TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26"

Transkript

1 TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT

2 Uppdrag , Fittja C Specialutredningar tidigt skede Titel på rapport: Trafikbullerutredning Forbonden 4 Fittja C Status: Slutrapport Datum: Medverkande Beställare: Fittja Centrumfastigheter AB Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Kvalitetsgranskare: Tyréns AB Kjell Ericsson Gustav Grundfelt Bengt Johansson Revideringar Revideringsdatum Version: Initialer: ÅR-MÅN-DAG Namn, Företag Namn, Företag Författare: Gustav Grundfelt Datum: Handlingen granskad av: Bengt Johansson Datum: Tyréns AB Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel: Säte: Stockholm Org.Nr:

3 Sammanfattning Tyréns akustik i Stockholm har av Fittja Centrumfastigheter AB, fått i uppdrag av att se över bullersituationen för planerade bostäder i Fittja C. I planen som är uppdelat i fem etapper ingår bostäder, förskola samt nya kontorshus. Området för nyexploatering ligger på befintliga Fittja centrum. De planerade bostäderna kommer att utsättas för vägtrafikbuller främst från Fittjavägen och tunnelbanan i Söder. Även buller från Botkyrkaledan och E4 som ligger öster respektive norr om planområdet beaktas i utredningen. Eftersom alla planerade lägenheter inte kommer att få ekvivalenta ljudnivåer under riktvärdet 55 dba vid fasad bör tekniska speciallösningar tillämpas i detta projekt för att säkerställa att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet får tillgång till ett tyst vädringsfönster. Se principlösningar i kapitel 3.1. Med i denna utredning presenterade lösningar kan hälften av boningsrummen i varje lägenhet få tillgång till fönster som motsvarar ett konventionellt fönster vid högst 55 dba ekvivalent ljudnivå utanför. Uteplatser måste för att uppfylla riktvärdet 70 dba, maximal ljudnivå, placeras vid bullerskyddad fasad. Om en balkong ändå önskas mot den bullriga sidan, för att exempelvis få tillgång till kvällssol, hindrar inte bullerriktlinjerna att två uteplatser anordnas. Möjlighet finns även att på takterras uppföra en uteplats som innehåller 55 dba ekvivalent samt 70 dba maximal ljudnivå. Även stomljud från tunnelbanan utreds inom detta uppdrag. Detta bör särskilt beaktas vid byggnaden i etapp 5. 3(23)

4 Innehållsförteckning 1 Uppdrag Resultat av bullerberäkning Etapp Etapp Etapp Etapp Etapp Resultat av vibrations- och stomljudsberäkning från tunnelbanan Konsekvenser av beräkningsresultat samt åtgärder Bullerskyddsåtgärder Bullerskyddad balkong Fönster med tyst vädring Skärm framför fönster Avfärdade bullerskyddsprinciper Påverkan på befintlig bebyggelse Slutsats och rekommendationer Förslag till planbestämmelse Bedömningsgrunder Buller från vägtrafik Antagna riktvärden för boendemiljö Trafikbuller och planering Boverkets allmänna råd för bostäder Boverkets byggregler Övriga lokaler Buller på skolgårdar Komfortvibrationer Stomljud Bullerberäkning Beräkningsmodell Programvara - SoundPlan Trafikindata Vägtrafik Tunnelbana Underlag (23)

5 1 Uppdrag Tyréns akustik i Stockholm har av Fittja Centrumfastigheter AB, fått i uppdrag av att se över bullersituationen för planerade bostäder i Fittja C. I planen som är uppdelat i fem etapper ingår bostäder, förskola samt nya kontorshus. Området för nyexploatering ligger på befintliga Fittja centrum. De planerade bostäderna kommer att utsättas för vägtrafikbuller främst från Fittjavägen och tunnelbanan i Söder. Även buller från Botkyrkaledan och E4 som ligger öster respektive norr om planområdet beaktas i utredningen. Även stomljud från tunnelbanan utreds inom detta uppdrag. Figur 1. Karta över planområde (markerat med röd linje) samt omgivningar. Licens: CC BY-SA. OpenStreetMap bidragsgivare

6 ETAPP 5 ETAPP 1 ETAPP 2 ETAPP 3 ETAPP 4 Figur 2. Bebyggelseförslag för nya byggnader i Fittja C. Vy från sydost. Bild: ENTERARKITEKTUR Etapp 1: Höjning av befintlig centrumfastighet boende för äldre Etapp 2: Fittjahöjden Bostäder med förskola i bottenplan Etapp 3: Planerat bostadshus Etapp 4: Planerat bostadshus Etapp 5: Fittja Tower kontorsbyggnad 6(23)

7 2 Resultat av bullerberäkning I denna utredning har buller från vägtrafik och tunnelbanan studerats. Flygbuller bedöms inte vara aktuellt att studera då området ligger långt ifrån en flygplats. 2.1 Etapp 1 Etapp 1 planeras att bli ett äldreboende ovanpå befintlig centrumfastighet och bedöms enligt riktvärden för bostäder. Som mest beräknas ljudnivån vid fasad uppgå till 53 dba. Riktvärdet om 55 dba beräknas således innehållas. Maximala ljudnivåer uppgår som mest till 73 dba. Uteplatser som innehåller 55 dba ekvivalent samt 70 dba maximal ljudnivå kan orienteras mot den västra fasaden. 2.2 Etapp 2 Etapp två planeras för bostäder samt förskola. Bullersituationen bedöms således efter riktvärden avseende bostäder. Mest utsatta fasad får 45 dba ekvivalent respektive 60 dba maximal ljudnivå. Riktvärdet om 55 dba beräknas således innehållas runt om hela huskroppen. En eventuell skolgård i anslutning till byggnaden beräknas få nivåer under 50 dba dygnsekvivalent ljudnivå. 2.3 Etapp 3 Etapp tre ska inhysa bostäder och bedöms därför enligt riktvärden för bostäder. Fasad mot söder får upp mot 59 dba ekvivalent ljudnivå. Övriga fasader får nivåer under riktvärdet 55 dba ekvivalent ljudnivå. Maximal ljudnivå beräknas till 81 dba vid den södra fasaden. En gemensam uteplats som innehåller 55 dba ekvivalent samt 70 dba maximal ljudnivå kan anordnas på taket. För att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet ska få tillgång till fönster under 55 dba rekommenderas att lägenheter vid bullerutsatta fasader ges tillgång till en bullerskyddad balkong alternativt skyddat fönster enligt princip i kapitel 4.1. Med dessa lösningar får minst hälften av boningsrummen tillgång till fönster som motsvarar fönster vid riktvärde 55 dba ekvivalent ljudnivå. 2.4 Etapp 4 Etapp fyra ska också inhysa bostäder och bedöms därför enligt riktvärden för bostäder. Fasad mot söder får upp mot 62 dba ekvivalent ljudnivå. Den östra delen av byggnaden får nivåer över 55 dba ekvivalent ljudnivå. Främst bidrar vägtrafiken till de överskridande ljudnivåerna. Maximal ljudnivå beräknas till 81 dba vid den södra fasaden. En gemensam uteplats som innehåller 55 dba ekvivalent samt 70 dba maximal ljudnivå kan anordnas på taket. För att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet ska få tillgång till fönster under 55 dba rekommenderas att lägenheter vid bullerutsatta fasader ges tillgång till en bullerskyddad balkong alternativt skyddat fönster enligt princip i kapitel 4.1. Med dessa lösningar får minst hälften av boningsrummen tillgång till fönster som motsvarar fönster vid riktvärde 55 dba ekvivalent ljudnivå. 7(23)

8 2.5 Etapp 5 Etapp fem är en kontorsbyggnad. För kontor finns endast rekommendationer avseende buller. Rekommendationerna är inte lika starka som för de riktvärden som gäller för bostäder. Som mest beräknas mest utsatta fasad få nivåer upp till 59 dba ekvivalent- samt 78 dba maximal ljudnivå. Inga särskilda åtgärder vid fasad rekommenderas. Dock bör ytterväggen ge erforderlig ljudisolering så att kraven avseende ljudnivå inomhus i BBR 21 kan uppfyllas. 3 Resultat av vibrations- och stomljudsberäkning från tunnelbanan. För etapp 1-4 beräknas stomljudsnivåerna från tunnelbanan ligga under 30 dba. Lera dämpar vibrationerna bra. Om byggnader förläggs till pålad grund så att byggnaden ligger i direktkontakt med underliggande berg kan dock risk för stomljud uppstå om även spåret ligger i kontakt med berget. För etapp 5 finns risk för att stomljudnivån kan överskrida riktvärdet 30 dba SLOW om bostäder förläggs i byggnaden vid etapp 5. Då riktvärdet för kontor är mer tillåtande än för bostäder är risken för överskridande stomljudnivåer för kontor mycket liten. Risk för överskridande komfortvibrationer från tunnelbanan bedöms som mycket liten. Simuleringar visar på nivåer långt under riktvärdet 0.4 mm/s. 8(23)

9 4 Konsekvenser av beräkningsresultat samt åtgärder Eftersom alla planerade lägenheter inte kommer att få ekvivalenta ljudnivåer under 55 dba vid fasad bör tekniska speciallösningar tillämpas i detta projekt för att säkerställa att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet får tillgång till ett tyst vädringsfönster. Se principlösningar i kapitel 3.1. Med i denna utredning presenterade lösningar kan hälften av boningsrummen i varje lägenhet få tillgång till fönster som motsvarar ett konventionellt fönster vid högst 55 dba ekvivalent ljudnivå utanför. Uteplatser måste för att uppfylla riktvärdet 70 dba, maximal ljudnivå, placeras vid bullerskyddad fasad. Om en balkong ändå önskas mot den bullriga sidan, för att exempelvis få tillgång till kvällssol, hindrar inte bullerriktlinjerna att två uteplatser anordnas. Möjlighet finns även att på takterras uppföra en uteplats som innehåller 55 dba ekvivalent samt 70 dba maximal ljudnivå. 9(23)

10 4.1 Bullerskyddsåtgärder Bullerskyddad balkong Genom att förse balkonger med en glasskärm som är tät från golv till tak kan ljudnivån minskas med upp till 10 dba. Detta är en lösning som är mycket vanligt använd och godkänd av Boverket. Inglasningen får inte överskrida 75 %, annars räknas det inte som en uteplats. Figur 3. Principskiss på bullerskyddad balkong. Vy från ovan Fönster med tyst vädring Figur 4. Pricipskiss. Fönster med tyst vädring. Fönster med ventilerad yttre fönsterbåge ger hög isolering mot trafikbuller. Denna lösning är tänkt till små lägenheter där möjligheten till genomgående planlösning inte är möjligt. Denna åtgärd får endast användas i begränsad omfattning, vilket i praktiken omfattar 5% av lägenheterna. Det finns dock studentboenden där samtliga studentrum har denna lösningstyp. 10(23)

11 4.1.3 Skärm framför fönster Figur 5. Pricipskiss på U-formad glasskärm framför fasad. För våningsplan utan balkong kan en U-formad variant av glasskärm användas. Samtliga glasskärmar ska ha en glastjocklek på åtminstone 6 mm (densitet 2500 kg/m3) dessutom ska alla anslutningar, såväl mot ramverk som mot fasad, vara täta. Dämningen hos fönstret är beroende av ljudkälla ( väg- eller spårtrafik), men 5-10 dba dämpning är rimligt att räkna med. 11(23)

12 4.1.4 Avfärdade bullerskyddsprinciper Följande åtgärder har studerats och avfärdats som tekniskt och/eller ekonomiskt ogenomförbara. Bullerskyddsskärm utmed Fittjavägen På grund av husens höjd skulle en bullerskyddskärm inte ha någon effekt. Porös asfalt på Fittjavägen ( Tyst asfalt ) Porös asfalt reducerar ljudet som uppstår när fordonshjulen rullar mot asfalten. Vid 40 km/h uppgår dock den bullerreducerande effekten endast till cirka 2-3 dba-enheter, vilket inte räcker för att innehålla målet om 55 dba. Förändrad utformning av planen Då större delen planområdet är utsatt för ekvivalent ljudnivå över 55 dba går det inte att uppfylla riktvärdet genom att minska exploateringsområdet eller genom att ändra byggnadsutformningen, utan att kraftigt reducera antalet lägenheter. Sänkt hastighet Att sänka hastigheten på Fittjavägen från 40 km/h till 30 km/h skulle ge en reduktion om knappt 1 dba. Det räcker således inte för att innehålla riktvärde 55 dba. 5 Påverkan på befintlig bebyggelse. Akustiska reflexer från de planerade byggnaderna kommer inte orsaka höjda ljudnivåer vid befintliga bostäder. De nya byggnaderna bedöms således inte ha någon negativ akustisk påverkan på befintliga byggnader. 12(23)

13 6 Slutsats och rekommendationer Med i denna utredning presenterade lösningar kan hälften av boningsrummen i varje lägenhet få tillgång till fönster med högst 55 dba ekvivalent ljudnivå utanför. Då riktvärdena avseende buller utomhus inte kommer innehållas överallt bör detta vidare kompenseras genom att vistelsemiljön inomhus görs mycket tyst. Därför kan det vara av intresse att välja ljudklass B som mål för den akustiska standarden inomhus. Ljudklass B är 4 dba-enheter strängare än BBR 21. Enkätstudier genomförda av Tyréns Temaplan 2008 visar att bostadsköpares betalningsvilja ökar om de vet att bostaden är väl ljudisolerad, såväl från andra grannar som från yttre ljudkällor. Val av ytterväggskonstruktion, don och fönster styrs mycket av trafikbuller. Då ljudnivån inomhus är ett krav bör särskilt tonvikt läggas på att välja don, fönster och ytterväggskonstruktion för att skapa en ljudmiljö som uppfyller kraven i enligt Boverkets byggregler. Tyréns kan vara behjälpliga med detta om så önskas. Båda ekvivalent och maximal ljudnivå bör beaktas vid dimensionering av fönster och don. 6.1 Förslag till planbestämmelse För att i detaljplanen säkerställa god ljudmiljö föreslås följande planbestämmelse. Kraven inomhus avser ljudklass C 1 enligt svensk standard SS Byggnaderna skall utformas så att: minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet får högst 55 dba ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) utanför minst ett fönster. Dock skall högst 50 dba eftersträvas. summerad trafikbullernivå inomhus i boningsrum inte överstiger 30 dba ekvivalent och 45 dba maximal ljudnivå. 1 Högsta tillåtna ljudnivå i boningsrum enligt BBR 21 är för ljudklass C 30 dba ekvivalent och 45 dba maximal ljudnivå. Till boningsrum räknas rum för sömn, vila eller daglig samvaro. 13(23)

14 7 Bedömningsgrunder Buller anses, framförallt i större tätorter, vara ett stort folkhälsoproblem. När människan utsätts för buller är den vanligaste reaktionen en känsla av obehag. Därutöver anses buller också orsaka stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar och sömnstörningar. För personer med nedsatt hörsel orsakar vägtrafikbuller störningar av taluppfattbarheten vid samtal. Störningsmått Ljud vars styrka är konstant i tiden mäts oftast i decibel med beteckningen dba. Indexet A efter db indikerar att ljudets frekvenser har korrigerats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar frekvenser. Det mänskliga örat uppfattar högre frekvenser bättre än låga. Ekvivalent och maximal ljudnivå I Sverige används vanligtvis två störningsmått för trafikbuller: ekvivalent (L Aeq ) respektive maximal (L Amax ) ljudnivå. Med ekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under en given tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i de flesta fall ett dygn. Förenklat kan man säga att den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån under exempelvis en fordonspassage under ett årsmedeldygn. 14(23)

15 7.1 Buller från vägtrafik Följande riktvärden gäller för buller från de bullerkällor som ingår i utredningen. Innan jämförelse med riktvärde är praxis att ljud från olika trafikslag skall summeras. Möjlighet finns att på takterras uppföra en gemensam uteplats som innehåller 55 dba ekvivalent samt 70 dba maximal ljudnivå Antagna riktvärden för boendemiljö Riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag om inriktning av åtgärder i trafikens infrastruktur som bland annat innehöll riktvärden för trafikbuller. För mer information hänvisas till Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 och utskottets betänkande 1996/97:TU7. Antagna riktvärdena gäller för permanentbostäder, fritidsbostäder, samt vårdlokaler där vårdtagare vistas under bostadsliknande förhållanden. I enlighet med riksdagsbeslutet tillämpas riktvärdena vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur, samt vid nybyggnad av bostäder. 30 db(a) dygnsekvivalent ljudnivå inomhus 45 db(a) maximalnivå inomhus nattetid 55 db(a) dygnsekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad 70 db(a) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är teknisk möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. Riktvärdena för utomhusmiljöer avser frifältsvärden utanför fönster/fasad och förutsätter vidare beräknade ljudnivåer enligt de nordiska beräkningsmodellerna för vägtrafikbuller och spårtrafikbuller. (Naturvårdsverket Rapport 4653 respektive Naturvårdsverket Rapport 4935) 15(23)

16 7.1.2 Trafikbuller och planering Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med Stockholms stadsbyggnadskontor tagit fram ett skrift avseende trafikbuller Trafikbuller och Planering. Skriften publicerades år 2000 och avser primärt Stockholms stad men kan även ligga till grund även för andra kommuner i länet. I Trafikbuller och Planering anges ett kvalitetsmål för trafikbuller samt två avstegsfall. Dessa sammanfattas enligt följande: Kvalitetsmål Avstegsfall A 30 dba ekvivalent ljudnivå inomhus och 45 dba maximal ljudnivå inomhus 55 dba ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, balkong, uteplats och rekreationsytor i tätbebyggelse (frifältsvärde) 40 dba ekvivalent ljudnivå vid bostadens tysta sida (frifältsvärde) 70 dba maximal ljudnivå utomhus vid fasad, balkong och uteplats (frifältsvärde) Från riktvärdena enligt kvalitetsmålen görs avsteg utomhus från 70 dba maximal ljudnivå och 55 dba ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter skall dock ha tillgång till tyst sida för minst hälften av boningsrummen med betydligt lägre nivåer än 55 dba. Tyst uteplats kan ordnas i anslutning till bostaden. Avstegsfall B Från riktvärdena enligt avstegsfall A ovan görs avsteg utomhus från ekvivalent ljudnivå på den tysta sidan. Samtliga lägenheter skall dock ha tillgång till tyst sida om högst 55 dba utanför minst hälften av boningsrummen. 16(23)

17 7.1.3 Boverkets allmänna råd för bostäder I Boverkets Allmänna Råd 2008:1 framgår Boverkets huvudregler för buller från väg- och spårtrafik. Boverkets huvudregler överensstämmer med de riktvärden som anges i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Huvudregeln vid planering av nya bostäder lyder: Planen bör säkerställa att den slutliga bebyggelsen genom yttre och inre åtgärder kan utformas så att kraven i Boverkets byggregler uppfylls. Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att åtgärder kan utformas så att 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad och uteplats) kan erhållas med hänsyn till trafikbuller. Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre åtgärder kan utformas så att 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad uppfylls. Boverket skriver även i Allmänna Råd 2008:1 att: I vissa fall kan det vara motiverat att göra avsteg från huvudregeln i dessa allmänna råd. Avvägningar mellan kraven på ljudmiljön och andra intressen bör kunna övervägas i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, till exempel ordnad kvartersstruktur. Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre än 50 dba. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dba utmed samtliga våningsplan på ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dba vid fasad, normalt för lägenheter i de övre våningsplanen. 7.2 Boverkets byggregler Boverkets byggregler BBR 21 anger följande krav på ljudtrycknivå inomhus från trafik och andra yttre störkällor. I praktiken innebär nedanstående tabell att ytterväggar, don och fönster skall dimensineras utifrån yttre bullerkällor så att ljudnivån inomhus inte överskrider värdena i nedanstående tabell. Tabell 1. Högsta totala ljudnivå från yttre bullerkällor enligt BBR 21 Typ av utrymme Ekvivalentnivå Maximalnivå Utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro ) Utrymmen för matlagning eller personlig hygien 35-1) Värdet får överskridas 5 gånger per natt, kl (23)

18 7.3 Övriga lokaler För lokaler som inte klassas som bostäder har Trafikverket tagit fram följande riktlinjer (TRV 2010/9532, dat ). Dessa riktvärden är inte bindande men ska normalt inte överskridas. Tabell 2. Sammanfattning av målsättning eller planeringsmål avseende riktvärden för trafikbuller. Utomhusnivåerna avser frifältsvärde utanför fasad. Utrymme Högsta trafikbullernivå dba Ekvivalentnivå Vårdlokaler Inomhus Utomhus vid fasad 55 - Undervisningslokaler (hit räknas förskolor) Inomhus Utomhus vid fasad 55 - Arbetslokaler för ej bullrande verksamhet Inomhus Utomhus vid fasad 65 - Rekreationsytor i tätbebyggelse ) Avser områden med låg bakgrundsnivå. Maximalnivå För kontor och annan kommersiell verksamhet finns inga av riksdagen antagna riktvärden för trafikbuller utomhus som i fallet för bostäder. Fasader och övriga konstruktioner ska dimensioneras för att innehålla ljudkrav inomhus enligt svensk standard SS Vilken nivå som är aktuell beror på vilken ljudklass som gäller för projektet samt typ av utrymme. För normala kontorsrum gäller exempelvis: Ljudklass A: 30 dba ekvivalent ljudnivå och 50 dba maximal ljudnivå Ljudklass B/C: 35 dba ekvivalent ljudnivå och 50 dba maximal ljudnivå Buller på skolgårdar För förskolgårdar kan följande publikationer användas: Forskning enligt Världshälsoorganisationen (WHO) Rättsfall från miljööverdomstolen: Mål nr: M Ovanstående publikationer som i stort sätt anger samma riktvärde kan sammanfattas till: att minst 85% av friytan (lekbar yta) inte skall överskrida 55 dba ekvivalent trafikbullernivå att 70 dba maximal trafikbullernivå inte får överskridas vid ytor där lugnare aktiviteter förekommer. 18(23)

19 7.4 Komfortvibrationer För vibrationer som riskerar att påverka boendekomforten gäller följande vibrationshastighete som planeringsmål och nationella riktvärde för miljökvalitet. Enligt Trafikverket gäller vibrationsnivån i Tabell 3 för övervägande av åtgärd vid väsentlig ombyggnad av spårtrafik. Värdena föreslås även gälla för nybyggnation av bostäder. Tabell 3. Vibrationsnivå för övervägande av åtgärd vid väsentlig ombyggnad av bana. Värdena föreslås även gälla vid nyproduktion av byggnader. Vibrationsnivå RMS (1-80 Hz) Hastighet 0,4 mm/s Värdena avser permanentbostäder, fritidshus och vårdlokaler. Nivåer i sovrum, nattetid mellan kl Angivna värden i enlighet med svensk standard SS , dvs. max RMS-värden, tidsvägning slow och frekvensvägning enligt ISO 8041 inom frekvensområdet 1-80 Hz. Om värdena i tabell 1 överskrids vid väsentlig ombyggnad ska åtgärder alltid övervägas. Inga boende ska behöva utsättas för mer än 1,0 mm/s i sovrum nattetid. Om inte detta kan uppnås med rimliga tekniska åtgärder bör fastighetsägaren erbjudas inlösen av fastigheten. 19(23)

20 7.5 Stomljud Det finns idag inga nationella riktvärden gällande stomljud utan detta hanteras normalt genom projektspecifika mål baserat på tidigare erfarenheter. I Tabell 4 nedan anges ett förslag på stomljudnivå för övervägande av åtgärd vid väsentlig ombyggnad av spårtrafik. Värdena är baserade på erfarenheter från andra projekt som t.ex. Spårväg City i Stockholm och Västlänken i Göteborg. Värdena föreslås även gälla för nybyggnation av bostäder. Tabell 4. Förslag på stomljudnivå för övervägande av åtgärd vid väsentlig ombyggnad eller nyanläggning av järnvägsspår. Värdena föreslås även gälla vid nyproduktion av byggnader. Lokaltyp Stomljudnivå L pamaxs (dba) Konsertlokaler, TV-studios, ljudinspelningsstudios 25 Bostäder, vårdlokaler och hotell 30 Kyrkor, bibliotek, teatrar, museum, undervisningslokaler och 35 konferenslokaler Arbetslokaler för tyst verksamhet 45 20(23)

21 8 Bullerberäkning Beräkningar av ekvivalenta och maximala ljudnivåer från närliggande vägtrafik har gjorts med följande inställningar: Antal reflexer: 2 st. Dämpning för fasadreflex: 1 db. Beaktade ljudkällor: Vägtrafik och spårtrafik 8.1 Beräkningsmodell Den Nordiska beräkningsmodellen för Vägtrafikbuller, rev har använts för beräkning av ljudutbredning från vägtrafik. Beräkningsmodellen finns beskriven i Naturvårdsverkets rapport Programvara - SoundPlan Beräkningarna har genomförts med programmet SoundPlan (version 7.3) från Braunstein + Berndt GmbH. Programmet utnyttjar tredimensionella digitalkartor över området, även inkluderande byggnader. Utbredningsdämpning, markabsorption, skärmning, reflektioner mm., hanteras automatiskt av programmet i enlighet med rådande beräkningsmodell. 21(23)

22 8.3 Trafikindata Vägtrafik Trafikflöden har erhållits och härstammar från en uppskattning av Tyréns AB i samråd med Botkyrka kommun. Väg Del ÅTD 2015 Fittjavägen Forvägen Krögarvägen Botkyrkaleden E4an Direkt väster om Forvägen Direkt norr om Fittjavägen Under bro mot T-bana Direkt väster om Fittjavägen Direkt väster om Botkyrkaleden ÅDT 2030 Skyltad hastighet Andel tung trafik Kommentar % Räkning utförd Ingen uppräkning pga avsaknad av genomfartstrafik % Lägre flöde än på Fittjavägen. Lägre andel tung trafik pga avsaknad av busslinjer. Ingen uppräkning pga avsaknad av genomfartstrafik % Lägre flöde än på Fittjavägen. Viss busstrafik. Ingen uppräkning pga avsaknad av genomfartstrafik % Utgår från Trafikverkets mätning år Generell trafikökning 1% % Utgår från Trafikverkets mätning år Generell trafikökning 1% Tunnelbana Trafikflöden har erhållits från SLs kundtjänst. Trafikprognosen avser SL har idag inga planer på att utöka tunnelbanetrafiken. Riktning mot Ropsten: 132 långa och 19 korta C20. Riktning mot Norsborg: 138 långa och 10 korta C20. Antagen hastighet i beräkningen är 70 km/h. 22(23)

23 9 Underlag Kommunal grundkarta som dwg-fil från Botkyrka kommun erhållen Bebyggelseförslag som dwg-fil från från beställaren erhållen Spårtrafikinformation från SL erhållen Vägtrafikuppgifter från Tyréns/Borkyrka erhållen (23)

24 FÖRKLARINGAR KÄLLDATA Se Tyréns-rapport R01 BERÄKNINGSMODELL Nordiska beräkningsmodellen för väg- och spårtrafik 1996 (SNV rapport 4653 och 4635) Ekvivalent ljudnivå dba riktvärde Fasadmarkörerna avser frifältskorrigerad ekvivalent ljudnivå REV # ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM BULLERBERÄKNING OMRÅDE/BYGGNAD FITTJA C / FORBONDEN 4 BESTÄLLARE KUNGSMONTAGE Tyréns AB Peter Myndes Backe Stockholm Tel Fax VY FRÅN SYDOST UPPDRAGSNUMMER RITAD AV HANDLÄGGARE GLN GLN DATUM GRANSKAD AV BEJ VÄG- OCH SPÅRTRAFIKBULLER SKALA NUMMER - AK01

25 FÖRKLARINGAR KÄLLDATA Se rapport BERÄKNINGSMODELL Nordiska beräkningsmodellen för väg- och spårtrafik 1996 (SNV rapport 4653 och 4635) Ekvivalent ljudnivå dba riktvärde Fasadmarkörerna avser frifältskorrigerad ekvivalent ljudnivå REV # ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM BULLERBERÄKNING OMRÅDE/BYGGNAD FITTJA C / FORBONDEN 4 BESTÄLLARE KUNGSMONTAGE Tyréns AB Peter Myndes Backe Stockholm Tel Fax VY FRÅN NORDOST UPPDRAGSNUMMER RITAD AV HANDLÄGGARE GLN GLN DATUM GRANSKAT AV BEJ VÄG- OCH SPÅRTRAFIKBULLER SKALA NUMMER - AK02

26 FÖRKLARINGAR KÄLLDATA Se rapport BERÄKNINGSMODELL Nordiska beräkningsmodellen för väg- och spårtrafik 1996 (SNV rapport 4653 och 4635) Ekvivalent ljudnivå dba riktvärde Fasadmarkörerna avser frifältskorrigerad ekvivalent ljudnivå REV # ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM BULLERBERÄKNING OMRÅDE/BYGGNAD FITTJA C / FORBONDEN 4 BESTÄLLARE KUNGSMONTAGE Tyréns AB Peter Myndes Backe Stockholm Tel Fax VY FRÅN NORDVÄST UPPDRAGSNUMMER RITAD AV HANDLÄGGARE GLN GLN DATUM GRANSKAT AV BEJ VÄG- OCH SPÅRTRAFIKBULLER SKALA NUMMER - AK03

27 FÖRKLARINGAR KÄLLDATA Se rapport BERÄKNINGSMODELL Nordiska beräkningsmodellen för väg- och spårtrafik 1996 (SNV rapport 4653 och 4635) Ekvivalent ljudnivå dba riktvärde Fasadmarkörerna avser frifältskorrigerad ekvivalent ljudnivå REV # ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM BULLERBERÄKNING OMRÅDE/BYGGNAD FITTJA C / FORBONDEN 4 BESTÄLLARE KUNGSMONTAGE Tyréns AB Peter Myndes Backe Stockholm Tel Fax VY FRÅN SYDVÄST UPPDRAGSNUMMER RITAD AV HANDLÄGGARE GLN GLN DATUM GRANSKAT AV BEJ VÄG- OCH SPÅRTRAFIKBULLER SKALA NUMMER - AK04

28 FÖRKLARINGAR Fasadmarkörerna avser ekvivalent ljudnivå vid mest utsatta våningsplan. KÄLLDATA Se rapport BERÄKNINGSMODELL Nordiska beräkningsmodellen för väg- och spårtrafik 1996 (SNV rapport 4653 och 4635) Maximal ljudnivå i dba Fasadmarkörerna avser frifältskorrigerad ljudnivå REV # ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM BULLERBERÄKNING OMRÅDE/BYGGNAD FITTJA C / FORBONDEN 4 BESTÄLLARE KUNGSMONTAGE Tyréns AB Peter Myndes Backe Stockholm Tel Fax VY FRÅN SYDOST UPPDRAGSNUMMER RITAD AV HANDLÄGGARE GLN GLN DATUM GRANSKAT AV BEJ VÄG- OCH SPÅRTRAFIKBULLER SKALA NUMMER - AK05

29 FÖRKLARINGAR KÄLLDATA Se rapport BERÄKNINGSMODELL Nordiska beräkningsmodellen för väg- och spårtrafik 1996 (SNV rapport 4653 och 4635) Maximal ljudnivå i dba Fasadmarkörerna avser frifältskorrigerad ljudnivå REV # ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM BULLERBERÄKNING OMRÅDE/BYGGNAD FITTJA C / FORBONDEN 4 BESTÄLLARE KUNGSMONTAGE FASADÅTGÄRD 1 alt 2 FASADÅTGÄRD 1 alt 2 FASADÅTGÄRD 1 alt 2 Tyréns AB Peter Myndes Backe Stockholm Tel Fax VY FRÅN NORDOST UPPDRAGSNUMMER RITAD AV HANDLÄGGARE GLN GLN DATUM GRANSKAT AV BEJ VÄG- OCH SPÅRTRAFIKBULLER SKALA NUMMER - AK06

30 FÖRKLARINGAR KÄLLDATA Se rapport BERÄKNINGSMODELL Nordiska beräkningsmodellen för väg- och spårtrafik 1996 (SNV rapport 4653 och 4635) Maximal ljudnivå i dba Fasadmarkörerna avser frifältskorrigerad ljudnivå REV # ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM BULLERBERÄKNING OMRÅDE/BYGGNAD FITTJA C / FORBONDEN 4 BESTÄLLARE KUNGSMONTAGE FASADÅTGÄRD 1 alt 2 FASADÅTGÄRD 1 alt 2 FASADÅTGÄRD 1 alt 2 Tyréns AB Peter Myndes Backe Stockholm Tel Fax VY FRÅN NORDVÄST UPPDRAGSNUMMER RITAD AV HANDLÄGGARE GLN GLN DATUM GRANSKAT AV BEJ VÄG- OCH SPÅRTRAFIKBULLER SKALA NUMMER - AK07

31 FÖRKLARINGAR KÄLLDATA Se rapport BERÄKNINGSMODELL Nordiska beräkningsmodellen för väg- och spårtrafik 1996 (SNV rapport 4653 och 4635) Maximal ljudnivå i dba Fasadmarkörerna avser frifältskorrigerad ljudnivå REV # ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM BULLERBERÄKNING OMRÅDE/BYGGNAD FITTJA C / FORBONDEN 4 BESTÄLLARE KUNGSMONTAGE FASADÅTGÄRD 1 alt 2 FASADÅTGÄRD 1 alt 2 FASADÅTGÄRD 1 alt 2 Tyréns AB Peter Myndes Backe Stockholm Tel Fax VY FRÅN SYDVÄST UPPDRAGSNUMMER RITAD AV HANDLÄGGARE GLN GLN DATUM GRANSKAT AV BEJ VÄG- OCH SPÅRTRAFIKBULLER SKALA NUMMER - AK08

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning Rapport nummer: 2013-018 r01.2 Datum: rev 2013-03-06 Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning L:\2013\2013-018 MS Hammarby Smedby 1_146, BIV Stockholmshammaren AB\Rapporter\2013-018 r01.2.docx Sandbergska

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Boverket Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta

Läs mer

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibrationer från tågtrafiken. DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL RAPPORT Uppdrag: 260898, Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibration

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V PROJEKTGRUPP Anne Hallin Claes Halling Magnus Lindqvist Leif Åkerlöf Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB Länsstyrelsen i Stockholms län Stockholms stad, Miljöförvaltningen Åkerlöf

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 2015 04 21 Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 1. Varför har Boverket och Naturvårdsverket inte en gemensam vägledning? Eftersom vi på respektive myndighet jobbar utifrån olika lagstiftningar

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

Förstudie om flygbuller och 70 db L Amax vid uteplats Förord Innehåll

Förstudie om flygbuller och 70 db L Amax vid uteplats Förord Innehåll 1(23) Förstudie om flygbuller och 70 db L Amax vid uteplats Slutrapport 2009-04-23 Mats E. Nilsson, Gösta Bluhm, Birgitta Berglund Institutet för Miljömedicin, Karolinska institutet, Stockholm Anna Preis

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-11-13 KS 2013/0732 Kommunstyrelsen Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats Förslag till beslut Kalmar kommun

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA RAPPORT LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA SLUTRAPPORT Uppdrag: 256781, Lomma kommun - kontroll av ljudnivåer och efterklangstider på Titel på rapport: Tågbuller, Båtens

Läs mer

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA Rapport BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA RISKANALYS 2012-05-23 Uppdrag: 242534 Titel på rapport: Bromsregulatorn 4, Landskrona Status: Riskanalys Datum: 2012-05-23 Medverkande Beställare: Konsult: Uppdragsansvarig:

Läs mer

Sammanfattning. och Stockholms södra byggs längre betongtunnlar. Se kap 3.2. Några nyckeltal för Citybanan:

Sammanfattning. och Stockholms södra byggs längre betongtunnlar. Se kap 3.2. Några nyckeltal för Citybanan: Sammanfattning Bristen på spårkapacitet genom centrala Stockholm är ett hinder för att utveckla tågtrafiken i Stockholm-Mälardalsregionen. Banverket fick i december 2000 av regeringen uppdraget att planera

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT 2012-12-14 Uppdrag: 245455 Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl,

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå och antal flygbullerhändelser

Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå och antal flygbullerhändelser Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå och antal flygbullerhändelser Slutrapport från forskningsprogrammet MAXFLYG Mats E. Nilsson, Jenny Selander, Jesper Alvarsson,

Läs mer