Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN ISBN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1"

Transkript

1 Tummen upp

2 Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och föreslår åtgärder för att förbättra ungdomars levnadsförhållanden och inflytande över samhällsutvecklingen. Ungdomsstyrelsen fördelar statsbidrag till ungdomsorganisationer och verkar för förnyelse av ungdomsverksamheten inom kommuner och föreningsliv. Ungdomsstyrelsen ansvarar för EU:s utbytesprogram Ungdom för Europa och Europeisk volontärtjänst samt andra former av internationellt ungdomsarbete. Ungdomsstyrelsen är opinionsbildare och arbetar med samhällsinformation för ungdomar i internetarenan Slussen och Ungdomskanalen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN ISBN redaktörer Birgitta Myrman/Ingrid Bohlin texter/foto (ögonvittnen) Anette Persson texter (underlag) Solveig Perjos/Lena Ståhl textunderlag Ungdomsstyrelsens utredningar 15 och 16 språkgranskning Ingrid Bohlin/Anette Persson grafisk form Christián Serrano foto Christián Serrano tryck Graphium Norstedts Tryckeri distribution Ungdomsstyrelsen Box 17801, Stockholm tfn , fax e-post webbplats

3 Förord För att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden och utvärdera utvecklingsgarantins första år gav regeringen 1997 Ungdomsstyrelsen uppdraget (regeringsbeslut A97/3274/A) att göra insatser på tre områden. Dessa är information och mobilisering, utveckling och utvärdering. Erfarenheterna från detta första år av utvecklingsgarantin visar att ungdomarna själva, kommunerna och andra inblandade parter ger tummen upp för utvecklingsgarantin. Utvecklingsgarantin är en bra reform som ger konkreta och positiva effekter där tidigare åtgärder inte lyckats. Helhetsintrycket är att utvecklingsgarantin med vissa justeringar har en potential att stödja människor, inte bara ungdomar, som behöver stort stöd att etablera sig på arbetsmarknaden. Utvecklingsgarantin är således en lyckad reform. Men det finns också avigsidor, barnsjukdomar om man så vill, som måste vara föremål för debatt och till sist förändring. Den här idéskriften är ett bidrag till den debatten. Tummen upp Utvecklingsgarantin utifrån ungdomarnas perspektiv ger just ungdomarnas syn på reformen. Men den ger också inblickar i de möten som många gånger misslyckas på grund av okunskap om ungdomars situation. Ur de utvärderingar som genomförts av Solveig Perjos och Lena Ståhl har vi identifierat fyra av utvecklingsgarantins viktigaste framgångsfaktorer. Dessa är vägledningsfunktionen, den stödjande miljön, tiden och ersättningen. Alla dessa har positiva sidor men också negativa. Det är kring dessa som debatten måste fokuseras. I rapporten ges ungdomarnas röst. Leif Linde generaldirektör, Ungdomsstyrelsen

4 Ofta känns det som att det är ganska mycket byråkrati, mer än socialt liksom, som att se människa för människa. Ord mals om och om igen, ord som inte berör mig.

5 Innehåll 6 Förord 12 Inledniing

6 Inledning

7 Utvecklingsgarantin är bra för unga långtidsarbetslösa. Det är Ungdomsstyrelsens slutsats av de utvärderingar som gjorts. Överlag är ungdomarna positiva till reformen. I december 1998 var antalet ungdomar i utvecklingsgarantin cirka Under samma period fanns cirka långtidsarbetslösa ungdomar i åldern år. Det är framförallt kontakterna med handläggarna på kommunerna, tiden som arbetsförmedling och kommun avsatt för introduktion samt vägledningen och det personliga engagemanget, som ungdomarna lyfter fram som positiva. Även övriga parter i utvecklingsgarantin är i huvudsak positiva. Det tycks som om arbetsförmedlingen och kommunen har hittat ett nytt sätt att stötta de ungdomar som tidigare ofta gått rundgång i olika arbetsmarknadsåtgärder. Statskontorets utvärdering visar dessutom på mycket goda resultat då det gäller effekterna av utvecklingsgarantin. De ungas möjligheter att komma vidare till arbete eller studier har ökat avsevärt. Det finns således tydliga tecken på att utvecklingsgarantins regelverk skapar möjligheter som i mycket hög grad gynnar de unga långtidsarbetslösa. Mycket tyder på att utvecklingsgarantin, rätt nyttjad, kan vara en lösning också för andra långtidsarbetslösa. I utredningen Färre bidrag och fler i jobb (Ds 1999:54) föreslås att utvecklingsgarantin ska utvidgas till att omfatta även arbetslösa i övriga åldersgrupper som har haft socialbidrag i minst sex månader. Det blir således tummen upp för utvecklingsgarantin. Men ingen sol lyser starkare än att den också har en skuggsida. Det finns några inslag i reformen som skapar problem för ungdomarna. Och medan reformens frihet i vissa kommuner har nyttjats för att anpassa en verksamhet efter individen har den i andra kommuner utgjort hinder. Dessa bägge sidor av utvecklingsgarantin skall belysas i den här rapporten. Ungdomsstyrelsens utvärderingar (En bro mellan utbildning och arbete Utvärdering av utvecklingsgarantin utredning nr 15, Utvecklingsgarantin för långtidsarbetslösa ungdomar i tio kommuner utredning nr 16) och Statskontorets utvärdering (Utvecklingsgarantin för ungdomar det första året, 1999:6) visar att ungdomarna (20 24 år) till stor del är nöjda med sin tid inom utvecklingsgarantin. Cirka två tredjedelar av dem säger att de

8 trivs bra inom utvecklingsgarantins verksamhet. Ett skäl är att ungdomarna möter mentorer och handledare som har tid för samtal och individuellt stöd. Ungdomarna uppger att detta är en viktig skillnad i förhållande till andra åtgärder som de har deltagit i. En annan orsak till ungdomarnas upplevda trivsel är att de unga i många fall kan delta i utvecklingsgarantin upp till ett år. Detta ger möjlighet att utvecklas i sin egen takt samt tid att reflektera över och diskutera sin egen utveckling med andra ungdomar och med de processhandledare som finns i verksamheten. En nödvändig förutsättning för att tiden i utvecklingsgarantin skall vara givande är att den unge deltar i en individanpassad verksamhet som tar hänsyn till bakgrund och framtidsplaner och som syftar till att ge en personlig kompetensutveckling och förankring på arbetsmarknaden direkt eller på längre sikt. För att detta skall kunna bli verklighet krävs ett brett verksamhetsutbud och/eller olika former av utbildning. Men det viktigaste av allt är personal som är lyhörd för de enskilda individernas behov. Många kommuner påpekar att det som är bra med utvecklingsgarantin just är att det går att skapa en individanpassad verksamhet. Enligt svaren i utvärderingarna har de flesta kommuner, som anordnat verksamhet inom utvecklingsgarantin, också gått in för att stötta och motivera ungdomarna. Detta förhållningssätt samt den relativt goda ekonomiska ersättning som kommunerna får för ungdomarna i utvecklingsgarantin har enligt utvärderingarna gjort att det faktiskt varit möjligt att anordna en individinriktad åtgärd. Kommunerna anser att nyckeln till framgången ligger i en kombination av ungdomarnas motivation, inflytande över sina egna möjligheter att försörja sig och utformandet av det individuella handlingsprogrammet. En fördel med utvecklingsgarantin är också att den påverkar samarbetet mellan olika aktörer inom arbetsmarknadsområdet. Den kan medföra, och tycks ha medfört i många kommuner, ett utvecklat samarbete kring de enskilda ungdomarna. Socialsekreterare, andra handläggare på kommunen eller platsförmedlare på arbetsförmedlingen träffar den unge i ett samtal. Dessa samtal utgör grunden för den individuella handlingaplanen.

9 Många ungdomar i utvecklingsgarantin deltar i redan befintlig verksamhet. Men friheten i utvecklingsgarantin har också skapat möjligheter att kombinera praktik med utbildning. Det är en ny möjlighet jämfört med andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det har gjort att ungdomarna i utvecklingsgarantin oftare har hamnat i en verksamhet som passar honom eller henne. En orsak till att detta har lyckats är att kommunerna avsätter mer tid för varje enskild individ och satsar mycket på att just individens behov skall vara vägledande för vilken verksamhet som påbörjas. En del kommuner har, utifrån ungdomarnas önskemål om framtida arbete, skapat ett mångfaldens nätverk för att ge faktiska möjligheter att praktisera eller studera det man vill. Det har inneburit att man knutit kontakter med allt från distansuniversitet, högskolor, lokala utbildningsanordnare till samarbete med privata näringslivet och, om än i mindre omfattning, med folkhögskolor, studieförbund, ideella föreningslivet samt idé- och utvecklingscentra. Ett större antal kommuner har också skapat ett samverkansnätverk med internationella partners och projekt (t.ex. Ungdom för Europa och Europeisk volontärtjänst, Leonardo da Vinci, Interpraktik m.fl.) som stödjer långtidsarbetslösa ungdomar med praktik- och utbildningsplatser i Europa eller övriga världen. Ungdomsstyrelsens utvärderingar visar att många av de ungdomar som deltagit i utvecklingsgarantin har fått arbete eller påbörjat en utbildning. Även Statskontorets utvärdering redovisar ett mycket positivt resultat. Ungdomar som deltagit i utvecklingsgarantin har hittat ett arbete på, i genomsnitt, mindre än hälften av den tid som det tar för ungdomar som inte deltagit. Att delta i utvecklingsgarantin mer än 90 dagar har ökat chansen för ungdomarna att få ett arbete med 195 procent och att påbörja en utbildning med 120 procent. Uttryckt i arbetslöshetstider betyder detta att de ungdomar som deltagit i utvecklingsgarantin hittar ett arbete efter en tredjedel av tiden och en utbildning efter knappt halva tiden jämfört med långtidsarbetslösa ungdomar som inte deltagit. Detta har kunnat ske trots att reformens ambition, att ungdomarna i utvecklingsgarantin ska delta i arbetsförmedlingens jobbsökaraktiviteter, inte uppfylls i särskilt stor utsträckning. Det visar Ungdomsstyrelsens utvärdering Utvecklingsgarantin för lång-

10 tidsarbetslösa ungdomar i 10 kommuner. Av de intervjuade ungdomarna sökte 57 procent arbete innan de började i utvecklingsgarantin. Andelen som sökte arbete på arbetsförmedlingen under tiden som de deltog i utvecklingsgarantin var 41 procent. Kontakterna med arbetsförmedlingen minskade således. Överraskande är därför att de effekter som skulle kunna förväntas av detta, att färre ungdomar etablerar sig på arbetsmarknaden eller i utbildning, snarast tycks ha blivit det motsatta. Många ungdomar, som Ungdomsstyrelsen kommit i kontakt med i utvärderingsarbetet, uppger att de har varit mera aktiva att söka arbete när de deltog i utvecklingsgarantin, än de har varit tidigare. Detta tyder på att ungdomar som medverkar inom utvecklingsgarantin fortsätter att söka arbete aktivt. I utvecklingsgarantin har de kunnat göra det utifrån ett visst sammanhang och utifrån det egna intresseområdet. Det förefaller således som att den atmosfär som utvecklingsgarantin skapar stimulerar de unga att bli mera enträgna i sina jobbsökaraktiviteter än i kontakterna med arbetsförmedlingen. Detta resulterade i att antalet unga som fick arbete ökade. Ungdomsstyrelsen har i flera olika rapporter och böcker redovisat erfarenheter och resultat från utvecklingsgarantin på regeringens uppdrag. Varför då ytterligare en rapport? När reformen om utvecklingsgarantin sjösattes var det en insats som i viss utsträckning också vilade på Ungdomsstyrelsens erfarenheter från tidigare projekt. Det otraditionella inslaget var i sig en metod som skulle prövas. I denna ingår ett starkt individbaserat förhållningssätt där utgångspunkten är den unge själv och där hans eller hennes inneboende resurser och önskemål är vägledande. Det är ett förhållningssätt som Ungdomsstyrelsen har utgått från i många projekt och inte minst i arbetsmarknadsprojekt. Utvecklingsgarantin är ett nytt sätt att arbeta utifrån individen i stor skala. En ny reform måste prövas, utvärderas och debatteras. Så även utvecklingsgarantin. Trots alla de goda resultat som reformen uppvisar finns konsekvenser av sjösättningen och inslag i själva reformsystemet som behöver vidareutvecklas. Ungdomarna ger visserligen tummen upp för utvecklingsgarantin. Men samtidigt vittnar de om negativa sidor som finns i det stöd och den service som samhället ska ge till unga människor på väg ut i arbetslivet. Tummen upp Utvecklingsgarantin ur ungdomarnas perspektiv

11 lyfter fram just ungdomarnas åsikter och avsikten är att låta dessa bli en del i debatten om hur utvecklingsgarantin kan bli bättre. Skriften belyser de mest centrala områdena inom utvecklingsgarantin där de stora framgångsfaktorerna ligger men pekar också ut de problem som ungdomarna upplever i sin vardag i utvecklingsgarantin och i kontakterna med arbetsförmedling och kommun. Underlaget är hämtat från de utvärderingar som Ungdomsstyrelsen gjort och den slutrapport som lämnats till regeringen. Dessa är Utvecklingsgarantin för långtidsarbetslösa ungdomar i 10 kommuner, En bro mellan utbildning och arbete utvärdering av utvecklingsgarantin samt slutrapporten Iakttagelser och slutsatser av utvecklingsgarantins första år Slutredovisning. Alla tre finns att tillgå på Ungdomsstyrelsen. I den följande redovisningen anges efter varje avsnitt ur vilken utvärdering materialet är hämtat. För att förstärka ungdomsperspektivet har vi under sommaren 1999 intervjuat ungdomar som har erfarenhet av utvecklingsgarantin och otraditionella verksamheter. Dessa sex ungdomar och alla de andra som talar i utvärderingarna är ögonvittnen både till sin egen långtidsarbetslöshet och till utvecklingsgarantins problem och förtjänster. Det är utifrån deras perspektiv som debatten om utvecklingsgarantin måste fortgå.

12 Ögonvittne Petter Egna pengar Höj ersättningen i utvecklingsgarantin så att ungdomar slipper gå till socialkontoret och få socialbidrag. Det tycker Linda Pedersen, 24, och Petter Ter-Borch, 23, som deltagit i utvecklingsgarantin i Bollnäs. Ögonvittne Linda Petter Ter-Borch och Linda Pedersen gömmer sig under ett parasoll på ett fik i Bollnäs. Det är gassande sol, semesterstämning och småstadsidyll. Men det är inte alltid idylliskt att bo och leva i en småstad. Det har Petter och Linda fått erfara. De vet båda vad det vill säga att vara arbetslös och styrd av myndigheter. Och hur pinsamt det är att berätta för folk att man är arbetslös. Efter gymnasiet har de varit med i ett flertal arbetsmarknadsåtgärder, haft praktikplatser samt kortare anställningar. När de i januari 1998 fick veta att de skulle delta i en ny åtgärd som kallades utvecklingsgaranti var deras entusiasm inte vidare stor. Det blev inte bättre av att ingen visste något om den nya åtgärden, varken arbetsförmedlingen, kommunen eller försäkringskassan. Först efter tre månader fick de reda på att de måste delta i ett år. Jag kände mig lite överkörd och behandlad som en produkt på ett papper, säger Petter och visar med armen hur ett papper flyttas från ett ställe till ett annat. Jag kände mig hemskt negativ. Även Linda var irriterad över bristen på information. I början var jag också oroad för att pengarna kanske inte skulle komma, säger hon. Försäkringskassan visste ju inget. Det brukar jämt krångla med ersättningen, tillägger Petter. Det är lätt att förstå att ersättningsfrågan är viktig då ens försörjning är beroende av bidrag från myndigheter. Och det är just ersättningen som Linda och Petter är mest kritiska till i utvecklingsgarantin. Vem vill få ut kronor och jobba till 100 procent? säger Petter och tillägger: Dessutom får man bara två veckors semester och jobbar heltid.

13 De som jobbar på arbetsförmedlingen skulle inte nöja sig med det. Och man får precis lika mycket när man jobbar heltid som om man ligger hemma eller på stranden, säger Linda. Jag vill inte verka arbetslat men det blir konstigt. Vem vill få ut kronor i månaden och jobba till 100 procent? Petter, 23. Under tiden i utvecklingsgarantin har Petter haft kronor i månaden att leva på och Linda cirka Och hur i all världen klarar man sig på det? Man får snåla, säger Linda lakoniskt. Eller gå till socialtjänsten. Den erfarenheten har bägge två. I början fick jag kronor och var tvungen att gå till soc, säger Linda. Det var hemskt de första gångerna men sen vande man sig. Men mot slutet kändes det hemskt igen och jag skämdes. Man vill kunna klara sig själv, vara oberoende. Petter instämmer och tillägger: Det känns inte roligt att gå dit och man tänker att jaha då har man inte gjort rätt för sig idag heller. Båda har jobbat extra vid sidan av utvecklingsgarantin för att klara sig ekonomiskt och för att slippa besöken hos socialtjänsten. Jag hoppade in som vikarie inom skolan, säger Petter. Men om det var dåligt med jobb en månad var jag ju tvungen att gå till soc. Och det finns en person som är med i utvecklingsgarantin som har två barn och en annan som är ensamstående med barn, fortsätter han. Hur ska de klara sig om inte jag gör det? I Framtidsverksta n fick vi gå igenom vilka hinder som fanns till jobb och utbildning. Arbetsförmedlingen kom på plats fyra. Linda, 24. Lösningen enligt Petter och Linda är att höja ersättningsnivån. Åtminstone till existensminimum så att ungdomarna slipper gå till soc, säger Linda. Eller så kan soc ge pengarna till försäkringskassan. På det sättet behöver inte ungdomar i utvecklingsgarantin ha med socialtjänsten att göra. Men den låga ersättningen och oron för ekonomin har ändå inte

14 tagit kraft eller motivation från deras deltagande i utvecklingsgarantin. Och trots den dåliga informationen i början är de positiva till åtgärden som sådan. Den har ökat deras chanser till både jobb och utbildning. Huvudsaken är ändå att få ut något från praktikplatsen och få meriter, säger Linda. Jag har kunnat prova olika yrkeskategorier och det har varit kanon för mig. Det skulle varit hemskt om jag gått en utbildning och kommit på att jag inte vill jobba med det först efteråt. Men nu vet hon att hon så småningom ska söka in på högskolan för att bli socionom. Något som hade varit otänkbart innan utvecklingsgarantin. På Arbetscentrum sa de att det ska vara så besvärligt som möjligt så man gör något åt arbetslösheten själv. Linda, 24. Min handledare har uppmuntrat och berömt mig, säger Linda. Jag skulle aldrig ha vågat söka till högskolan annars. Även Petter tänker söka till högskolan, för att bli fritidsledare. Han säger att han inte kan plugga men har ändå lyckats läsa in den svenska som krävs för att komma in på högskolan. Genom utvecklingsgarantin har han fått möjlighet att studera på ett annat sätt än i den vanliga skolan. Jag har kunnat läsa i min egen takt och fått lägga upp studierna som jag vill, förklarar han. På Arbetscentrum i Bollnäs jobbar två lärare, en socialsekreterare samt en person från arbetsförmedlingen med ungdomarna. Där finns även ett datortek som ungdomarna bl.a. kan utnyttja för att söka jobb. Handledarna lyfte fram en. Berömde och uppmuntrade en. Utan dem hade jag inte vågat söka till högskolan. Linda, 24. Vi fick också jobba i Framtidsverksta n, berättar Linda. Vi fick bl.a. gå igenom vilka hinder som finns för att få jobb och utbildning. Arbetsförmedlingen kom på plats fyra. Petter berättar att han tidigare fått nej av arbetsförmedlingen till projekt som han velat driva själv. Även om han nu inser att det antagligen hade gått åt skogen tycker han ändå att arbetsförmed-

15 lingen borde ha stöttat honom. Då hade jag åtminstone fått den erfarenheten, säger han. Ibland tänker de åt fel håll. De ser nackdelar istället för att uppmuntra, tillägger Linda. Petter och Linda ger intryck av att vara två mycket starka, pådrivande och initiativrika personer. De verkar ha fått ut mycket av utvecklingsgarantin och arbetslösheten som sådan. Det är nästan så att åtgärdssystemet tycks vara skapat just för dem, ungdomar som har kraft att ta reda på information, vågar göra sin röst hörd och ta för sig av de möjligheter som erbjuds. I höst åker de till Brasilien på sex månaders interpraktik för att hjälpa indianer till självhjälp. Och det är ett projekt de fått kämpa sig till själva. På arbetsförmedlingen sa de att det kommer inte att funka och det har ingen gjort förut, berättar Petter. Men de stod på sig och lyckades driva igenom projektet. Båda ser fram emot att åka och tror att resan kommer att bli mycket utvecklande för dem själva. Eller som Petter säger: Jag utnyttjar min arbetslöshet så att jag blir tillfredsställd.

16 Konsten att lyssna Ögonvittne Vägledarna lyssnade på mina idéer och jag upplevde inte att de styrde. De tycker att man ska göra det man är intresserad av. Det säger Anette Eriksson, 24 år, som deltagit i utvecklingsgarantin i Gällivare. Anette Innan Anette Eriksson började i utvecklingsgarantin hade hon flera studieinriktningar bakom sig, alltifrån humaniora till dataprogrammering. Men hon valde inte inriktning efter egna intressen utan lyssnade mer på andra. Jag började på systemvetenskap på högskolan i Luleå men det var för mycket matte så jag hoppade av efter en vecka, berättar hon. Egentligen var hon mer intresserad av att gå multimedia. Men jag kände press att gå systemvetenskap, säger hon. Folk sa att jag inte skulle få något jobb om jag gick multimedia. Efter att ha deltagit i ett ALU-projekt började hon i utvecklingsgarantin i mars i år. Där fick hon hjälp att göra Stegen. Det är en metod som kommunens vägledare använder för att få ungdomarna att tänka till och sätta upp egna mål. Tre personer från kommunen frågar vad man gjort och vad man vill, berättar Anette. Man ritar det som en stege med trappsteg och så ska man sätta upp mål som man sen delar upp i delmål. Anette var ganska klar över att det var något med datadesign och multimedia som hon ville göra och i höst ska hon gå en grafisk utbildning genom arbetsförmedlingen. Men hon tycker också om att resa. Ett av mina mål är att komma jorden runt, säger hon. Men först måste jag ha ett jobb och få ihop pengar. De (vägledarna) tyckte att mitt mål att resa var bra och jag hade chans att komma på ungdomsutbyte till Italien som de höll i. Men att åka jorden runt får jag ta tag i själv.

17 Anette kände att vägledarna lyssnade på henne och hon vågade komma med egna idéer. Som att lära sig att tala inför en större grupp. De kom med tips på att jag kunde vara guide i Kåkstan i Malmberget, säger hon. Men när hon insåg att verksamheten skulle vara beroende av henne blev hon rädd för att hon inte skulle klara av att vara guide. Istället hade hon ett eget förslag om att jobba på ett barnkulturcentrum. Där fick jag läsa sagor för barn, berättar hon. Det kändes som ett bra steg att börja med, att prata inför barn. De är inte så kritiska. Hon hade också en idé om att skriva sin farfars memoarer. Men först var hon lite tveksam till att föreslå det. Tänk om de tycker att jag försöker få lite smygsemester tänkte jag. Man kanske inte är så engagerad att söka jobb. Man är hellre i det här där man kan pröva på olika saker man är intresserad av än man sitter i kassan på ICA. Anette, 24 år. Men det gjorde de inte. Tvärtom tyckte vägledarna att det var en bra idé men det hela stupade på att Anettes farfar inte ville vara med. Men jag tror inte att idén hade funkat hos arbetsförmedlingen, säger Anette. De har vissa regler och har inte möjlighet att skicka ut ungdomar på samma sätt. Därför har de nog svårare att lyssna också. De är mer engagerade här, fortsätter hon. Det verkar som om de följer individens önskningar och jag har aldrig upplevt att de styrt. Och de tycker att man ska göra det man är intresserad av. Fast kanske är ett mellanting bäst, tillägger hon. Det är svårt om det blir hur fritt som helst. Men hon är väldigt positiv till utvecklingsgarantin och den vägledning hon fått. Det har varit bra just för mig, säger hon. De har stöttat en och sagt positiva saker. Och det är precis så som bra vägledare ska vara enligt Anette. Man måste också känna att de lever sig in i hur man har det. De får inte tänka åh nej, inte ett nytt fall. Anette praktiserade även på en tidning i två månader. Där fick

18 hon vara med i produktionen och göra annonser. Men jag fick inte lära mig hur man bygger upp annonser från grunden för de hade inte tid att visa mig. Så risken är att man blir utnyttjad som gratis arbetskraft när man är ute på praktik. Därför borde praktikplatserna kollas upp så att ungdomarna verkligen får en handledare som har tid att visa och lära dem nya saker säger hon. Men praktiken är ändå bra: Nu vet de på företaget vem jag är och då har de kanske mig i åtanke när de behöver extra hjälp. Det ökar chanserna att få jobb. Anette tycker också att man utvecklas mycket personligen bara genom att vara på en arbetsplats. Man blir tvungen att ta kontakt med människor, man lär sig att anpassa sig till andra och man får se hur olika arbetsplatser fungerar. Hon upplever också att utvecklingsgarantin är mer flexibel än andra åtgärder som ALU. Med ALU låser du dig i ett halvår men i utvecklingsgarantin har du möjlighet att pröva på fler saker under samma period som du bara gör en sak i ALU. Och om man inte trivs på sin praktikplats är det också lättare att byta inom utvecklingsgarantin. Jag tror att arbetsförmedlingen skulle tycka att det är mer jobbigt och besvärligt om man vill byta, fortsätter hon. Det är bara en känsla jag har. Men Anette tycker att kontakterna med arbetsförmedlingen ändå fungerat bra. I och med att arbetsförmedlingen och kommunens vägledare har lokaler på samma våningsplan blir kontakten naturlig. För att komma till vägledarna passerar man arbetsförmedlingen. Vägledare ska vara positiva, engagerade, stödja personen och de måste leva sig in i hur man har det. Anette, 24. Samarbetet mellan kommunen och arbetsförmedlingen underlättas också och arbetsförmedlarna tipsar vägledarna om nya jobb som de i sin tur vidarebefordrar till ungdomarna. Men man kanske inte blir så engagerad att söka jobb, säger Anette. Man är hellre i det här (utvecklingsgarantin) där man kan pröva på olika saker man är intresserad av än man sitter i kassan på ICA. Och det är skönt att det finns en period i livet då man kan få göra det som är intressant, tillägger hon. Men det är bra att man bara får vara med i max ett år.

19

20 Lots inte byråkrat om vägledningens betydelse

21 Många kommuner och arbetsförmedlingar har utvecklat nya former av vägledningsverksamhet för de långtidsarbetslösa ungdomar som medverkar i utvecklingsgarantin. Utvärderingarna visar att denna vägledningsfunktion är kittet mellan de olika verksamheter som ungdomarna medverkar i. Vägledaren fyller olika typer av behov som ungdomarna har. Utöver de gängse problemområden som ungdomar upplever då de skall ut på arbetsmarknaden eller i utbildning, får de i den nya vägledningsfunktionen möjlighet att diskutera hur de ser på arbete, utbildning och fritid tillsammans med en handledare. Det skapar bland annat förståelse hos ungdomarna för de förväntningar som finns när de kommer ut på arbetsmarknaden. Det skapar också insikt om och motivation för den utbildning han eller hon ska gå. Ungdomar kommer i det här avsnittet att berätta mycket om sina negativa upplevelser av kontakten med myndigheter innan de började i utvecklingsgarantin. Det utgör fonden för de erfarenheter de fått i utvecklingsgarantin. Unga har under årens lopp i både barnomsorg och skola varit beroende av det offentliga systemet. Nu, på vägen mellan ungdom och vuxen, möter de arbetsförmedling och kommun. Dessa kan ställa krav men ger också stöd och hjälp. För många unga har socialtjänsten och arbetsförmedlingen ett avgörande inflytande på deras sociala och ekonomiska villkor. Unga förväntas träda in som vuxna individer i ett arbetsliv som är både svåröverskådligt och föränderligt. De behöver kunskap och de behöver öva sin förmåga att orientera sig i samhället. I varje kontakt med stat och kommun finns både krav och frivillighet. Frivilligheten minskar med ökat beroende av det offentliga. Deltagande i högre utbildning och kulturliv har en betydligt högre grad av frivillighet än till exempel att gå i skolan. Kontakten med de sociala välfärdsinstitutionerna som försäkringskassa, arbetsförmedling och socialtjänst är frivilliga men de har ändå ett drag av tvång som är relaterat till behovet av inkomst (Lipsky 1980). Medborgaren har inte endast rättigheter utan också skyldigheter. Somliga av dessa plikter är konkreta och tydliga som t.ex. skolplikt och skyldighet att betala skatt och andra är oskrivna moraliska regler; att vara lojal, att ta ansvar för sig själv och andra, att delta i samhällslivet, att lyda lagar och regler, att inte utnyttja samhället osv.

22 Vad betyder det att ha kontakt med en myndighet? Det innebär i korthet att bli utsatt för kontroll av rättigheter till ersättning men det innebär också att få service i form av information, direkt hjälp med problemet och kontant ersättning. Service som gäller information, ifyllande av blanketter, vissa råd osv. behöver inte kontrolleras. Varje medborgare som behöver denna information kan få den utan att behöva uppge namn eller personnummer. Hur samtalen mellan handläggaren och den unge arbetslöse kan komma att gestalta sig är delvis beroende av de inblandade parternas möjlighet att tillvarata sina intressen. Argument, kontroll, normativa ställningstaganden, indirekt tvång kommer att möta den unge, dvs. ungdomarna utsätts för både en informell och en formell kontroll (Bjurström och Henriksson 1990). Ungdomarna utsätts också för handläggarnas moraluppfattning och gränssättningar. De möter handläggare vars uppgift är att företräda men också att kontrollera. Källa: En bro mellan utbildning och arbete utvärdering av utvecklingsgarantin Hur unga i utvecklingsgarantin uppfattar mötet med myndigheterna, dvs. arbetsförmedling, socialtjänst och kommun, har utvärderingarna tittat närmare på. Ungdomarna kommer i det här avsnittet att berätta mycket om sina negativa upplevelser av kontakten med myndigheterna, i många fall innan de började i utvecklingsgarantin, något som ter sig annorlunda då de mött den nya vägledaren. Men först några rader om arbetssökandet och vad ungdomarna tycker om detta i siffror. Av de intervjuade ungdomarna i den kvantitativa undersökningen, 258 stycken, sökte 57 procent arbete innan de började i utvecklingsgarantin. Frågan avsåg den arbetslöshetsperiod som närmast föregick utvecklingsgarantin, en period som för de allra flesta omfattade minst 90 dagar. De 90 dagarna är till för att ungdomarna ska prövas mot den ordinarie arbetsmarknaden. Resultatet tyder på att denna prövning inte alltid skett. Skälen ungdomarna uppgav till att de inte hade sökt arbete innan de började i utvecklingsgarantin var ofta vaga. Några visste inte riktigt hur de skulle göra, någon tyckte att arbetsförmedlingens datorer var krångliga. Andelen som sökte arbete under tiden de deltog i utvecklingsgarantin var 41 procent. Att ungdomarna inte sökte arbete under tiden de deltog i utvecklingsgarantin förklarade de ofta med att

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling. Jytte Rüdiger & Peter Waara

Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling. Jytte Rüdiger & Peter Waara Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling Jytte Rüdiger & Peter Waara 1 1. Inledning Vägen till ett vuxenliv beskrivs idag som en icke linjär process där tidigare etablerade modeller för ungdomars

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Ungdomsstyrelsen Riksdagens mål för ungdomspolitiken är att ungdomar i Sverige ska kunna leva ett självständigt liv, att de ska ha verkligt inflytande och

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG Effekter av bristande personlig assistans på livsföring och medborgarskap INNEHÅLL 4 RAPPORTENS BAKGRUND OCH SYFTE 10 KVALITATIV METOD VARFÖR DÅ? 12 RAPPORTENS METOD OCH

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Komma till sin rätt Om invandrade akademikers väg till kvalifi cerade arbeten: hinder och öppningar Carolina Bjurling

Komma till sin rätt Om invandrade akademikers väg till kvalifi cerade arbeten: hinder och öppningar Carolina Bjurling Komma till sin rätt Om invandrade akademikers väg till kvalifi cerade arbeten: hinder och öppningar Carolina Bjurling Högskoleverkets rapportserie 2004:37 R Komma till sin rätt Om invandrade akademikers

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer