B 2006:3. Att vara sin egen. Unga företagare med utländsk bakgrund villkor och strategier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B 2006:3. Att vara sin egen. Unga företagare med utländsk bakgrund villkor och strategier"

Transkript

1 B 2006:3 Att vara sin egen Unga företagare med utländsk bakgrund villkor och strategier

2 alt 1 Att vara sin egen alt 2 10 punkt text Unga företagare med utländsk bakgrund villkor och strategier alt 2 8 punkt text Sammanfattning av rapporten Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund alt 3 Liljeholmsvägen 32, Stockholm Telefon Fax alt 4

3 Omslag: Tiofoto/bildbearbetning:Tango Nutek B 2006:3 ISBN April 2006 Upplaga: ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: Alfa Print

4 förord Förord Trots år av offentliga insatser står fortfarande alltför många personer med utländsk bakgrund utanför arbetsmarknaden. Särskilt drabbade är unga med utländsk bakgrund. Politiskt sätts allt större tilltro till småföretagandet som ett verktyg för att åstadkomma en förändring. Det är fortfarande relativt få unga som väljer att starta företag, men bland dem är gruppen unga med utländsk bakgrund förhållandevis stor. Kunskapen om varför dessa unga i så pass hög grad valt företagande är dock mycket begränsad. Det är i första hand två centrala frågor som bör besvaras. 1. Utifrån vilka villkor, erfarenheter och ambitioner väljer ungdomar med utländsk bakgrund att etablera egna företag? 2. Under vilka villkor driver de sina företag? På uppdrag av Nutek och Integrationsverket har Catarina Lundqvist vid Tema Etnicitet, Linköpings Universitet, utarbetat en större studie med ambitionen att ingående besvara ovanstående två frågor. I studien lyfter forskaren fram ett antal unga företagares erfarenheter, förhållande till familj, sociala nätverk, position i samhället och på arbetsmarknaden, tidigare utbildning och arbete samt möten med statliga institutioner och andra privata och offentliga instanser. Samtliga intervjuade har utländsk bakgrund. Föreliggande bok, redigerad av Astrid Hasselrot i samråd med Catarina Lundqvist, är en sammanfattning av denna studie. Ett särskilt tack riktas till de arton unga företagare som delat med sig av sina erfarenheter. Hela studien finns publicerad i Nuteks rapportserie (R 2006:3). Rapporten går att ladda ner från Nuteks hemsida Sune Halvarsson Annika Rosing Bosse Olsson Tf Generaldirektör Processledare Programansvarig

5

6 ABSTRACT Abstract Economic structures are in a state of change, and more and more confidence is attached to small business as an engine for employment and growth. Not least must young people show great readiness to create their own jobs. In fact, young people with a foreign background in Sweden set up businesses to a considerably greater extent than young people with a Swedish background. What, then, is the reason why so many young people with a foreign background have succeeded in establishing themselves as selfemployed entrepreneurs at a labour market in crisis? Catarina Lundqvist, researcher at Theme Ethnicity, Linköping University, has conducted a qualitative study, based on interviews with eighteen young entrepreneurs with a foreign background. The study does not give a complete or representative picture of the group of young entrepreneurs with a foreign background in Sweden. The study is, however, in remarkable agreement with other research, and it shows clear common features throughout the interview material. When the interviews have been analysed, we get a picture of a category of typical potential entrepreneurs, often with entrepreneurs as role models in the family. Unemployment is the direct motivation for many of the interviewees to seek a living at their own initiative (become living takers). But they describe their driving forces and ideals in quite different terms (a desire to be free and independent, the importance of being unafraid, ambitious, creative, have good self-confidence, feel responsibility, etc.) in other words attitudes and qualities that are usually attributed to typical entrepreneurs. The motivation that the interview responses express has obviously stood them in good stead. Most of them have negative experiences of the employment office and generally assume that they are not covered by the system of grants and support that they are actually entitled to as taxpayers. Some of them have experienced direct discrimination and have had to develop strategies against this, for example

7 Abstract by giving their firms Swedish sounding names. None of these young business leaders have been reached by the benevolent attitude that society or the school system has to entrepreneurial initiatives. After futile attempts to get a bank loan or a grant to start their own business, most of them have had to ask their families or friends for help or they have used private savings. In the study various aspects of the interviewees life and work situation are discussed. An overall approach in this study influenced by, for example, Kloosterman and Rath s theories on mixed embeddedness is that the situation of these young entrepreneurs must be understood in its total multifaceted social, economic, and political/institutional context. When the picture becomes more balanced, new questions to explore are raised, some of which are taken up in this study. For the present it would be valuable if resources and opportunities also of economic type could be better channelled in the future to those who want to realise their ambitions in the area of enterprise, not least the categories of young people who have hitherto in many ways experienced themselves as negatively discriminated against.

8 Sammanfattning Sammanfattning Näringslivets strukturer omvandlas, och allt större tilltro sätts till småföretagandet som motor för sysselsättning och tillväxt. Inte minst ungdomar måste visa stor beredskap för att kunna skapa sig sina egna jobb, har regeringen signalerat. Ett uttryck för denna hållning är det treåriga nationella program som Nutek fått i uppdrag att genomföra under åren Målet är att stärka inslagen av entreprenöriell karaktär på samtliga utbildningsnivåer. Att strukturomvandlingen fört med sig stor arbetslöshet är för alla bekant. Särskilt drabbade av arbetslöshet är ungdomar, liksom personer med utländsk bakgrund. Dock visar statistiska studier att just andelen unga företagare med utländsk bakgrund bland de sysselsatta en grupp som borde vara dubbelt utsatt, enligt ovan trots allt är betydligt större än andelen unga företagare med svensk bakgrund. Hur kommer det sig att såpass många unga företagare med utländsk bakgrund lyckats etablera sig som egna företagare på en arbetsmarknad i kris? För att söka svaren bland annat på denna fråga har forskaren Catarina Lundqvist vid Tema Etnicitet, Linköpings Universitet, genomfört föreliggande kvalitativa studie, baserad på intervjuer med arton unga företagare med utländsk bakgrund. Resultaten förankras i samtida samhälleliga processer, och jämförs med annan forskning på området. Det kvalitativa tillvägagångssättet innebär att studien inte ger en heltäckande eller representativ bild av gruppen unga företagare i Sverige med utländsk bakgrund. Dock påvisas påtaglig samstämmighet med annan forskning, liksom tydliga gemensamma drag tvärs igenom intervjumaterialet. På så sätt kan studien ändå skapa viss klarhet som den länk den är mellan ett stycke upplevelsebaserad empiri och det sociala, historiska och vetenskapliga sammanhang i vilket detta har lagts i dagen. Arbetslösheten är det direkta motivet för många i denna studie att söka sitt levebröd på eget initiativ (bli levebrödstagare). Ändå är det inte motivet (arbetslöshet) som blir den enda röda tråden genom de intervjuades berättelser, utan i minst lika hög grad det man snarare kan kalla deras motivation. Om arbetslösheten hade varit det enda problemet som skulle lösas, hade många av dem kunnat

9 Sammanfattning hitta alternativ till eget företagande, exempelvis studier. Men de intervjuade beskriver sina drivkrafter och ideal med helt andra förtecken (viljan att vara fri och oberoende, vikten av att vara orädd, ambitiös, kreativ, ha gott självförtroende, känna ansvar etc) med andra ord förhållningssätt och egenskaper som brukar tillskrivas typiska entreprenörer. Den motivation som intervjusvaren utstrålat har uppenbarligen kommit väl till pass. Merparten har nämligen negativa erfarenheter av arbetsförmedlingen, och anser sig allmänt falla utanför det system av bidrag och stöd som de har rätt till som skattebetalare. Några har erfarenheter av ren diskriminering, och har måst utveckla strategier mot detta, som att ge sina företag svenskklingande namn. Ingen av dessa unga företagare har nåtts av samhällets eller skolans välvilja mot entreprenöriella initiativ. De flesta har, efter fruktlösa försök att få starta-egetbidrag eller banklån måst ty sig till familj, vänner eller privata sparpengar. I studien diskuteras olika aspekter av de intervjuades livs- och arbetssituation. Vad innebär det exempelvis att vara just ung företagare? Vilken roll har familjen spelat som förebild, när det gäller inriktningen på eget företagande? Vad har man ärvt av entreprenörsandan i sig, och vad är arvegods på gott och ont när det gäller tillhörighet till vissa branscher? Ett övergripande synsätt i denna studie influerat bland annat av Kloosterman och Raths teorier om mixed embeddedness är att dessa unga företagares situation måste förstås i hela dess mångbottnade sociala, ekonomiska och politiska/ institutionella sammanhang på lokal, regional och nationell nivå. När bilden nyanseras, av de villkor som unga företagare med utländsk bakgrund i Sverige lever under, reses också nya frågor att utforska, varav några utpekas i denna studie. Av värde i vår tid torde vara att resurser och möjligheter också ekonomiska sådana i framtiden bättre kan kanaliseras till dem som vill förverkliga sina ambitioner på företagandets område. Inte minst till de kategorier av unga som hittills i många avseenden upplevt sig som negativt särbehandlade.

10 Innehåll Innehåll Introduktion Studiens syfte och frågeställningar...12 Informanter och tillvägagångssätt...14 Ung företagare, utländsk bakgrund två faktorer med reell innebörd...15 Motiv är en sak, motivation en annan...23 Ett val sett i sitt sammanhang...28 Diskriminering på arbetsmarknaden eget företag som alternativ...30 Jag är en sådan person...35 Sammanfattning...40 Familj och vänner om sociala nätverk och förebilder...41 Företagande i familjen en viktig faktor...41 Att följa eller bryta mönster...47 Sammanfattning...53 Möten på vägen mot eget företagande...55 Erfarenheter av skolan som kunskaps- och attitydförmedlare...55 Möten med Arbetsförmedlingen, Arbetslöshetskassan och starta-eget-bidrag...57 Finansiering från banken eller ur egen ficka?...63 Rådgivningsinstitutioner och vägen dit...66 Etnicitet och invandrarskap stereotypier och kategoriserande uppfattningar...68 Sammanfattning...74 Att vara ung företagare...77 Frihet under ansvar fördelar och nackdelar med företagande...77 Ungdom och företagande konkurrerande friheter...82 Beskrivning av en företagare karaktäristika och självbilder...86 Sammanfattning...90

11 Siktet mot framtiden...91 Framtida företagande och expansion...92 Eget företagande utanför Sveriges gränser...94 Sammanfattning...96 Slutdiskussion...99 Arbetslöshet som motiv bara en delförklaring...99 Motivation som entreprenörer Stöd och motstånd från omvärlden Inbäddade men inte i samhällets positiva entreprenörssyn En ekvation som inte går ihop När görs etnicitet och ålder relevant? Bilaga Presentation av de unga företagarna Böcker och rapporter

12 Introduktion Introduktion Med dagens strukturomvandling av näringslivet sätts allt större tilltro till småföretagandet som motor för tillväxt och sysselsättning. I debatten och utvecklingen går trenden mot att småföretag och småföretagare ska vara mer flexibla, dynamiska och mer specialiserade för att möta de nya villkoren och behoven. Småföretagen ses som delar av nya system för innovation och produktion. Nytt entreprenörsklimat... Ett nytt klimat för småföretagande har bildats i Sverige under 1990-talet, och en förändrad retorik har utvecklats kring företagandet i sig (Nordlund 2003). Diskussionen på offentliga arenor karakteriseras idag av den positiva betydelse som tillskrivs små- och medelstora företag (Sundin 2003). I den samhällsekonomiska debatten framställs småföretagare ofta som samhällets hjältar; det är småföretagarna som förväntas kunna rädda Sveriges sysselsättning och ekonomi ut ur krisen (Najib 2000). Från statligt och politiskt håll hävdas att strukturförändringarna måste kompenseras av en dynamisk småföretagarkultur, om Sverige ska klara den framtida tillväxten och öka sysselsättningen (Nutek 2005). Man konstaterar att småföretagen står för en allt större del av sysselsättningstillskottet i svensk ekonomi, och att deras betydelse för den ekonomiska tillväxten således har ökat (Nutek 2003b). Tillväxten och dynamiken inom svenskt näringsliv är i hög grad förknippad med framväxten av nya tjänste- och servicenäringar. 1 Idag är drygt fyra av fem nya företag tjänsteföretag. Ökningen innebär att utvecklingen av tjänster och service har gått om tillverkningen av produkter och varor som drivkraft för den ekonomiska utvecklingen (Nutek 2005).... på olika villkor Att strukturförändringarna medfört stor arbetslöshet är ett känt faktum. Två av de mest utsatta grupperna på dagens arbetsmarknad är ungdomar och personer med utländsk bakgrund (AMS 2004). Med arbetslösheten som mörk bakgrund, samt i ljuset av den generella tilltro som sätts till småföretagande som tillväxtmotor, placeras nu egenföretagandet bland ungdomar och personer med utländsk bakgrund på dagordningen. 1 De snabbast växande branscherna (som under de senaste åren haft den högsta förädlingsvärdestillväxten) under 2003 var fem tjänste- och servicebranscher: Utbildning, Fastighets- och uthyrningsverksamhet: företagstjänster, Transport, magasinering och kommunikation, Partihandel och detaljhandel, reparationer, Hälso- och sjukvård, sociala tjänster, veterinärverksamhet. (Nutek 2005) 11

13 Introduktion Från regeringshåll signaleras att ungdomar måste visa större beredskap än andra att kunna skapa sina egna jobb (prop. 1998/99:115). Som ett led i detta ska ungdomar med hjälp av ett entreprenörskapsperspektiv på samtliga utbildningsnivåer stimuleras att tänka och handla entreprenöriellt. Regeringen har beslutat om ett treårigt nationellt program för att öka intresset för entreprenörskap bland ungdomar. Nutek har fått i uppdrag att under genomföra ett program som syftar till att öka kunskaperna om entreprenörskap på alla utbildningsnivåer så att fler unga i framtiden ser företagande som ett lika naturligt val som att vara anställd (Nutek 2005b). Ungdomar, liksom personer med utländsk bakgrund, är som visats drabbade av förhållandevis hög arbetslöshet. För de unga finns inte lika självklart plats på den befintliga arbetsmarknaden som det gjort för tidigare generationer. Statistiska studier visar att ungdomar med utländsk bakgrund har större svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden än de med svensk bakgrund. Samtidigt visar det sig att andelen unga företagare (18 30 år) med utländsk bakgrund bland de sysselsatta är drygt dubbelt så stor jämfört med motsvarande andelen med svensk bakgrund. (Integrationsverket, STATIV, 2003). Viktigt för denna studie har varit att söka nyanserade svar på varför ungdomar med utländsk bakgrund i såpass hög grad blivit egna företagare. Uppmärksamheten riktas inte bara mot motiven för valet att starta eget anledningar som i stor utsträckning relaterar till begränsat handlingsutrymme på arbetsmarknaden och arbetslöshet. Som en nödvändig nyansering granskas här också det vi snarare bör kalla motivationen det vill säga i vilken utsträckning de unga företagarnas drivkrafter är av den karaktär frihetslängtan, oräddhet, oberoende, ansvarskänsla etc. som man i debatten brukar tillskriva entreprenörer. Studiens syfte och frågeställningar Det övergripande syftet med föreliggande studie är att, genom intervjuer med unga företagare med utländsk bakgrund, studera villkoren och handlingsutrymmet för deras etablering. Centrala frågor är därför: Utifrån vilka villkor, erfarenheter och ambitioner väljer ungdomar med utländsk bakgrund att etablera egna företag? Under vilka villkor driver de sina företag? 12

14 Introduktion Studien vill ringa in villkoren för unga företagare med utländsk bakgrund genom att spegla ett antal individers bedömningar och upplevelser, i relation till det övergripande samhälleliga handlingsutrymmet. Ambitionen är att genom analys av skilda karriärvägar till eget företagande upptäcka det gemensamma möjligheterna och begränsningarna när det gäller intersektion (korsning) av ålder (ungdom), etnicitet och eget företagande. Frågor reses kring de unga företagarnas motiv till eget företagande, motivation och attityder till företagande, faktorer med inverkan på företagsprofileringen, vilka villkor som omgärdar företagandet och vilka tillvägagångssätt som används vid etablering till egen företagare. Frågor ställs också om de enskilda företagarnas tidigare utbildning och arbete, sociala nätverks betydelse, deras olika resurser och kapitalformer (sociala, kulturella och ekonomiska), samt institutionella kontakter. De unga företagarnas syn på den svenska arbetsmarknadens förutsättningar blir en viktig ingång till bedömningen av vilka möjligheter och begränsningar de själva upplevt. I förlängningen påverkas identifikationsmönstret som företagare, liksom planerna för framtiden: nedläggning eller utvidgning? Studien är av explorativ karaktär och bygger dels på en översikt av befintliga studier på området, dels på egna kvalitativa intervjuer med arton unga egna företagare med utländsk bakgrund. De unga företagarnas berättelser om sin karriärväg förankras i övergripande samtida samhälleliga processer. Det egna företagandet relateras till strukturella förändringar i Sverige. Ambitionen är således att kunna resa relevanta frågeställningar som belyser sambanden mellan erfarenhet och handling. Det individuella relateras till det samhälleliga, liksom etnicitet och ålder/ungdom relateras till företeelsen företagsamhet. Syftet med studien är däremot inte att ge en heltäckande eller representativ bild av gruppen unga företagare med utländsk bakgrund något som skulle vara empiriskt omöjligt utifrån det kvalitativa tillvägagångssättet. Intervjuerna med de unga företagarna kan således inte ses som representativa för samtliga unga företagare med utländsk bakgrund i Sverige. Å andra sidan kan en individuell berättelse ses som något mer än en enskild utsaga, som: ett material där människans samtidiga individualitet och kollektivet artikuleras och utgör på så sätt en länk mellan individen och de större sociala, historiska och diskursiva sammanhang som omsluter henne (Fägerborg 1999). Det faktum att en stor del av de intervjuade unga företagarna talar om samma typ av upplevelser, erfarenheter och så vidare, säger oss något om det samhälle vi lever i och kan peka vidare mot frågor av mer generell karaktär. 13

15 Introduktion En slutsats blir att etableringen som egen företagare påverkas av både övergripande samhälleliga villkor (strukturella och institutionella förutsättningar) och personliga resurser (egna och familjens sociala nätverk och därtill relaterade kulturella och ekonomiska resurser som kapitalformer ). Individens val att bli egen företagare är därigenom inbäddat (embedded) såväl i omgivande villkor som i individuella förutsättningar (Kloosterman och Rath 20011, 2001b) ( se s 21). Informanter och tillvägagångssätt Studiens empiriska kapitel bygger på intervjuer med 18 stycken unga egna företagare i åldern år, med utländsk bakgrund och verksamma i Stockholms län. Informanterna är också unga i sin karriär, i bemärkelsen relativt nyetablerade på arbetsmarknaden. Samtliga är registrerade som egna företagare, bosatta och verksamma i Stockholms län. Att valet föll på just Stockholm har främst att göra med praktiska faktorer, som att studiens utförare är lokaliserad dit, men stämmer också väl överens med det faktum att majoriteten unga företagare är etablerad i landets storstadsregioner. Kontakt med de unga företagarna har tagits via ett flertal kanaler, främst för att få en spridning på målgruppen vad avser företagsbranscher, etableringsområden och bostadsområden men också för att få en spridning i bakgrundsfaktorer som ålder, kön, etnisk bakgrund, utbildningsbakgrund. Nyföretagarcentrum och Stiftelsen IFS Rådgivningscentrum, båda Stockholm, har förmedlat kontakt till sex respektive två av de unga företagare som deltagit i studien. Tio av informanterna har kontaktats med förfrågan om deltagande via både formella och informella kontakter med bland annat ungdomsföreningar, gymnasieskolor, lokala resurscentra, lokala näringslivskontor och universitetsverksamhet. Ett fåtal kontakter har förmedlats via några av de unga företagarna själva. Vid en inledande kontakt med informanten har studiens syfte presenterats: det vill säga att studien bygger på 1 2 timmars långa intervjuer med unga företagare med utländsk bakgrund samt att fokus är inställt på dennas egna erfarenheter bland annat vad gäller motiv, tillvägagångssätt, sociala kontaktnät och institutionella kontakter samt upplevelser av möjligheter och svårigheter i vardagen som ung egen företagare. 14

16 Introduktion Intervjuerna har genomförts individuellt under minuter på offentliga platser såsom caféer/restauranger eller i informantens egen företagslokal. Ett intervjuschema har följts, kategoriserat efter olika huvudteman, samtidigt som samtalen varit relativt fria i upplägget. Ambitionen har varit att i intervjusituationen lämna utrymme för det som informanterna funnit mest angeläget att diskutera. De på förhand utformade intervjutemana har däremot berörts i samtliga intervjuer i större eller mindre utsträckning. 2 Fjorton av de unga företagarna är män, fyra är kvinnor. Ungefär två tredjedelar av informanterna är födda i ett annat land än Sverige, medan en tredjedel av dem är födda i Sverige av två utlandsfödda föräldrar. Spridningen på informanternas födelseländer respektive föräldrarnas födelseländer är stor. De har sina rötter i: Eritrea, Iran (2 st.), Chile (2 st), England, Somalia, Tyskland, Syrien (2 st), Bosnien, Kurdistan (kurdiska delen av Turkiet, 2 st), Turkiet (2 st), Grekland, Libanon och Pakistan. Tolv av företagarna har valt enskild firma som företagsform. De flesta arbetar ensamma i sitt företag utan några anställda. Fem av företagarna delar företaget med en eller flera kompanjoner och driver handelsbolag. Elva av dem arbetar heltid i företaget, och har detta som enda försörjningskälla. En tredjedel har således också andra sysslor, som deltidsanställning eller studier. Två av informanterna arbetar överhuvudtaget inte i företaget längre utan är i detta skede bara registrerade på papper. Fyra har haft andra verksamheter tidigare, inom samma bransch. Tiden som egen företagare varierar från att ett fåtal har varit företagare under många år, ofta med olika verksamheter, till att majoriteten av informanterna har varit företagare mindre än tre år. Branschmässigt fördelar sig företagen som följer: Restaurang (4 st), Tjänster (4 st: körlärare, inredningsdesigner, frisörska, redovisningskonsult), Bygg-Hantverk (2 st), Jordbruk (1 st), Data-IT (4 st), Handel (3 st, import, tobaksaffär). En utförligare presentation av var och en av företagarna finns att läsa i Bilaga. Samtliga namn på företagarna är anonymiserade, liksom företagsnamnen. Ung företagare, utländsk bakgrund två faktorer med reell innebörd? Gemensamt för företagarna i studien är, som nämnts, att de är unga och har utländsk bakgrund. Med avseende på etniskt ursprung, kön, socioekonomisk position, utbildning, erfarenheter, företagsbransch etc. är gruppen desto mer heterogen. Vad som sätts i förgrunden är företagarnas ålder (18 30 år), det vill säga det faktum att de är just unga företagare. 2 Studien utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, som bland annat innebär hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 15

17 Introduktion De unga företagarna kan sägas vara omgärdade av vissa premisser relaterade till deras ungdom exempelvis arbetsmarknadsetableringar, tillgången till sociala och ekonomiska resurser, drivkrafter och attityder knutna till det faktum att de är just unga företagare. Studien belyser samtidigt vad det kan innebära för dessa unga individer att eventuellt bli betraktade som invandrare, och vad den rådande föreställning som finns om invandrarföretagare kan komma att skapa för ytterligare premisser för deras företagande. Etnicitet och etnisk bakgrund betraktas här som en social identitet en identitetsaspekt bland övriga såsom ålder, kön och socioekonomisk position. Beroende på socialt sammanhang, individens självuppfattning och omgivningens föreställningar blir etnicitet som social faktor mer eller mindre viktig. En individs etniska bakgrund kan bli mer eller mindre framträdande, beroende på hur individen själv identifierar sig och blir identifierad av andra. Här inverkar också hur omgivningen kategoriserar en enskild individ, och hur individen i sin tur förhåller sig till och agerar mot sådana kategoriseringar. Mycket av den samhälleliga diskussionen på olika arenor kategoriserar människor i homogeniserande termer såsom svenskar och invandrare, vi och dom. Inte sällan kopplas förmenta kulturella faktorer och övriga (positivt respektive negativt) laddade föreställningar i varierande utsträckning till respektive grupp. Sådana processer tar sig ofta påtagliga uttryck i individers liv, genom att begränsa handlingsutrymmet och rätten att själva identifiera sig. Varför blir det då relevant att studera just unga företagare med utländsk bakgrund? Finns inte risken att denna studie ytterligare reproducerar och legitimerar föreställningar kring invandrare och invandrarföretagare? Vem är invandrarföretagare, vem har utländsk bakgrund? Inom forskning samt i andra, exempelvis i politiska och mediala sammanhang talas ofta om invandrarföretagare och invandrarföretagande. Begreppet är inte oproblematiskt. Det är inte entydigt vilka som åsyftas med begreppet invandrarföretagare, dvs. vem är invandrare? Ofta faller både de individer som är födda utomlands och även de individer som är födda i Sverige av utlandsfödda föräldrar inom begreppet. Invandrarföretagare syftar då generellt här till företagare med utländsk bakgrund. Begreppet är också problematiskt utifrån vad benämningen och kategoriseringen som sådan kan komma att innebära i termer av hur man på så sätt urskiljer vissa individer på etniska grunder, exempelvis, påtvingas individer som definierar sig utifrån andra grunder. I denna studie används begreppet invandrarföretagare främst i sammanhang då det refereras till studier som använder en sådan terminologi. I föreliggande studies empiriska kapitel används begreppet unga företagare med utländsk bakgrund. 16

18 Introduktion En person med utländsk bakgrund definieras enligt Statistiska Centralbyrån som utrikes eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. Pripp (2001a) 3 reser, i en undersökning om assyriska och syrianska företagare, frågan huruvida det är meningsfullt att kategorisera vissa företagare som invandrarföretagare, när de möter liknande förutsättningar och hinder som företagare i allmänhet. Enligt Pripp är detta sociala/samhälleliga kategoriserande dock redan en realitet, och den gör sig härigenom gällande i människors liv. Kategoriseringen som sådan kan således bli ett hinder som påverkar företagare med invandrarbakgrund. Personer som immigrerat till Sverige kan uppleva att omgivningen ensidigt tolkar deras bevekelsegrunder för att bli egenföretagare i enlighet med deras kultur och grupptillhörighet i stället för utifrån individuella, psykologiska och sociala omständigheter. Möjligheterna att bli bedömda utifrån egna personliga kvalifikationer reduceras. Berättelser och föreställningar blir till konkret verklighet i relation till myndigheter, organisationer, leverantörer, kunder och kreditgivare. På så sätt blir en konstruerad social kategori såsom invandrarföretagare verkligt existerande. (Pripp 1999:342) Många av de assyriska och syrianska företagarnas erfarenheter påminner visserligen om villkor och erfarenheter för företagare i allmänhet. Samtidigt synliggörs här en etnisk dimension, där Pripp tar fasta på hur företagarnas strategier och självpresentationer gjorts etniska mer eller mindre på grund av att de tvingats förhålla sig till det omgivande samhällets kategoriseringar av dem som invandrare. Bland annat menade några företagare att sannolikheten var större att negativa rykten spreds om företagare med invandrarbakgrund än om företagare med svensk bakgrund, något som i sin tur påverkade företagarnas strategier gentemot sin omgivning. 4 De omsluts av andras uppfattningar och anspråk på vetande om gruppens karakteristiska egenskaper. Därigenom reduceras deras identiteter, valfrihet och handlingsutrymme. (Pripp 1999:106) Då begreppen invandrare och invandrarföretagare som sådana redan är etablerade och ger reella konsekvenser i vardagen för de individer som kategoriseras som invandrare/ invandrarföretagare (Pripp 1999 med flera) måste de alltså problematiseras och diskuteras. Därmed blir det relevant att studera huruvida en sådan kategorisering också präglar villkoren för unga företagare med utländsk bakgrund. 3 Pripps undersöker när, var och hur etnicitet blir och görs till något socialt relevant för assyriska och syrianska företagare. Han frågar sig vad det innebar för dessa företagare att bli sedda som invandrarföretagare och om detta i sin tur skapade speciella villkor som de inte delade med andra företagare. Pripp tydliggör dessa företagares individuella strategier och handlingsplaner, hur de hanterar strukturella hinder såväl som omgivande aktörers bemötande och kategoriseringar på basis av sitt etniska ursprung. 4 Pripp visar hur omgivningens bemötande och föreställningar kring invandrarföretagare tvingar de enskilda företagarna att anpassa sina ageranden, exempelvis ha extra rent i sin affär för att motverka de föreställningar/fördomar som människor i omgivningen tillskriver dem. 17

Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund

Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund R 2006:08 Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund Handlingsvillkor, förhållningssätt samt resurser för unga företagare med utländsk bakgrund Villkor och strategier för unga företagare

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

$OODOLNDROLND" HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU

$OODOLNDROLND HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Sociologi AOP CD-uppsats Vt 2004 $OODOLNDROLND" HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU Opponent: Niklas Åkerlind Handledare:

Läs mer

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

Komma till sin rätt Om invandrade akademikers väg till kvalifi cerade arbeten: hinder och öppningar Carolina Bjurling

Komma till sin rätt Om invandrade akademikers väg till kvalifi cerade arbeten: hinder och öppningar Carolina Bjurling Komma till sin rätt Om invandrade akademikers väg till kvalifi cerade arbeten: hinder och öppningar Carolina Bjurling Högskoleverkets rapportserie 2004:37 R Komma till sin rätt Om invandrade akademikers

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Rätten att definiera sig själv i mötet

Rätten att definiera sig själv i mötet Rätten att definiera sig själv i mötet Livsberättelser av lärarstudenter med annan etnicitet än svensk i mötet med svenska skolan och samhället Mirja Betzholtz Examensarbete 15 högskolepoäng Vårterminen

Läs mer

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option?

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option? Joakim Andersson Tobias Jakobsson Arbetskooperativ När är de ett alternativ? Workers Co-operatives When are they an option? Företagsekonomi D-uppsats Termin: Handledare: VT10 Margareta Bjurklo Sammanfattning

Läs mer

Till Mor (1947 2008), far, farfar och familjen

Till Mor (1947 2008), far, farfar och familjen Den delade skolan Till Mor (1947 2008), far, farfar och familjen Örebro Studies in Human Geography 6 Anders Trumberg Den delade skolan Segregationsprocesser i det svenska skolsystemet Anders Trumberg,

Läs mer

Mångfald angår oss alla!

Mångfald angår oss alla! Uppsala Universitet Pedagogiska institutionen C-Uppsats HT 2002 Mångfald angår oss alla! En inblick i diskussionen om mångfald i arbetslivet Av Helena Aram Bettina Wiberg 1 Förord Det har varit jätteroligt

Läs mer

DOKTORSAVHANDLING. Manegen är krattad. Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter. Lena Forsberg

DOKTORSAVHANDLING. Manegen är krattad. Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter. Lena Forsberg DOKTORSAVHANDLING Manegen är krattad Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter Lena Forsberg Manegen är krattad Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter

Läs mer

I mörkret ser ingen vad som sker..

I mörkret ser ingen vad som sker.. Örebro universitet Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sociologi I mörkret ser ingen vad som sker.. - En kvalitativ studie av kvinnors upplevelse av trygghet och otrygghet i staden.

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

NYTT LAND, NYTT LIV?

NYTT LAND, NYTT LIV? SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA ALFRED NOBELS ALLÉ 7 141 89 HUDDINGE NYTT LAND, NYTT LIV? En etnologisk studie av flyktingars berättelser om formandet av tillvaron i samband med migration Uppsats för fördjupningskurs

Läs mer

Man vill ha det lite jämställt sådär

Man vill ha det lite jämställt sådär Jenny Alsarve & Katarina Boye Man vill ha det lite jämställt sådär Planer för föräldraledighet och arbetsdelning bland blivande föräldrar Arbetsrapport 14 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Doing

Läs mer

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN Ek. Dr. Lina Bjerke Ek. Dr. Lars Pettersson 4 juli 2013 1 Vad är egenanställning och vad har det för betydelse för möjligheterna på den svenska arbetsmarknaden?

Läs mer

Dom kallar oss värstingar. Om ungas lärande i mötet med skola, socialtjänst och polis

Dom kallar oss värstingar. Om ungas lärande i mötet med skola, socialtjänst och polis Dom kallar oss värstingar Om ungas lärande i mötet med skola, socialtjänst och polis Linnaeus University Dissertations Nr 25/2010 DOM KALLAR OSS VÄRSTINGAR Om ungas lärande i mötet med skola, socialtjänst

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

Vi är ju ändå en del av hela samhället

Vi är ju ändå en del av hela samhället Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Jennifer Hobbins och Line Holth Vi är ju ändå en del av hela samhället Solakoop - en fallstudie av ett socialt företag We are, after all, a part of the whole

Läs mer

Världen i Sverige. En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. LUNDS UNIVERSITET. Emma Henriksson och

Världen i Sverige. En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. LUNDS UNIVERSITET. Emma Henriksson och Världen i Sverige En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. Emma Henriksson och Haliz Shafik LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats SOPA63

Läs mer

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Mellan jobb - en kvalitativ fallstudie av Outplacement Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Deirdre Net Susanna Stenson Handledare: Lars Walter Juni, 2013 Abstract Examensarbete,

Läs mer

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare 1 Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Sociologi och Socialt Utvecklingsarbete C-uppsats Ht 2007 Handledare: Ann-Katrin Witt Examinator: Åke Nilsén Hade det inte kostat så mycket, hade

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy

Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy Forskningsrapport Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy Inger Eliasson & Annika Johansson Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

Ensam och flyktingbarn - barnet och socialtjänsten om den första tiden i Sverige

Ensam och flyktingbarn - barnet och socialtjänsten om den första tiden i Sverige Forskningsrapport 2012:1 Ensam och flyktingbarn - barnet och socialtjänsten om den första tiden i Sverige Åsa Backlund Riitta Eriksson Katarina von Greiff Eva-Marie Åkerlund Abstract The present report

Läs mer

Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling. Jytte Rüdiger & Peter Waara

Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling. Jytte Rüdiger & Peter Waara Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling Jytte Rüdiger & Peter Waara 1 1. Inledning Vägen till ett vuxenliv beskrivs idag som en icke linjär process där tidigare etablerade modeller för ungdomars

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003

LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003 LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003 Författare: Handledare: Hanne Linghagen Malin Wuopio Maria Bangura Arvidsson Abstract The purpose of our paper was to examine what it is like

Läs mer