JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE"

Transkript

1 JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB ( ) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2013, bolagets 124:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE Ägarförhållande Jämtkraft AB ägs ti1198,2 procent av Östersunds kommun. Resterande andelar ägs av Åre kommun med 0,8 procent och Krokoms kommun med 1 procent. Röstmässigt fördelar sig inflytandet i bolaget något annorlunda. Östersunds kommun innehar 87,5 procent av rösterna, Åre och Krokoms kommuner innehar 6,2 respektive 6,3 procent vardera av rösterna på bolagsstämman. Styrelsen består av fem ledamöter från Östersunds kommun, Åre och Krokoms kommuner har en ledamot vardera samt en extern ledamot. Koncernen Jämtkraft I Jämtkraftkoncernen ingår, förutom moderbolaget Jämtkraft AB, de helägda dotterbolagen Jämtkraft Elnät AB, Jämtlandskraft AB, Jämtkraft Telecom AB, Jämtkraft Park Management AB, Åre Fjärrvärme AB, Jämtlands Mineral AB, Kyrkberget Vindkraft AB, Scandem AB, Scandem Market AB, Scandem OY samt det delägda dotterbolaget Dala Kraft AB och dess helägda dotterbolag Enkla Elbolaget i Sverige AB. Väsentliga händelser under året I december 2013 togs den nya kraftstationen i Hissmofors i drift. Kraftstationen kommer att färdigställas under första halvåret Investeringen är långsiktig och ska bidra till hög leveranssäkerhet och förnyelsebar el i många år framöver. Tillgångar i intresseföretaget Troms Kraftforsyning og Energi AS har skrivits ned vilket påverkar Jämtkrafts koncernresultat negativt med ca 50 Mkr. Under hösten 2013 drabbades Jämtland av tre större stormar. Samtliga stormar orsakade skador på elnätet. Mest omfattande var de skador som uppstod i samband med stormen Ivar under december månad. Jämtkraft har under 2013 tillsammans med Skanska arbetat med att etablera infrastruktur och elnät till Mullbergets 26 vindkraftsverk i Rätan, Bergs kommun. Vindkraftsparken vantas kunna tas i drift sommaren Ett arbete har påbörjats med att integrera och att utvinna synergier tillsammans med det förvärvade dotterbolaget Dalakraft AB. Det strategiska samarbetet med intressebolaget Troms Kraftforsyning og Energi AS fortgår enligt plan. Under 2008 inleddes ett EU-projekt för att bygga ut bredbandsnätet i Jämtkrafts ägarkommuner. Projektet som avslutades under våren 2013 har bidragit till många nystartade företag i glesbygden. Jämtkraft rankades på femte plats i SKI, Svenskt Kvalitetsindex, där man årligen mäter kundnöjdheten bland elhandelsföretagen ilandet. Jämtkraft bibehåller sin starka ställning på marknaden. Även året innan kom Jämtkraft på femte plats. ~t

2 JÄMTKRAFT AB ~ss600i-6o64~ 2 (39) Verksamhet Jämtkraft med dotterbolag producerar, distribuerar och säljer elenergi och värme. Koncernen erbjuder dessutom bredbandsanslutning via fibernät och radioförbindelse samt energiförvaltning. Verksamheten är indelad i affärsområdena Elproduktion, Elhandel, Elnät, Värme och Telecom. Föregående års värden anges inom parentes. Affärsområde Elproduktion Affärsområdet omfattar elproduktionen i moderbolaget och dotterbolaget Kyrkberget Vindkraft AB samt intressebolagen Troms Kraftforsyning og Energi AS, Mullbergs Vindpark AB och Sjisjka Vind AB. Elproduktionen baseras på vattenkraft, kraftvärme och vindkraft. Affärsområdet erhåller elcertifikat för elproduktionen i vissa vattenkraftanläggningar och för vindkraftanläggningar. Under 2013 har affärsområdet erhållit elcertifikat från produktionen, vilket är färre än föregående år. På den nordiska elbörsen Nordpool delas Sverige in i fyra olika elområden där majoriteten av Jämtkrafts produktion finns i elområde 2. Under 2013 var det genomsnittliga spotpriset för elområde 2på Nord Poo133,85 öre/kwh. Dyraste månaden var september med 38,72 öre/kwh medan december var billigast med 29,20 öre/kwh. Den totala elproduktionen i Jämtkrafts egna anläggningar uppgick under året ti11882 GWh. Vattenkraftproduktionen uppgick till 781 GWh vilket är 16 procent lägre än normalårsproduktionen 930 GWh. Vindkraftsanläggningarna i Kyrkberget, Hornberget och Almåsa har under året sammanlagt producerat 101 GWh vilket motsvarar normalårsproduktionen. Jämtkrafts andel av produktionen vid Forsmarks kärnkraftverk uppgick till 250 GWh. Energiomsättning, GWh Vattenkraft, helägda anläggningar Vindkraft, helägda anläggningar Produktionsandel Forsmark Omsättningen ökade med 11,5 Mkr medan bruttoresultatet minskade med 77,2 Mkr i jämförelse med föregående år. Affärsområdet redovisar en vinst efter finansiella intäkter och kostnader på 10 Mkr, en resultatförsämring om 178 Mkr, vilket främst förklaras av låga produktionsvolymer under året i kombination med låga marknadspriser på el samt sämre resultat från finansiella terminskontrakt på grund av så kallade öppna positioner på marknaden jämfört med föregående år. Finansnettot påverkas negativt till följd av förvärvet av Troms Kraftforsyning og Energi AS. Det sämre resultatet från intressebolagen beror främst på nedskrivning av tillgångar i Troms Kraftforsyning og Energi AS samt negativt resultat i Sjisjka Vind AB. Resultat efter fin. poster, kkr Omsättning Energi, varor, material Bruttoresultat Övriga rörelsekostnader Koncerngemensamma kosfiader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto O15 Resultat från andelar iintresseföretag /' K,

