Del III: Analys av den svenska ekonomiska utvecklingen från Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del III: Analys av den svenska ekonomiska utvecklingen från 1870. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson"

Transkript

1 Del III: Analys av den svenska ekonomiska utvecklingen från 1870

2 Föreläsning 7

3 Innehåll Industrialisering 20- och 30-talskriser Andra världskriget - Sveriges ekonomis lyckas smed Ekonomin blomstrar (50- och 60-talen) Verkligheten kommer ikapp Sverige Konstanta problem på 70- och 80-talen Återhämtning efter devalveringarna För mycket av det goda - avregleringar och överhettning 90-talsdepressionen - slutet för Keynesianismen? Ljusare tider

4 Industrialisering % av befolkningen försörjdes av jordbruket endast 10% urbaniserade genombrott för industrialiseringen Bakgrund: Växande befolkning Ökad produktivitet i jordbruket, färre behövs Ökad efterfrågan på industrivaror Ökad utbildningsgrad (folkskolestadgan 1842) Näringsfrihet och avskaffande av skråväsende (1864), företagarvänliga institutioner skapades Kom i gång på allvar i och med att efterfrågan på svenska exportvaror som järn, trä och jordbruksprodukter ökade kraftigt Bättre infrastruktur (järnvägar) och teknologi (t ex uppfinningar)

5 Effekter av industrialiseringen Nya industrier under 1890-talet Massaindustri Malm- och stålindustri Verkstadsindustri Nya sociala förhållanden Befolkningen lämnade landsbygden för städernas fabriker och en arbetarklass uppstod Efter hand bildades politiska partier som företrädde de olika klasserna

6 20-tals krisen Spekulationsboom efter 1:a världskriget Bubblan sprack 1921 och många företag gick omkull Arbetslöshet på 30%, BNP föll med 25% Socialt svårt, men ett stålbad för industrin Internationell konjunkturförbättring som Sverige snabbt hakade på med sin nya meaner and leaner industri Snabb återhämtning till ett högt socialt pris

7 30-tals krisen Spekulationsbubbla spricker i USA 1929 En period av högkonjunktur bröt samman i oktober 1929 landet var inne i en recession Börskurser föll våldsamt finansiell kris Finanskrisen framkallar en internationell lågkonjunktur med mindre världshandel och mer protektionism - depression Sverige drabbas via exportindustrin och arbetslösheten är % Sveriges kris i ett internationellt perspektiv relativt kort, varför?

8 Tre orsaker till den snabba Svenska återhämtningen Kronan devalverades 30% (mer konkurrenskraft och export) Starkt näringsliv (stort nyföretagande, stort konkurrenstryck) Keynesiansk efterfrågepolitik Kombination av strukturomvandling från 20-talskrisen med Keynesiansk efterfrågepolitik

9 Andra världskriget - Sveriges ekonomiska lyckas smed Samarbetsanda ( Saltsjöbadsavtalet 1938) på arbetsmarknaden växte fram på 30-talet mellan LO och SAF. Stabil arbetsmarknad, få konflikter Sverige utanför 2:a världskriget - bibehållen produktionsapparat Sverige kunde hjälpa till att bygga upp Europa Konkurrenterna var skövlade av kriget Snabb tillväxt, möjligt bygga ut offentliga sektorn och föra stabiliseringspolitik

10 Blomstrande ekonomi (50- och 60- talen) BNP steg i genomsnitt 2,7 % per året i reala termer mellan 1870 och 1970 BNP steg i genomsnitt 5,3 % om året under 60-talet Produktiviteten steg med 5,6 % per år Arbetslösheten låg, ca 2 % Keynesiansk efterfrågepolitik Snabb tillväxt gjorde en växande offentlig sektor möjlig och sociala reformer Den svenska modellen med en blandning av privatoch offentlig sektor föreföll fungera väldigt bra The middle way

11 Den starka tillväxten bromsades (70- och 80-talen) Takten i BNP ökningen halverades, (2,7% , 1,3% ) Produktivitetsstegringen dämpades och industrin slutade växa Inflationen steg kraftigt Stagflation! Gäller många västländer, men värre för Sverige

12 Varför bromsning av tillväxten? Europa allt mer uppbyggt Nya och nygamla konkurrenter Inflation i USA steg, dollarkris, mer osäker världsekonomi Oljekriser Ökad protektionism Sämre yttre förhållanden - mindre utrymme för stabiliseringspolitik Sänkt omvandlingstryck Sämre inre förhållanden - svårare omstrukturera ekonomin

13 Varför sjönk omvandlingstrycket? Större offentlig sektor Regleringar i t ex finansiella sektorn, varuhandeln, jordbruket och byggbranschen Statligt stöd till krisbranscher, t ex varvsindustri Devalveringar när konkurrenskraften gick ner Mindre konkurrenstryck medförde att rationaliseringstakten och förnyelsearbetet dämpades

14 Drivkrafter för arbete, utbildning och sparande minskade samtidigt Höjning av skattetryck (större offentlig sektor = större skattetryck) med skattekilar som följd Marginaleffekten 76 % för en metallarbetare slutet av 70-talet Stora skattekilar stör prissignaler Generösare arbetslöshets- och sjukersättning Mindre löneskillnader - mindre utbildningspremie Företagens vinster skulle låsas in i företagen Devalveringar gynnade existerande företag men gjorde via den höjda räntan investeringar (och nya företag) dyra Sveriges attraktionskraft och de svenska företagens långsiktiga konkurrenskraft försvagades Sämre tillväxtklimat

15 Verkligheten kommer ikapp Sverige, kostnadskrisen mitten av 70-talet Underskott i bytesbalansen Höga lönekostnader stramades den ekonomiska politiken åt - kreditåtstramning 1973/74 oljekris och internationell lågkonjunktur Sveriges lösning: brygga över lågkonjunkturen Höga löneökningar i Sverige från > kostnadsexplosion + fast växelkurs (apprecierande krona) = Låg konkurrenskraft Produktiviteten sjönk Exportindustrin gick mycket dåligt -> Industrikris Lågt omvandlingstryck + högt lönetryck + fast växelkurs = Kris

16 Hur reagerade den ekonomiska politiken? Offentliga utgifter fortsatte öka (trots regeringsskifte) Devalveringar 1976 och 1977 Valutasamarbetet ormen övergavs Bytesbalansunderskott växte och utlandsskulden (räntor på utlandsskuld höga, försämrade bytesbalans ytterligare ond cirkel) Fallande investeringar, hög konsumtion Nettosparkvot föll från 12-14% (av BNP) kring -75 till 3% 1982 Växande budgetunderskott Långsam ökning av inkomster pga allmän försvagning av tillväxt och konkurrenskraft Krav på statliga stödåtgärder till den försvagade arbetsmarknaden Den nya regeringen ingen regeringsvana, partier drog åt olika håll Reglering av kreditmarknaden

17 Inflation ett stort problem Finansieringen av budgetunderskott gav inflation (Ackommoderande penningpolitik) Samtidigt: Kostnadsstegringar drev upp inflationen Oljepriserna Lönekostnader Ett inflationsklimat skapades, årlig inflation på 10 % Produktionen stagnerade Stagflation!

18 En ond cirkel startade under 70-talet Försvagad tillväxtkraft (pga dåligt omvandlingstryck..) Med oljekriserna och snabba lönestegringar försämrades konkurrenskraften Arbetsmarknaden försvagades, underskott i bytesbalansen, växande utlandsskuld Växande budgetunderskott och ökande penningmängd spädde på inflationen Ytterligare försvagad konkurrenskraft Förväntningar på ytterligare inflation Försämrad lönsamhet i näringslivet mindre investeringar Målkonflikter

19 Hur sänka arbetslösheten OCH öka konkurrenskraften? Devalveringar - en enkel utväg(?) Kostnadskriser gav två devalveringar 1976 och 1977 (inga långsiktiga positiva effekter) Devalvera igen 10% (1981), 16% (1982). (Omvärlden tog större arbetslöshet i stället) Effekter: Försämrade Terms of Trade Tillväxt? Inflation från importpriser Minskat förtroende för ekonomisk politik - inflationsförväntningar

20 Återhämtning efter devalveringarna Effekten på konkurrenskraften blev stark Exporten ökade ==> arbetslösheten ner, företagsvinster upp, ökade investeringar, bättre statsfinanser (fortfarande mycket stor statsskuld) Men inflationen tog fart igen.. Avreglering av kreditmarknader (mitten 80-talet) Oväntad effekt: hushållen började låna mer (skattetekniskt fortfarande bra att låna plus att bankerna slogs om nya kunder) ==> konsumtionsboom på lånade pengar + fastighetsspekulation ==> överhettning Löneinflation pga förbättrat läge på arbetsmarknaden

21 Summering: De kroniska problemen under 70- och 80- talet Hög efterfrågedriven inflation (full sysselsättning prioriterades) Svag tillväxt (Devalvering delade ut gratisvinster till företag) Lågt sparande

22 Teoretisk lösning på hög inflation Priser A B C BNP

23 Varför följdes inte teorin i praktiken? Nedskärningar politiskt omöjligt åtstramning gör ont Utbudsstimulans genom skattereform ( ) och avregleringar: Förenklat skattesystem Sänkt marginalskatt på arbete Begränsade ränteavdrag Jordbruks-, transport-, livs- och kreditmarknaderna avreglerades Problem Kreditmarknad avreglerad före skattereform - folk lånade som tokiga..

24 90-talsdepressionen - slutet för Keynesianismen? Överhettning, inflationen hög, statskulden hög, lågt förtroende för svensk politik Åtstramning tvingades fram: begynnande kapitalutflöde pga valutaavreglering ==> räntan upp för att kompensera för inflationsförväntningar och devalveringsrykten För lite och för sent ==> naturlig åtstramning, dvs räntan upp och företag kan ej betala lån => fastighetskrasch ==> bankkris Det kostade att låna (räntekostnader efter skatt höjdes) - hushållen började betala av sina lån ==> mindre konsumtion Depression

25 Varför depression? Konjunkturell förklaring Tillfällig försämring Strukturell förklaring Sverige levt för länge över sina tillgångar För lågt omvandlingstryck i ekonomin för länge pga höga skatter, subventioner, devalveringar mm. Går ej att ha fast växelkurs och ha högre inflation än omvärlden i längden

26 Systemskifte i svensk ekonomisk politik Inte längre stimulera efterfrågan istället hålla inflationen i schack, slutdevalverat Fast växelkurs: kronan knöts till ECU Beslut att anpassa Sverige till den ekonomiska integrationen och fast växelkurs Anpassningskostnader stora: Ingen handlingsfrihet ingen möjlighet att stoppa fallet Den öppna arbetslösheten fördubblades på 4 år Budgetförsvagning Ökad ersättning till arbetslösa Finanskris - Bankakuten Statsskulden växte

27 Finanskris Lättsinning kreditgivning Kreditförluster Hög realränta Skattereform Realräntechock gjorde så att hushållen ändrade sitt beteende: privat konsumtion sjönk

28 Sverige hamnade i depression Landet höll på att fastna i en skuldfälla De växande underskotten gjorde att den offentliga sektorn inte kunde motverka arbetslöshet Ekonomin i fritt fall 1992 I början av 1990-talet föll BNP tre år i rad Den svenska modellen var upplöst

29 Valutakris! Depressionen orsakade tvivel om den fasta växelkursen! Kritiken mot den fasta växelkursen växte under 1992 Danmark röstade nej till EMU motstånd mot planer på gemensam valuta Europeisk valutakris köp av D-mark Finland, Italien och Storbritannien övergav fast valutakurs Räntan steg till 500% för att försvara kronan Fastighet och finanskrisen fördjupades, arbetslöshet ökade Krispaket lades fram men för sent kronan släpptes fri i november 1992!

30 Vad hände sen? Kronan sjönk kraftigt Förstärkning av konkurrenskraften Viktigt att inte inflation tog fart igen!

31 Penningpolitik och finanspolitik Inflationsmål utmaning för centralbank utan förtroende Fortsatt höga räntor och fortsatt stort budgetunderskott och statsskuld Dramatisk sanering av finanserna Ersättning till arbetslösa och sjuka sänktes Inkomstskatten höjdes Offentlig konsumtion minskade Reformer Treåriga budgetramar Årliga utgiftstak och mål för budgetsaldot Pensionssystemet EU-medlemskap och konvergensregler Självständig riksbank

32 Effekter av reformerna Skärpt konkurrens- och omvandlingstryck Förbättrade drivkrafter för arbete och utbildning Förbättrade drivkrafter för investering Stabil stabiliseringspolitik

33 Återhämtning Budgetunderskott nere på hanterbara nivåer 1996 Inflationen låg Räntorna föll Tillväxten fortsatt trög pga att den disponibla inkomsten inte var så hög mindre efterfrågan Arbetslöshet fortsatt hög saneringen kännbar för hushållen Rörlig valuta mindre sårbar för finansiella kriser Ekonomin mer stabil!

34 Uppsving och börskrasch Konjunkturen tog fart -98 Saneringsprogram för offentliga finanser avklarat Privat konsumtion kunde öka Produktiviteten steg Inflationen kunde hållas nere Men inte immun mot störningar Nedgång på Wall Street Företag i den nya ekonomin värderades enligt nya måttstockar Börsbubbla generalindex föll med nästan 70 procent under tre år!

35 Penningpolitikens nya roll Expansiv penningpolitik för att dämpa deflationsförväntningar Fastighetspriser hölls uppe - ingen recession och protektionism! Ny högkonjunktur inleddes redan 2003 Nya målkonflikter för centralbanker

36 Bestående strukturproblem - arbetsmarknaden Arbetslösheten fast trots god tillväxt jobless growth Produktivitetsökning kunde öka produktionen utan att anställa Utbyggnad av produktionen gjordes i billigare länder Kommuner och landsting fortfarande hål i budgetar, som fylldes Inte förrän 2006 sjönk arbetslösheten, flera år in i konjunkturuppgången Problem med långvarig arbetslöshet: Utanförskap Regionala olikheter segregation Missbruk och kriminalitet Frestar på statsfinanserna

37 Framtida utmaningar Ekonomin måste vara attraktiv globalt Räcker de reformer som genomförts? Skattesystemet?

Den ekonomiska krisen i Finland och Sverige. Uppgången, fallet och återhämtningen 1985-2000

Den ekonomiska krisen i Finland och Sverige. Uppgången, fallet och återhämtningen 1985-2000 Slutlig version 23/2 2004. Reviderad 23/9 2004. Denna rapport ingå i Juhana Aunesluoma och Susanna Fellman, red., "Från olika till jämlika". Denna bok kommer att utges på både svenska och finska under

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING 20 FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING Om sambanden mellan jobbpolitik, statsskuld och privata lån RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

God sed vid lönebildning Utvärdering av Medlingsinstitutet

God sed vid lönebildning Utvärdering av Medlingsinstitutet God sed vid lönebildning Utvärdering av Medlingsinstitutet Betänkande av utredningen Utvärdering av Medlingsinstitutet Stockholm 2006 SOU 2006:32 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

Från guldmyntfot till inflationsmål svensk stabiliseringspolitik under det 20:e seklet *

Från guldmyntfot till inflationsmål svensk stabiliseringspolitik under det 20:e seklet * LARS JONUNG Från guldmyntfot till inflationsmål svensk stabiliseringspolitik under det 20:e seklet * Under 1900-talet har målen, medlen, institutionerna samt strategin för penning- och finanspolitiken

Läs mer

En global lyxfälla? Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. - långsiktiga perspektiv på hushållens skuldsättning.

En global lyxfälla? Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. - långsiktiga perspektiv på hushållens skuldsättning. En global lyxfälla? - långsiktiga perspektiv på hushållens skuldsättning Magnus Lindmark Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa Rapportserien Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa

Läs mer

Därför hade alla fel om Grekland

Därför hade alla fel om Grekland Därför hade alla fel om Grekland En perfekt storm av felbedömningar från marknaden, EU, IMF, ECB och inte minst Grekland självt. Sandro Scocco När makten skrev den grekiska krisens historia så handlade

Läs mer

Förutsättningar för omvandlingar från lokaler till bostäder. Marie Frid och Emma Wickberg

Förutsättningar för omvandlingar från lokaler till bostäder. Marie Frid och Emma Wickberg Förutsättningar för omvandlingar från lokaler till bostäder Marie Frid och Emma Wickberg Förutsättningar för omvandlingar från lokaler till bostäder copyright Marie Frid, Emma Wickberg, 2007 Avdelningen

Läs mer

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Alla vill göra rätt för sig Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Förord Uppdraget till denna undersökning kom ursprungligen från Skatteverkets Generaldirektör Mats Sjöstrand. Syftet med uppdraget

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:100

Regeringens proposition 2009/10:100 Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

HISTORIK. Vad jag har lärt mig om ekonomi. 1930-talet. Chicagoplanen

HISTORIK. Vad jag har lärt mig om ekonomi. 1930-talet. Chicagoplanen 1 Vad jag har lärt mig om ekonomi HISTORIK 1930-talet Chicagoplanen Under 1930-talets ekonomiska kris krävde några av dåtidens mest prominenta ekonomer en radikal reform av penningsystemet, den så kallade

Läs mer

DET SVENSKA BANKSYSTEMETS FRAMVÄXT Professor (aff) Enrique Rodriguez.

DET SVENSKA BANKSYSTEMETS FRAMVÄXT Professor (aff) Enrique Rodriguez. DET SVENSKA BANKSYSTEMETS FRAMVÄXT Professor (aff) Enrique Rodriguez. 1 DET SVENSKA BANKSYSTEMETS FRAMVÄXT Professor (aff) Enrique Rodriguez 1. Uppbyggnadstiden Det svenska banksystemet var tämligen omfattande

Läs mer

Strukturförändringar under finanskrisen en kartläggning

Strukturförändringar under finanskrisen en kartläggning Working paper/pm 2013:07 Strukturförändringar under finanskrisen en kartläggning Finanskrisen 2008 2009 ledde till en av de djupaste konjunkturnedgångar som svensk ekonomi har upplevt. Den här rapporten

Läs mer

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT Innehåll Sammanfattning s. 2 Världsekonomin s. 3 USA s. 4 Storbritannien s. 5 Japan s. 5 Eurozonen s. 5 Nordiska grannar s. 6 Svensk ekonomi s. 7 Fastighetsmarknaden

Läs mer

Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT. on the European Economy 2011 EEAG. European Economic Advisory Group

Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT. on the European Economy 2011 EEAG. European Economic Advisory Group Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT on the European Economy 2011 EEAG European Economic Advisory Group 1 EEAG Giancarlo Corsetti Cambridge University Michael P. Devereux University of Oxford Vice

Läs mer

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL Skarpt la ge 2011.indd 1 10-12-29 11.14.07 Skarpt la ge 2011.indd 2 10-12-29 11.14.07 Konjunkturrådets rapport M i l j ö, a r b e t e och kapital d a g s f ö r n ya samhällskontrakt

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.215 SWD(215) 45 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Landsrapport för Finland 215 inklusive en fördjupad granskning av åtgärderna för att förebygga

Läs mer

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken ANFÖRANDE DATUM: 2004-04-01 TALARE: PLATS: Riksbankschef Lars Heikensten Riksdagens finansutskott SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer