Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012"

Transkript

1 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2012/ (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012 Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden tar del av äldreombudsmannens kvartalsrapport. Sammanfattning Äldreombudsmannens uppdrag är att ge råd och stöd, ta emot synpunkter och informera personer som är 65 år eller äldre samt deras närstående. Äldreombudsmannen har tystnadsplikt och hjälper till med kontakter och med att vidarebefordra synpunkter. Under andra kvartalet 2012 har det inkommit 26 nya ärenden till äldreombudsmannen, vilket är färre ärenden än samma period i fjol (41). Av de inkomna klagomålen var det fler klagomålsärenden (16) än informationsärenden (10). Beskrivning av ärendet Äldreombudsmannens uppdrag är att ge råd och stöd, ta emot synpunkter och informera personer som är 65 år eller äldre samt deras närstående. Äldreombudsmannen har tystnadsplikt och hjälper till med kontakter och med att vidarebefordra synpunkter. I uppdraget ingår att redovisa arbetet och erfarenheterna i kvartalsrapporter och en årsrapport till äldreomsorgsnämnden och kommunstyrelsen. Under andra kvartalet 2012 har det inkommit 26 nya ärenden till äldreombudsmannen, vilket är färre ärenden än samma period i fjol (41). Av de inkomna klagomålen var det fler klagomålsärenden (16) än informationsärenden (10). Det var något fler anhöriga (15) än äldre (11) som kontaktade äldreombudsmannen. Det är personer från hela kommunen som kontaktar äldreombudsmannen. Under det andra kvartalet var de flesta hemmahörande i kommundelarna Sjödalen och Vårby. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2012/ (4) Äldreombudsmannens rapport innehåller ett antal rubriker som beskriver synpunkter på hemtjänst i ordinärt boende, äldreboenden, biståndshandläggning, övriga synpunkter och information. Hemtjänst i ordinärt boende En anhörig framförde att en äldre man som sedan tidigare var beviljad trygghetslarm även hade behov av hemtjänst efter en sjukhusvistelse. Den anhöriga kontaktade chefen för den kommunala hemtjänsten i området och påtalade behovet av hemtjänst. Chefen informerade om att den enskilde måste ansöka hos biståndskansliet för att bli beviljad insatser. Då mannen senare samma dag larmade via trygghetslarmet meddelande han att han önskade hjälp i hemmet och hemtjänstpersonalen kontaktade då biståndskansliet. En äldre kvinna har framfört att hon inte fått information om när hon skulle få sina insatser utförda. Efter påpekande fick kvinnan en genomförandeplan där det framgick vad, när och hur insatserna skulle utföras. Insatserna utfördes sedan i enlighet med genomförandeplanen. Äldreombudsmannen skriver i sin rapport att det inte ingår i social- och äldreomsorgsförvaltningens uppföljning att följa upp om genomförandeplanen upprättas tillsammans med kunden. Detta är felaktigt, social- och äldreomsorgsförvaltningen följer upp hur genomförandeplanen upprättats, vilka som deltagit och att kunden skrivit under planen. Äldreboenden Synpunkter har inkommit från en anhörig rörande att hyran är hög på äldreboende. Den anhörige har vid flera tillfällen fått bidra med pengar för att den äldre ska kunna betala sina utgifter. En anhörig har påtalat att det är viktigt att anställda som arbetar på äldreboende förstår det svenska språket. När den anhörige har ringt till boendet har det hänt att de anställda inte förstått vad den anhörige menat. En äldre kvinna har framfört att två anställda på ett äldreboende utförde ett särskilt bra jobb. Hon var mycket nöjd med ett bastubad och den hjälp hon fick på äldreboendet. Biståndshandläggning En anhörig framförde att hans mor har privat hemtjänst och hade framfört synpunkter till företaget utan resultat. När han kontaktade biståndskansliet och berättade om händelserna krävdes det skriftliga synpunkter. Biståndskansliet beklagade det inträffade och menade att de är skyldiga till att vara behjälpliga med att skriva ner synpunkterna. Biståndshandläggarna kan ta emot muntliga synpunkter, men önskar gärna skriftliga.

3 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2012/ (4) Tre närstående har haft frågor kring de äldres biståndsbeslut. Samtliga vårdade sin maka eller make i sitt hem och de hade ett beslut om att kunna bli avlösta. De undrade om det var meningen att den anställde samtidigt skulle utföra sysslor som till exempel att städa, när den anställde kom för att avlösa den anhörige. Enligt biståndskansliet är det inte meningen att sysslor som att städa ska utföras under avlösningen. En anhörig har framfört att hennes make beviljats plats på äldreboende. Han hade ett önskemål om ett specifikt äldreboende. Makan berättade att när hon fick ett samtal med erbjudande om ett äldreboende från social- och äldreomsorgsförvaltningen, skulle hon bestämma sig omedelbart annars fanns det risk för att förlora platsen. Makan menade att hon ville hinna prata med barnen och hade inte heller besökt detta äldreboende, som skulle stängas inom snar framtid. Av rädsla att förlora platsen till det önskade äldreboendet så tackade maken ja till erbjudandet. Övriga synpunkter En äldre har framfört att det tog sex veckor att få en besökstid hos arbete och försörjning, efter det att samtliga ansökningshandlingar var inlämnade. Arbete och försörjning förklarade att när samtliga handlingar var inlämnade startade handläggningstiden som nu var en månad. Vidare ser de över olika lösningar och målet är att erbjuda en besökstid inom två veckor. I en akut ekonomisk situation kan äldre ta kontakt med arbete och försörjning, som gör en bedömning och ger ett beslut. Två äldre har framfört att det med hjälp av mobiltelefoner varit svårt att komma fram på telefon till arbete och försörjning. En telefonsvarare ska meddela att man kan välja att bli uppringd eller vänta kvar i telefonkön. Men detta meddelande uteblev och istället uppmanades de att ringa senare och samtalet bröts. De äldre menade att det var trist att inte få ärendet uträttat och att det blev kostsamt att stå i kö. En av de äldre planerade att besöka arbete och försörjning, istället för att ringa. Social- och äldreomsorgsförvaltningen meddelade att telefonsystemet skulle ses över för att kunna erbjuda personer att ringa upp dem som vill det. Information En hel del frågor har inkommit från äldre och anhöriga. Frågor som besvarats har rört ansökan om hemtjänst, särskilt boende, trygghetsboende, trygghetslarm, försörjningsstöd och tandvård. Vidare har äldreombudsmannen fått frågor om god man, händige fixaren och väntjänst.

4 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2012/ (4) Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har tagit del av rapporten, som inkom till förvaltningen den 11 december De verksamheter som fått klagomål eller synpunkter har besvarat dessa och vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med dem. Där det inkommit anonyma klagomål eller synpunkter kan förvaltningen eller de privata utförarna inte vidta åtgärder. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Christina Almqvist Utvecklingsledare Bilagor Äldreombudsmannens rapport Beslutet delges Äldreombudsmannen

5 KS-2012/ Äldreombudsmannens kvartalsrapport april till juni 2012 HANDLÄGGARE Berith Ramstedt Kommunstyrelsens kansli , Huddinge

6 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 Verksamheten under andra kvartalet Kontakter med äldre och anhöriga... 3 Hembesök och kontorsbesök... 3 Synpunkter... 3 Elen avstängd under en sommarmånad... 3 Skriftliga synpunkter krävdes... 4 Otydliga biståndsbeslut... 4 Kort betänketid att välja äldreboende... 4 Bemötande... 5 Huddinge kommuns hemtjänst... 5 Ett möte utan stödperson... 5 Bemötande på en vårdcentral... 6 Lång väntetid för ett besök till arbete och försörjning... 6 Telefonkö... 6 Hög hyra på ett äldreboende... 6 Språkkunskaper på ett äldreboende... 7 Adressändring... 7 Duktiga anställda på ett äldreboende... 7 Informationsärenden... 7 Hjälp i hemmet... 7 Tandvård... 8 Snart avstängd el... 8 Trygghetslarm... 8 Händige fixaren... 8 Flytta till ett äldreboende... 8 Väntjänst och äta lunch i skolmatsal... 8 Fonder till trasig protes... 9 Överklaga beslut... 9 Växelvård och äldreboenden... 9 Flytta till servicehus i annan kommun... 9 Trygghetsboende i Stuvsta... 9 Avdrag i deklarationen för god man Synpunkter på en förvaltare Fotsjukvård i hemmet Äldreombudsmannens reflektioner... 11

7 Sammanfattning Under andra kvartalet 2012 handlades 26 nya ärenden. Det var något fler klagomåls- än informationsärenden. Kontakter med äldreombudsmannen togs av både äldre och anhöriga. Bland informationsärendena var det många olika frågor däribland om hur man kan få hjälp i hemmet, ekonomisk hjälp och vilka olika typer av boenden det finns för äldre. Det framfördes synpunkter bland annat om att det behövdes en skarpare ton för att en ansökan om försörjningsstöd skulle tas emot när en äldre hade elen avstängd. En återkommande synpunkt var att hyran är så hög på ett äldreboende att pengarna inte räcker till för den boende, utan ekonomisk hjälp av en anhörig. Vidare framfördes återigen synpunkter om bemötande, lång väntetid för ett besök vid ansökan om försörjningsstöd, otydliga biståndsbeslut och krav på ett skriftligt klagomål. Verksamheten under andra kvartalet 2012 Andra kvartalet 2012 handlades 26 nya ärenden, vilket var 15 färre ärenden jämfört med samma period i fjol (41). Utöver de nya ärendena pågick 5 ärenden från tidigare kvartal. Det var något fler klagomålsärenden (16) än informationsärenden (10). Under andra kvartalet var det några fler anhöriga (15) än äldre (11) som hörde av sig. Kontakter med äldre och anhöriga Personer har hört av sig från hela kommunen. De flesta var hemmahörande i kommundelarna Sjödalen och Vårby. Många som hörde av sig för första gången ringde till kommunens växel för att komma i kontakt med verksamheten. Några fann också information om verksamheten genom Internet. Många som hörde av sig kände redan till äldreombudsmannen sedan tidigare. Hembesök och kontorsbesök Förutom kontakter via telefonen och e-post har äldreombudsmannen personliga kontakter med de äldre. Under andra kvartalet gjordes fem hembesök och anhöriga och äldre besökte kontoret vid fem tillfällen. Äldreombudsmannen har också funnits med som ett stöd under ett möte med chef, anställda och anhöriga på ett äldreboende. Synpunkter Under andra kvartalet framfördes synpunkter om bland annat bemötande och äldres ekonomi. Ett äldreboende fick också beröm för att två anställda utförde ett särskilt bra arbete. Elen avstängd under en sommarmånad Anhöriga framförde att deras släkting, en 76-årig kvinna, hade haft strömmen avstängd under nästan en månad. De var mycket oroliga då hon hade sviktande hälsa och de hade inte lyckats komma i kontakt med henne eftersom mobiltelefonens 3

8 batteri var urladdat. Att hon varken kunde förvara kylvaror eller laga mat var ett bekymmer, men det värsta var att inte kunna ringa efter hjälp om det behövdes. Innan elen stängs av brukar elbolagen skicka en avisering om detta till social- och äldreomsorgsförvaltningen. Kvinnan var tidigare känd hos arbete och försörjning och deras rutin är att det vid varje ansökan behövs kopior som styrker bland annat hyresavtal, inkomster och utgifter för att kunna handlägga ärendet. Men enligt anhöriga var kvinnan i behov av en förvaltare och det kunde vara svårt för henne att få ihop en ansökan med samtliga kopior. Socialstyrelsen menar att socialtjänsten kan hjälpa till med att ta fram sådana upplysningar från andra myndigheter som behövs för en utredning om ekonomiskt bistånd. Vidare menas att det kan vara mycket enklare än att den enskilde själv måste vända sig till olika myndigheter för att ta fram de uppgifter som behövs. 1 En anställd från kyrkan hjälpte kvinnan med att kontakta arbete och försörjning när elen var avstängd, men för att de skulle ta sig an ärendet fick den anställde säga till på skarpen. Vidare menade den anställde att det är märkligt när de får en avisering om att elen ska stängas av för en äldre person att de inte gör något med detsamma. Kvinnan fick sedan beviljat försörjningsstöd för att få elen inkopplad. Skriftliga synpunkter krävdes En anhörig framförde att hans mor har privat hemtjänst och hade framfört synpunkter till företaget utan resultat. När han kontaktade biståndskansliet och berättad om händelserna, krävdes det skriftliga synpunkter. Den anhörige fick informationen av biståndshandläggaren att framföra synpunkter direkt till företaget eller att byta företag. Vidare sade den anhörige att hans mor för tillfället inte ville byta företag. Han menade att han inte hade tid med en skrivelse och undrade hur han skulle kunna nå fram med synpunkterna till social- och äldreomsorgsförvaltningen. Biståndskansliet beklagade det inträffade och menade att de är skyldiga till att vara behjälpliga med att skriva ner synpunkterna. Biståndshandläggarna kan ta emot muntliga synpunkter, men önskar gärna skriftliga. Otydliga biståndsbeslut Tre närstående hade frågor kring de äldres biståndsbeslut. Samtliga vårdade sin maka/make i sitt hem och de hade ett beslut om att kunna bli avlösta. De undrade om det var meningen att den anställde samtidigt skulle utföra sysslor som till exempel att städa, när den anställde kom för att avlösa den anhörige. Enligt biståndskansliet var det inte meningen att sådana sysslor som att städa måste utföras under avlösningen, däremot om det inföll under till exempel lunchtid skulle den äldre få mat. Kort betänketid att välja äldreboende En anhörig berättade att hennes make som hade ett växelboende hade fått ansökan om behov av att flytta till ett äldreboende beviljat. Han hade ett önskemål om ett specifikt äldreboende. Makan berättade att när hon fick ett samtal med erbjudande 1 Ekonomiskt bistånd, stöd för rättstillämpning och handläggning av ärenden inom den kommunala socialtjänsten, Socialstyrelsen

9 om ett äldreboende från social- och äldreomsorgsförvaltningen, skulle hon bestämma sig med detsamma annars fanns det risk för att förlora platsen. Makan menade att hon ville hinna prata med barnen och hade inte heller besökt detta äldreboende, som skulle stängas inom snar framtid. Maken hade tidigare fått erbjudande om ett annat äldreboende som skulle stänga och detta hade de tackat nej till för att maken skulle slippa flytta flera gånger. Växelvården fungerade fortfarande bra för maken, men av rädsla att förlora platsen till det önskade äldreboendet så tackades ja. Bemötande Huddinge kommuns hemtjänst En närstående framförde att en äldre man hade nyligen kommit hem från en sjukhusvistelse. Mannen hade inte någon hjälp i hemmet fastän han tidvis var förvirrad, hade stort behov av omsorg, klarade varken av att gå till toaletten eller att äta och blandade ihop sina mediciner. Han hade ett trygghetslarm, men hade svårt att ringa eftersom telefonen oftast var trasig. Den närstående meddelande situationen för chefen för hemtjänst i området, som menade att de hade tidigare haft kontakt med mannen och kunde inte tvinga mannen att ta emot hjälp och kunde därför inte göra något. Vidare menade chefen att ansvaret inte var hennes att ta kontakt med en biståndshandläggare. Den närstående undrade hur hemtjänsten kunde veta vad mannen hade för önskemål om tillfällig hjälp, utan ett samtal med honom. Men när mannen ringde på trygghetslarmet senare under dagen och meddelade att han önskade hjälp startade ansökningsprocessen. Social- och äldreomsorgsförvaltningen förklarade att innan sjukhusvistelsen hade anställda besökt den äldre vid flera tillfällen och erbjudit hjälp, men mannen nekade. Vidare menade social- och äldreomsorgsförvaltningen att situationen kan uppfattas olika av äldre och närstående. Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 2 kap. 7 : När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. Lag (2009:981). Ett möte utan stödperson En äldre utan närstående hade tidigare känt sig kränkt hos socialkontoret och önskade få stöd av äldreombudsmannen på ett nytt möte, men socialkontoret meddelade att de avsåg att träffa den äldre ensam. En revisionsrapport 2 visar att intervjuade anställda hos beställare och utförare inom hemtjänsten är osäkra på vilket uppdrag äldreombudsmannen har. Denna okunskap kanske även finns hos andra 2 Huddinge kommun - Granskning av utförande av tjänster inom hemtjänsten, Revisionsrapport 8/2011, genomförd på uppdrag av revisorerna aug/sep

10 avdelningar inom social- och äldreomsorgsförvaltningen. Men det som ingår i äldreombudsmannens uppdrag enligt Huddinge kommuns författningssamling 7800 Instruktioner för äldreombudsmannens uppdrag är enligt en juridisk granskning att det inte ingår att ge stöd till äldre på ett socialkontor. Detta för att äldreombudsmannens uppdrag ska rymmas inom äldreomsorgsnämndens område, men inte socialnämnden. Uppdraget bör kanske tydliggöras? Enligt Socialstyrelsen är det viktigt när det gäller rättssäkerheten att den enskilde får information. Till exempel rätten till ett ombud och möjligheten att få tolk och att ha med sig en stödperson samt rätt till insyn i utredningsmaterial och journalanteckningar 3. Bemötande på en vårdcentral En annan kvinna framförde att hon blivit illa bemött av en läkare på en vårdcentral. Hon framförde synpunkter och enhetschefen blev mycket tacksam för samtalet och skulle prata med läkaren. Lång väntetid för ett besök till arbete och försörjning En äldre framförde att det tog sex veckor att få en besökstid hos arbete och försörjning, efter det att samtliga ansökningshandlingar var inlämnade. Arbete och försörjning förklarade att i maj månad hade det varit helger och sjuk personal. De menade att när samtliga handlingar var inlämnade startade handläggningstiden som nu var en månad. Vidare såg de över olika lösningar och målet var att erbjuda en besökstid inom två veckor. En person som har en besökstid, kan också anmäla sig till en kölista för att kunna komma tidigare än sin besökstid vid ett återbud. I en akut ekonomisk situation kan äldre ta kontakt med arbete och försörjning, som gör en bedömning och ger ett beslut. Telefonkö Synpunkter framfördes av två äldre med mobiltelefoner att det var svårt att komma fram på telefon till arbete och försörjning. En telefonsvarare ska meddela att man kan välja att bli uppringd eller vänta kvar i telefonkön. Men detta meddelande uteblev och istället uppmanades de att ringa senare och samtalet bröts. Äldre menade också att det var trist att inte få ärendet uträttat och att det blev kostsamt att stå i kö. En av de äldre planerade att besöka arbete och försörjning, istället för att ringa. Social- och äldreomsorgsförvaltningen meddelade att telefonsystemet skulle ses över för att kunna erbjuda personer att ringa upp dem som vill det. Hög hyra på ett äldreboende En anhörig framförde att hyran är hög på ett äldreboende. Det blir svårt för hans mor att klara ekonomin när hyran är kronor per månad. Den anhörige, har vid flera tillfällen bidragit med pengar när det har saknats till utgifter. 3 Ekonomiskt bistånd, stöd för rättstillämpning och handläggning av ärenden inom den kommunala socialtjänsten, Socialstyrelsen

11 Språkkunskaper på ett äldreboende En anhörig framförde att det är viktigt att anställda som arbetar på ett äldreboende förstår svenska språket. När den anhörige ringde fanns det två anställda som hade svårigheter att förstå vad den anhörige menade. Adressändring En god man berättade att det fungerade bra att ändra adress för en äldre som flyttade till ett demensboende, förutom post från kommunen. All post ska sändas till den gode mannen sedan cirka ett halvår, men utan resultat. Trots att detta har påtalats till flera anställda hos social- och äldreomsorgsförvaltningen. Den gode mannen menade att det var tur att den äldre hade autogiro annars hade fakturor hamnat hos inkasso. Social- och äldreomsorgsförvaltningen förklarade att datasystemet är uppbyggt på ett sådant sätt att man aktivt måste söka och ändra. Tyvärr missas detta ibland och förvaltningen kommer att se över hur det kan lösas på bästa sätt. Privat hemtjänst En äldre kvinna framförde att hon aldrig visste när hon skulle få sina tjänster utförda, inte ens vilken dag. Till exempel kunde en anställd komma dagen efter den överenskomna tidpunkten eller kom spontant och erbjöd hjälp med att duscha. Det kunde också uppstå missförstånd fastän det fanns en inköpslista. Vid ett tillfälle handlade en anställd 12 paket vindruvor. Misstaget rättades till av det privata hemtjänstföretaget. Ett beslut på serviceinsatser fick kvinnan i början av maj, men hade inte fått någon kopia på sin genomförandeplan. Efter förfrågan fick kvinnan genomförandeplanen, men den var utan tidpunkt och vilken typ av insats som skulle utföras. I slutet av maj var genomförandeplanen korrekt och hon fick den hjälp hon behövde enligt överenskommelserna. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen hade det privata hemtjänstföretaget 100 procent upprättade genomförandeplaner vid senaste uppföljningen. Att följa upp om genomförandeplanen upprättas på företagets kontor eller tillsammans med kunden ingår inte i uppföljningen av privata hemtjänstföretag. Duktiga anställda på ett äldreboende En äldre kvinna framförde att två anställda på ett äldreboende utförde ett särskilt bra jobb. Hon var mycket nöjd med ett bastubad och den hjälp hon fick på äldreboendet. Informationsärenden Hjälp i hemmet Fråga: Jag behöver hjälp i mitt hem. Hur gör jag för att få hjälp? Svar: Kontakta biståndskansliet genom att ringa Huddinge servicecenter En biståndshandläggare gör en bedömning av dina behov och kan bevilja hjälp för till exempel omvårdnad, service, ledsagning och hjälp vid promenader. 7

12 Om du har fyllt 75 år och behöver hjälp med service kan du skicka in en ansökningsblankett där du beskriver dina behov av hjälp. Huddinge kommun har infört förenklad biståndshandläggning för städning (2,45 timmar per månad), tvätt (2,45 timmar per månad), inköp/ärenden (2,45 timmar per månad), matdistribution, fönsterputs, snöskottning och trygghetslarm. Det innebär att du själv bedömer dina behov av hjälp och behöver inte träffa en biståndshandläggare utan blir uppringd för att bekräfta ansökan. Du får ett beslut och kan välja ett hemtjänstföretag som kommunen har godkänt. En avgift tas ut för tjänsterna. Läs mer om ansökan: Tandvård Fråga: Jag har ansökt om försörjningsstöd för tandvård. Social- och äldreomsorgsförvaltningen vill att jag lämnar ett kostnadsförslag. Tar tandläkaren betalt för ett sådant? Svar: Ja vanligtvis tar tandläkaren betalt för ett kostnadsförslag. Snart avstängd el Fråga: Jag har en ansträngd ekonomi och har avvaktat med att betala min elräkning. Nu har elbolaget tagit en kreditupplysning och jag undrar om det kan vara ett tecken på att de snart stänger av elen? Svar: Ja, men det dröjer innan ett elbolag stänger av elen. Om en delgivningsman har besökt dig så har du 21 dagar på dig att betala. Ta kontakt med ditt elbolag för att komma överens om en betalningsplan. Trygghetslarm Fråga: Jag undrar om ett trygghetslarm fungerar utan fast telefoni och Internet? Svar: Ja ett trygghetslarm fungerar utan fast telefoni eller Internet. Händige fixaren Fråga: Vårt luftfilter i taket behöver göras rent, eftersom det tillhör värmesystemet och nu är det dåligt med värme i villan. Kan Händige fixaren hjälpa till med att göra rent luftfiltret? Svar: Nej, detta tillhör inte Händige fixarens arbetsuppgifter. Men däremot om du behöver hjälp med till exempel att sätta upp gardiner, byta lampor eller ta ner saker från vinden så kan Händige fixaren anlitas. Tjänsten är gratis men material får du betala själv. Telefonnummer: , telefontid måndag till fredag klockan Övriga tider kan du lämna ett meddelande, så ringer Händige fixaren upp dig. Flytta till ett äldreboende Fråga: Jag bor i ett seniorboende, men jag behöver mer hjälp och skulle vilja flytta till ett äldreboende. Hur gör jag? Svar: Kontakta biståndskansliet genom att ringa Huddinge servicecenter Ett möte bokas och du får berätta om vad du behöver hjälp med. En biståndshandläggare bedömer ditt behov av hjälp och ger dig sedan ett skriftligt beslut. Väntjänst och äta lunch i skolmatsal Fråga: Jag känner mig ensam och tycker det är tråkigt att äta själv hemma. Har kommunen något ställe nära mitt hem, där pensionärer kan äta till ett rimligt pris? 8

13 Svar: Du är välkommen vissa tider till en skolmatsal och det kostar 39 kronor per måltid. Till exempel är skolmatsalar i Östra gymnasiet öppet för pensionärer klockan 12:00-13:00 och Vårby skolan 11:30-12:30. Men du måste ha med dig en kupong som säljs i häften om 10 kuponger på biblioteken i Skogås, Trångsund, Vårby eller Huddinge servicecenter Kommunalvägen 28. Några skolor säljer också kuponger. Om du känner dig isolerad kan du ta kontakt med Väntjänsten, telefonnummer som är en grupp frivilliga personer i Huddinge kommun, som hjälper till med att bryta isoleringen för ensamma. Väntjänst kan besöka äldre för en pratstund, promenad eller följa med till en läkare. Tjänsten är gratis. Mer information finns på: Fonder till trasig protes Fråga: Min tandprotes har gått sönder och den del som inte försäkringskassan betalar har jag inte råd med. Jag har ansökt hos social- och äldreomsorgsförvaltningen om bidrag till en protes men har fått avslag. Finns det fonder hos kommunen att ansöka om? Svar: Nej kommunen har inte några fonder. Däremot finns det olika stiftelser och fonder att ansöka hos. Överklaga beslut Fråga: Jag ska överklaga ett beslut men vet inte riktigt hur jag ska formulera mig. Svar: Om det är ett biståndsbeslut kan en biståndshandläggare vara behjälplig. Du kan även få tips och råd på följande länk: Växelvård och äldreboenden Fråga: Min make är sjuk och inlagd på sjukhus. Vad finns det för äldreboenden och växelboende? Svar: Det finns flera äldreboenden i Huddinge kommun: servicelägenheter, ålderdomshem, sjukhem, demensboende och korttidsboenden. De tre största äldreboenden är Stortorp, Sjödalen och Tallgården i Stuvsta. Växelboenden finns i Trångsund vid Drevviken, Stortorp och Strandgården. Det finns även ett växelboende i kommundelen Sjödalen, Solhöjden, för personer med en demensdiagnos. Du kan inte ställa dig i kö utan det behövs ett biståndsbeslut. En biståndshandläggare bedömer personens behov av äldreboende. Mer information finns på: Flytta till servicehus i annan kommun Fråga: Jag undrar om jag kan flytta till ett servicehus norr om Stockholm? Svar: Tag kontakt med en biståndshandläggare i din hemkommun, som bedömer ditt behov av hjälp. Trygghetsboende i Stuvsta Fråga: Hur långt har planerna kommit med att bygga ett trygghetsboende i Stuvsta? Kan jag ställa mig i kö redan nu? 9

14 Svar: Detaljplanen presenteras i år och 2013 är det samråd och utställning. Enligt tidsplanen kommer den att vinna laga kraft Planen är att ett privat företag ska bygga trygghetsboendet och som förmedlar lägenheterna. Avdrag i deklarationen för god man Fråga: Jag undrar om jag kan dra av för kostnaden på deklarationen för att anlita en god man? Svar: Ja när du har en inkomst över cirka kronor och står för kostnaden för en god man blir du automatiskt en arbetsgivare och betalar skatt och ersättning för en god mans arbete. Men avdrag kan göras på blankett arbetsgivare. Till exempel hade en person kostnader för en god man på kronor samt skatt 4000 kronor under ett år och kunde göra ett avdrag på kronor som Skattemyndigheten godkände. Synpunkter på en förvaltare Fråga: Jag har synpunkter på min förvaltare, vart kan jag vända mig? Svar: Tag kontakt med Södertörns överförmyndarnämnd i Haninge telefon , telefontid: måndag, onsdag klockan 13:00-15:00 tisdag, fredag klockan 09:00-11:00. Fotsjukvård i hemmet Fråga: Jag bor i villa och undrar om jag kan få fotsjukvård i hemmet? Vad kostar det? Svar: Om du har fått sår som orsakats av till exempel diabetes, cirkulationsrubbningar, reumatiska eller ortopediska problem eller svår nageltrång och önskar fotsjukvård behöver du en remiss. Remissen skrivs av en läkare, distriktssköterska eller diabetessjuksköterska och gäller i ett år. Du väljer själv vem som ska utföra fotsjukvården och kostnaden ska vara lika för landstingets fotsjukvård som privat. Men avgiften varierar beroende på om du besöker en mottagning eller önskar ett hembesök. Frikort gäller. 10

15 Äldreombudsmannens reflektioner När social- och äldreomsorgsförvaltningen får en avisering om att elen stängs av borde det finnas goda rutiner med uppföljning för att hjälpa en nödställd. Det är särskilt angeläget när det redan finns kännedom om att personen är äldre och sjuk. Både individ och kommun skulle vinna på att prioritera ett sådant ärende. Det blir också kostsammare för kommunen när inte tillräckliga åtgärder görs i samband med en avisering för att undvika att elen stängs av. Ett elbolag tar 150 kronor för en avisering till social- och äldreomsorgsförvaltningen. Förutom räntor kostar det 50 kronor för en påminnelse därefter 180 kronor per krav. En delgivningsman kostar 600 kronor. Att stänga av elen kostar minst 1500 kronor och lika mycket för att koppla på den igen. Har elen varit avstängd i 6 månader kan det kosta kronor att få el i sin bostad igen. För att få elen påkopplad ska alla krav och elkostnader betalas omgående vid ett tillfälle. Det är beklagligt att det ska behövas krafttag för att kunna ansöka om hjälp till kommunen när omsorgsbehovet är stort. Oavsett om det är en närstående eller den äldre själv som ansöker om hjälp finns rättigheten att ansöka, såväl muntligt som skriftligt. Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Enligt Mål och budget 2012 är ett av äldreomsorgsnämndens riktade uppdrag under året att utveckla kommunens värdighetsgaranti för att trygga en god omsorg. Vidare framgår det i äldreomsorgsnämndens verksamhetsplan att en viktig del i arbetet är att titta på enskildas möjlighet till delaktighet och inflytande. Att ta tillvara synpunkter, såväl muntliga som skriftliga, som lämnas till kommunen är värdefullt. Kommunen har ett tillsynsansvar dels för egen regi, dels för privat hemtjänst. Enligt kommunens uppföljningsplan ska man vid de kontinuerliga uppföljningarna granska bland annat dokumentation, klagomål, avvikelser och lex Sarah anmälningar samt göra intervjuer 4. Det är därför viktigt att anställda dokumenterar samtliga inkomna synpunkter för att få en helhetsbild av hur insatserna har fungerat för de äldre. En äldre har framfört beröm till två anställda som utför sitt arbete på ett särskilt bra sätt. Detta tyder på trivsel och engagemang hos anställda som förmodligen också sprider glädje till fler på ett äldreboende. Berith Ramstedt Äldreombudsman 4 Uppföljningsplan plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden, Huddinge kommun, 2012, Dnr AN-2012/

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Reviderad 2015 05 1 VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Att få leva så länge man lever Reviderad 2015 05 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att ansöka om hjälp och stöd sid 3 Hemtjänst, trygghetslarm sid 4-6 Insatser

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer