Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005"

Transkript

1 Hem ljuva hem Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005

2 Stockholm, oktober 2005 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE Stockholm, Sweden Besöksadress: S:t Göransgatan 160 A, Stockholm Tfn +46(0) , Research och texter Agneta Gunnarsson Fotografier Sidan 3 och 22: Johan Carlson Sidan 7: Gustaf Thunqvist Sidan 11 och 21: Julian Beukes Sidan 20: Miguel Alvarez Redaktörer Moa Arnberg och Björn Lindh Layout Pia Nygren Carlsson, Reklambilder AB Denna rapport är producerad med stöd från Sida, som dock inte har något inflytande över innehållet. Tryck: Klippan ISBN

3 Förord Det är nu snart 60 år sedan världens ledare i FNs deklaration om mänskliga rättigheter slog fast att en bostad är en mänsklig rättighet. Sedan dess har bostadsfrågan avhandlats på en rad världskonferenser. Trots det växer världens slumområden och mer än en miljard människor saknar ett värdigt boende och runt 100 miljoner är helt och hållet utan bostad. Verkligheten visar att de globala bostadsfrågorna inte har tagits på tillräckligt stort allvar. De politiska ledare som år 2000 antog FNs millenniedeklaration satte upp ambitiösa målsättningar om att halvera svält och hunger till Men på bostadsområdet innehåller millenniedeklarationen ett mål som är så lågt satt att även om det uppnås skulle det innebära att det år 2015 finns en halv miljard fler sluminvånare än i dag. En trygg bostad ger tak över huvudet, möjlighet att skydda sig mot kyla och skydd mot brottslighet och övergrepp. Men det är också mycket annat i livet som påverkas av standarden på bostaden. Osunda bostäder, med jordgolv och utan rent dricksvatten eller toaletter, innebär att barn växer upp ständigt sjuka. Trångboddhet gör det omöjligt att koncentrera sig på läxläsningen och skapar konflikter inom familjen. Bostaden är också mycket mer än bara tak över huvudet. Det handlar om hela boendemiljön; lekparker, gemensamhetslokaler, gemenskap grannar emellan och att våga vistas utomhus utan rädsla för att bli rånad eller slagen. I Kooperation Utan Gränser har vi tagit fram rapporten Hem ljuva hem i syfte att bidra till att de globala bostadsfrågorna får den uppmärksamhet de faktiskt förtjänar. Vi beskriver situationen på ett övergripande plan och vilka aktörerna är inom den globala bostadsvärlden. En viktig slutsats är att bostadsproblem i fattiga länder inte alls bara handlar om situationen i städerna. Situationen på landsbygden är lika alarmerande, vilket knappast alls uppmärksammas i den internationella debatten. Avslutningsvis presenterar vi en lista med krav som vi vill se uppfyllda för att världens fattiga inom en rimlig framtid ska få en godtagbar boendestandard. Men vi ställer inte bara krav på andra, utan lovar även att vi inom Kooperation Utan Gränser ska göra mer än vad vi gör i dag. Vi är den enda svenska enskilda organisationen som prioriterar stöd till bostadsbyggande. Utifrån vårt grundkoncept om att hjälpa fattiga bekämpa fattigdomen arbetar vi i tre världsdelar för att stödja människor som gått samman i kooperativa föreningar för att gemensamt bygga sig bort från osunda skjul och ruckel. Det är ett bistånd som inte passiviserar utan tvärtom bygger på att mottagarna själva är aktiva. Den typen av bostadsprojekt skapar värden som inte uppkommer i projekt där bostäder överlämnas som gåvor. Den kooperativa modellen ger till exempel självkänsla, gemenskap och demokratisk skolning. Inom Kooperation Utan Gränser tänker vi utveckla vårt bistånd för att hjälpa fler. Våra projekt tjänar också som exempel på nödvändigheten av att mer görs för att ge fattiga människor en värdig bostad. Men våra insatser kan inte hjälpa fler än en bråkdel av de som skulle behöva vårt stöd. Björn Lindh Kommunikationschef Kooperation Utan Gränser

4 Innehåll Förord 1 Innehåll 2 Den globala bostadssituationen 3 Bättre bostäder ett milleniemål 6 Bostad en mänsklig rättighet 8 Från Vancouver till Istanbul 9 Aktuella frågor: Lagfart, finansiering och kommuners ansvar 10 Aktörer på den internationella scenen 12 Bostadsfrågan och Sveriges utvecklingssamarbete 15 Kooperation Utan Gränser och bostadsfrågan 18 Kooperation Utan Gränsers åsikt 22 Referenser 23 Noter 24

5 Den globala bostadssituationen Hem ljuva hem Minst en miljard människor i världen saknar en värdig bostad. De bor i skjul av korrugerad plåt och brädlappar som blir heta som bakugnar när det är varmt och iskalla när kylan kommer. Fukt tränger in genom otäta väggar och vattnet sköljer över jordgolven under regnperioden. Husen har varken rent vatten eller avlopp. Elektricitet fungerar bara då och då. Trångboddheten är stor; åtta-tio personer måste ofta tränga ihop sig i ett skjul på 15 kvadratmeter. Många av kåkstäderna ligger på branta sluttningar och i andra områden med hög risk att drabbas av översvämningar, jordbävningar och andra naturkatastrofer. Fukt, förorenat vatten och öppna, stinkande avloppsdiken innebär att sjukdomar frodas. Bristen på utrymme gör det svårt för barnen att göra sina läxor och bidrar till våld och familjekonflikter. Ägandeförhållandena till marken är oklara vilket innebär att människorna när som helst kan tvingas flytta. Det blir därför meningslöst att försöka förbättra husen och omöjligt att ta ett litet lån för att köpa cement eller taktegel. Beskrivningen ovan är förstås en generalisering men de brister som nämns ingår alla i FNs definition (se nedan) av så kallad slumbebyggelse. Uppgifterna om hur många människor i världen som enligt dessa kriterier saknar en värdig bostad varierar. Statistiken från många länder är mycket bristfällig. Ofta finns dessutom ingen information om exakt vad som avses, till exempel om boendesituationen både i urbana områden och på landsbygd räknas in i siffrorna och vad som i så fall betecknas som urbana områden. Ytterligare en svårighet är att det inte finns någon internationellt överenskommen definition av vad som är urbana områden 1 respektive landsbygd och att olika länder därför räknar på olika sätt. Den siffra som oftast används är att cirka en miljard människor lever i slumområden. Den baseras på beräkningar från FNs specialorgan för bostadsfrågor, United Nations Human Settlements Programme (UN-habitat). Beräkningarna är från år 2001 och avser så kallade urbana områden. Enligt UN-habitats uppgifter bodde då 924 miljoner människor i slumområden, därav drygt en halv miljard i Asien, 190 miljoner i Afrika och 130 miljoner i Latinamerika. 3

6 Kooperation Utan Gränser Population i slumområden, världen (baserad på årlig bef.ökning i slumområden ) Europa och Nordamerika Afrika Latinamerika Asien Totalt Miljontal Källa: UN-habitat, I sina senaste rapporter uppger även FNs specialrapportör för bostadsfrågor, Miloon Kothari, att drygt en miljard människor i världen saknar en värdig bostad. Tidigare har han dock angett en högre siffra och då speciellt nämnt att på landsbygden bor närmare en miljard människor i hus som inte är godtagbara. Dock utan att ange hur han kommit fram till detta eller vad han betecknar som landsbygd. Beskrivningen ovan innebär att det verkliga antalet människor som saknar värdig bostad sannolikt är högre än en miljard. Kanske 1,5 miljarder eller ännu mer. Men bristen på enhetliga definitioner gör det omöjligt att slå fast någon mer exakt siffra. Både UN-habitat och specialrapportören bedömer att omkring hundra miljoner människor i världen är helt hemlösa. Bostadssituationen har nära samband med tillgången till rent vatten och sanitet. FNs arbetsgrupp för vatten och sanitet beräknar att 1,1 miljarder människor i utvecklingsländerna saknar rent dricksvatten och att 2,6 miljarder människor lever under bristfälliga sanitära förhållanden. Arbetsgruppen uppskattar att dessa brister leder till att omkring barn per dag dör. 2 Enligt UN-habitat är framtidsutsikterna ännu mörkare än den aktuella situationen. Om inget görs kommer antalet invånare i slumområden att ha ökat till närmare 1,6 miljarder år Världens kåkstäder beräknas alltså växa med miljoner människor årligen. Det motsvarar mer än ett halvt Uppsala per dag. Bostäder på landsbygden - en glömd fråga Bor landsbygdens invånare bra? Efter en snabb läsning av policydokument och skrifter från FN-organ, bilaterala biståndsgivare och enskilda organisationer skulle man kunna tro att så är fallet. Analyser och strategier refererar till urbana områden medan bostadssituationen på landsbygden sällan nämns. Men så är det förstås inte. Boendet för landsbygdens fattiga lämnar lika mycket i övrigt att önska som städernas överbefolkade kåkstäder. Istället finns andra faktorer som gör att boendet på landsbygden förbises. En sådan är att enstaka skjul i kanten av ett majsfält eller på en bergssluttning gör ett mindre spektakulärt intryck än Rios favelas, där husen nästan verkar stå ovanpå varandra, raderna av grå skjul utanför Kapstaden eller trångboddheten i Indiens kåkstäder. Det ligger därför närmare till hands att fokusera på storstädernas situation. På grund av problemens koncentration är det också lättare att nå många människor där. Detta behöver inte innebära att de faktiska insatserna är helt inriktat på boendet i städer. Många biståndsgivare bedriver även verksamhet i mindre samhällen och på landsbygden. Det visar inte minst rader av goda exempel som finns på UN-habitats hemsida. Även svenska Sidas stöd till bostadsbyggande och 4

7 Hem ljuva hem bostadsförbättringar når både fattigområden i storstäder och mindre städer och samhällen. Ett annat skäl till inriktningen på urbana områden är att det är mer naturligt att människor i städernas fattigområden organiserar sig kring problem som hänger samman med boendet och boendemiljön eftersom det främst är dessa frågor de har gemensamt. På landsbygden delar däremot ofta en stor del av människorna i byn samma typ av arbete, vare sig det handlar om jordbruk, fiske eller något annat. Bevattning, bättre redskap eller andra frågor som är kopplade till arbetet blir därmed en gemensam angelägenhet och biståndsgivarna kan ta fasta på detta i sitt stöd till landsbygdsutveckling. Bostadssituationen förväntas människor själva ta itu med när och om deras inkomster ökar. Bättre bostäder kan ofta åstadkommas med individuella lösningar medan bostadsförbättringar i urbana områden för det mesta ställer krav på politiska beslut och kollektiv organisering. Men framför allt fokuserar FN-organ och andra som arbetar med de fattigas boendesituation på städerna eftersom befolkningsökningen sker där. Att undvika detta är varken möjligt eller önskvärt; andelen sysselsatta inom jordbruket kommer att fortsätta minska och inget land i världen har uppnått en hållbar ekonomisk utveckling utan urbanisering, resonerar experterna på området. 3 Andel av den fattiga urbana befolkningen som saknar tillgång till rinnande vatten, toalett, elektricitet, 2004 (%) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Rinnande vatten saknas Spolande toalett saknas Elektricitet saknas Alla tre faciliteter saknas Norra Afrika Afrika söder om Sahara Sydöstra Asien Södra, centrala, västra Asien Latinamerika Källa: Hewett, Montgomery (2004), Powerty and public services in Developing-Country Cities, Population Council, New York. 5

8 Kooperation Utan Gränser Bättre bostäder ett millenniemål År 2000 antog FN den så kallade Millenniedeklarationen. Det är en dagordning för global utveckling som samtliga FNs medlemsländer kommit överens om. Deklarationen innehåller bland annat ett antal konkreta åtaganden som är uppdelade i åtta mål, de så kallade millenniemålen. Det mest uppmärksammade av dem är att andelen människor i världen som lever i extrem fattigdom 4 ska halveras till år Mål sju handlar om hållbar miljö. Det är i sin tur uppdelat i ett antal delmål varav ett delmål 11 tar upp bostadsfrågan. Enligt detta delmål ska avsevärda förbättringar för minst hundra miljoner sluminvånare uppnås till år Även delmål 10 har direkt koppling till bostadssituationen. Detta mål säger att andelen människor i världen utan tillgång till rent dricksvatten och acceptabla sanitära förhållanden ska halveras fram till år UN-habitat har beslutat att delmål 11 ska följas upp med hjälp av fem indikatorer, som även inkluderar vatten och sanitet: En varaktig bostad, byggd på säker plats och av sådana material att det skyddar mot regn och kyla. Besittningsskydd, antingen i form av lagfart eller annat skydd mot avhysning med tvång. Tillgång till rent dricksvatten till rimligt pris och utan orim lig ansträngning för att hämta det. Adekvata sanitära förhållanden, till exempel toaletter som delas av ett rimligt antal människor. Tillräckligt utrymme, innebärande att inte mer än två personer behöver sova i varje rum. Bostäder som inte uppfyller ett eller flera av dessa fem kriterier betecknas som slum. Skillnad på fattigdom i storstäder och på landsbygd De fattigdomsberäkningar som internationella organ och inhemska regeringar ofta använder för att definiera och mäta urban fattigdom är missvisande, konstaterar International Institute for Environment and Development (IIED) 6 i en rapport från Undersökningarna tar inte hänsyn till att levnadsomkostnaderna är högre i städer, framför allt i större städer. De underskattar där med både omfattningen och djupet av den urbana fattigdomen, konstaterar rapportens författare. Även Sida framhåller att fattigdomen i städerna skiljer sig från den på landsbygden. Den viktigaste skillnaden är att den som är fattig i en stad är helt beroende av kontanter för sin överlevnad. Mat, bränsle, vatten och bostad kostar pengar och är ofta dyrare än på landsbygden. Långa resvägar innebär dyra transportkostnader. Eftersom fattigdomen ser olika ut i städer och på landsbygd måste även biståndsinsatserna göra det, understryker Sida. En genomgång av närmare 25 länders nationella strategier för att minska fattigdomen (Poverty Reduction Strategy Papers, PRSP) 8 visar dock att dessa sällan skiljer mellan fattigdom i städer och på landsbygd. I många länder används samma sätt att beräkna fattigdom i städer och på landsbygd, 9 utan hänsyn till de högre inkomster som behövs för att undvika fattigdom i städerna. Några av strategierna använder också avstånd till service som ett mått på fattigdom utan hänsyn till om vattenpumparna eller sjukhuset verkligen fungerar och om det finns avgifter eller andra begränsningar som gör att människor i kåkstäderna inte kan använda dem. 6

9 Hem ljuva hem Under våren 2005 pågick en livlig debatt om delmål 11. UN-habitat framhöll att målet är alltför lågt satt. Även om avsevärda förbättringar för hundra miljoner sluminvånare uppnås kommer världens kåkstäder att ha växt med nästan en halv miljard människor till år UN-habitat argumenterade för en revidering av målet så att det istället skulle slå fast att antalet människor som lever i slumområden ska halveras till år Ett sådant mål skulle också vara lättare att konkretisera i varje enskilt land. Även FNs arbetsgrupp för delmål 11 ansåg att målet skulle ändras till att såväl omfatta förbättringar för minst 100 miljoner sluminvånare som att förhindra uppkomsten av nya kåkstäder. 5 EU och USA motsatte sig emellertid alla revideringar och menade att om man accepterade förändringar av ett av delmålen skulle man öppna för debatt om de andra målen också. Därmed skulle millenniemålens betydelse som globalt etablerade riktmärken för utvecklingssamarbetet riskera att gå förlorade. I och med detta föll förslagen om en ändring av delmål 11. Vi kommer att ta fasta på att målet talar om att förbättra för minst hundra miljoner sluminvånare. Vi ska också försöka få länderna att anta nationella mål. Detta tycker jag att vi fått visst gehör för redan, säger Lars Reuterswärd, en av UN-habitats biträdande chefer. 7

10 Kooperation Utan Gränser Bostad en mänsklig rättighet En bra bostad är inte bara en fråga om utveckling, livskvalitet och värdighet utan också en mänsklig rättighet. Flera av de internationella deklarationer och konventioner som utgör den så kallade folkrätten tar upp rätten till bostad. FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 slår fast att alla har rätt till en fullgod levnadsstandard för sig själv och sin familj, inklusive mat, kläder, bostad och medicinsk vård Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter tar också upp rätten till bostad. 10 Konventionens artikel 11 säger att de stater som ratificerat den erkänner rätten för alla till en adekvat levnadsstandard för sig själv och sin familj, inklusive mat, kläder och bostad / / Staterna ska vidta lämpliga åtgärder för förverkligandet av denna rätt Konventionen om eliminering av alla former av diskriminering av kvinnor kräver att länder särskilt ska sträva efter att kvinnor på landsbygden inte diskrimineras och har acceptabla levnadsförhållanden, särskilt vad gäller bostäder, vatten, sanitet och elektricitet. Konventionen om barnets rättigheter kräver att stater ska vidta lämpliga åtgärder för att stödja föräldrar och andra ansvariga för barnet när det gäller uppfyllandet av rätten till en fullgod levnadsstandard och, vid behov, bidra materiellt, särskilt avseende nutrition, kläder och bostad. Rätten till bostad är en förutsättning för uppfyllandet av flera andra mänskliga rättigheter, till exempel rätten till hälsa, en god närmiljö, personlig säkerhet och privatliv. Enligt WHO är bostaden den enskilda faktor som har störst betydelse för människors sjuklighet. Länder som har ratificerat konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska rapportera om vad de gjort för att uppfylla den vart femte år. Även kvinnokonventionen och barnkonventionen, är kopplade till en skyldighet för de länder som ratificerat dem att regelbundet rapportera om sina framsteg för att efterleva konventionerna. Ett problem med rapporteringen är emellertid att få länder samlar in statistik om bostadssituationen och därmed saknar grundläggande fakta om hur stora problemen är och vilka som berörs. Avhysningar ett brott mot mänskliga rättigheter Bulldozrarna kommer ofta i gryningen. Under öronbedövande larm banar de sig väg uppför kullar och längs leriga vägar. I bästa fall ges kåkstädernas invånare några timmar för att samla ihop sina ägodelar. Sedan börjar rivningen av deras hem. Medan dammet ryker och barnen gråter kan invånarna bara maktlöst se på när de enkla husen raseras. Miljontals sluminvånare i Afrika, Asien och Latinamerika har upplevt denna situation. Kåkstäderna rivs därför att marken de ligger på är värdefull och behövs för andra ändamål eller för att de anses fula och störande för bilden av staden. "Upprensningskampanj" i Zimbabwe Det senaste exemplet på storskaliga avhysningar är de som genomförts av Zimbabwes regering under våren Denna så kallade upprensningskampanj beräknas ha gjort personer hemlösa och motiverades med att de gatustånd och bostäder som revs var illegala. Bland dem som drabbades fanns medlemmar i Housing People of Zimbabwe som är Kooperation Utan Gränsers samarbetsorganisation när det gäller bostadsprojekt i landet. Avhysningarna har fått skarp kritik av UN-habitats chef, Anna Tibaijuka. Den har också fördömts av FNs specialrapportör för bostadsfrågor, Miloon Kothari, som påpekat att påtvingade avhysningar är ett brott mot konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, vilken Zimbabwe har ratificerat. Om avhysningar trots allt genomförs ska skälen vara mycket starka och de drabbade måste erbjudas annat boende och kompensation. Även om omfattningen överträffar andra liknande rivningar under senare år är händelserna i Zimbabwe inte något isolerat fall. Specialrapportören har kritiserat avhysningar i bland annat Peru och Afghanistan. I Indiens huvudstad, Delhi, bedömer han att närmare personer fått sina hem rivna under de senaste tre åren. 8

11 Hem ljuva hem Från Vancouver till Istanbul Ett par stora FN-konferenser har handlat om bostadssituationen i världen. De har bidragit till ett ökat intresse för bostadsfrågan och till att biståndsmedel avsatts till insatser av olika slag. Den första bostadskonferensen hölls i Vancouver i Kanada Trots att närmare 30 år gått är de principer som slogs fast i konferensens slutdeklaration fortfarande giltiga. I Vancouver-deklarationen konstateras att en godtagbar bostad är en grundläggande mänsklig rättighet och att det är regeringars skyldighet att verka för att den uppfylls för alla. I första hand ska åtgärder inriktas på de mest utsatta grupperna. Stödet kan ges i form av program för självhjälp och andra insatser som bygger på de boendes gemensamma agerande. 11 I andra avseenden märks det att tiden gått. I en av Vancouverdeklarationens artiklar sägs att regeringarna bör sträva efter att minska skillnader i levnadsstandard och möjligheter mellan urbana områden och landsbygd. På den internationella nivån bör detta motsvaras av ansträngningar som syftar till att minska skillnader mellan länder inom ramen för den nya ekonomiska världsordningen, ett begrepp som snabbt försvann från den internationella agendan. År 1987 proklamerades av FN som det internationella året för bostadslösa. Det blev upptakten till formulerandet av en global strategi för bostäder som sedan antogs av FNs generalförsamling. Det övergripande mål som lades fast var att alla människor skulle ha en godtagbar bostad år Enligt strategin är det staternas ansvar att det finns lagstiftning och annan reglering av bostadsmarknaden men inte att bygga husen. Enskilda organisationers och de boendes egna organisationers roll framhålls. År 1996 var det dags för nästa FN-konferens om bostäder, den här gången i Istanbul, Turkiet. I slutdeklarationen, The Habitat Agenda, hade den ambitiösa tidtabellen från den globala strategin tonats ner. Som följd av och 90-talens skuldkris och ekonomiska åtstramningar hade många utvecklingsländer drabbats av en djup ekonomisk nedgång som bland annat lett till alarmerande försämringar på bostadsområdet. I The Habitat Agenda bekräftade emellertid statsöverhuvuden och regeringsdelegationer sitt tidigare åtagande om en godtagbar bostad för alla. Länderna skulle sträva efter att mobilisera ekonomiska resurser, både på nationell och internationell nivå och från offentliga såväl som privata källor. Decentralisering skulle främjas och regeringarna skulle särskilt beakta eftersatta och sårbara grupper. Fem år efter mötet i Istanbul var det dags för FNs generalförsamling att följa upp genomförandet av The Habitat Agenda. Generalförsamlingen konstaterade att det fanns ett stort glapp mellan åtagandena i denna och den politiska viljan att genomföra dem. Den beklagade också att biståndet till bostäder och boendemiljö inte ökat nämnvärt sedan Generalförsamlingen slog emellertid fast att åtagandena från Istanbul skulle fortsätta att vara grunden för ansträngningarna att förse alla människor i världen med en värdig bostad. Vikten av ett integrerat synsätt för att åstadkomma bättre boendemiljöer framhölls. Det innebar att bland annat arbetslöshet, brist på grundläggande service och kvinnors, barns och andra marginaliserade gruppers situation skulle beaktas. En nyhet var att vikten av god samhällsstyrning, det vill säga en ansvarig, öppen och effektiv utövning av den politiska makten på nationell och kommunal nivå, underströks. Vidare framhölls att effekterna av hiv/aids för bostadssituationen måste beaktas. 9

12 Kooperation Utan Gränser Aktuella frågor: Lagfart, finansiering och kommuners ansvar För år sedan gick bostadsprojekt i utvecklingsländerna ofta ut på att bygga ett antal hus på ett avsides beläget markområde och flytta familjer från fattigområden dit. Inte sällan blev husen så dyra att målgruppen för insatserna tvingades överge sina nya bostäder. De fattiga var därmed snart tillbaka i kåkstäderna och istället flyttade medelklassen in. Det var också vanligt att de nya bostadsområdena saknade infrastruktur, hade dåliga kommunikationer och låg så långt ifrån städernas centra att inkomstmöjligheter saknades. Konflikter uppstod, kriminalitet bredde ut sig och många av de nya områdena förslummades. Det händer fortfarande att biståndsgivare finansierar bostadsområden som påminner om denna beskrivning. I Honduras lär det finnas områden som byggdes efter orkanen Mitch 1998 som övergetts av majoriteten av de boende därför att det inte finns vatten, transportmöjligheter och annan infrastruktur. Men för det mesta tillämpas numer en helhetssyn i insatser för urban utveckling. Bostadsfrågan handlar om mycket mer än att bygga hus. Människorna i kåkstäderna, de sociala nätverk som finns där och de inkomstmöjligheter som invånarna redan har är viktiga resurser i insatserna. Härmed gäller det inte i första hand om att flytta de människor som bor undermåligt utan om att förbättra de områden där de redan finns. Organisering av och information till de berörda är av avgörande betydelse. Kvinnors deltagande och deras lika ägande- och arvsrätt är av avgörande vikt praktisk erfarenhet visar att det oftast är kvinnor som är drivande i bostadsprojekten. Även ensamstående kvinnor är ofta beredda att göra enorma uppoffringar för att få en värdig och trygg bostad för sig själva och sina barn. Lagfart eller åtminstone ett rimligt säkert besittningsskydd är nödvändigt för att det ska vara meningsfullt för såväl de boende som utomstående finansiärer att satsa på området. Lagfarten kan också vara viktig därför att den ger de boende möjlighet att belåna sina hus. Men för att ordna lagfart krävs inte sällan tid, pengar och kännedom om de byråkratiska procedurerna. Vidare behövs långsiktigt hållbara sätt att finansiera de nya bostäderna; med hjälp av eget sparande, statliga subventioner i den mån sådana finns eller biståndsfinansierade lån och bidrag eller en kombination av dessa former. I länder där statliga bostadssubventioner saknas är det svårt att satsa på nya, lånefinansierade hus för de sämst ställda. Kostnaderna för räntor och amorteringar blir alltför betungande. Där försöker istället många biståndsgivare utveckla arbetssätt som tar fasta på människors traditionella sätt att förbättra sitt boende genom att successivt bygga ut och förbättra sina hus. Statliga bostadssubventioner för låginkomsttagare kan förefalla vara lösningen på de fattigas bostadsproblem i utvecklingsländerna. Men i många länder där subventioner införts är det långt ifrån så; subventionerna kan plötsligt utebli på grund av ändrade politiska prioriteringar eller därför att statskassan är tom, hög inflation urholkar värdet och utbetalningarna försenas ofta. Ett annat problem är att byggpriserna tenderar att öka om subventioner finns. En viktig fråga är hur vatten, sophantering och annan infrastruktur kan ordnas. Hittills har utvecklingsländernas investeringar i urban infrastruktur ofta gått till att täcka behoven där de mer välbärgade bor. Men även om resurserna fördelas mer rättvist är de otillräckliga. Ämnet togs upp av Brasiliens dåvarande minister för stadsfrågor, Olivio Dutra, vid World Otryggt boende drabbar kvinnor Så långe bostadsfrågan funnits på det internationella utvecklingssamarbetets agenda har kvinnors utsatthet diskuterats. På grund av huvudansvaret för barn och hushållssysslor är kvinnor ofta mer beroende av en väl fungerande och trygg bostad, rent vatten och acceptabla sanitära förhållanden än män. Vanligtvis är det också kvinnor som försöker dryga ut familjens inkomster med någon form av försäljning eller hantverksproduktion från bostaden. Ändå är det fortfarande så att kvinnor i större utsträckning än män saknar en säker bostad. Om ägandefrågan är formellt reglerad är det i regel mannen som står som ensam ägare till huset. På grund av luckor i lagstiftningen eller brist på vilja att genomdriva existerande lagar riskerar kvinnor också att bli utkörda från hemmet vid skilsmässa eller om mannen dör. Fattigdom liksom krig och väpnade konflikter förvärrar kvinnornas situation ytterligare. De som bor i enkla skjul har svårare att skydda sig mot våld och övergrepp. Tvingas de på flykt har de inga papper på att bostaden är deras och riskerar därmed att den tagit över av någon annan vid återkomsten. 10

13 Hem ljuva hem Urban Forum 12 i Barcelona, Spanien, i september Han konstaterade att det behövs enorma resurser för att förse Brasiliens fattiga med bostäder, vatten och avlopp. Den privata sektorn kan inte förväntas täcka behovet, de boende själva har inte råd och staten saknar tillräckliga resurser. Istället pläderade ministern för nya och kreativa lösningar som skulle göra det möjligt för Brasilien att satsa på vatten och sanitet i fattigområden och betrakta detta som en investering, inte som en utgift - och därmed inte riskera kritik från Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF) för ökat budgetunderskott och skuldsättning. Motsättningen mellan behoven av infrastruktur å ena sidan och finansmarknadernas krav på återhållsamhet med offentliga resurser å den andra har också tagits upp av andra medelinkomstländer som Kina och Sydafrika. 13 Även UN-habitat har uppmärksammat problemet och försöker bland annat få tillgång till resurser från pensionsfonder för slumförbättringar och andra investeringar i boendemiljön. I och med att frågor om stadsplanering och infrastruktur i ökande utsträckning ses som kommunernas ansvarsområde får stat och kommuners sätt att sköta sina åligganden, så kallad god samhällsstyrning, och decentralisering allt större vikt när det handlar om boende och urban utveckling. Att kommunerna har reell makt, resurser och kompetens är viktigt, både för snabbheten och effektiviteten i genomförandet av insatser och för att förhindra att pengar försvinner på grund av korruption. Andra frågor som tillhör helhetsbilden är hur den privata sektorn ska kunna förmås att engagera sig i de fattigas bostadsproblem. Kina som satsar avsevärda resurser på bostäder för den växande stadsbefolkningen har infört statliga bidrag till byggföretag som engagerar sig i byggandet av bostäder för låginkomsttagare. Vad gäller det civila samhället handlar det dels om att engagera de boendes egna organisationer, dels om att ta vara på kunskap och resurser hos större enskilda organisationer, både inhemska och utländska. Många av de sistnämnda har lång erfarenhet som kommunerna kan ha nytta av men de kan också ha varit vana att vara ensamma aktörer och därmed ha svårt att underordna sig kommunerna och deras valda organ när den vill ta ett större ansvar för invånarnas bostadssituation. 11

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Hej! Latinamerikagrupperna

Hej! Latinamerikagrupperna B Detta kuvert ar viktigare an det andra du brukar få Hej! Vet du att mycket information om dina framtida pensionspengar inte står med i det där andra orange kuvertet? Information som är viktig. Som att

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om bistånd och utveckling - Från missionärsverksamhet till biståndindustri - Biståndets roll

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Myndigheter förnekar tvångsvräkningar I Kambodja tvångsvräker myndigheterna fattiga människor i utvecklingens namn. På senare år har antalet markkonflikter,

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH Vad tänker du på när du hör ordet Afrika? Bilder av Afrika I filmen Citizen Oketch får vi följa med George och Esther Oketch och deras fyra barn i vardagen i ett slumområde

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 , VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 Internationella Juristkommissionen - Svenska Avdelningen V E R K S A M H E T S P L A N 2011-2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Övergripande och långsiktiga uppdrag... 3 Målgrupper...

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Vi behöver tänka nytt. Eller gammalt, fast med nya förtecken. Det anser Rune Elofsson, arkitekt

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Rådet för Mänskliga Rättigheter

Rådet för Mänskliga Rättigheter Rådet för Mänskliga Rättigheter I. Säkerställa alla barns rätt till utbildning, utan diskriminering Bakgrund FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna Artikel 26 Var och en har rätt till utbildning.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Internationellt program

Internationellt program Internationellt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på vad som skapar en globalt hållbar värld

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat.

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 5 teman: Utvecklingssamarbete / bistånd Handelsavtal Klimat och miljö Globala rättvisefrågor Mänskliga rättigheter Är partierna överens om någonting? Sverige bör arbeta

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det Vad är svenskt bistånd och utvecklingssamarbete? Sverige arbetar med både kortsiktigt humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete.

Läs mer

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare När Barnkonventionen blir lag Förberedande frågor till beslutsfattare Snart är Barnkonventionen lag Regeringen har gett besked om att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Den här foldern är till för

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

Barnkonventionen i korthet

Barnkonventionen i korthet Barnkonventionen i korthet Vad är barnkonventionen? Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter. Fram till idag har 192 stater anslutit sig till Barnkonventionen.

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Vatten och Energi: ömsesidigt beroende Vatten för energi Vattenkraft Termoelektrisk kylning Drift av kraftverk och transmission Bränsle utvinning och raffinering Bränsleproduktion

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

PM En skola för alla. Sundbyberg 2014-12-16. Till Utbildningsminister Gustaf Fridolin

PM En skola för alla. Sundbyberg 2014-12-16. Till Utbildningsminister Gustaf Fridolin Sundbyberg 2014-12-16 Till Utbildningsminister Gustaf Fridolin PM En skola för alla Hemmasittande barn i skolan Hemmasittande barn i skolan är ett komplext och växande problem som omfattar många elever

Läs mer

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA 1 MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA Vid mitten av 1700-talet när folkbokföringen infördes

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer