Program till skydd för kulturmiljön och kulturhistoriska byggnader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program till skydd för kulturmiljön och kulturhistoriska byggnader"

Transkript

1 Banverket förvaltar, driver och utvecklar järnvägen och samordnar gods- och persontransporter. Östra banregionen Box 1070, Sundbyberg Tfn: E-post: Banverket maj Layout: Citybanan i Stockholm Program till skydd för kulturmiljön och kulturhistoriska byggnader Maj 2007

2 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Innehållsförteckning 1. Inledning Projekt Citybanan Byggprocessen och skyddet av kulturmiljön Lagstiftning till skydd av kulturminnen Regeringens beslut efter prövning enligt 17 kap. miljöbalken 5 2. Grundvatten risker och åtgärder Grundvatten och hydrogeologi i projekt Citybanan Prövningsplikt för vattenverksamheter Skyddsåtgärder för grundvatten i projekteringsskedet Kontroller och skyddsåtgärder för grundvatten i byggskedet Webbaserad GIS-lösning för grundvattendata Åtgärder vid kritiska nivåer Vibrationer risker och åtgärder Vibrationer Skyddsåtgärder för vibrationer Åtgärder vid kritiska moment Kulturskyddade objekt i Citybanans sträckning Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Urvalsprinciper Kulturskyddade objekt (blå klass) i Citybanans påverkansområde från norr till söder 16 Solna 16 Vasastan och Norrmalm 16 Riddarholmen 22 Södermalm 26 förord Den 3 mars år 2005 fattade regeringen beslut om tillåtlighet för projekt Citybanan. Tillåtligheten var förenad med vissa villkor av vilka följande berör anläggningens miljökvalitet under byggskedet: Banverket skall, efter samråd med berörda myndigheter, upprätta program som redovisar de förhållanden i omgivningen som särskilt bör uppmärksammas under byggskedet med hänsyn till risken för skadlig påverkan och störningar. Programmen skall även innehålla förslag till åtgärder för att motverka sådan påverkan eller störning. Programmen skall särskilt behandla kulturmiljön och kulturhistoriskt värdefulla byggnader, verksamhetens utsläpp av föroreningar till luft med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för utomhusluft samt störningar för boende. Programmen skall hållas aktuella. Programmen skall redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län samt Stockholms och Solna kommuner. Föreliggande program redovisar projekt Citybanans förslag till skyddsåtgärder för berörd kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader utmed tunnelns sträckning. Programmet kompletterar MKB till järnvägsplan och uppdateras vid behov. Detta program är framtaget av Kerstin Blix, processledare miljö, Banverket Projekt Citybanan. Stockholm, maj 2007 Kjell-Åke Averstad Projektchef, Nya spår genom Stockholm

3 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm och nuvarande spår Citybanan ger möjligheter till ökad turtäthet, bättre punktlighet och kortare restider i Stockholm och Mälardalsregionen. Med den nya banan fördubblas kapaciteten genom centrala Stockholm och ger möjligheter till en framtida utveckling av järnvägssystemet. Citybanan får två underjordiska stationer, den ena under Odenplan och den andra i City, under T-centralen. Citybanan är ett stort och komplicerat byggprojekt. Den sex kilometer långa tunneln ska byggas under Stockholm med tät bebyggelse ovan mark. Under mark finns tunnelbana, vägtunnlar, elförsörjning, fjärrvärme, tele- och VA-ledningar att ta hänsyn till. Staden ligger dessutom på öar åtskilda av djupa förkastningssprickor vilket ytterligare komplicerar byggandet. På botten av Söderström, mellan Södermalm och Riddarholmen skall en 325 meter lång betongtunnel anläggas. Produktionstiden för Citybanan med arbetstunnlar och stationer har beräknats till minst sju år. Den första större entreprenaden en tillfartstunnel i bangårdsområdet vid Stockholms Central påbörjades sommaren Grundförstärkning av fastigheter på Mariaberget (avslutad i april 2006), liksom schaktarbete inför spårflytt vid Tomteboda har pågått parallellt. kulturskyddade miljöer och byggnader som inte går att återskapa med modern teknik. Detta program innehåller dels en översiktlig redovisning av de kartläggningar som gjorts av dessa byggnader och miljöer, dels projekt Citybanans förslag till åtgärder för att skydda dem. Sammanfattningsvis bedömer Banverket att ingen kulturhistorisk byggnad kommer att skadas under byggtiden, förutsatt att den ambition av förebyggande åtgärder som redovisas i systemhandlingar och i Järnvägsplanen genomförs. 1.3 Lagstiftning till skydd av kulturminnen I Lag (1988:950) om kulturminnen m m regleras skyddet av kulturminnen. I kap. 1 Inledande bestämmelser 1 anges: Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas. NS Baskarta 3-1, Ett projekt av denna storlek och komplexitet mitt i en storstad orsakar naturligtvis störningar och påverkan på omgivningen. Syftet med detta program är att dels beskriva problem med grundvattenförändringar och vibrationer som kan skada omgivningen och dels hur dessa problem skall hanteras för att skador skall undvikas. 1.2 Byggprocessen och skyddet av kulturmiljön I kap. 4 i samma lag behandlas kyrkliga kulturminnen. Där anges i 2 : Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas. I Begravningslag (1990:1144), 2 kap. om begravningsplatser står i 12 : En begravningsplats skall hållas i ordnat och värdigt skick och den helgd som tillkommer de dödas vilorum skall alltid iakttas. 1. Inledning 1.1 Projekt Citybanan Citybanan är en cirka sex kilometer lång järnväg i tunnel som ska byggas mellan Tomteboda och pendeltågsstationen Stockholms södra. I projektet ingår också Citybanan Nuvarande spår anpassningar av spåren på sträckan Årstabron-Älvsjö. Idag är den södra infarten till Stockholms Central en flaskhals för tågtrafiken. De två spåren trafikeras varje dygn av mer än 500 tåg vilket gör situationen mycket störningskänslig. Pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg och godståg konkurrerar om platsen på spåren och möjligheten att utöka trafiken är mycket begränsad. I byggprocessen kommer många arbetsmoment att påverka omgivningen på olika sätt. Man kommer att gräva bort mark, påla för stabilitet, borra och spränga för tunnlarna och transportera berg och betong med tunga fordon. Bortledande av grundvatten kan påverka grundvattenflödena och pålning, sprängning, borrning m m kan ge vibrationer. Grundvattenförändringar och vibrationer från byggandet av Citybanan får inte orsaka skador på byggnader och anläggningar. Därför måste viktiga värden säkras mot sådan påverkan. Det gäller inte bara kulturskyddade miljöer utan också t ex känsliga försörjningsanläggningar som nätsstationer, VAledningar och fjärrvärmetunnlar. På marken ovanför tunneln finner man de flesta av de byggnadstyper som är karakteristiska för en storstad. En del av dessa representerar omistliga värden som måste skyddas, vilket också är ett villkor som regeringen har ställt för att Citybanan skall få byggas. Det gäller 1.4 Regeringens beslut efter prövning enligt 17 kap. miljöbalken Den 3 mars år 2005 fattade regeringen beslut om tillåtlighet för projekt Citybanan, efter att ha tagit ställning till Banverkets ansökan med järnvägsutredning och miljökonsekvensbeskrivning som underlag. Tillåtligheten var förenad med vissa villkor av vilka följande berör anläggningens miljökvalitet under byggskedet: Banverket skall, efter samråd med berörda myndigheter, upprätta program som redovisar de förhållanden i omgivningen som särskilt bör uppmärksammas under byggskedet med hänsyn till risken för skadlig påverkan och störningar. Programmen skall även innehålla förslag till åtgärder för att motverka sådan påverkan eller störning. Programmen skall särskilt behandla kulturmiljön och kulturhistoriskt värdefulla byggnader, verksamhetens utsläpp av föroreningar till luft med hänsyn till

4 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader miljökvalitetsnormerna för utomhusluft samt störningar för boende. Programmen skall hållas aktuella. Programmen skall redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län samt Stockholms och Solna kommuner. Föreliggande program redovisar projekt Citybanans strategi för skyddsåtgärder för berörd kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader utmed tunnelns sträckning. Känsliga byggnader och anläggningar i Citybanans närhet har inventerats inom ett inventeringsområde som omfattat 200 meter från Citybanans yttre begränsningslinjer. I senare skede kommer besiktning att ske inom ett besiktningsområde som kan ha en annan utbredning än inventeringsområdet, beroende på att grundvatten resp. vibrationer inte har samma störningsutbredning. Känsliga byggnader som ligger i gränszonen kan komma att läggas till. I denna rapport används genomgående begreppet påverkansområde som samlingsnamn för grundvatten- och vibrationskänslighet i byggskedet. Rapporten kan ses som ett komplement till Citybanans miljökonsekvensbeskrivning, med en mer detaljerad beskrivning av hur riskanalys och kontroller av grundvattenpåverkande och vibrationsalstrande arbeten går till. Allt eftersom projektet fortskrider kommer specifika kontrollprogram att utformas och redovisas mer i detalj. Denna rapport är uppställd så att problem och åtgärder redovisas först. Därefter följer en uppställning i geografisk ordning från norr till söder av de byggnader i den högsta kulturmiljöklassningen som kan beröras av bygget. 2. Grundvatten risker och åtgärder 2.1 Grundvatten och hydrogeologi i projekt Citybanan Huvuddelen av Citybanans tunnlar och övriga anläggningar kommer att förläggas i berg. Berggrunden utmed sträckan är från byggnadsteknisk synpunkt av god kvalitet. Grundvatten i berg förekommer i sprickor och svaghets- och krosszoner. Vattentrycket i berggrunden varierar mellan olika sprickor och grundvattennivån är inte enhetlig. Längs Citybanans sträckning i berg finns idag åtskilliga byggnader och anläggningar som dränerar berget på grundvatten. Det pågår redan byggverksamhet av annat slag, t ex bostäder, kontor och hotell, nära Citybanans arbetsplatser. Dessa byggen leder bort stora mängder grundvatten, utan att ha prövats för tillstånd eftersom miljöbalkens bestämmelser inte tillämpats för denna typ av byggnation. Om vissa områden redan okontrollerat dränerats på grundvatten kan detta senare orsaka problem för Citybanans verksamhet. Bergtunnlar kan påverka grundvattnets rörelse i berg och jord och innebär därför risk för förändring och sänkning av grundvattennivåer. Om stora vattenmängder läcker in i den färdiga tunneln och sedan transporteras bort uppstår en permanent grundvattensänkning. Bortledande av grundvatten från bergtunneln leder till påverkan på det undre grundvattenmagasinet. Det kan leda till sättningar i ovanliggande lerlager och därmed till sättningar i hus grundlagda på mark. Om det finns kommunikation mellan övre och undre grundvattenmagasin kan nivåerna i det övre magasinet sjunka. I detta fall riskerar byggnader som är grundlagda på träpålar att få sin grundläggning skadad i och med att träpålarna utsätts för luftens syre. Geologin ovan bergytan är varierad. Den bestäms i hög grad av Brunkebergsåsen som går genom Stockholms innerstad i nord-sydlig riktning. Åsen består av sand och grus och är Stockholms kommuns enda betydande grundvattentillgång. Åsen är till viss del bortschaktad redan i och med omdaningen av Stockholms city på 1960-talet. På sidan av åsen har bergets dalsänkor fyllts av mer finkornigt material och lera. Mellan leran och berget kan vattenförande lager förekomma. En sänkning av grundvattnet i sådana lager kan betyda att leran konsolideras och torkar vilket kan orsaka sättningar. Lera förekommer bland annat i området väster om och runt Vasagatan, i närheten av Vanadisplan, vid Odenplan, Mariatorget, Fatbursparken och station Stockholms Södra. Dessa områden är därför känsliga för grundvattensänkning. Grundvattennivån i jord inom området styrs av tillflöde, dränering och infiltration. Asfaltering, bortledning av dagvatten och avledning från befintliga tunnlar har bidragit till att vattnets naturliga flöden i och på marken har ändrats. Permanenta avsänkningar av grundvattnet har inträffat på flera platser i samband med anläggning av husgrunder, tunnlar och ledningar. Genom landhöjningen sker också en långsam grundvattensänkning i en zon närmast Mälaren. Områden kring Tegelbacken, Söder Mälarstrand och Riddarholmen är exempel där grundvattennivåerna huvudsakligen styrs av Mälarens vattenstånd. Lokala avsänkningar förekommer. 2.2 Prövningsplikt för vattenverksamheter Bortledning och återinfiltration av grundvatten liksom anläggningar för detta är prövningspliktigt som vattenverksamhet, enligt miljöbalkens bestämmelser. Banverket ansöker hos miljödomstolen om tillstånd för de vattenverksamheter som byggande och drift av Citybanans tunnlar leder till. Den miljöprövning som inletts med tidiga och utökade samråd kommer att leda till att styrande krav och villkor formuleras av miljödomstolen. För att arbetet med Citybanan skall kunna genomföras planenligt fordras ett aktivt arbete med styrning, kontroller och relevanta åtgärder för att minska omgivningspåverkan. Enligt miljöbalkens regler måste Banverket ta fram ett kontrollprogram för vattenverksamhet. Länsstyrelsen skall fastställa kontrollprogrammet. 2.3 Inventering och kontrollåtgärder för grundvatten i projekteringsskedet Projektet har i ett särskilt uppdrag i systemhandlingsskedet utrett och fastlagt de geohydrologiska förhållandena utmed arbetstunnlarnas och banans sträckning. I projekteringsarbetet har befintlig kunskap om de geologiska och geohydrologiska förhållandena sammanställts och fördjupats genom provborrningar, mätningar av vattennivåer och kartläggning av dränerande verksamheter. Detaljerade beskrivningar av resultaten återfinns bl.a. i underlagen till miljödomstolen för tillståndsansökningar för vattenverksamhet.

5 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Husgrundläggningen för alla fastigheter i tunnelsträckans närhet, där påverkan kan ske i byggskedet, har kartlagts. I samband med kartläggningen har även program för sättningsmätning och för provtagning i anslutning till grundvattenberoende grundläggning, sammanställts. Uppgifter om husgrundläggning är huvudsakligen hämtade från de husgrundläggningsplaner med tillhörande registerblad som upprättats av Stockholms Fastighetskontor 1975 (med uppdatering 1983) samt de uppgifter om geologi och grundvattenförhållanden som finns i dessa planer och i andra utredningar. Inventeringen omfattar grundförhållanden, grundläggningssätt, konstruktion, ingående byggnadsmaterial samt avstånd till kommande arbeten och syftar till att ge underlag för nödvändiga restriktioner med hänsyn till såväl skaderisk som störningssynpunkt, främst avseende markvibrationer och luftstötvåg. Vissa uppdateringar har gjorts i samband med utredning av Citybanan. Där fullständiga uppgifter om fastigheters grundläggningsförhållanden, byggnadsmaterial etc. inte angivits eller kunnat hittas, har en bedömning gjorts på plats. Lerprover tas i områden där det finns byggnader som är grundlagda på lera och har s.k. grundvattenberoende grundläggning. Proverna tas så att de representerar ett större område. Kontrollen genomförs genom kompressionsförsök på upptagna prov och efterföljande sättningsberäkning. Banverket ansvarar för att besiktning av alla byggnader, anläggningar och tunnlar inom påverkansområdet utförs. Banverket skall upprätta och vidmakthålla ett kontrollsystem för nivåer, tryck och deformationer samt samordna de olika entreprenadernas åtgärder, slutsatser och kontroller. För byggnader som är grundlagda på träpålar och har en grundläggning som är beroende av en viss grundvattennivå, finns ett förslag till installation av kompletterande observationsrör för övre grundvattennivån om funktionsdugliga rör inte skulle finnas i nödvändig omfattning. Grundvattendammen i city intill den nya Station City ska vidmakthållas. 2.4 Kontroller och skyddsåtgärder för grundvattennivåer i byggskedet I takt med utsprängningen av tunnlarna kommer bergförhållandena att karteras. Karteringen kommer bl.a. att omfatta bergarter, sprickor och sprickzoner samt förekommande grundvatteninläckning. Åtgång av injekteringsmedel dokumenteras, vilket ger information om de öppna sprickorna i berget. Resultaten av karteringen jämförs med de prognostiserade förhållandena så att den bergtekniska prognosen vid behov kan revideras och kompletteras. Under byggskedet samlas information om eventuella förändringar i omgivningarna kring tunnlar och schakt genom regelbundna mätningar av grundvattennivåer och inläckande grundvatten. Schakter kommer att utföras på ett sådant sätt att inläckaget av grundvatten ska bli så litet som möjligt, vilket uppnås med tekniker som tätspont (ett tätt stålplank), jetpelare (stödpelare som gjutits under högt tryck) och ridåinjektering (en rad med fyllda borrhål i berg). Mängden inläckande grundvatten till tunnlarna mäts fortlöpande. I öppna schakt inom spont kommer inläckande grundvatten att blandas med nederbörd och processvatten, vilket gör det svårt att få en säker uppfattning om mängden bortlett grundvatten. Mätning av inläckage i tunnlarna utförs i mätdammar som placeras vid gränser mellan olika geohydrologiska områden med t ex olika täthetskrav. Preliminära lägen för mätdammar anges i bygghandling. Föroreningshalter i avlett vatten kontrolleras genom regelbunden provtagning. Mät- och analysresultat ger underlag för beslut om skadeförebyggande åtgärder. Kontroll av att inga skadliga sättningar uppkommer utförs inom områden med lera där det finns sättningskänsliga byggnader, anläggningar och mark. Potentiella skadeobjekt har identifierats och redovisas i systemhandlingen och i tillståndsansökningarna för vattenverksamhet. Mätningarna av sättningar påbörjas under projekteringsskedet för att få referensvärden. Föreslagen frekvens är en gång var tredje månad. Utökad kontroll sker sedan i bygg- och driftskedet med mätningar en gång varannan månad och vid konstaterad grundvattensänkning mäts känsliga objekt en gång per månad. För mätningar av grundvatten i jord sker pejling en gång per månad under projekteringsskedet och en gång per vecka i byggskedet. För mätningar av grundvatten i berg sker pejling en gång per månad under projekteringsskedet och en gång varannan vecka i byggskedet. För precisionsavvägning används följande typer av mätpunkter: för sättningsmätning i mark används markpeglar plattor med en mätsticka för att mäta nivåförändringar, eller markgrundlagda konstruktioner och brunnar. För sättningsmätning i byggnader används dubbar som sätts i fasad.

6 10 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Webbaserad GIS-lösning för grundvattendata För kontroll av grundvattennivåer mäts drygt 250 grundvattenrör spridda över Stockholms innerstad. För kontroll av känsliga byggnader och känslig mark mäts över 200 sättningsdubbar och i befintliga tunnlar mäts inläckage av grundvatten för att få en bild av den nuvarande grundvattensituationen. Stora mängder information samlas in, exempelvis uppgifter om grundvattenberoende grundläggningar som kan påverka grundvattensituationen. För ett projekt av denna storlek skapas enorma mängder data som på ett bra sätt måste lagras, organiseras och presenteras. En av aspekterna är projektets längd; grundvattenövervakningen som del av tillstånden för vattenverksamheten beräknas pågå till 2038, vilket kräver ett system för hanteringen av data som kan användas en lång tid framöver. Då flera olika företag ingår i projektet krävs också standardisering och samordning av information. För informationshantering av grundvattendata har en webbaserad GIS-lösning utvecklats. Där kopplas mätresultat samman med kartor som kontinuerligt uppdateras på Internet. På så sätt kan man få en effektiv hantering av data som enkelt är tillgänglig för alla som är involverade i projektet. Stora delar av informationen är geografisk information i form av exempelvis lägen på ledningar, utbredning av vattenmagasin eller markanvändning, liksom kvarter, fastigheter och byggnader. Underlaget har samlats in från olika instanser och länkats samman till ett heltäckande nät över Stockholm. Även annan information har samlats in och knutits samman. Det gäller främst historiska mätserier och information om olika mätpunkter samt byggnadsteknisk information. På så sätt har man nu tillgång till mätserier som sträcker sig över flera decennier vilket ger underlag till slutsatser om pågående sättningar och grundvattenförändringar inom området. På projektets hemsida uppdateras och presenteras informationen kontinuerligt. Via webbsidan har samtliga inblandade i projektet fortlöpande tillgång till den senast uppdaterade informationen. Olika åtkomst har definierats för olika användare beroende på personens funktion i projektet. Se sid 9; Informationssida för valt grundvattenrör 2.6 Åtgärder vid kritiska nivåer För varje mätning som ingår i kontrollprogrammet föreslås nivåer vid vilka olika åtgärder kan sättas in när vattennivån i ett eller flera rör har sjunkit till en kritisk nivå, eller när inläckaget i Citybanans anläggningar överskrider uppsatta tätningskrav. Åtgärdsnivå 1 innebär att inläckaget överstiger angiven målsättning, eller indikerar att något kan vara på väg att hända i närliggande grundvattenmagasin. Åtgärden kan vid denna nivå vara att mätfrekvensen ökas, eller att registrerande mätsystem installeras. Efter utredning vidtas nödvändiga åtgärder. Åtgärdsnivå 2 indikerar att inläckaget eller grundvattennivån har nått en kritisk nivå då olika åtgärder ska sättas in. Först utreds orsaken, därefter väljs någon av åtgärderna infiltrationsinsatser, kompletterande tätning eller grundförstärkning av byggnader. 3. Vibrationer risker och åtgärder 3.1 Vibrationer Förutom av sprängning som är den mest vibrationsframkallande aktiviteten i projektet, alstras vibrationer av spontning, borrning, pålning, schaktning och tunga transporter. De kan ge upphov till vibrationer i marken och luftstötvågor. Markvibrationer kan påverka byggnader och anläggningar genom att orsaka sättningar i grundlagda delar och sprickbildning i putsade ytor. Vibrationer mäts i millimeter per sekund, mm/s. För vibrationers inverkan på byggnader har riktvärden fastställts. De är beräknade per objekt i systemhandlingen som del av riskanalysen i varje entreprenaddel. 3.2 Skyddsåtgärder för vibrationer Projekteringsskedet Banverket ansvarar för att besiktning av alla byggnader, anläggningar och tunnlar inom påverkansområdet utförs. Syneförrättningen görs enligt svensk standard SS , Vibration och stöt. Arbetsmetoder för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet. Banverket skall upprätta och vidmakthålla ett kontrollsystem för nivåer, tryck och deformationer samt samordna de olika entreprenadernas åtgärder, slutsatser och kontroller. Projektet har i systemhandlingsskedet inventerat såväl byggnaders känslighet för vibrationer som vibrationskänslig utrustning utmed banans sträckning. Den tillåtna vibrationsnivån,v 10, för ett visst objekt har fastställts av projektet utifrån den inventering som gjorts och som dokumenterats i underlagsmaterialet till systemhandlingen för projektet.v 10 är max. tillåtet vibrationsvärde för sprängning på 10 meters avstånd mellan sprängplats och mätpunkt och redovisas för varje enskilt objekt. För vissa objekt där spontning och pålning sker anges även ett tillåtet vibrationsvärde. Vibrationsvärdena tar hänsyn till byggnadens typ, byggnadsmaterial, grundläggning och undergrund samt avstånd till Citybanan. Faktorer som påverkar vibrationsnivåerna i byggnadernas grundläggning är storleken på sprängladdningen och avstånd. Vibrationsvärdena beror även av bergets egenskaper som t ex spricksystem och bergart. För byggnader som har delad grundläggning anges vibrationsnivåerna för spontning/pålning separat för varje grundläggningsdel. Förslag till vibrationsdämpande åtgärder i byggskedet har tagits fram. Kontrollprogram för vibrationer gällande byggnader och anläggningar har utformats. De vibrationsalstrande arbetena kommer att anpassas och bedrivas på ett sådant sätt att beräknade riktvärden för vibrationer, sättningar och luftstötsvågor i riskanalysen kan hållas. Riktvärdena är framräknade enligt svenska standarder. Riskanalysen är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt, ända fram till att tunneln skall byggas. Ny information från pågående utredningar av vissa byggnader, anläggningar och utrustning som påverkar riktvärdena för det aktuella objektet kommer att läggas till i riskanalysen Byggskedet Vibrationer under byggtiden kontrolleras i förhållande till skaderisker på aktuella byggnader.

7 12 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader 13 Även vibrationskänslig utrustning inventeras och vibrationsisoleras vid behov. Arbetsmetoder som minskar risken för skador kommer att användas. Projektören styr metoderna genom funktionskrav i bygghandlingen. Det kommer också att ställas krav på utförandet för att styra vibrationsnivåerna. Kontinuerlig kontroll under pågående byggarbeten av vibrationer, luftstötsvågor och sättningsrörelser skall utföras av Banverket som en del av riskanalysen i samråd med utsedd mätkonsult. Entreprenören gör en egen riskanalys i varje enskilt fall innan den vibrationsalstrande aktiviteten påbörjas. Följande kontrollaktiviteter som utförs av Banverket eller av anlitade mätkonsulter kommer att ingå i arbetet: Uppdatering av riskanalyser Förbesiktning av byggnader och anläggningar inom närområdet innan den vibrationsalstrande aktiviteten påbörjas för att konstatera och dokumentera befintligt skick Kontroll av entreprenörens borr- och laddplan med beräknade vibrationsnivåer före varje sprängning. Kontinuerlig vibrationskontroll av byggnader, anläggningar och ledningstunnlar och övriga objekt Avisolering av känslig utrustning och anläggningar Provtryckning av rökkanaler och eldstäder Mätning av luftstötvågor vid känsliga byggnader och objekt Sättningskontroll av byggnader och anläggningar nära arbetsområdet under hela byggtiden, samt referensmätningar före och efter de vibrationsalstrande aktiviteterna Efterbesiktning av byggnader och anläggningar inom närområdet när den vibrationsalstrande verksamheten är avslutad I kritiska passager kommer sprängningen att utföras med särskild försiktighet. Detta kan åstadkommas med korta eller delade salvor eventuellt i kombination med tätare borrhål för laddning. Mindre mängd sprängämne används då per gång men i stället behövs en längre tid och en ökad mängd bergborrning. För särskilt kritiska passager kan sågning med vajer i kombination med sprängning användas för att undvika skador på omgivande känsliga byggnader och anläggningar. I de fall uppmätta vibrationsnivåer och luftstötvågor tangerar eller överskrider förutsedda värden skall entreprenören vidta åtgärder så att värdena fortsättningsvis inte överskrids. Förslag till åtgärd skall redovisas till Banverket för godkännande. Förstärkningsarbeten på byggnader, anläggningar och ledningar för att undvika skador utförs i god tid innan sprängningsarbetena påbörjas enligt överenskommelse mellan Banverket och berörda fastighetsägare och anläggningsägare. För särskilt känsliga objekt, som t ex Gustav Vasa kyrka, görs inför de inledande arbetena särskilda beräkningar för sprängningsinducerad vibrationspåverkan. Dessa riskanalyser görs av specialister och kommer att ge en bild av resp. byggnads eller anläggnings känslighet. På så sätt kan produktionsmetoderna modifieras för att inte riskera skadlig påverkan. Banverket ansvarar för mätning av vibrationer som utförs i enlighet med svensk standard SS Vibration och stöt riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader. Vibrationsmätarna skall vara utrustade med ett system för automatisk överföring av mätdata till en portal på Internet som är tillgänglig för beställare och entreprenör. Antal mätpunkter och deras placering bestäms av Banverket i samråd med anlitad mätkonsult. Vibrationsmätning kommer att utföras för varje sprängsalva. Antalet givare och deras placering bestäms av Banverket. Avläsning av mätresultat utförs av entreprenören som skall förvissa sig om att mätarna är monterade och färdiga för mätning innan vibrationsalstrande aktivitet får påbörjas. 4. Kulturskyddade objekt i Citybanans sträckning 4.1 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Stockholms innerstad har av ansvarig myndighet bedömts vara av riksintresse för kulturmiljövården (miljöbalken kap.3). Detta innebär att dess kulturvärden så långt möjligt skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön. Utmed Citybanans sträckning finns de största kulturvärdena främst vid Riddarholmen, Östra Mariaberget och Observatorielunden. Stockholms stads front mot vattnet är även klassad som ett riksintresse. Den del som berörs av Citybanan är Söder Mälarstrand och Södra Riddarholmskajen. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Stockholm har klassificerats av Stockholms stadsmuseum. Klassificeringen grundas på inventeringar som gjorts sedan talet och omfattar bebyggelse uppförd före år (Nu gällande karta är från 1995). I samband med planering och projektering av Citybanan har kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, kyrkor och trädgårdar inventerats av Stadsmuseum på Banverkets beställning. De byggnader som enligt Stadsmuseets inventering bedöms vara särskilt värdefulla och som samtidigt har grundvattenberoende grundläggning kommer att bli föremål för noggranna förundersökningar som underlag för beslut om eventuellt behov av förstärkning av grundläggning och bärande konstruktioner. Uppgifter om fastigheter med särskilt kulturvärde ( Fastigheter med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringar för byggnadsminne i kulturminneslagen. Statliga byggnadsminnen, kyrkobyggnader tillhörande svenska kyrkan. ) har hämtats från Stadsmuseets byggnadsklassificering (Kartago Web, ). En hög kulturminnesklassning innebär inte att en byggnad är vibrationskänslig eller grundvattenberoende. Gamla byggnader är ofta robusta. En mer noggrann genomgång av fastigheter som är kulturmiljöklassade kommer att göras i samband med detaljprojektering och upprättande av bygghandling för att bestämma byggnadernas skick och känslighet. 4.2 Urvalsprinciper I beskrivningen nedan har de byggnader listats, eller beskrivits mer ingående, som: 1) har högsta kulturvärdesklassificeringen (blå) enligt Stadsmuseets bedömningar och ligger inom påverkansområdet för byggandet av Citybanan 2) representerar ett mycket stort kulturvärde, t ex hela Riddarholmen och vissa kyrkor, trots att riskerna för skador är mycket små, och/eller för att de påverkas genom särskilda ingrepp eller skyddsåtgärder med anledning av byggandet av Citybanan. För de byggnader där särskilda skyddsåtgärder är nödvändiga på grund av grundläggningssätt etc. är detta angivet i nedanstående text. Annan information som ges när så är möjligt, är byggnadsår. Det finns ett stort antal byggnader som har en lägre kulturminnesklassning (grön eller gul) och som ligger inom påverkansområdet. Några av dessa har grundvattenberoende grundläggning och/eller är vibrationskänsliga. Dessa omfattas liksom vanliga byggnader av de skydds- och kontrollåtgärder som redovisas i rapporten. De finns listade i MKB för Citybanan. 3.3 Åtgärder vid kritiska moment Före varje sprängsalva beräknas förväntade vibrationsvärden. Då vibrationsvärdena är svåra att exakt förutse, närmar man sig känsliga objekt successivt och mäter uppkomna vibrationsnivåer vartefter. Eftersom vibrationernas fortplantning är avståndsberoende kan man med denna metod kalibrera de samverkande sprängladdningarna så att uppkomna vibrationsnivåer hålls under tillåtna nivåer.

8 14 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Kartbild från Stadsmuséet med Citybanans konturer markerade Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Kartbild från Stadsmuséet med Citybanans konturer markerade 15

9 16 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Kulturskyddade objekt (blå klass) i Citybanans sträckning från norr till Söder Solna Kejsarkronan 7 Upplandsgatan 44. Bostadshus med byggnadsår Fastigheten är grundlagd med murar på berg. Orion 1 lagd med murar och pelare genom grusås Byggnaden har järnspont mot Brunkebergsåsen. Den äldre delen har grön kulturminnesklassificering, medan den nyare delen har blå. Förutom bibliotek inrymmer byggnaden kontor. F d Tomteboda Station (Hagalund 4:1, Solna kommun) Tomteboda station uppfördes år 1882 efter ritningar av SJ:s chefsarkitekt A E Edelsvärd. Stationen invigdes år Den upphörde som station år 1910 och har sedan dess använts som personallokal, godsexpedition och tjänstebostad. Bangårdarna i anslutning till byggnaden har med tiden byggts ut och breddats, vilket gör att byggnaden kommit att omgärdas av spår och växlar. Det före detta stationshuset i Tomteboda förklarades år 1986 som statligt byggnadsminne. Byggnadens exteriör liksom planlösning och inredning hade förändrats jämfört med när beslutet om byggnadsminnesförklaring togs. Riksantikvarieämbetet har tillstyrkt Banverkets begäran om att ta bort byggnaden eftersom den ligger inom det område som kommer att användas för utbyggnaden av Citybanan. Den 27 oktober år 2005 upphävde Regeringen byggnadsminnesförklaringen av Tomteboda stationshus. Banverket och Riksantikvarieämbetet har, enligt Regeringens direktiv, gemensamt utarbetat formerna för en antikvarisk dokumentation av byggnaden, innan den togs bort. Stationshuset demonterades under maj och juni år Stockholms Läns museum medverkade som antikvarisk kontrollant vid arbetena. Rivningsentreprenören hade dessförinnan utfört en antikvarisk dokumentation och sett till att byggnadens väsentligaste delar märkts upp innan den demonterades och lagrades. Interiört uppmärktes fast och lös inredning, exteriört märktes fasadteglet och fasadutsmyckningar. Det gamla urverket sparades och skyltarna fotograferades för att underlätta senare rekonstruktion. Solna stad har för avsikt att i framtiden återuppföra stationshuset på en annan plats i kommunen. Stationshuset i Tomteboda Vasastan och Norrmalm Matteus Kyrka, Midgård 10 Kyrkan som är byggd år 1903 ligger i korsningen Dalagatan/Vanadisvägen. Fastigheten är grundlagd med murar på berg. Om- och tillbyggd år Matteus kyrka Karlbergsvägen 4. Flerfamiljshus, grundlagt med mur på fyllningsmaterial och grus. Byggnadsår Gustav Vasa Kyrka, Syrenen 1 Kyrkan står mellan gatorna Karlbergsvägen, Odengatan, Upplandsgatan och Västmannagatan. Enligt arkivuppgifter är byggnaden grundlagd med murar på berg. Byggnadsår Eftersom Citybanans station Odenplan skall byggas strax intill kyrkan och servicetunnel planeras rakt under kyrkan utförs en separat utredning beträffande kyrkans konstruktion och grundläggningssätt. För kyrkans inventarier görs en särskild undersökning med hjälp av konservator. Särskilda skyddsåtgärder för orgel och andra känsliga inventarier kommer att utarbetas. Spelbomskan 13 Odengatan 63/Gyldéngatan 1. Kontor. Byggnadsår Grundläggning: mur till berg och plattor på fast botten. Spelbomskan 3 Odengatan 61. Byggnadsår Grundförstärkt Grundlagd med murar och pelare genom sand och grus ner Observatorielunden Tre byggnader finns på toppen av Observatoriekullen. Byggnaderna som inrymmer observatorium och museum är fristående. Observatoriet är utfört i 2-3 våningar med källare. Byggnadsår för Observatoriet är 1752, tillbyggnad 1875, Östra flygelbyggnaden 1881 och Västra flygelbyggnaden okänt. Grundläggning är utförd med stenmurar på grusås. Gustav Vasa kyrka, från Odenplan Observatoriet Spelbomskan 16 Stockholms stadsbibliotek ligger på Odengatan 59 (byggår 1935) samt Odengatan 53 och 55 (byggår 1950). Den äldre delen är grundlagd med plattor på betong och murar på grus, medan den nyare delen är grund-

10 18 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader 19 Midgård 28 Västmannagatan 81A. Flerfamiljshus. Byggnadsår okänt. Grundläggning okänd men undergrund är berg. Bergsmannen Större 8 Norrtullsgatan 2, nära planerat påslag för tillfartstunnel från Drottninggatan. Skola. Grundläggning betongmurar på berg. Byggnadsår eller delvis på lera. En tillbyggnad från år 1875 har i norra delen stenmurar på sand och i södra delen stenmurar på lerblandad sand. Kuskbostaden 1 Hörnet Drottninggatan 116A och Rådmansgatan 68. Gammal kuskbostad Den antas vara grundlagd med mur på lera. Byggnadsår okänt. Vega 3 Drottninggatan 95 B. Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien uppförd år 1896 och grundlagd med murar/ sulor på sandblandad lera, sand och grus. Vingråen 27 Tegnérlunden 5. Wallinska skolan, Byggnadsår 1906, om- och tillbyggnader 1988 och Grundläggning: mur på berg. Vingråen 35 Tegnérgatan 73/Drottninggatan 85. Flerfamiljshus. Byggnadsår 1906, Grundläggning: mur på berg. Vingråen 36 Kammakargatan 50. Flerfamiljshus. Byggnadsår Grundläggning: mur på berg. Vingråen 43 Kammakargatan 60/Upplandsgatan 12. S:t Peters kyrka och flerfamiljshus.. Byggnadsår Grundläggning: mur på berg. Vingråen 44 Kungstenen 4 Kammakargatan 58. Flerfamiljshus. Byggnadsår Grundläggning: mur på berg. Rörstrand 32 Vega 3 Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin Wallingatan Kontor. Byggnadsår okänt. Grundläggning: mur på berg. Vega 4 Grönlandet Norra 1 Bergsmannen Större 8 sedd från Drottninggatan Sandgropen 7 Handelshögskolan ligger utmed Sveavägen 65, med en del mot Kungstensgatan 32. Den äldre delen mot Sveavägen byggdes år 1909, med tillbyggnad år 1925, medan den nyare delen mot Kungstensgatan byggdes år Den äldre delen är grundlagd med plattor på grus och sand. Den nyare delen är grundlagd med plattor, plintar och pelare till fast botten på 2-7 m fyllning ovanpå sand, silt och lera. Vasastaden 2:97 (f d Kungstenen 3) Kungstenen 4, sett från gården Fastigheten är belägen innanför gatorna Rådmansgatan, Drottninggatan, Kungstensgatan och Teknologgatan. Byggnaderna används till kontor och studier och delar av dem tillhör Stockholms Universitet. Byggnadsår Grundläggningsuppgifter finns endast för Rådmansgatan 70A som står på berg. Den byggnad som finns i korsningen Teknologgatan/Kungstensgatan (grön kulturminnesklassning) ligger inom ett lerområde. Drottninggatan 98. Det s k Vestmanpalatset med kontor och bostäder. Byggnadsår Grundläggning: grundmur, troligtvis på berg eller annan fast botten. Grönlandet Norra 2, 3 och 4 Kammakargatan 15/Holländargatan 19. Kontor. Byggnadsår okänt. Grundläggning: mur, troligen på berg eller fast botten. Grönlandet Norra 5 Wallingatan 2-6. Kontor. Byggnadsår och undergrund okända. Byggnaderna ligger i ett kvarter på Drottninggatan. Tillbyggnad i norra delen har stenmurar på sand. Tillbyggnad i södra delen har stenmurar på lerblandad sand. Byggnadsår Tillbyggnader Kungstenen 4 Spökslottet på Drottninggatan 116 är ett gammalt köpmanshus med träpaviljong och tillhörande park. Byggnaden används som fest- och konferenslokal. Den byggdes år 1701 och antas ha grundlagts med mur, helt Vega 4 - Huvudbyggnaden sedd inne från gården.

11 20 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader 21 Adolf Fredriks kyrka, Norrmalm 1:33 Skolan 1 Islandet 17 och 20 Hasseln 5 Fastigheten består av Adolf Fredriks Kyrka med omgivning. Kyrkan ligger mellan Adolf Fredriks kyrkogata, Holländargatan, Kammakargatan och Sveavägen. Byggnaden är fristående och murad men grundläggningen är okänd, troligen berg eller morän. Kyrkogården med dess gravvårdar och ett förråd omgärdas av en naturstensmur. Under muren och troligen även under förrådet är undergrunden morän. Byggnadsår före år Norra Bantorget, hörnet av Barnhusgatan 18 och Upplandsgatan 1 inrymmer LO-borgen. Byggnadsår Grundläggning: mur på fast botten. Drottninggatan 88 A-D. Bostäder, kontor, restaurang och Centralbadet. Byggnadsår Grundläggning: mur troligen till fast botten eller lera. Kungsgatan/Vasagatan Kungsbropalatset. Kontorsbyggnad. Grundläggning: mur på berg. Lammet 8 Drottninggatan 57. Kontor. Grundläggning: mur, men undergrund okänd. Beridarebanan 10 Slöjdgatan 14. Biograf, butiker och P-garage. Grundläggning: betongpelare och stålkärnepålar på berg. Blåmannen 21 Vasagatan Centralposthuset, kontor. Byggnadsår Grundläggning: murar på berg. Klockstället 2 Centralbadet från Drottninggatan Klara Västra Kyrkogata 20. Kontor och bostäder. Byggnadsår är okänt, men en ombyggnad har skett år Grundläggning: naturstensmur på berg. Adolf Fredriks kyrka Norrmalm 1:34 I samma kvarter som Adolf Fredriks kyrka finns ett skolhus och ett kafé med adress Kammakargatan 13. Byggnaden är grundlagd med mur. Undergrunden är okänd, men troligen morän. Grönlandet Södra 13 Holländargatan/ Wallingatan/Adolf Fredriks Kyrkogata. Försäkringskassans huvudkontor. Byggnadsår okänt. Grundläggning: mur på fast botten. LO-borgen vid Norra Bantorget Stationshuset, KLASSRUMMET 1, f.d. Norrmalm 5:4 Torsgatan 5. Kontor. Byggnadsår okänt. Grundläggning: sannolikt på träpålar, med eller utan rustbädd till lera. Centralbadet från gården Svärdfisken 2 Norrmalm 5:3 Byggnaden utgörs av Centralstationen som består av tre byggnadsdelar A, B och C. Del C är uppförd 1952 och är grundlagd på betongpålar till fast botten. Del B är uppförd Vissa delar är grundlagda med träpålar och i övrigt betong- och stålpålar till fast botten. Del A är uppförd 1871 med rustbädd och friktionspålar i trä. Jordlagren utgörs i allmänhet av lera. Grundläggning delvis med träpålar gör att objektet är känsligt för grundvattensänkning. Pålprover har tagits och analyserats. Befintlig grundläggning har nedsatt hållfasthet. Skyddsåtgärder krävs. Olof Palmes gata 13/Drottninggatan 82. Två byggnader inom fastigheten inrymmer kontor och teater. Byggnadsår före Grundläggning: murar och/eller plintar på berg. Vinkelhaken 9 Drottninggatan 78. Kontor, butiker och bank. Byggnadsår Grundläggning: betongmur på berg. Centralstationen Hasseln 4 Stationshuset vid Norra Bantorget Kungsbrogatan 63/Gamla Brogatan 44 inrymmer Oscarsteatern och kontor. Byggnadsår Grundlagd med mur och betongpelare på berg.

12 22 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader 23 Uggleborg 12 Fastigheten utgörs idag av kontorsbyggnader uppförda år Den ligger snett emot Centralstationen mellan Vasagatan och Klara Västra Kyrkogata. Byggnaderna är grundlagda med betongpålar och betongpelare på berg. Vy över Kv Uggleborg med Uggleborg 12 i mitten på bild. Röda bodarne 1 Kontorsbyggnad uppförd år Den ligger nära Tegelbacken mellan Fredsgatan och Jakobsgatan. Byggnaden är grundlagd med murar eller plintar av betong på träpålar till fast botten Riddarholmen och Söderström Gråmunkeholmen 3 Riddarholmen (Gråmunkeholmen 3) och dess byggnader har ett unikt kulturhistoriskt värde och är av riksintresse. Samtliga byggnader på ön är byggnadsminnesförklarade och hela holmen utgör byggnadsminnets skyddsområde. Byggnaderna på Riddarholmen och vid tunnelanslutningen på Södermalmssidan bedöms inte påverkas negativt i samband med pumpning av grundvatten inom sponterna för berganslutningarna. Det beror dels på den omedelbara närheten till Mälaren, dels på typ av grundläggning. Byggnaderna på Riddarholmen och Söder Mälarstrand är i huvudsak grundlagda med kallmurar av natursten på berg. Kammarrättens hus på Riddarholmen är grundlagt på berg i öster och troligtvis grundlagd på pålar eller plintar på friktionsjord eller berg i väster. Erfarenheter från tidigare grundvattenpumpning på Riddarholmen visar att grundvattnet fylls på från Mälaren i samma takt som det pumpas bort. Det beror på att marken består av ett mycket genomsläppligt material av fyllning och friktionsjord och den direkta närheten till Mälaren. För arbetena i anslutningssponterna vid landfästena på Riddarholmen och Söder Mälarstrand kommer sponterna att göras vattentäta och berget under sponterna att tätas genom injektering ca 10 m ner i berget för att hindra att vatten läcker in i sponten. Det vatten som ändå läcker in kommer att pumpas ur. Influensområde grundvatten Röda Bodarne 1 Inom markerade områden kommer grundvattenytans nivåer att övervakas i enlighet med det kontrollprogram som kommer att upprättas inför arbetena.

13 24 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader 25 Riddarholmen omfattar ett flertal byggnader enligt nedan: Överkommissariens hus uppfört på 1750-talet och grundlagt med murar på berg. Rosenhaneska palatset från 1640-talet. Grundlagt med murar på berg. Kammarrättens hus / Sparreska palatset uppfört på 1600-talet och grundlagt på berg. Västra delen mot Kammarrättens hus är grundförstärkt med plintar på berg. Vidare undersökning av tidigare utförd grundförstärkning är planerad för Sparreska palatsets sydvästra fasad. Gymnasiehusen. Västra delen är uppförd år Husen är grundlagda med murar på berg. Gamla Riksarkivet / Stenbockska palatset uppfört under talet, ombyggt åren Grundlagt med murar på berg. Gamla Auktionsverket uppfört vid 1700-talets mitt. Huset är grundlagt med murar på berg. Gamla Riksdagshuset har källare från 1200-talet och ihopbyggt med Hebbeska huset från 1600-talet. Grundlagt med murar på berg. Pålade hissgropar. Gråmunkeholmen 4. Wrangelska palatset uppfört år Grundlagt med murar på berg. Riddarholmskyrkan har delar som är äldre än från 1300-talet. Kyrkan är grundlagd på berg. Birger Jarls torn från 1500-talets slut. Grundlagt med murar på berg. Hessensteinska palatset uppfört år Grundlagt med murar på berg och tunnel. Norstedts hus uppfördes p.å 1880-talet. Byggnaden är grundlagd med betongpelare Den nordöstra delen är grundlagd med träpålar.

14 26 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader 27 Söderström ett fornlämningsområde Vid Citybanans passage mellan Riddarholmen och Söder Mälarstrand kommer banan att förläggas i betongtunnel på botten av Södra Riddarfjärden. Berganslutningarna på norra och södra sidan utförs inom täta spontgropar. Den tekniska lösningen för utformningen av själva tunneldelen är inte fastställd i detalj. Platsen för den planerade tunneln, både land- och vattenområdet, omfattas av fornlämningsområdet i centrala Stockholm, RAÄ 103. Stockholms Stadsmuseum har på uppdrag av Banverket gjort en arkeologisk förstudie på sträckan Riddarholmen-Söder Mälarstrand. Eftersom ett relativt omfattande vattenområde mellan landmassorna på Riddarholmen och Söder Mälarstrand berörs har Stadsmuseet fått i uppdrag att också utföra en separat marinarkeologisk förstudie som presenterats i en särskild rapport (Stockholms stadsmuseum, Kulturmiljöavdelningen, Arkeologisk rapport 2004:3). Resultatet från karteringen gav en god bild av bottenförhållandena inför projekteringen av tunneln. Fartygsskrov, hela vrak, kaj- och tunnelkonstruktioner avtecknar sig på botten. Inom det aktuella exploateringsområdet finns rester av marina lämningar som träkonstruktioner i form av bryggor och befästningsverk, vattenavsatta kulturlager samt fartygsvrak. Till detta kommer även eventuella strandnära byggnader såsom träkonstruktioner från båthus, tvätthus och fiskeanläggningar. Betongtunneln under Söderström har prövats av Miljödomstolen enligt kap.11 miljöbalken och tillåtlighet för vattenverksamheten har medgivits i mars När tunneln är färdigbyggd placeras skyddsfyllning av grovt bergkrossmaterial ovanpå betongtunneln. Skyddsfyllningen kommer att utföras som ett rev, där livsbetingelserna för bottenlevande djur och växter kommer att vara bättre än vad de är idag Södermalm Lappskon Större 8 och 9 I detta kvarter ligger ett antal flerfamiljshus och kontorshus uppförda i huvudsak mellan åren Byggnaderna är belägna på Mariabergets branta sluttning mot Riddarfjärden och omgärdas av Pryssgränd, Bastugatan, Maria Trappgränd och Söder Mälarstrand. Samtliga byggnader är grundlagda med stenmurar på berg. Olika byggnader här är olika känsliga för vibrationer. Grundförstärkningsåtgärder kommer att utföras inom fastigheterna innan arbetet för spårtunneln påbörjas. Schakter och grundförstärkning kommer att bedrivas i små, korta etapper för att bibehålla byggnadernas stabilitet. Schakterna kommer att övervakas av arkeologisk och byggnadsarkivarisk expertis. Lappskon Större 10 (Mariahissen) Kontorsbyggnad grundlagd med murar på berg uppförd omkring år Fastigheten ligger direkt väster om Lappskon Större 9 mellan Söder Mälarstrand och Pryssgränd. Lappskon Större 10 Sträckan över Södermalm rymmer ett stort antal kulturhistoriskt högt klassificerade fastigheter. Den helt övervägande delen av dessa byggnader är grundlagda på berg och behovet av särskilda skyddsåtgärder är mindre. parallellt med grundmurarna och förankras på stålkärnepålar. Därefter kan kallmurarnas nedre del avlägsnas, genom försiktig schaktning mellan stålkärnepålarna. Mellanrummet mellan betongbalkarna gjuts. Därefter står denna del av byggnaden på tunnelns tak som nu byggs underifrån. Dykärret mindre 8 Fastigheten är belägen vid Fatbursgatan 2/Björngårdsgatan 16B. Enligt uppgifter från Stadsbyggnadskontoret uppfördes byggnaden troligtvis 1885, uppgifter från verksamhetsutövare finns från Fastigheten inrymmer idag bostäder och ägs av en bostadsrättsförening. Stiftelsen 1 Byggnaden är belägen på Björngårdsgatan och är också uppkallad efter Kung Oscars I:s minne. Enligt uppgifter från Stadsbyggnadskontoret uppfördes byggnaden under 1870-talet. Verksamheten idag utgörs av kontor och mottagningsrum för psykoterapi. Under perioder för tekniska markundersökningar har överenskommelser gjorts så att borrningsarbeten utförts vid bestämda tidpunkter, då inte behandlingar pågått. Söderström under byggtiden Söderström under byggtiden vy från Riddarholmen Vy över Lappskon Större 8 och 9 För att undvika vibrationsskador och sättningar under byggtiden kommer byggnaden att avväxlas så att den står förankrad i berget. Byggnaden är idag grundlagd på kallmurar, dvs omurade stenväggar. Avväxlingen går till så att muren injekteras så att den blir stabil, därefter gjuts ett ok av betong genom kallmuren som förankras på stålkärnepålar som borrats ned till berg ovanifrån. På detta sätt förflyttas lasten från murarna till pålarna vid eventuella rörelser. Ena delen av byggnaden påverkas av att tunneln går under. Denna del avväxlas på betongbalkar som gjuts Denna fastighet påverkas i ett hörn. Här borrar man en jetpelarvägg genom källarutrymmet i hörnet, (jetpelarväggen fungerar som en spont när tunneln schaktas ut). Lasten förs över till kvarvarande mark genom den nya konstruktionen. Källarutrymmet i hörnet bevaras genom att väggar och golv förstärks med pågjuten betong, som ett mindre rum i det gamla. Fasaden utifrån kommer att se likadan ut, med undantag från två fönstergluggar som kommer att gjutas igen.

15 28 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader 29 Maria Magdalena kyrka (Södermalm 7:48) Maria Magdalena kyrka i nuvarande huvudsakliga utformning stod klar år 1763 efter flera ombyggnader. Ursprunget är en kyrkobyggnad från 1630-talet och ett begravningskapell från 1350, Sturekapellet. Kyrkan är belägen på Bellmansgatan 13. Här görs inga förstärkningsåtgärder direkt för byggnaden, men i området under kyrkan ligger bergnivån lågt, så för att möjliggöra tunnelgenomföringen måste marken förstärkas. Bergtunneln sprängs fram till det område där bergnivån går ner. Härifrån injekteras marken snett uppåt i form av ett valv. Marken under schaktats bort och valvet utgör tunneltaket fram till dess bergnivån stiger igen. För dessa arbeten krävs försiktig sprängning för att undvika vibrationsskador på kyrkan, samt extra skyddsåtgärder under jordschakten. Området ovan mark förväntas inte påverkas. Övriga blåklassade fastigheter på Södermalm som ligger inom Citybanans påverkansområde Följande blåklassade fastigheter ligger inom påverkansområdet för Citybanan, men har i tekniska utredningar inte bedömts som riskobjekt. De är väl grundlagda i huvudsak på berg. De omfattas därför av samma kontrollprogram som övriga fastigheter. Bössan 11 Bellmansgatan 6. Flerfamiljshus. Grundläggning: mur Dykärret Mindre 10 Björngårdsgatan 14/Högbergsgatan Bostäder, kontor, restaurang och förskola. Grundläggning: mur/ sula till fast botten. Kattfoten Större 30 Lilla Skinnarviksgränd 2. Enfamiljshus. Grundläggning: mur, troligen till berg/fast botten. Kattryggen 18 Tavastgatan 25. Bostäder. Grundläggning: mur Kattörat 1 Bastugatan 22 A-F och 24 A-B. Bostäder. Grundläggning: mur Lappskon Större 9 Söder Mälarstrand 17. Kontor. Grundläggning: mur Lappskon Större 10 Pryssgränd 14/Söder Mälarstrand 21. Kontor. Grundläggning: mur Ormen Mindre 2 Hornsgatan 42. Bostäder. Grundläggning: mur, troligen Ormen Mindre 3 Hornsgatan 44. Bostäder. Grundläggning: mur, troligen Ormen Mindre 9 Blecktornsgränd 13A-B/Hornsgatan 50 A-B. Bostäder. Grundläggning: mur, troligen Ormen Mindre 13 Hornsgatan 48. Bostäder. Grundläggning: mur Ormen Mindre 14 Brännkyrkagatan 25. Bostäder. Grundläggning: mur Engelska huset Götgatan 48. Bostäder och kontor. Grundläggning: pålar till fast botten. Fatbursträsket 2 Högbergsgatan 51. Kontor och behandlingslokal. Grundläggning: mur Fotangeln 1 Brännkyrkagatan 10A/ Bastugatan 1. Bostäder. Grundläggning: mur Fotangeln 5 Bastugatan 3/Maria Trappgränd 3. Bostäder. Grundläggning: mur Lilla Pryssan Tavastgatan 6. Bostäder. Grundläggning: mur Marsvinet 1 Björngårdsgatan 10. Enfamiljshus. Grundläggning: mur till fast lagrad morän. Marsvinet 1 Björngårdsskolan, Maria Prästgårdsgata 7-9/Högbergsgatan 56. Grundläggning mur/sula till fast lagrad morän. Nederland 20 Götgatan 46/Noe Arksgränden 2. Bostäder och kontor. Grundläggning: sula/mur troligen till friktionsmaterial. Ormen Mindre 15 Hornsgatan 46. Bostäder. Grundläggning: mur Ormen Mindre 16 Bellmansgatan 16. Bostäder. Grundläggning: mur (berg i dagen) Ormen Större 7 Blecktornsgränd 10. Fritidshem. Grundläggning: mur Paris 16 Sankt Paulsgatan 21. Konferensanläggning. Van der Nootska palatset. Grundläggning: mur/sula till fast botten. Kattan Mindre 5 Bellmansgatan 8. Bostäder. Grundläggning: mur Nederland Mindre 9 Maria Prästgårdsgata 3. Bostäder. Grundläggning mur Schönborg 5 Götgatan 16-18/Peter Myndes Backe 9. Kontor. Grundläggning: mur/pålar till morän. Maria Magdalena Kyrka Kattfoten Större 31 Bastugatan 28 A-C. Bostäder. Grundläggning: mur Närke 6 Ragvaldsgatan 16. Kontor. Grundläggning mur/sula till berg/fast botten. Småland 9 Fredmansgatan 11. Bostäder. Grundläggning: mur till berg. Kattfoten Större 30 Bastugatan 30 A-C och 32. Ett tvåfamiljshus och två enfamiljshus. Grundläggning: mur Ormen Mindre 1 Hornsgatan 40/Bellmansgatan 18. Bostäder. Grundläggning: mur, troligen Stenbocken 3 Hornsgatan 28. Bostäder. Grundläggning: mur, troligen Kattfoten Större 30 Bastugatan 32. Enfamiljshus. Grundläggning: naturstensmur, troligen Stenbocken 6 Brännkyrkagatan 13. Bostäder. Grundläggning: mur, troligen

16 30 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader 31 Stenbocken 8 Hornsgatan 30, 32/Maria Trappgränd 7. Bostäder och kontor. Grundläggning: mur till berg, för Maria Trappgränd 7, troligen berg. Stora Pryssan 2 Blecktornsgränd 1. Enfamiljsbostad. Grundläggning: mur Stora Pryssan 3 Blecktornsgränd 3/Bastugatan 20. S:ta Magdalena förskola. Grundläggning: mur Svalgången 7 Hornsgatan 36, 38/Bellmansgatan Bostäder. Bostäder. Grundläggning: mur, troligen Svalgången 7 Hornsgatan 34/Maria Trappgränd 8-10/Brännkyrkagatan 17. Bostäder. Grundläggning: mur, troligen Svalgången 7 Bellmansgatan Bostäder. Grundläggning: mur, troligen Tegelhuset Fatbursparken. Restaurang. Grundläggning: sula, troligen till lera. Tofflan 1 Bastugatan 12 A-B, Pryssgränd 1. Bostäder. Grundläggning: mur Trappan Tavastgatan 2 A-B/Maria Trappgränd 4/Bastugatan 5-7. Bostäder. Grundläggning: mur Ugglan Mindre 3 Brännkyrkagatan 28. Bostäder. Grundläggning: mur Ugglan Mindre 8 Brännkyrkagatan 2/Ugglegränd 4. Bostäder. Grundläggning: mur/sula, troligen till berg/morän. Ugglan Större 6 Ugglegränd 3. Bostäder. Grundläggning: mur Ugglan Större 7 Brännkyrkagatan 22. Bostäder. Grundläggning: mur Ugglan Större 8 Brännkyrkagatan 20. Bostäder. Grundläggning: mur Ugglan Större 9 Brännkyrkagatan 18/Bellmansgatan 14. Bostäder. Grundläggning: mur Västergötland 6 Götgatan 32/Repslagargatan 15. Bostäder och kontor (under renovering vid inventering). Bostäder. Grundläggning: mur/sula, troligen till friktionsmaterial. Västergötland 24 Götgatan 28/Repslagargatan 13. Bostäder och kontor. Grundläggning: mur/sula, till friktionsmaterial. Östergötland 10 Sankt Paulsgatan 11/Ragvaldsgatan. Bostäder, kontor och ateljéer. Grundläggning: mur/sula till fast botten, grundförstärkt år Östergötland 29 Ragvaldsgatan 23/Kvarngatan Södra Latins gymnasium, Byggnad A. Grundläggning: mur/sula/pålar troligen till berg/friktionsmaterial. Östergötland 30 Skaraborgsgatan 10. Bostäder. Grundläggning: mur/ sula till friktionsmaterial. Östergötland 31 Skaraborgsgatan 12. Bostäder. Grundläggning: mur/ sula troligen till friktionsmaterial. Överkikaren 1 Guldgränd 1-3/Södermalmstorg 4. Kontor och bostäder. Grundläggning: mur till friktionsmaterial. Överkikaren 2 Södermalmstorg 6. Kontor och bostäder. Grundläggning: mur/sula troligen till friktionsmaterial. Överkikaren 19 Guldgränd 5. Kontor.Grundläggning: mur/sula troligen till friktionsmaterial. Överkikaren 25 Hornsgatan 24/Pustegränd. Kontor. Grundläggning: mur /pålad (grundförsträrkt), till friktionsmaterial. Överkikaren 32 Hornsgatan 8. Kontor och bostäder. Grundläggning: mur/sula troligen till morän. Överkikaren 33 Hornsgatan 6. Bostäder. Grundläggning: mur/sula troligen till morän. Överkikaren 34 Hornsgatan 2/Södermalmstorg 8. Kontor. Grundläggning: mur/sula troligen till morän/berg. Överkikaren 34 Hornsgatan 4. Kontor, Grundläggning: mur/sula troligen till morän/berg.

Så skyddar vi kulturmiljön

Så skyddar vi kulturmiljön Så skyddar vi kulturmiljön Kulturhistoriska byggnader längs Citybanan fordrar särskild hänsyn att skydda dessa har hög prioritet. Konservatorer och vibrationsexperter är några av de sakkunniga som ser

Läs mer

Citybanan och kulturmiljön. Årsrapport 2010

Citybanan och kulturmiljön. Årsrapport 2010 Citybanan och kulturmiljön Årsrapport 2010 Förord I Stockholm byggs på regeringens uppdrag en tvåspårig järnvägstunnel Citybanan - för att råda bot på den kapacitetsbrist som sedan länge är kännbar i tågtrafiken

Läs mer

Tillståndsansökan för vattenverksamhet

Tillståndsansökan för vattenverksamhet Projektnamn Västlänken och Olskroken planskildhet Dokumenttyp Ärendenummer PM TRV 2016/3151 Skapad av Filnamn Ingrid Olofsson MPU02-01-036-HA27_0001 Godkänt av Godkänt datum Version Karl Persson 2017-08-07

Läs mer

Projekt Slussen. Förslag till kontrollprogram för grundvatten. Bergab Berggeologiska Undersökningar AB. Linda Flodmark, Karl Persson

Projekt Slussen. Förslag till kontrollprogram för grundvatten. Bergab Berggeologiska Undersökningar AB. Linda Flodmark, Karl Persson Beställare: Stockholms stad Projekt Slussen Förslag till kontrollprogram för grundvatten Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Linda Flodmark, Karl Persson 1

Läs mer

2009-08-27 3-0906-0414 2009-06-12 M 3980-09. Svea hovrätt Miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm

2009-08-27 3-0906-0414 2009-06-12 M 3980-09. Svea hovrätt Miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm Datum Beteckning 2009-08-27 3-0906-0414 Ert datum Er beteckning 2009-06-12 M 3980-09 Vår referens Bengt Rosén Svea hovrätt Miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm Remissyttrande Mål rörande ansökan

Läs mer

Kalkstenstäkt i Skövde

Kalkstenstäkt i Skövde Beställare: Cementa AB Kalkstenstäkt i Skövde Förslag till kontrollprogram Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Johan Larsson L:\Uppdrag\ - Grundvattenutredning

Läs mer

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare Tre minuter om Citybanan pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare 1. Bra för dig Din genväg i vardagen Förseningar och trängsel i tågtrafiken beror på att dagens järnvägsspår i Stockholm inte

Läs mer

Tunnelbana från Odenplan till Arenastaden. Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken- Bilaga 1 Gångtunneln vid Odenplan

Tunnelbana från Odenplan till Arenastaden. Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken- Bilaga 1 Gångtunneln vid Odenplan Tunnelbana från Odenplan till Arenastaden Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken- Bilaga 1 Gångtunneln vid Odenplan Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Beskrivning av planerad byggnation...

Läs mer

Bilaga F9. Åtgärdsplan för inläckage i tunnelanläggning. Stockholms Framtida Avloppsrening

Bilaga F9. Åtgärdsplan för inläckage i tunnelanläggning. Stockholms Framtida Avloppsrening Bilaga F9. Åtgärdsplan för inläckage i tunnelanläggning Stockholm Vatten VA AB Stockholms Framtida Avloppsrening Stockholm 20150615 Bilaga F9. Åtgärdsplan för inläckage i tunnelanläggning Datum 20150615

Läs mer

Gamla Uppsala järnvägsutbyggnad

Gamla Uppsala järnvägsutbyggnad SAMRÅD OM VATTENVERKSAMHET Gamla Uppsala järnvägsutbyggnad Uppsala kommun, Uppsala län Samrådshandling för allmänheten 2012-05-15 Ärendenummer: TRV 2011/77175 Titel: Underlag för samråd med allmänheten

Läs mer

2010-09-14 10139932 Rev A 2011-03-18. Del av Söder 14:5, kv Gefle Vapen Stadsbiblioteket Gävle kommun. Geotekniska förhållanden

2010-09-14 10139932 Rev A 2011-03-18. Del av Söder 14:5, kv Gefle Vapen Stadsbiblioteket Gävle kommun. Geotekniska förhållanden 2010-09-14 10139932 Rev A 2011-03-18 Del av Söder 14:5, kv Gefle Vapen Stadsbiblioteket Gävle kommun Geotekniska förhållanden Inkl bilaga Inventering grundläggning av intilliggande byggnader Vy mot Södra

Läs mer

Tillståndsansökan för vattenverksamhet

Tillståndsansökan för vattenverksamhet Projektnamn Västlänken och Olskroken planskildhet Dokumenttyp Ärendenummer PM TRV 2016/3151 Skapad av Filnamn Robin Borgström MPU02-01-036-GÅ16_0001 Godkänt av Godkänt datum Version Karl Persson ZZZZ-ZZ-ZZ

Läs mer

Översiktligt PM Geoteknik inför detaljplanearbete

Översiktligt PM Geoteknik inför detaljplanearbete Översiktligt PM Geoteknik inför detaljplanearbete Kvarngärdet 60:1 m.fl. Uppsala kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U26297 Sida 2 (6) Geoteknik PM Projektering Uppdragsnamn Besqab Projekt och Fastigheter

Läs mer

PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN

PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN 2013-06-28 Uppdrag: 249381, ALMAREVÄGEN Titel på rapport: PM geoteknik Status: Datum: 2013-06-28 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Tengbomgruppen AB Andreas Björklund Uppdragsansvarig:

Läs mer

Grundvattenbortledning från Värtaverket, AB Fortum Värme

Grundvattenbortledning från Värtaverket, AB Fortum Värme Grundvattenbortledning från Värtaverket, AB Fortum Värme Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Bakgrund... 3 3 Hur går tillståndsprocessen

Läs mer

PLANERAT EXPLOATERINGSOMRÅDE

PLANERAT EXPLOATERINGSOMRÅDE Datum Sida 2013-03-11 1(5) GALOPPFÄLTET TÄBY PLANERAT EXPLOATERINGSOMRÅDE PM angående mark- och grundläggningsförhållanden underlag för detaljplan Uppdrag 1788 ULF JOHNSON GEO AB Karlbergsvägen 33, 113

Läs mer

Allmänna bestämmelser och anvisningar

Allmänna bestämmelser och anvisningar 2012-12-05 Allmänna bestämmelser och anvisningar För markarbeten inom eller intill berganläggningar (tunnlar etc.) tillhörande Stockholm Vatten. I dessa allmänna bestämmelser och anvisningar anges restriktioner,

Läs mer

Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden. Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag

Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden. Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag Villkorsförslag, 2017-06-15 1. Villkorsförslag 1.1 Slutliga villkor Allmänt villkor 1. Verksamheten ska bedrivas

Läs mer

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar Innehållsförteckning 1. Objekt och uppdrag... 3 2. Underlag... 3 3. Utförda undersökningar... 3 4. Befintliga förhållanden... 4 4.1. Allmänt... 4 4.2. Topografi... 4 4.3. Befintliga konstruktioner... 4

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

6. Byggprojektet. I figur 30-31 redovisas exempel på hur tidplanen för de olika planerade arbetena kan komma att se ut.

6. Byggprojektet. I figur 30-31 redovisas exempel på hur tidplanen för de olika planerade arbetena kan komma att se ut. Här nedan är utdrag ur SLL:s informationsmaterial gällande Tunnelbanan Nacka och Söderort. För er som vill läsa hela dokumentet finns det på http://www.sll.se/global/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella

Läs mer

PM Geoteknik. Sundbyberg kommun. Kv. Blåklockan, Ör. PM Geoteknik. Stockholm REV A PM GEOTEKNIK

PM Geoteknik. Sundbyberg kommun. Kv. Blåklockan, Ör. PM Geoteknik. Stockholm REV A PM GEOTEKNIK PM Geoteknik Sundbyberg kommun Kv. Blåklockan, Ör PM Geoteknik Stockholm 2012-03-27 REV A 2012-04-23 PM GEOTEKNIK Kv. Blåklockan, Ör Sundbyberg kommun PM Geoteknik Datum 2012-03-27 (REV A 2012-04-23) Uppdragsnummer

Läs mer

Bilaga 1: Tabell 1 Beräknade stomljudsnivåer från borrpålning vid brostöd Norrströmsbro. Namn/ Fastighetsbeteckning

Bilaga 1: Tabell 1 Beräknade stomljudsnivåer från borrpålning vid brostöd Norrströmsbro. Namn/ Fastighetsbeteckning 139547-04-061-5 - Bilaga 1: Tabell 1 Beräknade stomljudsnivåer från borrpålning vid brostöd Norrströmsbro. Namn/ Fastighetsbeteckning Grundläggning, Lägsta grundläggningsdjup Verksamhet Riktvärde, dagtid

Läs mer

Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun

Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun Geoteknisk undersökning PM Geoteknik Stockholm 2008-01-21 Uppdragsnummer: 215668 Stephan Hellgren Tyréns AB Vegastaden Dpl 2 PM GEOTEKNIK 2 (8) Stephan Hellgren 08-566 41

Läs mer

PLANERAD UTBYGGNAD AV BEFINTLIG CENTRUMBEBYGGELSE

PLANERAD UTBYGGNAD AV BEFINTLIG CENTRUMBEBYGGELSE Koncept Sida 2013-09-20 1(5) TUMBA CENTRUM BOTKYRKA KOMMUN PLANERAD UTBYGGNAD AV BEFINTLIG CENTRUMBEBYGGELSE PM angående mark- och grundläggningsförhållanden Uppdrag 1830 ULF JOHNSON GEO AB Karlbergsvägen

Läs mer

Storängens industriområde inom Huddinge Kommun

Storängens industriområde inom Huddinge Kommun inom Huddinge Kommun PM - Geoteknisk inventering Stockholm 2006-05-31 Uppdragsnummer: 211900 Karin Wenander 2 (6) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Uppdrag, syfte och omfattning... 3 2 GEOTEKNISKA

Läs mer

Danderyds Kommun BRAGEHALLEN, ENEBYBERG. PROJEKTERINGS PM Grundläggningsrekommendationer. Uppdragsnummer: 40144. Stockholm 2015-10-21.

Danderyds Kommun BRAGEHALLEN, ENEBYBERG. PROJEKTERINGS PM Grundläggningsrekommendationer. Uppdragsnummer: 40144. Stockholm 2015-10-21. Danderyds Kommun BRAGEHALLEN, ENEBYBERG Uppdragsnummer: 40144 PROJEKTERINGS PM Grundläggningsrekommendationer Stockholm ELU Konsult AB Geoteknik, Stockholm Jimmie Andersson Handläggare Johan Olovsson Uppdragsledare

Läs mer

PM Geoteknik. Kv Elektronen 5, Sollentuna. Lindbäcks Bygg AB Uppdragsnummer: 4371. Datum: 2015-06-16 Rev:

PM Geoteknik. Kv Elektronen 5, Sollentuna. Lindbäcks Bygg AB Uppdragsnummer: 4371. Datum: 2015-06-16 Rev: Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se PM Geoteknik Kv Elektronen 5, Sollentuna Lindbäcks Bygg AB Uppdragsnummer: 4371 Upprättad av: Datum: 2015-06-16 Rev:

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

Citybanan och kulturmiljön. Årsrapport 2011

Citybanan och kulturmiljön. Årsrapport 2011 Citybanan och kulturmiljön Årsrapport 2011 Förord I Stockholm byggs på regeringens uppdrag en tvåspårig järnvägstunnel, Citybanan. Syftet är att att råda bot på den kapacitetsbrist som sedan länge är kännbar

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2 -Tyresö kommun 2015-05-05 Upprättad av: Astrid Lindgren Granskad av: Robert Hjelm PM GEOTEKNIK NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2-Tyresö kommun KUND Tyresö kommun Ref. Pia Björnhård Box

Läs mer

Tomteboda stationshus

Tomteboda stationshus Tomteboda stationshus Antikvarisk kontroll vid rivning, Tomteboda stationshus, Solna socken, Solna kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2006:17 Tomteboda stationshus Antikvarisk kontroll vid rivning, Tomteboda

Läs mer

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Emma Sahlman, presskommunikatör Kalle Persson, samordnare miljöprövning

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Emma Sahlman, presskommunikatör Kalle Persson, samordnare miljöprövning Sidan 1 Nya tunnelbanan Emma Sahlman, presskommunikatör Kalle Persson, samordnare miljöprövning Sidan 2 Innehåll Bakgrund Vad ska vi bygga? Tid & pengar Byggtiden De fyra projekten Planläggning och miljöprövning

Läs mer

Södra Infarten Halmstad Vägutredning

Södra Infarten Halmstad Vägutredning Södra Infarten Halmstad Vägutredning PM Geoteknik 2004-03-15 Region Väst Geoteknik Handläggare: Gunilla Franzén Bitr handläggare: Annika Andréasson Antal sidor: 9 Utskriven: 2005-05-09 Säte i Stockholm

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

Översiktligt Projekterings-PM Geoteknik

Översiktligt Projekterings-PM Geoteknik Översiktligt Projekterings-PM Geoteknik Årsta, Uppsala kommun www.bjerking.se Sida 2 (6) Översiktligt Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Årsta Uppsala kommun Årsta Torg Midroc Property Development

Läs mer

STOCKHOLM STAD. Årstafältet Etapp 4 PM Geoteknik. Förhandskopia Upprättad av: Lars Henricsson

STOCKHOLM STAD. Årstafältet Etapp 4 PM Geoteknik. Förhandskopia Upprättad av: Lars Henricsson STOCKHOLM STAD Årstafältet Etapp 4 Förhandskopia 2016-04-27 Upprättad av: Lars Henricsson Årstafältet Etapp 4 Kund Stockholm Stad Exploateringskontoret Vello Parts Konsult WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

Del av Sundbyberg 2:17, Tule Plaza, Sundbybergs Stad

Del av Sundbyberg 2:17, Tule Plaza, Sundbybergs Stad Underlag till detaljplan Tule Plaza, Sundbybergs Stockholm Beställare: Näckström Fastigheter Structor Mark Stockholm AB Uppdragsansvarig: Malin Lund Teknikstöd/granskare: Christof Ågren Structor Mark Stockholm

Läs mer

FALU ENERGI & VATTEN AB

FALU ENERGI & VATTEN AB FALU ENERGI & VATTEN AB 2014-09-10 GATOR OCH LEDNINGAR, LILLA KÄLLVIKEN, ETAPP 1B Riskanalys avseende vibrationsalstrande markarbeten bedömningar och kontrollåtgärder för sprängning, schakt- och packningsarbeten

Läs mer

PM GEOTEKNISKA FRÅGESTÄLLNINGAR ÖRTUGLANDET 1

PM GEOTEKNISKA FRÅGESTÄLLNINGAR ÖRTUGLANDET 1 PM GEOTEKNISKA FRÅGESTÄLLNINGAR ÖRTUGLANDET 1 201 6-1 0-1 4 UPPDRAG 2701 67, Örtuglandet 1 - Geoteknik Titel på rapport: PM Geotekniska frågeställningar Status: Programhandling M EDVERKAN DE Beställare:

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PM/GEO)

PM GEOTEKNIK (PM/GEO) NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 3412237-002 MELLINGEHOLM, NORRTÄLJE GEOTEKNISKT UNDERLAG FÖR DETALJPLANELÄGGANDE AV MELLINGEHOLM 2:4, NORRTÄLJE VÄSTERÅS 1(8) Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box 8 SE-721

Läs mer

PM Geoteknik (PM Geo)

PM Geoteknik (PM Geo) Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Svefa Fastighetsutveckling AB Miljöbedömning Tomteboda bussdepå Tomteboda, Solna Datum: Rev: 2013-04-08 Org.nr. 556832-9451

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år

Läs mer

JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN. Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29. Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson

JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN. Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29. Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29 Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson BESTÄLLARE Kalmar kommun, kommunledningskontoret KONSULT WSP

Läs mer

1 Bakgrund/syfte Område Geologi Befintlig byggnation... 3

1 Bakgrund/syfte Område Geologi Befintlig byggnation... 3 Geoteknik PM Handläggare Mikael Johansson Tel +46 10 505 04 42 Date 2016-02-19 Uppdragsnr 588965 Mobil +46 72 219 15 48 Albyberg Etapp 2 E-mail mikael.a.johansson@afconsult.com PM Geoteknik Innehåll 1

Läs mer

BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning

BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning 2007-10-26 Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk

Läs mer

Partille kommun PM Berg- och produktionstekniskt utla tande fo r DP fo r bosta der vid Hallega rdsva gen - Ugglum 8:40

Partille kommun PM Berg- och produktionstekniskt utla tande fo r DP fo r bosta der vid Hallega rdsva gen - Ugglum 8:40 UPPDRAG Hallegårdsvägen (Ugglum 8:40) UPPDRAGSNUMMER 2395060000 UPPDRAGSLEDARE Christian Andersson Höök UPPRÄTTAD AV Petter Engvall, Nikola Ristov DATUM Partille kommun Berg- och produktionstekniskt utla

Läs mer

PM Geoteknik. Upplands-Bro. Galoppbana. Projekteringsunderlag. Förhandskopia

PM Geoteknik. Upplands-Bro. Galoppbana. Projekteringsunderlag. Förhandskopia Upplands-Bro Galoppbana Projekteringsunderlag Förhandskopia 2012-10-08 Galoppbana Upplands-Bro Datum Förhandskopia 2012-10-08 Uppdragsnummer 61191250147 Utgåva/Status Projekteringsunderlag Mats Oscarsson

Läs mer

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK KVARTERET BOLLEN

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK KVARTERET BOLLEN PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK KVARTERET BOLLEN 2015-09-29 Uppdrag: 258874, Kv Bollen, Solna Titel på rapport: Projekteringsunderlag geoteknik Status: Projekteringsunderlag Datum: 2015-09-29 Medverkande

Läs mer

Mörby Centrum Danderyds kommun

Mörby Centrum Danderyds kommun GEOTEKNISK PROMEMORIA Danderyds kommun Stockholm 2007-07-13 Stephan Hellgren Tyréns AB Geoteknisk undersökning, GEOTEKNISK PROMEMORIA 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Uppdrag, objektsbeskrivning

Läs mer

JÄRNVÄGSPLAN MED MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR CITYBANAN

JÄRNVÄGSPLAN MED MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR CITYBANAN MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2007-08-22 Jörgen Bengtsson Avdelningsingenjör Telefon 08-508 28 934, 076-122 89 34 jorgen.bengtsson@miljo.stockholm.se Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Detaljplan för Kalven 1:138

Detaljplan för Kalven 1:138 Öckerö kommun Göteborg 2015-03-13 Datum 2015-03-13 Uppdragsnummer 1320008557 Utgåva/Status Slutlig Robin Sjöström Lena Sultan Elisabeth Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning PM Geoteknik och Miljö Projektledare Sören Westberg AB Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Sundsvall 2016-03-02 Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Datum 2016-03-02 Uppdragsnummer 1320018771

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING UPPLANDS-BRO KOMMUN KUNGSÄNGENS - TIBBLE 1:21 OCH 1:41 PLANERADE BOSTÄDER I GRÖNA DALEN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM NR 1 BETR. MARK- OCH GRUNDLÄGGNINGSFÖRHÅLLANDEN PLANERINGSUNDERLAG Stockholm

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm i Stockholm, S-Dp 2013-19232

Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm i Stockholm, S-Dp 2013-19232 STADSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING PLANAVDELNINGEN Tony Andersson 2015-05-29 REV 2015-09-25 Tfn 08-508 27 318 1(11) Laga kraft 2015-11-23 Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Råtjärnsberget, Orsa Grönklitt GRÖNKLITTSGRUPPEN AB FALUN GEOTEKNIK UPPDRAGSNUMMER 2417666000 PROJEKTERINGSUNDERLAG 2013-12-18

PM GEOTEKNIK. Råtjärnsberget, Orsa Grönklitt GRÖNKLITTSGRUPPEN AB FALUN GEOTEKNIK UPPDRAGSNUMMER 2417666000 PROJEKTERINGSUNDERLAG 2013-12-18 GRÖNKLITTSGRUPPEN AB Råtjärnsberget, Orsa Grönklitt UPPDRAGSNUMMER 2417666000 FALUN GEOTEKNIK THOMAS REBLIN ] repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 2 2 Objektsbeskrivning 2 3 Underlag

Läs mer

PM HYDROGEOLOGI VALBO KÖPSTAD

PM HYDROGEOLOGI VALBO KÖPSTAD 2013-09-04 Upprättat av: Anna Lundgren Granskat av: Irina Persson Sweco Environment AB Stockholm Vattenresurser Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde Bakgrund Delar av det område som planeras exploateras

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Allmänna bestämmelser och anvisningar

Allmänna bestämmelser och anvisningar 2012-12-05 Allmänna bestämmelser och anvisningar För markarbeten inom eller intill jordförlagda anläggningar (ledningar, pumpstationer etc.) tillhörande Stockholm Vatten. I allmänna bestämmelser och anvisningar

Läs mer

BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning

BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning 2007-10-26 Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk

Läs mer

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Ett grundläggande helhetskoncept Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Innehåll: s 3 s 4-5 s 6 s 7 s 8-9 s 10 s 11 s 12 s 13 s 14 VD har ordet Pålning Spontning Dragstag Grundförstärkning Referenser

Läs mer

DEL AV KV YRKESSKOLAN

DEL AV KV YRKESSKOLAN MÄTRAPPORT R01-2643 DEL AV KV YRKESSKOLAN MARKVIBRATIONER FRÅN VÄG- OCH SPÅRTRAFIK 13-09-24 Uppdrag: 2643, Del av kv. Yrkesskolan Titel på rapport: Del av kv. Yrkesskolan Markvibrationer från väg- och

Läs mer

PM Geoteknik. Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer. Norra Rosendal, Uppsala 2014-05-22

PM Geoteknik. Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer. Norra Rosendal, Uppsala 2014-05-22 Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer 2014-05-22 Kund Uppsala kommun UPK 5100 Ansvar 18011 Box 1023 751 40 UPPSALA Germund Landqvist Tel: 018 727 40 05 Konsult WSP

Läs mer

Vägledning Antikvarisk medverkan

Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning avseende antikvarisk medverkan vid tillämpningen av 3 kap. 14 och 4 kap. 3, 9 och 13 lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. samt 5 och 17 förordningen (1993:379)

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro 2013-04-25 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2013-04-25

Läs mer

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål 2016-01-27 1 Uppdrag Tyréns AB har på uppdrag av TrondBygg Holding AB (markägaren till fastigheterna

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING KV. TALLBOCKEN 1, KALMAR ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING 2015-11-12 Upprättad av: Torbjörn Johansson Uppdrag nummer: 15 043 15 043 2015-11-12 Sida 2 av 7 ÖV. GEOTEKNISK UTREDNING BESTÄLLARE KALMAR KOMMUN

Läs mer

Hydrogeologisk PM. Tilläggsyrkande för grundvattennivåsänkning. Bergab Berggeologiska Undersökningar AB. Beställare: Stockholms stad

Hydrogeologisk PM. Tilläggsyrkande för grundvattennivåsänkning. Bergab Berggeologiska Undersökningar AB. Beställare: Stockholms stad Beställare: Stockholms stad Hydrogeologisk PM Tilläggsyrkande för grundvattennivåsänkning Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Karl Persson C:\Users\karl.ADBERGAB\Desktop\Kalle\Slussen\_PM

Läs mer

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS

Läs mer

Riktlinjer för val av geoteknisk klass för bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling.... Lars Rosengren

Riktlinjer för val av geoteknisk klass för bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling.... Lars Rosengren Dokument Nr: 9564-13-025-012 Citybanan i Stockholm Riktlinjer för val av geoteknisk klass för bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling FÖR GRANSKNING.................. Lars Rosengren Marie

Läs mer

MARIESTADS KOMMUN Tjörnudden, Brommösund DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM. Rev. 2013-06-11 Örebro 2013-01-11

MARIESTADS KOMMUN Tjörnudden, Brommösund DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM. Rev. 2013-06-11 Örebro 2013-01-11 MARIESTADS KOMMUN Tjörnudden, Brommösund DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Rev. 2013-06-11 Örebro 2013-01-11 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson 2013-01-11 / rev.

Läs mer

Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning

Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning 1(5) Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning Ärendet Svenska Kraftnät har till kommunen översänt ett samrådsunderlag rörande tunnelförläggningen av en ny 400 kv ledning mellan transformatorstationen

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm E4 Förbifart Stockholm Projektgemensamt Tillståndsprövning vattenverksamhet Grundvattenbortledning Åtgärdsplan för inläckage i berganläggningar under byggtiden BYGGHANDLING (Rev E2014-10-08) Handlingsbeteckning

Läs mer

Ett grundligt grundarbete. hur vi arbetar. Och varför.

Ett grundligt grundarbete. hur vi arbetar. Och varför. Ett grundligt grundarbete hur vi arbetar. Och varför. Innehåll: s 3 s 4-5 s 6-7 s 8-9 s 10-11 s 12-13 s 14-15 Ett grundligt grundarbete Pålning Spontning Grundförstärkning Injektering Jordspikning Grundvattensänkning

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 PROJEKTERINGSUNDERLAG SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS ELIN THORSSELL Sweco INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt 1 2 Planerad bebyggelse 2 3 Underlag för

Läs mer

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 2014-04-09 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström 2014-04-09 Kund Storumans kommun Blå vägen 242 923 81 Storuman Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Frågor till Trafikverket

Frågor till Trafikverket Inför Vinsta Villaägares årsmöte 16 mars 2016: Frågor till Trafikverket Önskemål + fråga 1, 150-metersgränsen Önskemål: Karta över området med samtliga tunnlars sträckning + 150-metersgränsen, och där

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PM/GEO)

PM GEOTEKNIK (PM/GEO) HSB PRODUKTION I MÄLARDALEN HB UPPDRAGSNUMMER 1186662 000 KATA 22 OCH 23, VÄSTERÅS SWECO CIVIL AB Max Årbrink Sweco Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 2 Underlag 2 3 Objektsbeskrivning 2 4 Styrande dokument

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Bergmaterialrådet 12 mars, Björn Holgersson och Kajsa Bovin SGU Enheten för Grundvatten. Vattenverksamhet?

Bergmaterialrådet 12 mars, Björn Holgersson och Kajsa Bovin SGU Enheten för Grundvatten. Vattenverksamhet? Bergmaterialrådet 12 mars, 2014 Björn Holgersson och Kajsa Bovin SGU Enheten för Grundvatten Vattenverksamhet? Bergtäkt = Vattenverksamhet? Ja! Väldigt ofta! Men, är vattenverksamheten tillståndspliktig?

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Schakt i kvarteret Jakob Större 13

Schakt i kvarteret Jakob Större 13 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:37 Schakt i kvarteret Jakob Större 13 Arkeologisk förundersökning Fornlämning Stockholm 103:1 Kvarteret Jakob Större 13 Stockholm stad Stockholms kommun Uppland

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo

Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo Klippans kommun Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo Del av Östra Ljungby 3:2, Klippans kommun Översiktlig geoteknisk undersökning Malmö 2009-10-05 Anders Dahlberg Malena Thomé FB ENGINEERING AB Postadress:

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING PM GEOTEKNIK STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Projekteringsunderlag Datum: 2013-10-21 Medverkande

Läs mer

Tibbleängen, Kungsängen, Upplands Bro kommun

Tibbleängen, Kungsängen, Upplands Bro kommun Bro kommun Stockholm Beställare: Villamarken exploatering AB Structor Geoteknik Stockholm AB Uppdragsansvarig: Anna Grahn Structor Geoteknik Stockholm AB, org nr: 55 69 59 11 17 Solnavägen 4, 113 65 Stockholm

Läs mer

Bocköhalvön, Vibrationer. Stockholm

Bocköhalvön, Vibrationer. Stockholm Bocköhalvön, Vibrationer Stockholm 2014-04-23 Bocköhalvön, Vibrationer Datum 2014-04-23 Uppdragsnummer 1320006875 Version Kundens granskningsexemplar Jenny Ekman Stefan Troëng Jan Pons Uppdragsledare Expert

Läs mer

Lantmannen 7, Falköpings kommun

Lantmannen 7, Falköpings kommun s kommun Samråd juni 2013 Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Projektledning och administration Beställare Falköpings kommun Datum 2014-12-19 Konsult Structor

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Årsta 1:1, Årstastråket Etapp 2, kvarter 5, Stockholms stad

Årsta 1:1, Årstastråket Etapp 2, kvarter 5, Stockholms stad Detaljplaneunderlag Årsta 1:1, Årstastråket Markförhållanden och grundläggning Stockholm Beställare: Familjebostäder Structor Mark Stockholm AB Uppdragsansvarig: Malin Lund Granskare: Christof Ågren Structor

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Förvaltaren 1 m. fl. Vårgårda Kommun

PM Geoteknik Kv. Förvaltaren 1 m. fl. Vårgårda Kommun PM Geoteknik 160229 Kv. Förvaltaren 1 m. fl. Vårgårda Kommun Datum: 2016-02-29 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 516-1068 Upprättad av: Granskad av: Peter Nilsson, Emil Svahn Johan Ericsson BG&M Konsult AB,

Läs mer

5.1. Allmänt...3 5.2. Befintlig anläggning...4 5.3. Blivande anläggning...4. 6. Geotekniska förhållanden... 5

5.1. Allmänt...3 5.2. Befintlig anläggning...4 5.3. Blivande anläggning...4. 6. Geotekniska förhållanden... 5 Innehållsförteckning 1. Uppdrag... 3 2. Underlag... 3 3. Utförda undersökningar... 3 4. Platsbesök... 3 5. Objektsbeskrivning... 3 5.1. Allmänt...3 5.2. Befintlig anläggning...4 5.3. Blivande anläggning...4

Läs mer

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK FITTJA C 2015-02-27

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK FITTJA C 2015-02-27 PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK FITTJA C 2015-02-27 Uppdrag: 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede Titel på rapport: Projekteringsunderlag geoteknik Fittja C Status: Datum: 2015-02-27 Medverkande

Läs mer

Förrådet 4 och Förrådet 9

Förrådet 4 och Förrådet 9 Sundsvalls Kommun Sundsvall 2015-12-11 Datum 2015-12-11 Uppdragsnummer 1320018057 Utgåva/Status Stina Lenströmer Stina Lenströmer Calle Modin Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Uppdrag: Uppdragsnummer: Datum: Ändringshistorik för mall. Asknäs bussgata. Datum Version Beskrivning

PM GEOTEKNIK. Uppdrag: Uppdragsnummer: Datum: Ändringshistorik för mall. Asknäs bussgata. Datum Version Beskrivning Uppdrag: Asknäs bussgata Uppdragsnummer: 2175047 Datum: Ansvarig: Tassos Mousiadis Handläggare: Tassos Mousiadis Ändringshistorik för mall Datum Version Beskrivning 1 (8) undersökningsrapport rev.docx

Läs mer

Säffle, Ekenäs Hamnområde och camping Beskrivning av jord- och grundläggningsförhållanden

Säffle, Ekenäs Hamnområde och camping Beskrivning av jord- och grundläggningsförhållanden PM 2015-10-07 Säffle, Ekenäs Hamnområde och camping Beskrivning av jord- och grundläggningsförhållanden Uppdrag På uppdrag av Säffle kommun har Sweco Civil AB utfört geoteknisk undersökning för rubricerat

Läs mer

Säfsen geoteknisk utredning

Säfsen geoteknisk utredning SÄFSEN FASTIGHETER Sundsvall 2011-12-16 Datum 2011-12-16 Uppdragsnummer 61811148721 Utgåva/Status Carl Olof Modin Carl Olof Modin Stina Lenströmer Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB

Läs mer

Grundvattenbortledning M 3346-11. Bilaga 7. Komplettering till tekniskt underlag avseende ändrat utförande

Grundvattenbortledning M 3346-11. Bilaga 7. Komplettering till tekniskt underlag avseende ändrat utförande Grundvattenbortledning M 3346-11 Bilaga 7. Komplettering till tekniskt underlag avseende ändrat utförande FSK00 Konsultuppdrag Gemensamt Tillkommande anläggningsdelar under år 2013 Förbifart Stockholm

Läs mer