Årsredovisning AB Göta kanalbolag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006. AB Göta kanalbolag"

Transkript

1 Årsredovisning 2006 AB Göta kanalbolag

2 Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören för AB Göta kanalbolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida VD har ordet 3 Göta kanal 175 år en historik 4 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys 16 Noter till de finansiella rapporterna 17 Styrelse och revisorer 25 Bolagets adress- och kontaktuppgifter 26 Revisionsberättelse 27 Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 2

3 VD har ordet En solig och stilla måndagsmorgon i början av maj 2006, lade Vänerslupen Oskar II ut från stenkajen i Sjötorp för den obligatoriska inspektionsresan. Ombord fanns såväl bolagets styrelse som tekniska ledning, flertalet politiker och tjänstemän från våra kanalkommuner och regioner samt givetvis många andra kanalentusiaster. Redan under kanalens tidiga år företogs en liknande resa för att Direktionen skulle inspektera den gångna vinterns reparations- och underhållsarbeten inför seglationsperioden. Sålunda förlades 2006 års inspektion till kanalens västra del, där bryggdäcksomläggningar, strandskoningar och muddringar, broreparationer och slutarbeten vid Norrqvarns slussområde och vårens farledsutprickningar skulle godkännas och beundras. Även borttagningar av döda och av almsjuka skadade alléträd skulle besiktigas och diskuteras, liksom de livgivande återplanteringar som utförts med hjälp generösa bidrag från vår Vänförening. Inspektionsresan avlöpte till belåtenhet och våra kanalreparatörer, mechanicus, kunde andas ut och se sommarsäsongen an med lugn, men med stor förväntan. Kanalbolaget erhöll för snart 200 år sedan av konung Karl XIII uppdraget att anlägga och förvalta Göta kanal ett uppdrag som vi känner stor vördnad inför. Besöksantalet överstiger idag tre miljoner, och cirka människor har under några sommarmånader sin utkomst längs kanalen. Trots att den turistiska omsättningen längs hela kanalen närmar sig en miljard, är vårt kungliga förvaltningsuppdrag en hjärtefråga och en viktig nationell kulturgärning. Bolaget fungerar också som en betydelsefull regional motor i det turistiska samarbetet längs vår kanal genom såväl Östergötland som Västra Götaland. Under 2006 utsågs vi till Årets Motalaföretag med följande motivering: AB Göta kanalbolag har inom den hårt konkurrensutsatta besöksnäringen, genom en kundorienterad, målmedveten och offensiv marknadsföring, förstärkt och utvecklat varumärket Göta kanal med utgångspunkt i Motala. Genom samverkan och spridande av entreprenörsglädje har företaget på ett varsamt och framgångsrikt sätt tillvaratagit det kulturella arv Göta kanal med omgivningar utgör. Att som ansvarig kanaldirektör dagligen möta det ökande intresset för Årtusendets svenska byggnadsverk från återkommande besökande, närboende, gästande båtturister och från de som cyklar längs dragvägarna är en ynnest och stor glädje. Många av dem har förverkligat en gammal dröm; att någon gång få gästa och besöka Göta kanal. Under en ständigt blå himmel och i strålande solsken slogs det många besöksrekord sommaren Det hände mycket längs kanalen, bland annat inspelningen av ännu en kanalfilmsklassiker, Göta kanal 2 Kanalkampen. Vid Bergs slusstrappa invigdes konstnären Kent Karlssons nära nio meter höga stålkonstruktion, Dubbelgångaren, som ett led i konstprojektet Visioner vid Vatten. I kanalens välbesökta gästhamnar har evenemangen avlöst varandra under sommaren med konserter, marknader, festivaler, allsång, dans med mera. Välkommen att uppleva drömmen du med! Besök Göta kanal under vårt jubileumsår 2007 förbered gärna besöket på vår hemsida Och glöm inte att kanalen kan avnjutas i däcksstol på något av de många kanalfartygen, från cykelsadeln eller bara promenerandes vid våra slussar och välbesökta utflyktsmål. Sluss och Kram! Claes-Göran Österlund 3

4 Göta kanal 175 år en historik 1810 bildades Göta kanalbolag på uppdrag av kung Karl XIII, och den 11 april samma år utfärdade kungen det privilegiebrev som gav bolaget rätt att bygga och driva kanalen. Man tilldelades även arbetskraft, mark och skogar för kanalens byggande. Under de 22 år som det tog att bygga kanalen, deltog man i arbetet, grävandes för hand med järnskodda träspadar. År 1832 invigdes kanalen i närvaro av Karl XIV Johan. Men järnviljan bakom bygget, greven, sjömilitären och politikern Baltzar von Platen, hann tyvärr aldrig uppleva kröningen av sitt livsverk, då han avled knappt tre år tidigare. Göta kanal är ett av de största byggnadsprojekt som någonsin genomförts i Sverige. Totalt 190,5 kilometer lång, varav 87 km grävd kanal, och med 58 slussar sträcker sig kanalen från Sjötorp vid Vänern till Mem vid Slätbaken i Östersjön. Kanalbygget blev det första steget i moderniseringen av Sveriges infrastruktur, och sättet att organisera och finansiera arbetet utgjorde sedan modellen för både järnvägsnätet och högspänningsnätet. År 1822 anlade Baltzar von Platen även en mindre mekanisk verkstad i Motala, Motala Verkstad, vilken sedermera utvecklades till att bli den svenska verkstadsindustrins vagga. Från färdigställandet och minst hundra år framåt var kanalen en viktig kommunikations- och transportled. Det var först på 1940-talet, när landsvägarna byggdes ut och lastbilarna tog över, som kanalens betydelse minskade. Under upplevde Göta kanal en period av låg aktivitet och kraftig nedgång av båttrafiken. Under senare delen av 1970-talet började man dock åter rusta upp kanalen och turisterna kom nu i allt större skaror. Alltsedan 1978, när staten övertog ansvaret och ägandet av AB Göta kanalbolag, har stora ansträngningar gjorts för att återskapa kanalens ursprungliga kulturhistoriska miljö. Gamla dragvägar har iordningställts, brovaktarstugor och slussvaktarboställen har renoverats och hamnmagasin och andra kanalbyggnader har rustats upp. De senaste 30 åren har staten investerat mer än 450 mkr för att rusta upp och driva detta värdefulla kulturhistoriska objekt. Göta kanal är idag ett kulturhistoriskt byggnadsverk som, förutom själva kanalen, kan sägas innefatta mark, byggnader och miljöer av historiskt, socialt och tekniskt intresse. Göta kanal är dessutom stolt innehavare av utmärkelser som Årtusendets svenska byggnadsverk och Civil Engineering Landmark. Göta kanalbolag är numera ett av Sveriges äldsta bolag, och också den drivande kraften i den turistiska utveckling som sker runt kanalen, som idag lockar miljoner besökare. För att skapa ökad tillgänglighet och service har utbudet av boende, restauranger och toaletter och duschar förbättrats fyller Göta kanal 175 år. Det firas med utställningar, teaterföreställningar och andra evenemang, som kommer att avlösa vandra under hela kanalsäsongen. Den stora högtidsdagen äger rum den 28 juni i Sjötorp, då bland annat ett monument av konstnären Bengt Olson kommer att avtäckas, till minne av jubileet. 4

5 FAKTA OM GÖTA KANAL Initiativtagare och ansvarig: Baltzar von Platen ( ) Teknisk rådgivare: Thomas Telford, skotsk ingenjör och kanalbyggare Byggår: Göta kanal firar 175 år 2007 Arbetskraft: indelta soldater från 16 olika regementen deltog i arbetet och gjorde cirka sju miljoner dagsverken. Ett dagsverke omfattade tolv timmar. Den krävande grävningen utfördes huvudsakligen för hand. Museer och utställningar: Göta kanalutställningen i Motala, vilken visar kanalens tillkomst samt Kanalmuseet i Sjötorp, där sjöfarten på kanalen, Vänern och Vättern belyses. Längd: 190,5 km, Sträcker sig från Sjötorp vid Vänern och går via Vättern till Mem i Östersjön Därav grävd längd: 87 km. Antal slussar: 58. Nivåskillnad: Högsta höjden över havet är 91,8 meter vid sjön Viken på västgötadelen Maxmått för båtar: längd 30 m, bredd 7 m, höjd 22 m och djupgående 2,82 m Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Under flera generationer utgjordes ägandet i Göta kanalbolag huvudsakligen av privata intressen övertog staten 100 procent av ägandet och från och med 1992 svarar Näringsdepartementet för förvaltningen av bolaget. Två riksdagsbeslut, fattade 1992 och 1994, är vägledande för statens och därmed ägarens nuvarande syn på Kanalbolagets uppdrag och ändamål. Riksdagen fastlade att det är en statlig angelägenhet att ansvara för att Göta kanal i framtiden rustas upp och drivs så att dess värde som kulturhistoriskt byggnadsverk och attraktivt turistmål kan vidmakthållas. Det fastställdes också att staten ska äga AB Göta kanalbolag, där bolaget och kanalfastigheten även i fortsättningen ska vara en sammanhållen enhet. Information om verksamheten Affärsidé och strategi AB Göta kanalbolag ska med hög kvalitet och med hänsyn till miljö och natur bevara och utveckla Göta kanal som vårt lands största kulturhistoriska byggnadsverk, samt väl vårda bolagets fastigheter, mark- och skogsinnehav. Göta kanal ska vara Sveriges ledande turistiska vattenled, upplevelseområde och besöksmål. 5

6 Mål Att med omsorg förvalta och förädla kanalen och dess historiska miljö samt att, så långt det är ekonomiskt möjligt, återskapa kanalen och miljön längs kanalen, kanalkorridoren, till sitt ursprungliga skick. Att i samarbete med bl.a. kanalkommunerna och regionala aktörer uppmuntra och stödja företagande och arrangemang anpassade till kanalens särart, för att därigenom öka utbudet av aktiviteter och upplevelser längs Göta kanal. Att erbjuda så många personer som möjligt tillgång till rekreation och ett aktivt friluftsliv längs kanalområdet. Att erbjuda besökarna en så hög servicenivå som möjligt med hänsyn till Göta kanals miljö, natur och kulturella värden. Att verka för en positiv utveckling av fritidsbåts- och passagerarbåtstrafiken. Att gästhamnar längs kanalen ska skötas föredömligt och anpassas till såväl vattenburen som landburen turism. Ekonomiska mål Underskottet i kanalrörelsen ska balanseras med överskottet i skogs- och fastighetsrörelsen. Hyrorna ska vara marknadsanpassade i respektive region och justeras årligen. Avkastningen/hyran på kommersiella fastighetsinvesteringar ska vara minst 7 % på eget insatt kapital. Bolaget ska redovisa likviditetsreserv på 10 mkr vid varje årsbokslut. Beskrivning av de olika verksamhetsgrenarna Göta kanals verksamhet är indelad i tre verksamhetsgrenar: kanalrörelsen, skogs- och fastighetsrörelsen samt kanalupprustning och underhåll. Kanalrörelsen Kanalrörelsens stomme är de ersättningar fritidsbåtar och passagerarbåtar betalar för att erhålla sin frisedel det vill säga passage genom kanalen. De senaste årens kraftiga intäktsökning (årligen %), %, beror till lika delar på att båtstorleken ökat, att prissättningen är progressiv samt att antalet båtar ökar, idag ca fritidsbåtar. Ett exempel är gästhamnen i Motala som 2006 hade en 25-procentig ökning. De utländska båtarna, som utgör cirka 30 % av alla båtar, har de senaste åren ökat med någon procent varje år. Våra båtgäster tillbringar också mer tid i kanalen 8 dagar i genomsnitt eftersom det för varje år blir mer och mer att uppleva. De olika passagerarbåtsrederierna har det senaste året trafikerat kanalen med ca turer. Den stora kostnaden i kanalrörelsen härrör sig givetvis från sluss- och brovaktarpersonal ca 100 säsongsanställda ungdomar samt drifts- och underhållskostnader. En hård kostnadsuppföljning och begränsat öppethållande under för- och eftersäsong har givit önskat ekonomiskt resultat. Under kanalrörelsen redovisas också våra arbeten vid Kanalbolagets varv i Sjötorp, båtuppläggningar längs kanalen samt de entreprenadarbeten som Kanalbolaget gör åt Vägverket. Under 2006 renoverades broarna i Hajstorp och Brosundet samt påbörjades arbetet med bron i Jonsboda. På uppdrag av Töreboda kommun byggdes en 70 meter lång brygga i Töreboda gästhamn. Reparationsarbeten gjordes på passagerarbåtar. Vi är numera även stolt underleverantör till Rolls Royce, som hösten 2006 hyrde in sig i dockan i Sjötorp för test av en ny metod för att byta bogpropellrar under vatten. 6

7 Skogs- och fastighetsrörelsen Fastighetsrörelsen avser skogsförvaltning i egen regi, utarrendering av jordbruksmark och övriga arrenden, jakt- och kräftfiskeavtal, uthyrning av bostäder och kommersiella anläggningar såsom restauranger, vandrarhem och annan uthyrningsverksamhet. Bolaget har ambitionen att återköpa tidigare frånsålda sluss- och brovaktarbostäder, återställa dem i ursprungligt skick och åsätta marknadshyra. Bolaget förvaltar totalt cirka 500 fysiska byggnader. Skog Göta kanalbolags skogsinnehav sköts i egen regi och omfattar ca ha produktiv skogsmark i Västra Götaland, i Tivedenområdet. Skogsinnehavet har miljöcertifierats enligt FSC. Skogen tilldelades bolaget vid byggandet av kanalen för att säkra reservdelar i framtiden och för att bolaget självständigt skulle ansvara för skogsinnehavet. Längs kanalen innehar bolaget ca ha parkmark med ca alléträd i varierande ålder. Tyvärr har almsjukan nått Östergötland, varför bolaget de kommande åren har stora kostnader för iordningställandet av alléerna. I samarbete med Skogsstyrelsen i både öst och väst har röjning av sly och gallringar av ungskog utförts på kanalbankarna. En 10-årig skogsbruksplan är påbörjad och kommer att färdigställas under våren Kanalbolaget avverkar ca kubikmeter virke/år, varav genom föryngringsavverkning och genom gallring. Detta motsvarar 90 % av tillväxten. Ungskogsröjning sker på ca 80 hektar/år. Ca 35 hektar planteras varje år. Fastigheter Under 2006 har bl.a. följande arbeten gjorts när det gäller näringsfastigheter: - Norrqvarn Baltzar von Platen Lodge: Utbyggnad av den befintliga byggnaden med ny entré, butik/konferenslokal, gästtoaletter m.m. samt iordningställande av den yttre miljön runt anläggningen. I vårt EU-projekt, och med ett fint bidrag från Sparbanksstiftelsen Alfa, har vi kunnat komplettera minikanallandskapet med Professor Gullströms Värld, innehållande olika miljöer som lär ut hur man byggde kanalen samt vilka olika material som nyttjades. - Vassbacken: Till befintlig byggnad innehållande kök, reception, kiosk m.m. gjordes en tillbyggnad enligt moderna myndighetskrav, som även ger möjlighet att kunna ta emot fler gäster. - Motala: Arbetet med att ersätta det eldhärjade hamnmagasinet i Motala hamn, innehållande gästhamnsservice, restaurang samt butik, påbörjades och ska vara färdigställt till säsongsstarten i maj Norsholm, Kapten Billes Café och vandrarhem: Efter att Odal rivit sin spannmålssilo i bolagets gästhamn har vi i samarbete med arrendatorn anlagt en gräsyta där arrendatorn har investerat i en minigolfbana. Under 2006 har bl.a följande arbeten gjorts när det gäller boställen och övriga byggnader: Arbetet har i första hand bestått av normalt underhåll med tyngdpunkt på husens drift vad gäller vatten, egna avloppsanläggningar samt uppvärmning. Ett antal ställen har fått nya vattenreningsanordningar för sitt dricksvatten. Ett större renoveringsarbete av bostadshus och uthus har gjorts vid Duvkullens Nedre sluss. I samarbete med Länsantikvarien i Östergötland påbörjades arbetet med att renovera och återställa den enda kvarvarande soldatförläggningsbyggnaden från kanalbyggnadstiden, den så kallade Koleraboden, i Motala, Arbetets gång styrs av Länsstyrelsens bidrag för kultur- och miljövård, vilket erhållits för etapp 1 år Bidrag har även beviljats för etapp 2 under Hela projektet är uppdelat i 3 etapper. 7

8 Kanalupprustning och underhåll AB Göta kanalbolag erhåller årligen ett upprustningsbidrag från Näringsdepartementet som ska täcka det årliga underhållet av Byggnadsminnet Göta kanal. År 2006 uppgick bidraget till 14,9 mkr. Arbetet utförs enligt gamla ritningar och ursprungliga arbetsmetoder och till största delen av egen personal och eget materiel. Målet är att kanalen, efter några decennier av eftersatt underhåll i mitten av 1900-talet, ska återsättas i så nära ursprungligt skick det överhuvudtaget är möjligt. Detta sker i nära samarbete med de antikvariska myndigheterna och Länsstyrelserna. I tillägg till det statliga bidraget söker också Kanalbolaget EU-bidrag och andra kommunala och regionala bidrag, samt olika stöd direkt från Länsarbetsnämnden i Västra Götaland och det lokala näringslivet. Under 2006 har bl.a. följande arbeten gjorts gällande kanalupprustning och underhåll: Översyn av fångdammen i Edet. Med denna damm regleras nivån av sjön Viken, kanalens högsta punkt. Strandskoning förstärkning av kanalbankarna. Reparation av flertalet angöringsbryggor samt nybyggnation. I Lyrestad har arbetet med upprustning av gästhamnen slutförts. Brobanan vid Brådtoms bro har bytts ut. Ny bro har byggts vid Malfors i samarbete med Linköpings kommun. Slussportsbyten i Carl Johan nr 3 samt Brunnby nedre. Reparation av ursprunglig slussport i Berg, mellanporten, som havererade mitt under högsäsong. Röjningsarbeten av strandlinjer och bigravar. Allteftersom röjningar utmed kanalen utförts, stängslas områden in för att besättas med Kanalbolagets får, vilka ser till att det fortsättningsvis hålls rent från sly och igenväxning. Vilka områden som ska stängslas beslutas i samråd med Länsstyrelsen då det är bidragsgrundande att hålla öppna kulturlandskap med betande djur. Marknadsföring Med en långsiktig marknadsplan som grund har omfattande arbete lagts ned på att beskriva Göta kanalområdet som ett resmål och ett upplevelseområde med många olika inriktningar, både på land och på vatten. Under år 2000 startade ett projekt under benämningen Längs Göta kanal. Under den period projektet hittills drivits, har, förutom AB Göta kanalbolag, kommunerna utefter kanalen, Regionförbundet Östsam, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelserna i Östergötland och Västra Götaland samt Sparbanksstiftelsen Alfa deltagit. Tillsammans satsar de samverkande parterna på att stimulera aktiviteter på och runt kanalen. Tyngdpunkten ligger på en utveckling och paketering av det turistiska utbudet samt att skapa effektiva försäljningskanaler genom en samlad presentation av utbudet i området. Ett resemagasin på tre språk har producerats i en upplaga av exemplar. Under 2006 lanserades en ny omfattande presentation av Göta kanalområdet på Internet, där den turistiska och historiska informationen finns samlad och sökbar under domänen Under 2007 kommer en online-bokningsfunktion att introduceras för köp av slussbiljetter. Projektet har framgångsrikt arbetat med pressinformation och pressresor för såväl svensk som utländsk media, vilket resulterat i ett stort antal artiklar i dags-, fack- och populärpress samt inslag i olika TV-kanaler. Projektet fortgår och beräknas utvärderas 2008 för framtida inriktning på det fina samarbetet. 8

9 Affärsutveckling Längs Göta kanal Affärsutvecklingsprojekt Göta kanal drivs av AB Göta kanalbolag med tidigare Turistdelegationen, Östsvenska Turistrådet, Västsvenska Turistrådet, Upplevelseområde Göta kanal väst ek förening, Västra Götalandsregionen Tillväxt Skaraborg samt Sparbanksstiftelsen Alfa som partnerns och medfinansiärer. Den övergripande målsättningen med projektet är att skapa förnyelse i utbudet samt att öka antalet gästnätter och förädlingsvärdet per besökare och dygn, med hjälp av upplevelser, mat och service. Fokuseringen under 2007 kommer att ligga på att skapa fler produkter för online-bokning samt att hjälpa företagen med exportanpassning. Personal, jämställdhets- och mångfaldsarbete Styrelsen har vid sitt strategimöte i november 2006 fastlagt bolagets personalpolicy och jämställdhets- och mångfaldsplan. Bolaget har 23 fast anställda och ca 105 säsongsanställd seglationspersonal. Därutöver finns projektanställda som arbetar med affärsutveckling, EUprojekt och arbetsledning av byggnadsprojekt. Kanalbolaget driver sedan 1996 ett aktivt jämställdhetsarbete, vilket bland annat resulterat i att 46 % av våra säsongsanställda slussvakter är kvinnor och 54 % män. Av övriga anställda är 22 % kvinnor och 78 % män. Glädjande kan noteras att vid nyrekrytering av en kanalreparatör/mechanicus under året, har tjänsten för första gången tillsatts med en kvinna. Några osakliga löneskillnader har ej kunnat påvisas. Sjukfrånvaron inom företaget är mycket låg. För år 2006 låg sjukfrånvaron på 1,2 % (4,1 %). Kunder och intressenter Kanalbolagets huvudkunder är fritidsbåtar, rederier med passagerartrafik samt hyresgäster i Kanalbolagets fastigheter, såväl bostäder som näringsfastigheter. Andra kunder är de som nyttjar våra båtuppläggningsplatser på land och i torrdocka, samt de som arrenderar jakt- och fiskerättigheter. Viktiga samarbetspartners är Vägverket, Länsstyrelser, regioner, kommuner och företag längs kanalen. 9

10 Risker i verksamheten Den största risken är att det sker ett större haveri i kanalanläggningen. Om det sker under pågående säsong riskeras ett stort inkomstbortfall. För att förebygga att detta händer sker löpande underhåll och översyn av kanalanläggningen efter uppgjord långtidsplan för upprustning. Bolaget upprätthåller med sina kanalreparatörer/mechanicus ständig dygnetruntjour under seglationssäsong. Resultat och ställning Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 79,5 % 82,9 % 81,2 % 83,1 % 77,0 % Avkastning på eget kapital efter skatt 0,3 % Negativ Negativ Negativ Negativ Medelantal anställda Miljöarbetet hållbar utveckling Kanalbolagets verksamhet ska bygga på en helhetssyn på kretsloppet och i övrigt bedrivas enligt Kanalbolagets miljöpolicy, som årligen uppdateras och fastställs av styrelsen. Ständiga förbättringar på miljöområdet görs bland annat i samarbete med kommunerna. Skogsinnehavet är miljöcertifierat enligt FSC. Bolaget har tilldelats Mariestads kultur- och fritidsnämnds diplom för god byggnadskonst med motiveringen: AB Göta kanalbolag för ett medvetet renoveringsarbete av den unika miljön längs Göta kanal. Kanalbolaget har genom att bruka traditionella hantverksmetoder visat respekt för kanalens kulturhistoriska värde, och till kommande generationer överfört kunskap att bevara äldre byggnader och miljöer. Styrelsens arbete och bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport Den 1 juli 2005 infördes en kod för bolagsstyrning i Sverige, Svensk kod för bolagsstyrning. AB Göta kanalbolag tillämpar koden i relevanta delar och en successiv anpassning har inletts. Styrelsens arbetsformer Styrelsearbetet utförs i enlighet av ägaren utgivna policys och den arbetsordning som arbetas fram och som årligen fastställs vid styrelsens strategimöte under hösten. Arbetsordningen reglerar även arbetsfördelning mellan styrelsen, styrelsens ordförande och VD. Bedömning av enskilda ledamöters och styrelsens effektivitet och arbetssätt sker årligen. 10

11 Styrelsens arbete Under 2006 har styrelsen bland annat behandlat Göta kanals strategiska inriktning för de kommande åren Vision Under 2007 ska styrelsen utvärdera och ge ledningen direktiv på genomförande enligt Vision Styrelsen I styrelsen ingår Björn Eriksson (ordförande), Elving Andersson, Camilla Egberth, Patrik Jönsson, Anita Modin (vice ordförande), Renée Mohlkert, Britt-Marie Löfström (arbetstagarrepresentant), Per-Olof Åhfeldt (arbetstagarrepresentant). Se sidan 25 för presentation av AB Göta kanalbolags styrelseledamöter. Styrelseledamöternas oberoende Staten gör i sin ägarpolicy ett undantag i förhållande till Svensk kod för bolagsstyrning, och det är att styrelseledamöters oberoende i förhållande till staten som större ägare inte redovisas. Denna riktlinje i koden syftar i all huvudsak till att skydda minoritetsaktieägare. I statligt helägda företag saknas därför skäl att redovisa denna form av oberoende. Sammanträden Styrelsen utsätter fyra schemalagda sammanträden per år. På initiativ av ordföranden, enskilda ledamöter eller vid kunders behov sammanträder styrelsen dessutom per capsulam. Under 2006 har styrelsen sammanträtt fyra gånger. Styrelsens ledamöter har deltagit i 2006 års styrelsemöten enligt följande: Ledamot Möte Möte Möte Möte Björn Eriksson x x x x Elving Andersson x x x x Camilla Egberth *) x - - Patrik Jönsson x x x x Anita Modin x x x x Renée Mohlkert *) x x x Britt-Marie Löfström x - x - Per Olof Åhfeldt x x x x * invald vid årsstämma Utskott i styrelsen Koden anger att ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott ska inrättas. Regeringen anser att det är varje styrelses ansvar att bedöma behovet av att inrätta ett sådant utskott. Styrelsen har gjort bedömningen att det inte finns behov av att inrätta utskott i AB Göta kanalbolags fall. Styrelsens arvoden Styrelsens arvoden bestäms av årsstämman. Beslutade arvoden för 2006 erläggs enligt följande: Styrelseordförande kr per år, styrelseledamot kr per år. 11

12 Val av styrelse För de av staten helägda företagen tillämpas enhetliga och gemensamma principer för en strukturerad nomineringsprocess. Denna process ersätter Svensk bolagskods principer som berör beredning av beslut om nominering av styrelseledamöter och revisorer. Näringsministern har givits ett särskilt ansvar för styrelsenomineringar av samtliga av Regeringskansliet förvaltade företag. Nomineringsprocessen drivs och koordineras av enheten för statligt ägande inom Näringsdepartementet. Då processen avslutats ska gjorda nomineringar offentliggöras enlig kodens riktlinjer. Beslut om val av styrelse fattas på AB Göta kanalbolags årsstämma. Val av revisorer Ansvaret för val av revisorer för företag med statligt ägande ligger hos ägaren. Det praktiska arbetet med upphandlingen hanteras vanligen i företagens ekonomifunktion, ett revisionsutskott eller annan lämplig funktion. Regeringskansliets representanter följer alla stegen i upphandlingsprocessen från upphandlingskriterier till urval och utvärdering. Det slutgiltiga beslutet avseende revisorer fattas av ägaren på årsstämman. Framtida utveckling Under 2007 kommer bolagets framtidsarbete Vision 2010 att noga analyseras och diskuteras i styrelsen, för att ligga till grund för bolagets verksamhet de närmaste tio åren. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Stormen Per i mitten av januari 2007 har fällt ett stort antal alléträd samt orsakat skador i bolagets betesmarker längs kanalen. I bolagets skogar i Västa Götaland har ca m3sk stormskadats. Stormskadorna gör att vi inte kan avverka enligt våra skogavverkningsplaner och årliga budget. Kanalbodarna i Motala hamn brandhärjades hösten Rivning och återuppbyggnad startades omgående. Återuppbyggnaden beräknas vara klar till seglationssäsongen Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserad vinst Årets resultat Kronor Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs Kronor

13 Resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader: Externa kostnader Personalkostnader 3, Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Resultat från värdepapper Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat

14 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar 8 Byggnader och mark Pågående Nyanläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga placeringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Souvenir- och virkeslager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank checkräkning Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

15 Balansräkning, forts Eget kapital och skulder Eget kapital 11 Not Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserade medel Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ersättningsfond fastigheter Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder 7 28 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda panter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser 15 Inga Inga 15

16 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Förändring av övriga fordringar Förändring av övriga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

17 Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Klassificering Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader från balansdagen. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäkter Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Följande kriterier måste också uppfyllas innan intäkter redovisas: Försäljning av varor Intäkten redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som förknippas med äganderätten till varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Hyresintäkter Hyresintäkter för förvaltningsfastigheterna redovisas linjärt i enlighet med villkoren som anges i gällande hyresavtal. Kanalrörelsen Intäkterna från kanalrörelsen avser kanal- och hamnavgifter, fiske, ersättningar från Vägverket, Banverket och kommuner för att manövrera broar. Dessutom ingår intäkter från de direkt knutna verksamheterna båtuppläggning, externa arbeten, brounderhåll och försäljning av drivmedel, böcker och souvenirer. Här redovisas även samarbetsprojekt för marknadsföring Längs Göta kanal, Sveriges och Norges Kanaler och Affärsutveckling. Skogs- och fastighetsrörelsen Intäktsredovisningen till det som härrör sig till skogs- och fastighetsrörelsen är avverkning av skog, jaktarrenden, upplåtelse av mark, jordbruksarrenden, anläggningsarrenden och andra arrendeformer samt uthyrning av bostadsbyggnader och försäljning av mark och fastigheter. Här redovisas även hyresintäkter från näringsfastigheter, vandrarhem, camping och caféer. Kanalupprustning och underhåll Redovisning av kostnaderna avseende upprustning och underhåll av kanalen. Intäkterna utgörs av erhållna bidrag från staten, EU, Länsarbetsnämnderna och i vissa fall Länsstyrelse och länsantikvarien. 17

18 Ränta Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas (beräkningen sker på basis av underliggande tillgångs avkastning enligt effektiv ränta). Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Mark avskrives ej. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Byggnader Bostadsbyggnader Förvaltningsfastigheter Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer 25 år 50 år 33 år 5 år 5 år Redovisat värde granskas beträffande eventuell värdeminskning när händelse eller ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet eventuellt inte kommer att kunna återvinnas. Om det finns sådana indikationer och om det redovisade värdet överstiger det förväntade återvinningsbara beloppet skrivs tillgångarna ned till det återvinningsbara beloppet, vilket motsvarar det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet utgörs av nuvärdet av de förväntade framtida kassaflödena enligt en diskonteringsfaktor före skatt, som avspeglar marknadens aktuella uppskattning av pengars tidsvärde och de risker, som förknippas med tillgången. Nedskrivningen redovisas i resultaträkningen. Värdepappersinnehav Samtliga placeringar värderas till anskaffningsvärde då de första gången redovisas i balansräkningen. Anskaffningsvärdet motsvarar det verkliga värdet av den ersättning som lämnats inklusive kostnader som är hänförliga till förvärvet. Därefter redovisas placeringar till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip och först in - först ut (FIFO) metoden. Detta innebär att varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt FIFOmetoden och verkligt värde. Likvida medel Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavanden hos bank samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig löptid på högst tre månader. 18

19 Skatter inklusive uppskjuten skatt Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, innebärande att uppskjuten skatt beräknas för balansdagens samtliga identifierade temporära skillnader mellan å ena sidan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden och å andra sidan deras redovisade värden. De uppskjutna skattefordringarnas redovisade värden prövas vid varje balansdag och minskas i den utsträckning som det inte längre är sannolikt att tillräckligt stor beskattningsbar vinst kommer att finnas tillgänglig för att utnyttja hela eller delar av de uppskjutna skattefordringarna. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder beräknas med hjälp av de skattesatser som förväntas gälla för den period då fordringarna avräknas eller skulderna regleras, baserat på de skattesatser (och den skattelagstiftning) som föreligger eller i praktiken föreligger på balansdagen. Avsättningar Avsättningar redovisas i balansräkningen när bolaget har en förpliktelse (legal eller informell) på grund av en inträffad händelse och då det är sannolikt att ett utflöde av resurser som är förknippade med ekonomiska fördelar kommer att krävas för att uppfylla förpliktelsen och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Statliga stöd Statliga bidrag intäktsförs till bedömt verkligt värde då det är rimligt att anta att bidraget kommer att erhållas och att samtliga vidhängande villkor kommer att uppfyllas. När bidraget är knutet till en kostnad redovisas det som en intäkt under de perioder som krävs för att det på ett systematiskt sätt ska möta den kostnad som redovisas och som bidraget avser att kompensera. Om bidraget är knutet till en anläggningstillgång skuldförs bidragets verkliga värde (som förutbetald intäkt) och intäktsförs i resultaträkningen i takt med avskrivningarna på den anläggningstillgång som bidraget avser. 19

20 Not 2 Redovisning per rörelsegren Bolagets olika rörelsegrenar leds och organiseras var för sig med utgångspunkt från karaktären på de produkter och tjänster som erbjuds, där varje rörelsegren representerar en strategisk affärsenhet som erbjuder olika produkter och betjänar olika marknader. Samtliga rörelsegrenar bedrivs uteslutande i Sverige. Ytterligare information för respektive rörelsegren framgår av separat avsnitt i förvaltningsberättelsen. Rörelseresultat per verksamhetsgren fördelar sig enligt följande: Kanalrörelsen Försäljningsintäkter Landstingsbidrag Andra kommunala och statliga bidrag Kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Skogs- och fastighetsrörelsen Försäljningsintäkter Kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Kanalupprustning och underhåll Ianspråktagna upprustningsbidrag Kostnader Rörelseresultat 0 0 Summa totalt rörelseresultat Not 3 Medelantalet anställda/sjukfrånvaro Medelantalet anställda Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män Sverige % % Bolaget totalt % % Under sommaren har bolaget cirka 100 säsongsanställda sluss- och brovakter. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 1,23 % 4,12 % Långtidsfrånvaro av total frånvaro 21,96 % 48,52 % Sjukfrånvaro för män 1,39 % 5,23 % Sjukfrånvaro för kvinnor 0,87 % 0,75 % Anställda 29 år 0,84 % 0,76 % Anställda år 1,87 % 2,80 % Anställda 50 - år 1,32 % 7,85 % 20

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Arsredovisning A-Ringen AB

Arsredovisning A-Ringen AB o Arsredovisning A-Ringen AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 A-Ringen AB 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01 2014-12 31 Styrelsen och verkställande direktören för A-Ringen AB avger härmed

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2004 för AB Göta kanalbolag

ÅRSREDOVISNING 2004 för AB Göta kanalbolag ÅRSREDOVISNING 2004 för AB Göta kanalbolag Styrelsen och verkställande direktören för AB Göta kanalbolag (org nr 556197-7587) får härmed avge årsredovisning för år 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB Göta

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer