Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43"

Transkript

1 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta i diskussioner, lokalföreningarnas valda ombud äger rätt att rösta. Plats: Scandic Infra City, Upplands Väsby Tid: Lördagen den 16 mars med start kl SIF bjuder på kaffe och smörgås i pausen! Välkomna! Vägbeskrivning Från Stockholms Centralstation: Med tåg Från Stockholms centralstation tar du pendeltåget mot Märsta och stiger av vid Upplands Väsby Station. Ta buss nr 536 (mot Bollstanäs), buss nr 566 (Infra City) eller buss nr 560 (Kallhäll). Stig av vid busshållplatsen Infra City, precis utanför Scandic Infra City. Resan från Stockholms centralstation till hotellet brukar ta 40 minuter. Med buss Från Cityterminalen i Stockholm tar du direktbussen som tar dig till hotellet på endast 20 minuter utan stopp. Ta buss nr 565X från Cityterminalen stig sedan av vid busshållsplatsen precis utanför Scandic Infra City. Fyra avgångar från Cityterminalen på morgonen och fyra avgångar från hotellet på eftermiddagen. Med bil Följ skyltarna mot Uppsala/Sundsvall från Stockholms centralstation. Väl ute på E4 följer du skyltarna mot Uppsala. Välj avfart 175 (mot Bredden, Infra City och Bollstanäs). Håll till höger och följ skyltarna mot Infra City och Scandic Infra City. Hotellet ligger bara 800 meter från motorvägsavfarten. Från Arlanda: Med bil Från Arlanda flygplats följer du skyltarna mot Stockholm. Väl ute på E4 kör du mot Stockholm. Välj avfart 175 (mot Bredden, Infra City och Bollstanäs). Håll till vänster och följ skyltarna mot Infra City och Scandic Infra City. Med tåg Från Arlanda flygplats: Ta Upptåget mot Upplands Väsby. Stig av vid Upplands Väsby Station. Ta buss nr 536 (mot Bollstanäs), buss nr 566 (Infra City) eller buss nr 530 (Kallhäll). Stig av vid busshållplatsen Infra City, precis utanför Scandic Infra City. Resan från flygplatsen till hotellet tar 20 minuter. Övernattningsförslag: Scandic Infra City, Upplands Väsby, Hemsida:

2 Förslag till dagordning för Svenska Islandshästförbundets riksårsmöte 2012 Sidan 2 av 43 a/ Mötets öppnande b/ Godkännande av föredragningslista c/ Frågan om mötets behöriga utlysande, röstlängden fastställs d/ Val av ordförande att föra förhandlingarna e/ Anmälan av styrelsens val av sekreterare f/ Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet g/ Styrelsens redovisning av hur de beslut som fattades vid 2012 års riksmöte under året implementerats, sid 3 h/ Behandling av verksamhetsberättelsen, sid 4 i/ Behandling av årsbokslut och föredragning av revisorernas berättelse j/ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen k/ Behandling av propositioner, sid 16 l/ Diskussion och beslut om arbetsplan för kommande år, sid 17 m/ Diskussion och beslut om budget för kommande år, sid 30 + bilaga n/ Fastställande antal ledamöter i styrelsen, sid 31 o/ Fastställande av medlemsavgift till förbundet nästföljande år, sid 31 p/ Fastställande av ersättningar till styrelse för nästkommande verksamhetsår, sid 31 q/ Val av ordförande, sid 31 r/ Val av controller, sid 31 s/ Val av styrelseledamöter, sid 31 t/ Val av suppleant, sid 31 u/ Val av två revisorer samt två revisorsersättare, sid 32 v/ Val av två ledamöter i valberedningen, sid 32 x/ Behandling av motioner, sid 33 u/ Övrig information v/ Mötets avslutande Varje ombud äger en röst, fullmakter är ej tillåtna. Styrelsen har en röst på mötet. Alla beslut fattas med enkel majoritet. I händelse av lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Riksårsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning, deltar i mötet.

3 Sidan 3 av 43 Styrelsens redovisning av hur de beslut som fattades vid 2012 års riksmöte under året implementerats (punkt g på dagordningen) Vid 2012 års riksmöte bifölls 2 motioner av totalt 7 inlämnade. Här nedan är styrelsens kommentarer till respektive motion. MOTION 3, Djarfur Om att SIF snarast skall lösa frågan om anslutning till RF Styrelsens redovisning Styrelsen har på uppdrag av årsmötet 2012 färdigställt och inlämnat en ansökan om medlemskap till RF. MOTION 4, Djarfur Om att dela ut ansvar för kontakt med lokalföreningarna till medlemmar i SIFs styrelse Styrelsens redovisning Styrelsen har för avsikt att lösa frågan med kommunikationen med medlemmarna samt med föreningarna. Om styrelsens proposition om att utvidga antalet ledamöter i styrelsen från 5 till 7 finns ambitionen att en ledamot blir ansvarig för detta.

4 Sidan 4 av 43 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 (punkt h på dagordningen) SIFs styrelse Styrelsen har under året bestått av ordförande Göran Montan, controller Henrik Moe, ledamot Rozitha Almgren, ledamot Annette Forslund, ledamot Katie Brumpton, som avgick i november, och suppleant Malin Ericsson, vilken ersatte Katie Brumpton som ordinarie ledamot efter dennes avgång. Revisorer Jörgen Sivertsson (auktoriserad revisor), Svante Oledal (revisor), Thomas Palm (auktoriserad ersättare) och Peter Gustafsson (ersättare). Valberedning Barbro Beckström (sammankallande), Julius Petursson, Marjolein van Leusen, Åse Ericson, Bengt- Anders Lindblad. Styrelsemöten Under året har 9 protokollförda möten hållits, under den här styrelsens mandatperiod. Löpande under årets gång har flertalet telefonmöten genomförts. Årsmöte Årsmöte hölls lördagen den 17 mars på Scandic Infra City, Upplands Väsby. Ordförandekonferens En ordförandekonferens genomfördes i Uppsala den november. Antal medlemmar, föreningar och registrerade hästar Antalet medlemmar Fördelning av antal medlemmar var: - seniorer juniorer miniorer familjemedlemmar introduktion Antal registrerade hästar Antal lokalföreningar Förbundets kanslier Medelantalet anställda har under året varit 5 personer. Kanslierna har under året varit belägna i Strömsholm.

5 Sidan 5 av 43 Medlemskansliet Bland kansliets huvuduppgifter kan nämnas t ex service till medlemmar, styrelse, sektioner och andra intresserade, förbundets bokföring, administration av utbildningar, handhavande av medlemsregister, registrering av tävlingsresultat, handhavande av ryttarlicenser, SIFs hemsida mm. Av styrelsen utsedd kontaktperson för båda kanslierna har varit Carina Davidson samt under senare delen av året Malin Ericsson. Avelskansliet Avelskansliet har hand om hästregistret, all registrering av hästar, telefontid för avelsfrågor, service och administration åt avelssektionen, hingstkontroller och avelsbedömningar. Tidningen Islandshästen SIFs medlemstidning Islandshästen har under 2012 utkommit med 9 ordinarie nummer med ett omfång på sidor och därtill ett nummer med enbart hingstannonser. Tidningen är fortsatt populär bland medlemmarna men vi har tyvärr märkt en nedgång av annonsintäkter under Inför 2013 har vi därför ändrat upplägget för tidningen något och anpassat både annonspriser och utgivningen. Viktiga händelser under året Styrelsen har under det gångna året: Den nya databasen har under året introducerats, tyvärr inte utan problem. Dessa har åtgärdats löpande under året. Kansliet är under översyn och vissa kostnadsbesparande åtgärder har genomförts. På uppdrag av årsmötet har aveln skilts från SIF. Den nya avelsorganisationen kommer att bedrivas i form av en stiftelse. På uppdrag av årsmötet har ansökan om medlemskap i organisationerna Riksidrottsförbundet (RF) och Svenskt Friluftsliv färdigställts och inlämnats. Årets utfall har påverkats negativt av betydande engångskostnader. Mysoft - Investering av nytt licens- och medlemssystem. Denna investeringskostnad låg med i årsmötesbeslut gällande budgeterat negativt årsresultat. Under året har det krävts mer supporttimmar än planerat, och därutöver har en långtidsjukskrivning på kansliet medfört fördyrade utbildningskostnader. Kastell Advokatbyrå - Advokatkostnader för disciplinärende (Madelen Johansson). Under våren 2012 skedde förhandlingar i tingsrätten med anledning av ett disciplinärende gällande avstängning av Madelen Johanson. Tingsrätten valde att döma till Madelen Johansons fördel, men domen överklagades av SIF till Hovrätten, där förhandlingar nu är avslutade. Domen kommer att meddelas den 22 februari 2013 och då vet vi vad förbundet har att hålla sig till. Tillsvidare så har de kostnader Madelen Johansson tillerkänts av Tingsrätten reserverats. Disciplinärendet har uppskattningsvis kostat förbundet ca 1 miljon kronor, men kostnaden kan komma att minska kraftigt om Hovrätten dömer enligt SIFs yrkande. SET konsulter - Särskilja aveln - under 2012 utredde styrelsen olika föreslag till att särskilja aveln och därmed ha möjlighet till att ansöka till RF. Under hösten uppkom en debatt kring om styrelsens beslut att bilda stiftelse för ändamålet var korrekt. Av uppkommen anledning

6 Sidan 6 av 43 behövde styrelsen anlita ombud mer än vad som ursprungligen var planerat, vilket ökade kostnaderna utöver budget. För övrigt kan sägas att förbundet har kunnat hålla sig till ursprunglig budget bortsett från ovan nämnda extraordinära kostnader. Övriga viktiga händelser och förändringar som inträffat under året finns beskrivna under respektive sektions avsnitt.

7 Sidan 7 av 43 Sektionernas verksamhetsberättelser (punkt h på dagordningen) Avelssektionen Avelssektionen bestod av följande ledamöter: Göran Häggberg (avelsledare), Inga Jensen, Inga-Maj Röst, Lotta Witt-Hegardt samt Caspar Hegardt. Kansliet: Registrator Magdalena Hoveklint 1.0 tjänst samt 0.5 ekonomitjänst. Betäckningsstatistik/bedömningar 267 hästar har avelsbedömts på 5 bedömningsplatser: Margaretehof, Gerstorp, Sundbyholms travbana, Romme travbana och Wången. I samband med SM Romme travbana arrangerades ett avelschampionat. Antal lösta hingstlicenser/bevis: 284 stycken Antal födda föl 2012: 1029 stycken Antal betäckta ston 2012: 1199 stycken Liksom inom övriga branschorganisationer har den ekonomiska krisen haft som följd en nedgång i antalet betäckta ston. Marknaden för att sälja hästar är svag med minskad lönsamhet för uppfödarna. Betäckningsresultatet i antal födda föl ligger under 70%, vilket är anmärkningsvärt lågt i förhållande till tidigare år. Utbildning FEIF arrangerade även 2012 en avelsvisar kurs för unga. Vi skickade två representanter. Höstkonferensen Avelssektionen tog initiativ till en förändring av avelsmötet till en utvidgad konferens tillsammans med övriga sektioner som ungdom, utbildning och tävling. SIF har hittills saknat en gemensam mötesplats för medlemmar/sektioner representerande hela SIF:s verksamheter. Över 200 medlemmar deltog i konferensen. Avsikten är att höstkonferensen skall årligen arrangeras första vecka i november. Priser och utmärkelser Årets Avlare: Gunvarbyn, Thorleifur Sigfusson Årets Ryttare: Vignir Jónasson Årets högst bedömda svenskfödda hästar: 4 år Vigdís från Sundsberg SE Baldur från Nötbacken SE år Djörf från Knutshyttan SE Mozart från Sundsberg SE år Gná från Dahlgården SE Divar från Lindnäs SE år och äldre Alda från Hemmestorp SE Runi från Bråtorps Gård SE

8 Sidan 8 av 43 ELIT Hrafnfaxi frá Vestra-Geldingaholti IS Ísar frá Keldudal IS Illingur frá Toftúm IS Nótt från Knutshyttan SE Klass I Venus från Skáneyland SE Klass II Þoka frá Hala IS Samarbete med Iðunn Iðunn är som avelsförening en viktig samarbetspartner för avelssektionen som remissorgan, information och samtalspartner kring avelsfrågor. Iðunn fungerar som en mötesplats för uppfödarna. Hingstfestivalen, deltagande i förarbetet till Höstkonferensen, marknadsplats för aveln och uppfödarna vid NM är exempel på föreningens insatser för att ge aveln ett ansikte utåt. Iðunn har också bidragit med flera hundratusen under åren för att stödja de uppfödare, vars hästar tagit ut till VM. Iðunns ordförande Karin Magnusson har deltagit som ledamot i projektgruppen Vägval 2012 och arbetet med SIF:s organisationsförändringar inför ansökan om medlemskap i RF. Övrig representation HNS:s avelskommitté, bestående av ledamöter ansvariga för aveln i de andra branschorganisationerna. Uppdraget är att tillsammans fungera som remissinstans i hästfrågor. Under 2012 har förslaget till ny djurskyddslag, semin, smittskyddsfrågor, hygienplan för verksamheter där människor och djur träffas behandlats. Andra frågor som diskuterats är marknadsföring, varumärke för den svenskfödda hästen, stimulansåtgärder för uppfödarna. Kommitteen försöker på olika sätt föra hästnäringens talan i Jordbruksverket och med andra statliga myndigheter. Hästnäringen är inne i en nedgångsfas för tillfället varför det är av utomordentlig vikt att föra näringens talan och förhinddra att den genom nya regelverk drabbas av kostnadsökningar. Det finns också. Jon Ljungkvist har representerat SIF på Statens Jordbruksverk i frågan om semin. Avelskommitteen har haft tre sammanträden. FEIF FEIF s årliga möte hölls i Malmö våren Representanter för aveln var Gudni Augustsson och Lotta Witt-Hegardt. Under hösten har FEIF arrangerat ett avelsledare/uppfödarmöte i Malmö. Mötet handlade om avelsmål, exteriöra problem, organisationen av avelsbedömningar, har vi för många hingstar samt storleken på hästarna. 2-dagars möte med Jon Baldur och Þorberg Þorbergsson på WorldFengur. Det diskuterades förändringsbehov och utveckling av WF. Deltagare var Magdalena Hoveklint, Göran Häggberg och Thorvaldur Arnasson. Göran Häggberg Ordförande Avelssektionen

9 Sidan 9 av 43 Medlemskommittén Medlemmar i kommittén har varit Ulla-Britt Höfling, ordförande, Rozitha Almgren tidigare ordförande och samordnare för landsmot 2012, Eva Sundman, Emma Sundman samt Ina Wenehult. Stort tack till Malin Ericson och alla ni andra som hjälpte till vid Globen Horse show. Medlemskommittén har under året närvarat i SIFs monter vid SM, samt arrangerat SIFs monter vid Globen horse show. Målet har varit att träffa både gamla och nya medlemmar, ta reda på vad medlemmarna vill ha och att vara en kanal till SIFs styrelse. Vi har även varit i kontakt med några lokalföreningar för att fånga upp vad våra medlemmar vill ha ut av förbundet. Tyvärr fick landsmot 2012 ställas in, men planer finns för liknande arrangemang under Medlemskommittén har även haft med en enkät på både SM, NM och Globen. Enkäten och kontakterna används för allmänna utskick till alla klubbar, för att utbyta erfarenheter, bygga ett nätverk som skall samverka för att öka medlemsnyttan, sammanställa erfarenheter i en kunskapsbank mm Ulla-Britt Höfling Ordförande Medlemskommittén Tävlingssektionen TS Pia Andréasson Josefin Denami Ylva Mattsson Åsa William Sonja Elg Ordförande Sekreterare ledamot ledamot sekretariatfrågor/icetest Landslagskommitté Eva Spegel, Lisa Olofsson, Maria Ärnström Uttagningskommitté Lisa Olofsson, Julius Peterson, Helen Blom, Maria Ärnström, Åsa William Disciplinämnd Katarina Hallner, Åsa William, Jan Ljungholm Gaedingakommitté Barbro Beckström TREC-kommitté Britt Marie Horttana, Malin Billsdotter Östersten, Ann Österström och Eva Sundman. Tävling *Svenska Mästerskapen genomfördes på anläggningen på Romme travbana, i samarbete med Romme Islandshästförening *Nordiska Mästerskapen genomfördes på Sundbyholm, Eskilstuna i samarbete med ESS

10 Sidan 10 av 43 Landslagskommitté *Landslagets första aktivitet 2012 var ungdomslandskamp i Odense, Danmark i februari. Fyra svenska ungdomar; Johanna Wingstrand, Felicia Lindblom, Linda Antonsson och Sandra Jonsson representerade Sverige tillsammans med landslagsledaren Maria Ärnström Ungdomarna plockade hem en fin andraplacering. *Landskamp i Helsingborg gick av stapeln i april. Sverige tog återigen en andraplacering och laget bestod av; Felicia Lindblom, Johanna Wingstrand, Linda Antonsson samt Jökull Gudmundsson *Under hela vintern och våren arbetade landslagskommittén med att ragga sponsorpengar inför Nordiska Mästerskapen kr sponsorer, landslagslotteri med fina priser samt en del företagssponsring inbringade ca kr. Övriga medel sköts till av SIF samt en del ytterligare avtalssponsorer. *Nordiska Mästerskapen genomfördes i Eskilstuna. Sverige ställde upp med ett fullt lag och vi hade fina framgångar och resultat, inte minst på passidan. Young rider laget tog 3 guld, 3 silver och 2 brons Seniorlaget tog 2 Guld, 2 silver och 1 brons. *Stor landslagsaktivitet anordnades på Stenholmen i Linköping i november Julio Borba höll lektioner för de ryttare som ville, dessa ryttare deltog också i den clinic som Julio höll dag två. Föreläsning av Thorgeir Gudlaugsson om det nya FIPO som är under bearbetning. Domarna bjöds in och det var öppna diskussioner både under kvällens föreläsningar och under clinicen. Ett uppskattat och välbesökt arrangemang. Eva Spegel och Maria Ärnström organiserade arrangemanget för landslagsryttarna och Anne Fornstedt ansvarade för domarna. *Landslagskommittén har haft två träffar under hösten, samt fem telefonmöten under året. Ett gemensamt telefonmöte med styrelsen i januari. Vi har under sommar och höst involverat två nya landslagsledare vilka kommer att ta över efter VM Lars af Klintberg som har jobbat parallellt med oss under hösten samt Marie-Louise Persson. SIF håller på att sammanställa en PR och sponsringsgrupp vilken rapporterar direkt till styrelsen. Göran Fernsund har tackat ja till att hålla i sponsring för landslaget i denna grupp. Lisa Olovsson lämnade sin post i landslagskommittén 31 december Uttagningskommitté *Uttagningskommittén var representerad med en eller två medlemmar vid varje nationell tävling. *På SM var vi alla samlade. *Däremellan har vi rapporterat till varandra via tfn och mejl. *UK bevakade också resultat i övriga länder. Gaedingakeppni *Under året har det varit minst 7 gaedingatävlingar. Tyvärr alltför få i Stockholmsregionen.

11 Sidan 11 av 43 *SM i Gaedingakeppni arrangerades i samarbete med Dyggur Islandshästförening, i Norrköping. I samband med SM anordnades seminarium för utbildade gaedingakeppnidomare och utbildning av nya domare med examination. Intresset för denna tävlingsform växer. TREC-kommitté *Malin Billsdotter Östersten har deltagit som Sveriges representant i FITE sportkommitté möten. *Britt Marie Horttana har deltagit som Sveriges representant vid FITE styrelsemöte. *Under året har genomförts seminarier och utbildningar för arrangörer och domare. *Kommittén har under året varit ute och informerat om TREC hos olika lokalklubbar och ryttarföreningar. *För arrangörer A-B-C-klass och har anordnats en träning och utbildningsaktivitet med utbildare från Tyskland för att öka kunskaperna om planering av orientering på olika nivåer. *För ryttare A-B-C klass har anordnats utbildning i orientering, gångarts och hinderteknik utbildning med tränare från Tyskland. *Sveriges TREC senior landslag deltog i VM som anordnades i Mafra Portugal landslaget bestod av Alice Akkerman, Annelie Fager och Moa Lundgren. *Sveriges TREC ungdomslandslag deltog i VM som anordnades i Mafra Portugal landslaget bestod av Elenore Glindell och Minna Lundgren. Utbildning/Seminarium *Under 2012 hölls en ny utbildning för tävlingsarrangörer *Vi har genomfört ett domarseminarium för sportdomare och ett för gaedingakeppnidomare. *I samband med GKSM genomfördes en utbildning av gaedingakeppnidomare och det resulterade i fyra nya domare. *Fem FEIF-domare deltog i FEIFs internationella domarseminarium på Island. *Under hösten genomfördes ett tävlingsseminarium öppet för alla arrangörer av tävlingar inom sport och gaedingakeppni. Löpande arbete *TS har haft 8 protokollförda möten under året * Vi har bevakat sportfrågorna inom SIF och FEIF * Genomgång och kontroll av att kvalgränserna fungerar * Vi har utsett Dyggur Islandshästförening som arrangör av SM 2012 *De nationella tävlingarna har fördelats över året och internationella och nationella domare har utsetts *Domarlistan har reviderats *En flerårsplan för att ansöka om SM och nationella tävlingar har tagits i bruk * Vi har deltagit i styrelsemöten, årsmöte, höstkonferens och FEIF konferens *Vi har fortlöpande besvarat frågor via telefon och mail från medlemmar och tävlingsarrangörer *Två nummer av informationsbladet Tävlingsnytt har sammanställts och skickats till tävlingsarrangörer och domare

12 Sidan 12 av 43 *Från och med 2014 kommer juniorerna att få möjlighet att tävla på Nordiska Mästerskapen. Därför har vi beslutat inte längre arrangera junior SM utan i stället, från och med 2013, låta juniorer delta i Svenska Mästerskapen *FIPO har nyöversatts Pia Andréasson Ordförande Tävlingssektionen Barbro Beckström. Gaedingakommittén Britt-Marie Horttana, TREC-kommittén Eva Spegel o Maria Ärnström, landslagskommittén Lisa Olovsson, Uttagningskommittén Utbildningssektionen Utbildningssektionen har under året bestått av ordförande Carina Davidson, Kerstin Åkerstedt, Therese Eriksson, Helene Blom, Nina Bergholtz samt på kansliet Kerstin Grund-Arnow. Utbildningssektionen har under 2012 haft två träffar samt 10 telefonmöten. Ridutbildningar Ridledarutbildning har genomförts en gång under året hos Johanna Elgholm på Edeby gård. A-instruktörsutbildning har vi genomfört på Bärbygård under hösten med 8 deltagare. Vi tyckte att det var viktigt att genomföra utbildningen med några för få deltagare. Lärare på utbildningen var Johan Häggberg, Jenny Mandal, Gummi Einarsson, samt gästinstruktörer som Mad H samt Mette. Tränarutbildningar C-tränarexaminationer har genomförts ute i landet. B instruktörsutbildning på Strömsholm 10 elever går på den ettåriga B-instruktörsutbildningen på Strömsholm där Helene Blom är Huvudlärare. Islandshästprogram Wången. Gymnasieutbildningens treåriga Profil islandshäst har 30 elever. Hippologprogrammet har idag 12 elever. 5 som gör sitt sista år och 2 som går sitt andra år samt 5 som går sitt första år. Fortbildningsseminarium Har varit två. Tillsammans med Hästföretagarna ordna vi ett seminarium på Strömsholm. Seminarium i Nyköping Höstmöte var ett gemensamt med de övriga sektionerna Som ordförande har jag deltagit i: Ridlärare möte. Programnämnden för Hippologutbildningen. Därutöver möten på Wången och Strömsholm Carina Davidson Ordförande Utbildningssektionen

13 Sidan 13 av 43 Ungdomssektionen Ungdomssektionen har under året bestått av Anna Almgren, ordförande. Ungdomssektionen har under året arrangerat och deltagit vid: SM i Borlänge Feif Youth Cup i Tyskland Lag-SM på Säve Vårmötet genomfördes under Scandinavium Horse show Ungdomsmöte i Nyköping i samband med Höstmötet/Avelsgalan NM i Eskilstuna Anna Almgren Ordförande Ungdomssektionen HNS-projekt, HUS, SUL o ULK Islandslyftet Projektet har bedrivits under Organisation Svenska Islandshästförbundet. Projektansvarig Ulrika Backan Projektarbetare Ulrika Backan, Johan Fyrberg, Cina Falk-Norgren, Sanna Norin, Anna Almgren, Carina Davidsson, Jenny Mandal, Sara Ljung, Berit Edvardsson, Gudni Augustson, Lena Fernlund, Malin Bengtsson och Camilla Hed Verksamhet och aktiviteter Ungdomsaktiviter SIFs ungdomar har haft möjlighet att delta vid tre sammankomster; i samband med Scandinavium, i Stockholm inför höstmötet och vid SIFs höstkonferens i Nyköping i november. Träffarna har till största delen handlat om att diskutera utvecklingen av Ungdomsledarutbildningen och strategiskt ungdomsarbete inom SIF på både lokal, regional och central nivå. Totalt har ca 70 ungdomar deltagit vid dessa träffar. Dessa har både varit ungdomsledare, aktiva inom lokalföreningar och ungdomar som vill bli aktiva. Implementering och utvärdering av ridmärken I februari presenterades SIFs ridmärken i samband med det årliga instruktörsseminariet. Det beslöts då att en referensgrupp skulle delta i en workshop med praktiskt genomförande av märkena. Detta skedde i april på Wången. Deltagare var lärare vid islandshästgymnasierna vid Wången, Dille och Vreta. Resultatet blev att det var nödvändigt och önskvärt med tydligare riktlinjer kring ridmärkena. Därför har projektet tagit fram mallar för teori- och ridprov för att underlätta genomförandet på framförallt ridskolor. Märkena och instruktioner finns nu på SIFs hemsidor och ett antal ridskolor har anmält att de har börjat/planerar att börja använda märkena. Under året har även märkestagning av Stockholms läns Ridsportförbunds barnmärken genomförts på ett flertal platser. Ungdomsledarna är behöriga att hålla i märkestagningen.

14 Sidan 14 av 43 Måluppfyllelse Målsättningen under 2012 var framförallt att informera om och inspirera till ungdomsarbete inom SIF på alla nivåer, likväl som fortsatt implementering av ridmärkena. Workshopen kring ridmärkena gjorde att mycket arbete lades på att ta fram mallar, vilket försenade implementeringen till senare delen av hösten. Resultatet blev dock ett mycket mer användarvänligt material. Vad gäller ungdomsarbetet så var framförallt ungdomsseminariet i samband med höstkonferensen klart banbrytande. Detta var välplanerat med ett förberedande möte innan där ett antal ungdomar anlitades som gruppledare i det arbete som leddes av Johan Fyrberg. Ett antal av de ungdomar som deltagit vid de olika sammankomsterna kommer nu att bilda stommen i SIFs ungdomssektion och har med Islandslyftet getts de möjligheter till närverksbildande och information som var projektets främsta intention. Ekonomi Beviljade medel var kr. Projektet har följt budget och medlen har använts till lön för projektledare, projektmedarbetare och projektaktiviteter enligt ovan. Ulrika Backan Projektledare VM 2015, Nordisk Islandhestforbund, NIF För ett antal år sedan startade diskussionerna mellan länderna om att Norden tillsammans skulle arrangera ett VM. Avtalet om ett gemensamt VM 2015 blev undertecknat av ländernas ordförande under Nordiska Mästerskapen i Eskilstuna sommaren 2012 och följande har genomförts under året. Nordisk Islandshestforbund, NIF är etablerat och styrelsen består av; Ordförande Even Hedland, Norge, Haraldur Þórarinsson, Island, Timo Rajasaari Sverige, Susie Melby, Danmark, Magnus Tiderman, Finland, samt David Nordendal, Färöarna Fastställt strategi för VM 2015 / NIF Vision: Samarbete för Islandshästens bästa i Norden Värdegrund i Nordisk Islandshestforbund: Vi vill ha ett öppet och inkluderande samarbete kring utvecklingen av Islandshästen i Norden samt Vi bidrar till gemensamt nordiskt samarbete för islandshästen inom sport, avel, barn och ungdom, bredd, utbildning, hästkultur och historia. - Organisationskommittén, OK, för NM 2014 / VM 2015 är etablerad. - Ingått ett intensionsavtal med Herning kommun. - Beslut taget om att en ny ovalbana skall byggas - Underskrivet avtal med ett företag för sponsorarbetet - VM logo klar - I varje profilering av VM 2015 skall det framgå att detta är ett gemensamt Nordiskt arrangemang - Fortlöpande information i respektive land med gemensamt lika innehåll

15 Sidan 15 av 43 Huvudmålsättningar Nordisk Islandshestforbund: Vi skall: - Främja ett gott samarbete mellan de Nordiska organisationerna i FEIF. - Bidra till att VM 2015 blir det bästa VM arrangemanget någonsin. - Visa Islandshäst-sport och -kultur som allra bäst under VM Bidra till att styrka banden mellan relevanta Nordiska organisationer i framtiden. - Bidra till att få ett gemensamt utbildningssystem för islandshästryttare i Norden. - Främja samarbetet inom sporten i de Nordiska länderna. - Främja samarbetet inom avelsarbetet i de Nordiska länderna. - Främja samarbetet inom barn, ungdom och breddverksamheterna i de Nordiska länderna. - Bidra till att ha god kommunikation mellan FEIF medlemsländerna i Norden. Timo Rajasaari Projektledare Sverige

16 Sidan 16 av 43 Propositioner till riksårsmötet 2013 (punkt k på dagordningen) Proposition 1 Styrelsen föreslår Riksmötet besluta att följande text skall infogas i förbundets stadgar 3: 3 Förbundets verksamhet SIF skall i sin verksamhet främja all användning av islandshästen för sport och rekreationsändamål. Förbundet skall verka för god utbildning i islandshästens användning inom ridsporten samt god hästkännedom. Förbundet skall värna om allemansrätten och allas rätt att under ansvar vistas i naturen. Friluftsliv till häst skall uppmuntras. SIF ansvarar för utbildningen av sportdomare och instruktörer, arrangerandet av mästerskap samt för register över tävlingsresultat. SIF ansvarar för informationsmaterial, kontakt med massmedia, samordning av uppvisningar av riksbetydelse samt materialförvaltning. Proposition 2 Styrelsen föreslår Riksmötet besluta att 9, första stycket 11:e raden kallelse ändras från 14 dagar till 6 dagar. Proposition 3 Styrelsen föreslår Riksmötet besluta att öka antalet ledamöter i styrelsen från 5 (fem) till 7 (sju) ledamöter. Obs! punkt n, sid 30 i föredragningslistan.

17 Sidan 17 av 43 Verksamhetsplaner 2013 resp (punkt l på dagordningen) Övergripande Vision Svenska Islandshästförbundet (SIF) är ett ledande islandshästförbund i världen avseende kvalitet på breddverksamhet, sportsliga framgångar, hästar och hästhållning. Vi är också ledande avseende avel för att bevara och stärka islandshästens särskilda egenskaper. SIF är en naturlig del av häst- och Idrotts-Sverige. SIF präglas av demokrati, delaktighet och öppenhet. Vår verksamhet kännetecknas av stort engagemang, hög kompetens, skickligt ledarskap, miljömedvetenhet, ansvarstagande och god etik. SIF är ett självklart val för alla islandshästvänner. Värdegrund Svenska Islandshästförbundet står för följande värdegrund: Vi har en stark och tydlig demokrati där alla medlemmar har möjlighet att delta i föreningsverksamheten. I förbundet råder öppenhet, trivsel och en positiv välkomnande attityd. Vi har en öppen kommunikation där alla fritt kan uttrycka sina åsikter och därigenom kan bidra till en utveckling av Svenska Islandshästförbundet där häst och människa står i centrum. Våra ledord i verksamheten är: att sätta hästens bästa framför allt att värna om rasen deltagande på lika villkor ren dopingfri sport hög ledarkompetens verksamhet för alla sportslighet och kamratskap Verksamhetsidé Svenska Islandshästförbundet (SIF) ska samla alla vänner av islandshästen. Vi ska verka för ökad kännedom och kunskap om islandshästen och dess unika egenskaper. SIF ska främja och leda renrasig avel samt utveckla den sportsliga verksamheten i Sverige. Målområden Kommunikation: Informationen mellan den centrala och lokala nivån (och vice versa) är snabb, korrekt, relevant, lättbegriplig, lättillgänglig och målgruppsanpassad. SIF är väl synligt i media och kommunicerar effektivt och professionellt med potentiella medlemmar, sponsorer och övriga externa intressenter. Vår hemsida är attraktiv, informativ, interaktiv, levande och välbesökt. Den stimulerar öppenheten, är enhetlig och är en självklar kommunikationskanal för hela förbundet. Facebook-sidor för respektive sektioner och kommittéer har upprättats för att snabbare få ut information till medlemmarna. Tidningen Islandshästen har ett aktuellt och intressant innehåll och är attraktiv och tillgänglig.

18 Sidan 18 av 43 Det finns en samstämmighet och igenkänning mellan tidning och hemsida. Kommunikationen präglas av intresse och respekt för varandra och vi utvecklar en feedback-kultur i förbundet. Organisation: Vår organisationsstruktur och våra styrdokument är ändamålsenliga, tydliga, enkla och bygger på demokrati. Vi är en del av Riksidrottsförbundet (RF). Vår organisation är öppen och tillgänglig för alla islandshästvänner. Det finns en närhet och ett gott samarbete mellan de olika nivåerna/funktionerna inom förbundet. Vi är utvecklings- och lösningsorienterade och arbetar med ständiga förbättringar. Medlemmar: Vi erbjuder ett differentierat medlemskap som lockar många olika målgrupper. Medlemskapet är attraktivt och vårt medlemsantal ökar kontinuerligt. Medlemsvård är en självklarhet och vi tar väl hand om våra medlemmar. Islandshästens dag genomförs samtidigt i hela landet. Ett centralt arrangerat medlemsmöte genomförs vartannat år. Det finns en härlig vi-känsla inom förbundet. Hästen: Islandshästen förknippas med en frisk och sund ras och god hästhållning. Rasen fortsätter att växa i popularitet och antal i Sverige. Gemensamma insatser från uppfödare och tränare bidrar till en god utbildning av unghästar i syfte att få fram bra ridhästar, finna talanger för olika sportgrenar samt att bygga upp hästens hållbarhet. Avelsbedömningar genomförs årligen över hela landet. SIFs verksamhet stimulerar barn och ungdomar till ett livslångt intresse och förståelse för hästen och hästsporten. Tävling: Vi har en internationellt slagkraftig elit, på såväl senior- som ungdomssidan. Vi hör till topp 3 i världen. SM genomförs med högsta kvalitet varje år. Landslagen är förbundets flaggskepp och fungerar som förebilder inom förbundet samtidigt som de genom sina sportsliga framgångar bidrar till marknadsföringen av islandshästen i Sverige. TREC är en välkänd tävlingsform i hästsverige och nationella tävlingar genomförs årligen. Vi deltar i internationella tävlingar. Tävlingar arrangeras för såväl bredd som topp och nya publikvänliga tävlingsformer är utvecklade. Våra tävlingsarrangemang håller sådan kvalitet att de blir attraktiva för såväl ryttare och publik som för sponsorer och media. Vi utvecklar i samverkan med de nordiska grannländerna ett koncept för NM samt för ett gemensamt VM Kompetens: SIF är en lärande organisation som tillvaratar och sprider kunskap och erfarenhet. Vi tillvaratar och utvecklar SIFs ridinstruktörers kompetens. Förbundet erbjuder utbildningar som svarar mot såväl verksamhetens som individens olika behov. Vi utvecklar ett kvalitetssäkringssystem för gymnasiala och eftergymnasiala islandshästutbildningar i Sverige

19 Sidan 19 av 43 Utbildningar och verksamhet riktade mot barn och ungdomar är prioriterade. De ska stimulera barn och ungdomar att ta ansvar samt skapa förutsättningar för bra attityder och värderingar till häst och människa. Vi medverkar till att utöka antalet islandshästplatser på hippologprogrammet och utvecklar ett skandinaviskt islandshästutbildningscenter i Sverige. Förtroendevalda erbjuds utbildning så att deras kompetens motsvarar verksamhetens behov, exempelvis styrelse- och ledar-utbildningar. Resurser: Vi har ett väl fungerande koncept för externfinansiering och ett mycket gott samarbete med våra externa samarbetspartners. Förbundet och dess föreningar är berättigat att söka olika former av statliga bidrag. Genom ett ständigt växande medlemsantal stärks förbundets finanser kontinuerligt. Kansliet arbetar proaktivt, effektivt och har hög kompetens Samverkan mellan SIF och islandshästföretagare medför synergieffekter som bidrar till båda parters framgång. Stiftelsen för Avel Avelssektionen består av följande ledamöter: Göran Häggberg (avelsledare), Inga Jensen, Inga-Maj Röst, Jörgen Backaman, Viktoria Östlund och Katarina Tegholm Kansliet: Registrator Magdalena Hoveklint 1.0 tjänst samt 0.5 ekonomitjänst. Bedömningar Det är planerat för fyra bedömningar: Vaggeryd 3-5 maj Sundbyholm maj Wången 7-9 juni Romme 29 augusti 1 september Utbildning FEIF arrangerar även i år en avelsvisarkurs för unga på Skedvellir, Island. Sverige har två platser. Fem ungdomar har anmält intresse för att delta. Till kurserna för Unga tränare har ett 50-tal anmält sig. Kursen omfattar introduktionskurs, två dagar med en avelsdomare och tränare. Tränarna skall sedan handleda ungdomarna i träning av sin häst fram till avelsvisning. För detta moment ingår tre kurstillfällen. HNS har bidragit med kr. Agersta har bidragit med att upplåta sin anläggning för genomförandet av en kurs. Övriga kurser är planerade att förläggas till Wången och Gerstorp. Höstkonferensen Höstkonferens kommer även att hållas i höst. Samarbete med Iðunn Samtal förs om utveckling av samarbetet med avelsstyrelsen för att tillsammans med uppfödare främja islandshästaveln i Sverige.

20 Sidan 20 av 43 Övrig representation Vi kommer även fortsättningsvis att ha en representant i HNS:s avelskommitté. FEIF FEIF mötet i Strasbourg, där alla nationella avelsledare träffas för att samtala och besluta i en mängd frågor. Man kommer bland annat att behandla standardisering av avelsbedömningar, regelförändringar, fördelning av domare, hästens välfärd, god ridning, disciplinregler för grov ridning, dålig behandling av häst, doping samt striktare krav på DNA/spattröntgen. Deltagare från Sverige är avelsledare Göran Häggberg och ordförande i avelsstiftelsen Jan-Erik Karlsson. Forskning Sverige bidrar med medel för utveckling av Virtual Mate Selection. Förbättringen kommer att göra det lättare att välja hingst till stoet efter utvalda kriterier. Ett nytt forskningsprojekt rörande klapphingstar. Det finns information som visar, att förekomsten av klapphingstar inom islandshästar är större än i andra hästpopulationer. Det är viktigt att alla uppfödare besvarar enkäten och bidrar med annan önskad information. Avelsstiftelsen Den nya organisationen med avelstiftelse ger ett ökat utrymme för en mera allsidig och effektivare hantering av avelsfrågorna med tillgång till professionell kompetens. Det är också en fördel i jämförelse med andra avelsorganisationer, att organisationsformen behåller den nära kopplingen mellan uppfödare och brukare inom ramen för Islandshästförbundet. För avelsledaren är en särskild styrelse för aveln ett utomordentligt stöd att göra ett bättre jobb. Inge förbundsstyrelse med ansvar för alla verksamheter har varken den professionella kompentensen eller tid att sätta sig in i avelsfrågorna. Marknad och kommunikation Målgrupper SIFs kommunikation riktar sig till SIFs prioriterade externa och interna målgrupper, dvs styrelsen, sektionerna, föreningarna, nuvarande och potentiella medlemmar, våra samarbetspartners och sponsorer. Vi samarbetar med massmedia för att nå ut till den hästintresserade allmänheten. Vision SIFs kommunikation skall vara målgruppsanpassad och träffsäker. Mål Det helt övergripande målet för SIFs kommunikation är nöjda medlemmar, samarbetspartners och sponsorer öka antalet medlemmar och sponsorer medlems- och kundnytta är ett ledord för SIFs kommunikation och aktiviteter riktade till målgrupperna

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö UNF FS 2013-05-03 05 Protokoll nr 13 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö Närvarande ledamöter: Vidar Aronsson Linda Engström Lina

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer