Sä ITG do visning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sä ITG do visning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18"

Transkript

1 Sä ITG do visning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18

2 Eleertihkatsystemet har under nio år varit det huvudsakliga stödet till förnyhar elproduktionisverige.sedan systemet startade har den fömyhara elproduktionen ökat med drygt 13Eh.Oet är elkunden somislutändan står för kostnaden för eleertihkat men kunskapen om eleertihkatsystemet oeh hur myeket elkunden hidrartilldetärlågt. Regeringen har gettiuppdrag åt Energimyndigheten att utreda förutsättningarna för ett loav på särredoisning av eleeirkatskostnadenpåelkundens fakturor om det är en lämplig åtgärd för att öka elkundens medvetenhet om eleertilikatsystemet. Oenna rapport är Energimyndighetens redovisning av uppdraget. rvlartinlohansson har varit projektledare förarbetet med rapporten.1 projektgruppen har hån Energimyndigheten deltagit lennyhedströmermy NäslundoehKarin Sahlin.Vidare har Energimyndigheten samråttmedeommy Johansson oeh Sara rläselius hån Energimarknadsinspektionen. Eskilstuna maj 2012 ohaeublin Ställföreträdande generaldirektör rvlartinohansson projektledare

3 sammanfattning 7 hedning Ei Uppdrag 9 i.2 Utgångspunkter oeb avgränsningar 9 1. Rapportens disposition oeb metod i 2 Äldre hedningar ooh rosverk 2.1 Eldigare regelverk för särredovisning ii 2.2 Sammanfattning av tidigare rapport i2 iakturan ooh eloertifikatkotnaden idag 3.i Elkundens kostnad för eleertifikat 14.2 Elfakturanoebelavtalet Norges regelverk för eleertiekatskostnaden 23 Utformningar av ett möjligt ärredoviningkrav Särredovisning av elkundens faktiska kostnad för eleertifikat Redovisning av månadsmedelvärde Enbart införmation om eleertiekatsystemet Rlaeering av särredovisningen på fakturan Elågra elleverantörers attitydertill särredovisning 28 5 Analveroohiutater 0.1 Elkundens elfaktura som informationsbärare 3u.2 Erfarenbeter av det gamla kravet på särredovisning 31.3 Oen norska särredovisningen 1.4 Angående olika typer av särredovisning 2 äiiörteokning 5

4 8 ienlighet med vad som ståriregeringsuppdraget anser Energimyndigheten att det av hera skäl är viktigt att elkunderna informeras om eleertihkatsystemet.ivien systemet är konstruerat så att det är elleverantörerna som är kvotpliktiga. Oenna kvotplikt uppstår denlapril året etter fakturering till elkunden.oet är den enskilda strategin hos varje elleverantör som avgör hur kvotplikten ska uppnås. fakturan är Innlärrtplpiat för inforrritiort Oen direkta kopplingen mellan den månadsvisa fakturan o elkunden Enns alltså inte. Oärmed är fakturan en tveksam plats både för ett generellt krav på särredovisning av eleertihkatskostnaden oeh för ett lobav på information om att eleettihkatskostnadeningåridetfötala elpriset. Ehersom få elkunder läser specifikationen på elfakturan är den inte heller ett bra ställe att sprida kunskap på. Nyttan med införandet ska oekså ställasirelation till exempelvis de ökade administrativa kostnaderna kos elleverantörerna, somisin tur ökar kostnaden för elkunden, samt det ökade tillsynbehovet hån myndigbeter.elfakturan kan också hli mer svårtillgänglig ior elkunden oeh försvåra valet av elleverantör. Otfinn andra möhr att förrättri Ett sätt att öka informationen till elkunderna är att rikta delar av informationen som finns på Energimyndighetens webbplats om elcertifikatsystemet direkt till elkunder. Elleverantören skulle oekså kunna regleras att informera elkunden om eleettihkatsystemet på ett sätt som är bäst lämpat för den enskilde elleverantören oeh elkunden. Energimyndigheten anser att det möjligen är vid elavtalet som elkunderna bör fa eventuell införmation om att de betalar för förnybar el. Oet ligger doek utanför den här rapporten att granska elavtal ytterligare. Oet bar under utredningen hamkommit att eleertifikatskostnaden många gånger anges på ett tveksamt sätt vid marknadsföring av elpriser.oet kan finnas skäl för Eonsumentverket att genomföra en närmare granskning av detta med hjälp av Energimyndigheten. rierrrrvndr ordroo Energimyndigheten kan oekså konstatera att inget bänt som ändrar de slutsatser som gjordes då särredovisningsloavet, som gällde till och med år 206, togs bort. ortiåtrintärrdovoinavlortifikatkotnadn Vidare konstateras också att iorge förbjuder särredovisning av eleettifikatskostnaden på elfakturanoehimarknadsföring av elpriset. Oet anses att det är vikhgare att elkunden har ett totalt elpris att förhålla sigtill.inorge

5 8 Regeringen har gett Statens Energimyndigbetiuppdrag att utreda förutsättningarna för ett krav på särredovisning av eleertifikatskostnaden på elkonsumentens fakturor oeb om det kan vara en lämplig åtgärd för att öka konsumenternas kunskap oeb medvetenhet om eleertifikatsystemet oeh deras eget bidrag till detta system. Energimyndigheten ska beakta erfarenbeten av det krav på särredovisning av eleertihkatskostnaden som gällde t.om 206 oeh däreffer togs bort.luppdragets genomförande ska även den planerade etableringen av en gemensam eleertifikatsmarknad mellan Sverige oeb Norge från oeh med den! januari 2oi2 uppmärksammas. Om Energimyndigheten bedömer det lämpligt ska förslag till åtgärder lämnas. Vid genomförandet av uppdraget ska Energimyndigheten samråda med Energimarknadsinspektionen. 0 Utgångspunkten för rapporten är elkundens faktura.ienligbet med uppdraget ska fakturans rob som införmationsbärare beaktas tiiisammans med de erfarenheter som gjordes vid borttagandet av särredovisningskravet. kör att få en helhetsbild av innebörden oeb konsekvenserna av att återinföra ett lo.av på särredovisning krävs doek en förståelse oeb kortfattad redogörelse för hnr eieertifikatsprisetbehandiasi elavtalet oeb marknadsföringen av elpriset. Någon ytterligare gransloring av underliggande elavtal bar inte gjorts. Oåsärredovisningen togs bort flyttades även kvofplikten hån eianvändaren till elleverantörens. Oenna rapport kommer inte utvärdera konskevenser av detta eller utreda en eventuell förändring av kvotplikten. Utredningen syffar inte heller till att utreda kostnadseffektiviteten! eleertihkatsystemet, bur väl konkurrensen om det totala elpriset fungerar eller rimlighetenivad elkunden betalar för utbyggnaden av fömybarel. iuppdraget till Energimyndigheten används begreppet elkonsumenter.eher klargörande hån Näringsdepartementet ska begreppet inte utesluta någon elanvändare. Oå konsument normalt inte innefattar näringsidkare kommer istället begreppet elkund att användasirapporten.oet är oekså det begrepp som använts vid den senaste översynen av eleertifikatsystemet. 1 Ett företag som säljer el. Elleverantör är att likställa med begreppet elhandelsföretag.

6 2 Äldre utredningar och regelverk kring särredovisning När elcertifikatsystemet infördes den 1 maj 2003 fanns ett krav på särredovisning av elcertifikat. Kvotplikten låg då på slutanvändaren. Den 1 januari 2007 trädde en ny lag i kraft där kvotplikten istället flyttades till elleverantören. Samtidigt togs kravet på särredovisningen bort och ersattes av en rekommendation i propositionen om att elcertifikatskostnaden ska ingå som en enhet i elpriset. 2.1 Tidigare regelverk för särredovisning Första laglydelsen och propositionen till elcertifikatslagen Följande lagtext stod i 4 kap 10 lag (2003:113) mellan 1 maj 2003 och 1 januari En elleverantör får ta ut ersättning för hanteringen av kvotplikten av de elanvändare vars kvotplikt han hanterar. Den ersättning som leverantören tar ut skall redovisas särskilt till eianvändaren. I författningstexten i propositionen 2 till elcertifikatslagen stod vidare att en elleverantör får ta ut ersättning för hanteringen av kvotplikten av de elanvändare vars kvotplikt han hanterar. Den ersättning som leverantören tar ut skall redovisas särskilt till eianvändaren. Paragrafen föreskriver en rätt för elleverantörerna att ta ut en ersättning för den tjänst som det innebär att hantera kvotpliten för de elanvändare som inte själva hanterar kvotpliten. Denna ersättning måste redovisas särskilt i fakturan till kunden och får således inte ingå som en del av ersättningen för den el som kunden faktureras för Propositionen som tog bort krav på särredovisning Den nya lagen om elcertifikat som trädde i kraft 1 januari 2007 hade endast en övergångsbestämmelse som tog upp särredovisningen. En elleverantör som vid lagens ikraftträdande har ett gällande avtal om elpris har, så länge avtalet gäller, rätt att av eianvändaren ta ut en ersättning som motsvarar leverantörens kostnad för inköp av elcertifikat för den el som sålts till eianvändaren. I propositionen 3 till den lagändring som fiyttade kvotplikten från slutanvändare till elleverantörer och tog bort kravet på särredovisning står följande beskrivet: 'Proposition 2002:03:40 3 Proposition 2005:06:154 11

7 2.2.1 Tiiioakabiiok Rapporten inleds med en beskrivning av vilken kostnad for eleertifikat som elkonsumenten kar mött. led konsument menas en fysisk person till vilken el överfors eller levereras kuvudsakligen for ändamål som faller utanför näringsverksamket. Analysen koneentrerades fortsättningsvis till kuskållskunder. Oe kundgrupper som kostnaden beräknas för är lägenket,villa utan elvärme med en beräknad årsforbruloring på OOOkBk oek villa med elvärme med en årsforbruloringpå20 000kk. rvledelprisetfor 2003 lågrelativtkonstantpå2,5 öre per kk.vid årsskiftet skedde en prisökningti!13öreperkk p.g.a. en köjd kvotnivå. Oet var relativt stora prisskillnader mellan olika elleverantörer. iviedelpriserpå2respektive4öre per kbk kar berälnats oek testas på de tre konsumentgrupperna. Resultatet visar att förenlägenketskund uppgår kostnaden till mellan 40 oeb 80 lr per år, for en villa utan elvärme uppgår kostnaden per år till mellanloo oek 200 losamt for en eluppvärmd villa uppgår kostnaden till mellan 400 oek 800 kr årligen information kring oioortifikat vid införandet av systemet kn relativt kög andel av elkonsumenterna kade inte gjort något aktivt val när det gäller att byta elbolag. När eleertiftkatsystemet infördes forberedde sig elleverantörerna på att antalet ftågor skulle öka saftigt.kunderna kar doekilåg ntsträekning kört av sig om information kring eleertifikat Faktorans roii som informationsbärare eniigt förra rapporten knergimyndigketen granskade fakturor ftånllbolag både stora oeb små. Resukatet blev varierande, från ingen särredovisning till ett foretag som bar en utförlig information på fakturans baksida. Endast4av bolagen kade någon information. 13

8 Administrativt påslag B Moms i i Pris på elcertifikat Figur 1 Veckomedelvärde av elcertifikatsspotpriset multiplicerat med gällande kvot. Moms och tio procent administrativ kostnad är tillagd. Källa Elcertifikatsystemet 2011, ET 2011:32. Handeln med elcertifikat sker dels via mäklare ock dels bilateralt mellan elleverantör ock elproducent. En del certifikat kandlas inte alls utan stannar inom ett företag, exempelvis om det samtidigt är kvotpliktigt ock tilldelas elcertifikat. Av de kandlande elcertifikaten sker cirka 70 procent vid en marknadsplats. Svensk Kraftmäkling AB (SKM) är den vanligaste mäklaren. De produkter som omsätts på kandelsplatsen är dels spot (dagspris), det vill säga elcertifikat som köps ock levereras direkt, ock dels terminskontrakt som innebär att priset sätts direkt men leveransen sker vid ett senare tillfälle. Eerminskontrakten vid SKM är leverans i mars från nästkommande år upp till 7 år i framtiden. Figur 2 visar fördelningen mellan olika kontraktstyper under år Om efterfrågan av produkter från elleverantören inte är densamma som utbudet av produkter från producenter av förnybar el brukar tradingföretag, som enbart köper ock säljer elcertifikat, kunna svara upp mot differensen. 15

9 igurtveckhngenavo Oen kostnad som olika elkunder betalar på fakturan en speeifik månad kan alltså variera kraftigt. Förklaringen liggeriatt det ftnns flera olika kundtyper med olika förutsättningar oek med en rad olika avtalstyper att välja på. Eleertifikatspriset varieraritiden oek elleverantörerna kan ka olika strategier för inköp oek bantering av eleettifikat för de olika kund-oek avtalstyperna. Onder maj år 2008 var den uppskattad eleertifikatskostnaden för elkunden enligt Figurlnästan öre/kk. För en elkund med ett bundet pris ftån år 2006 oeb ett bra elavtal med låga administrativa avgifter, oeb möjligket att göra avdrag för moms, kan doek kostnaden varit så låg som2öre/kk. Utöver själva kostnaden för inköp av eleertifikat kostar även kanteringen av eleenifikaten. Storleken på den administrativa kostnaden är idag okänd då den ingåriden totala administrativa kostnaden för elleverantörer. 2 akanoonev Elkundens faktura kan se ut på olika sätt beroende på vilket typ av elavtal som teeknats oek vilken typ av elkund det rör sig om. manligast är att elkunden kar teeknateft elavtal om fttst eller rörligt elpris, de elkunder som inte kar teeknat något elavtal kar ett anvisat pris.oet ärvid själva avtalet som elkundens kostnad ellervad kostnaden ska baseras på fastsälls.eldfast elpris anges ett pris för elkundeniöreperkk oek vid rörligt pris anges påslagets storlek oek vad det rörliga priset ska kåseras på, normalt månadsmedelvärdet på elspotpriset. Flfakturans kar sedan somkuvuduppgiftattvisa vad elkunden ska betala för den el som den använt. Elfakturansinnekållreglerasidagsläget inte annat en indirekt. Se avsnitt3.2.1.en viktig del av fakturans utformning äristället de rekommendationer som utförmats av branseborganisationen Svensk Energi utifrån deras satsning Kundoffensiven. Eekommendationen är attfakturaninnekåller en enkel framsida oek en mer speeifteerad baksida. Få den enkla framsidan anges enbart den totala kostnaden för kunden, för vilken period fakturan avser oek möjligen moms. 1 'http://www.elradgivningsbyran.se/documents/prisstatistiykundernas avtalstyp.pdf 12 Svensk Energi, Elfakturan - Krav och rekommendationer, uppdaterad februari

10 .2.2 loortifikatskostoadon på fakturan Eftersom detidagsläget inte finns någon reglering av kur eleettifikat ska särredovisas på fakturan beställde knergimyndigketen en rapport från fviarkör om kurelleverantörenagöridag.ivfarkördjupintervjuadeielleverantörer angående kurden införande av ett krav på särredovisning. Elleverantörerna fiek svara på fiågan om de särredovisareleertifikatskostnad for sina elkunder på fakturan oek om det skilde sig åt beroende på vilket elavtal elkunden kar eller vilken typ av elkund det är. Sättet att redovisa varierade lobaftigt mekanekeverantören oek sammanfattas nedan. D D Eleertifikatskostnadensärredovisas inte alls,vare sig for elkunder med rörkgteiavtak fast eiavtak konsument eker for företag. Eleettifikatskostnadensärtedovisas för dem med rörligt elavtal men inte för dem med fast eiavtai så väi för konsument som for foretag. Eleertifikatskostnadensärredovisas for företag men inte for konsument, så väirörkgt som fast eiavtai. Eleeftifikatskostnadensärredovisas för större företag med särskilda elavtal (portföljkunder). Några eiieverantörer kar eikunder med gamia eiavtai fi ån tiden då det var ett krav med sänedovisning oek för dessa särredovisas eieertifikatskostnaden fortfarande. Oet är tydligt att elleverantörerna väljer att särredovisaeleertifikatskostnaden på fakturan tik företag oftare än tiii konsumenter oek vid rörkgt eiavtai oftare än vid fast eiavtai.avdeiforetagen var det tiii exempei inget foretag som särredovisadeeleeftifikat för konsumenter med fasta avtal. En förklaring till det är att kostnaden for eieertifikat ingår som en deiieipriset.kikundens faktiska kostnad for eleettifikat vid fasta elprisavtal är enkgt några elleverantörer inte självklart. Enkgt elleverantörerna efterfrågar inte vanliga konsumenter särredovisning! samma ntsträekning som foretag. Om det efterfiågasitillräekligt stor utsträelming ser de tik att erbjuda det..2. Atfitydor oob kunskaper om oleortifikat oob olfakfuran ISvensk Energis undersökning Kundoffensiven som använts som underlag för fiamtagning av standardfakturor beslobivs bland annat ett bebovfrån elkunder oek branseben att få enklare oek tydligare fakturor.oärfiamgår oekså att endast en tiondel av elkunderna kontrollerar sin faktura noggrant.var fjärde kund jämför förbrukningen av el på sin egen mätare med vad som står på fakturan medan resterande andel elkunder enbart tittar på slutpriset oeb gör bedömningen om det är rimligt. 17 Djupintervjuer angående särredovisning av elcertifikatkostnaden på elfakturan, mars

11 Tabell 2. Detaljerad information av vad som ingår i det rörliga priset hos tre olika elleverantörer på webbplatsen Elskling.se vecka 12 år Kostnadspost [öre/kwh] Elbolag 1 Elbolag 2 Elbolag 3 Spotpris 44,84 44,84 44,84 volympåslag 0 3,24 3,68 Påslag 0 0 2,7 Elcertifikatavgift 6,2 3,14 2,63 Fasta avgifter Miljöpåslag Energiskatt Moms 20,01 20,06 20,71 Rörligt pris 100,05 100,28 103,56 Energimarlmadsinspektionen kar också en egen webbplats för jämförelse av elavtal kallat Elpriskollen. Den regleras av Energimarknadsinspektionens föreskrifter 21. Där framgår att elleverantörer som levererar el inom koncessionspliktigt nät till elanvändare som är konsument är skyldig att lämna uppgifter enligt dessa föreskrifter. Elleverantörerna ska rapportera fast, rörligt, mixat ock anvisat pris. Priset ska redovisas enligt definitionen "Öre per kilowattimme med två decimaler inklusive kostnad för elcertifikat". Vid inrapportering av pris anger elleverantören från vilket datum priset är giltigt, fast årsavgift ock eventuell engångsavgift. Om det är ett fast pris rapporteras det inklusive elcertifikat. Vid rapportering av rörligt elpris kan elleverantören välja att redovisa kostnaden för elcertifikat under övriga påslag alternativt samla kostnaden för elcertifikat med administrativa påslag under påslag. Elleverantörerna är skyldiga att meddela energimarknads inspektionen vid ändring av pris eller leveransvillkor samma dag som dessa ändrats. De priser som rapporteras in till Energimarknadsinspektionen används sedan i Elpriskollen där elavtal från olika elleverantörer kan jämföras. Eill skillnad mot Elskling kar Elpriskollen vid rörligt elpris inga redovisade kostnader för elcertifikat utan endast ett påslag. Det finns inte någon information till elkunden om huruvida elcertifikatskostnaden ingår i påslagen eller inköpspriset för el. Även om få lagar reglerar vad som ska ingå i elfakturan eller elavtalet finns Prisinformationslagen 22 och marknadsinformationslagen 23 som reglerar kur man inte får göra. Viktiga lagrum för elcertifikat är 10 i Prisinformationslagen: Prisinformationen skall vara korrekt och tydlig. Om det kan tillkomma avgifter och andra kostnader, skall detta anges särskilt. Prisinformationen skall lämnas skriftligen, om konsumenten inte kan få EIFS 2010:2, EIFS 2011:5 Prisinformationslag (2004:347) Marknadsföringslag (2008:486) 21

12 finns oeksåredanregleringarilagstifiningarutanföreleertifikatslagen som kan lösa detta. orgesregolverkornoloorkakonaden Oen norska lagstiftningen för eleertifikatskostnaden är mer reglerat än den svenska. Särredovisning fill viss del om kur det fungeraripraktikenidet svenska systemet samt regelverk kring prissättning oek marknadsföring. f23 första styeketide norska föreskrifierna för eleertifikat ställs följande krav om prisupplysning oek marlnadsföring kopplade till eleertifikat. r v o o v Oen norska tillsynsmyndigketen för eleertifikat,nvfi,ger ytterligare förtydkganden. Med variakla kontrakt (variaklekontrakter)menas kontrakt där priset är varierande, men inte direkt knutet till spotprisetielspotmarknaden. Bestämmelsernaiföreskrifternainnekär att eleertifikatskostnaden ska ingåidet totala elpriset kåde vid marknadsföring, prisupplysning oek fakturering. Med fastpriskontrakt menas kontrakt där priset är avtalat på förkand för en avtalad period, köresloifisbestämmelsernainnekär att eleettifikatsskostnaden ska ingåi det totala elpriset kåde vid, prisapplysning oek marknadsföring. Oet ketyderi praktiken att elleverantörerna inte kanjusterakosntaden för eloertifikat under avtalsperioden, då knndens samlade kostnader ska vara kända vid tidpunkten då avtalet ingås. Med kontrakt direkt knutet till spotpris menas alla kontrakt där spotpriset utgör en delipriset oek därmed inte är käntpå förkand. kör dessa kontrakt ska kostnader som följer av eleertifikatskanteringeningåipåslaget oek vara fastställt på förkand. klleverantörer som använder ett fast kelopp som tillägg till spotpriset ska inkludera eleertifikatsskostnadenidetta fasta kelopp om de inte önskar att införa ett påslag lotutet till förkrulotingen. Bestämmelseniförstameningeni23innekär vidare att det äristrid med föreslifierna att uppge kostnader Imutna till eleettifikat som en egen kostnadspost vid marknadsföring, prisupplysning oek fakturering.oet är oeksåi strid med föreslifterna att keteekna detta som kostnader för eleertifikat", avgifter" eller dyklt. FO.20rt26nr Norges VassdragogEnergirektorat 23

13 Oongavemögt särredovningskrav Om ett loav på särredovisning av eleettifikatskostnaden ska förslås måste denna definieras eftersom olika elkunders kostnad varierar kraftigt oek ibland inte går att fastställa. Tidigare lagrum gjorde gällande att elleverantörer fiek ta ut ersättning för banteringen av kvotplikten oek att denna ersättning skulle redovisas på fakturan. Numera ligger kvotplikten kos elleverantören oeb kostnaden för eleertifikat är bara en av fiera utgiftsposter för en elleverantör,somislutändan betalas av elkunden. Eftersom kvotplikten även foftsättningsvis ska vara kvar kos elleverantören kan inte det ursprungliga lagrummet om möjligket att ta ut ersättning återinföras. Oet medför oekså att den gamla innebörden av att särredovisaeleertifikatskostnaden inte keller kan tillämpas. kn annan definition av särredovisning måste därmed göras. Två generella utgångspunkter är då att se till en speeiftk kund eller kundtyps faktiska kostnad for eleeftiftkatellertill en mer kollektiv kostnadiform av ett genomsnittligt marknadspris. ärredovningav eländens falska eek Att somitidigare lagrum särredovisa en ersättning för kanteringen av kvotplikten skulle till dagens regelverk kunna översättas med att ange elleverantörens faktiska kostnad för eleertifikat for en speeifik elkund.ikapitelbesloivs bur denna kostnad uppstår oek att den är starkt beroende av elleverantörens strategier vid bandel med eleeftiftkat. Oet totala elpriset for en elkund en viss månad kommer däremot inte att påverkas direkt av denna strategi eftersom det ärielavtalet som riktlinjer for elkundens kostnad for el oek eleertiftkat bestäms. När fakturan väl kommer till elkunden är det totala elpriset, där eleertifikat ingår, antingen redan tidigare fastställt eller så utgår det från något bestämt marknadsmedelvärde. För att enklare resonera kring vad elkundens faktiska kostnad för eleertifikat ändå innebär oek kur det skulle kunna redovisas på fakturan kar en uppdelning mellan elkunder med fast oek rörlig eleertifikatskostnad gjorts. Faktisk kostnad för oiknndor mod fast oioortifikatskostnad Elkunder med avtal om fast elpris kar oekså en fast kostnad för eleertifikat eftersom denna ingåridet totala fasta elpriset, rvien även elkunder med avtal om rörligt elpris kan ka fasta kostandet för eleertiftkat om de bar ett fast påslag som inkluderar eleertifikatskostnaden. kör dessa elkunder är inte elleverantörens 25

14 lavsnitt.l visades dock att ungefartvå tredjedelar av kontrakten på elcertifikat är sådana som leveraras vid nästa mars eller mars vid senare år.oet är alltså först på årsbasis medelvärdet gertillftedställande information. Oet är inte beller någon bra mått på elcertifikatens marknadspris eftersom det varje mars kommer in överföringar där prissättning gjorts för upp till sju årtillbakaitiden. Svenska Kraftnäts årsmedelvärde skulle kunna vara ett bra sätt att visa för elkunden vad den genomsnittlige elknnden betalade för eleertiftkat nnder det föregående året. Oet tillkommer doek en osäkerket eftersom alla överföringar inte är mellan förnybara elproducenter ocb kvotpliktiga elleverantörer.kn betydande andel överföringar sker via tradingbolag, eller mellan bolag inom samma koncern odolvärdofiånmäklaro Frisstatistik ftån Svensk Kraftmäkling ger rådande marknadspris på elcertifikat ock går att kämta kem både månadsvis oeb årsvis. Marknadspriset är dock inte ett mått på vare sigvissa enskilda elkunders kostnad för elcertifikat just för tillfallet eller den kollektiva kostnaden för elcertifikat. Särredovisningen skulle därförvara striktiinformativt syfte.oet skulle också kunna innebära problem attiett regelverk känvisa till marknadspriset på en marknadsplats som inte är officiell, som fallet är med elmarknadsplatsen kiordpool. nnaoiono ktt alternativ till att särredovisaelcertifikatskostnaden på fakturan är att ange att elcertifikat ingår som en delielpriset ock att elcertifikatsystemet är ett stödsystem för förnybar elproduktion. Få det sättet informeras elkunden om att de är med oek betalar för förnybar el ocb att det ingårideras totala kostnad för el. Oe elkunder som är intresserade kan då välja attta reda på mer information, klkunder med intresse väljer då troligen att kontakta sin elleverantöriförsta kand. kllaverantören är också den mest lämpliga att svara på ftågor om en specifik kunds kostnad förelcertifikat.vissa kunder lärvända sigtillknergimyndigketen direkt eller via kemsidan där det då beböver finnas en mer riktad information till elkunder. Framför allt om kur elcertifikatspriset för några olika typkunder kan räknas ner till en kostnad för den typkunden. laoering av särredovisningen åfakran Oavsett vilken typ av särredovisning som rekommenderas bör inte knergimyndigketenidetalj reglera var på fakturan som särredovisningen ska ske. kn rekommendation skulle dock kunna vara att ange detispecifikationen av fakturan för att inte förstöra det arbete som lagts ner på att förenkla fakturan för elkunderna. 27

15 vad dea faktiska kostaadea är oek att det skalle ställas krav på kaergirayadigketea att redogöra för detta. Några elleverantörer skalle föredra att ett raarkaadspris redovisas då det är raer rättvisaade för elkaadea.aadra ifrågasätter vilket raarkrradsprissoraiså fall skalle särredovisas för elkaaderraed fast elpris. Med detta systern skalle iate dea adrninistrativa kostnaden för elleverantörens kaatering av eleertifikat redovisas atan skalle då ingåidet övriga elpriset. Elleverantörerna fiek frågorpå orn ett krav på särredovisning skall öka deras adrainistrativa kostnader. Svaren skiljde sig ganska ntyeketkeroende på att vissa redan sänedovisar kostnaden idag. Vissa kar oekså elintensiva elkander som inte oetalarföreleertikkatidagvilket gör att eleertikkatskostaadenmåste skiljas at från dessa kander.körnågra skalle det därmed knappt innekära någon ytterligare kostnad. Andra ser det som en kanterkar engångskostnad för en omstraktareriag medan andra ser det som mer kostsamt, ktt av elleveraatöreraas ekonomisystem skalle inte klara av särredovisningen oek de skalle därför keköva ett nytt. 29

16 rfarenneer av deidigare kraven oå särredovisning Energimyndighetens det loav på särredovisning av eleertiftkatskostnaden som gällde till oek med 2006 oek därefter togs bort. En viktig orsak till att särredoviningen togs bort var aft kvotplikten ftyttades ftån eianvändaren till elleverantören. Det sågs oekså som ett problem att eleertiftkatskostnaden användes för attjastera elpriset genom att köja eleertiftkatskostnaden oek sänka resterande elpris. Med ett förändrat regelverk så att eleertiftkatskostnaden ingår som en delielprisets ansågs det att eleertiftkatskostnaden skalle vara mer koakarrensatsatt oek att det ökar eakelketeaförelkandenpåelmarknadenistort. Sedan loavet togs bort har inget hänt som gör aft slatsatsema ftån rapporten eller propositionerna behöver omprövas. Evotplikten ligger förttarande kvar kos elleveraatören oek därmed är eleertiftkatenförtfttrande en del av elleverantörens kostnad. Eftersom det förtfttrande är myeket ovanligt med klagomål ftån elkander på prissättning eiier marknadsföring av eieertiftkatskostnaden verkar det inte keiier appkommit några nya strakfttrella problem relaterade till eleertiftkatskostnaden. Vissa prohiem kvarstår doek avseende marknadsföring av eiprisavtai där kostnader som inte är kopplade tik eieertiftkatsystemetkommaaieeras som eleertiftkatsavgift eller eleertiftkatskostnad. Men detta strider eventaellt prisinförmationslagen oek marknadsföringslagen. Oet gäller även användandet av begrepp som avgifter för något som inte är en avgift. Konsamentverket bör därför granska detta iaom gällande regelverkisamråd med Energimyndigketen oek Energimarknadsinspektionen. Oen norska särredovisningen Eakgtappdraget ska dea gemensamma eleertiftkatsmarknaden med Norge appmärksammas. Norge kar valt att införa ett förhad mot särredovisning av kostnaden för eleertiftkatbådeimarloaadsföring, på elavtal oeh på eftaktaran.de kar däremot ett krav på aft känvisa till NVE:s webbsida på fttktaran. Aft införa ett krav på särredovisning av eleertiftkatskostanden skalle alltså innebära att Sverige gör tvärtemot vad Norge gör. Oet ftnns ingetirapporten om gemensamt eleertiftkatsystem med Norges eller avtaletmellan Sverige oek Norge om att fttktaror eller särredovisning av eleertiftkatskostnaden måste samordnas. Däremot betonas vikten av ett kostaadseftektivt system oek en väl fttngerande gemensam eleertiftkatsmarknad. Eåda länderna anser oekså att det är E20t0.vtai meiian konungariket Sveriges regering oeh konungariket Norges regering om en gemensam marknad tor eieertitikat. 3i

17 påslag äröreperkk. Oen sänedovlsadeeleertlfikatskostaadea skalle alltså bk mer än vad kandea faktiskt betalar, kå samma sätt skulle en redovisning av marknadspriset visa på en kögre kostnad än det totala påslaget. 2. En elleverantörn marknadspriset på eleertifikat oek en viss månad är dennaöreperkk. Elleverantören bar doek gjort en bättre affär än månadsmedelvärdet oeb etalarenkostnadmotsvarandeöreperkk. Om elleverantörerna var tvungna att ange sina faktiska kostnader för eleertifikat skulle eleertlfikatskostnaden på fakturan Inte stämma överens med vad elleverantören egentligen betalar.eftersom vissa elleverantörerväljer att redovisa elkundernas rörkgaeleertlfikatskostnadsknlledetlvärsta fall stå två olika belopp på eleertlfikatskostnaden, dels det som elkunden betalar, öre perkbk, oeb dels elleverantörens kostnad,4öreperkk. Elleverantören väljer attväata med att köpa alla slaa eleertifikat änder ett årtllls februari året efier. Medgav på särredovisning av elleverantörens kostnad för eleertifikat skriver de dåoöreperkb på faktaroraauader året efiersom Inga eleertlfikatänna köpts la. Oetär däremot möjllgtattdetaljstyra ett eventaellt regelverk kring särredovisnmg för att styra mot en mer generell rnetod för alla elleverantörer, oek deras olika typer av elkander, eller en metod som ärmerelkaadsspeelfik. Oet är doek viktigt attkatlllsynsansvaretlåtanke.ettmer omfattande regelverk kräver mer omfattande tillsyn. Att granska om en elleverantörs särredovisning av eleertlfikatskostnad fill elkander stämmer överens med deras verkliga kostnader för eleertifikat för den el som sålts fill elkanden kan bli tämligen omfattande. Särskilt om elkunden kar många okka typer av elkunder med olika avtal. Ett bättre sätt att visa vad elkunden som kollektiv betalar för eleertifikat är det volymvägda årsmedelvärdet av eleertifikat frånsvenska Kraftnät nedbrutet fill en medelkostnad för elkundenlöreperkk.rvfen den är Inte keller direkt kopplad fill fakturan, som normalt visar förra månadens förbrukning eller totala elpris. Även om elfakturan vore ett bra sätt att öka elkundens medvetenket om eleertlfikatsystemet skulle särredovisnmg av eleerfifikatskostnaden vara en tveksam metod för att stärka elkundens kunskap om systemet ellertlll oeb med deras bldragtlll det. Eramför allt då det kan skapa mer fiågeteeken än det reder ut oek då kostnaden Inte alltid är direkt kopplat fill perloden elfakturan avser. Om kvotpkkten kade legat på elkunden kade elkunden möjligen kunnat välja en "eleertlfikatsleverantöe oeb en annan elleverantör.elkunden kade då kunnat byta baraeleertlfikatsleverantör". Särredovisningen av eleertlfikatskostnaden kade då fått en viktig betydelse för elkundens vak Ela måste elkanden se fill det totala elpriset oek därför är samman av kar elleverantören agerar på elmarknaden oek eleertlfikatsmarknaden viktigare än var för sig. En särredovisning av eleertifikat skulle alltså inteidet avseendet stärka elkundens ställning på elmarknaden eller öka dess möjkgketer att påverka sia elförbrulmmg oeb sina elkostnader. Snarare 33

18 äöokng Avstämningsrapport ftån Energimarknadsinspektionen till Näringsdepartementet, Dnr00-iii02884 Avtal mellan konungariket Sveriges regering oeb konungariket Norges regering om en gemensam marknad för eleertifikat Eleertiftkatsystemet201i,EE20ii:32 Gemensamt eleertifikatsystemmednorge, ER2010:28 Eonsekvenser för elkunden av en köjdambitionsnivåieleertifikatsystemet, ER 2009:2 Konsumenternas elrådgivningsbyrå, Eokiesselgren Konsumentverket, Magnus Karpe Rapport till Energimyndigketen om djupinteryluer angående särredovisning av eleertiftkatskostnaden på elfakturan, Markör, mars 2012 Svensk Energi, ElfakturanKrav oek rekommendationer, uppdaterad februari 2008 Atgärderförattskyddaelkaadeamotkögaeleertiftkatpriser,ER2010:27 Översyn av eleertiftkatsystemet etapp ii, ER 200:9 Eagarproposftioaermm Aktiebolagslagen (200551) Bokföringslagen (19:1078 EikS 2010:2, Energimarknadsinspektionens föreskrifter oek allmänna råd om elleverantörers skyldigket att lämna uppgift om priser oek leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare EikS 2011:, Energimarknadsinspektionens föreslobifter om ändring av Energimarlotadsinspektionens föreskrifter oek allmänna råd om elleverantörers skyldigket att lämna uppgift om priser oek leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare (EikS 2010:2 Ellagen (i997:87 korsktiftomelsertiftkater,for20ie12i6nrl8 Eag(201i:1200 om eleertifikat Marknadsföringslag (2008:486 Meärdesskattelagen(1994:200 35

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad. ÅRSRAPPORT FöR 2013

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad. ÅRSRAPPORT FöR 2013 En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FöR 2013 2 Innehållsförteckning Förord 3 Nyckeltal för år 2013 4 Så här fungerar elcertifikatsmarknaden 5 Måluppfyllelse 14 Tilldelning av elcertifikat 18

Läs mer

Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet

Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet Utförd av: Statistiska Centralbyrån Martin Kullendorff Marcus Widén Oktober 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(6) BRA MILJÖVAL

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten NORWEA, Oslo 2011-03-30 Gemensam elcertifikatmarknad med Norge - historik och pågående process Elcertifikatsystemet

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter EI2000, W-3.1, 2013-01-30 BESLUT 1 (6) Fortum Markets AB 115 77 Stockholm Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Elbytarguide Företag Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Dags att se över ditt elavtal och spara pengar till firman 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Sedan dess är det fritt fram

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked Martin Johansson Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Energidagarna i Oslo den 14 oktober Historik Elcertifikat infördes den

Läs mer

Promemoria. Anvisade elavtal. Promemorians huvudsakliga innehåll. Miljö- och energidepartementet 2016-03-11

Promemoria. Anvisade elavtal. Promemorians huvudsakliga innehåll. Miljö- och energidepartementet 2016-03-11 Promemoria Miljö- och energidepartementet 2016-03-11 Anvisade elavtal Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås ändringar i ellagen (1997:857). Ändringarna gäller dels systemet med anvisad

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Del 1 Relevant lagstiftning A. Inledning Med uppsökande försäljning av el

Läs mer

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer

Anvisade elavtal. Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU8. Sammanfattning. Behandlade förslag

Anvisade elavtal. Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU8. Sammanfattning. Behandlade förslag Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU8 Anvisade elavtal Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i ellagen. Ändringarna gäller dels systemet med anvisade elleverantörer,

Läs mer

Handbok för ELin. Systemet för inrapportering till Elpriskollen

Handbok för ELin. Systemet för inrapportering till Elpriskollen Handbok för ELin Systemet för inrapportering till Elpriskollen Innehåll 1 Ansökan om behörighet... 3 1.1 E-legitimation...3 Hur skaffar du en personlig e-legitimation?...3 1.2 E-tjänster...3 Behörighetsansökan

Läs mer

AVTALSVILLKOR FÖRETAG

AVTALSVILLKOR FÖRETAG AVTALSVILLKOR FÖRETAG Generella villkor 1. Dessa avtalsvillkor avser elleverans till företagskund och utgör en integrerad del av kundens avtal med Telge Energi AB (nedan Telge Energi). De generella villkoren

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-05-11 Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på El och Gasmarknadsutredningen Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Elbytarguide Bostadsrättsföreningar. Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar

Elbytarguide Bostadsrättsföreningar. Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar Elbytarguide Bostadsrättsföreningar Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar Dags att se över elavtalet och spara pengar till föreningen 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Sedan dess

Läs mer

Elcertifikatmarknad från 1 jan. 2012. Portföljförvaltning och riskhantering: Hur agera?

Elcertifikatmarknad från 1 jan. 2012. Portföljförvaltning och riskhantering: Hur agera? Elcertifikatmarknad från 1 jan. 2012. Portföljförvaltning och riskhantering: Hur agera? Uppdaterad: 2011-02-01 Agenda Initial handel i Sverige Vad påverkar risken och hur hanteras den Viktiga frågor att

Läs mer

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99)

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) Stockholm 2016-11-25 Miljö-och energidepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) (M2016/02399/Ee) Branschföreningen

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Anvisade elavtal. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Anvisade elavtal. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Anvisade elavtal Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 juni 2016 Ibrahim Baylan Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 2014-05-08 Er ref: Eva Centeno López Diarienr: N2014/734/E Lina Palm Lina.Palm@skogsindustrierna.org +46 8 762 7949 +46 70 397 1449 Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Föreläggande om debitering och konsumentinformation

Föreläggande om debitering och konsumentinformation me em i Energimarknadsinspektionen wie Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Dlarienr 1(8) Borås Elhandel BOX 373 501 13 Borås Föreläggande om debitering och konsumentinformation Beslut 1. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-06-22 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Anvisade elavtal Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige STEM061 ver.w-3.2, 07-0- 1 () Analysavdelningen Enheten för förnybar el Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet 03- avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige Uppgifterna som redovisas

Läs mer

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-04-23 1 (5) Vägledning om information vid anvisningsavtal

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen le= Swedish Energy Markets lnspectorate

e Energimarknadsinspektionen le= Swedish Energy Markets lnspectorate 1~1 e Energimarknadsinspektionen le= Swedish Energy Markets lnspectorate BESLUT Datum Diarienr 1(9) Stockholms Elbolag AB Profilvägen 4 246 43 Löddeköping Föreläggande avseende debitering och konsumentinformation

Läs mer

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar 2015 11 11 Olleper Hemlin olleper.hemlin@sp.se 010 516 5553 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Erik Larsson Svensk Fjärrvärme. Nordvärme, Ålesund

Erik Larsson Svensk Fjärrvärme. Nordvärme, Ålesund Gröna certifikat för el konsekvenser för fj ärrvärm en Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 I nnehåll Gröna certifikat i allmänhet RECS Svensk fjärrvärmes mål KVV och förnybart Svenska systemet När är certifikat

Läs mer

Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss. Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB

Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss. Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB www.nilsan.se Elcertifikat Certifikat Certifikat pris MWh El El pris 2 IEAs granskning av Sveriges Energipolitik

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:187

Regeringens proposition 2016/17:187 Regeringens proposition 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad Prop. 2016/17:187 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Sammanfattning Ett vanligt svenskt villahushåll som använder 20 000 kwh per år och inte gjort

Läs mer

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Sammanfattning av Energimyndighetens och NVEs rapporter Syftet med denna publikation är att sammanfatta innehållet i de rapporter som NVE och Energimyndigheten

Läs mer

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige STEM061 ver.w-3.2, 2007-05-15 1 (5) Analysavdelningen Enheten för operativa styrmedel Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet 2003-2013 avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 153 000 151 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 2014

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 2014 En svensknorsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 214 Innehållsförteckning Förord 5 Nyckeltal för år 214 6 Så fungerar elcertifikatsmarknaden 7 Måluppfyllelse 16 Tilldelning av elcertifikat 2 Annullering

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016

INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016 INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016 Anmälan till Husbyggnadsvaror HBV Förening senast 15 september 2015 1(6) 1 Inbjudan Välkommen att delta i HBVs samordnade upphandling

Läs mer

VÅRA KUNDER ÄR DET VIKTIGASTE VI HAR

VÅRA KUNDER ÄR DET VIKTIGASTE VI HAR VÅRA KUNDER ÄR DET VIKTIGASTE VI HAR Utan våra kunder skulle vi inte finnas. Så enkelt är det. Det är därför vårt ansvar att stå på deras sida och ta ställning för en tryggare elmarknad. Sören Blomqvist,

Läs mer

Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser

Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser Elcertifikatsystemet har varit ett lyckat system som bidragit till förnybar kraft till låg kostnad. Ambitionshöjningen som ökar målet med 2 TWh

Läs mer

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3)

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3) DKH Teckningsanmälan Jag tecknar mig för andel/andelar i Dala Vindkraft Ekonomisk förening, org.nr 769613-8911, och ansöker samtidigt om medlemskap (gäller ny medlem). Varje andel kostar 6 600 kronor.

Läs mer

Ny lag om elcertifikat

Ny lag om elcertifikat Informationsturné: Umeå 23 nov Stockholm 28 nov Göteborg 6 dec Malmö 7 dec Ny lag om elcertifikat Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten Prop. 2010/11:155 En ny lag om elcertifikat enklare regler

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189 em e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr Telinet Energi AB Mäster Samuelsgatan 42 5 TR 111 57 Stockholm Föreläggande mot Telinet Energi AB med anledning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 1999:770 Utkom från trycket den 26 oktober 1999 utfärdad den 14 oktober 1999. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen

Läs mer

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 2012

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 2012 En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 212 2 Innehåll Förord 3 Nyckeltal för år 212 4 Så här fungerar elcertifikatsmarknaden 5 Måluppfyllelse 14 Tilldelning av elcertifikat 18 Annullering

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB REMISSVAR Louise Marcelius Datum 08-677 28 27, 070-164 44 21 louise.marcelius@svenskenergi.se 2014-09-30 Beteckning N2014/2590/E 1 (6) Näringsdepartementet per e-post n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012 212:3 Utveckling av elnätsavgifter 211-212 Sammanfattning PM:et visar den reala prisutvecklingen av nätavgifterna. Det aggregerade värdet för samtliga elnätsföretag är ett medelvärde som är viktat på antal

Läs mer

Gasbranschens rekommendationer till genomförandet av Energieffektiviseringsdirektivet med avseende på mätning och fakturering 2014

Gasbranschens rekommendationer till genomförandet av Energieffektiviseringsdirektivet med avseende på mätning och fakturering 2014 Gasbranschens rekommendationer till genomförandet av Energieffektiviseringsdirektivet med avseende på mätning och fakturering 2014 Dokumentets syfte, tillvägagångssätt samt bilagor SYFTE Syftet med detta

Läs mer

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Priser på elenergi 2013 EN0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Elcertifikatsmarknaden i Sverige

Elcertifikatsmarknaden i Sverige Elcertifikatsmarknaden i Sverige Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten Norges Energidager 2011 14 oktober Agenda Om ambitionsnivån Det svenska regelverket Erhållen utbyggnad i Sverige Handel

Läs mer

Yttrande över promemorian Effektfrågan

Yttrande över promemorian Effektfrågan Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Klimatcertifikat för grönare transporter. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104

Klimatcertifikat för grönare transporter. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104 Klimatcertifikat för grönare transporter Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104 Inledande frågor Kvotplikten är här för att stanna hur kan den utformas för att gynna biobränslen

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad 1. Bakgrund och syfte Jag har med PM benämnd Nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad daterad 2014-03-13 redovisat utfallet

Läs mer

Timmätning för aktiva elkonsumenter

Timmätning för aktiva elkonsumenter Näringsutskottets betänkande 2011/12:NU21 Timmätning för aktiva elkonsumenter Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2011/12:98 om timmätning för aktiva elkonsumenter tillsammans

Läs mer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad 2015 01 08 Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden:

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Åtskillnad mellan handel och produktion av el Sammanfattning Arbetet inom EU har under de senaste åren fokuserat på att separera nätägande från elproduktion

Läs mer

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell Enkelhet för kunden Elhandlarcentrisk modell I Sverige och i Norden har kunden en relation med elnätsföretaget och en med elhandelsföretaget. I vissa andra europeiska länder (Tyskland, Frankrike och England)

Läs mer

Handeln med elcertifikat

Handeln med elcertifikat Handeln med elcertifikat 2011-02-10 Peter Chudi, SKM 1 Energi Norge konferensen 11 mars 2010 PRODUKTER Noterade Spot Terminsprodukter Onoterade Flerårsavtal Fast pris kontrakt för löpande produktion Monetarisering

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

Nya regler påverkar branschens fakturor och annan informationsgivning till kunder

Nya regler påverkar branschens fakturor och annan informationsgivning till kunder SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-05-13 1 (8) Nya regler påverkar branschens fakturor och

Läs mer

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Energimyndigheten Uppdrag Solelstrategi Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Bakgrund Solelkommissionen är mycket positiv till regeringens uppdrag till Energimyndigheten om att ta fram en solelstrategi

Läs mer

Klimatcertifikat för fordonsbränsle

Klimatcertifikat för fordonsbränsle Klimatcertifikat för fordonsbränsle en idéskiss Nils Andersson Nilsan Energikonsult AB www.nilsan.se I samarbete med Energigas Sverige Nilsan Energikonsult AB 17 maj, 2013 Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Vill du veta mer om el och elmarknaden?

Vill du veta mer om el och elmarknaden? Vill du veta mer om el och elmarknaden? På vår webbplats boraselnat.se finns ytterligare information liksom hos: Konsumenternas Energimarknadsbyrå, www.energimarknadsbyran.se, tel 08-522 789 50 Elpriskollen.se,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Energimarknadsinspektionen inom utgiftsområde 21 Energi

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Energimarknadsinspektionen inom utgiftsområde 21 Energi Regeringsbeslut V 7 Näringsdepartementet 2014-12-18 N2014/5293/E N2014/1120/E N2014/5298/E (delvis) Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret avseende Energimarknadsinspektionen

Läs mer

ANKOM W # y. Förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen

ANKOM W # y. Förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen ANKOM W # y m REGERINGSKANSLIET 2013-07-02 N2013/3375/RS Näringsdepartementet Rättssekretariatet Förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen Remissinstanser: 1. Kammarrätten

Läs mer

Version 1.1. Handbok för nya ELIN. Systemet för inrapportering till Elpriskollen

Version 1.1. Handbok för nya ELIN. Systemet för inrapportering till Elpriskollen Version 1.1 Handbok för nya ELIN Systemet för inrapportering till Elpriskollen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Författare: Bengt Gustavsson Copyright: Energimarknadsinspektionen Förord

Läs mer

Referenstagning. Sammanfattning. Bolag och person Sollentuna Energi Håkan Larsson Högnäs Energi Benny Ulmestig Falukraft Per Magnusson

Referenstagning. Sammanfattning. Bolag och person Sollentuna Energi Håkan Larsson Högnäs Energi Benny Ulmestig Falukraft Per Magnusson Elhandel 2014-10-28 Referenstagning Sammanfattning Alla referenser ger Skekraft goda betyg och rekommenderar Skekraft som samarbetspartner. De upplever inte några problem utan tycker att Skekraft levererar

Läs mer

Utredning av vissa frågor som rör skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och elcertifikat

Utredning av vissa frågor som rör skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och elcertifikat Promemoria 2017-08-31 M2017/02099/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten Ämnesråd Jan-Olof Lundgren 08-405 34 12 076-780 66 85 jan-olof.lundgren@regeringskansliet.se Utredning av vissa frågor

Läs mer

Vad kostar det när kärnkraften läggs ned? Erik Lundin (erik.lundin@ifn.se) och Thomas Tangerås (thomas.tangeras@ifn.se)

Vad kostar det när kärnkraften läggs ned? Erik Lundin (erik.lundin@ifn.se) och Thomas Tangerås (thomas.tangeras@ifn.se) Vad kostar det när kärnkraften läggs ned? Erik Lundin (erik.lundin@ifn.se) och Thomas Tangerås (thomas.tangeras@ifn.se) Institutet för Näringslivsforskning Effekten på systempriset av att lägga ner Oskarshamn

Läs mer

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar Utredning av nätanslutning av förnybar el SolEl-seminarium 21-22 november 2007 First Hotel Royal Star, Älvsjö-Stockholm Lennart Söder Professor Elkraftsystem

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet Efterfrågeflexibilitet En outnyttjad resurs i kraftsystemet Energimarknadsinspektionen, Ei, har på uppdrag av regeringen tagit fram åtgärder som ska möjliggöra efterfrågeflexibilitet i Sverige. Vi har

Läs mer

Underlag för fastställande av kvoter för beräkning av kvotplikt

Underlag för fastställande av kvoter för beräkning av kvotplikt 1 (9) Analysavdelningen Enheten för styrmedel och tillsyn Roger Östberg Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Underlag för fastställande av kvoter för beräkning

Läs mer

BESLUT. Datum. Beslut 1. Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger 220 Energia OY (220 Energi), FOnummer

BESLUT. Datum. Beslut 1. Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger 220 Energia OY (220 Energi), FOnummer em Energimarknadsinspektionen we1 Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Diarienr 2014-10-30 2014-101908, 1(10) 220 Energia Oy Sörnäistenkatu 15 C 00580 Helsinki Finland Föreläggande med anledning

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-03-07 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 10, år 2014 vecka 10, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,0 procentenheter och

Läs mer

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN Paradigmskifte inom elenergibranschen Nätägare relationen Ellagen undantag småskalig produktion Nätägaren är skyldigt att installera mätare med tillhörande

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-04-11 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 15, år 2014 vecka 15, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,1 procentenheter och

Läs mer