Nr 4/1996. Arbetslös, Myter & Motbilder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 4/1996. Arbetslös, Myter & Motbilder"

Transkript

1 Nr 4/1996 Arbetslös, Myter & Motbilder Det finns en vrede Ledare: Arbetslöshetens ideologiska konsekvenser Arbetslös myter och motbilder Arbetslösheten inte de arbetslösas fel De allra fattigaste Den nyliberala visionen Socialminister Margot Wallström "Ljuset i den italienska narkotikatunneln" Krönika: Nu blir jag korvgubbe Narkotikaproblemet - en del i ett större samhällsproblem Malmöitisk vardag tvingade fram ett dagcenter för hemlösa Arbete och gemenskap rehabiliterar missbrukare på Basta Noterat Det finns en vrede Det finns en vrede och en aktivitet mot nedskärningar, försämringar och kränkningar av människors villkor. Den är konstruktiv och viktig för att finna alternativ till det som både av regeringen Bildt och regeringen Persson har beskrivits som "den enda vägen". Under tidernas gång har många sanningar slagits fast. Den vi lever med idag kan knappast göra anspråk på att vara sannare än någon annan. Resultatet av den förda politiken är att tilltron både till de politiska partierna och den ekonomiska politiken minskar. Företrädare för regeringen blir utbuade på möten när de levererar besked om nya nedskärningar för de sämst ställda. Klyftan mellan de som fattar besluten och de som berörs av dem ökar, om man inte tar protesterna på allvar och inser att "den enda vägen" är en återvändsgata. Och vi har kanske inte bara ett politikerförakt, utan i lika mån ett förakt från politiker mot folk att vänta. Människor som organiserar sig och kräver sin rätt kan inte viftas bort med att de är "kommunister". OECD slog i sin årliga rapport från juni i år bl a fast att hög arbetslöshet inte sänks med hjälp stor lönespridning, svag arbetsrätt och svaga fackföreningar. I det instämmer t o m Världsbanken, som annars brukar vara en pålitlig konservativ referens. Däremot, säger OECD, ökas de sociala skillnaderna på ett oacceptabelt sätt. Att återställa dem och ge en bättre balans blir dyrt och tar mycket lång tid - om det ens är möjligt. Inga nya arbetstillfällen av någon omfattning skapas heller av större lönespridning, dvs att godkänna låglöne- och lågstatusjobb. Den amerikanska ekonomen och nestorn John Kennet Galbright, nyligen på besök i Stockholm, hävdar att de politiska idéerna måste vara en motvikt till den kortsiktiga och kortsynta marknaden. Eftersom finansvärlden kännetecknas av mycket pengar och lite intelligens får inte de politiska ledarna abdikera och vika undan för "marknaden".

2 Samhällets sätt att ta hand om de svagaste är en temperaturmätare på tillståndet i riket. Vi är idag långt ifrån Per Albin Hanssons goda folkhem, som hade plats för alla. Klientrörelsens medlemmarna har aldrig omfattats av de flesta skydds- och trygghetssystem, eftersom dessa är kopplade till anställning och fackliga avtal. I de sammanhangen har klientrörelsen inte ens varit med i kön, medan vi i andra sammanhang alltid har hamnat sist. Arbetsmarknadsåtgärder och socialtjänst har varit våra skyddssystem. Idag skall dessa räcka för så många fler - de arbetslösa, de utförsäkrade - och återigen hamnar vi sist, också i den kön. Men det finns en kraft inom klientrörelsen. Den skapar rum och möjligheter också för dem som annars inte skulle få någon plats. Och den tar gärna plats bredvid den fackliga rörelsen i en gemensam manifestation, som i konferensen Arbetslös. Myter och motbilder. Vår vrede är lika stor och våra mål är desamma. Gemensamt kan vi finna vägar för att stoppa utslagningen av människor som kan och vill delta i värnandet av en gemensam offentlig sektor och rimliga villkor för samtliga medborgare. Sonja Wallbom RFHL Stockholm Konferensens inledningstalare Ledare Arbetslöshetens ideologiska konsekvenser Den ekonomiska politiken i Sverige har som högsta mål att bekämpa inflationen, prishöjningar på varor och tjänster. Målet har uppnåtts med råge. Sverige har idag ingen inflation. Och landets stats- och finansministrar är nöjda. Sverige uppfyller snart alla de krav som EU ställer för ett medlemskap i den europeiska valutaunionen, EMU. Regeringens framgångsrika kamp mot inflationen har emellertid en baksida. Idag går över en halv miljon människor arbetslösa som ett direkt resultat av den förda inflationsbekämpningen. För en socialdemokratisk regering är det bekymmersamt att allt fler tidigare medlemmar och sympatisörer vänder partiet ryggen. Och det är inte bara ett passivt avståndstagande, aktionsgrupper bildas, demonstrationer ordnas, protestlistor skrivs och fackföreningar drar in sitt ekonomiska stöd till socialdemokraterna. Alla dessa aktiviteter för ett solidariskt samhälle inger hopp och måste bli en bas för en folkrörelse mot det EMU-medlemskap som regeringen planerar för. I debatten om arbetslöshetens konsekvenser lyfts två aspekter fram. Den ena betonar arbetslöshetens enorma slöseri med pengar. Istället för att människor producerar nyttigheter som behövs betalas stora summor pengar ut i stöd

3 till arbetslösa som inget hellre vill än att just producera efterfrågade nyttigheter. Arbetslöshetsdebattens andra aspekt betonar sociala konsekvenser, isolering, utstängdhet, passivitet, mindervärdeskänslor, som ofta drabbar arbetslösa d v s arbetslöshetens konsekvenser för den mentala hälsan i landet. En tredje aspekt som det mer sällan talas om är den "ideologiska". Historiskt är det ett välkänt fenomen att jakten på syndabockar ökar i tider med hög arbetslöshet. Den arbetslöse, den fattige, missbrukaren, den psykiskt sköre, invandraren och till och med de unga som kollektiv betecknas som lata. Sådana idéer vinner ökad terräng i ett samhälle med en halv miljon arbetslösa. Arbetslösheten och den ekonomiska krisen fördelar sig inte rättvist. Stora grupper hotas aldrig. Tvärtom har välbesuttna under de senaste åren ökat sina inkomster med miljardbelopp, medan andra har sett sina och sina familjers liv slås i spillror av arbetslöshet och social nedrustning. Som om inte detta vore nog får de dessutom höra att deras situation är självförvållad. För att ideologiskt motivera omfördelningen av landets samlade förmögenhet från fattiga till rika skapas myter som legitimerar klassamhällets orättvisor. Överhetens senaste myt är att försöka få oss tro att ett medlemskap i den europeiska valutaunionen ska rädda oss från en katastrof. Absurditeten i detta är uppenbar. Idag bedriver regeringen Persson valutaunionens politik till punkt och pricka och resultatet ser vi varje dag i arbetslöshetssocialbidrags- och nedskärningstatistiken. Avslöja myterna och kräv en folkomröstning i EMU-frågan. Alec Carlberg förbundsordförande, RFHL Arbetslös Myter och Motbilder Den öppna arbetslösheten har i stort sett femfaldigats under 1990-talets första hälft, från drygt 1,5 procent 1990 till 8 procent Därtill kommer de som var sysselsatta i s k konjunkturberoende arbetsmarknadsåtgärder, t ex beredskapsarbete eller arbetsmarknadsutbildning. År 1996 uppgick de till Nästan en halv miljon arbetslösa sökte 1995 arbete genom arbetsförmedlingen. Tillgången på lediga platser är dock låg. År 1988 fanns det nästan lediga platser vid arbetsförmedlingen. Sex år senare hade antalet mer än halverats. Särskilt hårt har ungdomar under 24 år drabbats av arbetslösheten, medan de s k fyrtiotalisterna har klarat sig bäst. Av samtliga ungdomar mellan 16 och 24 år var nästan 17 procent arbetslösa 1994, att jämföra med en drygt 4-procentig arbetslöshet i åldersgruppen år ungdomar mellan 18 och 24 år var i november 1996 arbetslösa eller föremål för åtgärder. Det går dock inte att

4 komma till rätta med den höga arbetslösheten genom att göra försämringar i arbetsrätten eller genom att försämra de ekonomiska villkoren för redan fattiga. Arbetslösheten beror inte på att de arbetslösa är lata eller lever för gott på sin a- kassa. Arbetslösheten beror helt enkelt på att det inte finns några jobb på grund av den politik som förs. Det var i korthet det gemensamma budskap som på olika sätt och med olika utgångspunkter förmedlades på konferensen Arbetslös - myter och motbilder i december Konferensen var ett samarrangemang mellan klientrörelsen och de fackliga organisationerna i samarbete med bl a forskare inom området. Under vinjetten Arbetslös - Myter och motbilder refereras några av de deltagandes föreläsningar. Arbetslösheten inte de arbetslösas fel Det finns en mängd olika populära förklaringsmodeller - myter - till varför arbetslösheten inte går ner. En omhuldad sådan teori är att nuvarande trygghetssystem passiviserar de arbetslösa så att de inte gör sitt yttersta för att få jobb. Med ett sådant synsätt inriktas de politiska åtgärderna på att tvinga dem till ökad effektivitet i jobbsökandet, genom t ex sänkta nivåer i arbetslöshetesförsäkringen och en "bortre parentes" i a-kassan. Men sådana förändringar, eller förändringar i arbetsrätten skapar inga nya jobb. Det har professor Rune Åberg från Umeå universitet kunnat konstatera i ett forskningsprojekt där man har intervjuat över 3000 långtidsarbetslösa. Dessa saknar helt enkelt arbete för att det inte finns några arbeten att få, inte på grund av att de inte söker arbete tillräckligt effektivt. Han har i sin forskning inte kunnat finna några skillnader i motivationen att söka jobb mellan dem utan a- kassa eller med låg a-kassa och de som har en bättre ekonomisk situation. Ekonomiska incitament påverkat inte "sökeffektiviteten". Däremot är det väl känt att ekonomisk press skapar stora sociala och personliga problem för dem som drabbas. Han har inte heller i sin forskning kunnat bekräfta fördomen att de arbetslösa förblir arbetslösa för att de har för höga lönekrav eller att de har dåliga kvalifikationer. Hans slutsatser blir att den ekonomiska politiken måste få en annan inriktning. Det går inte att komma tillrätta med arbetslösheten genom att svälta ut de arbetslösa. Istället måste efterfrågan på varor och tjänster öka och människor våga börja konsumera igen. Han förespråkar en expansiv ekonomisk politik i stället för fortsatta besparingar som hårt drabbar redan fattiga människor. Priset för sänkt arbetslöshet är i ekonomiskt-politiska termer ökad inflation, något som alla nationer skyr som pesten. Sverige borde dock, med noll inflation - i princip nästan deflation - ha råd att betala det priset för att komma tillrätta med arbetslösheten och få fart på ekonomin. Sören Wibe, nationalekonom från Umeå och socialdemokratisk EU-parlamentariker, vidareutvecklade resonemangen om orsak till och nödvändiga åtgärder mot arbetslösheten. Han kunde identifiera en rad konkreta

5 politiska misstag de senaste tio åren som har lett fram till dagens arbetsmarknadssituation. Det började redan 1985 med att kapitalregleringarna i tysthet slopades, vilket ledde till en extrem ekonomisk expansion, byggd på lånade pengar. Några år därefter avskaffades valutaregleringen och därefter genomfördes "århundradets skattereform". Genom bl a kraftiga skattelättnader för högavlönade skulle en rad dynamiska effekter inträffa. Som bekant uteblev dock dessa. Ett annat missgrepp var knytningen av kronan till ECU:n, för att hålla tillbaka lönekraven och disciplinera löntagarna. Till detta skall den internationella konjunkturnedgången och de rådande nyliberala tankegångarna läggas. För att lösa arbetslösheten brukar i princip två vägar anvisas. Den ena är företagarvägen, vilket går ut på att underlätta för arbetsgivarna att anställa folk. I det ligger bl a ökad lönespridning. Låga löner generellt fungerar nämligen inte, då några måste ha råd att konsumera de varor som produceras. Den andra vägen är väl känd, nämligen försämringar i arbetsrätten för att göra arbetskraften mer flexibel. Låglönepolitiken måste dock vara mycket långtgående för att vara effektiv, som t ex i England och USA där man idag har löner på motsvarande 20 kronor i timmen, löner som naturligtvis ingen kan leva på. I USA har 60 procent av befolkningen fått sänkta inkomster de senaste 15 åren, medan 5 procent av de allra rikaste har fått en ökning med USD! Samma ut veckling kan vi också bevittna i Sverige. Medan de sämst ställda får fortsatt försämringar har den absoluta toppen fått kraftiga inkomstökningar. Sören Wibes - och många andra progressiva nationalekonomers - recept för att komma tillrätta med arbetslösheten är i stället att få fart på efterfrågan. Bara om folk vågar börja konsumerar igen kan vi få fart på produktionen. Inflationsbekämpningsmålet måste mjukas upp och Sverige måste säga nej till EMU. De främsta skälet till att inte gå med i EMU är de mycket stränga inflationskraven och att statsbudgeten inte får användas till att stimulera efterfrågan. Det handlar inte bara om att konvergenskraven skall uppfyllas utan också den "stabilitetspakt" som kommer att gälla, med mycket höga böter för den som bryter mot överenskommelserna inom EMU. Hur kan då efterfrågan ökas? Först och främst måste staten agera aktivt. Besparingspolitiken måste upphöra och befolkningen utsättas för en trygghetsschock: bara om människor vågar lita på att de kommer att få en pension att leva på och rimlig ersättning vid sjukdom och arbetslöshet kommer de att spara mindre och konsumera mera. Ekonomiskt otrygga människor vågar däremot inte satsa. Därutöver måste konkurrensen minska. Den politik som har förts de senaste åren med ökad konkurrens inom den offentliga sektorn har inte ökat välståndet. Tvärtom. Det finns en optimal gräns som inte kan överskridas utan allvarliga konsekvenser. Sören Wibe exemplifierade med hastighetsbegränsningar. Det går bara att sänka hastigheten så länge som trafiken går för fort. Fortsätter man däremot att

6 sänka hastigheten också när trafiken går långsamt kommer den så småningom att stanna helt och åtgärden blir helt utan effekt, och t o m kontraproduktiv. Det finns inga belägg för att reglerade marknader, som t ex post och telefon, skulle vara mindre effektiva än oreglerade. Avregleringen av taxi är ett exempel på misslyckande. Den enda "vinsten" av det var att chaufförerna fick sänkta löner. En någorlunda skyddad ekonomi ger däremot möjlighet till en viss buffert, så att verksamhet kan upprätthållas, som utan att vara lönsam har en viktig social dimension. Rätten till väl fungerande allmänna kommunikationer skall t ex inte bara gälla affärsresenärer mellan Stockholm och Göteborg utan också omfatta "olönsamma" människor i glesbygd. På samma sätt är det rimligt att det kostar lika mycket att skicka ett brev mellan Haparanda och Ystad som mellan två stadsdelar i Stockholm. Därför måste Konkurrensverket skrotas och reglerade monopolverksamheter tillåtas inom vissa sektorer, som t ex post, tele och kommunikationer samtidigt som den offentliga sektorn rustas upp. Sören Wibe slutade med att övertygande argumentera mot en svensk anslutning till EMU, främst för att vi därigenom skulle avhända oss möjligheterna att med statsbudgeten komma tillrätta med den efterfrågekris vi är inne i. Genom sin avvikande inställning till EMU-projektet känner han sig som "en ateist på ett bibelstudiemöte" i Europaparlamentet, där hans kollegor i gemen är mycket trosvissa i den frågan. Annika Mansnérus De allra fattigaste De allra fattigaste är de som står utanför alla trygghetssystem och därför är hänvisade till socialbidrag för sin försörjning. Det har de senaste åren skett en kraftig ökning av de som är beroende av samhällets yttersta skydd mot fattigdom - socialbidrag - samtidigt som kommunernas kostnader för socialbidrag har skjutit i höjden. Enligt Tapio Salonen, socialbidragsforskare vid Lunds Universitet finns det egentligt bara en socialförsäkring som är generell och omfattar alla, och det är folkpensionen. "Biljetten" för att få tillgång till övriga delar av systemet är lönearbete, vilket innebär att allt fler i allt snabbare takt hamnar utanför flera arenor samtidigt. Ungefär en fjärdedel av samtliga arbetslösa är inte kvalificerade för KAS. Så har det varit sedan mitten av 1980-talet, men med den skillnaden att det då, med en arbetslöshet på ett par procent, rörde kanske personer, medan det idag är fråga om så många som personer. Idag kostar socialbidragen knappt 11 miljarder kronor, vilket är en fördubbling från Det är främst ungdomar, flyktingar och ensamma föräldrar som är beroende av socialbidrag, dvs grupper som har drabbats särskilt hårt av arbetslösheten. Av samtliga ungdomar som föddes de som alltså skulle ut i arbetslivet i massarbetslöshetens år

7 hade en tredjedel uppburit socialbidrag samtliga år fram till 1995, dvs då de fyllde 21 år. Långvarigt socialbidragsberoende är ett nytt fenomen. Tidigare kunde människor under kortare perioder i sitt liv behöva socialbidrag, men de kom snabbt ut ur systemet igen. Sverige står enligt Tapio Salonen idag inför ett vägval. Långvarigt utanförskap får allvarlig effekter på människor. Därför är det viktigt att restaurera de vittrande socialförsäkringarna och också låta dem som har lönearbetat få tillgång till dem. Annars är det stor risk för fortsatt utslagning och marginalisering av svaga grupper. Kvinnorna har alltid utgjort en stor andel av de fattiga i samhället. Enligt Evy Gunnarsson, forskare vid Socialhögskolan i Stockholm är det därför inte korrekt att tala om "feminisering" av fattigdomen som ett nytt fenomen. Kvinnor har alltid tillhört de fattigaste i samhället. Medan det på 1910-talet främst var pigor, änkor och gamla som var i behov av fattigvård utgörs de fattiga idag till största del av unga kvinnor, ensamma mammor och äldre kvinnor. Man kan schematiskt tala om tre försörjningskällor, nämligen familjen, staten och arbetsmarknaden. Köns- och klasstillhörighet samt ålder avgör hur de olika systemen utnyttjas. Kvinnors relativt större fattigdom beror bl a på att kvinnor i större utsträckning löser arbetsmiljö- och arbetsmarknadsproblem själv. De väljer t ex i större utsträckning än män deltid eller förtida uttag på pension vid arbetsbrist eller om de får problem på arbetsplatsen. Det bidrar i sin tur till att de får för låg pension för att kunna leva på den, vilket i förlängningen bäddar för socialbidragsberoende. Vem är då en "värdig" socialbidragstagare? Evy Gunnarsson kunde visa att det är ett samspel mellan moral, resurser och marknad. Den "värdige" socialbidragstagaren är den som vill arbeta (god moral), men som inte kan (bristande resurser) och heller inte får något arbete (det finns inga arbeten på marknaden). Den som däremot är kapabel att arbeta, men inte vill och därför inte får något arbete är "ovärdig" bidragstagare medan den som varken vill eller kan arbeta och därför inte får något arbete karaktäriserades som en välanpassad klient som väl känns igen i socialtjänsten. Annika Mansnérus Den nyliberala visionen I hela världen växer skillnaderna mellan fattiga och rika. Det innebär både vidgade klyftor mellan rika och fattiga länder och mellan människor och befolkningsgrupper. Också Sverige är med i denna utveckling. Eliten blir alltmer brutalt elitistisk i hela världen. Enligt Stefan de Vylder, nationalekonom, är den nyliberala visionen global. Visionen är inte heller bara ekonomisk, utan i minst lika stor utsträckning politisk och social. I korthet går den ut på att kollektiva organisationer, såsom fackföreningar, skall "avväpnas" och göras betydelselösa, medan det

8 personliga och individuella betonas. Individen skall agera som konsument på en marknad, där så gott som alla tjänster är privatiserade och där det finns så få störningar som möjligt i form av regleringar och statlig styrning. Ingenting skall finnas emellan individen och staten som stör individens val och agerande på marknaden. Politisk, social och ekonomisk fundamentalism Det nyliberala samhället är extremt marknadsorienterat. Så lite som möjligt får störa balansen mellan utbud och efterfrågan på marknaden. Medborgarna sluter sig i det samhället på sin höjd samman i grannföreningar och scoutklubbar men definitivt inte i fackliga och andra intressepolitiska föreningar eftersom det stör marknaden. Hyllningen till det "civila samhället" och individen innebär att familjen förutsätts svara för allt mer av vård och omsorg. Genom att förhärliga det civila samhället och individens ansvar kan man montera ner kollektiva välfärdssystem som har byggts upp av flera generationer. Enligt Stefan de Vylder kan nyliberalismen ses som ett uttryck för politisk, ekonomisk och social fundamentalism. Men den nyliberala visionen är inte bara nationell, den är i allra högsta grad global. När Berlinmuren revs och östblocket bröt samman "tog historien slut", som en amerikansk statsvetare uttryckte det - marknadsekonomin hade "vunnit". Det nyliberala projektet kunde ohotat föras vidare, med flera viktiga och mäktiga påskyndare. Den nya världshandelsorganisationen WTO (tidigare GATT) är en sådan allt viktigare aktör vad gäller liberalisering av världshandeln. Nu handlar det inte längre bara om varor utan också i allt större utsträckning om tjänster - banker och försäkringsbolag, i förlängningen också sociala tjänster som vård och omsorg - som i ökad utsträckning skall omfattas av frihandeln, och utsättas för konkurrens på världsmarknaden. Såväl Världsbanken och Internationella Valutafonden, IMF, är med och driver på utvecklingen med stöd av världens rika länder. Blixtsnabba kapitalrörelser Men det nya i det som nu pågår är inte i första hand en ökad handel. Utrikeshandelns andel av de rika ländernas BNP är ungefär lika stor i dag som för hundra år sedan. Det nya är bl.a. liberaliseringen av kapitalrörelserna över hela världen. Med elektronikens hjälp förflyttar sig kapitalet med blixtsnabba transaktioner dit där de kan förränta sig bäst, oberoende av människors liv och levnadsvillkor. Denna utveckling är en bidragande orsak till dagens växande klyftor mellan fattiga och rika. Nästan samtliga kapitaltransaktioner som sker idag är av spekulativ natur, oberoende av varuhandeln. I land efter land har de fria kapitalrörelserna "tvingat fram" sänkningar av beskattningen av kapital, eftersom kapitalägarna alltid hotar med att flytta kapitalet till länder med lägre kapitalskatter. I stället vältras skattebördan över på sådant som inte är lika lätt att flytta, nämligen arbetsinkomster och fastigheter. Där har skattetrycket i stället successivt ökat. Utvecklingen har inneburit en gigantisk

9 maktsförskjutning från de fattiga, som inte har något kapital att förflytta, till de rika som kan hota med att flytta sitt kapital. Finansmarknaderna har i dag fått en enorm makt över olika länders ekonomier. Genom att tolka politiska händelser i respektive land betygsätts regeringarna enligt några få, enkla, konservativa tumregler. Minskade statsutgifter är alltid bra. Sänkta skatter för höginkomsttagare är bra. Sänkta nivåer i socialförsäkringarna premieras t.ex. av marknaden, medan däremot minskad arbetslös paradoxalt nog skapar oro på finansmarknaderna, eftersom minskad arbetslöshet förutsätts driva upp inflationen och utlösa räntehöjningar, något som marknaden avskyr. Marknaden förstår heller inte att skilja ut offentliga utgifter som utgör långsiktiga investeringar för framtiden, som t ex forskning och utbildning. Också sådana satsningar "bestraffas" av marknaden. Stefan de Vylder är dock tveksam till stabiliteten i det nyliberala systemet, men oroar sig för de politiska krafter som idag mobiliserar motstånd, och som fiskar i grumliga vatten. Medan en liknande utveckling för drygt 100 år sedan - dvs. en extrem liberalisering av väldshandeln, och av kapitalrörelserna - möttes av nybildade fackliga och politiskt radikala rörelser som tog strid mot utslagning och för social rättvisa är det idag snarast högerextrema rörelser som vinner mark. Nu som på 20- och 30-talet utnyttjas människors oro och vilsenhet genom att "utlänningar" görs till syndabockar och nationalismen okritiskt hyllas. Utvecklingen är likartad i USA, Europa, Ryssland. Namn som Pat Buchanan i USA, Le Pen i Frankrike och Zhirinovsky i Ryssland kan stå som symboler. de Vylders recept för att komma tillrätta med arbetslösheten överensstämmer med andra progressiva nationalekonomer: få igång konsumtionen och investeringarna genom att stimulera efterfrågan. Arbetslösheten beror varken på arbetsrätten eller att människor är lata, det är bara nyliberal propaganda. Nej, grundorsaken är dels massavskedandena inom den offentliga sektorn, dels det faktum att hemmamarknaden nästan kollapsat inom viktiga branscher, såsom byggnads, och över huvud taget inom den del av tillverkningsindustrin som producerar för den inhemska marknaden. Efterfrågekrisen gäller även stora delar av tjänstesektorn; att frisörer, taxichaufförer, affärsidkare, konsultföretag m.m. måste slå igen beror i första hand på att de saknar kunder, att människorna inte har råd att konsumera. Därför måste det bli slut på den sociala nedrustningen och de offentliga besparingarna samtidigt som vi börjar projektera det samhälle som vi vill se våra barn växa upp i: ett anständigt samhälle med små klassklyftor, god omvårdnad och en god fysisk miljö. Det finns nämligen ingen motsättning mellan jämn inkomstfördelning och positiv tillväxt eller mellan ett sunt samhälle och en god ekonomi. Tvärtom. Ett gott och anständigt samhälle stimulerar den ekonomiska tillväxten. Annika Mansnérus

10 Socialminister Margot Wallström: "Ljuset i den italienska narkotikatunneln" I slutet på oktober samlades för andra året i rad "Rainbow - International movement against drugs" på det italienska missbrukskooperativet San Patrignano utanför Rimini i Italien. Rainbow-rörelsen vänder sig företrädesvis till klientorganisationer som bedriver rehabilitering av narkotikamissbrukare. På det första mötet närvarade västvärldens alla stora rehabiliteringsrörelser som San Patrignano, Patriarche-rörelsen, Delancey street i USA, Vitanova i Kanada m fl. Från Sverige ingick Basta Arbetskooperativ i organisationskommittéen. Numera finns också Rainbow-Sweden där grundarna är Basta och Johanneshovs länkarna som driver kollektivet Roo gård och härbärget Krinolinen i Stockholmstrakten. Sammantaget var Sverige väl representerat på konferensen. Förutom Rainbow- Sweden fanns Hassela, Smålandsgårdar, behandlingshemmet Iris och European Cities Against Drugs, ECAD, på plats. Nej till legalisering av droger Rainbows ideologiska bas är ett; Nej till legalisering av droger och för en humanistisk rehabilitering av missbrukare på frivillig grund. Rainbowkonferensen fokuserades på de nya ungdomsdrogerna, speciellt då ecstacy, och legaliseringsrörelsens framgångar i Europa. I Italien sker en omsvängning av narkotikapolitiken i det tysta. Alltfler storstäder håller de facto på att acceptera en legalisering av cannabis och även en större tolerans mot bruket av heroin kan skönjas. En konsekvens av detta är att stora och liberala metadonprogram åter växer fram. Omsvängningen hänger samman med narkotikaproblemets enorma omfattning och att det nu är den politiska vänstern som för första gången har regeringsmakten i Italien. Den nya italienska narkotikapolitiken oroar de italienska arrangörerna av Rainbowkonferensen. San Patrignano är i viss mån isolerade i den italienska narkotikadebatten när nu inte högern längre sitter vid makten. Och man lider dessutom fortfarande av förlusten av sin karismatiske ledare Vincenzo Muccioli, som dog förra hösten. Antalet boende på San Patrignano har minskat med fem hundra personer efter Mucciolis död. Många tog hans död som en förevändning för att lämna det drogfria livet. Ytterligare ett bekymmer är den liberala metadonförskrivningen som gör att färre missbrukare känner sig motiverade att gå in i drogfria program. "Små problem, stora framgångar" Till konferensen inbjöd man en rad italienska ministrar men ingen antog inbjudan. Det var därför med glädje San Patrignano mottog den svenska socialministern Margot Wallström. Hennes tal var ett optimistiskt svenskt

11 "ministertal", problemen är små och framgångarna stora. Hon poängterade att den svenska politiken syftar till att minska utbudet av narkotika genom polisära insatser samtidigt som efterfrågan ska minskas genom förebyggande arbete. Missbrukare ska få vård och behandling och den övergripande målsättningen är ett "Narkotikafritt samhälle". Talet mottogs väl av den italienska publiken som fick höra just det som den skulle ha önskat att italienska regeringspolitiker sa. San Patrignanos nuvarande ledare, sonen till Vincenzo Mucciaoli, Andrea uttryckte sin tacksamhet över den svenska socialministerns närvaro genom att likna Margot Wallström vid ljuset i en mörk italienska narkotikatunnel. Ur San Patrignanos synvinkel var det en extra poäng att Margot Wallström är socialdemokrat d v s partikamrat med de vänsterdemokrater som dominerar den Italienska regeringen. Alec Carlberg Krönika Nu blir jag korvgubbe Efter två års rehabilitering med drogfrihet är det dags att pröva vingarna. Ut i samhället och etablera sig, skaffa jobb och ha tid för den käresta som har väntat. Det kommer inte att bli lätt. Det är jag medveten om. Snart femtio och med trettio års brokigheter bakom sig är man kanske inte den som arbetsgivarna står i kö efter, även om man kan snickra. Men optimist är jag, det ska fungera. Det börjar bra. Den kommunala beredskapsbyrån ger mig snickarjobb i sex månader. Vi är femton stycken som iordningställer ett miljölabb. Jag biter ihop, frestelserna är stora. Gott om droger är det och halva gänget har svårt att låta spriten vara och hålla sig på arbetsplatsen. Alla, inklusive basarna fifflar. Snart har alla fått hållhakar på varandra och myglet blir bara värre och värre. Beredskapsbyråns sex månader tar slut, jag har klarat det och är fortfarande drogfri. Nu är det dags att besöka arbetsförmedlingen. Undrar vad den har förberett? Ingenting. Nu börjar ett dribblande med nya besökstider, nya tjänstemän, veckorna går och ingenting händer. Slutligen är arbetsförmedlingen klar över att det är AMI som ska bli min räddning. Nya tider bokas med nya tjänstemän. Väl på AMI vet man först inte vem jag är! Men jag är hitskickad säger jag. Slutligen dyker mitt namn upp på en dataskärm. Nya datum bokas in. När jag sen anländer på avtalad tid säger "min" tjänsteman att hon måste gå hon har ett besök. Ilsket undrar jag om inte jag är hennes besök. Inget svar innan hon glider iväg. Ny tid bokas. Då ställs frågan om jag har KAS, nähä säger jag. Men då ska du inte vara här! Mitt samarbete med AMI är till ända efter fem besök som ingendera varat mer än två, tre minuter. Nu är jag tillbaka på arbetsförmedlingen som uppmanar mig

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN 5 HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN EN RAPPORT OM VÄLFÄRD, SKATTER & FRAMTIDSTRO RAPPORTFÖRFATTARE: DANY KESSEL, DANIEL JOHANSSON & DANIEL SUHONEN Katalys - Institut för facklig idéutveckling No:5 Hälften

Läs mer

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Jobbkongressen 2009 Häfte A Jobben först En ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Partistyrelsens utlåtanden och motioner som

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara!

Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara! Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara! Handledning för VSF:s kampanj för avgiftsfria studier, våren 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning (s. 1) 2. Politisk och ideologisk analys (s. 2-5) 2.1.

Läs mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer #56 4 Direkt Aktion ges ut av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska Ungdomsförbundets

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD fördomar form framtid reflektioner Om KOOPErATiOn från unga POliTiKEr OcH KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD TITELSIDA FÖRDOMAR, FORM OCH FRAMTID Reflektioner om kooperation från unga politiker

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

Dokumentation. Innehåll

Dokumentation. Innehåll Dokumentation Dokumentation från seminariet "Den svenska välfärdsmodellens uppgång och fall?" som arrangerades av Centralförbundet för socialt arbete (CSA) fredagen den 13 september 2013. Text skriven

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Vad är socialdemokrati?

Vad är socialdemokrati? Vad är socialdemokrati? En bok om idéer och utmaningar Ingvar Carlsson ordförande i Sveriges socialdemokratiska arbetareparti och statsminister 1986-1996. Anne-Marie Lindgren utredningschef i Arbetarrörelsens

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Frivillighet och entreprenörskap

Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Rickard Wendel FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2001 GRAFISK FORM: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET L&R AB, STOCKHOLM TRYCK: ELANDERS GOTAB,

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

MIKROFINANS OCH FÖRETAGANDE BLAND UTSATTA GRUPPER I REGION SKÅNE FÖRSTUDIE 2011-10-07 ESTER. Av Sofia Altafi, Karl Wennberg och Maria Borelius

MIKROFINANS OCH FÖRETAGANDE BLAND UTSATTA GRUPPER I REGION SKÅNE FÖRSTUDIE 2011-10-07 ESTER. Av Sofia Altafi, Karl Wennberg och Maria Borelius MIKROFINANS OCH FÖRETAGANDE BLAND UTSATTA GRUPPER I REGION SKÅNE FÖRSTUDIE 2011-10-07 ESTER Av Sofia Altafi, Karl Wennberg och Maria Borelius Mikrofinans och företagande bland utsatta grupper i Region

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

I den här texten presenteras den ideologiska grunden och den politiska planen för Liberala partiet. Vi är ett nytt parti som vill försöka åstadkomma

I den här texten presenteras den ideologiska grunden och den politiska planen för Liberala partiet. Vi är ett nytt parti som vill försöka åstadkomma I den här texten presenteras den ideologiska grunden och den politiska planen för Liberala partiet. Vi är ett nytt parti som vill försöka åstadkomma stora förändringar, inte bara i förd politik, utan även

Läs mer

JAK Boken. om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse

JAK Boken. om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse JAK Boken om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse 1 Digitaltryck: AHL ORIGINAHL, Skinnskatteberg 2009 Andra upplagans första tryckning ISBN 91-631-8310-2 ISBN 978-91-631-8310-2 2 Innehåll Förord...

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 77 oktober 2002 pris 20 kr

utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 77 oktober 2002 pris 20 kr utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 77 oktober 2002 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 77 oktober 2002 1 Bild: ROBERT NYBERG KRITISKA EU-FAKTA Nummer 77 Oktober 2002 Kritiska EU-fakta ges ut av Folkrörelsen

Läs mer