C-UPPSATS. Arbetslöshet i Sverige, Norrbotten och Östergötland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "C-UPPSATS. Arbetslöshet i Sverige, Norrbotten och Östergötland 1960 2004"

Transkript

1 C-UPPSATS 2007:087 Arbetslöshet i Sverige, Norrbotten och Östergötland Tobias Forss Henrik Risberg Luleå tekniska universitet C-uppsats Historia Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap 2007:087 - ISSN: ISRN: LTU-CUPP--07/087--SE

2 FÖRORD Vi har skrivit ett arbete med arbetslösheten i Norrbotten som fokus. Vi har arbetat med ett viktigt område som belyser ett stort problem i dagens samhälle och vi hoppas att någon kommer att få nytta av detta arbete. Vi vill särskilt tacka vår handledare Nils-Gustav Lundgren som gett oss nya infallsvinklar samt hjälpt oss att genomföra denna uppsats. Vi vill också tacka Mattias Strand som bidragit med god feedback på våra seminarieträffar.

3 ABSTRAKT Uppsatsens syfte är att göra en historisk studie av arbetslösheten samt att göra en jämförelse mellan Norrbotten, Östergötland och övriga riket. Metoden som uppsatsen använder sig av är en litteraturstudie samt en kvantitativ jämförelse mellan de olika länen. Den historiska bakgrunden i uppsatsen belyser hur arbetsförhållandena och statens roll har förändrats från krisen efter första världskriget till idag. Resultatet avhandlar hur arbetslösheten har förändrats och tydliga skillnader ses mellan Norrbotten, Östergötland och övriga riket. I diskussionen försöker vi förklara dessa skillnader med hjälp av de olika typerna av arbetslöshet. Slutsatsen blev att konjunkturen påverkar Norrbotten positivt. Även utvecklandet av ett universitet har påverkat Norrbottens arbetsmarknad. Vi tror att de stora skillnaderna i arbetslöshet till stor del beror på de regionala skillnaderna och tillgången till en stor arbetsmarknad.

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD ABSTRAKT INNEHÅLLSFÖRTECKNING DIAGRAM- OCH FIGURFÖRTECKNING Kapitel INLEDNING Syfte och frågeställningar Avgränsningar Tidigare forskning Metod och material Källkritik Reliabilitet Validitet... 4 Kapitel BAKGRUND Arbetslöshet Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsförmedlingens framväxt och utveckling Svensk industristrukturomvandling före Den svenska modellen Uppgörelsen mellan socialdemokraterna och bondeförbundet Saltsjöbadsavtalet Sveriges ekonomi efter guldåren och före krisen Arbetslöshetspolitik ekonomisk politik Norrbotten arbetsmarknadshistoria Kapitel ARBETSLÖSHET I SVERIGE, NORRBOTTEN OCH ÖSTERGÖTLAND Industristrukturen i Norrbotten Stålverk Dagens moderniserade Norrbotten Östergötlands län Arbetslöshetsstatistik Kapitel DISKUSSION Fortsatt forskning KÄLLFÖRTECKNING Litteratur Artiklar Internet... 36

5 DIAGRAM- OCH FIGURFÖRTECKNING Figur 2.1 Arbetslöshet i den totala befolkningen 5 Diagram 2.1 Länsarbetsnämndernas och arbetsförmedlingarnas 11 Figur 2.2, Konjunkturförändringar i Sverige mellan 1941 och Diagram 3.1 Arbetslösa, genomsnitt per månad Diagram 3.2 Den totala arbetslösheten i procent Diagram 3.3 årlig procentuell förändring av BRP per capita 27 Diagram 3.3 årlig procentuell förändring av BRP per capita 29

6 Kapitel 1 INLEDNING I den nyligen avslutade valrörelsen var frågan om arbetslöshet och folks sysselsättningar mycket viktigt för de flesta partier. Med arbetslöshet menas när utbudet på arbetskraft är större än efterfrågan. Detta problem brukar nationalekonomer förklara med att rörligheten och flexibiliteten på arbetsmarknaden är begränsad. En annan orsak till arbetslöshet kan vara att den aggregerade efterfrågan är för låg. Vilket innebär att den totala efterfrågan i en region bidrar till att efterfrågan på arbete blir mindre. Arbetslösheten är ett stort ekonomiskt problem för staten. Detta eftersom de både betalar ut ersättning till dem som är utan arbete samt att statens skatteintäkter blir mindre. 1 Arbetslöshet är det störta hotet mot folkhälsa i Sverige och övriga Europa, menar folkhälsoinstitutet. Den arbetslöshetssituation som uppstått i Sverige idag är annorlunda i jämförelse mot tidigare. I dagens samhälle är det inte lika säkert att arbetslösheten följer konjunkturkurvan. Det är svårt att förutspå och motverka arbetslöshet. 2 Dagens arbetslöshet leder till utanförskap och klassindelning. Klyftorna i samhället blir allt större och de ekonomiska skillnaderna växer. Vissa arbetslösa blir sjuka av ekonomisk stress och utanförskap. Effekterna av arbetslöshet blir större än bara saknaden av arbete. 3 Arbetslöshet är både ett problem för den enskilde som inte har något arbete, för företag som har svårt att anpassa sig efter arbetskraftsutbudet och för statens ekonomi. Det är alltså ett mycket komplext problem som inte bara drabbar den som är arbetslös. Genom att veta mer om hur arbetsmarknaden och arbetslösheten har förändrats genom historien blir dagens mönster mer tydligt och orsakerna till arbetslöshet blir klarare. 4 Detta ämne är historiskt relevant eftersom arbetslöshet varit en av de mest centrala sociala frågorna ur ett politiskt perspektiv de senaste 50 åren. Eftersom det har varit en historiskt viktig politisk fråga vill vi veta mer om hur arbetslösheten har förändrats och vad som påverkar den. 1 Ohlsson Rolf, Olofsson Jonas, 1998, sid Boström Gunnel, 1996, sid. 5 3 Ibid, sid Lundh Christer, 2002, sid

7 1.1 Syfte och frågeställningar Uppsatsens syfte är att mot ny historisk bakgrund av den totala öppna arbetslösheten i Sverige mellan 1960 och 2004, göra en jämförelse mellan Norrbotten, Östergötland och övriga Sverige för att se om det finns några regionala skillnader. - Hur har arbetslösheten förändrats mellan 1960 och 2004? - Finns det några regionala skillnader i antalet arbetslösa? Om det finns några, vad kan förklara dessa skillnader? - Hur ser det Norrbottniska konjunkturmönstret ut i jämförelse med riket och Östergötland? 1.2 Avgränsningar Tidsmässigt avgränsar vi oss till perioden mellan 1960 och Regionalt avgränsas jämförelsen till Norrbotten, Östergötland och riket, detta för att se om och i så fall hur Norrbotten vad gäller arbetslöshet avviker. Norrbotten har valt på grund av att vi båda är födda och bor i detta län. Därför kändes det intressant att undersöka. Östergötlands län har valts därför att de har en industrinäring som skiljer sig från Norrbotten, som har sin tyngdpunkt på tung basindustri. Östergötland har inte heller pendlingsavstånd till storstadsregionerna Stockholm och Göteborg, vilket påverkar arbetsmarknaden. Östergötland skiljer sig alltså både geografiskt och näringsmässigt. Genom en jämförelse med ett avvikande län blir det lättare att se markanta drag för hur Norrbotten skiljer sig. 1.3 Tidigare forskning Det finns en mycket omfattande litteratur om arbetslöshet. Bland annat har Ohlsson och Olofsson (1998) skrivit en bok som heter Arbetslöshetens Dilemma. Där beskriver de hur synen på arbetslöshet och arbetslöshetspolitik förändrats de senaste decennierna. Ylinenpää (1979) har skrivit en bok som heter arbetslöshet och utslagning i Norrbotten. Lundh (2002) beskriver den svenska arbetsmarknaden i boken Spelets regler institutioner och lönebildning 2

8 på den svenska marknaden. Magnusson (1996) Svensk ekonomisk historia har hjälpt oss mycket med att förstå den svenska ekonomiska utvecklingen. Lundgren (1993) har gett oss förståelse om Norrbottens situation. Case (1999) Economics har använts när de ekonomiska faktorerna och teorierna har studerats. Dessa böcker utgör grunden för uppsatsens litteraturstudie. 1.4 Metod och material Denna litteraturstudie kommer att byggas upp av en komparativ metod vilket innebär att det är en jämförande forskning. Först genomförs en litteraturstudie av den svenska arbetsmarknadshistorien samt en undersökning av hur arbetslösheten har förändrats. Jämförelsen sker genom att vi jämför arbetslöshetskurvor och bruttoregionprodukten för olika regioner. Med bruttoregionprodukt avses all produktion av varor och tjänster i en särskild region. 5 På detta sätt kan vi se vilken effekt konjunkturkurvan har för olika regioners arbetslöshet. Materialet kommer att bygga på litteratur samt statistik från SCB (Sveriges Statistiska Centralbyrå), länsstyrelsen, AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen), regionfakta och hemsidan 1.5 Källkritik Reliabilitet Reliabiliteten, alltså undersökningens tillförlitlighet, kan ses som tämligen säker. Detta på grund av att statistiken är hämtad från tillförlitliga källor. Undersökningen skulle ha blivit mycket bättre om vi fått fram siffror på BRP över en längre tidsperiod. BRP har bara mätts upp från 1993 då EU ville veta hur det gick för Sveriges olika regioner. Äldre arbetslöshetsstatistik gick inte heller att få fram. Detta på grund av att definitionerna på arbetslöshet har förändrats genom åren. Vi valde därför att ta den statistik som vi visste var tillförlitlig asp 3

9 1.5.2 Validitet Validiteten är god på grund av de tillförlitliga källor som vi hämtat statistiken ifrån. Risken är att validiteten blir lidande på grund av den korta tidsperioden som vi kunde studera på grund av bristen på äldre statistik. Vår undersöknings är säker men med äldre statistik skulle undersökningens resultat ha blivit mer omfattande. Validiteten kan också bli osäker på grund av att vi använde oss av BRP och BNP i våra undersökningar. Dessa olika mätvärden är den totala inkomsten för en region. Nackdelen med detta sätt att mäta är att den till exempel ökar vid en bilolycka. Detta eftersom fler måste arbeta och då blir den samlade inkomsten högre. BRP är ett bra mått på den samlade inkomsten men säger inte allt om ett läns ekonomiska tillstånd. 4

10 Kapitel 2 BAKGRUND 2.1 Arbetslöshet Alla vet vad arbetslöshet är men samtidigt är det väldigt svårt att mer exakt definiera arbetslöshet. För att göra detta enklare har ILO (International Labour Organisation) satt upp tre grundläggande punkter som definierar om en person är arbetslös. 6 - Personen får inte arbeta, en arbetslös person får alltså inte arbeta mer än en timme per vecka. - Personen måste ha sökt någon form av arbete den senaste månaden för att kunna räknas som arbetslös. Personen måste söka arbete, i annat fall räknas personen till de latent arbetssökande. - Personen måste även vara arbetsför och kunna arbeta. Personen får inte vara förhindrad att ta arbetet utan måste klara av arbetet utan problem. Därför räknas till exempel inte långtidssjukskrivna till de arbetslösa. 7 Figur 2.1 Arbetslöshet i den totala befolkningen 8 Arbetande Arbetslösa De som vill och kan arbeta Aktiv population De som inte vill eller inte kan arbeta För unga eller för gamla Total population 6 7 Olofsson Jonas, Wadensjö Eskil, 2005, sid Case, 1999, sid

11 För att få en ökad förståelse om vad arbetslöshet är delas arbetslösheten in i fem olika former. Den första är klassisk arbetslöshet, vilket innebär är att lönen överstiger den lön som ger balans på arbetsmarknaden. Lönerna pressas uppåt och priset för producerad enhet blir för högt. Företagen har inte råd att anställa fler arbetare vilket leder till arbetslöshet. Den andra är konjunkturarbetslöshet. Denna uppkommer när företagen inte anställer på grund av det rådande konjunkturläget. När konjunkturen går nedåt minskar efterfrågan, vilket medför att företagen efterfrågar mindre arbetskraft. Den tredje formen av arbetslöshet är säsongsarbetslöshet vilket ofta drabbar ungdomar. Ett företags omsättning går upp på sommaren och då anställer företaget. När sedan omsättningen minskar på vintern måste företaget säga upp delar av sin arbetskraft. Exempel på sådana företag är företag inom säsongsbunden turistnäring och yrken som är relaterade till en speciell årstid. Det fjärde exemplet på arbetslöshet är friktionsarbetslöshet som uppkommer när personer går mellan arbeten. Den tid de inte arbetar räknas de till den del av befolkningen som är arbetslösa. Friktionsarbetslöshet uppkommer även när personer går mellan utbildning och arbete. Den sista formen av arbetslöshet är strukturell arbetslöshet. Den uppstår när ekonomier förändras och företag bildas och andra avvecklas. När ett företag måste läggas ned blir många strukturellt arbetslösa eftersom deras yrkeskunnande inte längre efterfrågas till exempel på grund av teknisk förändring. 9 Arbetslösheten tillkommer när det bildas ett tillstånd på arbetsmarknaden där tillgången av arbetskraft är större än efterfrågan på arbetskraft. 10 Det finns mindre arbeten än vad som efterfrågas. 2.2 Arbetsmarknadsåtgärder All ekonomisk politik påverkar arbetslösheten. Om till exempel staten höjer räntan minskar antalet offentliga investeringar vilket i sin tur får till följd att företagen anställer en mindre del. Arbetsmarknadspolitik brukar definieras som åtgärder som direkt påverkar arbetsmarknaden. Denna arbetsmarknadspolitik brukar kallas för aktiv och kan delas in i en rad skilda former Case K E, 1999, sid Ohlsson Rolf, Olofsson Jonas, 1998, sid Radetzki Marian, 1996, sid. 31 6

12 - Arbetsförmedlingens främsta syfte är att underlätta sökande av arbete samt sökande efter arbetare. Om arbetsförmedlingen fungerar bra blir vägen mellan de som efterfrågar och de som erbjuder arbete kortare. På det sättet minskar friktionsarbetslösheten. - Pendlingsstöd har en liknande funktion, genom att ge arbetstagaren stöd om denna pendlar för att ta ett arbete minskar trögheten på den reglerade arbetsmarknaden och rörligheten blir större. Arbetet på annan ort blir mer intressant och de arbetslöses arbetsmarknad blir större Staten kan också ge rekryteringsstöd vilket hjälper företagare att anställa, om de anställer minskar arbetslösheten på ett naturligt sätt. - Arbetsmarknadsutbildning har som syfte att motverka effekten av en sammanpressad arbetsmarknad där lönenivåerna blivit för höga. Det hela går ut på att utbilda arbetslösa för att de ska kunna ta arbete inom en sektor där det råder bättre balans mellan utbud och efterfrågan. En sådan åtgärd kan minska den strukturella arbetslösheten. Genom utbildning byter arbetaren sektor och frångår den egna sektorns lågkonjunktur. - Genom sysselsättningssubventioner kan staten gå in och ge bidrag till företag om de anställer. Genom sådana bidrag blir företagens kostnad för att anställa mindre och dessa konstlade arbeten leder förhoppningsvis till en fastare anställning samtidigt som staten slipper betala ersättning till den som tidigare var arbetslös. 13 Den aktiva arbetsmarknadspolitikens syfte är att få arbetsmarknaden att fungera bättre som marknad. Genom åtgärder får de som efterfrågar arbete hjälp att få en anställning. Marginalen mellan de som efterfrågar och de som erbjuder blir mindre och marknaden kommer närmare en jämvikt. Passiv arbetsmarknadspolitik är de renodlade ekonomiska åtgärder som staten genomför för att hjälpa de arbetslösa, till exempel i form av arbetslöshetsersättning Radetzki Marian, 1996, sid Olofsson Jonas, Wadensjö Eskil, 2005, sid. 25 7

13 2.3 Arbetsförmedlingens framväxt och utveckling I början av seklet var arbetsförmedlingarnas främsta uppgift att minska fattigvårdskostnaderna samt att de skulle registrera hur stor andel som var arbetslösa. Därefter har arbetsförmedlingarnas roll både förändrats och utvecklats. Detta för att skillnaderna mellan överflödig arbetskraft och efterfrågan på arbetsmarknaden ska bli mindre och därmed skapa full sysselsättning i samhället Kommunernas ansvar ökas i och med att kommunerna nu även skall försöka minska fattigvårdskostnaderna, som ligger på deras ansvar. Detta gör de bland annat genom att öppna den första offentliga arbetsförmedlingen i Helsingborg, som i sin tur skall underlätta sammankopplingen mellan arbetslösa och lediga tjänster och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt Statsbidrag för arbetsförmedlingen införs för att upprätta och driva arbetsförmedlingarna. Detta i sin tur medförde att fler arbetsförmedlingar kunde startas upp. För tillfället består arbetsförmedlingarnas uppgift främst av arbetslöshetskontroll, vilket innebär registrering och stämpling Statens arbetslöshetskommission (AK) inrättades i förebyggande syfte under första Världskriget eftersom att många handelsförbindelser avbröts när kriget bröt ut. Tanken var även att denna kommission skulle läggas ned direkt efter att kriget och arbetslöshetskrisen var över Lag om offentliga arbetsförmedlingar föreskriver att landsting respektive stadsfullmäktige ska etablera offentliga arbetsförmedlingar. Dock sker inga förändringar inom arbetsförmedlingarnas arbetsuppgifter, utan de skall fortsätta liksom tidigare, att fungera som anvisnings- och kontrollorgan. De enda förändringarna som sker är att staten ger statsbidrag till arbetslöshetsförsäkringar samt att statsbidragen till arbetsförmedlingar höjs. Att denna lag skulle införas beslutades av Socialdemokraterna och Bondeförbundet under en krisuppgörelse Lagen träder dock inte i kraft förrän Olli Åsa, 1996, sid Ibid, sid Ibid, sid. 68 8

14 1940 Arbetsmarknadskommissionen (SAK) inrättas vid 2: a Världskriget och övertar därmed AK: s verksamhet och roll. SAK innebar att alla arbetsförmedlingarna på kommunalnivå slogs samman och länsorganisationer etablerades istället. Länsarbetsnämnder införs även och övertar landstingens och kommunernas ansvar och styre över arbetsförmedlingarna, vilket härmed blir odelat statligt. Länsarbetsnämnderna införs i varje län och fungerar som knytpunkter i SAK: s nätverk. Arbetsförmedlingarna får genom denna förändring också ett utökat ansvar eftersom de nu inte bara kommer att syssla med stämpling och kontroll. De kommer genom denna förändring att föra en mer aktiv arbetsmarknadspolitik och även delge tjänster som arbetsvård, yrkesvägledning, flyttningsstöd, omskolning för arbetare inom verkstadsindustrin, kursverksamhet och beredskapsnatur Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) är en omvandlig av SAK som träder i kraft AMS får även utökat ansvarsområde på grund av att de tar över socialstyrelsens ansvar för kontroll av privata arbetsförmedlingar samt att de blir central myndighet för allmänna arbetsmarknadsfrågor och blir även chefsmyndighet för länsarbetsnämnden Arbetsmarknadspolitiken under efterkrigstiden får en betydligt mindre roll under stora delar av 1950-talet. Detta på grunda av att det blir stor efterfrågan på arbetskraft vilket innebär full sysselsättning och låg arbetslöshet Arbetsmarknadskungörelsen inrättas 1965 med främsta uppgift att upprätta riktlinjer över hur arbetsmarknadspolitiken ska verka i framtiden. Här ställs även arbetsförmedlingen i centrum Försöksverksamhet med öppen platsförmedling innebär att arbetssökande får hämta listor på arbetsförmedlingen över lediga arbeten och därefter själv ta kontakt med företagen och förhandla om eventuell tjänstgöring Platsförmedling via ADB börjar byggas upp efter influenser från USA. Detta innebär ett avancerat platsbytessystem där platslistor kommer fem dagar i veckan där samtliga nationellt lediga platser finns. I och med detta börjar arbetsförmedlingen leta lediga arbeten och delger 18 Olli Åsa, 1996, sid Ibid. Sid. 70 9

15 tjänster till arbetslösa över större geografiska områden, vilket ökar chansen att få arbete för dem som är arbetssökande. Syftet med detta är främst att effektivisera förmedlingsarbetet Ny intern organisation Försöken med öppen förmedling avslutas och en ny organisation genomförs. Den öppna förmedlingen finns dock kvar, men i mycket liten utsträckning Lag på allmän platsförmedling införs därför att matchningsmöjligheterna på arbetsmarknaden ska förbättras genom att information om lediga platser skall samlas på ett och samma ställe, nämligen vid den offentliga arbetsförmedlingen. Detta infördes på grund av att antalet anmälda lediga platser till arbetsförmedlingen minskade i början av 1970-talet, och genom denna förändring löstes problemet Arbetsmarknadsinstitutionen (AMI) bildas på grund av att skapa bättre förutsättningar för arbetssökande med handikapp eller särskilda svårigheter. AMI tar över denna uppgift av landsting, kommuner och privata institutioner. AMI inordnas i arbetsmarknadsverket Arbetsförmedlingsnämnder är kommunanknutna och har representanter för arbetsmarknadens parter samt för respektive kommun. Detta införs istället för att ha arbetsförmedlingsdistrikt. Denna förändring genomförs för att underlätta samarbetet mellan de lokala samverkansorganen, arbetsförmedling kontra kommun Vidgad arbetsprövning (VAP) innebär att arbetssökande får chansen att prova på praktiska arbetsuppgifter vid olika arbetsplatser. Syftet med detta är att ge arbetssökande en bättre grund att stå på inför valet av arbete eller utbildning VAP går in i API, och blir en del av arbetsplatsintroduktionen AMS nuvarande organisation är den centrala förvaltningsmyndigheten för allmänna arbetsmarknadsfrågor samt chef för länsarbetsnämnderna. Huvuduppgifterna för AMS är att leda, samordna och utveckla den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i landet, sätta upp mål och riktlinjer för länsarbetsnämnderna och därefter följa upp deras verksamhet. Länsarbetsnämnden är en regional verksamhet och jobbar med allmänna 20 Olli Åsa, 1996, sid Ibid. Sid

16 arbetsmarknadsfrågor i länet. Deras primära uppgift är att leda, samordna och utveckla verksamheten i länet specifikt. Arbetsförmedlingarna och arbetsmarknadsinstituten är lokala organisationer och arbetar för att finna arbeten till arbetssökande, både handikappade som fullt friska sökande. Dessa fungerar även som serviceorgan för företag och anställda. 22 Diagram 2.1 Länsarbetsnämndernas och arbetsförmedlingarnas personal I Sverige / / /1990 Källa: Olli Åsa, 1996 I denna figur ser vi att arbetsförmedlingarnas personal ökade drastiskt strax efter 1970, detta beroende på den ekonomiska nedgången och omvandlingen av arbetsförmedlingarna. Personalen ökade också mycket i början av 1980 talet. Denna ökning kan förklaras med att AMI bildas Svensk industristrukturomvandling före 1950 Sverige lånade mycket pengar när de byggde upp sin moderna industri under tidigt 1900 tal. 24 Efter första världskriget blev det en ekonomisk kris i Sverige. Inflationen blev också större och pengarnas värde minskade. Ett minskat penningvärde och en slagkraftig industri gjorde 22 Ibid. Sid Olli Åsa, 1996, sid Hult Jan,

17 att amorteringarna av utlandsskulden nu gick lättare. Återbetalningarna blev effektivare på grund av att skuldens storlek inte förändrades medan kronan blev mindre värd. Efterkrigstiden drabbade inte Sverige endast på ett positivt sätt, 1920 blev det depression i Sverige, många företag gick i konkurs och många blev arbetslösa. Ekonomiska strukturella problem bidrog till att arbetslösheten blev varaktig under hela 1920 talet, dessa strukturella problem förklaras med den tuffa internationella konkurrensen. Industrins situation blev sämre när en fast växelkurs infördes och kronan fästes till guldet. Den förändrade växelkurspolitiken gjorde att kronan blev övervärderad. Den övervärderade kronan försämrade industrins situation, industrin fick det nu svårare i den internationella konkurrensen. Före första världskriget hade Svenska företag påbörjat en internationell expansion som dessvärre avbröts av krigsförloppet. Efter krigsslutet försökte de svenska industriföretagen återuppta denna expansion, men på grund av den internationella konkurrensen som uppstod efter kriget hade expansionsläget försvårats för de svenska industrierna. Den svenska industriella strukturen dominerades av verkstads-, järn-, stål-, massa-, sågverks-, och pappersindustrier. 25 Efter börskraschen 1929 som ledde till en internationell depression kom det en våg av förnyelse. De nya industristrukturerna som började växa fram byggdes på teknisk basis och grunden till dessa industrier lades på förbättrad infrastruktur och utbyggnad. Industrierna satsade främst på elektrifiering och bilism. Detta i sin tur ledde till att mekaniseringen inom industrierna kunde fortskrida och utvecklas. De nya industrierna hade ett högre krav på underleverantörer, det bildades nu fler industrier och mekaniseringen av tillverkningen utvecklades. I och med utvecklandet av industri och infrastruktur ökade också tillväxten inom byggnadsverksamheten. 26 Denna tillväxt drog med sig flera företag och branscher och ekonomin tog fart. Vinsten blev alltså större än kostnaderna för satsningarna Den svenska modellen Sverige hade hög arbetslöshet i början av 20 talet, efter denna kris fick Sverige en högre tillväxttakt och den svenska ekonomin blev starkare och nådde sin kulmen Denna ekonomiska utveckling kan förklaras på många sätt. Till exempel att Sverige inte deltog i kriget och att Sverige hade byggt upp en stor industri som kunde exportera till de 25 Lundh Christer, 2002, sid Ibid, sid Case K E, 1999, sid

18 krigsskadade länderna 28. Behovet av svensk produktion var alltså stort i övriga Europa. Det var under mellankrigstiden som grunderna för denna starka industri bildades. Denna arbetsmarknadspolitik kallas för den svenska modellen och blev en viktig del i en samlad politik för ekonomisk tillväxt och högre levnadsstandard Uppgörelsen mellan socialdemokraterna och bondeförbundet Som tidigare nämnts blev den ekonomiska krisen efter första världskriget inte lika djup i Sverige som i många andra länder. Politiska partier och fackföreningar var också bättre på att hantera missnöjet och genom olika aktioner åstadkomma förbättringar var arbetslösheten rekordhög och socialdemokraterna menade att problemet med arbetslöshet inte kunde lösas med hjälp av sparsamhet, tullar och kärv budgetering. De gick istället till val med ett nytt program. Kärnan i detta program var att de arbetslösa fick meningsfyllda arbeten med marknadsmässiga löner. Dessa skulle finansieras med hjälp av ökade skatter och genom den ekonomiska vinst som staten fick av den ökade omsättningen. 30 Socialdemokraterna vann valet men fick inte majoritet, efter förhandlingar med olika partier bildades en uppgörelse med Bondeförbundet. Detta förbund har gått till den politiska historien under namnet kohandeln. 31 Uppgörelsen medförde att ett statligt stöd på jordbruksprodukter infördes samt att socialdemokraterna nu kunde genomföra sina nya åtgärder som skulle lösa problemet med arbetslösheten. Staten fick nu en tydligare roll och kunde föra en mer aktiv politik. 32 Ernst Wigforss blev finansminister i den nya regeringen. För att minska arbetslösheten skapade Wigforss arbeten som var lågavlönade. Kritiken mot dessa AK-arbeten blev stor. Arbetsrörelsen menade att de lågavlönade jobben ledde till en underbudskonkurrens och priserna pressades nedåt bestämde Socialdemokraterna att AK-arbetena skulle försvinna och ersättas med riktiga jobb på den öppna arbetsmarknaden. Dessa satsningar lånefinansierades. Enligt spridd statsvetenskaplig litteratur använde Wigforss idéer som John Maynard Keynes och Stockholmskolans främsta företrädare Gunnar Myrdahl och Bertil Ohlin arbetat fram. Vissa menar alltså att han med hjälp av konjunkturutjämnande politik fick fart på den svenska ekonomin. Wigforss lånade pengar för att skapa arbeten men budgeten var i 28 Larsson Hans Albin, 2003, sid Ohlsson Rolf, Olofsson Jonas, 1998, sid Hadenius Stig, 2000, sid Lundh Christer, 2002, sid Ibid. sid

19 balans. Konjunkturutjämnande politik går ut på att underbalansera budgeten för att få fart på ekonomin. Underbalansen ska sedan vägas upp med att ekonomin skjuter fart och budgeten får balans över en hel konjunkturperiod. Wigforss stimulerade ekonomin utan att underbalansera budgeten, dessa satsningar och att Sverige devalvera kronan 1931 gjorde att den svenska ekonomin återhämtade sig snabbt Saltsjöbadsavtalet Den höga arbetslösheten under 1920 och tidigt 1930 tal ledde till många konflikter och strejker. Arbetslöshen blev sakta men säkert mindre i takt med att statens åtgärder tog fart. I och med att arbetslösheten sjönk minskade också oron på arbetsmarknaderna och konflikterna mellan arbetsgivare och arbetarna blev färre. I detta lugn försökte LO (sammanslutning av fackföreningar, som företrädde arbetarna) och SAF (Svenska arbetsgivare föreningen) själva lösa de problem som fanns på arbetsmarknaden. LO företrädde arbetarna och SAF arbetsgivarna inleddes förhandlingar i Saltsjöbaden och 1938 undertecknades ett huvudavtal. Genom detta avtal visade LO och SAF att de själva kunde rätta till missförhållanden och genomföra förebyggande åtgärder. Regering och riksdag var nu inte längre tvingade att ingripa. Saltsjöbadsavtalet stabiliserade arbetsmarknadens förhållande på samma sätt som överenskommelsen mellan socialdemokraterna och bondeförbundet stabiliserade politiken. 34 Det röd-gröna styret och Saltsjöbadsavtalet var viktiga steg i framförandet av den svenska modellen och medförde ett lugn inom Sverige. Detta lugn fick till följd att mer kraft kunde riktas på tillväxt och produktion. Genom omfattande förändringar och genomförandet av den svenska modellen tillkom: - Högre produktivitet - Omfördelning av samhällsresurser - En ekonomisk politik som arbetade för full sysselsättning Magnusson Lars, 1996, sid Ibid, sid Ohlsson Rolf, Olofsson Jonas, 1998, sid

20 Den svenska modellen fick igång Sveriges ekonomi och under 1950 och 1960 talet var arbetslösheten mycket låg. Samarbetet mellan arbetsmarknaden parter och statsmakten fungerade bra och arbetslösheten blev mycket låg. Sveriges upplevde sina bästa år. Den svenska modellen fungerade och arbetslöshets- och arbetsmarknadspolitiken var viktiga ingredienser i framgången. När 70 talet kom började samarbetet fungera sämre. Den svenska tillväxten föll och inflationen steg. Nya förhållanden bildades på arbetsmarkanden och Sveriges ekonomi gick in i en ny period Sveriges ekonomi efter guldåren och före krisen Under 1960 talet började ett flertal länder i Europa återhämta sig och bygga upp sin tidigare förstörda industri. När dessa länder hade byggt upp sin industri ökade konkurrensen för de svenska företagen. Det hårdare klimatet drabbade både den industri som inriktade sig på hemmamarknaden och exportindustrin. Det kom även fram många nya industriländer som med billig arbetskraft kunde konkurrera främst inom den arbetsintensiva tillverkningsindustrin. För att möta de nya konkurrenterna vidtogs kostnadssänkande och effektivitetshöjande åtgärder. Dessa åtgärder gjorde exportindustrin mer automatiserad och storskalig. Satsningarna gjordes på de stora industrierna. 36 Efter 1970 drabbades Sverige av en kris, denna kom efter en period av lång och hög tillväxt. Krisen kom på grund av ökade oljepriser, en internationell lågkonjunktur samt att de svenska lönekostnaderna var höga i jämförelse med omvärlden. Främsta orsaken var att de utomstående påfrestningarna visade att industrin hade en svag grund. Efterfrågan av det som Sverige tillverkade minskade samtidigt som lönerna inte förändrades. 37 Oljekrisen tog Europa in i en tid av arbetslöshet. Sverige klarade sig dock ganska bra ifrån den värsta arbetslöshetskrisen. Detta på grund av reallöneanpassningar, genom återkommande devalveringar, en utökning av den offentliga sektorn samt den i folkmun kallade arbetslinjen, som hade till uppgift att föra över arbetskraft från lågproduktiva till högproduktiva verksamhetsområden. Genom dessa åtgärder klarade sig Sverige ifrån krisen till en början, men de medförde att skattetrycket blev högt och att den svenska industristrukturen blev än mer omodern. Sverige sköt den ekonomiska krisen framför sig, vilket kunde ses i att Sveriges 36 Lundh Christer, 2002, sid Ohlsson Rolf, Olofsson Jonas, 1998, sid

Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med?

Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? Ura 2007:2 ISSN 1401-0844 Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? AMS Anders Forslund Oskar Nordström Skans Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Hur fungerar arbetsmarknaden

Läs mer

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Monika Arvidsson Jakob Molinder RAPPORT 3 2014 Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING 20 FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING Om sambanden mellan jobbpolitik, statsskuld och privata lån RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL Skarpt la ge 2011.indd 1 10-12-29 11.14.07 Skarpt la ge 2011.indd 2 10-12-29 11.14.07 Konjunkturrådets rapport M i l j ö, a r b e t e och kapital d a g s f ö r n ya samhällskontrakt

Läs mer

Fem vägval för Sverige. Näringslivets Långtidsutredning November 2007

Fem vägval för Sverige. Näringslivets Långtidsutredning November 2007 Fem vägval för Sverige Näringslivets Långtidsutredning November 2007 Förord 1 Förord I s långtidsutredning ges ett näringslivsperspektiv på utvecklingen under de kommande tre decennierna. Arbetet har letts

Läs mer

Hög sysselsättning och låg arbetslöshet

Hög sysselsättning och låg arbetslöshet Samhällsekonomisk analys Juni, 2015 Hög sysselsättning och låg arbetslöshet Ett nationalekonomiskt perspektiv på arbetsmarknaden Susanne Spector Hög sysselsättning och låg arbetslöshet Ett nationalekonomiskt

Läs mer

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN 5 HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN EN RAPPORT OM VÄLFÄRD, SKATTER & FRAMTIDSTRO RAPPORTFÖRFATTARE: DANY KESSEL, DANIEL JOHANSSON & DANIEL SUHONEN Katalys - Institut för facklig idéutveckling No:5 Hälften

Läs mer

ALLA BEHÖVS 1. Blott arbetsmarknadspolitik skapar inga nya jobb av Jan Edling

ALLA BEHÖVS 1. Blott arbetsmarknadspolitik skapar inga nya jobb av Jan Edling ALLA BEHÖVS 1 Alla behövs Blott arbetsmarknadspolitik skapar inga nya jobb av Jan Edling 2 ALLA BEHÖVS Tillägnad Pelle och Kristina Lantz ALLA BEHÖVS 3 Innehåll Inledning 5 Den globala specialiseringen

Läs mer

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL EN RAPPORT AV SVENSKT NÄRINGSLIV OCH PTK Sverker Rudeberg Helena Hedlund Juni 2011 2 Förord Uppdrag Svenskt Näringsliv och PTK har den gemensamma

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Utländska studenter. - Vilka samhällsekonomiska effekter kan motivera att deras utbildning i Sverige subventioneras?

Utländska studenter. - Vilka samhällsekonomiska effekter kan motivera att deras utbildning i Sverige subventioneras? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Examensarbete C Författare: Johan Wikström Handledare: Bengt Assarsson Vårterminen 2008 Utländska studenter - Vilka samhällsekonomiska effekter kan

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro SVERIGE VERSUS USA SVERIGE VERSUS USA En analys av tillväxtens betydelse Fredrik Bergström & Robert Gidehag Timbro FÖRFATTARNA OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 OMSLAG: VERA SÖDERSTRÖM SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner C-uppsats Statsvetenskapliga institutionen Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner Marlene Gustafsson Förord Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2013

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN Ek. Dr. Lina Bjerke Ek. Dr. Lars Pettersson 4 juli 2013 1 Vad är egenanställning och vad har det för betydelse för möjligheterna på den svenska arbetsmarknaden?

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Alla vill göra rätt för sig Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Förord Uppdraget till denna undersökning kom ursprungligen från Skatteverkets Generaldirektör Mats Sjöstrand. Syftet med uppdraget

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer