EXTRJCATUM Brevi Diflertatione CRITICO PHILOLOGICA, Qpam Ex fuffrafto Ampliff. Ord. fhihfoph. tti Regio ad Auram Lyceo, PRffSIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXTRJCATUM Brevi Diflertatione CRITICO PHILOLOGICA, Qpam Ex fuffrafto Ampliff. Ord. fhihfoph. tti Regio ad Auram Lyceo, PRffSIDE"

Transkript

1 _* _'* '_-_! INTRICATUM PRIMAE SEDU- CTIONIS,, EXTRJCATUM Brevi Diflertatione CRITICO PHILOLOGICA, Qpam Ex fuffrafto Ampliff. Ord. fhihfoph. tti Regio ad Auram Lyceo, PRffSIDE VIRO Max. Rever. Atque Am^lifmo Dn. ISAACO BJÖRLUND, Orient. & Gra?c. Lingg. Prof. Reg, & Ord. Puhliee tentilandsm ftftit CAROLUS J. MALMBERG Ny opia Suderm*nnus t Ad diem 10. Mai Anni In Audit.1 max. horis fohtts. ABO&", xc R. Ac Typ. Joh.Kiarope.

2 Celfffimo $:% R*x M:tis Maximx fidei VIRO GENERALI MAJORI Et per Provinciarn Sudermannicam GUBERNATORI Longe Gra\>ifftmo, atque illuflri Comiti ac Domino MICHAELTÖRNFLYCHT, MAECENATI MAXIMO. Beneficiis. Tdcile. alliciuntur. homines, Itaque. Non. immemor' Ttll. Erga. Mufarum. cuitores. Tavoris. Rüdes. liofie. ingenii. mci, Icetus. Celfiffime TIBI. atque llluflris, D&MINE.

3 Comes, Sacratos, voioc Id. Svadet. Pietas. Tua. Nobilitas. Tua. Gratia, Tua. Reverentia. Tui. TE. Laudant. TtJI, TUAU, Vercntur. Omnes. Bonitatem. Jttftitiam. Sanffitatem, Aura. Bonitatis. TUAI. Adfies, Me. gvi. Jjhoad. vixero. ALtemum. manebo. Celfiffimi atqve Illuftriffimi NOMINIS TUI HumiUimu\ Cultor Carolus Malmberg.

4 PIRO Am Hf'ffimi Confultiffin*OfUe Dn. JONAE MALMBERG, Earum, qvae ad juftitiam attinent 3 partium Confuli aprd Nykopienfes laudatiffimo, PARENTI vt optimo, ita omni, qvo filium decet, honoris Cf obfeqvii cultu & reverentia usqve ad cineres profeqvendo, venerando. MlneriA liret tentti oeyavtv fatans fed.tcentis defcripferim: nihtlominus mearum effe partium duxi, primitias hufce frugtim Tbi,optime mi PATER, re~ fervare. Nam indulgentias ftnguhres rer finguu horarum momtnta impenfe m<i!f'-- pltcafli i q>; nervos omnes (f mentis (f corforis Jane intendunt, vt non pofftm, qtj minus amirem Tut<m jam pradi.em. I.bi enim inprimis id fuit cur&, vt cum M fts k tensris h iberem commercium. Oc* fafisntm ergo q.iarens heneficiorum Tut* vum

5 vmo Aimod. Relrer, atque PrxcUrifi Domim Mag. SAMUELI KIELLIN, Eccleliarum, qvas in Sund & 2Bdr&^ bb Alandia? Deo colliguntur, -\nnfliti meritiffimo ac vigilantiffimo, Patrono longe propenfiffimo, muitis nominibus ajtatem fufpiciendo, honorando. tlurimum Rever, atque Clariff. VIRO Dn. JOHANNI LINDBERG, Pafton ad parcecias ( pftgtemta& %lge fyxfa Sudermannorum digniffimo & adcuratiffimo. Avunculo benigniffimo, Evergetse certiffimo, jeternum eftimando, amando. ttih*»' >pna czons^p \ hsiz hdd ibnn*»

6 Rum recordationem piam, (f filii tffesum teflandi, Libortm hunc omni defli* tutum nitore, in gratifftmi Animi ttfft' ratn ofero. Accipe, q<t f>, fueius indolis imm.itur, Utts, qui ad extremum Vtt<s. Eiurusfum, Tibi e reverenti filii finu pro* hallturn \>i* CARISSIME PATER Gbedientifftmus Filius Carolus Malmberg»

7 inaittp tzon^j? nton nonn^ ti;p2» cz^n^nd *on pn p?j; -iiao> "Ooidd Cj:^W23 vnnfnvr/ TW CZO*aD>5.nDU/1 puwm CZ?^'? sni ~un czjid^j; czatm s md czni ij; s >Nva i ivin "DN:n doid-j Carolus Malmberg Auctor,

8 AuEiori DifTertationis Nodum fedußionis prim<s foluturt Dn. CAROLO MALMBERG, Clrmin.t cum rogites de me M.tfmbtrg peramxnde, 6)'t invito Pb-vbo, detfropcrwia tn;h\ En celebr.it fitavcs I.e/iconia turba Übores Culttri fpondcns Uutca ferta fuo» Scripf. Aloa die o, Mnji 17y. ItA AdpUufit Nicolaus L. Tammelin.

9 1. N, J. Aditum ad m&terum tr^clandam paucis pandit. Ominem primum non ex (e- --minc per generationern, fed a Deo Trinuno irochd condkum, adeoq; immorcali vkae conditione, innocentia, fanckitate, aliisqve animi dotibus in primordiis rerum ornatum fuiffe, ex revelatione liqvet. qvi tarnen beatiitimus paullo poft depravatus eft ftatus. Talis autern depravatio, archkccko fatana, lapfui primat mulieris yb_c CZTINn facka: natales debet: cujus Adam qvoqve fua culpa fackus eft particcps, facra dickitante hiftoria, A Gen.

10 2 Gen nunwbba (nu*nn> jnn*> :>DN*i*i ndn Hujus autem corruptionis caufa organica erat ferpens, & qvidem naturalis. t^yod, habita ratione ardtiffim^e, qva premimur, temporis anguftise, aflerere, pro modulo ingenii probare, contrariasqve fententias refellere, B.cum D. conabimur. CAP. PRIUS. Seo-iv ex d*li&icm adfiruit, itter Philologos vcteres pariter ac recentiorre, vt & * Rabbinos, acerrime difputatur, qvisnam deceptor «jfis^9ra*sw fuerit, & cvi poena a fummo Numine indidta (it, foline diabolo, an foli fcrpenti i an diabolo & ferpeati fimul jvel an diaboli pcena a ferpentis feparata iit. Itaqve. MtMBR. I. SophiSfnaia eorutn, gui fierpentem rtatu* raiem vel ab ipf.t (eduaione, vei A pcena teduclionis exctudnnt, traliat, \\ laboiumfcrpente non ufumfiui/fe ceu or-

11 3 nrgano, fied inftar fierpentis tantum ad' paruijfe, fane non defuntqvi dicant. Vldeiis Bud. Hifi. Ecct. V. T, Per. I. in er^oa. Hujus qvoqve erroris Cyrillum accufat Pol. Syn. Crit. Votttm, I. p. zb. Horum lateri propius admovendus eft Philolog. Jenens. M.Rufius in exercitat. de ferpente fiedueiore non naturaii,fedfolo diabolo. At Henr. Bened. Stark in notis fieuß. erit. (f exeg. pcenam v. 14. Gen. 111, a" Deo irrogatam efte ferpenti non naturali, fed uni & foli mzyuuihu, five potius C(ut loqvjtur) convenientius perfonats, diabolo ac fatanx, putat- Eadem in fententia fuere, & pro hac re, in lucern veritatis pugnant non pauci. GufTetius in Controv, adv. Jud. Vern. p. 4. feg. Witfius Oecon, fced. L. 4. c.i. $. 3. p Joh.Winkler. fuper tentatione CHRISTI exmat. IV.Sigism. Hosman. ad Ligthfiooti tbf, in Gen. p. $z. &c. Ortlobius in Schediafm. Lipf 170^. de ferpente non puni" to cum fiatana. Inter hos ctiam numerandus eft Cajetanus, A de qvo Mich. *

12 4 Micb. Walth. Harm.' Bibl. p.<m.\.fer<- 7- pentem bic non intelligi verum (f *.»»- turalem, fied d&rttonem, exiftimans & ftatuens. Et hos in dsfeclu peccare vult Dachf. Bibl. Hebr, Accentu, ad cap. IU: Gen. 'MEMBR.-1. Suira diliis fie opponit, (f fierpentem fiu~ y<> naturalem, fiatuit (f probat. OLTriam feducfisnis defcripturus Mofes, methodo utitur naturah, a fubjedb ejusqve prsdicato initium faricns. reprsfentatur qvippe ferpcns vt animal calhdum, & qvidem :nn wnr vn bd D CZ>*i Yy Praedicatum hoc CZP,**i>" utriqve tarn ferpenti, qvam diabdlo non eft inconveniens. Ut enim vaferrinms ille fpiritus & u.vp/fayijnc o- mnium confeffione maxima poilet aftutia : ita hsc proprietas & alibi citra hunc Jocum in fcripturis de ferpence prardicatur. namqvc non tantum Gen. XLIV. 17. Dan, aftutix fu«gratia, ferpenti & ceraftx affiniiatur: fed& clarius Mar. X:i6. Apoft,

13 s 11- Apoftolis commendatur calhditas & prudentia ferpentis, his ver bis: yhtff&s <p(ynuot uc,ci otptic,.-. Nihil kaqve haec ratio pro diabolo folo concludit; fedmanet, duas hasnaturas, fierpentinam & fiatanicam, in adtu fedudtionis mt^almuc ; fuifte unitas. Pfeif. " d. v. ad h. I. Verba autem illa v. i. referenda funt aj ferpentem,. qvem fuiffe naturalem folida argumenta probant. Id enim ihprimis oftendit-nomcn ton*), a cujus nativa notione nulla caufa eft, cur.difcedamus. Non quidem diffitemur,^ diabolum Apoc, Xll.- 9> & XX." 2, otyw dfxdiof appellari: fed id usjaifofiikuc. fieri patet, ftilo prophetico, figuris alioquin & fymboiis refertiffimo- quod de ftilo Mofaico hiftorico & narratione plana ftatucre, eftmanifeftiffima qvarq; obfcurare, certiffimad; in dubiu trahere. Prarterea Pl demonftrativum,?*>, *^n*3 pradixum, infigni gaudct it&ipdoti p > nempe qvcm in. nod.urn Vatablus obfervat, :ut intetiipamius, Mofien locrvi de jerpents mr to.

14 6 to. Adifis Pol. Syn. Crit. v,.\. p. i% Sane hoc arguit, haecce verba cum fuperioribus cohxrerc/quod ex part. 1 etiam colligi poteft: nam in cap. I: v. z5-16. de crcatione beftiarum, &c. ll: icj, 2.0. de congrcgatione & itopa9toia earundem agjtur: diaboli autern in creationfs hiftoria, plane nulla exprella fit mentio: ergo, fenfu ad praccedentia rcfiexo,de vero & naturali dicitur ferpente, tytdn' Deinde, obfervanda porro eft harrr.onia verfuum i6, cap. I. & v.j r. cap. 111.Refertur y;n*) mter beftias: xu*.qsdmova autern hinc excladendum puto, qvia in numero beitiarum eum S. fcriptura non habet, nee cum iis comparat. Enim vero fi concedamus, vocabulum ftin cujusvis fignificatum habcrc viventis.- tarnen negamus, aliam h. I. & fimilibus admitti pofte flgnificationem, qvam beftias. Qyam etiam turn LXX agnoverflnt, interpretando per Sfi m: turn Onkelos m Targum y per TfWV. nee

15 7 necnon Syrns per MfiV-ri: qva? fa> nc vcrba, in ungujis iftis linguis, beftiam vel feram denotant. Hifce qvoqve adderc placet, ferpetem non tantum inter brftias, fed inter beflias igri etiam collocari. Diabolus autern Paulo eft txmf ni ifyoiuc. 7* «tvfof, Eph. II." j. qvi inter beftias 4- grireferri non poteft, Bud. H. E. V. T. per. i. En, horum qvnqve convenientiam, pariter ac gravitatem verborum. priori loco, np. Cap. I: beftias producere jubeturterra:heic, fcil. cap inter terra: foetus 10- -cum fuum tenet ferpcns, Vi cnim vocis txw agrum denotat, tarn tm* turn & fativum, qvam pafcuum,mon- qvod exemplis tofum & mmorofum: probat Edm. Caftel. in Ltx. sttjayk ad voc JffiK Qya ratione Syrus & Arabs per campum exponunt, eodem jure & Onk. per agrum fiiveftrem, Ut N*Q Chald. iocum incuhum &/?/- "veftrem, feris pafcendis deftlnatum, dtfignat. conf. Buxt. Lex. Cbal. Taim. W Rab. Locus autern diaboli non <fc-

16 8 defcribitur per tgrum, nee cultum, nee fiipcftrem, fed iro*^ '?** binu/ "YD Efa. XIV. 15- Et hifce argumentis fuffultus, facillime me adduci patior, vt credam, ferpentem in v, i, feqq- inter rnitm JYn denotatum, nen fuifle alium, qvam verum & naturalem. Pcenas autern (erpentiadeoinjuncftasefle,merr.br. 6, art. primus oftendct. MEMBR. }. Errores eorum, qui omnia i» ferpentem naturaiem vcrtunt, is diabotum liberant, recitat. Uls ita brevitcr expofitis, feqvitur, vt de eorum opinionibus, qvi cacodatmonem omnino cxcludunt, &ad ferpentem naturaiem omnia applicant, qvardam commcmorcm. Judad, qvos Celeb. Glaflius vufms-h&c. dicit, & Sociniani, feil, Smalcius de Fil. Dci c. 2. p- 4. Sommerus in refue. Pet. Car. L- 9-0 %. de ferpente naturali omnia cras* /e (vt loqvitur Pol. p. 28, vol. t.) intel-

17 9 intellexerunt, odium prarterca extcrnum & dtuims-ittt* naturalem in- & ierpentem corpo- ter hominem ralem v. ij. di-bn contendunt. Nee Jo. Clericus, vir vt alias doctrina, ita audaciori crifi confpicuus, his adftipulan dubftat. Certe naturalem ferpentem ferrronis & plenae intelligentiae ufu inflrudtum, Evam circumveniffe, plurimi Rabbinorum fomniant: qvibus conformia ex R. Salomonis & Aben Efrae Perufchim colliguntur. His (fi Polo credimus)etiam applaudit Julianus, fabulis ethnicorum f.dem habens, ferpentem (vt Plin. lib. 8. 4". ) in mtrem canum latraffe. vid, Syn. ejus Crit, f. z&.vol. i. Aiii,fern.onem non tantum ferpentis, fed aliorum etiam animalium, Evam intellexiffe credunt : ik A qvibus parum disceffiffe mihi videntur illi interpretes allegorici, qvi, ferpentem modo ftbilo fuo aut lufu eduliffe fymbolum, qvodeva inteliexijfet, ratiocinatür, conf. Riv. -» Difp. dt ferpente fedutlo-

18 10 duttore *pud Dathf. Eihi.H. Ace. in B. /. Qyi vero fermonis facultatem ferpcnti tribuunt, cum, hoc atrociffimum ob facinus, privilegio fermonis privatum fimul aflbrunt. Qya dc re qvam abfurda ftatuerit, literisqve confignata reliqverit Jofephus L. i. Antiq. c. r. heic allegare non pigcbit. Serpenti, inqvit, DcUS adtmit vocem, iratus ob maiitiam, qva erga Adamum eft ufus, venenumqve lingu* cjus indidit, if hoftem eorum declaravit, admtnuitque caput ejus plagis impetendum effe, tun* hominis ftta fit, quod in hoc pernicies turn qvodipfa beftia hoc faclt facillime opprimatur. Miratu Vero dignum mihi videtur, Schindlerum in Lex. "smlkyfc. fubvocc Wr\2, tali in o- pinatu etiam acqvicvifle. MEMBR. 4; Sententiis & argumentis eorum refpondet, Cf 1 diaboium vt fedußionis cauffam priniam, penfitat, OOs in excefiu peccare docet Cl. Dachf. in Bib. u. Acc. loc. cit. «VO-

19 11 qvorum tradidones folido & firmo omnino deftituuntur fundamento. Serpens hie non erat nudus, fed a" Diabolo obfeflus.- tanta enim pollebat fcicntia, qvanta & qvalis nusqvam beftiis tribuitur, nee tribui poteft: nee ferpcnti naturali convenit, hoftili ore prarcepta Dci pervertere. porro clare ac diftincfe loqvi, non cadit in bruta animalia, qvod multi ex Rabbinis qvoqve agnofcunt, vt R. Saadias, qvem vid. apud Glafl*. %gwk Mofi p. m. loi. aliiqve. Ad nax ferpens inter n*n nwfl & xxn numeratur: beftias autern cap. L produ- Zlas, finonomnino Imc facultaterationi noftrae analoga : videfis D. Isbr. de Diemerbroek. fufc hancrem tracfantem in Oper. Anatom.. & Mcd, p conf ctiam D. Greg. Horftii Oper. Medic. Tom. I. p. 28.«& 219. tarnen fiae oratione, & prorftis aliter fadtas, qvam homincm, qvem fapientia prasclarisqvc ingenii ac animi facultatibus conditum

20 12 ditum, luculenter docet creationis hiftoria- Nee b. Luthero perfvafum fuit, fvid. Tom. Jen. z. fol ) brutum animal tantavalcrc fagacitate, vt fermonem percipiat, & de rebus tanti momenti agere& loqvi poflit. Supponit ergo aliud fubfuifle ens, fpiritum fubtiliorem, qvi procul dubio fuit diabolus: & illc lingua ferpentis fruffitm dulcem E- V propinavit, Dieter. Ant. Bibl. i* Pf. L. p. m Pratter hxc fi ferpens ex infita Swiusi fermocinatus eflet, nuua eft proportio inter peccatum (f pcenam. Pol. loc cit: p. 36. Super haec, in maledicftione ferpentis, de privatione fermonis altum eft filentium. Si cvi autern, vt Beckcro mi-» randum occurrat, in facra illa hiftoria nomen ipfius diaboli diftiiv <fte non comparere, adeat Dachfi Bibl. H. Acc. & intelligere ei dabitür, Mofen hie agere hiftoricum, non interpretern : nee a vero abhorrct, qvod Pxauppius ad h 1. ait, satana. exprex.

21 13 preffam mcntitnem ideo facere ntluife S. hiftoricum, qvia de creatione & lapfu angeiorum nihil dixerat. Certe inftrumentum pro caufla non illepide hie, vt alibi, ufurpatur. Inveftiget infuper Apoc XII. 9 & XX. 2. übi SidBo\&> <3c ou&wg explicite vocatur o(pic «'^«^, idqve non temere, fed certa rationc,non modo ob vaferrimum, virulentum & nocentiflimum animum ; verum &! Ob aftutiam hanc,qva hominem primum circumvenit, & hajitu pcftifero adflavit: du<fta appellatione non ab aflumto fchemate, fed ab organo felucfionis, qvia per ferpentem feduxit: qvorfum pra;f?rtim epitheton «f^av - fpc<ftat. Hilc itaqve ecpt jdpzaio* jethiopsinverf. VOCat beftiam magnam, & bcftiam iilam antiquarn, procul dubio innuens ipfius atrocitatem iri feducendo & perdendo homines, qva: turn 1. Pet.V..8. indicatur, turn verbis A- poc. XII. 9. feqventibus cnuntiatur: defcribitur qvippe, utirkmraiiwoi* Khf*f'

22 14 Hjiuew oafl», qvod inprimis ad nßiffuovqt habcrc, nullus dubito, qvum & Joh. V *a*B(am)tjap^> av ct%xit VOcctur. Aft fuppiicium etiameidicftatum efle, mcmbrum fextum docebit in art. fecundo. MEMBR. /. Eorum, qui fxnam Jcrpentis (S diabeli tonfundunt, haliucinatlones demonftratt f~vidam alii fe committunt via?, & fatanam qvidem ferpentiadfuifle, unaqve cum illo fupplicium fubiifle admittuntj fed poenam u- niverfarn de utroqvc, ferpentis de fatana, fatana: de ferpcnte viciffim cxplicandam volunt. Hos in duas divido clafles: ad priorern, Ephrent Syrum,Barcepham & Tofiatum refero» de qvibus vid. Pfeif. ltc~. fup. cit % qvibus fuffragaturßellarminus tom cont. gentral. 11. L. 3- «le amiff. grat. & ftat, pecc. qvi, cum fupra nominatis, verba7a ff oi]svayfs^ia U- na cum v. 14. turn dc ferpente natu-

23 *5»5 turali, turn de fatana commode pofle literaliter explicari, aflerit. Deinde Mufculus & Corn. a Lap. ha:c omnia mala, qva: vindicta ftatult, tarn ferpcnti, guam diabolo, gui fuit quafi motor f$ anima ferpentis, ad literam competere ( videfis hujus com. h. i.) urgent. Alteram claitem dico corum, qvi ad unurn proprie, ad alterum figuratc ha:c omnia referunt. Non jam moror illos, qvi df^ny^ooc -univerfam tentationis hiitoriam ineptiffime interpretati funt de volupta-tibus & cupiditstibus pravis: Ut P-hiio Judaius, Origenes, t$ Thomas Burnetius, qvorura mentionem facit Bud. lee. cit. prxter hos R. Hvppemm, H. Corn. Agrippa, qvos nominat Pfeif. loc. fiep, alieg. immo Fagius, & Beckerus in mund, fafcin. conf- Dachf, Bibl.H. Act. Sed eos innuo, qvi poenam omnem literaiker ad ferpetem fpecfare, diabolo autem anagogice tribuendam putant. Ita fentiunt Calvims apud "GlahV Mercerus, Rivetus, Paret/s, Gro* tiutf

24 16 tius, apud Pfeif. Neqve verctur Bonfrjerius ad cap. III: Gen. ftatuere; ffoc craculum de (erpente vero ad literarn accipiendum effe,non nifi allegorice (: alii anagogice & figurate :) pertivere ad fatanam. His fubfcribit Tirinus apud Pol. /. c, Ab illis fe nee feparat Schmidius \\\ collcg, bibi. prior. loc. IV- ditl, i, p.\s\. cujus vcrba heic adducre fuperfcdeoflufficiat tantum breviter dixifle, eum duphci modo & fenfu verba v. 14. explicare, ita, vt qva: in ferpentem naturalem fec. Jiteram qvadrant, tropico qvedammodo in ferpentem fpiritualem conveniant. Membr. 6. Allcgatorum cemmentis occurrit. I~Y.lpliccm fenfum lit. qvumexuno Joco eruere non liceat, fententia eorum cur fit approbanda, utiqve non video. Porro, fi ftih Mofaici natura attendatur, ei non eft mos per continuatas allegorias res divinas proponere: videfis Dachf. l.t.

25 17 /... n_x u]!a ratio, qvse nos couradparet. It.fuper ipfe S_.va_ nr [oh- lix Paulus 1. C*or. XI: 3. r.tim. II: 14. nee non Johannes i. Epift. I!I: I". qvum hancrem indicare volunt, proprie, non allcgorice interpretantur feducfionis hiftoriam: adifis Dachf. & Bud. toc. cit. Qvum itaqve rriembr. 1. oftenfum fit, ferp(*nt<*m vere naturalein cum diabolo fuiffe uniturn. & membr. 4. diabolum cum ferpente con» curiffe: offiicium erit Art. 1. Serpenlis ptenam afatante femovere. yerba, qvae in v- 14. Cap. III: Gen. continentur. dc ferpente; at v. 15.de diabolo cxplicanda funt. Serpenti cnim cuncfta tribucre, eft in luculenta fcriptura: loca manifcfte pugnarc. Nee omnia, five proprie five d7knyo*i*.i<;, dc diabolo cxponenda volo: nam diabolo non convenit exfecratio ferpentis nee maleiitftio diaboli in fefpcntem B fed

26 13 fed utcrqve horum fuam diftin&e reportat poenam. Sic itaqve ferpenti dicitur, nennn bso nnn "vnh mvn SYTt!>D»I videlicet qvi antea illis ( ut fupra dicftum ) annumerabatur, nunc per maledicfionem futurus cffet omnibus odiofus & infeftus. At de diabolo, ut jam prius erat lapfus, ita anteqvan malediceretur fcrp^nti, fententia di- &a erat: qvippe qvi «V d^e s» ]n dhn&sicl * y^s', ci ]o 7TU? ]o ftlco' dim ii]*tua* j.itov erat, conf. Efa, XIV. n. v.14. '5- ut 'dee diris il- "lumdenuo devovcri effct iaconveniens & fup-rvaraneum. "S^d, ut ad voc. "^V^N redeam. Srpcntem ante lapfum beftiolam fuifle pulrberrim*m, amabilem, benediclam, (5" homini dcnique gratiofitffimam, CX ptobatiffimis noftris agnofcunt multi: Gerh. in Gen. p. 71. feqq.l'l. Luth. torn. 9. Aitenb. p. 72. qva: cum afiis animalibus, inprimis cum homine hbentcr ac cum voluptatc vixerit, ib t Luth. nunc autem maledicta, horrenda

27 19 renda, venenata, abjccfta & noxia facfa omnibus animahbus, praecipuehomini, qvem deceperat, Dieter. Ant, Bibl. in c. 3. p, 92. Qvod etiam rtpicit Alcinius Avit. lib^. Omnibus invi/uc fies, gravis tmnibut horror. Plura autern fuppeditat PoI.CWV* Syn. volum. 1, p. 36. Hinc fingunt Hebrsci in venturo fieculo omnia medelam Gf reftitutionem acceptura, excepto ferpente & Gabaonitis: fic enim illuforcs & impoftores illis vocantur. Alt-rum fupplicii genus eft "]ST3 bv * ^n. Hoc ad diabo^um applicaturus, abfurde ftatuit H. Ben. Starck, greflum ei cfle duplicerr.- («) quod ftatum, depreflum cjus ac humillimum, ncmpe dr/etlionem e principa'u ac domiciiio, ((3) qvoad intelieclum ($ voluntatem, qvod in veritate, vera fapientia & gloria non pcrftiterit. plura vid. in not. ejus Set. Crit. C$Exeg.At fi hasccum fana interpretadoneconftarc poflint, oportet diabolum prir us non peccafle, nee pcenas luiflc, B qvara *

28 20 qvam eo ipfo rromemo, qvo Ev*m dccepit. Secus autern fe rem habcrc» apod«ftice demonftrari poteft. Porro yocabulum pn3» vi vocis Chaldaica: jnx, emphatica pollet C\- gnificatione, & d^notat mcurvatiomminterram. Conf.Edm Caftel.Lex. snlayk & Büxtorf. Lrx. Rabb. fub vocwris: qvod agnofcit &ipfestarkius;rnsenim refpondc-t Grarotv^-?*>) quod Syru^ Marc. t: 7.reddit \ nj ftgnificatquc incurvationem in terafft. Unde pm dc bcftiis predicatu "> incurvatati feu infer:orcm corporis p3rtem,qva tcrram tangunt, notaf, Stock. Ctav. L, S. ad h. v. Certe ha:c "^hrafis pn3 >y-]^n non nifi dc reptilibus legitur, cvi opponitur V^N Vy -jbin Lev. XI: 4*. Hinc fadllime probatur, poenam hanc fuiffe ferpcntfs naturahs, qui elevata ftatura, '(:»m vi honto; 'ftdttt cerpus&papo, GlafiV yfyift*. Mof p-?):) & ped'ibus inftru<ftus> *nte matedkftionerii ineeffefats fed demtis pedibuseuth repere juffit «fw-yxf*?**. adifis

29 21 sdifis Pol. dc hac re fufc diflerent:m in Crit. Syn. p, m. 3«?.. Ab hac fentmtia non difcedunt b. Lutherus, Hunnius, aluque, qvos adfcrt Pol, ibid. Eud. //. E. r. T. p. i. Dietericus Ait. Blb. p. 91. Glafl-US yjkt<;<.k. p. 87- Pfeif. dub, vex. cent. 1. Hdm. Cafbl. ad vocem VLTO. Neqve hoc craffum ad-o vidcbitur Rieh. Simoni Hift. Crit. lib. 3. c, 14. qvum & poft"a alicubi expericntia t?ftis fucrit Plinio affirmanti Hk- U. Hift. not. 47. fe fcrpentes anfcrinis pedibusvidifle. Certe turn ant?, turn ipfa hora makdicfionis cum. mu;n mn& ncna fcrpens comparatur.- [\ autern ants maledicftionem pcdibus carmftvt, omnino inter ufol ei locus fuifft & fruflra jam ha:c poena effet dicftata. Conf. Pf>if. loc. cit. Rivet. in Exerc. p. n. Schindh ia Lc.\"7*>ft ad vocj^n: His ei dinunfiatis fupplicii generibus, tertium adhuc cemanfit, "SV -}^n **?> ->3. >D^n. Hsc cum ftatu «uaholi non. poffe cpnciliari, utrumqve

30 22 que momentum probat lueutcnter.. Serpcns enim, qvum ad modum omnium animalium mortis diem cxpecftare cogatur, ha:c verba q^n 10^?D, qvac de folis morti obnoxiis valent, rectiffime recipit. Diabolo contra, fpiritui immortali, nullus eft vita finis, qvia*ru? nvx& aidrnov, Mat. XXV: 4i.Sed nee ederepuiverem. diaboli eft, qvse phrafis violenter eo detorqvetur ; fed cum fuperioribus pcena: trodis ferpenti tnbuendis optime cohseret. Hie enim diris dcvotus, in terram pronus deprimitur, ibiqve inter reptandum pulverern lambft: unde a- perte Efa:LXV: IDrt' "13V IWI3 qvo etiam refpcit Mich. VII: /7» WftD ISJ/ "Qni". Vide fufius Bochart* L- J.Hierotz.. 0,4. pt. Dachfi Bib. Aecent. adgen, III» Art. %. Satan* peenam Ajerpentis feparat. plnito jam ad ferpentum fermone, gladiifui fulgur in ipfum diabolum

31 23 lurrr vertit -juftiflihium Numen. ln fuperiori verfu gravitas verbi "YfiM apparuit» feil. nnn ni"!n mateditlus tu, jam te maledicfum volo, o ffrp^ns! Hie part. *i & accentus diftincfivus Pefik infigni valent iptpd* mi inter fubje<ft'a nempc diftingvunt, atqvc oftedunt luculenter, maledicftionem contra inftrumentum fufeptam, in cauflam continu» ari, ftrictimqve in diabolum nunc dirigi, & in eo aggravari.. Eorum ergo non improbandam cenfet Buddcus opinionem, qvi part.' "Ireddunt pr*terea, ita vt verba ha:c r;3n^ *j 1"0 n^\t;n fic vertantür; praterea, inimicitias faciam inter te &c. diabole. Valde obfcura eis furu verba wf«- Isvayttiis i qvi non percipiunt, tnimicitiam hanc non cfle r.aturalem, fed fpirirualem: non efte inter horrdnem &-beftiam, fed inter hominis Filiurn & befitam magnam,. fcrper.tem artiqvum, i. c. ipfum diabolum. Nam qvi truiierem f. dvrh> per femen- mulieris erat oppriu.encus,

32 24 dus, caput ejus contcrcndum: qvod ab alioqvodam, qvam CHRISTO, ficri nee potuit, nee debuit, vt mult3 & infignia S, fcriptura loca fat abunde id comprohanr, conf.pom. XVI : 20. Inimicitiam autern il!am, qva: jam eft inter homnr.s & fetpentes, fane non hie verfus fed Sv^t* in v. '4. denuntiat, qvod rx art. praec. patct. conf. etiam Dcqdat. annotat. in h. /. Forrro fnb nondne inimiciti* haec d*]t7tustta non venit, kd averfio dici meretur conful. Dachf. loc cit. MEVBR. 7. Aiiorum varia st&vunuet]ct indicat (f una refdiit, /"YVidam affirmant, per "wzpausmidiftum, fcrpentem loqvutum fuiflc, qvafi mcre gentium O- rkntalium ferpenti, ficut aliis beftiis, fermonem trjbuerit Mofes: neqve hie aliud innui, qvam ferpentem verum & naturalem, ratiocinandi & loqvendi facultatc deftituturn

33 25 turn, Qx-emplo fita, adfcendendo in arhorem vetftam, $ cle fruciibus cjus comedenda, idqve citra no.xam, fine intentione cjecipiendi, in idem fiaciendum & fe jtritandum Evam perpuliffe. Qvod Bud. Jpeciofum & ingeniofe, ac Polus a-cutijjime a R. Abarbenele excogjtatum eft?> ajunt. Hoc at> *era mhvmap&> c' clarifl. Judaeorum Dodtor K. If. Aba.rbenel in Gen ex v. 6. evinci putat, übi non habetür : audivit vocem fierpentis, fed, vidit tnuiier quod bona efjet ad sibum : nee dicitur, vt de afina Balaami, aperuit Deus es feypcntis: ideoqve evidenter probari pofle exftimat, cum ferpens in arborem iliam J;'*n 2T&D f-epius adfieenmjfet &in confpetlu Ev<e comediffiet, cmpiffie cam ctgitare, illos frutlus mn efifie k- tales : idque perinde fuijfe, ac fifierpens dixiffet: pntdh nid N^.Serpentem. autcm ideo puniri debuifle, qvia berbis non contentus,in arborem comedendi gratia adfcendisfet. Verum ex folo ferpentis intuitu,

34 26 tu, Evac in ment^m cadcrc mm* qvam potuit, fe fore inftar Dci. Deindc obfcrvandum eft, in contextu, colloqvio hoc mutuo fii ito, mulicrem, verba ferpentis ruminantem, vidiffe, non ferpentem cx arbore comrr.edentem, fed ipfam arborem, quod bona effiet, Allegoricas deniqve aliorum interpretationes jam fuperius breviter rejeciirus. Fabulas cdam fapit id Rabbinorum, ferpentcm in colloqvendo Evam c-aeno obleviffe, vid. Lud. dc DifU i. Cor. XI. j, c» Maimon. Alii aliter S. hiftoriam fupplcre conantur. Nam Rauppio & ZeilT gto apud Dachf. loc. cit. fat non eft, Mofen perfpicue omnia, etiam fermonem ferpentis cum Fva narraffe &.expofuiffe." fed ille vix cre~ dibile ducit, S, tarn paucis verbis E* vam (c dcmentiri paflam fuifle: unde prolixius colloqvium inter illos' fuifle autumat. Ilic ex accentu idem cvinci putat, ttaqve nuditatis ignon.iniam eis propofuiffe ferpentem,

35 tern, fupponit, qvafi nimis aspere tracfaffet eos Deus, turn in hoc, turn in co, qvod interdixiffet eos efu. Hebraei, de qvibus adi Pol. Syn, Crit. volum, 1. p. ig. diabolum in hunc modum loqvutum fuiffe putant : Certc beus odit vos, qved non fiacit vobis talcm ac taltm dignitattm. ZJ Alia animatia vobis prxftant, idqve per invidiam Dei. Haec autem qvam coacfa fint, qvis non videt? Verifimilius fane eft,. diabotumfiuisfe Eva gratuiatum de fiortuna fua,fiavore, dominio in creaturas, (tf tx hae gratulatione occafionem habuiffe de imperio in res creatas, de arbore vetita, cum Eva fermones ferere, mirum nempe effe Deum ipfos anuijje & fruffu ejus arboris, fie vult Dachf. loc, alieg.et hoc calliditati Satana: maxime con- enit. Nos vero extra limites non progrediendum putamus : tamen non negamus, veftigia qvaedam a- ftutia: ejus qvaeri poffe in voc. F)N 13 G vertantur. itane, vere tiefetfivarii varic illainterpretantur, adiilt

36 28 fit Terf. anntt. in Gen. & Pol. /«v cit. nihilominus illam iignificationem cum Dachfcho amplecfimur: qvo adfpirant ctiam Targum,Svrus & Arabs : nee Sairaritana vcrfio vi vocis id pdab hac fcntentia di fert.- exponitur qvippe ab Edm. Caftcl. i\\ Lcx. STi\<tyX. per verum ne quod. Sie enim aftutus ferpens praeceptum Dci rcftringere tentavit per "O qn, qvafi Deum eis commendare veilet, dicens." ita ne, vere ne, qvi tarn tiberalis T fumme bovus eft, Deus fierio vobis hant arborem vetuerit? videfis Pol Crit. S. v. i. Qyod ex rcfponfo ei ab Eva dato etiam colligere licet. Rabbmi ulfrius mcditationes fua? fi<ftas hie produnt. Paraphraft-s Chaldaeus Jonathan in Targum,expofito ferpentis cum Eva in v. 4.& j. Cap eoiloqvio, cam conr fpicatam /NDO angelum mortis, (f timuiffe ait, vid, Glaff. Xfi?v»A. Mof. p. ioi. Qvis autcm Sammael ilhs fuciit j non fmnes inter fj conveniunt.

37 *9 niunt. Qyibusdam eft angdus mortis (5 princcps acris, unde in Targum Jon. Job. XXIII. 7. Si:«;?NDD i!v_dn x?i ">*>n p*<n ^nipc f<ib*i t^s^y -*»n n* -i i.yh r "!*;''y femit* arboris vit, guam non novit jammael, voians inftar avis, quern r.on obfirvavit ocuius Evx. Aliis eft Satanas, R. Mofes Ben.Majemon in More Nebochim pt.x, C Jo. Aliisprinceps omnium di/tbo'orum, in Debb. Rabb. Par. habber. Aliis caput costuum maiignorum, \n lib. Schaare orach., lit. 17. fol I. AlilS (piritus "^*!DU;n feu Afmedaus, qvi etiam Rex vocatur dtmonum apud Talmudicos, Gittin. fol Adis princeps impius Rom, R. B.'ch.d in LegT in fine Par. \j:d h\ Pirke c. 13. übi exponitur, qvomodo Sammael per ftrpentem Evam deceperit, R. Elieler cum appellat principem maximum gui eft in cce/is. Qvibus fimiha qvare inzohar foi.a?. 2. conf. etiam Selden. dt diis Syr. Hare autem cam adducere ob caufiam placuit, Ut cuilibet oateat, qvam diverfe dc Sam-

38 30 Sammaelc loqvantur Judsorum Docftores unde argumentari haud difficileqvivispoteft, eos i.n explicatioe xqve ac applicationehujus norr.inis figmentis, qvse principiis in in S. fcriptura fundatis rarent', indulgere. l jndd qvippe radicern a«gnofcit J*o D txc CAt)it, vt vi vocis ' )NOD denotet dtum exc&- cantem, qva ratione i. Cor IV. 4. etiam comparet, 0 &e'c ~] litjtit ilv<p\uoi $ ronuafg, "]ut dm^tav. Itaqve nee loqvendo in acre, nee vt angclumtortis ( qvem timuisfe dicitur Eva ) fcd potius vt angelum lucis fc Evas renratntatav/t K.a*oo*aiiMt)v, qvi prsecepto Dci qvafi tcnebras obduxit, & ficmentem Eva: occafcavit: nam, fi haec eum timuiffet, utiqve ei non paruiflet. Corruit & effatum R.Mofis loc. eh. qvod ex Midrafch fe haufiffc ait, Sammaelem ineqvitaffe fierpenti antiquo. nam prster qvam qvod diabolus fub titulo l dg* zaiu venit, Apoc, XII: & XX. ha?c

39 1* hare ejus fpecies nimis horrida fuififetj mfuper cvidens eft, diabolum non vi qvadam interna, qvod cjus non erat, nee per violentiam externam, qvod ftatui integritatis rrtinus erat conveniens ; (ed dolo & adulatione^ per meram fvafionem exfrnam egiffe. CAP* POSTERIUS. Qostdam Statcac. ditbiafobit, Cfc itaqve vifis paritvr ac cnodatis variis variorum commentis, nobis adhuc injuncfum efle puto, r.onnuila,qvx dubia circa hanc materiam occurrunt, cxplanare. bic MEMBR. I. Cauffam, cur ferpcns in Zfyavfy eligi- (f tu?, cur peenas iuit b-ftia, quodam* modo invefiigat, p.limos feducfurus parcntes, opera cailidiffima: beftis utitur & abutitur fatanas. ferpens enim ipfe ad varias pracfti^tas natura pronus, ctiam totus ad aftuta molimina a- ptus crat, qvod indicatum vult vox Hebr. an>' Gen v. 1. A- qvi-

40 32 qyha ergo hunc lociim fic reddit: «v Tmiszyfijh dwi Tw^<7oc7&;&,* ThfiO* dotio autern & Hieronymo mtv iszy^ erat verfipeliis. & ha?c inferpentem naturalemoptime qvadrat. At ipfi Salvatori in numerts funt Mat. X. 16. qvacum concinunt LXX, qvi ve*firu*]a fua de crr.'tu produnt hoc mo- -00 * h <T>tmua)Z.% mtdjaiv trl» Srjefw Arabs dirit eum fapientiffmum, eo feil. ;ur-.j, qvo CHRISTUS LUC XVI. g. fxc viic 1h dtw& T%]B CfyoviftcfjefXC V7TSO T&C VIXS ]& (j)«- --1o\ appellat» H#c arguunt prudentiam & cailiditateirs non tantum in eavendo fibi, fed & in infidiando aliis, qvod genus aftutix dicunt efte bdluisa:, inpfirhis ferpefitinae*. adifis Walth. Jiarm. Bibl. p. 71. Pol. Syn. Crit. vol. \. p & iv. p.i7i. übi ferpentum haud ineleganter depingitur. Qyalis autcm cunqve fuit aftutia ferpentis, certe occafio erat diabolo ipfa abutcndi. Sie enim aftutus & verfipcllis diabolus

41 bolus callidum animal fibi o^yavo» affumfit, & illud obfidendo, ad Jocum, übi morabatur Eva, fe contulit, ibiqve lingvam ejus movendo, ipfe cum Eva loqvutus eft. lllud autem arterno pcrmittente & difpenfantr Numine ft fa&urr, f qvippe cvi vifum eft, homin"m in fpecie nobibori non tentardum, fe^cl per fcrpentem, ut ex ejus aftutia fallacia diaboli potius d prehederetur, conf. Lyr. ap. Pol. loc. cit. Stpentem Verd ideo puniri voluit n*x.*"p HMSp, ut deteftationem lapfus dilucide mor.ftraref, qvem m inodum etiam animal brutum, qvo abutitur homo, occidendum fanxit Exod. XXI. 28.»9. Lev. XX , alibiq;. Nam peccatum eft cattffia malorum non modt svstynoi, fed etiam vrry?yiiov, ut Theodorctus faae rjon invenufte in h. /.Deinde, ut (pi\an3^7riaviu2m declararet, fer» pentem, cujus opera a diabolo nobiliftima creatura corrupta eft, etiam deteftabilcm reddit. conf. Ger- C hard. 3*

42 14 84 hard. Com. in Gen.p.io^, Ut deniqvfe indicaret, beftiam hominis dominio Gen. L fubjecftam, jam cpyavot in domini fui corruptionem factam maledicfione camjure pcrculit.adifis Gefn. p. 96. Pfeif. dub. vex Cent.l. Dieter. Ant. Bibl,. p. 92. GlatT. xm(m IqK, Mof. p. 89. MEMBR. 2. GJu<enam fpecies fuerit fierpentum, t$ tandem cauffam, cur va per ferpentem fie fieduci pdfia eft, inquir-it. CErpentum varia eftc genera, ipfa probat experientia. Plant. Flor. Rab. 191j. ftatuittriginta, ex qvibus certe unum fuit, qvod cgyaw diabolo crat. Scriptura nomen, o- mnibus generale, U*n*i Gen v. 1. tantummodo nominat: intcrpretes ergo de hocce fcrpentis gencrc varie difqvirunt. Qyibusdam placet fuifle lamiam, qvibusdam bafilifcum, ahis ferpentcm aureum, aliis ptyadcm, nonnullisdraconem, pau-

43 31 paucis- pfittacum. Nobis autem verifimilius videtur fuifte fpecies viperarum." ci qvippe optime conveniunt, qva; in v. 14. Cap denunciatur. Hunc autem ferpcntem Eva vidit & agnovit: fed u- trum pro ferpente mcroj an moto ab aliqvo gcnio; an fpiritu pu-. ro, five bono five malo, cum habuerit, diverfe loqvuntur. Evam fecum penfitaffe, num ferpens etiam haberet vim loquendi, vult Cyrillus in Pol p. 29. v. cvi etiam accedit. Eftius in fient. I. 2. diftinft. 21. exiftimans, perfieclionem muiieris non exigere, ut cangenitam omnittm natitralittmrcrum ficientiam haberet, ut viri perfe- Ifio exigebat j quia creata erat, poftq.uam Adam nominabeffiis indiderat, nec harumrerum experitntiam hiabebat. Flaec ille. At Medus in dififert. 37. ita contra ratiocinatur, qvafi Eva, fipiritum Jagaciffimum fiuiffis, eumque tne.ntem Dci claritti quam-fe intcuigere potttijfe putaret. Nee Lightfootus hoc improbavit, qvi&ipfe credidit, Eva- adh.uv

44 36 hue non fuifte notum, ullos exftltifie angelos males, fed pro bono angelo hunc habuiffe, putaris tales cufio'!es fibi m.tritoque fiut a beb afiignaios. Sed qvid hailucinabimur? & ciir perfttionis jus Ev± denegabiirus? Certe angelum per ferpenfem loqvutum fatis illa ihtellexit. Verum qvuin ab ifto irttegritatis ftatu Omnis exfularet metus, neqve fpeciem animahs cujusqvam princeps eorum horrere, neqve geni-> urn ullum TVumine confifi formidare potujt. Et criminationes inftituti divini, non nifi a mente a' Deo alienata proficifci, non potuit non animadvertere. Cur vero, inqvis, auditis blasphemiis tergum jion v rtit? Hoc perinde eft, ac fi qvaeras, cur lapfa eft? nam qvod fvnlem calumniis prjebuit aurem, proximus erat ad lapfurn gradus, und~ feducftor pollicttafionibus magijificis animum, fpeculari iftas incipientem, aftuteinclinavif, &mox prxcipitem dedit, nihil effecfurus, nifi

45 nifi fpontaneus arbitrii humani abufus acceflislet. Potuit ad lapfum momentum addere innocua, qvarn vidit in ferpente, arboris iihus frucfusqve contrectatio, qvum ipfa in vetitis & mortis cauflis, recenfuisfet, l 5*I>'3S \ ti*?. Atqvi- hsec funt, qvae, ea qva potuimus brevitate & perfpicuitate, tracfarc promifimus. Supereftjam, ut pio voto nos Deo O. M. commendemus, Velitlf vu.vo7rt\iet ttifjh HgJj Bv^sti t^; Ttitsioc. contra aftutiam diaboli ferpentinam nos munire., i*2*i to? inbn *? r rot 31

46 Pepulari tf Amict Dn CAROLQ MALMBERG Intricatum primce Sedu<shoni& Sgyaw extricaturo. EGregu mhit ffecimen dat indo~ lis, eugc Tu decus his Cbaritum: qutd jlu* dium docile Ingcniuffiqvs tuum (f quam ftt tua. Nunc ptenftrat doßa Minerva caumtx prtmta.' magnafcres t Amice gratuufur ANDREAS FLODIN. Gomminifttr ad parcecias Sttnd (f SSJdtPoS- Alandorum,.

EXAMEN ARGU- MENTI PYTHA- GORICI Pro Onitare NUMINIS, M. C H RIST ler N A^ASWRI> Alc-Hventil!: Ro na; ProfefToris JOHANNES JOH. THORWÖSTE I. N. J.

EXAMEN ARGU- MENTI PYTHA- GORICI Pro Onitare NUMINIS, M. C H RIST ler N A^ASWRI> Alc-Hventil!: Ro na; ProfefToris JOHANNES JOH. THORWÖSTE I. N. J. I. N. J. EXAMEN ARGU- MENTI PYTHA- GORICI Pro Onitare NUMINIS, CONSENSU AMPL. FACULT. PHILOS. Sub PK SI l) I O VIRI PR.ZCLARISSIMI, M. C H RIST ler N A^ASWRI> Alc-Hventil!: Ro na; ProfefToris In Regia

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE Pro ND^GXXXV.

a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE Pro ND^GXXXV. a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA Oe 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam slliristi Reclemtvriz auxilio nixus. Xr fuffragio Amplifftmt _ff.ll«/^/// />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE JSAAQO

Läs mer

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn:

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn: STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för klassiska språk Grundkurs i latin I, HT 2002, delkurs 1, 5 poäng Fredag 27:e september kl. 13 16 i hörsal F11 Inga hjälpmedel får användas under tentan. Fyll i

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Jnbmittit JONAS BERGENHOLTZ. Qvod. EXERCtTIUM ACADEMICUM. ABQ&,exc.Joh.K.iäßipe,R. AcTyp» Ve MIRACULIS, Math. Prof. Ord. /. 5 Jt.

Jnbmittit JONAS BERGENHOLTZ. Qvod. EXERCtTIUM ACADEMICUM. ABQ&,exc.Joh.K.iäßipe,R. AcTyp» Ve MIRACULIS, Math. Prof. Ord. /. 5 Jt. /. 5 Jt EXERCtTIUM ACADEMICUM Ve MIRACULIS, Qvod Cttm cinftnft* Amyliff, F*cult> Pbilofc Acad. Abnlnfity PRäSIDE HRO Amfliffimo ntqve Celeberrimo, Mag. NiCOLAO HASSELBOM Math. Prof. Ord. tublicé /o«s/»»»

Läs mer

RA FIOjNI'S-*ri-jjjfc;i-

RA FIOjNI'S-*ri-jjjfc;i- D_so OUd l! SPECIMEN ACADEMICUM De RA FIOjNI'S-*ri-jjjfc;i- Qvod, Suffr \gantt Jmpliffma facultate PbiUfojphicA in Regin AcademtA Abofnfi, PR&SiDE HENRICO HASSEL, Eloqveat. J Proteft. Reg. & Ord. fublic»

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

AQUA MAGNALIUM DIVINORPM. PRiECONE. Dn jacobo GADOLIN, COGITATIONES NONNULL/E, Ptiblice examinandas fiftere conflituit. Finland. JACOB MERCKELL.

AQUA MAGNALIUM DIVINORPM. PRiECONE. Dn jacobo GADOLIN, COGITATIONES NONNULL/E, Ptiblice examinandas fiftere conflituit. Finland. JACOB MERCKELL. COGITATIONES DE NONNULL/E, AQUA MAGNALIUM DIVINORPM Ex confenfu PRiECONE. QUAS, Amplifl, Philofopb. CoUegii Auraiciy PR.fcSIDE Dn jacobo GADOLIN, Scient. Natur. PROFESSORE Ord. observat, Äftronom. Reg.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk. Latin I,1 Internetkursen Prima Latina. Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp

Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk. Latin I,1 Internetkursen Prima Latina. Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk Latin I,1 Internetkursen Prima Latina Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp Skrivtid 3 timmar. Inga hjälpmedel får användas under tentamen. Fyll i

Läs mer

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund VID FRÅGOR VAR VÄNLIG KONTAKTA KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN Kommunikatör Louise Clausen, louise.clausen@jak.se, 0500-46 45 23 eller Webbansvarig Hanna Sikter,

Läs mer

Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter

Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter Sven Ove Hansson 2002-06-06 Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter Inom hakparentes anges den ordagranna betydelsen, när denna skiljer sig mycket från frasens gängse filosofiska innebörd.

Läs mer

LOCUTIONIBUS AN* 1 HROPOPATHIGkS; Zl.oei.<M/»/.^_ F^c../^, _»ö./o/_ MIODH. ..i* g. B. V. D. SPECIMEN ACADEMICUM. Dn.Mjg. JOHAN.

LOCUTIONIBUS AN* 1 HROPOPATHIGkS; Zl.oei.<M/»/.^_ F^c../^, _»ö./o/_ MIODH. ..i* g. B. V. D. SPECIMEN ACADEMICUM. Dn.Mjg. JOHAN. g. B. V. D. SPECIMEN ACADEMICUM De LOCUTIONIBUS AN* 1 HROPOPATHIGkS; Zl.oei.iå Atad, aboenfi indultu PRiESIDÉ [Md:

Läs mer

GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM, Puhtien Candidorum cenfur fternittit, ERIGU3 GAIANU3, E. 15. E F.

GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM, Puhtien Candidorum cenfur fternittit, ERIGU3 GAIANU3, E. 15. E F. ffjr» r 2_V Suffragante Amptiff.Sen. Phil, 'Acad, jboenf. pr^side Dn.Isaaci Björklund/ L-L. 5. S. Profess. Ord. Facult. Pwlal. h. t. Decano Speäabili, VE DOLO GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM,

Läs mer

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn:

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn: STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för klassiska språk Grundkurs i latin I, HT 2002, delkurs 1, 5 poäng Fredag 27:e september kl. 13 16 i hörsal F11 Inga hjälpmedel får användas under tentan. Fyll i

Läs mer

JUSTITIA DEI VINDICATIVA,

JUSTITIA DEI VINDICATIVA, Q. F. F. Q. S. DISSERTATIO THEOLOGICA, De JUSTITIA DEI VINDICATIVA, QUAM, consent. max. vener. facult. theol. IN REGIO ATHENVEO UPSALIENSI, Sub PRjESIDIO Dn laurentii benzelstierna, S. Theol. DOCT. ac

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

Do CT. DAN. BOÉTHIO, ETH, ET POLIT. PROF. REG» ET ORD«

Do CT. DAN. BOÉTHIO, ETH, ET POLIT. PROF. REG» ET ORD« E X P O S I T I O PRINCIPIORUM MORALITATIS ET REL1G10N1SAD POPULÄREM SENSUM ACCOMMODATA, C>UAM VENIA PHIL. UPS.. AMPL.OED. PRÜSIDE Do CT. DAN. BOÉTHIO, ETH, ET POLIT. PROF. REG» ET ORD«f. P. CAROL. ERIC.

Läs mer

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N ÅP + Å P I UTTI Ad + I I IVTA 3 P 48 P UTTI 2 A3 UTTI 2 A3 ATJÉ 2 A4 + 6 E 6 6 43 TYCUFT 8 I Å UTTI 42 CC - F A9 AT VETA A7 TTA VT ÅP 6 A3 A- T-F ÅP FA V A T- F V3-2 6 A--7 V 336 Ö A--7 V 348 Ö 3X 2X :

Läs mer

Design Västerbotten Logotyp

Design Västerbotten Logotyp Design Västerbotten Logotyp Christina Friberg Projektledare/Project Manager Design Västerbotten är ett nav för affärsutveckling genom design där näringsliv, kommuner, utbildningar och övriga intressenter

Läs mer

Skriva utbildningsbeskrivningar

Skriva utbildningsbeskrivningar 1 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Skriva utbildningsbeskrivningar för webben EN LATHUND VERSION 1.6 2016 LUNDS UNIVERSITET 3 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Utbildningsbeskrivningarna

Läs mer

Avsändartillägg Barkarbystaden

Avsändartillägg Barkarbystaden Avsändartillägg Barkarbystaden Konsumentkommunikation (B2C) Affärskommunikation (B2B) Stationary Rubrik 2014.01.24 Eit imint endus enimintum qui con con conem et laborias dolentus res errum sum, omni cus

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

In Nominc JEfuJ DISSERTATIONS ACADEMIC^ De. Quam. Profettbre Reg. & Ord. mtdtfie exbibet. S. R.M. Alumnus, MATTHIAS HALLEMUS. G>^

In Nominc JEfuJ DISSERTATIONS ACADEMIC^ De. Quam. Profettbre Reg. & Ord. mtdtfie exbibet. S. R.M. Alumnus, MATTHIAS HALLEMUS. G>^ In Nominc JEfuJ DISSERTATIONS ACADEMIC^ De i;on^ FENNIA' PARS PRIOR, Quam Sujfragante Amf>l Facul, /'öl/o/? In Regia demia Et PR^SID2 _-^«^.//5/m?o, (?e/eöe^/,«o^e Domino^ Mag,HENRICO HASSEL; Eloqvent.

Läs mer

LAURENIDQ DAHLMAN, PRETIO. Mag. PRiESIDE, PETRUS SYNNERBERG, DtSSERTATIO ACADEMIGA» P/RO ÄMPL1SSIM0 a ÜPSALU. s-t t- < h\ \j.

LAURENIDQ DAHLMAN, PRETIO. Mag. PRiESIDE, PETRUS SYNNERBERG, DtSSERTATIO ACADEMIGA» P/RO ÄMPL1SSIM0 a ÜPSALU. s-t t- < h\ \j. . VESIKO DtSSERTATIO s-t t- < h\ \j. ACADEMIGA» t i< VI i *k t\ tf de PRETIO r, \ i.«quam SUFFRAG. AMPLISS. FACÜLT. PHILOSOPH. F\T ILLUSrRI ATHENAO r UPSAUENSI, o.1 ' }1 / i a«uk.. i j v j.l 4\\..,,v ms)i\

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

SAPIENTLE VIN/E SPECULO, UHLSTEDT MEDITATIONES. .^/^ Fscult. Fb'tlofspb. C^V2rum. De NVN D O

SAPIENTLE VIN/E SPECULO, UHLSTEDT MEDITATIONES. .^/^ Fscult. Fb'tlofspb. C^V2rum. De NVN D O MEDITATIONES n?^ rnilosormck, rh2'^2 De NVN D O SAPIENTLE VV VIN/E SPECULO, C^V2rum PARTEM PRIOREM Venia.^/^ Fscult. Fb'tlofspb. PR^SIDE HENRICO HASSEL Tloqvent, PROFESS. Reg. & Ord. Ordatorum ctnfurx

Läs mer

ÖVERSÄTTNING STABAT MATER. 1 Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa dum pendebat Filius

ÖVERSÄTTNING STABAT MATER. 1 Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa dum pendebat Filius ÖVERSÄTTNING STABAT MATER 1 Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa dum pendebat Filius Modern stod så djupt bedrövad bredvid korset, tårbedövad, medan sonen hängde där. 2 Cuius animam gementem contristatam

Läs mer

Ilkl XEIPOOE- co^df.c^^^dßi^. Dn. ISAACI 55 iwf. ms'i. oiuca. JOANNES DAVID ALOPÄdS. Qv a m. die XX< _)oc. /V/.15/«^ci. Si-iffrA.

Ilkl XEIPOOE- co^df.c^^^dßi^. Dn. ISAACI 55 iwf. ms'i. oiuca. JOANNES DAVID ALOPÄdS. Qv a m. die XX< _)oc. /V/.15/«^ci. Si-iffrA. DISSERTÅTIO PHILOLOGICQ XEIPOOE- Ilkl co^df.c^^^dßi^. Si-iffrA.gr I N..7. ms'i. oiuca Dé Qv a m Ampliff. Facult. Philof. Acad. (t ^d.*d«.' Dn. ISAACI 55 iwf Sacr.

Läs mer

AMT CITIAM MAGNETIS. >.M-PETRI KåHN, FERRO. Exbibens, GABRIEL PROCOPOEUS,C.F. cu_vi. Exc. apud Jo.Laurent.Wallium. DISPUTATIO PHYSICA;

AMT CITIAM MAGNETIS. >.M-PETRI KåHN, FERRO. Exbibens, GABRIEL PROCOPOEUS,C.F. cu_vi. Exc. apud Jo.Laurent.Wallium. DISPUTATIO PHYSICA; DISPUTATIO PHYSICA; AMT CITIAM MAGNETIS cu_vi Exbibens, FERRO (^vam DIVINA ADFULGENTE GRATIA,.' lol.l2r.su /i_,mplift:?hc:ul.'r. pnii.os, ' Regiae Academiae Aboénfis, Sub PR/ESIDIO, ^,>i Ampliffmu O' /'^^c/^^/m»/,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

D«JOHANNE- RffiFClJI IS BROWALLIO, JACOBUS FALÄNDER E. Fil.' DEO T>UCE] Mj>r&h. Ampl. fac. Phil. in R%> pttblht examinandam fiflii

D«JOHANNE- RffiFClJI IS BROWALLIO, JACOBUS FALÄNDER E. Fil.' DEO T>UCE] Mj>r&h. Ampl. fac. Phil. in R%> pttblht examinandam fiflii DEO T>UCE] DISSERTAT.ONiS ACABEMiC/E DE RffiFClJI IS PARTEM POSTERIÖREM Mj>r&h. Ampl. fac. Phil. in R%> «y^ i&cl«/< PRffiSIDE RECTOKE MAGNiFICO D«JOHANNE- BROWALLIO, S. S. TheoU Doft. a: Scier,t. Nat.

Läs mer

* IG HENRICO HASSEL. T# f? PWI I? Q Q A F JACOB CBYTR&US. Excudo 10^1 KÄMPE, Reg. Acaä, Typogr.

* IG HENRICO HASSEL. T# f? PWI I? Q Q A F JACOB CBYTR&US. Excudo 10^1 KÄMPE, Reg. Acaä, Typogr. SPECIMEN 7), O ACADEMIOIM De T# f? PWI I? Q Q A F * IG (^' O v, t^ammcnte Ämgdsjimo ad Am&m PrMojo^hormn Q 7dim? R. _E 3 I D E HENRICO HASSEL EJoqv. PROFESSOKB 'si.e!,-*. 6< Ordin. F_cu_f, Lluloi. h. r«decano,

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M,

CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M, S i i ß - y, DISSERTATIO GRADUALIS, DE CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M, CONSENT. AMPLISS. ORD. PHIL. IN REGIA. ACADEM IA UPSALIENSI. PRAESIDE M a o CAROLO AURIVILLIO, P o ës. P ro fe sso r e R eg. et O

Läs mer

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL SMART BUILT GRAFISK MANUAL DEN HÄR MANUALEN ÄR TÄNKT SOM ETT STÖD FÖR DIG SOM SKA PRODUCERA MATERIAL FÖR SMART BUILT. Här hittar du praktiska tips och inspiration för hur alla grafiska byggstenar ska användas.

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

HENRICO «^BB^ JiKÖAE^ Uenia «^m/i/if. H^i^M -AcAdtmki Et prä:side. ad puhlicfftn defert examen GHRISTIANUS LIMNELL DEO DUCE! SCHEDIASMATIS HISTORICI

HENRICO «^BB^ JiKÖAE^ Uenia «^m/i/if. H^i^M -AcAdtmki Et prä:side. ad puhlicfftn defert examen GHRISTIANUS LIMNELL DEO DUCE! SCHEDIASMATIS HISTORICI DEO DUCE! SCHEDIASMATIS HISTORICI OE CAPUT PR.IUS, Qvodj Uenia «^m/i/if. H^i^M -AcAdtmki Et prä:side HENRICO «^BB^ Eloqventiae PROFESS, Reg> 6c Ordinär. Facukafis Philolophrcae h. t. Decano, ad puhlicfftn

Läs mer

Valutec Grafisk manual

Valutec Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den liggande logotypen

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

ARIMATHEA, josfpho. Dn. ISAACO BJÖRKLUND JOSEPHUS A. KRANCK, ABo/L, Excud.Reg.Acad. Typ.Joa3^lä m« DISSERTATIO HISTORICO-

ARIMATHEA, josfpho. Dn. ISAACO BJÖRKLUND JOSEPHUS A. KRANCK, ABo/L, Excud.Reg.Acad. Typ.Joa3^lä m« DISSERTATIO HISTORICO- »'"t*.»».'' >.*>.-» DISSERTATIO HISTORICO- PHILOLOGICA De josfpho Ex ARIMATHEA, Qvam ConfentienteAmpliffima Faculc.?hi«los. Reg, Acad. Aboeni. frmswe VIRO MAxime Ret>erendo atq-ie Ampliffimo Dn. ISAACO

Läs mer

REVELATIONI PHILO SOPHIA QUID DEBEAT. D:no Mac. ] A C O B 0 HAARTMAN, Fl) 51^7.5. v. A. 6. 'Co/./??//// SPECIMEN ACADEMICUM, PAUCIS EXPONENS*

REVELATIONI PHILO SOPHIA QUID DEBEAT. D:no Mac. ] A C O B 0 HAARTMAN, Fl) 51^7.5. v. A. 6. 'Co/./??//// SPECIMEN ACADEMICUM, PAUCIS EXPONENS* v. A. 6. SPECIMEN ACADEMICUM, REVELATIONI QUID DEBEAT PHILO SOPHIA Fl) 51^7.5 PAUCIS EXPONENS* 'Co/./??//// Oi.MB PARTEM PRIOREM, Ampliff. /^5/H. Philof. Abomfis^ PR/ESIDE, Viro GELEBERRIMO, D:no Mac.

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Prislista 2016 priser2016

Prislista 2016 priser2016 Prislista 2016 Gäller från 1 januari 2016 Priser för återvinning, fjärrvärme och stadsnät är oförändrade under 2016. fev.se/priser2016 Elhandel Det finns fyra olika elavtal att välja mellan: Falupriset,

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Alumni International site Kontakta oss A - Ö

Alumni International site Kontakta oss A - Ö Welcome! LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. FUSCE EU CONVALLIS DUI. MAURIS RISUS TELLUS, MATTIS AC POSUERE QUIS, PULVINAR AUCTOR TURPIS. Promo 8 promo 23 VEL EUM IURE REPREHENDERIT

Läs mer

www.ifm.com/se E-nummerlista

www.ifm.com/se E-nummerlista www.ifm.com/se E-nummerlista 2014 3853000 IND GIVARE IA0004 IA0004 3853001 IND GIVARE IA0027 IA0027 3853002 IND GIVARE IA5082 IA5082 3853003 IND GIVARE IG5497 IG5497 3853004 IND GIVARE IA0032 IA0032 3853005

Läs mer

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL LOGOTYP FÄRG Symbol: utveckling/innovativt, gemenskap, samarbete/samverkan, närhet/underifrånperspektiv Typsnitt: tydligt, klassiskt/hållbart, förtroende Färger: förtroende/underifrån, mjukt,

Läs mer

Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a Johan Mårtensson. 5 februari 2004

Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a Johan Mårtensson. 5 februari 2004 Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a. 2. 1-3 Johan Mårtensson 5 februari 2004 Innehåll 1 Artikel 1. Är Guds existens självevident? 2 1.1 Det ontologiska

Läs mer

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats!

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats! GRAFISK PROFIL A till Ö LOGOTYP Standard logotyp I största möjliga mån används denna logotyp. Gråskala Vid tryck i gråskala används denna logotyp. Mindre logotyper Ska logotypen placeras på mindre ytor,

Läs mer

PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE HENRJCO HASSEL, FLORE, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE ANDREAS ABRÅH. HAGELBECK,

PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE HENRJCO HASSEL, FLORE, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE ANDREAS ABRÅH. HAGELBECK, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE FLORE, PARS PRIOR, Quam, SUFFRJG. JMPLISSIFAC. PMLOS. IN REG. AD AIIRAM ACADEMIA, MODERANTE HENRJCO HASSEL, Eloquentue PROFESS. Reg. & Oro. Publice

Läs mer

ÖVNINGAR. Gör övningarna på s. 128 och därefter extraövningarna nedan.

ÖVNINGAR. Gör övningarna på s. 128 och därefter extraövningarna nedan. Appell Förlag Latin. En introduktion. Studiehandledning, kap. 15, s. 1 (5) Kapitel 15 GRAMMATIK Läs s. 126-127 + G12, 14-17, 41, 44 Att kunna: Skillnaden mellan huvudsatser och bisatser Pronomen: reflexiva

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

JOH GUsT., scandianorun. NICOLAUs EPHRA1MUs RANCKEN. speciminis ACADEMICI OTH1NO, In schola Cathedrae!! die II Aprilis mdcccvi.

JOH GUsT., scandianorun. NICOLAUs EPHRA1MUs RANCKEN. speciminis ACADEMICI OTH1NO, In schola Cathedrae!! die II Aprilis mdcccvi. speciminis ACADEMICI OTH1NO scandianorun PARTEM PRIOREM Cons. Ampl. Fac. Philos. in Reg. Acad. Aboensi Publico examini modeste osserunt JOH GUsT. Pliilosophice Magister REsPONDENs NICOLAUs EPHRA1MUs RANCKEN

Läs mer

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD. Gäller från och med november 2013 och ersätter tidigare version

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD. Gäller från och med november 2013 och ersätter tidigare version Grafisk manual för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Gäller från och med november 2013 och ersätter tidigare version Innehåll 2 Värdet av en gemensam grafisk identitet...3 Varumärke Logotype...4 Symbol...5

Läs mer

Enkel guide till snygg trycksak

Enkel guide till snygg trycksak Enkel guide till snygg trycksak Planera din kommunikation Säg det viktigaste först Mindre är mer ta bort allt som inte fyller en funktion: färger, illustrationer, rutor, linjer och så vidare Genom att

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

Del 2 Grafisk profil

Del 2 Grafisk profil Del 2 Grafisk profil 02.1 Logotypen Skåne Nordost logotyp består av den nya symbolen och texten Skåne Nordost. Logotypen ska stå som avsändare för alla kommunikation, internt såväl som extern. Nordost

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar Sök Med hjärtat på rätt ställe kan alla göra skillnad Kontakt På gång dolores rubrik el ea vendaest atissit maxim que nos es SE ALLA EVENEMANG PUBLICERA / TIPSA OM EVENEMANG Twitter Facebook Instagram

Läs mer

'JO H A NN E IMGE NATURALI, Mac, ACTIONUM quoque INTERNA- RUM HOMINIS NORMA, P T Wl I I? F HEDEEN, D l Im Ml n ii II 3.

'JO H A NN E IMGE NATURALI, Mac, ACTIONUM quoque INTERNA- RUM HOMINIS NORMA, P T Wl I I? F HEDEEN, D l Im Ml n ii II 3. D. D DISSERTATIO ACADEMICA De IMGE NATURALI, ACTIONUM quoque INTERNA- RUM HOMINIS NORMA, Quam Confenf. Ampliff. Facultat. Phihfophicce in Regia Mac, Auram Acadcmia, FRvESIDE ad 'JO H A NN E P T Wl I I?

Läs mer

APOSTOLORUM ACTA MAG. JOHANNE J. AMNELL, Exercitatio. PETRUS WELIN, sudermannus, v. D- MlN. PR^SIDE. 6~y. U p S A L I &.

APOSTOLORUM ACTA MAG. JOHANNE J. AMNELL, Exercitatio. PETRUS WELIN, sudermannus, v. D- MlN. PR^SIDE. 6~y. U p S A L I &. 6~y d. d. IN ACTA APOSTOLORUM Exercitatio P CONS. QVAM, AMPLISS. FACULT. PHILOSOPH. IN REG. ACADEMIA UPSAL., PR^SIDE viro celeberrimo, MAG. JOHANNE J. AMNELL, Grjec. Lit. PROFESSORE Reg. et Ord. IN ACROAT.

Läs mer

ORB YENSI, Mag. C A R O L O FRED. GEORGII, johannes hjerpe, PR/ESIDE, VfSALUE, Excud. L. M. HÖJERi Reg.Acad, Typogr.

ORB YENSI, Mag. C A R O L O FRED. GEORGII, johannes hjerpe, PR/ESIDE, VfSALUE, Excud. L. M. HÖJERi Reg.Acad, Typogr. D. D. DISSERTATIO GRADUALI5» de, ARCE ORB YENSI, Quam, CONSENT. AMPLISS. FACULT. PHILQS. IN REG. ACAD. UPS AL. PR/ESIDE, Mag. C A R O L O FRED. GEORGII, HIST. PRÜFESS. REG. ET ORD. PUBLICö EXAMINI MODESTE

Läs mer

NATURALIUM, LfcGUM. Mac BILMARK, Confenfu _^m^./i^.mas -*^.<.tt/iatl> Philofophicce. QuAM DISSERTATIO ANDREAS JOHANNIS SAHLSTRÖM, PHILOSOPHICA

NATURALIUM, LfcGUM. Mac BILMARK, Confenfu _^m^./i^.mas -*^.<.tt/iatl> Philofophicce. QuAM DISSERTATIO ANDREAS JOHANNIS SAHLSTRÖM, PHILOSOPHICA DISSERTATIO I. N. J. Philofophicce in Regia Academia Aboenfi^ Sub PK/-_.3!U10 JOHANNIS Mac BILMARK, Histor.

Läs mer

Grafisk manual. I den här manualen hittar du riktlinjer för användandet av RP IF:s grafiska profil.

Grafisk manual. I den här manualen hittar du riktlinjer för användandet av RP IF:s grafiska profil. Grafisk maual I de här mauale hittar du riktlijer för avädadet av RP IF:s grafiska profil. Logotyp Logotyp svart Patoe 186 C2 M100 Y82 K6 Logotyp vit/egativ Friyta Typsitt Gill Sas Light Gill Sas Regular

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

BAR MABAM. P A U L ü M, AIA KA, EfMHN. ERICUS MONTELIUSr P R Æ S 1 D E. M a g. JOHANNE J. A MNELL. DISSERTATIO PHILOLOGICÄ, ( ACTOR. X1IIJ, v. XII.

BAR MABAM. P A U L ü M, AIA KA, EfMHN. ERICUS MONTELIUSr P R Æ S 1 D E. M a g. JOHANNE J. A MNELL. DISSERTATIO PHILOLOGICÄ, ( ACTOR. X1IIJ, v. XII. q. n. v. DISSERTATIO PHILOLOGICÄ, BAR MABAM ET P A U L ü M, AIA KA, EfMHN L Y STR IS A D PE L L A T O S, ( ACTOR. X1IIJ, v. XII. ) LEVITER a d u m b r a n s ; Q.U AM, C O N S E N S U ÂMPLISS. FACULT. PHILOS.

Läs mer

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30.

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Johanna Silverwall 57 Dam Senior 851212js Sundsvalls AK Andrea Nordling 72 Dam Junior 910405an Luleå AK Linda-Marie Persson 72 Dam Junior 910522lp

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

PIJNTåRUM ;' åmmunia hku' Dn. JOHAN NfS. BROWALLfF, DISSERTATIO BOTANICA,, &.5' 5'.s. Cwfennente Awpiiff, Fac p&ifof in Reg.

PIJNTåRUM ;' åmmunia hku' Dn. JOHAN NfS. BROWALLfF, DISSERTATIO BOTANICA,, &.5' 5'.s. Cwfennente Awpiiff, Fac p&ifof in Reg. &.5' 5'.s. DISSERTATIO BOTANICA,, t)p åmmunia hku' PIJNTåRUM ;' mm GzmmtwM Animdium. Qv^rrt Cwfennente Awpiiff, Fac p&ifof in Reg. JCAd, Ahoe'ao Sub rk^bwio. FiriMax, Reverendi /,/^fe ee/eöe^/m/ Dn. JOHAN

Läs mer

Huddinge kommun digital styleguide. Värdeord och personlighet

Huddinge kommun digital styleguide. Värdeord och personlighet Värdeord och personlighet Logotyp Logotyp storlek Desktop 1440x900 228x64 px Language Kontakt Sök ipad 768X900 180x50 px Language Kontakt Sök Smartphone 400x900 138x39PX Kontakt Sök Meny kommun digital

Läs mer

4. Annonser. Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. Rekryteringsannonser, informationsannonser och webbannonser.

4. Annonser. Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. Rekryteringsannonser, informationsannonser och webbannonser. 4. Annonser Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. Rekryteringsannonser, informationsannonser och webbannonser. www.regionostergotland.se 54 4.1 Annonser, uppbyggnad och måttförhållanden

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Grafisk Manual. Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015

Grafisk Manual. Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015 Grafisk Manual Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015 2 Innehåll Innehållsförteckning Om oss...4 Grafisk Manual...5 Logotyp...6 Felaktig användning...8 Frizon...10 Färgalternativ...11

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer