BARN OCH UTBILDNING FÖR KOMMUNERNA DALS-ED, FÄRGELANDA, LYSEKIL, MUNKEDAL, ORUST, SOTENÄS, STRÖMSTAD OCH TANUM RAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN OCH UTBILDNING FÖR KOMMUNERNA DALS-ED, FÄRGELANDA, LYSEKIL, MUNKEDAL, ORUST, SOTENÄS, STRÖMSTAD OCH TANUM RAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006"

Transkript

1 BARN OCH UTBILDNING FÖR KOMMUNERNA INOM SAMVERKANSOMRÅDET V8 DALS-ED, FÄRGELANDA, LYSEKIL, MUNKEDAL, ORUST, SOTENÄS, STRÖMSTAD OCH TANUM RAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006

2 Barn- och utbildning Inledning Sedan mitten av 90 talet har ekonomerna sammanträtt för att diskutera gemensamma frågor samt för att skapa ett nätverk för gemensamt informations- och kunskapsutbyte. Dagordningen för ett sådant möte är att i första hand att ta fram gemensamma nyckeltalen för att sedan diskutera ett eller flera aktuella ämnen inom skolan. Vi passar också på att dela med oss när det gäller arbetsinsatser som vi för närvarande arbetar med eller nyss har slutfört. Exempel kan vara: Intern kontroll av administrativa rutiner Redovisningssystem Resursfördelningssystem Ekonomirapporter Nätverket har fungerat mycket väl och bland annat varit en stöd för nya medarbetare när de har börjat sina arbeten. När kommunstyrelsen i respektive kommun fattade beslutet att vi skulle arbeta med projektet Benchmarking i norra Bohuslän blev detta en naturlig fortsättning på det arbete som sedan tidigare hade påbörjats. Våra årliga rapporter har diskuterats i verksamheten och en särskild referens-/arbetsgrupp har upprättats för att ytterliga diskutera rapporterna från ett verksamhetsperspektiv. Referens- /arbetsgruppen består av rektorer från respektive kommun och diskuterar orsaken till varför olikheterna är som dom är mellan de olika kommunerna samt vad kan vi lära av de goda exemplen. Kommuner i samverkan Vision 8 kommuner (V8) Barn- och utbildningsgruppen har utökat sitt arbete genom ett fastare samarbete mellan kommunerna. Utöver de fem ursprungskommunerna har även Dals-Ed, Färgelanda och Orust anslutits till gruppen. Samarbete utgår ifrån benchmarkingarbetet och har vidgats till att även omfatta kvalitetsfrågor och nätverksträffar. Samtidigt deltar kommunerna i projekt och samverkansgrupperingar i andra konstellationer. Detta sker till exempel genom: Kommunförbundet Fyrbodal Gymnasieförbundet Fyrbodal Skolverkets nätverk Förvaltningschefsnätverk Benchmarkingarbete inom ekonomi Genvägsprojekt Oktoberdagar (Kompetensutvecklingsdagar där alla 8 kommuner deltar) Entreprenörskap i skolan

3 Intentionen med samverkan är att ge ökad kunskap och driva utveckling inom framför allt följande områden: Kvalitetsutvecklingsfrågor kollegial utvärdering, kvalitetsredovisning Kompetensutveckling Betyg och bedömning kvalitetssäkring Benchmarking nyckeltal, enkäter, analys Nätverk på lednings- och verksamhetsnivå En förutsättning för denna samverkan är att vissa moment i de åtta kommunernas årskalendrar synkroniseras. Detta gäller t ex tid för gemensam kompetensutveckling och nätverksarbete, där måndag i vecka 44 skall avsättas, samt tidpunkter för inmatning av data i benchmarkingarbetet. Oktoberdagarna är ett nav i samverkan, med utvärdering, planering och kompetensutveckling. Utifrån målsättningen i de övergripande statliga måldokument som gäller, kopplat till de redovisningar som kommunerna skall lämna in till bland annat Skolverket, dvs betygsstatistik, nationella prov m.m. menar förvaltningschefsgruppen att det fortsatta arbetet skall kompletteras med följande inriktning för år 7-9: Ekonomgruppen och skall ta fram förslag på nyckeltal som kan mäta måluppfyllelse avseende betyg och resultat på nationella prov i förhållande till använda resurser. Resurser kan som nämnts ovan bestå av lokaler, personal, arbetstid/arbetstidens förläggning och pengar. Nyckeltalen skall spegla hur en skola har använt dessa resurser kopplat till de behov som föreligger för att nå en god måluppfyllelse och skapa en grund för en analys dels för den egna skolan, dels för en övergripande analys av uppnådda resultat på förvaltningsnivån. Ekonomgruppen skall ta fram mätdatum för det underlag som ligger till grund för nyckeltalen. Perioden som avses och som skall ligga till grund för nyckeltalen är budgetår. Analysgruppen skall om möjligt ta fram nyckeltal på de mjuka värdena, dvs. hur skall skolan/förvaltningen fånga upp hur elevernas upplever/bedömer undervisningen. Underlaget skall ligga till grund för en analys om huruvida elever som är nöjda med undervisningen och/eller sin situation i skolan, når målen i högre grad. Elevernas frånvaro bör mätas.

4 Presentation av arbetsgrupperna Fyra operativa individuella arbetsgrupper arbetar nu inom barn- och utbildning: Förvaltningschefsgrupp Ekonomi- och analysgrupp Nätverksgrupp Kvalitetsutvärderingsgrupp Förvaltningschefsgruppen består av förvaltningschefer för barn- och utbildningsförvaltningarna. Förvaltningscheferna har det övergripande ansvaret för projektet. Mål, resultat och uppnående. Ekonomi- och analysgruppen har fått i uppdrag att ta fram mätbara nyckeltal inom områden ekonomi och kvalitet. Nyckeltalen skall spegla hur en skola har använt de ekonomiska resurserna kopplat till de behov som föreligger för att nå en god måluppfyllelse och skapa en grund för en analys dels för den egna skolan, dels för en övergripande analys för förvaltningsnivån avseende uppnådda resultat. Analysgruppen skall om möjligt ta fram nyckeltal på de mjuka värdena, dvs hur skall skolan/förvaltningen fånga upp hur eleverna upplever/bedömer undervisningen. Underlaget skall ligga till grund för en analys om huruvida elever som är nöjda med undervisningen och/eller sin situation i skolan, når målen i högre grad. Nätverksgrupper har upprättats och arbetar bland annat med projekt såsom Entreprenörskap i skolan och Genvägsprojekt. Genom Kvalitetsutvärderingsgruppen sker samverkan mellan kommunerna för ökad kvalitetsutveckling i verksamheten. En av målen är att genom kollegial utvärdering/lärande besök skapa ett tydligt och konkret verktyg för förbättringsarbete för förskolan/skolan/arbetslaget/läraren.

5 I det fortsatta arbetet kommer vi att presentera det som har tagits fram av ekonomi och analysgruppen. Information om övriga arbetsgrupper kan hämtas genom respektive kommuns hemsida. (Se /barnomsorg & skola/nyckeltal.) Ekonomi och analys Beskrivning av nyckeltalen I samverkan med analysgrupp tar ekonomigruppen fram nyckeltal inom följande områden Kostnader Produktivitet Kvalitet Nyckeltalen redovisas inom barnomsorg och grundskola. Avgränsningar sker mellan de olika verksamheten avseende antalet nyckeltal inom ovanstående kategori. Kostnader Den nationella statistiken, som presenteras årligen genom SCB:s Vad kostar verksamheten i Din kommun, diskuteras dels vid insamlande av materialet och dels när den presenteras. Gruppen konstaterar att jämförelsen mellan kommunerna är svår att göra. Orsaken är att kommunerna har för stora olikheter. Geografi, storlek, struktur och ekonomi är bland annat några sådana olikheter som skiljer kommunerna åt. En jämförelse är därför mycket svår och diskussionen begränsar sig ofta till just olikheterna. Gruppen har försökt begränsa antalet ekonomiska nyckeltal till ett fåtal per verksamhetsområde. Kvalitetssäkring av nyckeltalen har varit en viktig uppgift och mycket tid har därför lagts på detta för att ge en korrekt jämförelse mellan kommunerna Nyckeltalen gäller för verksamheterna barnomsorg och grundskola och har tagits fram genom Personaltäthet samt kostnad för personaltäthet Kostnad per producerad timme, vistelsetid och placeringstid Bruttokostnad totalt för verksamheten varav lokal- och undervisning har särredovisats Produktivitet Produktivitetsmåtten redovisar hur vi använder de medel som verksamheten disponerar. Volymmått i olika konstellationer är ett sätt att mäta produktiviteten inom verksamheten. Förutom volymmått såsom antal elever i grundskolan och antal barn i barnomsorgsverksamheterna har arbetsgruppen arbetat fram ett produktivitetsmått som är begränsat till tidsanvändningen. Måtten beskriver till den tid som elev/barnen befinner sig i verksamheten samt den tid som personalen lägger i elev-/barngrupp. Kvalitet Skolverket presenterar varje år resultatmått i sin databas för nyckeltal. Arbetsgruppen har därför bestämt att utnyttja denna databas och valt ut följande nyckeltal:

6 Övergångsfrekvens till gymnasieskolan inklusive individuella programmet. Övergångsfrekvens till gymnasieskolan exklusive individuella programmet. Elever, andel som efter första året på gymnasiet bytt studieväg. Elever, andel som ej uppnått målen i ett, flera eller alla ämnen. Elever, andel som ej uppnått målen i ett ämne. Elever, andel behöriga till gymnasieskolan 1 Antal elever som fullföljde utbildningen inom 4 år, nybörjare totalt. Lärare (heltidstjänst), andel med tillsvidareanställning Lärare, (heltidstjänst.), andel med pedagogisk utbildning Invånare, andel lågutbildade 2 Nyckeltalen sammanställs och presenteras analysgruppen som redogör för varför relationen mellan insatta medel och redovisat resultat. Nyckeltalen tas fram under hösten och kommer därför inte att presenteras ytterligare i redovisningen nedan som en sammanställd grupp. Förutom denna redovisning genomför analysgruppen en gemensam enkät där man ställer frågor kring områdena; trygghet, trivsel, arbetsro och arbetsmiljö. Enkäten har presenterats förvaltningschefsgruppen och för respektive kommuns politiker. Nyckeltalsdefinition Kostnader Nedan presenteras vilka kostnadsnyckeltal som arbetsgruppen har tagit fram. För verksamheterna förskola, skolbarnsomsorg och familjedaghem: Helårsarbetare per 100 heltidsbarn och helårsarbetare per 100 barn All personal beräknas ingå, förutom personal för lokalvård, skolmåltider, ledning, administration, elevassistenter och vaktmästare. Ett heltidsbarn beräknas ha en vistelsetid på 30 timmar i förskolan och 15 timmar inom skolbarnsomsorgen Grundskolan Pedagogisk personal/100 elever Här redovisas endast personal med pedagogisk uppgift d.v.s. lärare, speciallärare, talpedagog, förskollärare, fritidspedagoger och personal för flyktingundervisning. Pedagogisk personal inkl elevassistenter/100 elever Pedagogisk personal se definition ovan samt elevassistenter. Kostnader per elev inom grundskolan 1 För att en elev ska vara behörig till gymnasieskolan krävs minst betyget godkänd i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik. 2 Andel av kommunens invånare i åldern år (31 dec) med folkskola eller grundskola som högsta utbildning.

7 Arbetsgruppen har valt att presentera bruttokostnaden per elev för grundskolan. Nyckeltalen särredovisar lokalkostnaderna och kostnaderna för den pedagogiska personalen (undervisning). Kostnad per personaltimme Kostnad för personal relaterat till utlagd schemalagd tid dvs elever/barn i verksamheten. Kostnad per elevtimme Kostnaden för personal fördelad på den tid som eleven/barnen befinner sig i verksamheten. Produktivitet Antal utlagda undervisnings-/vistelsetimmar per vecka totalt per elev/barn Den tid där eleven finns i klassrummet eller den genomsnittliga vistelsetiden inom barnomsorgen. Antal undervisningstimmar/tid i barngrupp per veckan i genomsnitt per tjänst Schemalagd tid med eleverna/barnen Framtagna nyckeltalen för 2006 I presentationen nedan har vi endast redovisat nyckeltalen för de fem kommunerna Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil. Övriga kommuner inom V8 gruppen finns att läsa på kommunens hemsida. Nyckeltalen avser verksamhetsåret Personaltäthet Barnomsorgen Täthet per 100 heltidsbarn Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Lysekil Förskolan 19,3 20,6 22,6 20,4 18,6 Skolbarnsomsorg ingen redv 7,6 6,2 5,2 7,1 Familjedaghem 22,8 17,8 18,0 18,6 24,5 Täthet per 100 barn Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Lysekil Förskolan 19,3 18,4 18,4 19,7 18,1 Skolbarnsomsorg 7,3 7,5 6,4 5,4 5,8 Familjedaghem 22,8 14,1 15,5 16,2 21,9 Förskoleklass/grundskolan Personaltäthet Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Lysekil Lärarpersonal/100 elever 8,2 9,3 8,6 9,0 8,4 Lärarpersonal inkl elevass 8,6 9,7 9,6 9,8 9,4

8 Kostnader per elev/kronor Förskoleklass/grundskolan Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Lysekil Bruttokostnad/elev Varav undervisning Varav lokaler Varav övriga kostnader Kostnad per timme/kronor Grundskolan år 7-9 Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Lysekil Kostnad per personaltimme Kostnad per elevtimme 44,4 45,4 44,0 49,2 45,2 Per vistelsetimme Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Lysekil Förskola Skolbarnsomsorg ingen redv Familjedaghem Produktivitet G.snittlig placeringstid Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Lysekil Förskolan 30,3 26,9 24,5 29,1 29,2 Skolbarnsomsorg ingen redv 14,7 15,5 15,5 12,4 Familjedaghem 28,4 23,9 25,8 26,0 26,8 Grundskolan år 7-9 Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Lysekil Undervisning per lärartj. 17,4 16,9 17,2 18,0 17,5 Undervisningstid per elev 23,9 22,9 23,4 22,3 23,1 Kvalitet Som tidigare beskrivit redovisar Skolverket resultatmåtten för grundskolan under hösten. Måttet andelen grundskoleelever som är gymnasiebehöriga är uppdaterad för 2006 och redovisas nedan: För att vara behörig till gymnasiet krävs betyget Godkänt i ämnena svenska, engelska och matematik. Tabellen nedan visar hur stor del av eleverna som har gymnasiebehörighet.

9 Andel gymnasiebehöriga 120,0 100,0 80,0 90,1 92,3 95,1 92,8 94,0 96,0 88,9 94,0 88,9 94,1 95,8 89,1 86,3 91,4 85,1 60,0 40,0 20,0 0,0 Tanum Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Trenden för samtliga kommuner i norra Bohuslän är en minskning av andelen behöriga till gymnasiet vilket motsvarar trenden även inom riket. Lysekil tillsammans med Tanum är de kommuner som redovisar den högsta andelen gymnasiebehöriga för verksamhetsåret 2006 Enkät år 7-9 Under arbetets gång har det framkommit en önskan att tränga djupare i jämförelsen av våra organisationer och få fram mer bakomliggande orsaker till varför våra resultat ser ut som de gör. Därför beslutade förvaltningscheferna att ge analysgruppen i uppdrag att ta fram en gemensam enkät under hösten 2006 med frågeställningar kring trygghet, trivsel, arbetsro, arbetsmiljö och liknande områden. Enkäterna har genomförts samtidigt, (vecka 40, år 2006), i alla kommuner i V8-området av elever i år 9 respektive lärare som undervisar i år 7-9. Den har byggt på påståenden som de svarande kunnat ta ställning till från Instämmer inte alls (1) till Instämmer helt (4). 1 är således lägsta möjliga medelvärde medan 4 är det högsta.

10 Det resultat som tydligast kan läsas ut ur enkätresultatet som helhet är att elevernas upplevelse av sin skolgång är mycket lika i de olika kommunerna. Upplevelsen av trygghet i skolan ligger med relativt små avvikelser mitt emellan att till stor del eller helt hålla med om enkätens påstående. När det gäller skolmaten är variationen mellan kommunerna större. Dock kan man generellt säga att de flesta elever äter i skolan nästan varje dag. Kommentarer från två kommuner Tanumseleverna avviker inte mycket från medelvärdet men hamnar generellt sett något över detta. Eleverna vet i stor utsträckning vad som krävs för ett visst betyg och Tanum ligger i denna fråga något litet över medelvärdet. Detta är ett område som kommunen fokuserat en hel del på under senare år. Det är ett lägre värde för frågan om eleverna upplever att de kan vara med och påverka skolarbetet men även i denna fråga ligger Tanum något över medelvärdet. Skolornas lokaler får lägst medelvärde av eleverna. I denna fråga avviker Tanumseleverna i större grad och ger lokalerna bättre omdöme. Även när det gäller frågan om man äter i matsalen varje dag avviker Tanumseleverna positivt. Andra undersökningar som kommunen regelbundet gör bekräftar i stort resultatet.

11 Lysekilseleverna avviker inte mycket från medelvärdet men hamnar generellt sett något under detta, vilket är något förvånande med tanke på skolans goda meritresultat. En tänkbar förklaring till det något lägre trygghetsvärdet skulle kunna vara skolans storlek och trångboddhet samt sammanboendet med gymnasiet och därmed den stora närvaron av äldre elever på skolan. När det gäller skolluncherna visar andra undersökningar att de flesta elever är nöjda med maten som sådan men att miljön i matsalen med trängsel, buller och långa köer gör att en del elever avstår lunchen. Sammanställd analys Förskolan Samtliga kommuner redovisar en ungefärligen likvärdig resurstilldelning per avdelning inom förskoleverksamheten. Antal barn per avdelning och den genomsnittliga placeringstiden varierar dock mellan kommunerna. Munkedal redovisar en genomsnittlig placeringstid på 24,5 medan Strömstad redovisar 30,3 timmar. Kostnaden per vistelsetimme vilket är ett mått på vad man betalar för utförd tid inom förskolan skiljer sig därför mycket mellan kommunerna. Lysekils kommun är den kommun som redovisar den lägsta kostnaden och orsaken är låg personaltäthet i kombination med hög genomsnittlig placeringstid. Grundskolan Munkedal redovisar tillsammans med Lysekil låga lokalkostnader. En del av förklaringen till Lysekils låga lokalkostnader är att skolan inte betalar för nyttjandet av idrottslokaler och att kommunen endast har en skola för åk 7-9 där cirka 600 barn har sin skolgång. Dessutom samnyttjas aula, skolmåltidslokal och bibliotek med gymnasiet. Munkedal har låga lokalkostnader i grundskolan på grund av att man flyttar ut ur externa lokaler och fyller tomma skollokaler med annan verksamhet som till exempel förskola.

12 Tanum har höga övriga kostnader och dessa härleds bland annat till jämförelsegruppen dyraste skolskjutsar. Kommunen är stor med många enheter vilket innebär en stor skolskjutsorganisation. Lysekil har relativt låga kostnader för skolskjutsar då en stor andel av eleverna ej är i behov av skolskjuts samt att kommunen i stor utsträckning kan nyttja linjetrafik. Inom Lysekils kommun finns inga friskolor vilket också påverkar utfallet av övriga kostnader. Munkedals struktur medför höga kostnader för skolskjutsar. Förhållandevis många elevassistenter påverkar också de höga övriga kostnaderna. Organisationen med flera mindre skolor varav en enparallellig årskurs 4-9 skola medför förhållandevis höga kostnader per elev. Undervisningsresursen ligger över genomsnittskostnaden för kommungruppen. Personaltätheten inom grundskolan har för kommunerna stabiliserat sig på den nivå som redovisades under Orsaken till detta är att statsbidraget för ökad personaltäthet inom skola och skolbarnsomsorg nu inte längre ökar i storlek. Strömstad, Sotenäs och Lysekil redovisar en smärre minskning i personaltätheten medan Tanums kommun är den kommun som avviker genom att öka personaltätheten även för 2006 och ligger nu högst i gruppen. Sotenäs kommun redovisar fortfarande en hög personaltäthet inom jämförelsegruppen. Produktivitet inom grundskolan år 7-9 För andra året har vi tagit fram produktivitetsmått relaterat till undervisningstiden och avgränsat till årskursen 7-9. Skillnader i antal utlagda undervisningstimmar noteras. Tanum redovisar det lägsta antalet timmar med 16,9 och Sotenäs det högsta antalet timmar med 18. Sotenäs har de lägsta genomsnittliga lönerna vilket tillsammans med den höga undervisningstiden förklarar kostnaderna per personaltimme. Om Tanums kommun skulle lägga ut motsvarande tid som Sotenäs per lärare så skulle detta innebära en resursförstärkning på ca 2,6 tjänster. Tanum redovisar som ett resultat av den låga undervisningstiden den högsta kostnaden per personaltimme. Kostnaden per elevtimme är högst hos Sotenäs med 49,2 kronor. Antalet timmar per elev i genomsnitt är lägst i Sotenäs vilket förklarar den höga kostnaden. Det kan noteras att varje lärare i Sotenäs gör mycket tid i undervisning medan antalet elevtimmar är lägst vilket kan ses som något motsägelsefullt i synnerhet när kommunen också redovisar den högsta personaltätheten. Detta kan förklaras genom undervisningsgruppernas storlek. Kvalitet vsv ekonomi Om man nu avgränsar begreppet kvalitet till endast att gälla nyckeltalet behörighet till gymnasieskola kan man säga att Lysekil och Tanums kommuner redovisar det bästa resultaten inom grundskolan. Ser man relationen till de ekonomiska resurserna så redovisar Lysekil den lägste kostnaden medan Tanum redovisar den högsta. Tanum hög kostnad gott resultat Lysekil låg kostnad gott resultat Lysekil framgår därför som det goda föredömet och övriga kommuner måste nu ställa sig frågan vad är det som Lysekil gör som övriga kommunerna inte gör för att nå ett gott resultat till låga kostnader?

13 Presentationsdokumentation Samtliga rapporter och presentationsbilder som har tagits fram av de olika arbetsgrupperna presenteras fortlöpande under en gemensam webbsida. sök sedan barnomsorg och skola och därefter nyckeltal/fronter. Webbsidan kommer att uppdateras så fort nya dokument har tagits fram. I ovanstående webbsida finns samtliga framtagna presentationer som innehåller samtliga nyckeltal framtagna av arbetsgruppen kompletterat med ytterligare nyckeltal såsom kostnad per lärartjänst, kostnader för elevassistenter, lärartäthet inom år 7-9 med mera. Det fortsatta arbetet Arbetet i samtliga pågående arbetsgrupper kommer att fortsätta samt utvecklas successivt. Fokus kommer att vara på att förklara varför en kommun redovisar låga kostnader med höga kvalitetsmått. Vad görs inom denna kommun och vad kan övriga kommuner lära sig av kommunens organisation, resursanvändning och sätt att nyttja de resurser som organisation har fått tilldelade. Oktoberdagarna kommer även fortsättningsvis att vara centrala dagar för avstämning och diskussion mellan kommunerna.

BARN OCH UTBILDNING FÖR KOMMUNERNA DALS-ED, FÄRGELANDA, LYSEKIL, MUNKEDAL, ORUST, SOTENÄS, STRÖMSTAD OCH TANUM RAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2007

BARN OCH UTBILDNING FÖR KOMMUNERNA DALS-ED, FÄRGELANDA, LYSEKIL, MUNKEDAL, ORUST, SOTENÄS, STRÖMSTAD OCH TANUM RAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2007 BARN OCH UTBILDNING FÖR KOMMUNERNA INOM SAMVERKANSOMRÅDET V8 DALS-ED, FÄRGELANDA, LYSEKIL, MUNKEDAL, ORUST, SOTENÄS, STRÖMSTAD OCH TANUM RAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2007 Barn- och utbildning Inledning

Läs mer

RAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012

RAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 BARN OCH UTBILDNING FÖR KOMMUNERNA INOM SAMVERKANSOMRÅDET V8 DALS-ED, FÄRGELANDA, LYSEKIL, MUNKEDAL, ORUST, SOTENÄS, STRÖMSTAD OCH TANUM 2013-04-26 RAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rapport Benchmarking. norra Bohuslän 2006

Rapport Benchmarking. norra Bohuslän 2006 Rapport Benchmarking norra Bohuslän 6 Årsredovisning 6 Balansomslutning 6,7 mkr Investeringar 6,1 mkr Resultat, mkr Antal anställda 1 118 Invånarantal 1 Utdebitering 1,99 kr Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Rapport Benchmarking. norra Bohuslän 2007

Rapport Benchmarking. norra Bohuslän 2007 Rapport Benchmarking norra Bohuslän 7 Mnkr Resultat efter skatt Summa tillgångar s kommun 8, 678,6 s Energi AB,8 6,8 sbostäder AB,7 9,6 Havets Hus i AB,, RAMBO AB, 66,7 Årsredovisning 7 ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Rapport Benchmarking. norra Bohuslän 2009

Rapport Benchmarking. norra Bohuslän 2009 Rapport Benchmarking norra Bohuslän 29 Rapport Benchmarking i norra Bohuslän år 29 Innehållsförteckning Inledning... 2 Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg...

Läs mer

Rapport Benchmarking. norra Bohuslän 2008

Rapport Benchmarking. norra Bohuslän 2008 Rapport Benchmarking norra Bohuslän 28 ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 28 s kommun Årsredovisning 27 s kommun i korthet Resultat Resultat enligt balanskrav Balansomslutning Investeringar Pensionsskuld Soliditet

Läs mer

Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning...

Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning... Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning... 22 Va-verksamhet... 26 IT... 28 Personal... 3 Forskning...

Läs mer

Rapport Benchmarking. norra Bohuslän 2012

Rapport Benchmarking. norra Bohuslän 2012 Rapport Benchmarking norra Bohuslän 212 FÖRORD... 2 BENCHMARKING I NORRA BOHUSLÄN... 3 ORGANISATION... 3 KOMMUNBESKRIVNINGAR... 3 LYSEKIL... 3 MUNKEDAL... 3 SOTENÄS... 4 STRÖMSTAD... 4 TANUM... 4 BEFOLKNING...

Läs mer

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom 33-35 Ann-Catrin Ottosson, sekreterare

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom 33-35 Ann-Catrin Ottosson, sekreterare DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-05-19 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.00 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Therese Olsson

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Elevresultatvariabler Rapportvariabel: Andel godkända i åk 6 Använd variabel: Andel (%) som erhållit godkänt betyg på nationella proven i årskurs

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Resultatutvecklingen i landets kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat. Det sammanvägda resultatet

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2015 UN-2014/8

Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2015 UN-2014/8 Ordförandeförslag Diarienummer 2015-03-30 UN-2014/8 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2015 UN-2014/8 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att anta förslaget till verksamhetsplan

Läs mer

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs.

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs. Under vårterminen 2014 genomfördes nationella prov i grundskolans åk 3, 6 och 9 liksom betygssättning i grundskolans åk 6 och 9, gymnasieskolan. Här redovisas skolkommunens resultat på nämnds- och verksamhetsnivå

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-7608/2016 Sida 1 (10) 2016-10-07 Handläggare Elisabeth Forsberg-Uvemo Telefon: 08-50833010 Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola?

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola? Frågorna 1 7 ska besvaras utifrån ett specifikt barn och avse barnets nuvarande förhållanden. På enkätens framsida framgår vilket barn svaren ska gälla. 1 I vilken skolform/vilket program går barnet på

Läs mer

Gnosjö kommuns Kvalitetsredovisning 2004

Gnosjö kommuns Kvalitetsredovisning 2004 Gnosjö kommuns Kvalitetsredovisning 2004 Gnosjöanda i skolan - samverkan för elevens bästa med inriktning mot en lärande organisation. Vart är organisationen på väg? VISION VERKSAMHETSIDÉ Hur kommer vi

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan

Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Fortsatt arbete... 6 Barn... 7 Antal barn i förskola och andel små barn... 7 Servicegrad...

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Garanterad undervisningstid i Göteborgsregionen - GR

Garanterad undervisningstid i Göteborgsregionen - GR 090601 Garanterad undervisningstid i Göteborgsregionen - GR Syfte Syftet med undersökningen är att undersöka den garanterade undervisningstiden i Göteborgsregionens gymnasieskolor. Meningen har varit att

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Förskola 7 6 5 4 3 2 1 Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal 5,9 5,5 5,3 6, 5,1 5,2 5,3 5,5 5,4

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017 Dialogmöten fristående verksamheter April 2017 Förskolorna Översikt över kvalitetsgranskningarna som skolinspektionen gjort Skolverkets riktmärke för mindre barngrupper i förskolan - forskningsrapporten

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Lysekil

Hur mycket kostar äldres fallskador i Lysekil Lysekil invånare i Lysekil för respektive Fallskadorna i Lysekil kostar varje år: Regionens kostnad 4,9 milj. kr Kommunens kostnad 5,0 milj. kr Individens kostnad 0,2 milj. kr Total kostnad 10,1 milj.

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Välkommen till Öppet hus på Danderyds Gymnasium måndagen den 28/11 är skolan för dig som vill gå en teoretisk utbildning och kombinera det med studier inom ett särskilt intresseområde.

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands län (ovägt medel) Kommungruppering: Förortskommuner till storstäderna (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:70 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Alvikenskolan F 6 Dalaskolan Norra

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Västerås kommun Herrgärdsskolan Dnr 43-2008:0138 Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i

Läs mer

Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2005

Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2005 Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 1 2 Innehållsförteckning Inledning/bakgrund 4 Invånarjämförelse 5 Övergripande nyckeltal 5 Nyckeltal inom äldreomsorgen 7 Personalnyckeltal

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet Bremergymnasiet Skolan erbjuder NV/NA Naturvetenskapsprogrammet Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap & Samhälle TE Teknikprogrammet Inriktningar: Design & Produktutveckling Informations- & Medieteknik

Läs mer

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet. Skolan erbjuder

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet. Skolan erbjuder Bremergymnasiet Skolan erbjuder NV/NA Naturvetenskapsprogrammet Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap & Samhälle TE Teknikprogrammet Inriktningar: Design & Produktutveckling Informations- & Medieteknik

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Habo kommun Granskning av resursutnyttjande inom förskolan. December 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson

Habo kommun Granskning av resursutnyttjande inom förskolan. December 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson Habo kommun Granskning av resursutnyttjande inom förskolan December 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning 1 Revisionsfråga... 1 Svar på revisionsfråga... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder Värmdö gymnasium Skolan erbjuder VÄRMDÖ GYMNASIUM är en av Stockholms populäraste skolor. Skolan, som tillhör Värmdö kommun, ligger centralt vid Gullmarsplan. Värmdö gymnasium präglas av utveckling, öppenhet

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kunskaper Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem

Läs mer

Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet

Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ( Sammanträdesdatum "~~. TRANAs KOMMUN 2013-05-21 Sida 6 (33) KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ( Sammanträdesdatum ~~. TRANAs KOMMUN 2013-05-21 Sida 6 (33) KOMMUNSTYRELSEN W "'... '4)f' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ( Sammanträdesdatum "~~. TRANAs KOMMUN 2013-05-21 Sida 6 (33) KOMMUNSTYRELSEN 97 Dnr 259/13 Information från barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningens

Läs mer

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder 6 Nationella program: Ekonomiprogrammet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Skolans målsättning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla

NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns bra utrymmen att kunna

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

Nyckeltal för pedagogisk verksamhet

Nyckeltal för pedagogisk verksamhet Handläggare: Telefon nr: Bilaga 7 för pedagogisk verksamhet Skolbarnsomsorg 5 (Nytt). Antal barn per anställd i skolbarnsomsorgen till T1 Antal barn per anställd i fritidshem, kommunalt drivet Antal barn

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans lokaler är anpassade

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-09-21 PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET 2015 Sveriges kommuner redovisar årligen sina kostnader till SCB. Det sker genom det årliga räkenskapssammandraget. Redovisningen

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Sida 1(25) Datum Diarienummer 2015-11-18 B-2015-128 Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Mål antagna av barn- och utbildningsnämnden 2015-12-10, 123 Gränsvärden antagna av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro Skolundersökning,,,, Upplands Bro Presentation Om undersökningen Svarsfrekvenser Förklaring av diagram Resultat Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika

Läs mer

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden Lomma kommun 2016 1. INLEDNING Nämndsplanen uttrycker den politiska viljan för nämndens verksamheter. Nämndsplanen avser

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm. Skolan erbjuder

Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm. Skolan erbjuder Djursholm Skolan erbjuder Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm erbjuder S-programmet med E-inriktning och N-programmet med N-inriktning. Skolans målsättning är att utifrån en helhetssyn och med individen

Läs mer

Internationella Engelska Skolan i Nacka

Internationella Engelska Skolan i Nacka Internationella Engelska Skolan i Nacka Internationella Engelska Skolan i Nacka är en grundskola för årskurserna 4-9. Skolan startades hösten 2010. Den ligger på Augustendalsvägen 1 i Nacka Strand, i en

Läs mer

Effektmål förskola och fritidshem

Effektmål förskola och fritidshem 1 (5) Datum 2015-01-02 Verksamhetschef förskola Barbro Ekerlund 0410 73 34 92, 0708 817 492 barbro.ekerlund@trelleborg.se Effektmål förskola och fritidshem Uppdrag Bildningsnämnden gav vårterminen 2014

Läs mer

Fria gymnasieskolan i Haninge

Fria gymnasieskolan i Haninge Haninge Skolan erbjuder Haninge erbjuder utbildning med hög kvalitet på det Samhällsvetenskapliga programmet med inriktningarna Ekonomi och Samhällsvetenskap. Inom det individuella valet finns det möjlighet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Forshaga kommun Grossbolsskolan Dnr 53-2005:3228 Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012 Karsby International School Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 2100-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium. Skolan erbjuder

Täby Enskilda Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är den äldsta fristående gymnasieskolan i Täby. Vi har funnits sedan 1999. Vi är en liten och intim skola där trivsel och trygghet sätts i främsta rummet. Vår skola präglas av en kreativ

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsanalys. Tranängskolan 7-9

Kvalitetsanalys. Tranängskolan 7-9 Kvalitetsanalys Tranängskolan 7-9 Innehållsförteckning Resultatet av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 6 Övriga

Läs mer