REGERINGSRATTENS. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGERINGSRATTENS. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE"

Transkript

1 1l\,)] REGERINGSRATTENS DOM r.-,a:-f:--/;-' l (4) Ins-pek-tione-n fo-r-- rbc!!iloshet. fo~altlingen Ink 2010 =11~ 03 Dnro2O/a#JY~-- Målnr / v meddelad i Stockholm 2 november 2010 KLAGANDE Ombud: Storgatan Falköping MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 31 oktober 2006 i mål nr , se bilaga SAKEN Arbetslöshetsförsäkring REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Regeringsrätten avvisar yrkandet om rätt till arbetslöshetsersättning för tiden efter det att återkallat uttaget av pension. Regeringsrätten ändrar kammarrättens dom och f6rklarar att återbetalningsskyldighet ska bestämmas med utgångspunkt i att dagpenningen enligt 27 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, ska vara 662 kr. Handlingarna i målet överlämnas till Sifs Arbetslöshetskassa får beslut om Dok.Id återbetalningsbeloppets storlek. Postadress Besö ksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2293 Wallingatan måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-12:00 13:00-16:30

2 DOM Mål nr YRKANDEN M.M. yrkar i första hand att Regeringsrätten upphäver beslutet om återbetalningsskyldighet och i andra hand att Regeringsrätten helt eller delvis efterger kravet på återbetalning. yrkar även rätt till arbetslöshetsersättning för tiden efter det hon återkallat uttaget av pensionen och att denna ersättning räknas av från det belopp hon kan komma att anses vara skyldig att återbetala. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, bestrider bifall till överklagande. anför i huvudsak följande. Hon bestrider att hon medvetet eller av grov vårdslöshet undanhållit arbetslöshetskassan relevanta uppgifter. Förtida uttag av pension måste vara att anse som ett förskott på den allmänna pension som utgår vid 65 års ålder. Genom det förtida uttaget reduceras också den allmänna pensionen under den pensionsberättigades återstående livstid. Uttaget kan därmed i viss mån ses som ett lån baserat på den framtida pensionsutbetalningen. Genom att placera dessa pengar i en kapitalförsäkring har hon använt pengarna för att förbättra sin pension efter fyllda 65 år. Hade hon lånat pengar på annat sätt, hade det aldrig kunnat ifrågasättas att hon skulle få arbetslöshetsersättning. Rätt till arbetslöshetsersättning föreligger således oavsett om hon haft föliida uttag av pensionen eller inte. Uppgifterna om det förtida uttaget omfattades inte av de uppgifter som arbetslöshetskassan krävde. Om så ändå skulle vara fallet, förnekar hon att hon insett eller skäligen bort inse att det föliida uttaget av pension skulle kulma vara en sådan ersättning som hon borde ha uppgett. Vid tidpunkten för det förtida pensionsuttaget var hon helt oerfaren i frågor om penningplacering och pensionsuttag. För att känna sig säker frågade hon försäkringsmäklaren om åtgärden att teckna försäkringen för pensionspengarna skulle meddelas arbetslöshetskassan, men fick ett negativt svar. När hon sedermera försökte betala tillbaka vad hon fått i pension uppgav en anställd vid Försähingskassan att det

3 DOM Mål m inte gick och inte var nödvändigt. Om varken försäkringsmäklaren eller den anställde på Försäkringskassan ansåg att hon handlat felaktigt, hur skulle hon då själv skäligen ha bort inse detta? En återbetalning med kr skulle ilmebära en stor belastning för henne och överstiga den pension hon fått genom det förtida uttaget. Hon har, förutom några smärre inkomster av kapital, ingen annan inkomst än den pension som hon får efter sin 65-årsdag. IAF anför i huvudsak följande. Det föreligger grund för återbetalning av arbetslöshetsersättningen, och det har inte kommit fram något som medför att det finns anledning att helt eller delvis befria från kravet på återbetalning. Hennes dagsförtj änst är l 018,22 kr. Vid beräkning av pensionsavdraget ska dagpenningen beräknas till 65 procent av dagsförtjänsten och den är således 662 kr. Sifs arbetslöshetskassa har fastställt dagpenningen till 357 kr. Har arbetslöshetskassan beräknat dagsförtjänsten på l O18,22 kr korrekt, har den fastställda dagpenningen blivit 311 kr för låg. Detta har i sin tur medfört att återkravsbeloppet har blivit 331 kr för högt per ersättningsdag. Det saknas uppgifter om hur många dagar som återkravet avser. Med hänsyn till återkravsperiodens längd och till att arbetslöshetskassan har återkrävt hela den utbetalade arbetslöshetsersättningen under perioden kan slutsatsen dras att ett korrekt återkravsbelopp torde uppgå till drygt hälften av det fastställda återkravsbeloppet på kr. SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVCÖRANDE Frågan om har rätt till arbetslöshetsersättning för tiden efter det hon återkallat uttaget av pension omfattas inte av det överklagade beslutet. HeImes yrkande i denna del ska därför avvisas. Av 68 första stycket ALF framgår att, om någon har orsakat att ersättning lämnats med för högt belopp, så ska han eller hon betala tillbaka det som har betalats ut för mycket. Enligt den i målet aktuella lydelsen av paragrafen gäller detta dock inte om det i det särskilda fallet films anledning att helt eller delvis befria

4 DOM Mål nr från återbetalningsskyldighet. Enligt 27 ALF ska till sökande som har tillerkänts allmän ålderspension dagpemling lämnas med 65 procent av dagsfölijänsten. Såsom underinstanserna har funnit har genom att inte uppge att hon tillerkänts allmän ålderspension orsakat att arbetslöshetsersättning lämnats med för högt belopp. Det belopp som har betalats ut för mycket ska dänned betalas tillbaka. Sifs Arbetslöshetskassa har vid beräkning av återkravsbeloppet fastställt dagsfölijänsten till 1 018,22 kr och dagpenningen till 357 kr. Dagpenning ska lämnas med 65 procent av dagsförtjänsten (27 ALF). Vid en dagsförtjänst på 1 018,22 kr blir dagpenningen alltså 662 kr, och Regeringsrätten finner att den ska fastställas till detta belopp. Det har inte kommit fram skäl att helt eller delvis befria henne från återbetalningsskyldighet (se Regeringsrättens dom den 15 oktober 2010 i mål nr ). Det bör ankomma på Sifs Arbetslöshetskassa att besluta om ;grbetahtgsbeloppets storlek. ~JI;L'i;u~ t'~.;' {k;lx '7Bsl &~ g I ~ Avd. I Föredraget Föredragande regeringsrättssekreterare

5 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 01 DOM Meddelad i Stockholm Sida l (5) Mål nr KLAGANDE Ombud:_._._ Storgatan Falköping MOTPART SIFs arbetslöshetskassa Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län dom den 31 maj 2006 i mål nr , se bilaga SAKEN Aterbetalning samt frånkännande av.rätt till ersättning m.m. enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring - ALF BAKGRTJND OCH YRKANDEN Sifs Arbetslöshetskassa (kassan) beslutade enligt beslutsmeddelande den 16 mars 2005 dels att arbetsläshetsersättning på visst sätt skall samordnas med hennes förtida uttag av ålderspension, dels att hon skall återbetala felaktigt erhållen arbetsläshetsersättning med kr, dels att hon skall frånkännas rätt till arbetslöshetsersättning i 130 ersättningsdagar från och med den 11 oktober 2004 samt att hon måste förvärvsarbeta i minst 80 dagar innan kassan åter kan betala ut ersättning till henne. En1igt beslutsmeddelandet fattades beslutet av kassans styrelse den 9 mars Av i målet inhämtat utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 9 mars 2005 framgår dock att det var styrelsens arbetsutskott som fattade beslutet. Dok.ld Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2302 Birger Jarls Torg måndag - fredag Stockholm E-post: 09:00-11 : , 1"",,,,"n-"ttp,n;.~t()ckholm.domstoLse

6 Sida 2 Mål ffi begärde omprövning av beslutet. Av kassans omprövningsbeslut enligt beslutsmeddelande den 28 juni 2005 fi-amgår att styrelsen genom arbetsutskottet den 22 juni 2005 beslutat att vidhålla kassans tidigare beslut. Av inhämtat utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 22 juni 2005 framgår att det var arbetsutskottet som fattade omprövningsbeslutet. Sedan överklagat omprövningsbeslutet har länsrätten i den nu överklagade domen avslagit hennes överklagande. överklagar länsrättens dom och yrkar att kammarrätten upphäver kassans beslut. Till stöd för sin talan hänvisar hon till vad hon anfört i länsrätten och tillägger bl.a. följande_ Förtida uttag av pension måste vara att anse som ett rorskott på den allmänna pension som utgår vid 65 års ålder. Genom det f"ortida uttaget reduceras också den allmänna pensionen under den pensionsberättigades återstående livstid. Uttaget kan därmed i viss mån ses som ett lån baserat på den framtida pensionsutbetalningen. Hon har genom att placera pengarna i en kapitalf"årsäkring använt dem f"ör att förbättra sin pension efter fyllda 65 år. Hon anser dänned att hon har rätt att få arbetslöshetsersättning oavsett att hon haft förtida uttag av pension. Om kammarrätten anser att arbetslöshetsersätt Ding skall samordnas med förtida uttag av pension skall återbetalningsskyldigheten begränsas till att avse den "vinst" hon gjort, begränsad till arbetslöshetsersättningen med avdrag för det förtida uttaget av pension. Därvid bör även beaktas den framtida sänkningen av pensionen. Det återstående återbetalningspliktiga beloppet bör i sådant fall också reduceras med 6 kronor per dag. Vidare anser hon att uppgifterna om det förtida uttaget av pension inte inryms i de av kassan krävda uppgifterna. Om så ändå skulle vara fallet bestrider hon att hon insett eller skäligen bort inse att det förtida uttaget av pension skulle kunna utgöra en sådan ersättning som borde ha uppgivits. Uttaget kan inte ses som en ersättning för ett inkomstbortfall eller som en pension utan utgör just en förtida utbetalning på en pensionsrätt. Om kammarrätten ändå anser att återkravet är lagligen grundat anser hon att det fmlls skäl att helt eller delvis

7 Sida 3 Mål ffi befria henne från återbetalningsskyldighet. Om beloppet bestäms till av kassan beslutade kr skulle återbetalningen innebära en stor belastning för hem1e och överstiga den inkomst hon erhållit i form av förtida uttag av pension. Hon har endast några mindre inkomster av kapital och den pension som kommer att utbetalas till henne efter fyllda 65 år. Hon anser att återbetalningsskyldigheten i första hand skall reduceras till Okr och i andra hand till kr. Av ovan angivna skäl anser hon att hon, om hon skulle anses ha brustit i en upplysningsplikt, inte skäligen bort inse detta sitt tillkortakommande. Samma skäl talar med än större relevans för att hon inte varit grovt vårdslös eller handlat med uppsåt. Beslutet att frånkänna henne rätt till ersättning är därför inte lagligen grundat. DOMSKÄL Kammarrätten finner att det finns skäl att meddela prövningstillstånd. Beräkning av dagpenning, återbetalning av ersättning och befrielse från återbetalningsskyldighet Vad anfört i kammarrätten och vad som i övrigt framkommit i målet föranleder inte kammarrätten att göra någon annan bedömning än den som länsrätten har gjort i rubricerade delar. Överklagandet skall därför avslås i dessa delar. Frånkännande av rätt till arbetslöshetsersättning och krav på förvärvsarbete Enligt 66 första stycket ALF skall sökande som medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter om förhållanden av betydelse för bedömningen av deras rätt till ersättning frånkännas rätt till ersättning. När sökanden är medlem i en arbetslöshetskassa skall ett sådant frånkännande ske först sedan arbetslöshetskassan med stöd av 37 andra stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) beslutat att inte utesluta den sökande som medlem. Frånkänl1andet skall

8 Sida 4 Mål nr gälla under minst 130 ersättningsdagar. Om det finns särskilda skäl får frånkälmandet gälla under färre dagar. I andra stycket sägs att till sökande som frånkänts ersättning enligt första stycket får ersättning betalas ut först sedan de har utfört sådant rorvärvsarbete som avses i 12 och 13 under 80 dagar från den tidpunkt då det förhållande som ledde till frånkännandet kom till arbetslöshetskassans kännedom. 137 andra stycket LAK stadgas följande. Om det finns särskilda skäl skall styrelsen, i stället för att utesluta medlemmen, frånkänna honom eller henne rätten till ersättning enligt bestämmelser om detta i ALF. Av utredningen i målet framgår att både kassans första beslut och dess omprövningsbeslut har fattats av styrelsens arbetsutskott. Fråga uppkommer då om kassans beslut att frånkänna rätt till ersättning med arbetskrav har fattats i behörig ordning. Av ordalydelsen i 37 LAK framgår att det är arbetslöshetskassans styrelse som beslutar om frånkännande. I LAK finns inte någon bestämmelse som medger att styrelsen kan delegera denna sin uppgift. Eftersom kassans grundbeslut och omprövningsbeslut angående frånkännande med arbetskrav har fattats av annan än kassans styrelse och därmed inte i den ordning som föreskrivs i lagen är besluten att anse som ogiltiga. Lärlsrättens dom och kassans omprövningsbeslut - det beslut av kassan som kan överprövas av domstol- skall således undamöjas i den del avgörandena avser beslut om frånkännande av rätt till ersättning samt krav på förvärvsarbete. DOMSLUT Kammarrätten meddelar prövningstillstånd. Kammarrätten upphäver länsrättens dom och SifArbetslöshetskassas omprövningsbeslut i den del avgörandena avser beslut om frånkännande

9 Sida 5 Mål m av rätt till ersättning i 130 ersättningsdagar samt krav på förvärvsarbete i minst 80 dagar innan kassan åter kan betala ut ersättning. Kammarrätten avslår överklagandet i övrigt. HUR MAN ÖVERKLAGAR (formulär 4) se bilaga. m{~tnl!: ta), f, Zi&g l lagman kammarrättsråd assessor referent föredragande I avgörandet har även deltagit nämndemännen och a

10 Arbetslöshetskassan beslutade den 16 mars 2005 dels att arbetslös1jetsersättning på visst sätt skall samordnas med hennes förtida uttag av ålderspension, dels att hon med stöd av 66 ALF skall frånlcän nas rätt till arbetslöshetsersättning 130 ersättningsberätligade dagar, dels att hon måste arbeta80 dagar innan ersättning kan utbetalas, samt dels att hon måste betala tillbaka felaktigt utbetald arbets]öshetsersättning om kr. o LÄJ~SR-Ä-" TTEI\f I DONf h1ål m STOCKHOLMS LÄN Meddelad i Rotel 553 Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud Storgatan FALKÖPING MOTPART SIFs arbetslöshetskassa STOCKHOLM ÖVERKLAGAT BESLUT Arbetslöshetskassans beslut den 2g juni 2005, se bilaga 1 SAKEN Frånkännande av rätt till ersättning m.m. enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring - ALF o YRKANDEN M.M. begärde omprövning av beslutet. I dmprövningsbeslut den 28 juni 2005 har arbetslöshetskassan inte funnit skäl att ändra det tidigare beslutet, se b11312a 1. Dok.1d har överklagat omprövningsbeslutet och JOJkat att pensionen inte skall samordnas med arbetslöshetsersättningen, att hon inte skal) Post~d ress Te.lefoD Telefax ExpeditiOl1stid m~,dag fredeg 09 0n-l.:; nr;

11 Sida :2 Lf,.NSRÄTTEN I DOM STOCKHOLMS LÄN frånkärmas rätt till arbets!öshetsersättning eller i vart fall att antalet dagar sätts ned till O, samt att hon inte skall befirmas återbetalningsskyldig alternativt att hon skall befrias från återbetalningsslcyldigheten. Till stöd för talan har hon anfört i huvudsak följande. Det är inte fel att uppbära arbetslöshetsersättning samtidigt som ett förtida pensionsuttag görs. Hon har dessutom inte medvetet eller av grov' v~rdslöshet undanhållit arbetslöshetslcassan relevanta uppgifter. Hon bör därför inte frånkärmas 130 ersättningsberättigade dagar. Hon har beviljats förtida uttag av inkomstpension från och med januari Redan tidigare hade en försälcringsmäklare kontaktat herine för möjligheten att placera pensionen i en kapitalförsäkring, vilket även gjordes. Någon uppgift att detta skulle vara oförenligt med uttag av ersättning från arbetslöshetskassan har hon inte :tatt. Ett för- tida pensionsuttag innebär ju endast att man tar ut tidigare in~änad pension tidigme än vad som är huvudregeln, varvid den månatliga utbetalningen reduceras. Had~ hon inte valt förtida uttag av pension hade en diskussion aldrig uppstått I april 2005 hade hon kontakt med anställd på Försäkringskassan för att forsaka betala tillbaka vad hon erhållit i föliida pensionsuttag, vilket inte gick. Hon har vidare frågat försäkringsmäklaren om åtgärden att teckna försäkring för pensionspengarna skulle meddelas arbetslöshetskassan, men fått ett negativt svar. Hon har alltså inhä..rntat infonnation om möj lighetema att :ra ersättning från arbetslöshetskassan samtidigt som ett förtida pensionsuttag görs. Oavsett om informationen hon erhållit är riktig eller inte har hon litat på den och bestrider att hon vare sig medvetet eller av grov vårdslöshet undanhållit uppgifter. Hon bör därför inte frånkännas rätt till ersättning under någon tid. Med hänsyn till hennes ålder och de svårigheter som finns på arbetsmarknaden måste det bedömas som uteslutet att hon skulle få ett nytt mbete under minst 80 dagar. Kravet är omöjligt att uppfylla och därför orimligt. Eftersom hon inte anser att det är felaktigt att uppbära arbetslöshetsersättning samtidigt med en förtida uttagen pension kan hon inte heller anses åtebetalningsskyldig av det av kassan angivna beloppet. Skulle rätten finna henne' återbetal

12 LANsRÄ.TTEN I DOh1 Sids STOCKHOU\1S LÄN ningsskyldig ifrågasätts storleken av dej återkrävda beloppet. Vad som kan återkrävas borde ju endast vara den del av ersättningen som täcks av det utbetalda pensionsbeloppet, vilket skulle ilmcbära ett betydligt lägre belopp. Det synes omöjligt för hennes del an återbetala det krävda beloppet Den försäkring hon teclmat för pensionen uppgår inte till det.krävda beloppet och dessutom utgår en straffavgift på kr vid förtida reahserande av försäkringen. Särskilda skäl att befria henne från återbetalningsskyldigbeten måste i 'vart fall anses föreligga. j\'xbetslöshetskassan har inte funnit skäl att ändra det överklagade beslutet. DOM.SKÄL Enligt 27 ALF lärimas dagpenning till sökande som har tillerkänts all':' D1än ålderspension - eller annan pension som lämnas på grund av förvärvsarbete, 1I1ed 65 procent av den sökandes dagsförtjänst under normalarbetstiden med den begränsning som följer av 25 andra stycket. Av 32 samma lag följer bl.a. att dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning enligt 27 skall minskas med 1/260 av arspensionen. Enligt 66 farsta stycket ALF skall arbetslöshetskassan frånkänna försäkrad medlem rätt till ersättning under minst 130 ersättningsdagar om medlemmen medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter om förhållanden av betydelse för bedömningen av deras rätt till ersättning skall frånkännas rätt till ersättning. Om det finns särskil. da skäl :far frånkännande! gälla under fårre dagar. I andra stycket sägs att till sökande som frå.t1känts ersättning enligt :fårsta stycket får ersättning betalas ut först sedan de har utfört sådant förvän'sarbete som avses i 12 och 13 S, under 80 dagar från den tidpunkt då det förhållande som ledde till frånkännandet kom till arbetslöshetskassans kännedom. Av 68 framgår följande. Har någon genom oriktig uppgift eller genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgifis- eller anmälningsskyldighet eller på anna:t sätt orsakat att ersättning lämnats obehörigen eller med för högi belopp eller har någon på annat sätt obehörigen eller med får högt belopp fått ersättning och har han elle!: hon skäligen boli inse detta, skall det som betalats ut för mycket betalas tillbaka. Detta gäller om det inte i det särskilda fallet Grms anledning att helt ejjer delvis befria från återbetalningsskyldighet.

13 Sid? Lj. LÄNSRÄTTEN] D 01\ STOCKHOLMS LÄN Av utredningen i målet framgår bl.a. följande. har i nyanmälan om arbetslöshet den 6 november 2003 uppgivit att hennes tidigare anställning upphört på grund av arbetsbrist. I anmälan har hon vidare uppgivit att hon inte tillerkänts pension eller annan form av ersättning som grundar sig på tidigare arbete. I årsamnälall om arbetslöshet den 3 november 2004 har återigen uppgivit att hon inte tillerkänts pension eller annan form av ersättning som grundar sig på tidigare arbete. har medgivits arbetslöshetsersättning, vilket utbetalats till henne under perioden den 3 novembe~ den 5 november Hon har på kassakorten intygat på heder och samvete att hon inte erhållit någon annan form av ersättnin.g under arbetslös tid. Vid arbetslöshetskassans samkörning med bl.a. Försäkringskassans utbetalningsregister framkom att b ' S uppbär förtida uttag av ålderspension från och med januari Från och med januari 2005 upphör Försäkringskassan att betala ut hennes ålderspension på helu1es egen begäran. Länsrätten gör följande bedömning. Såsom framgått ovan lämnas dagpenning till sökande som har tillerkänts al1inän ålderspension med 65 procent av den sökandes dagsförtj änst under normalarbetstiden ochpensionsavdrag görs med 1/260 av årspensionen. Då uppburit förtida uttag av ålderspension under tid hon varit berättigad till samt även uppburit arbetslöshetsersät1ning filmer länsrätten att arbetslöshetskassan haft fog for sitt beslut att framräkna guna., dagpenning på sätt som skett i det överklagade beslutet.

14 Sida 5 LXNSRJ~TTEN I DOl\ STOCKHOLMS LAN Vad härefter gäller fråga om återbetalningsskyldighet konstateras faljande. har i nyanmälan samt j årsanmälan om arbetslöshet avseende såväl är 2003 som 2004 angivit nej på fråga om hon tillerkänts pension eller annan form av ersättning som grundar sig på tidigare arbete. Hon har vidare inte heller på kassalcorten uppgivit att hon uppburit al1jlan foml av ersättning jämte arbetslöshetsersänning. I' I I har sålunda genom 1ll1derlåtenhet att fllllgöra sin uppgiftsskyldighet orsakat att ersättning lämnats med för högt belopp, varför länsrätten i likjlet med arbetslöshetskassan finner att 110n är återbetalningsskyj dig för den arbetslöshetsersättning som utgått till henne under perioden den 3 november den 5 november 2004 om kr. För det fall kassan känt till samtliga förhållanden hade någon arbetslöshetsersättning inte utgått till henne då den framräknade dagpenningen uppgår till 6 kr ocl; ersättning under 10 kr inte utbetalas. Det är sålunda det av kassan framräknade be - loppet om kr som utgått felaktigt till henne. Vad I51SSBdIIEz J 4 har anfört och vad som i övrigt förevarit föranleder in te någor:. annan bedömhing. Några omständigheter som kan föranleda att 1. J J r J helt eller delvis ska]] befrias från återbetalningsskyldigheten har länsrätten inte heller funnit föreligga. j Vad avslutningsvis gäller frågan om frånkännande av rätt till e.rsättning konstaterar länsrätten följande. I så'väl nyanmälan om arbetslöshet som i årsanmälan om arbetslöshet skall anges om sökanden tillerkänts pension....,har härvid svarat nej. Hon har vidare på lcassalcorten försäkrat att hon inte uppburit annan form av ersättning under de dagar då hon deklarerat arbetslöshet. Enligt länsrätten får hand- lande att lämna oriktiga uppgifter - uppgifter som varit av betydelse för bedömningen av hennes rätt till arbetslöshetsersättning - i anmälningarna om arbetslöshet samt på kassakorted anses vara att betrajcta som j vart fall grovt vardslöst. Kassan har därför haft fog för sitt beslut att även från.känna henne från rätt till arbttsläshetsersättriing på. sätt som skett i det över

15 Lft..NSRÄTTEN I DOM STOCKHOLMS LÄN eloa b Q', i klagade beslutet. Några särskilda skäl att besluta att frånlcännandet 51(3.11 gälla under fåne dagar än 130 har inte. framkommit. Vid anförda förhållanden får arbetslöshetsersättning betalas ut först sedan.iii' har utfört förvärvsarbete under &0 dagar från den tidpunkt då det förhållande som ledde till frånkännandet kom till arbetslöshetskassans kännedom. Vad hon har anfört härom och vad som i övrigt förevarit föranleder inte någon annan bedömning. Mot bakgrund av det ovan anförda fumer länsrätten sammantaget att överklagandet skall avslås. DOMSLUT Länsrätten avslår överklagandet. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se b~a:2 (A) /' ~...iit::~;;-- ~~--=--~ ->,--- ;;;:-- MMcM

16 4J!7 Sifs P...rbe.tslöshetsko.ssa I I LANsRÄnE~~ I STOCKHOUJjS LÄN '1\ 21; 5 :-08-3J v auq'1-dl? FÖ ~-ra POSTEN MBJnr. l; AktbIlBR8:.1 Rotel: H I f '1 DatlJm Handläggare Diarienr ii ALF _4.rende Fe1aliigt eibållen arbetslöshetsersful:ning. Omprövning av beslut fattai Beslutet giller: :~::~~ ~o=:~:=:z.=~~~~~--:~~~~::~~~~~~ij Vr:lib-1~i~~~~~~0 o:,~~~~;~?;~;o~=:: :.._~ '0 o~~'- =;~~~ ~':~~Y'- ) fu-1jetslöslietsiörsäk:ring (ALF).. - Atcrbetalningssl.)71clig enligt 68 ALF med bruttobelopp J ITnnar avseende perioden Frånkänna mg 13 o ersättningsdagai, mrvärysarbele minst go dagar, erjigt 66 ALFo Beslut Sifu iu-betsj:6shetskassas styrelse har genom :rtyre1sgils llfbetsu:tskott beslutat den 22 juni 2005 att viilliålla: ovanstående beslut Något skäl till att helt eller delvis efterge skulden har inte framkommit Fondragande i ärendet var In-?e:L Lindström. 1\1otrveriJig Enligt 32, 3~ lag~n koididentar P...LF furogå:ratt sö~ande sb~ gjort förtida Urtag a'.t ålderspension skall pensions-avdrag göras från eil. dagpen.:u.ingnivå som mot.c:varar 65 % av dbgsförl:.iänsien. Dagpenniu.g mder la honor betalas inte ut" ~Dligt 2D.ALF. '.. Du sm,ter i din beg2ran Dill o.ib..prövrring att dn har t2la:tmed såväl. PPlVls l.'11d.dijffist som med Forsäh:in.gskassan som si}tlrte dig i din llppfatij:ring att det går att föreila förtida 'Llt'"L3.g :;ned 2TbetslÖsheisersä:ttning. Du frigad.e fö:ls~--ringsillili3i"eu- d3. du. placetade din pe:usioll i en. b.pitalförsakri"g - om 5.-hssarr::;1:u.lle illectde12s illed.:fick ett Ileg2ii"vt 8\'31:" ::.:-: - :- --.-"---_.. J / S[fsArbe.t51ö~;'Et5I:2SS2.10S325~Dd:hD!rTl Tele:Ton T=:lcfDncid [,9.0D-: DO-I 5:-0D 12.1s'';2.r 08-44" T=.l~fon".?: 08~:5Q8 970 OG F~: OB-5u~ Si7} C;~.",.r~.r.../.iil;-"'rr!~::l'2.s$"?;Lnll!E";f.:> k B~;):,132..dr~5 C,j~f F'~~l=-!?t:l i 7 POE"Cg::D 1 S' 2.9?"i-O

17 På blanl:etter:ila "A..mnä!an om ar-betslöshet"llildersbiven av dig och har dn svarat nej på frågan om pen.sion. Du. hm:- inte heller på dinakassakort uppgivit pensidn trots att d.u intygat ocb. fön;äkratmed din nammmderskrift att d.u inte erhållit n2.gon aijd.iid. [mm ay ersättj:ridi.. Enligt 68 ALF gäller strikt ärevar då ersättningstagaren genom or:i:l'iig uppgift eller genom underlåteiiliet att fullgörå sm uppgifu- el1er. amnalningsskyldighet orsakat att ersäi:tcing lämnats med. fot bögt belopp. Det saknar'betydelse'om uppsåt eii~ oalrfsa.m.het förelegat Det kiävs s.åledes inteatt ersätlningst.agarejj. förn.ått att den oriktigauppgiften eller underlåtelsen slmlle kunna orsaka en felalctig betalning. Kassan anser inte att dn mottagit den felalmga arbets16shetsersäftningen i god tro. Du har inte vid något J:illf,ille kontaktat arbetslöshetskassan för att meddela eller io..formera om fortid.a uttag av åldergpension... Sils ArbetslöshetslcaSsa.:.:.:" ~.=.~~~~.~~;~~.:~-:~~.:: ~~.-.~,~ --;~: :i~.~; ~-:.~=:.: -:..~~.:~~::~~~~~-~~~~~-~~::.::.::_.~, I:n.t-unnation Då du erhåjlit'uppenbart feial.~g idforniation från forsäkringsmåkläten böt du söka skadestånd från denna. ÖverkIagandebäuvisning Tycket du att beslutet ar fel, kan du överklaga det till länsrätten i Stockholms län Skrivelsen ska vara stilldtijllansrå.tteii men skickas till Sifs Arbetslöshetskassa på n.ed.m:,'i:ående adress. Av slaive1sen ska d~t :framgå villcen änch1ng av beslutet du vill Da och varför. Din. överldaqan ska varå. oss tilthanda inom b,å månader :från det att du ~., mottagit beslute'l En. foi sent inkow!ilen. överldagan kan koltiilla att a~'i'isås_ I I. I,.' l. ; I I I I

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

HFD 2014 ref 12. Lagrum: 20 kap. 4 lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2014 ref 12. Lagrum: 20 kap. 4 lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2014 ref 12 Ett krav på återbetalning av felaktigt utbetald sjukpenning har satts ned som gottgörelse för en kränkning av rätten till domstolsprövning inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL

2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL 2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL 2.1 Inledning Försäkringskassan är enligt 20 kap. 10 a AFL skyldig att ändra ett beslut i ett ärende om försäkring, som kassan fattat och som inte prövats av domstol,

Läs mer

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 PROMEMORIA 2014-02-10 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) 1 (60) Underlagspromemoria om regler för myndighetsutövning, intern styrning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14 Tre arbetstagare ansökte om ledighet i en till två dagar. Deras ledighetsansökningar avslogs. Fråga huvudsakligen om arbetsgivaren därigenom brutit mot studieledighetslagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 26 februari 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Aller Media AB, 556002-8325 251 85 Helsingborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 DOM 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 1912-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-01-28 i mål T 9515-11, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13 En lärare har haft flera på varandra följande vikariatsanställningar. Fråga om tillämpning av den så kallade omvandlingsregeln i 5 andra stycket anställningsskyddslagen.

Läs mer

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III).

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III). HFD 2013 ref 75 Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III). Lagrum: 12 kap. 6 och 6 b skattebetalningslagen (1997:483) I Skatteverket ansökte

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2004 s. 220 (NJA 2004:23)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2004 s. 220 (NJA 2004:23) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2004 s. 220 (NJA 2004:23) Målnummer: T3590-03 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2004-04-30 Rubrik: En i ett skuldsaneringsärende okänd fordran som görs gällande

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 114

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 114 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 114 Målnummer: 3854-01 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2004-11-01 Rubrik: S.k. förbjudet lån har ansetts föreligga trots att den skattskyldige haft en fordran mot

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Ombud Jur. kand. Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE Haga Mark & Anläggning AB Masmovägen 21 B 143 32 Vårby MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 Sammanfattning En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885 I slutet av 1800-talet började fackföreningarna ge viss ekonomisk hjälp till sina arbetslösa medlemmar. Den bestod till en början av ett resebidrag för att ge medlemmarna möjlighet att söka arbete på annan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 T 511-13 KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Ombud: Advokaterna PS

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 28 juni 2010 KLAGANDE Diligentia AB, 556467-1641 Ombud: Advokat Nils Sköld Kilpatrick Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer