Ett grannlaga arbete. i n l e d n i n g s v i s. Detta är

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett grannlaga arbete. i n l e d n i n g s v i s. Detta är"

Transkript

1 ett magasin från statens pensionsverk nr 2/2007 riksgälden förvaltar vår statsskuld Joakim Palme forskar om pensioner Jan Eliasson följer sin moraliska kompass matematiken som styr våra pensioner

2 i n l e d n i n g s v i s Ett grannlaga arbete Att ha tillräcklig och lättillgänglig information för att kunna beräkna den egna pensionen borde vara en självklarhet för oss alla. Det var det definitivt inte för några år sedan. Numera finns Den är resultatet av ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen som startade för drygt tre år sedan. Då var tio aktörer inom pensionsområdet anslutna. Idag är det ungefär dubbelt så många. Varför dröjde det och varför var det då så svårt att samla den relevanta pensionsinformationen som fanns utspridd dels hos statliga myndigheter och dels hos privata pensionsbolag? Det är en bra fråga och säger en del om att den egna organisationens snäva intressen ibland tar över det breda samhälls- och medborgar intresset. Ur ett medborgarperspektiv är det en av SPV:s största insatser att aktivt ha arbetat för att få till stånd en pedagogisk, enkel och inne hålls rik sajt där vi både kan hämta informa tion om vår pension och göra egna prognoser. Sajten fick utmärkelsen som en av årets bästa sajter Ett arbete som följs noga Samtidigt bedrivs nu ett intensivt aktualiseringsarbete på SPV för att vi ska kunna göra bra prognoser och för att den pension som vi får är korrekt beräknad och baserad på riktiga uppgifter. Det är ett grannlaga och tålamodsprövande arbete som vi i styrelsen följer noga. Det syftar till att samtliga anställningsuppgifter ska vara korrekta och uppdaterade under hela anställningstiden och inte enbart i och med pensionsavgången. Det återstår ännu en del innan SPV har nått detta mål. Inom några få år kommer antalet pensionärer att öka dramatiskt när de stora barnkullarna från 40-talet går i pension. Det kommer naturligtvis att påverka SPV:s verksamhet eftersom de statliga pensionsavgångarna då nästan fördubblas i förhållande till idag. Ett sätt att möta denna utveckling är att öka utbudet av e-tjänster både gentemot arbetsgivare och statligt anställda samt så långt det är möjligt automatisera processer. Det är ett arbete som redan pågår bl a i form av automatiskt beviljande av pensioner, utveckling av en arbetsgivarportal och en funktion för frågor och svar på webben. Men det är också ett arbete som måste drivas vidare på bred front och som rymmer stora möjligheter till medborgarnas, arbetsgivarnas och pensionärernas nytta. Rätt att kräva effektivitet SPV ska precis som alla andra statliga myndigheter bedriva sin verksamhet effektivt. Det har medborgarna rätt att kräva. Ett sätt att mäta effektiviteten i verksamheten är att göra jämförelser med andra liknande organisationer. SPV gör sedan 10 år tillbaka jämförelser med Alecta när det gäller driftskostnader. Hittills har den jämförelsen fallit ut väl för SPV:s del. Låt oss dock inte slå oss till ro med det! Vi måste hela tiden bedriva ett aktivt rationaliseringsarbete och se till att vi kan utnyttja all den kompetens, kreativitet och alla goda idéer som finns i verksamheten. Kompetensförsörjningen kommer framöver att bli en stor fråga för hela statsförvaltningen när 40-talisterna lämnar staten. Det kompetenstapp som då uppstår måste fyllas i stor konkurrens med den övriga arbetsmarknaden. Då handlar det om att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas insatser. Att kunna erbjuda intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter med stor flexibilitet och goda utvecklingsmöjligheter kommer att vara viktigt. Välkommen, Ann-christin Jag vill avslutningsvis hälsa SPV:s nya generaldirektör Ann-Christin Nykvist välkommen till en spännande verksamhet med fortsatt stora utvecklingsmöjligheter. Det utvecklings- och förändringsarbete som har bedrivits under de senaste åren är en utmärkt bas för fortsatta insatser. Jag vill också tacka alla duktiga och lojala medarbetare. Det är ni som har stått för förändringsarbetet, som har utvecklat och breddat er kompetens, som har varit beredda att pröva nya lösningar och vågat släppa loss kreativiteten i verksamheten. Låt oss gemensamt fortsätta på den inslagna vägen. Yvonne Gustafsson, SPV:s styrelseordförande och generaldirektör vid ESV akvarell: andré prah. Detta är Statens pensionsverk bildades 1963 med uppgift att beräkna och utbetala tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för anställda inom stats förvaltningen. SPV beräknar även pensionspremier för arbetsgivare och redovisar statens totala tjänstepensionsskuld. I dag är SPV leverantör av pensions tjänster för de statliga avtalsområdena, och i viss mån, även för de privata avtalen. Bland våra kunder märks Posten, Riksskatteverket, Polisen, Försvarsmakten, vägverket, Luftfartsverket, SMHI, kungliga Dramatiska Teatern och Domstolsverket. Varje månad betalar SPV ut cirka pensioner till ett värde av 10 miljarder kronor per år. Inom SPV arbetar 320 medarbetare i Sundsvall. UR SPV Aspekt:s innehåll: Ann-Christin Nykvist sid. 3 Joakim Palme sid Alexandra Charles sid. 23 ett magasin från Statens Pensionsverk, Sundsvall. Informationen speglar frågor som på olika sätt berör SPV:s arbete samt pen sioner och pensionsfinansiering i vid bemärkelse. Magasinet vänder sig till SPV:s medarbetare samt kunder, samarbetspartners, politiker, ägare, myndigheter, journalister, pensionärsföreningar, branschfolk samt övriga intressenter i SPV:s omvärld. SPV As p e k t utkommer på svenska med två utgåvor per år och trycks på Euro Bulk 90g/m 2 ett bestru ket, åldersbeständigt, helt klorfritt och miljömärkt papper. Ordet Aspekt kommer från det latinska aspectus och kan synonymt beskrivas med synpunkt, betraktelse, anblick, utsikt, infallsvinkel samt perspektiv. a n s va r i g u tg i va r e & c h e f r e da k tö r: Catharina Ottander. Tel: , e-post: g r a f i s k f o r m: Andreas Stickler/Journalisthuset i Sundsvall. övriga medverkande skribenter: Camilla Borgström, Yvonne Gustafsson, Madelene Persson Sidenå, Gustaf Rentzhog, Gorm Palmgren/Camilla Gårdlund, Björn Wallin, Mats Wigardt. o m s l ags f oto: Mikael Bodner. i n t r ess e n t r eg i st e r: Sofie Berggren. Tel: , e-post: t ryc k: Lenanders Grafiska. u p p l aga: exemplar. 2 spv aspekt

3 ann-christin nykvist: Vi har krav vi måste möta Mitt intryck är att det finns en beredskap och en stor vilja till förändring inom SPV. Det är jag väldigt glad över eftersom vi har ett antal nya krav som vi måste möta, säger Ann-Christin Nykvist, som från den 8 oktober är på plats i Sundsvall som SPV:s nya generaldirektör. Hon har arbetat i statsförvaltningen sedan 1972 och prövat på många spännande områden försvaret, konkurrens- och konsumentfrågor, olika näringspolitiska frågor, kultur, jordbruk och kyrkofrågor. Från och med nu kommer det alltså att handla om pensioner. Pensioner är ett hett ämne som nästan dagligen kommenteras i tidningar och andra medier. Vi på SPV arbetar med ett synnerligen aktuellt område som är en viktig välfärdsfråga, menar Ann-Christin Nykvist. En stor utmaning blir att klara de stora pensionskullarna. Antalet ärenden och för frågning ar har redan ökat markant och det lär fortsätta. Vill kunna påverka En komplikation är att samtidigt som vi får ett ökat arbetstryck har vi många egna anställda vid SPV som pensioneras, säger Ann-Christin Nykvist och fortsätter: De statligt anställda kommer att ställa öka de krav. Man vill förstå vad som påverkar pen sionen och vad man själv kan påverka. En viktig uppgift för oss är att göra det enkelt för den enskilde att få informationen och se till att den finns tillgänglig på ett användarvänligt sätt. Och man måste också till varje pris kunna lita på det vi säger. Jag tycker att portalen minpension.se är en genial idé och vi på SPV kommer att göra allt för att få bukt med de barnsjukdomar i infor ma tionskvaliteten som beror på oss. Jag är övertygad om att vi måste öka automatiseringsgraden i vår verksamhet. Det innebär att vi måste använda IT-utvecklingen för att underlätta arbetsgivarnas pensionsprocess och sä ker ställa att myndigheterna fullgör sina skyldig het er när det gäller de anställdas pen sion er. Vi skall också leva upp till alltmer IT-vana arbetstagares krav. Detta skall vi klara i en miljö där man talar om ökad risk för så kallad cyber terror. IT-utveckling och IT-säkerhet kom mer att stå högt på min dagordning. Om vi ska klara vårt uppdrag måste vi skapa en kreativ arbetsmiljö och ha ett gott ledarskap, säger Ann-Christin Nykvist som nyligen tillträtt som generaldirektör för SPV. Framgångsfaktorer Vilka blir då de viktigaste framgångsfaktorerna för myndigheten? Om vi ska klara vårt uppdrag måste vi skapa en kreativ arbetsmiljö och ha ett gott ledarskap. Jag tycker det är mycket värdefullt att SPV har lagt stor kraft på arbetet med den gemensamma värdegrunden. Den är en viktig del för att forma en god personalpolitik. Honnörsorden är samverkan, tydlighet och mod. Vi måste också ha förmåga att möta efterfrågan från våra avnämare. Vi kommer därför att fortsätta med våra kundundersökningar och se till att vi mäter oss mot andra för att få kvitto på att vi håller måttet. En organisation med ett gott rykte har också bättre förutsättningar att klara kompetensförsörjningen, menar Ann-Christin Nykvist. Utökad samverkan På frågan om var SPV står om tio år, svarar hon: Jag tror att vi har kommit långt både med teknikens hjälp och genom utökad sam verkan. Vi har nått tydliga resultat när det gäller att kvalitetssäkra våra produkter och produktionsprocesser. Myndigheternas arbete med pensioner har blivit effektivare och enklare och information om pensioner till enskilda ges snabbt och enkelt över disk. Jag menar då besked om hela pensionen även om den kommer från olika arbetsgivare, det man brukar kalla one stop shop. Jag tror också att vår uppdragsverksamhet har utvecklats väsentligt. Vår profil som en kund- och konsumentinriktad organisation har blivit tydligare. Kultur och motion Med ett nytt tufft arbete och till en början veckopendling finns det plats för någon fritid? För mig är ett intressant arbete viktigt för välbefinnandet så jag är mycket glad över mitt nya jobb på SPV. Men man måste givetvis ha tid för avkoppling och återhämtning. Livspusslet har blivit enklare att få ihop när man som jag har vuxna utflugna barn. Jag hämtar kraft genom att lufsa runt på motionsslingan och mitt ideella engagemang i Sveriges Konstföreningar ger mig många nya upplevelser och oväntade möten. Och så väntar en liten trevlig lägenhet i Sundsvall, avrundar Ann-Christin Nykvist. Text: Catharina Ottander Foto: Torbjörn Bergkvist. spv aspekt 3

4 Guldkantad webbplats prisad Försäkringskassan utsågs i september till årets vinnare av Pensionsakademins pris Guldkanten. Det är Försäkringskassans informativa webbplats som belönas. Vår information berör alla pensionssparare och pensionärer. Därför är det viktigt att den uppfattas som enkel och lättillgänglig. Jag är mycket glad för att vi nu får denna utmärkelse för det arbete vi har lagt ner, säger Ole Settergren, pensionschef vid Försäkringskassan i Stockholm. Syftet med tävlingen är att premiera och lyfta fram goda exempel avseende begriplig pensionsinformation. SPV står bakom initiativet och i Pensionsakademins jury återfinns nio ledamöter från såväl pensionssom informationsbranschen. I år delades priset ut för sjätte gången och vinnaren korades officiellt på SAS Radisson Royal Viking Hotel vid SPV:s Pensionsdagar. Viktig kundkanal Webben är en av de viktigaste kundkanalerna, säger Inger Dunér, informationsdirektör vid Försäkringskassan. En av webbplatsens tjänster utgörs av en assistent, Hanna, som kan besvara frågor och upplägget med målgruppsanpassad, överskådlig information är viktig. Vi har under många år arbetat för att informera så enkelt och begripligt som möjligt och exempelvis har vi utbildat handläggare i klarspråk. Priset är en sporre till att fortsätta jobba och utveckla vårt informationsarbete för att bli ännu mer lättillgängliga bland annat genom att öka telefonkundtjänsterna och utöka webbplatsen, menar Inger Dunér. Beröm för Pensionsråd Juryns motivering lyder i sin helhet; Pensionsakademin har beslutat ge utmärkel sen Guld kanten till Försäkringskassan för webb Adriana Lender, överdirektör vid Försäkringskassan, tog emot Pensionsakademins pris Guldkanten 2007 för gedigen pensionsinformation på en lättnavigerad webbplats. platsen På denna webbplats får alla som söker information om pensioner målgruppsanpassad och relevant information. Webbplatsen är lättnavigerad och dessutom föremål för ständig utveckling. Försäkringskassan ska också ha beröm för att ha tagit initiativet till ett Pensionsråd som ska förbättra information om pen sioner och utveckla samarbetet mellan aktörerna på pensionsområdet. Pensionsrådet är ett bollplank och en rådgivare till oss för vad som är viktigt när det gäller pension, avslutar Inger Dunér. Text: Catharina Ottander Foto: Mikael Bodner. 4 spv aspekt

5 pensionsdagarna Stor bredd på årets Pensionsdagar - pension, passion och medkänsla Informativt, debattskapande och underhållande. Årets Pensionsdagar, de femtonde i ordningen, spände mellan Jan Eliasson och Zinat Pirzadeh. Och antalet deltagare var i år fler än på länge, med anmälda besökare från såväl Kriminalvården och Fortifikationsverket som från Försvarsmakten och Riksgälden. I Hotell Royal Vikings konferenslokal var temat under två välfyllda dagar pensioner, framtid och kommunikation. Årets moderator, före detta nyhetsankaret och programledaren på SVT Ingela Agardh, inledde med en öppen fråga: Varför är det så svårt med pensioner? Innan vi fyllt 30, fortsatte hon, ska vi plugga, träffa vårt livs kärlek, skaffa hus och jobb, inleda karriären och föda barn och sedan jobba som blådårar i 30 år för att tjäna ihop vårt uppehälle för ytterligare trettio år. Dessutom ska vi veta hur våra pengar ska placeras. Så bra att så många från SPV är med oss idag. Svårt välja pensionslösning Särskilt svårt, konstaterade Ingela Agardh, är det med valfrihet att välja pensionslösning om man är född utan ekonomiskt sinnelag och älskar att slösa. Jan Eliasson, diplomat, FN-medlare och internationell personlighet, fick därefter inleda årets Pensionsdagar. På vägen till Royal Viking hade han passerat en kvällstidnings löpsedel som basunerade ut att Carolas nya tänder är på väg att ramla ut. Är det den världen vi vill ha, där tillståndet utanför landets gränser får stryka på foten till förmån för den här typen av nyheter, frågade han retoriskt. Jan Eliasson har nyligen uppnått bortre gränsen för arbetsför ålder hos en statstjänsteman. Men arbetar gör han fortfarande, nu som fri man och mer än någonsin. Han pendlar mellan Stockholm, New York och mardrömmen i Darfur och kallar sig hellre passionär än pensionär. t Anna-Lena Brundin förkunnade att det viktigaste i livet ändå är kärleken. F.d. generaldirektören på RFV K G Scherman (nedan) uttryckte å sin sida stor skepsis mot dagens pensionssystem. Och FN-medlaren Jan Eliasson (nedersta bilden) arbetar, trots nyligen uppnått pensionsålder, mer än någonsin. spv aspekt 5

6 Skrynkliga men vitala, det var forskaren Jan Edlings sammanfattning av 40-talisternas status som pensionärer. Zinath Pirzadeh (ovan), stå upp-komiker från Iran, jämförde ett arrangerat äktenskap i hemlandet med att spara i fonder. Hur folk behandlas i början och slutet av livet är ett viktigt mått på tillståndet i samhället vi lever i. jan eliasson t Det måste finnas passion och medkänsla i tillvaron, sammanfattade Jan Eliasson. Hur folk behandlas i början och slutet av livet är ett viktigt mått på tillståndet i det samhälle vi lever i. Under den följande timmen berättade han engagerat för ett koncentrerat lyssnande auditorium om sina erfarenheter som medlare i både Irak, Iran och Afrika. Eliassons föredrag handlade om helikop ter färder över flyktingläger, om möten med ger illaledare och statschefer, om förhandlings teknik och resolutioner. Mycket i mitt arbete handlar om att få folk som inte vill träffas att ändå sätta sig ned för konstruktiva samtal, förklarade han. Läs även en separat intervju med Jan Eliasson i denna utgåva av SPV Aspekt, sid Viktigaste valet Annika Sundén är docent i nationalekonomi och enhetschef på Försäkringskassans utvärder ingsavdelning. Efter lunch den första av de två Pensionsdagarna sammanfattade hon det sven ska pensionssystemet genom att konstatera att det är ett bra och klokt system. Finansiellt stabilt, var hennes bestämda omdöme. Däremot menade hon att starka affärsintressen hos banker och försäkringsbolag alltför ofta leder till att de i sin marknadsföring i onödan skrämmer upp sina kunder för att de inte är tillräckligt aktiva pensionssparare. Det viktigaste valet och det som bestämmer pensionens storlek är, hävdade hon, i själva verket hur mycket vi väljer att arbeta, börjar man sent och slutar tidigt blir det mindre pengar än om man gör tvärtom. Att då i reklamen trumma ut att vi bara får hälften kvar av vår lön när vi går i pension är både förvirrande och missvisande. Ut och jobba, var därför hennes råd till unga människor som ville ha en ekonomiskt stabil tillvaro efter uppnådd pensionsålder. Köpstarka 40-talister Att Rolling Stones blir allt skrynkligare är något som vi regelbundet, varje gång som rocklegenderna är på besök i Sverige, kan konstatera. Men pension? Inte så länge de kan stå på en scen eller klättra i en palm! De som är födda på 40-talet är en generation vana att ta för sig, sa Jan Edling, forskare och analytiker vid statliga Vinnova som genom forskning och utveckling arbetar för en högre tillväxt i Sverige. 40-talisterna är hyfsat friska, konsumerar mycket, reser regelbundet, har relativt hög ITmognad och får dessutom den högsta pensionen hittills, högre än vad både deras föräldrar och deras barn når upp till. Nya behov I dessa friska och aktiva 40-talisters kölvatten har, berättade Jan Edling, behov av nya produkter och tjänster dykt upp. De är eller kommer snart att bli pensionerade. Samtidigt är de köpstarka, bor och äter bättre än tidigare generationer, kör bil, använder hjälpmedel, konsumerar läkemedel och vill ha ny teknik och hög säkerhet i villan. Sverige har tillsammans med Japan störst andel äldre i hela världen. Vi har därför ett gyllene tillfälle att utvecklas till världsledande industrination för att tillfredsställa 40-talisternas behov. Och att sedan stå väl rustade när miljoner pensionärer i Europa ska tas om hand. Ett sätt att skapa ökad sysselsättning och en framtida exportmarknad, hävdade Jan Edling. Före detta generaldirektören för Riksförsäkringsverket KG Scherman uttryckte å sin sida stor skepsis mot ett pensionssystem där samhället frånsagt sig sitt ansvar och låter alla risker för en finansiell obalans bäras av individen. 6 spv aspekt

7 pensionsdagarna Allting blir enklare med avgiftsbestämda pensioner, konstaterade Hans Gidhagen från Svenskt Näringsliv. Kvällen vigdes åt mezzosopranen Katarina Fallholms vackra och temperamentsfulla sång. Ett i grunden vettigt system som dessvärre inte tar hänsyn till förändringar i samhället, var hans slutsats. Dessutom är det inte vettigt att en 30- åring måste välja fonder för sitt pensionskapital. Dag ett avslutades med att stå upp-komikern Anna-Lena Brundin på temat kvinnligt, manligt, mänskligt förkunnade att det viktigaste i livet ändå är kärleken. Gå och lägg er tidigt och gråt ut, då kommer skrattet och kärleken automatiskt, var hennes slutsats. Försök också att bränn ditt ljus från bägge ändar, då får ni mycket roligt med varandra. Strax innan kvällens middag kunde SPV:s informationsdirektör Catharina Ottander presentera årets vinnare av Guldkanten som är Pensionsakademins pris för god och lättillgänglig pensionsinformation. Pristagare var webbplatsen För Försäkringskassans målanpassade, lätt navigerade och relevanta sätt att förmedla information på nätet, löd motiveringen. Hedersomnämnande Samtidigt gavs ett hedersomnämnande till OFR Offentliganställdas Förhandlingsråd för PA 03- guiden på där offentliganställda ges stöd vid valet av hur den egna tjänstepensionen ska förvaltas. Efter en inledande presentation av Försäkrings kassans informationsarbete, förmedlat av Ole Settergren, kunde Pensionsdagarna dagen därpå fortsätta med att Skandias kommunikationsdirektör Hans Svensson, tidigare statssek reterare vid social departe mentet, berättade om framtidens pensionsarena. Fikarummet och frukostbordet ersätter finanschefens arbetsrum som arena för beslut som rör individens pensioner, var hans spådom. Med detta följer ett stort ansvar för att förse folk med verktyg att fatta rätt beslut. Med ett ökat eget ansvar i åtanke kommer vi att få se hur efterfrågan på finansiell rådgivning ökar och hur diskussionerna om olika privatekonomiska lösningar under fikaraster och i hemmet blir viktigare än portaler och kuvert. Kanske vore det en god idé att även låta ekonomisk rådgivning till privatpersoner omfattas av avdraget för hushållsnära tjänster, fun der ade Hans Svensson. Kostar lika mycket för alla Slutligen var det dags för Hans Gidhagen från Svenskt Näringsliv att presentera den nya ITPpla nen. Kort kan planen sammanfattas med att den började gälla den 1 juli 2007, att ålders pensionen intjänas från 25 års ålder, att planen omfattar alla som är födda från 1 juli 1979 och framåt. Fördelarna är att den är kostnadsbestämd, att den kostar lika mycket för alla oavsett ålder, KÅPAN ändrar betalningsrutiner Nu sker en förändring av betalningen för den avgiftsbestämda tjänstepensionen. Den nya rutinen innebär att ett betalningsunderlag i form av en faktura skickas från SPV. Detta gör att kunderna slipper kontrollera hur mycket som ska betalas in till Individuella ålderspensionen och KÅPAN tjänste, PA 03. Vi ser att det finns en potential att förbättra nuvarande betalningsrutin, berättar Magnus Gode, ansvarig för genomförandet av den nya hanteringen. Vi vill helt enkelt förenkla och effektivisera de ekonomiska rutinerna för våra kunder. att den inte hindrar rörligheten på arbetsmarknaden och att den är lättare att hantera i lönesamtalet. Och att efterlevandeskyddet numera även gäller i samboförhållanden. Allting blir enklare med avgiftsbestämda pen sioner, sammanfattade Hans Gidhagen och läm nade över podiet till Zinat Pirzadeh, stå upp-komiker, syokonsulent, skådespelerska och förfat tare. Kvinnor i Iran riskerar lika mycket genom att bli bortgifta med en man de inte känner som ni gör genom att spara era pensionspengar i konstiga fonder ni inte vet något om, blev hennes slutord. Vilken metod ger bäst pensioner, PPM eller ett iranskt giftermål? Svaret är ingalunda givet Text: Björn Wallin Foto: Pär Helander. Vill du veta mer om förändringen? Ring eller besök Text: Mats Wigardt Foto: Mikael Bodner. Vårt mål har varit att underlätta kundernas pensionsprocess. Det är jag övertygad om att vi kommer att göra nu, berättar Magnus Gode. spv aspekt 7

8 Försäkringsteknik matematiken som styr våra pensioner Ofta när vi tänker på ett försäkringsbolag, en myndighet eller för all del vilket företag som helst så funderar vi sällan på hur saker och ting är organiserade. Vi har ett ärende som vi vill ha hjälp med och grunnar inte alls på kugghjulen innanför väggarna. Antaganden om exempelvis livslängd och ränteeffekter är faktorer som påverkar storleken på premier och pensionsskuld. Så är det med all sannolikhet även när vi som kund tar kontakt med SPV. Vi har ett ärende. Vi kontaktar SPV. Vi förväntar oss svar och får oftast svaret snabbt och korrekt. Sedan funderar vi inte mer på hur vårt ärendes gång kan ha sett ut. Ett av alla dessa kugghjul i det stora SPVurverket heter Försäkringsteknik. Det är en liten sektion med elva medarbetare som arbetar med försäkringstekniska frågor. Försäkringsteknik används för att arbetsgivarna ska kunna trygga de förmåner som de har utfäst till sina anställda, berättar Annica Bylund som är chef för sektion Försäkringsteknik. alla statliga pensionsavtal Det handlar om att värdera åtagandet och beräkna en pensionsskuld, eller att beräkna en premie för att försäkra åtagandet. På sektionen ansvarar vi för dessa försäkringstekniska beräkningar för alla de statliga pensionsavtalen som SPV administrerar, oavsett om det gäller beräkningar till myndigheter som har bolagiserat eller om det gäller de statliga arbetsgivarna. I och med införandet av det statliga pensionsavtalet PA 03 har försäkringsteknik även inkluderats i beräkningen av individernas förmåner. Det beror på att fribrevet, det vill säga värdet av den framtida ålderspensionen som individen månadsvis tjänar in, beräknas försäkringstekniskt. Sektionen har därigenom fått ett utökat ansvar när det gäller förvaltningen och utvecklingen av SPV:s IT-system. En stor del av min dag handlar om kravställning och test mot våra datasystem, berättar Caroline Pettersson, som är tillämpningsansvarig. Jag måste följa upp så att alla de ändringar som sker i regelverket justeras mot våra system för att förmåner, premier och skulder ska beräknas på rätt sätt. Varför ändras premien? SPV skickar varje månad ut premiefakturor för de som omfattas av PA 03 till arbetsgivarna. De frå gor som arbetsgivarna ställer om premierna och som inte Kundservice kan svara på utreds av sektionen. Många frågor handlar om varför premien för en person har ändrats i efterhand, berättar Malin Edberg, som arbetar med att utreda frågor om premierna. Svaret är oftast att arbetsgivarens lönesystem har skickat in nya anställ 8 spv aspekt

9 artikelserie i Aspekt lär känna SPV:s verksamhet I nästa utgåva: Sektion System & Grunddata ningsuppgifter som kommer att påverka personens förmån, vilket i sin tur påverkar premien. Det är stor skillnad att arbeta med premierna för PA 03 jämfört med premierna för PA-91, fortsätter Malin. För PA 03 tar vi in anställningsuppgifterna månadsvis, och då kan vi också åtgärda en eventuell premiejustering på en gång. För PA-91 tar vi bara in anställningsuppgifterna en gång per år vilket innebär att vi bara räknar premien en gång per år. Statens finanser Vissa förmåner tryggar arbetsgivarna genom skuldföring istället för att betala premier till SPV. Dessa skulder beräknas på sektionen. Affärsverken skuldför samtliga sina åtaganden, berättar Lena Eriksson som är försäkringsteknisk utredare. Jag har därför mycket kontakter med exempelvis Luftfartsverket och tar emot och utreder frågor kring beräkningarna. Sektion Försäkringsteknik ansvarar likaså för att beräkna statens pensionsskuld för tjänstepensioner. Skulden redovisas i SPV:s årsredovisning och vid utgången av 2006 uppgick den till 198 miljarder kronor. Det är onekligen ett stort belopp som har stor betydelse för statens finanser, konstaterar Annica Bylund. I slutänden handlar vårt arbete här på Försäkringsteknik helt enkelt om att säkra att det finns kapital så att individen kan få den tjänstepension som han eller hon har rätt till. Text: Björn Wallin Foto: Pär Helander. Att få vara med och beräkna statens pensionsskuld känns väldigt ansvarsfullt. annica bylund Suzana Dzila, Malin Edberg och Annica Bylund måste ibland använda avancerad matematik för att säkerställa att beräkningarna ska blir rätt. spv aspekt 9

10 Förre moderatledaren Bo Lundgren trivs alldeles utmärkt som Riksgäldens vd. Absolut ingen reträttpost för en avdankad politiker, försäkrar han. Informationschefen Marja Lång håller med. med uppdrag att finansiera Riksgälden förvaltar statsskulden Riksgälden är statens internbank med uppdrag att finansiera det som riksdag och regering har beslutat. 100 miljoner in- och utbetalningar passerar varje år det statliga betalningssystemet. Men för administrationen av de 160 anställdas pensioner svarar SPV. Mitt i Stockholm City, på Norrlandsgatan, in ramad av stål och glas, granne med banker, flot ta affärer och dyra kontorslokaler, finns Riks gälden. Den moderna framtoningen till trots har Riksgälden gamla anor, grundat 1789 av Gustav III. Statsskulden hade under hela 1700-talet vuxit till sig, inflationen härjade och kriget mot Ryssland slukade stora penningsummor. Eftersom det var svårt att mitt under brinnande krig låna pengar för att köpa kulor och krut skapade kungen Riksgälden, som gav ut skuldsedlar, så kallade riksdaler riksgälds. Senare har Riksgälden fått andra uppgifter. Till exempel att finansiera byggandet av det svenska järnvägsnätet, ett infrastrukturprojekt av gigantiska proportioner som ingick i skapandet av det moderna Sverige. Vattenkraften och telefonin var andra satsningar som också måste finansieras. Statens internbank Idag förvaltar och finansierar Riksgälden den svenska statsskulden. Målet är att låna så billigt som möjligt, utan att ta för stora risker. Riksgälden är även statens internbank och svarar för statens alla betalningar och ser till att det finns pengar till det riksdagen har bestämt. Riksgälden ansvarar också för statens centralkonto där alla intäkter som skatter och avgifter, och utgifter som pensioner, löner, vägar, med mera, samlas. Om det blir ett överskott under dagen ska Riksgälden placera det för att få ränta. Vid underskott måste Riksgälden låna för att täcka bristen. Varje kväll ska saldot på centralkontot vara noll. Riksgälden ska se till att alla - myndigheter, institutioner, projekt, företag som efter beslut i riksdagen också får sina pengar, berättar Marja 10 spv aspekt

11 Riksgäldens uppdrag är klart definierat av regeringen. Att förvalta och finansiera statsskulden har hög prioritet. 160 anställda arbetar med att ge myndigheterna god service. Lång, tidigare ekonomijournalist på SVT, nu informationschef på Riksgälden. Det handlar om mycket pengar som pas serar Riks gälden. Statens betalningssystem omsat te i fjol miljarder, med 100 miljoner årli ga inoch ut betalningar. Under 2006 fortsatte statens finanser att förbättras. Ett tidigare underskott i statsbudgeten har förbytts till ett överskott på 18 miljarder kronor, med ett beräknat överskott för 2007 på över 130 miljarder kronor. Boye & Lindgren Allt fler svenskar har arbete, utförsäljningar av statliga företag har genererat stora intäkter, utgifterna för a-kassa och sjukförsäkring har minskat, sammanfattar Marja Lång och förklarar: När det är goda tider förbättras statens finanser snabbt, på samma sätt som de snabbt försämras när det är dåliga tider. Under krisåren på 90-talet växte statsskulden eftersom utgifterna då var större än statens intäkter. Riksgäldens lokaler är sobert färgsatta i vitt, grått och svart, med det egna varumärket, namnet Riksgälden och tre gyllene kronor, på entréväggen. Visionen är att vara världens bästa statliga finansförvaltning. Mötesrummen har fått namn efter svenska kulturpersonligheter som Greta Garbo, Karin Boye, Astrid Lindgren och Jussi Björling. Fruktkorgar står uppställda, det är ljust och luftigt, tystlåtet och effektivt. Riksgäldsdirektör är förre moderatledaren Bo Lundgren. Han är mån om att försäkra att uppdraget ingalunda är att betrakta som någon reträttpost för en avdankad politiker. Jag trivs alldeles utmärkt där jag nu befinner mig, mittemellan samhällspolitiken och finansmarknaden, försäkrar han förtjust. Det är en komplex och fascinerande verksamhet, som att med kort varsel hantera 10-tals miljarder så effektivt som möjligt. Premieobligationer Bo Lundgren konstaterar att Riksgälden inte bedriver någon egen finanspolitik. Man skriver heller inga egna regelverk. Uppdraget är klart definierat av regeringen, att förvalta och finansiera statsskulden har hög prioritet, säger han. Detta görs till exempel genom att sälja premieobligationer till privatpersoner eller att ta upp lån i både Sverige och utomlands, hos företag eller banker. En halv miljon svenskar äger premieobligationer. Och för många utländska banker är det attraktivt att låna ut pengar till den svenska Riksgälden, som ett sätt att sprida sina risker. De 160 medarbetarna alla högt kvalificerade, varav 60 procent är akademiker, och något mer än hälften av cheferna är kvinnor arbetar inom fyra olika affärsområden: skuldförvaltning, privatmarknad, internbank samt garantier och lån. Gemensamt är deras strävan efter att på olika sätt effektivisera och förbilliga statens betalningssystem. Till exempel genom att föreslå nya rutiner för myndigheternas utbetalningar. Man agerar också finansieringskonsulter genom att bistå bland annat FMV, Försvarets Materialverk, med råd hur de ska säkra sina inköp i utländsk valuta. God service åt myndigheterna är en grundbult i vår verksamhet, säger Marja Lång. Myndigheterna måste anlita oss när de ska låna eller placera sina pengar, då ska vi också vara en god samarbetspartner för dem. Bonussystem lockar Flera av de anställda blir emellertid ganska kortvariga hos Riksgälden. Trots ett ansvarsfullt, roligt och omväxlande arbete lockas de många gånger tämligen unga medarbetarna av bonussystem och höga löner som erbjuds på andra håll inom finansmarknaden. Riktigt vad framtiden för med sig vet vi i dagsläget inte, säger Marja Lång. Samtidigt som statens lånebehov minskar får vi snarast mer att göra. Då är också den långsiktiga kompetensförsörjningen viktig. fakta: Riksgäldsdirektör: Bo Lundgren Text: Mats Wigardt Bild: Stefan Bohlin. Antal anställda: 160 Statsskuld: 1,1 miljarder den 31 september 2007 cirka kronor/invånare, 45 procent av BNP (80 procent 1996) Uppgifter: Att vara statens internbank, förvalta statsskulden, ge statliga garantier och lån spv aspekt 11

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

EN FRAMTIDSBRANSCH. Peter Majanen, Lotta Mellberg & Dag Norén. i samarbete med Carin Daal & Håkan Erikssson

EN FRAMTIDSBRANSCH. Peter Majanen, Lotta Mellberg & Dag Norén. i samarbete med Carin Daal & Håkan Erikssson EN FRAMTIDSBRANSCH Peter Majanen, Lotta Mellberg & Dag Norén i samarbete med Carin Daal & Håkan Erikssson FÖRORD sverige står inför en dramatisk demografisk utveckling som innebär att gruppen äldre inom

Läs mer

Så placerar vi dina pengar

Så placerar vi dina pengar KYRKANSPENSIONSKASSA.SE RESULTAT 2013 ATT FÖRVALTA PENSIONS PENGAR ÄR ETT STORT FÖRTROENDE DAG KLACKENBERG, NY STYRELSEORDFÖRANDE Så placerar vi dina pengar ALLT OM DIN TJÄNSTEPENSION SÅ GÅR DU I PENSION

Läs mer

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2 April 2015 DET HANDLAR OM DIN SNITT ALLMÄN 12 000 Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst var 24 900 kronor i månaden 2014. SNITT TOTAL 16 248 Kvinnor hade 13 570 kronor och män 19 463 kronor i månaden

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

vem tjänar på krångliga pensioner?

vem tjänar på krångliga pensioner? 1 vem tjänar på krångliga pensioner? Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta Jonas Hellman, omvärldsanalytiker United Minds Innehåll Förord sid 3 1. En herrans massa papper sid 4 2. Strunta i prognosen tänk

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #1 2015 5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA FRÅGOR TILL EN FÖRNYARE Samverkan SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA ALLT VIKTIGARE Kommunanalys SÅ GÖR KOMMUNINVEST

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011 kommuninvest 25 år Nr 1 / 2011 M E D K U N S K A P O C H I N S P I R AT I O N F R Å N K O M M U N I N V E S T I Japan uppskattar man lågriskemittenter som ser långsiktigt på sin närvaro Kanichiro Hirata,

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN BARNCANCERFONDEN Tjäna pengar på att ta ansvar? Javisst! CSR är lönsamt EXPERTEN PER GRANKVIST: ATT VÅGA SÄTTA SIFFROR PÅ CSR-ARBETET GÖR DET LÅNGSIKTIGT EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.5 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN 4TIPS INVESTERA SMART & FOTO: MARTIN

Läs mer

A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8

A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8 A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8 Finanskris eller bankkris? Rubrikens frågeställning är ytterst intressant mot bakgrund av de senaste månadernas fokusering på

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Henning Mankell Placera tjänste- pensionen själv

Henning Mankell Placera tjänste- pensionen själv Henning Mankell Om nya filmer och ny bok Skärmflygning i Kåseberga Placera tjänstepensionen själv Mota rånaren i grind Rånvåg över södra Sverige Juni 08 www.sparbankensyd.se 1 Svensk sommar välkommen!

Läs mer

Bli en bättre säljare

Bli en bättre säljare Nummer 3 December 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Bli en bättre säljare Skydda ditt firmanamn och varumärke K-regler var taktisk

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN Arbete & nya möjligheter T TAL KR CK O O SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET Göran Färm (s) sidan 11 Cecilia Wikström (fp) sidan 10 Empati

Läs mer

Dokumentation. Innehåll

Dokumentation. Innehåll Dokumentation Dokumentation från seminariet "Den svenska välfärdsmodellens uppgång och fall?" som arrangerades av Centralförbundet för socialt arbete (CSA) fredagen den 13 september 2013. Text skriven

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

BÄST I VÄRLDEN på e-förvaltning

BÄST I VÄRLDEN på e-förvaltning 2/08 En tidning från Öhrlings PricewaterhouseCoopers för stora internationella företag och organisationer TEMA SAMHÄLLE MILJARDER SPARAS MED E-FAKTUROR SVENSKA CHEFER GER REINFELDT TUMMEN UPP STORA VINSTER

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer