Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Alexander Blom & Joakim Lundin. Ungdomsarbetslöshet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Alexander Blom & Joakim Lundin. Ungdomsarbetslöshet"

Transkript

1 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Alexander Blom & Joakim Lundin Ungdomsarbetslöshet - Den sociala, ekonomiska och psykiska påföljden av arbetslöshet Youth unemployment - The social, economical and psychological aspects of unemployment Arbetsvetenskap C-uppsats Termin/datum: V Handledare: Jennifer Hobbins & Tuula Bergqvist Examinator: Jan CH Karlsson Karlstads universitet Karlstad Tfn Fax

2 Sammanfattning Uppsatsen behandlar ämnet ungdomsarbetslöshet. Syftet har varit att undersöka hur arbetslösheten har påverkat ungdomar. Studien är inriktad på de sociala och ekonomiska aspekterna, men även den eventuella skamkänslan som kan uppstå vid arbetslöshet. Frågeställningarna vi har valt att ställa är följande: Vad ger arbetet individen förutom ekonomisk ersättning? Finns det någon eventuell skamkänsla i att vara arbetslös? Vilken avsaknad är störst vid arbetslöshet, den sociala eller ekonomiska? Vi har utgått från befintliga teorier och modeller som menar på att individen upplever och hanterar arbetslösheten på ett visst sätt. Den teoretiska utgångspunkten har legat till grund för att besvara våra frågeställningar. Resultatet visade att arbetat gav individen betydligt mer än ekonomisk ersättning. Det fanns en skamkänsla i att vara arbetslös och den tog sig i uttryck på flera sätt. Det intressanta var att respondenterna hade valt att antingen avskärma sig helt från omvärlden eller bytt umgängeskrets sedan de blev arbetslösa. Vidare framgick det att det både fanns en avsaknad av det sociala och ekonomiska vid förlusten av ett arbete, där den sociala avsaknaden var störst. Förklaringen var att den ekonomiska förlusten var något individen över tid kunde vänja sig vid. Den sociala aspekten kunde dock inte individen klara sig utan.

3 Förord Vi vill först å främst tacka våra respondenter, som med deras öppenhet underlättat för studien. Vi vill även tacka CoffeHouse by George för deras vänliga bemötande i samband med intervjutillfällena. Slutligen vill vi tacka vår handledare Tuula Bergqvist, som bidragit med både idéer och material till studien. Karlstad 2010 Joakim Lundin Alexander Blom

4 Innehållsförteckning Sammanfattning Förord Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Forskningsproblematik Frågeställningar Upplägg/disposition Bakgrundsfakta Sveriges sociala skyddsnät Teoretisk referensram Teoretisk utgångspunkt Bakgrund till deprivationsteorin Jahodas deprivationsteori Kritisk granskning av deprivationsteorin Bakgrund till ekonomi-skam modellen Ekonomi och skam Grunden till skamgörande erfarenheter Ekonomisk påfrestning Hypotes för ekonomi-skam modellen Grad av skamgörande erfarenheter Metod Val av metod Urval Etiska överväganden Genomförande Bearbetning av data Validitet och reliabilitet Analys och resultat... 21

5 4.1. Deprivationsteorins 5 latenta funktioner Tidsstruktur Interaktioner utanför hemmet Kollektiva mål Status och identitet Regelbunden aktivitet Skamerfarenheter Ekonomisk- och social förlust Slutsats av frågeställningar Diskussion Studiens genomförande Avslutning Referenslista Intervjuguide

6 1. Inledning Finanskrisen har slagit hårt mot arbetsmarknaden, och vår 3-åriga utbildning lider mot sitt slut. Ämnesvalet av arbetslöshet kändes därför väldigt aktuellt. Sverige har gått från att vara ett föregångsland i Europa med låg ungdomsarbetslöshet till att ha bland de högsta nivåerna för ungdomar upp till 24 år. Den ekonomiska krisen i början av 1990-talet slog hårt på hela arbetsmarknaden, men ungdomsgruppen drabbades extra hårt med kraftigt stigande arbetslöshetssiffror. Efter 1997 började ungdomsarbetslösheten i Sverige minska men har sedan 2005 ständigt ökat (Internet 1). I sin översikt visar Skedinger (2008) att en strikt arbetsrätt (som LAS) är en faktor som enligt såväl teori som empiri missgynnar yngre på arbetsmarknaden till förmån för äldre. Anledningen är att skyddet mot uppsägningar som gynnar de anställda (äldre) gör det dyrare att anställa vilket drabbar de som är på väg inpå arbetsmarknaden (yngre). Speciellt allvarligt kan detta vara för dem som saknar referenser eftersom anställningsskydd riskerar att öka kostnaden för att anställa fel person. Noterbart är också att anställningsskyddet riskerar att bli ett större problem om minimilönerna är högre eftersom lägre lönerna annars kan kompensera för de extra kostnader som ges av anställningsskyddet (Nordström, Skans, Oskar, Studier i finanspolitik 2009/6:12). Skedinger (2008) tar upp problematiken som vi är oroliga över. De unga har både svårt att få anställning och är även de som får lämna företagen först. 1.1 Syfte Syftet med undersökningen är att se hur ungdomar påverkas av att bli arbetslösa. Vi vill öka vår kunskap om arbetslöshet samt hur den påverkar den enskilda individen. I synnerhet hur individer hanterar sin vardag och hur de upplever sin situation som arbetslös. Studien kommer behandla flera områden kring arbetslöshet. Bland annat hur den ekonomiska och sociala situationen kan påverkas. Vi vill även undersöka om den arbetslösa situationen kan framkalla eventuella skamkänslor. 1.2 Forskningsproblematik Forskningsproblematiken kring arbetslöshet är att de flesta studier och teorier som tagits fram bygger på att man tidigare haft ett arbete. De modeller vi använder oss utav i vår studie utgår helt ifrån att man tidigare haft ett arbete, och vilken betydelse arbetet har för individen. Många ungdomar har tidigare aldrig haft ett arbete vilket gör att de antagligen inte har det behov som exempelvis våra teorier beskriver. Det är även svårt att applicera teorier och 5

7 modeller från ett land till ett annat, då sociala och kulturella skillnader länderna emellan kan variera. 1.3 Frågeställningar Vad ger arbetet individen förutom ekonomisk ersättning? Vi vill undersöka om arbetet ger individen mer än en ekonomisk ersättning. Utgångspunkten kommer vara en teori som menar på att arbete skapar fem latenta funktioner som är svåra att upprätthålla i arbetslöshet (Jahoda 1982). Vi vill undersöka hur stort behovet av dessa latenta funktioner är för dagens ungdomar. Ett arbete bidrar enligt teorin till tidsstruktur, interaktioner utanför hemmet, kollektiva mål, status och identitet och regelbundna aktiviteter (Jahoda 1982). Teorin kallas för Jahodas deprivationsteori. Ordet deprivation betyder beröva eller frånta, vilket gör att avsaknad av ett arbete undanhåller stimulering som är väsentlig för en människas utveckling, välbefinnande och funktionsförmåga. Finns det någon eventuell skamkänsla i att vara arbetslös? Vi vill undersöka om arbetslösheten framkallar skamkänslor och på vilket sätt de kan ta sig i uttryck. Utgångspunkten kommer att vara ekonomi-skam modellen (Jönsson & Starrin 2000). I ekonomi-skam modellens studie kom man fram till att individen känner sig betydligt mer plågad av arbetslösheten ju mer skamgörande erfarenheter personen varit utsatt för. Vi vill undersöka hur stor påverkan omgivningen har för individens känsla i att vara arbetslös. Till vår hjälp kommer vi använda oss av modellens frågor kring skam, samt Scheffs (1990) förklaring till skamkänslans påverkan för individen. Vilken avsaknad är störst vid arbetslöshet, den sociala eller ekonomiska? Vi vill ta reda på vad individen saknar mest från att arbeta. Med tanke på det sociala skyddsnät som finns i Sverige (Internet 2-6) vill vi se hur viktig den ekonomiska ersättningen är i jämförelse med den sociala aspekten i arbetslöshet. 1.4 Upplägg/disposition Vår uppsats kommer att börja med en förklaring av vilka teorier och modeller vi har valt att använda oss av. Vårt teoriavsnitt innehåller grunden till frågeställningarna. I metodavsnittet redogör vi för vårt tillvägagångssätt för arbetet och insamlandet av det empiriska materialet. Vi har valt att först analysera resultatet och därefter redovisa det empiriska materialet som analysen grundat sig i. Slutligen avslutas arbetet med en diskussion, som berör det vi kommit fram till och idéer som växt fram under arbetets gång. 6

8 2. Bakgrundsfakta 2.1 Sveriges sociala skyddsnät Sverige är ett av de länderna i Europa som satsar mest pengar på det sociala skyddsnätet. År 2008 satsade regeringen 29,4% av BNP på att upprätthålla ett bra socialt skydd för sina invånare. Detta kan jämföras med exempelvis Estland, som bara satsade 12,5 % av BNP (Internet 3). Några övergripande mål för arbetsmarknadspolitiken i dagens Sverige, är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad, öka sysselsättningen och minska utanförskapet. Politikområdet arbetsmarknad omfattar bland annat ersättning vid arbetslöshet, såsom arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. Utgångspunkten för regeringens politik är att stärka arbetslinjen. Alla som vill och kan arbeta ska också ha möjlighet att göra det utifrån sina egna förutsättningar (Internet 4). Vid arbetslöshet finns ett antal olika bidrag att erhålla för att klara av sitt ekonomiska leverne. Vi har valt att kort ta upp de vanligaste ersättningsmöjligheterna vid arbetslöshet. A-kassa A-kassa, eller arbetslöshetskassa, är i Sverige en ekonomisk förening. De flesta svenska A- kassorna är knutna till fackliga organisationer. Dock behöver man inte vara medlem i en sådan, för att vara med i A-kassan. A-kassans huvudsakliga uppgift är att betala ut arbetslöshetsersättning enligt ALF, lag om arbetslöshetsförsäkring. Den ersättningssumma som betalas ut beror helt och hållet på vilken lön man tidigare haft innan arbetslösheten. Beloppet betalas ut som en dagpenning och kan högst uppgå till 80 procent av den tidigare inkomsten. Maxbeloppet som betalas ut är 680 kronor per dag (Internet 2). Aktivitetsstöd Aktivitetsstöd är en sammanfattande benämning på ersättningen som lämnas till de som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. I ett arbetsmarknadspolitiskt program ingår bland annat; jobb- och utvecklingsgaranti, jobbgaranti för ungdomar, arbetspraktik, prova-på platser och arbetsmarknadsutbildning. Aktivitetsstödet beräknas på ersättningen från a-kassan, och aktivitetsstödet ersätter den summa som inkasseras från A-kassan. Dock kan aktivitetsstöd även utbetalas till de som inte uppfyller villkoren för ersättning från a-kassa (Internet 5). Socialbidrag Om ekonomiska problem infinner sig och individen inte kan klara av sitt leverne, kan han/hon vända sig till en socialsekreterare. Det är en socialsekreterare som avgör om personen i fråga har rätten att få socialbidrag. Ett socialbidrag ges ut om man inte har egna pengar att leva för. Pengarna som betalas ut, ska gå till att betala hyra, plus ungefär tre till fyra tusen kronor till mat och nöjen. För att vara berättigad till socialbidrag, måste individen aktivt göra vad den 7

9 kan för att bidra till sin försörjning. Ett krav är att vara inskriven på arbetsförmedlingen och samtidigt aktivt söka arbeten. Vid föräldraledighet måste man i första hand ta ut föräldrapenning och andra bidrag. Vid sjukdom och oförmåga att arbeta, måste ett läkarintyg som styrker detta finnas. Socialbidrag är alltså den sista utvägen för att kunna klara sin ekonomiska situation (Internet 6). 8

10 2. Teoretisk referensram 2.1 Teoretisk utgångspunkt De teoretiska utgångspunkter som kommer ligga till grund för undersökningen är teorier/modeller som berör den sociala, ekonomiska och psykiska situationen i arbetslöshet. Vi har medvetet valt en teori och en modell som tar upp olika delar ur en arbetslös situation. De två valda är Jahodas deprivationsteori (Jahoda 1992) samt Jönsson och Starrins ekonomiskam modell (Jönsson & Starrin 2000). Deprivationsteorin utgår ifrån dolda nödvändigheter som arbete ger individen och fokuserar på de psykologiska aspekterna. Arbetet skapar fem latenta funktioner som är nödvändiga för individens välmående. Funktionerna är enligt teorin svåra att upprätthålla som arbetslös (Jahoda 1992). Ekonomi-skam modellen (Jönsson & Starrin 2000) visar att skamkänslan är en avgörande faktor för hur individen upplever sin arbetslösa situation. Vi har i ekonomi-skam modellen intresserat oss för hur stor påverkan skamgörande erfarenheter hade för respondenterna. Vi kommer därför använda oss av modellens frågor kring skam i en kvalitativ undersökning, för att studera hur den eventuella skamkänslan påverkar individen. Detta för att undersöka ifall skamgörande erfarenheter verkligen påverkar individen i så stor utsträckning som studien kom fram till. Vi vill även med vår kvalitativa undersökning studera skamkänslans bakomliggande orsaker och hur dessa tar sig i uttryck för individen. För att förklara eventuella skamkänslor hos respondenterna kommer vi att ta hjälp av Scheffs (1990) teorier angående skamkänslor. 2.2 Bakgrund till deprivationsteorin Arbetslöshetsdiskussioner har alltid existerat så länge det funnits arbeten att tillgå. Problemområdet inom arbetslösheten innan 1900-talet har handlat om att peka ut arbetare som lata individer. Individer som inte klarat av arbetstempot eller de fysiska aspekterna som varit sammankopplade med arbete under denna tid (Garraty 1980). Under 1930-talets depressionsår skedde ett omfattande genombrott inom arbetslöshetsforskning. Man började utforska de sociala och psykologiska aspekterna som var förknippade med arbete (Jahoda 1982:15). En av de mest omtalade undersökningarna under 1930-talet var Marienthal-studien med sociologen Marie Jahoda. Undersökningen genomfördes på en by i Österrike som på grund av nedläggningen av deras enda arbetsplats, en textilfabrik, skapade en omfattande arbetslöshet. Undersökningen syftade till att se hur de arbetslösa mådde efter fabrikens nedläggning, vilket resulterade i banbrytande och skrämmande fakta för den fortsatta forskningen (Jahoda 1982:18-19). 9

11 Jahoda uttryckte situationen på följande vis: Vi anlände till Marienthal som forskare; vi lämnar det med endast en önskan: att ett så tragiskt undersökningsresultat inte kommer återkomma i vår tid (Jahoda 1982:33). Efter Marienthalstudien lades arbetslöshetsforskningen ner och få undersökningar gjordes inom ämnet. Inte förrän på 1980-talet tog forskningen fart på allvar igen, med utvecklandet av teorier och modeller. Marie Jahoda var en av dem som började konstruera en rimlig teoretisk ansats i ämnet. Allt för att på ett enklare sätt kunna förstå den verkliga problematiken. En hel teori förkastades emellertid på grund av att den skulle vara för omfattande och svår att applicera i alla miljöer. Istället inriktade sig Jahoda på Robert K. Merton s paradigm (mönster i vetenskapen) för funktionella analyser. Enklare beskrivet ville Jahoda skapa en teori med begränsad räckvidd för att kunna förklara de fenomen som uppstod vid undersökningarna. Teorin kom att handla om arbetslöshetens avsaknad av manifesta och latenta funktioner. Manifesta i form av det tydliga som ekonomisk ersättning, och det latenta i form av det dolda som berörde sociala aspekter (Jönsson 2003:31-32) Jahodas deprivationsteori Deprivation betyder beröva eller frånta. Ur ett mänskligt perspektiv menas det att undanhålla stimulering som är väsentlig för en människas utveckling, välbefinnande och funktionsförmåga. Deprivationen kan avse sinnesintryck, upplevelser, föda, dryck, sömn, sociala kontakter och känslomässiga band med närstående. När Jahoda utvecklade sin teori utgick hon från avsaknad av en eller flera sociala funktioner för arbetslösa individer. Funktionerna var både manifesta och latenta vilket enklare beskrivs som tydliga och dolda. Problematiken i deprivationsteorin handlade egentligen inte om arbetslösheten i sig utan snarare avsaknaden av arbetet för människan. Utifrån Mertons uppdelning av det manifesta och latenta, så fann Jahoda en tydlig urskiljning i de sociala funktionerna. Det manifesta var det som redan tidigare var självklart gällande arbetet och handlade om de ekonomiska aspekterna såsom lön och förmåner. Jahoda inriktade istället sin forskning på latenta funktioner som är direkt centrala för individer i arbete (Jahoda 1982). De fem funktionerna är: 1. Arbetet ger individen en tidsstruktur 2. Individen finner erfarenheter och kontakter med människor utanför hemmet 3. Mål och avsikter förankras för individen ur ett kollektivt perspektiv 4. Individen erhåller status och en identitet 5. Regelbunden aktivitet implementeras för individen Den första funktionen, ger enligt Jahoda (1992:135), människan en tidsstruktur att förhålla sig till. Att vakna på morgonen och gå till arbetet blir till en självklarhet vilket utestänger andra alternativ automatiskt. Individen får en strukturerad vardag. Den tidsstrukturerade vardagen saknas i många sammanhang för arbetslösa. Istället för att ha ett schema att följa i vardagen 10

12 kan en oregelbundenhet uppstå. Jahoda(1992:135) konstaterar att det är också är möjligt för arbetslösa att upprätta sina egna tidsramar genom att ägna sig åt fritidsaktiviteter eller något annat meningsfullt. Den andra funktionen utgör behovet av sociala samspel med människor. Jahoda (1992:136) beskriver en känsla av isolering, som avsaknaden av den sociala aspekten ofta innebär. Denna känsla har en tendens att bli mindre framträdande hos individer som omger sig med andra som befinner sig i samma situation. Ett arbete skapar sociala interaktioner som annars kan bli svåra att uppnå vid ett arbetslöst tillstånd. Här belyses de sociala interaktioner utanför den egna familjekretsen. Den kontakt som kan upprätthållas för arbetslösa blir den tid som arbetande individer är lediga. I dessa sammanhang rör det sig om efter arbetet, lediga dagar eller semestrar för anställda (Jahoda 1992:136). Den tredje funktionen gör att individen känner sig delaktig ur ett grupperspektiv. I gruppen arbetas det mot gemensamma mål och individen får känslan av att känna sig betydelsefull. Det kollektiva arbetet är i många fall omöjligt att utföra på individnivå eftersom det kräver en större arbetsförmåga. För den arbetslöse blir utfallet en avsaknad av gemensamma mål (Jahoda 1992:135). Den fjärde funktionen innebär att individen erhåller en identitet och status genom sitt yrke. Jahoda (1992:137f) lyfter fram att status och prestige i allmänhetens ögon definieras genom arten av det arbete en person har. Mycket beror därför på hur allmänheten uppfattar en individs arbetssituation. Oavsett om personen är nöjd med sitt arbete, eller om allmänheten uppfattar det som ett statusyrke, så har han/hon ändå en bestämd titel och en given plats i samhället. Att stå på majoritetens sida är i många fall enklare än att vara i minoritet. Vardagliga interaktioner med främmande människor brukar ofta utgå från frågan om vilket yrke man har. Arbetet blir till ett kvitto för hur framgångsrik eller duktig individen är. Arbetslösa saknar den här typen av erkännande och blir i många fall klassade som bidragstagare (Jahoda 1992:166). Den femte och sista funktionen beskriver behovet av regelbundenhet utifrån ett arbete. Individer som går arbetslösa kan ha svårt att finna en regelbunden vardag eftersom det inte finns något arbete att gå till. Oavsett om arbetet är tillfredsställande eller inte så ger det oftast ändå en känsla av stabilitet och psykiskt välmående. Tidsstrukturen och regelbundenheten går hand i hand och är något som kan vara svårt att applicera för individer utan arbete (Jahoda 1992: ) Kritisk granskning av deprivationsteorin Som de flesta teoretiska modeller så har Jahodas deprivationsteori fått utstå en hel del kritik under historiens lopp. Oavsett om teorin är fullt tillämpbar i många sammanhang så måste kritiken tas på allvar för att kunna värdesätta resultatet vid användandet av den. 11

13 Kritikerna påstår att Jahoda idealiserar lönearbete på ett sätt att det utestänger andra typer av sysselsättningar. För vad klassas egentligen som arbete i dagens mening. Studenter, ideellt arbetande och pensionärer är grupper som aldrig nämns i Jahodas teori. En individ som arbetar ideellt kan ha precis samma vardag som en lönearbetare, och på så sätt uppfylla de fem latenta funktionerna. Likväl kan även aktiva studenter och pensionärer uppfylla funktionernas syfte. I detta avseende blir teorin väldigt snäv eftersom den bara innefattar en mindre del av de sysselsatta i samhället (Fryer 1986). Många menar även på att teorin utgår från medelklassens behov och inte från majoriteten i arbetarklassen. De skillnader, som existerar mellan samhällsskikten, gör sig gällande beroende på psykisk påfrestning och möjlighet till sociala samspel med kollegor. I många arbetarklassyrken finns inte tredje eller fjärde funktionerna tillgängliga. Att skapa kontakter och erfarenheter utanför hemmet och att jobba kollektivt mot uppsatta mål existerar inte i allt ensamarbete. Yrken som till exempel lastbilschaufför och många nattarbeten kan sakna många av de nämnda funktionerna (Ezzy 1993). En annan tveksamhet som många kritiker framfört är den oklarhet som finns i behov och omfattning av de olika funktionerna. Det framgår inte hur mycket som behövs av varje funktion för att individen ska känna sig tillfredställd i sitt arbete. Bristen på vetskap om hur funktionerna förhåller sig till varandra är en annan outredd fråga (Feather & O'Brien 1990). 2.3 Bakgrund till ekonomi-skam modellen Ekonomi-skam modellen togs fram av Bengt Starrin och hans medarbetare vid Karlstad universitet i mitten av 1990-talet (Jönsson & Starrin, 2003:46). Modellen kom till på grund av att arbetslöshetsforskningen inte tillräckligt uppmärksammat en del av det som går förlorat vid arbetslöshet. Dels den ekonomiska aspekten men även social prestige, status och aktning (Arbetsmarknad & Arbetsliv, nr 2:91). Exempelvis har de ekonomiska konsekvenserna av arbetslöshet till stor del försvunnit i den moderna forskningen. Anledningen till det anses vara det utbyggda välfärdssamhället där forskare inte tillräckligt uppmärksammat det sociala behovet av pengar (Jönsson 2003:58). Modellen har utvecklats i syfte att öka förståelsen för varför en del individer knappt alls påverkas negativt av arbetslösheten, medan den för andra leder till allvarliga hälsobesvär och deprivation (Jönsson & Starrin 2000:269). Modellen är en kombination av två teoretiska traditioner. Den ekonomiska aspekten anknyter till forskning kring ekonomisk stress och deprivation, medan den sociala aspekten knyter an till den mikrosociologiska forskningen om sociala band och sociala nätverk (Jönsson, 2003, art 5:9). Modellen är uppbyggd utifrån två avgränsande sociala behov som kan vara svåra att upprätthålla eller tillfredställa ifall man är arbetslös. Det första är behovet av att ha tillräckligt med pengar, det andra är behovet av en socialt accepterad identitet (Jönsson 2003:58). Fördelen med modellen är att den tidigare prövats i studier av arbetslösa, både i Sverige och Norge, där resultaten pekar mot att den har en god förklaringspotential (Jönsson 2003:46-47). 12

14 2.3.1 Ekonomi och skam I ekonomi-skam modellen har man lyft fram skamkänslans relationella sida genom att undersöka om man blivit betraktad på ett nedvärderande sätt under den tid man varit arbetslös. Det sammanfattade begreppet för det är skamgörande erfarenheter (Jönsson & Starrin 2000:270). Den ekonomiska aspekten i modellen uppmärksammar lönens betydelse. Den omfattar det värde som pengar har för att bygga upp, stabilisera och vidmakthålla en levnadsstandard. Lönearbete ger en inkomst men har även en social funktion, som ger varierande grad av status, prestige och aktning (Jönsson & Starrin 2000: ) Grunden till skamgörande erfarenheter Scheffs (1990:97-98) teori om sociala band och dess följeslagare, stolthet och skam, ligger till grund för begreppet skamgörande erfarenheter. Scheffs teori är relationell. Han gör ett antagande om att upprätthållandet av sociala band är det mest betydelsefulla mänskliga motivet. Scheff (1990:15) menar att trygga och säkra sociala band är den kraft som håller ihop ett samhälle. I hans tankeram innefattar denna kraft en balans mellan närhet och distans. Sociala band är ett centralt begrepp. Ett socialt band är intakt i den grad det innefattar en mental och emotionell samstämdhet eller samklang mellan personer. Samstämdhet består inte bara av gemensam kunskap om innebörder, utan också om långsiktiga hänsynstaganden som innefattar intentioner och uppträdande. När vi bedömer våra relationer så gör vi det inte enbart utifrån vad andra säger, utan ifrån andra personers hela uppträdande. Relationerna mellan samklang/samstämdhet och sociala band är inte självklara utan behöver förklaras. I exempelvis djurriket så krävs inte någon intellektuell och emotionell samstämdhet eftersom de sociala banden är bestämda av genetiskt nedärvda mekanismer. Men hos människan finns inga genetiska garantier för det. Knytandet av sociala band bland vuxna har en provisorisk kvalitet. För vuxna är varje social interaktion ett tillfälle där de sociala banden kan byggas, skyddas, repareras eller skadas. Scheff (1990:15) menar att alla sociala band befinner sig i riskzonen. Relationen till andra är aldrig helt trygg. Scheff (1990:15) menar att vi ska anta att alla människor har behov av ett tillhörande, ett behov av ett nät av trygga sociala relationer. Scheff (1990:17-19) menar även att vi ska anta att de flesta människor inte får dessa behov tillfredställda. Om detta skulle vara fallet befinner sig människor i en mycket osäker situation, eftersom varje moment i det dagliga livet då skulle vara oerhört smärtsamt. Moderna samhällen har ett försvar mot detta, då de förnekar existensen av de sociala bandens betydelse. Ena försvaret utgörs av myten om individualism, förnekandet och undertryckandet av emotioner som är associerade med sociala band, skam och stolthet. Det andra försvaret är myten om förnekandet av komplexiteten i mänskliga relationer. Myten om att det är lätt att förstå sig på människan. Skam och stolthet signalerar i Scheffs teori tillståndet i de sociala banden mellan människor. Skam är ett tecken på otrygga och hotade sociala band och stolthet är ett tecken på trygga och säkra sociala band. Scheff & Starrin (2002:170) beskriver skam 13

15 som en gruppbeteckning på en stor familj av emotioner och känslor som uppstår då man på något sätt ser sig själv negativt genom den andres ögon. Begreppet skam kan både referera till en intensiv känsla och till en relation mellan två och flera individer. Skam kan sägas vara mindervärdighetens eller underlägsenhetens känsla. Skamkänslan väcks när individen plötsligt blir medveten om svagheten hos det egna jaget, ett mål som inte nåtts eller en förväntan man inte kan leva upp till. Skam och dess besläktade känslor förödmjukelse och förnedring refererar till en smärta förorsakad av att det egna jaget, den egna stoltheten eller självbilden påverkas negativt. Ingen annan känsla förefaller heller vara så central för utvecklingen av identitet och självbild som just skamkänslan av det skälet att den är så plågsam (Kaufman 2004) Ekonomisk påfrestning I modellen används benämningen ekonomisk påfrestning, som i princip har samma innebörd som ekonomisk stress. Ekonomisk stress är en press och påfrestning som uppstår till följd av en påtaglig inkomstförlust (Jönsson 2003:47). Ekonomisk stress handlar således om svårigheter att ekonomiskt klara av vardagliga sociala behov. Ekonomisk påfrestning har använts för att förklara ekonomins förhållande till människans välbefinnande och hälsa. Begreppet ekonomisk påfrestning bygger speciellt på forskningsresultat utifrån två områden. Forskning som behandlar relationen mellan ekonomiska förhållanden och ohälsa, och forskning som berör specifika gruppers levnadsförhållanden och hälsa (Jönsson 2003:47 48). Pengar är ett grundläggande socialt behov i det moderna samhället, där (löne)arbete är den vanligaste inkomstkällan. Att då förlora sitt arbete kan begränsa vår makt, mervärde och inflytande i samhället. Pengar ger en känsla av inflytande och kontroll. Att då förlora ett arbete kan skapa sociala problem eftersom vi lever i ett modernt konsumtionssamhälle, där pengar behövs för att upprätthålla en utpräglad livsstil. (Jönsson 2003:48 49) Hypotes för ekonomi-skam modellen Ekonomi-skam modellens hypotes utgår ifrån graden av skamgörande erfarenheter och ekonomisk påfrestning. Hypotesen är att ju högre grad av ekonomisk påfrestning och ju mer skamgörande erfarenheter, desto större andel som upplever sig vara plågad av arbetslösheten. Motsatsen blir ju lägre grad av ekonomisk påfrestning och ju mindre grad av skamgörande erfarenheter, desto större andel som upplever sig opåverkade av den. (Jönsson & Starrin 2000:270). Modellens uppbyggnad fungerar på så sätt som ett mätinstrument för att på ett begripligt sätt förstå graden av skamförhållandet till ekonomisk situation ur arbetslöshet. 14

16 Skamgörande erfarenheter Mer Mindre Ekonomisk påfrestning Högre grad Plågade av arbetslöshet Lägre grad Opåverkade av arbetslöshet Figur 1: Ekonomi-skam modellen Källa: Jönsson & Starrin 2000: Grad av skamgörande erfarenheter Grad av skamgörande erfarenheter och reaktioner på arbetslöshet. Procent. Skamgörande Opåverkade Besvärade Omskakade Plågade erfarenheter Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män n=98 n=104 n=223 n=224 n=102 n=111 n=137 n=150 Mer Medel Mindre Figur 2: Jönsson. & Starrin 2000:275. Som resultatet i tabellen (ovan) visar, så är det 34 procent kvinnor, respektive 36 procent män, som är opåverkade av arbetslösheten. Anledningen är att de har mindre erfarenheter av skamgörande. Endast 4 procent av både männen och kvinnorna är opåverkade av arbetslösheten när de utsatts för mer skamgörande erfarenheter (Jönsson & Starrin 2000:275). Ekonomi-skam modellen kom i sin studie fram till att de som hade upplevt en högre grad av skamerfarenheter mådde betydligt sämre än de som hade en låg grad av skamerfarenheter. Studien visade att skamkänslan hade stor påverkan på individens känsla i att vara arbetslös. 15

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete. ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Per Carlson

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete. ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Per Carlson MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs HANDLEDARE: Per Carlson SAMMANFATTNING: Under början av 1990-talet skedde ett skifte mellan brist på arbete och brist på

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration?

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Beteckning Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Mary Eriksson & Karin Johansson maj 2008 C-uppsats 15 p Sociologi Sociologi C Examinator:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Örebro juni 2005 Helena och Maria

Örebro juni 2005 Helena och Maria FÖRORD Vi vill framföra ett varmt tack till alla som har stöttat oss i vårt arbete med denna uppsats. Ett stort tack till de lärare som tog sig tid för intervjuer som i sin tur gav oss en intressant analys

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Vi är ju ändå en del av hela samhället

Vi är ju ändå en del av hela samhället Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Jennifer Hobbins och Line Holth Vi är ju ändå en del av hela samhället Solakoop - en fallstudie av ett socialt företag We are, after all, a part of the whole

Läs mer

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

K.R.I.S. något mer än en förening

K.R.I.S. något mer än en förening Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-kurs: Socialt arbete med inriktning mot missbruk. C-uppsats, HT 2001 K.R.I.S. något mer än en förening Om Kriminellas Revansch I Samhället och dess betydelse

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster.

Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster. S:t Lukas utbildningsinstitut Psykoterapiprogrammet, 90 hp Examensuppsats på avancerad nivå, 15 hp Vårterminen 2012 Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster. Older persons' thoughts concerning

Läs mer

Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva

Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Vad innebär lycka för arbetslösa i orten Bengtsfors?

Vad innebär lycka för arbetslösa i orten Bengtsfors? Lunds Universitet Sociologiska Institutionen Vad innebär lycka för arbetslösa i orten Bengtsfors? Författare: Sarah Eriksson Uppsats SOCK 01, 61-90p Vårterminen 2008 Handledare: Birgitta Ericson Abstract

Läs mer

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HT 2007 Socionomprogrammet Författare: Johan Ulff Handledare: Stig Grundvall ABSTRACT GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen

Läs mer

TV- och datorspels påverkan på barn

TV- och datorspels påverkan på barn LÄRARPROGRAMMET TV- och datorspels påverkan på barn Två lärares tankar om vilka konsekvenser ökat TV- och datorspelande kan få för barn, samt vad åtta barn själva anser om TV- och datorspelande. Emelie

Läs mer

Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt

Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt - En studie om personer med kognitiva funktionshinder och deras syn på arbete

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Örebro universitet Hälsoakademin Examensarbete i Hörselvetenskap VT 2011 Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Författare: Maya Alberthson

Läs mer

Ung, arbetslös och deprimerad

Ung, arbetslös och deprimerad UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för Psykologi Psykologexamensuppsats, 20 p Höstterminen 2004 Ung, arbetslös och deprimerad Madeleine Magnusson Handledare: Timo Hursti Examinator: Staffan Sohlberg Jag

Läs mer