INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA"

Transkript

1 Examensarbete 10 poäng C-nivå INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA SMÅHUS Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B100/06 Caisa Lundin Byggingenjörsprogrammet 120 p vårterminen 2006 Examinator: Stefan Petersson THE INTEREST OF ENERGYEFFICIENT SMALL HOUSES universitet University Institutionen för teknik Department of technology SE , Sweden

2 Sammanfattning. Syftet med denna undersökning var att undersöka intresset för energieffektiva småhus samt ta reda på vilken målgrupp KarlsonHus bör inrikta sig på och vad dessa efterfrågar för typ av hus i de olika regionerna för undersökningen. Undersökningen genomfördes i, och. Resultatet av undersökningen visade generellt att de flesta kan tänka sig att investera ca tre miljoner kronor i ett tvåvåningshus med sidobyggnad placerad i stan eller i direkt anslutning efter eget utkast. Husen ska ha långsiktigt låga kostnader med vitvaror av klass A. Man vill spara pengar med lägre driftkostnader genom t.ex. solfångare. Det är viktigt eller mycket viktigt att huset har ett bra inomhusklimat och det är viktigt med hus av sunda naturliga material. I efterfrågas: Hus på ca tre miljoner i stan eller i direkt anslutning. Det ska vara 2-planshus efter eget utkast/traditionellt svenskt med sidobyggnad. Det ska vara långsiktigt hållbart och sunt hus. I efterfrågas: Hus på ca tre miljoner i stan eller i direkt anslutning. Det ska vara 2-planshus efter eget utkast/traditionellt svenskt med sidobyggnad. Huset ska även ha långsiktigt låga kostnader. I efterfrågas: Hus på mellan två och tre miljoner i stan eller i direkt anslutning. Huset ska vara 1- eller 2-planshus i nyfunkis/modernt eventuellt efter eget utkast med sidobyggnad med långsiktigt låga kostnader. Undersökningen visar också att intresse finns för denna typ av hus men att kunskapen inte gör det, och att den troligen bästa målgruppen för KarlsonHus är de mellan år då många svarat att de kan tänka sig att investera lite mer om de får mer information, dock finns en viss tveksamhet då många svarar kanske på denna fråga. Även de över 40 år svarade att de kunde tänka sig att bygga ett lite dyrare hus som istället var billigare i drift.

3 Summary. The purpose of this investigation was to look into the interest for small energy efficient houses as well as to find out which target group KarlsonHus should focus on, and what kind of houses this group requires in the different regions of the investigation. The investigation was carried out in, and. The result of the investigation showed that most people would be willing to invest around three million Swedish crowns in a two-storey house after their own personal design and with a subsidiary building located in the city center or in the surroundings. The house should have long-term low costs, with white goods of class A home appliances. People would like to save money by lowering the operating costs through for example sun panels. It is important or very important that the house has a pleasant climate indoors, and it is important that the house is made out of healthy and natural materials. The target market in requests: Houses at approximately three million Swedish crowns in the city center or in the surroundings. The house should be a two-storey houses after their own design or in line with traditional Swedish design and a subsidiary building attached. It should be a long-term lasting and healty house. The target market in requests: Houses at approximately about three million Swedish crowns in the center or in the surroundings. The house should be a two-storey houses after their own design or in line with traditional Swedish design with a subsidiary building attached. The house should also have long-term low costs. The target market in requests: Houses at approximately two to three million Swedish crowns in the city center or in the surroundings. The house should be a one- or two-storey houses after their own design or in line with functionalist/modern design with a with a subsidiary building attached. The house should have long-term low costs. The investigation also showed that there is an interest in this kind of house, but that there is little or no knowledge of them. Moreover the best target group for KarlsonHus to focus on is probably them between years of age, since that group said they would be willing to invest a bit more if they were given some more information. However/Nevertheless, there is some doubt since many people answered 'maybe' to this question. Even the people over 40 said they would be willing to build a more expensive house that in turn would have lower operating costs.

4 FÖRORD Detta examensarbete har utförts under våren 2006 som avslutning på min utbildning till byggnadsingenjör på Universitet. Arbetet beskriver det jag utfört på uppdrag av KarlsonHus Industrier som jag vill rikta stort tack till och då lite extra till min handledare Simone Kreutzer. Jag vill även passa på att tacka min handledare Christer Harrysson samt examinator Stefan Petersson på Universitetet för stöd och hjälp. Vill även tacka alla som inte är nämnda men som deltagit och på ett eller annat sätt bidragit till mitt arbete. Maj 2006 Caisa Lundin

5 Innehållsförteckning Sammanfattning Summary Förord Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte Andra utredningar Marknadsintresse NCC Energieffektiva hus Svensk småhusbyggnation Metod Datainsamling Metod för datainsamling Urval Genomförande Företagspresentation KarlsonHus affärsidé KarlsonHus filosofi Författningar och krav Energihushållning och värmeisolering Begränsning av värmeförluster Värmeproduktion och värmedistribution Energiprognos Miljömål Siffror Empiri Intervjuer med energirådgivare Intervjuer med småhusförsäljare Intervjuer med säljare hos KarlsonHus Enkätundersökningen Analys Slutsats Egna reflektioner..21 Referenser

6 Bilagor Bilaga 1. Intervjufrågor till småhussäljare Bilaga 2. Intervjufrågor till KarlsonHus säljare Bilaga 3. Intervjufrågor till energirådgivare Bilaga 4. Marknadsundersökningen Bilaga 5. Ekomer Energy Bilaga 6. Resultat marknadsundersökningen i, och Bilaga 7. Resultat marknadsundersökning i Växjö, Stockholm och på KarlsonHus hemsida. Figurförteckning Figur 1. Betydelsen av att köpa ett energieffektivt hus efter kön, ålder och miljöengagemang. Andel svarande i %. (www.ncc.se) Figur 2. Möjligheten att mot pristillägg välja en bättre klimatskärm (www.stem.se, ) Figur 3. Vanligast val av pristillägg. (www.stem.se, ) Figur 4. Stora Lusthuset (www.karlsonhus.se) Figur 5. Koldioxidutsläpp (www.stem.se, )

7 1. INLEDNING. 1.1 Bakgrund. KarlsonHus utförde under 2005 ett pilotprojekt där företaget byggde ett hus med mycket noggranna anslutningar, väl utvalda material samt energibesparande åtgärder. Detta projekt ska nu under 2006 lanseras. Konceptet bygger på ett sunt boende och är döpt till Ekomer energy och har sin tyngdpunkt på hälsosammare omgivning genom att hushålla med energi, välja rätt byggmaterial etc. I samband med nämnda lansering vill nu KarlsonHus undersöka intresset för energieffektiva småhus för att i det första steget se om marknaden är mogen och med hjälp av undersökningen kunna nå rätt kundsegment i första fasen innan marknaden mognat. Vad jag med detta arbete vill göra är att ta reda på just intresset för energieffektiva småhus genom undersökningar och intervjuer för att kunna finna vad folk är intresserade av. Detta ska förhoppningsvis leda till en större kunskap kring utformning, val av uppvärmningssystem med mera. 1.2 Syfte Syftet med detta arbete är att undersöka intresset för energieffektiva småhus, vilken målgrupp KarlsonHus bör inrikta sig på samt vad för slags hus folk efterfrågar i de olika regionerna som undersökningen kommer att genomföras. 1.3 Andra utredningar Marknadsintresse - NCC 1 NCC har tidigare utfört en undersökning runt intresset för energieffektiva byggnader. Syftet med undersökningen var att ta reda på om det fanns något intresse/efterfrågan för energieffektivitet hos småhusköpare, vilka attityder som finns kring energisnåla hus samt också vilken merkostnad i investering som de är beredda att betala för att istället få en lägre driftkostnad. Varför efterfrågar inte köpare energieffektivitet? Husköpare utgår från att nybyggda hus är så energieffektiva de kan bli. De vet inte hur eller vad de ska efterfråga. De är inte medvetna om hur mycket de kan spara på driftkostnaderna genom att öka investeringen på tex. klimatskalet. Husköpare prioriterar andra värden framför låga driftkostnader. Byggföretagen marknadsför inte energieffektivitet och visar inte på vad som är möjligt. 1 1

8 Detta ovanstående kan leda till en form av moment 22, dvs. byggföretagen marknadsför inte energieffektivitet då de inte tror att det finns någon efterfrågan, medan köparna inte efterfrågar energieffektivitet för att byggföretagen inte marknadsför möjligheterna, eftersom att de betraktar det som självklart att det byggs så bra som möjligt när det gäller energieffektivitet. Enligt deras kalkyler kom NCC fram till att det är mycket små skillnader mellan boendekostnad för de mycket energieffektiva husen och dagens standardhus. Den högre räntekostnaden för de energieffektiva husen tas ut av de lägre driftkostnaderna. I en av frågorna Hur viktigt är det för Dig att köpa ett energieffektivt hus förutsatt att inomhusklimatet och månadskostnaden blir oförändrad?, svarade 83 % att detta var viktigt varav nästan hälften tyckte att det var mycket viktigt. Det visade sig också att åldern inte påverkade åsikten av att köpa ett energieffektivt hus (se tabell nedan) Figur 1. Hämtad från NCC s undersökning 2. När det gällde hur långt de tillfrågade kunde tänka sig att gå när det gällde tekniska lösningar av såväl klimatskal som husets installationer visade det sig att över hälften föredrog att hålla driftkostnaden nere mot en något högre investeringskostnad och en tredjedel menade att det saknar betydelse bara boendekostnaden totalt sett inte påverkas. 2 2

9 1.3.2 Energieffektiva hus 3 För två år sedan (2004) utfördes en undersökning kring samma ämne där två studenter Karol Kaniuk samt Marie Niklasson vid Högskolan i Halmstad utförde intervjuer med tio stycken husköpare samt även intervjuer med småhusförsäljarna Willa Nordic, Annebergshus och Myresjöhus för att undersöka marknaden för energieffektiva småhus. I sina slutsatser kom de fram till att köpare samt säljare inte diskuterar energifrågor överhuvudtaget. Säljarna vågar inte ge sig in i att diskutera ett hus som är dyrare i investering men billigare i drift med köparna. De säger att det är svårare att sälja ett sådant hus. Köparna däremot säger att de kan tänka sig att köpa ett energieffektivt hus om återbetalningstiden på den extra investeringskostnaden är mindre än tio år. Hur husen utfaller beror till stor del på säljarna då köparna tror att säljarna ska erbjuda det bästa som finns på marknaden. Intresset för dessa hus visade sig därmed vara svag om köparna inte kunde spara pengar på ganska kort sikt Svensk småhusbyggnation 4 Under 2000 och 2001 utförde energimyndigheten en enkätundersökning hos svenska småhusfabrikanter. Syftet med undersökningen var att ge en överblick av hur svenska småhus konstrueras. År 2000 gjordes den första undersökningen, men på grund av brister bearbetades undersökningen om och ett nytt utskick gjordes våren Undersökningen var uppdelad i olika delar och jag kommer här bara redovisa för några av resultaten. När det gällde klimatskärm, isolertjocklek samt beräknade U-värden visade det sig att den genomsnittliga isolertjockleken är: Krypgrunder 224 mm Platta på mark med golvvärme 208 mm Platta på mark 146 mm Ytterväggar mm Översta bjälklaget mm Hanbjälklaget mm Snedtak mm Det vanligaste fönstret (78 %) var treglas isolerruta med U-värde 1,4 W/m 2 K. 3 Energieffektiva hus, analys av markanden för energieffektiva småhus 2004, Halmstads Högskola

10 En annan av frågorna rörde om köparna mot pristillägg kunde välja en bättre klimatskärm för någon byggnadsdel, figur 2, och om en köpare valde att investera i en bättre klimatskärm vilket av de angivna alternativen som var vanligast se figur 3. Svarsalternativ Antal svar Ja, Fönster 10 Ja, Bottenbjälklag 8 Ja, Ytterväggar 7 Ja, Översta bjälklag 9 Nej, Inte alls 9 Figur 2. Möjlighet att mot pristillägg välja en bättre klimatskärm (www.stem.se, ) Svarsalternativ Antal svar Fönster 2 Bottenbjälklag 0 Ytterväggar 4 Översta bjälklag 4 Figur 3. Vanligast val av pristillägg (www.stem.se, ) Av de tillfrågade tillverkarna svarade 9 av 20 att köpare mot pristillägg inte kunde få en bättre isolerad klimatskärm övriga tillverkare kunde erbjuda ett eller fler alternativ. Många fabrikanter menade att det behövs en ökad efterfrågan från köpare av energieffektivitet för att vi i Sverige ska få byggnader med lägre energibehov. 1.4 Metod För att kunna utföra denna undersökning har ett bekvämlighetsurval av 100 personer mellan år gjorts. Dessa har sedan blivit ombedda att svara på 24 frågor om bland annat prioritet av utförande, placering och uppvärmningskostnader, se bilaga 1. För att ytterligare bredda undersökningen har frågor skickats ut till tre stycken småhusfabrikanter, se bilaga 2, KarlsonHus säljare i och samt även till energirådgivare i dessa städer, se bilaga Datainsamling Då data för en studie ska samlas in finns det många frågor att ta i beaktande. Är syftet att tolka data eller mäta precist? Ska man samla in data själv eller använda sig av redan befintliga data? Hur ska man gå tillväga när man samlar in data? Till vem/vilka ska man vända sig för att samla in data? Jag har valt att samla in primärdata i form av undersökningar samt intervjuer med olika personer med anknytning till miljö och energi eller husförsäljning Metod för datainsamling Metoderna för datainsamling kan variera men vanligast är att använda sig av frågeformulär och/eller intervjuer. Frågeformulär är ett enkelt och billigt sätt att samla in data på samt mindre tidskrävande än intervjuer. Nackdelen med att använda sig av frågeformulär är att det tar mycket tid att formulera ett bra sådant. 4

11 Då jag vill ta reda på intresset samt kunskapen kring energieffektiva hus har jag valt att använda mig av både frågeformulär samt intervjuer. Frågeformuläret, se bilaga 4, jag använt mig av är framtaget av KarlsonHus själva, och intervjufrågorna är framtagna med hjälp av tidigare utredningar. Jag har genomfört intervjuer med energirådgivare samt KarlsonHus egna säljare i, och, samt med tre stycken hussäljare i, frågor se bilaga Urval Hur man väljer vilka och hur många som ska ingå i studien beror på en rad olika faktorer. Jag har gjort en enkätundersökning i form av bekvämlighetsurval. Urvalet skedde genom att jag delade ut blanketter till ett antal studenter på, och s Universitet samt genom slumpvis utvalda personer i respektive städers tomtköer. Totalt samlades 100 stycken enkäter in vilket gjorde att svarsfrekvensen blev 85% Genomförande Efter möte med KarlsonHus, där deras mål med undersökningen kom fram började jag fundera över hur jag skulle gå till väga med undersökningen. Kontakt togs med respektive kommuns tomtköansvarige där listor över de köandes uppgifter fanns med. Efter detta gjordes urval på dessa listor slumpvis och personerna kontaktades både via mail och telefon. Även slumpvis utdelning av frågeformulär på respektive universitet gjordes. Efter som tiden till arbetet var mycket begränsat ansåg jag att kravet från KarlsonHus med 100 stycken insamlade formulär fick räcka. Information om tidigare utredningar inom samma område samlades in för att ta reda på resultatet av dem. För att ytterligare bredda undersökningen valde jag att ta kontakt med energirådgivarna samt KarlsonHus egna säjare i, och, samt tre andra småhussäljare i för intervjuer. När allt material från formulären samlats in sammanställdes dessa efter olika kategorier som ort och ålder och diagram för jämförelse togs fram. Intervjumaterialen sammanställdes inom respektive kategori. 5

12 1.5 Företagspresentation 5 KarlsonHus grundades 1962 i den lilla orten Åseda i de småländska skogarna. Till en början var det tillverkning av mindre fritidshus som gällde men detta övergick snart i villor då efterfrågan ökade. Deras koncept är att ge kunden möjlighet till en individuell utformning av såväl husens inre som yttre vilket tidigt fanns med i företagets strategi. År 2000 blev KarlsonHus som första svenska trähustillverkare kvalificerade för miljöcertifiering ISO tack vare bland annat deras användning av sunda material, sunda tillverkningsmetoder och att tänka ekologiskt. Information om konceptet Ekomer redovisas i bilaga KarlsonHus affärsidé KarlsonHus är ett kunskapsbaserat företag med miljöinriktning, baserat på hantverk och flexibel arkitektur i trä, som marknadsför, säljer och producerar sunt boende. KarlsonHus tillgodoser människans behov av sunt och kreativt boende, där krav ställs på högsta kvalitet, säkerhet och teknisk utveckling. Människor ställer krav på livskvalitet, och de som prioriterar boendet, skall se KarlsonHus som ett första val KarlsonHus filosofi Det finns många trähusfabrikanter på marknaden så KarlsonHus är långt ifrån ensamma men det finns skillnader både på tänkandet och tänkandet samt skillnad från tillverkning till tillverkning. Då hela deras verksamhet genomsyras av livsbejakande kvaliteter som då också speglas i de produkter de tillverkar. De säger Att bygga och bo med KarlsonHus det är livskvalitet!. Figur 4. Stora lusthuset (www.karlsonhus.se) 5 6

13 2. Författningar och krav I detta kapitel kan man läsa om BBR (Boverkets byggregler), vad författningen säger om energihushållning och värmeisolering, samt annat information kring energieffektivitet. 2.1 Energihushållning och värmeisolering. 6 Kapitel 9 i BBR handlar om energihushållning och värmeisolering. Nedkortade avsnitt redovisas nedan för att ge en snabb överblick. Allmänt Byggnader skall vara utformade så att energibehovet begränsas genom låga värmeförluster, effektiv värmeanvändning och effektiv elanvändning. Kraven enligt avsnitten 9:2 och 9:3 behöver inte uppfyllas för byggnader där det genom särskild utredning visas att värmetillskott från processer inom byggnaden täcker större delen av uppvärmningsbehovet. Kraven enligt avsnitten 9:21 och 9:3 behöver inte uppfyllas för byggnader där det genom särskild utredning (omfördelningsberäkning) visas att behovet av tillförd energi för uppvärmning, tappvarmvatten och värmeåtervinning inte överskrider vad som skulle behövas med kraven uppfyllda. Därvid får den ytrelaterade värmeförlustkoefficienten Fs, inte överskrida kraven i avsnitt 9:211 med mer än 3. I de fall krav på särskilda anordningar enligt föreskrifterna inte ställs, får endast 50 % av den energibesparing som beräknas uppnås genom att sådana anordningar ändå installeras, tillgodoräknas i en omfördelningsberäkning Begränsning av värmeförluster. Värmeisolering och transmissionsförluster Den ytrelaterade värmeförlustkoefficienten, Fs bestämd enligt föreskrifter, får för de byggnadsdelar som omsluter bostäder respektive lokaler inte överskrida de värden som kan beräknas enligt formel. Lufttäthet Byggnadens klimatskärm skall vara så tät att det genomsnittliga luftläckaget vid 50Pa tryckskillnad inte överstiger 0,8 l/s m 2 för bostäder och 1,6 l/s m 2 för andra utrymmen. Därvid skall arean Aom (omslutande area) beaktas. Värmeisolering och täthet Luftbehandlingsinstallationer skall ha sådant värmemotstånd och sådan täthet att energiförluster begränsas. 6 7

14 Styrsystem Luftbehandlingsinstallationer i andra byggnader än flerbostadshus skall utformas så att uteluftsflödet kan reduceras när byggnaden eller en del av den inte brukas. Minskningen skall kunna ske steglöst, i flera steg eller som intermittent drift Värmeproduktion och värmedistribution Pannors verkningsgrad Pannor skall utformas så att god pannverkningsgrad erhålls under normal drift. För vissa värmepannor gäller de särskilda bestämmelser om verkningsgrad som finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd. Fastbränsleeldning bör utföras mot ackumulator eller motsvarande som möjliggör god energihushållning. Varmvattenberedning Installationerna för tappvarmvatten skall utformas så att tillförd värme så långt som möjligt kan nyttiggöras vid tappställena. 2.2 Energiprognos 7 Statens energimyndighet har sammanställt en kortsiktsprognos för energiförsörjningen i Sverige under 2005, 2006 och I den kan man läsa att i bostads- och servicesektorn bedöms energianvändningen minska från 148,8 TWh år 2004 till 145,5 TWh år 2005, 148,7 TWh år 2006 och 147,6 TWh år Som grund för dessa bedömningar har de använt antaganden om temperaturförhållanden, energiprisernas utveckling, den ekonomiska utvecklingen, den gällande miljö- och energipolitiken mm. För åren förväntas den totala elanvändningen öka med 0,7-0,8% per år. I kapitel 4 om koldioxidutsläpp kan man i tabell 3 (8) se följande: Årtal Sektor Bostäder & Service 11,6 5,7 5 4,7 4,2 Figur 5. Koldioxidutsläpp (siffrorna är i miljoner ton koldioxid) Miljömål 8 Boverket arbetar med ett antal miljöfrågor bland annat ett område som kallas God bebyggd miljö. Denna fråga är indelad i sju olika delmål. Delmål 6 9 Energianvändning mm i byggnader, samt delmål 7 10 God inomhusmiljö. 7 df?openelement 8 8

15 Delmål 6 Energianvändning med mera i byggnader handlar om att vi måste minska miljöbelastningen genom energianvändningen i våra bostäder och lokaler så att det 2010 är lägre än Detta är tänkt ska ske genom att den totala energianvändningen effektiviseras för att på sikt minska och att öka andelen energi från förnybara källor. I en bedömning av läget har det visat sig att det är troligt att delmålet nås. Nu när EG-direktivets regler för energideklarationen trädde i kraft i januari i år gav detta utrymme för ytterligare åtgärder. Delmål 7- God inomhusmiljö handlar om att byggnader samt deras egenskaper år 2020 inte ska påverka hälsan negativt. För att göra detta möjligt ska bland annat samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under en längre tid senast år 2015 ha en dokumenterat fungerande ventilation och att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200Bq/m 3 luft. Under 2005 gjorde man en bedömning att delmålet kommer bli svårt att uppfylla då saneringstakten av radon i bostäder är alltför låg och att många byggnader har dåligt fungerande ventilation. 2.4 Siffror För att uppmärksamma de växande utsläppen sätts olika miljömål runt i världen. Ett av dessa miljömål är Kyotoavtalet som innebär att Sverige förbundit oss att minska våra koldioxidutsläpp fram till år Enligt en rapport från SCB 11 bodde år 2003 hälften av Sveriges befolkning i ett småhus ägt av hushållet. De flesta nya småhus utformas energimässigt så att de precis når upp till byggnormernas gränsvärde (BBR). Bara uppvärmningen av våra bostäder står idag för ca 4 av koldioxidutsläppen samt 25% av den totala energiförbrukningen i landet. Tidigare utredningar gjorda på Lunds tekniska högskola och NCC Teknik i visar att utsläppen av koldioxid för tillverkning av byggmaterial i grova drag står för 15% av de totala utsläppen under 50 år. Driften av bygganden under 50 år står för de återstående 85%. Idag kan man få skattereduktion vid byte av fönster i ett befintligt hus eller vid installation av biobränsleanläggning i ett nybyggt hus. Även för solvärme kan man för småhus få två kronor och femtio öre per årlig kwh dock max 7500 kr. I en intervju med Mona Sahlin som gjorts av Energimyndigheten 12 säger hon att regeringen vill sätta ett mål om att den totala energianvändningen per uppvärmd yta i bostäder ska minskas med fram till år 2020 och med 5 fram till år 2050 i förhållande till användningen Hon säger också slutligen att Sveriges energisystem behöver ny kraftproduktion, nya initiativ och tydliga incitament för en hållbar utveckling. Samhället ska tillföras ny, miljövänlig energi samtidigt som el från ändliga och fossila bränslen ska fasas ut. Jag är glad att få vara med och ta ansvar för det! I många år framöver! asp 12 Dagens energi

16 3. Empiri För att undersöka intresset för energieffektiva småhus har primärdata i form av hundra stycken enkätundersökningar, intervjuer med tre småhusfabrikanter, KarlsonHus säljare och energirådgivare i, och genomförts. Alla dessa intervjuer och resultat från enkätundersökningarna kommer under följande avsnitt att redovisas. Samtliga frågor redovisas som bilagor. 3.1 Intervjuer med energirådgivare. I april månad tog jag kontakt med energirådgivare Annika Källvik, Inger Andersson samt Lars Törnblom. Dessa personer är anställda hos respektive kommun och jobbar med att hjälpa vanliga konsumenter med frågor kring allt från lampor till uppvärmningssystem. Dessa personer fick svara på några frågor, se bilaga 3. Dessa personer kommer i nedanstående text att nämnas vid förnamn. När man talar om vilka funktioner som uppfattas som viktigast för dem som planerar att bygga hus svarar Annika att man pratar mycket om isolering, fönster och även uppvärmningssystemet. Golvvärme är något som också ofta nämns. För de som redan har hus handlar det istället om att de vill byta ut sitt gamla uppvärmningssystem då de ofta redan har tilläggsisolerat. Inger säger att man bygger väldigt stora hus och garage vilket ju inte är speciellt energieffektivt. När det gäller nybyggnation pratas det om planlösningar, inredning, läge, detaljfrågor samt bekvämlighet medan det i befintliga byggnader pratas om driftkostnader säger Lars. Annika tycker att folks kunskap om energieffektivitet är mycket stor och att det är en liten mängd som inte är särskilt medvetna. De allra flesta tänker på att spara och få ner sina energikostnader alt. att byta elbolag. Däremot menar Inger att kunskapen är dålig hos väldigt många. Lars tycker att den är varierande bland dem han kommer i kontakt med. Tyvärr säger både Annika, Inger och Lars att det är investeringskostnaden framför driftkostnaden som är det avgörande för dem som ska bygga hus. I en storstad som efterfrågar de flesta bergvärme, men det finns även de som efterfrågar fjärrvärme och pellets berättar Annika. I väljer de flesta vattenburen elvärme (golvvärme) med frånluftsvärmepump. Om man har en kommunal tomt inom fjärrvärmeområdet krävs att man väljer fjärrvärme. Det finns också de som inte vet vilket uppvärmningssystem huset har, när de väljer hus. I är det olika typer av värmepumpar beroende på förutsättningar i det befintliga huset, men att det dock råder stor osäkerhet när det gäller detta. Hur skulle man då kunna påverka folk att välja mer energieffektiva hus? Annika svarar att man måste få ut mer i media samt att ställa krav på byggbranschen i ett tidigt skede. Inger tror att vägen dit är genom att informera och att påverka småhusföretagen så att de har mer energieffektiva hus i sitt sortiment. 10

17 Genom information och utbildning av alla inblandade parter så som allmänheten, husköpare, projektörer, hustillverkare, entreprenörer, myndigheter med mera tror Lars att man kan få folk att välja mer energieffektiva hus. I egenskap av energirådgivare försöker Annika att påverka folk att tänka inte bara på investeringskostnaden utan även på den totala kostnaden genom att diskutera uppvärmningssystemets ålder, hur länge de tänker bo i huset, hur mycket de vill investera samt hur elpriset kan förändras i framtiden etc. Inger menar att det i glädjande nog är fler och fler nybyggare som tar kontakt med dem. De informerar dem då om att de ska tänka mer i livscykelkostnadstermer dvs. att de ska bygga välisolerat, välventilerat, välja fönster med låga U-värden etc., men även informera om alternativa uppvärmningsslag. Även i menar Lars att han försöker påverka dem som kommer till honom att inte bara tänka på investeringskostnaden utan även på den totala LCA-kostnaden. Annika tycker att efterfrågan på energisnåla hus finns men att det dock inte är helt vanligt att folk frågar efter det. Hon säger också att det oftast verkar vara de som har arkitektkontakter som har den extra kunskapen samt att mäklare på marknaden tyvärr inte verkar speciellt pålästa kring detta ämne. Inger säger att man inte efterfrågar något som man inte känner till. Hon säger att de naturligtvis informerar, men att de bara kommer i kontakt med några. Lars anser att det idag finns en efterfrågan på energisnåla hus. Annika tror att framtiden för dessa hus är god, vilket hon själv också hoppas på, även Lars tror att framtiden för dessa hus är positiv. Inger är övertygad om att det kommer att byggas fler och fler energieffektiva hus, och hon säger att det känns som att det äntligen börjar ta fart. Detta till viss del tack vare att energipriserna stiger hela tiden. 11

18 3.2 Intervjuer med småhusförsäljare. Hur ser marknaden rent tekniskt ut för energieffektiva småhus och hur ser säljarna på detta ämne? Tony Karlsson på Sjödalshus, Mattias Bågenvik på Trivselhus och Kent Dahlström på Myresjöhus/Smålandsvillan är tre av s småhusförsäljare som deltagit i min undersökning. De har svarat på 13 frågor, se bilaga 1. Svaren jag erhållit har jag sammanställt och redovisat nedan. Dessa personer kommer nedan att nämnas vid förnamn. När man pratar om funktioner och vilka de har uppfattat som viktigast för kunden svarar Tony att det är helt beroende på åldersgrupp och byggplats. Kent säger att det ofta handlar om kundernas ekonomiska kapacitet, men att vissa parametrar ändå är genomgående så som planlösningar och då funktionerna i dessa samt utseendet på huset. Även Mattias svarar att det är utrymmen samt utseendet som är det viktigaste. När det gäller kundernas kunskap kring energieffektivitet svarar Tony att den är helt obefintlig hos dem som kommer till dem och Kent svarar att det är en väldigt liten fokus från kunderna på detta. Mattias svarar även han att den generellt sett är mycket dålig. Den genomsnittliga investeringskostnaden för ett färdigt hus med tomt beror helt på läget. I centrala ligger de senaste tomtsläppen på ca kr medan de i Lanna 10 minuter utanför ligger på kr. Detta gör att det är mycket svårt att uppskatta en genomsnittlig investeringskostnad. Sjödalshusen ligger på 1,5 miljoner och uppåt inkl. tomt. Tony säger att det oftast är billigare att bygga nytt än att renovera ett befintligt, samtidigt som man dessutom får allt nytt och som man vill ha det. Hos Trivselhus ligger husen på runt 2 miljoner och uppåt inkl tomt. När det gäller investeringskostnad och driftkostnad är det investeringskostnaden som är det avgörande enligt Kent och Mattias. Tony säger samma sak samt att driftkostnaden är det som kommer sist. Han tycker också att han som säljare har en betydande del i de val som ska göras. Vad Sjödalshus erbjuder inom energieffektiva småhus är ordentlig isolering i väggar tak och golv, treglasfönster med argongasfyllning, karmfasta fönster så långt det är möjligt samt mekanisk frånluftsventilation med återvinning. Kent svarar endast att deras hus följer kraven som ställs från myndigheter om energieffektivitet, se kapitel 2.1. Trivselhus erbjuder bland annat en återvinning på värmepumpen. Tony upplever att de hela tiden måste bli bättre när det gäller standardlösningar för låga driftkostnader, på grund av den allt större konkurrensen. Mattias säger att de inte direkt har någon standardlösning. Vilket uppvärmningssystem vill då de flesta ha? Tony säger att det är många som vill ha bergvärme. Dock tycker han oftast inte att det är nödvändigt att investera i en så dyr anläggning utan brukar istället rekommendera att de klarar sig med återvinning av frånluftsvärmen där man alternativt också kan kombinera med annan värmekälla så som markslinga, vedeldning eller solfångare. 12

19 Kent säger att deras kunder vill ha ett vattenburet värmesystem. Mattias säger att de flesta hos dem köper frånluftsvärmepump men, att allt fler kollar efter alternativ som jordvärme och bergvärme. För att försöka påverka kunderna att välja mer energieffektiva småhus tror Kent att man exempelvis skulle kunna försöka ge energibidrag samt bli bättre på att visa system som är vettiga att installera och driva. Tony tycker att de idag egentligen inte kan motivera sina kunder att betala mer för nästan ingenting tillbaka. Han säger också att fönstren måste bli bättre samt att värmepumparna måste bli effektivare. Det går framåt tack vare konkurrensen men dock inte i tillräckligt hög hastighet. Mattias säger att man borde påverka kunderna att välja mindre glasytor samt att inte välja ryggåstak dvs. lutande innertak som följer den yttre taklinjen. Att bara se till den stora investeringskostnaden och inte till den totala kostnaden är något som många gör. Därför försöker Tony och Kent alltid att ta upp den frågan och visa på månadskostnaden så att den inte senare ska komma som en överraskning. Även Mattias svarar att de försöker påverka kunden att tänka på den totala kostnaden och inte bara se investeringskostnaden. På frågan om det skulle bli svårare att sälja ett lite dyrare hus som är billigare i drift svarar Tony att det går men att besparingen då måste bara betydande. Kent menar bara på att kunderna anpassar sig till rådande priser på marknaden. Mattias tycker att det är svårt att säga då de har en väldigt hög standard som gör att deras hus ligger på den övre halvan prismässigt, men tycker inte att det borde vara det. Tony upplever inte att det finns någon efterfrågan på energisnåla hus idag. Kent säger att det inte finns någon stor efterfrågan utan istället lite tvärt om då många vill ha stora glasade ytor på sitt hus. Mattias tycker att det är en väldigt liten del som är pålästa kring detta idag, han tycker därför inte att han upplever någon efterfrågan. Ingen av dem upplever heller inte köparna som miljömedvetna. Hur framtiden ser ut för marknaden tror Tony att den förmodligen ser ut som idag fast med bättre material. Han säger att det finns kunder som bara stirrar på prislappen och inte bryr sig om vad huset kostar att driva och hur de är konstruerade. Tack vare dessa finns det en stor marknad med väldigt dåliga hus och oseriösa företag. Han hoppas att bygglagstiftningen skärps så att vi blir av med dessa problem både med energi och konstruktioner. Kent säger att detta ämne ligger i tiden. Mattias tror att den kommer vara bra, det kommer ju nya regler från Boverket som alla måste anpassa sig till. Tony tillägger också i slutet att han personligen önskar att folket själva lär sig att spara energi genom att minska varmvattenmängd, koka mat med locket på, vädra korta stunder, bättre hushållsmaskiner, avstängda elapparater med mera, och säger att detta är något vi är dåliga på i Sverige. Han funderar också kring hur många fjärrvärmeverk som ej levererar den energi som de har kapacitet för, och menar att politikerna måste se till att få ordning även på sådana bitar. 13

20 3.3 Intervjuer med säljare hos KarlsonHus. KarlsonHus har säljare bland annat i, och. Dessa blev kontaktade under april månad för att delta i min undersökning genom att svara på några frågor, se bilaga 2. De som svarat på mina frågor är Roberth Söderlindh i, Lars Berni i och Håkan Johansson i. Dessa kommer i texten nedan att anges vid förnamn. Vilka funktioner som uppfattas som viktigast för köparen säger Håkan att det är inredningsmässiga detaljer så som kök, vitvaror, bad etc. Lars säger att det ofta beror på kundens ekonomiska och socioekonomiska faktorer. Roberth svarar att det är den öppna planlösningen med många fönster och komforten med varma golv. Håkan säger att kundernas kunskap kring energieffektivitet är mycket, mycket låg. Lars anser att de endast handlar om en faktura fråga och att det givetvis finns pålästa kunder men att de endast är en mycket liten skara. Roberth tycker att han ser att kunderna börjar förstå allt mer att driftkostnaderna är betydande, där det största orosmomentet är de stigande elpriserna. Roberth tycker att de kunder som kommer till honom är bra pålästa över hur mycket ränta resp. vad investeringspriset är på deras hus. I ligger den genomsnittliga kostnaden för ett färdigt hus med tomt beroende på var de ligger på 2,2-3 miljoner. I val av ett hus är det ännu så länge investeringskostanden och inte driftkostnaden som är det avgörande enligt Håkan. Till 99 % är det investeringskostnaden säger Lars. Han säger också att de flesta förväntar sig/tror, att driftkostnaden är så låg som möjligt i nyproducerade hus och ställer därför inga ytterligare frågor kring detta samt att marginalbeteendet är att det är roligare att köpa fint kakel och fräcka köksinredningar än att köpa låg driftkostnad. Roberth svarar som de andra att det i dagsläget är investeringskostnaden men att kunderna blir allt mer medvetna om den totala kostnaden, att det inte bara är räntor utan att man också kan se efter hur man kan minska driftkostnaderna. På frågan om de anser att företaget har färdiga standardlösningar som tar hänsyn till låga driftkostnader svarar Lars att han anser att de har det medan Håkan inte tycker att det ännu är så mycket standard över dem men att de är på god väg. Roberth berättar att de anpassar varje hus för sig och gör värmebehovsberäkningar utefter det. De uppvärmningssystem som de flesta i vill ha är fjärrvärme, berg- och jordvärme men att det fortfarande är vanligast med en frånluftsvärmepump. I är det frånluftsvärmepump men det finns många som väljer till en braskamin av något slag. Att försöka påverka kunderna att välja mer energieffektiva alternativ tycker Håkan att man kan göra genom att visa diagram och ekonomiska kalkyler för att på så sätt visa att det energieffektiva huset är en god investering. Lars säger att de kommer påverka kunderna bättre inom en nära framtid genom gott försäljningsarbete. Roberth tror att man kan påverka kunderna genom att visa och informera att det finns alternativ som drar mindre energi och som är bra för miljön. 14

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör REBECKA GUNNARSSON Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Gunnar Bröms och Åsa Wahlström april 2008 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Köp av miljöbil. Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö. Malin Gunnarsson. Thesis 152

Köp av miljöbil. Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö. Malin Gunnarsson. Thesis 152 Thesis 152 Köp av miljöbil Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö 2006 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Köp av miljöbil Undersökning av förmåner för

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Medvetenhet i energianvändning

Medvetenhet i energianvändning ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 631 ISSN 0283-622X Medvetenhet i energianvändning En studie om samband mellan medvetenhet och energianvändning i fyra kontorslokaler Skribenter: Sofia

Läs mer

Energianvändningen i två öländska byar

Energianvändningen i två öländska byar 10 Energianvändningen i två öländska byar Av Åsa Håkansson, Högskolan i Kalmar Insitutionen för teknik Högskolan i Kalmar Kalmar 2002-07-05 Examensarbete på c-nivå i energiteknik Företagsingenjörsprogrammet

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Uppvärmning konvertering från direktverkande el

Uppvärmning konvertering från direktverkande el Examensarbete 15 Hp C-nivå Uppvärmning konvertering från direktverkande el Reg: Oru- Te-BY3004- B103/08 Lovisa Arnesson Byggingenjörprogrammet 180 hp Örebro universitet vt 2008 Examinator: Stefan Petersson

Läs mer

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden Fredrik Karlsson Peter Kovács Lennart Gustavsson Henrik

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Framtidens småhusindustri En femårsvision över den svenska småhusmarknaden

Framtidens småhusindustri En femårsvision över den svenska småhusmarknaden Framtidens småhusindustri En femårsvision över den svenska småhusmarknaden Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör DANIEL FROSTBJÖRK & HADIS MOGHADAM Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Kombisystem för värme och varmvatten

Kombisystem för värme och varmvatten Examensarbete 10 poäng C-nivå Kombisystem för värme och varmvatten Reg.kod:Oru-TE-EXE082-En-104/01 Per Igel Energisystemingenjörprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Tord Larsson Combined

Läs mer

Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda

Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda En kvantitativ studie gällande hållbara uppvärmningsalternativ på en skärgårdsö Mattias Tas Yasin Elobeid Handledare: Catharina Erlich & Jonathan

Läs mer

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

Stamkunderna i Stadium

Stamkunderna i Stadium Stamkunderna i Stadium En undersökning gällande stamkundsprogrammet och kundservicen Johan Lindroos Examensarbete / Degree Thesis Företagsekonomi / Business Administration Johan Lindroos 2010 EXAMENSARBETE

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Utformning och drift av ventilationen i en förskola En jämförelse mellan CAV och VAV-system Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Institutionen för

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus

Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus Richard Torssell Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola

Läs mer

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN RICHARD MURRAY EN UNDERSÖKNING AV HUR DET GÅR MED ENERGIEFFEKTIVISERINGEN I DEN SVENSKA BEBYGGELSEN OCH MÖJLIGHETERNA ATT NÅ MÅLET ATT HALVERA

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer