Ett grannlaga arbete. i n l e d n i n g s v i s. Detta är

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett grannlaga arbete. i n l e d n i n g s v i s. Detta är"

Transkript

1 ett magasin från statens pensionsverk nr 2/2007 riksgälden förvaltar vår statsskuld Joakim Palme forskar om pensioner Jan Eliasson följer sin moraliska kompass matematiken som styr våra pensioner

2 i n l e d n i n g s v i s Ett grannlaga arbete Att ha tillräcklig och lättillgänglig information för att kunna beräkna den egna pensionen borde vara en självklarhet för oss alla. Det var det definitivt inte för några år sedan. Numera finns Den är resultatet av ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen som startade för drygt tre år sedan. Då var tio aktörer inom pensionsområdet anslutna. Idag är det ungefär dubbelt så många. Varför dröjde det och varför var det då så svårt att samla den relevanta pensionsinformationen som fanns utspridd dels hos statliga myndigheter och dels hos privata pensionsbolag? Det är en bra fråga och säger en del om att den egna organisationens snäva intressen ibland tar över det breda samhälls- och medborgar intresset. Ur ett medborgarperspektiv är det en av SPV:s största insatser att aktivt ha arbetat för att få till stånd en pedagogisk, enkel och inne hålls rik sajt där vi både kan hämta informa tion om vår pension och göra egna prognoser. Sajten fick utmärkelsen som en av årets bästa sajter Ett arbete som följs noga Samtidigt bedrivs nu ett intensivt aktualiseringsarbete på SPV för att vi ska kunna göra bra prognoser och för att den pension som vi får är korrekt beräknad och baserad på riktiga uppgifter. Det är ett grannlaga och tålamodsprövande arbete som vi i styrelsen följer noga. Det syftar till att samtliga anställningsuppgifter ska vara korrekta och uppdaterade under hela anställningstiden och inte enbart i och med pensionsavgången. Det återstår ännu en del innan SPV har nått detta mål. Inom några få år kommer antalet pensionärer att öka dramatiskt när de stora barnkullarna från 40-talet går i pension. Det kommer naturligtvis att påverka SPV:s verksamhet eftersom de statliga pensionsavgångarna då nästan fördubblas i förhållande till idag. Ett sätt att möta denna utveckling är att öka utbudet av e-tjänster både gentemot arbetsgivare och statligt anställda samt så långt det är möjligt automatisera processer. Det är ett arbete som redan pågår bl a i form av automatiskt beviljande av pensioner, utveckling av en arbetsgivarportal och en funktion för frågor och svar på webben. Men det är också ett arbete som måste drivas vidare på bred front och som rymmer stora möjligheter till medborgarnas, arbetsgivarnas och pensionärernas nytta. Rätt att kräva effektivitet SPV ska precis som alla andra statliga myndigheter bedriva sin verksamhet effektivt. Det har medborgarna rätt att kräva. Ett sätt att mäta effektiviteten i verksamheten är att göra jämförelser med andra liknande organisationer. SPV gör sedan 10 år tillbaka jämförelser med Alecta när det gäller driftskostnader. Hittills har den jämförelsen fallit ut väl för SPV:s del. Låt oss dock inte slå oss till ro med det! Vi måste hela tiden bedriva ett aktivt rationaliseringsarbete och se till att vi kan utnyttja all den kompetens, kreativitet och alla goda idéer som finns i verksamheten. Kompetensförsörjningen kommer framöver att bli en stor fråga för hela statsförvaltningen när 40-talisterna lämnar staten. Det kompetenstapp som då uppstår måste fyllas i stor konkurrens med den övriga arbetsmarknaden. Då handlar det om att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas insatser. Att kunna erbjuda intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter med stor flexibilitet och goda utvecklingsmöjligheter kommer att vara viktigt. Välkommen, Ann-christin Jag vill avslutningsvis hälsa SPV:s nya generaldirektör Ann-Christin Nykvist välkommen till en spännande verksamhet med fortsatt stora utvecklingsmöjligheter. Det utvecklings- och förändringsarbete som har bedrivits under de senaste åren är en utmärkt bas för fortsatta insatser. Jag vill också tacka alla duktiga och lojala medarbetare. Det är ni som har stått för förändringsarbetet, som har utvecklat och breddat er kompetens, som har varit beredda att pröva nya lösningar och vågat släppa loss kreativiteten i verksamheten. Låt oss gemensamt fortsätta på den inslagna vägen. Yvonne Gustafsson, SPV:s styrelseordförande och generaldirektör vid ESV akvarell: andré prah. Detta är Statens pensionsverk bildades 1963 med uppgift att beräkna och utbetala tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för anställda inom stats förvaltningen. SPV beräknar även pensionspremier för arbetsgivare och redovisar statens totala tjänstepensionsskuld. I dag är SPV leverantör av pensions tjänster för de statliga avtalsområdena, och i viss mån, även för de privata avtalen. Bland våra kunder märks Posten, Riksskatteverket, Polisen, Försvarsmakten, vägverket, Luftfartsverket, SMHI, kungliga Dramatiska Teatern och Domstolsverket. Varje månad betalar SPV ut cirka pensioner till ett värde av 10 miljarder kronor per år. Inom SPV arbetar 320 medarbetare i Sundsvall. UR SPV Aspekt:s innehåll: Ann-Christin Nykvist sid. 3 Joakim Palme sid Alexandra Charles sid. 23 ett magasin från Statens Pensionsverk, Sundsvall. Informationen speglar frågor som på olika sätt berör SPV:s arbete samt pen sioner och pensionsfinansiering i vid bemärkelse. Magasinet vänder sig till SPV:s medarbetare samt kunder, samarbetspartners, politiker, ägare, myndigheter, journalister, pensionärsföreningar, branschfolk samt övriga intressenter i SPV:s omvärld. SPV As p e k t utkommer på svenska med två utgåvor per år och trycks på Euro Bulk 90g/m 2 ett bestru ket, åldersbeständigt, helt klorfritt och miljömärkt papper. Ordet Aspekt kommer från det latinska aspectus och kan synonymt beskrivas med synpunkt, betraktelse, anblick, utsikt, infallsvinkel samt perspektiv. a n s va r i g u tg i va r e & c h e f r e da k tö r: Catharina Ottander. Tel: , e-post: g r a f i s k f o r m: Andreas Stickler/Journalisthuset i Sundsvall. övriga medverkande skribenter: Camilla Borgström, Yvonne Gustafsson, Madelene Persson Sidenå, Gustaf Rentzhog, Gorm Palmgren/Camilla Gårdlund, Björn Wallin, Mats Wigardt. o m s l ags f oto: Mikael Bodner. i n t r ess e n t r eg i st e r: Sofie Berggren. Tel: , e-post: t ryc k: Lenanders Grafiska. u p p l aga: exemplar. 2 spv aspekt

3 ann-christin nykvist: Vi har krav vi måste möta Mitt intryck är att det finns en beredskap och en stor vilja till förändring inom SPV. Det är jag väldigt glad över eftersom vi har ett antal nya krav som vi måste möta, säger Ann-Christin Nykvist, som från den 8 oktober är på plats i Sundsvall som SPV:s nya generaldirektör. Hon har arbetat i statsförvaltningen sedan 1972 och prövat på många spännande områden försvaret, konkurrens- och konsumentfrågor, olika näringspolitiska frågor, kultur, jordbruk och kyrkofrågor. Från och med nu kommer det alltså att handla om pensioner. Pensioner är ett hett ämne som nästan dagligen kommenteras i tidningar och andra medier. Vi på SPV arbetar med ett synnerligen aktuellt område som är en viktig välfärdsfråga, menar Ann-Christin Nykvist. En stor utmaning blir att klara de stora pensionskullarna. Antalet ärenden och för frågning ar har redan ökat markant och det lär fortsätta. Vill kunna påverka En komplikation är att samtidigt som vi får ett ökat arbetstryck har vi många egna anställda vid SPV som pensioneras, säger Ann-Christin Nykvist och fortsätter: De statligt anställda kommer att ställa öka de krav. Man vill förstå vad som påverkar pen sionen och vad man själv kan påverka. En viktig uppgift för oss är att göra det enkelt för den enskilde att få informationen och se till att den finns tillgänglig på ett användarvänligt sätt. Och man måste också till varje pris kunna lita på det vi säger. Jag tycker att portalen minpension.se är en genial idé och vi på SPV kommer att göra allt för att få bukt med de barnsjukdomar i infor ma tionskvaliteten som beror på oss. Jag är övertygad om att vi måste öka automatiseringsgraden i vår verksamhet. Det innebär att vi måste använda IT-utvecklingen för att underlätta arbetsgivarnas pensionsprocess och sä ker ställa att myndigheterna fullgör sina skyldig het er när det gäller de anställdas pen sion er. Vi skall också leva upp till alltmer IT-vana arbetstagares krav. Detta skall vi klara i en miljö där man talar om ökad risk för så kallad cyber terror. IT-utveckling och IT-säkerhet kom mer att stå högt på min dagordning. Om vi ska klara vårt uppdrag måste vi skapa en kreativ arbetsmiljö och ha ett gott ledarskap, säger Ann-Christin Nykvist som nyligen tillträtt som generaldirektör för SPV. Framgångsfaktorer Vilka blir då de viktigaste framgångsfaktorerna för myndigheten? Om vi ska klara vårt uppdrag måste vi skapa en kreativ arbetsmiljö och ha ett gott ledarskap. Jag tycker det är mycket värdefullt att SPV har lagt stor kraft på arbetet med den gemensamma värdegrunden. Den är en viktig del för att forma en god personalpolitik. Honnörsorden är samverkan, tydlighet och mod. Vi måste också ha förmåga att möta efterfrågan från våra avnämare. Vi kommer därför att fortsätta med våra kundundersökningar och se till att vi mäter oss mot andra för att få kvitto på att vi håller måttet. En organisation med ett gott rykte har också bättre förutsättningar att klara kompetensförsörjningen, menar Ann-Christin Nykvist. Utökad samverkan På frågan om var SPV står om tio år, svarar hon: Jag tror att vi har kommit långt både med teknikens hjälp och genom utökad sam verkan. Vi har nått tydliga resultat när det gäller att kvalitetssäkra våra produkter och produktionsprocesser. Myndigheternas arbete med pensioner har blivit effektivare och enklare och information om pensioner till enskilda ges snabbt och enkelt över disk. Jag menar då besked om hela pensionen även om den kommer från olika arbetsgivare, det man brukar kalla one stop shop. Jag tror också att vår uppdragsverksamhet har utvecklats väsentligt. Vår profil som en kund- och konsumentinriktad organisation har blivit tydligare. Kultur och motion Med ett nytt tufft arbete och till en början veckopendling finns det plats för någon fritid? För mig är ett intressant arbete viktigt för välbefinnandet så jag är mycket glad över mitt nya jobb på SPV. Men man måste givetvis ha tid för avkoppling och återhämtning. Livspusslet har blivit enklare att få ihop när man som jag har vuxna utflugna barn. Jag hämtar kraft genom att lufsa runt på motionsslingan och mitt ideella engagemang i Sveriges Konstföreningar ger mig många nya upplevelser och oväntade möten. Och så väntar en liten trevlig lägenhet i Sundsvall, avrundar Ann-Christin Nykvist. Text: Catharina Ottander Foto: Torbjörn Bergkvist. spv aspekt 3

4 Guldkantad webbplats prisad Försäkringskassan utsågs i september till årets vinnare av Pensionsakademins pris Guldkanten. Det är Försäkringskassans informativa webbplats som belönas. Vår information berör alla pensionssparare och pensionärer. Därför är det viktigt att den uppfattas som enkel och lättillgänglig. Jag är mycket glad för att vi nu får denna utmärkelse för det arbete vi har lagt ner, säger Ole Settergren, pensionschef vid Försäkringskassan i Stockholm. Syftet med tävlingen är att premiera och lyfta fram goda exempel avseende begriplig pensionsinformation. SPV står bakom initiativet och i Pensionsakademins jury återfinns nio ledamöter från såväl pensionssom informationsbranschen. I år delades priset ut för sjätte gången och vinnaren korades officiellt på SAS Radisson Royal Viking Hotel vid SPV:s Pensionsdagar. Viktig kundkanal Webben är en av de viktigaste kundkanalerna, säger Inger Dunér, informationsdirektör vid Försäkringskassan. En av webbplatsens tjänster utgörs av en assistent, Hanna, som kan besvara frågor och upplägget med målgruppsanpassad, överskådlig information är viktig. Vi har under många år arbetat för att informera så enkelt och begripligt som möjligt och exempelvis har vi utbildat handläggare i klarspråk. Priset är en sporre till att fortsätta jobba och utveckla vårt informationsarbete för att bli ännu mer lättillgängliga bland annat genom att öka telefonkundtjänsterna och utöka webbplatsen, menar Inger Dunér. Beröm för Pensionsråd Juryns motivering lyder i sin helhet; Pensionsakademin har beslutat ge utmärkel sen Guld kanten till Försäkringskassan för webb Adriana Lender, överdirektör vid Försäkringskassan, tog emot Pensionsakademins pris Guldkanten 2007 för gedigen pensionsinformation på en lättnavigerad webbplats. platsen På denna webbplats får alla som söker information om pensioner målgruppsanpassad och relevant information. Webbplatsen är lättnavigerad och dessutom föremål för ständig utveckling. Försäkringskassan ska också ha beröm för att ha tagit initiativet till ett Pensionsråd som ska förbättra information om pen sioner och utveckla samarbetet mellan aktörerna på pensionsområdet. Pensionsrådet är ett bollplank och en rådgivare till oss för vad som är viktigt när det gäller pension, avslutar Inger Dunér. Text: Catharina Ottander Foto: Mikael Bodner. 4 spv aspekt

5 pensionsdagarna Stor bredd på årets Pensionsdagar - pension, passion och medkänsla Informativt, debattskapande och underhållande. Årets Pensionsdagar, de femtonde i ordningen, spände mellan Jan Eliasson och Zinat Pirzadeh. Och antalet deltagare var i år fler än på länge, med anmälda besökare från såväl Kriminalvården och Fortifikationsverket som från Försvarsmakten och Riksgälden. I Hotell Royal Vikings konferenslokal var temat under två välfyllda dagar pensioner, framtid och kommunikation. Årets moderator, före detta nyhetsankaret och programledaren på SVT Ingela Agardh, inledde med en öppen fråga: Varför är det så svårt med pensioner? Innan vi fyllt 30, fortsatte hon, ska vi plugga, träffa vårt livs kärlek, skaffa hus och jobb, inleda karriären och föda barn och sedan jobba som blådårar i 30 år för att tjäna ihop vårt uppehälle för ytterligare trettio år. Dessutom ska vi veta hur våra pengar ska placeras. Så bra att så många från SPV är med oss idag. Svårt välja pensionslösning Särskilt svårt, konstaterade Ingela Agardh, är det med valfrihet att välja pensionslösning om man är född utan ekonomiskt sinnelag och älskar att slösa. Jan Eliasson, diplomat, FN-medlare och internationell personlighet, fick därefter inleda årets Pensionsdagar. På vägen till Royal Viking hade han passerat en kvällstidnings löpsedel som basunerade ut att Carolas nya tänder är på väg att ramla ut. Är det den världen vi vill ha, där tillståndet utanför landets gränser får stryka på foten till förmån för den här typen av nyheter, frågade han retoriskt. Jan Eliasson har nyligen uppnått bortre gränsen för arbetsför ålder hos en statstjänsteman. Men arbetar gör han fortfarande, nu som fri man och mer än någonsin. Han pendlar mellan Stockholm, New York och mardrömmen i Darfur och kallar sig hellre passionär än pensionär. t Anna-Lena Brundin förkunnade att det viktigaste i livet ändå är kärleken. F.d. generaldirektören på RFV K G Scherman (nedan) uttryckte å sin sida stor skepsis mot dagens pensionssystem. Och FN-medlaren Jan Eliasson (nedersta bilden) arbetar, trots nyligen uppnått pensionsålder, mer än någonsin. spv aspekt 5

6 Skrynkliga men vitala, det var forskaren Jan Edlings sammanfattning av 40-talisternas status som pensionärer. Zinath Pirzadeh (ovan), stå upp-komiker från Iran, jämförde ett arrangerat äktenskap i hemlandet med att spara i fonder. Hur folk behandlas i början och slutet av livet är ett viktigt mått på tillståndet i samhället vi lever i. jan eliasson t Det måste finnas passion och medkänsla i tillvaron, sammanfattade Jan Eliasson. Hur folk behandlas i början och slutet av livet är ett viktigt mått på tillståndet i det samhälle vi lever i. Under den följande timmen berättade han engagerat för ett koncentrerat lyssnande auditorium om sina erfarenheter som medlare i både Irak, Iran och Afrika. Eliassons föredrag handlade om helikop ter färder över flyktingläger, om möten med ger illaledare och statschefer, om förhandlings teknik och resolutioner. Mycket i mitt arbete handlar om att få folk som inte vill träffas att ändå sätta sig ned för konstruktiva samtal, förklarade han. Läs även en separat intervju med Jan Eliasson i denna utgåva av SPV Aspekt, sid Viktigaste valet Annika Sundén är docent i nationalekonomi och enhetschef på Försäkringskassans utvärder ingsavdelning. Efter lunch den första av de två Pensionsdagarna sammanfattade hon det sven ska pensionssystemet genom att konstatera att det är ett bra och klokt system. Finansiellt stabilt, var hennes bestämda omdöme. Däremot menade hon att starka affärsintressen hos banker och försäkringsbolag alltför ofta leder till att de i sin marknadsföring i onödan skrämmer upp sina kunder för att de inte är tillräckligt aktiva pensionssparare. Det viktigaste valet och det som bestämmer pensionens storlek är, hävdade hon, i själva verket hur mycket vi väljer att arbeta, börjar man sent och slutar tidigt blir det mindre pengar än om man gör tvärtom. Att då i reklamen trumma ut att vi bara får hälften kvar av vår lön när vi går i pension är både förvirrande och missvisande. Ut och jobba, var därför hennes råd till unga människor som ville ha en ekonomiskt stabil tillvaro efter uppnådd pensionsålder. Köpstarka 40-talister Att Rolling Stones blir allt skrynkligare är något som vi regelbundet, varje gång som rocklegenderna är på besök i Sverige, kan konstatera. Men pension? Inte så länge de kan stå på en scen eller klättra i en palm! De som är födda på 40-talet är en generation vana att ta för sig, sa Jan Edling, forskare och analytiker vid statliga Vinnova som genom forskning och utveckling arbetar för en högre tillväxt i Sverige. 40-talisterna är hyfsat friska, konsumerar mycket, reser regelbundet, har relativt hög ITmognad och får dessutom den högsta pensionen hittills, högre än vad både deras föräldrar och deras barn når upp till. Nya behov I dessa friska och aktiva 40-talisters kölvatten har, berättade Jan Edling, behov av nya produkter och tjänster dykt upp. De är eller kommer snart att bli pensionerade. Samtidigt är de köpstarka, bor och äter bättre än tidigare generationer, kör bil, använder hjälpmedel, konsumerar läkemedel och vill ha ny teknik och hög säkerhet i villan. Sverige har tillsammans med Japan störst andel äldre i hela världen. Vi har därför ett gyllene tillfälle att utvecklas till världsledande industrination för att tillfredsställa 40-talisternas behov. Och att sedan stå väl rustade när miljoner pensionärer i Europa ska tas om hand. Ett sätt att skapa ökad sysselsättning och en framtida exportmarknad, hävdade Jan Edling. Före detta generaldirektören för Riksförsäkringsverket KG Scherman uttryckte å sin sida stor skepsis mot ett pensionssystem där samhället frånsagt sig sitt ansvar och låter alla risker för en finansiell obalans bäras av individen. 6 spv aspekt

7 pensionsdagarna Allting blir enklare med avgiftsbestämda pensioner, konstaterade Hans Gidhagen från Svenskt Näringsliv. Kvällen vigdes åt mezzosopranen Katarina Fallholms vackra och temperamentsfulla sång. Ett i grunden vettigt system som dessvärre inte tar hänsyn till förändringar i samhället, var hans slutsats. Dessutom är det inte vettigt att en 30- åring måste välja fonder för sitt pensionskapital. Dag ett avslutades med att stå upp-komikern Anna-Lena Brundin på temat kvinnligt, manligt, mänskligt förkunnade att det viktigaste i livet ändå är kärleken. Gå och lägg er tidigt och gråt ut, då kommer skrattet och kärleken automatiskt, var hennes slutsats. Försök också att bränn ditt ljus från bägge ändar, då får ni mycket roligt med varandra. Strax innan kvällens middag kunde SPV:s informationsdirektör Catharina Ottander presentera årets vinnare av Guldkanten som är Pensionsakademins pris för god och lättillgänglig pensionsinformation. Pristagare var webbplatsen För Försäkringskassans målanpassade, lätt navigerade och relevanta sätt att förmedla information på nätet, löd motiveringen. Hedersomnämnande Samtidigt gavs ett hedersomnämnande till OFR Offentliganställdas Förhandlingsråd för PA 03- guiden på där offentliganställda ges stöd vid valet av hur den egna tjänstepensionen ska förvaltas. Efter en inledande presentation av Försäkrings kassans informationsarbete, förmedlat av Ole Settergren, kunde Pensionsdagarna dagen därpå fortsätta med att Skandias kommunikationsdirektör Hans Svensson, tidigare statssek reterare vid social departe mentet, berättade om framtidens pensionsarena. Fikarummet och frukostbordet ersätter finanschefens arbetsrum som arena för beslut som rör individens pensioner, var hans spådom. Med detta följer ett stort ansvar för att förse folk med verktyg att fatta rätt beslut. Med ett ökat eget ansvar i åtanke kommer vi att få se hur efterfrågan på finansiell rådgivning ökar och hur diskussionerna om olika privatekonomiska lösningar under fikaraster och i hemmet blir viktigare än portaler och kuvert. Kanske vore det en god idé att även låta ekonomisk rådgivning till privatpersoner omfattas av avdraget för hushållsnära tjänster, fun der ade Hans Svensson. Kostar lika mycket för alla Slutligen var det dags för Hans Gidhagen från Svenskt Näringsliv att presentera den nya ITPpla nen. Kort kan planen sammanfattas med att den började gälla den 1 juli 2007, att ålders pensionen intjänas från 25 års ålder, att planen omfattar alla som är födda från 1 juli 1979 och framåt. Fördelarna är att den är kostnadsbestämd, att den kostar lika mycket för alla oavsett ålder, KÅPAN ändrar betalningsrutiner Nu sker en förändring av betalningen för den avgiftsbestämda tjänstepensionen. Den nya rutinen innebär att ett betalningsunderlag i form av en faktura skickas från SPV. Detta gör att kunderna slipper kontrollera hur mycket som ska betalas in till Individuella ålderspensionen och KÅPAN tjänste, PA 03. Vi ser att det finns en potential att förbättra nuvarande betalningsrutin, berättar Magnus Gode, ansvarig för genomförandet av den nya hanteringen. Vi vill helt enkelt förenkla och effektivisera de ekonomiska rutinerna för våra kunder. att den inte hindrar rörligheten på arbetsmarknaden och att den är lättare att hantera i lönesamtalet. Och att efterlevandeskyddet numera även gäller i samboförhållanden. Allting blir enklare med avgiftsbestämda pen sioner, sammanfattade Hans Gidhagen och läm nade över podiet till Zinat Pirzadeh, stå upp-komiker, syokonsulent, skådespelerska och förfat tare. Kvinnor i Iran riskerar lika mycket genom att bli bortgifta med en man de inte känner som ni gör genom att spara era pensionspengar i konstiga fonder ni inte vet något om, blev hennes slutord. Vilken metod ger bäst pensioner, PPM eller ett iranskt giftermål? Svaret är ingalunda givet Text: Björn Wallin Foto: Pär Helander. Vill du veta mer om förändringen? Ring eller besök Text: Mats Wigardt Foto: Mikael Bodner. Vårt mål har varit att underlätta kundernas pensionsprocess. Det är jag övertygad om att vi kommer att göra nu, berättar Magnus Gode. spv aspekt 7

8 Försäkringsteknik matematiken som styr våra pensioner Ofta när vi tänker på ett försäkringsbolag, en myndighet eller för all del vilket företag som helst så funderar vi sällan på hur saker och ting är organiserade. Vi har ett ärende som vi vill ha hjälp med och grunnar inte alls på kugghjulen innanför väggarna. Antaganden om exempelvis livslängd och ränteeffekter är faktorer som påverkar storleken på premier och pensionsskuld. Så är det med all sannolikhet även när vi som kund tar kontakt med SPV. Vi har ett ärende. Vi kontaktar SPV. Vi förväntar oss svar och får oftast svaret snabbt och korrekt. Sedan funderar vi inte mer på hur vårt ärendes gång kan ha sett ut. Ett av alla dessa kugghjul i det stora SPVurverket heter Försäkringsteknik. Det är en liten sektion med elva medarbetare som arbetar med försäkringstekniska frågor. Försäkringsteknik används för att arbetsgivarna ska kunna trygga de förmåner som de har utfäst till sina anställda, berättar Annica Bylund som är chef för sektion Försäkringsteknik. alla statliga pensionsavtal Det handlar om att värdera åtagandet och beräkna en pensionsskuld, eller att beräkna en premie för att försäkra åtagandet. På sektionen ansvarar vi för dessa försäkringstekniska beräkningar för alla de statliga pensionsavtalen som SPV administrerar, oavsett om det gäller beräkningar till myndigheter som har bolagiserat eller om det gäller de statliga arbetsgivarna. I och med införandet av det statliga pensionsavtalet PA 03 har försäkringsteknik även inkluderats i beräkningen av individernas förmåner. Det beror på att fribrevet, det vill säga värdet av den framtida ålderspensionen som individen månadsvis tjänar in, beräknas försäkringstekniskt. Sektionen har därigenom fått ett utökat ansvar när det gäller förvaltningen och utvecklingen av SPV:s IT-system. En stor del av min dag handlar om kravställning och test mot våra datasystem, berättar Caroline Pettersson, som är tillämpningsansvarig. Jag måste följa upp så att alla de ändringar som sker i regelverket justeras mot våra system för att förmåner, premier och skulder ska beräknas på rätt sätt. Varför ändras premien? SPV skickar varje månad ut premiefakturor för de som omfattas av PA 03 till arbetsgivarna. De frå gor som arbetsgivarna ställer om premierna och som inte Kundservice kan svara på utreds av sektionen. Många frågor handlar om varför premien för en person har ändrats i efterhand, berättar Malin Edberg, som arbetar med att utreda frågor om premierna. Svaret är oftast att arbetsgivarens lönesystem har skickat in nya anställ 8 spv aspekt

9 artikelserie i Aspekt lär känna SPV:s verksamhet I nästa utgåva: Sektion System & Grunddata ningsuppgifter som kommer att påverka personens förmån, vilket i sin tur påverkar premien. Det är stor skillnad att arbeta med premierna för PA 03 jämfört med premierna för PA-91, fortsätter Malin. För PA 03 tar vi in anställningsuppgifterna månadsvis, och då kan vi också åtgärda en eventuell premiejustering på en gång. För PA-91 tar vi bara in anställningsuppgifterna en gång per år vilket innebär att vi bara räknar premien en gång per år. Statens finanser Vissa förmåner tryggar arbetsgivarna genom skuldföring istället för att betala premier till SPV. Dessa skulder beräknas på sektionen. Affärsverken skuldför samtliga sina åtaganden, berättar Lena Eriksson som är försäkringsteknisk utredare. Jag har därför mycket kontakter med exempelvis Luftfartsverket och tar emot och utreder frågor kring beräkningarna. Sektion Försäkringsteknik ansvarar likaså för att beräkna statens pensionsskuld för tjänstepensioner. Skulden redovisas i SPV:s årsredovisning och vid utgången av 2006 uppgick den till 198 miljarder kronor. Det är onekligen ett stort belopp som har stor betydelse för statens finanser, konstaterar Annica Bylund. I slutänden handlar vårt arbete här på Försäkringsteknik helt enkelt om att säkra att det finns kapital så att individen kan få den tjänstepension som han eller hon har rätt till. Text: Björn Wallin Foto: Pär Helander. Att få vara med och beräkna statens pensionsskuld känns väldigt ansvarsfullt. annica bylund Suzana Dzila, Malin Edberg och Annica Bylund måste ibland använda avancerad matematik för att säkerställa att beräkningarna ska blir rätt. spv aspekt 9

10 Förre moderatledaren Bo Lundgren trivs alldeles utmärkt som Riksgäldens vd. Absolut ingen reträttpost för en avdankad politiker, försäkrar han. Informationschefen Marja Lång håller med. med uppdrag att finansiera Riksgälden förvaltar statsskulden Riksgälden är statens internbank med uppdrag att finansiera det som riksdag och regering har beslutat. 100 miljoner in- och utbetalningar passerar varje år det statliga betalningssystemet. Men för administrationen av de 160 anställdas pensioner svarar SPV. Mitt i Stockholm City, på Norrlandsgatan, in ramad av stål och glas, granne med banker, flot ta affärer och dyra kontorslokaler, finns Riks gälden. Den moderna framtoningen till trots har Riksgälden gamla anor, grundat 1789 av Gustav III. Statsskulden hade under hela 1700-talet vuxit till sig, inflationen härjade och kriget mot Ryssland slukade stora penningsummor. Eftersom det var svårt att mitt under brinnande krig låna pengar för att köpa kulor och krut skapade kungen Riksgälden, som gav ut skuldsedlar, så kallade riksdaler riksgälds. Senare har Riksgälden fått andra uppgifter. Till exempel att finansiera byggandet av det svenska järnvägsnätet, ett infrastrukturprojekt av gigantiska proportioner som ingick i skapandet av det moderna Sverige. Vattenkraften och telefonin var andra satsningar som också måste finansieras. Statens internbank Idag förvaltar och finansierar Riksgälden den svenska statsskulden. Målet är att låna så billigt som möjligt, utan att ta för stora risker. Riksgälden är även statens internbank och svarar för statens alla betalningar och ser till att det finns pengar till det riksdagen har bestämt. Riksgälden ansvarar också för statens centralkonto där alla intäkter som skatter och avgifter, och utgifter som pensioner, löner, vägar, med mera, samlas. Om det blir ett överskott under dagen ska Riksgälden placera det för att få ränta. Vid underskott måste Riksgälden låna för att täcka bristen. Varje kväll ska saldot på centralkontot vara noll. Riksgälden ska se till att alla - myndigheter, institutioner, projekt, företag som efter beslut i riksdagen också får sina pengar, berättar Marja 10 spv aspekt

11 Riksgäldens uppdrag är klart definierat av regeringen. Att förvalta och finansiera statsskulden har hög prioritet. 160 anställda arbetar med att ge myndigheterna god service. Lång, tidigare ekonomijournalist på SVT, nu informationschef på Riksgälden. Det handlar om mycket pengar som pas serar Riks gälden. Statens betalningssystem omsat te i fjol miljarder, med 100 miljoner årli ga inoch ut betalningar. Under 2006 fortsatte statens finanser att förbättras. Ett tidigare underskott i statsbudgeten har förbytts till ett överskott på 18 miljarder kronor, med ett beräknat överskott för 2007 på över 130 miljarder kronor. Boye & Lindgren Allt fler svenskar har arbete, utförsäljningar av statliga företag har genererat stora intäkter, utgifterna för a-kassa och sjukförsäkring har minskat, sammanfattar Marja Lång och förklarar: När det är goda tider förbättras statens finanser snabbt, på samma sätt som de snabbt försämras när det är dåliga tider. Under krisåren på 90-talet växte statsskulden eftersom utgifterna då var större än statens intäkter. Riksgäldens lokaler är sobert färgsatta i vitt, grått och svart, med det egna varumärket, namnet Riksgälden och tre gyllene kronor, på entréväggen. Visionen är att vara världens bästa statliga finansförvaltning. Mötesrummen har fått namn efter svenska kulturpersonligheter som Greta Garbo, Karin Boye, Astrid Lindgren och Jussi Björling. Fruktkorgar står uppställda, det är ljust och luftigt, tystlåtet och effektivt. Riksgäldsdirektör är förre moderatledaren Bo Lundgren. Han är mån om att försäkra att uppdraget ingalunda är att betrakta som någon reträttpost för en avdankad politiker. Jag trivs alldeles utmärkt där jag nu befinner mig, mittemellan samhällspolitiken och finansmarknaden, försäkrar han förtjust. Det är en komplex och fascinerande verksamhet, som att med kort varsel hantera 10-tals miljarder så effektivt som möjligt. Premieobligationer Bo Lundgren konstaterar att Riksgälden inte bedriver någon egen finanspolitik. Man skriver heller inga egna regelverk. Uppdraget är klart definierat av regeringen, att förvalta och finansiera statsskulden har hög prioritet, säger han. Detta görs till exempel genom att sälja premieobligationer till privatpersoner eller att ta upp lån i både Sverige och utomlands, hos företag eller banker. En halv miljon svenskar äger premieobligationer. Och för många utländska banker är det attraktivt att låna ut pengar till den svenska Riksgälden, som ett sätt att sprida sina risker. De 160 medarbetarna alla högt kvalificerade, varav 60 procent är akademiker, och något mer än hälften av cheferna är kvinnor arbetar inom fyra olika affärsområden: skuldförvaltning, privatmarknad, internbank samt garantier och lån. Gemensamt är deras strävan efter att på olika sätt effektivisera och förbilliga statens betalningssystem. Till exempel genom att föreslå nya rutiner för myndigheternas utbetalningar. Man agerar också finansieringskonsulter genom att bistå bland annat FMV, Försvarets Materialverk, med råd hur de ska säkra sina inköp i utländsk valuta. God service åt myndigheterna är en grundbult i vår verksamhet, säger Marja Lång. Myndigheterna måste anlita oss när de ska låna eller placera sina pengar, då ska vi också vara en god samarbetspartner för dem. Bonussystem lockar Flera av de anställda blir emellertid ganska kortvariga hos Riksgälden. Trots ett ansvarsfullt, roligt och omväxlande arbete lockas de många gånger tämligen unga medarbetarna av bonussystem och höga löner som erbjuds på andra håll inom finansmarknaden. Riktigt vad framtiden för med sig vet vi i dagsläget inte, säger Marja Lång. Samtidigt som statens lånebehov minskar får vi snarast mer att göra. Då är också den långsiktiga kompetensförsörjningen viktig. fakta: Riksgäldsdirektör: Bo Lundgren Text: Mats Wigardt Bild: Stefan Bohlin. Antal anställda: 160 Statsskuld: 1,1 miljarder den 31 september 2007 cirka kronor/invånare, 45 procent av BNP (80 procent 1996) Uppgifter: Att vara statens internbank, förvalta statsskulden, ge statliga garantier och lån spv aspekt 11

Nio svar om din pension

Nio svar om din pension Sida 1 av 7 Katrin Westling Palm, generaldirektör för Pensionsmyndigheten där Bo Könberg är ordförande. Bild: Scanpix Förstora bild» Nio svar om din pension Publicerad: 11 juli 2009, 01:15 Senast uppdaterad:

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare Din tjänstepension PA KFS 09 för dig som är född 1954 eller senare Kort presentation av broschyren Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd inom ett KFS-anslutet företag som avtalat om PA-KFS,

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA En kort presentation av PFA Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1938 eller senare och som är anställd i inom kommun, landsting/region och kommunala bolag. Den ger

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Lär känna din pension gör tre kloka val!

Lär känna din pension gör tre kloka val! Lär känna din pension gör tre kloka val! Lappuggla Lappugglan är en av Sveriges största ugglor, trots att den egentligen är mindre än den ser ut. Storleken beror främst på den luftiga fjäderdräkten. Från

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet

Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet En stor

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering. Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012

Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering. Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012 Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012 Varför är äldres lönekostnader intressanta att studera? I litteraturen anges

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Välfärdstendens 2014 Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får.

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Livskvalitet-100 Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Du får en poäng för varje påstående som stämmer. Poäng: 1. Familj / Relationer Jag är nöjd och belåten

Läs mer

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster 1 (6) 2008-05-30 Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster Uppdraget Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har i regleringsbreven för 2008 fått i uppdrag

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR)

Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) P E N S I O N S F A K T A Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) Denna broschyr ger en översiktlig beskrivning av tjänstepension i form av ålderspension enligt allmänt

Läs mer

Du är värd en högst personlig affär

Du är värd en högst personlig affär PRIVATE BANKING I HANDELSBANKEN Du är värd en högst personlig affär Marknadsföringsmaterial Har du en större förmögenhet att förvalta eller ska du sälja ditt livsverk? Var befinner du dig i livet, hur

Läs mer

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION Hej, Förhoppningsvis är det många år som ska finansieras efter att du slutat jobba. Därför gäller det att själv försöka styra pensionsprognosen

Läs mer

Pensionspolicy. I samarbete med

Pensionspolicy. I samarbete med Pensionspolicy I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 ALLMÄNT...5 MÖJLIGHET TILL MINSKAD ARBETSTID FÖR ÄLDRE

Läs mer

Familjepension. Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR)

Familjepension. Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) P E N S I O N S F A K T A Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) Denna broschyr gäller enbart familjepension efter den som avgått med pension (eller motsvarande) enligt allmänt pensionsavtal 1974

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Din tjänstepension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Din tjänstepension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Din tjänstepension pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Silverviol Viola alba besser Silverviol är en flerårig ört. Vid blomningen och under sommaren är bladen ljusgröna

Läs mer

Din framtida pension Född 1954 eller senare 60 sidor grundkunskap

Din framtida pension Född 1954 eller senare 60 sidor grundkunskap Din framtida pension Född 1954 eller senare 60 sidor grundkunskap 1 Författare: Olle Vejde Förlag: Olle Vejde Förlag Milsbo 214, 781 94 Borlänge 0243-610 62 olle.vejde@swipnet.se ollevejde.se Fackgranskning:

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

Din tjänstepension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Din tjänstepension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Din tjänstepension pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Silverviol Viola alba besser Silverviol är en flerårig ört. Vid blomningen och under sommaren är bladen ljusgröna

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

D E T N Y A P P P E N S I O N NU

D E T N Y A P P P E N S I O N NU DET NYA PP PENSION NU Pensionsvalet blir mer och mer upp till den enskilde. Det kräver förändringar och förnyelse även av pensionsbolagen. Nya vindar Nu ska plötsligt allt väljas. Inte bara elleverantör,

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

PA 03. 2012-10-24 Hans Norin, OFR

PA 03. 2012-10-24 Hans Norin, OFR PA 03 2012-10-24 Hans Norin, OFR Vad är OFR? En uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för fjorton fackliga organisationer med cirka 555 000 medlemmar inom den offentliga sektorn. Statlig

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

Vårt erbjudande till arbets ivare med kommunala pensioner. kommuner, landstin, kommunalförbund och kommunala bola

Vårt erbjudande till arbets ivare med kommunala pensioner. kommuner, landstin, kommunalförbund och kommunala bola Vårt erbjudande till arbets ivare med kommunala pensioner kommuner, landstin, kommunalförbund och kommunala bola Vårt erbjudande till kommunala arbets ivare Vi erbjuder arbetsgivare med kommunala pensionsavtal

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

50+ i Europa Sammanfattning av inledande resultat

50+ i Europa Sammanfattning av inledande resultat share_en_sw.indd 1 09.04.2006 14:04:49 Uhr share_en_sw.indd 2-3 09.04.2006 14:04:49 Uhr Andelen äldre personer i den totala befolkningen är högre i Europa än på någon annan kontinent och fenomenet med

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Yttrande över Svensk Scenkonsts anmälan. Sammanfattning och överväganden

Yttrande över Svensk Scenkonsts anmälan. Sammanfattning och överväganden Vår referens Ann-Christin Nykvist, 060-18 75 88 Datum 2010-01-15 Ert datum 2009-11-23 Riksdagens ombudsmän, JO Box 16 327 103 26 STOCKHOLM Vår beteckning 2009-15-348 Er beteckning 6465-2009 1 (7) Yttrande

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Finansiell stabilitet

Finansiell stabilitet Finansiell stabilitet Riksgäldsdirektör Hans Lindblad Finansdagarna, 2014-05-22 Vad gör Riksgälden? Myndighet under regeringen med ansvar för statens centrala finansförvaltning Statsskulden ca 1250 mdr

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med Pensionsriktlinje Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

FÄRG FÖR DITT VÄLBEFINNANDE

FÄRG FÖR DITT VÄLBEFINNANDE FÄRG FÖR DITT VÄLBEFINNANDE FÄRG FÖR DITT VÄLBEFINNANDE PRESENTATIONSÖVERSIKT Carl Rehnborg och berättelsen om NUTRIWAY Utmaningar gällande sund kost Färga din kost Sund kost. Sund livsstil. Dela välbefinnandet

Läs mer

Jan Stjernström VD, SEB Trygg Liv. Partnerskap för välfärd

Jan Stjernström VD, SEB Trygg Liv. Partnerskap för välfärd Jan Stjernström VD, SEB Trygg Liv Partnerskap för välfärd 1 Krisen och välfärden 2 Svenskens perspektiv - Längre tid som pensionär - Ökade krav på valfrihet Konsekvenser: - Allt högre krav på levnadsstandarden

Läs mer

Myter och sanningar om pensionen

Myter och sanningar om pensionen Myter och sanningar om pensionen TNS Gallup för Nordea 5 myter om pensionen Kvinnor och låginkomsttagare är mer oroliga för sin pension Vi vet vad vi får i pension från staten Vi har inte råd att pensionsspara

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Mer jämställda pensioner efter skilsmässa

Mer jämställda pensioner efter skilsmässa 1 Mer jämställda pensioner efter skilsmässa Sammanfattning Det svenska pensionssystemet ska spegla livsinkomstprincipen. Den levnadsstandard en person får som pensionär ska bygga på den levnadsstandard

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2013 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN Ett finansieringsalternativ för ITPs ålderspension När företaget självt ansvarar för

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Inkomstfördelningen bland pensionärer. Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Inkomstfördelningen bland pensionärer. Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Inkomstfördelningen bland pensionärer Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Hur är inkomsterna för pensionärerna? Andelen fattiga pensionärer

Läs mer

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS Ett pensionsavtal för anställda vid KFS medlemsföretag Den här informationen är utformad för dig som omfattas av avtalspension Gamla PA-KFS. Ett avtal som träffats mellan

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S Du som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till tjänstepensionsavtalet ITP-S har rätt till tjänstepension enligt det. Här

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Lättläst sammanfattning

Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning Pensionsreformen, nya skatteregler och stora informationssatsningar skulle leda till att äldre personer skulle arbeta längre när vi också lever allt längre. Men det har inte skett

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27 Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer Dokumentansvarig: Stefan Larsson, förhandlingschef Godkänd av: Kommunstyrelsens personalutskott Version: 1.0 Dokumentdatum:

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

Gör din praktik inom Myndighetsnätverket

Gör din praktik inom Myndighetsnätverket Gör din praktik inom Myndighetsnätverket Ett samarbete mellan SPV, CSN, Försäkringskassan, Bolagsverket, Tullverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Mittuniversitetet, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 Åstorps kommuns Pensionspolicy Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING 4 2 UPPDATERING 4 3 BESLUTSORDNING 4 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA 5 41 SÄRSKILD

Läs mer

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer