Program till skydd för kulturmiljön och kulturhistoriska byggnader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program till skydd för kulturmiljön och kulturhistoriska byggnader"

Transkript

1 Banverket förvaltar, driver och utvecklar järnvägen och samordnar gods- och persontransporter. Östra banregionen Box 1070, Sundbyberg Tfn: E-post: Banverket maj Layout: Citybanan i Stockholm Program till skydd för kulturmiljön och kulturhistoriska byggnader Maj 2007

2 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Innehållsförteckning 1. Inledning Projekt Citybanan Byggprocessen och skyddet av kulturmiljön Lagstiftning till skydd av kulturminnen Regeringens beslut efter prövning enligt 17 kap. miljöbalken 5 2. Grundvatten risker och åtgärder Grundvatten och hydrogeologi i projekt Citybanan Prövningsplikt för vattenverksamheter Skyddsåtgärder för grundvatten i projekteringsskedet Kontroller och skyddsåtgärder för grundvatten i byggskedet Webbaserad GIS-lösning för grundvattendata Åtgärder vid kritiska nivåer Vibrationer risker och åtgärder Vibrationer Skyddsåtgärder för vibrationer Åtgärder vid kritiska moment Kulturskyddade objekt i Citybanans sträckning Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Urvalsprinciper Kulturskyddade objekt (blå klass) i Citybanans påverkansområde från norr till söder 16 Solna 16 Vasastan och Norrmalm 16 Riddarholmen 22 Södermalm 26 förord Den 3 mars år 2005 fattade regeringen beslut om tillåtlighet för projekt Citybanan. Tillåtligheten var förenad med vissa villkor av vilka följande berör anläggningens miljökvalitet under byggskedet: Banverket skall, efter samråd med berörda myndigheter, upprätta program som redovisar de förhållanden i omgivningen som särskilt bör uppmärksammas under byggskedet med hänsyn till risken för skadlig påverkan och störningar. Programmen skall även innehålla förslag till åtgärder för att motverka sådan påverkan eller störning. Programmen skall särskilt behandla kulturmiljön och kulturhistoriskt värdefulla byggnader, verksamhetens utsläpp av föroreningar till luft med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för utomhusluft samt störningar för boende. Programmen skall hållas aktuella. Programmen skall redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län samt Stockholms och Solna kommuner. Föreliggande program redovisar projekt Citybanans förslag till skyddsåtgärder för berörd kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader utmed tunnelns sträckning. Programmet kompletterar MKB till järnvägsplan och uppdateras vid behov. Detta program är framtaget av Kerstin Blix, processledare miljö, Banverket Projekt Citybanan. Stockholm, maj 2007 Kjell-Åke Averstad Projektchef, Nya spår genom Stockholm

3 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm och nuvarande spår Citybanan ger möjligheter till ökad turtäthet, bättre punktlighet och kortare restider i Stockholm och Mälardalsregionen. Med den nya banan fördubblas kapaciteten genom centrala Stockholm och ger möjligheter till en framtida utveckling av järnvägssystemet. Citybanan får två underjordiska stationer, den ena under Odenplan och den andra i City, under T-centralen. Citybanan är ett stort och komplicerat byggprojekt. Den sex kilometer långa tunneln ska byggas under Stockholm med tät bebyggelse ovan mark. Under mark finns tunnelbana, vägtunnlar, elförsörjning, fjärrvärme, tele- och VA-ledningar att ta hänsyn till. Staden ligger dessutom på öar åtskilda av djupa förkastningssprickor vilket ytterligare komplicerar byggandet. På botten av Söderström, mellan Södermalm och Riddarholmen skall en 325 meter lång betongtunnel anläggas. Produktionstiden för Citybanan med arbetstunnlar och stationer har beräknats till minst sju år. Den första större entreprenaden en tillfartstunnel i bangårdsområdet vid Stockholms Central påbörjades sommaren Grundförstärkning av fastigheter på Mariaberget (avslutad i april 2006), liksom schaktarbete inför spårflytt vid Tomteboda har pågått parallellt. kulturskyddade miljöer och byggnader som inte går att återskapa med modern teknik. Detta program innehåller dels en översiktlig redovisning av de kartläggningar som gjorts av dessa byggnader och miljöer, dels projekt Citybanans förslag till åtgärder för att skydda dem. Sammanfattningsvis bedömer Banverket att ingen kulturhistorisk byggnad kommer att skadas under byggtiden, förutsatt att den ambition av förebyggande åtgärder som redovisas i systemhandlingar och i Järnvägsplanen genomförs. 1.3 Lagstiftning till skydd av kulturminnen I Lag (1988:950) om kulturminnen m m regleras skyddet av kulturminnen. I kap. 1 Inledande bestämmelser 1 anges: Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas. NS Baskarta 3-1, Ett projekt av denna storlek och komplexitet mitt i en storstad orsakar naturligtvis störningar och påverkan på omgivningen. Syftet med detta program är att dels beskriva problem med grundvattenförändringar och vibrationer som kan skada omgivningen och dels hur dessa problem skall hanteras för att skador skall undvikas. 1.2 Byggprocessen och skyddet av kulturmiljön I kap. 4 i samma lag behandlas kyrkliga kulturminnen. Där anges i 2 : Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas. I Begravningslag (1990:1144), 2 kap. om begravningsplatser står i 12 : En begravningsplats skall hållas i ordnat och värdigt skick och den helgd som tillkommer de dödas vilorum skall alltid iakttas. 1. Inledning 1.1 Projekt Citybanan Citybanan är en cirka sex kilometer lång järnväg i tunnel som ska byggas mellan Tomteboda och pendeltågsstationen Stockholms södra. I projektet ingår också Citybanan Nuvarande spår anpassningar av spåren på sträckan Årstabron-Älvsjö. Idag är den södra infarten till Stockholms Central en flaskhals för tågtrafiken. De två spåren trafikeras varje dygn av mer än 500 tåg vilket gör situationen mycket störningskänslig. Pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg och godståg konkurrerar om platsen på spåren och möjligheten att utöka trafiken är mycket begränsad. I byggprocessen kommer många arbetsmoment att påverka omgivningen på olika sätt. Man kommer att gräva bort mark, påla för stabilitet, borra och spränga för tunnlarna och transportera berg och betong med tunga fordon. Bortledande av grundvatten kan påverka grundvattenflödena och pålning, sprängning, borrning m m kan ge vibrationer. Grundvattenförändringar och vibrationer från byggandet av Citybanan får inte orsaka skador på byggnader och anläggningar. Därför måste viktiga värden säkras mot sådan påverkan. Det gäller inte bara kulturskyddade miljöer utan också t ex känsliga försörjningsanläggningar som nätsstationer, VAledningar och fjärrvärmetunnlar. På marken ovanför tunneln finner man de flesta av de byggnadstyper som är karakteristiska för en storstad. En del av dessa representerar omistliga värden som måste skyddas, vilket också är ett villkor som regeringen har ställt för att Citybanan skall få byggas. Det gäller 1.4 Regeringens beslut efter prövning enligt 17 kap. miljöbalken Den 3 mars år 2005 fattade regeringen beslut om tillåtlighet för projekt Citybanan, efter att ha tagit ställning till Banverkets ansökan med järnvägsutredning och miljökonsekvensbeskrivning som underlag. Tillåtligheten var förenad med vissa villkor av vilka följande berör anläggningens miljökvalitet under byggskedet: Banverket skall, efter samråd med berörda myndigheter, upprätta program som redovisar de förhållanden i omgivningen som särskilt bör uppmärksammas under byggskedet med hänsyn till risken för skadlig påverkan och störningar. Programmen skall även innehålla förslag till åtgärder för att motverka sådan påverkan eller störning. Programmen skall särskilt behandla kulturmiljön och kulturhistoriskt värdefulla byggnader, verksamhetens utsläpp av föroreningar till luft med hänsyn till

4 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader miljökvalitetsnormerna för utomhusluft samt störningar för boende. Programmen skall hållas aktuella. Programmen skall redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län samt Stockholms och Solna kommuner. Föreliggande program redovisar projekt Citybanans strategi för skyddsåtgärder för berörd kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader utmed tunnelns sträckning. Känsliga byggnader och anläggningar i Citybanans närhet har inventerats inom ett inventeringsområde som omfattat 200 meter från Citybanans yttre begränsningslinjer. I senare skede kommer besiktning att ske inom ett besiktningsområde som kan ha en annan utbredning än inventeringsområdet, beroende på att grundvatten resp. vibrationer inte har samma störningsutbredning. Känsliga byggnader som ligger i gränszonen kan komma att läggas till. I denna rapport används genomgående begreppet påverkansområde som samlingsnamn för grundvatten- och vibrationskänslighet i byggskedet. Rapporten kan ses som ett komplement till Citybanans miljökonsekvensbeskrivning, med en mer detaljerad beskrivning av hur riskanalys och kontroller av grundvattenpåverkande och vibrationsalstrande arbeten går till. Allt eftersom projektet fortskrider kommer specifika kontrollprogram att utformas och redovisas mer i detalj. Denna rapport är uppställd så att problem och åtgärder redovisas först. Därefter följer en uppställning i geografisk ordning från norr till söder av de byggnader i den högsta kulturmiljöklassningen som kan beröras av bygget. 2. Grundvatten risker och åtgärder 2.1 Grundvatten och hydrogeologi i projekt Citybanan Huvuddelen av Citybanans tunnlar och övriga anläggningar kommer att förläggas i berg. Berggrunden utmed sträckan är från byggnadsteknisk synpunkt av god kvalitet. Grundvatten i berg förekommer i sprickor och svaghets- och krosszoner. Vattentrycket i berggrunden varierar mellan olika sprickor och grundvattennivån är inte enhetlig. Längs Citybanans sträckning i berg finns idag åtskilliga byggnader och anläggningar som dränerar berget på grundvatten. Det pågår redan byggverksamhet av annat slag, t ex bostäder, kontor och hotell, nära Citybanans arbetsplatser. Dessa byggen leder bort stora mängder grundvatten, utan att ha prövats för tillstånd eftersom miljöbalkens bestämmelser inte tillämpats för denna typ av byggnation. Om vissa områden redan okontrollerat dränerats på grundvatten kan detta senare orsaka problem för Citybanans verksamhet. Bergtunnlar kan påverka grundvattnets rörelse i berg och jord och innebär därför risk för förändring och sänkning av grundvattennivåer. Om stora vattenmängder läcker in i den färdiga tunneln och sedan transporteras bort uppstår en permanent grundvattensänkning. Bortledande av grundvatten från bergtunneln leder till påverkan på det undre grundvattenmagasinet. Det kan leda till sättningar i ovanliggande lerlager och därmed till sättningar i hus grundlagda på mark. Om det finns kommunikation mellan övre och undre grundvattenmagasin kan nivåerna i det övre magasinet sjunka. I detta fall riskerar byggnader som är grundlagda på träpålar att få sin grundläggning skadad i och med att träpålarna utsätts för luftens syre. Geologin ovan bergytan är varierad. Den bestäms i hög grad av Brunkebergsåsen som går genom Stockholms innerstad i nord-sydlig riktning. Åsen består av sand och grus och är Stockholms kommuns enda betydande grundvattentillgång. Åsen är till viss del bortschaktad redan i och med omdaningen av Stockholms city på 1960-talet. På sidan av åsen har bergets dalsänkor fyllts av mer finkornigt material och lera. Mellan leran och berget kan vattenförande lager förekomma. En sänkning av grundvattnet i sådana lager kan betyda att leran konsolideras och torkar vilket kan orsaka sättningar. Lera förekommer bland annat i området väster om och runt Vasagatan, i närheten av Vanadisplan, vid Odenplan, Mariatorget, Fatbursparken och station Stockholms Södra. Dessa områden är därför känsliga för grundvattensänkning. Grundvattennivån i jord inom området styrs av tillflöde, dränering och infiltration. Asfaltering, bortledning av dagvatten och avledning från befintliga tunnlar har bidragit till att vattnets naturliga flöden i och på marken har ändrats. Permanenta avsänkningar av grundvattnet har inträffat på flera platser i samband med anläggning av husgrunder, tunnlar och ledningar. Genom landhöjningen sker också en långsam grundvattensänkning i en zon närmast Mälaren. Områden kring Tegelbacken, Söder Mälarstrand och Riddarholmen är exempel där grundvattennivåerna huvudsakligen styrs av Mälarens vattenstånd. Lokala avsänkningar förekommer. 2.2 Prövningsplikt för vattenverksamheter Bortledning och återinfiltration av grundvatten liksom anläggningar för detta är prövningspliktigt som vattenverksamhet, enligt miljöbalkens bestämmelser. Banverket ansöker hos miljödomstolen om tillstånd för de vattenverksamheter som byggande och drift av Citybanans tunnlar leder till. Den miljöprövning som inletts med tidiga och utökade samråd kommer att leda till att styrande krav och villkor formuleras av miljödomstolen. För att arbetet med Citybanan skall kunna genomföras planenligt fordras ett aktivt arbete med styrning, kontroller och relevanta åtgärder för att minska omgivningspåverkan. Enligt miljöbalkens regler måste Banverket ta fram ett kontrollprogram för vattenverksamhet. Länsstyrelsen skall fastställa kontrollprogrammet. 2.3 Inventering och kontrollåtgärder för grundvatten i projekteringsskedet Projektet har i ett särskilt uppdrag i systemhandlingsskedet utrett och fastlagt de geohydrologiska förhållandena utmed arbetstunnlarnas och banans sträckning. I projekteringsarbetet har befintlig kunskap om de geologiska och geohydrologiska förhållandena sammanställts och fördjupats genom provborrningar, mätningar av vattennivåer och kartläggning av dränerande verksamheter. Detaljerade beskrivningar av resultaten återfinns bl.a. i underlagen till miljödomstolen för tillståndsansökningar för vattenverksamhet.

5 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Husgrundläggningen för alla fastigheter i tunnelsträckans närhet, där påverkan kan ske i byggskedet, har kartlagts. I samband med kartläggningen har även program för sättningsmätning och för provtagning i anslutning till grundvattenberoende grundläggning, sammanställts. Uppgifter om husgrundläggning är huvudsakligen hämtade från de husgrundläggningsplaner med tillhörande registerblad som upprättats av Stockholms Fastighetskontor 1975 (med uppdatering 1983) samt de uppgifter om geologi och grundvattenförhållanden som finns i dessa planer och i andra utredningar. Inventeringen omfattar grundförhållanden, grundläggningssätt, konstruktion, ingående byggnadsmaterial samt avstånd till kommande arbeten och syftar till att ge underlag för nödvändiga restriktioner med hänsyn till såväl skaderisk som störningssynpunkt, främst avseende markvibrationer och luftstötvåg. Vissa uppdateringar har gjorts i samband med utredning av Citybanan. Där fullständiga uppgifter om fastigheters grundläggningsförhållanden, byggnadsmaterial etc. inte angivits eller kunnat hittas, har en bedömning gjorts på plats. Lerprover tas i områden där det finns byggnader som är grundlagda på lera och har s.k. grundvattenberoende grundläggning. Proverna tas så att de representerar ett större område. Kontrollen genomförs genom kompressionsförsök på upptagna prov och efterföljande sättningsberäkning. Banverket ansvarar för att besiktning av alla byggnader, anläggningar och tunnlar inom påverkansområdet utförs. Banverket skall upprätta och vidmakthålla ett kontrollsystem för nivåer, tryck och deformationer samt samordna de olika entreprenadernas åtgärder, slutsatser och kontroller. För byggnader som är grundlagda på träpålar och har en grundläggning som är beroende av en viss grundvattennivå, finns ett förslag till installation av kompletterande observationsrör för övre grundvattennivån om funktionsdugliga rör inte skulle finnas i nödvändig omfattning. Grundvattendammen i city intill den nya Station City ska vidmakthållas. 2.4 Kontroller och skyddsåtgärder för grundvattennivåer i byggskedet I takt med utsprängningen av tunnlarna kommer bergförhållandena att karteras. Karteringen kommer bl.a. att omfatta bergarter, sprickor och sprickzoner samt förekommande grundvatteninläckning. Åtgång av injekteringsmedel dokumenteras, vilket ger information om de öppna sprickorna i berget. Resultaten av karteringen jämförs med de prognostiserade förhållandena så att den bergtekniska prognosen vid behov kan revideras och kompletteras. Under byggskedet samlas information om eventuella förändringar i omgivningarna kring tunnlar och schakt genom regelbundna mätningar av grundvattennivåer och inläckande grundvatten. Schakter kommer att utföras på ett sådant sätt att inläckaget av grundvatten ska bli så litet som möjligt, vilket uppnås med tekniker som tätspont (ett tätt stålplank), jetpelare (stödpelare som gjutits under högt tryck) och ridåinjektering (en rad med fyllda borrhål i berg). Mängden inläckande grundvatten till tunnlarna mäts fortlöpande. I öppna schakt inom spont kommer inläckande grundvatten att blandas med nederbörd och processvatten, vilket gör det svårt att få en säker uppfattning om mängden bortlett grundvatten. Mätning av inläckage i tunnlarna utförs i mätdammar som placeras vid gränser mellan olika geohydrologiska områden med t ex olika täthetskrav. Preliminära lägen för mätdammar anges i bygghandling. Föroreningshalter i avlett vatten kontrolleras genom regelbunden provtagning. Mät- och analysresultat ger underlag för beslut om skadeförebyggande åtgärder. Kontroll av att inga skadliga sättningar uppkommer utförs inom områden med lera där det finns sättningskänsliga byggnader, anläggningar och mark. Potentiella skadeobjekt har identifierats och redovisas i systemhandlingen och i tillståndsansökningarna för vattenverksamhet. Mätningarna av sättningar påbörjas under projekteringsskedet för att få referensvärden. Föreslagen frekvens är en gång var tredje månad. Utökad kontroll sker sedan i bygg- och driftskedet med mätningar en gång varannan månad och vid konstaterad grundvattensänkning mäts känsliga objekt en gång per månad. För mätningar av grundvatten i jord sker pejling en gång per månad under projekteringsskedet och en gång per vecka i byggskedet. För mätningar av grundvatten i berg sker pejling en gång per månad under projekteringsskedet och en gång varannan vecka i byggskedet. För precisionsavvägning används följande typer av mätpunkter: för sättningsmätning i mark används markpeglar plattor med en mätsticka för att mäta nivåförändringar, eller markgrundlagda konstruktioner och brunnar. För sättningsmätning i byggnader används dubbar som sätts i fasad.

6 10 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Webbaserad GIS-lösning för grundvattendata För kontroll av grundvattennivåer mäts drygt 250 grundvattenrör spridda över Stockholms innerstad. För kontroll av känsliga byggnader och känslig mark mäts över 200 sättningsdubbar och i befintliga tunnlar mäts inläckage av grundvatten för att få en bild av den nuvarande grundvattensituationen. Stora mängder information samlas in, exempelvis uppgifter om grundvattenberoende grundläggningar som kan påverka grundvattensituationen. För ett projekt av denna storlek skapas enorma mängder data som på ett bra sätt måste lagras, organiseras och presenteras. En av aspekterna är projektets längd; grundvattenövervakningen som del av tillstånden för vattenverksamheten beräknas pågå till 2038, vilket kräver ett system för hanteringen av data som kan användas en lång tid framöver. Då flera olika företag ingår i projektet krävs också standardisering och samordning av information. För informationshantering av grundvattendata har en webbaserad GIS-lösning utvecklats. Där kopplas mätresultat samman med kartor som kontinuerligt uppdateras på Internet. På så sätt kan man få en effektiv hantering av data som enkelt är tillgänglig för alla som är involverade i projektet. Stora delar av informationen är geografisk information i form av exempelvis lägen på ledningar, utbredning av vattenmagasin eller markanvändning, liksom kvarter, fastigheter och byggnader. Underlaget har samlats in från olika instanser och länkats samman till ett heltäckande nät över Stockholm. Även annan information har samlats in och knutits samman. Det gäller främst historiska mätserier och information om olika mätpunkter samt byggnadsteknisk information. På så sätt har man nu tillgång till mätserier som sträcker sig över flera decennier vilket ger underlag till slutsatser om pågående sättningar och grundvattenförändringar inom området. På projektets hemsida uppdateras och presenteras informationen kontinuerligt. Via webbsidan har samtliga inblandade i projektet fortlöpande tillgång till den senast uppdaterade informationen. Olika åtkomst har definierats för olika användare beroende på personens funktion i projektet. Se sid 9; Informationssida för valt grundvattenrör 2.6 Åtgärder vid kritiska nivåer För varje mätning som ingår i kontrollprogrammet föreslås nivåer vid vilka olika åtgärder kan sättas in när vattennivån i ett eller flera rör har sjunkit till en kritisk nivå, eller när inläckaget i Citybanans anläggningar överskrider uppsatta tätningskrav. Åtgärdsnivå 1 innebär att inläckaget överstiger angiven målsättning, eller indikerar att något kan vara på väg att hända i närliggande grundvattenmagasin. Åtgärden kan vid denna nivå vara att mätfrekvensen ökas, eller att registrerande mätsystem installeras. Efter utredning vidtas nödvändiga åtgärder. Åtgärdsnivå 2 indikerar att inläckaget eller grundvattennivån har nått en kritisk nivå då olika åtgärder ska sättas in. Först utreds orsaken, därefter väljs någon av åtgärderna infiltrationsinsatser, kompletterande tätning eller grundförstärkning av byggnader. 3. Vibrationer risker och åtgärder 3.1 Vibrationer Förutom av sprängning som är den mest vibrationsframkallande aktiviteten i projektet, alstras vibrationer av spontning, borrning, pålning, schaktning och tunga transporter. De kan ge upphov till vibrationer i marken och luftstötvågor. Markvibrationer kan påverka byggnader och anläggningar genom att orsaka sättningar i grundlagda delar och sprickbildning i putsade ytor. Vibrationer mäts i millimeter per sekund, mm/s. För vibrationers inverkan på byggnader har riktvärden fastställts. De är beräknade per objekt i systemhandlingen som del av riskanalysen i varje entreprenaddel. 3.2 Skyddsåtgärder för vibrationer Projekteringsskedet Banverket ansvarar för att besiktning av alla byggnader, anläggningar och tunnlar inom påverkansområdet utförs. Syneförrättningen görs enligt svensk standard SS , Vibration och stöt. Arbetsmetoder för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet. Banverket skall upprätta och vidmakthålla ett kontrollsystem för nivåer, tryck och deformationer samt samordna de olika entreprenadernas åtgärder, slutsatser och kontroller. Projektet har i systemhandlingsskedet inventerat såväl byggnaders känslighet för vibrationer som vibrationskänslig utrustning utmed banans sträckning. Den tillåtna vibrationsnivån,v 10, för ett visst objekt har fastställts av projektet utifrån den inventering som gjorts och som dokumenterats i underlagsmaterialet till systemhandlingen för projektet.v 10 är max. tillåtet vibrationsvärde för sprängning på 10 meters avstånd mellan sprängplats och mätpunkt och redovisas för varje enskilt objekt. För vissa objekt där spontning och pålning sker anges även ett tillåtet vibrationsvärde. Vibrationsvärdena tar hänsyn till byggnadens typ, byggnadsmaterial, grundläggning och undergrund samt avstånd till Citybanan. Faktorer som påverkar vibrationsnivåerna i byggnadernas grundläggning är storleken på sprängladdningen och avstånd. Vibrationsvärdena beror även av bergets egenskaper som t ex spricksystem och bergart. För byggnader som har delad grundläggning anges vibrationsnivåerna för spontning/pålning separat för varje grundläggningsdel. Förslag till vibrationsdämpande åtgärder i byggskedet har tagits fram. Kontrollprogram för vibrationer gällande byggnader och anläggningar har utformats. De vibrationsalstrande arbetena kommer att anpassas och bedrivas på ett sådant sätt att beräknade riktvärden för vibrationer, sättningar och luftstötsvågor i riskanalysen kan hållas. Riktvärdena är framräknade enligt svenska standarder. Riskanalysen är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt, ända fram till att tunneln skall byggas. Ny information från pågående utredningar av vissa byggnader, anläggningar och utrustning som påverkar riktvärdena för det aktuella objektet kommer att läggas till i riskanalysen Byggskedet Vibrationer under byggtiden kontrolleras i förhållande till skaderisker på aktuella byggnader.

7 12 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader 13 Även vibrationskänslig utrustning inventeras och vibrationsisoleras vid behov. Arbetsmetoder som minskar risken för skador kommer att användas. Projektören styr metoderna genom funktionskrav i bygghandlingen. Det kommer också att ställas krav på utförandet för att styra vibrationsnivåerna. Kontinuerlig kontroll under pågående byggarbeten av vibrationer, luftstötsvågor och sättningsrörelser skall utföras av Banverket som en del av riskanalysen i samråd med utsedd mätkonsult. Entreprenören gör en egen riskanalys i varje enskilt fall innan den vibrationsalstrande aktiviteten påbörjas. Följande kontrollaktiviteter som utförs av Banverket eller av anlitade mätkonsulter kommer att ingå i arbetet: Uppdatering av riskanalyser Förbesiktning av byggnader och anläggningar inom närområdet innan den vibrationsalstrande aktiviteten påbörjas för att konstatera och dokumentera befintligt skick Kontroll av entreprenörens borr- och laddplan med beräknade vibrationsnivåer före varje sprängning. Kontinuerlig vibrationskontroll av byggnader, anläggningar och ledningstunnlar och övriga objekt Avisolering av känslig utrustning och anläggningar Provtryckning av rökkanaler och eldstäder Mätning av luftstötvågor vid känsliga byggnader och objekt Sättningskontroll av byggnader och anläggningar nära arbetsområdet under hela byggtiden, samt referensmätningar före och efter de vibrationsalstrande aktiviteterna Efterbesiktning av byggnader och anläggningar inom närområdet när den vibrationsalstrande verksamheten är avslutad I kritiska passager kommer sprängningen att utföras med särskild försiktighet. Detta kan åstadkommas med korta eller delade salvor eventuellt i kombination med tätare borrhål för laddning. Mindre mängd sprängämne används då per gång men i stället behövs en längre tid och en ökad mängd bergborrning. För särskilt kritiska passager kan sågning med vajer i kombination med sprängning användas för att undvika skador på omgivande känsliga byggnader och anläggningar. I de fall uppmätta vibrationsnivåer och luftstötvågor tangerar eller överskrider förutsedda värden skall entreprenören vidta åtgärder så att värdena fortsättningsvis inte överskrids. Förslag till åtgärd skall redovisas till Banverket för godkännande. Förstärkningsarbeten på byggnader, anläggningar och ledningar för att undvika skador utförs i god tid innan sprängningsarbetena påbörjas enligt överenskommelse mellan Banverket och berörda fastighetsägare och anläggningsägare. För särskilt känsliga objekt, som t ex Gustav Vasa kyrka, görs inför de inledande arbetena särskilda beräkningar för sprängningsinducerad vibrationspåverkan. Dessa riskanalyser görs av specialister och kommer att ge en bild av resp. byggnads eller anläggnings känslighet. På så sätt kan produktionsmetoderna modifieras för att inte riskera skadlig påverkan. Banverket ansvarar för mätning av vibrationer som utförs i enlighet med svensk standard SS Vibration och stöt riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader. Vibrationsmätarna skall vara utrustade med ett system för automatisk överföring av mätdata till en portal på Internet som är tillgänglig för beställare och entreprenör. Antal mätpunkter och deras placering bestäms av Banverket i samråd med anlitad mätkonsult. Vibrationsmätning kommer att utföras för varje sprängsalva. Antalet givare och deras placering bestäms av Banverket. Avläsning av mätresultat utförs av entreprenören som skall förvissa sig om att mätarna är monterade och färdiga för mätning innan vibrationsalstrande aktivitet får påbörjas. 4. Kulturskyddade objekt i Citybanans sträckning 4.1 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Stockholms innerstad har av ansvarig myndighet bedömts vara av riksintresse för kulturmiljövården (miljöbalken kap.3). Detta innebär att dess kulturvärden så långt möjligt skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön. Utmed Citybanans sträckning finns de största kulturvärdena främst vid Riddarholmen, Östra Mariaberget och Observatorielunden. Stockholms stads front mot vattnet är även klassad som ett riksintresse. Den del som berörs av Citybanan är Söder Mälarstrand och Södra Riddarholmskajen. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Stockholm har klassificerats av Stockholms stadsmuseum. Klassificeringen grundas på inventeringar som gjorts sedan talet och omfattar bebyggelse uppförd före år (Nu gällande karta är från 1995). I samband med planering och projektering av Citybanan har kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, kyrkor och trädgårdar inventerats av Stadsmuseum på Banverkets beställning. De byggnader som enligt Stadsmuseets inventering bedöms vara särskilt värdefulla och som samtidigt har grundvattenberoende grundläggning kommer att bli föremål för noggranna förundersökningar som underlag för beslut om eventuellt behov av förstärkning av grundläggning och bärande konstruktioner. Uppgifter om fastigheter med särskilt kulturvärde ( Fastigheter med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringar för byggnadsminne i kulturminneslagen. Statliga byggnadsminnen, kyrkobyggnader tillhörande svenska kyrkan. ) har hämtats från Stadsmuseets byggnadsklassificering (Kartago Web, ). En hög kulturminnesklassning innebär inte att en byggnad är vibrationskänslig eller grundvattenberoende. Gamla byggnader är ofta robusta. En mer noggrann genomgång av fastigheter som är kulturmiljöklassade kommer att göras i samband med detaljprojektering och upprättande av bygghandling för att bestämma byggnadernas skick och känslighet. 4.2 Urvalsprinciper I beskrivningen nedan har de byggnader listats, eller beskrivits mer ingående, som: 1) har högsta kulturvärdesklassificeringen (blå) enligt Stadsmuseets bedömningar och ligger inom påverkansområdet för byggandet av Citybanan 2) representerar ett mycket stort kulturvärde, t ex hela Riddarholmen och vissa kyrkor, trots att riskerna för skador är mycket små, och/eller för att de påverkas genom särskilda ingrepp eller skyddsåtgärder med anledning av byggandet av Citybanan. För de byggnader där särskilda skyddsåtgärder är nödvändiga på grund av grundläggningssätt etc. är detta angivet i nedanstående text. Annan information som ges när så är möjligt, är byggnadsår. Det finns ett stort antal byggnader som har en lägre kulturminnesklassning (grön eller gul) och som ligger inom påverkansområdet. Några av dessa har grundvattenberoende grundläggning och/eller är vibrationskänsliga. Dessa omfattas liksom vanliga byggnader av de skydds- och kontrollåtgärder som redovisas i rapporten. De finns listade i MKB för Citybanan. 3.3 Åtgärder vid kritiska moment Före varje sprängsalva beräknas förväntade vibrationsvärden. Då vibrationsvärdena är svåra att exakt förutse, närmar man sig känsliga objekt successivt och mäter uppkomna vibrationsnivåer vartefter. Eftersom vibrationernas fortplantning är avståndsberoende kan man med denna metod kalibrera de samverkande sprängladdningarna så att uppkomna vibrationsnivåer hålls under tillåtna nivåer.

8 14 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Kartbild från Stadsmuséet med Citybanans konturer markerade Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Kartbild från Stadsmuséet med Citybanans konturer markerade 15

9 16 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Kulturskyddade objekt (blå klass) i Citybanans sträckning från norr till Söder Solna Kejsarkronan 7 Upplandsgatan 44. Bostadshus med byggnadsår Fastigheten är grundlagd med murar på berg. Orion 1 lagd med murar och pelare genom grusås Byggnaden har järnspont mot Brunkebergsåsen. Den äldre delen har grön kulturminnesklassificering, medan den nyare delen har blå. Förutom bibliotek inrymmer byggnaden kontor. F d Tomteboda Station (Hagalund 4:1, Solna kommun) Tomteboda station uppfördes år 1882 efter ritningar av SJ:s chefsarkitekt A E Edelsvärd. Stationen invigdes år Den upphörde som station år 1910 och har sedan dess använts som personallokal, godsexpedition och tjänstebostad. Bangårdarna i anslutning till byggnaden har med tiden byggts ut och breddats, vilket gör att byggnaden kommit att omgärdas av spår och växlar. Det före detta stationshuset i Tomteboda förklarades år 1986 som statligt byggnadsminne. Byggnadens exteriör liksom planlösning och inredning hade förändrats jämfört med när beslutet om byggnadsminnesförklaring togs. Riksantikvarieämbetet har tillstyrkt Banverkets begäran om att ta bort byggnaden eftersom den ligger inom det område som kommer att användas för utbyggnaden av Citybanan. Den 27 oktober år 2005 upphävde Regeringen byggnadsminnesförklaringen av Tomteboda stationshus. Banverket och Riksantikvarieämbetet har, enligt Regeringens direktiv, gemensamt utarbetat formerna för en antikvarisk dokumentation av byggnaden, innan den togs bort. Stationshuset demonterades under maj och juni år Stockholms Läns museum medverkade som antikvarisk kontrollant vid arbetena. Rivningsentreprenören hade dessförinnan utfört en antikvarisk dokumentation och sett till att byggnadens väsentligaste delar märkts upp innan den demonterades och lagrades. Interiört uppmärktes fast och lös inredning, exteriört märktes fasadteglet och fasadutsmyckningar. Det gamla urverket sparades och skyltarna fotograferades för att underlätta senare rekonstruktion. Solna stad har för avsikt att i framtiden återuppföra stationshuset på en annan plats i kommunen. Stationshuset i Tomteboda Vasastan och Norrmalm Matteus Kyrka, Midgård 10 Kyrkan som är byggd år 1903 ligger i korsningen Dalagatan/Vanadisvägen. Fastigheten är grundlagd med murar på berg. Om- och tillbyggd år Matteus kyrka Karlbergsvägen 4. Flerfamiljshus, grundlagt med mur på fyllningsmaterial och grus. Byggnadsår Gustav Vasa Kyrka, Syrenen 1 Kyrkan står mellan gatorna Karlbergsvägen, Odengatan, Upplandsgatan och Västmannagatan. Enligt arkivuppgifter är byggnaden grundlagd med murar på berg. Byggnadsår Eftersom Citybanans station Odenplan skall byggas strax intill kyrkan och servicetunnel planeras rakt under kyrkan utförs en separat utredning beträffande kyrkans konstruktion och grundläggningssätt. För kyrkans inventarier görs en särskild undersökning med hjälp av konservator. Särskilda skyddsåtgärder för orgel och andra känsliga inventarier kommer att utarbetas. Spelbomskan 13 Odengatan 63/Gyldéngatan 1. Kontor. Byggnadsår Grundläggning: mur till berg och plattor på fast botten. Spelbomskan 3 Odengatan 61. Byggnadsår Grundförstärkt Grundlagd med murar och pelare genom sand och grus ner Observatorielunden Tre byggnader finns på toppen av Observatoriekullen. Byggnaderna som inrymmer observatorium och museum är fristående. Observatoriet är utfört i 2-3 våningar med källare. Byggnadsår för Observatoriet är 1752, tillbyggnad 1875, Östra flygelbyggnaden 1881 och Västra flygelbyggnaden okänt. Grundläggning är utförd med stenmurar på grusås. Gustav Vasa kyrka, från Odenplan Observatoriet Spelbomskan 16 Stockholms stadsbibliotek ligger på Odengatan 59 (byggår 1935) samt Odengatan 53 och 55 (byggår 1950). Den äldre delen är grundlagd med plattor på betong och murar på grus, medan den nyare delen är grund-

10 18 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader 19 Midgård 28 Västmannagatan 81A. Flerfamiljshus. Byggnadsår okänt. Grundläggning okänd men undergrund är berg. Bergsmannen Större 8 Norrtullsgatan 2, nära planerat påslag för tillfartstunnel från Drottninggatan. Skola. Grundläggning betongmurar på berg. Byggnadsår eller delvis på lera. En tillbyggnad från år 1875 har i norra delen stenmurar på sand och i södra delen stenmurar på lerblandad sand. Kuskbostaden 1 Hörnet Drottninggatan 116A och Rådmansgatan 68. Gammal kuskbostad Den antas vara grundlagd med mur på lera. Byggnadsår okänt. Vega 3 Drottninggatan 95 B. Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien uppförd år 1896 och grundlagd med murar/ sulor på sandblandad lera, sand och grus. Vingråen 27 Tegnérlunden 5. Wallinska skolan, Byggnadsår 1906, om- och tillbyggnader 1988 och Grundläggning: mur på berg. Vingråen 35 Tegnérgatan 73/Drottninggatan 85. Flerfamiljshus. Byggnadsår 1906, Grundläggning: mur på berg. Vingråen 36 Kammakargatan 50. Flerfamiljshus. Byggnadsår Grundläggning: mur på berg. Vingråen 43 Kammakargatan 60/Upplandsgatan 12. S:t Peters kyrka och flerfamiljshus.. Byggnadsår Grundläggning: mur på berg. Vingråen 44 Kungstenen 4 Kammakargatan 58. Flerfamiljshus. Byggnadsår Grundläggning: mur på berg. Rörstrand 32 Vega 3 Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin Wallingatan Kontor. Byggnadsår okänt. Grundläggning: mur på berg. Vega 4 Grönlandet Norra 1 Bergsmannen Större 8 sedd från Drottninggatan Sandgropen 7 Handelshögskolan ligger utmed Sveavägen 65, med en del mot Kungstensgatan 32. Den äldre delen mot Sveavägen byggdes år 1909, med tillbyggnad år 1925, medan den nyare delen mot Kungstensgatan byggdes år Den äldre delen är grundlagd med plattor på grus och sand. Den nyare delen är grundlagd med plattor, plintar och pelare till fast botten på 2-7 m fyllning ovanpå sand, silt och lera. Vasastaden 2:97 (f d Kungstenen 3) Kungstenen 4, sett från gården Fastigheten är belägen innanför gatorna Rådmansgatan, Drottninggatan, Kungstensgatan och Teknologgatan. Byggnaderna används till kontor och studier och delar av dem tillhör Stockholms Universitet. Byggnadsår Grundläggningsuppgifter finns endast för Rådmansgatan 70A som står på berg. Den byggnad som finns i korsningen Teknologgatan/Kungstensgatan (grön kulturminnesklassning) ligger inom ett lerområde. Drottninggatan 98. Det s k Vestmanpalatset med kontor och bostäder. Byggnadsår Grundläggning: grundmur, troligtvis på berg eller annan fast botten. Grönlandet Norra 2, 3 och 4 Kammakargatan 15/Holländargatan 19. Kontor. Byggnadsår okänt. Grundläggning: mur, troligen på berg eller fast botten. Grönlandet Norra 5 Wallingatan 2-6. Kontor. Byggnadsår och undergrund okända. Byggnaderna ligger i ett kvarter på Drottninggatan. Tillbyggnad i norra delen har stenmurar på sand. Tillbyggnad i södra delen har stenmurar på lerblandad sand. Byggnadsår Tillbyggnader Kungstenen 4 Spökslottet på Drottninggatan 116 är ett gammalt köpmanshus med träpaviljong och tillhörande park. Byggnaden används som fest- och konferenslokal. Den byggdes år 1701 och antas ha grundlagts med mur, helt Vega 4 - Huvudbyggnaden sedd inne från gården.

11 20 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader 21 Adolf Fredriks kyrka, Norrmalm 1:33 Skolan 1 Islandet 17 och 20 Hasseln 5 Fastigheten består av Adolf Fredriks Kyrka med omgivning. Kyrkan ligger mellan Adolf Fredriks kyrkogata, Holländargatan, Kammakargatan och Sveavägen. Byggnaden är fristående och murad men grundläggningen är okänd, troligen berg eller morän. Kyrkogården med dess gravvårdar och ett förråd omgärdas av en naturstensmur. Under muren och troligen även under förrådet är undergrunden morän. Byggnadsår före år Norra Bantorget, hörnet av Barnhusgatan 18 och Upplandsgatan 1 inrymmer LO-borgen. Byggnadsår Grundläggning: mur på fast botten. Drottninggatan 88 A-D. Bostäder, kontor, restaurang och Centralbadet. Byggnadsår Grundläggning: mur troligen till fast botten eller lera. Kungsgatan/Vasagatan Kungsbropalatset. Kontorsbyggnad. Grundläggning: mur på berg. Lammet 8 Drottninggatan 57. Kontor. Grundläggning: mur, men undergrund okänd. Beridarebanan 10 Slöjdgatan 14. Biograf, butiker och P-garage. Grundläggning: betongpelare och stålkärnepålar på berg. Blåmannen 21 Vasagatan Centralposthuset, kontor. Byggnadsår Grundläggning: murar på berg. Klockstället 2 Centralbadet från Drottninggatan Klara Västra Kyrkogata 20. Kontor och bostäder. Byggnadsår är okänt, men en ombyggnad har skett år Grundläggning: naturstensmur på berg. Adolf Fredriks kyrka Norrmalm 1:34 I samma kvarter som Adolf Fredriks kyrka finns ett skolhus och ett kafé med adress Kammakargatan 13. Byggnaden är grundlagd med mur. Undergrunden är okänd, men troligen morän. Grönlandet Södra 13 Holländargatan/ Wallingatan/Adolf Fredriks Kyrkogata. Försäkringskassans huvudkontor. Byggnadsår okänt. Grundläggning: mur på fast botten. LO-borgen vid Norra Bantorget Stationshuset, KLASSRUMMET 1, f.d. Norrmalm 5:4 Torsgatan 5. Kontor. Byggnadsår okänt. Grundläggning: sannolikt på träpålar, med eller utan rustbädd till lera. Centralbadet från gården Svärdfisken 2 Norrmalm 5:3 Byggnaden utgörs av Centralstationen som består av tre byggnadsdelar A, B och C. Del C är uppförd 1952 och är grundlagd på betongpålar till fast botten. Del B är uppförd Vissa delar är grundlagda med träpålar och i övrigt betong- och stålpålar till fast botten. Del A är uppförd 1871 med rustbädd och friktionspålar i trä. Jordlagren utgörs i allmänhet av lera. Grundläggning delvis med träpålar gör att objektet är känsligt för grundvattensänkning. Pålprover har tagits och analyserats. Befintlig grundläggning har nedsatt hållfasthet. Skyddsåtgärder krävs. Olof Palmes gata 13/Drottninggatan 82. Två byggnader inom fastigheten inrymmer kontor och teater. Byggnadsår före Grundläggning: murar och/eller plintar på berg. Vinkelhaken 9 Drottninggatan 78. Kontor, butiker och bank. Byggnadsår Grundläggning: betongmur på berg. Centralstationen Hasseln 4 Stationshuset vid Norra Bantorget Kungsbrogatan 63/Gamla Brogatan 44 inrymmer Oscarsteatern och kontor. Byggnadsår Grundlagd med mur och betongpelare på berg.

12 22 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader 23 Uggleborg 12 Fastigheten utgörs idag av kontorsbyggnader uppförda år Den ligger snett emot Centralstationen mellan Vasagatan och Klara Västra Kyrkogata. Byggnaderna är grundlagda med betongpålar och betongpelare på berg. Vy över Kv Uggleborg med Uggleborg 12 i mitten på bild. Röda bodarne 1 Kontorsbyggnad uppförd år Den ligger nära Tegelbacken mellan Fredsgatan och Jakobsgatan. Byggnaden är grundlagd med murar eller plintar av betong på träpålar till fast botten Riddarholmen och Söderström Gråmunkeholmen 3 Riddarholmen (Gråmunkeholmen 3) och dess byggnader har ett unikt kulturhistoriskt värde och är av riksintresse. Samtliga byggnader på ön är byggnadsminnesförklarade och hela holmen utgör byggnadsminnets skyddsområde. Byggnaderna på Riddarholmen och vid tunnelanslutningen på Södermalmssidan bedöms inte påverkas negativt i samband med pumpning av grundvatten inom sponterna för berganslutningarna. Det beror dels på den omedelbara närheten till Mälaren, dels på typ av grundläggning. Byggnaderna på Riddarholmen och Söder Mälarstrand är i huvudsak grundlagda med kallmurar av natursten på berg. Kammarrättens hus på Riddarholmen är grundlagt på berg i öster och troligtvis grundlagd på pålar eller plintar på friktionsjord eller berg i väster. Erfarenheter från tidigare grundvattenpumpning på Riddarholmen visar att grundvattnet fylls på från Mälaren i samma takt som det pumpas bort. Det beror på att marken består av ett mycket genomsläppligt material av fyllning och friktionsjord och den direkta närheten till Mälaren. För arbetena i anslutningssponterna vid landfästena på Riddarholmen och Söder Mälarstrand kommer sponterna att göras vattentäta och berget under sponterna att tätas genom injektering ca 10 m ner i berget för att hindra att vatten läcker in i sponten. Det vatten som ändå läcker in kommer att pumpas ur. Influensområde grundvatten Röda Bodarne 1 Inom markerade områden kommer grundvattenytans nivåer att övervakas i enlighet med det kontrollprogram som kommer att upprättas inför arbetena.

13 24 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader 25 Riddarholmen omfattar ett flertal byggnader enligt nedan: Överkommissariens hus uppfört på 1750-talet och grundlagt med murar på berg. Rosenhaneska palatset från 1640-talet. Grundlagt med murar på berg. Kammarrättens hus / Sparreska palatset uppfört på 1600-talet och grundlagt på berg. Västra delen mot Kammarrättens hus är grundförstärkt med plintar på berg. Vidare undersökning av tidigare utförd grundförstärkning är planerad för Sparreska palatsets sydvästra fasad. Gymnasiehusen. Västra delen är uppförd år Husen är grundlagda med murar på berg. Gamla Riksarkivet / Stenbockska palatset uppfört under talet, ombyggt åren Grundlagt med murar på berg. Gamla Auktionsverket uppfört vid 1700-talets mitt. Huset är grundlagt med murar på berg. Gamla Riksdagshuset har källare från 1200-talet och ihopbyggt med Hebbeska huset från 1600-talet. Grundlagt med murar på berg. Pålade hissgropar. Gråmunkeholmen 4. Wrangelska palatset uppfört år Grundlagt med murar på berg. Riddarholmskyrkan har delar som är äldre än från 1300-talet. Kyrkan är grundlagd på berg. Birger Jarls torn från 1500-talets slut. Grundlagt med murar på berg. Hessensteinska palatset uppfört år Grundlagt med murar på berg och tunnel. Norstedts hus uppfördes p.å 1880-talet. Byggnaden är grundlagd med betongpelare Den nordöstra delen är grundlagd med träpålar.

14 26 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader 27 Söderström ett fornlämningsområde Vid Citybanans passage mellan Riddarholmen och Söder Mälarstrand kommer banan att förläggas i betongtunnel på botten av Södra Riddarfjärden. Berganslutningarna på norra och södra sidan utförs inom täta spontgropar. Den tekniska lösningen för utformningen av själva tunneldelen är inte fastställd i detalj. Platsen för den planerade tunneln, både land- och vattenområdet, omfattas av fornlämningsområdet i centrala Stockholm, RAÄ 103. Stockholms Stadsmuseum har på uppdrag av Banverket gjort en arkeologisk förstudie på sträckan Riddarholmen-Söder Mälarstrand. Eftersom ett relativt omfattande vattenområde mellan landmassorna på Riddarholmen och Söder Mälarstrand berörs har Stadsmuseet fått i uppdrag att också utföra en separat marinarkeologisk förstudie som presenterats i en särskild rapport (Stockholms stadsmuseum, Kulturmiljöavdelningen, Arkeologisk rapport 2004:3). Resultatet från karteringen gav en god bild av bottenförhållandena inför projekteringen av tunneln. Fartygsskrov, hela vrak, kaj- och tunnelkonstruktioner avtecknar sig på botten. Inom det aktuella exploateringsområdet finns rester av marina lämningar som träkonstruktioner i form av bryggor och befästningsverk, vattenavsatta kulturlager samt fartygsvrak. Till detta kommer även eventuella strandnära byggnader såsom träkonstruktioner från båthus, tvätthus och fiskeanläggningar. Betongtunneln under Söderström har prövats av Miljödomstolen enligt kap.11 miljöbalken och tillåtlighet för vattenverksamheten har medgivits i mars När tunneln är färdigbyggd placeras skyddsfyllning av grovt bergkrossmaterial ovanpå betongtunneln. Skyddsfyllningen kommer att utföras som ett rev, där livsbetingelserna för bottenlevande djur och växter kommer att vara bättre än vad de är idag Södermalm Lappskon Större 8 och 9 I detta kvarter ligger ett antal flerfamiljshus och kontorshus uppförda i huvudsak mellan åren Byggnaderna är belägna på Mariabergets branta sluttning mot Riddarfjärden och omgärdas av Pryssgränd, Bastugatan, Maria Trappgränd och Söder Mälarstrand. Samtliga byggnader är grundlagda med stenmurar på berg. Olika byggnader här är olika känsliga för vibrationer. Grundförstärkningsåtgärder kommer att utföras inom fastigheterna innan arbetet för spårtunneln påbörjas. Schakter och grundförstärkning kommer att bedrivas i små, korta etapper för att bibehålla byggnadernas stabilitet. Schakterna kommer att övervakas av arkeologisk och byggnadsarkivarisk expertis. Lappskon Större 10 (Mariahissen) Kontorsbyggnad grundlagd med murar på berg uppförd omkring år Fastigheten ligger direkt väster om Lappskon Större 9 mellan Söder Mälarstrand och Pryssgränd. Lappskon Större 10 Sträckan över Södermalm rymmer ett stort antal kulturhistoriskt högt klassificerade fastigheter. Den helt övervägande delen av dessa byggnader är grundlagda på berg och behovet av särskilda skyddsåtgärder är mindre. parallellt med grundmurarna och förankras på stålkärnepålar. Därefter kan kallmurarnas nedre del avlägsnas, genom försiktig schaktning mellan stålkärnepålarna. Mellanrummet mellan betongbalkarna gjuts. Därefter står denna del av byggnaden på tunnelns tak som nu byggs underifrån. Dykärret mindre 8 Fastigheten är belägen vid Fatbursgatan 2/Björngårdsgatan 16B. Enligt uppgifter från Stadsbyggnadskontoret uppfördes byggnaden troligtvis 1885, uppgifter från verksamhetsutövare finns från Fastigheten inrymmer idag bostäder och ägs av en bostadsrättsförening. Stiftelsen 1 Byggnaden är belägen på Björngårdsgatan och är också uppkallad efter Kung Oscars I:s minne. Enligt uppgifter från Stadsbyggnadskontoret uppfördes byggnaden under 1870-talet. Verksamheten idag utgörs av kontor och mottagningsrum för psykoterapi. Under perioder för tekniska markundersökningar har överenskommelser gjorts så att borrningsarbeten utförts vid bestämda tidpunkter, då inte behandlingar pågått. Söderström under byggtiden Söderström under byggtiden vy från Riddarholmen Vy över Lappskon Större 8 och 9 För att undvika vibrationsskador och sättningar under byggtiden kommer byggnaden att avväxlas så att den står förankrad i berget. Byggnaden är idag grundlagd på kallmurar, dvs omurade stenväggar. Avväxlingen går till så att muren injekteras så att den blir stabil, därefter gjuts ett ok av betong genom kallmuren som förankras på stålkärnepålar som borrats ned till berg ovanifrån. På detta sätt förflyttas lasten från murarna till pålarna vid eventuella rörelser. Ena delen av byggnaden påverkas av att tunneln går under. Denna del avväxlas på betongbalkar som gjuts Denna fastighet påverkas i ett hörn. Här borrar man en jetpelarvägg genom källarutrymmet i hörnet, (jetpelarväggen fungerar som en spont när tunneln schaktas ut). Lasten förs över till kvarvarande mark genom den nya konstruktionen. Källarutrymmet i hörnet bevaras genom att väggar och golv förstärks med pågjuten betong, som ett mindre rum i det gamla. Fasaden utifrån kommer att se likadan ut, med undantag från två fönstergluggar som kommer att gjutas igen.

15 28 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader 29 Maria Magdalena kyrka (Södermalm 7:48) Maria Magdalena kyrka i nuvarande huvudsakliga utformning stod klar år 1763 efter flera ombyggnader. Ursprunget är en kyrkobyggnad från 1630-talet och ett begravningskapell från 1350, Sturekapellet. Kyrkan är belägen på Bellmansgatan 13. Här görs inga förstärkningsåtgärder direkt för byggnaden, men i området under kyrkan ligger bergnivån lågt, så för att möjliggöra tunnelgenomföringen måste marken förstärkas. Bergtunneln sprängs fram till det område där bergnivån går ner. Härifrån injekteras marken snett uppåt i form av ett valv. Marken under schaktats bort och valvet utgör tunneltaket fram till dess bergnivån stiger igen. För dessa arbeten krävs försiktig sprängning för att undvika vibrationsskador på kyrkan, samt extra skyddsåtgärder under jordschakten. Området ovan mark förväntas inte påverkas. Övriga blåklassade fastigheter på Södermalm som ligger inom Citybanans påverkansområde Följande blåklassade fastigheter ligger inom påverkansområdet för Citybanan, men har i tekniska utredningar inte bedömts som riskobjekt. De är väl grundlagda i huvudsak på berg. De omfattas därför av samma kontrollprogram som övriga fastigheter. Bössan 11 Bellmansgatan 6. Flerfamiljshus. Grundläggning: mur Dykärret Mindre 10 Björngårdsgatan 14/Högbergsgatan Bostäder, kontor, restaurang och förskola. Grundläggning: mur/ sula till fast botten. Kattfoten Större 30 Lilla Skinnarviksgränd 2. Enfamiljshus. Grundläggning: mur, troligen till berg/fast botten. Kattryggen 18 Tavastgatan 25. Bostäder. Grundläggning: mur Kattörat 1 Bastugatan 22 A-F och 24 A-B. Bostäder. Grundläggning: mur Lappskon Större 9 Söder Mälarstrand 17. Kontor. Grundläggning: mur Lappskon Större 10 Pryssgränd 14/Söder Mälarstrand 21. Kontor. Grundläggning: mur Ormen Mindre 2 Hornsgatan 42. Bostäder. Grundläggning: mur, troligen Ormen Mindre 3 Hornsgatan 44. Bostäder. Grundläggning: mur, troligen Ormen Mindre 9 Blecktornsgränd 13A-B/Hornsgatan 50 A-B. Bostäder. Grundläggning: mur, troligen Ormen Mindre 13 Hornsgatan 48. Bostäder. Grundläggning: mur Ormen Mindre 14 Brännkyrkagatan 25. Bostäder. Grundläggning: mur Engelska huset Götgatan 48. Bostäder och kontor. Grundläggning: pålar till fast botten. Fatbursträsket 2 Högbergsgatan 51. Kontor och behandlingslokal. Grundläggning: mur Fotangeln 1 Brännkyrkagatan 10A/ Bastugatan 1. Bostäder. Grundläggning: mur Fotangeln 5 Bastugatan 3/Maria Trappgränd 3. Bostäder. Grundläggning: mur Lilla Pryssan Tavastgatan 6. Bostäder. Grundläggning: mur Marsvinet 1 Björngårdsgatan 10. Enfamiljshus. Grundläggning: mur till fast lagrad morän. Marsvinet 1 Björngårdsskolan, Maria Prästgårdsgata 7-9/Högbergsgatan 56. Grundläggning mur/sula till fast lagrad morän. Nederland 20 Götgatan 46/Noe Arksgränden 2. Bostäder och kontor. Grundläggning: sula/mur troligen till friktionsmaterial. Ormen Mindre 15 Hornsgatan 46. Bostäder. Grundläggning: mur Ormen Mindre 16 Bellmansgatan 16. Bostäder. Grundläggning: mur (berg i dagen) Ormen Större 7 Blecktornsgränd 10. Fritidshem. Grundläggning: mur Paris 16 Sankt Paulsgatan 21. Konferensanläggning. Van der Nootska palatset. Grundläggning: mur/sula till fast botten. Kattan Mindre 5 Bellmansgatan 8. Bostäder. Grundläggning: mur Nederland Mindre 9 Maria Prästgårdsgata 3. Bostäder. Grundläggning mur Schönborg 5 Götgatan 16-18/Peter Myndes Backe 9. Kontor. Grundläggning: mur/pålar till morän. Maria Magdalena Kyrka Kattfoten Större 31 Bastugatan 28 A-C. Bostäder. Grundläggning: mur Närke 6 Ragvaldsgatan 16. Kontor. Grundläggning mur/sula till berg/fast botten. Småland 9 Fredmansgatan 11. Bostäder. Grundläggning: mur till berg. Kattfoten Större 30 Bastugatan 30 A-C och 32. Ett tvåfamiljshus och två enfamiljshus. Grundläggning: mur Ormen Mindre 1 Hornsgatan 40/Bellmansgatan 18. Bostäder. Grundläggning: mur, troligen Stenbocken 3 Hornsgatan 28. Bostäder. Grundläggning: mur, troligen Kattfoten Större 30 Bastugatan 32. Enfamiljshus. Grundläggning: naturstensmur, troligen Stenbocken 6 Brännkyrkagatan 13. Bostäder. Grundläggning: mur, troligen

16 30 Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader Citybanan i Stockholm Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader 31 Stenbocken 8 Hornsgatan 30, 32/Maria Trappgränd 7. Bostäder och kontor. Grundläggning: mur till berg, för Maria Trappgränd 7, troligen berg. Stora Pryssan 2 Blecktornsgränd 1. Enfamiljsbostad. Grundläggning: mur Stora Pryssan 3 Blecktornsgränd 3/Bastugatan 20. S:ta Magdalena förskola. Grundläggning: mur Svalgången 7 Hornsgatan 36, 38/Bellmansgatan Bostäder. Bostäder. Grundläggning: mur, troligen Svalgången 7 Hornsgatan 34/Maria Trappgränd 8-10/Brännkyrkagatan 17. Bostäder. Grundläggning: mur, troligen Svalgången 7 Bellmansgatan Bostäder. Grundläggning: mur, troligen Tegelhuset Fatbursparken. Restaurang. Grundläggning: sula, troligen till lera. Tofflan 1 Bastugatan 12 A-B, Pryssgränd 1. Bostäder. Grundläggning: mur Trappan Tavastgatan 2 A-B/Maria Trappgränd 4/Bastugatan 5-7. Bostäder. Grundläggning: mur Ugglan Mindre 3 Brännkyrkagatan 28. Bostäder. Grundläggning: mur Ugglan Mindre 8 Brännkyrkagatan 2/Ugglegränd 4. Bostäder. Grundläggning: mur/sula, troligen till berg/morän. Ugglan Större 6 Ugglegränd 3. Bostäder. Grundläggning: mur Ugglan Större 7 Brännkyrkagatan 22. Bostäder. Grundläggning: mur Ugglan Större 8 Brännkyrkagatan 20. Bostäder. Grundläggning: mur Ugglan Större 9 Brännkyrkagatan 18/Bellmansgatan 14. Bostäder. Grundläggning: mur Västergötland 6 Götgatan 32/Repslagargatan 15. Bostäder och kontor (under renovering vid inventering). Bostäder. Grundläggning: mur/sula, troligen till friktionsmaterial. Västergötland 24 Götgatan 28/Repslagargatan 13. Bostäder och kontor. Grundläggning: mur/sula, till friktionsmaterial. Östergötland 10 Sankt Paulsgatan 11/Ragvaldsgatan. Bostäder, kontor och ateljéer. Grundläggning: mur/sula till fast botten, grundförstärkt år Östergötland 29 Ragvaldsgatan 23/Kvarngatan Södra Latins gymnasium, Byggnad A. Grundläggning: mur/sula/pålar troligen till berg/friktionsmaterial. Östergötland 30 Skaraborgsgatan 10. Bostäder. Grundläggning: mur/ sula till friktionsmaterial. Östergötland 31 Skaraborgsgatan 12. Bostäder. Grundläggning: mur/ sula troligen till friktionsmaterial. Överkikaren 1 Guldgränd 1-3/Södermalmstorg 4. Kontor och bostäder. Grundläggning: mur till friktionsmaterial. Överkikaren 2 Södermalmstorg 6. Kontor och bostäder. Grundläggning: mur/sula troligen till friktionsmaterial. Överkikaren 19 Guldgränd 5. Kontor.Grundläggning: mur/sula troligen till friktionsmaterial. Överkikaren 25 Hornsgatan 24/Pustegränd. Kontor. Grundläggning: mur /pålad (grundförsträrkt), till friktionsmaterial. Överkikaren 32 Hornsgatan 8. Kontor och bostäder. Grundläggning: mur/sula troligen till morän. Överkikaren 33 Hornsgatan 6. Bostäder. Grundläggning: mur/sula troligen till morän. Överkikaren 34 Hornsgatan 2/Södermalmstorg 8. Kontor. Grundläggning: mur/sula troligen till morän/berg. Överkikaren 34 Hornsgatan 4. Kontor, Grundläggning: mur/sula troligen till morän/berg.

Sammanfattning. och Stockholms södra byggs längre betongtunnlar. Se kap 3.2. Några nyckeltal för Citybanan:

Sammanfattning. och Stockholms södra byggs längre betongtunnlar. Se kap 3.2. Några nyckeltal för Citybanan: Sammanfattning Bristen på spårkapacitet genom centrala Stockholm är ett hinder för att utveckla tågtrafiken i Stockholm-Mälardalsregionen. Banverket fick i december 2000 av regeringen uppdraget att planera

Läs mer

VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE?

VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE? VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE? Vad händer vid ett vägbygge? Den här broschyren beskriver vad som händer under ett vägbygge, vilka störningar som kan uppstå och vad Vägverket gör för att förebygga och minska

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan Idéstudie, januari 2007 Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan BRÖT PM 27/2006 Dnr. BRÖ 06-2007/SA30 Medverkande Banverket Östra banregionen Lars Moberg, Utredningsledare Håkan Berell, Samhällsekonom

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 1 BILAGA B Handläggare: Anna-Karin Hjalmarsson Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 2 Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund och syfte E.ON Sverige AB

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Platsundersökning Forsmark

Platsundersökning Forsmark Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2004 Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2004 ISBN 91-974708-6-4 EnaInfo/Edita Februari 2005 Fotografer Curt-Robert Lindqvist, Lasse Modin, Alf Sevastik, SKB arkiv

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell VARIA 534 Ansvar och regler vid stranderosion Peggy Lerman Bengt Rydell SGI SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION Varia Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI)

Läs mer

Spräng Nytt. Möt Årets bergsprängare. Nr. 2 Juni 2013-27 årgång. SprängNytt 2 2013 1

Spräng Nytt. Möt Årets bergsprängare. Nr. 2 Juni 2013-27 årgång. SprängNytt 2 2013 1 Nr. 2 Juni 2013-27 årgång Spräng Nytt Möt Årets bergsprängare SprängNytt 2 2013 1 Norra Sverige Regionchef Ola Sällström 070-398 35 90 ola.sallstrom@orica.com Mellersta Sverige Regionchef Lars Frändberg

Läs mer

Spårväg DEN GODA STADEN. Thomas Johansson. Guide för etablering. Thomas Lange. Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden

Spårväg DEN GODA STADEN. Thomas Johansson. Guide för etablering. Thomas Lange. Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden Spårväg Guide för etablering Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden Thomas Johansson Thomas Lange DEN GODA STADEN Thomas Johansson Thomas Lange Spårväg Guide för etablering Spårväg Guide

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA NORRKÖPINGS HAMN & STUVERI AB ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA UPPDRAGSNUMMER 2180757000 SWECO NYKÖPING/NORRKÖPING YVONNE STIGLUND repo001.docx 2012-03-2914 1 2 3 4

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken)

PLANBESKRIVNING. DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken) 1 (44) PLANBESKRIVNING Dnr: 2012 00709-214 Detaljplan för DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken) i Södertälje Upprättad 2013-05-06 ANTAGANDEHANDLING Campusvägen 26 Tfn (vxl) 08-523

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Bro över Kolbäcksån Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Samrådshandling, utökat samråd 2014-01-14 Objektnummer: 106906 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan

Läs mer