FYSISK AKTIVITET OCH TRÄNING VID NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FYSISK AKTIVITET OCH TRÄNING VID NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR"

Transkript

1 FYSISK AKTIVITET OCH TRÄNING VID NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR Gunnar Grimby Rehabiliteringsmedicin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

2 Olika former av fysisk aktivitet och träning Fysisk aktivitet Kroppsrörelser som åstadkoms av muskulaturen och ger energiåtgång Fysisk träning Fysisk aktivitet som är planerad, struktrurerad och som syftar till att förbättra eller bibehålla fysisk funktion Aerob träning Träning som syftar till öka eller bibehålla den syretransporterande kapaciteten aerob kondition metabolisk kondition Styrketräning / motståndsträning Träning som syftar till att öka eller bibehålla muskelstyrka Muskulär uthållighetsträning Muskulär träning för att öka muskulaturens uthållighet

3 Principiella effekter av aerob träning - uthållighetsträning Ökad hjärtkapacitet lägre puls vid en viss belastning Ökad maximal syreupptagningsförmåga Minskad andfåddhet vid viss belastning Lägre blodtryck vid viss belastning Bättre uthållighet för måttligt tungt arbete Bättre situation för ämnesomsättningen i muskulaturen - ökad kapillarisering och känslighet för insulin Positiv påverkan på blodfetter Psykiska effekter bättre väbefinnande Postiva effekter på immunförsvar och cancerrisk?

4 Principiella synpunkter på på styrketräning Ökning av aktiveringsgraden av tränade muskler Tillväxt av muskelmassa ökad tvärsnittsyta av muskelfibrer Påverkan kan ske av koordination och samverkande muskler - synergier

5 Neuromuskulära tillstånd Neuropatiska tillstånd skada/sjukdom i ryggmärgens motoriska celler eller nervbanor till muskulaturen Myopatiska tillstånd sjukdom I själva muskulaturen muskelcellerna Synpunkter på fysisk aktivitet och träning kan principiellt skilja sig åt

6 Neuropatiska tillstånd Polio Amyotrofisk lateralskleros (ALS) Spinal muskelatrofi (SMA) Perifera neuropatier Guillain-Barrés syndrom Själva muskelcellen tål troligen träning - storleken kan även tillväxa men ev. kan överbelastningsproblem uppstå i aktivering och impulsöverföring till muskulaturen

7 Myopatiska tillstånd Muskeldystrofier Duchennes muskeldystrofi Dystrofia myotonica Polymyosit Mitokondriella myopatier Myasthenia gravis

8 Post polio Post-polio syndrom (PPS) MUSKULÄRA FÖRÄNDRINGAR Nedsatt muskelstyrka Muskulär trötthet Smärta från muskulatur och leder KONDITIONSFÖRÄNDRINGAR Nedsatt allmän kondition inaktivitet? För vissa: Begränsningar i andningsfunktion

9 MUSKELFUNKTION Kompensation för förlust av motoriska enheter: Stora motoriska enheter - reiinervation (Stålberg, G.Grimby, Einarsson, Wiechers, Rodriquez m fl) Hypertrofi av såväl typ I som typ II fibrer (Grimby, Einarsson, K. Borg J. Borg, Edström m fl)

10 över 50 % har smärta varje dag starkt samband mellan fysisk aktivitet i det dagliga livet och upplevande av smärta Smärta och aktivitet vid hög grad av smärta kan den spontana och maximala gånghastigheten vara nära densamma Willén & Grimby: Pain, physical activity and disability in individuals with late effects of polio. Arch Phys Med Rehabil 1998;79:

11 Kan styrketräning genomföras och rekommenderas för polio-drabbad muskulatur? Isometrisk och isokinetisk träning med max motstånd under 6 veckor styrkeökning på % utan påvisade negativa effekter på poliomuskler med 3 eller mer enligt manuell muskeltestning. ökning av de redan stora muskelfibrernas tvärsnittsyta. subjektiv positiv effekt under minst 6 månader. Träningsbarheten har bekräftats i andra träningsstudier Einarsson och Grimby 1987, 1991)

12 Kan muskulär och allmän uthållighet ( kondition ) tränas? Specifik muskulär uthållighetsträning otillräckligt studerad Konditionsinriktad träning studier av cykelträning, gymnastikprogram och bassängträning i grupp med positiva resultat

13 Träning i grupp enligt modell lättgympa med cykling, gång, fria övningar mot extremitetens tyngd - submaximal konditions- och motståndsträning Lägre hjärtfrekvens vid visst submaximalt arbete efter träning Ökning av styrka i vissa muskelgrupper Ernstoff,Wetterqvist,Grimby: The effect of endurance training on indivuduals with post-poliomyelitis. Arch Phys Med Rehabil 1996;777:

14 Bassängträning i grupp under 5 månader: lägre hjärtfrekvens vid visst submaximalt arbete på cykelergometer mindre smärta i dagligt liv kvalitativ studie visar på andra positiva effekter än den förbättrade fysiska funktionen: som att lära känna sin kropp och att utveckla attityden till sig själva Willén, Stibrant Sunnerhagen, Grimby: Dynamic water exercise in individuals with late poliomyelitis. Arch Phys Med Rehabil 2001; 82: Willén, Hansson Scherman: Group training in a pool causes ripples on the water J Rehab Med 2002; 34: 1-7

15 Överträning Kan visa sig som ökad svaghet och ökad uttröttbarhet och finnas kvar flera dagar För att undvika: Lägre belastning nästa gång Övervaka träningen noga särskilt i början Hellre flera träningspass än ett långt

16 Förändring av aktivitetsmönster - pacing Lära att ta många pauser Vila efter kraftig ansträngning Vilodagar mellan träningspass Sänka intensiteten (ex långsammare gång, ej backar) men i stället förlänga totala aktivitetstiden

17 PRINCIPIELLA SYNPUNKTER PÅ VAL AV MUSKELTRÄNING Polio kategori Muskel - styrka Uthållighet Storlek av motorenhet Muskelfiber storlek Typ av träning Stabil Normal Normal eller - + (+) Styrke- och uthållighetsträning utan restriktioner Stabil Kort period av styrketräning. Regelbunden uthållighetsträning Stabil - muskelstyrkan upplevs ha varit oförändrad under senare år.

18 PRINCIPIELLA SYNPUNKTER PÅ VAL AV MUSKELTRÄNING Polio kategori Muskel - styrka Uthållighet Storlek av motorenhet Muskelfiber storlek Typ av träning Instabil Submaximal motståndsträning med övervakning. Uthållighetsträning Instabil Som ovan med låg intensitet. Anpassning av daglig aktivitet Grav atrofi --- Ej mätbar Ingen träning Instabil - individen upplever en successiv reduktion av muskelstyrkan.

19 Andra neuropatiska tillstånd Amyotrofisk lateralskleros (ALS) Finns enstaka och små studier som visar träningsbarhet och att träning med moderat intensitet kan ge positiva men övergående effekter på funktionen.

20 Strength training and aerobic exercise training for muscle disease Voet, van der Kooi, Riphagen, van Engelen, Geurts Cochrane Review. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2010, issue 1 Författarnas slutsatser: Vid dystrofia myotonica och facioscapulohumeral muskeldystrofi är styrketräning med moderat intensitet utan risk, men det finns inte tillräckliga bevis för att det är till nytta. Vid mitokondriell myopati är aerobisk träning kombinerat med styrketräning utan negativa effekter och kan ge positiva effekter på uthålligheten. Inga säkra slutsatser vid andra tillstånd kan dras vid en systematisk litteraturgenomgång.

21 Muskeldystrofi Principiellt olika träningsmöjligheter och risker om muskelsvagheten progredierar snabbt eller långsamt och i vilket skede träningen sker. Långtidseffekter är inte studerade. Troligen kan en bättre neural aktivering kunna erhållas, medan påverkan på själva muskulaturen är mer tveksam. Antalet studier är dock få, ofta utan kontrollgrupp och med få deltagare. Submaximala uthållighetsprogram kan tänkas ha positiva effekter, eftersom det kan finnas en oönskad grad av inaktivitet. Det är föga dokumenterat i vilken grad träningsprogram har en effekt på möjligheten till aktivare liv, högre grad av oberoende och livstillfredställelse.

22 Duchennes muskeldystrofi Dystrofindefekten kan ge minskad tolerans för belastning, vilket skulle kunna medföra skada vid överbelastning. Det finns ett antal studier, men med få deltagare och utan kontrollgrupper. Submaximal motståndsträning har hos pojkar i tonåren gett positiva effekter på muskelstyrkan.

23 Dystrofia myotonica Hos 9 personer kunde efter 12 veckors styrketräning påvisas ökad styrka i I RM; men inte i isokinetiska mätningar. Inga negativa effekter. Ingen kontrollgrupp (Tollbäck et al 1999). Liknande fynd från Lindeman et al (1995). Kierkegaard et al (2011) rapporterar inte någon skillnad i 6-min gångtest och andra funktionsmått efter 14 veckors motionsträning (Friskis och Svettis) mellan 18 personer som tränat och 17 i en kontrollgrupp. Dock inga negativa effekter av träningsprogrammet.

24 Polymyosit - Dermatomyosit En pilotstudie på 9 personer kan tyda på möjligheten att ändra muskelkarakteristika så att musketuthålligheten ökar och muskeltröttheten minskar. Dastmalchi et al 2007 Ökning i muskelstyrka efter ett intensivt styrketräningsprogram på 9 personer under 7 veckor och utan tecken på ökad muskelinflammation. Ingen kontrollgrupp. Alexanderson et al 2007, studier publ. även 2000

25 Mitokondriell myopati Träningsgrupp 10 personer, kontrollgrupp 10 personer. Ingen blinding av utvärderarna. Aerob träning kombinerat med styrketräning i 12 veckor. Ökad tid i cykeltest och ökad gångsträcka I gångtest samt ökad maximal syreupptagningsförmåga hos träningsgruppen. Ingen skillnad I förbättrad muskelstyrka mellan grupperna. Inga negativa effekter som innebär att dessa träningsprogram inte kan rekommederas. (Cujedo et al 2005)

26 Hälsoeffekter av fysisk aktivitet Reducera risken för olika sjukliga förändringar: Hjärt- kärlsjukdom Högt blodtryck Diabetes typ II Övervikt Vissa former av cancer Benskörhet - benbrott Minska risken för återinsjuknande i hjärtkärlsjukdom (sekundär prevention).

27 Studier av effekten av fysisk aktivitet på risken för hjärt- kärlsjukdom: Fysisk aktivitet reducerar olika kända riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom (Stefanick et al New Engl J Med 1998;339:12-20). Ett stort antal epidemiologiska prospektiva studier har visat att risken för hjärt- kärlsjukdom minskar hos fysiskt aktiva (ex Lee et al Ageing 1997;9:2-11) och mer vältränade (Blair och Jackson Med Sci Sports Exerc 2001;33: ). Minskad risk för insjuknande i stroke - c:a 25 % (DoLee et al Stroke 2003;34: ).

28 Fysisk aktivitet, välbefinnande och kognitiva funktioner Kan positivt påverka humöret och motverka nedstämdhet (depression). Vissa hållpunkter på att kognitiva funktioner som minne kan påverkas positivt av fysisk träning.

29 Sammanfattning Fysisk aktivitet och träning har positiva effekter på olika kroppsfunktioner. Nedsättning i muskelstyrka eller uthållighet (kondition) behöver inte enbart vara ett resultat av sjukliga förändringar, utan även en effekt av inaktivitet. Genom träning kan förmågan att klara olika dagliga aktiviteter förbättras. Träning och bibehållen aktivitet kan ha positiva effekter på hälsa, välbefinnande och ge sociala kontakter.

30

31 Sammanfattning (fortsättning) Fysisk aktivitet och träning ger ett flertal hälsomässiga effekter, men kräver en aktiv livsstil under längre tid. Reducerar risken för hjärt- kärlsjukdom. Reducerar risken för diabetes typ II. Reducerar risken för osteoporos och fallolyckor. Vara ett led i rehabilteringen Kan tänkas minska risken för demensutveckling och Alzheimers sjukdom.

32 Sammanfattning Neuromuskulär sjukdom Neuropatiska tillstånd, särskilt exemplifierat vid post polio tillstånd, men principiellt giltigt vid andra tillstånd: Träning kan ge förbättring av muskelstyrka och uthållighet. Risk för överbelastning bör observeras, men inte överdrivas och kan vara övergående. Olika program för olika muskler. Allmän uthållighet ( kondition ) kan förbättras. Inaktivitet och dess konsekvenser kan motverkas genom rätt doserad aktivitet.

33 Neuromuskulära tillstånd (fortsättning) Myopatiska tillstånd: Få studier finns, som ger säkra slutsatser. Några studier visar dock inga risker med träning som vid dystrofia myotonica, facioscapulohumeral muskeldystrrofi och mitokondriell myopati. Kan gälla även vid polymyosit, myastenia gravis, inklusionskroppsmyosit. Förutom vid mitokontriell myopati inga säkerställda positiva effekter. Allmän aktivitet och submaximal träning bör stimuleras inom individens möjligheter för att få de allmänna positiva effekterna. Individualisera!

34

35

36 G Grimby: Positiv effekt av fysisk träning vid neuromuskulär sjukdom Läkartidningen 2004; volym 101, nummer 23: TACK

Fysisk aktivitet och folkhälsa

Fysisk aktivitet och folkhälsa Fysisk aktivitet och folkhälsa liselotte schäfer elinder och johan faskunger (red) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet och folkhälsa statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd

Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd ICD-10-koder: Myalgi, smärtor i extremitet, fibromyalgi, sjukdomstillstånd i mjukvävnad M79 Långvarig smärta eller värk R52 Sena besvär av whiplash-skada

Läs mer

Biologiska effekter av fysisk aktivitet

Biologiska effekter av fysisk aktivitet Biologiska effekter av fysisk aktivitet Jan Henriksson, professor, legitimerad läkare, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm Carl Johan Sundberg, professor, legitimerad

Läs mer

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning Augusti 2010 Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning Författare: Helena Bergström, Leg arbetsterapeut, folkhälsovetare, MSc. Avdelningen för interventions- och implementeringsforskning, Institutionen

Läs mer

Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT

Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT INNEHÅLL Inledning 3 17 Psykologiska aspekter Värdet av regelbunden idrott/fysisk aktivitet 4 19 Fysisk aktivitet och

Läs mer

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID Inledning 3 och innehåll 4 1. Fysisk aktivitet och hälsa 7 2. FaR Fysisk aktivitet på recept 13 3. FYSS

Läs mer

23. Diabetes mellitus typ 1-diabetes

23. Diabetes mellitus typ 1-diabetes 23. Diabetes mellitus typ 1-diabetes Författare Claes-Göran Östenson, professor, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Kåre Birkeland, professor,

Läs mer

»Orättvis«effekt av fysisk aktivitet Otränade måste träna längre tid för att nå uppsatta mål om prevention

»Orättvis«effekt av fysisk aktivitet Otränade måste träna längre tid för att nå uppsatta mål om prevention Bo Berglund, docent, överläkare, akutmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, medicinskt ansvarig, Sveriges olympiska kommitté bo.berglund@karolinska.se»orättvis«effekt av fysisk aktivitet

Läs mer

Behandlingsriktlinjer för fysisk träning vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Behandlingsriktlinjer för fysisk träning vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom Akademiska sjukhuset, Uppsala Sjukgymnastikavdelningen 2006-08-24/ K Wadell Kontaktperson: M Antonsson Behandlingsriktlinjer för fysisk träning vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom Dessa behandlingsriktlinjer

Läs mer

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN Bevisen för riskerna med fysisk

Läs mer

Metoder för att främja fysisk aktivitet

Metoder för att främja fysisk aktivitet Metoder för att främja fysisk aktivitet En systematisk litteraturöversikt Mars 2007 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

Den nödvändiga distansträningen

Den nödvändiga distansträningen Den nödvändiga distansträningen Just nu är det trendigt att träna korta och intensiva pass för att snabbare öka sin prestationsförmåga. Men eliten i konditionsidrotter fortsätter att nöta på under många

Läs mer

Fysisk aktivitet vid MS. MS-mottagningen Sjukgymnastiken

Fysisk aktivitet vid MS. MS-mottagningen Sjukgymnastiken Fysisk aktivitet vid MS MS-mottagningen Sjukgymnastiken Vikten av fysisk aktivitet Det är lika viktigt för personer med multipel skleros (MS), som för den friska befolkningen, att bibehålla muskelaktivitet,

Läs mer

Riktlinjer för fysioterapi vid kronisk njursjukdom/njurtransplantation

Riktlinjer för fysioterapi vid kronisk njursjukdom/njurtransplantation Riktlinjer för fysioterapi vid kronisk njursjukdom/njurtransplantation Elisabeth Brodin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Gunilla Hallste, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Susanne

Läs mer

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar Informationshäftet är utarbetat av Nordic Sugar. Copyright-rättigheterna tillhör Nordic Sugar. Kopiering är tillåten om källan anges. Text

Läs mer

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Åtgärder mot fetma Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Lena V. Kallings statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Åtgärder

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar Sammanfattning av Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar En kunskapssammanställning statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Innehåll Blir vi friskare? 1 Olika faser i åldrandet 2 Fyra hörnpelare

Läs mer

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept)

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) FoU Kronoberg FoU-skrift 212:1 Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) Gunilla Eriksson Lena Lendahls FoU Kronobergs rapporter och skrifter FoU Kronoberg är Landstinget Kronobergs

Läs mer

R EKREATION OCH PSYKISK HÄLSA

R EKREATION OCH PSYKISK HÄLSA ÖSTERSUNDS KOMMUN JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING R EKREATION OCH PSYKISK HÄLSA DOKUMENTATION OCH ANALYS AV FORSKNING OM HUR R EKREATIONENS INRIKTNING OCH KVALITET KAN FÖRBÄTTRA PSYKISK HÄLSA OCH BEHANDLINGEN

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

Intervallträningen som ger guld

Intervallträningen som ger guld Intervallträningen som ger guld Just nu slipar världens bästa atleter formen för att nå prispallen i OS. Finns det någon optimal träningsform för dem som redan är extremt vältränade? Vad säger vetenskapen

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Kunskapsöversikt: Alkohol och idrott. C. Mikael Mattsson, Örjan Ekblom och Olof Unogård FoU-rapport 2014:1

Kunskapsöversikt: Alkohol och idrott. C. Mikael Mattsson, Örjan Ekblom och Olof Unogård FoU-rapport 2014:1 Kunskapsöversikt: Alkohol och idrott C. Mikael Mattsson, Örjan Ekblom och Olof Unogård FoU-rapport 2014:1 Kunskapsöversikt: Alkohol och idrott C. Mikael Mattsson, Örjan Ekblom och Olof Unogård Rapporten

Läs mer

Idrotten som behandlingmetod

Idrotten som behandlingmetod Idrotten som behandlingmetod Inledning Detta dokument vill visa på de fördelar som finns med att blanda in idrottsaktiviteter i olika behandlingsprocesser vid olika former av funktionsnedsättningar. Dessa

Läs mer

Att leva med ARTROS. Så här klarar du dig. Finlands artrosförening

Att leva med ARTROS. Så här klarar du dig. Finlands artrosförening ARTROS Att leva med Så här klarar du dig Finlands artrosförening Vad är artros? 2 Text Jari P.A. Arokoski, MD docent och specialläkare i fysikalisk medicin, specialkompetens i smärtbehandling och rehabilitering

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

Hjärtsviktspatienters följsamhet till, samt beskrivningar och upplevelser av, att följa ickefarmakologiska

Hjärtsviktspatienters följsamhet till, samt beskrivningar och upplevelser av, att följa ickefarmakologiska Hjärtsviktspatienters följsamhet till, samt beskrivningar och upplevelser av, att följa ickefarmakologiska behandlingsriktlinjer en litteraturstudie Filippa Bergström & Anna Granevåg 2014 Examensarbete,

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer