Kartering av översvämningsrisker vid Vänern

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartering av översvämningsrisker vid Vänern"

Transkript

1 Centrum för klimat och säkerhet Rapport 2013:1 Kartering av översvämningsrisker vid Vänern Jan-Olov Andersson, Barbara Blumenthal och Lars Nyberg Centrum för klimat och säkerhet Karlstads Universitet Vänerkommuner i samverkan

2

3 Kartering av översvämningsrisker vid Vänern Jan-Olov Andersson, Barbara Blumenthal och Lars Nyberg Centrum för klimat och säkerhet, Karlstads Universitet 2013:1

4 Kartering av översvämningsrisker vid Vänern Jan-Olov Andersson, Barbara Blumenthal och Lars Nyberg Centrum för klimat och säkerhet 2013:1 ISSN ISBN Författarna Karlstads universitet Centrum för klimat och säkerhet Karlstad Tryck: Universitetstryckeriet, Karlstad 2013

5 Sammanfattning I denna studie genomfördes en översvämningskartering och -analys som utgick från fyra extrema vattennivåer i Vänern. Baserat på höjddata från den Nya Nationella Höjdmodellen (NNH) generades utbredningspolygoner med hjälp av GIS för de fyra översvämningsnivåerna. Överlagringsanalyser gjordes sedan med kartskikt för väg, mark och byggnader samt för vissa kommuner även befolkning för att urskilja vägsträckor, markområden, byggnader och boende inom översvämningsutbredningen vid de fyra nivåerna. Översvämningskartor togs fram i pdf-format och Google Earth-format. GIS-analysen har genererat kvantitativa data för översvämmade vägsträckor, markytor antal byggnader etc. Vidare har en objektsbaserad analys genomförts utifrån kartmaterial och kommunala data över sårbara anläggningar och funktioner. Resultaten har sammanställts kommunvis och för Vänerområdet i sin helhet i form av text, tabeller och diagram. Det som drabbas först vid en översvämning i Vänern är dels objekt som utifrån sina funktioner ligger vattennära t.ex. fritidsanläggningar, men även viktiga vägar som E18 och E45. Järnvägsträckan Göteborg-Karlstad-Stockholm översvämmas redan vid 100-årsnivån. Med stigande vattennivå drabbas allt fler objekt och samhällsviktiga funktioner. De städer som påverkas mest är Karlstad, Kristinehamn, Mariestad, Lidköping och Vänersborg. De direkta skadekostnaderna för en 100-årsnivå i Vänern har beräknats till Mkr, där en möjlig vindeffekt kan ge ytterligare upp till 120 Mkr i skadekostnader. För en dimensionerande nivå skulle skadekostnaderna bli av en helt annan storleksordning och uppgå till ca 9,8 miljarder kr. Vid denna nivå skulle stora indirekta skador uppstå som vi inte har haft möjlighet att värdera ekonomiskt. De största kostnaderna kan kopplas till översvämmade byggnader. I en absolut jämförelse med Mälaren av kvantitativa data för översvämmade vägar, markområden och antal byggnader är konsekvenserna vid Vänern något lägre. Studien genomfördes på uppdrag av och i samarbete med Vänerkommunerna i samverkan om Vänerns reglering 1 av Jan-Olov Andersson, Barbara Blumenthal och Lars Nyberg på Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet. 1 Ett kommunalt samarbetsorgan med fokus på frågor kring översvämning och Vänerns reglering 1

6 2

7 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Uppdraget Översvämningsproblem vid Vänern År 2000 och därefter Speciella förhållanden för Vänerns översvämningshot Metodbeskrivning GIS-verktyg Datatillgång och databearbetning Beräkning av vattennivåer Höjddata Kommundata Omräkning av vattennivåer Översvämningskarteringen Beräkning av sårbarhetsmått Begränsningar och osäkerheter Resultat av kartering Kristinehamns kommun Översvämningskartering Sårbarhetskartering Sammanfattning av sårbarhetskartering Gullspångs kommun Översvämningskartering Sårbarhetskartering Sammanfattning av sårbarhetskartering Mariestads kommun Översvämningskartering Sårbarhetskartering Sammanfattning av sårbarhetskartering Götene kommun Översvämningskartering Sårbarhetskartering Sammanfattning av sårbarhetskartering Lidköpings kommun Översvämningskartering Sårbarhetskartering Sammanfattning av sårbarhetskartering Grästorps kommun Översvämningskartering Sårbarhetskartering Sammanfattning av sårbarhetskartering Vänersborgs kommun Översvämningskartering Sårbarhetskartering

8 3.7.3 Sammanfattning av sårbarhetskartering Melleruds kommun Översvämningskartering Sårbarhetskartering Sammanfattning av sårbarhetskartering Åmåls kommun Översvämningskartering Sårbarhetskartering Sammanfattning av sårbarhetskartering Säffle kommun Översvämningskartering Sårbarhetskartering Sammanfattning av sårbarhetskartering Grums kommun Översvämningskartering Sårbarhetskartering Sammanfattning av sårbarhetskartering Karlstads kommun Översvämningskartering Sårbarhetskartering Sammanfattning av sårbarhetskartering Hammarö kommun Översvämningskartering Sårbarhetskartering Sammanfattning av sårbarhetskartering Sammantagen analys för alla kommuner Vänern i stort Jämförelse mellan kommuner Potentiella skadekostnader Metodik för skadeberäkningar årsnivå (45,53 m ö.h. RH00 Vänersborg) a. Resultat från riskkartering i kombination med data för skadekostnader b. Skadekostnader enligt Blumenthal (2010) årsnivå med vindpåverkan (45,85-46,34 m ö.h.) Indirekta och intangibla skador vid 100-årsnivån Dimensionerande nivå (46,38 m ö.h. RH00 Vänersborg) Dimensionerande nivå med vindpåverkan (46,71-47,19 m ö.h.) Indirekta och intangibla skador vid dimensionerande nivå Skadekostnader under en hundraårsperiod Diskussion Metod, data och osäkerheter Specifika förhållanden i Vänern - varaktighet, vindeffekt och tillflöden Samlad bedömning av Vänerns översvämningsrisker Referenser

9 1. Bakgrund 1.1 Uppdraget I denna rapport redovisas resultaten från projektet Sårbarhet och potentiella skadekostnader vid översvämning i Vänern. Studien är resultatet av att Vänerkommuner i samverkan om Vänerns vattenreglering, genom dåvarande ordförandekommunen Mariestad och Karlstads universitet i mars 2010 tecknade ett avtal om denna fördjupade studie av översvämningsrisker vid Vänern. Projektet var avsett att genomföras under 2010, med ett förbehåll om att det krävdes tillgång till Lantmäteriets nya höjddatabas för att kunna genomföra projektet. Eventuell försening av nya höjddata skulle ge motsvarande försening av projektet. Med facit i hand kan vi konstatera att det blev en avsevärd försening av höjddataleveranserna på grund av olika hinder för att genomföra den flygburna laserskanningen. Så sent som i januari 2012 levererades de sista höjddata för Vänerregionen och därmed har projektet blivit ca två år försenat. Den formulerade målsättningen för projektet var att: Redovisa de studier som var gjorda under 2009 för Vänerkommunerna på ett seminarium. Detta seminarium hölls i Trollhättan den 26 februari 2010 och inbjudna var förutom Vänerkommunerna även de båda länsstyrelserna m fl. Beskriva potentiella skador vid två höga vattennivåer, kostnaden för dessa skador och att ge en samlad skadebild under en hundraårsperiod. Det som vi främst avsåg att analysera var särskilt allvarliga konsekvenser, t.ex. problem för större bostadsområden, störningar för infrastruktur såsom vägar, järnvägar, elnät och VAsystem liksom driften av större industrier. Samtliga huvudorter i respektive kommun samt viktigare anläggningar i områden utanför tätorterna omfattades av arbetet. Resultatet av denna del av projektet föreligger i denna rapport. De två nivåer som valdes ut för analysen har kompletterats med en adderande vindeffekt, vilket gjort att det är totalt fyra nivåer som studerats. De risker som har beaktats är uteslutande kopplade till Vänerns yta och nivå, och således är inte effekter av höga nivåer i Vänerns tillflöden inkluderade i studien. Studien har genomförts i samverkan med Vänerkommunerna, som bland annat stått för leverans av viss grundläggande data avsett för GIS-analys. 5

10 1.2 Översvämningsproblem vid Vänern År 2000 och därefter Den allvarligaste översvämningen i Vänern i modern tid inträffade under hösten och vintern då Vänerns yta steg ca 1,3 m över det normala. Översvämningen varade under flera månader. Blumenthal (2010) har beskrivit händelsen och redovisat de skador och kostnader som uppstod. Rapporten tar upp skador som dokumenterats, t.ex. i samband med ersättningsanspråk till staten. Det gick dock inte att få någon heltäckande bild av de ekonomiska konsekvenser som Väneröversvämningen ledde till. För en del sektorer såsom lantbruk, yrkesfiske och de kommunala verksamheterna fanns ekonomiska värderingar medan de saknades för skogsbruk, delar av transportsektorn och industrin. En uppskattning av hushållens skador i Värmland gjordes med hjälp av skadebeloppen som utbetalades av Länsförsäkringar Värmland. Kommunerna utmed Vänerkusten fick omfattande skador på avlopps- och dagvattennät och reningsverk. Kommunala, strandnära fritidsområden såsom fritidshamnar, campingplatser, badplatser och sjönära gång- och cykelvägar skadades i nästan alla berörda kommuner. Vänerns framtida översvämningsrisker redovisades i Klimat- och sårbarhetsutredningens delbetänkande om Sveriges stora sjöar (SOU 2006:94) som publicerades hösten Analysen var baserad på tidigare höjddata av låg kvalitet och en schablonmässig bedömning av potentiella skador. I den summering som gjordes för potentiella skadekostnader framkom att en 100 årsnivå i Vänern skulle kunna ge skador för ca 10 miljarder kronor och en årsnivå för ca 22 miljarder kronor. De typer av skador som beräknades orsaka störst kostnader var på bebyggelse, industri, VA-system och vägar. Grahn (2009) gjorde en kritisk granskning av utredningens skadekostnader för Vänern och fann att vissa typer av kostnader inte var medräknade vilket pekade på att de potentiella skadekostnaderna sannolikt var underskattade. Särskilt var det den högre översvämningsnivåns konsekvenser som ansågs underskattade. De typer av kostnader som inte var med i beräkningen var irreparabla skador på byggnader på grund av översvämningens långa varaktighet och flera typer av indirekta skador till följd av skador och funktionsbortfall på transportsystem, el- och VA-system, handel, etc. SMHI följde 2010 upp de modellresultat som låg till grund för Klimat- och sårbarhetsutredningens beräkningar för Vänern. Arbetet var ett uppdrag från länsstyrelserna och Länsförsäkringar. De nya beräkningarna visade att de två översvämningsnivåerna (med återkomsttid på 100 respektive år) kunde räknas ner. De nya beräkningarna från SMHI har legat till grund för riskanalysen i denna rapport, och i kapitel 2 beskrivs dessa nivåer mer ingående. Klimat- och sårbarhetsutredningens resultat tillsammans med erfarenheter från översvämningen som inträffade 2000/2001 har lett till att stat, län och kommuner ökat sina ansträngningar att analysera och åtgärda översvämningsrisker vid Vänern. Under hösten 2008 sänktes Vänerns medelvattennivå ca 15 cm efter en överenskommelse mellan länsstyrelserna och Vattenfall. Sänkningen av medelnivån beräknades kunna ge en sänkning 6

11 av eventuella översvämningsnivåer med upp till 30 cm (Bergström et al., 2010). Sänkningen var gjord under en försöksperiod fram till 2012 men har förlängts till Förutom minskade översvämningsrisker har andra konsekvenser uppmärksammats, t.ex. påverkan på den sociala användningen av Vänern (Persson, 2009) och som en trolig bidragande faktor till en ökning av vegetationstillväxten i Vänerskärgården (t.ex. Finsberg och Paltto, 2010). Även på kommunal nivå kan man se ansträngningar för att hantera översvämningsrisker. Bland annat har Karlstads kommun antagit ett översvämningsprogram baserat på en riskanalys som inkluderar Vänern och Klarälven. Programmet som antogs av kommunfullmäktige 2010 innehåller åtgärdsförslag riktade mot kommunal planering, teknisk försörjning och operativa insatser inom framför allt räddningstjänst. Även åtgärder för kommunikation med medborgare och andra finns redovisade. EU-projektet SAWA som drevs bestod av totalt 22 parter från fem länder. De sex svenska parterna 2 och deras aktiviteter i projektet hade en tyngdpunkt mot Vänerområdet. I Lidköping gjordes ett arbete mellan Länsstyrelsen och kommunen där syftet var att ta fram en kommunal plan för hantering av översvämningsrisker. Även delar av Karlstads arbete som nämndes ovan var del av SAWA-projektet. Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland gav under 2011 ut en handbok Stigande vatten för fysisk planering i översvämningshotade områden, inklusive Vänerområdet. Handboken ger råd och riktlinjer för bland annat lokalisering av byggnader och anläggningar utifrån rådande risksituation, och också exempel på åtgärder för att minska riskerna Speciella förhållanden för Vänerns översvämningshot De fysiska skadeverkningar som en översvämning medför är en funktion av framför allt stigningshastighet, vattendjup, flödeshastighet, översvämningens utbredning och översvämningens varaktighet. Översvämningens varaktighet och tiden från varning tills den inträffar är viktiga faktorer som i stor grad påverkar omfattningen av skadorna. Det speciella med en översvämning i Vänern är den ovanligt långa varaktigheten som beror på att sjöns utflöde i Göta älv i normalfall är begränsad till 1030 m 3 /s, bland annat för att minska skredrisken i Götaälvdalen. Efter att nivån under översvämningen 2000/2001 kulminerade på 45,67 m (RH00 Vänersborg) tog det 5,5 månader tills den hade sjunkit till under sjöns dämningsgräns på 44,85 m trots att tappningen under längre perioder låg mellan m 3 /s (Figur 1). Vänerns nivå låg i 7,5 månader över dämningsgränsen 3. För högre nivåer måste man räkna med ännu längre varaktigheter. Stigningshastigheten under en översvämning i Vänern är förhållandevis låg, vilket beror på sjöns stora yta. I december 2000 när inflödet nådde sitt toppvärde på 2600 m 3 /s, steg Vänerns nivå med i genomsnitt 2 cm per dygn. 2 De svenska parterna var SMHI, SGI, Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland, Karlstads kommun och Karlstads universitet (Centrum för klimat och säkerhet) 3 Tappningsstrategin ändrades

12 I områden som är översvämmade under lång tid kan man räkna med erosionsskador och skador orsakade av påverkan av is och bråte. Vågpåverkan leder till erosionsskador längs stränderna. Material som sediment, bråte eller is som vatten för med sig kan orsaka ytterligare skador. Även olika indirekta effekter ökar då det dröjer lång tid innan samhällsfunktioner kan återställas. Det gäller t ex transportsystem och elförsörjning, och tillgänglighet och eventuella störningar för näringsliv såsom industri och handel. Figur 1. Diagram över vattenstånd i Vänern under översvämningen 2000/2001. Angivet är också medelvattenstånd för perioden , dämningsgräns och nivådifferens per dag (högra skalan). Vattennivån i Vänern påverkas lokalt också av vind. En stark och ihållande pålandsvind kan på kort tid addera 0,3 till 0,8 m (platsberoende) enligt de beräkningar som gjorts av SMHI (2010). Denna typ av vindpåverkan har inkluderats i de riskanalyser som gjorts under de senaste åren. En viktig aspekt man bör ta hänsyn till i en bredare riskbedömning på t.ex. kommunal nivå är att en översvämning i Vänern orsakas av höga inflöden via sjöns tillflöden, vilka i sin tur kan orsaka översvämningsproblem samtidigt eller strax innan Vänerns högsta nivå kommer att inträffa. Ett exempel på detta inträffade 2000/2001 då i stort sett samtliga tillflöden hade höga flöden. Särskilt stora problem inträffade i Byälven/Glafsfjorden 4. 4 Jämför exempelvis Naturolycksdatabasen Översvämning i Arvika

13 2. Metodbeskrivning 2.1 GIS-verktyg GIS-datakonvertering och -transformering gjordes i FME (Safe Software, 2011) Översvämningskartering och -analys utfördes i ArcGIS (ArcMap 10 med tilläggsverktyg (ESRI, 2011)). Google Earth (Google, 2012) användes för visualisering av översvämmade områden. 2.2 Datatillgång och databearbetning Beräkning av vattennivåer Nivåerna som ligger till grund för karteringarna är resultaten av SMHI:s beräkningar som redovisas i rapporten Fördjupad studie rörande översvämningsriskerna för Vänern (Bergström m.fl., 2010). Dessa nivåer är lägre än de som angavs i Klimat- och sårbarhetsutredningen (2006), delvis för att det tas hänsyn till den nya tappningsstrategin för Vänern som infördes hösten 2008 och som styrs av hydrologiska prognoser. Strategin ska kunna sänka de högsta nivåerna med cm. Med hänsyn till detta beräknas dagens 100-årsnivå 5 till 45,33 m (RH00 Vänersborg). Utöver detta beräknades den dimensionerande nivån och blir 46,08 m (RH00 Vänersborg) om den nya tappningsstrategin tillämpas. Dessutom har mer detaljerade klimatscenarier använts vid uppskattning av klimatförändringarnas påverkan. Effekten av klimatförändringen antas ligga på 20 cm nivåhöjning för 100-årsnivån och mellan cm för den dimensionerande nivån 6 i slutet av detta århundrade. Slutligen har en ny analys av vindens påverkan på vattennivån gett platsberoende nivåökningar mellan cm genom s.k. uppstuvning. Till detta tillkommer en temporär höjning på % 7 av dessa värden genom s.k. uppskvalpning. Tabellen nedan ger en överblick över dessa nivåer årsnivå inträffar genomsnittligt en gång på 100 år. Sannolikheten för att en sådan nivå uppnås är alltså 1/100 för varje år. 100-årsnivån kan dock inträffa flera gånger under en 100-årsperiod eller inte alls. Sannolikheten att 100-årsnivån inträffar en eller flera gånger på 100 år är 63 % (en gång 37 %, två gånger 18 %, tre gånger 6 %, fyra gånger 1 %). Sannolikheten att 100-årsnivån inte inträffar under 100 år ligger på 37 %. 6 Dimensionerande nivå eller årsnivå är en vattennivå som statistisk sett inträffar i genomsnitt en gång på år. Sannolikheten att den dimensionerade nivån inträffar under en 100-årsperiod ligger på 1 %. 7 I denna rapport har medelvärdet 62,5% använts för att beräkna den temporära uppskvalpningseffekten. 9

14 Tabell 1. Beräkning av 100-årsnivåer och dimensionerande nivåer i Vänerkommunerna med dagens tappningsstrategi, vindeffekt och klimateffekt. Alla höjder anges i höjdsystem RH00 Vänersborg. 100-årsnivå Dimensionerande nivå Nivåer utan vind och klimataffekt med dagens tappningsstrategi 45,33m 46,08m Klimateffekt vid seklets slut (+0,2m) 45,53m (+0,3m) 46,38m Vindeffekten utgörs av platsberoende uppstuvning och ytterligare 62,5 % temporär uppskvalpning enligt nedan: Grums, Lidköping (0,2m + 0,13m) = 0,32m (+0,32m) 45,85m (+0,32m) 46,70m Åmål, Säffle, Mellerud, Gullspång, Karlstad, Hammarö, Götene, Grästorp (0,3m + 0,19m) = 0,49m (+0,49m) 46,02m (+0,49m) 46,87m Mariestad (0,4m + 0,25m) = 0,65m (+0,65m) 46,18m (+0,65m) 47,03m Vänersborg, Kristinehamn (0,5m + 0,31m) = 0,81m (+0,81m) 46,34m (+0,81m) 47,19m Tappningsstrategi innan 2008 (+0,25) (+0,08) Höjddata Förutsättningen för att kunna göra en noggrann översvämningskartering är tillgången till en högkvalitativ höjdmodell. Under flyglaserskannades Vänerområdet och Lantmäteriet kunde producera den Nya Nationella Höjdmodellen (NNH, Grid 2+) (Lantmäteriet, 2011a). Grid 2+ är ett s.k. rastergrid skapat genom filtrering, klassificering och interpolering av laserpunkter med x-, y- och z-koordinater. Rastergridet består av 2 x 2 meters rutor där varje ruta (rastercell) har ett höjdvärde. Alla laserpunkter som inte är markpunkter (laserreflektioner från byggnader, träd etc.) har filtrerats bort innan interpoleringen så att modellen endast redovisar markhöjd. Lägesnoggrannheten är i plan ca 0,5 m och höjd bättre än 0,1 m på hårdgjorda ytor och bättre än 0,5 m på icke hårdgjorda ytor. Noggrannheten beror också på vegetation och marklutning (Lantmäteriet, 2010). Laserdata beställdes och levererades i s.k. ESRI Ascii-format, paketerat i 2,5 x 2,5 km områden och komprimerat i filer i RAR-format. Ett omfattande arbete krävdes för att paketera upp dessa och i ArcMap skapa s.k. mosaikskikt för varje Vänerkommun. Höjdmodellen levererades i koordinatsystemet SWEREF 99 TM i plan och i höjdsystemet RH

15 Höjdmodellen täcker berörda översvämningsområden i samtliga kommuner, sånär som på några 100-tals kvadratmeter vid högsta vattennivån i Kristinehamns kommun, öster om centrum, som ligger inom ett område som vid analysen ännu inte laserskannats (Figur 2). Grums Karlstad Hammarö Kristinehamn Säffle Gullspång Åmål Mariestad Mellerud Lidköping Götene Vänersborg Grästorp Figur 2. Vänern, kommunerna och täckningen av höjdmodellen. 11

16 2.2.3 Kommundata Från de flesta kommunerna inskaffades kartdata från resp. GIS-kontor. I de flesta fall hämtades data från lantmäteriets terrängkarta och/eller fastighetskarta (Lantmäteriet, 2011b och 2011c) som på olika sätt behandlats inom kommunerna. Ett problem med detta var att dataskikten i vissa fall inte var kompletta och att klassning av objekttyper varierade. Data levererades i olika GIS-format och koordinatsystem och fick därför i flera fall konverteras och transformeras i FME. Ur kartorna gjordes urvalet av data för kommungräns, vattenytor, markslag (inkl. bebyggelsetyp), vägar (inkl. järnvägar) och byggnader (Figur 3). Några av kommunerna levererade även GIS-skikt med befolkningsdata. Figur 3. Översiktskartan för Hammarö kommun som exempel på ingående GIS-data. 12

17 2.2.4 Omräkning av vattennivåer Eftersom höjdmodellen levereras i höjdsystemet RH2000 medan SMHIs framräknade 100- års och dimensionerande nivåer presenteras i höjdsystemet RH00 Vänersborg måste nivåerna räknas om. Skillnaden mellan RH2000 och RH00 Vänersborg är 30,8 cm (SMHI, 2011). 2.3 Översvämningskarteringen En GIS-analysmodell gjordes i ArcGIS Model Builder för att beräkna och skapa polygoner och tabeller för översvämningens utbredning för de fyra vattennivåerna för varje kommun. Vektorpolygoner skapades ur höjdmodellen genom att filtrera ut rasterceller med höjdvärden mindre än eller lika med resp. vattennivå (Figur 4 och 5). Figur 4. GIS-analysmodell för beräkning av översvämnings-polygoner och sårbarhetsmått för fyra vattennivåer och en kommun. Byggnadsskikt Klipper skikt inom 100-årsnivå polygon Filtrering 100-årsnivå Vektorpolygon för 100-årsnivå Tar bort yta för normalt vattenstånd 100-årsnivå polygon Höjdmodell Vägskiktmodell Nya skikt för översvämmade objekt Vattenskikt Markskiktmodell Figur 5. Del av analysmodellen för översvämningskartering av en 100-årsnivå. 13

18 Från de filtrerade rastergriden togs alla ytor som representerar vatten bort. De klipptes alltså vid den karterade strandlinjen på Terräng-/Fastighetskartan. Översvämningspolygonerna användes sedan för att överlagra kommundataskikten och klippa dessa efter polygonens kontur. Därigenom skapades nya skikt för översvämmad mark, väg och byggnader. Översvämningspolygonerna redovisar alltså vattnets utbredning vid en viss nivå. Detta innebär att även instängda områden visas som översvämmade, dvs. områden som ligger under vattennivån men ligger bakom någon slags barriär, antingen en naturlig höjd eller någon form av strukturell åtgärd t.ex. invallningar eller vägbankar. Det krävs mer detaljerade studier för att kunna bestämma om vattnet kan tränga igenom dessa barriärer, genom marken, via vägtrummor eller dagvattenledningar etc. Men vid en långvarigare översvämning bedöms risken vara stor att många sådana områden kommer översvämmas om inte förstärkning, proppning eller pumpning sker. Översvämningskartor skapades för varje kommun och exporterades till pdf-format och polygonskikten för de fyra vattennivåerna transformerades till WGS1984 (latitud och longitud) och konverterades till s.k. kmz-filer som kan öppnas i Google Earth. Pdf-kartorna har upplösningen 800 dpi och består av en kommunöversiktskarta med indexrutor (Figur 6) och ett antal kartor i större skala (7 x 5 km) där enskilda objekt går att urskilja (Figur 7). De fyra vattennivåerna redovisas i olika nyanser av transparent blå färg. Figur 6. Översiktskartan med indexrutor och översvämningsskikt. 14

19 Fördelen med kmz-filen och visualisering i Google Earth för resp. kommun är att den innehåller en uppdelning av nivåerna så att var och en kan tändas och släckas var för sig. Andra fördelar är också att webbapplikationen Google Earth är välkänd, lättanvänd, gratis samt har relativt väl uppdaterade högupplösta flygbilder som bakgrund och lager med annan information som går att välja. En nackdel är att det kan vara svårt att identifiera enskilda mindre objekt som täcks eller skuggas av träd (Figur 8). Figur 7. Översvämningskartan med samtliga vattennivåer. 15

20 Figur 8. Visualisering i Google Earth av 100-årsnivån + vindeffekt. 16

21 2.4 Beräkning av sårbarhetsmått Kopplat till skikten för översvämmade objekt (mark, vägar och byggnader) finns attributtabeller med information om marktyp, vägtyp och byggnadstyp. Klassindelningen av objekttyperna skiljer sig mellan fastighetskartan, terrängkartan och de data som man inom kommunen har bearbetat på olika sätt. Men för de flesta kommunerna gäller följande klassindelning: Marktyp Vägtyp Byggnadstyp Åkermark Motorväg Offentlig byggnad Övrig öppen mark Allmän väg klass 1 Bostadshus/Fritidshus Barr- och blandskog Allmän väg klass 2 Industribyggnad Lövskog Allmän väg klass 3 Övrig byggnad Sluten bebyggelse Genomfartsled Hög bebyggelse Gata Låg bebyggelse Bilväg Fritidsbebyggelse Sämre bilväg Industriområde Uppfartsväg I analysmodellen summerades slutligen översvämmade arealer för mark, vägsträckor och antal byggnader för respektive typ i tabeller som exporterades till Excel-format och som utgör studiens mått på sårbarhet vid de fyra vattennivåerna. 2.5 Begränsningar och osäkerheter Förutom de redan nämnda osäkerheterna med uträkningen av vattennivåerna och instängda områden påverkar svagheter och begränsningar i dataunderlaget resultatet av den använda GIS-analysmetoden. Det finns t.ex. ingen information om huruvida byggnader har källare eller vilka golvnivåerna är. Det är därför svårt att bedöma om en byggnad skadas vid en översvämning. Därför begränsas ofta möjligheten att bedöma sårbarheten till att benämna en byggnad att vara berörd av en översvämning i en sådan analys. Även om den använda höjdmodellen håller mycket god kvalitet kan det finnas områden där noggrannheten och upplösningen är otillräcklig. T.ex. kan smalare vallar och järnvägsbankar i vissa lägen saknas i modellen. Broar (som skulle ha filtrerats bort) kan istället bilda barriärer och, som redan nämnts, flödesvägar som vägtrummor redovisas inte alls. När det gäller kvaliteten hos objekt från Fastighetskartan och Terrängkartan så upptäcks inte sällan lägesfel och inaktualitet. Orsaker till lägesfelen relativt höjdmodellen kan vara systematiska eller slumpmässiga. Kartorna som tagits fram fotogrammetriskt uppdateras sällan och inkonsekvent och generaliseringsgraden kan variera markant. Ett specifikt problem är karteringen av strandlinjer som är beroende av vattenståndet när flygbilderna togs. Strandlinjen i Terräng- och Fastighetskartan är karterad vid olika och oftast lägre 17

22 vattennivåer än Vänerns medelvattenstånd vilket gör att översvämningsytorna blir något större än i verkligheten. I vissa flacka strandområden resulterar översvämningsanalysen i betydligt överdriven översvämningsareal men i dessa fall rör det sig oftast om översvämning av sanka områden (strandängar, vass- eller träskmark) som här redovisas som övrig öppen mark. Transformeringen från SWEREF 99 TM till WGS1984 är inte perfekt utan ger en liten förskjutning mellan Google Earth-flygbilder av översvämningsskikten på ca 5 meter. Det har även visat sig att programversionen kan ställa till problem med inläsning av kmz-filen och det är inte i alla datorer den går att öppna som den ska. Dessutom visas skiktens utbredning något annorlunda i olika datorer. Förhoppningsvis kommer Google att rätta till dessa problem i kommande uppgradering. 18

23 3. Resultat av kartering Den riskkartering som redovisas i detta kapitel består av två delar: 1) En översvämningskartering, ibland kallad utbredningskartering, som anger vilka ytor som står under vatten vid en viss nivå i Vänern. Fyra nivåer har använts som beskrivits i kapitel 2. Nivåerna inkluderar den beräknade effekten av klimatförändringarna och den nya tappningsstrategin (jämför Figur 9). 100-årsnivån ligger på 45,53 m och dimensionerande nivå på 46,38 (RH00 Vänersborg). Vindpåslaget varierar lokalt mellan 0,32 och 0,81 m och är minst i Grums och Lidköping och störst i Kristinehamn och Vänersborg (se Tabell 1, kap 2). Utbredningarna visas i detta kapitel med en översiktskarta för varje kommun men bifogad rapporten finns digitala kartor i större skala och upplösning i pdf-format samt översvämningspolygoner i kmz-format (för Google Earth). 2) Två typer av sårbarhetskartering för de fyra vattennivåerna: I form av en GIS-analys som ger kvantitativa data över översvämmade vägar, marker, etc. I form av en objektsbaserad analys som gjorts utifrån kartmaterial och kommunala data över sårbara anläggningar och funktioner. De två typerna av data redovisas genom två tabeller för varje kommun. Dessutom har en sammanfattning skrivits för respektive kommun. Figur 9. De fyra översvämningsnivåer som ligger till grund för karteringarna. 19

24 Konsekvenserna som anges för de fyra nivåerna ackumuleras för varje nivå som redovisas. Alla konsekvenser som anges vid den lägsta nivån (100-årsnivån) föreligger också vid nästa högre nivå, och ska läggas till de nya konsekvenser som uppstår vid den högre nivån. Nedan följer en kommunvis resultatredovisning medsols med början i Kristinehamns kommun. 20

25 3.1 Kristinehamns kommun Översvämningskartering I Figur 10 visas en kartöversikt över Kristinehamns kommun med översvämningsnivåer inlagda. För mer detaljerade kartor hänvisas till det digitala material i form av pdf-filer och Google Earth-filer som bifogas rapporten. Figur 10. Översikt över översvämningsnivåer i Kristinehamns kommun. 21

26 3.1.2 Sårbarhetskartering Olika typer av sårbarheter för Kristinehamns kommun redovisas i Tabell 2 och 3. Vissa av dessa data redovisas också i diagramform i Figur En sammanfattning av sårbarhetskarteringen återfinns i kapitel nedan. Tabell 2. Konsekvenser av en Väneröversvämning i Kristinehamns kommun baserade på en GIS-analys. Kristinehamns kommun Översvämningsnivåer 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,34 m 46,38 m 47,19 m (RH2000) 45,84 m 46,65 m 46,69 m 47,50 m Vägkategori Översvämmad vägsträcka (m) Allmän väg klass Allmän väg klass Genomfartsgata, -led Gata/Bättre bilväg Sämre bilväg Summa vägar (km) Översvämmad järnväg (m) Järnväg Markkategori Översvämmad mark (m 2 ) Annan öppen mark Åker Skog, barr- och blandskog Lövskog Summa åker och skogsmark (ha) Summa all mark (ha) Bebyggelsekategori Översvämmat område (m 2 ) Sluten bebyggelse Hög bebyggelse Låg bebyggelse Industriområde Summa bebyggelse (ha) 5, Byggnader Berörda byggnader (antal) Bostadshus / Offentlig byggnad / Fritidshus Industribyggnad / Uthus Summa berörda byggnader (antal)

27 Kristinehamns kommun forts. Översvämningsnivåer 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,34 m 46,38 m 47,19 m (RH2000) 45,84 m 46,65 m 46,69 m 47,50 m Ålderskategori Berörda boende (antal) <18 år år >65 år Översvämmade vägsträckor i m års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind Allmän väg klass 1 Allmän väg klass 2 Genomfartsgata, led Figur 11. Översvämmade vägar i Kristinehamns kommun. 23

28 3 500 Översvämmade järnvägssträckor i m års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind Järnväg Figur 12. Översvämmad järnväg i Kristinehamns kommun Antal års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind Bostadshus/Offentlig byggnad/fritidshus Industribyggnad/Uthus Summa berörda byggnader Figur 13. Antal berörda byggnader i Kristinehamns kommun. 24

29 Översvammade ytor i ha års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind Sluten bebyggelse Låg bebyggelse Hög bebyggelse Industriområde Summa alla bebyggda ytor Figur 14. Översvämmade bebyggda ytor i Kristinehamns kommun. Översvämmad mark i ha års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind Åker Skog, barr och blandskog Annan öppen mark Lövskog Summa all jord och skogsbruksmark Figur 15. Översvämmad mark i Kristinehamns kommun. 25

30 Tabell 3. Sårbara objekt i Kristinehamns kommun. Kristinehamns kommun Vattennivå Vänern 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,34 m 46,38 m 47,19 m (RH2000) 45,84 m 46,65 m 46,69 m 47,50 m Samhällsviktiga funktioner - Överregional betydelse Järnväg (Karlstad -Stockholm) x x x Samhällsviktiga funktioner - Regional betydelse Riksväg 26 mot Mariestad/Skövde x Samhällsviktiga funktioner - Kommunal betydelse Räddningstjänststationen x x x Kommunhuset x x Polishuset x x Kommunala vägar (genomfartsleder) Västra ringvägen x x x x Södra ringvägen x Vålösundsvägen x x x Byggnader x x x x Bostadshus x x x x Gästhamnen x x x Badhuset x x Näringslivsverksamhet Industriområdet Broängen x x x x Akzo Nobel x x x Järnväg till Akzo Nobel x x x 26

31 3.1.3 Sammanfattning av sårbarhetskartering Konsekvenser vid 100-årsnivå: 45,53 8 m Västra Ringvägen som är en viktig tillfartsväg in i centrala Kristinehamn, översvämmas på en sträcka av ca 150 m I det lågt belägna industriområdet Broängen kan vatten tryckas upp genom marken och via dagvattenledningar 9 Industribyggnader och enstaka bostadshus i centrala Kristinehamn översvämmas Vid en vattennivå på 45,53 m i Vänern översvämmas sammanlagt 18 km vägar, 14 m järnväg, 1970 ha åker- och skogsmark, 5,5 ha bebyggda områden och 310 byggnader inom kommunen. Som diskuterats i Kap. 2.3 inkluderar detta dock även instängda områden under vattennivån som skyddas bakom invallningar eller vägbankar. Konsekvenser vid 100-årsnivån och vindpåverkan 10 : 46,34 m Järnvägen Karlstad-Kristinehamn (Karlstad-Stockholm) översvämmas på en sträcka av ca 150 m, ca 1 km väster om Ölme Räddningstjänststationen med tillfartsvägar översvämmas Bostadshus, fritidshus, offentliga byggnader och industribyggnader i centrala Kristinehamn och utmed Varnumsvikens stränder drabbas av översvämning. Värst drabbas industriområdet Broängen, angränsande kvarter och områden längs Varnan, Lötälven och bebyggelse längs Vålösundsvägen. Många gator i dessa områden står under vatten Gästhamnen samt delar av Akzo Nobel-området och industrijärnvägen översvämmas Vid en vattennivå på 46,34 m i Vänern översvämmas sammanlagt 53 km vägar, 2,2 km järnväg, 3619 ha åker- och skogsmark, 44 ha bebyggda områden och 1008 byggnader inom kommunen. 8 Alla vattennivåer anges i höjdsystemet RH00 Vänersborg. 9 I denna studie har ingen analys av avlopp - och dagvattensystemen gjorts, men enligt erfarenheter från översvämningen 2000/2001 kan problem uppstå redan vid 100-årsnivån (under förutsättningen att ledningssystemen är i dåvarande skick). 10 Maximal vindpåverkan för Kristinehamns kommun förutsätter en medelvindhastighet på 20 m/s och sydlig vindriktning. Dessa vindförhållanden leder till en snedställning av Vänerns vattenyta som kan höja vattennivån längs ständerna med upp till 81 cm. Till skillnad från den långsamma nivåhöjningen i Vänern som orsakas av ökade inflöden och som inte överskrider mer än några centimeter per dygn, kan pålandsvinden höja vattennivån med flera decimeter inom loppet av några få timmar. 27

32 Konsekvenser vid dimensionerande nivå: 46,38 m I centralorten Utöver de redan beskrivna konsekvenserna vid lägre nivåer översvämmas kommunhuset, polisstationen och badhuset. Vattendjupet i de lågliggande områdena av industriområdet Broängen är nu knappt en meter Vid en vattennivå på 46,38 m i Vänern översvämmas sammanlagt 46 km vägar, 2,4 km järnväg, 3695 ha åker- och skogsmark, 46 ha bebyggda områden och 1054 byggnader inom kommunen. Konsekvenser vid dimensionerande nivå och vindpåverkan: 47,19 m Utanför centralorten Järnvägen Karlstad-Kristinehamn (Karlstad-Stockholm) översvämmas på en sträcka av ca 800 m, ca 1 km väster om Ölme. Vattnet står ca 80 cm över det lägst liggande avsnittet Riksväg 26 mot Mariestad översvämmas på olika ställen vid kommungränsen till Gullspång på en total sträcka av ca 75 m Områdena längs Vålösundsvägen står under vatten, inklusive bostadshus, fritidshus, fritidshamnar och bryggor. Området saknar i stort sett alternativa tillfartsvägar I centralorten Stora delar av centrala Kristinehamn öster om Västra Ringvägen är översvämmade. Räddningstjänststationen, kommunhuset, polisstationen och badhuset står under vatten Energiverkets tillfartsväg är översvämmad. Bostadshus, industriområden och ett stort antal gator är översvämmade. Gästhamnen är översvämmad. Lötälvens mynning ut i Vänern ligger nu 3 km in, i höjd med energiverket. Eventuella uppdämningseffekter i Lötälven som kan förvärra situationen ytterligare har inte analyserats i denna studie Kristinehamns västra del, där bl.a. sjukhuset är beläget, blir svåråtkomlig i och med att Västra Ringvägen översvämmas Vid en vattennivå på 47,19 m i Vänern översvämmas sammanlagt 97 km vägar, 3,1 km järnväg, 5233 ha åker- och skogsmark, 93 ha bebyggda områden och 2010 byggnader inom kommunen. 28

33 3.2 Gullspångs kommun Översvämningskartering I Figur 16 visas en kartöversikt över Gullspångs kommun med översvämningsnivåer inlagda. För mer detaljerade kartor hänvisas till det digitala material i form av pdf-filer och Google Earth-filer som bifogas rapporten. Figur 16. Översikt över översvämningsnivåer i Gullspångs kommun. 29

34 3.2.2 Sårbarhetskartering Olika typer av sårbarheter för Gullspångs kommun redovisas i Tabell 4 och 5. Vissa av dessa data redovisas också i diagramform i Figur En sammanfattning av sårbarhetskarteringen återfinns i kapitel nedan. Tabell 4. Konsekvenser av en Väneröversvämning i Gullspångs kommun baserade på en GISanalys. Gullspångs kommun Översvämningsnivåer 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,02 m 46,38 m 46,87 m (RH2000) 45,84 m 46,33m 46,69 m 47,18 m Vägkategori Översvämmad vägsträcka (m) Allmän väg klass Allmän väg klass Genomfartsgata, -led Gata/Bättre bilväg Sämre bilväg Järnväg Summa vägar (km) 1,3 4,7 7,2 11,5 Markkategori Översvämmad mark (m 2 ) Åker Annan öppen mark Skog, barr- och blandskog Lövskog Summa åker och skogsmark (ha) Summa all mark (ha) Bebyggelsekategori Översvämmat område (m 2 ) Sluten bebyggelse Hög bebyggelse Låg bebyggelse Industriområde Summa bebyggelse (ha) 0,2 0,3 0,5 4,2 Byggnadskategori Berörda byggnader (antal) Bostadshus / Offentlig byggnad / Fritidshus Industribyggnad / Uthus Summa berörda byggnader (antal)

35 Gullspångs kommun forts. Översvämningsnivåer 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,02 m 46,38 m 46,87 m (RH2000) 45,84 m 46,33m 46,69 m 47,18 m Ålderskategori Berörda boende (antal) <18 år år >65 år Översvämmade vägsträckor i m års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind Allmän väg klass 1 Allmän väg klass 2 Figur 17. Översvämmade allmänna vägar i Gullspångs kommun: klass 1 och klass 2. 31

36 Antal byggnader års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind Bostadshus/Offentlig byggnad/fritidshus Industribyggnad/Uthus Summa berörda byggnader Figur 18. Antal berörda byggnader i Gullspångs kommun Översvämmad yta i m års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind Låg bebyggelse Figur 19. Översvämmade bebyggda ytor i Gullspångs kommun. 32

37 Översvämmad mark i ha 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 100 års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind Åker Skog, barr och blandskog Annan öppen mark Lövskog Summa åker och skogsmark i ha Figur 20. Översvämmad mark i Gullspångs kommun. Tabell 5. Sårbara objekt i Gullspångs kommun. Gullspångs kommun Vattennivå Vänern 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,02 m 46,38 m 46,87 m (RH2000) 45,84 m 46,33 m 46,69 m 47,18 m Samhällsviktiga funktioner - Regional betydelse Riksväg 26 mot Kristinehamn x Samhällsviktiga funktioner - Kommunal betydelse Isolerade områden på Ålön och Sörön x x x x Byggnader x x x x Bostadshus x x x Gästhamnen i Otterbäcken x x x x Barfotens bad och camping i Otterbäcken x x x Näringslivsverksamhet Industrihamn Otterbäcken x x x 33

38 3.2.3 Sammanfattning av sårbarhetskartering Konsekvenser vid 100-årsnivå: 45,53 m 11 - I Otterbäcken börjar småbåtshamnen översvämmas - Tillfartsvägar till områdena Ålön och Sörön översvämmas Vid en vattennivå på 45,53 m i Vänern översvämmas sammanlagt 1,3 km vägar, 395 ha åker- och skogsmark, 0,2 ha bebyggda områden och 39 byggnader inom kommunen. Konsekvenser vid 100-årsnivån och vindpåverkan 12 : 46,02 m - Alla tillfartvägar till industrihamnen i Otterbäcken är översvämmade - Barfotens bad och camping i Otterbäcken börjar översvämmas Vid en vattennivå på 46,02 m i Vänern översvämmas sammanlagt 4,7 km vägar, 562 ha åker- och skogsmark, 0,3 ha bebyggda områden och 126 byggnader inom kommunen. Konsekvenser vid dimensionerande nivå: 46,38 m - Vattendjupet i de lågliggande områdena av Otterbäckens industrihamn är nu ca 80 cm Vid en vattennivå på 46,38 m i Vänern översvämmas sammanlagt 7,2 km vägar, 668 ha åker- och skogsmark, 0,5 ha bebyggda områden och 202 byggnader inom kommunen. Konsekvenser vid dimensionerande nivå och vindpåverkan: 46,87 m - Riksväg 26 mot Kristinehamn börjar översvämmas vid kommungränsen Vid en vattennivå på 46,87 m i Vänern översvämmas sammanlagt 11,5 km vägar, 799 ha åker- och skogsmark, 4,2 ha bebyggda områden och 313 byggnader inom kommunen. 11 Alla vattennivåer anges i höjdsystemet RH00 Vänersborg. 12 Maximal vindpåverkan för Gullspångs kommun förutsätter en medelvindhastighet på 20 m/s och västlig vindriktning. Dessa vindförhållanden leder till en snedställning av Vänerns vattenyta som kan höja vattennivån längs ständerna med upp till 49 cm. Till skillnad från den långsamma nivåhöjningen i Vänern som orsakas av ökade inflöden och som inte överskrider mer än några centimeter per dygn, kan pålandsvinden höja vattennivån med flera decimeter inom loppet av några få timmar. 34

39 3.3 Mariestads kommun Översvämningskartering I Figur 21 visas en kartöversikt över Mariestads kommun med översvämningsnivåer inlagda. För mer detaljerade kartor hänvisas till det digitala material i form av pdf-filer och Google Earth-filer som bifogas rapporten. Figur 21. Översikt över översvämningsnivåer i Mariestads kommun. 35

40 3.3.2 Sårbarhetskartering Olika typer av sårbarheter för Mariestads kommun redovisas i Tabell 6 och 7. Vissa av dessa data redovisas också i diagramform i Figur En sammanfattning av sårbarhetskarteringen återfinns i kapitel nedan. Tabell 6. Konsekvenser av en Väneröversvämning i Mariestads kommun baserade på en GISanalys. Mariestads kommun Översvämningsnivåer 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,18 m 46,38 m 47,03 m (RH2000) 45,84 m 46,49 m 46,69 m 47,34 m Vägkategori Översvämmad vägsträcka (m) Allmän väg klass Allmän väg klass Allmän väg klass Gata/Bättre bilväg Sämre bilväg Summa vägar (km) 9, Kvartersgång (m) Järnväg (m) Markkategori Översvämmad mark (m 2 ) Åker Annan öppen mark Skog, barr- och blandskog Lövskog Summa åker och skogsmark (ha) Summa all mark (ha) Bebyggelsekategori Översvämmat område (m 2 ) Sluten bebyggelse Hög bebyggelse Låg bebyggelse Torg Industriområde Summa bebyggelse (ha) 0,

41 Mariestads kommun forts. Översvämningsnivåer 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,18 m 46,38 m 47,03 m (RH2000) 45,84 m 46,49 m 46,69 m 47,34 m Byggnadskategori Bostadshus / Offentlig byggnad / Fritidshus Berörda byggnader (antal) Industribyggnad/Uthus Summa berörda byggnader (antal) Ålderskategori Berörda boende (antal) <18 år år >65 år Summa berörda personer (antal) Vägsträcka i m års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Allmän väg klass 1 Allmän väg klass 2 Allmän väg klass 3 Figur 22. Översvämmade allmänna vägar i Mariestads kommun: klass 1, 2 och 3. 37

42 Järnvägssträcka i m års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Järnväg Figur 23. Översvämmad järnväg i Mariestads kommun Antal års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Bostadshus/Offentlig byggnad/fritidshus Industribyggnad/Uthus Totalt antal Figur 24. Antal berörda byggnader i Mariestads kommun. 38

43 Översvämmade ytor i m års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Sluten bebyggelse Hög bebyggelse Låg bebyggelse Torg Industriområde Total bebyggelse Figur 25. Översvämmade bebyggda ytor i Mariestads kommun. Översvämmad mark i ha års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Åker Skog, barr och blandskog Total åker och skogsmark Annan öppen mark Lövskog Figur 26. Översvämmad mark i Mariestads kommun. 39

44 Antal års 100 års + vind Dim. Dim. + vind <18 år år >65 år Summa befolkning Figur 27. Berörda boende i Mariestads kommun fördelade på åldersgrupper. 40

45 Tabell 7. Sårbara objekt i Mariestads kommun. Mariestads Kommun Vattennivå Vänern 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,18 m 46,38 m 47,03 m (RH2000) 45,84 m 46,49 m 46,69 m 47,34 m Samhällsviktiga funktioner - Regional betydelse Järnväg Mariestad-Gårdsjö x Länsstyrelsen Västra Götaland x x Samhällsviktiga funktioner - Kommunal betydelse Mariestad Räddningstjänststationen x x x Reningsverket x x x Polishuset Karlsholme folkets park x x x x Gästhamnen x x x Ekuddens camping x x x Tillfartsvägen till vattenverket Lindholmen Tillfartsvägen till bostadsområdet Snuggen x x x x x x x Sjötorp Gästhamnen x x x x Vägen mellan Torsö och Fågelö x x x Färjan till Brommö x x x Askeviks camping x x Byggnader x x x Bostadshus x x x Näringslivsverksamhet Katthavets industriområde x x x 41

46 3.3.3 Sammanfattning av sårbarhetskartering Konsekvenser vid 100-årsnivå: 45,53 m 13 Centrala Mariestad Karlsholme folkets park börjar översvämmas Sjötorp Gästhamnen översvämmas Vid en vattennivå på 45,53 m i Vänern översvämmas sammanlagt 9,6 km vägar, 1323 ha åker- och skogsmark, 0,6 ha bebyggda områden, 181 byggnader inom kommunen. Konsekvenser vid 100-årsnivån och vindpåverkan 14 : 46,18 m Centrala Mariestad I det lågt belägna industriområdet Katthavet kan vatten tryckas upp genom marken och de strandnära områdena börjar översvämmas. Reningsverket som ligger i detta område kan få problem Lantmäteriet och Skattehuset översvämmas Gästhamnen börjar översvämmas Räddningstjänststationen med tillfartsvägar översvämmas Strandvägen som fungerar som tillfartsväg till bostadsområde Snuggen översvämmas på flera ställen på en sträcka på ca 300 m. Även bostadsområdet är delvis översvämmat Utanför tätorten Den enda tillfartsvägen till vattenverket Lindholmen (täcker 95 % av kommunens dricksvattensbehov) översvämmas på flera ställen, sammanlagt på en sträcka av ca 1000 m Färjelägena på Fågelö och Brommö översvämmas Fritids- och permanentbostadsbebyggelse kan bli isolerad när vägen mellan Torsö och Fågelö översvämmas på en sträcka av ca 370 m Sjötorp Fritids- och permanentbostadsbebyggelse översvämmas Vid en vattennivå på 46,18 m i Vänern översvämmas sammanlagt 30 km vägar, 200 m järnvägsräls, 2028 ha åker- och skogsmark, 11,5 ha bebyggda områden och 602 byggnader inom kommunen. 62 personer påverkas av översvämning av sina bostäder. 13 Alla vattennivåer anges i höjdsystemet RH00 Vänersborg. 14 Maximal vindpåverkan för Mariestads kommun förutsätter en medelvindhastighet på 20 m/s och västlig vindriktning. Dessa vindförhållanden leder till en snedställning av Vänerns vattenyta som kan höja vattennivån längs ständerna med upp till 65 cm. Till skillnad från den långsamma nivåhöjningen i Vänern som orsakas av ökade inflöden och som inte överskrider mer än några centimeter per dygn, kan pålandsvinden höja vattennivån med flera decimeter inom loppet av några få timmar. 42

47 Konsekvenser vid dimensionerande nivå: 46,38 m Centrala Mariestad Länsstyrelsebyggnaden nås av vattnet Bostadsområdena vid Tegelvägen börjar översvämmas Utanför tätorterna Askeviks camping börjar översvämmas Vid en vattennivå på 46,38 m i Vänern översvämmas sammanlagt 40 km vägar, 541 m järnvägsräls, 2260 ha åker- och skogsmark, 20 ha bebyggda områden och 751 byggnader inom kommunen. 182 personer påverkas av översvämning av sina bostäder. Konsekvenser vid dimensionerande nivå och vindpåverkan: 47,03 m Betydande delar av centrala Mariestad översvämmas, bland de delar av gamla staden, Nyestan, bostadsområdet norr om Marieforsleden och väster om Göteborgsvägen Vattnet står ca 1 m djupt vid de lägsta punkterna av industriområdet Katthavet och på tillfartsvägen till vattenverket Lindholme Järnvägen Mariestad-Gårdsjö översvämmas på en sträcka av ca 700 m inom Katthavs-området Reningsverket, räddningsstationen och polishuset översvämmas Utanför centralorten Bostadshus, fritidshus, fritidshamnar, campingplatser och vägnätet drabbas på många ställen i kommunen. Flera bostadshus blir eller kan bli isolerade när vägarna översvämmas Vid en vattennivå på 47,03 m i Vänern översvämmas sammanlagt 64 km vägar, 2,2 km järnvägsräls, 3010 ha åker- och skogsmark, 46 ha bebyggda områden och 1319 byggnader inom kommunen. 838 personer påverkas av översvämning av sina bostäder. 43

48 3.4 Götene kommun Översvämningskartering I Figur 28 visas en kartöversikt över Götene kommun med översvämningsnivåer inlagda. För mer detaljerade kartor hänvisas till det digitala material i form av pdf-filer och Google Earth-filer som bifogas rapporten. Figur 28. Översikt över översvämningsnivåer i Götene kommun. 44

49 3.4.2 Sårbarhetskartering Olika typer av sårbarheter för Götene kommun redovisas i Tabell 8 och 9. Vissa av dessa data redovisas också i diagramform i Figur En sammanfattning av sårbarhetskarteringen återfinns i kapitel nedan. Tabell 8. Konsekvenser av en Väneröversvämning i Götene kommun baserade på en GISanalys. Götene kommun Översvämningsnivåer 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,02 m 46,38 m 46,87 m (RH2000) 45,84 m 46,33 m 46,69 m 47,18 m Vägkategori Översvämmad vägsträcka (m) Motorväg Allmän väg klass Allmän väg klass Bättre bilväg Genomfartsgata/ -led Gata Sämre bilväg Uppfartsväg Summa vägar (km) 0,9 2,7 4,7 7,9 Järnväg (m) Markkategori Översvämmad mark (m 2 ) Åker Annan öppen mark Barr- och blandskog Lövskog Summa åker och skogsmark (ha) Summa all mark (ha) Bebyggelsekategori Översvämmat område (m 2 ) Sluten bebyggelse Hög bebyggelse Låg bebyggelse Fritidsbebyggelse Industriområde Summa bebyggelse (ha) 2,7 8,

50 Götene kommun forts. Översvämningsnivåer 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,02 m 46,38 m 46,87 m (RH2000) 45,84 m 46,33 m 46,69 m 47,18 m Bostadshus/Offentlig byggnad/fritidshus Berörda byggnader (antal) Industribyggnad/Uthus Summa berörda byggnader (antal) Ålderskategori Berörda boende (antal) <18 år år >65 år Översvämmade vägsträckor i km 2,5 2 1,5 1 0, års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind Allmän väg klass 1 Allmän väg klass 2 Bättre bilväg Motorväg Genomfartsgata/led Gata Sämre bilväg Figur 29. Översvämmade vägar i Götene kommun. 46

51 800 Översvämmade järnvägssträckor i m års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind Järnväg i m Figur 30. Översvämmad järnväg i Götene kommun Antal års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind Bostadshus/Offentlig byggnad/fritidshus Industribyggnad/Uthus Summa berörda byggnader Figur 31. Antal berörda byggnader i Götene kommun. 47

52 Översvammade ytor i m års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind Sluten bebyggelse Hög bebyggelse Låg bebyggelse Industriområde Fritidsbebyggelse Figur 32. Översvämmade bebyggda ytor i Götene kommun. Översvämmad mark i ha års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind Åker Skog, barr och blandskog Summa all åker och skogsmark Annan öppen mark Lövskog Figur 33. Översvämmad mark i Götene kommun. 48

53 Tabell 9. Sårbara objekt i Götene kommun. Götene Kommun Vattennivå 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,02 m 46,38 m 46,87 m (RH2000) 45,84 m 46,33 m 46,69 m 47,18 m Samhällsviktiga funktioner - Regional betydelse Kinnekullebanan x Samhällsviktiga funktioner - Kommunal betydelse Källby Reningsverket x Fritidsbåthamnen x x x Bebyggelse x x x x Hällekis Hönsäters hamn x x x x Kinnekulle hamn x x x x Bebyggelse x x Årnäs Reningsverket x x x x Aranäs borgruin x x x Byggnader x x x Bostadshus x x x Sammanfattning av sårbarhetskartering Konsekvenser vid 100-årsnivå: 45,53 m 15 Årnäs - Reningsverket översvämmas Hällekis - Hönssäter hamn och Kinnekulle hamn översvämmas Källby - Bebyggelse översvämmas Vid en vattennivå på 45,53 m i Vänern översvämmas sammanlagt ca 0,9 km vägar, 247 ha åker- och skogsmark, 2,7 ha bebyggda områden och 50 byggnader inom kommunen. 15 Alla vattennivåer anges i höjdsystemet RH00 Vänersborg. 49

54 Konsekvenser vid 100-årsnivån och vindpåverkan 16 : 46,02 m Årnäs - Bostadshus och andra byggnader, fritidshamnen och Aranäs borgruin översvämmas Källby - Fritidshamnen börjar översvämmas Vid en vattennivå på 46,02 m i Vänern översvämmas sammanlagt 2,7 km vägar, 348 ha åker- och skogsmark, 8,3 ha bebyggda områden och 152 byggnader inom kommunen. Konsekvenser vid dimensionerande nivå: 46,38 m Hällekis - Byggnader översvämmas Vid en vattennivå på 46,38 m i Vänern översvämmas sammanlagt 4,7 km vägar, 415 ha åker- och skogsmark, 14 ha bebyggda områden och 242 byggnader inom kommunen. Konsekvenser vid dimensionerande nivå och vindpåverkan: 46,87 m Hällekis - Bostadshus översvämmas Källby - Reningsverket översvämmas - Kinnekullebanan börjar översvämmas Vid en vattennivå på 46,87 m i Vänern översvämmas sammanlagt 7,9 km vägar, 509 ha åker- och skogsmark, 21 ha bebyggda områden och 342 byggnader inom kommunen. 16 Maximal vindpåverkan för Götene kommun förutsätter en medelvindhastighet på 20 m/s och nordlig vindriktning. Dessa vindförhållanden leder till en snedställning av Vänerns vattenyta som kan höja vattennivån längs ständerna med upp till 49 cm. Till skillnad från den långsamma nivåhöjningen i Vänern som orsakas av ökade inflöden och som inte överskrider mer än några centimeter per dygn, kan pålandsvinden höja vattennivån med flera decimeter inom loppet av några få timmar. 50

55 3.5 Lidköpings kommun Översvämningskartering I Figur 34 visas en kartöversikt över Lidköpings kommun med översvämningsnivåer inlagda. För mer detaljerade kartor hänvisas till det digitala material i form av pdf-filer och Google Earth-filer som bifogas rapporten. Figur 34. Översikt över översvämningsnivåer i Lidköpings kommun. 51

56 3.5.2 Sårbarhetskartering Olika typer av sårbarheter för Lidköpings kommun redovisas i Tabell 10 och 11. Vissa av dessa data redovisas också i diagramform i Figur En sammanfattning av sårbarhetskarteringen återfinns i kapitel nedan. Tabell 10. Konsekvenser av en Väneröversvämning i Lidköpings kommun baserade på en GISanalys Lidköpings kommun Översvämningsnivåer 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 45,85 m 46,38 m 46,71 m (RH2000) 45,84 m 46,16 m 46,69 m 47,01 m Vägkategori Översvämmad vägsträcka (m) Motorväg Allmän väg klass Allmän väg klass Allmän väg klass Bättre bilväg Bilväg Genomfartsgata/ -led Gata, större Gata Sämre bilväg Uppfartsväg Summa vägar (km) Järnväg (m) Markkategori Översvämmad mark (m 2 ) Åker Annan öppen mark Barr- och blandskog Lövskog Summa åker och skogsmark (ha) Summa all mark (ha) Bebyggelsekategori Översvämmat område (m 2 ) Sluten bebyggelse Hög bebyggelse Låg bebyggelse Fritidsbebyggelse Industriområde Summa bebyggelse (ha) 7,

57 Lidköpings kommun forts. Översvämningsnivåer 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 45,85 m 46,38 m 46,71 m (RH2000) 45,84 m 46,16 m 46,69 m 47,01 m Byggnader Bostadshus / Offentlig byggnad / Fritidshus Berörda byggnader (antal) Industribyggnad / Uthus Summa berörda byggnader (antal) Ålderskategori Berörda boende (antal) <18 år år >65 år Summa berörda personer (antal) Översvämmade vägsträckor i km års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Allmän väg klass 1 Allmän väg klass 2 Allmän väg klass 3 Bättre bilväg Bilväg Sämre bilväg Uppfartsväg Figur 35. Översvämmade vägar i Lidköpings kommun. 53

58 14000 Översvämmade järnvägssträckor i m års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Järnväg Figur 36. Översvämmad järnväg i Lidköpings kommun. Antal års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Bostadshus/Offentlig byggnad/fritidshus Industribyggnad/Uthus Summa berörda byggnader Figur 37. Antal berörda byggnader i Lidköpings kommun. 54

59 Översvämmade ytor i m års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Sluten bebyggelse Hög bebyggelse Låg bebyggelse Fritidsbebyggelse Industriområde Figur 38. Översvämmade bebyggda ytor i Lidköpings kommun Översvämmad mark i ha års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Åker Skog, barr och blandskog Summa all åker och skogsmark Annan öppen mark Lövskog Figur 39. Översvämmad mark i Lidköpings kommun. 55

60 Tabell 11. Sårbara objekt i Lidköpings kommun. Lidköpings Kommun Vattennivå Vänern 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 45,85 m 46,38 m 46,71 m (RH2000) 45,84 m 46,16 m 46,69 m 47,01 m Samhällsviktiga funktioner - Regional betydelse Riksväg 44 x Kinnekullebanan mot Mariestad x x x Samhällsviktiga funktioner - Kommunal betydelse Reningsverket x x x Värmeverket x x Vänermuseet x x Resecentrum/tågstation x x Gästhamnen x x x Kronocampingen x x Framnäsbadet x x Vägar utanför Lidköping Tillfartsväg Kållandö/Läckö slott x x x Spiken Spikens hamn x x x x Reningsverket x x Filsbäck Campingen x x x x Näringslivsverksamhet Västra & Östra hamnområdet x x x Spikens fiskehamn x x x x 56

61 3.5.3 Sammanfattning av sårbarhetskartering Konsekvenser vid 100-årsnivå: 45,53 m 17 Kållandsö Delar av Spikens fiskehamn översvämmas Filsbäck I Filsbäck översvämmas delar av campingen och en del sjönära tomter och byggnader Vid en vattennivå på 45,53 m i Vänern översvämmas sammanlagt 18 km vägar, 44 m järnvägsräls, 1722 ha åker- och skogsmark, 7,9 ha bebyggda områden och 319 byggnader. 8 personer påverkas av översvämning av sina bostäder. Konsekvenser vid 100-årsnivån och vindpåverkan 18 : 45,85 m Centrala Lidköping Västra och Östra hamnen börjar översvämmas och vattnet kan även tryckas upp genom marken eller dagvattennäten Vänerns nivå ligger nu över reningsverkets nivå Gästhamnen översvämmas Filsbäck Järnvägen översvämmas en kort sträcka vid Filsbäck. Kållandsö Den enda tillfartsvägen till Kållandsö översvämmas på flera ställen. Spikens fiskehamn, Läckö slott och fritids- och permanentbostadsbebyggelse kan bli isolerade Vid en vattennivå på 45,85 m i Vänern översvämmas sammanlagt 31 km vägar, 718 m järnväg, 2161 ha åker- och skogsmark, 37 ha bebyggda områden, 564 byggnader inom kommunen. 20 personer påverkas av översvämning av sina bostäder. 17 Alla vattennivåer anges i höjdsystemet RH00 Vänersborg. 18 Maximal vindpåverkan för Lidköpings kommun förutsätter en medelvindhastighet på 20 m/s och nordlig vindriktning. Dessa vindförhållanden leder till en snedställning av Vänerns vattenyta som kan höja vattennivån längs ständerna med upp till 32 cm. Till skillnad från den långsamma nivåhöjningen i Vänern som orsakas av ökade inflöden och som inte överskrider mer än några centimeter per dygn, kan pålandsvinden höja vattennivån med flera decimeter inom loppet av några få timmar. 57

62 Konsekvenser vid dimensionerande nivå: 46,38 m Centrala Lidköping Västra och Östra hamnen är översvämmade till stora delar. Reningsverket är översvämmat, värmeverket delvis översvämmat och tillfartsvägarna till värmverket står under 0,5 m vatten Tågstationen och resecentrum är översvämmade Strandlinjen går nu ungefär utmed Rörstrandsgatan/Kållandsgatan Vänermuseet, Framnäsbadet och Kronocampingen är översvämmade Filsbäck Vattnet når nu upp även till villaområdena söder om järnvägen. Kållandsö Många kilometer vägar och stora arealer åker- och skogsmark på Kållandsö står nu upp till 0,8 m under vattnen. Boende på ön är isolerade. Fritids- och bostadsbebyggelse är översvämmad. Spikens fiskehamn står helt under vatten. Reningsverket i Spiken är översvämmat. Järnvägen är översvämmad vid Filsbäck och i centrala Lidköping. Vid en vattennivå på 46,38 m i Vänern översvämmas sammanlagt 60 km vägar, 7686 m järnväg, 2924 ha åker- och skogsmark, 160 ha bebyggda områden och 1160 byggnader. 87 personer påverkas av översvämning av sina bostäder. Konsekvenser vid dimensionerande nivå och vindpåverkan: 46,71 m Centrala Lidköping Hamnområdet i Lidköping står nu nästan helt under vatten, upp till en dryg meter på de lägsta punkterna. Reningsverket och värmeverket är översvämmade. Vattnet går upp i bostadskvarteren söder om Rörstandsgatan. Gator och bebyggelse i Tofta drabbas. Utanför tätorten Stora delar av samhället Filsbäck norr om riksväg 44 står under vatten. Kinnekullebanan är översvämmad på flera kilometer mellan Filsbäck och Lidköping och i centrala Lidköping. Riksväg 44 börjar översvämmas vid Filsbäck. Utanför centralorten drabbas bostadshus, fritidshus, fritidshamnar, campingplatser och vägnätet. På Kållandsö kan många personer bli isolerade då stora avsnitt av vägnätet är översvämmade Vid en vattennivå på 46,71 m i Vänern översvämmas sammanlagt 78 km vägar, m järnväg, 3372 ha åker- och skogsmark, 206 ha bebyggda områden och 1552 byggnader inom kommunen. 209 personer påverkas av översvämning av sina bostäder. 58

63 3.6 Grästorps kommun Översvämningskartering I Figur 40 visas en kartöversikt över Grästorps kommun med översvämningsnivåer inlagda. För mer detaljerade kartor hänvisas till det digitala material i form av pdf-filer och Google Earth-filer som bifogas rapporten. Figur 40. Översikt över översvämningsnivåer i Grästorps kommun. 59

64 3.6.2 Sårbarhetskartering Olika typer av sårbarheter för Grästorps kommun redovisas i Tabell 12 och 13. Vissa av dessa data redovisas också i diagramform i Figur En sammanfattning av sårbarhetskarteringen återfinns i kapitel nedan. Tabell 12. Konsekvenser av en Väneröversvämning i Grästorps kommun baserade på en GISanalys. Grästorps kommun Översvämningsnivåer 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,02 m 46,38 m 46,87 m (RH2000) 45,84 m 46,33 m 46,69 m 47,18 m Vägkategori Översvämmad vägsträcka (m) Motorväg Allmän väg klass Allmän väg klass Allmän väg klass Bättre bilväg Bilväg Genomfartsgata/-led Gata Sämre bilväg Uppfartsväg Summa vägar (km) 1,0 1,7 3,6 9,1 Järnväg (m) Markkategori Översvämmad mark (m 2 ) Åker Annan öppen mark Barr- och blandskog Lövskog Summa åker och skogsmark (ha) Summa all mark (ha) Bebyggelsekategori Översvämmat område (m 2 ) Sluten bebyggelse Hög bebyggelse Låg bebyggelse Fritidsbebyggelse Industriområde Summa bebyggda områden (ha)

65 Grästorps kommun forts. Översvämningsnivåer 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,02 m 46,38 m 46,87 m (RH2000) 45,84 m 46,33 m 46,69 m 47,18 m Byggnader Bostadshus / Offentlig byggnad / Fritidshus Berörda byggnader (antal) Industribyggnad / Uthus Summa berörda byggnader (antal) Ålderskategori Berörda boende (antal) <18 år år >65 år Översvämmade vägsträckor i m års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind Allmän väg klass 1 Allmän väg klass 2 Allmän väg klass 3 Figur 41. Översvämmade allmänna vägar i Grästorps kommun: klass 1, 2 och 3. 61

66 900 Översvämmade järnvägssträckor i m års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind Järnväg i m Figur 42. Översvämmad järnväg i Grästorps kommun Antal års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind Bostadshus/Offentlig byggnad/fritidshus Industribyggnad/Uthus Summa berörda byggnader Figur 43. Antal berörda byggnader i Grästorps kommun. 62

67 Översvämmad mark i ha 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 100 års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind Åker Skog, barr och blandskog Annan öppen mark Lövskog Summa all åker och skogsmark Figur 44. Översvämmad mark i Grästorps kommun. Tabell 13. Sårbara objekt i Grästorps kommun. Grästorps kommun Vattennivå Vänern 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,02 m 46,38 m 46,87 m (RH2000) 45,84 m 46,33 m 46,69 m 47,18 m Samhällsviktiga funktioner - Regional betydelse Väg 2050 vid Flo x x Kinnekullebanan (mellan Grästorp och Vargön) x x x 63

68 3.6.3 Sammanfattning av sårbarhetskartering Konsekvenser vid 100-årsnivå: 45,53 m 19 Vid en vattennivå på 45,53 m i Vänern översvämmas sammanlagt ca 1 km vägar, 204 ha åker- och skogsmark och 4 byggnader inom kommunen. Konsekvenser vid 100-årsnivån och vindpåverkan 20 : 46,02 m - Kinnekullebanan översvämmas på en sträcka av ca 300 m mellan Grästorp och Vargön Vid en vattennivå på 46,02 m i Vänern översvämmas sammanlagt 1,7 km vägar, 315 ha åker- och skogsmark och 11 byggnader inom kommunen. Konsekvenser vid dimensionerande nivå: 46,38 m - Kinnekullebanan översvämmas på en sträcka av ca 600 m mellan Grästorp och Vargön - Väg 2050 mellan Flo och Vargön översvämmas på en sträcka av ca 750 m Vid en vattennivå på 46,38 m i Vänern översvämmas sammanlagt 3,6 km vägar, 424 ha åker- och skogsmark och 28 byggnader inom kommunen. Konsekvenser vid dimensionerande nivå och vindpåverkan: 46,87 m - Kinnekullebanan översvämmas på en sträcka av ca 2250 m mellan Grästorp och Vargön - Väg 2050 mellan Flo och Vargön översvämmas på en sträcka av några meter Vid en vattennivå på 46,87 m i Vänern översvämmas sammanlagt 9,1 km vägar, 592 ha åker- och skogsmark och 51 byggnader inom kommunen. 19 Alla vattennivåer anges i höjdsystemet RH00 Vänersborg. 20 Maximal vindpåverkan för Grästorps kommun förutsätter en medelvindhastighet på 20 m/s och nordlig vindriktning. Dessa vindförhållanden leder till en snedställning av Vänerns vattenyta som kan höja vattennivån längs ständerna med upp till 49 cm. Till skillnad från den långsamma nivåhöjningen i Vänern som orsakas av ökade inflöden och som inte överskrider mer än några centimeter per dygn, kan pålandsvinden höja vattennivån med flera decimeter inom loppet av några få timmar. 64

69 3.7 Vänersborgs kommun Översvämningskartering I Figur 45 visas en kartöversikt över Vänersborgs kommun med översvämningsnivåer inlagda. För mer detaljerade kartor hänvisas till det digitala material i form av pdf-filer och Google Earth-filer som bifogas rapporten. Figur 45. Översikt över översvämningsnivåer i Vänersborgs kommun. 65

70 3.7.2 Sårbarhetskartering Olika typer av sårbarheter för Vänersborg kommun redovisas i Tabell 14 och 15. Vissa av dessa data redovisas också i diagramform i Figur En sammanfattning av sårbarhetskarteringen återfinns i kapitel nedan. Tabell 14. Konsekvenser av en Väneröversvämning i Vänersborgs kommun baserade på en GIS-analys. Vänersborgs kommun Översvämningsnivåer 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,34 m 46,38 m 47,19 m (RH2000) 45,84 m 46,65 m 46,69 m 47,50 m Vägkategori Översvämmad vägsträcka (m) Motorväg Allmän väg klass Allmän väg klass Allmän väg klass Bättre bilväg Bilväg Genomfartsgata/ -led Gata, större Gata Sämre bilväg/uppfartsväg Summa vägar (km) 2,2 12,8 13,7 34,4 Järnväg (m) Markkategori Översvämmad mark (m 2 ) Åker Annan öppen mark Barr- och blandskog Lövskog Summa åker och skogsmark (ha) Summa all mark (ha) Bebyggelsekategori Översvämmat område (m 2 ) Sluten bebyggelse Hög bebyggelse Låg bebyggelse Fritidsbebyggelse Industriområde Summa bebyggda områden (ha) 4,1 27,8 29,8 69,7 66

71 Vänersborgs kommun forts. Översvämningsnivåer 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,34 m 46,38 m 47,19 m (RH2000) 45,84 m 46,65 m 46,69 m 47,50 m Byggnader Berörda byggnader (antal) Offentlig byggnad Bostadshus/Fritidshus Ekonomibyggnad/Uthus Industribyggnad Summa berörda byggnader (antal) Ålderskategori Berörda boende (antal) <18 år år >65 år Summa berörda boende (antal) Översvämmade vägsträckor i km års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Allmän väg klass 3 Gata, större Genomfartsgata/ led Gata Sämre bilväg / Uppfartsväg Figur 46. Översvämmade allmänna vägar i Vänersborgs kommun: klass 1 och klass 2. 67

72 1200 Översvämmade järnvägssträckor i m års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Järnväg i m Figur 47. Översvämmad järnväg i Vänersborgs kommun Antal års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Offentlig byggnad Ekonomibyggnad / Uthus Summa berörda byggnader Bostadshus / Fritidshus Industribyggnad Figur 48. Antal berörda byggnader i Vänersborgs kommun. 68

73 Översvammade ytor i m års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Sluten bebyggelse Låg bebyggelse Industriområde Hög bebyggelse Fritidsbebyggelse Summa alla bebyggda ytor Figur 49. Översvämmade bebyggda ytor i Vänersborgs kommun. Översvämmad mark i ha års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Åker Skog, barr och blandskog Summa all åker och skogsmark Annan öppen mark Lövskog Figur 50. Översvämmad mark i Vänersborgs kommun. 69

74 Tabell 15. Sårbara objekt i Vänersborgs kommun. Vänersborgs kommun Vattennivå Vänern 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,34 m 46,38 m 47,19 m (RH2000) 45,84 m 46,65 m 46,69 m 47,50 m Samhällsviktiga funktioner - Regional betydelse Trafikverket Region Väst x x x Länsstyrelsen Västra Götalands län x x x Kinnekullebanan mot Vänersborg x x x Centralstation/resecentrum x x x Järnvägen mot Lidköping x x x Järnvägen mot Göteborg x x x Samhällsviktiga funktioner - Kommunal betydelse Reningsverk x x x Vattenverk x x Gästhamn/fritidshamn x x x Turistbyrå x x x Nordkroken x x x Ursands camping o gästhamn Näringslivsverksamhet Vassbottens industriområde x x x x Holmängens industriområde x x x 70

75 3.7.3 Sammanfattning av sårbarhetskartering Konsekvenser vid 100-årsnivå: 45,53 m 21 Centrala Vänersborg Vattnet kan tryckas upp på en del ställen i industriområdet Vassbotten. Vid en vattennivå på 45,53 m i Vänern översvämmas sammanlagt 2,2 km vägar, 374 ha jord- och skogbruksmark, 4,1 ha bebyggda områden och 123 byggnader. Konsekvenser vid 100-årsnivå och vindpåverkan 22 : 46,34 m Centrala Vänersborg Resecentrum/tågstation, turistinformation och Länsstyrelsen Västra Götalands filial översvämmas Villor och bostadshus i Kassaretorpsområdet och Mariero översvämmas Gästhamnen och fritidshamnen översvämmas Stora delar av industriområdet Vassbotten är översvämmade. På de lägsta punkterna är vattendjupet upp till 75 cm. Även Trafikverket Region Västs filial som ligger i industriområdet Vassbotten översvämmas. Vattennivån når nu upp till industriområdet Holmängen och kan även tryckas upp vid reningsverket Området Nordkroken börjar översvämmas Vid en vattennivå på 46,34 m i Vänern översvämmas sammanlagt 12,8 km vägar, 287 m järnväg, 728 ha åker- och skogsmark, 27,8 ha bebyggda områden och 622 byggnader inom kommunen. Konsekvenser vid dimensionerande nivå: 46,38 m Centrala Vänersborg Vattenverkets byggnader översvämmas Vid en vattennivå på 46,38 m i Vänern översvämmas sammanlagt 13,7 km vägar, 383 m järnväg, 747 ha åker- och skogsmark, 29,8 ha bebyggda områden och 649 byggnader. 21 Alla vattennivåer anges i höjdsystemet RH00 Vänersborg. 22 Maximal vindpåverkan för Vänersborgs kommun förutsätter en medelvindhastighet på 20 m/s och nordlig vindriktning. Dessa vindförhållanden leder till en snedställning av Vänerns vattenyta som kan höja vattennivån längs ständerna med upp till 81 cm. Till skillnad från den långsamma nivåhöjningen i Vänern som orsakas av ökade inflöden och som inte överskrider mer än några centimeter per dygn, kan pålandsvinden höja vattennivån med flera decimeter inom loppet av några få timmar. 71

76 Konsekvenser vid dimensionerande nivå och vindpåverkan: 47,19 m Centrala Vänersborg - Industriområdet Vassbotten i Vänersborg står nu helt under vatten, på sina håll upp till 1,6 m. Reningsverket är helt översvämmad och vattenverket delvis. Bostadshus längs Hamngatan, i Mariero och många villor och villatomter i Kassaretorpsområdet är översvämmade. Området kring resecentrumet står helt under vatten och järnvägen är översvämmad på flera hundra meter. Utanför Vänersborg - De västra delarna av Nordkroken översvämmas. Vid en vattennivå på 47,19 m i Vänern översvämmas sammanlagt 34,4 km vägar, 1000 m järnväg, 1122 ha åker- och skogsmark, 69,7 ha bebyggda områden och 1392 byggnader inom kommunen. 72

77 3.8 Melleruds kommun Översvämningskartering I Figur 51 visas en kartöversikt över Melleruds kommun med översvämningsnivåer inlagda. För mer detaljerade kartor hänvisas till det digitala material i form av pdf-filer och Google Earth-filer som bifogas rapporten. Figur 51. Översikt över översvämningsnivåer i Melleruds kommun. 73

78 3.8.2 Sårbarhetskartering Olika typer av sårbarheter för Melleruds kommun redovisas i Tabell 16 och 17. Vissa av dessa data redovisas också i diagramform i Figur En sammanfattning av sårbarhetskarteringen återfinns i kapitel nedan. Tabell 16. Konsekvenser av en Väneröversvämning i Melleruds kommun baserade på en GISanalys. Melleruds kommun Översvämningsnivåer 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,02 m 46,38 m 46,87 m (RH2000) 45,84 m 46,33 m 46,69 m 47,18 m Vägkategori Översvämmad vägsträcka (m) Motorväg Allmän väg klass Allmän väg klass Allmän väg klass Bättre bilväg Bilväg Genomfartsgata/ -led Gata Uppfartsväg Sämre bilväg Summa vägar (km) 2,3 4,6 6,7 11,5 Järnväg i m Markkategori Översvämmad mark (m 2 ) Åker Annan öppen mark Barr- och blandskog Lövskog Summa åker och skogsmark (ha) Summa all mark (ha) Bebyggelsekategori Översvämmat område (m 2 ) Sluten bebyggelse Hög bebyggelse Låg bebyggelse Fritidsbebyggelse Industriområde Summa bebyggda områden (ha)

79 Melleruds kommun forts. Översvämningsnivåer 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,02 m 46,38 m 46,87 m (RH2000) 45,84 m 46,33 m 46,69 m 47,18 m Byggnader Bostadshus / Offentlig byggnad / Fritidshus Berörda byggnader (antal) Industribyggnad / Uthus Summa berörda byggnader (antal) Ålderskategori Berörda boende (antal) <18 år år >65 år ,9 Översvämmade vägsträckor i km 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Allmän väg klass 1 Allmän väg klass 2 Allmän väg klass 3 Figur 52. Översvämmade allmänna vägar i Melleruds kommun: klass 1, 2 och 3. 75

80 Antal års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Bostadshus/Offentlig byggnad/fritidshus Industribyggnad/Uthus Summa berörda byggnader Figur 53. Antal berörda byggnader i Melleruds kommun. Översvämmad mark i ha års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Åker Skog, barr och blandskog Summa all åker och skogsmark Annan öppen mark Lövskog Figur 54. Översvämmad mark i Melleruds kommun. 76

81 Tabell 17. Sårbara objekt i Melleruds kommun. Melleruds kommun Vattennivå Vänern 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,55 m 46,02 m 46,38 m 46,87 m (RH2000) 45,84 m 46,33 m 46,69 m 47,18 m Samhällsviktiga funktioner - Nationell betydelse E 45 x x x Samhällsviktiga funktioner - Kommunal betydelse Sunnanå hamn x x x Sammanfattning av sårbarhetskartering Konsekvenser vid 100-årsnivå: 45,53 m 23 Vid en vattennivå på 45,53 m i Vänern översvämmas sammanlagt ca 2,3 km vägar, 329 ha åker- och skogsmark och 133 byggnader inom kommunen. Konsekvenser vid 100-årsnivån och vindpåverkan 24 : 46,02 m - Sunnanå hamn översvämmas. - E 45 översvämmas nära kommungränsen till Åmåls kommun. Vid en vattennivå på 46,02 m i Vänern översvämmas sammanlagt 4,6 km vägar, 497 ha åker- och skogsmark och 219 byggnader inom kommunen. Konsekvenser vid dimensionerande nivå: 46,38 m Vid en vattennivå på 46,38 m i Vänern översvämmas sammanlagt 6,7 km vägar, 629 ha åker- och skogsmark och 297 byggnader inom kommunen. 23 Alla vattennivåer anges i höjdsystemet RH00 Vänersborg. 24 Maximal vindpåverkan för Melleruds kommun förutsätter en medelvindhastighet på 20 m/s och ostlig vindriktning. Dessa vindförhållanden leder till en snedställning av Vänerns vattenyta som kan höja vattennivån längs ständerna med upp till 49 cm. Till skillnad från den långsamma nivåhöjningen i Vänern som orsakas av ökade inflöden och som inte överskrider mer än några centimeter per dygn, kan pålandsvinden höja vattennivån med flera decimeter inom loppet av några få timmar. 77

82 Konsekvenser vid dimensionerande nivå och vindpåverkan: 46,87 m - I Sunnanå hamn står vattnet nu upp till 1,3 m på de lägsta punkterna. - E 45 är översvämmad på 2 ställen mellan Köpmannebro och kommungränsen i riktning mot Åmåls kommun på en sträcka av sammanlagt ca 860 m. Vattendjupet där är ca 80 cm på de lägsta ställena. Vid en vattennivå på 46,87 m i Vänern översvämmas sammanlagt 11,5 km vägar, 818 ha åker- och skogsmark och 374 byggnader inom kommunen. 78

83 3.9 Åmåls kommun Översvämningskartering I Figur 55 visas en kartöversikt över Åmåls kommun med översvämningsnivåer inlagda. För mer detaljerade kartor hänvisas till det digitala material i form av pdf-filer och Google Earth-filer som bifogas rapporten. Figur 55. Översikt över översvämningsnivåer i Åmåls kommun. 79

84 3.9.2 Sårbarhetskartering Olika typer av sårbarheter för Åmåls kommun redovisas i Tabell 18 och 19. Vissa av dessa data redovisas också i diagramform i Figur En sammanfattning av sårbarhetskarteringen återfinns i kapitel nedan. Tabell 18. Konsekvenser av en Väneröversvämning i Åmåls kommun baserade på en GISanalys. Åmåls kommun Översvämningsnivåer 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,02 m 46,38 m 46,87 m (RH2000) 45,84 m 46,43 m 46,69 m 47,18 m Vägkategori Översvämmad vägsträcka (m) Motorväg Allmän väg klass Allmän väg klass Allmän väg klass Bättre bilväg Bilväg Genomfartsgata/ -led Gata, större Gata Gata i sluten bebyggelse Uppfartsväg Sämre bilväg Summa vägar (km) 2,9 6,5 10,2 15,8 Järnväg i m Markkategori Översvämmad mark (m 2 ) Åker Annan öppen mark Barr- och blandskog Lövskog Summa åker och skogsmark (ha) Summa all mark (ha) Bebyggelsekategori Översvämmat område (m 2 ) Sluten bebyggelse Hög bebyggelse Låg bebyggelse Fritidsbebyggelse Industriområde Summa bebyggda områden (ha) 2,4 6,8 11,5 18,2 80

85 Åmåls kommun forts. Översvämningsnivåer 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,02 m 46,38 m 46,87 m (RH2000) 45,84 m 46,43 m 46,69 m 47,18 m Byggnader Bostadshus / Offentlig byggnad / Fritidshus Berörda byggnader (antal) Industribyggnad / Uthus Summa berörda byggnader (antal) Ålderskategori Berörda boende (antal) <18 år år >65 år ,0 Översvämmade vägsträckor i km 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 100 års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Allmän väg klass 3 Bättre bilväg Bilväg Uppfartsväg Sämre bilväg Figur 56. Översvämmade allmänna vägar i Åmåls kommun: klass 1 och klass 2. 81

86 Antal års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Bostadshus/Offentlig byggnad/fritidshus Industribyggnad/Uthus Summa berörda byggnader Figur 57. Antal berörda byggnader i Åmåls kommun Översvammade ytor i m års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Sluten bebyggelse Hög bebyggelse Låg bebyggelse Industriområde Figur 58. Översvämmade bebyggda ytor i Åmåls kommun. 82

87 Översvämmad mark i ha års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Åker Skog, barr och blandskog Annan öppen mark Summa all åker och skogsmark Figur 59. Översvämmad mark i Åmåls kommun. 83

88 Tabell 19. Sårbara objekt i Åmåls kommun. Åmåls kommun Vattennivå 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,02 m 46,38 m 46,87 m (RH2000) 45,84 m 46,33 m 46,69 m 47,18 m Samhällsviktiga funktioner - Kommunal betydelse Åmål Reningsverket x x Örnäs camping x x x x Småbåtshamnar x x x x Gästhamnen x x x Turistbyrå x x x Gamla kyrkan x Hembygdsmuseum x x Utanför Åmål Bredvik x Nötön x x x Tillfartsvägen till Nötön x x x x Fritidshamnen i Tössebäcken x x x Näringslivsverksamhet Hamnens industriområde x x x x Sammanfattning av sårbarhetskartering Konsekvenser vid 100-årsnivå: 45,53 m 25 Centrala Åmål Örnäs camping, småbåtshamnar och hamnens industriområde översvämmas Utanför tätorten Tillfartsvägen till Nötön står under vatten Vid en vattennivå på 45,53 m i Vänern översvämmas sammanlagt ca 2,9 km vägar, 391 ha åker- och skogsmark, 2,4 ha bebyggda områden och 78 byggnader inom kommunen. 25 Alla vattennivåer anges i höjdsystemet RH00 Vänersborg. 84

89 Konsekvenser vid 100-årsnivå och vindpåverkan 26 : 46,02 m Centrala Åmål Turistinformationen och gästhamnen översvämmas Utanför tätorten Bebyggelse på Nötön och Fritidshamnen i Tössebäcken översvämmas Vid en vattennivå på 46,02 m i Vänern översvämmas sammanlagt 6,5 km vägar, 519 ha åker- och skogsmark, 6,8 ha bebyggda områden och 164 byggnader inom kommunen. Konsekvenser vid dimensionerande nivå: 46,38 m Nu översvämmas även reningsverket och hembygdsmuseet Vid en vattennivå på 46,38 m i Vänern översvämmas sammanlagt 10,2 km vägar, 659 ha åker- och skogsmark, 11,5 ha bebyggda områden och 257 byggnader inom kommunen. Konsekvenser vid dimensionerande nivå och vindpåverkan: 46,87 m Vid denna nivå översvämmas även gamla kyrkan nära Gästhamnen. Vänerns nivå når nu även upp till enstaka bostadshus i centrala Åmål. Vattendjupet vid de lägsta punkterna på småbåtshamnarna och hamnens industriområde är ca 1,3 m. Vattennivån når nu upp till en del av bebyggelsen i Bredvik. Vid en vattennivå på 46,87 m i Vänern översvämmas sammanlagt 15,8 km vägar, ca 863 ha åker- och skogsmark, 18,2 ha bebyggda områden och 419 byggnader. 26 Maximal vindpåverkan för Åmåls kommun förutsätter en medelvindhastighet på 20 m/s och västlig vindriktning. Dessa vindförhållanden leder till en snedställning av Vänerns vattenyta som kan höja vattennivån längs ständerna med upp till 45 cm. Till skillnad från den långsamma nivåhöjningen i Vänern som orsakas av ökade inflöden och som inte överskrider mer än några centimeter per dygn, kan pålandsvinden höja vattennivån med flera decimeter inom loppet av några få timmar. 85

90 3.10 Säffle kommun Översvämningskartering I Figur 60 visas en kartöversikt över Säffle kommun med översvämningsnivåer inlagda. För mer detaljerade kartor hänvisas till det digitala material i form av pdf-filer och Google Earth-filer som bifogas rapporten. Figur 60. Översikt över översvämningsnivåer i Säffle kommun. 86

91 Sårbarhetskartering Olika typer av sårbarheter för Säffle kommun redovisas i Tabell 20 och 21. Vissa av dessa data redovisas också i diagramform i Figur En sammanfattning av sårbarhetskarteringen återfinns i kapitel nedan. Tabell 20. Konsekvenser av en Väneröversvämning i Säffle kommun baserade på en GISanalys. Säffle kommun Översvämningsnivåer 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,02 m 46,38 m 46,87 m (RH2000) 45,84 m 46,33 m 46,69 m 47,18 m Vägkategori Översvämmad vägsträcka (m) Motorväg Allmän väg klass Allmän väg klass Bättre bilväg Gata Sämre bilväg/uppfartsväg Summa vägar (km) 9,5 19,7 30,1 47,7 Järnväg i m Markkategori Översvämmad mark (m 2 ) Åker Annan öppen mark Barr- och blandskog Lövskog Summa åker och skogsmark (ha) Summa all mark (ha) Bebyggelsekategori Översvämmat område (m 2 ) Sluten bebyggelse Hög bebyggelse Låg bebyggelse Industriområde Summa bebyggda områden (ha) 0,1 0,4 1,0 2,1 Byggnader Berörda byggnader (antal) Bostadshus / Offentlig byggnad / Fritidshus Industribyggnad / Uthus Summa berörda byggnader (antal)

92 Säffle kommun forts. Översvämningsnivåer 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,02 m 46,38 m 46,87 m (RH2000) 45,84 m 46,33 m 46,69 m 47,18 m Ålderskategori Berörda boende (antal) <18 år år >65 år Summa berörda boende (antal) Översvämmade vägsträckor i m års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Motorväg Allmän väg klass 1 Allmän väg klass 2 Figur 61. Översvämmade vägar i Säffle kommun. 88

93 250 Översvämmade järnvägssträckor i m års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Järnväg i m Figur 62. Översvämmad järnväg i Säffle kommun Antal års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Bostadshus/Offentlig byggnad/fritidshus Industribyggnad/Uthus Summa berörda byggnader Figur 63. Antal berörda byggnader i Säffle kommun. 89

94 25000 Översvämmade ytor i m års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Sluten bebyggelse Låg bebyggelse Summa alla bebyggda ytor Hög bebyggelse Industriområde Figur 64. Översvämmade bebyggda ytor i Säffle kommun. Översvämmad mark i ha års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Åker Skog, barr och blandskog Summa all åker och skogsmark Annan öppen mark Lövskog Figur 65. Översvämmad mark i Säffle kommun. 90

95 Tabell 21. Sårbara objekt i Säffle kommun. Säffle kommun Vattenivå Vänern 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,02 m 46,38 m 46,87 m (RH2000) 45,84 m 46,33 m 46,69 m 47,18 m Samhällsviktiga funktioner - Nationell betydelse E 45 x x Järnvägen Göteborg - Stockholm x x Samhällsviktiga funktioner - Kommunal betydelse Centrala Säffle Reningsverket x Tennishall x x Gästhamnen x x x x Utanför tätorten Duse Udde Camping x x x Ekenäs Gästhamn x x x x Väg 533 mellan Säffle och Ekenäs x x x Lurö hamnar x x x Sammanfattning av sårbarhetskartering Konsekvenser vid 100-årsnivå: 45,53 m 27 Centrala Säffle Gästhamnen översvämmas Utanför tätorten Gästhamnen i Ekenäs översvämmas Vid en vattennivå på 45,53 m i Vänern översvämmas sammanlagt ca 9,5 km vägar, 1118 ha åker- och skogsmark, 44 m järnväg, 723 m 2 bebyggda områden och 74 byggnader inom kommunen. Tre personer påverkas av översvämning av sina bostäder. 27 Alla vattennivåer anges i höjdsystemet RH00 Vänersborg. 91

96 Konsekvenser vid 100-årsnivån och vindpåverkan 28 : 46,02 m Utanför tätorten Väg 533 mellan Säffle och Ekenäs översvämmas på en sträcka av 100 m Hamnarna på Lurö och Duse udde camping översvämmas Vid en vattennivå på 46,02 m i Vänern översvämmas sammanlagt 19,7 km vägar, 1842 ha åker- och skogsmark, 88 m järnväg, 4250 m 2 bebyggda områden och 197 byggnader inom kommunen. Nio personer påverkas av översvämning av sina bostäder. Konsekvenser vid dimensionerande nivå: 46,38 m Centrala Säffle Tennishallen översvämmas Utanför Säffle Järnvägen Göteborg Stockholm och E45 översvämmas vid Tveta på en sträcka på 100 m resp. 40 m. Vid en vattennivå på 46,38 m i Vänern översvämmas sammanlagt 30,1 km vägar, ca 100 m järnväg, 2401 ha åker- och skogsmark, 9500 m 2 bebyggda områden och 312 byggnader inom kommunen. 14 personer påverkas av översvämning i sina bostäder. Konsekvenser vid dimensionerande nivå och vindpåverkan: 46,87 m Centrala Säffle Reningsverket översvämmas Vid en vattennivå på 46,87 m i Vänern översvämmas sammanlagt 47,7 km vägar, ca 560 m järnväg, ca 3152 ha åker- och skogsmark, m 2 bebyggda områden och 568 byggnader. 22 personer påverkas av översvämning av sina bostäder. 28 Maximal vindpåverkan för Säffle kommun förutsätter en medelvindhastighet på 20 m/s och sydlig vindriktning. Dessa vindförhållanden leder till en snedställning av Vänerns vattenyta som kan höja vattennivån längs ständerna med upp till 49 cm. Till skillnad från den långsamma nivåhöjningen i Vänern som orsakas av ökade inflöden och som inte överskrider mer än några centimeter per dygn, kan pålandsvinden höja vattennivån med flera decimeter inom loppet av några få timmar. 92

97 3.11 Grums kommun Översvämningskartering I Figur 66 visas en kartöversikt över Grums kommun med översvämningsnivåer inlagda. För mer detaljerade kartor hänvisas till det digitala material i form av pdf-filer och Google Earth-filer som bifogas rapporten. Figur 66. Översikt över översvämningsnivåer i Grums kommun. 93

98 Sårbarhetskartering Olika typer av sårbarheter för Grums kommun redovisas i Tabell 22 och 23. Vissa av dessa data redovisas också i diagramform i Figur En sammanfattning av sårbarhetskarteringen återfinns i kapitel nedan. Tabell 22. Konsekvenser av en Väneröversvämning i Grums kommun baserade på en GISanalys. Grums kommun Översvämningsnivåer 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 45,85 m 46,38 m 46,71 m (RH2000) 45,84 m 46,16m 46,69 m 47,01 m Vägkategori Översvämmad vägsträcka (m) Motorväg Allmän väg klass Allmän väg klass Allmän väg klass Bättre bilväg/gata Sämre bilväg/uppfart Summa vägar (km) 3,3 6,6 13,4 18,1 Järnväg (m) Markkategori Översvämmad mark (m 2 ) Åker Annan öppen mark Barr- och blandskog Lövskog Summa åker och skogsmark (ha) Summa all mark (ha) Bebyggelsekategori Översvämmat område (m 2 ) Sluten bebyggelse Hög bebyggelse Låg bebyggelse / Fritidsbebyggelse Industriområde Summa bebyggda områden (ha) 1,2 3,6 15,4 25,8 Byggnader Berörda byggnader (antal) Bostadshus / Offentlig byggnad / Fritidshus 25 ule Industribyggnad / Uthus Summa berörda byggnader (antal)

99 Grums kommun forts. Översvämningsnivåer 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 45,85 m 46,38 m 46,71 m (RH2000) 45,84 m 46,16m 46,69 m 47,01 m Ålderskategori Berörda boende (antal) <18 år år >65 år Översvämmade vägsträckor i m års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind Allmän väg klass 1 Allmän väg klass 2 Figur 67. Översvämmade allmänna vägar i Grums kommun: klass 1 och klass 2. 95

100 1 200 Översvämmade järnvägssträckor i m års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind Järnväg i m Figur 68. Översvämmad järnväg i Grums kommun Antal års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind Bostadshus/Offentlig byggnad/fritidshus Industribyggnad/Uthus Summa berörda byggnader Figur 69. Antal berörda byggnader i Grums kommun. 96

101 Översvämmade ytor i m års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind Låg bebyggelse Industriområde Summa alla bebyggda ytor Figur 70. Översvämmade bebyggda ytor i Grums kommun. 800 Översvämmad mark i ha års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind Åker Skog, barr och blandskog Summa all åker och skogsmark Annan öppen mark Lövskog Figur 71. Översvämmad mark i Grums kommun. 97

102 Tabell 23. Sårbara objekt i Grums kommun. Grums kommun Vattennivå Vänern 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 45,85 m 46,38 m 46,71 m (RH2000) 45,84 m 46,16 m 46,69 m 47,01 m Samhällsviktiga funktioner - Nationell betydelse E45 x x x x Samhällsviktiga funktioner - Kommunal betydelse Centrala Grums Reningsverket x x Gästhamnen x x x x Utanför tätorten Borgvik Tillfartsvägen till reningsverket x x x Gästhamn/Fritidshamn x x x x Cafe/Camping x x x x Liljedal Gästhamn/Fritidshamn x x x x Vägar Väg 546 mellan Borgvik och Segmon x x x x Näringslivsverksamhet Gruvöns bruk x x Gruvöns sågverk x x Industrijärnväg x x 98

103 Sammanfattning av sårbarhetskartering Konsekvenser vid 100-årsnivå: 45,53 m 29 Grums tätort - Gästhamnen/fritidshamnen översvämmas Utanför tätorten - E45 översvämmas vid Valnäs på ca 80 m i norrgående körfält - Väg 546 är översvämmad på en sträcka av ca 40 m mellan Segmon och Borgvik - I Liljedal översvämmas Gästhamnen/fritidshamnen Vid en vattennivå på 45,53 m i Vänern översvämmas sammanlagt 3,3 km vägar, 354 ha åker- och skogsmark, 1,2 ha bebyggda områden och 109 byggnader inom kommunen. Konsekvenser vid 100-årsnivån och vindpåverkan: 45,85 m 30 Utanför tätorten - E45 översvämmas vid Valnäs på ca 250 m - I Borgvik översvämmas tillfartsvägen till reningsverket, Gästhamnen/fritidshamnen och campingen med caféverksamhet Vid en vattennivå på 45,85 m i Vänern översvämmas sammanlagt 6,6 km vägar, 458 ha åker- och skogsmark, 3,6 ha bebyggda områden och 174 byggnader inom kommunen. Konsekvenser vid dimensionerande nivå: 46,38 m - Reningsverket på Tjyvudden i Grums/Slottsbron börjar översvämmas - Delar av industriområdet på Gruvön översvämmas - Väg 546 är översvämmad på en sträcka av ca 120 m i Borgvik och 320 m mellan Segmon och Borgvik Vid en vattennivå på 46,38 m i Vänern översvämmas sammanlagt 13,4 km vägar, 318 m industrijärnväg, 609 ha åker- och skogsmark, 15,4 ha bebyggda områden och 280 byggnader inom kommunen. 29 Alla vattennivåer anges i höjdsystemet RH00 Vänersborg. 30 Maximal vindpåverkan för Grums kommun förutsätter en medelvindhastighet på 20 m/s och sydlig vindriktning. Dessa vindförhållanden leder till en snedställning av Vänerns vattenyta som kan höja vattennivån längs ständerna med upp till 32 cm. Till skillnad från den långsamma nivåhöjningen i Vänern som orsakas av ökade inflöden och som inte överskrider mer än några centimeter per dygn, kan pålandsvinden höja vattennivån med flera decimeter inom loppet av några få timmar. 99

104 Konsekvenser vid dimensionerande nivå och vindpåverkan: 46,71 m - Vid Valnäs står E 45 på en sträcka av ca 500 m under vatten, vattendjupet är ca 1,5 m vid det lägsta stället - Reningsverket på Tjyvudden som försörjer Grums och Slottsbron samt industriområdet på Gruvön är till stora delar översvämmade - I Borgvik är reningsverket och en del strandnära fastigheter och uppfartsvägar översvämmade - Väg 546 i Borgvik är översvämmad på en sträcka av ca 280 m och 360 m mellan Segmon och Borgvik - Även i Liljedal står fastigheter och vägar under vatten Vid en vattennivå på 46,71 m i Vänern översvämmas sammanlagt 18,1 km vägar, 1038 m industrijärnväg, 693 ha åker- och skogsmark, 25,8 ha bebyggda områden och 344 byggnader inom kommunen. 100

105 3.12 Karlstads kommun Översvämningskartering I Figur 72 visas en kartöversikt över Karlstads kommun med översvämningsnivåer inlagda. För mer detaljerade kartor hänvisas till det digitala material i form av pdf-filer och Google Earth-filer som bifogas rapporten. Figur 72. Översikt över översvämningsnivåer i Karlstads kommun. 101

106 Sårbarhetskartering Olika typer av sårbarheter för Karlstads kommun redovisas i Tabell 24 och 25. Vissa av dessa data redovisas också i diagramform i Figur En sammanfattning av sårbarhetskarteringen återfinns i kapitel nedan. Tabell 24. Konsekvenser av en Väneröversvämning i Karlstads kommun baserade på en GISanalys. Karlstads kommun Översvämningsnivåer 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,02 m 46,38 m 46,87 m (RH2000) 45,84 m 46,33 m 46,69 m 47,18 m Vägkategori Översvämmad vägsträcka (m) Motorväg Motorväg i underfart Allmän väg klass Allmän väg klass 1, i underfart På- och avfartsväg klass På- och avfartsväg klass 1, i underfart Allmän väg klass På- och avfartsväg klass Allmän väg klass På- och avfartsväg klass Genomfartsgata, -led Genomfartsgata, -led, i underfart Gata, större Gata, större, i underfart Gata Gata, i underfart Gata i sluten bebyggelse Bättre bilväg Bilväg Bilväg, i underfart Sämre bilväg Sämre bilväg, i underfart Uppfartsväg Summa vägar (km) Järnväg (m)

107 Karlstads kommun forts. Översvämningsnivåer 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,02 m 46,38 m 46,87 m (RH2000) 45,84 m 46,33 m 46,69 m 47,18 m Markkategori Översvämmad mark (m 2 ) Åker Annan öppen mark Annan öppen mark utan skogskontor Skog, barr- och blandskog Lövskog Summa åker och skogsmark (ha) Summa all mark (ha) Bebyggelsekategori Översvämmat område (m 2 ) Sluten bebyggelse Hög bebyggelse Låg bebyggelse Industriområde Fritidsbebyggelse Summa bebyggelse (ha) Byggnadskategori Berörda byggnader (antal) Offentlig byggnad Bostadshus Uthus Industri Transformator Summa berörda byggnader (antal) Ålderskategori Berörda boende (antal) <18 år år >65 år Summa berörda personer (antal)

108 Översvämmade vägsträckor i m års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Motorväg Motorväg i underfart Allmän väg klass 1 Allmän väg klass 1, i underfart På och avfartsväg klass 1 På och avfartsväg klass 1, i underfart Allmän väg klass 2 På och avfartsväg klass 2 Allmän väg klass 3 På och avfartsväg klass 3 Bättre bilväg Bilväg Bilväg, i underfart Sämre bilväg Sämre bilväg, i underfart Uppfartsväg Figur 73. Översvämmade vägar i Karlstads kommun. 104

109 30000 Översvämmade järnvägssträckor i m års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind Järnväg Figur 74. Översvämmad järnväg i Karlstads kommun. Antal års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + Offentlig byggnad Bostadshus vind Uthus Industri Transformator Summa berörda byggnader Figur 75. Antal berörda byggnader i Karlstads kommun. 105

110 Översvämmade ytor i m års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind Sluten bebyggelse Hög bebyggelse Låg bebyggelse Industriområde Fritidsbebyggelse Figur 76. Översvämmade bebyggda ytor i Karlstads kommun. Översvämmad mark i ha års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind Åker Annan öppen mark utan skogskontor Lövskog Annan öppen mark Skog, barr och blandskog Summa all jord och skogsbruksmark ha Figur 77. Översvämmad mark i Karlstads kommun. 106

111 Antal års 100 års + vind Dimensionerande Dimensionerande + vind <18 år år >65 år Summa berörda Figur 78. Antal berörda boende fördelade på åldersgrupper. 107

112 Tabell 25. Sårbara objekt i Karlstads kommun. Karlstads kommun Vattennivå Vänern 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,02 m 46,38 m 46,87 m (RH2000) 45,84 m 46,33 m 46,69 m 47,18 m Samhällsviktiga funktioner - Överregional betydelse Järnväg (Göteborg - Stockholm) x x x x E18 x x x x Samhällsviktiga funktioner - Regional betydelse Länsstyrelsen Värmland x Vägar till Hammarö Väg 236 (Hammaröleden) x x x Väg 554 (Skoghallsvägen) x x x Rosenborgsgatan x x x Centralsjukhus x x Samhällsviktiga funktioner - Kommunal betydelse Reningsverk Sjöstad Tillfartsväg till fjärrvärmeverket Heden x x x Transformatorstation Sjömans- Orrholmsgatan Värmlands museum x x x Mariebergsskogen/Naturum x x x x x Bostadsområden i Karlstad Bostäder och skolor på Orrholmen x x x Bergvik x x x Romstad x x x Strand x x Viken x x x x Norrstrand x x x Sjöstad x x x x Södra Kroppkärr x Herrhagen x x Haga x x Fritidshamn/Gästhamn Kanikenäset x x x x Småbåtshamn Lambergstjärnen x x x x Småbåtshamn Heden x x x x 108

113 Karlstads kommun forts. Vattennivå Vänern 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,02 m 46,38 m 46,87 m (RH2000) 45,84 m 46,33 m 46,69 m 47,18 m Gamla flygfältet x x x x Alster Bostads och fritidsbebyggelse söder om järnvägen x x x Skattkärr Småbåtshamnen x x x Bomstadscampingen x x x x Camping på Segerstad x x x x Väg 549 på Segerstad x x x Näringslivsverksamhet Industriområden i Karlstad Heden x x x x Örsholmen x x x Lamberget x x x Inre hamn x x x x Viken x x x Yttre hamnen x x x Orrholmen x x Våxnäs x x Lambergshamn x x x x Vålberg Älvenäs industriområde x x x Skattkärr Industriområdet söder om järnvägen x x x 109

114 Sammanfattning av sårbarhetskartering Konsekvenser vid 100-årsnivå: 45,53 m 31 Centrala Karlstad Enstaka hus i bostadsområdet Sjöstad och Viken drabbas av översvämning. Även i Romstad kan bostäder översvämmas när vattnet trycks upp genom marken och/eller dagvattenledningar Fritidshamnarna på Kanikenäsholmen, i Lambergstjärnet och vid Heden drabbas Industriområdena i Heden, Viken, Inre Hamn och på Örsholmen börjar översvämmas och Lambergshamnen är redan översvämmad Sjömansgatan, som är en viktig genomfartsgata och en av tillfartsvägarna till sjukhuset, översvämmas på en sträcka av ca 60 m Omfattande översvämning av Gamla flygfältet Utanför Karlstad Bomstadcampingen börjar översvämmas Campingen på Segerstadnäset översvämmas Längs hela strandlinjen drabbas enstaka lågliggande bostads- och fritidshus av översvämning E 18 och järnvägen Karlstad - Stockholm Vatten kan tryckas upp på E 18 strax väster om Klaramotet i centrala Karlstad på en sträcka av ca 200 m Järnvägen mellan Karlstad och Stockholm översvämmas vid Kroppskärrssjön och öster om sjön på olika avsnitt på sammanlagt ca 100 m. Även industrijärnvägen till Skoghall översvämmas på olika lågt liggande avsnitt längs Skoghallsvägen Vid en vattennivå på 45,53 m i Vänern översvämmas sammanlagt 16,1 km vägar, 330 m järnvägsräls, 1372 ha åker- och skogsmark, 30 ha bebyggda områden och 353 byggnader inom kommunen. 43 personer påverkas av översvämning av sina bostäder. 31 Alla vattennivåer anges i höjdsystemet RH00 Vänersborg. 110

115 Konsekvenser vid 100-årsnivån och vindpåverkan 32 : 46,02 m Centrala Karlstad Den enda tillfartsvägen till fjärrvärmeverket Heden översvämmas Transformatorstationen Sjömansgatan/Orrholmsgatan börjar översvämmas På stadsdelen Orrholmen översvämmas bostadshus och skolor, även i Bergvik och Norrstrand drabbas nu bostäder Översvämningen når nu även industriområdena på Lamberget och i Yttre hamn Utanför Karlstad I Alster översvämmas bostads- och fritidsbebyggelse söder om järnvägen och i Skattkärr småbåtshamnen Samtliga tre tillfartsvägar till Hammarö kommun är nu översvämmade Vid en vattennivå på 46,02 m i Vänern översvämmas sammanlagt 45 km vägar, ca 5,3 km järnvägsräls, 2021 ha åker- och skogsmark, 116 ha bebyggda områden och 1141 byggnader inom kommunen. 481 personer påverkas av översvämning av sina bostäder Konsekvenser vid dimensionerande nivå: 46,38 m Centrala Karlstad Industriområden på Våxnäs och Orrholmen översvämmas Utanför Karlstad I Vålberg kommer vattnet in på Älvenäs industriområde E18 är nu översvämmad på en sträcka av ca 700 m mellan Våxnäs- och Klaramotet i Karlstad, vattendjupet är ca 80 cm vid de lägsta ställena. Stora arealer bostads- och industriområden står under vatten och många genomfartsvägar är översvämmade. Samtliga tillfartsvägar till grannkommunen Hammarö är översvämmade på flera sträckor inom Karlstads kommun. Vid en vattennivå på 46,38 m i Vänern översvämmas sammanlagt 84 km vägar, 16,8 km järnväg, 2548 ha åker- och skogsmark, 288 ha bebyggda områden och 2496 byggnader inom kommunen personer påverkas av översvämning av sina bostäder. 32 Maximal vindpåverkan för Karlstads kommun förutsätter en medelvindhastighet på 20 m/s och sydlig vindriktning. Dessa vindförhållanden leder till en snedställning av Vänerns vattenyta som kan höja vattennivån längs ständerna med upp till 49 cm. Till skillnad från den långsamma nivåhöjningen i Vänern som orsakas av ökade inflöden och som inte överskrider mer än några centimeter per dygn, kan pålandsvinden höja vattennivån med flera decimeter inom loppet av några få timmar. 111

116 Konsekvenser vid dimensionerande nivå och vindpåverkan: 46,87 m Reningsverket i Sjöstad och Värmlands museum översvämmas. I Södra Kroppkärr drabbas bostadshus av översvämning. Flera av Centralsjukhusets byggnader är översvämmade och samtliga tillfartsvägar till sjukhuset står under vatten. Vattendjupet är upp till 1,4 m vid de lägsta punkterna i staden. Vid en vattennivå på 46,87 m i Vänern översvämmas sammanlagt 133 km vägar, 25 km järnvägsräls, 3204 ha åker och skogsmark, 474 ha bebyggda områden och 4536 byggnader inom kommunen personer påverkas av översvämning av sina bostäder. 112

117 3.13 Hammarö kommun Översvämningskartering I Figur 79 visas en kartöversikt över Hammarö kommun med översvämningsnivåer inlagda. För mer detaljerade kartor hänvisas till det digitala material i form av pdf-filer och Google Earth-filer som bifogas rapporten. Figur 79. Översikt över översvämningsnivåer i Hammarö kommun. 113

118 Sårbarhetskartering Olika typer av sårbarheter för Hammarö kommun redovisas i Tabell 26 och 27. Vissa av dessa data redovisas också i diagramform i Figur En sammanfattning av sårbarhetskarteringen återfinns i kapitel nedan. Tabell 26. Konsekvenser av en Väneröversvämning i Hammarö kommun baserade på en GISanalys. Hammarö kommun Översvämningsnivåer 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,02 m 46,38 m 46,87 m (RH2000) 45,84 m 46,33 m 46,69 m 47,18 m Vägkategori Översvämmad vägsträcka (m) Allmän väg klass Allmän väg klass Allmän väg klass Genomfartsgata, -led Gata, större Gata Bilväg Sämre bilväg Uppfartsväg Summa vägar (km) 6,4 17,7 28,7 42,1 Järnväg i m Markkategori Översvämmad mark (m 2 ) Åker Annan öppen mark Skog, barr- och blandskog Lövskog Summa åker och skogsmark (ha) Summa all mark (ha) Bebyggelsekategori Översvämmat område (m 2 ) Hög bebyggelse Låg bebyggelse Industriområde Fritidsbebyggelse Summa bebyggda områden (ha)

119 Hammarö kommun forts. Översvämningsnivåer 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,02 m 46,38 m 46,87 m (RH2000) 45,84 m 46,33 m 46,69 m 47,18 m Byggnadskategori Byggnader (antal) Offentlig byggnad/industri Annan byggnad Summa berörda byggnader (antal) Ålderskategori Berörda boende (antal) <18 år år >65 år Översvämmade vägsträckor i km års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Allmän väg klass 1 Allmän väg klass 2 Allmän väg klass 3 Bilväg Sämre bilväg Uppfartsväg Figur 80. Översvämmade vägar i Hammarö kommun. 115

120 9,0 8,0 7,0 Gatusträckor i km 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 100 års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Genomfartsgata/ led Gata, större Gata Figur 81. Översvämmade gator i Hammarö kommun. Översvämmade järnvägssträckor i m års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Järnväg Figur 82. Översvämmad industrijärnväg i Hammarö kommun. 116

121 Antal års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Offentlig byggnad/industri Annan byggnad Summa berörda byggnader Figur 83. Antal berörda byggnader i Hammarö kommun Översvammade ytor i m års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Hög bebyggelse Låg bebyggelse Industriområde Fritidsbebyggelse Figur 84. Översvämmade bebyggda ytor i Hammarö kommun. 117

122 Översvämmad mark i ha års 100 års + vind Dim. Dim. + vind Åker Lövskog Öppen mark Skog, barr och blandskog Summa åker och skogsmark Figur 85. Översvämmad mark i Hammarö kommun. Tabell 27. Sårbara objekt i Hammarö kommun. Hammarö kommun Vattennivå Vänern 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,02 m 46,38 m 46,87 m (RH2000) 46,84 m 46,33 m 46,69 m 47,18 m Samhällsviktiga funktioner - Regional betydelse Hammaröleden väg 236 x Dingelsundsleden väg 554 x x x Samhällsviktiga funktioner - Kommunal betydelse Skoghall Brandstation x Reningsverk x x x Tillfartsväg till reningsverket x x x x Värmeverk x x x Utbildningscentrum x x Bostadsområde Gunnarskär x x x x Bostadsområde Haga x Skoghallparken/Ishall x Lillängshamnen x x x Sörvikshamnen x x x Mörudden Camping x 118

123 Hammarö kommun forts. Vattennivå Vänern 100-års 100-års + vind Dim. Dim. + vind (RH00 Vänersborg) 45,53 m 46,02 m 46,38 m 46,87 m (RH2000) 46,84 m 46,33 m 46,69 m 47,18 m Vägar Industrileden x x x Hovlandavägen x x Vägar utanför Skoghall Väg 565 mot Tynäsudden x x x Lindesnäsvägen x x x Väg 562 x x x Karlstadsvägen x x x Bostads- och fritidsbebyggelse utanför Skoghall Hälltorp Nolgård x x x Lövnäs x x Tye x x x x Lindenäs x x x x Rud Bena Näringslivsverksamhet Akzo Nobel x x x Skoghalls bruk x x Industrijärnväg x x x x Mörmons industriområde x x x x x x x 119

124 Sammanfattning av sårbarhetskartering Konsekvenser vid 100-årsnivå: 45,53 m 33 I Skoghall: Tillfartsvägen till reningsverket översvämmas Delar av bostadsområdet Gunnarskär ligger under Vänerns nivå och där kan vatten tryckas upp genom marken och/eller rörledningar Mörmons industriområde översvämmas delvis Utanför Skoghall: Lindesnäsvägen och väg 565 mot Tynäsudden är översvämmade på en sträcka av 300 m respektive 100 m Enstaka fritids- och bostadshus i Tye och Lindenäs blir översvämmade Vid en vattennivå på 45,53 m i Vänern översvämmas sammanlagt 6,4 km vägar, 68 m industrijärnväg, 333 ha åker- och skogsmark, 16 ha bebyggda områden och 158 byggnader inom kommunen. Konsekvenser vid 100-årsnivån och vindpåverkan 34 : 46,02 m I Skoghall: Reningsverket, värmeverket, fritidshamnarna Sörviken och Lillängen översvämmas Vatten står även på industrileden Akzo Nobels industriområde översvämmas Utanför Skoghall: Dingelsundsvägen (väg 554) är översvämmad på en sträcka av ca 50 m Karlstadsvägen mellan Jakobsbergsbron och Skoghall översvämmas på flera ställen, totalt flera hundra meter Bebyggelse i områdena Rud och Nolgård börjar översvämmas Samtliga tre tillfartsvägar till Hammarö kommun som ligger inom Karlstads kommun är nu översvämmade och hela kommunen har blivit isolerad från fastlandet. En del områden är isolerade även inom kommunen. 33 Alla vattennivåer anges i höjdsystemet RH00 Vänersborg. 34 Maximal vindpåverkan för Hammarö kommun förutsätter en medelvindhastighet på 20 m/s och sydlig vindriktning. Dessa vindförhållanden leder till en snedställning av Vänerns vattenyta som kan höja vattennivån längs ständerna med upp till 49 cm. Till skillnad från den långsamma nivåhöjningen i Vänern som orsakas av ökade inflöden och som inte överskrider mer än några centimeter per dygn, kan pålandsvinden höja vattennivån med flera decimeter inom loppet av några få timmar. 120

125 Vid en vattennivå på 46,02 m i Vänern översvämmas sammanlagt 17,7 km vägar, 119 m industrijärnväg, 472 ha åker- och skogsmark, 34 ha bebyggda områden och 409 byggnader inom kommunen. Konsekvenser vid dimensionerande nivå: 46,38 m I Skoghall: Brandstationens och utbildningscentrumets byggnader drabbas av översvämning Hovlandavägen översvämmas i anslutning till Gunnarskärsområdet Vid en vattennivå på 46,38 m i Vänern översvämmas sammanlagt 29 km vägar, 559 m industrijärnväg, 579 ha åker- och skogsmark, 58 ha bebyggda områden och 604 byggnader inom kommunen. Konsekvenser vid dimensionerande nivå och vindpåverkan: 46,87 m Vid denna nivå är samtliga av kommunens förbindelsevägar till fastlandet översvämmade med upp till 1,1 m vatten. Brandstationen, reningsverket och värmeverket är översvämmade. Många bostads- och fritidsområden har drabbats av översvämning och är isolerade på grund av översvämmade vägar. Bostadsområden är även översvämmade i centrala Skoghall. Akzo Nobels industriområde är helt översvämmat och Skoghallsverkens område delvis översvämmat. I Skoghall: Vattnet når upp till bostadsområdet Haga Utanför centralorten Bebyggelse i Bena och Hälltorp översvämmas Vid en vattennivå på 46,87 m i Vänern översvämmas sammanlagt 42 km vägar, ca 1570 m industrijärnväg, 735 ha åker- och skogsmark, 95 ha bebyggda områden och 904 byggnader inom kommunen. 121

126 3.14 Sammantagen analys för alla kommuner Tabellerna och figurerna ger en överblick över ett antal kvantitativa mått och sammanfattar den kvalitativa analysen. Summeringen av konsekvenserna för de två nivåer som tar hänsyn till den maximala vindeffekten ska ses som en uppskattning av den maximala sårbarheten i de områden som hotas av översvämning. Man bör ha i åtanke att vindeffekten aldrig uppträder samtidig vid Vänerns alla strandavsnitt men det är inte omöjligt att olika delar av Vänern drabbas av vindeffekter vid olika tillfällen under samma långa översvämningshändelse. Nivåökningen till följd av vindeffekt varierar mellan kommunerna från 0,32 till 0,81 m Vänern i stort Tabellerna 28 och Figurerna sammanfattar konsekvenser som översvämmade ytor, väg och järnvägssträckor och antal byggnader. Tabell 29 visar ett urval av samhällsviktiga objekt. Tabell 28. Totala översvämmade vägsträckor, markytor och byggnader vid Vänern vid fyra vattennivåer. Vägar (km) Järnväg (km) Åker och skogsmark (ha) Bebyggelse (ha) Byggnader (antal) 100-årsnivå 91,8 0, årsnivå + vind 236,8 9, Dimensionerande nivå 357,0 30, Dimensionerande nivå + vind 570,3 47, Tabell 29. Antal översvämmade objekt vid fyra olika vattennivåer. Vänern totalt 100-årsnivå 100-årsnivå + vind Dimensionerande nivå Dimensionerande nivå + vind Avsnitt motorväg/riksväg Länsstyrelser Sjukhus 1 1 Reningsverk Vattenverk 1 1 Värmeverk Räddningstjänststationer Polishus 1 2 Kommunhus 1 1 Museer Kyrkor 1 122

127 Antal översvämmade byggander Översvämmade områden i ha årsnivå 100 årsnivå + vind Dimensionerande nivå Dimensionerande nivå + vind 0 Byggnader (antal) Bebyggelse (ha) Figur 86. Översvämmade bebyggda områden och antal översvämmade (berörda) byggnader vid Vänern vid fyra vattennivåer. 600 Översvämmade sträckor i km årsnivå 100 årsnivå + vind Dimensionerande nivå Dimensionerande nivå + vind Vägar (km) Järnväg (km) Figur 87. Översvämmade väg- och järnvägssträckor vid Vänern vid fyra vattennivåer. 123

128 Översvämmad mark i ha årsnivå 100 årsnivå + vind Dimensionerande nivå Åker och skogsmark (ha) Dimensionerande nivå + vind Figur 88. Översvämmad åker- och skogmark vid Vänern vid fyra vattennivåer. 124

129 Jämförelse mellan kommuner Tabellerna och jämför kommunernas sårbarhet på kvantitativt och kvalitativt sätt. Tabell 30. Översvämmade väg- och järnvägssträckor, åker och skogsmark, bebyggelse, byggnader samt berörda boende vid 100-årsnivån för varje kommun. 100-årsnivå Vägar (km) Järnväg (km) Åker och Skogsmark (ha) Bebyggda områden (ha) Byggnader (antal) Berörda boende (antal) Kristinehamn 18,3 0, , Gullspång 1, , Mariestad 9,6 0, , Götene 0,9 0, , Lidköping 18,1 0, , Grästorp 1,0 0, Vänersborg 2,2 0, , Mellerud 2,3 0, Åmål 2,9 0, , Säffle 9,5 0, , Grums 3,3 0, , Karlstad 16,1 0, , Hammarö 6,4 0, , Summa 92 0, Tabell 31. Översvämmade väg- och järnvägssträckor, åker och skogsmark, bebyggelse, byggnader samt berörda boende vid 100-årsnivån + vindeffekt för varje kommun. 100-årsnivå + vind Vägar (km) Järnväg (km) Åker och skogsmark (ha) Bebyggda områden (ha) Byggnader (antal) Berörda boende (antal) Kristinehamn 52,6 2, , Gullspång 4, , Mariestad 30,5 0, , Götene 2,7 0, , Lidköping 31,2 0, , Grästorp 1,7 0, Vänersborg 12,8 0, , Mellerud 4,6 0, Åmål 6,5 0, , Säffle 19,7 0, , Grums 6,6 0, , Karlstad 45,5 5, , Hammarö 17,7 0, , Summa 237 9,

130 Tabell 32. Översvämmade väg- och järnvägssträckor, åker och skogsmark, bebyggelse, byggnader samt berörda boende vid den dimensionerande nivån för varje kommun. Dimensionerande nivå Vägar (km) Järnväg (km) Åker och skogsmark (ha) Bebyggda områden (ha) Byggnader (antal) Berörda boende (antal) Kristinehamn 54,8 2, , Gullspång 7, , Mariestad 39,8 0, , Götene 4,7 0, , Lidköping 60,4 7, , Grästorp 3,6 0, Vänersborg 13,7 0, , Mellerud 6,7 0, Åmål 10,2 0, , Säffle 30,1 0, , Grums 13,4 0, , Karlstad 83,7 16, , Hammarö 28,7 0, , Summa , Tabell 33. Översvämmade väg- och järnvägssträckor, åker och skogsmark, bebyggelse, byggnader samt berörda boende vid den dimensionerande nivån + vindeffekt för varje kommun. Dimensionerande nivå + vind Vägar (km) Järnväg (km) Åker och skogsmark (ha) Bebyggda områden (ha) Byggnader (antal) Berörda boende (antal) Kristinehamn 97,2 3, , Gullspång 11, , Mariestad 64,0 2, , Götene 7,9 0, , Lidköping 77,6 11, , Grästorp 9,1 0, Vänersborg 34,4 1, , Mellerud 11,5 0, Åmål 15,8 0, , Säffle 47,7 0, , Grums 18,1 1, , Karlstad 133,3 25, , Hammarö 42,1 1, , Summa ,

131 Tabell 34. Jämförelser mellan kommunernas sårbarhet vid 100-årsnivån. 100-årsnivå Kristinehamn Gullspång Mariestad Götene Lidköping Grästorp Vänersborg Mellerud Åmål Säffle Grums Karlstad Hammarö Motorväg/klass 1 x x Järnväg x Reningsverk x Vattenverk Värmeverk Räddningstjänststation Polishus Kommunhus Bostäder/fritidshus x x x x x x x x x x x Jord- och skogsbruk x x x x x x x x x x x x x Industri/industriområden x x x x x x x Fritidshamnar/camping/fritid x x x x x x x x x Kultur/kulturarv x Isolerade områden x x Tabell 35. Jämförelser mellan kommunernas sårbarhet vid 100-årsnivån + vindeffekt. 100-årsnivå + vind Kristinehamn Gullspång Mariestad Götene Lidköping Grästorp Vänersborg Mellerud Åmål Säffle Grums Karlstad Hammarö Motorväg/klass 1 x x x x Järnväg x x x x x Reningsverk x x x x x Vattenverk Värmeverk x Räddningstjänststation x x Polishus Kommunhus Bostäder/fritidshus x x x x x x x x x x x x Jord- och skogsbruk x x x x x x x x x x x x x Industri/industriområden x x x x x x x x x x Fritidshamnar/camping/fritid x x x x x x x x x x x x Kultur/kulturarv x x x Isolerade områden x x x x x x 127

132 Tabell 36. Jämförelser mellan kommunernas sårbarhet vid den dimensionerande nivån. Dimensionerande nivå Kristinehamn Gullspång Mariestad Götene Lidköping Grästorp Vänersborg Mellerud Åmål Säffle Grums Karlstad Hammarö Motorväg/klass 1 x x x x x x Järnväg x x x x x x Reningsverk x x x x x x x Vattenverk x Värmeverk x x Räddningstjänststation x x x Polishus x Kommunhus x Bostäder/fritidshus x x x x x x x x x x x x x Jord- och skogsbruk x x x x x x x x x x x x x Industri/industriområden x x x x x x x x x x Fritidshamnar/camping/fritid x x x x x x x x x x x x Kultur/kulturarv x x x x x Isolerade områden x x x x x x x Tabell 37. Jämförelser mellan kommunernas sårbarhet vid den dimensionerande nivån + vindeffekt. Dimensionerande nivå + vind Kristinehamn Gullspång Mariestad Götene Lidköping Grästorp Vänersborg Mellerud Åmål Säffle Grums Karlstad Hammarö Motorväg/klass 1 x x x x x x x x x Järnväg x x x x x x x Reningsverk x x x x x x x x x Vattenverk x Värmeverk x x Räddningstjänststation x x x Polishus x x Kommunhus x Bostäder/fritidshus x x x x x x x x x x x x x Jord- och skogsbruk x x x x x x x x x x x x x Industri/industriområden x x x x x x x x x x Fritidshamnar/camping/fritid x x x x x x x x x x x x Kultur/kulturarv x x x x x Isolerade områden x x x x x x x 128

133 4. Potentiella skadekostnader Metoder för att skatta kostnader för potentiella översvämningsskador utvecklas löpande. Jongman m.fl. (2012) redovisar sju olika modeller för att skatta potentiella kostnader utifrån en viss risk. Det som dessa metoder har gemensamt är att de framför allt inkluderar kostnader för direkta skador, medan så kallade indirekta skador inte inkluderas. Direkta skador uppstår i det översvämmade området, i anslutning till översvämningshändelsen. Indirekta skador uppstår sekundärt till följd av de direkta skadorna. Exempel på direkta och indirekta skador redovisas i Tabell 38. Där finns också en indelning i tangibla och intangibla skador. En tangibel skada är möjlig att sätta ett monetärt värde på, utifrån någon marknad. Exempel på skador som är svåra att värdera är t.ex. skador på ekosystem och kulturarv. Det är vanligt i den internationella litteraturen att även kategorisera förlorade människoliv som intangibla. I Sverige finns en metod som utvecklats inom trafiksäkerhetsforskningen som sätter ett värde på ett räddat statistiskt liv, vilket även har använts för naturolyckor (se t.ex. Falemo, 2011). För ytterligare beskrivning av olika typer av skador och de metoder som används hänvisas till Grahn m.fl. (2013). Tabell 38. Indelning av översvämningsskador. Källa: Blumenthal (2010), modifierat efter Jonkman och Vrijling (2008) och Messner et al. (2007). Direkt Indirekt Tangibel Skador på byggnader, inventarier, infrastruktur, fordon, jord- och skogsbruk Avbrott i näringslivsverksamhet inom översvämningsområdet Skador på permanenta översvämningsskydd Förluster för näringsverksamhet även utanför det översvämmade området Kostnader för tillfälliga boenden för evakuerade Kostnader för evakuering och räddningsinsatser Städningskostnader Saneringskostnader Förlorade liv Intangibel Negativ hälsopåverkan Avbrott i kommunikationer och samhällsservice Skador på kulturarv Obekvämlighet under återställningsfasen Ökad sårbarhet inför ytterligare störningar Miljöskador Orsaken till att indirekta och intangibla skador sällan inkluderas i riskanalyser är att det saknas bra metoder för att analysera dessa skador. En följd av detta är att det också är brist på bra data för liknande skador. Det är viktigt att komma ihåg att det sällan är den fulla kostnadsbilden som redovisas i de flesta studier över översvämningsskador och -kostnader. För ytterligare beskrivning av olika typer av skador och de metoder som används, se Grahn m.fl. (2013). 129

134 4.1 Metodik för skadeberäkningar Inom ramen för denna studie har det varit möjligt att göra en översiktligt ekonomisk analys av de potentiella skador som är resultatet av riskkarteringen i kapitel 3. De beräkningar av översvämmade objekt, ytor, vägar, etc., som vi gjort utifrån den nya nationella höjdmodellen är betydligt mer precisa än vad som varit tillgängligt tidigare, men det finns även osäkerheter i dessa beräkningar. En sådan är t.ex. hur stor vindeffekten är på vattennivån, vilket i vårt arbete är en beräkning från SMHI som grundar sig på relativt grova teoretiska antaganden. För att göra en kostnadsberäkning behövs data över hur olika objekt och ytor tar skada. Här spelar vattennivån stor roll men även t.ex. översvämningens varaktighet. Vår studie har inte givit utrymme för egna undersökningar av olika prislappar för olika skador, utan vi använder data från tidigare studier av Vänern. Det finns två huvudsakliga källor: Blumenthal (2010) som gjorde en genomgång av konsekvenser av översvämningen och Klimat- och sårbarhetsutredningens delbetänkande från 2006 om de stora sjöarnas översvämningsrisker (SOU 2006:94). För flera av skadetyperna är underlaget begränsat och vissa av de beräkningar vi gjort är behäftade med osäkerheter, vilket vi försöker markera i texten. Trots detta är det av intresse att få en samlad bild av vad Väneröversvämningar kostar. Det pågår forskning, bland annat vid Karlstads universitet, som inom några år kommer att förbättra bilden över vilka skador och kostnader som översvämningar orsakar. I skalan i Figur 89 kan man se att den 100-årsnivå som använts i denna studie överensstämmer relativt väl med den nivå som inträffade i januari Vidare så faller den nya dimensionerande nivån i denna studie i närheten av den 100-årsnivå inklusive vindpåverkan som SOU 2006:94 använde. Därutöver finns konsekvensbedömningar gjorda för vindeffekter som adderar till de två nivåerna. De vindgenererade nivåerna påverkar inte hela sjön samtidigt och påverkan är kortvarig vilket skiljer sig fundamentalt från varaktigheten i stort för en Väneröversvämning. Viktigt att påpeka är att även en kortvarig påverkan kan ge långvariga konsekvenser, t.ex. om invallningar och temporära barriärer kollapsar. I denna studie har vi bedömt, baserat på erfarenheter från , att vindpåverkan vid 100-årsnivån kan få följdverkningar av den typen i några av Vänerkommunerna. Vindpåverkan som adderar till den dimensionerande nivån får betydligt mer omfattande konsekvenser, vilket kommenteras nedan. 130

135 Figur 89. Vattennivåer i Vänern (m ö.h. i RH00 Vänersborg): Fyra nivåer från denna studie, två nivåer från Klimat- och sårbarhetsutredningen och långtidsmedelvärde och maxvärde i januari

Anpassning till ett förändrat klimat. Mälaren om 100 år - förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden

Anpassning till ett förändrat klimat. Mälaren om 100 år - förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden Anpassning till ett förändrat klimat - förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Stockholms län Avdelningen för samhällsskydd och beredskap Tfn 08-785

Läs mer

Pluviala översvämningar

Pluviala översvämningar chb Pluviala översvämningar Konsekvenser vid skyfall över tätorter En kunskapsöversikt 2 MSB:s kontaktperson: Ulrika Postgård, 010-240 50 33 Foto: Fotolia Michal Kolodziejczyk Publikationsnummer MSB567-13

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter

Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter Rapport Nr 2013 05 Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter Linda Tegelberg Gilbert Svensson Bebyggelsetyp Slutet byggnadssätt, ingen vegetation Slutet byggnadssätt

Läs mer

Behov av bostadsbyggande

Behov av bostadsbyggande RAPPORT 2015:18 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Titel:

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Det robusta sjukhuset. utgåva 2008. kbm rekommenderar K 2008:2

Det robusta sjukhuset. utgåva 2008. kbm rekommenderar K 2008:2 Det robusta sjukhuset utgåva 2008 kbm rekommenderar K 2008:2 kbm rekommenderar 2008:2 Det robusta sjukhuset utgåva 2008 Titel: Det robusta sjukhuset Utgåva 2008 Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM)

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys Örebro kommun

Risk- och sårbarhetsanalys Örebro kommun Risk- och sårbarhetsanalys Örebro kommun 1 Innehållsförteckning Övergripande beskrivning av kommunen...3 Örebro kommun...3 Verksamheten i Örebro kommun...3 Övergripande beskrivning av arbetsprocess och

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat

Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat 1 Arbetsgruppens medlemmar Nedanstående personer har på ett eller annat sätt deltagit i arbetsgruppens

Läs mer

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet - Energimyndighetens beräkningar och förslag ER 2013:04 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor STADSKONTORET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Numreringen beror på att Handlingsprogrammet kallats bilaga 1. BILAGA 2 BESKRIVNING AV KOMMUNEN... 3 BILAGA

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Mars 2012 2 Utvärderarens uppdrag Jag har åtagit mig att utvärdera Projekt

Läs mer

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V PROJEKTGRUPP Anne Hallin Claes Halling Magnus Lindqvist Leif Åkerlöf Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB Länsstyrelsen i Stockholms län Stockholms stad, Miljöförvaltningen Åkerlöf

Läs mer

Del 2. Om vindkraft - 57 -

Del 2. Om vindkraft - 57 - Del 2 Om vindkraft - 57 - - 58 - Vindkraften i nationell och europeisk politik 1.1 Energibehov och förnybar energi i EU EU-länderna konsumerar alltmer energi. Energiproduktionen inom EU räcker inte för

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

Fler och bättre jobb i Västsverige

Fler och bättre jobb i Västsverige Fler och bättre jobb i Västsverige En rapport från regionstyrelserna för Unionen Göteborg, Unionen SjuHall och Unionen Skaraborg/Väst Förord Facklig verksamhet handlar om att försvara medlemmars villkor,

Läs mer

Kartläggning av behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet i Värmlands län

Kartläggning av behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet i Värmlands län Kartläggning av behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet i Värmlands län Sara Johansson FoU Välfärd Värmland 2015:3 Kartläggning av behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet i Värmlands

Läs mer