Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005"

Transkript

1 Hem ljuva hem Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005

2 Stockholm, oktober 2005 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE Stockholm, Sweden Besöksadress: S:t Göransgatan 160 A, Stockholm Tfn +46(0) , Research och texter Agneta Gunnarsson Fotografier Sidan 3 och 22: Johan Carlson Sidan 7: Gustaf Thunqvist Sidan 11 och 21: Julian Beukes Sidan 20: Miguel Alvarez Redaktörer Moa Arnberg och Björn Lindh Layout Pia Nygren Carlsson, Reklambilder AB Denna rapport är producerad med stöd från Sida, som dock inte har något inflytande över innehållet. Tryck: Klippan ISBN

3 Förord Det är nu snart 60 år sedan världens ledare i FNs deklaration om mänskliga rättigheter slog fast att en bostad är en mänsklig rättighet. Sedan dess har bostadsfrågan avhandlats på en rad världskonferenser. Trots det växer världens slumområden och mer än en miljard människor saknar ett värdigt boende och runt 100 miljoner är helt och hållet utan bostad. Verkligheten visar att de globala bostadsfrågorna inte har tagits på tillräckligt stort allvar. De politiska ledare som år 2000 antog FNs millenniedeklaration satte upp ambitiösa målsättningar om att halvera svält och hunger till Men på bostadsområdet innehåller millenniedeklarationen ett mål som är så lågt satt att även om det uppnås skulle det innebära att det år 2015 finns en halv miljard fler sluminvånare än i dag. En trygg bostad ger tak över huvudet, möjlighet att skydda sig mot kyla och skydd mot brottslighet och övergrepp. Men det är också mycket annat i livet som påverkas av standarden på bostaden. Osunda bostäder, med jordgolv och utan rent dricksvatten eller toaletter, innebär att barn växer upp ständigt sjuka. Trångboddhet gör det omöjligt att koncentrera sig på läxläsningen och skapar konflikter inom familjen. Bostaden är också mycket mer än bara tak över huvudet. Det handlar om hela boendemiljön; lekparker, gemensamhetslokaler, gemenskap grannar emellan och att våga vistas utomhus utan rädsla för att bli rånad eller slagen. I Kooperation Utan Gränser har vi tagit fram rapporten Hem ljuva hem i syfte att bidra till att de globala bostadsfrågorna får den uppmärksamhet de faktiskt förtjänar. Vi beskriver situationen på ett övergripande plan och vilka aktörerna är inom den globala bostadsvärlden. En viktig slutsats är att bostadsproblem i fattiga länder inte alls bara handlar om situationen i städerna. Situationen på landsbygden är lika alarmerande, vilket knappast alls uppmärksammas i den internationella debatten. Avslutningsvis presenterar vi en lista med krav som vi vill se uppfyllda för att världens fattiga inom en rimlig framtid ska få en godtagbar boendestandard. Men vi ställer inte bara krav på andra, utan lovar även att vi inom Kooperation Utan Gränser ska göra mer än vad vi gör i dag. Vi är den enda svenska enskilda organisationen som prioriterar stöd till bostadsbyggande. Utifrån vårt grundkoncept om att hjälpa fattiga bekämpa fattigdomen arbetar vi i tre världsdelar för att stödja människor som gått samman i kooperativa föreningar för att gemensamt bygga sig bort från osunda skjul och ruckel. Det är ett bistånd som inte passiviserar utan tvärtom bygger på att mottagarna själva är aktiva. Den typen av bostadsprojekt skapar värden som inte uppkommer i projekt där bostäder överlämnas som gåvor. Den kooperativa modellen ger till exempel självkänsla, gemenskap och demokratisk skolning. Inom Kooperation Utan Gränser tänker vi utveckla vårt bistånd för att hjälpa fler. Våra projekt tjänar också som exempel på nödvändigheten av att mer görs för att ge fattiga människor en värdig bostad. Men våra insatser kan inte hjälpa fler än en bråkdel av de som skulle behöva vårt stöd. Björn Lindh Kommunikationschef Kooperation Utan Gränser

4 Innehåll Förord 1 Innehåll 2 Den globala bostadssituationen 3 Bättre bostäder ett milleniemål 6 Bostad en mänsklig rättighet 8 Från Vancouver till Istanbul 9 Aktuella frågor: Lagfart, finansiering och kommuners ansvar 10 Aktörer på den internationella scenen 12 Bostadsfrågan och Sveriges utvecklingssamarbete 15 Kooperation Utan Gränser och bostadsfrågan 18 Kooperation Utan Gränsers åsikt 22 Referenser 23 Noter 24

5 Den globala bostadssituationen Hem ljuva hem Minst en miljard människor i världen saknar en värdig bostad. De bor i skjul av korrugerad plåt och brädlappar som blir heta som bakugnar när det är varmt och iskalla när kylan kommer. Fukt tränger in genom otäta väggar och vattnet sköljer över jordgolven under regnperioden. Husen har varken rent vatten eller avlopp. Elektricitet fungerar bara då och då. Trångboddheten är stor; åtta-tio personer måste ofta tränga ihop sig i ett skjul på 15 kvadratmeter. Många av kåkstäderna ligger på branta sluttningar och i andra områden med hög risk att drabbas av översvämningar, jordbävningar och andra naturkatastrofer. Fukt, förorenat vatten och öppna, stinkande avloppsdiken innebär att sjukdomar frodas. Bristen på utrymme gör det svårt för barnen att göra sina läxor och bidrar till våld och familjekonflikter. Ägandeförhållandena till marken är oklara vilket innebär att människorna när som helst kan tvingas flytta. Det blir därför meningslöst att försöka förbättra husen och omöjligt att ta ett litet lån för att köpa cement eller taktegel. Beskrivningen ovan är förstås en generalisering men de brister som nämns ingår alla i FNs definition (se nedan) av så kallad slumbebyggelse. Uppgifterna om hur många människor i världen som enligt dessa kriterier saknar en värdig bostad varierar. Statistiken från många länder är mycket bristfällig. Ofta finns dessutom ingen information om exakt vad som avses, till exempel om boendesituationen både i urbana områden och på landsbygd räknas in i siffrorna och vad som i så fall betecknas som urbana områden. Ytterligare en svårighet är att det inte finns någon internationellt överenskommen definition av vad som är urbana områden 1 respektive landsbygd och att olika länder därför räknar på olika sätt. Den siffra som oftast används är att cirka en miljard människor lever i slumområden. Den baseras på beräkningar från FNs specialorgan för bostadsfrågor, United Nations Human Settlements Programme (UN-habitat). Beräkningarna är från år 2001 och avser så kallade urbana områden. Enligt UN-habitats uppgifter bodde då 924 miljoner människor i slumområden, därav drygt en halv miljard i Asien, 190 miljoner i Afrika och 130 miljoner i Latinamerika. 3

6 Kooperation Utan Gränser Population i slumområden, världen (baserad på årlig bef.ökning i slumområden ) Europa och Nordamerika Afrika Latinamerika Asien Totalt Miljontal Källa: UN-habitat, I sina senaste rapporter uppger även FNs specialrapportör för bostadsfrågor, Miloon Kothari, att drygt en miljard människor i världen saknar en värdig bostad. Tidigare har han dock angett en högre siffra och då speciellt nämnt att på landsbygden bor närmare en miljard människor i hus som inte är godtagbara. Dock utan att ange hur han kommit fram till detta eller vad han betecknar som landsbygd. Beskrivningen ovan innebär att det verkliga antalet människor som saknar värdig bostad sannolikt är högre än en miljard. Kanske 1,5 miljarder eller ännu mer. Men bristen på enhetliga definitioner gör det omöjligt att slå fast någon mer exakt siffra. Både UN-habitat och specialrapportören bedömer att omkring hundra miljoner människor i världen är helt hemlösa. Bostadssituationen har nära samband med tillgången till rent vatten och sanitet. FNs arbetsgrupp för vatten och sanitet beräknar att 1,1 miljarder människor i utvecklingsländerna saknar rent dricksvatten och att 2,6 miljarder människor lever under bristfälliga sanitära förhållanden. Arbetsgruppen uppskattar att dessa brister leder till att omkring barn per dag dör. 2 Enligt UN-habitat är framtidsutsikterna ännu mörkare än den aktuella situationen. Om inget görs kommer antalet invånare i slumområden att ha ökat till närmare 1,6 miljarder år Världens kåkstäder beräknas alltså växa med miljoner människor årligen. Det motsvarar mer än ett halvt Uppsala per dag. Bostäder på landsbygden - en glömd fråga Bor landsbygdens invånare bra? Efter en snabb läsning av policydokument och skrifter från FN-organ, bilaterala biståndsgivare och enskilda organisationer skulle man kunna tro att så är fallet. Analyser och strategier refererar till urbana områden medan bostadssituationen på landsbygden sällan nämns. Men så är det förstås inte. Boendet för landsbygdens fattiga lämnar lika mycket i övrigt att önska som städernas överbefolkade kåkstäder. Istället finns andra faktorer som gör att boendet på landsbygden förbises. En sådan är att enstaka skjul i kanten av ett majsfält eller på en bergssluttning gör ett mindre spektakulärt intryck än Rios favelas, där husen nästan verkar stå ovanpå varandra, raderna av grå skjul utanför Kapstaden eller trångboddheten i Indiens kåkstäder. Det ligger därför närmare till hands att fokusera på storstädernas situation. På grund av problemens koncentration är det också lättare att nå många människor där. Detta behöver inte innebära att de faktiska insatserna är helt inriktat på boendet i städer. Många biståndsgivare bedriver även verksamhet i mindre samhällen och på landsbygden. Det visar inte minst rader av goda exempel som finns på UN-habitats hemsida. Även svenska Sidas stöd till bostadsbyggande och 4

7 Hem ljuva hem bostadsförbättringar når både fattigområden i storstäder och mindre städer och samhällen. Ett annat skäl till inriktningen på urbana områden är att det är mer naturligt att människor i städernas fattigområden organiserar sig kring problem som hänger samman med boendet och boendemiljön eftersom det främst är dessa frågor de har gemensamt. På landsbygden delar däremot ofta en stor del av människorna i byn samma typ av arbete, vare sig det handlar om jordbruk, fiske eller något annat. Bevattning, bättre redskap eller andra frågor som är kopplade till arbetet blir därmed en gemensam angelägenhet och biståndsgivarna kan ta fasta på detta i sitt stöd till landsbygdsutveckling. Bostadssituationen förväntas människor själva ta itu med när och om deras inkomster ökar. Bättre bostäder kan ofta åstadkommas med individuella lösningar medan bostadsförbättringar i urbana områden för det mesta ställer krav på politiska beslut och kollektiv organisering. Men framför allt fokuserar FN-organ och andra som arbetar med de fattigas boendesituation på städerna eftersom befolkningsökningen sker där. Att undvika detta är varken möjligt eller önskvärt; andelen sysselsatta inom jordbruket kommer att fortsätta minska och inget land i världen har uppnått en hållbar ekonomisk utveckling utan urbanisering, resonerar experterna på området. 3 Andel av den fattiga urbana befolkningen som saknar tillgång till rinnande vatten, toalett, elektricitet, 2004 (%) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Rinnande vatten saknas Spolande toalett saknas Elektricitet saknas Alla tre faciliteter saknas Norra Afrika Afrika söder om Sahara Sydöstra Asien Södra, centrala, västra Asien Latinamerika Källa: Hewett, Montgomery (2004), Powerty and public services in Developing-Country Cities, Population Council, New York. 5

8 Kooperation Utan Gränser Bättre bostäder ett millenniemål År 2000 antog FN den så kallade Millenniedeklarationen. Det är en dagordning för global utveckling som samtliga FNs medlemsländer kommit överens om. Deklarationen innehåller bland annat ett antal konkreta åtaganden som är uppdelade i åtta mål, de så kallade millenniemålen. Det mest uppmärksammade av dem är att andelen människor i världen som lever i extrem fattigdom 4 ska halveras till år Mål sju handlar om hållbar miljö. Det är i sin tur uppdelat i ett antal delmål varav ett delmål 11 tar upp bostadsfrågan. Enligt detta delmål ska avsevärda förbättringar för minst hundra miljoner sluminvånare uppnås till år Även delmål 10 har direkt koppling till bostadssituationen. Detta mål säger att andelen människor i världen utan tillgång till rent dricksvatten och acceptabla sanitära förhållanden ska halveras fram till år UN-habitat har beslutat att delmål 11 ska följas upp med hjälp av fem indikatorer, som även inkluderar vatten och sanitet: En varaktig bostad, byggd på säker plats och av sådana material att det skyddar mot regn och kyla. Besittningsskydd, antingen i form av lagfart eller annat skydd mot avhysning med tvång. Tillgång till rent dricksvatten till rimligt pris och utan orim lig ansträngning för att hämta det. Adekvata sanitära förhållanden, till exempel toaletter som delas av ett rimligt antal människor. Tillräckligt utrymme, innebärande att inte mer än två personer behöver sova i varje rum. Bostäder som inte uppfyller ett eller flera av dessa fem kriterier betecknas som slum. Skillnad på fattigdom i storstäder och på landsbygd De fattigdomsberäkningar som internationella organ och inhemska regeringar ofta använder för att definiera och mäta urban fattigdom är missvisande, konstaterar International Institute for Environment and Development (IIED) 6 i en rapport från Undersökningarna tar inte hänsyn till att levnadsomkostnaderna är högre i städer, framför allt i större städer. De underskattar där med både omfattningen och djupet av den urbana fattigdomen, konstaterar rapportens författare. Även Sida framhåller att fattigdomen i städerna skiljer sig från den på landsbygden. Den viktigaste skillnaden är att den som är fattig i en stad är helt beroende av kontanter för sin överlevnad. Mat, bränsle, vatten och bostad kostar pengar och är ofta dyrare än på landsbygden. Långa resvägar innebär dyra transportkostnader. Eftersom fattigdomen ser olika ut i städer och på landsbygd måste även biståndsinsatserna göra det, understryker Sida. En genomgång av närmare 25 länders nationella strategier för att minska fattigdomen (Poverty Reduction Strategy Papers, PRSP) 8 visar dock att dessa sällan skiljer mellan fattigdom i städer och på landsbygd. I många länder används samma sätt att beräkna fattigdom i städer och på landsbygd, 9 utan hänsyn till de högre inkomster som behövs för att undvika fattigdom i städerna. Några av strategierna använder också avstånd till service som ett mått på fattigdom utan hänsyn till om vattenpumparna eller sjukhuset verkligen fungerar och om det finns avgifter eller andra begränsningar som gör att människor i kåkstäderna inte kan använda dem. 6

9 Hem ljuva hem Under våren 2005 pågick en livlig debatt om delmål 11. UN-habitat framhöll att målet är alltför lågt satt. Även om avsevärda förbättringar för hundra miljoner sluminvånare uppnås kommer världens kåkstäder att ha växt med nästan en halv miljard människor till år UN-habitat argumenterade för en revidering av målet så att det istället skulle slå fast att antalet människor som lever i slumområden ska halveras till år Ett sådant mål skulle också vara lättare att konkretisera i varje enskilt land. Även FNs arbetsgrupp för delmål 11 ansåg att målet skulle ändras till att såväl omfatta förbättringar för minst 100 miljoner sluminvånare som att förhindra uppkomsten av nya kåkstäder. 5 EU och USA motsatte sig emellertid alla revideringar och menade att om man accepterade förändringar av ett av delmålen skulle man öppna för debatt om de andra målen också. Därmed skulle millenniemålens betydelse som globalt etablerade riktmärken för utvecklingssamarbetet riskera att gå förlorade. I och med detta föll förslagen om en ändring av delmål 11. Vi kommer att ta fasta på att målet talar om att förbättra för minst hundra miljoner sluminvånare. Vi ska också försöka få länderna att anta nationella mål. Detta tycker jag att vi fått visst gehör för redan, säger Lars Reuterswärd, en av UN-habitats biträdande chefer. 7

10 Kooperation Utan Gränser Bostad en mänsklig rättighet En bra bostad är inte bara en fråga om utveckling, livskvalitet och värdighet utan också en mänsklig rättighet. Flera av de internationella deklarationer och konventioner som utgör den så kallade folkrätten tar upp rätten till bostad. FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 slår fast att alla har rätt till en fullgod levnadsstandard för sig själv och sin familj, inklusive mat, kläder, bostad och medicinsk vård Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter tar också upp rätten till bostad. 10 Konventionens artikel 11 säger att de stater som ratificerat den erkänner rätten för alla till en adekvat levnadsstandard för sig själv och sin familj, inklusive mat, kläder och bostad / / Staterna ska vidta lämpliga åtgärder för förverkligandet av denna rätt Konventionen om eliminering av alla former av diskriminering av kvinnor kräver att länder särskilt ska sträva efter att kvinnor på landsbygden inte diskrimineras och har acceptabla levnadsförhållanden, särskilt vad gäller bostäder, vatten, sanitet och elektricitet. Konventionen om barnets rättigheter kräver att stater ska vidta lämpliga åtgärder för att stödja föräldrar och andra ansvariga för barnet när det gäller uppfyllandet av rätten till en fullgod levnadsstandard och, vid behov, bidra materiellt, särskilt avseende nutrition, kläder och bostad. Rätten till bostad är en förutsättning för uppfyllandet av flera andra mänskliga rättigheter, till exempel rätten till hälsa, en god närmiljö, personlig säkerhet och privatliv. Enligt WHO är bostaden den enskilda faktor som har störst betydelse för människors sjuklighet. Länder som har ratificerat konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska rapportera om vad de gjort för att uppfylla den vart femte år. Även kvinnokonventionen och barnkonventionen, är kopplade till en skyldighet för de länder som ratificerat dem att regelbundet rapportera om sina framsteg för att efterleva konventionerna. Ett problem med rapporteringen är emellertid att få länder samlar in statistik om bostadssituationen och därmed saknar grundläggande fakta om hur stora problemen är och vilka som berörs. Avhysningar ett brott mot mänskliga rättigheter Bulldozrarna kommer ofta i gryningen. Under öronbedövande larm banar de sig väg uppför kullar och längs leriga vägar. I bästa fall ges kåkstädernas invånare några timmar för att samla ihop sina ägodelar. Sedan börjar rivningen av deras hem. Medan dammet ryker och barnen gråter kan invånarna bara maktlöst se på när de enkla husen raseras. Miljontals sluminvånare i Afrika, Asien och Latinamerika har upplevt denna situation. Kåkstäderna rivs därför att marken de ligger på är värdefull och behövs för andra ändamål eller för att de anses fula och störande för bilden av staden. "Upprensningskampanj" i Zimbabwe Det senaste exemplet på storskaliga avhysningar är de som genomförts av Zimbabwes regering under våren Denna så kallade upprensningskampanj beräknas ha gjort personer hemlösa och motiverades med att de gatustånd och bostäder som revs var illegala. Bland dem som drabbades fanns medlemmar i Housing People of Zimbabwe som är Kooperation Utan Gränsers samarbetsorganisation när det gäller bostadsprojekt i landet. Avhysningarna har fått skarp kritik av UN-habitats chef, Anna Tibaijuka. Den har också fördömts av FNs specialrapportör för bostadsfrågor, Miloon Kothari, som påpekat att påtvingade avhysningar är ett brott mot konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, vilken Zimbabwe har ratificerat. Om avhysningar trots allt genomförs ska skälen vara mycket starka och de drabbade måste erbjudas annat boende och kompensation. Även om omfattningen överträffar andra liknande rivningar under senare år är händelserna i Zimbabwe inte något isolerat fall. Specialrapportören har kritiserat avhysningar i bland annat Peru och Afghanistan. I Indiens huvudstad, Delhi, bedömer han att närmare personer fått sina hem rivna under de senaste tre åren. 8

11 Hem ljuva hem Från Vancouver till Istanbul Ett par stora FN-konferenser har handlat om bostadssituationen i världen. De har bidragit till ett ökat intresse för bostadsfrågan och till att biståndsmedel avsatts till insatser av olika slag. Den första bostadskonferensen hölls i Vancouver i Kanada Trots att närmare 30 år gått är de principer som slogs fast i konferensens slutdeklaration fortfarande giltiga. I Vancouver-deklarationen konstateras att en godtagbar bostad är en grundläggande mänsklig rättighet och att det är regeringars skyldighet att verka för att den uppfylls för alla. I första hand ska åtgärder inriktas på de mest utsatta grupperna. Stödet kan ges i form av program för självhjälp och andra insatser som bygger på de boendes gemensamma agerande. 11 I andra avseenden märks det att tiden gått. I en av Vancouverdeklarationens artiklar sägs att regeringarna bör sträva efter att minska skillnader i levnadsstandard och möjligheter mellan urbana områden och landsbygd. På den internationella nivån bör detta motsvaras av ansträngningar som syftar till att minska skillnader mellan länder inom ramen för den nya ekonomiska världsordningen, ett begrepp som snabbt försvann från den internationella agendan. År 1987 proklamerades av FN som det internationella året för bostadslösa. Det blev upptakten till formulerandet av en global strategi för bostäder som sedan antogs av FNs generalförsamling. Det övergripande mål som lades fast var att alla människor skulle ha en godtagbar bostad år Enligt strategin är det staternas ansvar att det finns lagstiftning och annan reglering av bostadsmarknaden men inte att bygga husen. Enskilda organisationers och de boendes egna organisationers roll framhålls. År 1996 var det dags för nästa FN-konferens om bostäder, den här gången i Istanbul, Turkiet. I slutdeklarationen, The Habitat Agenda, hade den ambitiösa tidtabellen från den globala strategin tonats ner. Som följd av och 90-talens skuldkris och ekonomiska åtstramningar hade många utvecklingsländer drabbats av en djup ekonomisk nedgång som bland annat lett till alarmerande försämringar på bostadsområdet. I The Habitat Agenda bekräftade emellertid statsöverhuvuden och regeringsdelegationer sitt tidigare åtagande om en godtagbar bostad för alla. Länderna skulle sträva efter att mobilisera ekonomiska resurser, både på nationell och internationell nivå och från offentliga såväl som privata källor. Decentralisering skulle främjas och regeringarna skulle särskilt beakta eftersatta och sårbara grupper. Fem år efter mötet i Istanbul var det dags för FNs generalförsamling att följa upp genomförandet av The Habitat Agenda. Generalförsamlingen konstaterade att det fanns ett stort glapp mellan åtagandena i denna och den politiska viljan att genomföra dem. Den beklagade också att biståndet till bostäder och boendemiljö inte ökat nämnvärt sedan Generalförsamlingen slog emellertid fast att åtagandena från Istanbul skulle fortsätta att vara grunden för ansträngningarna att förse alla människor i världen med en värdig bostad. Vikten av ett integrerat synsätt för att åstadkomma bättre boendemiljöer framhölls. Det innebar att bland annat arbetslöshet, brist på grundläggande service och kvinnors, barns och andra marginaliserade gruppers situation skulle beaktas. En nyhet var att vikten av god samhällsstyrning, det vill säga en ansvarig, öppen och effektiv utövning av den politiska makten på nationell och kommunal nivå, underströks. Vidare framhölls att effekterna av hiv/aids för bostadssituationen måste beaktas. 9

12 Kooperation Utan Gränser Aktuella frågor: Lagfart, finansiering och kommuners ansvar För år sedan gick bostadsprojekt i utvecklingsländerna ofta ut på att bygga ett antal hus på ett avsides beläget markområde och flytta familjer från fattigområden dit. Inte sällan blev husen så dyra att målgruppen för insatserna tvingades överge sina nya bostäder. De fattiga var därmed snart tillbaka i kåkstäderna och istället flyttade medelklassen in. Det var också vanligt att de nya bostadsområdena saknade infrastruktur, hade dåliga kommunikationer och låg så långt ifrån städernas centra att inkomstmöjligheter saknades. Konflikter uppstod, kriminalitet bredde ut sig och många av de nya områdena förslummades. Det händer fortfarande att biståndsgivare finansierar bostadsområden som påminner om denna beskrivning. I Honduras lär det finnas områden som byggdes efter orkanen Mitch 1998 som övergetts av majoriteten av de boende därför att det inte finns vatten, transportmöjligheter och annan infrastruktur. Men för det mesta tillämpas numer en helhetssyn i insatser för urban utveckling. Bostadsfrågan handlar om mycket mer än att bygga hus. Människorna i kåkstäderna, de sociala nätverk som finns där och de inkomstmöjligheter som invånarna redan har är viktiga resurser i insatserna. Härmed gäller det inte i första hand om att flytta de människor som bor undermåligt utan om att förbättra de områden där de redan finns. Organisering av och information till de berörda är av avgörande betydelse. Kvinnors deltagande och deras lika ägande- och arvsrätt är av avgörande vikt praktisk erfarenhet visar att det oftast är kvinnor som är drivande i bostadsprojekten. Även ensamstående kvinnor är ofta beredda att göra enorma uppoffringar för att få en värdig och trygg bostad för sig själva och sina barn. Lagfart eller åtminstone ett rimligt säkert besittningsskydd är nödvändigt för att det ska vara meningsfullt för såväl de boende som utomstående finansiärer att satsa på området. Lagfarten kan också vara viktig därför att den ger de boende möjlighet att belåna sina hus. Men för att ordna lagfart krävs inte sällan tid, pengar och kännedom om de byråkratiska procedurerna. Vidare behövs långsiktigt hållbara sätt att finansiera de nya bostäderna; med hjälp av eget sparande, statliga subventioner i den mån sådana finns eller biståndsfinansierade lån och bidrag eller en kombination av dessa former. I länder där statliga bostadssubventioner saknas är det svårt att satsa på nya, lånefinansierade hus för de sämst ställda. Kostnaderna för räntor och amorteringar blir alltför betungande. Där försöker istället många biståndsgivare utveckla arbetssätt som tar fasta på människors traditionella sätt att förbättra sitt boende genom att successivt bygga ut och förbättra sina hus. Statliga bostadssubventioner för låginkomsttagare kan förefalla vara lösningen på de fattigas bostadsproblem i utvecklingsländerna. Men i många länder där subventioner införts är det långt ifrån så; subventionerna kan plötsligt utebli på grund av ändrade politiska prioriteringar eller därför att statskassan är tom, hög inflation urholkar värdet och utbetalningarna försenas ofta. Ett annat problem är att byggpriserna tenderar att öka om subventioner finns. En viktig fråga är hur vatten, sophantering och annan infrastruktur kan ordnas. Hittills har utvecklingsländernas investeringar i urban infrastruktur ofta gått till att täcka behoven där de mer välbärgade bor. Men även om resurserna fördelas mer rättvist är de otillräckliga. Ämnet togs upp av Brasiliens dåvarande minister för stadsfrågor, Olivio Dutra, vid World Otryggt boende drabbar kvinnor Så långe bostadsfrågan funnits på det internationella utvecklingssamarbetets agenda har kvinnors utsatthet diskuterats. På grund av huvudansvaret för barn och hushållssysslor är kvinnor ofta mer beroende av en väl fungerande och trygg bostad, rent vatten och acceptabla sanitära förhållanden än män. Vanligtvis är det också kvinnor som försöker dryga ut familjens inkomster med någon form av försäljning eller hantverksproduktion från bostaden. Ändå är det fortfarande så att kvinnor i större utsträckning än män saknar en säker bostad. Om ägandefrågan är formellt reglerad är det i regel mannen som står som ensam ägare till huset. På grund av luckor i lagstiftningen eller brist på vilja att genomdriva existerande lagar riskerar kvinnor också att bli utkörda från hemmet vid skilsmässa eller om mannen dör. Fattigdom liksom krig och väpnade konflikter förvärrar kvinnornas situation ytterligare. De som bor i enkla skjul har svårare att skydda sig mot våld och övergrepp. Tvingas de på flykt har de inga papper på att bostaden är deras och riskerar därmed att den tagit över av någon annan vid återkomsten. 10

13 Hem ljuva hem Urban Forum 12 i Barcelona, Spanien, i september Han konstaterade att det behövs enorma resurser för att förse Brasiliens fattiga med bostäder, vatten och avlopp. Den privata sektorn kan inte förväntas täcka behovet, de boende själva har inte råd och staten saknar tillräckliga resurser. Istället pläderade ministern för nya och kreativa lösningar som skulle göra det möjligt för Brasilien att satsa på vatten och sanitet i fattigområden och betrakta detta som en investering, inte som en utgift - och därmed inte riskera kritik från Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF) för ökat budgetunderskott och skuldsättning. Motsättningen mellan behoven av infrastruktur å ena sidan och finansmarknadernas krav på återhållsamhet med offentliga resurser å den andra har också tagits upp av andra medelinkomstländer som Kina och Sydafrika. 13 Även UN-habitat har uppmärksammat problemet och försöker bland annat få tillgång till resurser från pensionsfonder för slumförbättringar och andra investeringar i boendemiljön. I och med att frågor om stadsplanering och infrastruktur i ökande utsträckning ses som kommunernas ansvarsområde får stat och kommuners sätt att sköta sina åligganden, så kallad god samhällsstyrning, och decentralisering allt större vikt när det handlar om boende och urban utveckling. Att kommunerna har reell makt, resurser och kompetens är viktigt, både för snabbheten och effektiviteten i genomförandet av insatser och för att förhindra att pengar försvinner på grund av korruption. Andra frågor som tillhör helhetsbilden är hur den privata sektorn ska kunna förmås att engagera sig i de fattigas bostadsproblem. Kina som satsar avsevärda resurser på bostäder för den växande stadsbefolkningen har infört statliga bidrag till byggföretag som engagerar sig i byggandet av bostäder för låginkomsttagare. Vad gäller det civila samhället handlar det dels om att engagera de boendes egna organisationer, dels om att ta vara på kunskap och resurser hos större enskilda organisationer, både inhemska och utländska. Många av de sistnämnda har lång erfarenhet som kommunerna kan ha nytta av men de kan också ha varit vana att vara ensamma aktörer och därmed ha svårt att underordna sig kommunerna och deras valda organ när den vill ta ett större ansvar för invånarnas bostadssituation. 11

Sveket mot de fattigaste

Sveket mot de fattigaste Sveket mot de fattigaste Om biståndet till jordbruket som försvann Fakta utan gränser Nr 7, februari 2008 Stockholm, februari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, 104 25 Stockholm, Sweden Besökadress:

Läs mer

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011 Jämställdhet minskar fattigdom Fakta utan gränser Nr 10, november 2011 www.utangranser.se Stockholm, november 2011 Kooperation Utan Gränser 105 33 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se,

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

SIDA FRÅN INSIDAN. Minnen och tankar kring bistånd 1965 1995. Karin Lange

SIDA FRÅN INSIDAN. Minnen och tankar kring bistånd 1965 1995. Karin Lange SIDA FRÅN INSIDAN Minnen och tankar kring bistånd 1965 1995 Karin Lange Januari 2014 1 Innehållsförteckning Förord 3 Biståndsdebatten 3 Historisk tillbakablick 7 Fattigdomsproblematiken 12 Enprocentsmålet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

FN behöver ett starkare svenskt

FN behöver ett starkare svenskt FN behöver ett starkare svenskt EN IDÉSKRIFT FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET I N N E H Å L L Förord 3 Nya utmaningar för FN 4 Sveriges roll i FN 6 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

Utbildning för alla G L O B A L A S T U D I E R N R 2 4 2005. För alla? Bakgrund, problem och utmaningar. Ulf Fredriksson

Utbildning för alla G L O B A L A S T U D I E R N R 2 4 2005. För alla? Bakgrund, problem och utmaningar. Ulf Fredriksson G L O B A L A S T U D I E R N R 2 4 2005 Ulf Fredriksson Utbildning för alla För alla? Bakgrund, problem och utmaningar. AFRIKAGRUPPERNA PLAN SVERIGE LÄRARFÖRBUNDET RÄDDA BARNEN SVALORNA UBV PMU 1 Denna

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket december 2005 Titel: En hel stad. Om lokala insatsers

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom?

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? 14 Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Vad är fattigdom? Att lida brist på mat, kläder, vatten, skydd mot kyla och regn. Men också att inte ha möjlighet att påverka sitt eget

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter UD INFO Januari 2006 Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Ny, reviderad

Läs mer

Global utveckling Innebörder och utmaningar för den globala pedagogen

Global utveckling Innebörder och utmaningar för den globala pedagogen Global utveckling Innebörder och utmaningar för den globala pedagogen Kenneth Hermele Global utveckling Innebörder och utmaningar för den globala pedagogen Den Globala Skolan Den Globala Skolan (DGS) är

Läs mer

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Fairtrade-rapporten 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Efter milleniemålen... 6 Millenniemålen... 6 Lång vägs färd mot nya utvecklingsmål... 7 Fair

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Innehåll Nystart för PGU...4 Säkerhet och krigsmateriel...7 Skatteflykt

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer