Monteringsguide för Cisco Aironet 1550-serien i explosionsfarliga områden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsguide för Cisco Aironet 1550-serien i explosionsfarliga områden"

Transkript

1 Monteringsguide för Cisco Aironet 1550-serien i explosionsfarliga områden Juli 2012 Huvudkontor i USA Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel: NETS (6387) Fax:

2 SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION AVSEENDE PRODUKTER I DENNA HANDBOK KAN ÄNDRAS UTAN FÖRVARNING. ALLA FÖRKLARINGAR, INFORMATION OCH REKOMMENDATIONER I DENNA HANDBOK ANTAS VARA KORREKTA, MEN PRESENTERAS UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. ANVÄNDARE MÅSTE TA FULLT ANSVAR FÖR TILLÄMPNINGEN AV PRODUKTERNA. PROGRAMVARULICENSEN OCH DEN BEGRÄNSADE GARANTIN FÖR DEN MEDFÖLJANDE PRODUKTEN FRAMSTÄLLS I DET INFORMATIONSPAKET SOM LEVERERADES MED PRODUKTEN OCH INKLUDERAS MED DENNA REFERENS. OM DU INTE KAN HITTA PROGRAMVARULICENSEN ELLER DEN BEGRÄNSADE GARANTIN, KONTAKTA DIN CISCO-REPRESENTANT FÖR EN KOPIA. Följande information avser FCC-efterlevnad av klass A-enheter: Denna utrustning har testats och anses uppfylla gränserna för en digital enhet av klass A, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i en kommersiell miljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan orsaka störningar i radiokommunikation om den inte installeras och används enligt instruktionerna. Användning av denna utrustning i ett bostadsområde kommer sannolikt att orsaka skadliga störningar, där användaren kan krävas att korrigera störningarna på egen bekostnad. Följande information avser FCC-efterlevnad av klass B-enheter: Denna utrustning har testats och anses uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. De här gränsvärdena är utformade för att tillhandahålla ett rimligt skydd mot skadliga störningar för en installation i ett bostadsområde. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan orsaka störningar i radiokommunikation om den inte installeras och används enligt instruktionerna. Dock kan inga garantier lämnas om att en viss installation inte kommer att orsaka störningar. Om utrustningen orsakar störningar för radio- eller TV-mottagningar, vilket kan fastställas genom att utrustningen stängs av och slås på, så uppmanas användarna att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder: Ändra riktning eller placering av mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Rådgör med säljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker. Ändringar av denna produkt som inte är tillåtna av Cisco, kan medföra att FCC-godkännandet inte längre gäller och att du inte får använda produkten. Ciscos implementering av TCP-huvudkomprimeringen är en anpassning av ett program som utvecklats av University of California, Berkeley (UCB) som en del av UCB:s offentliga domänversion av UNIX-operativsystemet. Med ensamrätt. Upphovsrätt 1981, Regents of the University of California. OAKTAT ALLA ANDRA GARANTIER HÄRMED, SÅ LEVERERAS ALLA DOKUMENTFILER OCH PROGRAMVAROR FRÅN DESSA LEVERANTÖRER I BEFINTLIGT SKICK. CISCO OCH OVANNÄMNDA LEVERANTÖRER FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIÅTAGANDEN, BÅDE UTTALADE OCH UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SÅDANA SOM RÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-ÖVERTRÄDELSE AV ANDRAS RÄTTIGHETER ELLER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV HANDLANDE, BRUK ELLER HANDELSPRAXIS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA CISCO ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSES VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL UTEBLIVEN VINST ELLER FÖRLUSTER ELLER SKADADE DATA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNINGEN ELLER UNDERLÅTENHETEN ATT ANVÄNDA DENNA HANDBOK, ÄVEN OM CISCO ELLER DESS LEVERANTÖRER HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. CCDE, CCENT, Cisco Eos, Cisco HealthPresence, Cisco-logotypen, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, Cisco WebEx, DCE och Welcome to the Human Network är varumärken; Changing the Way We Work, Live, Play och Learn and Cisco Store är servicemärken; och Access Registrar, Aironet, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, Cisco Certified Internetwork Expert-logotypen, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, Cisco Systems-logotypen, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, GigaDrive, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iphone, iquick Study, IronPort, IronPort-logotypen, LightStream, Linksys, MediaTone, MeetingPlace, MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, Networking Academy, Network Registrar, PCNow, PIX, PowerPanels, ProConnect, ScriptShare, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, TransPath, WebEx och WebEx-logotypen är registrerade varumärken tillhörande Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och i vissa andra länder. Alla övriga varumärken som omnämns i detta dokument eller på webbplatsen tillhör respektive ägare. Användningen av ordet partner avser inte en partnerrelation mellan Cisco och något annat företag. (0812R) Alla IP-adresser och telefonnummer som används i detta dokument är inte avsedda att vara faktiska adresser och telefonnummer. Alla exempel, kommandovisningsutdata, nätverkstopologidiagram och andra siffror som ingår i dokumentet visas endast i illustrativt syfte. All användning av faktiska IP-adresser eller telefonnummer i illustrativa material är oavsiktlig och endast en tillfällighet. Monteringsguide för Cisco Aironet 1550-serien i explosionsfarliga områden 2012 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt.

3 INNEHÅLL Förord vii Mål vii Målgrupp vii Organisation viii Konventioner viii Relaterade dokument ix Hitta produktens serienummer x Få tillgång till dokumentation, support och säkerhetsguider xi KAPITEL1 Översikt 1-1 Om åtkomstpunkten Hårdvarumodeller 1-2 Regleringsdomäner 1-3 Hårdvarufunktioner 1-3 Anslutningar 1-4 Multipel radiodrift 1-7 Antennkonfigurationer 1-8 Cisco Aironet rundstrålande antenner med dubbla band. 1-8 Cisco Aironet 2,4 GHz rundstrålande antenn 1-9 Säkerhetsföreskrifter: 1-10 Flera strömkällor 1-11 Ethernet-portar (PoE) 1-12 Fiberalternativ 1-13 Metallhölje 1-13 Valfri hårdvara 1-13 Exempel på nätverksinstallationer 1-14 Trådlös backhaul 1-14 Punkt-till-punkt-bryggning 1-15 Punkt-till-multipunkt-bryggning 1-15 Punkt-till-multipunkt-mesh-nätverk 1-16 Aktiveringsprocess för Honeywell Backbone-routern 1-17 Skikt 3-nätverksdrift

4 Innehåll KAPITEL2 Montering av åtkomstpunkten 2-1 Uppackning av åtkomstpunkten 2-2 Förpackningensinnehåll 2-2 Verktyg och hårdvara 2-2 Valfria verktyg och hårdvara 2-2 Övriga verktyg och hårdvara som du tillhandahåller 2-3 Material och verktyg för montering på stolpe 2-3 Varningar 2-3 Säkerhetsinformation 2-4 Intyg om efterlevnad av FCC-säkerhet 2-4 Säkerhetsföreskrifter 2-5 Undvik skador med radiosändare i en testmiljö 2-6 Ytterligare överväganden för explosionsfarliga områden 2-7 Varningar 2-8 Efterlevnad 2-8 Efterlevnadsmärkning 2-9 Monteringsriktlinjer 2-11 Platsundersökning 2-11 Före installationen 2-12 Bekanta dig med monteringskomponenterna i åtkomstpunkten 2-12 Anslutningsplatser för N-typ-antenn 2-15 Lägg till åtkomstpunkternas MAC-adresser i filterlistan i styrenheten 2-15 Konfigurera en RAP 2-15 Konfigurera bryggruppnamn 2-16 Montering av åtkomstpunkten 2-16 Monteringsalternativ 2-17 Monteringsorientering för åtkomstpunkt 2-17 Montera åtkomstpunkten på en vägg 2-17 Montera åtkomstpunkten på en stolpe 2-20 Montera ihop stolpklämfästet och monteringsfästet 2-20 Stolpmontering 2-22 Öppna den gängade kåpan till åtkomstpunkten 2-27 Stäng den gängade kåpan till åtkomstpunkten 2-28 Använd återställningsknappen 2-29 Starta om åtkomstpunkten 2-30 Jorda åtkomstpunkten 2-30 Anslut en fiberoptisk kabel till åtkomstpunkten (1552H) 2-31 Anslut en fiberoptisk kabel till åtkomstpunkt 1552H

5 Innehåll Anslut en fiberoptisk kabel till åtkomstpunkten (1552SA och 1552SD) 2-34 Anslut en fiberoptisk kabel till åtkomstpunkterna 1552SA eller 1552SD 2-34 Anslut strömkällan till åtkomstpunkten 2-38 Anslut en ströminjektor av 1552H-serien 2-39 Anslut en Ethernet-kabel till åtkomstpunkten 2-40 Anslut en 12 VDC-strömkabel till åtkomstpunkten 2-42 Anslut en 24 VDC-strömkabel till åtkomstpunkten 2-46 Anslut jordning och växelström 2-48 Underhåll 2-50 Avlägsna åtkomstpunkten vid service 2-50 Regelbundna inspektioner 2-50 Vad gör man härnäst? 2-51 KAPITEL3 Felsökning 3-1 Riktlinjer för användning av åtkomstpunkterna 3-2 Viktiga anmärkningar 3-3 Konvergensfördröjningar 3-3 Bryggloop 3-3 Styrenhet för DHCP-server 3-3 MAP-datatrafik 3-3 MAC-filterlista för styrenhet 3-3 Användning av DHCP, alternativ Övervaka åtkomstpunktens lysdioder 3-4 Verifiera styrenhetsassociering 3-5 Ändra bryggruppnamn 3-6 Anslut lokalt till åtkomstpunkten 3-6 Ströminjektor för åtkomstpunkt 3-7 Övervaka ströminjektorns lysdioder 3-8 BILAGA A Översatta säkerhetsvarningar A-1 BILAGA B Deklarationer om överensstämmelse och regleringsinformation B-1 Tillverkarens uttalande om deklaration om överensstämmelse med Federal Communication Commission B-2 Bransch Kanada B-3 Kanadensisk efterlevnadsförklaring B-3 Deklaration om överensstämmelse för RF-exponering B-3 EU, Schweiz, Norge, Island och Liechtenstein B-4 5

6 Innehåll Deklaration om överensstämmelse med R&TTE-direktivet 1999/5/EG och det medicintekniska direktivet 93/42/EEG B-4 Deklaration om överensstämmelse för RF-exponering B-5 USA B-5 Kanada B-5 EU B-5 Australien B-5 Riktlinjer för att använda Cisco Aironet-åtkomstpunkter i Japan B-6 Japansk översättning B-6 Engelsk översättning B-6 VCCI-uttalande för Japan B-7 Administrativa regler för Cisco Aironet-åtkomstpunkter i Taiwan B-7 Kinesisk översättning B-7 Engelsk översättning B-8 Kinesisk översättning B-8 Engelsk översättning B-8 Redogörelse 371 strömkabel och växelströmsadapter B-9 Engelsk översättning B-9 Deklaration om överensstämmelse för EU B-9 BILAGA C Kanaler och strömnivåer C-1 BILAGA D Specifikationer för åtkomstpunkt D-1 BILAGA E Stifttilldelningar för åtkomstpunkt E-1 BILAGA F Konfigurera DHCP, alternativ 43 F-1 Översikt F-2 Konfigurera alternativ 43 för åtkomstpunkterna 1100-, 1130-, 1200-, 1240-, 1250-, 1300-, och 1550-serien F-3 O RDLISTA 6

7 Förord Det här avsnittet beskriver mål, målgrupp, organisation och konventioner i Guide för montering av Cisco Aironet 1550-serien i explosionsfarliga områden. Mål I publikationen förklaras stegen för att installera mesh-åtkomstpunkter för utomhusbruk av Cisco Aironet 1550-serien i explosionsfarliga områden (kallas för åtkomstpunkten i det här dokumentet). Åtkomstpunkten finns tillgänglig i modell modellen har en dubbel radioplattform som stöder drift med dubbla band (2,4 GHz och 5 GHz). Målgrupp Denna publikation är avsedd för personer som monterar och konfigurerar en åtkomstpunkt för första gången. Installatören bör känna till nätverksstrukturer, termer och begrepp. Varning! Endast utbildad och kvalificerad personal får installera, byta ut eller utföra service på denna utrustning. Redogörelse Varning Utrustningen måste installeras på platser med en begränsad åtkomst i Norge, Finland och Sverige. Endast utbildad och kvalificerad personal får montera, byta ut eller serva utrustningen i enlighet med instruktionerna i denna installationshandbok. vii

8 Förord Organisation Den här guiden är uppdelad i följande avsnitt: Kapitel Rubrik Beskrivning Kapitel 1 Översikt Beskriver åtkomstpunktens huvudsakliga komponenter och funktioner. Kapitel 2 Montering av åtkomstpunkten Innehåller varningar, säkerhetsinformation och monteringsinformation som behövs för att installera åtkomstpunkten. Kapitlet innehåller ett nytt avsnitt med information och procedurer för att montera åtkomstpunkten i explosionsfarliga områden av Klass I, Division 2, Zon 2. Kapitel 3 Felsökning Innehåller grundläggande felsökningsprocedurer för åtkomstpunkten. Bilaga A Översatta säkerhetsvarningar Anger hur du får åtkomst till dokumentet med översättningar av säkerhetsvarningar som visas i denna publikation. Bilaga B Deklarationer om överensstämmelse och regleringsinformation Beskriver regleringskonventionerna som åtkomstpunkten uppfyller och tillhandahåller riktlinjer för användning av åtkomstpunkter i Japan. Bilaga C Kanaler och strömnivåer Anger hur du får åtkomst till dokumentet med radiokanaler för åtkomstpunkten och maximala strömnivåer som stöds av världens regleringsdomäner. Bilaga D Bilaga E Bilaga F Specifikationer för åtkomstpunkt Stifttilldelningar för åtkomstpunkt Konfigurera DHCP, alternativ 43 Innehåller tekniska specifikationer för åtkomstpunkten. Beskriver kontaktstiftstilldelningar för åtkomstpunkten. Beskriver proceduren hur man konfigurerar DHCP, alternativ 43. Konventioner I publikationen används följande konventioner: Konvention fetstil kursiv stil Beskrivning Kommandon, kommandoalternativ och nyckelord är markerade med fetstil. Argument där du ska mata in värden är angivna med kursiv stil. [ ] Faktorer inom hakparenteser är valfria. skärmteckensnitt Terminalsessioner och information som visas i systemet är angivna med skärmteckensnitt. viii

9 Förord Konvention fetstil skärmteckensnitt Beskrivning Information som du måste ange visas i festilt skärmteckensnitt. kursivt skärmteckensnitt Argument där du ska mata in värden är angivna med kursivt skärmteckensnitt. ^ Symbolen ^ representerar tangenten markerad Ctrl. Till exempel tangentbordskombinationen ^D på skärmen, betyder att du ska hålla ner Ctrl-tangenten när du trycker ner D-tangenten. < > Tecken som inte skrivs ut, t.ex. lösenord, anges inom vinkelparenteser. För kommentarer används följande konventioner: Anm. Betyder anmärkning. Anmärkningar innehåller förslag eller hänvisningar till material som inte finns i denna handbok. För aktsamhet används följande konventioner: Var försiktig Betyder var aktsam. I denna situation kanske du gör något som kan leda till att utrustningen skadas eller till dataförluster. För varningar används följande konventioner: Varning VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Den här varningssymbolen indikerar fara. Du är i en situation där det finns risk för kroppsskador. Innan du börjar arbeta med utrustningen måste du vara medveten om riskerna med elektriska kretsar och känna till standardtillämpningarna för att förhindra olyckor. Använd numret som finns angivet i slutet av varje varning för att hitta den översatta varningen bland de översatta säkerhetsvarningarna som medföljde enheten. Redogörelse 1071 SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA Relaterade dokument Dessa dokument innehåller fullständig information om åtkomstpunkten: Versionsinformation för Ciscos trådlösa LAN-styrenheter och åtkomstpunkter av lättvikt Startguide: Cisco Aironet 1552S mesh-åtkomstpunkt för utomhusbruk Konfigurationsguide för Ciscos trådlösa LAN-styrenheter Installationsinstruktioner av ströminjektor för Cisco Aironet mesh-åtkomstpunkter för utomhusbruk i 1550-serien ix

10 Förord Klicka på den här länken för att gå till webbplatsen för dokumentation om Cisco Wireless: Om du vill bläddra till dokumentationen för åtkomstpunkten klickar du på Cisco Aironet 1550 Series under Outdoor Wireless (Trådlöst för utomhusbruk). Du kan få åtkomst till dokumenten från Support-rutan. Om du vill bläddra till dokumentationen för Cisco Wireless LAN-styrenhet, klickar du på Standalone Controllers (Fristående styrenheter) under Wireless LAN Controllers (Trådlösa LAN-styrenheter). Du kan få åtkomst till dokumentationen från Support-rutan. Hitta produktens serienummer Åtkomstpunktens serienummer finns på åtkomstpunktens undersida (se Figur 1). Figur 1 Placering av etikett med serienummer SN: NNNNNNNNN SN: NNNNNNNNN Åtkomstpunktens etikett med serienumret innehåller följande information: Modellnummer, t.ex. AIR-CAP1552S-x-K9. Serienummer, t.ex. WCN B (11 alfanumeriska tecken). Åtkomstpunktens MAC-adress, t.ex. 68BDABF54600 (12 hexadecimala tecken). Den är placerad under serienumret. Du behöver ha tillgång till produktens serienummer när du kontaktar support. x

11 Förord Få tillgång till dokumentation, support och säkerhetsguider Den här åtkomstpunkten säljs via Honeywell Process Solutions-gruppen (https://www.honeywellprocess.com/en-us/pages/default.aspx) som en del av deras OneWireless-lösning. Om du behöver support för denna åtkomstpunkt kontaktar du Honeywell via webben på: https://www.honeywellprocess.com/en-us/support/pages/default.aspx eller på telefon (Ankn. 1). Information om tillgånghur man får åtkomst tillgång till dokumentation och support, ge feedback på dokumentation, säkerhetsguider och rekommenderade alias och allmänna Cisco-dokument, hänvisa till What s New in Cisco Product Documentation, som kommer ut varje månad, som även innehåller all ny och reviderad teknisk dokumentation från Cisco, på: Om du vill visa all ny dokumentation om trådlöst klickar du på Wireless (Trådlösa nät). xi

12 Förord xii

13 KAPITEL 1 Översikt Mesh-åtkomstpunkten i Cisco Aironet 1550-serien för utomhusbruk i explosionsfarliga områden (hädanefter kallad åtkomstpunkten eller AP) är en modulär trådlös åtkomstpunkt för utomhusbruk som utformats för användning i ett mesh-nätverk. Åtkomstpunkten stöder även åtkomst med trådlösa klienter, punkt- till-punkt-bryggning, punkt-till-multipunkt-bryggning och trådlös punkt-till-multipunktmesh-anslutning. Om åtkomstpunkten 1552 Åtkomstpunkten 1552 stöder två radiosändare (2,4 GHz och 5 GHz) och tillhandahåller klientåtkomst utan att behöva en licens. Radiosändarna på 5 GHz är för backhaul-drift för att nå ett trådbundet nätverk och radiosändaren på 2,4 GHz används för de trådlösa klienterna. Beroende på radiosändare kan åtkomstpunkten stödja datahastigheter mellan 1 till 300 Mbit/s (för specifika datahastigheter gå till Bilaga D, Specifikationer för åtkomstpunkt ). Åtkomstpunkten 1552 stöder de modulära egenskaperna i 1520-serien och tillåter flexibla radiokonfigurationer. Förutom fullständig interoperabilitet med n-klienter kan åtkomstpunkten 1552 samverka med andra klienter och erbjuda utökade backhaul-prestanda. Åtkomstpunkten 1552 kan även konfigureras med en integrerad ISA 100-gateway. Åtkomstpunkten är en fristående enhet som kan monteras på en stolpe. Åtkomstpunkten kan även fungera som en relänod för andra åtkomstpunkter som inte är direkt anslutna till ett trådbundet nätverk. Den intelligenta trådlösa routningen sker med det patenterade AWPP-protokollet (Adaptive Wireless Path Protocol, anpassningsbart trådlöst sökvägsprotokoll). Detta gör att varje åtkomstpunkt kan identifiera närliggande enheter och intelligent välja den optimala vägen till det trådbundna nätverket genom att beräkna förluster för varje väg i fråga om signalstyrka och antal hopp som krävs för att nå en styrenhet. Åtkomstpunkten konfigureras, övervakas och hanteras med en Cisco trådlös LAN-styrenhet (hädanefter kallad för en styrenhet) enligt beskrivningen i Konfigurationsguide för Ciscos trådlösa LAN-styrenhet. I Cisco Wireless Mesh Access Points, Design and Deployment Guide, version 7.0 beskrivs hur du planerar och konfigurerar Cisco mesh-nätverket som stödjer trådlös punkt-till-punkt, punkt-till-multipunkt och mesh-installationer. Styrenheterna använder ett webbläsarbaserat hanteringssystem, ett CLI-gränssnitt eller nätverkshanteringssystemet Cisco Wireless Control System (WCS) för att hantera styrenheten och de associerade åtkomstpunkterna. Åtkomstpunkten stödjer den hårdvarubaserade krypteringsstandarden AES mellan de trådlösa noderna för att skapa en genomgående säkerhet. Det här kapitlet innehåller information om följande ämnen: Hårdvarumodeller, sidan 1-2 Hårdvarufunktioner, sidan 1-3 Exempel på nätverksinstallationer, sidan

14 Hårdvarumodeller Kapitel 1 Översikt Hårdvarumodeller Modellnumren (eller delnumren) och konfigurationen för Mesh-åtkomstpunkten Cisco Aironet 1552 för utomhusbruk i explosionsfarliga områden beskrivs i Tabell 1-1. En detaljerad lista över komponenter som stöds av varje 1552-åtkomstpunkt visas i Tabell 1-2. En detaljerad beskrivning av försäkran om överensstämmelse och regleringsinformation för 1552-åtkomstpunkterna finns i Bilaga B, Deklarationer om överensstämmelse och regleringsinformation. Tabell 1-1 Modellnummer och beskrivningar för åtkomstpunkt 1552 Modell (eller delnummer) Konfiguration AIR-CAP1552S-x-K9 Modulär version med två radiosändare (2,4 GHz och 5 GHz). Modellen stöder tre (3) externa rundstrålande (dubbla band) antenner. Antennerna kan beställas tillsammans med modellen. Modellen stöder även två ISA100-radiosändare för anslutningar till sensornätverksmottagare. Som tillval kan en Mini-GBIC-fibermodul beställas tillsammans med åtkomstpunkten. Det går att använda en Mini-GBIC-fibereller kopparmodul med åtkomstpunkten. Länder (regleringsdomäner) som representeras av variabeln x beskrivs på: 679/ps5861/product_data_sheet0900aecd80537b6a.html AIR-CAP1552H-x-K9 Information om särskilda regleringsdomäner som stöds av modellen, finns i produktdatabladet på: 679/ps5861/product_data_sheet0900aecd80537b6a.html Version med två radiosändare (2,4 GHz och 5 GHz) för explosionsfarliga områden (Hazardous Location, Haz Loc). Den här åtkomstpunkten stöder ISA 100-gateway, tre externa rundstrålande (dubbla band) antenner och två externa rundstrålande (2,4 GHz) antenner. Antennerna kan beställas tillsammans med modellen. Länder (regleringsdomäner) som representeras av variabeln x beskrivs på: 679/ps5861/product_data_sheet0900aecd80537b6a.html Information om en specifik regleringsdomän som stöds av modellen finns i produktdatabladet på: 679/ps5861/product_data_sheet0900aecd80537b6a.html 1-2

15 Kapitel 1 Översikt Hårdvarufunktioner Tabell 1-2 Komponenter i varje 1552-åtkomstpunktmodell 1552S 1552H Antenner Externa Externa Mini-GBIC-fiber Ja Ja PoE-out-port af (t.ex. video) Ja Ja Kabelmodem DOCSIS 3.0 Euro DOCSIS 3.0 HazLoc Klass 1 Div2/Zon2 - - Batterireserv som tillval - - Strömalternativ AC, DC AC, DC, PoE 2 Ja Ja 1. När en 1552S/H strömförsörjs med PoE, är PoE-out-porten inte aktiv. 2. PoE-in är inte 802.3af. Den fungerar inte med en PoE 802.3af-kapabel Ethernet-switch. Den krävs en dedikerad ströminjektor (AIR-PWRINJ1500-2=). Regleringsdomäner -x i modellnumren för 1552 anger domänen. I AIR-CAP1552H-x-K9 representerar exempelvis -x en regleringsdomän för ett visst land. Information om särskilda regleringsdomäner som stöds av alla modellerna av 1552-åtkomstpunkten, finns i Wireless LAN Compliance Status på: 37b6a.html Du hittar modellerna för 1552-åtkomstpunkten genom att klicka på abgn Mesh Access Points (802.11abgn Mesh-åtkomstpunkter). Hårdvarufunktioner I det här avsnittet beskrivs hårdvarufunktionerna för 1552-åtkomstpunktmodellerna. Följande hårdvarufunktioner beskrivs i detta avsnitt: Anslutningar, sidan 1-4 Multipel radiodrift, sidan 1-7 Antennkonfigurationer, sidan 1-8 Flera strömkällor, sidan 1-11 Ethernet-portar (PoE), sidan 1-12 Fiberalternativ, sidan 1-13 Metallhölje, sidan 1-13 Valfri hårdvara, sidan

16 Hårdvarufunktioner Kapitel 1 Översikt Anslutningar Figur 1-1 till Figur 1-4 visar anslutningar för båda åtkomstpunktmodellerna. Figur 1-5 och Figur 1-6 visar externa typ-n-anslutningar för antenner. Anm. Illustrationerna i det här dokumentet visar alla tillgängliga anslutningar för åtkomstpunkten. Anslutningar som inte används ska förslutas med en kopplingsplugg för att säkerställa att åtkomstpunkten är vattentät. För kopplingsöppningar finns vätsketäta adaptrar som kan installeras före eller efter att åtkomstpunkten har installerats. Figur 1-1 Anslutningar på undersidan av åtkomstpunktmodellen AIR-CAP1552H-x-K Antennport 4 6 Fiberport 2 Antennport 5 7 PoE-out-port 3 Antennport 6 8 Lysdioder (Status, Up Link, RF1, RF2) 4 Ingångsport för växelström, endast för 9 PoE-in-port modellen AIR-CAP1552H-x-K9 eller kabelanslutning (1/2-NPT) för datakabel (utomhusklassad kat. 5 STP-kabel) 5 Används ej Anm. Antennportarna 1, 2 och 3 visas inte i Figur 1-1. Dessa portar är reserverade för framtida bruk och finns på ovansidan av åtkomstpunkten. 1-4

17 Kapitel 1 Översikt Hårdvarufunktioner Figur 1-2 Anslutningar på undersidan av åtkomstpunktmodellen AIR-CAP1552S-x-K Antennport 4 (ISA100.11a) 5 Används ej 2 IR-fönster 6 PoE-out-port 3 Antennport 6 (ISA100.11a) 7 Lysdioder (Status, Up Link, RF1, RF2) 4 AC (1552SA) eller 24 VDC (1552SD), strömingångsport och fiberbackhaul-port 8 Ethernet Figur 1-3 Konsolport för åtkomstpunktmodellerna AIR-CAP1552H-x-K9 och AIR-CAP1552S-x-K Konsolport 2 Används ej 1-5

18 Hårdvarufunktioner Kapitel 1 Översikt Figur 1-4 Likströmskontakt och jordkabelsko för åtkomstpunkt (alla modeller) Likströmsport 3 Monteringshål på fäste 2 Monteringshål på fäste 4 Placering för jordkabelsko (för jordning (minimum VD 16 mm, 6 awg)) Figur 1-5 visar antennportsplatserna för AIR-CAP1552H-x-K9-modellerna. Figur 1-5 Externa antennportsplatser för åtkomstpunktmodellerna AIR-CAP1552H-x-K Används ej 4 Antennport 6- typ N-kontakt (med lock) Tx/Rx 2 Används ej 5 Antennport 5- typ N-kontakt (med lock) Rx 3 Används ej 6 Antennport 4- typ N-kontakt (med lock) Tx/Rx 1-6

19 Kapitel 1 Översikt Hårdvarufunktioner Figur 1-6 visar antennportsplatser för AIR-CAP1552S-x-K9-modellerna. Figur 1-6 Externa antennportsplatser för åtkomstpunktmodellerna AIR-CAP1552S-x-K Antenn ansluten till antennport 1 (typ N-kontakt) (WiFi TX/RX) 2 Antenn ansluten till antennport 2 (typ N-kontakt) (WiFi RX) 3 Antenn ansluten till antennport 3 (typ N-kontakt) (WiFi TX/RX) 4 Antennport 6- typ N-kontakt (med lock) Tx/Rx 5 Antennport 4- typ N-kontakt (med lock) Tx/Rx Multipel radiodrift Åtkomstpunkten 1552 stöder samtidig dubbel radiosändning med en 2,4 GHz b/g/n MIMO-radio (multipel input/multipel output) och en 5 GHz a/n MIMO-radio. 2,4 GHz-radiosändaren stöder kanalerna 1 till 11 i USA, 1 till 13 i Europa och 1 till 13 i Japan. Den har två sändare med en maximal uteffekt på 25 dbm för drift med b/g/n. Uteffekten kan konfigureras till fem nivåer. Den har tre mottagare med MRC (maximum-ratio combining). 5 GHz-radiosändaren fungerar på UNII-2-bandet (5,25 5,35 GHz), UNII-2 Extended/ETSI-bandet (5,47 5,725 GHz) och det övre ISM-bandet (5,725 5,850 GHz). Den har två sändare med en maximal sammanlagd uteffekt på 26 dbm för UNII-2- och Extended/ETSI-banden. Den totala maximala uteffekten för det övre ISM-bandet är 28 dbm. Uteffekten kan konfigureras i fem nivåer i steg om 3 db. De tre mottagarna ger maximal MRC (maximum-ratio combining). 1-7

20 Hårdvarufunktioner Kapitel 1 Översikt Antennkonfigurationer Åtkomstpunkten 1552 för explosionsfarliga områden stöder Ciscos rundstrålande antenner med dubbla band (AIR-ANT2547V-N-HZ) och Cisco Aironet 2,4 GHz rundstrålande antenner (AIR-ANT2450V-N-HZ), som kallas för stick -antenner, som visas i Figur 1-7 och Figur 1-8. Ciscos rundstrålande antenner med dubbla band är utformade för utomhusbruk med radiosändare som sänder på frekvensbanden 2,4 GHz och 5 GHz. Cisco Aironet 2,4-GHz rundstrålande antenn är tillverkad för utomhusbruk med radiosändare som använder frekvensbandet 2,4 GHz. Dessa antenner monteras enligt en stolpmonteringskonfiguration (se avsnittet Montering av åtkomstpunkten på sidan 2-16.) AIR-CAP1552H-x-K9 använder tre antenner med dubbla band. AIR-CAP1552S-x-K9 använder tre av de externa antennerna med dubbla band och två av antennerna för enskilt band på 2,4 GHz. Modellerna 1552S och 1552H får endast användas när alla externa antenner är anslutna. Figur 1-5 och Figur 1-6 visar placeringarna för antennportarna för modellerna 1552S och 1552H. Cisco Aironet rundstrålande antenner med dubbla band. Cisco rundstrålande antenner med dubbla band är utformade för utomhusbruk med Cisco Aironet-åtkomstpunkter för utomhusbruk med radiosändare som sänder på frekvensbanden 2,4 GHz och 5 GHz (Figur 1-7). De grundläggande antennfunktionerna är: Kolinjärt rundstrålande Använder frekvensbanden 2,4 GHz och 5 GHz Förstärkning: MHz 4 dbi MHz 7 dbi Antennen är utformad för att skapa ett rundstrålande sändningsmönster. För att uppnå detta mönster ska åtkomstpunkten monteras utan hinder på sidorna av den strålande beståndsdelen. Detaljerad information om den här antennen finns i dokumentet Cisco Aironet rundstrålande antenn med dubbla band för explosionsfarliga områden (AIR-ANT2547V-N-HZ). Följ alla säkerhetsföreskrifter när antennen installeras. För information om säkerhet finns i avsnittet Säkerhetsföreskrifter: på sidan

21 Kapitel 1 Översikt Hårdvarufunktioner Cisco Aironet 2,4 GHz rundstrålande antenn Den rundstrålande antennen på 2,4 GHz är utformad för utomhusbruk med Cisco Aironet-åtkomstpunkter för utomhusbruk med radiosändare som sänder på frekvensbandet 2,4 GHz (Figur 1-8). De grundläggande antennfunktionerna är: Kolinjärt rundstrålande Används på 2,4 GHz-bandet Förstärkning: 5,0 dbi Antennen är utformad för att skapa ett rundstrålande sändningsmönster. För att uppnå detta mönster ska åtkomstpunkten monteras utan hinder på sidorna av den strålande beståndsdelen. Detaljerad information om den här antennen finns i dokumentet Cisco Aironet rundstrålande antenn med dubbla band för explosionsfarliga områden (AIR-ANT2450V-N-HZ). Följ alla säkerhetsföreskrifter när antennen installeras. För information om säkerhet finns i avsnittet Säkerhetsföreskrifter: på sidan Figur 1-7 Cisco Aironets rundstrålande antenn med dubbla band monterad på modell AIR-CAP1552H-x-K

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2 Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2 5 september 2007 Huvudkontor i USA Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radardomen installationsinstruktioner

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radardomen installationsinstruktioner GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD radardomen installationsinstruktioner 2007-2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397

Läs mer

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band Bruksanvisning RT-AC51U Trådlös AC750-router med dubbla band SW9422 reviderade utgåva Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska Användarhandbok P1801 Serierna SW7705 Januari 2013 P1801 Datorstation måste användas med P1801 ASUS pekdator Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Som ett stöd för avsedd användning av den produkt som beskrivs i denna publikation tillåts inköparen av produkten

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Om denna handbok... 1.2 Viktig användarinformation...

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Bruksanvisning DSL-N17U. Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter

Bruksanvisning DSL-N17U. Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter Bruksanvisning DSL-N17U Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter SW10140 Första utgåvan Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig

Läs mer

Divar MR digital videoinspelare

Divar MR digital videoinspelare Divar MR digital videoinspelare Typnummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L sv Bruksanvisning_sv Digital videoinspelare Innehållsförteckning sv 1 Innehållsförteckning 1 Säkerhet 3 1.1 Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs mer

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0

AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0 AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0 Installation Svenska Svens Dokumentnummer: ka 87140-2-SV Dokumentnummer: Date: 05-2011 87140-2 Date: 05-2011 Varumärke och patentmeddelande Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail

Läs mer

FusePanel Bildhanteringssystem

FusePanel Bildhanteringssystem Användarhandledning FusePanel Bildhanteringssystem Artikelnummer FSE-055-SV-1.01 Utgiven i juli, 2013. EndoChoice, Inc. 11810 Wills Road Alpharetta, GA 30009, USA Tel: +1 (888) 682-3636 Fax: +1 (866) 567-8218

Läs mer