BRF STRANDTORGET. Org nr ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013

2 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde verksamhetsår. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler under nyttjanderätt utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som medlem har på grund av upplåtelse. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. Föreningens fastighet Föreningen har den 21 augusti 2007 förvärvat fastigheten Kallhäll 1:49 i Järfälla kommun. Lagfart erhölls den 5 december På föreningens fastighet finns det två flerbostadshus i sju våningar med totalt 48 bostadsrättslägenheter, totala boytan ca m 2. Föreningen disponerar 53 parkeringsplatser varav tio i garage och 24 med carport. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg Hansa. Gemensamhetsanläggning Föreningen kommer att vara delaktig i en Samfällighet. Samfälligheten kommer att förvalta gemensamhetsanläggningar som omfattar grönområde, vägar, belysning, lekplats, parkeringsplatser samt föreningslokal. Föreningen kommer fram till det att samfällighetsföreningen är registrerad debiteras en särskild ersättning om kronor per år för sin andel av gemensamhetskostnaderna i enlighet med särskilda bestämmelser i entreprenadkontraktet. Förvaltning Teknisk förvaltning Föreningen har förhandlat nytt avtal med WIAB för teknisk förvaltning fr.o.m. den 1 januari 2014 då JM sade upp avtalet med avslut Det nya avtalet förlängs årsvis och har tecknats tillsammans med tre av föreningarna i området. Ekonomisk förvaltning Föreningen har sagt upp avtalet med Fastum och har förhandlat med ett antal aktörer inom området. Nytt avtal tecknades med Fastum under hösten. Föreningens ekonomi Föreningens långsiktiga lån Föreningens fastighetslån är placerade till villkor som framgår av not nummer 8. Under året har föreningen amorterat kronor ( kr) i enlighet med överenskommen amorteringsplan. Föreningen har även amorterat kronor utöver amorteringsplan i samband med omplacering av två av föreningens lån.

3 Brf Strandtorget 2(11) Fastighetsavgift/fastighetsskatt Byggnaderna färdigställdes Bostadslägenheterna är efter värdeåret 2008 helt befriade från fastighetsavgift i fem år därefter belastas de med halv fastighetsavgift år Från och med år 2019 utgår full fastighetsavgift. Fastighetsskatt för lokaler utgår från och med fastställt värdeår. Avsättning till yttre fond Avsättning för föreningens fastighetsunderhåll skall enligt föreningens stadgar göras årligen med ett belopp motsvarande minst 25 kr/m 2 lägenhetsarea i föreningens hus. Årsavgifter Under år 2013 har årsavgifterna höjts med 1,75 procent, genomsnittlig årsavgift var 778 kr/m 2. Styrelsen beslutade om en avgiftsfri månad i januari 2014 men i övrigt lämnades avgifterna oförändrade. Nyckeltal Bokfört värde på fastigheten per m 2 lägenhetsyta kr Lån per m 2 bostadsyta kr Genomsnittlig skuldränta % 3,52 3,92 4,39 5,01 Fastighetens belåningsgrad % 24,24 24,64 24,96 25,19 Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittlig låneskuld. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till bokfört värde på fastigheten. Ny god redovisningssed Från och med 2014 gäller ny god redovisningssed avseende upprättande av bokslut (de så kallade K2/K3- regelverken). Detta innebär att avskrivningsplanen för föreningens byggnader kan komma att behöva justeras, vilket kan medföra ökade avskrivningskostnader för räkenskapsåret Föreningsfrågor Föreningen hade vid årets slut 79 (81) medlemmar. Under året har två (en) bostadsrätter överlåtits. Verksamhet under året Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under året. Mötena hålls i biljardhuset i Bolinderstrand. Föreningen har tillsammans med Brf Masten under året även förvaltat fastigheten Bolinder 1:78, vilket är föreningens garage. Styrelsen har under året representerat föreningen i gemensamhetsanläggningens interimistiska styrelse. GA biljardhuset bildades under Föreningen medverkade i bildandet. Frågor som hanterats under året; - Ekonomisk plan och ekonomisk strategi - Energioptimering - Ekonomisk uppföljning - Vatten - Uppföljning av slutbesiktning - Snöröjning - Grillning - Sandning - Staket vid port 2 - Julgran och belysning - Trädgårdsskötsel - Elanslutningar till bil - Åtskilliga medlemsärenden - Parkering - Skadegörelse - Grannsamverkan - Andrahandsuthyrning - Gemensamma blommor - Värme - Dödsbon - Ventilation - Överlåtelser och godkännande av medlemmar

4 Brf Strandtorget 3(11) Styrelsen har tecknat ett antal nya avtal under året. Städtjänster, teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning, tv/bredband/telefoni, hissunderhåll, garageunderhåll, snöröjning mm. De två sista lånen hos Swedbank flyttades över till SEB efter åtskilliga förhandlingar. Räntorna sänktes med ca 2 %. Föreningens hemsida uppdateras kontinuerligt. Adress Nya väsentliga avtal Nya avtal har tecknats för; - Teknisk förvaltning; Wiab - Hissunderhåll; Kone - Trädgårdsskötsel; Malms Trädgårdar - Snöröjning; Malms Trädgårdar Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Diskussion pågår om att byta elbolag för fastigheternas gemensamma el. Planerad verksamhet för kommande år - Hålla i parkeringsstrategin. Alla lägenheter skall garanteras en parkeringsplats - Hålla i ekonomisk strategi som innebär att långsiktigt minska totala boendekostnaden för varje medlem. - Verka för en sund utveckling av gemensamhetsanläggningen. - Verka för grannsamverkan Styrelse Styrelsen har efter föreningsstämman den 6 maj 2013 haft följande sammansättning: Hans Krantz Mats Johansson Lena Blomqvist Thomas Bryntesson Johan Andersson Cristofer Amlert Kjell Göransson Mikael Blom Åsa Larsson Ledamot Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. För styrelsens ledamöter finns ansvarsförsäkring hos Trygg Hansa. Revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Huvudansvarig Matz Ekman Hans Norman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Valberedning Zizi Krantz Göran Forsell Ordinarie Suppleant Sammankallande Föreningens stadgar Föreningens nya stadgar registrerades hos Bolagsverket den 7 september 2011.

5 Brf Strandtorget 4(11) Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande resultat: balanserat resultat årets resultat För år 2013 föreslår styrelsen att till föreningens fond för yttre underhåll avsättes i ny räkning överföres Föreningens ekonomiska ställning Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning, samt tilläggsupplysningar.

6 Brf Strandtorget 5(11) RESULTATRÄKNING NOT Intäkter Årsavgifter bostäder Hyresintäkter garage, p-platser Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader för fastighetsförvaltning Fastighetsskötsel Taxebundna kostnader Fastighetsförsäkring inkl ansvarsförsäkring för styrelsen Kabel-TV Fastighetsskatt Summa kostnader för fastighetsförvaltning Övriga externa kostnader Administrationskostnader Styrelsearvode, styrelse- och medlemsersättningar Revisionsarvode Summa övriga externa kostnader Avskrivningar RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader för fastighetslån Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT FÖRE SKATT ÅRETS RESULTAT

7 Brf Strandtorget 6(11) BALANSRÄKNING NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordringar Avräkningskonto förvaltare Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Brf Strandtorget 7(11) BALANSRÄKNING NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Föreningens fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 Brf Strandtorget 8(11) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Resultaträkning Intäkter Intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande; Årsavgifter i den period avgiften avser. Hyresintäkter i den period uthyrningen avser. Ränteintäkter i enlighet med effektiv avkastning. Lånekostnader I föreningen redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till vilken de hänför sig. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. I samband med att föreningens byggnad åsattes värdeår 2008 erhöll fastigheten nytt taxeringsvärde. Detta taxeringsvärde låg till grund för den slutliga fördelningen av den totala anskaffningskostnaden mellan byggnad och mark. Avskrivningsprincip Byggnaden skrivs av enligt en progressiv avskrivningsplan vilket innebär att de årliga avskrivningarna är låga i början av avskrivningstiden och ökar därefter successivt. Avskrivningsplanen innebär att den totala avskrivningsperioden uppgår till 100 år. Årets avskrivningar uppgår till kronor ( kronor). Markvärdet är inte föremål för avskrivning, bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Omsättningstillgångar Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas inflyta. Likvida medel Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden samt likvida medel på klientmedelskonto hos Fastum. Övrigt Föreningens fond för yttre underhåll Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserat resultat till fond för yttre underhåll. Anställda Föreningen har i likhet med föregående år inte haft några anställda och några löner och ersättningar har inte utbetalats.

10 Brf Strandtorget 9(11) NOTER 1 Hyresintäkter garage, p-platser Hyra garage/carport Hyra parkering Outhyrda garage Outhyrda p-platser Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel Snöröjning/sandning Städning Entreprenad Gemensamhetsanläggning Reparationer Hisskostnader Trädgårdskostnader Förbrukningsinventarier Taxebundna kostnader El Uppvärmning Vatten Sophämtning Styrelsearvoden, styrelse- och medlemsersättningar Styrelsearvode Sociala kostnader

11 Brf Strandtorget 10(11) 5 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden byggnad Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark I ackumulerade anskaffningsvärden ingår mark med Fastighetens taxeringsvärde inklusive mark är uppdelat enligt följande: Bostäder Lokaler Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremier Förutbetald kabel-tv Förutbetalt förvaltningsarvode Övriga poster Eget kapital Inbetalda Upplåtelse- Fond yttre Balanserat Utgående insatser avgifter underhåll resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Långfristiga skulder SEB, ränta 2,76 %, bundet till SEB, ränta 3,05 %, bundet till SEB, ränta 2,71 %, bundet till SEB, ränta 2,83 %, bundet till Avgår: kortfristig del av långfristig skuld

12 Brf Strandtorget 11(11) 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna utgiftsräntor Ber arvode för revision extern Upplupna styrelsearvoden Upplupna sociala kostnader Förskottsbetalda årsavgifter Upplupen kostnad, gemensamhetsanläggning Upplupna elkostnader Upplupna värmekostnader Upplupen kostnad, renhållning Upplupen kostnad, snöröjning Upplupen kostnad, hissreparation Övriga poster Järfälla den 2014 Brf Strandtorget Hans Krantz Lena Blomkvist Johan Andersson Ordförande Ledamot Ledamot Mats Johansson Ledamot Thomas Bryntesson Ledamot Vår revisionsberättelse har lämnats den 2014 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Matz Ekman Auktoriserad revisor

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2005 1 (6) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31, föreningens tredje verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2004 1 (5) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 -- 2004-12-31, föreningens andra verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Lagmanstinget 5 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Iiir. Brf Liljeholmens Port. 76961r-67s0. Räkenskapsåret. q( [" ffic

Årsredovisning. Iiir. Brf Liljeholmens Port. 76961r-67s0. Räkenskapsåret. q( [ ffic Årsredovisning Iiir Brf Liljeholmens Port 76961r-67s Räkenskapsåret 28 q( [" ffic Brf Liljeholmens Porl 169611-675 r(15) Styrelsen ftr Brf Liljeholmens Port, Stockholms kommrur, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 BRF SANDKILEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Bostadsrättsföreningen Sandkilens styrelse avlämnar härmed följande redovisning för verksamhetsåret 20110101 20111231

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hamnmagasinet

Årsredovisning. Brf Hamnmagasinet Årsredovisning för Brf Hamnmagasinet 769622-6799 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar 7-10 Underskrifter 11 1 (11)

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smacken 716408-7707. Årsredovisning 2010. för Bostadsrättsföreningen Smacken

Bostadsrättsföreningen Smacken 716408-7707. Årsredovisning 2010. för Bostadsrättsföreningen Smacken Årsredovisning 2010 för Bostadsrättsföreningen Smacken 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Smacken, organisationsnummer 716408 7707, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING. för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 769620-0851 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skagagård får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer