IDEARUM V SV. MTHEMTICåRVM. Dn Mao J A CO B O GADOLIN, JOHANNES PIHLMAN. IN PHYSICÅ, JACOB MERCKELL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDEARUM V SV. MTHEMTICåRVM. Dn Mao J A CO B O GADOLIN, JOHANNES PIHLMAN. IN PHYSICÅ, JACOB MERCKELL."

Transkript

1 D, F. G. DISSERTATIO, DE V SV IDEARUM MTHEMTICåRVM IN PHYSICÅ, QUAM, Ex Confenfu Ampliff. Facult* Philofoph. in llhiflri Academia Aboénfi^ PR^SIDE Dn Mao J A CO B O GADOLIN, Scient. Natur, PROFESS. Ordin PRO GRADU In Philofophia rire obtinendo, In Audit. fup. Die XIX- Decembr. MDCCLIII. Hora Pomeridiana Prima. Publice defendet JOHANNES PIHLMAN. BOREA-FEJMNO» ABO_, Impreff. Direft. & Typogr. Reg. Mag. Uuc Finland, JACOB MERCKELL.

2 S:a_ R:ae M:tis MAXIM.E FIDEI VIRO Reverendtsfimo Patrt ac DOAIINO, Dk JOHANNI BROWALLIO, S. S. Theologiae DOCTORI, Dicecefeos Aboenils EPISCOPO, Academia Ad Avram PRO-CANCELLARIO, Reg.Acad. Scient. Holm. MEMBRO, MUSAGETO SUMMO, ÖUoda TUO, REVERENDISSIME D:né EPISCO- PE. NOMINE, honorum fafiigio atque Dignitatis jubareexfplendefcente, ego in umbra prorepens, lucem qualicunque buk ingenii mci fcettti mutuari atque thtc/nm

3 tutelam farare audcam, ef is conatus % qui non potuit non facro indoflarn meam Mhurvam perfundere /lutor e. TE, PRO-CANCELLM-UE EMINENTISSIME, 1 venerantür Mufa Auraica btatorem rei literaria atque Prafdem incomparabilem ;pradicabitque fer apofleritas TUA- mo» limma, quod fcientiarum utilijfimarum flor em & incrementa promoveas, atque vana eruditionis monftra, rei civili aut ecclejiaflica noxia, tfcr aufloritate & exemplo exulare jubeas. Oro itaque atque obteflor» vt fercno vv.ltu adfficere ne dedigneris, hane incomtam licet opellam, qua nomrullos, etiam in no/fris fot ta/fe oris graffantes, folidiori Pbyfices fludio infe» (los errores perflrhigere aufit s eft EMINENTISSIMO NOMINI TUO Ciiens devotiffimus JOHANNES PIHLMAN.

4 SENECA Epifl. LXXXVIII. QUum ventum eft ad naturales quzefliones, Geometrise teftimonio ilatur Sapiens cauflas naturalium & qua_tit & novit-, quorum numeros menfurasque Geometres perfequitur & fupputat.

5 . I. AD fitum hominis in hoc univerfo quisquis animum attenderit, havd difficulterintelligetadna* tura: ftudium colendum fiäam fa&amque efle hominis naturam. Offert fe undique rerum varietas ftupenda pulcherrimo ordine admiranda ; patet homini campus latifiimus, in quo irmatum fcien* di defideriumpafcere licer; quocunque oculos circumferat, {emper deprehendit fe verfari in officina illa inftru&iffima, aut potius in centro quafi viridarii arrceniflimi, übiflores carpere, artes exercere, atqne utilia vit E adminicula nunquam exhaurienda invenire poterit. Neque his folummodo cancellis circumfcribnntur ufus ex Philofophia naturali redundantes. Aldus HAEC tendit atque religionis naturalis nec non Philofophias Moralis folida ponit fundamenta. Rtenim ftudere naturs, eft cognofcere opera Creatoris ; quo majores quis in hoc ftudio fecerit progreflus, co magis ipfi exardescat, necefleeft, animus, pervidendi veftigia Sapientia? atque Bonitatis infinita?, qua auftorem fuum laudant res Divinas homini obviar; co tor- A tius

6 * tius etiamipfiusmetconritetur mens ad colendum Denra atque coltaudandas perkdiones Divinas tota rerum univerlitate manifeftas; Tarrta itaque cum fif Phito.op-.r_e naturalfs utilitas atque eminentia; deploranda omnino eft illorum hebetudo, vel fi mavis, deteftanda perverfitas, qvi horrendo aufu, aut Fundamenea Scientia. conveitere» aut Ipuria pro genuinis fubftituere atque ex fuo potii-s ingenio eadem fingere, quarn ex veris fontibus haurire fatagunt. Qui enim hsec ralia moliuntur, non id folum agunt, ut cuniculis Philofophiam naturalem fubruant, verum etiam ut hominem ex eminenti faltigio, in quo, ut res Divinas undique contemplaturus beata frueretur vita, eundem pofuit manus, crea* trix, quantum fieri id poffit, deturbent» atque vel fuperftitione & ignorantia, vel turgidis inanibusque fpeculationibus miferum efficianr. I^itur cum tanti.lnterfit, ftndii Phyfici fundamenta rite ponii LECTORI BENEVOL havd difplicituram confido qvalemcunque hane opelfem, qua» alterum fpecimen Academicum publica luci editurus» normullos circa ufum idearum mathematicarum in condenda Philofophia naturali errores dilcutere conftitui. JN Hm.ne autem indicare lubet» qvid per ideas ma* thematicas intelligendum. Nimirum non attendimiis ad nativam vim vocis Matbematum, prouti SFX- TUS FM niricus eadem comprehendit difciplinas u- niverfas ; fed in fenfu vulgari atque ufitariffimo Matheils

7 f ils nobis eft Scientia illa, qu_e quantitatem pro obje- «Ho habet. Duplicem Mathematici hane faciunt quantitatem, fcilicet vel quotam feu numerum, undescientia Aritmetica ipfis enafcitur ; vel quantam feu magnitudinem exrenlam, unde Geometria. Harum qvantitatum ideas primas vi ien.us communis fibi formant, atque mentali abftra&ione iimpliciffimas efficiunt. Sie ope vifus atque ta&us nemo non habet ideam corporis fecundum trinarn dimenfionem extenfi, e.g.lapidis, ligniaut aquae ; fepofita autem confideratione pororum» utrum videlicet corporum iftorum partes continuo nexu cohasreant, an vero intervallis quibusvis ab invicem fejungantur,continuam concipiunt trinam dimenfionem, guam fuis tribuuntcorporibusgeometricis.porro cum finita fint corpora quasvis palpabilia, ad terminum,quo corpus undiquaque vel a parte alterutra clau» ditur, animura attendentes fnperficiem feu magnitudinem, quee duas folummodo dimenfiones habet, fibi reprasfentant Pari ratione Superficiei termmus ideam linea. fubminiftrat, atque lineas termmus punftum Mathematicum oculis qvafiipforum fubjicit; atque fic in ceteris- Definiuntprasterea Mathematici quantitates fuas, atq; ex iftis definitionibus, vocatisin fubfidiumevidentib^ principiisaliis, methodice, uti conftat, demonftrant feita fua. Qu d dum ag.nt,non finitarum folumodo quantitatumaffe&ionesexplicant, verum etiam ut quantoru, quibus ab aliqua parte tenninos non remote pof_.os,fed penitus lublatos effe poftulant.proprietates atque habitudines inveniant & cum datis quantitatibus finitis comparent, omnibus nervis contendunt. Ex his jam liquet

8 4 Hquet, ideas Mathematicas nobis effe definitiones atque propofitiones univerfas illas, qvibus Mathematici quantitates fuas, fecundum regulas artis» determinare atque enodare rite folent; verbo : ideas Mathematicas vocamus, quicquidmathefi pura continetur. $ CUm igitur a materia fenfili abftrafta Entia fint, de quibus agunt Mathematici, neque ullibi in totarerum natura exiftant eadem qua talia, nifi folummodo in mente Mathematicorum ; faftum hinc eft, ut qui rerum naturalium explicationem aggreffi funt, de ufu idearum iftarum interfe diltenferint; aliis de.cndentibus eas tanquam utiles atque necefiarias ad interpretationem naturae ; aliis damnantibus easdem tanquam corruptas atque ex regno natura; in regnum Mathematicorum imaginarium, proprium fuum folum natale, profcribendas ; aliis deniq; etiam hane in exilio fahitem nimis liberaliter atque immerito ipfis datam effe judicantibus.hi namq; infefto animo pomceria Mathematicorum confcendunt, atque vel omnem rebus Mathematicis certitudinem derogare annituntur, vel tantos ibidem errores deprehendi fibi aliisque perfvadere ftudent, unde luce meridiana clanus patefcat, Mathematicos, laxatis quafi Phantafi_e habenis, fanioris rationis ufum dedidicifte usque adeo,ut fenfu communi deftituti videantur $ ideoque ad Pha-nomenorutn cauflas indagandas, maxime inepta före horum placita. Quod fi vero cun&a, qua? Ab utraque parte fic

9 f fic difputata funt» jufto ordine recenfenda atque vera a falfis dijudicanda forent, integra volumina confcribi oporteret; quod cum neque fcopo noftro, neque facultatibus conveniat, nonnulla tantummodo e- orum, quse nobis ad manus effe contigerit, breviter hinc inde attuliite fufficiat..iv. QUemadmodum recentius hocce _evum altercationum terax eft, adeo ut vix ulla fit eruditionis pars, circa guam diverte non occurrant o- piniones; ita idem antiquitus quoque obtinuiffe plurim_e illa_ veterum Philofophorum Seét-e teftantur. Horum alii vel certam vel probabilem qua?rebant veritatem, alii de omnibus rebus dubitandum elte docuerunt, etiam de hoc, utrum omnia dubia eflent, obnixe dubitarunt. Sceptica h-_ec Philofophia omnem veritatem five fenfu five intelleclu perceptam _equaliter impugnabat: ideoque omnibus fcientiis aeque infefta fpecialem non mereretur confiderationem»nifi eandem cum veteribus Scepticis Camarinam movere ill s, qui etiamnum ideas Mathematicas in rebus Phyficis fibi fordereargutantur,argumenta ipfa.quibus hallucinationes fuas demonftratas volunt,. palam loquerentur. Inter Principes hujus Seftas refertur S-XTUSEMPI ICUS, cujus extant decem libri adverfus Mathematicos, five difciplinarum Profellores- Multa funt, qu<s Geometris idem vitio vertit, ex. gr. adhiberi hypothefes, A 2 qu_e

10 6 qu e fi cert-e atque evidentes funt, cur hypothefes appellantur? Si autem evidentia carent, cur non, addita demonftrarione, ad evidentiam perducuntur?- Simili ratione Pundtum Mathematicvm impugnat J fi pundtum, inquit, non eft corpus, erunt corpo» ra confiata ex Entibus incorporeis _ fi autem eft corpus, ergo habebit tres dimenfiones. Porro ne folis principiis primis inha_rens fophifmatis notarn incurrat SEXTUS, etiam Theoriam, guam ex principiis fuis demonftrant Mathematici» adoritur, e. gr» quod dicant lineam redtam datam in binas partes.equales fecari pofle. Nonne enim, inquit, posfibile quoque eft, lineam quandam compofitam efle ex impari quocunque punäorum numero, e. gr. ex pnndlis ioi? Hoc autem pofito, fi linea bifecans tranfeat per pund-tum medium, erunt quidem ab utraqne parte puncla 50, verum neutra tamen pars dimidia? lineae data zequabitur. Neque felicius abfolvi exiftimat hane bifedtionem, fi linea data conftet pundtis paribus, e. gr. 10. Si namque linea dividens cadatin pundtum quintum, erunt ab una parte punöa 4t ab altera autem f, ideoque ne tum quidem in partes ajquales divifa erit linea. $.V PETRUS B/S LIUS, qui neque ipfe Pyrrhonismj. fufpicionem evitavit, in vaftiffimo opere Diäionaire Hiflorique & Critlque varia Scepticorum argumen-

11 gnmenta, qtiae ad pnefentem rem pertinent, ingeniofe expolivit. Omnes Scientia?, fecundum B.SILI- UM, fuis laborant infirmitatfbus; neque Mathemata reliquis perfe&iora cenfenda. Quod fitamen ex pugna adverfus Mathematicos inftituta fuperior evadere quis voluerit, non fantnm pneceptis Philofophicis probe is debeat effe imbutus, verum etiam Mathematum peritia haud vulgari inftru&us» Nefcit B/E- --LIUS, quo cafu evenire foleat, vt Mathematum fcientia prorundiori gaudentes, etiamfi havd fecns ac eruditi ceteri libellis non fimplicibus fed duplicatis & replicatis inter fe pugnent, vix unquam principia fua in fufpicionem adducant. Mathematicorum pun- <äa, lineaj, f uperricies, globi horumque axes figmenta ipfi funt Poerarum monftris longe inferiora ; hsc enim aliquam veri fpeciem prse fe ferunt atque poffibilia ad minimum funt ; illa autern chimasris, quibus etiam exiftentia irepugnat, abfolvi, havd prolixa opus eft demonftratione.», II ne faut»jinquit» que fe fouvenir qu' un pareil globe pofé,»fur un plan, ne toucheroit qu' en un poinr indi- vifible, & que roulant fur cc plan, il letouche- roit toujours å un feul point, 11 réfukeroit de lå qu' il feroit tout compofé de parties non éten-,)dues ; or cela eft impoffible, & enierme manife- ftement cette contradiåion-ci qu' une étendue e- xifteroit, &ne feroit point étendue. Elle Exifte- roit felon la fuppofition, & elle ne feroit point étendue, puis qu' elle ne feroit point diitinde d' u- ne 2

12 1 ne étre non étendu. Tous les Philofophes ronvi- ennent que la Caufe materielle n' eft point diftin- dle de fon effet, donc cc qui feroit compofé de parties non etendues,ne feroit diftingué d' elles : or cc qui eft la méme chofe qu' un étre non étendu, eft neceflairement une chofe non étendue, Quo autern vanitatem atque fallaciam demonftrationum Mathematicarum luce meridiana clariorem reddac, GASSENDI affert verba. Nuper viri pr_eclari C\- VALERIUS & TOR.CELLIUS oftenderunt de acuto quodam folido infinite longo, 5c cuipiam tamen parallelopipedo, cylindrove finito «quali. Comparatio hajc corporis Geometrici finiti atque infiniti abfona extra modum atque abfurda eft BfåLIO S? ils trouvent inquit -», de 1' évidence dans ees forts de démonftrations, ne leurs doit elle pas étre fufpedte, puisqu' apres tout elle ne furpafle pas 1' evidence avec quoi le fens commun nous aprend que le fini ne fauroit jamais étre egal å 1' infini,,. Ne quid defit huic,quem ex mathematicisegerunt fcilicet, fcepticorum triumpho, extenfionem corpornm phyficorum, utpote guam ad forum Mathematicum imprimis pertinere non poflunt non' perfentifcere, extra naturam eliminare ftudent. Argumenta, quibus hoc probatum volunt, fere hunc in modum adornata deprehendemus. Si mortalium nemo, nifi per lentes opticas objedla amplificantes corpora fpedtaffet, eorum figur* atque menfune folummodo ex magnitudine

13 tudine lentibus repraefentafa, neutiquam vero ex magnitudine vera & abfoluta, teftimarentur. Sunt autem oculi noftri ipfimet lentes, per quas objedta videmus *, atque fieri etiam poteft; ut guam unus habet ideam, e. g. unius pedis, eandem ideam alterl offerat longitudo pedum quinque. Ergo quemadmodum recentiores Philofophi, quibus fcepticifmi nota inufta eft nulla, colores, fonos, ceterasque ejusmodi qualitates non corporibus ipfis inefle, fed ad animse noftr-e perceptiones potius pertinere docuerunt; ita c ex iis, qua? de magnitudine didla funt, eodem jure concludere licebit. nullam corporibus competere rnagnitudinem äbfölutam, nullam extenfionem. Quomodo pr_eterea, motum corporibus denegent, casteraque ejusdem farm* recenfere non vacat*. VI. PRoximum jam eft, ut paucis inquiramus in occaiionem, quas celebriores quosdam Philolophos, a fcepticifmo cseteroquin alienos,ad vehementras disputandum contra ideas Mathematicas pennoverit. Noftro quidem judicio res, qnarenus illa generatim dici poteft, ita fe habet, Methodus accurata, peculiaris fnbtilitas, nec non fublimitas objedtorum pr*- cipunm quafi honorem atque seftfmationem Gngula. rem fcietatiis Mathematicfs antiquitus vindicarunti gloriofura judi- Hinc, uti macu.as in fole detcxifie catur, ita qui vel nullam vel non nifi levern quandam operam in M.athéfi dofuerunt, vix auram popularem captari mellus exiitimarunt, guam fi vel minimos quosvis errores Mathematicorum detcgere at«b que 9

14 10 que deridendos propinare poflent. His itaque perop» portune accidit, ut Mathematici nonnulli incautius., aut fi mavis infolentius,,qu*dam fcita fua enunciarent, atque fic lastarn quafi mehem calumniatori» bus fuis ipfimet fererent» Quod fi vero h_ec caufl* explicatio in partem alterutram aut utramque injnriofa videatur, pugnam quandoque fic initam efle tene: Diftinguunt videlieet adverfarii anima» rationalis facultatem imaginär. tivam a pure intelledtuali. illam verfari circa ideas ope fenfuum externorum excitatas, aut imaginatione fenfuum imitatrice reprodudtas, atque Mathematicorum propriam effe dicunt; h*c autem fenfu anir mo intimo nititur atque in Philofophia Theoretica reliquisque» quatenus hinc dependent, Philofophi* jpartibus ufum exferit. Metaphyficarum igitur difciplinarum eminentiam jadtitantes, cum detrimen* to intelledtus puri facultatem imaginativam a Mathematicis excultam efle queruntur, ideoque, fuffocata facultate pure intelledtuali, Mathematicorum placita erroribus übique fcatere.. VII QUi ideas Mathematicas in fcenam produdtas fpedtare voluerit,illos confulat Audtores, qui tamolam qu*ftionem de divifibilitate materiae in infinitum attigerunt. In tranfitu notamus, efle hane controverfiam inde usque ab antiquiflimis temporibus ad noftram hane *tatem continuatam; atque licet in aprico pofita fit verkas, nullam tamen fpem efle, eandem unquam terminatum iri, donec ignorantiaatque eruditio.locum in

15 in orbe fimul obtineant. Sic JOHANNIKEILLIO, vide fis hitroduttiones in veram Phsficam. non fatis erat demonftrafle arenulam cupri, cujus diameter fit pars digiti centefima, divifibilem efle in partieulas , qine fenfu diftingvi queant; aut extenfum quodvisgeometrice divifibile efle ra partes numero infinitas; verum oftendit infuper, quo adverfariis bilem moveret, posfibile efle, vt materia arenula; quantumvis exigua; ita adimpleat cubum fphasrae Saturni circumfcriptum, vt nullus fit[in eo porus, cujus diameter datarn fuperet lineam. Sufficiat nobis hoc faftus Mathematici exemplum. Qui negativarn fententiam tuentur, ita in Mathematicos acerbillime invehi folent, vt ipfis Mathematis fimul injuriam inferant manifeftiflimam. JOH. BAPT: du HAMEL in PhilofophiaVeteri& Nova tom. potter, p. m. 135". progreflum hujus diviiibilitatis in mimitum impugnans in ha?c tandem erumpit verba: j,quod fi hvpothefes, quas Geometra aflumit, veras es- fe fateremur» adeo ut vera eflent pun&a, & verse li- neas, neque id folum, led etiam id daremus, quod nullo modo rerum natura patitur, ut ab eodem pun-,,<fto infinita; lineas duci poflent.- adeo ut pun&um i- pfum femper indivifibile permaneret, vix hujusmo- di demonttrationes, quas afferre plurimas pofiunt, ef- t"ugeremus. Il Sed cum nihil eorum vere exiftat, nifi >,in ideis noftris, fuas fibl demonftrationes Geometra? fervent> non ad Phyficam eas transferant, qine non lucem, fed majores huic fcientias offundunttenebras. Grandiori iono eandem tibiam inflat Anonymus Audor libelli, Rechcrches fur les elemens de la Matiere, cujus

16 ii cujus in lucem edendi li_ec erat occafio, N.mirnm adje&o praemio anni 1747., refolvendam propofuit Reg. Scient a- rum Academia Berolinenfis qua.iuoi.em jde Hypo.hefi Monadum, quatenus videlicet aut iufficiens aur infufficiens illa föret ad reddendas rationes PliaEnomenorum Univer/i. Hoc fafto mox prodiere in lucem, Gcdanckcn von den Eietnente» der Cccrper. Berol. 1746,, cujus Ijbelluli Au<_lor Anonymus npn tam infufficientiam.monadolog._c demonflrat, guam fepulturam potius Monadibus parat atque Jibitinarium agif. Verum Monadum amantes, qui a Celebri quodam Matlicmatico Berolinenfi hunc fibi dolorem afferri fufpicabantur, a prxfenti mortis periculo amicas liberaturi, confiata quafi confpiratione, catervatim in publicum provolarunt; neque contenti Monades pro virili defendiffe, verum vinditfije cupidi vires Madiematum, quae afferta materia* divifibi.ifate in infinitum generandis Monadibus interkum minirabantur,infringere etiam ftudebant, ne in pofterum vel hifcere audereat. Horum itaque e numero eft ille, quem priori loco diximus, Ä- nonymus. Magno apparatu, magnaque eloquentla. vi id agit hic Au&or, ut praejudicia Mathematica, e nimis excuita facultate imaginativa & negleåailla pure intelle-ftuali orta, eradicanda effe demonftret, Je ne crois pas,, inquit,, qu' il y ait jamais eu un truvers plus prejudiciable aux progrés de Ja faine Phyfique; & V autorité, que lvi ont concilié tant de Mathematiciens diftingvés, quiont eu la manie de vouloir tout expliquer par les principes de leur Science, & qui en ont impofé par la force & la profon- deur deleurs calculs, rend cc prejugé fort difficije å deil me paroit tout auffi impoffible qu*,,truire un Phylicien applique les principes du Geometre aux ex-,,plications, qui doivent etre purement Phyfiques, qu' il eft qu' un homme digére des alimens dans 1' eftomac d' un av- -tre. De cetero quinexum argumentorum, qus adhibec Au- <f.or,pernofcere cupiat/ipfum confulat,. VIII,

17 LE-riori 13 $. V.II. fortaflis, guam par erat, pcnicillo ftatum qtixfhoms dopinrmus,' ergo liceat.nobis quoquc fontes lolutionum paucis tantumniodo mdigitaie. Quod itaque attinet Scepticos circa punda ha.rc._tes, fufficiat nobis, dixiflc ideani pnndi abftradione n.entali rite formari a Mathematicis. Quod fi vero hoc difpliceat, refponfum iibi fcrant illud feftivc didum, conicr, JOH. NICOL. FROBESH Cornmentat. ds Matbefeos natura t cenfiitutiene. Quid eft pundum? fi colorem quxrrs, expers eft; fi partes,uoa habet; Si, no.iacn nihil acutius; Si natuia.ni, uihil cbfcurius; Si oiscia., nihil incertms. Nec corpus eft, quia matcriam nelcit ; ncc Ipfn-us, quia quantitatem reipuit,; nec quantitas, quia partes exeludic. Quid eft pwndum? nihil, ii experientix credis; aliquid eft, ii rationem coa- fuhs ; & aliquid & nihil, ii Philofophos audis, Aliquid eft, quia ',partes nedit, & nihil ett quia dum eft p*indt.m, vinculum efle nc- qtiit. Quid eft pundum?si non interrogas, gcio, Si urges, ncfcio ; i wi-ivis., ludo. Quo autem porro faiisfi-t SEXTO punda data- rcd«l> linex uumcrami, atque bifedioncm ejus in dubium xcvocanti; refpondcnuis irritum omnino efle hunc numcrandi conatum*; ablurdum enim eft atque.definition! pundi repugnans, fupponerc 'lineam effie compofitam ex pundis, pundum namquc nofteft pars4edterm.iu_s linea*. Protnde notamus crraftédom.-de CROU- SAZin ftio Examen du Pyrrbonhtne p. m. ig-5. übi s^xtum confutatutus,.punda confundit cum iinex partibus, quarum magnitudo exigua atque «ontcmtibilis eft. Qiiibus corporis Phyiici extendo dubia vidcrur, iis lapidem.-non oculis modo conipiciendum, (ed manibus tradandum, pedibusque calcandum conimcnda- in fa- mus, hifce autem ii diffidant fenlibus, neque fubtihori ärgumentariom. niorem nieatem r-cduc-i p-oftc videntur.. IX. FAtcrour prxtcrca quantitatcs Mathematicas, quatcnusabftrada: flmr, tio» exiftcre in xcrum natura, fed nienre folum concipi ; juxta autem urgcmus hoc ipfum eodem modo inrelligendnm elle de omnibus'rebusabftradis, c. g. vid<-o PcfrP.m,Caju_*n, Jofcphnm, Sophiam, atque hinc..b"ftr..ho notionem Hominis; ergo Homoin abltradffi non cxif.it-, deficiunt namque deter- "nnnationesoraaimodx ad exiftenth..}. neecik-rix. Quis autem hii.c co.icludet, Sctentiam Moralem, qu-r de Officio Hormais agit, pro Chimxra hal-endam cs- -1c? Ea eft conditiohominis, ut per experientiam- hoc eft, ienfuum ope, liauricndifitipli cognitio lernm Phyiicarum, Dum autem res nobis non funt prxlentes, imaginatio feniuum officio fungitur, atque res, quas antea feniin.us dcnuo menti quafi prxientes ofteit, Quorium igitur tcndic aflertum illorum, qui Matheiincx co capite impugnant, quod imaginationis vi nitantur idex Mathematica'? Aut qualis futura eft illorum Scientia Phyficn, qui ira ginitionem ab officio remoycrc volnut?

18 Til Herr författaren af denna lårda afhandlingen. AT med et upfiädat förftånd och et dygdigt linne arbeta på famhellets wäjgång, är en få i wårt indre wäfende grundad ianning, fom hon i wår uplyfta tid är almänt weriertagen. Wettenfkaperne blifwa altfå de brynftenar, fom fkola hwäffa förftåndet, och de utwajdafte fkatcer, u- tur hwilka wi fkola låna fäkra yrken til wåra begärs efterfölgd. Om wi fkola hinna til detta målet ; få bör et fnillebarn upöfwas i witterlek, och fielfwa läsnings-wärket ftällas på den fot, at lärlingarna intet Jeda» på några irrgångar, då blotta fkuggor wördas för gudomeliga widunder, fpitsfundiga tankegriller med blottafaft ofta nog Klyftiga ordakrig för owärderliga och högftnödiga fanningar. Lärdoms-bygnader, fom upgijdras af fådane des Fofterfäder på torna förjjags-meningar och domar, kunna ci annat än likna iina Sammanfattare, och wara bofälliga ; nären glirögd intet får blifwa Domare. Fördenfkuld fa fnörrät det ftrider mot fielfwa ändamålet, at i ftäller för livs fökä mörker och blotta tankefpöken; äfwen få mycket har det ock bidragit til Wettenfkapernas förtryck och wanhäfd, at lärda älfkac willowägar, och af de intagna af en trålacjitig wördnad hafwa uphögdt den Wettenfkapen,fom dock borde anfees för et redfkap och wärktyg, til en oinfkränkt Domare öfwer de andre. LyckeJigit är altfå wårt fidehwarf, fom uphört at tråka i de gamlas fotfpår och banat up en genwäg til Witterlek, famt lärt at owäldugt anfee alla Wettenfkaper. På Naturkunnigheten, fom fat Jäfat utftå många fwåra öden och at taga på (ig en ohyggelig fkapnad, fättes altfå billigt et långt högre wärde, än på fpitsfundiga hihrne-fkått. Ty hon är en Wettenfkap, fom få tydeligen afmålar det Högfta Wäfendets warelfe och omäteliga egonfkaper, at wi finna dem äfwen med få klara färgor pråla i det förachteligafte yr-och det minfta fkrid-fä, fom

19 fom i den ftörfla planet. Hon årlen Peft för widfkeppeliga i men en Foftermoder för funda tankar. la hon är wår wälgångs Ledoftierna och Hushålningens Upammerfka. Edart åtgärde, Min Herre, förtienar därföre et få mycket ftöree beröm, fom Min Herre utwajt et ämne, hwilket fwarar mot eder mogna lärdom, qwicka tankefät famt hwäffa urfkilningsgåfwa-. och hwilket Min Herre i detta arbetet til alla/ nöge grundeligen utredt. Det famma fördublae j när man öfwerwägar, huru orimlig och tillika farlig den meningenär, at wela med fina infkränkta begrep af mäta naturen och des angenäma förebilder, fom rättar (ig intet efter några i hiärnor hopfpunna och med en flugt upgildracj flutekonft utfmyckade * utan efter des egna i början af et Alwift wäfende faftftäla lagar. Bör altfå den rätta wägen at granfka i Naturens hemjiglieter genom rön och förföl. upletas> af hwilka genom Mathematifka fanningars tilhielp upftaplas en bygnad, fom af tomt munwäder intet kan rubbas. Fördenfkuldnär jagefterfinnar, med hwad lärdom af Eder, Min Herre, få wäl wid Lärofätet i Sala en Chemifk under/ökning em Lärdas Jkiljatbtiga tankar angående fädesjiöpningen, fåfom ock mcd hwad fkickelighet närwarande ämne utwik* ladt ar, få Finner jag intet tienliga ord at uttrycka de an*-- genäma rörelfer mit indre kanner der öfwer. Önfkar härföre, at Almagten wille tildela, Min Herre, den lön, fom fkickelighet och dygd förtiena, och atden krantfen af hwilkan Min' Herre giordt (ig berättigad, måttehafwa iföljemedfig al den, fötma, fom witterleken fkänker fina älfkare. I hwijket finne framhärdar med et utvajdt nöge Min Herres Troförbundna/tc van och tlenare, GUST. FRID. AURENIUS. Pbii, Canä.

20 phitosorhi* CANDIDATO literis moribusque ClariflMimo, NOn genio feculi noftri convenit, Afrani?.m fabulam refricare, Lapicharumque more in eaftris MMufarum verfari ; ejusmodi enira difputandi pruritum, qui magis veritatis inveftigationem impedit, quam promovcr, merito felix noftra aetas explofic. Jam enim non TheCur. Andabatarumque caecitate, fcd Atrica fubtilitate, lynceisque Argi oculis inftruéu, in Pala_ftris verfantur Heliconis alumni. Probe namque fciunt, Mercurios non ex quovis ligno exfcalpi poffe, nifi antea afliduis ad Cleanthis lucernam lacubrationibus bene limatis, apinis cricisque, quas haud raro molefte fedulos faciunt, ad Garamantas profligatis : Quibus ft qai incumbant, illarumque caligine viam ad meliora aitioraque infufcant, vix evicare poflunt, quin a cordatis quibusvis, cum Adonis hords comparentur. Quorfum hac allata tendanc, difficulrer intelligi nequit. Tu Clariflime Dn. Candidate, non qualemcunque lkeris operarn impendifti, non circa corcicem fcientiarum,quarum maximus in vitam mortalium eft influxus, verfatus es ; fed in adyta penetrafti, cum Minerva manum fcientiis utiliflmimis excolendis admovifti, Momo ipfi farisfeciivi. Non opus efl vt muitis hoc oftendam, pr^fens enim, quam Amiciffime Dn. Candidate nervofe elaborafti Differtatio, abunde evincit, Te non minutiis deleftari. Eft namque materies quam excutiendam fufcepifti, non minus utiliflima quam jucundisftma, tanto cum acumine ate tratfafa, uc Phidis fignum, neminenon fatente efle poflmit. Gratulor igitur hsc orania ex intimis praeeordiis Tibi! gratulor ingenium fauftum! progresfus aetatemfuperantes gratulor! Amicitiamque,quaeper aliquantuluna temporis intervalium nos interceffit, fat arftam,&ut ver* bisutar Tulliirvoluntatum, ftudiorum, fententiarum, fummar*-* confenfionemgratulor! Ulamque pyladeam femper opto! & tandem,vt Tibi propediem eveniat, quod olim Hieronicis eveniffe accepimus. animitus exopto I CHRIST, JOH. CAVANDER. Pb. Cand.

Do CT. DAN. BOÉTHIO, ETH, ET POLIT. PROF. REG» ET ORD«

Do CT. DAN. BOÉTHIO, ETH, ET POLIT. PROF. REG» ET ORD« E X P O S I T I O PRINCIPIORUM MORALITATIS ET REL1G10N1SAD POPULÄREM SENSUM ACCOMMODATA, C>UAM VENIA PHIL. UPS.. AMPL.OED. PRÜSIDE Do CT. DAN. BOÉTHIO, ETH, ET POLIT. PROF. REG» ET ORD«f. P. CAROL. ERIC.

Läs mer

LAURENIDQ DAHLMAN, PRETIO. Mag. PRiESIDE, PETRUS SYNNERBERG, DtSSERTATIO ACADEMIGA» P/RO ÄMPL1SSIM0 a ÜPSALU. s-t t- < h\ \j.

LAURENIDQ DAHLMAN, PRETIO. Mag. PRiESIDE, PETRUS SYNNERBERG, DtSSERTATIO ACADEMIGA» P/RO ÄMPL1SSIM0 a ÜPSALU. s-t t- < h\ \j. . VESIKO DtSSERTATIO s-t t- < h\ \j. ACADEMIGA» t i< VI i *k t\ tf de PRETIO r, \ i.«quam SUFFRAG. AMPLISS. FACÜLT. PHILOSOPH. F\T ILLUSrRI ATHENAO r UPSAUENSI, o.1 ' }1 / i a«uk.. i j v j.l 4\\..,,v ms)i\

Läs mer

Uil i-j i i /i i n. BENEDICTiUS, ELORENTISS. Mi7s^/v^/l. ABOENS. LYCEO PR/ESIDE, D. D. SPECIMEN ACADEMICUM, SCIENT. NAT. PROFESS. REG. & ORD.

Uil i-j i i /i i n. BENEDICTiUS, ELORENTISS. Mi7s^/v^/l. ABOENS. LYCEO PR/ESIDE, D. D. SPECIMEN ACADEMICUM, SCIENT. NAT. PROFESS. REG. & ORD. D. D. SPECIMEN ACADEMICUM, Oi: Uil i-j i i /i i n PR/ESERTIM IN QUOD, CELEBERRW/E EACULT. PIIILOS. DECRETO 7,v ELORENTISS. Mi7s^/v^/l. ABOENS. LYCEO PR/ESIDE, SCIENT. NAT. PROFESS. REG. & ORD.- L(^^l^Blss!'

Läs mer

AQUA MAGNALIUM DIVINORPM. PRiECONE. Dn jacobo GADOLIN, COGITATIONES NONNULL/E, Ptiblice examinandas fiftere conflituit. Finland. JACOB MERCKELL.

AQUA MAGNALIUM DIVINORPM. PRiECONE. Dn jacobo GADOLIN, COGITATIONES NONNULL/E, Ptiblice examinandas fiftere conflituit. Finland. JACOB MERCKELL. COGITATIONES DE NONNULL/E, AQUA MAGNALIUM DIVINORPM Ex confenfu PRiECONE. QUAS, Amplifl, Philofopb. CoUegii Auraiciy PR.fcSIDE Dn jacobo GADOLIN, Scient. Natur. PROFESSORE Ord. observat, Äftronom. Reg.

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

NATURALIUM, LfcGUM. Mac BILMARK, Confenfu _^m^./i^.mas -*^.<.tt/iatl> Philofophicce. QuAM DISSERTATIO ANDREAS JOHANNIS SAHLSTRÖM, PHILOSOPHICA

NATURALIUM, LfcGUM. Mac BILMARK, Confenfu _^m^./i^.mas -*^.<.tt/iatl> Philofophicce. QuAM DISSERTATIO ANDREAS JOHANNIS SAHLSTRÖM, PHILOSOPHICA DISSERTATIO I. N. J. Philofophicce in Regia Academia Aboenfi^ Sub PK/-_.3!U10 JOHANNIS Mac BILMARK, Histor.

Läs mer

CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M,

CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M, S i i ß - y, DISSERTATIO GRADUALIS, DE CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M, CONSENT. AMPLISS. ORD. PHIL. IN REGIA. ACADEM IA UPSALIENSI. PRAESIDE M a o CAROLO AURIVILLIO, P o ës. P ro fe sso r e R eg. et O

Läs mer

PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE HENRJCO HASSEL, FLORE, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE ANDREAS ABRÅH. HAGELBECK,

PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE HENRJCO HASSEL, FLORE, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE ANDREAS ABRÅH. HAGELBECK, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE FLORE, PARS PRIOR, Quam, SUFFRJG. JMPLISSIFAC. PMLOS. IN REG. AD AIIRAM ACADEMIA, MODERANTE HENRJCO HASSEL, Eloquentue PROFESS. Reg. & Oro. Publice

Läs mer

REVELATIONI PHILO SOPHIA QUID DEBEAT. D:no Mac. ] A C O B 0 HAARTMAN, Fl) 51^7.5. v. A. 6. 'Co/./??//// SPECIMEN ACADEMICUM, PAUCIS EXPONENS*

REVELATIONI PHILO SOPHIA QUID DEBEAT. D:no Mac. ] A C O B 0 HAARTMAN, Fl) 51^7.5. v. A. 6. 'Co/./??//// SPECIMEN ACADEMICUM, PAUCIS EXPONENS* v. A. 6. SPECIMEN ACADEMICUM, REVELATIONI QUID DEBEAT PHILO SOPHIA Fl) 51^7.5 PAUCIS EXPONENS* 'Co/./??//// Oi.MB PARTEM PRIOREM, Ampliff. /^5/H. Philof. Abomfis^ PR/ESIDE, Viro GELEBERRIMO, D:no Mac.

Läs mer

JUSTITIA DEI VINDICATIVA,

JUSTITIA DEI VINDICATIVA, Q. F. F. Q. S. DISSERTATIO THEOLOGICA, De JUSTITIA DEI VINDICATIVA, QUAM, consent. max. vener. facult. theol. IN REGIO ATHENVEO UPSALIENSI, Sub PRjESIDIO Dn laurentii benzelstierna, S. Theol. DOCT. ac

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Design Västerbotten Logotyp

Design Västerbotten Logotyp Design Västerbotten Logotyp Christina Friberg Projektledare/Project Manager Design Västerbotten är ett nav för affärsutveckling genom design där näringsliv, kommuner, utbildningar och övriga intressenter

Läs mer

ARBETSBLAD. FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 9 Pas d inquiétude

ARBETSBLAD. FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 9 Pas d inquiétude ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV9 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 9 Pas d inquiétude Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer

SAPIENTLE VIN/E SPECULO, UHLSTEDT MEDITATIONES. .^/^ Fscult. Fb'tlofspb. C^V2rum. De NVN D O

SAPIENTLE VIN/E SPECULO, UHLSTEDT MEDITATIONES. .^/^ Fscult. Fb'tlofspb. C^V2rum. De NVN D O MEDITATIONES n?^ rnilosormck, rh2'^2 De NVN D O SAPIENTLE VV VIN/E SPECULO, C^V2rum PARTEM PRIOREM Venia.^/^ Fscult. Fb'tlofspb. PR^SIDE HENRICO HASSEL Tloqvent, PROFESS. Reg. & Ord. Ordatorum ctnfurx

Läs mer

Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter

Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter Sven Ove Hansson 2002-06-06 Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter Inom hakparentes anges den ordagranna betydelsen, när denna skiljer sig mycket från frasens gängse filosofiska innebörd.

Läs mer

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 1 La rentrée des classes

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 1 La rentrée des classes ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV1 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 1 La rentrée des classes Familjerna Lepic och Bouley är grannar.

Läs mer

ANEMOMETRVM NO V VM, I)., I A <^ GÅDOLI N,* DISSERTATiO PHILOSOPHICA PRO LICENTIA ADEUNDI GRADUM. WMMO /miuvame NUMINti, Q.U A I^

ANEMOMETRVM NO V VM, I)., I A <^ GÅDOLI N,* DISSERTATiO PHILOSOPHICA PRO LICENTIA ADEUNDI GRADUM. WMMO /miuvame NUMINti, Q.U A I^ WMMO /miuvame NUMINti, DISSERTATiO PHILOSOPHICA SISTENS ANEMOMETRVM NO V VM, Q.U A I^ CONSENTIENTE CELEBERRIMA F ACULTATE PHiLOSOPHICA IN REG I UIn 1 IVERSITATE 4URAIC Ä Sub MODERAMINE, VIRI MAXIME EiVBRhNBt

Läs mer

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD PRODUCENT: SÄNDNINGSDATUM: 2013-10-27 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: ANNA NYMAN BESTÄLLNINGSNUMMER: PROGRAMNR: 103260/TV2 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP

Läs mer

Mag. JOH. BILMARK, His-roR. ac Phil. Pragt. Proeessore Reg.

Mag. JOH. BILMARK, His-roR. ac Phil. Pragt. Proeessore Reg. D. D. OISSERTATIO PHILOSOPHICA DE ORIGINE OBLIGATIONIS, Qham 'ANNUENT. AMPLISS. FAC, PHIL. ABOENS, PRMS I DE Mag. JOH. BILMARK, His-roR. ac Phil. Pragt. Proeessore Reg. et Ord, PUBLICO EXAMINI SUBJICIT

Läs mer

man sätter fast en fisk av papper på ryggen på en person som inte vet det

man sätter fast en fisk av papper på ryggen på en person som inte vet det vilket är de små fransmännens favoritskämt? quelle est la blague favorite des petits Français? det är "aprilfisken" c'est le poisson d'avril förklara hur man gör med aprilfisken expliquez comment on fait

Läs mer

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-12-01 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: ANNA NYMAN PROGRAMNR: 103260/TV7 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP EPISODE 7: LES PIZZAS Hej!

Läs mer

Marie : Clémence hade en jättestor fest för några polska utbytesstudenter som kom och hälsade på, och hennes franska kompisar.

Marie : Clémence hade en jättestor fest för några polska utbytesstudenter som kom och hälsade på, och hennes franska kompisar. 301 Jours, France La fête 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon. Jag

Läs mer

COLLISIONEM LEGUM JOHANNE BILMARK, Mag. QUASDAM CIRCA OBSERVANDAS, PROPONENS DISSERTATIO ACADEMICA, REGULAS PRAESIDE

COLLISIONEM LEGUM JOHANNE BILMARK, Mag. QUASDAM CIRCA OBSERVANDAS, PROPONENS DISSERTATIO ACADEMICA, REGULAS PRAESIDE l N 77 c. DISSERTATIO ACADEMICA, REGULAS QUASDAM CIRCA COLLISIONEM LEGUM OBSERVANDAS, PROPONENS Qvam Q)^//e^ Ämpl. Senat. P/j/70/. in Ke^. Acad. -^boen/?. Mag. PRAESIDE JOHANNE BILMARK, l^lb'i'. A pn.i.,

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

'JO H A NN E IMGE NATURALI, Mac, ACTIONUM quoque INTERNA- RUM HOMINIS NORMA, P T Wl I I? F HEDEEN, D l Im Ml n ii II 3.

'JO H A NN E IMGE NATURALI, Mac, ACTIONUM quoque INTERNA- RUM HOMINIS NORMA, P T Wl I I? F HEDEEN, D l Im Ml n ii II 3. D. D DISSERTATIO ACADEMICA De IMGE NATURALI, ACTIONUM quoque INTERNA- RUM HOMINIS NORMA, Quam Confenf. Ampliff. Facultat. Phihfophicce in Regia Mac, Auram Acadcmia, FRvESIDE ad 'JO H A NN E P T Wl I I?

Läs mer

Skriva utbildningsbeskrivningar

Skriva utbildningsbeskrivningar 1 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Skriva utbildningsbeskrivningar för webben EN LATHUND VERSION 1.6 2016 LUNDS UNIVERSITET 3 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Utbildningsbeskrivningarna

Läs mer

Valutec Grafisk manual

Valutec Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den liggande logotypen

Läs mer

La jalousie. Anaconda en français. Pour mieux comprendre l'émission. qu est-ce que tu as? vad är det med dig?

La jalousie. Anaconda en français. Pour mieux comprendre l'émission. qu est-ce que tu as? vad är det med dig? SÄNDNINGSDATUM: 2009-01-20 ARBETSUPPGIFTER: AGNETA SOLDÉN PROJEKTANSVARIG: GABRIELLA THINSZ Anaconda en français Pour mieux comprendre l'émission en fait faktiskt qu est-ce que tu as? vad är det med dig?

Läs mer

APOSTOLORUM ACTA MAG. JOHANNE J. AMNELL, Exercitatio. PETRUS WELIN, sudermannus, v. D- MlN. PR^SIDE. 6~y. U p S A L I &.

APOSTOLORUM ACTA MAG. JOHANNE J. AMNELL, Exercitatio. PETRUS WELIN, sudermannus, v. D- MlN. PR^SIDE. 6~y. U p S A L I &. 6~y d. d. IN ACTA APOSTOLORUM Exercitatio P CONS. QVAM, AMPLISS. FACULT. PHILOSOPH. IN REG. ACADEMIA UPSAL., PR^SIDE viro celeberrimo, MAG. JOHANNE J. AMNELL, Grjec. Lit. PROFESSORE Reg. et Ord. IN ACROAT.

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

NOËL NOUVELET. TEXT och MUSIK: Folklig fransk sång från Provence. Troligen från 1400-talet.

NOËL NOUVELET. TEXT och MUSIK: Folklig fransk sång från Provence. Troligen från 1400-talet. NOËL NOUVELET TEXT och MUSIK: Folklig fransk sång från Provence. Troligen från 1400-talet. Keyte och Parrott: The New Oxford Book of Carols (1992) innehåller 13 verser på franska. De påpekar att ordet

Läs mer

Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a Johan Mårtensson. 5 februari 2004

Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a Johan Mårtensson. 5 februari 2004 Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a. 2. 1-3 Johan Mårtensson 5 februari 2004 Innehåll 1 Artikel 1. Är Guds existens självevident? 2 1.1 Det ontologiska

Läs mer

Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk. Latin I,1 Internetkursen Prima Latina. Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp

Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk. Latin I,1 Internetkursen Prima Latina. Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk Latin I,1 Internetkursen Prima Latina Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp Skrivtid 3 timmar. Inga hjälpmedel får användas under tentamen. Fyll i

Läs mer

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund VID FRÅGOR VAR VÄNLIG KONTAKTA KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN Kommunikatör Louise Clausen, louise.clausen@jak.se, 0500-46 45 23 eller Webbansvarig Hanna Sikter,

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats!

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats! GRAFISK PROFIL A till Ö LOGOTYP Standard logotyp I största möjliga mån används denna logotyp. Gråskala Vid tryck i gråskala används denna logotyp. Mindre logotyper Ska logotypen placeras på mindre ytor,

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

1) Les deux familles ont des problèmes très différents, lesquels? Vilken familj säger vad? Dra streck!

1) Les deux familles ont des problèmes très différents, lesquels? Vilken familj säger vad? Dra streck! ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV3 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 3 Plein la tête Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras tonårsdöttrar

Läs mer

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL SMART BUILT GRAFISK MANUAL DEN HÄR MANUALEN ÄR TÄNKT SOM ETT STÖD FÖR DIG SOM SKA PRODUCERA MATERIAL FÖR SMART BUILT. Här hittar du praktiska tips och inspiration för hur alla grafiska byggstenar ska användas.

Läs mer

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 5 Les 10 commandements

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 5 Les 10 commandements ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV5 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 5 Les 10 commandements Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer

Liberté d expression C est dangereux?

Liberté d expression C est dangereux? SÄNDNINGSDATUM: 2008-09-30 ARBETSUPPGIFTER: LENA WILHELMSSON PRODUCENT: LÉO NOUCHI PROJEKTANSVARIG: GABRIELLA THINSZ Prenons la parole! C est dangereux? Vocabulaire traiter le marché du travail exécuter

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

DIALOGUE ; NIVEAU Saint-Exupéry Antoine de (1900-1944); écrivain français

DIALOGUE ; NIVEAU Saint-Exupéry Antoine de (1900-1944); écrivain français DIALOGUE ; NIVEAU Saint-Exupéry Antoine de (1900-1944); écrivain français 1. qu est-ce que tu fais? 2. je ne fais rien 3. et David, qu est-ce qu il fait? 4. il fait ses devoirs et toi? 5. moi, je fais

Läs mer

Vad man vill kunna göra. Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för

Vad man vill kunna göra. Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för Vad man vill kunna göra Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för Teknik Symmetrisk kryptering symmetrisk kryptering Hashfunktioner

Läs mer

Bifciplinas Jurium ö 5 Officiornm

Bifciplinas Jurium ö 5 Officiornm PROLEGOM ENA IM Bifciplinas Jurium ö 5 Officiornm METAPHYSICO-ANTHROPOLOGICA. QUORUM SPECIME NPR IM UM Confi. Far.. Philof. in Acad AboUnfi r Publieo extxminifiubmittunt FRANCISC. MICH. FRANZÉN, Hift

Läs mer

Kan du vara snäll och hjälpa mig? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Fråga om hjälp

Kan du vara snäll och hjälpa mig? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Fråga om hjälp - Grundläggande Kan du vara snäll och hjälpa mig? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Fråga om hjälp Talar du engelska? Parlez-vous anglais? Fråga om en person talar engelska Talar du _[språk]_? Parlez-vous

Läs mer

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-12-22 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: ANNA NYMAN PROGRAMNR: 103260/TV10 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP EPISODE 10: LA FUITE Hej!

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

FRANSKA. Anaconda en français. Noël. Pour mieux comprendre l émission

FRANSKA. Anaconda en français. Noël. Pour mieux comprendre l émission Pour mieux comprendre l émission ça m énerve le cadeau le repas y en a marre le bip sonore Joyeux embrasser le bisou fou, folle le Père dur apporter une huître la datte la noix la bûche det irriterar mig

Läs mer

Avsändartillägg Barkarbystaden

Avsändartillägg Barkarbystaden Avsändartillägg Barkarbystaden Konsumentkommunikation (B2C) Affärskommunikation (B2B) Stationary Rubrik 2014.01.24 Eit imint endus enimintum qui con con conem et laborias dolentus res errum sum, omni cus

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

EXAMEN ARGU- MENTI PYTHA- GORICI Pro Onitare NUMINIS, M. C H RIST ler N A^ASWRI> Alc-Hventil!: Ro na; ProfefToris JOHANNES JOH. THORWÖSTE I. N. J.

EXAMEN ARGU- MENTI PYTHA- GORICI Pro Onitare NUMINIS, M. C H RIST ler N A^ASWRI> Alc-Hventil!: Ro na; ProfefToris JOHANNES JOH. THORWÖSTE I. N. J. I. N. J. EXAMEN ARGU- MENTI PYTHA- GORICI Pro Onitare NUMINIS, CONSENSU AMPL. FACULT. PHILOS. Sub PK SI l) I O VIRI PR.ZCLARISSIMI, M. C H RIST ler N A^ASWRI> Alc-Hventil!: Ro na; ProfefToris In Regia

Läs mer

Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap

Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap Ä Commencer ici/ Börja här Procès verbal n o /Protokoll nr.... Commune/ Kommun Commission responsable/

Läs mer

a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE Pro ND^GXXXV.

a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE Pro ND^GXXXV. a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA Oe 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam slliristi Reclemtvriz auxilio nixus. Xr fuffragio Amplifftmt _ff.ll«/^/// />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE JSAAQO

Läs mer

ÖVNINGAR. Gör övningarna på s. 128 och därefter extraövningarna nedan.

ÖVNINGAR. Gör övningarna på s. 128 och därefter extraövningarna nedan. Appell Förlag Latin. En introduktion. Studiehandledning, kap. 15, s. 1 (5) Kapitel 15 GRAMMATIK Läs s. 126-127 + G12, 14-17, 41, 44 Att kunna: Skillnaden mellan huvudsatser och bisatser Pronomen: reflexiva

Läs mer

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL LOGOTYP FÄRG Symbol: utveckling/innovativt, gemenskap, samarbete/samverkan, närhet/underifrånperspektiv Typsnitt: tydligt, klassiskt/hållbart, förtroende Färger: förtroende/underifrån, mjukt,

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Paroecia Alandm Lemland, Eiqiie Annexa Lumparland^

Paroecia Alandm Lemland, Eiqiie Annexa Lumparland^ y> N D. 0. M. Dijfeftatio Hiftorica De Paroecia Alandm Lemland, Eiqiie Annexa Lumparland^ Cujus Partem Priorem Confenfu Ampliffi. Facult. Philof. in Reg. Acad. Aboenfi y Mag. Praefide JOHANNE BILMARK,

Läs mer

FRANSKA. Anaconda en français. L argent. Pour mieux comprendre l émission

FRANSKA. Anaconda en français. L argent. Pour mieux comprendre l émission Pour mieux comprendre l émission énervé l argent de poche à cause de l argent faire les magasins la robe le pantalon la jupe le pull ça suffit fonctionner j ai honte prêter faire la tête le rêve ne te

Läs mer

Ett nätverk av betongkunskap. Grafisk manual

Ett nätverk av betongkunskap. Grafisk manual Ett nätverk av betongkunskap Grafisk manual Version juli 2007 2 Inledning Logotypen skall vara en spegling av Betongföreningen varför det är viktigt hur vi använder den. Sköter vi oss bra och använder

Läs mer

Del 2 Grafisk profil

Del 2 Grafisk profil Del 2 Grafisk profil 02.1 Logotypen Skåne Nordost logotyp består av den nya symbolen och texten Skåne Nordost. Logotypen ska stå som avsändare för alla kommunikation, internt såväl som extern. Nordost

Läs mer

GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM, Puhtien Candidorum cenfur fternittit, ERIGU3 GAIANU3, E. 15. E F.

GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM, Puhtien Candidorum cenfur fternittit, ERIGU3 GAIANU3, E. 15. E F. ffjr» r 2_V Suffragante Amptiff.Sen. Phil, 'Acad, jboenf. pr^side Dn.Isaaci Björklund/ L-L. 5. S. Profess. Ord. Facult. Pwlal. h. t. Decano Speäabili, VE DOLO GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM,

Läs mer

TOLLENDIS SCRUPULIS MAG. LAURENTIO DAHLMAN,, ACTIONES MEDIAS, Quam, JOHANNES GRAU, VP$ALl/E7 Excud, L. M. HÖJER, Reg. Acad. Typogr, QUJ BUSDAM

TOLLENDIS SCRUPULIS MAG. LAURENTIO DAHLMAN,, ACTIONES MEDIAS, Quam, JOHANNES GRAU, VP$ALl/E7 Excud, L. M. HÖJER, Reg. Acad. Typogr, QUJ BUSDAM > n, Uå DISSERTATIO PHILOSOPHICO-MORALIS, DE TOLLENDIS QUJ BUSDAM λ k y SCRUPULIS CIRCA ACTIONES MEDIAS, Quam, GUBERNANTE CONSENT. Ac SÜFFRAG. AMPL. FÄC. PHIL, AD REGIUM LYCEUM UPS AL., et MODERANTE VIR

Läs mer

Je suis vieille, je suis (ful)! Ça fait du bien de (gråta). Je vais chercher (mina saker). Ma fille va faire (en praktik) chez nous.

Je suis vieille, je suis (ful)! Ça fait du bien de (gråta). Je vais chercher (mina saker). Ma fille va faire (en praktik) chez nous. ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103968/TV3 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2 Episode 3 La dynamique du cadre Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer

Prislista 2016 priser2016

Prislista 2016 priser2016 Prislista 2016 Gäller från 1 januari 2016 Priser för återvinning, fjärrvärme och stadsnät är oförändrade under 2016. fev.se/priser2016 Elhandel Det finns fyra olika elavtal att välja mellan: Falupriset,

Läs mer

Je vais expliquer la situation à ce monsieur et il va comprendre. Le problème c est qu on s est laissé déborder par nos enfants

Je vais expliquer la situation à ce monsieur et il va comprendre. Le problème c est qu on s est laissé déborder par nos enfants ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV11 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 11 Ce n est pas qu un au revoir Familjerna Lepic och Bouley är grannar.

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Ordkunskap Vad säger de i filmen? 1. Je ne peux pas, j ai (lektioner). 2. C est un grand (skrivarverkstad). 3. Ah, tu es (kär).

Ordkunskap Vad säger de i filmen? 1. Je ne peux pas, j ai (lektioner). 2. C est un grand (skrivarverkstad). 3. Ah, tu es (kär). ARBETSBLAD PEDAGOGER: LENA WILHELMSSON/AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101544/TV68 KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA La virée à Paname (lätt) Innehåll 1. Vad drömmer Mourad om?

Läs mer

Marie : Jag har precis kommit fram till min familj i Frankrike och nu ska jag knacka på dörren och säga hej till alla. Bonjour!

Marie : Jag har precis kommit fram till min familj i Frankrike och nu ska jag knacka på dörren och säga hej till alla. Bonjour! 301 Jours, France La famille 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon.

Läs mer

Vännäs kommun, Inflyttarservice Symbol och logotype

Vännäs kommun, Inflyttarservice Symbol och logotype Vännäs kommun, Inflyttarservice Symbol och logotype Inflyttarservice, Gatangatan 12, 911 81 Vännäs, Sweden, www.vannas.se Victoria Kreuger Inflyttarservice i Vännäs 0935-141 06, 070-665 77 72 victoria.kreuger@vannas.se

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

Grafisk manual. Logotyp. Typsnitt. Formgivning. Logotypens uppbyggnad. Ikoner och illustrationer

Grafisk manual. Logotyp. Typsnitt. Formgivning. Logotypens uppbyggnad. Ikoner och illustrationer Grafisk manual Logotyp Logotypens uppbyggnad Logotypens användning Färger Kombination logotyp och färger Typsnitt Formgivning Ikoner och illustrationer Remix av logotyp Länkresurser November 2015 Logotyp

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Anaconda Société. Viktiga ord

Anaconda Société. Viktiga ord Anaconda Société Émission 1 : «Les clichés sur la société française sont-ils vrais?» - Om bilden av Frankrike och sanningen bakom klichéerna Viktiga ord cliché (m), stéréotype (m) béret (m) paysan (m)

Läs mer

FRANSKA. Marrakech, je t aime! Arbetsblad 1 - förstå och berätta

FRANSKA. Marrakech, je t aime! Arbetsblad 1 - förstå och berätta Arbetsblad 1 - förstå och berätta Gör en mindmap! Skriv in följande ord i de rutor där du tycker att de passar in! Obs! Vissa ord passar in på flera ställen! Berätta sedan på franska för din kompis om

Läs mer

D«JOHANNE- RffiFClJI IS BROWALLIO, JACOBUS FALÄNDER E. Fil.' DEO T>UCE] Mj>r&h. Ampl. fac. Phil. in R%> pttblht examinandam fiflii

D«JOHANNE- RffiFClJI IS BROWALLIO, JACOBUS FALÄNDER E. Fil.' DEO T>UCE] Mj>r&h. Ampl. fac. Phil. in R%> pttblht examinandam fiflii DEO T>UCE] DISSERTAT.ONiS ACABEMiC/E DE RffiFClJI IS PARTEM POSTERIÖREM Mj>r&h. Ampl. fac. Phil. in R%> «y^ i&cl«/< PRffiSIDE RECTOKE MAGNiFICO D«JOHANNE- BROWALLIO, S. S. TheoU Doft. a: Scier,t. Nat.

Läs mer

JOHANNES HENR. FATTENBORG r

JOHANNES HENR. FATTENBORG r DTSSERTATIO AC A D EMICA, CAUSSAS LITTERARUM RESTAURATIONEM POST MEDII levi BARBARIEM PROMOVENTES, SISTENS3 cujus PARTEM PRIMAM,. CONSENS. AMPL. ORD. PHILOS. ABOENS. PU3LICO EXA.MINI SUBJICIUNT JOHANNES

Läs mer

EAK.A 8TUl)I()-' HAARTMAN. Ma.. johan n i s GUSTAVUS C. Confenttente Ampttff F-icttlt. Pbitof. FABRICIUS. fhiliif. Tbeor. Prof. Reg. (S Ord.

EAK.A 8TUl)I()-' HAARTMAN. Ma.. johan n i s GUSTAVUS C. Confenttente Ampttff F-icttlt. Pbitof. FABRICIUS. fhiliif. Tbeor. Prof. Reg. (S Ord. D. D. DISSERTATIO GRADUALIS, />_s PERVERSO EAK.A 8TUl)I()-' Quam Confenttente Ampttff F-icttlt. Pbitof. tn Regia Academta Aboenfi. 3u» P R_ S 1 DIO

Läs mer

CIRCA CALVIÏNISMUM CAROLI IX.

CIRCA CALVIÏNISMUM CAROLI IX. CIRCA CALVIÏNISMUM CAROLI IX. / OBSERVATIONES QUAS VENIA AMPL. FACULT. PHIL. UPSAL. p. p. m a g. JOHANNES CAR. WULFF A SACRIS DOM ESTICIS, STIP. MOUN. ET AARON HEDENLUND WESTMANNO-DALEKARM. IN AUDIT. G

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Johan Ihres kritik mot den franska encyklopedin: reaktion mot en påstådd kulturell urartning

Johan Ihres kritik mot den franska encyklopedin: reaktion mot en påstådd kulturell urartning Johan Ihres kritik mot den franska encyklopedin: reaktion mot en påstådd kulturell urartning Krister Östlund Vid ett offentligt tal hållet på latin vid Uppsala universitet den 15 december 1774, i samband

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

DIALOGUE PARIS ET CHIFFRES 1 Duhamel Georges ( ); écrivain français

DIALOGUE PARIS ET CHIFFRES 1 Duhamel Georges ( ); écrivain français DIALOGUE PARIS ET CHIFFRES 1 Duhamel Georges (1884-1966); écrivain français hur lång är du? tu mesures combien? jag är 1,77 meter lång je mesure 1 mètre 77 hur mycket väger du? tu pèses combien? jag väger

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

Ilkl XEIPOOE- co^df.c^^^dßi^. Dn. ISAACI 55 iwf. ms'i. oiuca. JOANNES DAVID ALOPÄdS. Qv a m. die XX< _)oc. /V/.15/«^ci. Si-iffrA.

Ilkl XEIPOOE- co^df.c^^^dßi^. Dn. ISAACI 55 iwf. ms'i. oiuca. JOANNES DAVID ALOPÄdS. Qv a m. die XX< _)oc. /V/.15/«^ci. Si-iffrA. DISSERTÅTIO PHILOLOGICQ XEIPOOE- Ilkl co^df.c^^^dßi^. Si-iffrA.gr I N..7. ms'i. oiuca Dé Qv a m Ampliff. Facult. Philof. Acad. (t ^d.*d«.' Dn. ISAACI 55 iwf Sacr.

Läs mer

Jnbmittit JONAS BERGENHOLTZ. Qvod. EXERCtTIUM ACADEMICUM. ABQ&,exc.Joh.K.iäßipe,R. AcTyp» Ve MIRACULIS, Math. Prof. Ord. /. 5 Jt.

Jnbmittit JONAS BERGENHOLTZ. Qvod. EXERCtTIUM ACADEMICUM. ABQ&,exc.Joh.K.iäßipe,R. AcTyp» Ve MIRACULIS, Math. Prof. Ord. /. 5 Jt. /. 5 Jt EXERCtTIUM ACADEMICUM Ve MIRACULIS, Qvod Cttm cinftnft* Amyliff, F*cult> Pbilofc Acad. Abnlnfity PRäSIDE HRO Amfliffimo ntqve Celeberrimo, Mag. NiCOLAO HASSELBOM Math. Prof. Ord. tublicé /o«s/»»»

Läs mer

Vlri l/i^ li_ /;", v HENRICO HASSEL. Kxcud. Zoh. liiampe Reg. Ac. Typ. Aä IMPERIUM. ERICUS MUNSELIUS Oflro Lo/»/e»/i^. Asad.

Vlri l/i^ li_ /;, v HENRICO HASSEL. Kxcud. Zoh. liiampe Reg. Ac. Typ. Aä IMPERIUM. ERICUS MUNSELIUS Oflro Lo/»/e»/i^. Asad. /. AT. J. DISSERTATIO HISTÖRICO - POLITICA Oe Vlri l/i^ li_ /;", v F M'. H ss? F"^ 'I >' «- Aä IMPERIUM (^U2M Iridulgente Jmpfiff Frtcult. /'S.'/s/' /l,?-. Asad. jlhoenffs PRASIDE HENRICO HASSEL Eloq.

Läs mer

1) Les deux familles ont des problèmes très différents, lesquels? Vilken familj säger vad? Dra streck!

1) Les deux familles ont des problèmes très différents, lesquels? Vilken familj säger vad? Dra streck! ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV3 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 3 Plein la tête Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras tonårsdöttrar

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Rubriktexten. Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012

Rubriktexten.  Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012 Rubriktexten Tilläggsrubrik Ett citat eller en kort text tagen ur innehållet i broschyren. Texten bör väcka intresse och locka till att läsa broschyren. Texten behöver inte fylla hela det gula fältet.

Läs mer

Med förvaltningsområdet för finska och meänkieli (förvaltningsområdet) avses Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner.

Med förvaltningsområdet för finska och meänkieli (förvaltningsområdet) avses Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner. : 1999:1176 Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet D Rubrik: Lag (1999:1176) omrätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar Utfärdad: 1999-12-09

Läs mer

Logo & Identitet. Grafiska riktlinjer. iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer. design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi

Logo & Identitet. Grafiska riktlinjer. iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer. design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi PÄRLAN I KVARKEN - HELMI MERENKURKUSSA - PEARL OF THE KVARKEN BERGÖ ÖRÅD R.F. WWW.BERGÖ.FI Logo & Identitet Grafiska riktlinjer design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

ANIMALES // Djur. Oveja Oso Cerdo Gallina. Får Bear Gris Hen Conejo Araña Zorro Gato. Kanin Spider Fox Katt Cabra Caballo Murciélago León

ANIMALES // Djur. Oveja Oso Cerdo Gallina. Får Bear Gris Hen Conejo Araña Zorro Gato. Kanin Spider Fox Katt Cabra Caballo Murciélago León ANIMALES // Djur Oveja Oso Cerdo Gallina Får Bear Gris Hen Conejo Araña Zorro Gato Kanin Spider Fox Katt Cabra Caballo Murciélago León Goat Häst Slagträ Leon Oso Panda Perro Tortuga Loro Panda Hund Turtle

Läs mer

FÖRSKOLANS FRAMTID. EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages:

FÖRSKOLANS FRAMTID. EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: FÖRSKOLANS FRAMTID LFSL förskola: En svensk förskola på franska Skolan tar över 5 åringarna Förskolans läggs ned École maternelle EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages:

Läs mer

Skriva utbildningsbeskrivningar

Skriva utbildningsbeskrivningar 1 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Skriva utbildningsbeskrivningar för webben EN LATHUND VERSION 1.5 2015 LUNDS UNIVERSITET 3 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Utbildningsbeskrivningarna

Läs mer

ENTIA. c LI. CITIwAJt. DN. MAG LAURENTIO DAHLMAN, JOHANNES BEHM, ./ Ih. PRAESIDE A MP LIS SI MO ATQUE CELFJiEHlUMO, ti.j..

ENTIA. c LI. CITIwAJt. DN. MAG LAURENTIO DAHLMAN, JOHANNES BEHM, ./ Ih. PRAESIDE A MP LIS SI MO ATQUE CELFJiEHlUMO, ti.j.. c LI SPECIMEN 1. ACADEMICUM, DE./ Ih ENTIA ti.j.. CITIwAJt. Quod, SUFFRAGANTE AMPLISS. SEN. PHILOSOPH. VI RO IN REGIO LYCEO UPSALIENSI, PRAESIDE A MP LIS SI MO ATQUE CELFJiEHlUMO, DN. MAG LAURENTIO DAHLMAN,

Läs mer