Monteringsguide för Cisco Aironet 1550-serien i explosionsfarliga områden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsguide för Cisco Aironet 1550-serien i explosionsfarliga områden"

Transkript

1 Monteringsguide för Cisco Aironet 1550-serien i explosionsfarliga områden Juli 2012 Huvudkontor i USA Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel: NETS (6387) Fax:

2 SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION AVSEENDE PRODUKTER I DENNA HANDBOK KAN ÄNDRAS UTAN FÖRVARNING. ALLA FÖRKLARINGAR, INFORMATION OCH REKOMMENDATIONER I DENNA HANDBOK ANTAS VARA KORREKTA, MEN PRESENTERAS UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. ANVÄNDARE MÅSTE TA FULLT ANSVAR FÖR TILLÄMPNINGEN AV PRODUKTERNA. PROGRAMVARULICENSEN OCH DEN BEGRÄNSADE GARANTIN FÖR DEN MEDFÖLJANDE PRODUKTEN FRAMSTÄLLS I DET INFORMATIONSPAKET SOM LEVERERADES MED PRODUKTEN OCH INKLUDERAS MED DENNA REFERENS. OM DU INTE KAN HITTA PROGRAMVARULICENSEN ELLER DEN BEGRÄNSADE GARANTIN, KONTAKTA DIN CISCO-REPRESENTANT FÖR EN KOPIA. Följande information avser FCC-efterlevnad av klass A-enheter: Denna utrustning har testats och anses uppfylla gränserna för en digital enhet av klass A, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i en kommersiell miljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan orsaka störningar i radiokommunikation om den inte installeras och används enligt instruktionerna. Användning av denna utrustning i ett bostadsområde kommer sannolikt att orsaka skadliga störningar, där användaren kan krävas att korrigera störningarna på egen bekostnad. Följande information avser FCC-efterlevnad av klass B-enheter: Denna utrustning har testats och anses uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. De här gränsvärdena är utformade för att tillhandahålla ett rimligt skydd mot skadliga störningar för en installation i ett bostadsområde. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan orsaka störningar i radiokommunikation om den inte installeras och används enligt instruktionerna. Dock kan inga garantier lämnas om att en viss installation inte kommer att orsaka störningar. Om utrustningen orsakar störningar för radio- eller TV-mottagningar, vilket kan fastställas genom att utrustningen stängs av och slås på, så uppmanas användarna att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder: Ändra riktning eller placering av mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Rådgör med säljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker. Ändringar av denna produkt som inte är tillåtna av Cisco, kan medföra att FCC-godkännandet inte längre gäller och att du inte får använda produkten. Ciscos implementering av TCP-huvudkomprimeringen är en anpassning av ett program som utvecklats av University of California, Berkeley (UCB) som en del av UCB:s offentliga domänversion av UNIX-operativsystemet. Med ensamrätt. Upphovsrätt 1981, Regents of the University of California. OAKTAT ALLA ANDRA GARANTIER HÄRMED, SÅ LEVERERAS ALLA DOKUMENTFILER OCH PROGRAMVAROR FRÅN DESSA LEVERANTÖRER I BEFINTLIGT SKICK. CISCO OCH OVANNÄMNDA LEVERANTÖRER FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIÅTAGANDEN, BÅDE UTTALADE OCH UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SÅDANA SOM RÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-ÖVERTRÄDELSE AV ANDRAS RÄTTIGHETER ELLER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV HANDLANDE, BRUK ELLER HANDELSPRAXIS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA CISCO ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSES VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL UTEBLIVEN VINST ELLER FÖRLUSTER ELLER SKADADE DATA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNINGEN ELLER UNDERLÅTENHETEN ATT ANVÄNDA DENNA HANDBOK, ÄVEN OM CISCO ELLER DESS LEVERANTÖRER HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. CCDE, CCENT, Cisco Eos, Cisco HealthPresence, Cisco-logotypen, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, Cisco WebEx, DCE och Welcome to the Human Network är varumärken; Changing the Way We Work, Live, Play och Learn and Cisco Store är servicemärken; och Access Registrar, Aironet, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, Cisco Certified Internetwork Expert-logotypen, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, Cisco Systems-logotypen, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, GigaDrive, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iphone, iquick Study, IronPort, IronPort-logotypen, LightStream, Linksys, MediaTone, MeetingPlace, MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, Networking Academy, Network Registrar, PCNow, PIX, PowerPanels, ProConnect, ScriptShare, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, TransPath, WebEx och WebEx-logotypen är registrerade varumärken tillhörande Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och i vissa andra länder. Alla övriga varumärken som omnämns i detta dokument eller på webbplatsen tillhör respektive ägare. Användningen av ordet partner avser inte en partnerrelation mellan Cisco och något annat företag. (0812R) Alla IP-adresser och telefonnummer som används i detta dokument är inte avsedda att vara faktiska adresser och telefonnummer. Alla exempel, kommandovisningsutdata, nätverkstopologidiagram och andra siffror som ingår i dokumentet visas endast i illustrativt syfte. All användning av faktiska IP-adresser eller telefonnummer i illustrativa material är oavsiktlig och endast en tillfällighet. Monteringsguide för Cisco Aironet 1550-serien i explosionsfarliga områden 2012 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt.

3 INNEHÅLL Förord vii Mål vii Målgrupp vii Organisation viii Konventioner viii Relaterade dokument ix Hitta produktens serienummer x Få tillgång till dokumentation, support och säkerhetsguider xi KAPITEL1 Översikt 1-1 Om åtkomstpunkten Hårdvarumodeller 1-2 Regleringsdomäner 1-3 Hårdvarufunktioner 1-3 Anslutningar 1-4 Multipel radiodrift 1-7 Antennkonfigurationer 1-8 Cisco Aironet rundstrålande antenner med dubbla band. 1-8 Cisco Aironet 2,4 GHz rundstrålande antenn 1-9 Säkerhetsföreskrifter: 1-10 Flera strömkällor 1-11 Ethernet-portar (PoE) 1-12 Fiberalternativ 1-13 Metallhölje 1-13 Valfri hårdvara 1-13 Exempel på nätverksinstallationer 1-14 Trådlös backhaul 1-14 Punkt-till-punkt-bryggning 1-15 Punkt-till-multipunkt-bryggning 1-15 Punkt-till-multipunkt-mesh-nätverk 1-16 Aktiveringsprocess för Honeywell Backbone-routern 1-17 Skikt 3-nätverksdrift

4 Innehåll KAPITEL2 Montering av åtkomstpunkten 2-1 Uppackning av åtkomstpunkten 2-2 Förpackningensinnehåll 2-2 Verktyg och hårdvara 2-2 Valfria verktyg och hårdvara 2-2 Övriga verktyg och hårdvara som du tillhandahåller 2-3 Material och verktyg för montering på stolpe 2-3 Varningar 2-3 Säkerhetsinformation 2-4 Intyg om efterlevnad av FCC-säkerhet 2-4 Säkerhetsföreskrifter 2-5 Undvik skador med radiosändare i en testmiljö 2-6 Ytterligare överväganden för explosionsfarliga områden 2-7 Varningar 2-8 Efterlevnad 2-8 Efterlevnadsmärkning 2-9 Monteringsriktlinjer 2-11 Platsundersökning 2-11 Före installationen 2-12 Bekanta dig med monteringskomponenterna i åtkomstpunkten 2-12 Anslutningsplatser för N-typ-antenn 2-15 Lägg till åtkomstpunkternas MAC-adresser i filterlistan i styrenheten 2-15 Konfigurera en RAP 2-15 Konfigurera bryggruppnamn 2-16 Montering av åtkomstpunkten 2-16 Monteringsalternativ 2-17 Monteringsorientering för åtkomstpunkt 2-17 Montera åtkomstpunkten på en vägg 2-17 Montera åtkomstpunkten på en stolpe 2-20 Montera ihop stolpklämfästet och monteringsfästet 2-20 Stolpmontering 2-22 Öppna den gängade kåpan till åtkomstpunkten 2-27 Stäng den gängade kåpan till åtkomstpunkten 2-28 Använd återställningsknappen 2-29 Starta om åtkomstpunkten 2-30 Jorda åtkomstpunkten 2-30 Anslut en fiberoptisk kabel till åtkomstpunkten (1552H) 2-31 Anslut en fiberoptisk kabel till åtkomstpunkt 1552H

5 Innehåll Anslut en fiberoptisk kabel till åtkomstpunkten (1552SA och 1552SD) 2-34 Anslut en fiberoptisk kabel till åtkomstpunkterna 1552SA eller 1552SD 2-34 Anslut strömkällan till åtkomstpunkten 2-38 Anslut en ströminjektor av 1552H-serien 2-39 Anslut en Ethernet-kabel till åtkomstpunkten 2-40 Anslut en 12 VDC-strömkabel till åtkomstpunkten 2-42 Anslut en 24 VDC-strömkabel till åtkomstpunkten 2-46 Anslut jordning och växelström 2-48 Underhåll 2-50 Avlägsna åtkomstpunkten vid service 2-50 Regelbundna inspektioner 2-50 Vad gör man härnäst? 2-51 KAPITEL3 Felsökning 3-1 Riktlinjer för användning av åtkomstpunkterna 3-2 Viktiga anmärkningar 3-3 Konvergensfördröjningar 3-3 Bryggloop 3-3 Styrenhet för DHCP-server 3-3 MAP-datatrafik 3-3 MAC-filterlista för styrenhet 3-3 Användning av DHCP, alternativ Övervaka åtkomstpunktens lysdioder 3-4 Verifiera styrenhetsassociering 3-5 Ändra bryggruppnamn 3-6 Anslut lokalt till åtkomstpunkten 3-6 Ströminjektor för åtkomstpunkt 3-7 Övervaka ströminjektorns lysdioder 3-8 BILAGA A Översatta säkerhetsvarningar A-1 BILAGA B Deklarationer om överensstämmelse och regleringsinformation B-1 Tillverkarens uttalande om deklaration om överensstämmelse med Federal Communication Commission B-2 Bransch Kanada B-3 Kanadensisk efterlevnadsförklaring B-3 Deklaration om överensstämmelse för RF-exponering B-3 EU, Schweiz, Norge, Island och Liechtenstein B-4 5

6 Innehåll Deklaration om överensstämmelse med R&TTE-direktivet 1999/5/EG och det medicintekniska direktivet 93/42/EEG B-4 Deklaration om överensstämmelse för RF-exponering B-5 USA B-5 Kanada B-5 EU B-5 Australien B-5 Riktlinjer för att använda Cisco Aironet-åtkomstpunkter i Japan B-6 Japansk översättning B-6 Engelsk översättning B-6 VCCI-uttalande för Japan B-7 Administrativa regler för Cisco Aironet-åtkomstpunkter i Taiwan B-7 Kinesisk översättning B-7 Engelsk översättning B-8 Kinesisk översättning B-8 Engelsk översättning B-8 Redogörelse 371 strömkabel och växelströmsadapter B-9 Engelsk översättning B-9 Deklaration om överensstämmelse för EU B-9 BILAGA C Kanaler och strömnivåer C-1 BILAGA D Specifikationer för åtkomstpunkt D-1 BILAGA E Stifttilldelningar för åtkomstpunkt E-1 BILAGA F Konfigurera DHCP, alternativ 43 F-1 Översikt F-2 Konfigurera alternativ 43 för åtkomstpunkterna 1100-, 1130-, 1200-, 1240-, 1250-, 1300-, och 1550-serien F-3 O RDLISTA 6

7 Förord Det här avsnittet beskriver mål, målgrupp, organisation och konventioner i Guide för montering av Cisco Aironet 1550-serien i explosionsfarliga områden. Mål I publikationen förklaras stegen för att installera mesh-åtkomstpunkter för utomhusbruk av Cisco Aironet 1550-serien i explosionsfarliga områden (kallas för åtkomstpunkten i det här dokumentet). Åtkomstpunkten finns tillgänglig i modell modellen har en dubbel radioplattform som stöder drift med dubbla band (2,4 GHz och 5 GHz). Målgrupp Denna publikation är avsedd för personer som monterar och konfigurerar en åtkomstpunkt för första gången. Installatören bör känna till nätverksstrukturer, termer och begrepp. Varning! Endast utbildad och kvalificerad personal får installera, byta ut eller utföra service på denna utrustning. Redogörelse Varning Utrustningen måste installeras på platser med en begränsad åtkomst i Norge, Finland och Sverige. Endast utbildad och kvalificerad personal får montera, byta ut eller serva utrustningen i enlighet med instruktionerna i denna installationshandbok. vii

8 Förord Organisation Den här guiden är uppdelad i följande avsnitt: Kapitel Rubrik Beskrivning Kapitel 1 Översikt Beskriver åtkomstpunktens huvudsakliga komponenter och funktioner. Kapitel 2 Montering av åtkomstpunkten Innehåller varningar, säkerhetsinformation och monteringsinformation som behövs för att installera åtkomstpunkten. Kapitlet innehåller ett nytt avsnitt med information och procedurer för att montera åtkomstpunkten i explosionsfarliga områden av Klass I, Division 2, Zon 2. Kapitel 3 Felsökning Innehåller grundläggande felsökningsprocedurer för åtkomstpunkten. Bilaga A Översatta säkerhetsvarningar Anger hur du får åtkomst till dokumentet med översättningar av säkerhetsvarningar som visas i denna publikation. Bilaga B Deklarationer om överensstämmelse och regleringsinformation Beskriver regleringskonventionerna som åtkomstpunkten uppfyller och tillhandahåller riktlinjer för användning av åtkomstpunkter i Japan. Bilaga C Kanaler och strömnivåer Anger hur du får åtkomst till dokumentet med radiokanaler för åtkomstpunkten och maximala strömnivåer som stöds av världens regleringsdomäner. Bilaga D Bilaga E Bilaga F Specifikationer för åtkomstpunkt Stifttilldelningar för åtkomstpunkt Konfigurera DHCP, alternativ 43 Innehåller tekniska specifikationer för åtkomstpunkten. Beskriver kontaktstiftstilldelningar för åtkomstpunkten. Beskriver proceduren hur man konfigurerar DHCP, alternativ 43. Konventioner I publikationen används följande konventioner: Konvention fetstil kursiv stil Beskrivning Kommandon, kommandoalternativ och nyckelord är markerade med fetstil. Argument där du ska mata in värden är angivna med kursiv stil. [ ] Faktorer inom hakparenteser är valfria. skärmteckensnitt Terminalsessioner och information som visas i systemet är angivna med skärmteckensnitt. viii

9 Förord Konvention fetstil skärmteckensnitt Beskrivning Information som du måste ange visas i festilt skärmteckensnitt. kursivt skärmteckensnitt Argument där du ska mata in värden är angivna med kursivt skärmteckensnitt. ^ Symbolen ^ representerar tangenten markerad Ctrl. Till exempel tangentbordskombinationen ^D på skärmen, betyder att du ska hålla ner Ctrl-tangenten när du trycker ner D-tangenten. < > Tecken som inte skrivs ut, t.ex. lösenord, anges inom vinkelparenteser. För kommentarer används följande konventioner: Anm. Betyder anmärkning. Anmärkningar innehåller förslag eller hänvisningar till material som inte finns i denna handbok. För aktsamhet används följande konventioner: Var försiktig Betyder var aktsam. I denna situation kanske du gör något som kan leda till att utrustningen skadas eller till dataförluster. För varningar används följande konventioner: Varning VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Den här varningssymbolen indikerar fara. Du är i en situation där det finns risk för kroppsskador. Innan du börjar arbeta med utrustningen måste du vara medveten om riskerna med elektriska kretsar och känna till standardtillämpningarna för att förhindra olyckor. Använd numret som finns angivet i slutet av varje varning för att hitta den översatta varningen bland de översatta säkerhetsvarningarna som medföljde enheten. Redogörelse 1071 SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA Relaterade dokument Dessa dokument innehåller fullständig information om åtkomstpunkten: Versionsinformation för Ciscos trådlösa LAN-styrenheter och åtkomstpunkter av lättvikt Startguide: Cisco Aironet 1552S mesh-åtkomstpunkt för utomhusbruk Konfigurationsguide för Ciscos trådlösa LAN-styrenheter Installationsinstruktioner av ströminjektor för Cisco Aironet mesh-åtkomstpunkter för utomhusbruk i 1550-serien ix

10 Förord Klicka på den här länken för att gå till webbplatsen för dokumentation om Cisco Wireless: Om du vill bläddra till dokumentationen för åtkomstpunkten klickar du på Cisco Aironet 1550 Series under Outdoor Wireless (Trådlöst för utomhusbruk). Du kan få åtkomst till dokumenten från Support-rutan. Om du vill bläddra till dokumentationen för Cisco Wireless LAN-styrenhet, klickar du på Standalone Controllers (Fristående styrenheter) under Wireless LAN Controllers (Trådlösa LAN-styrenheter). Du kan få åtkomst till dokumentationen från Support-rutan. Hitta produktens serienummer Åtkomstpunktens serienummer finns på åtkomstpunktens undersida (se Figur 1). Figur 1 Placering av etikett med serienummer SN: NNNNNNNNN SN: NNNNNNNNN Åtkomstpunktens etikett med serienumret innehåller följande information: Modellnummer, t.ex. AIR-CAP1552S-x-K9. Serienummer, t.ex. WCN B (11 alfanumeriska tecken). Åtkomstpunktens MAC-adress, t.ex. 68BDABF54600 (12 hexadecimala tecken). Den är placerad under serienumret. Du behöver ha tillgång till produktens serienummer när du kontaktar support. x

11 Förord Få tillgång till dokumentation, support och säkerhetsguider Den här åtkomstpunkten säljs via Honeywell Process Solutions-gruppen (https://www.honeywellprocess.com/en-us/pages/default.aspx) som en del av deras OneWireless-lösning. Om du behöver support för denna åtkomstpunkt kontaktar du Honeywell via webben på: https://www.honeywellprocess.com/en-us/support/pages/default.aspx eller på telefon (Ankn. 1). Information om tillgånghur man får åtkomst tillgång till dokumentation och support, ge feedback på dokumentation, säkerhetsguider och rekommenderade alias och allmänna Cisco-dokument, hänvisa till What s New in Cisco Product Documentation, som kommer ut varje månad, som även innehåller all ny och reviderad teknisk dokumentation från Cisco, på: Om du vill visa all ny dokumentation om trådlöst klickar du på Wireless (Trådlösa nät). xi

12 Förord xii

13 KAPITEL 1 Översikt Mesh-åtkomstpunkten i Cisco Aironet 1550-serien för utomhusbruk i explosionsfarliga områden (hädanefter kallad åtkomstpunkten eller AP) är en modulär trådlös åtkomstpunkt för utomhusbruk som utformats för användning i ett mesh-nätverk. Åtkomstpunkten stöder även åtkomst med trådlösa klienter, punkt- till-punkt-bryggning, punkt-till-multipunkt-bryggning och trådlös punkt-till-multipunktmesh-anslutning. Om åtkomstpunkten 1552 Åtkomstpunkten 1552 stöder två radiosändare (2,4 GHz och 5 GHz) och tillhandahåller klientåtkomst utan att behöva en licens. Radiosändarna på 5 GHz är för backhaul-drift för att nå ett trådbundet nätverk och radiosändaren på 2,4 GHz används för de trådlösa klienterna. Beroende på radiosändare kan åtkomstpunkten stödja datahastigheter mellan 1 till 300 Mbit/s (för specifika datahastigheter gå till Bilaga D, Specifikationer för åtkomstpunkt ). Åtkomstpunkten 1552 stöder de modulära egenskaperna i 1520-serien och tillåter flexibla radiokonfigurationer. Förutom fullständig interoperabilitet med n-klienter kan åtkomstpunkten 1552 samverka med andra klienter och erbjuda utökade backhaul-prestanda. Åtkomstpunkten 1552 kan även konfigureras med en integrerad ISA 100-gateway. Åtkomstpunkten är en fristående enhet som kan monteras på en stolpe. Åtkomstpunkten kan även fungera som en relänod för andra åtkomstpunkter som inte är direkt anslutna till ett trådbundet nätverk. Den intelligenta trådlösa routningen sker med det patenterade AWPP-protokollet (Adaptive Wireless Path Protocol, anpassningsbart trådlöst sökvägsprotokoll). Detta gör att varje åtkomstpunkt kan identifiera närliggande enheter och intelligent välja den optimala vägen till det trådbundna nätverket genom att beräkna förluster för varje väg i fråga om signalstyrka och antal hopp som krävs för att nå en styrenhet. Åtkomstpunkten konfigureras, övervakas och hanteras med en Cisco trådlös LAN-styrenhet (hädanefter kallad för en styrenhet) enligt beskrivningen i Konfigurationsguide för Ciscos trådlösa LAN-styrenhet. I Cisco Wireless Mesh Access Points, Design and Deployment Guide, version 7.0 beskrivs hur du planerar och konfigurerar Cisco mesh-nätverket som stödjer trådlös punkt-till-punkt, punkt-till-multipunkt och mesh-installationer. Styrenheterna använder ett webbläsarbaserat hanteringssystem, ett CLI-gränssnitt eller nätverkshanteringssystemet Cisco Wireless Control System (WCS) för att hantera styrenheten och de associerade åtkomstpunkterna. Åtkomstpunkten stödjer den hårdvarubaserade krypteringsstandarden AES mellan de trådlösa noderna för att skapa en genomgående säkerhet. Det här kapitlet innehåller information om följande ämnen: Hårdvarumodeller, sidan 1-2 Hårdvarufunktioner, sidan 1-3 Exempel på nätverksinstallationer, sidan

14 Hårdvarumodeller Kapitel 1 Översikt Hårdvarumodeller Modellnumren (eller delnumren) och konfigurationen för Mesh-åtkomstpunkten Cisco Aironet 1552 för utomhusbruk i explosionsfarliga områden beskrivs i Tabell 1-1. En detaljerad lista över komponenter som stöds av varje 1552-åtkomstpunkt visas i Tabell 1-2. En detaljerad beskrivning av försäkran om överensstämmelse och regleringsinformation för 1552-åtkomstpunkterna finns i Bilaga B, Deklarationer om överensstämmelse och regleringsinformation. Tabell 1-1 Modellnummer och beskrivningar för åtkomstpunkt 1552 Modell (eller delnummer) Konfiguration AIR-CAP1552S-x-K9 Modulär version med två radiosändare (2,4 GHz och 5 GHz). Modellen stöder tre (3) externa rundstrålande (dubbla band) antenner. Antennerna kan beställas tillsammans med modellen. Modellen stöder även två ISA100-radiosändare för anslutningar till sensornätverksmottagare. Som tillval kan en Mini-GBIC-fibermodul beställas tillsammans med åtkomstpunkten. Det går att använda en Mini-GBIC-fibereller kopparmodul med åtkomstpunkten. Länder (regleringsdomäner) som representeras av variabeln x beskrivs på: 679/ps5861/product_data_sheet0900aecd80537b6a.html AIR-CAP1552H-x-K9 Information om särskilda regleringsdomäner som stöds av modellen, finns i produktdatabladet på: 679/ps5861/product_data_sheet0900aecd80537b6a.html Version med två radiosändare (2,4 GHz och 5 GHz) för explosionsfarliga områden (Hazardous Location, Haz Loc). Den här åtkomstpunkten stöder ISA 100-gateway, tre externa rundstrålande (dubbla band) antenner och två externa rundstrålande (2,4 GHz) antenner. Antennerna kan beställas tillsammans med modellen. Länder (regleringsdomäner) som representeras av variabeln x beskrivs på: 679/ps5861/product_data_sheet0900aecd80537b6a.html Information om en specifik regleringsdomän som stöds av modellen finns i produktdatabladet på: 679/ps5861/product_data_sheet0900aecd80537b6a.html 1-2

15 Kapitel 1 Översikt Hårdvarufunktioner Tabell 1-2 Komponenter i varje 1552-åtkomstpunktmodell 1552S 1552H Antenner Externa Externa Mini-GBIC-fiber Ja Ja PoE-out-port af (t.ex. video) Ja Ja Kabelmodem DOCSIS 3.0 Euro DOCSIS 3.0 HazLoc Klass 1 Div2/Zon2 - - Batterireserv som tillval - - Strömalternativ AC, DC AC, DC, PoE 2 Ja Ja 1. När en 1552S/H strömförsörjs med PoE, är PoE-out-porten inte aktiv. 2. PoE-in är inte 802.3af. Den fungerar inte med en PoE 802.3af-kapabel Ethernet-switch. Den krävs en dedikerad ströminjektor (AIR-PWRINJ1500-2=). Regleringsdomäner -x i modellnumren för 1552 anger domänen. I AIR-CAP1552H-x-K9 representerar exempelvis -x en regleringsdomän för ett visst land. Information om särskilda regleringsdomäner som stöds av alla modellerna av 1552-åtkomstpunkten, finns i Wireless LAN Compliance Status på: 37b6a.html Du hittar modellerna för 1552-åtkomstpunkten genom att klicka på abgn Mesh Access Points (802.11abgn Mesh-åtkomstpunkter). Hårdvarufunktioner I det här avsnittet beskrivs hårdvarufunktionerna för 1552-åtkomstpunktmodellerna. Följande hårdvarufunktioner beskrivs i detta avsnitt: Anslutningar, sidan 1-4 Multipel radiodrift, sidan 1-7 Antennkonfigurationer, sidan 1-8 Flera strömkällor, sidan 1-11 Ethernet-portar (PoE), sidan 1-12 Fiberalternativ, sidan 1-13 Metallhölje, sidan 1-13 Valfri hårdvara, sidan

16 Hårdvarufunktioner Kapitel 1 Översikt Anslutningar Figur 1-1 till Figur 1-4 visar anslutningar för båda åtkomstpunktmodellerna. Figur 1-5 och Figur 1-6 visar externa typ-n-anslutningar för antenner. Anm. Illustrationerna i det här dokumentet visar alla tillgängliga anslutningar för åtkomstpunkten. Anslutningar som inte används ska förslutas med en kopplingsplugg för att säkerställa att åtkomstpunkten är vattentät. För kopplingsöppningar finns vätsketäta adaptrar som kan installeras före eller efter att åtkomstpunkten har installerats. Figur 1-1 Anslutningar på undersidan av åtkomstpunktmodellen AIR-CAP1552H-x-K Antennport 4 6 Fiberport 2 Antennport 5 7 PoE-out-port 3 Antennport 6 8 Lysdioder (Status, Up Link, RF1, RF2) 4 Ingångsport för växelström, endast för 9 PoE-in-port modellen AIR-CAP1552H-x-K9 eller kabelanslutning (1/2-NPT) för datakabel (utomhusklassad kat. 5 STP-kabel) 5 Används ej Anm. Antennportarna 1, 2 och 3 visas inte i Figur 1-1. Dessa portar är reserverade för framtida bruk och finns på ovansidan av åtkomstpunkten. 1-4

17 Kapitel 1 Översikt Hårdvarufunktioner Figur 1-2 Anslutningar på undersidan av åtkomstpunktmodellen AIR-CAP1552S-x-K Antennport 4 (ISA100.11a) 5 Används ej 2 IR-fönster 6 PoE-out-port 3 Antennport 6 (ISA100.11a) 7 Lysdioder (Status, Up Link, RF1, RF2) 4 AC (1552SA) eller 24 VDC (1552SD), strömingångsport och fiberbackhaul-port 8 Ethernet Figur 1-3 Konsolport för åtkomstpunktmodellerna AIR-CAP1552H-x-K9 och AIR-CAP1552S-x-K Konsolport 2 Används ej 1-5

18 Hårdvarufunktioner Kapitel 1 Översikt Figur 1-4 Likströmskontakt och jordkabelsko för åtkomstpunkt (alla modeller) Likströmsport 3 Monteringshål på fäste 2 Monteringshål på fäste 4 Placering för jordkabelsko (för jordning (minimum VD 16 mm, 6 awg)) Figur 1-5 visar antennportsplatserna för AIR-CAP1552H-x-K9-modellerna. Figur 1-5 Externa antennportsplatser för åtkomstpunktmodellerna AIR-CAP1552H-x-K Används ej 4 Antennport 6- typ N-kontakt (med lock) Tx/Rx 2 Används ej 5 Antennport 5- typ N-kontakt (med lock) Rx 3 Används ej 6 Antennport 4- typ N-kontakt (med lock) Tx/Rx 1-6

19 Kapitel 1 Översikt Hårdvarufunktioner Figur 1-6 visar antennportsplatser för AIR-CAP1552S-x-K9-modellerna. Figur 1-6 Externa antennportsplatser för åtkomstpunktmodellerna AIR-CAP1552S-x-K Antenn ansluten till antennport 1 (typ N-kontakt) (WiFi TX/RX) 2 Antenn ansluten till antennport 2 (typ N-kontakt) (WiFi RX) 3 Antenn ansluten till antennport 3 (typ N-kontakt) (WiFi TX/RX) 4 Antennport 6- typ N-kontakt (med lock) Tx/Rx 5 Antennport 4- typ N-kontakt (med lock) Tx/Rx Multipel radiodrift Åtkomstpunkten 1552 stöder samtidig dubbel radiosändning med en 2,4 GHz b/g/n MIMO-radio (multipel input/multipel output) och en 5 GHz a/n MIMO-radio. 2,4 GHz-radiosändaren stöder kanalerna 1 till 11 i USA, 1 till 13 i Europa och 1 till 13 i Japan. Den har två sändare med en maximal uteffekt på 25 dbm för drift med b/g/n. Uteffekten kan konfigureras till fem nivåer. Den har tre mottagare med MRC (maximum-ratio combining). 5 GHz-radiosändaren fungerar på UNII-2-bandet (5,25 5,35 GHz), UNII-2 Extended/ETSI-bandet (5,47 5,725 GHz) och det övre ISM-bandet (5,725 5,850 GHz). Den har två sändare med en maximal sammanlagd uteffekt på 26 dbm för UNII-2- och Extended/ETSI-banden. Den totala maximala uteffekten för det övre ISM-bandet är 28 dbm. Uteffekten kan konfigureras i fem nivåer i steg om 3 db. De tre mottagarna ger maximal MRC (maximum-ratio combining). 1-7

20 Hårdvarufunktioner Kapitel 1 Översikt Antennkonfigurationer Åtkomstpunkten 1552 för explosionsfarliga områden stöder Ciscos rundstrålande antenner med dubbla band (AIR-ANT2547V-N-HZ) och Cisco Aironet 2,4 GHz rundstrålande antenner (AIR-ANT2450V-N-HZ), som kallas för stick -antenner, som visas i Figur 1-7 och Figur 1-8. Ciscos rundstrålande antenner med dubbla band är utformade för utomhusbruk med radiosändare som sänder på frekvensbanden 2,4 GHz och 5 GHz. Cisco Aironet 2,4-GHz rundstrålande antenn är tillverkad för utomhusbruk med radiosändare som använder frekvensbandet 2,4 GHz. Dessa antenner monteras enligt en stolpmonteringskonfiguration (se avsnittet Montering av åtkomstpunkten på sidan 2-16.) AIR-CAP1552H-x-K9 använder tre antenner med dubbla band. AIR-CAP1552S-x-K9 använder tre av de externa antennerna med dubbla band och två av antennerna för enskilt band på 2,4 GHz. Modellerna 1552S och 1552H får endast användas när alla externa antenner är anslutna. Figur 1-5 och Figur 1-6 visar placeringarna för antennportarna för modellerna 1552S och 1552H. Cisco Aironet rundstrålande antenner med dubbla band. Cisco rundstrålande antenner med dubbla band är utformade för utomhusbruk med Cisco Aironet-åtkomstpunkter för utomhusbruk med radiosändare som sänder på frekvensbanden 2,4 GHz och 5 GHz (Figur 1-7). De grundläggande antennfunktionerna är: Kolinjärt rundstrålande Använder frekvensbanden 2,4 GHz och 5 GHz Förstärkning: MHz 4 dbi MHz 7 dbi Antennen är utformad för att skapa ett rundstrålande sändningsmönster. För att uppnå detta mönster ska åtkomstpunkten monteras utan hinder på sidorna av den strålande beståndsdelen. Detaljerad information om den här antennen finns i dokumentet Cisco Aironet rundstrålande antenn med dubbla band för explosionsfarliga områden (AIR-ANT2547V-N-HZ). Följ alla säkerhetsföreskrifter när antennen installeras. För information om säkerhet finns i avsnittet Säkerhetsföreskrifter: på sidan

21 Kapitel 1 Översikt Hårdvarufunktioner Cisco Aironet 2,4 GHz rundstrålande antenn Den rundstrålande antennen på 2,4 GHz är utformad för utomhusbruk med Cisco Aironet-åtkomstpunkter för utomhusbruk med radiosändare som sänder på frekvensbandet 2,4 GHz (Figur 1-8). De grundläggande antennfunktionerna är: Kolinjärt rundstrålande Används på 2,4 GHz-bandet Förstärkning: 5,0 dbi Antennen är utformad för att skapa ett rundstrålande sändningsmönster. För att uppnå detta mönster ska åtkomstpunkten monteras utan hinder på sidorna av den strålande beståndsdelen. Detaljerad information om den här antennen finns i dokumentet Cisco Aironet rundstrålande antenn med dubbla band för explosionsfarliga områden (AIR-ANT2450V-N-HZ). Följ alla säkerhetsföreskrifter när antennen installeras. För information om säkerhet finns i avsnittet Säkerhetsföreskrifter: på sidan Figur 1-7 Cisco Aironets rundstrålande antenn med dubbla band monterad på modell AIR-CAP1552H-x-K

Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7.

Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7. QUICK START GUIDE Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7.0(3) Översikt 2 Tilläggsprogram för telefonval 2 Välja

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Presence Release 8.0

Användarhandbok för Cisco Unified Presence Release 8.0 Först publicerad: February 24, 2010 Senast ändrad: February 24, 2010 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Communications Integration för Microsoft Office Communicator version 7.1

Användarhandbok för Cisco Unified Communications Integration för Microsoft Office Communicator version 7.1 Användarhandbok för Cisco Unified Communications Integration för Microsoft Office Communicator version 7.1 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din produkt,

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration Förutom trådbundna nätverk så finns det tekniker som möjliggör trådlös kommunikation Trådlös kommunikation

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Table Innehållsförteckning of Contents 1. Innan du börjar... 2. Hårdvaruinstallation... 3. Konfigurera kameran... 1 2 3 Felsökning... 5 Version 05.05.2006 1. Innan

Läs mer

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Innehåll Komma igång.......................................... 3 Här har du WiFi Booster................................. 4 Framsida och sida...................................

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Se din användarmanual för drifttemperatur. Kontakta din återförsäljare om sådan händelse

Läs mer

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

Guide till ett bättre wifi på kontoret

Guide till ett bättre wifi på kontoret Guide till ett bättre wifi på kontoret De trådlösa routerna och accesspunkterna är centralt för det moderna trådlösa kontoret. De förser datorer, mobiler, surfplattor och skrivare med trådlös access så

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Powerline 500 Home Network Adapter (PL500)

Powerline 500 Home Network Adapter (PL500) Easy, Reliable & Secure Powerline 500 Home Network Adapter (PL500) Installationshandbok Beskrivning av lysdioderna Objekt Beskrivning Strömlampa Grön (fast sken). Strömmen är på. Orange (fast sken). Adaptern

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE Wi-Fi Direct -guide Version A SWE Gällande modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Beskrivning av anmärkningar

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

Självbetjäningsportal för Cisco Unified Communications Användarmanual, version 10,5(1)

Självbetjäningsportal för Cisco Unified Communications Användarmanual, version 10,5(1) Självbetjäningsportal för Cisco Unified Communications Användarmanual, version 10,5(1) Självbetjäningsportal för Unified Communications 2 Självbetjäningsinställningar för Unified Communications 2 Telefoner

Läs mer

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUKSANVISNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen lämnas

Läs mer

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-824VUP+ 1. Tack för att du köpt denna router för att dela din

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok för Observit RSS Version 5.1 Observera Manualen används vid nyinstallation. Medföljande Axis kamerapaket innehåller ett produktblad som skall användas. Vid frågor kontakta support,

Läs mer

Anpassa Cisco IP-telefonen på webben

Anpassa Cisco IP-telefonen på webben Telefonhandbok Anpassa Cisco IP-telefonen på webben Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1 800 408 526 4000 +1-800 553 NETS

Läs mer

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Varning innan installation Stäng

Läs mer

Installationshandbok för N300RE WiFi Range Extender

Installationshandbok för N300RE WiFi Range Extender Easy, Reliable & Secure Installationshandbok Installationshandbok för N300RE WiFi Range Extender Komma igång WiFi Range Extender utökar det trådlösa nätverket så att det inkluderar området utanför din

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Produktinformation för Sun Enterprise 220R

Produktinformation för Sun Enterprise 220R Produktinformation för Sun Enterprise 220R Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA 650 960-1300 Fax 650 969-9131 Artikelnummer: 806-1715-10 Januari 2000, utgåva A Skicka

Läs mer

Utvalda nätverksprodukter

Utvalda nätverksprodukter Utvalda nätverksprodukter Administrerade switchar för att ta kontroll över ditt nätverk SNMP protokoll Både koppar och fiberportar Konfigurerbar via Web-browser Temperaturområde 0 0 C-60 0 C Redundans

Läs mer

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com för TellStick Net Telldus Technologies AB Kära kund Denna snabbguiden hjälper dig genom installationen samt visar hur du använder grundfunktionerna i TellStick Net. Vi rekommenderar att du regelbundet

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. ALLMÄNT Kommunikationsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 är avsedd att användas till luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A och B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Läs mer

Cisco Smart Care Service

Cisco Smart Care Service Cisco Smart Care Service Samarbete förbättrar företagets tjänster Cisco Smart Care Service hjälper dig att få företaget att växa genom att tillhandahålla en proaktiv tjänsteplattform där du kan bygga nästan

Läs mer

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen INNEHÅLL 1. Till alla användare Introduktion... 3 Hur handboken ska läsas... 3 Varumärken... 4 Vad är RICOH Smart Device Connector?...

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

Kom igång med din 4G WiFi-router. Det tar bara någon minut

Kom igång med din 4G WiFi-router. Det tar bara någon minut Kom igång med din 4G WiFi-router Det tar bara någon minut Innehållsförteckning Välkommen 2 Paketets innehåll 3 Vad är vad på routern 3 Symboler och lampor 4 Installation av routern 5 Anslut via trådlöst

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide IP8152 Fixed Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia 1.3MP Compact Size

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Handbok Remote Access TBRA

Handbok Remote Access TBRA NESTOR NESTOR NESTOR SV.TBRA web.131219 Handbok Remote Access TBRA 1. ALLMÄNT Remote Access är en kommunikationsenhet som möjliggör stabil och tillförlitlig fjärranslutning, via mobil uppkoppling, till

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat enheten ska du leta reda på serienumret på dekalen på produkten och

Läs mer

Få ut mer. Lär dig mer om din EX6200

Få ut mer. Lär dig mer om din EX6200 Få ut mer Lär dig mer om din EX6200 Innehåll Upplev nästa generations WiFi..................................... 3 Optimera din WiFi................................................ 4 Dela filer i hela nätverket..........................................

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Upplev nästa generations WiFi

Upplev nästa generations WiFi Få ut mer Upplev nästa generations WiFi Din nya WiFi-extender har funktioner för 802.11ac-nätverksstandard. Den här nya standarden ger bättre hastighet, förbättrad tillförlitlighet och större räckvidd

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1)

HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) INNEHÅLL!" # $%!& # ' # ( #! " # $ " # " % " Consafe Logistics erbjuder hårdvara och relaterade tjänster enligt nedanstående specifikation. Om MA-Skåne att köpa hårdvara

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Cisco IP-telefon 7902G för Cisco CallManager

Cisco IP-telefon 7902G för Cisco CallManager Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7902G för Cisco CallManager Licens och garanti Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1-408

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH COMMUNICATION S U PPOR T U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I BRU KSAN VISN I N G NI - 7075 2 0 C O M M U N I C AT I O N S U P P O R T U S B A D A P T E R B L U E T O O T H C L A S S I I F ö r s t

Läs mer

Voltimums Expertpanel Tele och Data

Voltimums Expertpanel Tele och Data Voltimums Expertpanel Tele och Data Mats Stahl ELKO Hans Engberg Nexans Thomas Andersson Schneider Nätverken får allt större betydelse Framtidens datanätverk Trendspaning Bostäder Kommersiella fastigheter

Läs mer

ipad och VNC Viewer KI***** 2012-02

ipad och VNC Viewer KI***** 2012-02 ipad och VNC Viewer KI***** 2012-02 1 Funktion och användningsområde Med hjälp av RM-240 och ipad finns möjlighet att via Wi-Fi trådlöst manövrera ix paneler och E1000 paneler med en ipad2 samt app för

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Outdoor H.264 Day/Night Weather-proof Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska IP8330 Supreme Night Visibility 60 fps @ VGA IP8332

Läs mer

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: Guide för AirPrint Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror

Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror www.ludaelektronik.se Användarmanual för LUDA Elektronik 2.4 GHz Trådlösa Videokameror Version 1.1 Innehåll Förord Inledning 05 Säkerhetsföreskrifter 06 Lagar

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer