airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering"

Transkript

1 NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR Nr 1/2011 Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering EN 779:2011 ett steg i rätt riktning Stäng stadsluften ute med City-Flo XL Hi-Flo XL ska spara 10 GWh i Norge

2 Vi är på väg Camfil Farrs nya mobila laboratorium och utställning åker nu runt på vägarna och i större städer i Central- och Sydeuropa, de brittiska öarna och Skandinavien. Lastbilsekipaget kan be - finna sig nära dig just nu och i så fall kan du knappast undgå att se det. Den unika, 16 meter långa rullande utställningen är en imponerande syn. Budskapet på släpet är ännu mer iögonfallande Bör ren luft vara en mänsklig rättighet? Ja, har människor rätt till ren luft? Vi anser det. Ren luft är en av jordens viktigaste produkter, och det är det vi levererar till våra kunder över hela världen. Den nya mobila utställningen, som beskrivs i detta nyhetsbrev och på vår webbplats, är ett sätt att öka marknadens och allmänhetens medvetenhet om vikten av ren luft och hög inomhusluftkvalitet. Vi har lanserat kampanjen hemma i Europa, men meddelandet är globalt och relevant för alla människor. Kom ihåg att vi andas omkring liter luft per dag och att vi måste vara lika noga med vår luft som med det vi äter och dricker. Ren luft för livet Flera av artiklarna i det här numret berör luftföroreningar, deras skadliga effekter och hur de påverkar luften som vi andas inomhus. Under de kommande månaderna ska vi tala ännu mer om betydelsen av ren luft. Vi ska visa hur man bär sig åt för att få det, och vi ska påtala fördelarna för vanliga människor, beslutsfattare och näringslivets aktörer. Den nya mobila utställningen är ett verktyg för att nå ut till och utbilda människor inom detta område. Ren luft för ett rent liv börjar med god ventilation samt effektiva och hållbara filterlösningar. Nästa steg är en allmän medvetenhet om de viktigaste stegen för att bibehålla en sund inomhusmiljö och förhindra exponering för luftföroreningar. Med filterlösningar som ger oss bättre kontroll över inomhusmiljön i våra hem, kontor, hotell, shoppingcenter, skolor och andra byggnader blir vi friskare, mår bättre och presterar bättre. Ren luft för hälsa, välmående och produktivitet det är vårt mål. Mycket nöje med läsningen! Alan O Connell VD 2

3 Riskerna med luftföroreningar Argumenten för att vidta kraftfullare åtgärder mot luftföroreningar blir allt tyngre, allteftersom massmedia och medicinsk expertis påtalar riskerna med dem. Föroreningar som luftburna partiklar och marknära ozon ökar dödligheten och antalet sjukhusinläggningar kopplade till luftvägssjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar. Forskarna hävdar också att luftföroreningar utlöser fler hjärtinfarkter än kokainanvändning och därmed är en lika stor riskfaktor för hjärtinfarkt som alkohol, kaffe och fysisk ansträngning. Vetenskapliga rön vittnar dessutom om att faktorer som rör hela befolkningen, såsom luftföroreningar, bör tas på större allvar när det gäller hjärtrelaterade risker. Exponeringen för trafikföroreningar är en av de största riskerna, eftersom den får effekt för störst andel av befolkningen. Los Angeles är ett exempel. Här studerar läkarna astma och andra andningsproblem som kan drabba amerikanska tonåringar som bor och vistas nära stadens omfattande motorvägsnät problem som kan följa dem genom livet och påverka deras lungtillväxt. Även friska personer kan utveckla hjärtrytmrubbningar vid akut exponering för luftföroreningar, i synnerhet fina partiklar små luftburna korn som kan dras långt ned i lungorna. Tre nya rapporter I en nyligen publicerad ledare i The Lancet med rubriken A breath of fresh air please (Lite frisk luft, tack) slogs det fast att det är nödvändigt att implementera och förstärka regleringsåtgärderna för att bekämpa luftföroreningar på lokal, nationell och global nivå. Det är regeringarnas skyldighet och ansvar att skydda medborgarnas hälsa. Ledaren citerar tre rapporter som publicerats tidigare i år och som understryker vikten av att det finns en effektiv luftföroreningspolicy av hälsomässiga skäl. Amerikanska EPA Den första rapporten är The Benefits and Costs of the Clear Air Act from 1990 to 2020 som publicerats av USA-baserade Environmental Protection Authority (EPA). Rapporten visar att de hälsorelaterade fördelarna vida överstiger kostnaderna för att implementera renluftslösningar. Detta har man kommit fram genom att beräkna antalet hälsorelaterade problem som kunnat undvikas tack vare lagen. Beräkningarna för år 2020 är dramatiska: De befintliga bestämmelserna sparar inte bara 1,4 triljoner EURO i sjukvårdskostnader, utan beräknas också rädda cirka liv och förhindra hjärtinfarkter, 2,4 miljoner astmaanfall och 17 miljoner förlorade arbetsdagar. Aphekom Den andra rapporten är från den tre år långa Aphekom-studien som utarbetats med stöd av EU-kommissionen och samordnats av franska folkhälsoinstitutet. I projektet undersöktes luftföroreningarna i 25 städer med sammanlagt 39 miljoner människor, i 12 EU-länder. Enligt undersökningen skulle en minskning av luftföroreningarna i europeiska städer kunna rädda liv per år, öka den förväntade livslängden med nästan två år, samt spara 31,5 miljarder EUR i sjukvårdskostnader och sjukfrånvaro. Gränsvärdena för partiklar överskrids redan i flera av EU:s medlemsstater, och 2013 års planerade revidering av de nuvarande reglerna är välkomna. Av alla städer som ingick i undersökningen var Stockholm den enda staden som låg under världshälsoorganisationens (WHO:s) rekommenderade nivåer för föroreningar med fina partiklar (10μg/m 3 ). >>> 3

4 Skydda produktionen Hasselt University Den tredje rapporten är en analys av 36 studier genomförda av Hasselt-universitetet i Belgien och som visar att luftföroreningar också är en viktig utlösande faktor för hjärtinfarkter. På individnivå är effekten av luftföroreningar liten (5 %), men på befolkningsnivå är den en viktig utlösande faktor för hjärtinfarkter jämförbar med fysisk ansträngning, alkohol och kaffe. Dödar flera miljoner Enligt WHO dör varje år minst 2 miljoner människor i förtid på grund av de negativa hälsoeffekter som bristen på ren luft orsakar. Antalet dödsfall varierar från region till region. Enligt en rapport från förra året orsakade gifterna i föroreningar enbart i Asien förtida dödsfall på ett år. Enligt rapporten överstiger också luftföroreningarna i många asiatiska städer WHO:s riktlinjer för luftkvalitet. Utomhusföroreningar blir inomhusföroreningar Industrialiseringen av vår värld har ändrat på många förutsättningar för människorna. Ökade föroreningar har påverkat miljön, och i dag är luftföroreningarna ett globalt problem av skiftande svårighetsgrad på olika platser. Eftersom de flesta av hälsoeffekterna är långsiktiga, förbises ofta problemet. Utomhusföroreningarna som sipprar in i våra hem och byggnader kan lätt bidra till att även inomhusluften förorenas. Effektiva filterlösningar används för att rena luft och skydda människor, men vad få känner till är att ren luft också främjar hög produktivitet och låga kostnader. Att skydda människor från luftföroreningarnas skadliga effekter kostar pengar, men det är också en långsiktig investering som kan minska arbetsplatsernas kostnader för hög sjukfrånvaro och medicinsk vård samt främja produktiviteten, vilket också bevisats i undersökningar. Vår rätt till ren luft På Camfil Farr anser vi att det finns ett behov av att öka den allmänna medvetenheten om luftföroreningar och placera inomhusluftkvaliteten på den politiska agendan. Inomhusluftkvalitet borde vara en folkhälsofråga. Exempelvis borde utsatta personer som bor nära vägar, där luftföroreningarna från trafiken utgör en allvarlig hälsorisk, kämpa för sin rätt att andas renare luft. Läkarna skulle kunna föra deras talan i denna kamp. Vi måste lyfta fram betydelsen av hälsosam inomhusluft. Camfil Farr har en tydlig vision: Ren luft bör betraktas som en mänsklig rättighet. Camfil Farr har en tydlig vision: Ren luft bör betraktas som en mänsklig rättighet. FOTO: GETTY IMAGES Över hela världen ökar efterfrågan på mindre och kraftfullare elektronik och mer avancerade skärmar. Micronic Mydata är ett svenskt högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning till elektronikindustrin. Företaget har specialiserat sig på mönsterritare och ytmonteringsutrustning. När Micronic Mydata nyligen levererade ett system till en stor kund ingick Camfil Farrs Gigapleat som skydd för tillverkningsprocessen för fotomaskningsutrustning, som är en viktig komponent inom den litografiska processen för halvledartillverkning. Gigapleat är ett veckat kolfilter som är känt för sin kapacitet att effektivt avlägsna skadliga gasformiga och luftburna molekylära föroreningar i känsliga tillverkningsmiljöer. Fler TDI-fria drömmar För några år sedan installerade den ledande sängtillverkaren Sleepyhead (Auckland, Nya Zeeland) ett stort kolfilter från Camfil Farr för att avlägsna alla spår av den giftiga gasen toluendiisocyanat (TDI) från företagets nya fabrik för tillverkning av polyuretanskumplast. År 2010 byggde Sleepyhead ytterligare en fabrik för polyuretanskumplast i Melbourne, Australien, och vände sig då återigen till Camfil Farr. Även i mycket små mängder kan TDI vara farlig för människor och miljö om den inte hanteras försiktigt. För att skydda processoperatörerna, de närmaste grannarna och den yttre miljön har skumningsprocessen byggts in, utsugsventilation arrangerats och frånluftsflödet filtrerats med Camfil Farrs kolfilter, så att alla spår av TDI avlägsnas innan luften släpps ut i atmosfären. 4

5 Roadshow för renare luft och bättre filtrering kvalitativ luft som tillförs på ett energieffektivt och hållbart sätt med våra filter. Den rullande utställningen utgör ett fönster mot Camfil Farrs värld. Vårt mål är att förbättra luftkvaliteten och därmed också människors livskvalitet. Studera teorin i praktiken Camfil Farr är nu ute på turné i Europa. Målet är att öka medvetenheten om hur viktig inomhusluftkvaliteten är och belysa fördelarna med effektiv luftfiltrering. Camfil Farr vill också förklara hur rätt val av filter kan leda till hållbar och god inomhusluftkvalitet och lägre energiförbrukning. Fordonet som används är ett stort lastbilsekipage som besöker de största europeiska filmpresentationer illustrerar utställningen de Med hjälp av testutrustning, labbstationer och städerna. Under stoppen presenterar och jämför föroreningar som finns i den osynliga omgivningsluften. Camfil Farrs luftkvalitetsexperter aktuella luftkvalitetsdata och informerar om luftföroreningarnas skadliga effekter som direkt påverkar luft- minska energiförbrukningen för ventilationssys- Ett annat av syftena med utställningen är att kvaliteten inomhus, där vi människor tillbringar tem i byggnader. Genom att välja rätt filter lösning cirka 90 procent av vår tid. kan man reducera luftbehandlingsaggregatens Släpet är 13 meter långt och består av elförbrukning avsevärt. Inomhusluftkvalitet betyder, enligt Camfil Farrs definition, ren och hög- nästan 60 kvadratmeter golvyta som delats in i en miniutställning, en föreläsningssal för upp till 20 personer och fyra labbstationer för inomhusluftkvalitet. I den mobila utställningen får besökarna veta mer om inomhusluftkvalitet genom att titta på en film om luftföroreningar, var de kommer ifrån och vilka hälsoeffekterna är. Den teoretiska presentationen omsätts i praktiken vid fyra labbstationer (se nästa sida), där besökarna får veta mer om mängden och storleken för partiklarna i utomhusluften, hur man väljer det mest energieffektiva filtret, hur gaser filtreras och hur viktigt det är med en konstant avskiljningsgrad under filtrets hela livslängd. Camfil Farr har nästan 50 års erfarenhet av luftfiltermarknaden. Vi har fyra FoU-center över hela världen för att lära oss ännu mer om luftkvalitet och dess effekter. Vi är övertygade om att vi, genom att dela med oss av våra kunskaper, kan bidra till att folkhälsan blir bättre, energiförbrukningen minskar och produktiviteten ökar. >>> En folkhälsofråga Luftföroreningar och dålig inomhusluft blir i allt högre grad ett folkhälsoproblem, och Camfil Farr vill informera allmänheten om hur detta påverkar människors hälsa, välbefinnande och produktivitet. Människor vet egentligen ganska lite om inomhusluftens betydelse. Camfil Farrs mobila utställning syftar främst till att informera politiker, allmänheten och massmedia om hur viktigt det är att andas bra inomhusluft i de byggnader där vi arbetar och bor. 5

6 Vid mobila labbstationer omsätts teorin i praktik De fyra labbstationerna i den mobila utställningen illustrerar några av de viktigaste delarna av Camfil Farrs renluftskoncept och luftfilterteknik. Vad andas du? Att mäta och definiera luftkvaliteten är svårt och komplext. Förutom syre, kväve och koldioxid innehåller luften ett antal föroreningar som är skadliga för människor. De finns i luften vi andas. Den här labbstationen är utrustad med avancerad mätutrustning som spårar olika partikelstorlekar. Ju mindre partiklarna är, desto lättare är de att inandas. Ju större partiklarna är, desto lättare är de att fånga upp i ett filter. I stationen visar man exempelvis varför det krävs högkvalitativa luftfilter som skydd mot trafikföroreningar. Man visar också hur luftkvaliteten är på den plats där lastbilen står parkerad. Mätutrustningen mäter olika partikelstorlekar före (utomhus) och efter (inomhus) filtret och demonstrerar sedan filtrets effektivitet för besökarna. Hur kan du spara? Att tillhandahålla ren luft kräver energi. Men ren luft sparar också liv och pengar. Vi behöver luftfilter, men vi måste också se till att de är hållbara och energieffektiva. På den här labbstationen demonstrerar Camfil Farr skillnaderna mellan rätt och fel filterlösning. Med hjälp av två identiska luftbehandlingsaggregat som körs sida vida och som visar luftflödet och energiförbrukningen för två likartade filter, får besökarna se hur mycket energi de kan spara. Detta är särskilt viktigt eftersom 70 procent av elektriciteten i en byggnads energiprofil går till uppvärmning, ventilation och luftkonditioneringssystem. Hur kan stadsluften stängas ute? Förutom partiklar har även gaser negativa effekter på hälsa och produktivitet. Gaser ger ofta effekter på kort sikt i form av andningsproblem och huvudvärk. Ozon och kvävedioxid är två gaser som det är värt att titta lite extra på. På labbstationen får besökarna veta hur hög koncentrationen av dessa gaser är i luften kring lastbilen (vilket i hög grad beror på årstiden), och de får också se hur effektivt ett kolfilter tar bort dessa gaser. 6

7 Direktmätningar Följ med på turnén På finns fullständig information om Camfil Farrs roadshow. Fram till 2012 kommer lastbilsekipaget att besöka de brittiska öarna och resten av Europa från Finland i norr till Italien i söder. I kalendern på webbplatsen eller på Facebook kan du se när vi kommer till ditt område. Välkommen! Vilka filter behöver du? Det är praktiskt taget omöjligt att se alla föroreningar i luften. Det är också mycket svårt att avgöra den exakta skillnaden mellan kvaliteten på två luftfilter. På den här labbstationen används rök (en extremt hög koncentration av partiklar) för att synliggöra skillnaden mellan två luftfiltersystem. Röken gör att besökarna kan se skillnaderna i Morgonluft skiljer sig från kvällsluft. Stadsluft skiljer sig från lantluft. Den mobila utställningen har tre stationer för mätning av luftkvalitet. De genomför realtidsmätningar av luftkvaliteten på olika ställen i världen och skickar sedan rapporter till lastbilen. Dessa mätningsvärden jämförs med de lokala förhållandena där lastbilssläpet står parkerat. På utställningen kan besökarna också titta på en film om inomhusluftkvalitet, där den svenska professorn i yrkes- och miljömedicin Magnus Svartengren är berättare. Luftföroreningar är i själva verket en blandning av flera olika ämnen. De består av partiklar vilka utgörs av föreningar av kemiska ämnen som varierar i storlek, exempelvis mycket fina partiklar från förbränningsprocesser. Föroreningar kan också bestå av ett antal gaser av vilka flera kan orsaka irritationer. Sedan finns det kemikalier som kan förgasas från byggnadsmaterial och andra källor, säger professor Magnus Svartengren i filmen. Han fortsätter: Dessa påverkar inomhusluftkvaliteten, vilken i sin tur kan påverka våra prestationer och vår hälsa. Dålig luftkvalitet i klassrum och konferenslokaler kan exempelvis orsaka huvudvärk. Dålig inomhusluft kan också få lokala effekter i form av t.ex. irriterade ögon eller luftvägar, hosta eller förvärrade symtom för astmatiker. Luftföroreningar kan dessutom påverka lungutvecklingen hos barn samt orsaka hjärt-kärlsjukdomar hos vuxna. Vissa kemikalier kan också orsaka lungcancer. Titta gärna på luftkvalitetsfilmen (The IAQ Movie) på roadshow-sidorna på filtreringseffektivitet över tiden och hur en lågkvalitetsprodukt fungerar i jämförelse med en högkvalitetsprodukt. Magnus Svartengren, professor i yrkes- och miljömedicin vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet (KI), Stockholm. Prima luft för primadonnor Fräsch och ren luft garanteras för artisterna och publiken på Köpenhamns operahus/danska Kungliga Teatern, där alla ventilationsenheter försetts med våra Hi-Flo XLT-lågenergifilter. Samma sak gäller för operahuset i Wien (Wiener Staatsoper) där Hi-Flofilter monterats för att säkerställa hög luftkvalitet genom friskluftsventilation, vilket föredras framför luftkonditionering. Hög miljökvalitet för Paris-CDG På hårt trafikerade flygplatser är föroreningsnivåerna höga, och de flygplatsansvariga är angelägna om att förhindra att skadliga gasföroreningar och lukter tränger in i terminalerna genom ventilations- och luftkonditioneringssystemen. På CDG i Paris, Europas näst största flygplats, bygger man nu den nya S4-terminalen för att kunna ta emot 7,8 miljoner passagerare ytterligare utöver de 58 miljoner per år som passerar i nuläget. CDG:s ägare Aéroports de Paris strävar efter hållbar utveckling och minskad energiförbrukning. All utrustning och allt material till S4 måste därför uppfylla normerna för hög miljökvalitet. Axima, som ansvarar för utformningen av klimatsystemen, har valt att använda enbart ekologiskt ansvarstagande leverantörer. Tack vare sitt goda anseende inom hållbara filterlösningar och gröna produkter med låg energiförbrukning var Camfil Farr förstahandsvalet som leverantör av molekylärfilter till S4. Detta ska ske med hjälp av åtskilliga tusen CamCarb Green-cylindrar som ska rena över kubikmeter luft per timme för en hälsosammare och säkrare inomhusmiljö. 7

8 EN 779:2011 ett steg i rätt riktning Av Jan Andersson Luftfiltermarknaden expanderar i Europa. Och ventilation som ger hög inomhusluftkvalitet, den förväntas växa ännu mer när alla nya byggnader år 2020/2021 måste uppfylla nollenergi- vilket i sin tur kräver luftfilter av hög kvalitet. kraven (2018/2019 för offentliga byggnader). Framväxten av filterklasser Nollenergibyggnad är ett populärt uttryck Under årens lopp har grundsyftet med luftfiltrering förskjutits. Luftfilter användes tidigare för att beskriva byggnader med noll nettoenergiförbrukning och noll koldioxidutsläpp per år. En främst för att skydda ventilationsutrustningen. nollenergibyggnad är kort sagt en byggnad som I dag är huvudfunktionen i stället att förbättra tack vare ett effektivt energiutnyttjande har ett inomhusklimatet och skydda människors hälsa. kraftigt reducerat energibehov. Den förorenade luften i stadsmiljöer kan orsaka Nollenergibyggnaderna behöver effektiv huvudvärk, hjärt-kärlsjukdomar och andnings- Jan Andersson är vice VD och marknadschef för Camfil Farr i Norden. Han är också produktchef för företagets komfortluftfilter i Europa och ordförande för produktgrupp 4B Luftfilter (PG4B) inom Eurovent. problem. Ren filtrerad luft kan däremot leda till bättre arbetsprestationer, minskad sjukfrånvaro och ökat välbefinnande. Under åren har även filterklasserna utvecklats från låga filternivåer som G4 och F5 till dagens höga filterklasser F7 och F9, med F7 som det vanligaste alternativet och också den lägsta rekommenderade filterklassen för att garantera acceptabel inomhusluftkvalitet. Tyvärr råder det ett motsatsförhållande mellan filterklasser och energibesparingar. Ju bättre filter man har desto högre blir energiförbrukningen, eftersom filtrets motstånd mot luftflödet och tryckfallet ofta ökar. På grund av luftflödesmotståndet står dagens luftfilter ofta för minst 30 procent av ett ventilationssystems energiförbrukning. I takt med de allt högre energikostnaderna har också kostnaden för rening, tillförsel och utsläpp av luft i byggnader blivit en allt viktigare fråga. I detta sammanhang är det viktigt att välja rätt filter. Att göra ventilationssystemen mer energieffektiva är också ett sätt att få miljövänligare byggnader och bekämpa klimatförändringarna. Camfil Farr är väl rustade att hjälpa kunderna att minska sina energikostnader eftersom våra luftfilter har det lägsta tryckfallet. Enkelt uttryckt krävs det mindre energi för att pressa luften genom våra filter. Det ger också den extra fördelen att filtren behåller sin effektivitet längre jämfört med billigare lösningar med dåligt fungerande filtermedia och/eller otillräcklig filtreringsyta. I Eurovents produktgrupp 4B Luftfilter (PG4B) har tryckfall diskuterats utförligt, liksom energiklassificeringen av filter. Eurovents riktlinje 4/11 Energy efficiency classification of air filters for general ventilation purposes är klar och finns på Eurovents webbplats. Från och med januari 2012 kommer alla finfilter att certifieras enligt Eurovent-certifieringen och en energieffektivitetsklass (A till G) tilldelas utifrån EN 779:2011. De kommer också att klassas utifrån årlig energiförbrukning, ursprunglig 8

9 Camfil Farr Information New filter standard EN 779:2011 Camfil Farr clean air solutions Ouch! They ve still got their Camfil F7-filters. airmail Classification Klassificering of av air luftfilter filters 1) Grupp Klass Slutligt tryckfall (test) Pa Genomsnittlig avskiljningsgrad Arrestance (A m ) för syntetiskt stoft % Genomsnittlig avskiljningsgrad Efficiency (E m ) för 0.4 μm partiklar % Lägsta Minimum avskiljningsgrad efficiency 2) för 0,4 2) μm for partiklar 0.4 μm % particles % Grov G A m < 65 G A m < 80 G A m < 90 G A m Medium M E m < 60 M E m < 80 Fin F E m < F E m < F E m 70 Obs! 1) Egenskaperna för atmosfäriskt stoft skiljer sig markant från egenskaperna för det syntetiska stoft som används i belastningstesterna. Detta innebär att testresultaten inte kan utgöra någon grund för att förutsäga driftprestanda eller livslängd. Förlorad medieladdning eller avgivande av partiklar eller fibrer kan också påverka avskiljningsgraden negativt. 2) Den lägsta avskiljningsgraden är det lägsta av något av följande tre värden: ursprunglig avskiljningsgrad, utloppsverkningsgrad eller avskiljningsgrad under testets belastningsprocedur. Tabell 1: Ny klassificering av luftfilter enligt EN 779:2011. avskiljningsgrad och lägsta avskiljningsgrad (ME, minimum efficiency). Nu några kommentarer om EN 779:2011. Ett välkommet initiativ Den nya europeiska standarden för luftfilter (EN 779:2011) träder i kraft under hösten Syftet är att klassificera luftfilter efter filtrets lägsta avskiljningsgrad (ME, minimum efficiency) för 0,4 μm-partiklar. Camfil Farr välkomnar den nya standarden och ser den som ett steg mot bättre inomhusluftkvalitet. Branschen har nu efterfrågat hårdare krav för luftfilter och den nya standarden kommer att publiceras i augusti i år. Nationella versioner blir tillgängliga i mitten av november och därefter slutar den tidigare standarden att gälla. Vi tror att den nya standarden kommer att bidra till att eliminera en del problem som har med filterprestanda att göra. Ett av dessa problem är kopplat till elektrostatiskt laddade syntetfilter. Dessa filter har vanligtvis en god ursprunglig avskiljningsgrad så länge de behåller sin laddning, men tenderar tyvärr att laddas ur väldigt snabbt, ofta efter bara några veckor i drift. De prestanda som ett elektrostatiskt laddat F7-filter har i labbet kan därför sjunka till F5 och ibland ännu mer vid verkliga driftförhållanden. Resultatet blir en avsevärt mycket sämre reningskapacitet. Som en konsekvens av detta är det i dag tyvärr alldeles för många fastigheter i Europa som använder elektrostatiskt laddade F7-klassade syntetfilter med ME-värden på mellan 5 och 10 procent. Det innebär att så mycket som procent av föroreningarna i utomhusluften tar sig in i byggnaderna och försämrar inomhusmiljön. Genom att utgå från ett ME-värde på minst 35 procent för F7 kommer den nya standarden EN 779:2011 att tvinga bort dessa filter från marknaden. Samtidigt kommer den att bidra till att syntetiska filtermaterial med betydligt högre partikelavskiljning utvecklas. Det är skillnad på filter och filter även inom samma klass Tyvärr blir priset för detta högre tryckfall och ökad energiförbrukning. Camfil Farr ser dock en fara med den nya klassificeringen: Även om de allra sämsta filtren på marknaden försvinner finns det risk för att de bra filtren försämras. Strävan att nå så låga tryckfall som möjligt för att spara energi kan leda utvecklingen åt fel håll. Exempelvis har våra F7-filter Hi-Flo XLT7 ett ME-värde på 56 procent vid 0,4 μm partiklar. Men standarden kräver bara 35 procent för att klassas som ett F7-filter. Camfil Farr har dock sin ståndpunkt klar: Vi kommer inte att sänka effektiviteten i våra Hi-Flo-filter. Det skulle innebära en försämring av luftkvaliteten med nästan 40 procent. Men det finns en risk att andra tillverkare inte tänker som vi, utan i stället ser en möjlighet att sänka tryckfallet och därmed energiförbrukningen med försämrad luftkvalitet som följd. På Camfil har vi alltid arbetat för en bättre inomhusmiljö. Därför är vi glada över att den nya luftfilterstandarden EN 779:2011 skärper kraven för luftfilter även om de inte blir så tuffa som vi hade hoppats. De uppnår till exempel inte de kvalitetsstandarder vi har för våra egna luftfilter. Vi välkomnar ytterligare debatt och diskussioner om detta. Mer information finns i vår broschyr om den nya filterstandarden New filter standard EN 779:2011 EN 779:2011, som finns i PDF-format på vår webbplats 9

10 CLEAN AIR SOLUTIONS S airmail Stäng stadsluften ute med City-Flo XL FOTO: GETTY IMAGES Dålig luft är ett växande problem i städer. Avgaser, dieselpartiklar och ozon som gene reras av den ökande fordonstrafiken bidrar till luftföroreningarna. Svaveldioxid, kväve oxider och andra luftföroreningar skapar allvarliga hälsoproblem. Samtidigt blir EU:s krav på bättre inomhusluftkvalitet allt striktare. Camfil Farrs City-Flo XL är specialanpassat för City-Flo XL det idealiska valet för kontorsbyggnader, shoppingcenter, skolor och andra offentliga de ökande stadsföroreningarna, eftersom det hanterar både partikel- och molekylärfiltrering i byggnader. Tryckfallet är mycket lågt över de ett enda filter. unika kolfyllda glasfibermedierna, vilket sparar City-Flo XL renar luften genom att ta bort energi och pengar för kunderna. partiklar, lukter och gaser inklusive ozon, koldioxid, svaveldioxid, koldioxid och kvävedioxid Eurovent-certifierat samt flyktiga organiska föreningar (VOC) och Med City-Flo XL i luftbehandlingsaggregaten polycykliska aromatiska kolväten (PAH). i offentliga och kommersiella byggnader blir Eftersom City-Flo XL även innehåller aktivt inomhusluftkvaliteten så hög som det föreskrivs i EU-normen EN Filtret är också kol tar det även bort lukter som vanliga filter missar. City-Flo XL är också ytterst effektivt för Eurovent-certifierat och P-märkt i Sverige. Det eliminering av avgaser. har ett lågt, energibesparande inledande tryckfall, ny konisk påsdesign och är ozon På gator och vägar med intensiv trafik är 3-klassat. Enkel montering I City-Flo XL används samma plastram i ett stycke som återfinns i många andra filter från Camfil Farr, vilket gör det enkelt att montera om du redan använder våra produkter. När kunderna måste uppgradera eller göra tillägg till befintliga filter behöver de inte byta ut sitt gamla system. Med kombinationsfiltret City-Flo kan de helt enkelt byta både påsfiltret och kolfiltret. City-Flo XL Keeps the city out Mer information finns i vår broschyr City-Flo XL som finns i PDF-format på vår webbplats 10

11 Bästa inomhusluftkvaliteten på Berlin Marriot Hotellgäster är i dag mer krävande och medvetna när de väljer hotell. En grön miljöprofil är ett starkt säljargument i kombination med hög komfort och renlighet. Inomhusluftkvaliteten faller inom denna kategori. Femstjärniga Berlin Marriot har ett starkt fokus på hållbarhet. För att kunna erbjuda sina gäster den bästa luftkvaliteten valde man Camfil Farrs låg energilösning City-Flo XL som också uppfyller de strikta kraven inom EN för ventilation i andra byggnader än bostadshus. City-Flo XL är marknadens bästa partikel- och molekylärfilter. Det avlägsnar effektivt partiklar och lukter för att förbättra inomhusluftkvaliteten och samtidigt uppnå största möjliga energibesparing Hi-Flo XL-filter ska spara 10 GWh i Norge Skandinaviens ledande entreprenör inom inomhusklimat, GK Konsern AS, ska montera Hi-Flo XL-filter i sina norska kunders luftbehandlingsaggregat. Syftet är minskad energiförbrukning. GK uppskattar att filtren kommer att spara minst 10 GWh elektricitet per år åt kunderna. FOTO: GETTY IMAGES Största beställningen hittills i Indien Camfil Farr Power Systems (CFPS) har under de senaste åren fokuserat på att förbättra organisationen för projekthantering och man har byggt upp en ansenlig pool av internationell teknisk expertis till stöd för den globala gasturbinverksamheten. Detta arbete börjar nu bära frukt, vilket en order från Siemens till CFPS Indien och Tyskland vittnar om. Produkterna ska användas på en av de största naturgasbaserade kombikraftverken inom den privata sektorn i Indien. Anläggningen, som ligger nära Rajahmundry och som drivs av Konaseema Gas Power Ltd (KGPL), utökar nu energikapaciteten med 820 MW med hjälp av två nya kombimoduler. Camfil Farr Indien levererar luftintagssystem, diffusorer, avledare och ventilationsskorsten till två Siemens SGT5-4000F-turbiner. Förutom att KGPL-projektet är den hittills största ordern för Camfil Farr Indien, är det dessutom ett stort genombrott eftersom man för första gången nu levererar både luftintags- och avgassystem för samma turbin. CFPS var även leverantör vid anläggningens aktiviteter under fas GWh är faktiskt en ganska försiktig uppskattning av de totala besparingarna per år när alla filter har monterats, säger Peder Midtstøl, inköpschef för GK Konsern AS som har en marknadsandel på procent av den professionella byggmarknaden i Norge. Camfil Farrs Hi-Flo XL är den nya generationen av miljövänliga lågenergifilter. Det sänker de totala driftkostnaderna för ventilationssystem och förbättrar inomhusluftkvaliteten. Kampen mot stadsföroreningar GK arbetar också för att förbättra inomhusluftkvaliteten i Norges städer och rekommenderar därför sina kunder att montera Camfil Farrs City-Flo XL för partikel- och molekylärfiltrering. Filtret är konstruerat för stadsföroreningar och har erkänt bred kapacitet för att sänka koncentrationerna av de flesta inomhus- och utomhusföroreningarna (se separat artikel). Som exempel kan nämnas att vi just nu håller på att byta till City-Flo XL på en brandstation i centrala Bergen, säger Midtstøl. Luftkvaliteten har blivit betydligt bättre sedan vi började byta ut de befintliga filtren mot City-Flo XL, avslutar han. På grund av ett fenomen som kallas temperaturinversion drabbas Bergen (se foto ovan) i perioder av sämre luftkvalitet under kalla vintrar, och befattningshavarna i staden vidtar därför åtgärder för att förhindra att riskgrupper utsätts för luftföroreningar utomhus (se AirMail nr 1, 2010). Detta har också gjort att fastighetsägare och entreprenörer vidtagit åtgärder för att förbättra inomhusluften och förhindra att luftföroreningar kommer in i byggnaderna. 11

12 KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR Tar FoU Du träffar oss på Camfil Farr på de här evenemangen: JUNI 1 4, 21:a Entech Pollutec Asia, Bitec-Bangna, Thailand till nya 6 9, Canadian Biosafety Symposium, Booths 5 6, Toronto, Ontario, Kanada 7 9, PowerGen Europe, Offenbach, Tyskland 8 9, Expo 2011 Malartic Mining and Forestry Tradeshow, Malartic, Quebec, Kanada höjder 8 9, Containment Workshop 2011, Berlin, Tyskland JULI/AUGUSTI 31 2, 20:e International Clean Air & Environment Conference, Auckland, Nya Zeeland I slutet av 2010 öppnade Camfil Farr ett nytt toppmodernt teknikcenter i Trosa. AUGUSTI 24 26, Nordic Health Conference, Åbo, Finland Det nya centret fungerar som ett innovationsnav för produkt- och processlösningar och är kvadratmeter stort. På centret finns också luftfilterbranschens största och mest avancerade laboratorium SEPTEMBER 20 21, FPSO Congres, Oil & Gas, Singapore 20 22, Elmia Fastighet, Jönköping, Sverige 20 23, Febrava 2011 Internationell mässa för kylning, luftkonditionering, ventilation, värme och luftbehandling, Brasilien 22 23, HVAC Exhibition, Bryssel, Belgien för forskning om inomhusluftkvalitet, med gaskromatografi och svepelektron , CHES (Canadian Healthcare Engineering Society) 2011, Winnipeg, Manitoba, Kanada mikroskop. Där finns också ett högeffektivt partikel- och komfortfilterlabb med kapacitet att utföra tester enligt EN 779 (Europa) och ASHRAE (USA), ett Power Systems- och APC-labb (Air Pollution Control) och ett OKTOBER 3 7, 53:e International Engineering Fair, Brno, Tjeckien , Power Gen Middle East, Qatar, Mellanöstern NOVEMBER 2 4, IFAS Romandie, Palaid de Beaulieu, Lausanne, Schweiz OMSLAGSFOTO: GETTY IMAGES Vill du veta mer? Kontakta närmaste Camfil Farr-kontor om du vill ha mer information. Du kan också ringa, skriva eller faxa till Camfil Farrs huvudkontor. molekylärt laboratorium. Camfil Farr använder ungefär halva utrymmet i centret för den egna processutvecklingen, bl.a. maskinkonstruktion, konceptutveckling och optimering av industriella processer för filtertillverkning. Här finns ett besökscenter med en komplett föreläsningssal och direktåtkomst till alla laboratorier. Huvudkontor Camfil AB, Sveavägen 56E, SE STOCKHOLM Tel Fax , Bostadsrättsmässan, Stockholm/Älvsjö, Sverige DECEMBER 13 15, Power Gen International, Las Vegas, USA CAMFIL FARR AIRMAIL är en publikation som sänds ut till Camfil Farrs kunder över hela världen. Den finns på nio språk. Utges av: Camfil AB, Sveavägen 56E SE STOCKHOLM Tel Fax E-post: Ansvarig utgivare: Alain Berard, vice VD Försäljnings- och marknadsdirektör Camfil Farr-gruppen Redaktör: Margareta Swahn Forsling Tel Fax E-post: PRODUKTION: CAMFIL-FARR, THORN PR SWEDEN OCH YMER REKLAMBYRÅ. Upplaga: ex. Tryckt i Sverige 12

Miljöredovisning 2010

Miljöredovisning 2010 Miljöredovisning 2010 Clean air solutions c a m f i l f a r r ren luft är det bästa vi vet Camfil Farr har en ny femårsplan som vi har valt att kalla First Choice. Vi skall vara kundens första alternativ

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d Camfil Farr Segmentbroschyr LC C L iv s cy ke l ko s t n a d Camfil Farr clean air solutions ko s t n a d e n f ö r re n l u f t filtret är den enda komponent

Läs mer

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Filterguiden Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Vilket filter ska du välja? Greenflo PLA-HL4 CO 2: 3,3 kg Filterklass: G4 Greenflo PLA-HL5 CO 2: 3,3 kg Greenflo PLA6 CO 2: 2,8 kg Greenflo

Läs mer

foto: www.canstockphoto.com RESEMA LUFTFILTER energiklassificering enligt Eurovent 4/11

foto: www.canstockphoto.com RESEMA LUFTFILTER energiklassificering enligt Eurovent 4/11 foto: www.canstockphoto.com RESEMA LUFTFILTER energiklassificering enligt Eurovent 4/11 1 Energiberäkning enligt Eurovent 4/11 Eurovent 4/11 specificerar en beräkningsmodell för energiklassificering av

Läs mer

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning?

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning? Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning? Anders Hedström I A Q Expert G. Rudolf, J. Gebhart, J. Heyder, CH. F.

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Power Gen FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Vad kan man göra när besvär i kontor misstänks bero på dålig ventilation? Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson,

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

BASF Coatings Safety Week. Andning

BASF Coatings Safety Week. Andning Andning 1 Luft Vad andas vi in? Luften består av 78 % Kväve 21 % Syre 1 % Andra gaser Kroppens begränsningar Försvarsystemets svagheter Smittsamma eller giftiga partiklar Giftiga gaser Stora kvantiteter

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Sandra Johannesson Yrkes- och miljöhygieniker Göteborg den 4 april 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin

Läs mer

airmail När ozonet blir skadligt

airmail När ozonet blir skadligt NyHeTSmagaSIN från CamfIl farr NR 2/2008 När ozonet blir skadligt 5 6 8 9 10 Hur man vänder kostnader till besparingar i skolor Camtain tablettdammsugaren Nya filterklassrekommendationer för Europa Provkörning

Läs mer

Tack vare min BioZone har jag sovit flera nätter i rad utan att drabbas av astmaanfall Ulrika, Kyrkby.

Tack vare min BioZone har jag sovit flera nätter i rad utan att drabbas av astmaanfall Ulrika, Kyrkby. Historik Biozone Scientific startade för ca: 10 år sedan med målet att använda vetenskap kombinerat med elektronik för att skapa den mest effektiva luftrenaren. Idag används Biozone s produkter över hela

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar Hur påverkar partiklar i stadsluften befolkningen?

Hälsoeffekter av luftföroreningar Hur påverkar partiklar i stadsluften befolkningen? Sveriges Kommuner och Landsting 4 april 2006 Centrum för folkhälsa Sid 1 Hälsoeffekter av luftföroreningar Hur påverkar partiklar i stadsluften befolkningen? Tom Bellander tom.bellander@sll.se Centrum

Läs mer

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem 2/21/2007 Ger ditt ventilationssystem bättre eller sämre inohusmiljö? Vanliga Problem i Ventilationssystem Ventilationssystem förmodas

Läs mer

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft Innemiljö och hälsa Antalet allergiker och astmatiker har ökat stort under de senaste decennierna och innemiljön antas vara en av orsakerna till utvecklingen. Varför känns luften instängd och dålig? Dålig

Läs mer

Miljövård med luftens egna beståndsdelar

Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Gaser och gasteknologi från Air Liquide bidrar till att skydda och förbättra allas vår miljö. Äldre, miljöbelastande metoder

Läs mer

Världens första ozonklassning av luftfilter

Världens första ozonklassning av luftfilter air mail n Y h E T s - m a g a s i n E T f r å n C a m f i l f a r r n r 1 / 2 0 1 0 PrOdukTiOn: Camfil-farr, ThOrn Pr sweden OCh YmEr reklambyrå. upplaga: 30 000 ex. Tryckt i sverige Omslagsbild: getty

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

airmail Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras

airmail Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras airmail NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR 2/2003 Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft 5 7 9 Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras Total filterförvaltning

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009

Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009 Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009 Rapporten är framtagen vid Danmarks Tekniska universitet av Geo Clausen, Eva Maria Larsen

Läs mer

REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP

REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP REN LUFT ÄR VÅR PASSION Ren luft. Det är egentligen hela syftet med vår existens. Det är vad vi med våra produkter strävar efter och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2004:661 Utkom från trycket den 6 juli 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Regeringen

Läs mer

Ren luft i din närmiljö

Ren luft i din närmiljö Ren luft i din närmiljö Att leva på luft Vi på Dinair Ekonomifilter har medarbetare med lång erfarenhet av luftfilter för både den inre och yttre miljön. I samråd med våra kunder har många filterproblem

Läs mer

Clean Air Solutions. Broschyr över vårt utbud

Clean Air Solutions. Broschyr över vårt utbud Clean Air Solutions Broschyr över vårt utbud 1963 GRUNDADES CAMFIL ÖVER 50 ÅRS ERFARENHET AV RENLUFTSLÖSNINGAR 1960 är året då det svenska kärnkraftsprogrammet ska startas. Gösta Larson, som är specialist

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

SOFTFLO. Så här ventilerar vi skolor hälsosamt FRISK LUFT - FRISK ARE LIV

SOFTFLO. Så här ventilerar vi skolor hälsosamt FRISK LUFT - FRISK ARE LIV SOFTFLO Så här ventilerar vi skolor hälsosamt FRISK LUFT - FRISK ARE LIV Miljoner färre sjukdagar & miljoner färre dagar för vård av sjukt barn. En enkel åtgärd är allt som behövs Mekanisk ventilation

Läs mer

Lösningen på problemen med sjuka hus

Lösningen på problemen med sjuka hus Lösningen på problemen med sjuka hus Med Genano 310 kan man rena inomhusluften från föroreningar, (toxiner som skapats av mögel, bakterier, lättflyktiga ämnen etc.), som ofta leder till symtom och sjukdomar.

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar

Hälsoeffekter av luftföroreningar Hälsoeffekter av luftföroreningar Anna Lindgren, doktorand Avdelningen för Arbets- och miljömedicin Lunds Universitet anna.lindgren@med.lu.se Hälsoeffekter av luftföroreningar Epidemiologiska studier -

Läs mer

PUNKTUTSUG MED FILTER LFK Fumex sortiment av portabla filtersatser är de kompletta lösningarna för individuella arbetsplatser vid evakuering och filtrering av partiklar, ångor och gaser. För flexibla lösningar

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

airmail Förorenad luft ett växande globalt problem Att göra det osynliga synligt, med Lennart Nilsson Ultrafina bevis på bättre IAQ

airmail Förorenad luft ett växande globalt problem Att göra det osynliga synligt, med Lennart Nilsson Ultrafina bevis på bättre IAQ NYHETS- MAGASIN FRÅN CAMFIL FARR NR 1/2006 What Vad har did du you andats breathe in today? idag? 3 5 8 10 11 Förorenad luft ett växande globalt problem Att göra det osynliga synligt, med Lennart Nilsson

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Produktbeskrivning BioZone 45-360

Produktbeskrivning BioZone 45-360 Produktbeskrivning BioZone 45-360 Problem Vi utsätts i allt högre grad för föroreningar som är skadliga för vår hälsa. Dessa föroreningar kan delas in i tre grupper: biologiska föroreningar, giftiga gaser

Läs mer

komfortventilation Översiktsbroschyr Komfortventilation Camfil clean air solutions

komfortventilation Översiktsbroschyr Komfortventilation Camfil clean air solutions komfortventilation Camfil Översiktsbroschyr Komfortventilation Camfil clean air solutions camfil världsledaren inom renluftsteknik och tillverkning av luftfilter Vår koncern finns representerad med dotterbolag

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

Forskning för renare och hälsosammare luft

Forskning för renare och hälsosammare luft air mail NYHETSMAGASIN FRÅN CAMFIL FARR NR 2/2012 Forskning för renare och hälsosammare luft 3 5 8 10 11 14 Camfil Farrs nya teknikcenter i Sverige Nya fibermedia och filter för pulssystem Kartläggning

Läs mer

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning.

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning. NCH NCH är en ledande leverantör av - industriell hygien produkter, rengörings- och underhållslösningar. Över 500,000 kunder varje år Utvecklar, tillverkar och levererar över 100,000 produkter Omsätter

Läs mer

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1972 STF SVENSKA TEXTILFILTER AB VENTILATION RÖKGASRENING VÅT F ILT RERING STOFTAVSKILJNING SERVICE VI TILLVERKAR FILTER Så enkelt skulle vi kunna förklara vad vi gör här på Svenska

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

Andas frisk luft hemma

Andas frisk luft hemma Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca

Läs mer

Från OVK till KVK. Referenser och tidigare projekt

Från OVK till KVK. Referenser och tidigare projekt Från OVK till KVK Idag finns det många lagar och regler som reglerar inomhusklimatet. Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) infördes 1992, OVK innebär att ventilationssystemet ska hålla samma standard

Läs mer

Ventilationssystem och partikelavskiljning. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås

Ventilationssystem och partikelavskiljning. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås Ventilationssystem och partikelavskiljning Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås Reduktion av internt genererade partiklar Sker normalt endast genom utspädning av genererade partiklar med renare

Läs mer

Partiklar i inomhusluft

Partiklar i inomhusluft Partiklar i inomhusluft och hälsa-en litteraturgenomgång ng Claes-Gunnar Ericsson Greta Smedje Gunilla Wieslander Arbets-och miljömedicin medicin Inledning Uppdraget från n Socialstyrelsen till Arbets-

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Utblick luft, miljö och hälsa. Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet

Utblick luft, miljö och hälsa. Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet Utblick luft, miljö och hälsa Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet Disposition Riskfaktorer för folkhälsa globalt Luftföroreningar, ett hälsoproblem på global och Europeisknivå Vilka hälsoeffekter

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

camfil farr i norden Camfil Farr Företagspresentation Sverige, Finland, Danmark, Norge Camfil Farr clean air solutions

camfil farr i norden Camfil Farr Företagspresentation Sverige, Finland, Danmark, Norge Camfil Farr clean air solutions camfil farr i norden Camfil Farr Företagspresentation Sverige, Finland, Danmark, Norge Camfil Farr clean air solutions camfil farr nordens stö rsta leverantö r av luftfilter Camfil Farr startades i Sverige

Läs mer

Äntligen fri från allergener

Äntligen fri från allergener Äntligen fri från allergener Gör ditt hem eller kontor till en praktiskt taget allergenfri zon med det effektivaste luftreningssystemet på marknaden. Det främsta luftreningssystemet för ditt hem eller

Läs mer

Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga CO2-givare

Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga CO2-givare Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga -givare påverkar människor Redan år 1850 upptäckte Dr Pettenkofer (M.D. 1843 i München), att -halten i luften påverkar personer som vistas i

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

Valencia Charter svensk översättning april 2006

Valencia Charter svensk översättning april 2006 V alenciastadgan o m de eur opeiska regi o n ernas roll i miljöpolitiken antagen av Miljökonferensen för Europas regioner (ENCORE) i Valencia, Spanien, den 21 november 1995 och uppdaterad av ENCORE i Åre,

Läs mer

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt.

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Må bra på insidan. Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Njut av en perfekt inomhustemperatur året om. Ta tillvara på det naturliga dagsljuset, spara energi och förbättra isoleringen med upp

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

air mail Ren luft på världens dagordning Att dokumentera riskerna hos ultrafina partiklar Lennart Nilssons kamera sätter sotet i fokus

air mail Ren luft på världens dagordning Att dokumentera riskerna hos ultrafina partiklar Lennart Nilssons kamera sätter sotet i fokus air mail NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR.1/2004 FOTO: LENNART NILSSON Ren luft på världens dagordning 4 7 9 11 Att dokumentera riskerna hos ultrafina partiklar Lennart Nilssons kamera sätter sotet

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Clean air solutions. Miljöredovisning 2012

Clean air solutions. Miljöredovisning 2012 Clean air solutions Miljöredovisning 2012 vårt ansvar för miljön. Camfil Svenska AB grundades 1963 och är idag ett av världens ledande företag inom luftrening. Med en global närvaro medföljer också ett

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Volontärutbildning. Modul 1: Introduktion / Motivation

Volontärutbildning. Modul 1: Introduktion / Motivation Volontärutbildning Modul 1: Introduktion / Motivation Välkommen och program för dagen MODUL 1: Introduktion / Motivation Mål med utbildningen Introduktion Energi och klimatförändringar Klimatförändringar

Läs mer

Kolfiltermannen DIS OCH DIMMA I SINGAPORE UTMANINGARNA MED KOLFILTER SÅ HÄR FUNGERAR LUFTFILTER. CAMFIL Clean Air Solutions NR 2, 2013

Kolfiltermannen DIS OCH DIMMA I SINGAPORE UTMANINGARNA MED KOLFILTER SÅ HÄR FUNGERAR LUFTFILTER. CAMFIL Clean Air Solutions NR 2, 2013 NR 2, 2013 Kolfiltermannen DIS OCH DIMMA I SINGAPORE UTMANINGARNA MED KOLFILTER SÅ HÄR FUNGERAR LUFTFILTER Chris Ecob, Camfils globala segmentschef för kolfilterprodukter. CAMFIL Clean Air Solutions Ledare

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

MATSECO AB. 100% ägare av Aircode

MATSECO AB. 100% ägare av Aircode MATSECO AB 100% ägare av Aircode Matseco AB uppnår mål genom långsiktighet Jobbar med kontinuerlig anpassning Marknad i snabb utveckling Aircode finns idag från Australien till Chile Aircode samarbetar

Läs mer

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Sänkta energikostnader och förlängd livslängd När du ska välja färgbelagd stålplåt till väggar och tak vill du ha ett hållbart material som

Läs mer

Globala veckans tipspromenad

Globala veckans tipspromenad Globala veckans tipspromenad Kyrkornas globala vecka 2007 har temat Skapelsefeber! och handlar om skapelsen och klimatet. Varje år tar vi fram en tipspromenad till Kyrkornas globala vecka. På ett både

Läs mer

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014 Clean air solutions Miljöredovisning 2014 VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN Camfil AB grundades 1963 och är idag ett av världens ledande företag inom luftrening. Med en global närvaro medföljer också ett miljöansvar.

Läs mer

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! 1 ANVÄNDARMANUAL KOMMERSIELL OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T SPECIFIKATIONER Modell: Ozonpro-3500T Ozonutsläpp: 3500mg/tim Tidur: 1,3,5,10,20,30,40,50min

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 1 Genom att arbeta objektivt samt integrera erfarenhet och den senaste kunskapen skapar AK-konsult Indoor Air AB förutsättningar för en god innemiljö

Läs mer

LUFTRENARE. Clean air solutions

LUFTRENARE. Clean air solutions LUFTRENARE A R O T S t b b a n s lir b m e l b o r p å Sm Clean air solutions 2 Camfil Clean Air Solutions TA HAND OM DINA MINSTA PROBLEM INNAN DE BLIR STORA CamCleaner är en serie patenterade luftrenare

Läs mer

airmail Hållbarhet för en ljus framtid

airmail Hållbarhet för en ljus framtid NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR 2/2009 Hållbarhet för en ljus framtid 2 7 9 10 12 Att sänka ventilationskostnaderna Gold Series tar hand om Oystars damm Fullskaletestning vid ett av USA:s främsta

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

En ny generation luftrenare från Finland

En ny generation luftrenare från Finland Njutbar ren luft En ny generation luftrenare från Finland Inomhusluften behöver renas Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus hemma, på arbetet, i skolan osv. Under ett dygn andas vi 15 000-40 000 liter

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

AVRAPPORTERING. Rengöring med OCO metoden Rinmanskolan & Fristadskolan

AVRAPPORTERING. Rengöring med OCO metoden Rinmanskolan & Fristadskolan AVRAPPORTERING Rengöring med OCO metoden Rinmanskolan & Fristadskolan Avrapportering Om OCO Nordic AB OCO Nordic AB är ett företag som helt fokuserar på miljövänlig och effektiv ytrengöring med torris.

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det?

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det? Arbetsmiljö Det finns många risker på en byggarbetsplats. Det första man tänker på är ofta risken för olyckor som att falla ner från ett tak eller en byggnadsställning eller att tappa kontrollen över en

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

2015-04-22. Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg. Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi

2015-04-22. Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg. Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi Metaller Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg Göran Pershagen Institutet för Miljömedicin, KI Centrum för

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö Min inomhusmiljö 13640001 Syftet med denna enkätundersökning är att fånga upp de boendes upplevelse av inomhusmiljön och ge en sammanfattande värdering av innemiljön i fastigheten. Närmare uppgifter om

Läs mer

Inomhusluftens betydelse i förskolan och skola, för barns hälsa och lärande

Inomhusluftens betydelse i förskolan och skola, för barns hälsa och lärande Inomhusluftens betydelse i förskolan och skola, för barns hälsa och lärande 1 .. Inledning En del faktorer som påverkar inomhusluften i skolor Hur är skolornas inomhusmiljö? Forskning om vikten av god

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATION UINTAITE 1 (5) VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Importör UINTAITE Contractor Trading AB Lövstigen 69 903 43 UMEÅ - SVERIGE Tel: 090-100 590 Fax: 090-100

Läs mer

Inomhusmiljön i skola och förskola

Inomhusmiljön i skola och förskola Inomhusmiljön i skola och förskola Greta Smedje Är miljön i skolan dålig? I skolan finns samma problem som i andra byggnader, t.ex. fukt och emission av kemiska ämnen, t.ex. från byggnadsoch inredningsmaterial

Läs mer

Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång. Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander

Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång. Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander Avgränsningar Fokus på storleksdefinierade partiklar, t.ex. ultrafina partiklar, PM 1, PM 2,5,

Läs mer

Syfte med dagens möte. 1. Allmänt kring innemiljö. 2. Skolmiljö i Sverige. 3. Vad säger lagsystemet

Syfte med dagens möte. 1. Allmänt kring innemiljö. 2. Skolmiljö i Sverige. 3. Vad säger lagsystemet Syfte med dagens möte 1. Allmänt kring innemiljö 2. Skolmiljö i Sverige 3. Vad säger lagsystemet Skola / förskola Rapsen? Lyssna av hur ser de som vistas i skolan på situationen www.myctec.com Skolan är

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

MÅL. växtbäddar som är långsiktigt hållbara. minsta möjliga miljöbelastning utifrån materialval och utförande. enkelt utförande för säkert resultat

MÅL. växtbäddar som är långsiktigt hållbara. minsta möjliga miljöbelastning utifrån materialval och utförande. enkelt utförande för säkert resultat MÅL växtbäddar som är långsiktigt hållbara minsta möjliga miljöbelastning utifrån materialval och utförande enkelt utförande för säkert resultat låga driftkostnader en slutprodukt där träd och växtbäddar

Läs mer

Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik

Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik Till: EU-kommissionen, GD Miljö Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Luftens skurkar luftföroreningar som påverkar oss

Luftens skurkar luftföroreningar som påverkar oss Luftens skurkar luftföroreningar som påverkar oss Luftföroreningar påverkar människor och miljö. Här kan du läsa om några föroreningar som du inandas dagligen. Ren luft åt alla! Redan i 1300-talets London

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus.

Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus. Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus. A U K T O R I S E R A D Å T E R F Ö R S Ä L J A R E 1 Besparingsanalys Välkommen

Läs mer

DC AirCube. Absolut dammfritt sedan 1972. DC AirCube luftrenarna som tar hand om det farliga luftburna dammet innan det hamnar i dina lungor.

DC AirCube. Absolut dammfritt sedan 1972. DC AirCube luftrenarna som tar hand om det farliga luftburna dammet innan det hamnar i dina lungor. Absolut dammfritt sedan 1972. HEPA H13-filter Energisnål ECO-fläkt Enkla filterbyten DC AirCube DC AirCube luftrenarna som tar hand om det farliga luftburna dammet innan det hamnar i dina lungor. Ingen

Läs mer