REGERINGSRATTENS. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGERINGSRATTENS. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE"

Transkript

1 1l\,)] REGERINGSRATTENS DOM r.-,a:-f:--/;-' l (4) Ins-pek-tione-n fo-r-- rbc!!iloshet. fo~altlingen Ink 2010 =11~ 03 Dnro2O/a#JY~-- Målnr / v meddelad i Stockholm 2 november 2010 KLAGANDE Ombud: Storgatan Falköping MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 31 oktober 2006 i mål nr , se bilaga SAKEN Arbetslöshetsförsäkring REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Regeringsrätten avvisar yrkandet om rätt till arbetslöshetsersättning för tiden efter det att återkallat uttaget av pension. Regeringsrätten ändrar kammarrättens dom och f6rklarar att återbetalningsskyldighet ska bestämmas med utgångspunkt i att dagpenningen enligt 27 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, ska vara 662 kr. Handlingarna i målet överlämnas till Sifs Arbetslöshetskassa får beslut om Dok.Id återbetalningsbeloppets storlek. Postadress Besö ksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2293 Wallingatan måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-12:00 13:00-16:30

2 DOM Mål nr YRKANDEN M.M. yrkar i första hand att Regeringsrätten upphäver beslutet om återbetalningsskyldighet och i andra hand att Regeringsrätten helt eller delvis efterger kravet på återbetalning. yrkar även rätt till arbetslöshetsersättning för tiden efter det hon återkallat uttaget av pensionen och att denna ersättning räknas av från det belopp hon kan komma att anses vara skyldig att återbetala. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, bestrider bifall till överklagande. anför i huvudsak följande. Hon bestrider att hon medvetet eller av grov vårdslöshet undanhållit arbetslöshetskassan relevanta uppgifter. Förtida uttag av pension måste vara att anse som ett förskott på den allmänna pension som utgår vid 65 års ålder. Genom det förtida uttaget reduceras också den allmänna pensionen under den pensionsberättigades återstående livstid. Uttaget kan därmed i viss mån ses som ett lån baserat på den framtida pensionsutbetalningen. Genom att placera dessa pengar i en kapitalförsäkring har hon använt pengarna för att förbättra sin pension efter fyllda 65 år. Hade hon lånat pengar på annat sätt, hade det aldrig kunnat ifrågasättas att hon skulle få arbetslöshetsersättning. Rätt till arbetslöshetsersättning föreligger således oavsett om hon haft föliida uttag av pensionen eller inte. Uppgifterna om det förtida uttaget omfattades inte av de uppgifter som arbetslöshetskassan krävde. Om så ändå skulle vara fallet, förnekar hon att hon insett eller skäligen bort inse att det föliida uttaget av pension skulle kulma vara en sådan ersättning som hon borde ha uppgett. Vid tidpunkten för det förtida pensionsuttaget var hon helt oerfaren i frågor om penningplacering och pensionsuttag. För att känna sig säker frågade hon försäkringsmäklaren om åtgärden att teckna försäkringen för pensionspengarna skulle meddelas arbetslöshetskassan, men fick ett negativt svar. När hon sedermera försökte betala tillbaka vad hon fått i pension uppgav en anställd vid Försähingskassan att det

3 DOM Mål m inte gick och inte var nödvändigt. Om varken försäkringsmäklaren eller den anställde på Försäkringskassan ansåg att hon handlat felaktigt, hur skulle hon då själv skäligen ha bort inse detta? En återbetalning med kr skulle ilmebära en stor belastning för henne och överstiga den pension hon fått genom det förtida uttaget. Hon har, förutom några smärre inkomster av kapital, ingen annan inkomst än den pension som hon får efter sin 65-årsdag. IAF anför i huvudsak följande. Det föreligger grund för återbetalning av arbetslöshetsersättningen, och det har inte kommit fram något som medför att det finns anledning att helt eller delvis befria från kravet på återbetalning. Hennes dagsförtj änst är l 018,22 kr. Vid beräkning av pensionsavdraget ska dagpenningen beräknas till 65 procent av dagsförtjänsten och den är således 662 kr. Sifs arbetslöshetskassa har fastställt dagpenningen till 357 kr. Har arbetslöshetskassan beräknat dagsförtjänsten på l O18,22 kr korrekt, har den fastställda dagpenningen blivit 311 kr för låg. Detta har i sin tur medfört att återkravsbeloppet har blivit 331 kr för högt per ersättningsdag. Det saknas uppgifter om hur många dagar som återkravet avser. Med hänsyn till återkravsperiodens längd och till att arbetslöshetskassan har återkrävt hela den utbetalade arbetslöshetsersättningen under perioden kan slutsatsen dras att ett korrekt återkravsbelopp torde uppgå till drygt hälften av det fastställda återkravsbeloppet på kr. SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVCÖRANDE Frågan om har rätt till arbetslöshetsersättning för tiden efter det hon återkallat uttaget av pension omfattas inte av det överklagade beslutet. HeImes yrkande i denna del ska därför avvisas. Av 68 första stycket ALF framgår att, om någon har orsakat att ersättning lämnats med för högt belopp, så ska han eller hon betala tillbaka det som har betalats ut för mycket. Enligt den i målet aktuella lydelsen av paragrafen gäller detta dock inte om det i det särskilda fallet films anledning att helt eller delvis befria

4 DOM Mål nr från återbetalningsskyldighet. Enligt 27 ALF ska till sökande som har tillerkänts allmän ålderspension dagpemling lämnas med 65 procent av dagsfölijänsten. Såsom underinstanserna har funnit har genom att inte uppge att hon tillerkänts allmän ålderspension orsakat att arbetslöshetsersättning lämnats med för högt belopp. Det belopp som har betalats ut för mycket ska dänned betalas tillbaka. Sifs Arbetslöshetskassa har vid beräkning av återkravsbeloppet fastställt dagsfölijänsten till 1 018,22 kr och dagpenningen till 357 kr. Dagpenning ska lämnas med 65 procent av dagsförtjänsten (27 ALF). Vid en dagsförtjänst på 1 018,22 kr blir dagpenningen alltså 662 kr, och Regeringsrätten finner att den ska fastställas till detta belopp. Det har inte kommit fram skäl att helt eller delvis befria henne från återbetalningsskyldighet (se Regeringsrättens dom den 15 oktober 2010 i mål nr ). Det bör ankomma på Sifs Arbetslöshetskassa att besluta om ;grbetahtgsbeloppets storlek. ~JI;L'i;u~ t'~.;' {k;lx '7Bsl &~ g I ~ Avd. I Föredraget Föredragande regeringsrättssekreterare

5 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 01 DOM Meddelad i Stockholm Sida l (5) Mål nr KLAGANDE Ombud:_._._ Storgatan Falköping MOTPART SIFs arbetslöshetskassa Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län dom den 31 maj 2006 i mål nr , se bilaga SAKEN Aterbetalning samt frånkännande av.rätt till ersättning m.m. enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring - ALF BAKGRTJND OCH YRKANDEN Sifs Arbetslöshetskassa (kassan) beslutade enligt beslutsmeddelande den 16 mars 2005 dels att arbetsläshetsersättning på visst sätt skall samordnas med hennes förtida uttag av ålderspension, dels att hon skall återbetala felaktigt erhållen arbetsläshetsersättning med kr, dels att hon skall frånkännas rätt till arbetslöshetsersättning i 130 ersättningsdagar från och med den 11 oktober 2004 samt att hon måste förvärvsarbeta i minst 80 dagar innan kassan åter kan betala ut ersättning till henne. En1igt beslutsmeddelandet fattades beslutet av kassans styrelse den 9 mars Av i målet inhämtat utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 9 mars 2005 framgår dock att det var styrelsens arbetsutskott som fattade beslutet. Dok.ld Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2302 Birger Jarls Torg måndag - fredag Stockholm E-post: 09:00-11 : , 1"",,,,"n-"ttp,n;.~t()ckholm.domstoLse

6 Sida 2 Mål ffi begärde omprövning av beslutet. Av kassans omprövningsbeslut enligt beslutsmeddelande den 28 juni 2005 fi-amgår att styrelsen genom arbetsutskottet den 22 juni 2005 beslutat att vidhålla kassans tidigare beslut. Av inhämtat utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 22 juni 2005 framgår att det var arbetsutskottet som fattade omprövningsbeslutet. Sedan överklagat omprövningsbeslutet har länsrätten i den nu överklagade domen avslagit hennes överklagande. överklagar länsrättens dom och yrkar att kammarrätten upphäver kassans beslut. Till stöd för sin talan hänvisar hon till vad hon anfört i länsrätten och tillägger bl.a. följande_ Förtida uttag av pension måste vara att anse som ett rorskott på den allmänna pension som utgår vid 65 års ålder. Genom det f"ortida uttaget reduceras också den allmänna pensionen under den pensionsberättigades återstående livstid. Uttaget kan därmed i viss mån ses som ett lån baserat på den framtida pensionsutbetalningen. Hon har genom att placera pengarna i en kapitalf"årsäkring använt dem f"ör att förbättra sin pension efter fyllda 65 år. Hon anser dänned att hon har rätt att få arbetslöshetsersättning oavsett att hon haft förtida uttag av pension. Om kammarrätten anser att arbetslöshetsersätt Ding skall samordnas med förtida uttag av pension skall återbetalningsskyldigheten begränsas till att avse den "vinst" hon gjort, begränsad till arbetslöshetsersättningen med avdrag för det förtida uttaget av pension. Därvid bör även beaktas den framtida sänkningen av pensionen. Det återstående återbetalningspliktiga beloppet bör i sådant fall också reduceras med 6 kronor per dag. Vidare anser hon att uppgifterna om det förtida uttaget av pension inte inryms i de av kassan krävda uppgifterna. Om så ändå skulle vara fallet bestrider hon att hon insett eller skäligen bort inse att det förtida uttaget av pension skulle kunna utgöra en sådan ersättning som borde ha uppgivits. Uttaget kan inte ses som en ersättning för ett inkomstbortfall eller som en pension utan utgör just en förtida utbetalning på en pensionsrätt. Om kammarrätten ändå anser att återkravet är lagligen grundat anser hon att det fmlls skäl att helt eller delvis

7 Sida 3 Mål ffi befria henne från återbetalningsskyldighet. Om beloppet bestäms till av kassan beslutade kr skulle återbetalningen innebära en stor belastning för hem1e och överstiga den inkomst hon erhållit i form av förtida uttag av pension. Hon har endast några mindre inkomster av kapital och den pension som kommer att utbetalas till henne efter fyllda 65 år. Hon anser att återbetalningsskyldigheten i första hand skall reduceras till Okr och i andra hand till kr. Av ovan angivna skäl anser hon att hon, om hon skulle anses ha brustit i en upplysningsplikt, inte skäligen bort inse detta sitt tillkortakommande. Samma skäl talar med än större relevans för att hon inte varit grovt vårdslös eller handlat med uppsåt. Beslutet att frånkänna henne rätt till ersättning är därför inte lagligen grundat. DOMSKÄL Kammarrätten finner att det finns skäl att meddela prövningstillstånd. Beräkning av dagpenning, återbetalning av ersättning och befrielse från återbetalningsskyldighet Vad anfört i kammarrätten och vad som i övrigt framkommit i målet föranleder inte kammarrätten att göra någon annan bedömning än den som länsrätten har gjort i rubricerade delar. Överklagandet skall därför avslås i dessa delar. Frånkännande av rätt till arbetslöshetsersättning och krav på förvärvsarbete Enligt 66 första stycket ALF skall sökande som medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter om förhållanden av betydelse för bedömningen av deras rätt till ersättning frånkännas rätt till ersättning. När sökanden är medlem i en arbetslöshetskassa skall ett sådant frånkännande ske först sedan arbetslöshetskassan med stöd av 37 andra stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) beslutat att inte utesluta den sökande som medlem. Frånkänl1andet skall

8 Sida 4 Mål nr gälla under minst 130 ersättningsdagar. Om det finns särskilda skäl får frånkälmandet gälla under färre dagar. I andra stycket sägs att till sökande som frånkänts ersättning enligt första stycket får ersättning betalas ut först sedan de har utfört sådant rorvärvsarbete som avses i 12 och 13 under 80 dagar från den tidpunkt då det förhållande som ledde till frånkännandet kom till arbetslöshetskassans kännedom. 137 andra stycket LAK stadgas följande. Om det finns särskilda skäl skall styrelsen, i stället för att utesluta medlemmen, frånkänna honom eller henne rätten till ersättning enligt bestämmelser om detta i ALF. Av utredningen i målet framgår att både kassans första beslut och dess omprövningsbeslut har fattats av styrelsens arbetsutskott. Fråga uppkommer då om kassans beslut att frånkänna rätt till ersättning med arbetskrav har fattats i behörig ordning. Av ordalydelsen i 37 LAK framgår att det är arbetslöshetskassans styrelse som beslutar om frånkännande. I LAK finns inte någon bestämmelse som medger att styrelsen kan delegera denna sin uppgift. Eftersom kassans grundbeslut och omprövningsbeslut angående frånkännande med arbetskrav har fattats av annan än kassans styrelse och därmed inte i den ordning som föreskrivs i lagen är besluten att anse som ogiltiga. Lärlsrättens dom och kassans omprövningsbeslut - det beslut av kassan som kan överprövas av domstol- skall således undamöjas i den del avgörandena avser beslut om frånkännande av rätt till ersättning samt krav på förvärvsarbete. DOMSLUT Kammarrätten meddelar prövningstillstånd. Kammarrätten upphäver länsrättens dom och SifArbetslöshetskassas omprövningsbeslut i den del avgörandena avser beslut om frånkännande

9 Sida 5 Mål m av rätt till ersättning i 130 ersättningsdagar samt krav på förvärvsarbete i minst 80 dagar innan kassan åter kan betala ut ersättning. Kammarrätten avslår överklagandet i övrigt. HUR MAN ÖVERKLAGAR (formulär 4) se bilaga. m{~tnl!: ta), f, Zi&g l lagman kammarrättsråd assessor referent föredragande I avgörandet har även deltagit nämndemännen och a

10 Arbetslöshetskassan beslutade den 16 mars 2005 dels att arbetslös1jetsersättning på visst sätt skall samordnas med hennes förtida uttag av ålderspension, dels att hon med stöd av 66 ALF skall frånlcän nas rätt till arbetslöshetsersättning 130 ersättningsberätligade dagar, dels att hon måste arbeta80 dagar innan ersättning kan utbetalas, samt dels att hon måste betala tillbaka felaktigt utbetald arbets]öshetsersättning om kr. o LÄJ~SR-Ä-" TTEI\f I DONf h1ål m STOCKHOLMS LÄN Meddelad i Rotel 553 Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud Storgatan FALKÖPING MOTPART SIFs arbetslöshetskassa STOCKHOLM ÖVERKLAGAT BESLUT Arbetslöshetskassans beslut den 2g juni 2005, se bilaga 1 SAKEN Frånkännande av rätt till ersättning m.m. enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring - ALF o YRKANDEN M.M. begärde omprövning av beslutet. I dmprövningsbeslut den 28 juni 2005 har arbetslöshetskassan inte funnit skäl att ändra det tidigare beslutet, se b11312a 1. Dok.1d har överklagat omprövningsbeslutet och JOJkat att pensionen inte skall samordnas med arbetslöshetsersättningen, att hon inte skal) Post~d ress Te.lefoD Telefax ExpeditiOl1stid m~,dag fredeg 09 0n-l.:; nr;

11 Sida :2 Lf,.NSRÄTTEN I DOM STOCKHOLMS LÄN frånkärmas rätt till arbets!öshetsersättning eller i vart fall att antalet dagar sätts ned till O, samt att hon inte skall befirmas återbetalningsskyldig alternativt att hon skall befrias från återbetalningsslcyldigheten. Till stöd för talan har hon anfört i huvudsak följande. Det är inte fel att uppbära arbetslöshetsersättning samtidigt som ett förtida pensionsuttag görs. Hon har dessutom inte medvetet eller av grov' v~rdslöshet undanhållit arbetslöshetslcassan relevanta uppgifter. Hon bör därför inte frånkärmas 130 ersättningsberättigade dagar. Hon har beviljats förtida uttag av inkomstpension från och med januari Redan tidigare hade en försälcringsmäklare kontaktat herine för möjligheten att placera pensionen i en kapitalförsäkring, vilket även gjordes. Någon uppgift att detta skulle vara oförenligt med uttag av ersättning från arbetslöshetskassan har hon inte :tatt. Ett för- tida pensionsuttag innebär ju endast att man tar ut tidigare in~änad pension tidigme än vad som är huvudregeln, varvid den månatliga utbetalningen reduceras. Had~ hon inte valt förtida uttag av pension hade en diskussion aldrig uppstått I april 2005 hade hon kontakt med anställd på Försäkringskassan för att forsaka betala tillbaka vad hon erhållit i föliida pensionsuttag, vilket inte gick. Hon har vidare frågat försäkringsmäklaren om åtgärden att teckna försäkring för pensionspengarna skulle meddelas arbetslöshetskassan, men fått ett negativt svar. Hon har alltså inhä..rntat infonnation om möj lighetema att :ra ersättning från arbetslöshetskassan samtidigt som ett förtida pensionsuttag görs. Oavsett om informationen hon erhållit är riktig eller inte har hon litat på den och bestrider att hon vare sig medvetet eller av grov vårdslöshet undanhållit uppgifter. Hon bör därför inte frånkännas rätt till ersättning under någon tid. Med hänsyn till hennes ålder och de svårigheter som finns på arbetsmarknaden måste det bedömas som uteslutet att hon skulle få ett nytt mbete under minst 80 dagar. Kravet är omöjligt att uppfylla och därför orimligt. Eftersom hon inte anser att det är felaktigt att uppbära arbetslöshetsersättning samtidigt med en förtida uttagen pension kan hon inte heller anses åtebetalningsskyldig av det av kassan angivna beloppet. Skulle rätten finna henne' återbetal

12 LANsRÄ.TTEN I DOh1 Sids STOCKHOU\1S LÄN ningsskyldig ifrågasätts storleken av dej återkrävda beloppet. Vad som kan återkrävas borde ju endast vara den del av ersättningen som täcks av det utbetalda pensionsbeloppet, vilket skulle ilmcbära ett betydligt lägre belopp. Det synes omöjligt för hennes del an återbetala det krävda beloppet Den försäkring hon teclmat för pensionen uppgår inte till det.krävda beloppet och dessutom utgår en straffavgift på kr vid förtida reahserande av försäkringen. Särskilda skäl att befria henne från återbetalningsskyldigbeten måste i 'vart fall anses föreligga. j\'xbetslöshetskassan har inte funnit skäl att ändra det överklagade beslutet. DOM.SKÄL Enligt 27 ALF lärimas dagpenning till sökande som har tillerkänts all':' D1än ålderspension - eller annan pension som lämnas på grund av förvärvsarbete, 1I1ed 65 procent av den sökandes dagsförtjänst under normalarbetstiden med den begränsning som följer av 25 andra stycket. Av 32 samma lag följer bl.a. att dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning enligt 27 skall minskas med 1/260 av arspensionen. Enligt 66 farsta stycket ALF skall arbetslöshetskassan frånkänna försäkrad medlem rätt till ersättning under minst 130 ersättningsdagar om medlemmen medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter om förhållanden av betydelse för bedömningen av deras rätt till ersättning skall frånkännas rätt till ersättning. Om det finns särskil. da skäl :far frånkännande! gälla under fårre dagar. I andra stycket sägs att till sökande som frå.t1känts ersättning enligt :fårsta stycket får ersättning betalas ut först sedan de har utfört sådant förvän'sarbete som avses i 12 och 13 S, under 80 dagar från den tidpunkt då det förhållande som ledde till frånkännandet kom till arbetslöshetskassans kännedom. Av 68 framgår följande. Har någon genom oriktig uppgift eller genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgifis- eller anmälningsskyldighet eller på anna:t sätt orsakat att ersättning lämnats obehörigen eller med för högi belopp eller har någon på annat sätt obehörigen eller med får högt belopp fått ersättning och har han elle!: hon skäligen boli inse detta, skall det som betalats ut för mycket betalas tillbaka. Detta gäller om det inte i det särskilda fallet Grms anledning att helt ejjer delvis befria från återbetalningsskyldighet.

13 Sid? Lj. LÄNSRÄTTEN] D 01\ STOCKHOLMS LÄN Av utredningen i målet framgår bl.a. följande. har i nyanmälan om arbetslöshet den 6 november 2003 uppgivit att hennes tidigare anställning upphört på grund av arbetsbrist. I anmälan har hon vidare uppgivit att hon inte tillerkänts pension eller annan form av ersättning som grundar sig på tidigare arbete. I årsamnälall om arbetslöshet den 3 november 2004 har återigen uppgivit att hon inte tillerkänts pension eller annan form av ersättning som grundar sig på tidigare arbete. har medgivits arbetslöshetsersättning, vilket utbetalats till henne under perioden den 3 novembe~ den 5 november Hon har på kassakorten intygat på heder och samvete att hon inte erhållit någon annan form av ersättnin.g under arbetslös tid. Vid arbetslöshetskassans samkörning med bl.a. Försäkringskassans utbetalningsregister framkom att b ' S uppbär förtida uttag av ålderspension från och med januari Från och med januari 2005 upphör Försäkringskassan att betala ut hennes ålderspension på helu1es egen begäran. Länsrätten gör följande bedömning. Såsom framgått ovan lämnas dagpenning till sökande som har tillerkänts al1inän ålderspension med 65 procent av den sökandes dagsförtj änst under normalarbetstiden ochpensionsavdrag görs med 1/260 av årspensionen. Då uppburit förtida uttag av ålderspension under tid hon varit berättigad till samt även uppburit arbetslöshetsersät1ning filmer länsrätten att arbetslöshetskassan haft fog for sitt beslut att framräkna guna., dagpenning på sätt som skett i det överklagade beslutet.

14 Sida 5 LXNSRJ~TTEN I DOl\ STOCKHOLMS LAN Vad härefter gäller fråga om återbetalningsskyldighet konstateras faljande. har i nyanmälan samt j årsanmälan om arbetslöshet avseende såväl är 2003 som 2004 angivit nej på fråga om hon tillerkänts pension eller annan form av ersättning som grundar sig på tidigare arbete. Hon har vidare inte heller på kassalcorten uppgivit att hon uppburit al1jlan foml av ersättning jämte arbetslöshetsersänning. I' I I har sålunda genom 1ll1derlåtenhet att fllllgöra sin uppgiftsskyldighet orsakat att ersättning lämnats med för högt belopp, varför länsrätten i likjlet med arbetslöshetskassan finner att 110n är återbetalningsskyj dig för den arbetslöshetsersättning som utgått till henne under perioden den 3 november den 5 november 2004 om kr. För det fall kassan känt till samtliga förhållanden hade någon arbetslöshetsersättning inte utgått till henne då den framräknade dagpenningen uppgår till 6 kr ocl; ersättning under 10 kr inte utbetalas. Det är sålunda det av kassan framräknade be - loppet om kr som utgått felaktigt till henne. Vad I51SSBdIIEz J 4 har anfört och vad som i övrigt förevarit föranleder in te någor:. annan bedömhing. Några omständigheter som kan föranleda att 1. J J r J helt eller delvis ska]] befrias från återbetalningsskyldigheten har länsrätten inte heller funnit föreligga. j Vad avslutningsvis gäller frågan om frånkännande av rätt till e.rsättning konstaterar länsrätten följande. I så'väl nyanmälan om arbetslöshet som i årsanmälan om arbetslöshet skall anges om sökanden tillerkänts pension....,har härvid svarat nej. Hon har vidare på lcassalcorten försäkrat att hon inte uppburit annan form av ersättning under de dagar då hon deklarerat arbetslöshet. Enligt länsrätten får hand- lande att lämna oriktiga uppgifter - uppgifter som varit av betydelse för bedömningen av hennes rätt till arbetslöshetsersättning - i anmälningarna om arbetslöshet samt på kassakorted anses vara att betrajcta som j vart fall grovt vardslöst. Kassan har därför haft fog för sitt beslut att även från.känna henne från rätt till arbttsläshetsersättriing på. sätt som skett i det över

15 Lft..NSRÄTTEN I DOM STOCKHOLMS LÄN eloa b Q', i klagade beslutet. Några särskilda skäl att besluta att frånlcännandet 51(3.11 gälla under fåne dagar än 130 har inte. framkommit. Vid anförda förhållanden får arbetslöshetsersättning betalas ut först sedan.iii' har utfört förvärvsarbete under &0 dagar från den tidpunkt då det förhållande som ledde till frånkännandet kom till arbetslöshetskassans kännedom. Vad hon har anfört härom och vad som i övrigt förevarit föranleder inte någon annan bedömning. Mot bakgrund av det ovan anförda fumer länsrätten sammantaget att överklagandet skall avslås. DOMSLUT Länsrätten avslår överklagandet. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se b~a:2 (A) /' ~...iit::~;;-- ~~--=--~ ->,--- ;;;:-- MMcM

16 4J!7 Sifs P...rbe.tslöshetsko.ssa I I LANsRÄnE~~ I STOCKHOUJjS LÄN '1\ 21; 5 :-08-3J v auq'1-dl? FÖ ~-ra POSTEN MBJnr. l; AktbIlBR8:.1 Rotel: H I f '1 DatlJm Handläggare Diarienr ii ALF _4.rende Fe1aliigt eibållen arbetslöshetsersful:ning. Omprövning av beslut fattai Beslutet giller: :~::~~ ~o=:~:=:z.=~~~~~--:~~~~::~~~~~~ij Vr:lib-1~i~~~~~~0 o:,~~~~;~?;~;o~=:: :.._~ '0 o~~'- =;~~~ ~':~~Y'- ) fu-1jetslöslietsiörsäk:ring (ALF).. - Atcrbetalningssl.)71clig enligt 68 ALF med bruttobelopp J ITnnar avseende perioden Frånkänna mg 13 o ersättningsdagai, mrvärysarbele minst go dagar, erjigt 66 ALFo Beslut Sifu iu-betsj:6shetskassas styrelse har genom :rtyre1sgils llfbetsu:tskott beslutat den 22 juni 2005 att viilliålla: ovanstående beslut Något skäl till att helt eller delvis efterge skulden har inte framkommit Fondragande i ärendet var In-?e:L Lindström. 1\1otrveriJig Enligt 32, 3~ lag~n koididentar P...LF furogå:ratt sö~ande sb~ gjort förtida Urtag a'.t ålderspension skall pensions-avdrag göras från eil. dagpen.:u.ingnivå som mot.c:varar 65 % av dbgsförl:.iänsien. Dagpenniu.g mder la honor betalas inte ut" ~Dligt 2D.ALF. '.. Du sm,ter i din beg2ran Dill o.ib..prövrring att dn har t2la:tmed såväl. PPlVls l.'11d.dijffist som med Forsäh:in.gskassan som si}tlrte dig i din llppfatij:ring att det går att föreila förtida 'Llt'"L3.g :;ned 2TbetslÖsheisersä:ttning. Du frigad.e fö:ls~--ringsillili3i"eu- d3. du. placetade din pe:usioll i en. b.pitalförsakri"g - om 5.-hssarr::;1:u.lle illectde12s illed.:fick ett Ileg2ii"vt 8\'31:" ::.:-: - :- --.-"---_.. J / S[fsArbe.t51ö~;'Et5I:2SS2.10S325~Dd:hD!rTl Tele:Ton T=:lcfDncid [,9.0D-: DO-I 5:-0D 12.1s'';2.r 08-44" T=.l~fon".?: 08~:5Q8 970 OG F~: OB-5u~ Si7} C;~.",.r~.r.../.iil;-"'rr!~::l'2.s$"?;Lnll!E";f.:> k B~;):,132..dr~5 C,j~f F'~~l=-!?t:l i 7 POE"Cg::D 1 S' 2.9?"i-O

17 På blanl:etter:ila "A..mnä!an om ar-betslöshet"llildersbiven av dig och har dn svarat nej på frågan om pen.sion. Du. hm:- inte heller på dinakassakort uppgivit pensidn trots att d.u intygat ocb. fön;äkratmed din nammmderskrift att d.u inte erhållit n2.gon aijd.iid. [mm ay ersättj:ridi.. Enligt 68 ALF gäller strikt ärevar då ersättningstagaren genom or:i:l'iig uppgift eller genom underlåteiiliet att fullgörå sm uppgifu- el1er. amnalningsskyldighet orsakat att ersäi:tcing lämnats med. fot bögt belopp. Det saknar'betydelse'om uppsåt eii~ oalrfsa.m.het förelegat Det kiävs s.åledes inteatt ersätlningst.agarejj. förn.ått att den oriktigauppgiften eller underlåtelsen slmlle kunna orsaka en felalctig betalning. Kassan anser inte att dn mottagit den felalmga arbets16shetsersäftningen i god tro. Du har inte vid något J:illf,ille kontaktat arbetslöshetskassan för att meddela eller io..formera om fortid.a uttag av åldergpension... Sils ArbetslöshetslcaSsa.:.:.:" ~.=.~~~~.~~;~~.:~-:~~.:: ~~.-.~,~ --;~: :i~.~; ~-:.~=:.: -:..~~.:~~::~~~~~-~~~~~-~~::.::.::_.~, I:n.t-unnation Då du erhåjlit'uppenbart feial.~g idforniation från forsäkringsmåkläten böt du söka skadestånd från denna. ÖverkIagandebäuvisning Tycket du att beslutet ar fel, kan du överklaga det till länsrätten i Stockholms län Skrivelsen ska vara stilldtijllansrå.tteii men skickas till Sifs Arbetslöshetskassa på n.ed.m:,'i:ående adress. Av slaive1sen ska d~t :framgå villcen änch1ng av beslutet du vill Da och varför. Din. överldaqan ska varå. oss tilthanda inom b,å månader :från det att du ~., mottagit beslute'l En. foi sent inkow!ilen. överldagan kan koltiilla att a~'i'isås_ I I. I,.' l. ; I I I I

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr 1316-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 5 2010-11-03 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ink 2010 =11- O5 onr2ccy/s IC) ( Ombud: Förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm

Läs mer

REGERINGSRATTENS DOM

REGERINGSRATTENS DOM REGERINGSRATTENS DOM 1 (4) Mäl nr 5050-09 meddelad i Stockholm den 15 oktober 2010 KLAGANDE ej g 7 I.---~-_._.~--~. ~-.. (A F Ilnk l Inspektioner. 10r,I aru~t31ö~hei... för,;äkringen 2010-10- Z1 Dnr.J-Dlej

Läs mer

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm skatteavdelningen. 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2012-09- 2 5 Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2009 KLAGANDE AA MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 20 maj 2013 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Kirsi Piispanen Lärarförbundet Box 12229 102 26 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: Chefsjuristen Sara Kullgren Ledarna Box 12069 102 22 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm I STOCiffiOLM skatteavdelningen Enhet3 2013-03-20 Meddelad i Stockholm Mål nr l KLAGADE Inspektionen för arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART Ink 2013-03- 2 5 Dnr J!.O~ 965- ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm REGERINGSRÄTTENS DOM 1(5) meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud Advokaten Markus Lauri Legare Advokatbyrå AB Box 19080 104 32 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm 2015-05-28 Meddelad i Stockholm Sida 1 (4) JA FIInspektionen for.rbel,lllshet,f.".1ilkringen KLAGANDE Unionens arbetslöshetskassa Box 701 107 68 Stockholm MOTPART Ink Dnr 2015-06- O1 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 mars 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Unionen Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjuristen Claes Jansson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionens Arbetslöshetskassa Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2017 KLAGANDE OCH MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Markus Sjöstedt Unionen 105 32 Stockholm MOTPART OCH KLAGANDE Inspektionen för

Läs mer

IA F J rbets!,')'>?: ~tsr {';rs:!kringefl

IA F J rbets!,')'>?: ~tsr {';rs:!kringefl .'. 'd~ WJJ;" \liw w '?: ~tsr {';rs:!kringefl Ink

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 11 oktober 2013 KLAGANDE AA Ombud: BB Sveriges universitetslärarförbund Box 1227 111 82 Stockholm MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS. meddelad i Stockholm den 20 oktober 20 l O Ink 2010 ~m- 2,

REGERINGSRÄTTENS. meddelad i Stockholm den 20 oktober 20 l O Ink 2010 ~m- 2, AO~ REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (3) Mål m 7786-09 Insp~klion"n för IAF Mrhl~f slö lohr.>!sf ö rsllkrlngen meddelad i Stockholm den 20 oktober 20 l O Ink 2010 ~m- 2, KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsfcirsäkringen

Läs mer

Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ' ~ FÖRVALTNINGSRÄTTEN l) OM 2013-05-17 Meddelad i Enhet2 Stockholm Mål nr Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART ÖVERKLAGATBEsLUT Läramas arbetslöshetskassas

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 29 maj 2012 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Anne Rajmic LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 20 mars 2012 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm KAMMARRÄTTEN I Avdelning 3 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg Sida l (5) Mål nr 9178-12 l A F llnspcktion

Läs mer

KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm

KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm FÖRVALT~~GSRÄTTEN Skatteavdehringen Enhet2 2013-04-08 Meddelad i Stockholm Må1nr Sida l (6) KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Dn r l ÖVERKLAGATBEsLUT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 29 juni 2016 KLAGANDE Martinsson Transport AB, 556953-2061 Ombud: Advokat Sten Holdo Advokaterna Abrahamsson & Holdo AB Norra Rådmansgatan

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm

DOM. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM rijl5- II ~,ij- Meddelad i Sundsvall Sida l (6) Mål nr 52-15 KLAGANDE.,_._--- Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm MOTPART Unionens arbetslöshetskassa

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 20 mars 2014 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm A 01 Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm ÖlIGlr19mnas för ~fmedom KLAGANDE OCH MOTPART Hotell- och Restauranganställdas Arbetslöshetslcassa

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 maj 2013 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Peter Winn Advokatfirman Winn AB Östra Larmgatan 1 411 07 Göteborg MOTPART Försäkringskassan 103

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 juni 2017 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionen, Sektionen för

Läs mer

HÖGSTA FÖRV ALTJ',JINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRV ALTJ',JINGSDOMSTOLENS DOM f)ff, HÖGSTA FÖRV ALTJ',JINGSDOMSTOLENS DOM l (5)... JJ 10/ lt

Läs mer

REGERlNGSRATTENS. MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

REGERlNGSRATTENS. MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERlNGSRATTENS DOM (5) Mål nr 5523-09 meddelad i Stockholm den 10 september 20 l O KLAGANDE Ombud:._ I A F I ln,p~ktlon~n far arbetjicllhetsforslkrlngen Ink 2010-09- 13 Dnr :ld ID J('li 1s,I MOTPART

Läs mer

DOM 2013-04-08 Meddelad i Stock:holm. KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn

DOM 2013-04-08 Meddelad i Stock:holm. KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn Enhet2 2013-04-08 Meddelad i Stock:holm Mål nr Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART.. Dn r J (~JZ/1 t& J/ Ombud: Stefan Eliasson Lärarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

J A F lnspt"kt!of1en för

J A F lnsptkt!of1en för ~. FÖRVALTNINGsRÄTTEN skatteavdelningen. KLAGANDE 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 l J A F lnspt"kt!of1en för Sida l (5) ~- ilrbct~lö~hehlörs:jkrin!)~f1 Ink 2012-05- l 3 Dnr -2.612. MOTPART

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 mars 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 27 september

Läs mer

DOM ,1 : Meddelad i Göteborg. MOTPART Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Box Stockholm

DOM ,1 : Meddelad i Göteborg. MOTPART Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Box Stockholm KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 KLAGANDE 2015 -.12-0,1 : Meddelad i Göteborg Sida 1 (6) Mål nr 6613-14 IAFl1nspekl,onen lor atbelllolhlul0r18ltrlngen Ink 2015 -i2~ 02 Dnr MOTPART Arbetslöshetskassan

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM (5) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Ink 2011-05- 2'4 1 (4) HOGSTA Dnr ~"lu 590 FÖRVALTNINGSDOM I TOLENS. meddelad i Stockholm den 23 maj 2011

Ink 2011-05- 2'4 1 (4) HOGSTA Dnr ~lu 590 FÖRVALTNINGSDOM I TOLENS. meddelad i Stockholm den 23 maj 2011 lnspekliortlen för IA F j "rt"'l,i~,rn,lsrörc!!kringl!n.. Ink 2011-05- 2'4 1 (4) HOGSTA Dnr ~"lu 590 FÖRVALTNINGSDOM I TOLENS DOM Mål nr 3384-10 meddelad i Stockholm den 23 maj 2011 KLAGANDE Inspektionen

Läs mer

HFD 2013 ref. 9 Arbetsskadeförsäkring övriga frågor

HFD 2013 ref. 9 Arbetsskadeförsäkring övriga frågor HFD 2013 ref. 9 Arbetsskadeförsäkring övriga frågor Krav på återbetalning av felaktigt utbetald livränta har, i brist på uttryckligt författningsstöd, inte kunnat grundas på att inkomsthöjningar inte anmälts

Läs mer

REGERINGSRATTENS DOM

REGERINGSRATTENS DOM REGERINGSRATTENS DOM 1 (4) Mål nr 4903-09 "I ~ --- -~~~~::l'~r. L1r t,;~h,(.' ; ~'.:!:)rs~:c! jnge'n meddelad i Stockholm den 14 juni 2010 Iir

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 februari 2017 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anders Wallin Box 2131 750 02 Uppsala MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 juli 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Ida Otken Eriksson Advokatfirman Öberg & Associés AB Box

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 februari 2010 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Lise-Lotte Sjöstedt LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 juni 2017 KLAGANDE Klimatkontroll Syd AB, 556336-4784 Ombud: Jur.kand. Raymond Nordin Morard Advokatfirman Wilensky & Partners HB Stora

Läs mer

HFD 2013 ref 64. Lagrum: 23 förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

HFD 2013 ref 64. Lagrum: 23 förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd HFD 2013 ref 64 Fråga om särskilda skäl för eftergift vid s.k. strikt återbetalningsskyldighet då den felaktiga utbetalningen har orsakats av myndighet och mottagaren varit i god tro. Lagrum: 23 förordningen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 december 2016 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Mikael Sjöberg LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2009 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

DOM 2012-.12-03 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsforsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm. SAKEN Arbetslöshetsförsäkring

DOM 2012-.12-03 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsforsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm. SAKEN Arbetslöshetsförsäkring A l lt KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2012-.12-03 Meddelad i Stockholm Sida l (6) Mål nr 722-12 l --~--- "' ln~pelhio:;...-~ ::T "J!

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 1 juni 2017 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 oktober 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 december 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 22 maj 2007 i mål nr 1802-06,

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2010 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 16 november

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 maj 2008 T 3379-06 KLAGANDE BS Ombud: JA MOTPART IF Metalls Arbetslöshetskassa (tidigare Metallindustriarbetarnas Arbetslöshetskassa)

Läs mer

REGERINGSRATTENS DOM

REGERINGSRATTENS DOM REGERINGSRATTENS DOM 1 (5) meddelad i StocldlOlm den 18 febluari 2010 KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm Mål m 3553-08 I A F l Inspektionen flsr!. ihbelslö:shctsfors.:huingen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 1 april 2010 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Rickard Appelberg Cityadvokaten i Stockholm AB Kungsgatan 55, 5 tr 111 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå. SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar

KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå. SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar .. KAMMARRÄTTEN STOCKHOLM Avdelning 01 I Sida l (3) Mål nr 8017-08 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 19 februari 2014 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i

Läs mer

DOM. 2014-10-29 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2014-10-29 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 2014-10-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6331-13 KLAGANDE Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen MOTPART Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2009 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 april 2016 KLAGANDE Byggteknik i Tystberga AB, 556854-8449 Ombud: Advokat David Björne Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 juli 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 9 december

Läs mer

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2015 ref 21 Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersättning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut

Läs mer

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM FlMA/T UvJlVl Mål nr 5834-13 Avdelning 02 2013-11-25 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun ÖVERKLAGAT

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 1 juli 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 14 december 2011

Läs mer

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Avdelning 06. DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) Mål nr 5562-15 KLAGANDE Region Örebro län Box 1613 701 16 Örebro MOTPART AA Ombud: Johan Rosengren Hidros Denmark ApS Warfvinges väg 35 112

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 juli 2017 i mål nr

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 juli 2017 i mål nr UU Utvecklande av talan i mål nr 5230-17 1 (3) Dnr: 2017/440 2017-10-24 Rättsenheten Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 STOCKHOLM KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

BESLUT Meddelad i Stockholm

BESLUT Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-02-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6947-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg; migrationsdomstolens dom den 19 augusti 2015

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 15 september 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Fredrik Schedin och jur. kand. Niklas Nebel Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB Box 3124

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 februari 2017 KLAGANDE Arbetsförmedlingen 113 99 Stockholm MOTPART Autotrading & Konsult i Mälardalen AB, 556633-9916 Ombud: Jur. kand.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 23 mars 2015 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 7 april 2014 i

Läs mer

DOM. 2011-03-23 Meddelad i Göteborg. Ombud: Advokaten Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm

DOM. 2011-03-23 Meddelad i Göteborg. Ombud: Advokaten Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 2011-03-23 Meddelad i Göteborg 'Q ;, t/ /i.'\ f Sida 1 (6) Mål nr 5562-09 KLAGANDE L Ombud: Advokaten Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm 18 november 2009 KLAGANDE Lantmännen Agrovärme AB, 556229-5666 Box 5 561 21 Huskvarna MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 mars 2010 KLAGANDE Convivium Strix Restaurang Aktiebolag Ombud: AA Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare Sveavägen 25 111 34 Stockholm MOTPART

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 13 juni 2016 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 25 mars 2015

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 20 oktober 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 mars 2013 i mål nr

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 januari 2005 Ö 2353-01 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SD SAKEN Kvittning av EU-bidrag ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för

Läs mer

DOM 2013-12-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-12 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 DOM 2013-12-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 3686-13 1 KLAGANDE Robert Aschberg, 520319-0011 Ombud: Lars-Erik Olsson City Skatt Sverige AB Kungsgatan 14 652 24 Karlstad MOTPART Skatteverket

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr UM 6869-08 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr M 1709-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 1069-13, se bilaga KLAGANDE Miljönämnden

Läs mer

DOM. 2015-11- 04 Meddelad i Göteborg. MOTPART Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69 Stockholm

DOM. 2015-11- 04 Meddelad i Göteborg. MOTPART Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69 Stockholm KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 2015-11- 04 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål nr 1057-15 1058-15 KLAGANDE, A F!Inspektionen for arbet511l,netsfllrsakringen Ink 2015 - O5 Dnr MOTPART Akademikernas

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) REGERINGSRÄTTENS BESLUT meddelat i Stockholm 13 maj 2008 KLAGANDE AA Ombud: Advokaten Sven Olsson Fårsön 610 41 Ringarum MOTPART Länsstyrelsen i Örebro län 701 86 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 september 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Jörgen Nilsson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155

Läs mer

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta.

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta. HFD 2013 ref 68 Försäkringskassans lagakraftvunna omprövningsbeslut beträffande återbetalningsskyldighet av livränta för en viss period utgör hinder mot att myndigheten på nytt prövar samma fråga. Lagrum:

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 mars 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 1 december 2008 i mål nr 1570-08, se

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 21

Läs mer