airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering"

Transkript

1 NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR Nr 1/2011 Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering EN 779:2011 ett steg i rätt riktning Stäng stadsluften ute med City-Flo XL Hi-Flo XL ska spara 10 GWh i Norge

2 Vi är på väg Camfil Farrs nya mobila laboratorium och utställning åker nu runt på vägarna och i större städer i Central- och Sydeuropa, de brittiska öarna och Skandinavien. Lastbilsekipaget kan be - finna sig nära dig just nu och i så fall kan du knappast undgå att se det. Den unika, 16 meter långa rullande utställningen är en imponerande syn. Budskapet på släpet är ännu mer iögonfallande Bör ren luft vara en mänsklig rättighet? Ja, har människor rätt till ren luft? Vi anser det. Ren luft är en av jordens viktigaste produkter, och det är det vi levererar till våra kunder över hela världen. Den nya mobila utställningen, som beskrivs i detta nyhetsbrev och på vår webbplats, är ett sätt att öka marknadens och allmänhetens medvetenhet om vikten av ren luft och hög inomhusluftkvalitet. Vi har lanserat kampanjen hemma i Europa, men meddelandet är globalt och relevant för alla människor. Kom ihåg att vi andas omkring liter luft per dag och att vi måste vara lika noga med vår luft som med det vi äter och dricker. Ren luft för livet Flera av artiklarna i det här numret berör luftföroreningar, deras skadliga effekter och hur de påverkar luften som vi andas inomhus. Under de kommande månaderna ska vi tala ännu mer om betydelsen av ren luft. Vi ska visa hur man bär sig åt för att få det, och vi ska påtala fördelarna för vanliga människor, beslutsfattare och näringslivets aktörer. Den nya mobila utställningen är ett verktyg för att nå ut till och utbilda människor inom detta område. Ren luft för ett rent liv börjar med god ventilation samt effektiva och hållbara filterlösningar. Nästa steg är en allmän medvetenhet om de viktigaste stegen för att bibehålla en sund inomhusmiljö och förhindra exponering för luftföroreningar. Med filterlösningar som ger oss bättre kontroll över inomhusmiljön i våra hem, kontor, hotell, shoppingcenter, skolor och andra byggnader blir vi friskare, mår bättre och presterar bättre. Ren luft för hälsa, välmående och produktivitet det är vårt mål. Mycket nöje med läsningen! Alan O Connell VD 2

3 Riskerna med luftföroreningar Argumenten för att vidta kraftfullare åtgärder mot luftföroreningar blir allt tyngre, allteftersom massmedia och medicinsk expertis påtalar riskerna med dem. Föroreningar som luftburna partiklar och marknära ozon ökar dödligheten och antalet sjukhusinläggningar kopplade till luftvägssjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar. Forskarna hävdar också att luftföroreningar utlöser fler hjärtinfarkter än kokainanvändning och därmed är en lika stor riskfaktor för hjärtinfarkt som alkohol, kaffe och fysisk ansträngning. Vetenskapliga rön vittnar dessutom om att faktorer som rör hela befolkningen, såsom luftföroreningar, bör tas på större allvar när det gäller hjärtrelaterade risker. Exponeringen för trafikföroreningar är en av de största riskerna, eftersom den får effekt för störst andel av befolkningen. Los Angeles är ett exempel. Här studerar läkarna astma och andra andningsproblem som kan drabba amerikanska tonåringar som bor och vistas nära stadens omfattande motorvägsnät problem som kan följa dem genom livet och påverka deras lungtillväxt. Även friska personer kan utveckla hjärtrytmrubbningar vid akut exponering för luftföroreningar, i synnerhet fina partiklar små luftburna korn som kan dras långt ned i lungorna. Tre nya rapporter I en nyligen publicerad ledare i The Lancet med rubriken A breath of fresh air please (Lite frisk luft, tack) slogs det fast att det är nödvändigt att implementera och förstärka regleringsåtgärderna för att bekämpa luftföroreningar på lokal, nationell och global nivå. Det är regeringarnas skyldighet och ansvar att skydda medborgarnas hälsa. Ledaren citerar tre rapporter som publicerats tidigare i år och som understryker vikten av att det finns en effektiv luftföroreningspolicy av hälsomässiga skäl. Amerikanska EPA Den första rapporten är The Benefits and Costs of the Clear Air Act from 1990 to 2020 som publicerats av USA-baserade Environmental Protection Authority (EPA). Rapporten visar att de hälsorelaterade fördelarna vida överstiger kostnaderna för att implementera renluftslösningar. Detta har man kommit fram genom att beräkna antalet hälsorelaterade problem som kunnat undvikas tack vare lagen. Beräkningarna för år 2020 är dramatiska: De befintliga bestämmelserna sparar inte bara 1,4 triljoner EURO i sjukvårdskostnader, utan beräknas också rädda cirka liv och förhindra hjärtinfarkter, 2,4 miljoner astmaanfall och 17 miljoner förlorade arbetsdagar. Aphekom Den andra rapporten är från den tre år långa Aphekom-studien som utarbetats med stöd av EU-kommissionen och samordnats av franska folkhälsoinstitutet. I projektet undersöktes luftföroreningarna i 25 städer med sammanlagt 39 miljoner människor, i 12 EU-länder. Enligt undersökningen skulle en minskning av luftföroreningarna i europeiska städer kunna rädda liv per år, öka den förväntade livslängden med nästan två år, samt spara 31,5 miljarder EUR i sjukvårdskostnader och sjukfrånvaro. Gränsvärdena för partiklar överskrids redan i flera av EU:s medlemsstater, och 2013 års planerade revidering av de nuvarande reglerna är välkomna. Av alla städer som ingick i undersökningen var Stockholm den enda staden som låg under världshälsoorganisationens (WHO:s) rekommenderade nivåer för föroreningar med fina partiklar (10μg/m 3 ). >>> 3

4 Skydda produktionen Hasselt University Den tredje rapporten är en analys av 36 studier genomförda av Hasselt-universitetet i Belgien och som visar att luftföroreningar också är en viktig utlösande faktor för hjärtinfarkter. På individnivå är effekten av luftföroreningar liten (5 %), men på befolkningsnivå är den en viktig utlösande faktor för hjärtinfarkter jämförbar med fysisk ansträngning, alkohol och kaffe. Dödar flera miljoner Enligt WHO dör varje år minst 2 miljoner människor i förtid på grund av de negativa hälsoeffekter som bristen på ren luft orsakar. Antalet dödsfall varierar från region till region. Enligt en rapport från förra året orsakade gifterna i föroreningar enbart i Asien förtida dödsfall på ett år. Enligt rapporten överstiger också luftföroreningarna i många asiatiska städer WHO:s riktlinjer för luftkvalitet. Utomhusföroreningar blir inomhusföroreningar Industrialiseringen av vår värld har ändrat på många förutsättningar för människorna. Ökade föroreningar har påverkat miljön, och i dag är luftföroreningarna ett globalt problem av skiftande svårighetsgrad på olika platser. Eftersom de flesta av hälsoeffekterna är långsiktiga, förbises ofta problemet. Utomhusföroreningarna som sipprar in i våra hem och byggnader kan lätt bidra till att även inomhusluften förorenas. Effektiva filterlösningar används för att rena luft och skydda människor, men vad få känner till är att ren luft också främjar hög produktivitet och låga kostnader. Att skydda människor från luftföroreningarnas skadliga effekter kostar pengar, men det är också en långsiktig investering som kan minska arbetsplatsernas kostnader för hög sjukfrånvaro och medicinsk vård samt främja produktiviteten, vilket också bevisats i undersökningar. Vår rätt till ren luft På Camfil Farr anser vi att det finns ett behov av att öka den allmänna medvetenheten om luftföroreningar och placera inomhusluftkvaliteten på den politiska agendan. Inomhusluftkvalitet borde vara en folkhälsofråga. Exempelvis borde utsatta personer som bor nära vägar, där luftföroreningarna från trafiken utgör en allvarlig hälsorisk, kämpa för sin rätt att andas renare luft. Läkarna skulle kunna föra deras talan i denna kamp. Vi måste lyfta fram betydelsen av hälsosam inomhusluft. Camfil Farr har en tydlig vision: Ren luft bör betraktas som en mänsklig rättighet. Camfil Farr har en tydlig vision: Ren luft bör betraktas som en mänsklig rättighet. FOTO: GETTY IMAGES Över hela världen ökar efterfrågan på mindre och kraftfullare elektronik och mer avancerade skärmar. Micronic Mydata är ett svenskt högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning till elektronikindustrin. Företaget har specialiserat sig på mönsterritare och ytmonteringsutrustning. När Micronic Mydata nyligen levererade ett system till en stor kund ingick Camfil Farrs Gigapleat som skydd för tillverkningsprocessen för fotomaskningsutrustning, som är en viktig komponent inom den litografiska processen för halvledartillverkning. Gigapleat är ett veckat kolfilter som är känt för sin kapacitet att effektivt avlägsna skadliga gasformiga och luftburna molekylära föroreningar i känsliga tillverkningsmiljöer. Fler TDI-fria drömmar För några år sedan installerade den ledande sängtillverkaren Sleepyhead (Auckland, Nya Zeeland) ett stort kolfilter från Camfil Farr för att avlägsna alla spår av den giftiga gasen toluendiisocyanat (TDI) från företagets nya fabrik för tillverkning av polyuretanskumplast. År 2010 byggde Sleepyhead ytterligare en fabrik för polyuretanskumplast i Melbourne, Australien, och vände sig då återigen till Camfil Farr. Även i mycket små mängder kan TDI vara farlig för människor och miljö om den inte hanteras försiktigt. För att skydda processoperatörerna, de närmaste grannarna och den yttre miljön har skumningsprocessen byggts in, utsugsventilation arrangerats och frånluftsflödet filtrerats med Camfil Farrs kolfilter, så att alla spår av TDI avlägsnas innan luften släpps ut i atmosfären. 4

5 Roadshow för renare luft och bättre filtrering kvalitativ luft som tillförs på ett energieffektivt och hållbart sätt med våra filter. Den rullande utställningen utgör ett fönster mot Camfil Farrs värld. Vårt mål är att förbättra luftkvaliteten och därmed också människors livskvalitet. Studera teorin i praktiken Camfil Farr är nu ute på turné i Europa. Målet är att öka medvetenheten om hur viktig inomhusluftkvaliteten är och belysa fördelarna med effektiv luftfiltrering. Camfil Farr vill också förklara hur rätt val av filter kan leda till hållbar och god inomhusluftkvalitet och lägre energiförbrukning. Fordonet som används är ett stort lastbilsekipage som besöker de största europeiska filmpresentationer illustrerar utställningen de Med hjälp av testutrustning, labbstationer och städerna. Under stoppen presenterar och jämför föroreningar som finns i den osynliga omgivningsluften. Camfil Farrs luftkvalitetsexperter aktuella luftkvalitetsdata och informerar om luftföroreningarnas skadliga effekter som direkt påverkar luft- minska energiförbrukningen för ventilationssys- Ett annat av syftena med utställningen är att kvaliteten inomhus, där vi människor tillbringar tem i byggnader. Genom att välja rätt filter lösning cirka 90 procent av vår tid. kan man reducera luftbehandlingsaggregatens Släpet är 13 meter långt och består av elförbrukning avsevärt. Inomhusluftkvalitet betyder, enligt Camfil Farrs definition, ren och hög- nästan 60 kvadratmeter golvyta som delats in i en miniutställning, en föreläsningssal för upp till 20 personer och fyra labbstationer för inomhusluftkvalitet. I den mobila utställningen får besökarna veta mer om inomhusluftkvalitet genom att titta på en film om luftföroreningar, var de kommer ifrån och vilka hälsoeffekterna är. Den teoretiska presentationen omsätts i praktiken vid fyra labbstationer (se nästa sida), där besökarna får veta mer om mängden och storleken för partiklarna i utomhusluften, hur man väljer det mest energieffektiva filtret, hur gaser filtreras och hur viktigt det är med en konstant avskiljningsgrad under filtrets hela livslängd. Camfil Farr har nästan 50 års erfarenhet av luftfiltermarknaden. Vi har fyra FoU-center över hela världen för att lära oss ännu mer om luftkvalitet och dess effekter. Vi är övertygade om att vi, genom att dela med oss av våra kunskaper, kan bidra till att folkhälsan blir bättre, energiförbrukningen minskar och produktiviteten ökar. >>> En folkhälsofråga Luftföroreningar och dålig inomhusluft blir i allt högre grad ett folkhälsoproblem, och Camfil Farr vill informera allmänheten om hur detta påverkar människors hälsa, välbefinnande och produktivitet. Människor vet egentligen ganska lite om inomhusluftens betydelse. Camfil Farrs mobila utställning syftar främst till att informera politiker, allmänheten och massmedia om hur viktigt det är att andas bra inomhusluft i de byggnader där vi arbetar och bor. 5

6 Vid mobila labbstationer omsätts teorin i praktik De fyra labbstationerna i den mobila utställningen illustrerar några av de viktigaste delarna av Camfil Farrs renluftskoncept och luftfilterteknik. Vad andas du? Att mäta och definiera luftkvaliteten är svårt och komplext. Förutom syre, kväve och koldioxid innehåller luften ett antal föroreningar som är skadliga för människor. De finns i luften vi andas. Den här labbstationen är utrustad med avancerad mätutrustning som spårar olika partikelstorlekar. Ju mindre partiklarna är, desto lättare är de att inandas. Ju större partiklarna är, desto lättare är de att fånga upp i ett filter. I stationen visar man exempelvis varför det krävs högkvalitativa luftfilter som skydd mot trafikföroreningar. Man visar också hur luftkvaliteten är på den plats där lastbilen står parkerad. Mätutrustningen mäter olika partikelstorlekar före (utomhus) och efter (inomhus) filtret och demonstrerar sedan filtrets effektivitet för besökarna. Hur kan du spara? Att tillhandahålla ren luft kräver energi. Men ren luft sparar också liv och pengar. Vi behöver luftfilter, men vi måste också se till att de är hållbara och energieffektiva. På den här labbstationen demonstrerar Camfil Farr skillnaderna mellan rätt och fel filterlösning. Med hjälp av två identiska luftbehandlingsaggregat som körs sida vida och som visar luftflödet och energiförbrukningen för två likartade filter, får besökarna se hur mycket energi de kan spara. Detta är särskilt viktigt eftersom 70 procent av elektriciteten i en byggnads energiprofil går till uppvärmning, ventilation och luftkonditioneringssystem. Hur kan stadsluften stängas ute? Förutom partiklar har även gaser negativa effekter på hälsa och produktivitet. Gaser ger ofta effekter på kort sikt i form av andningsproblem och huvudvärk. Ozon och kvävedioxid är två gaser som det är värt att titta lite extra på. På labbstationen får besökarna veta hur hög koncentrationen av dessa gaser är i luften kring lastbilen (vilket i hög grad beror på årstiden), och de får också se hur effektivt ett kolfilter tar bort dessa gaser. 6

7 Direktmätningar Följ med på turnén På finns fullständig information om Camfil Farrs roadshow. Fram till 2012 kommer lastbilsekipaget att besöka de brittiska öarna och resten av Europa från Finland i norr till Italien i söder. I kalendern på webbplatsen eller på Facebook kan du se när vi kommer till ditt område. Välkommen! Vilka filter behöver du? Det är praktiskt taget omöjligt att se alla föroreningar i luften. Det är också mycket svårt att avgöra den exakta skillnaden mellan kvaliteten på två luftfilter. På den här labbstationen används rök (en extremt hög koncentration av partiklar) för att synliggöra skillnaden mellan två luftfiltersystem. Röken gör att besökarna kan se skillnaderna i Morgonluft skiljer sig från kvällsluft. Stadsluft skiljer sig från lantluft. Den mobila utställningen har tre stationer för mätning av luftkvalitet. De genomför realtidsmätningar av luftkvaliteten på olika ställen i världen och skickar sedan rapporter till lastbilen. Dessa mätningsvärden jämförs med de lokala förhållandena där lastbilssläpet står parkerat. På utställningen kan besökarna också titta på en film om inomhusluftkvalitet, där den svenska professorn i yrkes- och miljömedicin Magnus Svartengren är berättare. Luftföroreningar är i själva verket en blandning av flera olika ämnen. De består av partiklar vilka utgörs av föreningar av kemiska ämnen som varierar i storlek, exempelvis mycket fina partiklar från förbränningsprocesser. Föroreningar kan också bestå av ett antal gaser av vilka flera kan orsaka irritationer. Sedan finns det kemikalier som kan förgasas från byggnadsmaterial och andra källor, säger professor Magnus Svartengren i filmen. Han fortsätter: Dessa påverkar inomhusluftkvaliteten, vilken i sin tur kan påverka våra prestationer och vår hälsa. Dålig luftkvalitet i klassrum och konferenslokaler kan exempelvis orsaka huvudvärk. Dålig inomhusluft kan också få lokala effekter i form av t.ex. irriterade ögon eller luftvägar, hosta eller förvärrade symtom för astmatiker. Luftföroreningar kan dessutom påverka lungutvecklingen hos barn samt orsaka hjärt-kärlsjukdomar hos vuxna. Vissa kemikalier kan också orsaka lungcancer. Titta gärna på luftkvalitetsfilmen (The IAQ Movie) på roadshow-sidorna på filtreringseffektivitet över tiden och hur en lågkvalitetsprodukt fungerar i jämförelse med en högkvalitetsprodukt. Magnus Svartengren, professor i yrkes- och miljömedicin vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet (KI), Stockholm. Prima luft för primadonnor Fräsch och ren luft garanteras för artisterna och publiken på Köpenhamns operahus/danska Kungliga Teatern, där alla ventilationsenheter försetts med våra Hi-Flo XLT-lågenergifilter. Samma sak gäller för operahuset i Wien (Wiener Staatsoper) där Hi-Flofilter monterats för att säkerställa hög luftkvalitet genom friskluftsventilation, vilket föredras framför luftkonditionering. Hög miljökvalitet för Paris-CDG På hårt trafikerade flygplatser är föroreningsnivåerna höga, och de flygplatsansvariga är angelägna om att förhindra att skadliga gasföroreningar och lukter tränger in i terminalerna genom ventilations- och luftkonditioneringssystemen. På CDG i Paris, Europas näst största flygplats, bygger man nu den nya S4-terminalen för att kunna ta emot 7,8 miljoner passagerare ytterligare utöver de 58 miljoner per år som passerar i nuläget. CDG:s ägare Aéroports de Paris strävar efter hållbar utveckling och minskad energiförbrukning. All utrustning och allt material till S4 måste därför uppfylla normerna för hög miljökvalitet. Axima, som ansvarar för utformningen av klimatsystemen, har valt att använda enbart ekologiskt ansvarstagande leverantörer. Tack vare sitt goda anseende inom hållbara filterlösningar och gröna produkter med låg energiförbrukning var Camfil Farr förstahandsvalet som leverantör av molekylärfilter till S4. Detta ska ske med hjälp av åtskilliga tusen CamCarb Green-cylindrar som ska rena över kubikmeter luft per timme för en hälsosammare och säkrare inomhusmiljö. 7

8 EN 779:2011 ett steg i rätt riktning Av Jan Andersson Luftfiltermarknaden expanderar i Europa. Och ventilation som ger hög inomhusluftkvalitet, den förväntas växa ännu mer när alla nya byggnader år 2020/2021 måste uppfylla nollenergi- vilket i sin tur kräver luftfilter av hög kvalitet. kraven (2018/2019 för offentliga byggnader). Framväxten av filterklasser Nollenergibyggnad är ett populärt uttryck Under årens lopp har grundsyftet med luftfiltrering förskjutits. Luftfilter användes tidigare för att beskriva byggnader med noll nettoenergiförbrukning och noll koldioxidutsläpp per år. En främst för att skydda ventilationsutrustningen. nollenergibyggnad är kort sagt en byggnad som I dag är huvudfunktionen i stället att förbättra tack vare ett effektivt energiutnyttjande har ett inomhusklimatet och skydda människors hälsa. kraftigt reducerat energibehov. Den förorenade luften i stadsmiljöer kan orsaka Nollenergibyggnaderna behöver effektiv huvudvärk, hjärt-kärlsjukdomar och andnings- Jan Andersson är vice VD och marknadschef för Camfil Farr i Norden. Han är också produktchef för företagets komfortluftfilter i Europa och ordförande för produktgrupp 4B Luftfilter (PG4B) inom Eurovent. problem. Ren filtrerad luft kan däremot leda till bättre arbetsprestationer, minskad sjukfrånvaro och ökat välbefinnande. Under åren har även filterklasserna utvecklats från låga filternivåer som G4 och F5 till dagens höga filterklasser F7 och F9, med F7 som det vanligaste alternativet och också den lägsta rekommenderade filterklassen för att garantera acceptabel inomhusluftkvalitet. Tyvärr råder det ett motsatsförhållande mellan filterklasser och energibesparingar. Ju bättre filter man har desto högre blir energiförbrukningen, eftersom filtrets motstånd mot luftflödet och tryckfallet ofta ökar. På grund av luftflödesmotståndet står dagens luftfilter ofta för minst 30 procent av ett ventilationssystems energiförbrukning. I takt med de allt högre energikostnaderna har också kostnaden för rening, tillförsel och utsläpp av luft i byggnader blivit en allt viktigare fråga. I detta sammanhang är det viktigt att välja rätt filter. Att göra ventilationssystemen mer energieffektiva är också ett sätt att få miljövänligare byggnader och bekämpa klimatförändringarna. Camfil Farr är väl rustade att hjälpa kunderna att minska sina energikostnader eftersom våra luftfilter har det lägsta tryckfallet. Enkelt uttryckt krävs det mindre energi för att pressa luften genom våra filter. Det ger också den extra fördelen att filtren behåller sin effektivitet längre jämfört med billigare lösningar med dåligt fungerande filtermedia och/eller otillräcklig filtreringsyta. I Eurovents produktgrupp 4B Luftfilter (PG4B) har tryckfall diskuterats utförligt, liksom energiklassificeringen av filter. Eurovents riktlinje 4/11 Energy efficiency classification of air filters for general ventilation purposes är klar och finns på Eurovents webbplats. Från och med januari 2012 kommer alla finfilter att certifieras enligt Eurovent-certifieringen och en energieffektivitetsklass (A till G) tilldelas utifrån EN 779:2011. De kommer också att klassas utifrån årlig energiförbrukning, ursprunglig 8

9 Camfil Farr Information New filter standard EN 779:2011 Camfil Farr clean air solutions Ouch! They ve still got their Camfil F7-filters. airmail Classification Klassificering of av air luftfilter filters 1) Grupp Klass Slutligt tryckfall (test) Pa Genomsnittlig avskiljningsgrad Arrestance (A m ) för syntetiskt stoft % Genomsnittlig avskiljningsgrad Efficiency (E m ) för 0.4 μm partiklar % Lägsta Minimum avskiljningsgrad efficiency 2) för 0,4 2) μm for partiklar 0.4 μm % particles % Grov G A m < 65 G A m < 80 G A m < 90 G A m Medium M E m < 60 M E m < 80 Fin F E m < F E m < F E m 70 Obs! 1) Egenskaperna för atmosfäriskt stoft skiljer sig markant från egenskaperna för det syntetiska stoft som används i belastningstesterna. Detta innebär att testresultaten inte kan utgöra någon grund för att förutsäga driftprestanda eller livslängd. Förlorad medieladdning eller avgivande av partiklar eller fibrer kan också påverka avskiljningsgraden negativt. 2) Den lägsta avskiljningsgraden är det lägsta av något av följande tre värden: ursprunglig avskiljningsgrad, utloppsverkningsgrad eller avskiljningsgrad under testets belastningsprocedur. Tabell 1: Ny klassificering av luftfilter enligt EN 779:2011. avskiljningsgrad och lägsta avskiljningsgrad (ME, minimum efficiency). Nu några kommentarer om EN 779:2011. Ett välkommet initiativ Den nya europeiska standarden för luftfilter (EN 779:2011) träder i kraft under hösten Syftet är att klassificera luftfilter efter filtrets lägsta avskiljningsgrad (ME, minimum efficiency) för 0,4 μm-partiklar. Camfil Farr välkomnar den nya standarden och ser den som ett steg mot bättre inomhusluftkvalitet. Branschen har nu efterfrågat hårdare krav för luftfilter och den nya standarden kommer att publiceras i augusti i år. Nationella versioner blir tillgängliga i mitten av november och därefter slutar den tidigare standarden att gälla. Vi tror att den nya standarden kommer att bidra till att eliminera en del problem som har med filterprestanda att göra. Ett av dessa problem är kopplat till elektrostatiskt laddade syntetfilter. Dessa filter har vanligtvis en god ursprunglig avskiljningsgrad så länge de behåller sin laddning, men tenderar tyvärr att laddas ur väldigt snabbt, ofta efter bara några veckor i drift. De prestanda som ett elektrostatiskt laddat F7-filter har i labbet kan därför sjunka till F5 och ibland ännu mer vid verkliga driftförhållanden. Resultatet blir en avsevärt mycket sämre reningskapacitet. Som en konsekvens av detta är det i dag tyvärr alldeles för många fastigheter i Europa som använder elektrostatiskt laddade F7-klassade syntetfilter med ME-värden på mellan 5 och 10 procent. Det innebär att så mycket som procent av föroreningarna i utomhusluften tar sig in i byggnaderna och försämrar inomhusmiljön. Genom att utgå från ett ME-värde på minst 35 procent för F7 kommer den nya standarden EN 779:2011 att tvinga bort dessa filter från marknaden. Samtidigt kommer den att bidra till att syntetiska filtermaterial med betydligt högre partikelavskiljning utvecklas. Det är skillnad på filter och filter även inom samma klass Tyvärr blir priset för detta högre tryckfall och ökad energiförbrukning. Camfil Farr ser dock en fara med den nya klassificeringen: Även om de allra sämsta filtren på marknaden försvinner finns det risk för att de bra filtren försämras. Strävan att nå så låga tryckfall som möjligt för att spara energi kan leda utvecklingen åt fel håll. Exempelvis har våra F7-filter Hi-Flo XLT7 ett ME-värde på 56 procent vid 0,4 μm partiklar. Men standarden kräver bara 35 procent för att klassas som ett F7-filter. Camfil Farr har dock sin ståndpunkt klar: Vi kommer inte att sänka effektiviteten i våra Hi-Flo-filter. Det skulle innebära en försämring av luftkvaliteten med nästan 40 procent. Men det finns en risk att andra tillverkare inte tänker som vi, utan i stället ser en möjlighet att sänka tryckfallet och därmed energiförbrukningen med försämrad luftkvalitet som följd. På Camfil har vi alltid arbetat för en bättre inomhusmiljö. Därför är vi glada över att den nya luftfilterstandarden EN 779:2011 skärper kraven för luftfilter även om de inte blir så tuffa som vi hade hoppats. De uppnår till exempel inte de kvalitetsstandarder vi har för våra egna luftfilter. Vi välkomnar ytterligare debatt och diskussioner om detta. Mer information finns i vår broschyr om den nya filterstandarden New filter standard EN 779:2011 EN 779:2011, som finns i PDF-format på vår webbplats 9

10 CLEAN AIR SOLUTIONS S airmail Stäng stadsluften ute med City-Flo XL FOTO: GETTY IMAGES Dålig luft är ett växande problem i städer. Avgaser, dieselpartiklar och ozon som gene reras av den ökande fordonstrafiken bidrar till luftföroreningarna. Svaveldioxid, kväve oxider och andra luftföroreningar skapar allvarliga hälsoproblem. Samtidigt blir EU:s krav på bättre inomhusluftkvalitet allt striktare. Camfil Farrs City-Flo XL är specialanpassat för City-Flo XL det idealiska valet för kontorsbyggnader, shoppingcenter, skolor och andra offentliga de ökande stadsföroreningarna, eftersom det hanterar både partikel- och molekylärfiltrering i byggnader. Tryckfallet är mycket lågt över de ett enda filter. unika kolfyllda glasfibermedierna, vilket sparar City-Flo XL renar luften genom att ta bort energi och pengar för kunderna. partiklar, lukter och gaser inklusive ozon, koldioxid, svaveldioxid, koldioxid och kvävedioxid Eurovent-certifierat samt flyktiga organiska föreningar (VOC) och Med City-Flo XL i luftbehandlingsaggregaten polycykliska aromatiska kolväten (PAH). i offentliga och kommersiella byggnader blir Eftersom City-Flo XL även innehåller aktivt inomhusluftkvaliteten så hög som det föreskrivs i EU-normen EN Filtret är också kol tar det även bort lukter som vanliga filter missar. City-Flo XL är också ytterst effektivt för Eurovent-certifierat och P-märkt i Sverige. Det eliminering av avgaser. har ett lågt, energibesparande inledande tryckfall, ny konisk påsdesign och är ozon På gator och vägar med intensiv trafik är 3-klassat. Enkel montering I City-Flo XL används samma plastram i ett stycke som återfinns i många andra filter från Camfil Farr, vilket gör det enkelt att montera om du redan använder våra produkter. När kunderna måste uppgradera eller göra tillägg till befintliga filter behöver de inte byta ut sitt gamla system. Med kombinationsfiltret City-Flo kan de helt enkelt byta både påsfiltret och kolfiltret. City-Flo XL Keeps the city out Mer information finns i vår broschyr City-Flo XL som finns i PDF-format på vår webbplats 10

11 Bästa inomhusluftkvaliteten på Berlin Marriot Hotellgäster är i dag mer krävande och medvetna när de väljer hotell. En grön miljöprofil är ett starkt säljargument i kombination med hög komfort och renlighet. Inomhusluftkvaliteten faller inom denna kategori. Femstjärniga Berlin Marriot har ett starkt fokus på hållbarhet. För att kunna erbjuda sina gäster den bästa luftkvaliteten valde man Camfil Farrs låg energilösning City-Flo XL som också uppfyller de strikta kraven inom EN för ventilation i andra byggnader än bostadshus. City-Flo XL är marknadens bästa partikel- och molekylärfilter. Det avlägsnar effektivt partiklar och lukter för att förbättra inomhusluftkvaliteten och samtidigt uppnå största möjliga energibesparing Hi-Flo XL-filter ska spara 10 GWh i Norge Skandinaviens ledande entreprenör inom inomhusklimat, GK Konsern AS, ska montera Hi-Flo XL-filter i sina norska kunders luftbehandlingsaggregat. Syftet är minskad energiförbrukning. GK uppskattar att filtren kommer att spara minst 10 GWh elektricitet per år åt kunderna. FOTO: GETTY IMAGES Största beställningen hittills i Indien Camfil Farr Power Systems (CFPS) har under de senaste åren fokuserat på att förbättra organisationen för projekthantering och man har byggt upp en ansenlig pool av internationell teknisk expertis till stöd för den globala gasturbinverksamheten. Detta arbete börjar nu bära frukt, vilket en order från Siemens till CFPS Indien och Tyskland vittnar om. Produkterna ska användas på en av de största naturgasbaserade kombikraftverken inom den privata sektorn i Indien. Anläggningen, som ligger nära Rajahmundry och som drivs av Konaseema Gas Power Ltd (KGPL), utökar nu energikapaciteten med 820 MW med hjälp av två nya kombimoduler. Camfil Farr Indien levererar luftintagssystem, diffusorer, avledare och ventilationsskorsten till två Siemens SGT5-4000F-turbiner. Förutom att KGPL-projektet är den hittills största ordern för Camfil Farr Indien, är det dessutom ett stort genombrott eftersom man för första gången nu levererar både luftintags- och avgassystem för samma turbin. CFPS var även leverantör vid anläggningens aktiviteter under fas GWh är faktiskt en ganska försiktig uppskattning av de totala besparingarna per år när alla filter har monterats, säger Peder Midtstøl, inköpschef för GK Konsern AS som har en marknadsandel på procent av den professionella byggmarknaden i Norge. Camfil Farrs Hi-Flo XL är den nya generationen av miljövänliga lågenergifilter. Det sänker de totala driftkostnaderna för ventilationssystem och förbättrar inomhusluftkvaliteten. Kampen mot stadsföroreningar GK arbetar också för att förbättra inomhusluftkvaliteten i Norges städer och rekommenderar därför sina kunder att montera Camfil Farrs City-Flo XL för partikel- och molekylärfiltrering. Filtret är konstruerat för stadsföroreningar och har erkänt bred kapacitet för att sänka koncentrationerna av de flesta inomhus- och utomhusföroreningarna (se separat artikel). Som exempel kan nämnas att vi just nu håller på att byta till City-Flo XL på en brandstation i centrala Bergen, säger Midtstøl. Luftkvaliteten har blivit betydligt bättre sedan vi började byta ut de befintliga filtren mot City-Flo XL, avslutar han. På grund av ett fenomen som kallas temperaturinversion drabbas Bergen (se foto ovan) i perioder av sämre luftkvalitet under kalla vintrar, och befattningshavarna i staden vidtar därför åtgärder för att förhindra att riskgrupper utsätts för luftföroreningar utomhus (se AirMail nr 1, 2010). Detta har också gjort att fastighetsägare och entreprenörer vidtagit åtgärder för att förbättra inomhusluften och förhindra att luftföroreningar kommer in i byggnaderna. 11

12 KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR Tar FoU Du träffar oss på Camfil Farr på de här evenemangen: JUNI 1 4, 21:a Entech Pollutec Asia, Bitec-Bangna, Thailand till nya 6 9, Canadian Biosafety Symposium, Booths 5 6, Toronto, Ontario, Kanada 7 9, PowerGen Europe, Offenbach, Tyskland 8 9, Expo 2011 Malartic Mining and Forestry Tradeshow, Malartic, Quebec, Kanada höjder 8 9, Containment Workshop 2011, Berlin, Tyskland JULI/AUGUSTI 31 2, 20:e International Clean Air & Environment Conference, Auckland, Nya Zeeland I slutet av 2010 öppnade Camfil Farr ett nytt toppmodernt teknikcenter i Trosa. AUGUSTI 24 26, Nordic Health Conference, Åbo, Finland Det nya centret fungerar som ett innovationsnav för produkt- och processlösningar och är kvadratmeter stort. På centret finns också luftfilterbranschens största och mest avancerade laboratorium SEPTEMBER 20 21, FPSO Congres, Oil & Gas, Singapore 20 22, Elmia Fastighet, Jönköping, Sverige 20 23, Febrava 2011 Internationell mässa för kylning, luftkonditionering, ventilation, värme och luftbehandling, Brasilien 22 23, HVAC Exhibition, Bryssel, Belgien för forskning om inomhusluftkvalitet, med gaskromatografi och svepelektron , CHES (Canadian Healthcare Engineering Society) 2011, Winnipeg, Manitoba, Kanada mikroskop. Där finns också ett högeffektivt partikel- och komfortfilterlabb med kapacitet att utföra tester enligt EN 779 (Europa) och ASHRAE (USA), ett Power Systems- och APC-labb (Air Pollution Control) och ett OKTOBER 3 7, 53:e International Engineering Fair, Brno, Tjeckien , Power Gen Middle East, Qatar, Mellanöstern NOVEMBER 2 4, IFAS Romandie, Palaid de Beaulieu, Lausanne, Schweiz OMSLAGSFOTO: GETTY IMAGES Vill du veta mer? Kontakta närmaste Camfil Farr-kontor om du vill ha mer information. Du kan också ringa, skriva eller faxa till Camfil Farrs huvudkontor. molekylärt laboratorium. Camfil Farr använder ungefär halva utrymmet i centret för den egna processutvecklingen, bl.a. maskinkonstruktion, konceptutveckling och optimering av industriella processer för filtertillverkning. Här finns ett besökscenter med en komplett föreläsningssal och direktåtkomst till alla laboratorier. Huvudkontor Camfil AB, Sveavägen 56E, SE STOCKHOLM Tel Fax , Bostadsrättsmässan, Stockholm/Älvsjö, Sverige DECEMBER 13 15, Power Gen International, Las Vegas, USA CAMFIL FARR AIRMAIL är en publikation som sänds ut till Camfil Farrs kunder över hela världen. Den finns på nio språk. Utges av: Camfil AB, Sveavägen 56E SE STOCKHOLM Tel Fax E-post: Ansvarig utgivare: Alain Berard, vice VD Försäljnings- och marknadsdirektör Camfil Farr-gruppen Redaktör: Margareta Swahn Forsling Tel Fax E-post: PRODUKTION: CAMFIL-FARR, THORN PR SWEDEN OCH YMER REKLAMBYRÅ. Upplaga: ex. Tryckt i Sverige 12

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro SVERIGE VERSUS USA SVERIGE VERSUS USA En analys av tillväxtens betydelse Fredrik Bergström & Robert Gidehag Timbro FÖRFATTARNA OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 OMSLAG: VERA SÖDERSTRÖM SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

få fart magazine Världsomspännande ledarskap Professor Iandoli: Att leda Europa raka vägen till framgång

få fart magazine Världsomspännande ledarskap Professor Iandoli: Att leda Europa raka vägen till framgång Intrum magazine Kredithanteringsmagasinet från Intrum Justitia nr 1 2012 Världsomspännande Nätverket bakom Stokkes internationella framgång Positivt ledarskap En ny ledningsstrategi för optimalt resultat

Läs mer

LUFTRENARE. Clean air solutions

LUFTRENARE. Clean air solutions LUFTRENARE A R O T S t b b a n s lir b m e l b o r p å Sm Clean air solutions 2 Camfil Clean Air Solutions TA HAND OM DINA MINSTA PROBLEM INNAN DE BLIR STORA CamCleaner är en serie patenterade luftrenare

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1 Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012 Rapport 2013:1 1 Regionala miljönyheter direkt till din epost! Som du kan läsa om på sidan 3 och 4 går vi nu in i ett omfattande arbete med att

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen Strategiska val i transportsektorn Vägval för att nå miljökvalitetsmålen RAPPORT 5549 MARS 2006 Vägval för att nå miljökvalitetsmålen NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning LEDARE Vi har inte råd att vänta! Det räcker med att slå upp tidningen, för att konstatera att framtiden ser ljusare ut än på länge.

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Våghals. magazine. Risktagaren Richard Branson har alltid koll på oddsen. nr 1 2009

Våghals. magazine. Risktagaren Richard Branson har alltid koll på oddsen. nr 1 2009 Intrum Kredit hanteringsmagasinet från Intrum Justitia nr 1 2009 magazine Snabblånen ökar Dagens unga vill inte vänta p å det goda livet. De vill ha allt och de vill ha det nu. Bättre vård Smartare uppföljning

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död magasinet LOGISTIK Nummer 3 september 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar På turné med Götheborg Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN 2 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll Förord... 6 En fantastisk möjlighet!...

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER RAPPORT 2014:4 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER EN RAPPORT OM FLYGPLATSENS BETYDELSE FÖR JOBBEN 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 2 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER BROMMAS FRAMTID ÄR EN

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör REBECKA GUNNARSSON Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer