Produktnamn: ACRYSOL RM-5000 Rheology Modifier Revisionsdatum: 2015/03/12

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

Vaxschampo Ver 1 utf Ver 3 omarbetad Säkerhetsdatablad

Vaxschampo Ver 1 utf Ver 3 omarbetad Säkerhetsdatablad Ver 1 utf 20120229 Ver 3 omarbetad 20141202 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Vaxschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO STARTA Sågkdjeolja Bio Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08. 09.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ESSVE CM 300E

SÄKERHETSDATABLAD ESSVE CM 300E ESSVE CM 300E Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD ESSVE CM 300E AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.02.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn ESSVE CM 300E 1.2 Relevanta

Läs mer

SEKTION 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET

SEKTION 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD DOW SVERIGE AB Säkerhetsdatablad enligt Förordning (EU) nr. 453/2010 Produktnamn: ACRYSOL RM-244 Rheology Modifier Revisionsdatum: 2015/05/26 Tryckdatum: 2016/07/12 DOW SVERIGE AB uppmanar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten

SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2017-03-17 Revisionsdatum 2017-03-17 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Batterivatten 1.2 Relevanta

Läs mer

SANELUX SOFT Utfärdat: 2015-12-07

SANELUX SOFT Utfärdat: 2015-12-07 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn SANELUX SOFT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010

Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010 RAHMQVIST Glue Stick, 39 g. Sida 1 (5) Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010 RAHMQVIST Glue Stick, 39 g. Utfärdad: 2009-12-22 Reviderad: 2013-09-20 Version: 5 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311) Turtle Wax LIST-FIX (311) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311) SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SEKTION 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET

SEKTION 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD DOW SVERIGE AB Säkerhetsdatablad enligt Förordning (EU) nr. 453/2010 Produktnamn: AMBERLITE IRA743 Ion Exchange Resin Revisionsdatum: 2015/03/12 Tryckdatum: 2016/07/13 DOW SVERIGE AB

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Version 1 April 2012 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning KRUBBITNINGSMEDEL Andra identifieringssätt 1.2.

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P410

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P410 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Artikelnummer: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen som det avråds från

Artikelnummer: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen som det avråds från Datum 2015-06-01 Ersätter 2014-03-27 Säkerhetsdatablad Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Namn: Ekofekt Polishbort Artikelnummer: 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Version 0.0 Tryckdatum Revisionsdatum Specifikation Nummer: SITE FORM Number: : Skovård

Version 0.0 Tryckdatum Revisionsdatum Specifikation Nummer: SITE FORM Number: : Skovård 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktinformation Produktbeteckning : Kiwi Mink Oil CD 330 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel W

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel W Sida 1 (av 7) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel W 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel W 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Ugnsrengoring

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Ugnsrengoring Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE056 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD AVLÖDNINGSFLÄTA GRÖN

SÄKERHETSDATABLAD AVLÖDNINGSFLÄTA GRÖN 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn GRUPPNAMN Lödmedel mjuklödning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL

SÄKERHETSDATABLAD PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.03.2013 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Interiör vit

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Interiör vit SÄKERHETSDATABLAD Enligt 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2015-12-06 Ersätter blad utfärdat 2014-11-13

Läs mer

SEKTION 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SEKTION 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad DOW SVERIGE AB Produktnamn: METHOCEL E15 Premium LV Hydroxypropyl Tryckdatum: 12 Jul 2016 DOW SVERIGE AB uppmuntrar och förutsätter att hela säkerhetsdatabladet läses och förstås eftersom

Läs mer

Produktnamn: VEMPRO(TM) Butylband Double Sided Butyl Strip Omarbetad: 2011/03/08 Tryckdatum: 22 Mar 2011

Produktnamn: VEMPRO(TM) Butylband Double Sided Butyl Strip Omarbetad: 2011/03/08 Tryckdatum: 22 Mar 2011 Säkerhetsdatablad Dow Sverige AB Produktnamn: VEMPRO(TM) Butylband Double Sided Butyl Strip Omarbetad: 2011/03/08 Tryckdatum: 22 Mar 2011 Dow Sverige AB uppmuntrar och förutsätter att hela säkerhetsdatabladet

Läs mer

: NS WASH 'N' SHINE. Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 Publiceringsdatum: Bearbetningsdatum: : Version:

: NS WASH 'N' SHINE. Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 Publiceringsdatum: Bearbetningsdatum: : Version: Publiceringsdatum: Bearbetningsdatum: : Version: AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktens form Produktnamn Produktkod : Blandning : NS WASH 'N' SHINE

Läs mer

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 4Office Sidan 1 / 5 SDB-nr : 43129 V001.2 Reviderat den: 08.06.2012 Utskriftsdatum: 08.06.2012 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD DOW SUOMI OY Säkerhetsdatablad enligt Förordning (EU) nr. 2015/830 Produktnamn: ACRYSOL TT-615 Thickener Revisionsdatum: 2016/12/01 Tryckdatum: 2016/12/02 DOW SUOMI OY uppmanar till och

Läs mer

Säkerhetsdatablad I enlighet med förordning (EG) 1907/2006 (REACH), Annex II

Säkerhetsdatablad I enlighet med förordning (EG) 1907/2006 (REACH), Annex II Säkerhetsdatablad I enlighet med förordning (EG) 1907/2006 (REACH), Annex II Revideringsdatum: 20140915 Version nr: 1 Ammoniumnitrat Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeskrivning

Läs mer

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 63171 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Komponent Halt Klassificering CAS nr. EG nummer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Komponent Halt Klassificering CAS nr. EG nummer Säkerhetsdatablad Dow Sverige AB Produktnamn: STYROFOAM 250 A-N Extruded Polystyrene Tryckdatum: 04 Dec 2012 Dow Sverige AB uppmuntrar och förutsätter att hela säkerhetsdatabladet läses och förstås eftersom

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 17/05/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

Strovels Sunrise Special Utfärdat: 2015-10-28

Strovels Sunrise Special Utfärdat: 2015-10-28 Sida 1 (6) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Strovels Sunrise Special 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87 Flytande tvättmedel Sidan 1 av 6 Utfärdandedatum: 2011-02-04 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: Utfärdare: Flytande tvättmedel Stundab Box 47159 100 74 Stockholm

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RTU - CLASSIC ALL PURPOSE CLEANER IC4-RTU

SÄKERHETSDATABLAD RTU - CLASSIC ALL PURPOSE CLEANER IC4-RTU Sida: 1 Datum för sammanställning: 14/05/2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: IC4-RTU 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Listskydd Tub (314)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Listskydd Tub (314) SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Listskydd Tub (314) AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Turtle Wax Listskydd Tub (314) Produktnr. 314 1.2 Relevanta

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:26 juni 2015 PROLAKUTEN P181. Naturell. Omarbetad 150626 ersätter 130327 ver.8

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:26 juni 2015 PROLAKUTEN P181. Naturell. Omarbetad 150626 ersätter 130327 ver.8 AVSNITT 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: PROLAKUTEN Artikelnummer: P181 Sida 1 av 5 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 04/02/2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: WP20 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 17/01/2012 Revisionsnr: 6 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 20/01/2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 9FG011 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum:

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2015-06-04 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 16-0012 Dikaliumvätefosfat

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD MÄRKPENNA ARTLINE 17600206. Omarbetad: 2012-05-31 Internt nr: 17600206

SÄKERHETSDATABLAD MÄRKPENNA ARTLINE 17600206. Omarbetad: 2012-05-31 Internt nr: 17600206 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3 Närmare

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD EPOMAX PLUS, COMP.A. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD EPOMAX PLUS, COMP.A. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 21/09/2011 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) Tefacid 1 VL 30 (liquid) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 01/10/2015 Revisionsnr: 2 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Typosan Ver 1 Utfärdat 2015-02-18 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Säkerhetsdatablad. Typosan Ver 1 Utfärdat 2015-02-18 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Typosan 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SKAVIN märk- o skavningsfärg blå

SKAVIN märk- o skavningsfärg blå Sida 1 (8) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SEKTION 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SEKTION 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad DOW SVERIGE AB Säkerhetsdatablad enligt Reg. (EG) N.453/2010. Produktnamn: METHOCEL* J Hydroxypropyl Methylcellulose High Tryckdatum: 28 Apr 2014 DOW SVERIGE AB uppmanar till och förutsätter

Läs mer

Solid Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul

Solid Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul Sida 1 / 7 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 i dess lydelse Solid Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Altech Propylenglykol 20

SÄKERHETSDATABLAD Altech Propylenglykol 20 Altech Propylenglykol 20 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Altech Propylenglykol 20 SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum:

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2015-05-28 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 09-8500 HEPES Buffered

Läs mer

Solid Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul

Solid Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul Sida 1 / 7 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 i dess lydelse Solid Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 16.08.2010 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 3 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 11/04/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5736 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

Säkerhetsdatablad AUTORANGE TYRE & BUMPER SHINE

Säkerhetsdatablad AUTORANGE TYRE & BUMPER SHINE AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Återförsäljarens artikelnr Återförsäljarens artikelnr 1830 183000005 Beskrivning 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

IKACLEAN FORDONSCHAMPO Utfärdat::

IKACLEAN FORDONSCHAMPO Utfärdat:: Sida 1 av 7 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Artikel-nr IKACLEAN FORDONSCHAMPO 305XXX 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ILVES HUSFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD ILVES HUSFÄRG SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 453/2010 Sida: 1 Datum för sammanställning: 04.07.2011 Omarbetning: 16.11.2012 Revisionsnr: 3 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:

Läs mer

SEKTION 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET

SEKTION 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD ROHM AND HAAS EUROPE TRADING APS DENMARK NORDISK FILIAL Säkerhetsdatablad enligt Förordning (EU) nr. 453/2010 Produktnamn: ACRYSOL TT-615 Thickener Revisionsdatum: 2015/03/10 Tryckdatum:

Läs mer

Produktnamn: VEMPRO(TM) Easy-Seal Aluminium Butyl Sealant Omarbetad: 2011/03/08 Tryckdatum: 22 Mar 2011

Produktnamn: VEMPRO(TM) Easy-Seal Aluminium Butyl Sealant Omarbetad: 2011/03/08 Tryckdatum: 22 Mar 2011 Säkerhetsdatablad Dow Sverige AB Produktnamn: VEMPRO(TM) Easy-Seal Aluminium Butyl Sealant Omarbetad: 2011/03/08 Tryckdatum: 22 Mar 2011 Dow Sverige AB uppmuntrar och förutsätter att hela säkerhetsdatabladet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GARD TRÄOLJA

SÄKERHETSDATABLAD GARD TRÄOLJA SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Avkalka/Avrosta

SÄKERHETSDATABLAD Avkalka/Avrosta SÄKERHETSDATABLAD Avkalka/Avrosta 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Avkalka/Avrosta 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 WYPALL Rengöringsdukar (7772/7775/7776/7780/7781)

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 WYPALL Rengöringsdukar (7772/7775/7776/7780/7781) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD DOW SVERIGE AB Säkerhetsdatablad enligt Förordning (EU) nr. 2015/830 Produktnamn: ACUSOL 497 N Polymer Revisionsdatum: 2017/05/25 Tryckdatum: 2017/05/27 DOW SVERIGE AB uppmanar till och

Läs mer

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Datum 2015-08-31 Ersätter 2015-05.12 Säkerhetsdatablad Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Namn: Ekofekt Handdesinfektion Artikelnummer: 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FS-STANDARD

SÄKERHETSDATABLAD FS-STANDARD FS-STANDARD Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD FS-STANDARD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.07.2007 1.1. Produktbeteckning Produktnamn FS-STANDARD 1.2 Relevanta

Läs mer

SNOWCLEAN PREMIUM POLISH 300 Utfärdat::

SNOWCLEAN PREMIUM POLISH 300 Utfärdat:: Sida 1 (6) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 300 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Kaliumpermanganat 0,5%

SÄKERHETSDATABLAD Kaliumpermanganat 0,5% Kaliumpermanganat 0,5% Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Kaliumpermanganat 0,5% AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.10.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kaliumpermanganat

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1 Produktnamn: PI-ETPU Carbon Black Utfärdandedatum

SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1 Produktnamn: PI-ETPU Carbon Black Utfärdandedatum SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning: PI-ETPU 95-250 Carbon Black (Inget Reach registreringsnummer eftersom produkten är en blandning) 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARDEX A 35 Mix

SÄKERHETSDATABLAD ARDEX A 35 Mix Omarbetad 05.12.2012 Revision 3 Ersätter datum 05.04.2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 35226 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GRAFIT 50GR.

SÄKERHETSDATABLAD GRAFIT 50GR. 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn GRUPPNAMN Oljekannor 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel

SÄKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel Rubinol Spackel Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

Version 1.0 Revisionsdatum Tryckdatum

Version 1.0 Revisionsdatum Tryckdatum 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GASSVETSTRÅD G2 202380507. Omarbetad: 2012-06-13 Internt nr: 202380507. KONTAKTPERSON Namn E-mail Telefon Land Mikael Olsson

SÄKERHETSDATABLAD GASSVETSTRÅD G2 202380507. Omarbetad: 2012-06-13 Internt nr: 202380507. KONTAKTPERSON Namn E-mail Telefon Land Mikael Olsson 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3 Närmare

Läs mer

HIAB H-43 GOLVPOLISH

HIAB H-43 GOLVPOLISH Sida 1 (6) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer