Strategi för ekologisk hållbarhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för ekologisk hållbarhet"

Transkript

1 Strategi för ekologisk hållbarhet

2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Biologisk mångfald 6 Vatten 8 Klimat 10 Livsmedel 14 Konsumtion och återvinning 16 2

3 Allmänt Bakgrund Denna strategi för ekologisk hållbarhet utgör ett hjälpmedel och en inspirationskälla till kommunens nämnder och Tornberget fastighetsförvaltning AB i dessas årliga arbete med att identifiera kostnadseffektiva strategier, åtaganden och aktiviteter inom miljöområdet. Strategin är uppbyggd kring temaområden som utarbetats med utgångspunkt från två seminarier våren 2010 och har sin grund i de nationella och regionala miljökvalitetsmålen. Sveriges Ekokommuner Haninge kommun är sedan 2007 medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner. Föreningen är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, en förening för gemensamma strategiska frågor för en långsiktig hållbar utveckling. Sveriges Ekokommuner söker att främja utvecklingen mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle byggt på en ekologisk grundsyn där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en hög livskvalitet och en god hälsa. Det uthålliga samhället definieras i enlighet med organisationen Det Naturliga Stegets fyra principer för hållbar utveckling. Kommunen har genom medlemskapet förbundit sig att dessa genomsyra alla kommunala beslut. Hållbarhetskriterierna 1 I det hållbara samhället utsätts inte naturen 2 för systematisk koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t.ex. fossilt kol och tungmetaller) koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t.ex. kväveoxider, hormonstörande ämnen, m.m.) 3....undanträngning med fysiska metoder (t.ex. från trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske m.m.) Och, i det samhället hindras inte människor systematiskt 4....från att tillgodose sina behov (t.ex. i form av avkoppling, frihet, kreativitet, trygghet, identitet m.m.) Strategins för ekologisk hållbarhet roll i styrmodellen Haninge kommuns styrmodell finns beskriven i Mål och budget. Styrmodellen utgår från en vision. Årligen fattar kommunfullmäktige, med visionen som utgångspunkt, beslut om mål för verksamheten. Många av dessa gäller samtliga nämnder, och genom ägardirektiv också Tornberget fastighetsförvaltning AB, medan andra riktar sig till en viss nämnd. Från och med 2012 är målen uppdelade i de tre dimensionerna av hållbar utveckling, där målen f.n. fyra av målen tillhör den ekologiska dimensionen. Denna Strategi för ekologisk hållbarhet utgår från ett antal teman (energi, vatten, biologisk mångfald, livsmedel samt konsumtion och avfall). Inom flera av dessa finns det för närvarande mål gällande för samtliga nämnder samt Tornberget fastighetsförvaltning AB. Strategin för ekologisk hållbarhet är ämnad att vara ett stöd för nämnderna och Tornberget fastighetsförvaltnings AB:s bolagsstyrelse i deras arbete med att formulera verkningsfulla nämndstrategier i relation till de av kommunfullmäktige antagna målen 1 naturligasteget.se 2 Definition av naturen : Naturen omfattar området från berggrunden till atmosfärens yttersta skikt, där de livsuppehållande naturresurserna finns (ekosfären). 3

4 på miljöområdet. Ambitionen med Strategi för ekologisk hållbarhet är att förse nämnderna och Tornberget fastighetsförvaltning AB med ett urval av tänkbara och samtidigt effektiva strategier, där nämndens/tornberget fastighetsförvaltning AB:s bolagsstyrelses uppgift övergår från att handla om att själv formulera nämndstrategin till att låta sig inspireras av dokumentet och välja den eller de strategier som nämnden eller Tornberget fastighetsförvaltning AB uppfattar ligga närmast den egna verksamheten och vara mest verkningsfulla. Övergripande mål för kommunens miljöarbete Strategin för ekologisk hållbarhet tar sin utgångspunkt i begreppet hållbar utveckling, d.v.s. en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 3 Begreppet hållbar utveckling brukar anses hysa tre dimensioner; en ekologisk, en social och en ekonomisk. Med en ekologiskt hållbar utveckling avses här en utveckling som säkerställer människans långsiktiga fortlevnad, värnar biologisk mångfald och naturmiljö och säkerställer ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga bl.a. genom att begränsa den pågående klimatförändringen. Denna Strategi för ekologisk hållbarhet avser att underlätta och förbättra integrationen av den ekologiska dimensionen i samtliga nämnders och bolags reguljära verksamhet. En hållbar utveckling baseras på ett gemensamt ansvar, varför samverkan mellan kommun, näringsliv och medborgare är viktig som sådan och nödvändig för att nå framgång. Andra styrdokument Utöver denna Strategi för ekologisk hållbarhet finns andra styrande dokument som också berör det kommunala miljöarbetet. Dessa är när detta skrivs: Översiktsplan (antagen 2005) Dagvattenstrategi (antagen 2010) Smarta Haninge: Klimatstrategi för Haninge kommun (antagen 2010) Ekologiskt hållbarhetsprogram för Vega (antaget 2011) Cykelplan (antagen 2010) Fordonspolicy (antagen 2010) Bostadsstrategi (antagen 2011) Tyresån Åtgärdsprogram Vår gemensamma framtid (Bruntlandtrapporten),

5 Aktionsplan för hållbar tillväxt och utveckling (antagen 2009) Mellan dessa dokument och miljöprogrammet finns ingen inbördes hierarki. Utöver de dokument som finns framtagna inom kommunen har Haninge kommun även den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010 att förhålla sig till. Av särskilt intresse är det regionala handlingsprogram rörande klimatutmaningen som Stockholms läns landsting tagit fram. Uppföljning Uppföljning av Strategin för ekologisk hållbarhet ska ske tertialvis av dels respektive nämnd/ Tornberget fastighetsförvaltning AB och dels av kommunfullmäktige inom ramen för verksamhetsuppföljningen rörande de av kommunfullmäktige antagna målen. 5

6 Biologisk mångfald Inriktning Haninge kommun förvaltar och hushåller med resurser på ett sätt som främjar biologisk mångfald samt bibehåller och utvecklar ekosystemtjänster. Utmaningar Människans långsiktiga fortlevnad är beroende av robusta och välfungerande ekosystem som uthålligt förmår att leverera tjänster till människan. Sådana ekosystemtjänster inkluderar en växande biomassa i form av ved, grönsaker, levande djur och fisk, men också andra tjänster som pollinering, fotosyntes, vattenrening, läkemedel och rekreation. Ju större den biologiska mångfalden är, desto bättre rustad är människan att möta framtidens utmaningar t.ex. i form av ett ändrat klimat. Att utveckla den biologiska mångfalden i en tätt befolkad region där fler människor och fler företag samtidigt ska beredas möjlighet att leva och verka är en utmaning för Haninge kommun. Naturmiljön erbjuder stora värden som källa till rekreation och grund för hälsa och välbefinnande. En rik naturmiljö signalerar en viktig kvalitet till boende, besökare och näringsliv. Idag äventyras Haninges rikedom gällande naturmiljöer av att ekosystemtjänsternas ekonomiska värde inte tydliggörs. Det ligger en utmaning i att utveckla sätt att ekonomiskt värdera ekosystemtjänsterna och därigenom erbjuda bättre underbyggda beslutsunderlag. Haninge kommun möter också en utmaning i att finna sätt att få fler medborgare och besökare att nyttja kommunens naturvärden. Strategier och åtaganden/aktiviteter Samla och sprid kunskap om den lokala biologiska mångfalden Skapa ett nätverk av klimat- och miljöinspiratörer (likt dagens hälsoinspiratörer) på kommunens samtliga arbetsplatser (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Utveckla ett redovisningssystem för ekonomisk värdering av naturvärden Öka medborgarnas kunskap om ekosystemtjänsternas och den biologiska mångfaldens värde Informera alla nyinflyttade Haningebor, nya svenska medborgare, hyresgäster, brukare, elever eller andra kunder/klienter om utflyktsmål i Haninge kommun och om hur de kan bidra till en stärkt biologisk mångfald (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Besök regelbundet kommunens miljöverkstad för fortbildning rörande naturvärden, vattenhantering och energi Öka mängden skolundervisning utomhus och knyt utomhuspedagogik till skolans styrdokument Utveckla daglig verksamhet och ungdomsverksamhet så att den ger möjlighet till naturvandringar, studiebesök på reningsverk eller andra platser som ökar förståelsen för människans samspel med naturen Utveckla grön rehabilitering inom äldreomsorgen med fokus på naturnära upplevelser 6

7 Utveckla en miljöhörna på de kommunala biblioteken, där besökarna kan låna böcker och informera sig om naturområden i kommunen, biologisk mångfald och ekosystemstjänster (motsvarande strategin är tillämpbar under flera temaområden) Genomför åtgärder som bidrar till att den biologiska mångfalden ökar Nyttja ekonomisk värdering av naturvärden vid framtagandet av underlag för planuppdrag Inventera degenererade ekosystemtjänster och restaurera dessa (t.ex. plantera in fisk i utfiskade vatten, skapa livsmiljöer för hotade fågelarter) Säkerställ sammanhängande ekosystem i form av gröna kilar och spridningskorridorer Verka för att skydda värdefull natur enligt miljöbalken i statlig eller kommunal regi (t.ex. i form av naturreservat eller biotopskydd) Inrätta fredade marina zoner för tillväxt av rovfiskar i kustmiljön (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Kompensera för förluster av ekosystemtjänster till följd av exploatering 7

8 Vatten Inriktning Alla invånare har tillgång till dricksvatten av god kvalitet och till friska och rena sjöar, vattendrag och kustvatten som myllrar av fisk. Utmaningar Vatten är en central, men också sårbar resurs i samhället. Utsläpp från bebyggelse, trafik, jordbruk, industrier och energianläggningar påverkar vattenkvaliteten och påverkar därtill ofta den biologiska mångfalden negativt. I Haninge når inte någon av de 21 ytvattenförekomsterna (sjöar, vattendrag och kustområden) upp till kraven på god ekologisk och kemisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Haninge kommun står inför en utmaning gällande att långsiktigt säkerställa en dricksvattenförsörjning av god kvalitet. En annan handlar om att Haninge kommun behöver minska utsläppen från den egna verksamheten i form av t.ex. läkemedel och vägsalt och samtidigt påverka andra aktörer, enskilda såväl som företag och organisationer, att dra åt samma håll. Försurning av sjöar leder till utlösning av metaller och till att fisken blir otjänlig att äta, medan andra organismer dör till följd av förändrade levnadsvillkor. Haninge kommun står inför en utmaning i att minska orsakerna till försurning och att genom kalkning av sjöar motverka försurningens konsekvenser. Kommunen utnyttjar idag ett antal ekosystemtjänster i form av fiske, bad, dricksvatten, dagvattenrening, rekreation m.m. som alla är tätt sammankopplade med god vattenkvalitet. Liksom i fallet med temat biologisk mångfald står Haninge kommun inför utmaningen att utveckla sätt att ekonomiskt värdera också dessa ekosystemtjänster. Strategier och åtaganden/aktiviteter Samla och sprid kunskap om nödvändigheten av rent grund- och ytvatten Skapa ett nätverk av klimat- och miljöinspiratörer (likt dagens hälsoinspiratörer) på kommunens samtliga arbetsplatser (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Modellera kväve- och fosforflöden i sjöar och vattendrag för att identifiera större utsläppskällor Utred förekomsten av saltvatteninträngning i skärgårdsområdet Ge riktad information till jordbrukare och ägare av golfbanor om hur de kan minska sina utsläpp av näringsämnen och bekämpningsmedel Ge riktad information till skärgårdsbor om vikten av att hushålla med dricksvatten Anordna kulturevenemang med värdet av vatten i centrum, t.ex. vid Rudansjöarna eller i skärgårdsmiljön Utveckla en miljöhörna på de kommunala biblioteken, där besökarna kan låna böcker och få information om Haninge kommuns vattenmiljö, ekologiska reningsanläggningar, dagvattenhantering m.m. (motsvarande strategin är tillämpbar under flera temaområden) Dela ut informationsmaterial om vad avloppet är till för i samband Uppsökande verksamhet 75+ (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) 8

9 Informera alla nyinflyttade Haningebor, nya svenska medborgare, hyresgäster, brukare, elever eller andra kunder/klienter inklusive om vad som inte ska spolas ner i avloppet (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Utveckla Haningedagen till att genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv Minska den kemiska belastningen på kommunens recipienter Minska läckaget av näringsämnen genom att upprätta skyddszoner kring vattendrag i jordbruk Verka för att enskilda avlopp inventeras och åtgärder för uppnående av lagkrav vidtas Ställ krav på lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) vid detaljplaneläggning Investera i gröna tak och anlägg små dagvattendammar och minimera andelen hårdgjorda ytor för att öka infiltrationen Utred effekten av alternativ till vägsalt för bevarad trafiksäkerhet och minskad påverkan på grundvatten Verka för etablerandet av gör-det-själv-anläggningar för biltvätt med god uppsamling och rening av tvättvatten Använd miljömärkta kemisk-tekniska produkter (rengörningsmedel, tvättmedel m.m.) och informera brukare om dosering i relation till vattnets hårdhet Arbeta metodiskt för att minska övermedicinering som ett sätt att minska onödig belastning på reningsverken Upprätta ett system på särskilda boenden och gruppboenden för insamling och omhändertagande (av apotek) av överblivna/utgångna mediciner Verka för en ökad biomassa av levande fisk i kustvatten, sjöar och vattendrag Inrätta fredade marina zoner för tillväxt av rovfiskar i kustmiljön (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Verka för en kontinuerlig utsättning av fiskyngel i vattendrag och kustvatten för att skynda på restaureringen av ett livskraftigt rovfiskbestånd Verka för etablerandet av musselodlingar i kustvattenområdet för en förbättrad vattenkvalitet Hushåll med mängden vatten Hushåll med dricksvatten vid bevattning, i toaletter m.m. Skapa ekonomiska incitament för hyresgäster i alla kommunalägda lokaler och bostäder att minska el-, värme- och vattenanvändningen (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) 9

10 Klimat Inriktning Smart och förnybart kännetecknar energianvändningen i Haninge kommun år Det handlar om att använda mindre energi, att använda energi effektivt och att använda förnybar energi. De övergripande målen för kommunens klimatarbete i är formulerade i klimatstrategi för Haninge kommun: Utsläpp av växthusgaser (uttryckt som koldioxidekvivalenter) inom Haninge ska fram till 2050 ha minskat med 90 % jämfört med 1990 (vilket motsvarar 88 minskning jämfört med 2005) Utsläppen av växthusgaser ska inom Haninge fram till 2020 ha minskat med 40 % jämfört med 1990 (vilket motsvarar 25 % minskning jämfört med 2005) Utmaningar Den av människan orsakade globala uppvärmningen är ett av vår tids mest angelägna problem att lösa. Smältande polarisar till följd av en ökad medeltemperatur kan medföra höjda vattennivåer som orsakar översvämningar, skred och ras. I Sverige bedöms klimatförändringar kunna medföra mildare vintrar med mer regn och kraftigare oväder vilket i sin tur kan medföra att bebyggelsen och infrastrukturen måste anpassas efter de nya förhållandena. Ett förändrat klimat kan också sätta ekosystem ur balans. En del arter kan komma att hotas av utrotning medan andra arter, t.ex. vissa skadedjur, kan komma att gynnas. Ett mildare klimat kan även försämra tillgången på dricksvatten och påverka dricksvattenkvaliteten negativt. Samhällets kostnader för att motverka och kompensera för klimatförändringen kommer att bli stora men är ännu svåra att beräkna. Haninge kommun står inför en utmaning när det gäller att begränsa klimatförändringens omfattning och att begränsa dess konsekvenser. I Haninge kommun står vägtrafiken för 70 % av växthusgasutsläppen. Det ligger därför en utmaning i att fasa ut de fossila bränslena. Med stora delar av kommunen samtidigt planerad med bilen som norm ligger det en utmaning att för framtiden planera staden som en promenadstad på ett sådant sätt att en levande stadskärna växer fram och där alla når sina viktiga målpunkter på miljövänliga sätt där tillgänglighet står i fokus. Genom att i första hand förtäta bebyggelsen kan redan befintlig kollektivtrafik och gång- och cykelvägar utnyttjas mer effektivt. Tydliga incitament för ett minskat bilanvändande är avgörande för att nå målet om minskade koldioxidutsläpp. Bygg- och fastighetsbranschen, inklusive uppvärmning, står för en betydande del av de svenska utsläppen av växthusgaser. 5 Det ligger en utmaning i att energieffektivisera den byggda miljön och planera för ett energieffektivt framtida byggande. Strategier och åtaganden/aktiviteter Haninge kommuns strategiska arbete för ett hållbart samhälle sammanfattas i begreppet Smarta Haninge. Smarta Haninge står för: Strategier för Miljövänligt Avfallshanterande, Resande, Transporterande och Användande av energi. 4 Smarta Haninge, Klimatstrategi för Haninge kommun, Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan, Boverket

11 Använd mindre energi och på ett effektivt sätt Skapa ett nätverk av klimat- och miljöinspiratörer (likt dagens hälsoinspiratörer) på kommunens samtliga arbetsplatser (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Inför koldioxidbudgetering för samtliga nämnder och Tornberget fastighetsförvaltning AB (efter förebild från Växjö kommun) Utveckla redovisningen för att möjliggöra snabb och enkel uppföljning av den kommunala organisationens koldioxidutsläpp Etablera nya bostäder och verksamhetslokaler i första hand i anslutning till befintlig kollektivtrafik Utbilda personalen i sparsam körning/eco-driving Bygg energieffektivt med passivhusstandard som ambition i all nyproduktion i de kommunalägda bolagens regi Ställ krav vid markanvisning och exploateringsavtal rörande kommunägd mark på lägre energianvändning än rådande byggnorm Vid ny- och ombyggnad av kommunägda fastigheter ska bästa möjliga teknik m.a.p. energieffektivitet användas Verka för att fler konkreta spjutspetsprojekt genomförs för att energieffektivisera det befintliga bostads- och lokalbeståndet Skapa ekonomiska incitament för hyresgäster i alla kommunalägda lokaler och bostäder att minska el-, värme- och vattenanvändningen (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Ställ krav på energieffektivitet vid upphandling Utbilda utförarna av Fixarservice för seniorer i energirådgivning Utveckla Fixarservice för seniorer till att inkludera energieffektivisering i hemmet med byte av lampor etc. i samråd med kommunens energi- och klimatrådgivare Inkludera material rörande klimat- och energirådgivning vid Uppsökande verksamhet 75+ (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Informera kommunanställda och företag i Haninge om hur de kan spara energi t.ex. genom att dela ut Stockholms stads broschyr Klimatsmart på kontoret Informera alla nyinflyttade Haningebor, nya svenska medborgare, hyresgäster, brukare, elever eller andra kunder/klienter om hur de kan spara energi t.ex. genom att dela ut Stockholms stads broschyr Klimatsmart i hemmet (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Utveckla en miljöhörna på de kommunala biblioteken, där besökarna kan låna böcker eller få information om cykelvägar i kommunen, effektiva energisparåtgärder och där medborgarna kan låna en elmätare för hemelektronik (strategin är tillämpbar under flera temaområden) Inför samordnad distribution av varor till kommunala verksamheter Utred behovet av ytterligare infartsparkeringar vid pendeltågstationer Underlätta för kommuninvånarna och pendlare att utnyttja cykeln som transportmedel Arbeta aktivt med att få barn att i ökad utsträckning gå och cykla till skolan i stället för att åka bil Verka för att kommunanställda i större utsträckning går och cyklar istället för att använda bilen, både i tjänsten och till och från jobbet 11

12 Minska körsträckan med bil genom routeplanering, användande av video- eller telefonkonferens etc. Utbilda skuld- och budgetrådgivarna i energirådgivning och inkludera ett energisparpaket i varje skuld- och budgetrådgivningssamtal Utbilda försörjningsstödshandläggarna i energirådgivning och inkludera ett energisparpaket vid varje första kontakt med ny klient rörande försörjningsstöd Upprätta ett lokalt Klimatprotokoll där kommunen och större aktörer i näringslivet binder sig för åtaganden som syftar till minskade koldioxidutsläpp, inkluderande regelbunden uppföljning som medger ömsesidig insyn Verka för att regelbundna klimatpiloter etableras där t.ex. skolklasser eller medborgare får koldioxidbanta i sitt vardagsliv och får coachning till detta Initiera tävlingar mellan likartade verksamheter ifråga om vem som är bäst på att minska energianvändningen i sin verksamhet, t.ex. mellan skolor eller mellan äldreboenden (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Fortbilda lärare i alla ämnen i hållbar utveckling kopplat till klimatförändringar (motsvarande strategi är tillämpar under alla temaområden) Samarbeta aktivt med andra aktörer på nationell och lokal nivå Verka för en ökad spårburen godstrafik Verkar för att bilpooler etableras inom kommunen Verka för att Haninge blir ett testområde för utveckling av nya motorer och fordonsbränsle för SL och andra transportföretag Coacha fastighetsägare och entreprenörer i att bli föregångare på området energieffektivt byggande Verka för en fortsatt utbyggnad av fjärrvärme och för utvecklandet av fjärrkyla Ge riktad energirådgivning till växthusnäringsidkare Verka för att förteg som bygger sin verksamhet på effektiv energianvändning etablerar sig i Haninge (motsvarande strategi är tillämpbar under andra temaområden) Använd förnybar energi, med fokus på ett fossilbränslefritt transportsystem Identifiera platser lämpade för förnybar energiproduktion med vindkraft, vågkraft och solenergi i samband med framtagandet av en ny översiktsplan Installera vindkraftverk, solfångare eller solceller på tak för att visa på möjligheten och bidra till en förstärkt teknikutveckling Köp elbilar eller gasbilar till kommunens respektive de kommunalägda bolagens bilpooler Ställ krav på miljöbilar för all färdtjänst Kommunfullmäktige har 2010 beslutat att nämnderna och de kommunala bolagen ska fram till 2012 ska genomföra följande åtgärder enligt Klimatstrategin (för utförligare beskrivning se klimatstrategin): Avfallsplan Anläggande av tankstationer för biogas Effektiv och förnybar energi i kommunens verksamhetslokaler och bostäder Klimatkommunikation Klimatinspirerat företagsnätverk med utmaning Högskole- och näringslivssamverkan 12

13 Energirådgivning till små och medelstora företag Ett miljödiplomerat DreamHack i Haninge God cykelservice Barns skolvägar Resvaneundersökning bland kommunens invånare Klimatsmarta resor för kommunens anställda Cykelkampanj för Haninge kommuns anställda Ecodriving-utbildning för Haninge kommuns anställda Hållbar samhällsplanering Fysisk planering med hänsyn till klimatförändringar 13

14 Livsmedel Inriktning Livsmedel inköpta av kommunen kommer från långsiktigt hållbar produktion med minimal påverkan på klimat och miljö. Den tillagade maten är god och näringsrik som ett resultat av lokal tillagning, vilket resulterar i friska brukare och minimalt svinn. Utmaningar Riksdagen har antagit en vision om Sverige som det nya matlandet. I visionen ryms många dimensioner. Den offentliga måltiden ska vara god, trevlig och näringsrik och lagad på bra råvaror. Bra råvaror förutsätter jordbruk och förädling av hög klass. Matturism är en ytterligare dimension som sätter fingret på vikten av duktiga restaurangkockar. Den totala miljöpåverkan från livsmedel producerade i Sverige är ofta mindre än livsmedel producerade utomlands. 6 I en klimatförändrad värld där transporter blivit dyra är det inte självklart att livsmedel kan importeras från fjärran länder. Haninge kommun står därför inför en utmaning rörande att långsiktigt utveckla jordbruket och att göra så på ett sätt som innebär att det ekologiska jordbrukets andel ökar. En annan utmaning består i att stimulera fler att bruka jorden för att odla sina egna livsmedel. En särskild utmaning består i att göra den offentliga måltiden till en sådan upplevelse att den serverade maten äts upp istället för att samlas in och förvandlas till biogas. Strategier och åtaganden/aktiviteter Köp ekologiskt och med minskad andel animalier Skapa ett nätverk av klimat- och miljöinspiratörer (likt dagens hälsoinspiratörer) på kommunens samtliga arbetsplatser (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Profilera restaurangskolornas utbildningsprogram i klimatsmart matlagning Coacha kommunala såväl som privata restaurangkockar till vidareutveckling i professionen och särskilt i klimatsmart matlagning Utmana restaurangnäringen i att följa efter Haninge kommuns beslut om stopp för inköp av utrotningshotade fiskarter Informera om kötts och mejeriprodukters miljöpåverkan kopplat till utbildning i vegetarisk matlagning och kostlära för all kökspersonal Öka andelen vegetarisk och säsongsanpassad mat i all kommunal verksamhet Ställ tuffa miljökrav i alla upphandlingar (motsvarande strategi är tillämpbar inom övriga temaområden) Verka för att offentlig upphandling sker på sådant sätt att även mindre och ekologiska livsmedelsproducenter i Haninge kommuns närområde kan komma i fråga Informera alla nyinflyttade Haningebor, nya svenska medborgare, hyresgäster, brukare, elever eller andra kunder/klienter om hur val av livsmedel kan minska miljöpåverkan (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) 6 Hållbarhet i svenskt jordbruk 2007, SCB, Jordbruksverket, naturvårdsverket och LRF 14

15 Fortbilda lärare i alla ämnen i hållbar utveckling med fokus på matens miljöpåverkan (motsvarande strategi är tillämpar under alla temaområden) Verka för lokal odling och livsmedelsproduktion Ta fram en jordbruksplan med sikte på en långsiktig utveckling av de areella näringarna och därav möjliggörandet av lokal livsmedelsproduktion Verka för att Bondens marknad etableras och når framgång Stimulera lokal småskalig odling genom möjliggörandet av etablering av kolonilotter och odling på tak Inrikta daglig verksamhet och ungdomsverksamhet eller anordna kurser som stödjer en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion t.ex. i urban odling, vegetarisk matlagning, matlagning enligt säsongen Genomför evenemang i enlighet med riksdagens vision om Sverige som det nya matlandet Anlägg skolträdgårdar i anslutning till förskolor, grundskolor och fritids och väv in odlingen som ett pedagogiskt moment i undervisningen Anlägg köksträdgårdar vid äldreboenden, serviceboenden och särskilda boenden så att odling blir en naturlig del av rehabilitering, rekreation och matlagning Minska matsvinnet Minska svinnet av serverad mat Verka för att varje måltid blir en smakupplevelse, som därmed minskar svinnet 15

16 Konsumtion och återvinning Inriktning Människor är medvetna konsumenter som har en god förståelse för hur deras konsumtionsval påverkar miljön. Förbrukade varor samlas in och nyttiggörs i enlighet med avfallshierarkin. Utmaningar Människans konsumtion leder till påverkan på miljön från det att varor produceras och används tills dess de blir avfall. Haninge kommun står inför en utmaning i att begränsa konsumtionens miljöpåverkan och att i ökad grad sluta kretsloppen. Under de senaste åren har hanteringen av avfall förbättrats, men den totala mängden avfall ökar samtidigt stadigt. Haninge kommun står därför inför en utmaning om att minska den totala mängden avfall. Strategier Informera om livsstilens miljökonsekvenser Informera om på vilket sätt våra konsumtionsvanor påverkar människor och natur i utvecklings- och tillväxtländer, samt hur man som boende i Haninge kan bidra till en miljömässigt hållbar utveckling i dessa länder Ta fram ett miljöpaket att utdelas ut i samband med Uppsökande verksamhet 75+ (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Initiera tävlingar mellan likartade verksamheter ifråga om vem som är bäst på att miljöanpassa i sin verksamhet, t.ex. mellan skolor eller mellan äldreboenden (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Fortbilda lärare i alla ämnen i hållbar utveckling med fokus på konsumtion, resurser och avfall/återvinning (motsvarande strategi är tillämpar under flera temaområden) Miljö- och klimatprofilera arrangemang som anordnas i kommunens regi och märk dessa och andra evenemang med miljötema med grön markering i Haninges kulturkalender och program för barn & unga Utveckla en miljöhörna på de kommunala biblioteken, där besökarna kan låna böcker som fokuserar på konsumtion, återvinning/återanvändning och miljö (strategin är tillämpbar under flera temaområden) Identifiera tillsammans med ungdomsfullmäktige miljöprojekt som Haninges ungdomar tycker är särskilt angelägna Ställ tuffa miljökrav i alla upphandlingar t.ex. för IT, textilier, avfallsminimering (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Stöd utvecklandet av cleantech-företag Utveckla ungdomsverksamheter så att de på ett tydligare sätt genomsyras av ett hålbart tänkande Verka för att cleantech-företag etablerar sig i Haninge (motsvarande strategi är tillämpbar under andra temaområden) Etablera klontakter med i kommunen redan verksamma gröna företag (motsvarande strategi är tillämpbar under andra temaområden) 16

17 Minska mängden avfall Informera alla inflyttade Haningebor, nya svenska medborgare, hyresgäster, brukare, elever eller andra kunder/klienter inklusive om konsumtionens miljöpåverkan och hur man kan källsortera i Haninge (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Minska den totala mängden avfall samtidigt som andelen källsorterat avfall ökar Utveckla stödverksamheter såsom Secondhandbutiken Fyndet och Våffelstugan så att de får en tydligare miljöprofil (t.ex. inkluderar insamling och försäljning av vårlökar, ökad andel ekologisk mat etc.) Verka för att SRV och FTI utvecklar interaktiv insamling/avfallshantering där invånarna får direkt återkoppling på hur mycket de källsorterar och ges ekonomiska incitament till detta Verka för en minskad nedskräpning i naturen och i stadsmiljön (t.ex. genom medverkan i skräpplockardagar) 17

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi Gröna, smarta Haninge Klimatstrategi Haninge kommun arbetar för ett hållbart samhälle. För att ta de rätta stegen, göra kloka vägval måste vi veta var vi befinner oss och i vilken riktning vi bör gå. Syftet

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Regional miljöstrategi för vatten

Regional miljöstrategi för vatten 1 (6) Regional miljöstrategi för vatten Stockholms läns landstings miljöstrategiska arbete med vatten Beslutad av landstingsfullmäktige 17 september 2013 2 (6) Regional miljöstrategi för vatten Stockholms

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Miljöprogram 2030 Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Vi har en vision om att Vänersborgs kommun ska vara attraktiv och

Läs mer

ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021

ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021 ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021 Innehåll DEL 1 - Inledning 1 Miljöplan för Ängelholms kommun 1 De nationella miljökvalitetsmålen 1 De regionala målen i Skåne 2 De lokala miljömålen för Ängelholms kommun

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Lokala miljömål för Tranemo kommun

Lokala miljömål för Tranemo kommun Lokala miljömål för Tranemo kommun Sveriges riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling, varav 14 är tillämpliga för Tranemo kommun. Målet är att Sverige år 2020 ska

Läs mer

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Fastställd av: Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun Fastställt: 2016-11-24, 324. Giltighetstid: 2016-2018 Ansvarig för revidering:

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

JJIL Stockholms läns landsting

JJIL Stockholms läns landsting JJIL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering 2015-02-17 1 (4) TRN 2015-0024 Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Ankom Stockholms

Läs mer

Styrdokument dagvatten

Styrdokument dagvatten DANDERYDS KOMMUN 1(7) Styrdokument dagvatten Antaget av kommunfullmäktige 2012-06-11 1. Syfte och mål Syftet med styrdokumentet för dagvatten är att fastställa strategi för dagvattenhantering i kommunen.

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Miljöberättelse kring en måltid Workshop 2 mars 2015

Miljöberättelse kring en måltid Workshop 2 mars 2015 Miljöberättelse kring en måltid Workshop 2 mars 2015 1 Introduktion Vi skulle gärna vilja ha en heldag med er och presentera DKs miljöarbete och ge intressanta inspel kring viktiga miljöaspekter som vi

Läs mer

Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden

Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar

Läs mer

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun?

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljö energi natur Strategiskt och långsiktigt arbete & vardagens pågående arbete Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljöfrågor energifrågor naturvård energirådgivning (diversearbetare )

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Bilaga 1. Nationella miljömål Antaget av Kommunfullmäktige 2014-05-14, 85 En höstpromenad vid Ellenösjön kan vara ett trevligt mål! Foto: Maritha Johansson Dalslandskommunernas

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

GREEN TECH. Livsstil. vind vatten. Luftföroreningar. livskvalitet Elektricitet FOSSILA BRÄNSLEN. Kol. kroppens energi. ekologiska fotavtryck

GREEN TECH. Livsstil. vind vatten. Luftföroreningar. livskvalitet Elektricitet FOSSILA BRÄNSLEN. Kol. kroppens energi. ekologiska fotavtryck energiformer förnyelsebar energi Klimatförändringar energikällor fossila bränslen kroppens energi VÄDER Naturkatastrofer Växthuseffekten Klimatförändringar KLIMAT & ENERGI klimat- och energipolitik beteende

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

GREEN TECH. Livsstil. vatten. Luftföroreningar. livskvalitet Elektricitet FOSSILA BRÄNSLEN. Kol. kroppens energi. ekologiska fotavtryck

GREEN TECH. Livsstil. vatten. Luftföroreningar. livskvalitet Elektricitet FOSSILA BRÄNSLEN. Kol. kroppens energi. ekologiska fotavtryck energiformer förnyelsebar energi Klimatförändringar energikällor fossila bränslen kroppens energi VÄDER Naturkatastrofer Växthuseffekten Klimatförändringar KLIMAT & ENERGI klimat- och energipolitik beteende

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Hur mår miljön i Västerbottens län?

Hur mår miljön i Västerbottens län? Hur mår miljön i Västerbottens län? Når vi miljömålen? Uppnås miljötillståndet? Hur arbetar vi för att uppnå en hållbar utveckling med miljömålen som verktyg? Det övergripande målet för miljöpolitiken

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Medverkande Miljöprogramberedningen Sofia Nilsson (C), ordförande Magnus Nilsson (KD), 1:e vice ordförande Mikael

Läs mer

Svar på motion 2013:06 från Christer Johansson (V) om kartläggning av ekosystemtjänsterna i Knivsta kommun KS-2013/592

Svar på motion 2013:06 från Christer Johansson (V) om kartläggning av ekosystemtjänsterna i Knivsta kommun KS-2013/592 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/592 2014-01-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2013:06 från Christer Johansson (V) om kartläggning av ekosystemtjänsterna

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategi 1

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategi 1 » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Energi- och klimatstrategi Energi- och klimatstrategi 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 2015 För revidering ansvarar: Miljö-

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Tillsammans gör vi skillnad. Miljömål i korthet

Tillsammans gör vi skillnad. Miljömål i korthet Tillsammans gör vi skillnad Miljömål i korthet Kungsbacka kommun Vi kan inte vänta längre Vi påverkar alla miljön med vårt sätt att leva. Därför kan vi inte längre vänta på att klimatförändringarna försvinner

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Miljöstrategi Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-10, 114

Miljöstrategi Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-10, 114 Miljöstrategi Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-10, 114 Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax: 0322-60 09 60 Org.nr: 212000-1454 E-post: kommunen@vargarda.se

Läs mer

Hållbarhets- utmaningar i staden. Anna Ledin, miljöförvaltningen

Hållbarhets- utmaningar i staden. Anna Ledin, miljöförvaltningen Hållbarhets- utmaningar i staden Anna Ledin, miljöförvaltningen Göteborgs Stads arbete för att nå de lokala miljömålen Anna Ledin, miljöförvaltningen Bakgrund Miljökemist forskare och undervisare på: Linköpings

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Varför prioriterar Sverige. markbaserade anläggningar

Varför prioriterar Sverige. markbaserade anläggningar Varför prioriterar Sverige fosforavskiljning i markbaserade anläggningar Jane Hjelmqvist Enheten för miljöfarlig verksamhet Miljörättsavdelningen Möjligtvis två frågor... Varför prioriterar vi fosforavskiljning?

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Mat, miljö och myterna

Mat, miljö och myterna Mat, miljö och myterna Kansliet 2007-03-08 1 Naturskyddsföreningen en grön konsumentrörelse! Handla Miljövänligt-nätverket - 88 Egen miljömärkning BRA MILJÖVAL 89 Miljövänliga veckan - 90 Butiksundersökningar

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Lokala miljömål 2016-2021. Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021

Lokala miljömål 2016-2021. Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021 Lokala miljömål 2016-2021 Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021 Diarienummer Uppföljning och tidplan Kommunchef Fastställt Kommunfullmäktige Dokumentet

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22

Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 Datum Sida 2010-02-22 1(16) Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 2(16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Strategiskt miljöarbete... 4 Miljöpolitiskt

Läs mer

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR Generationsmål Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför

Läs mer

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE KF-bilaga 16/2005 HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Miljöpolicy och miljöprogram för Höganäs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2005-04-28 Innehåll 1. Höganäs och en hållbar utveckling 3 Hållbar utveckling

Läs mer

Klimatsmart mat. Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Klimatsmart mat. Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Klimatsmart mat Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Jordbruk är väl naturligt? Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Inledning: Våra utgångspunkter

Inledning: Våra utgångspunkter Inledning: Våra utgångspunkter Vårt ansvar som liberaler är att förvalta naturresurserna och utforma en långsiktigt hållbar miljö- och klimatpolitik Hållbar utveckling innebär att ekologisk, social och

Läs mer

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001 Dagvattenpolicy Gemensamma riktlinjer för hantering av Dagvatten I tätort september 2001 Upplands Väsby kommun Sigtuna kommun Vallentuna kommun Täby kommun Sollentuna kommun Tätortens Dagvatten Förslag

Läs mer

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med * är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden ÅRSREDOVISNING Miljönämnden Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun 2010-2020 2010-06-09 Reviderad 2016-XX-XX 1 Förord Klimatfrågorna har under de senare åren hamnat i fokus i takt med att nya forskningsrapporter visar på ökande

Läs mer

Regional miljöstrategi för vatten

Regional miljöstrategi för vatten Regional miljöstrategi för vatten FOTO: JEPPE WIKSTRÖM / VISIT STOCKHOLM Varför en regional miljöstrategi för vatten? Trycket ökar på Stockholmsregionen. Befolkningen i länet ökar för närvarande med över

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

MILJÖ. Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun

MILJÖ. Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun MILJÖ Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun Version 1.0 Tryckår 2014 Foto: Ida Stavenow Caroline Sjunner Kajsa Wellbro Emelie Svensson Skyview Vi har en plan I Ängelholms kommun finns en varierad

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Miljöplan för Kalix kommun

Miljöplan för Kalix kommun Miljöplan för Kalix kommun 2017-2019 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Miljöplan för Kalix kommun Allmänna bestämmelser 2017-02-06 27 Kommunfullmäktige Innehåll Förord 3 Hållbar

Läs mer

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING KURSPROGRAM 2014 Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar

Läs mer

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar ger utomordentligt goda resultat. Det visar

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Till Växjö, Europas grönaste stad

Till Växjö, Europas grönaste stad Välkommen! Welcome! Willkommen! Bienvenu! Bienvenida!Tervetuloa! Till Växjö, Europas grönaste stad 欢 迎 ترحيب 歡 迎 歓 迎 환영 Publicitet - som Europas grönaste stad Många besöker Växjö För att se förnybar energi,

Läs mer

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 Skiss miljömålen Generationsmål GENERATIONSMÅL Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET BILAGA TILL ÖVERSIKTSPLANEN 2010 2030

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET BILAGA TILL ÖVERSIKTSPLANEN 2010 2030 ETT HÅLLBART ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET BILAGA TILL ÖVERSIKTSPLANEN 2010 2030 ÖVERSIKTSPLAN FÖR VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134

Läs mer

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra?

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra? Gotlands miljö Hur går det och vad kan vi göra? Titel: Gotlands miljö - Hur går det och vad kan vi göra? Foto omslagsbild: Mostphotos. Foto inlaga: Sidan 3, foton från vänster: 1 Scandinav Bildbyrå, 2

Läs mer

Därför ska du leta efter grodan på kaffe

Därför ska du leta efter grodan på kaffe Därför ska du leta efter grodan på kaffe Skogsskövling, klimat och fattigdom Varje år försvinner 13 miljoner hektar regnskog. Jordbruk är den starkaste drivkraften bakom avskogningen och står för 20 25

Läs mer

UPPSATS REDOVISNING FUTURE CITY MODELL "Mothman City"

UPPSATS REDOVISNING FUTURE CITY MODELL Mothman City Estniska skolan i Stockholm Svartmangatan 20-22 111 29 STOCKHOLM 08-412 60 20 exp@estniskaskolan.se Lärare: Patrik Slimane, patrik@parafras.se 800 ord inklusive bildtexter. UPPSATS REDOVISNING FUTURE CITY

Läs mer

Miljöstrategi för Strängnäs kommun

Miljöstrategi för Strängnäs kommun Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-05-25 72 Gäller fr o m: 2015-05-26 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: Ansvarig: Samhällsbyggnadsnämnden SBN/2015:157 Miljöpolicy KS/2002:329 Samhällsbyggnadskontoret STYRDOKUMENT

Läs mer

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR Lektionsupplägg: Behöver vi skogen? Varför behövs skogen och varför behövs olika typer av skogar? Vad har eleverna för relation till skogen? Ta med eleverna ut i skogen, upptäck

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi!

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi! Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun Så här jobbar vi! Exempel på vad som gjorts den senaste tiden Strategiskt arbete Översiktsplan (Kf 2012-05) Gång- och cykelplan ( Kf April2012) Energi- och klimatstrategi

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

Hållbara livsmedelsinköp

Hållbara livsmedelsinköp Policy Hållbara livsmedelsinköp Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Hållbara livsmedelsinköp 2016-10-24 2016-2019 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för

Läs mer

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat

Läs mer