Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd"

Transkript

1 Nordisk Ministerråd Mødegruppe EK-U - Embedsmandskommiteen for Uddannelse og Forskning, EK-U Mødetid 23. februar 2011 Mødested Ved Stranden 18, NMRS lokaler sreferat Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel Fax februar Til stede Finland Danmark UVM VTU Norge Sverige Island Grønland Færøerne NMRS Gjest Undervisningsråd Armi Mikkola Undervisningsråd Annu Jylhä-Pyykönen Projektplanerare Sini Keinonen Afdelingschef Torben Kornbech Rasmussen Chefkonsulent Hanna Dam Specialkonsulent Gunvor Barnholt Kontorchef Jette Søgren Nielsen Specialkonsulent Solveig Boesen Ekspedisjonssjef Eivind Heder Avdelingsdirektør Rolf Larsen Seniorrådgiver Ellen Lange Avdelningschef Johan Lindell Ämnesråd Peter Johansson Departementssekreterare Tina Lindström Avdelningschef Stefán Stefánsson AC fuldmæktig Kirstine Borch Nielsen Seniorrådgiver Kristianna Sjóvará Afdelingschef Gard Titlestad Seniorrådgiver Kirsten Preisler Seniorrådgiver Siv Merethe Lien Seniorrådgiver Hulda Zober Holm Seniorrådgiver Fredrik Melander Seniorrådgiver Christian Möller Seniorrådgiver Helene Norberg Seniorrådgiver Monika Mörtberg Backlund Rådgiver Emelie Carlsson Projektmedarbejder Izabela Butenko-Olesen Koordinator Sigrun E. Petersen Avdelingskoordinator Tove Mangset Direktør Gunnel Gustafsson, NordForsk Bjørn Stensaker, NIFU

2 Ikke til stede Grønland Åland Vicedirektør Henrik Mahnke, Oxford Reseach Leder af Nordisk Sprogkoordination Bodil Aurstad Departementschef Lise Lennert Olsen Avdelningschef Rainer Juslin side 2 af 16

3 1/11 Godkjenning av dagsorden Ingen bilag -At EK-U godkjenner det fremlagte forslag til dagsorden. ÄK godkände dagordningen med tillägg att det upprättas en ny punkt 3, NMRS informerar samt en ny punkt 21 Utnämning av ny ledamot i NordForsks styrelse. Protokollsanteckning från Sverige: Sverige protesterade mot dagordningspunkt 11/11. Vid ÄK-U 4/10 framförde Sverige att man inte ville att denna punkt skulle komma upp vid ÄK-U 1/11 (se protokoll ÄK-U 4/10). Sverige framförde att man är djupt oroat av relationen mellanmedlemsländerna och NMRS. Sverige ser detta som en grundläggande förtroendefråga. 2/11 Protokollføring av skriftlige beslutninger Ingen bilag - At EK-U protokollerer nedenstående skriftlig beslutning fra den 27 januar 2011 ÄK-U protokollförde beslutet om att godkänna sammansättningen för gruppen för genomförande av översynen av det nordiska forskningssamarbetet. Dessutom informerades ÄK-U om att samtliga tillfrågats och accepterat och det första mötet är planlagt till den 11 april side 3 af 16

4 3/11 Informasjonssaker fra NMRS Ingen bilag -At EK-U tar informasjonen til orientering. ÄK-U tog informationen till orientering 4/11 Forberedelse av temadiskusjon til MR-U 1/11 om kreativitet, innovasjon og entreprenørskap Sammendrag av de tre studiene:- Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i perspektiv på naturvitenskapelig talent og praktisk-musiske fag Endelig udgave: Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden (hovedstudie) Endelig udgave: Praktisk-musiske fag i utdanningssystemene i Norden (tilleggsstudie 1) Endelig udgave: Utvikling av naturvitenskapelig talent og kreativitet i et nordisk perspektiv (tilleggsstudie 2) - å beslutte det foreslåtte opplegg for MR-Us temadiskusjon om kreativitet, innovasjon og entreprenørskap den 6. april 2011 med de kommentarer som fremkommer i møtet. Dessutom informerades ÄK-U om att Mandag Morgens extrakt av studierna och 2-3 frågor som underlag för MR- U:s diskussion kommer att tillsändas ÄK-U för kommentering i början av mars Drøfting og beslutning 5/11 Nordplus evalueringsrapport 1 Sammendrag Nordplus evaluering Endelig evalueringsrapport side 4 af 16

5 - å ta informasjonen om evalueringsrapporten av Nordplus programmene til orientering 6/11 Evaluering av Nordic Master Program or a 1 a 2 a 3 a 4 Evaluering af Nordic Master Programme_Revideret februar Kommentarer från SIU om NMP Kommentarer fra NUS vedr Nordisk Master Kommentarer från HÖGUT/DK rörande NMP-evaluering Att ÄK-U ger inspel och synpunkter på det utkast till evalueringsrapporten rörande Nordisk Master Att ÄK-U beslutar att vidareföra Nordic Master Att värdera att vidareföra Nordic Master Program inom ramen för Nordplus ÄK-U gav inspel och synpunkter på evalueringsrapporten ÄK-U beslutade att vidareföra Nordic Master Program med förbehåll för budget ÄK-U beslutade att be HÖGUT värdera framtida organisering av Nordic Master Program härunder eventuellt inom ramen för Nordplus 7/11 Neste generasjon Nordplus - forslag til hovedinnhold samt prosjekt for implementering 1 Nordplus - forslag til hovedinnhold og innretning 2 Utkast Programdokument for Nordplus Forslag til implementering av Nordplus Forslag budsjett Nordplus side 5 af 16

6 - å beslutte vedlagte forslag til hovedinnhold og innretning i neste generasjons Nordplus program med de kommentarer som fremkommer i møtet - å gi innspill til vedlagte utkast til Programdokument for Nordplus , som etterfølgende sendes til EK-U i høring - å beslutte vedlagte forslag til opplegg for implementeringen av neste generasjons Nordplus program med de kommentarer som fremkommer i møtet - å be sekretariatet arbeide videre med å utvikle en mer detaljert plan for implementeringen av neste generasjon Nordplus i tråd med de hovedlinjer som er foreslått, samt delegere til sekretariatet å finne frem til hovedkoordinator for neste programperiode EK-U beslutter følgende som foreløpig innstilling med tanke på endelig beslutning av MR-U senere i 2011: - at budsjettet for Nordplus videreføres på tilnærmet samme nivå som for programmene (endelig budsjett fastsettes i de årlige budsjettprosess) - at innbetalingsmodellen for de baltiske landene basert på landenes BNI og tilsvarende for de nordiske landenes bidrag til det nordiske budsjettet videreføres for Nordplus , herunder inkludert Nordplus Språk - at vedlagte modell 2 for fordeling av midler mellom delprogrammene og til administrasjon/profilering gjelder for Nordplus med de kommentarer som fremkommer i møtet - at Nordplus Junior, Nordplus Språk, Nordplus Horisontal og Nordplus Voksen beskjæres med et vektet gjennomsnitt for å finansiere 3 MDKK øremerket til Nordisk Master i Nordplus Høyere Utdanning - at 2 MDKK i Nordplus Språk til mobilitet flyttes til Nordplus Junior - at EK-U delegerer til sekretariatet å inngå kontrakter med hovedadministratorer, hovedkoordinator, informasjonskontorer og informasjonspunkter. ÄK-U beslutade att ge rådgivningsgrupperna och ENS frist till 1 april 2011 med att inkomma med synpunkter på förslagen till ändringar. ÄK-U beslutade att ÄK-U skall träffas innan MR-U 1/11 för att förbereda MR- U:s behandling av Nordplus. I mötesmaterialet till MR-U kommer det i tillägg till sekretariatets förslag biläggas ett notat med de eventuella synpunkter som inkommit från rådgivningsgrupperna. ÄK-U beslutade att be NMRS att analysera alternativa sätt finansiera det föreslagna extra tillskottet till Nordic Master Program. side 6 af 16

7 8/11 Nordiska klimatdagen 2011 or a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 Bidrag från Finland: Koppling Klimatfestival och Klimatdag BAKGRUNDSDOKUMENT: Sammanfattning Nordiska klimatdagen 2010 BAKGRUNDSDOKUMENT: Enkät Nordiska ministerrådet BAKGRUNDSDOKUMENT: Enkät Dansk Naturvidenskabsformidling BAKGRUNDSDOKUMENT: Uppsummering av referensgruppens utvärdering av Nordiska klimatdagen 2010 BAKGRUNDSDOKUMENT: Projektbeskrivning Klimatfestivalen (Aaltouniversitetet) BAKGRUNDSDOKUMENT: Budget Klimatfestivalen (Aaltouniversitetet) ÄK-U beslutar att Nordiska klimatdagen förs vidare i 2011, och ber sekretariatet om att finna projektutförare ÄK-U beslutar att bekräfta tidigare beslut om DKK till arbetet med Nordiska klimatdagen 2011 ÄK-U beslutar att avsätta DKK till Finland för genomförande av kompletterande klimatarrangemang (Klimatfestival), under förutsättning att Finland lägger fram information om aktivitetens koppling till Klimatdagen 9/11 Nordisk utdanningsforsknings- og formidlingsinitiativ forberede beslutning or a 1 Ländernas huvudprioriteringar, fas 1 a 2 Prel sammanfattning av konsultation fas 1. a 3 Programskiss till ÄK-U 1/11 ÄK-U beslutar - att rekommendera MR-U att igångsätta ett nordiskt utbildningsforskningsoch förmedlningsinitiativ side 7 af 16

8 ÄK-U beslutade att rekommendera MR-U att igångsätta initiativet samt att ÄK-U ges kontinuerlig information om initiativets framdrift och möjlighet att ge sin mening. 10/11 Konkludering av mittevaluering av Toppforskningsinitiativet inom klimat, energi och miljö or a 1 Startevaluering ÄK-U beslutar - att ta mittevalueringen till orientering 11/11 Globaliseringsinitiativet TFI helse- og velferd? Intensjonserklæring om prosess? or a 1 Toppforskningsinitiativet: bakgrund, process och legala grunder a 2 Intentionsförklaring TFI 2 a 3 Riktlinjer för forskningssamarbetet inom NMR ÄK-U beslutar - att diskutera och avklara MR-U:s roll koordinerande ministerråd för forskningsfrågor - att avklara process och ramverk för det vidare arbetet med ett TFI II, hälsa och välfärd ÄK-U beslutade tills vidare anta en avvaktande hållning i ärendet. side 8 af 16

9 Sverige vill föra till protokollet att MR-U har ansvar för forskningsfrågorna och att Sverige inte önskar att igångsätta denna process. 12/11 Internasjonalt og EU Ingen bilag -At EK-U tar den muntlige informasjonen til orientering. 13/11 Budget prioriteringer 1 Budget 2011: Budgettal for MR-U 2 Tentativ tidsplan budget 2012 Indstilling - At EK-U diskuterer og foreslår eventuelle ændringer i MR-U s budget for 2012 ÄK-U återupprepade som ne konsekvens av beslut under punkt 7/11 att NMRS får i uppdrag att presentera alternativ för att vidareföra Nordic Master Program. 14/11 Rekommandationer fra Nordisk Råd Rek. 25/2009_Små håndverksfag/-kulturfag Fremst. 4/2010_Vidareutveckling av det nordiska forskningsoch innovationsområdet - NORIA Rek. 23/2010_Strategi for utdannelses- og forskningsområdet Rek.24/2010_Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i side 9 af 16

10 utdannelsene 5 Rek. 25/2010_Unges arbejdsliv og kompetencer 6 Betænkninger samlet for MR-U BAKGRUNNSDOKUMENT - Svar rek. små håndverksfag Indstilling - at EK-U kommenterer udkast til meddelelser (svar) til Nordisk Råds rekommandationer og fremstillinger inden udkast til meddelelser endeligt godkendes af MR-U den 6. april med undantag för rekommendation 4/2010 Vidareutveckling av det nordiska forsknings- och innovationsområdet - NORIA som ej skulle varit uppsatt på dagordningen. 15/11 Evaluering av Nordiska Kommittén för bioetik or Inga bilagor -att ÄK-U godkänner en utvärdering av Nordiska Kommittén för bioetik, samt förlänger nu gällande kontrakt till 31/ att ÄK-U avsätter upp till DKK för denna utvärdering från MR-Us dispositionsmedel 16/11 IT-koordinering or a 1 a 2 a 3 endeligt brev på dansk från EK-U till IT departementsdirektörer Nytt mandatutkast för extern IT expertgrupp Referat Att ÄK-U godkänner förslag att - inte förlänga mandatet för IT-expertgrupp side 10 af 16

11 - värdera att nedlägga existerande informella IT-politiska forum och upprätta en arbetsgrupp för IT-frågor bestående av ansvariga direktörer för ITpolitiken på respektive lands departement. Konsultering i befintlig grupp görs innan slutgiltig behandling görs. ÄK-U beslutade det skall genomföras en konsultering med ländernas ITdirektörer samt en värdering och förslag på hur arbetet inom IT-området på bästa sätt skall föras vidare. Detta förslag skall föreläggas ÄK-U 2/11. 17/11 Nordiskt samarbete om kliniska studier or Inga bilagor Att ÄK-U tar informationen till orientering samt nominerar en representant att delta i arbetet. ÄK-U tog informationen till orientering samt gav Norge i uppdrag att ge förslag på lämplig person som skall delta i arbetet. 18/11 MR-U 1/11 den 6. april 2011 i Helsingfors Ingen bilag At EK-U beslutter forslag til dagsorden for MR-U 1/11 den 6. april /11 MR-Us disposisjonsmidler og Utvikling av ITpolitikken side 11 af 16

12 Ingen bilag MR-U s dispostionsmidler - at EK-U bevilger DKK til ikke sektordekkede driftsutgifter i at EK-U bevilger ytterligere til et av de danske ordförandeskapsprojektet Gränslösa innovationsnätverk för företag och forskningsinstitutioner i Norden - att ÄK-U beviljar DKK ;- för en evaluering av Nordiska kommittén för bioetik - att ÄK-U beviljar DKK ;- för en komparativ studie om Kunskapstriangeln - att ÄK-U beviljar DKK ;- för en studie om den fria rörligheten av kunskap i Norden - att ÄK-U beviljar DKK ;- för en studie rörande förändringsprocesserna i de nordiska universiteten - at EK-U bekræfter en tidligere disponering på DKK til sprogområdet. Utvikling af IT-politik - att ÄK-U beviljar DKK ;- från budgetpost Politikudvikling, videnssamfund og IT-infrastruktur för ett internationellt möte för representanter från departementen, som inkluderar ett funding seminarium med representanter från funding organisationer, om Infrastructure for free movement of knowledge in the Baltic Sea Area. Infrastructure for free movement of knowledge in the Baltic Sea Area - att ÄK-U beviljar ytterligare DKK ;- från budgetpost Politikudvikling, videnssamfund og IT-infrastruktur till projekt om Cloud computing 20/11 Globaliseringsmedel or Inga bilagor - att ÄK-U godkänner att det sätts av DKK ;- till drift under 2011 på toppforskningsinitiativet side 12 af 16

13 - att ÄK-U godkänner att det sätts av DKK ;- till drift under 2011 på NORIA - att ÄK-U godkänner att det sätts av DKK ;- till drift under 2011 på e- science - att ÄK-U godkänner att det sätts av DKK ;- till drift under 2011 på Främjande av högre utbildning - at EK-U godkender, at der sættes DKK ,- af til drift i 2011 på globaliseringsprosjektet En god opplæring for ungdom og voksne - at EK-U bekræfter en tidligere disponering på DKK til Möjlighetsstudie Data och dokumentation (Kartläggning av existerande data och informationer om högre utbildning i Norden) - å diskutere om hoveddelen av midler på globaliseringsprosjektet En god opplæring for ungdom og voksne i 2011 skal forbeholdes etablering av en felles nordisk ressursbank eller idépool med eksempel på lovende tiltak innen forebygging av frafall, eller om deler av midlene skal benyttes til oppfølging på området kreativitet, innovasjon og entreprenørskap med tillägg av att eventuella förslag till initiativ kopplat till kreativitet, innovation och entreprenörskap samt fördelning av medel inom projektet En god opplæring for ungdom og voksne tas upp på MR-U 1/11. 21/11 Utnämning av medlem till NordForsks styrelse or Inga bilagor ÄK-U beslutar - att utnämna Lisa Sennerby-Forsse till ny medlem av NordForsks styrelse. Saker til informasjon 22/11 Arbejdsprogrammer for 2011 for Nordisk Sprogkoordination og NordForsk side 13 af 16

14 1 Arbejdsplan Action Plan 2011 Indstilling At EK-U giver råd om arbejdsplanen for Nordisk Sprogkoordination for Att ÄK-u tager NordForsks arbetsprogram för 2011 till orientering 23/11 Orientering om status for Sprogkampagnen 1 Orientering om status for Sprogkampagnen Indstilling At EK-U tager informationen om status for Sprogkampagnen til orientering 24/11 Kunskapstriangeln i Åbo augusti 2011 or Inga bilagor Att ÄK-U tar ärendet till information side 14 af 16

15 25/11 NMRS informerer 1 Kommende events 2 Aktuelle studier 3 Virksomhetsplan Vedlegg VP 1B Agenda møter MR-U og EK-U At EK-U tar informasjonen til orientering. 26/11 Landene og de selvstyrende områder informerer 1 Finlands formannskaps 2011 sektorprogram på svensk -At EK-U tar informasjonen til orientering. 27/11 Eventuelt Ingen bilag -Ingen side 15 af 16

16 side 16 af 16

Udvalget vedrørende Færøske Forhold UFF alm. del - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget vedrørende Færøske Forhold UFF alm. del - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget vedrørende Færøske Forhold UFF alm. del - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt De självstyrande områdena och det nordiska samarbetet Generalsekreterarens kartläggning ANP 2006:743 De självstyrande

Läs mer

Förändringsprocesser vid nordiska universitet

Förändringsprocesser vid nordiska universitet Förändringsprocesser vid nordiska universitet En statusöversikt Göran Melin, Linda Blomkvist Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Summary

Läs mer

perspektiv Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk

perspektiv Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk Genus perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning 1 12 Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk Vid årsskiftet avvecklades Nordiskt institut

Läs mer

En jä mfö relse äv de nördiskä lä ndernäs pröcess ävseende studiestö d fö r studier utömländs

En jä mfö relse äv de nördiskä lä ndernäs pröcess ävseende studiestö d fö r studier utömländs En jä mfö relse äv de nördiskä lä ndernäs pröcess ävseende studiestö d fö r studier utömländs Johan Hennings, CSN Sverige Henrik Strömberg Croné, CSN Sverige Chris André Eidsaunet, Lånekassen Norge Edda

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Kartläggning av läget inom klimat-, energi- och miljöforskning samt innovation

Kartläggning av läget inom klimat-, energi- och miljöforskning samt innovation Bilaga 2: Kartläggning av läget inom klimat-, energi- och miljöforskning samt innovation Inledning Ett centralt bakgrundsmaterial för arbetet med delprogrammen har varit kartläggning av kunskapsläget inom

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

De nordiska privatarkiven och deras förvaltare

De nordiska privatarkiven och deras förvaltare De nordiska privatarkiven och deras förvaltare En jämförande undersökning av arbetet med privatarkivfrågorna vid de nordiska arkivverkens institutioner utförd på uppdrag av de nordiska riksarkivarierna

Läs mer

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 FÖRSLAG TILL NATIONELLA RIKTLINJER FÖR ÖPPEN TILLGÅNG TILL VETENSKAPLIG INFORMATION VETENSKAPSRÅDET

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

Statistikens roll i arbetet mot diskriminering. rapport

Statistikens roll i arbetet mot diskriminering. rapport Statistikens roll i arbetet mot diskriminering rapport Utredare och författare: Yamam Al-Zubaidi DO:s ärende LED 2011/187 Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO R5 2012 Tryck TMG Tabergs,

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Betänkande fran arbetsgruppen med uppgift att föreslâ initiativ som kan förstärka de självstyrande omrâdenas deltagande nordiskt samarbete

Betänkande fran arbetsgruppen med uppgift att föreslâ initiativ som kan förstärka de självstyrande omrâdenas deltagande nordiskt samarbete Udvalget vedrørende Færøske Forhold UFF alm. del - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt 3L Betänkande fran arbetsgruppen med uppgift att föreslâ initiativ som kan förstärka de självstyrande omrâdenas deltagande

Läs mer

NordPlus- projektet. Kartläggning över hur de nordiska folkhögskolorna kan arbeta för integration och inklusion bland unga NAPD- 2013/10221

NordPlus- projektet. Kartläggning över hur de nordiska folkhögskolorna kan arbeta för integration och inklusion bland unga NAPD- 2013/10221 NordPlus- projektet Kartläggning över hur de nordiska folkhögskolorna kan arbeta för integration och inklusion bland unga NAPD- 2013/10221 1 Innehåll: /Förord... 3 Kartläggningens upplägg... 4 1. Folkhögskolan

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Resultatstyrningen inom Sida

Resultatstyrningen inom Sida Internrevisionen 04/06 Granskningsinsats Resultatstyrningen inom Sida Wiveca Holmgren Arne Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision Resultatstyrningen inom Sida Wiveca Holmgren Arne

Läs mer

VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT

VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT Mot en nationell struktur Titel: Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur Utgiven av Valideringsdelegationen Omslagsfoto: Scanpix Foto inlaga:

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

ABC. till dig som söker projektbidrag

ABC. till dig som söker projektbidrag ABC till dig som söker projektbidrag KOLOFON Nordiska kulturfonden 2010 Texten får användas fritt så länge som källan anges tydligt och det handlar om icke-kommersiellt bruk. Design och produktion: Mar

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket September 2011 Följande rapport är en sammanställning av resultat från en

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

Nordisten Enheten för nordiska språk December 2011

Nordisten Enheten för nordiska språk December 2011 Nordisten Enheten för nordiska språk December 2011 LEDARE Av Kim Sandvad West Redaktör Selv om november måned allerede har lagt sit mørkeslør over landet, og frosten så småt er begyndt at bide i næsen,

Läs mer