3 JAMTK~FT EBB ( ) 3 (39) Affärsområde Elhandel Affärsområdet säljer energi till slutkund samt tillhandahåller förvaltningstjänster av elenergi fysiskt och finansiellt, elcertifikat, utsläppsrätter och miljövärden (ursprungsrätter). Affärsområdet omfattar elhandel i moderbolaget samt i dotterbolagen Scandem Market AB, Scandem OY, Scandem AB, Dalakraft AB samt Enkla Elbolaget AB. Dalakraft AB ägs ti1151 procent och Enkla Elbolaget är helägt dotterbolag till Dalakraft AB. Resultat efter fin. poster, kkr Omsättning Energi, varor, material Bruttoresultat Övriga rörelsekostnader Koncerngemensamma kostnader Personalkostnader Avskrivningar/nedskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat från andelar i intresseföretag Minoritetsandel Antalet kunder för affärsområdet uppgick per den 31 december 2013 ti st. Resultatet för affärsområdet påverkas av att invånarna i ägarkommunerna som har lokalprisavtal erhåller en rabatt som totalt motsvarar 52 Mkr för I maj 2012 infördes ett nytt lokalpris där rabatten synliggörs. Rabatten för 2012 uppgick till 29,3 Mkr och avsåg perioden maj tom december. Ökningen i omsättning och inköpskostnad trots minskad försåld volym beror på att förvärvet av dotterbolaget Dalakraft AB skedde under slutet av 2012 och påverkade således enbart tre månader av jämförelseåret, vilket även påverkar övriga kostnader och minoritetens andel. I resultatet ingår nedskrivning av aktierna i Scandem Market AB och Scandem OY vilket motsvarar 17,2 Mkr. Resultatandel intresseföretag avser Boo Energi Försäljnings AB. Affärsområde Elnät Affärsområde Elnät bedrivs i Jämtkraft Elnät AB och till viss del även i Jämtkraft AB. Affärsområdet ansvarar för koncernens region- och lokalnät och dess huvudsakliga verksamhet utgörs av elnätsverksamhet inom Östersunds, Krokoms och Åre kommuner samt delar av Bergs, Bräcke och Strömsunds kommuner. Verksamheten omfattar anläggningar från 0,4 kv till 145 kv, däribland drygt 840 mil elledningar och har kundanläggningar. Dessa kundanläggningar finns i såväl stadsbebyggelse som i avlägsen glesbygd i fjällområden. Affärsområdet tillhandahåller även entreprenadtjänster inom drift och underhåll. Under 2013 har affärsområdet fortsatt arbetet med det interna kabelnätet i Mullbergets vindkraftpark. Arbete med att färdigställa parken fortsätter under Affärsområdet har under året tecknat avtal med Statkraft för drift och underhåll av en 220 kv ledning i Mörttjärnberget i Bräcke kommun. Förberedelser för ombyggnad av fördelningsstationen i Brunflo har gjorts under året och ombyggnation startar när alla tillstånd är klara. Totalt överfördes under året GWh (1 924 GWh) till elnätet. Denna minskning beror på förändringar i Svenska kraftnäts regelverk avseende anslutning mot stamnätet. Av ovanstå-

4 intresseföretag JAMTKRAFT AB ( ) 4 (39) ende transporterades GWh (1 117 GWh) till slutkund. Nätförlusterna för året uppgick till 60 GWh. Överförd energi, GWh Levererat till angränsande nät Levererat till slutkund Nätförluster Nätomsättning Intäkterna för affärsområde Elnät uppgick till 435,3 Mkr vilket är en minskning med 30,9 Mkr jämfört med föregående år. Under året har det varit ett aktivt projekt (Mullberget) inom entreprenadverksamheten jämfört med två projekt (Mullberget & Sjisjka) föregående år, vilket ger minskade intäkter med ca 37 Mkr. Anslutningsintäkterna minskade med ca 9 Mkr jämfört med föregående år till följd av minskad utbyggnad av vindkraft i nätområdet och uppgår till 12,6 Mkr (22 Mkr). Under slutet av året gjordes en höjning av nätpriset med 5 procent. En beräknad försäkringsersättning på 12 Mkr avseende stormarna Hilde och Ivar som drabbade länet under sista kvartalet 2013 ingår i intäkterna. Kostnader för energi, varor och material minskar med ca 34,1 Mkr till följd av att det är ett projekt i entreprenadverksamheten jämfört med två föregående år. Kostnadsminskningen möts av ökade rörelsekostnader hänförliga till skador och avbrottsersättning isamband med stormarna Hilde och Ivar som beräknas till 24 Mkr. Årets avskrivningar enligt plan uppgick till 100,2 Mkr vilket är i nivå med föregående år. Affärsområdet redovisade för verksamhetsåret 2013 en vinst efter finansnetto om 66 Mkr. Minoritetsandelen avser JemtSka Östersund AB. Resultat efter fin. poster, kkr i Omsättning Energi, varor, material Bruttoresultat Övrigt rörelsekostnader Koncerngemensamma kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat från andelar Affärsområde Värme Affärsområdet omfattar produktion och försäljning av värme inom Åre, Krokoms och Östersunds kommuner samt elproduktion i kraftvärmeverket i Lugnvik och biogasmotorn i Torvalla samt försäljning av miljövärden (ursprungsgarantier). Verksamheten bedrivs i två olika bolag, Jämtkraft AB och Åre Fjärrvärme AB. Elcertifikat erhålls för elproduktionen i kraftvärmeverket och gasmotorn. Produktionen sker i huvudsak med lokala hållbara bränslen såsom trädbränsle, torv, spillvärme och deponigas. Ackumulator-tanken Arctura i Östersunds fjärrvärmenät gör det möjligt att lagra fjärrvärme samt att optimera elproduktionen. Under året har totalt 55 nyanslutningar hjorts till fjärrvärmenäten varav merparten är villakunder. De flesta anslutningarna har skett i Östersunds fjärrvärmenät, som omfattar Östersund, Frösön, Brunflo, Torvalla, Lugnvik och Ås. Nyanslutningarna innebar en beräknad ökning av försåld energi med ca 3,3 GWh. Fjärrvärmeförsäljningen uppgick totalt ti11606 GWh vilket är en minskning med

5 JAMTKRAFT AB ( ) 5 (3 9) 33 GWh jämfört med föregående år. Året 2013 var 11 procent varmare än ett normalår medan 2012 var ca 3 procent varmare än ett normalår. Kraftvärmeverket har under året producerat 206 GWh el, en ökning med 8 GWh jämfört med Utetemperaturen, el- samt bränslepriserna styr hur mycket el man kan producera i kraftvärmeverket. Utöver el- och värmeförsäljningen har affärsområdet erhållit ersättning för elcertifikat uppgående ti1141 Mkr. Ersättning från elcertifikaten kommer att upphöra från och med Fjärrvärmepriset höjdes från januari 2013 med 2 procent för fjärrvärmenäten inom Östersunds och Krokoms kommun. För näten i Åre kommun gjordes inga prishöjningar inför Priset i Östersunds och Krokoms kommun är fortfarande bland de lägre i landet. Värmeproduktion, GWh Försäljning, GWh Jämtkraft AB Åre Fjärrvärme AB uppgick den totala omsättningen för affärsområde Värme till 501 Mkr, vilket är en ökning med 3 Mkr jämfört med 2012, trots minskade leveranser. Förklaringen är erhållna försäkringsersättningar från äldre skador som överstiger de minskade intäkterna från värmeleverans, elförsäljning och elcertifikat. Rörelsens kostnader minskade med 42 Mkr jämfört med 2012 varav ca 21,5 Mkr avser minskade bränslekostnader som förklaras av att bränslemixen förändrats, att en ny bränsleterminal i Mörsil ger minskade transportkostnader samt av ett gynnsamt marknadsläge för råvaran. Minskade kostnader för material och underhåll förklaras till stor del av att det under 2012 gjordes en mer orrzfattande renovering i Kraftvärmeverket som saknar motsvarighet Årets avskrivningar enligt plan uppgår till 56 Mkr, vilket är i nivå med föregående år. Affärsområdet redovisar ett rörelseresultat på 109 Mkr vilket är 45 Mkr högre än föregående år. Resultat efter fin. poster, kkr Omsättning Energi, varor, material Bruttoresultat Övriga rörelsekostnader Koncerngemensamma kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Affärsområde Telecom Affärsområdet omfattar all verksamhet inom Jämtkraft Telecom AB och delar av verksamheten inom Jämtkraft Elnät AB. Affärsområdet erbjuder ett fibernät där operatörer och kunder kan hyra förbindelser för överföring av bredbandstjänster så som Internet, tv och telefoni. Jämtkraft Telecom AB är tillsammans med ett femtontal andra stadsnätsbolag delägare i Norrsken AB, vilket ger tillgång till ett fibernät som sträcker sig genom inlandet ner till Stockholm, Mälardalen och upp längs Norrlandskusten till Umeå. Under 2013 har 450 nya privatkunder, 70 företagskunder och 22 svartfiberkunder anslutits. Sedan hösten 2012är j,

6 JÄMTKRAFT AB ~ss600i-6o64> 6 (39) drift samt utbyggnad av optonätet outsourcat till Eltel Networks. Det sedan 2008 bedrivna EU-projektet för utbyggnad av fibernätet i glesbygd avslutades under försommaren Under 2014 ligger fokus på förstärkning av tekniken i det befintliga nätet för att kunna möta kundkrav och de nya tjänster som kommer att kunna levereras via nätet framöver. Omsättningen för affärsområde Telecom uppgick 2013 ti1141,2 Mkr, en ökning med 3,2 Mkr jämfört med Ökningen avser huvudsakligen anslutningsintäkter, totalt 520 anslutningar, att jämföra med 434 anslutningar Abonnemangsintäkterna uppgick till 31,5 Mkr, vilket är i nivå med utfallet Rörelsens kostnader uppgick till 23,1 Mkr, vilket är en minskning med 4,9 Mkr jämfört med Minskningen är till stor del ett resultat av den outsourcing av drift och utbyggnad som genomfördes hösten Avskrivningar uppgick till 10,2 Mkr, en ökning med 1,1 Mkr. Affärsområdet redovisade för verksamhetsåret 2013 en vinst efter finansnetto om 5,1 Mkr. Resultat efter fin. poster, kkr Omsättning Energi, varor och material Bruttoresultat Övriga rörelsekostnader Koncerngemensamma kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Ekonomisk analys koncernen Omsättningen ökade med 780 Mkr under året, en ökning med 22 procent. Rörelsens kostnader ökade med 822 Mkr vilket motsvarar 28 procent. Omsättnings- och kostnadsökningen beror till allra största delen på att Dala Kraft AB inkluderats med tolv månader 2013 jämfört med tre månader Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar minskade med 48 Mkr jämfört med föregående år. Rörelseresultatet iprocent av intäkterna, rörelsemarginalen, uppgick till 7,8 procent. Finansnettot uppgick ti1194 Mkr. Resultatet efter finansiella poster minskade med 115 Mkr. I procent av rörelsens intäkter blev resultatet efter finansiella poster, nettomarginalen, 4,2 (8,3) procent. Resultatet efter finansiellaposter irelation till genomsnittligt eget kapital, räntabiliteten, var 7,8 (13,3) procent. Soliditeten uppgick ti1130,3 (30,2) procent för Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick ti11487 Mkr (550 Mkr). Resultat efter fin. poster, kkr Omsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat från intresseföretag

7 JAMT~~IFT AB ( ) 7 (39) Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2013 till 155 Mkr vilket motsvarar 3,5 procent av omsättningen. De totala långfristiga räntebärande skulderna uppgick till Mkr, en minskning med 30 Mkr Mkr avser skulder till kreditinstitut av vilka 900 Mkr refinansieras inom ett år, 700 Mkr inom 2-5 år och 451 Mkr senare än 5år efter balansdagen. Resterande Mkr finansieras genom Östersunds kommuns certifikats- och obligationsprogram. Den effektiva årsräntan på koncernens låneskuld blev cirka 3 procent. Investeringar Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar minskade med 103 Mkr och investeringarna ifinansiella anläggningstillgångar minskade med Mkr jämfört med föregående år. Årets investeringar i affärsområde Elproduktion avser främst fortsatt byggande av Hissmofors vattenkraftstation 6 vilken kommer att färdigställas under Årets investeringar inom affärsområde Elnät uppgick till 37 Mkr vilket är en minskning med 24,5 Mkr jämfört med föregående år. Investeringarna inom Värmeaffären uppgick till 10 Mkr vilket är 21 Mkr lägre än föregående år. Affärsområde Telecoms investeringar i fibernät och aktiv utrustning uppgick till 19 Mkr vilket är 11,6 Mkr högre än föregående år. Koncernens självfinansieringsgrad uppgick till 145,7 procent för 2013 (29,4 procent). Investeringar inkl pågående nyanläggningar och statsbidrag, kkr Elproduktion och Elhandel Hissmofors vattenkraftstation Kattstrupeforsens vattenkraftstation Billsta vattenkraftstation Finansiella investeringar Övrigt Elnät Mätare, bilar, övrigt Förnyelseåtgärder, utbyggnad av överförings- och distributionsnät Värme Distributionsnät Produktionsanläggningar Telecom Fibernät för datakommunikation Statsbidrag fibernät Kommunikationsutrustning &övrigt Fastigheter & IT Summa investeringar Moderbolaget Omsättningen minskade med 120 Mkr jämfört med 2012 och förklaras av minskad elhandelsförsäljning och lägre elproduktion. Genomförda effektiviseringar iverksamheten har lett till minskade rörelsekostnader. Årets avskrivningar uppgick ti1199 Mkr och ligger i nivå med föregående år. Rörelseresultatet försämrades med 101 Mkr och uppgick till 203 Mkr. Finansnettot försämrades med 10 Mkr i moderbolaget jämfört med föregående år till följd av ökat lånebehov för moderbolaget. Nedskrivning av aktier i dotterbolag uppgick till 15 Mkr (20 Mkr) och utdelningar från dotterbolag till 13 Mkr (57 Mkr).

8 JAMTKRAFT AB ( ) 8 (39) Resultatet efter finansiella poster försämrades med 150 Mkr och förklaras huvudsakligen av ett sämre resultat för affärsområde Elproduktion. Resultat efter fin. poster, kkr Omsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Nedskrivning aktier Utdelning Koncernens riskhantering Koncernens affärsrisker kan beskrivas utifrån tre huvudområden, rörelserisker, finansiella risker och övriga risker. Rörelseriskerna Rörelseriskerna är verksamhetsanknutna, till exempel anläggnings- och egendomsrisker, haveri i en anläggning eller liknande. Riskerna hanteras genom försäkringsskydd och revisioner. Vidare finns det politiska risker och dessa hanteras via branschorganisationer och deltagande vid remissutskick och övrig omvärldsbevakning. Finansiella risker För att möta och kontrollera de finansiella riskerna finns interna policydokument för varje affärsområde samt Östersunds kommuns finanspolicy. De finansiella riskerna består i huvudsak av valuta-, kredit-, ränte-, likviditets-, elkrafts-, volym- och elcertifikatsrisker. Valutarisker Avser risken för negativ påverkan på koncernens resultat till följd av rörelser i valutakurser. Valutarisker uppstår främst i handel med elkraft. Elmarknaden använder EUR som basvaluta för såväl spothandel som finansiella terminer. Dessa risker hanteras genom valutasäkringar. Nivån på säkringarna styrs genom riskpolicy för respektive affärsområde. Fran och med 2014 flyttas alla valutapositioner avseende terminskontrakt till Jämtkrafts internbank. Självständiga utländska verksamheter omräknas i konsolideringen av koncernen och påverkar enbart balanserade vinstmedel. Kreditrisk Kreditrisker avser resultatsvängningar beroende på att utgivare eller andra motparter inte uppfyller sina förpliktelser och består av motparts-, lands- och likviditetsrisker. Koncernens kredit- och kravrutiner syftar till att minimera bundet kapital och begränsa kreditförluster. Kreditrisken hanteras enligt koncernens kreditpolicy. Ränte- och likviditetsrisk Visar risken för att ränteförändringar påverkar koncernens resultat negativt. Fördelningen mellan lån med kort respektive lång räntebindningstid anpassas så att önskad stabilitet uppnås. Genom att ingå ett flertal ränteswapavtal med olika livslängd, där Jämtkraft AB byter rörlig ränta mot fast ränta, reduceras risken i låneportföljen. Cirka 25 procent av portföljen löper numera till rörlig ränta.

9 JÄMTKRAFT AB ~ss600i-6o64> 9 (39) Elkraftsrisker Avser risken för negativ påverkan på koncernens resultat till följd av förändringar i marknadspris på elkraft. Dessa risker hanteras genom elprissäkringar och nivå på säkringar styrs genom riskpolicy för respektive affärsområde. Från och med 2014 flyttas alla positioner i elprissäkringar till Jämtkraft Internbank. Volymrisker Avser risken för negativ påverkan på koncernens resultat till följd av förändringar i förväntade volymer. Volymrisker finns framför allt i elproduktion, elhandel, elcertifikat och värme. Dessa är generellt svårare att säkra sig emot, hanteringen av volymrisk regleras genom riskpolicy för respektive affärsområde. Stor vikt läggs vid att löpande prognostisera och följa upp förväntade volymer för att kunna säkra rätt mängd i enlighet med gällande riskpolicy. Jämtkraft säkrar sin egen elproduktion via finansiella och fysiska kontrakt i enlighet med vår förvaltningspolicy. Vattenkraftproduktionen varierar beroende på nederbörd. Denna volymrisk hanteras genom att produktionsprognoser löpande utförs och ligger till grund för hur prissäkring av produktion ska ske. Prissäkring sker mot terminsmarknaden. Elcertifikatrisker Avser risken för negativ påverkan på koncernens resultat till följd av förändringar i marknadspris på elcertifikat. Elcertifkatrisker finns i elproduktion och elhandel. Dessa risker hanteras genom prissäkringar och nivå på säkringar styrs genom riskpolicy för respektive affärsområde. Övriga risker För att möta och kontrollera övriga risker som innefattar risker som operativa risker (t ex, icke agerande, mänskliga fel eller brottsligt uppsåt), ryktesrisker eller personsäkerhet så regleras agerande för anställda i företaget med policy och instruktioner. Genom intern kontroll följer vi upp regelefterlevnaden. Miljöcertifiering Jämtkraft är miljöcertif erat enligt ISO sedan Certifikatet omfattar produktion och distribution av el och värme, utbyggnad av fibernätet samt marknadsföring av energi och bredbandsanslutningar. Företaget omfattas av externa miljörevisioner vid två tillfällen per år. Jämtkraft Miljöfond Jämtkraft Miljöfond är ett finansiellt ramverk med kompetens för aktiviteter inriktade på att skydda och återskapa hotade biologiska värden i anslutning till Jämtkrafts verksamhet. Miljöfondens styrelse om fem personer är samansatt av bred kompetens. Här finns representation från koncernstyrelse, verksamheten, och tre oberoende ledamöter hämtade från akademi och forskning. Miljöfonden har påbörjat ett systematiskt arbete med fördjupning ivattenkraft-, vindkraft-, och biobränslefrågor med inriktning mot ökad biologisk mångfald. Miljöfonden tar inte emot eller delar ut bidrag. Tillstånd/anmälningar Koncernen bedriver tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter enligt förordning om miljöfarlig verksamhet. Tillstånden avser värmeanläggningar och vindkraftsparker. De anmälningspliktiga verksamheterna berör mindre enheter för värmeproduktion samt vindkraftverk. Jämtkraft har också tillstånd för torvbrytning, för dammar i anslutning till kraftstationer, för elproduktion samt för mellanlagring av impregnerade stolpar Miljöpåverkan Fjärrvärmens bränslemix bestod under 2013 ti1199 procent av hållbara bränslen. Jämtkrafts värmeanläggningar har effektiv förbränning och rökgasrening, samt låga utsläpp av försurande ämnen, tungmetaller och koldioxid. Torv har fördelaktiga förbränningstekniska 1, `t

10 JÄMTKRAFT AB ~ss600i-6o64~ 10 (39) egenskaper då den eldas tillsammans med trädbränslen. Idag bryts torv på 1 promille av landets totala torvmarksareal. Utbyggnad av vattenkraft har historiskt sett inneburit en förändring av biotoper och arter, lokalt och regionalt. Vindkraft svarar i dag för drygt 5 procent av Sveriges elanvändning. Under de senaste 10 åren har ökningen varit snabb. Potentialen att bygga ut vindkraften är mycket stor. Vindkraft ger låga utsläpp vid elproduktion. Samtliga verksamheter påverkar allmänna intressen samt biologisk mångfald. Målanalys Jämtkrafts ägare, Östersunds, Åre och Krokoms kommuner, har i sitt ägardirektiv fastlagt följande ekonomiska mål för Jämtkrafts verksamhet: Soliditeten i Jämtkraft skall ligga inom intervallet procent räknat som rullande 36-månaders medeltal. För uppgår soliditeten i snitt ti1131,8 procent. Jämtkraft skall ha en räntabilitet på eget kapital, beräknat på resultatet före skatt med 36-månaders medeltal, om 10 procent som riktvärde. För uppgår räntabiliteten före skatt i snitt till 12,1 procent. Utsikter för 2014 För de kommande åren spås fortsatt låga elpriser vilket leder till att Jämtkraft har svårt att få lönsamhet iinvesteringar avseende elproduktion. Fortsatt låga elpriser kan påverka värderingen av befintliga tillgångar vilket på sikt kan leda till nedskrivningar. De senaste åren har Jämtkraft haft stort fokus på tillväxt vilket leder till att arbetet kommer att fokuseras på att konsolidera verksamheter, utvinna synergier och integrera de förvärvade företagen de kommande åren. Den 1 januari 2014 startades en internbank i syfte att minimera finansiella risker, centralisera och effektivisera riskhanteringen inom koncernen. Styrelsearbetet under året Jämtkraft AB:s styrelse består av åtta ledamöter med fyra ersättare. Östersunds kommun utser fem ledamöter och två ersättare samt en extern ledamot medan Åre och Krokoms kommuner utser en ledamot och en ersättare vardera. Dessutom utser de anställdas organisationer två ledamöter och två ersättare. Styrelsens sammanträden följer en årlig plan ägnad att säkerställa erforderligt beslutsfattande samt styrelsens behov av information. Arbetet i övrigt följer den gällande arbetsordningen för styrelsen. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens axbets- och ansvarsområden, arbetsuppgifter och beslutanderätt. Av arbetsordningen framgår också arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande samt verkställande direktören. Styrelsen har under året haft sju sammanträden varav ett konstituerande. Förutom uppföljning och rapportering av den löpande verksamheten har styrelsen behandlat koncernens strategiska inriktning samt koncernens ekonomiska utveckling. Styrelsen har även haft att ta ställning till investeringar.

11 JÄMTKRAFT AB ~ss600i-6o64~ 11 (39) Förslag till vinstdisposition Koncernen Enligt den upprättade koncernbalansräkningen utgör vinsten för året kronor, vartill kommer balanserade vinstmedel om kronor. Aktiekapitalet uppgår till kronor och eget kapital uppgår totalt ti kronor. Moderbolaget Styrelsen och verkställande direktören föreslår, att de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen i moderbolaget, från föregående år balanserade vinstmedel jämte årets resultat skall disponeras så att till aktieägarna utdelas till nästa år överföres kronor kronor kronor kronor kronor kronor Utdelning Utdelningen för 2013 föreslås ti kronor vilket motsvarar 285,71 kr per aktie.

12 kkr JAMTKRAFT AB ( ) 12 (39) Koncernens resultaträkning Belopp i Not Rörelsens intäkter mm 1, 2, 3 Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader 3 Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader S Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar iintresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Redovisad skatt Minoritetsandel Årets resultat

13 JÄMTKRAFT AB ~ss600i-6o64> 13 (3 9) Koncernens balansräkning Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter Nyttjanderätter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer I S Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Fordringar hos intressebolag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Summa omsättningstillgångar Fordringar hos Östersunds kommun Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR

14 JÄMTKRAFT AB ~ss600i-6o6a> 14 (39) Koncernens balansräkning Belopp i kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 22 Aktiekapital ( aktier) Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintressen Avsättningar Avsättning för pensioner Uppskjuten skatt Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till Östersunds kommun Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Skulder till intresseföretag - - Skulder till Östersunds kommun Kortfristig del av långfristig skuld Leverantörsskulder ~ ~ Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

15 JÄMTKRAFT AB ~ss600i-6o64> 15 (39) Koncernens kassaflödesanalys Belopp i kkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar Kapitalandel intressebolag Omräkningsdifferens - 51 Upplupen ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /Minskning (+) av varulager Ökning (-) /Minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+) /Minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av andelar i intresseföretag Förvärv av koncernföretag*) Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Statsbidrag Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring av långfristiga fordringar Förändring av långfristiga skulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde LIKVIDA MEDEL Likvida medel vid årets början -Årets kassaflöde Likvida medel vid årets slut *~ Anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Korta skulder Minoritet Negativ goodwill Utbetald köpeskilling Likvida medelidet förvärvade bolaget Påverkan på koncernens likvida medel

16 JÄMTKRAFT AB ~ss600i-6o64~ 16 (39) Moderbolagets resultaträkning Belopp i kkr Not Rörelsens intäkter mm 1, 3 Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader 3 Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader S Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Redovisad skatt Årets resultat

17 JÄMTKRAFT AB ~ss600i-6o64~ 17 (39) Moderbolagets balansräkning Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer S Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos Östersunds kommun Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

18 JÄMTKRAFT AB ~ss600i-6o64> 18 (39) Moderbolagets balansräkning Belopp i kk~ Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 22 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avskrivningar utöver plan Summa obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för pensioner Uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till Östersunds kommun Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till koncernföretag Skulder till Östersunds kommun Kortfristig del av långfristig skuld Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder ~ Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

19 JÄMTKRAFT AB ~ss600i-6o64> 19 (39) Moderbolagets kassaflödesanalys Belopp i kkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar Nedskrivningar Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar Upplupen ranta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning(+) av varulager Ökning (-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning (+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten ~ $87 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring av långfristiga fordringar Förändring av långfristiga skulder Betalda koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde LIKVIDA MEDEL Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde *~ Likvida medel vid årets slut *)Nettoutbetalningar avseende finansiella poster uppgick till 43 Mkr (-I S Mkr)

20 JÄMTKRAFT AB ~ss600z-6o64~ 20 (39) Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Årsredovisningslagen samt rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden och FAR. Vägledning har även hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer för att ge en mer rättvisande bild av verksamheten. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år förutom att eget kapital i koncernen inte klassificeras i fritt och bundet kapital i enlighet med 7 kap. 14 ÅRL. Koncernredovisning Koncernredovisning har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Koncernbokslutet omfattar moderbolaget och alla bolag där Jämtkraft vid årsskiftet ägde mer än 50 procent av aktiekapitalet eller för övrigt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden, enligt vilken anskaffningsvärdet av aktier i dotterbolagen elimineras mot värdet av dotterbolagens egna kapital inklusive 78 procent av obeskattade reserver vid förvärvstidpunkten för respektive bolag. Resterande övervärden har höjt koncernens anläggningstillgångar ibyggnader och mark, tekniska anläggningar samt inventarier och installationer och skrivs av under dessa tillgångars beräknade återstående livslängd. Intresseföretag är de företag för vilka Jämtkraft har ett betydande inflytande, men inte ett bestämmande inflytande, över den driftsmässiga och finansiella styrningen, genom andelsinnehav mellan 20 och 50 procent av röstetalet. Intresseföretagen redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Detta innebär att koncernens andel i respektive företags resultat före skatt inräknas i Jämtkrafts rörelseresultat. Andelar i intresseföretagens beräknade skatt redovisas som skattekostnad. Det bokförda värdet av andelarna i intresseföretagen förändras varje år i koncernbalansräkningen med andel av nettoresultatet. Erhållna utdelningar minskar andelarnas bokförda värde och påverkar ej koncernens resultaträkning. Balansräkningar och resultaträkningar från självständiga utlandsverksamheter som har konsoliderats ikoncernredovisningen har omräknats till rapportvalutan enligt dagskursmetoden. Konsolideringen av intressebolaget Troms Kraftforsyning og Energi AS har gett en ackumulerad negativ valutaomräkningseffekt om 141,8 Mkr på eget kapital. Integrerade utländska dotterföretag omräknas enligt monetära metoden. Lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas inte enligt UFR 2 utan över resultaträkningen. Intäkter Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp). Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ersättning i form av ränta eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utdelning redovisas när aktieägarens rätt att is utdelning bedöms som säker. Periodisering Jämtkraft Elnät AB har periodiserat anslutningsavgifter från vindkraftanslutningar utifrån anläggningarnas ekonomiska livslängd.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Under året har affärsområde Värme färdigställt en stor utbyggnad av fjärrvärmenätet i Brunflo. Totalt har 380 hushåll anslutit sig.

Under året har affärsområde Värme färdigställt en stor utbyggnad av fjärrvärmenätet i Brunflo. Totalt har 380 hushåll anslutit sig. JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2010, bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Org.nr. 556048-9154 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer