JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE"

Transkript

1 JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB ( ) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2013, bolagets 124:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE Ägarförhållande Jämtkraft AB ägs ti1198,2 procent av Östersunds kommun. Resterande andelar ägs av Åre kommun med 0,8 procent och Krokoms kommun med 1 procent. Röstmässigt fördelar sig inflytandet i bolaget något annorlunda. Östersunds kommun innehar 87,5 procent av rösterna, Åre och Krokoms kommuner innehar 6,2 respektive 6,3 procent vardera av rösterna på bolagsstämman. Styrelsen består av fem ledamöter från Östersunds kommun, Åre och Krokoms kommuner har en ledamot vardera samt en extern ledamot. Koncernen Jämtkraft I Jämtkraftkoncernen ingår, förutom moderbolaget Jämtkraft AB, de helägda dotterbolagen Jämtkraft Elnät AB, Jämtlandskraft AB, Jämtkraft Telecom AB, Jämtkraft Park Management AB, Åre Fjärrvärme AB, Jämtlands Mineral AB, Kyrkberget Vindkraft AB, Scandem AB, Scandem Market AB, Scandem OY samt det delägda dotterbolaget Dala Kraft AB och dess helägda dotterbolag Enkla Elbolaget i Sverige AB. Väsentliga händelser under året I december 2013 togs den nya kraftstationen i Hissmofors i drift. Kraftstationen kommer att färdigställas under första halvåret Investeringen är långsiktig och ska bidra till hög leveranssäkerhet och förnyelsebar el i många år framöver. Tillgångar i intresseföretaget Troms Kraftforsyning og Energi AS har skrivits ned vilket påverkar Jämtkrafts koncernresultat negativt med ca 50 Mkr. Under hösten 2013 drabbades Jämtland av tre större stormar. Samtliga stormar orsakade skador på elnätet. Mest omfattande var de skador som uppstod i samband med stormen Ivar under december månad. Jämtkraft har under 2013 tillsammans med Skanska arbetat med att etablera infrastruktur och elnät till Mullbergets 26 vindkraftsverk i Rätan, Bergs kommun. Vindkraftsparken vantas kunna tas i drift sommaren Ett arbete har påbörjats med att integrera och att utvinna synergier tillsammans med det förvärvade dotterbolaget Dalakraft AB. Det strategiska samarbetet med intressebolaget Troms Kraftforsyning og Energi AS fortgår enligt plan. Under 2008 inleddes ett EU-projekt för att bygga ut bredbandsnätet i Jämtkrafts ägarkommuner. Projektet som avslutades under våren 2013 har bidragit till många nystartade företag i glesbygden. Jämtkraft rankades på femte plats i SKI, Svenskt Kvalitetsindex, där man årligen mäter kundnöjdheten bland elhandelsföretagen ilandet. Jämtkraft bibehåller sin starka ställning på marknaden. Även året innan kom Jämtkraft på femte plats. ~t

2 JÄMTKRAFT AB ~ss600i-6o64~ 2 (39) Verksamhet Jämtkraft med dotterbolag producerar, distribuerar och säljer elenergi och värme. Koncernen erbjuder dessutom bredbandsanslutning via fibernät och radioförbindelse samt energiförvaltning. Verksamheten är indelad i affärsområdena Elproduktion, Elhandel, Elnät, Värme och Telecom. Föregående års värden anges inom parentes. Affärsområde Elproduktion Affärsområdet omfattar elproduktionen i moderbolaget och dotterbolaget Kyrkberget Vindkraft AB samt intressebolagen Troms Kraftforsyning og Energi AS, Mullbergs Vindpark AB och Sjisjka Vind AB. Elproduktionen baseras på vattenkraft, kraftvärme och vindkraft. Affärsområdet erhåller elcertifikat för elproduktionen i vissa vattenkraftanläggningar och för vindkraftanläggningar. Under 2013 har affärsområdet erhållit elcertifikat från produktionen, vilket är färre än föregående år. På den nordiska elbörsen Nordpool delas Sverige in i fyra olika elområden där majoriteten av Jämtkrafts produktion finns i elområde 2. Under 2013 var det genomsnittliga spotpriset för elområde 2på Nord Poo133,85 öre/kwh. Dyraste månaden var september med 38,72 öre/kwh medan december var billigast med 29,20 öre/kwh. Den totala elproduktionen i Jämtkrafts egna anläggningar uppgick under året ti11882 GWh. Vattenkraftproduktionen uppgick till 781 GWh vilket är 16 procent lägre än normalårsproduktionen 930 GWh. Vindkraftsanläggningarna i Kyrkberget, Hornberget och Almåsa har under året sammanlagt producerat 101 GWh vilket motsvarar normalårsproduktionen. Jämtkrafts andel av produktionen vid Forsmarks kärnkraftverk uppgick till 250 GWh. Energiomsättning, GWh Vattenkraft, helägda anläggningar Vindkraft, helägda anläggningar Produktionsandel Forsmark Omsättningen ökade med 11,5 Mkr medan bruttoresultatet minskade med 77,2 Mkr i jämförelse med föregående år. Affärsområdet redovisar en vinst efter finansiella intäkter och kostnader på 10 Mkr, en resultatförsämring om 178 Mkr, vilket främst förklaras av låga produktionsvolymer under året i kombination med låga marknadspriser på el samt sämre resultat från finansiella terminskontrakt på grund av så kallade öppna positioner på marknaden jämfört med föregående år. Finansnettot påverkas negativt till följd av förvärvet av Troms Kraftforsyning og Energi AS. Det sämre resultatet från intressebolagen beror främst på nedskrivning av tillgångar i Troms Kraftforsyning og Energi AS samt negativt resultat i Sjisjka Vind AB. Resultat efter fin. poster, kkr Omsättning Energi, varor, material Bruttoresultat Övriga rörelsekostnader Koncerngemensamma kosfiader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto O15 Resultat från andelar iintresseföretag /' K,

3 JAMTK~FT EBB ( ) 3 (39) Affärsområde Elhandel Affärsområdet säljer energi till slutkund samt tillhandahåller förvaltningstjänster av elenergi fysiskt och finansiellt, elcertifikat, utsläppsrätter och miljövärden (ursprungsrätter). Affärsområdet omfattar elhandel i moderbolaget samt i dotterbolagen Scandem Market AB, Scandem OY, Scandem AB, Dalakraft AB samt Enkla Elbolaget AB. Dalakraft AB ägs ti1151 procent och Enkla Elbolaget är helägt dotterbolag till Dalakraft AB. Resultat efter fin. poster, kkr Omsättning Energi, varor, material Bruttoresultat Övriga rörelsekostnader Koncerngemensamma kostnader Personalkostnader Avskrivningar/nedskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat från andelar i intresseföretag Minoritetsandel Antalet kunder för affärsområdet uppgick per den 31 december 2013 ti st. Resultatet för affärsområdet påverkas av att invånarna i ägarkommunerna som har lokalprisavtal erhåller en rabatt som totalt motsvarar 52 Mkr för I maj 2012 infördes ett nytt lokalpris där rabatten synliggörs. Rabatten för 2012 uppgick till 29,3 Mkr och avsåg perioden maj tom december. Ökningen i omsättning och inköpskostnad trots minskad försåld volym beror på att förvärvet av dotterbolaget Dalakraft AB skedde under slutet av 2012 och påverkade således enbart tre månader av jämförelseåret, vilket även påverkar övriga kostnader och minoritetens andel. I resultatet ingår nedskrivning av aktierna i Scandem Market AB och Scandem OY vilket motsvarar 17,2 Mkr. Resultatandel intresseföretag avser Boo Energi Försäljnings AB. Affärsområde Elnät Affärsområde Elnät bedrivs i Jämtkraft Elnät AB och till viss del även i Jämtkraft AB. Affärsområdet ansvarar för koncernens region- och lokalnät och dess huvudsakliga verksamhet utgörs av elnätsverksamhet inom Östersunds, Krokoms och Åre kommuner samt delar av Bergs, Bräcke och Strömsunds kommuner. Verksamheten omfattar anläggningar från 0,4 kv till 145 kv, däribland drygt 840 mil elledningar och har kundanläggningar. Dessa kundanläggningar finns i såväl stadsbebyggelse som i avlägsen glesbygd i fjällområden. Affärsområdet tillhandahåller även entreprenadtjänster inom drift och underhåll. Under 2013 har affärsområdet fortsatt arbetet med det interna kabelnätet i Mullbergets vindkraftpark. Arbete med att färdigställa parken fortsätter under Affärsområdet har under året tecknat avtal med Statkraft för drift och underhåll av en 220 kv ledning i Mörttjärnberget i Bräcke kommun. Förberedelser för ombyggnad av fördelningsstationen i Brunflo har gjorts under året och ombyggnation startar när alla tillstånd är klara. Totalt överfördes under året GWh (1 924 GWh) till elnätet. Denna minskning beror på förändringar i Svenska kraftnäts regelverk avseende anslutning mot stamnätet. Av ovanstå-

4 intresseföretag JAMTKRAFT AB ( ) 4 (39) ende transporterades GWh (1 117 GWh) till slutkund. Nätförlusterna för året uppgick till 60 GWh. Överförd energi, GWh Levererat till angränsande nät Levererat till slutkund Nätförluster Nätomsättning Intäkterna för affärsområde Elnät uppgick till 435,3 Mkr vilket är en minskning med 30,9 Mkr jämfört med föregående år. Under året har det varit ett aktivt projekt (Mullberget) inom entreprenadverksamheten jämfört med två projekt (Mullberget & Sjisjka) föregående år, vilket ger minskade intäkter med ca 37 Mkr. Anslutningsintäkterna minskade med ca 9 Mkr jämfört med föregående år till följd av minskad utbyggnad av vindkraft i nätområdet och uppgår till 12,6 Mkr (22 Mkr). Under slutet av året gjordes en höjning av nätpriset med 5 procent. En beräknad försäkringsersättning på 12 Mkr avseende stormarna Hilde och Ivar som drabbade länet under sista kvartalet 2013 ingår i intäkterna. Kostnader för energi, varor och material minskar med ca 34,1 Mkr till följd av att det är ett projekt i entreprenadverksamheten jämfört med två föregående år. Kostnadsminskningen möts av ökade rörelsekostnader hänförliga till skador och avbrottsersättning isamband med stormarna Hilde och Ivar som beräknas till 24 Mkr. Årets avskrivningar enligt plan uppgick till 100,2 Mkr vilket är i nivå med föregående år. Affärsområdet redovisade för verksamhetsåret 2013 en vinst efter finansnetto om 66 Mkr. Minoritetsandelen avser JemtSka Östersund AB. Resultat efter fin. poster, kkr i Omsättning Energi, varor, material Bruttoresultat Övrigt rörelsekostnader Koncerngemensamma kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat från andelar Affärsområde Värme Affärsområdet omfattar produktion och försäljning av värme inom Åre, Krokoms och Östersunds kommuner samt elproduktion i kraftvärmeverket i Lugnvik och biogasmotorn i Torvalla samt försäljning av miljövärden (ursprungsgarantier). Verksamheten bedrivs i två olika bolag, Jämtkraft AB och Åre Fjärrvärme AB. Elcertifikat erhålls för elproduktionen i kraftvärmeverket och gasmotorn. Produktionen sker i huvudsak med lokala hållbara bränslen såsom trädbränsle, torv, spillvärme och deponigas. Ackumulator-tanken Arctura i Östersunds fjärrvärmenät gör det möjligt att lagra fjärrvärme samt att optimera elproduktionen. Under året har totalt 55 nyanslutningar hjorts till fjärrvärmenäten varav merparten är villakunder. De flesta anslutningarna har skett i Östersunds fjärrvärmenät, som omfattar Östersund, Frösön, Brunflo, Torvalla, Lugnvik och Ås. Nyanslutningarna innebar en beräknad ökning av försåld energi med ca 3,3 GWh. Fjärrvärmeförsäljningen uppgick totalt ti11606 GWh vilket är en minskning med

5 JAMTKRAFT AB ( ) 5 (3 9) 33 GWh jämfört med föregående år. Året 2013 var 11 procent varmare än ett normalår medan 2012 var ca 3 procent varmare än ett normalår. Kraftvärmeverket har under året producerat 206 GWh el, en ökning med 8 GWh jämfört med Utetemperaturen, el- samt bränslepriserna styr hur mycket el man kan producera i kraftvärmeverket. Utöver el- och värmeförsäljningen har affärsområdet erhållit ersättning för elcertifikat uppgående ti1141 Mkr. Ersättning från elcertifikaten kommer att upphöra från och med Fjärrvärmepriset höjdes från januari 2013 med 2 procent för fjärrvärmenäten inom Östersunds och Krokoms kommun. För näten i Åre kommun gjordes inga prishöjningar inför Priset i Östersunds och Krokoms kommun är fortfarande bland de lägre i landet. Värmeproduktion, GWh Försäljning, GWh Jämtkraft AB Åre Fjärrvärme AB uppgick den totala omsättningen för affärsområde Värme till 501 Mkr, vilket är en ökning med 3 Mkr jämfört med 2012, trots minskade leveranser. Förklaringen är erhållna försäkringsersättningar från äldre skador som överstiger de minskade intäkterna från värmeleverans, elförsäljning och elcertifikat. Rörelsens kostnader minskade med 42 Mkr jämfört med 2012 varav ca 21,5 Mkr avser minskade bränslekostnader som förklaras av att bränslemixen förändrats, att en ny bränsleterminal i Mörsil ger minskade transportkostnader samt av ett gynnsamt marknadsläge för råvaran. Minskade kostnader för material och underhåll förklaras till stor del av att det under 2012 gjordes en mer orrzfattande renovering i Kraftvärmeverket som saknar motsvarighet Årets avskrivningar enligt plan uppgår till 56 Mkr, vilket är i nivå med föregående år. Affärsområdet redovisar ett rörelseresultat på 109 Mkr vilket är 45 Mkr högre än föregående år. Resultat efter fin. poster, kkr Omsättning Energi, varor, material Bruttoresultat Övriga rörelsekostnader Koncerngemensamma kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Affärsområde Telecom Affärsområdet omfattar all verksamhet inom Jämtkraft Telecom AB och delar av verksamheten inom Jämtkraft Elnät AB. Affärsområdet erbjuder ett fibernät där operatörer och kunder kan hyra förbindelser för överföring av bredbandstjänster så som Internet, tv och telefoni. Jämtkraft Telecom AB är tillsammans med ett femtontal andra stadsnätsbolag delägare i Norrsken AB, vilket ger tillgång till ett fibernät som sträcker sig genom inlandet ner till Stockholm, Mälardalen och upp längs Norrlandskusten till Umeå. Under 2013 har 450 nya privatkunder, 70 företagskunder och 22 svartfiberkunder anslutits. Sedan hösten 2012är j,

6 JÄMTKRAFT AB ~ss600i-6o64> 6 (39) drift samt utbyggnad av optonätet outsourcat till Eltel Networks. Det sedan 2008 bedrivna EU-projektet för utbyggnad av fibernätet i glesbygd avslutades under försommaren Under 2014 ligger fokus på förstärkning av tekniken i det befintliga nätet för att kunna möta kundkrav och de nya tjänster som kommer att kunna levereras via nätet framöver. Omsättningen för affärsområde Telecom uppgick 2013 ti1141,2 Mkr, en ökning med 3,2 Mkr jämfört med Ökningen avser huvudsakligen anslutningsintäkter, totalt 520 anslutningar, att jämföra med 434 anslutningar Abonnemangsintäkterna uppgick till 31,5 Mkr, vilket är i nivå med utfallet Rörelsens kostnader uppgick till 23,1 Mkr, vilket är en minskning med 4,9 Mkr jämfört med Minskningen är till stor del ett resultat av den outsourcing av drift och utbyggnad som genomfördes hösten Avskrivningar uppgick till 10,2 Mkr, en ökning med 1,1 Mkr. Affärsområdet redovisade för verksamhetsåret 2013 en vinst efter finansnetto om 5,1 Mkr. Resultat efter fin. poster, kkr Omsättning Energi, varor och material Bruttoresultat Övriga rörelsekostnader Koncerngemensamma kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Ekonomisk analys koncernen Omsättningen ökade med 780 Mkr under året, en ökning med 22 procent. Rörelsens kostnader ökade med 822 Mkr vilket motsvarar 28 procent. Omsättnings- och kostnadsökningen beror till allra största delen på att Dala Kraft AB inkluderats med tolv månader 2013 jämfört med tre månader Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar minskade med 48 Mkr jämfört med föregående år. Rörelseresultatet iprocent av intäkterna, rörelsemarginalen, uppgick till 7,8 procent. Finansnettot uppgick ti1194 Mkr. Resultatet efter finansiella poster minskade med 115 Mkr. I procent av rörelsens intäkter blev resultatet efter finansiella poster, nettomarginalen, 4,2 (8,3) procent. Resultatet efter finansiellaposter irelation till genomsnittligt eget kapital, räntabiliteten, var 7,8 (13,3) procent. Soliditeten uppgick ti1130,3 (30,2) procent för Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick ti11487 Mkr (550 Mkr). Resultat efter fin. poster, kkr Omsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat från intresseföretag

7 JAMT~~IFT AB ( ) 7 (39) Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2013 till 155 Mkr vilket motsvarar 3,5 procent av omsättningen. De totala långfristiga räntebärande skulderna uppgick till Mkr, en minskning med 30 Mkr Mkr avser skulder till kreditinstitut av vilka 900 Mkr refinansieras inom ett år, 700 Mkr inom 2-5 år och 451 Mkr senare än 5år efter balansdagen. Resterande Mkr finansieras genom Östersunds kommuns certifikats- och obligationsprogram. Den effektiva årsräntan på koncernens låneskuld blev cirka 3 procent. Investeringar Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar minskade med 103 Mkr och investeringarna ifinansiella anläggningstillgångar minskade med Mkr jämfört med föregående år. Årets investeringar i affärsområde Elproduktion avser främst fortsatt byggande av Hissmofors vattenkraftstation 6 vilken kommer att färdigställas under Årets investeringar inom affärsområde Elnät uppgick till 37 Mkr vilket är en minskning med 24,5 Mkr jämfört med föregående år. Investeringarna inom Värmeaffären uppgick till 10 Mkr vilket är 21 Mkr lägre än föregående år. Affärsområde Telecoms investeringar i fibernät och aktiv utrustning uppgick till 19 Mkr vilket är 11,6 Mkr högre än föregående år. Koncernens självfinansieringsgrad uppgick till 145,7 procent för 2013 (29,4 procent). Investeringar inkl pågående nyanläggningar och statsbidrag, kkr Elproduktion och Elhandel Hissmofors vattenkraftstation Kattstrupeforsens vattenkraftstation Billsta vattenkraftstation Finansiella investeringar Övrigt Elnät Mätare, bilar, övrigt Förnyelseåtgärder, utbyggnad av överförings- och distributionsnät Värme Distributionsnät Produktionsanläggningar Telecom Fibernät för datakommunikation Statsbidrag fibernät Kommunikationsutrustning &övrigt Fastigheter & IT Summa investeringar Moderbolaget Omsättningen minskade med 120 Mkr jämfört med 2012 och förklaras av minskad elhandelsförsäljning och lägre elproduktion. Genomförda effektiviseringar iverksamheten har lett till minskade rörelsekostnader. Årets avskrivningar uppgick ti1199 Mkr och ligger i nivå med föregående år. Rörelseresultatet försämrades med 101 Mkr och uppgick till 203 Mkr. Finansnettot försämrades med 10 Mkr i moderbolaget jämfört med föregående år till följd av ökat lånebehov för moderbolaget. Nedskrivning av aktier i dotterbolag uppgick till 15 Mkr (20 Mkr) och utdelningar från dotterbolag till 13 Mkr (57 Mkr).

8 JAMTKRAFT AB ( ) 8 (39) Resultatet efter finansiella poster försämrades med 150 Mkr och förklaras huvudsakligen av ett sämre resultat för affärsområde Elproduktion. Resultat efter fin. poster, kkr Omsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Nedskrivning aktier Utdelning Koncernens riskhantering Koncernens affärsrisker kan beskrivas utifrån tre huvudområden, rörelserisker, finansiella risker och övriga risker. Rörelseriskerna Rörelseriskerna är verksamhetsanknutna, till exempel anläggnings- och egendomsrisker, haveri i en anläggning eller liknande. Riskerna hanteras genom försäkringsskydd och revisioner. Vidare finns det politiska risker och dessa hanteras via branschorganisationer och deltagande vid remissutskick och övrig omvärldsbevakning. Finansiella risker För att möta och kontrollera de finansiella riskerna finns interna policydokument för varje affärsområde samt Östersunds kommuns finanspolicy. De finansiella riskerna består i huvudsak av valuta-, kredit-, ränte-, likviditets-, elkrafts-, volym- och elcertifikatsrisker. Valutarisker Avser risken för negativ påverkan på koncernens resultat till följd av rörelser i valutakurser. Valutarisker uppstår främst i handel med elkraft. Elmarknaden använder EUR som basvaluta för såväl spothandel som finansiella terminer. Dessa risker hanteras genom valutasäkringar. Nivån på säkringarna styrs genom riskpolicy för respektive affärsområde. Fran och med 2014 flyttas alla valutapositioner avseende terminskontrakt till Jämtkrafts internbank. Självständiga utländska verksamheter omräknas i konsolideringen av koncernen och påverkar enbart balanserade vinstmedel. Kreditrisk Kreditrisker avser resultatsvängningar beroende på att utgivare eller andra motparter inte uppfyller sina förpliktelser och består av motparts-, lands- och likviditetsrisker. Koncernens kredit- och kravrutiner syftar till att minimera bundet kapital och begränsa kreditförluster. Kreditrisken hanteras enligt koncernens kreditpolicy. Ränte- och likviditetsrisk Visar risken för att ränteförändringar påverkar koncernens resultat negativt. Fördelningen mellan lån med kort respektive lång räntebindningstid anpassas så att önskad stabilitet uppnås. Genom att ingå ett flertal ränteswapavtal med olika livslängd, där Jämtkraft AB byter rörlig ränta mot fast ränta, reduceras risken i låneportföljen. Cirka 25 procent av portföljen löper numera till rörlig ränta.

9 JÄMTKRAFT AB ~ss600i-6o64> 9 (39) Elkraftsrisker Avser risken för negativ påverkan på koncernens resultat till följd av förändringar i marknadspris på elkraft. Dessa risker hanteras genom elprissäkringar och nivå på säkringar styrs genom riskpolicy för respektive affärsområde. Från och med 2014 flyttas alla positioner i elprissäkringar till Jämtkraft Internbank. Volymrisker Avser risken för negativ påverkan på koncernens resultat till följd av förändringar i förväntade volymer. Volymrisker finns framför allt i elproduktion, elhandel, elcertifikat och värme. Dessa är generellt svårare att säkra sig emot, hanteringen av volymrisk regleras genom riskpolicy för respektive affärsområde. Stor vikt läggs vid att löpande prognostisera och följa upp förväntade volymer för att kunna säkra rätt mängd i enlighet med gällande riskpolicy. Jämtkraft säkrar sin egen elproduktion via finansiella och fysiska kontrakt i enlighet med vår förvaltningspolicy. Vattenkraftproduktionen varierar beroende på nederbörd. Denna volymrisk hanteras genom att produktionsprognoser löpande utförs och ligger till grund för hur prissäkring av produktion ska ske. Prissäkring sker mot terminsmarknaden. Elcertifikatrisker Avser risken för negativ påverkan på koncernens resultat till följd av förändringar i marknadspris på elcertifikat. Elcertifkatrisker finns i elproduktion och elhandel. Dessa risker hanteras genom prissäkringar och nivå på säkringar styrs genom riskpolicy för respektive affärsområde. Övriga risker För att möta och kontrollera övriga risker som innefattar risker som operativa risker (t ex, icke agerande, mänskliga fel eller brottsligt uppsåt), ryktesrisker eller personsäkerhet så regleras agerande för anställda i företaget med policy och instruktioner. Genom intern kontroll följer vi upp regelefterlevnaden. Miljöcertifiering Jämtkraft är miljöcertif erat enligt ISO sedan Certifikatet omfattar produktion och distribution av el och värme, utbyggnad av fibernätet samt marknadsföring av energi och bredbandsanslutningar. Företaget omfattas av externa miljörevisioner vid två tillfällen per år. Jämtkraft Miljöfond Jämtkraft Miljöfond är ett finansiellt ramverk med kompetens för aktiviteter inriktade på att skydda och återskapa hotade biologiska värden i anslutning till Jämtkrafts verksamhet. Miljöfondens styrelse om fem personer är samansatt av bred kompetens. Här finns representation från koncernstyrelse, verksamheten, och tre oberoende ledamöter hämtade från akademi och forskning. Miljöfonden har påbörjat ett systematiskt arbete med fördjupning ivattenkraft-, vindkraft-, och biobränslefrågor med inriktning mot ökad biologisk mångfald. Miljöfonden tar inte emot eller delar ut bidrag. Tillstånd/anmälningar Koncernen bedriver tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter enligt förordning om miljöfarlig verksamhet. Tillstånden avser värmeanläggningar och vindkraftsparker. De anmälningspliktiga verksamheterna berör mindre enheter för värmeproduktion samt vindkraftverk. Jämtkraft har också tillstånd för torvbrytning, för dammar i anslutning till kraftstationer, för elproduktion samt för mellanlagring av impregnerade stolpar Miljöpåverkan Fjärrvärmens bränslemix bestod under 2013 ti1199 procent av hållbara bränslen. Jämtkrafts värmeanläggningar har effektiv förbränning och rökgasrening, samt låga utsläpp av försurande ämnen, tungmetaller och koldioxid. Torv har fördelaktiga förbränningstekniska 1, `t

10 JÄMTKRAFT AB ~ss600i-6o64~ 10 (39) egenskaper då den eldas tillsammans med trädbränslen. Idag bryts torv på 1 promille av landets totala torvmarksareal. Utbyggnad av vattenkraft har historiskt sett inneburit en förändring av biotoper och arter, lokalt och regionalt. Vindkraft svarar i dag för drygt 5 procent av Sveriges elanvändning. Under de senaste 10 åren har ökningen varit snabb. Potentialen att bygga ut vindkraften är mycket stor. Vindkraft ger låga utsläpp vid elproduktion. Samtliga verksamheter påverkar allmänna intressen samt biologisk mångfald. Målanalys Jämtkrafts ägare, Östersunds, Åre och Krokoms kommuner, har i sitt ägardirektiv fastlagt följande ekonomiska mål för Jämtkrafts verksamhet: Soliditeten i Jämtkraft skall ligga inom intervallet procent räknat som rullande 36-månaders medeltal. För uppgår soliditeten i snitt ti1131,8 procent. Jämtkraft skall ha en räntabilitet på eget kapital, beräknat på resultatet före skatt med 36-månaders medeltal, om 10 procent som riktvärde. För uppgår räntabiliteten före skatt i snitt till 12,1 procent. Utsikter för 2014 För de kommande åren spås fortsatt låga elpriser vilket leder till att Jämtkraft har svårt att få lönsamhet iinvesteringar avseende elproduktion. Fortsatt låga elpriser kan påverka värderingen av befintliga tillgångar vilket på sikt kan leda till nedskrivningar. De senaste åren har Jämtkraft haft stort fokus på tillväxt vilket leder till att arbetet kommer att fokuseras på att konsolidera verksamheter, utvinna synergier och integrera de förvärvade företagen de kommande åren. Den 1 januari 2014 startades en internbank i syfte att minimera finansiella risker, centralisera och effektivisera riskhanteringen inom koncernen. Styrelsearbetet under året Jämtkraft AB:s styrelse består av åtta ledamöter med fyra ersättare. Östersunds kommun utser fem ledamöter och två ersättare samt en extern ledamot medan Åre och Krokoms kommuner utser en ledamot och en ersättare vardera. Dessutom utser de anställdas organisationer två ledamöter och två ersättare. Styrelsens sammanträden följer en årlig plan ägnad att säkerställa erforderligt beslutsfattande samt styrelsens behov av information. Arbetet i övrigt följer den gällande arbetsordningen för styrelsen. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens axbets- och ansvarsområden, arbetsuppgifter och beslutanderätt. Av arbetsordningen framgår också arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande samt verkställande direktören. Styrelsen har under året haft sju sammanträden varav ett konstituerande. Förutom uppföljning och rapportering av den löpande verksamheten har styrelsen behandlat koncernens strategiska inriktning samt koncernens ekonomiska utveckling. Styrelsen har även haft att ta ställning till investeringar.

11 JÄMTKRAFT AB ~ss600i-6o64~ 11 (39) Förslag till vinstdisposition Koncernen Enligt den upprättade koncernbalansräkningen utgör vinsten för året kronor, vartill kommer balanserade vinstmedel om kronor. Aktiekapitalet uppgår till kronor och eget kapital uppgår totalt ti kronor. Moderbolaget Styrelsen och verkställande direktören föreslår, att de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen i moderbolaget, från föregående år balanserade vinstmedel jämte årets resultat skall disponeras så att till aktieägarna utdelas till nästa år överföres kronor kronor kronor kronor kronor kronor Utdelning Utdelningen för 2013 föreslås ti kronor vilket motsvarar 285,71 kr per aktie.

12 kkr JAMTKRAFT AB ( ) 12 (39) Koncernens resultaträkning Belopp i Not Rörelsens intäkter mm 1, 2, 3 Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader 3 Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader S Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar iintresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Redovisad skatt Minoritetsandel Årets resultat

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. 1 Stampen AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Notförteckning. Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Notförteckning. Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Notförteckning Sidan Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.............. 53 Not 2 Intäkter per väsentligt intäktsslag.................. 58 Not 3 Rapportering per segment......................

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer