Strategi för ekologisk hållbarhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för ekologisk hållbarhet"

Transkript

1 Strategi för ekologisk hållbarhet

2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Biologisk mångfald 6 Vatten 8 Klimat 10 Livsmedel 14 Konsumtion och återvinning 16 2

3 Allmänt Bakgrund Denna strategi för ekologisk hållbarhet utgör ett hjälpmedel och en inspirationskälla till kommunens nämnder och Tornberget fastighetsförvaltning AB i dessas årliga arbete med att identifiera kostnadseffektiva strategier, åtaganden och aktiviteter inom miljöområdet. Strategin är uppbyggd kring temaområden som utarbetats med utgångspunkt från två seminarier våren 2010 och har sin grund i de nationella och regionala miljökvalitetsmålen. Sveriges Ekokommuner Haninge kommun är sedan 2007 medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner. Föreningen är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, en förening för gemensamma strategiska frågor för en långsiktig hållbar utveckling. Sveriges Ekokommuner söker att främja utvecklingen mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle byggt på en ekologisk grundsyn där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en hög livskvalitet och en god hälsa. Det uthålliga samhället definieras i enlighet med organisationen Det Naturliga Stegets fyra principer för hållbar utveckling. Kommunen har genom medlemskapet förbundit sig att dessa genomsyra alla kommunala beslut. Hållbarhetskriterierna 1 I det hållbara samhället utsätts inte naturen 2 för systematisk koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t.ex. fossilt kol och tungmetaller) koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t.ex. kväveoxider, hormonstörande ämnen, m.m.) 3....undanträngning med fysiska metoder (t.ex. från trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske m.m.) Och, i det samhället hindras inte människor systematiskt 4....från att tillgodose sina behov (t.ex. i form av avkoppling, frihet, kreativitet, trygghet, identitet m.m.) Strategins för ekologisk hållbarhet roll i styrmodellen Haninge kommuns styrmodell finns beskriven i Mål och budget. Styrmodellen utgår från en vision. Årligen fattar kommunfullmäktige, med visionen som utgångspunkt, beslut om mål för verksamheten. Många av dessa gäller samtliga nämnder, och genom ägardirektiv också Tornberget fastighetsförvaltning AB, medan andra riktar sig till en viss nämnd. Från och med 2012 är målen uppdelade i de tre dimensionerna av hållbar utveckling, där målen f.n. fyra av målen tillhör den ekologiska dimensionen. Denna Strategi för ekologisk hållbarhet utgår från ett antal teman (energi, vatten, biologisk mångfald, livsmedel samt konsumtion och avfall). Inom flera av dessa finns det för närvarande mål gällande för samtliga nämnder samt Tornberget fastighetsförvaltning AB. Strategin för ekologisk hållbarhet är ämnad att vara ett stöd för nämnderna och Tornberget fastighetsförvaltnings AB:s bolagsstyrelse i deras arbete med att formulera verkningsfulla nämndstrategier i relation till de av kommunfullmäktige antagna målen 1 naturligasteget.se 2 Definition av naturen : Naturen omfattar området från berggrunden till atmosfärens yttersta skikt, där de livsuppehållande naturresurserna finns (ekosfären). 3

4 på miljöområdet. Ambitionen med Strategi för ekologisk hållbarhet är att förse nämnderna och Tornberget fastighetsförvaltning AB med ett urval av tänkbara och samtidigt effektiva strategier, där nämndens/tornberget fastighetsförvaltning AB:s bolagsstyrelses uppgift övergår från att handla om att själv formulera nämndstrategin till att låta sig inspireras av dokumentet och välja den eller de strategier som nämnden eller Tornberget fastighetsförvaltning AB uppfattar ligga närmast den egna verksamheten och vara mest verkningsfulla. Övergripande mål för kommunens miljöarbete Strategin för ekologisk hållbarhet tar sin utgångspunkt i begreppet hållbar utveckling, d.v.s. en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 3 Begreppet hållbar utveckling brukar anses hysa tre dimensioner; en ekologisk, en social och en ekonomisk. Med en ekologiskt hållbar utveckling avses här en utveckling som säkerställer människans långsiktiga fortlevnad, värnar biologisk mångfald och naturmiljö och säkerställer ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga bl.a. genom att begränsa den pågående klimatförändringen. Denna Strategi för ekologisk hållbarhet avser att underlätta och förbättra integrationen av den ekologiska dimensionen i samtliga nämnders och bolags reguljära verksamhet. En hållbar utveckling baseras på ett gemensamt ansvar, varför samverkan mellan kommun, näringsliv och medborgare är viktig som sådan och nödvändig för att nå framgång. Andra styrdokument Utöver denna Strategi för ekologisk hållbarhet finns andra styrande dokument som också berör det kommunala miljöarbetet. Dessa är när detta skrivs: Översiktsplan (antagen 2005) Dagvattenstrategi (antagen 2010) Smarta Haninge: Klimatstrategi för Haninge kommun (antagen 2010) Ekologiskt hållbarhetsprogram för Vega (antaget 2011) Cykelplan (antagen 2010) Fordonspolicy (antagen 2010) Bostadsstrategi (antagen 2011) Tyresån Åtgärdsprogram Vår gemensamma framtid (Bruntlandtrapporten),

5 Aktionsplan för hållbar tillväxt och utveckling (antagen 2009) Mellan dessa dokument och miljöprogrammet finns ingen inbördes hierarki. Utöver de dokument som finns framtagna inom kommunen har Haninge kommun även den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010 att förhålla sig till. Av särskilt intresse är det regionala handlingsprogram rörande klimatutmaningen som Stockholms läns landsting tagit fram. Uppföljning Uppföljning av Strategin för ekologisk hållbarhet ska ske tertialvis av dels respektive nämnd/ Tornberget fastighetsförvaltning AB och dels av kommunfullmäktige inom ramen för verksamhetsuppföljningen rörande de av kommunfullmäktige antagna målen. 5

6 Biologisk mångfald Inriktning Haninge kommun förvaltar och hushåller med resurser på ett sätt som främjar biologisk mångfald samt bibehåller och utvecklar ekosystemtjänster. Utmaningar Människans långsiktiga fortlevnad är beroende av robusta och välfungerande ekosystem som uthålligt förmår att leverera tjänster till människan. Sådana ekosystemtjänster inkluderar en växande biomassa i form av ved, grönsaker, levande djur och fisk, men också andra tjänster som pollinering, fotosyntes, vattenrening, läkemedel och rekreation. Ju större den biologiska mångfalden är, desto bättre rustad är människan att möta framtidens utmaningar t.ex. i form av ett ändrat klimat. Att utveckla den biologiska mångfalden i en tätt befolkad region där fler människor och fler företag samtidigt ska beredas möjlighet att leva och verka är en utmaning för Haninge kommun. Naturmiljön erbjuder stora värden som källa till rekreation och grund för hälsa och välbefinnande. En rik naturmiljö signalerar en viktig kvalitet till boende, besökare och näringsliv. Idag äventyras Haninges rikedom gällande naturmiljöer av att ekosystemtjänsternas ekonomiska värde inte tydliggörs. Det ligger en utmaning i att utveckla sätt att ekonomiskt värdera ekosystemtjänsterna och därigenom erbjuda bättre underbyggda beslutsunderlag. Haninge kommun möter också en utmaning i att finna sätt att få fler medborgare och besökare att nyttja kommunens naturvärden. Strategier och åtaganden/aktiviteter Samla och sprid kunskap om den lokala biologiska mångfalden Skapa ett nätverk av klimat- och miljöinspiratörer (likt dagens hälsoinspiratörer) på kommunens samtliga arbetsplatser (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Utveckla ett redovisningssystem för ekonomisk värdering av naturvärden Öka medborgarnas kunskap om ekosystemtjänsternas och den biologiska mångfaldens värde Informera alla nyinflyttade Haningebor, nya svenska medborgare, hyresgäster, brukare, elever eller andra kunder/klienter om utflyktsmål i Haninge kommun och om hur de kan bidra till en stärkt biologisk mångfald (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Besök regelbundet kommunens miljöverkstad för fortbildning rörande naturvärden, vattenhantering och energi Öka mängden skolundervisning utomhus och knyt utomhuspedagogik till skolans styrdokument Utveckla daglig verksamhet och ungdomsverksamhet så att den ger möjlighet till naturvandringar, studiebesök på reningsverk eller andra platser som ökar förståelsen för människans samspel med naturen Utveckla grön rehabilitering inom äldreomsorgen med fokus på naturnära upplevelser 6

7 Utveckla en miljöhörna på de kommunala biblioteken, där besökarna kan låna böcker och informera sig om naturområden i kommunen, biologisk mångfald och ekosystemstjänster (motsvarande strategin är tillämpbar under flera temaområden) Genomför åtgärder som bidrar till att den biologiska mångfalden ökar Nyttja ekonomisk värdering av naturvärden vid framtagandet av underlag för planuppdrag Inventera degenererade ekosystemtjänster och restaurera dessa (t.ex. plantera in fisk i utfiskade vatten, skapa livsmiljöer för hotade fågelarter) Säkerställ sammanhängande ekosystem i form av gröna kilar och spridningskorridorer Verka för att skydda värdefull natur enligt miljöbalken i statlig eller kommunal regi (t.ex. i form av naturreservat eller biotopskydd) Inrätta fredade marina zoner för tillväxt av rovfiskar i kustmiljön (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Kompensera för förluster av ekosystemtjänster till följd av exploatering 7

8 Vatten Inriktning Alla invånare har tillgång till dricksvatten av god kvalitet och till friska och rena sjöar, vattendrag och kustvatten som myllrar av fisk. Utmaningar Vatten är en central, men också sårbar resurs i samhället. Utsläpp från bebyggelse, trafik, jordbruk, industrier och energianläggningar påverkar vattenkvaliteten och påverkar därtill ofta den biologiska mångfalden negativt. I Haninge når inte någon av de 21 ytvattenförekomsterna (sjöar, vattendrag och kustområden) upp till kraven på god ekologisk och kemisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Haninge kommun står inför en utmaning gällande att långsiktigt säkerställa en dricksvattenförsörjning av god kvalitet. En annan handlar om att Haninge kommun behöver minska utsläppen från den egna verksamheten i form av t.ex. läkemedel och vägsalt och samtidigt påverka andra aktörer, enskilda såväl som företag och organisationer, att dra åt samma håll. Försurning av sjöar leder till utlösning av metaller och till att fisken blir otjänlig att äta, medan andra organismer dör till följd av förändrade levnadsvillkor. Haninge kommun står inför en utmaning i att minska orsakerna till försurning och att genom kalkning av sjöar motverka försurningens konsekvenser. Kommunen utnyttjar idag ett antal ekosystemtjänster i form av fiske, bad, dricksvatten, dagvattenrening, rekreation m.m. som alla är tätt sammankopplade med god vattenkvalitet. Liksom i fallet med temat biologisk mångfald står Haninge kommun inför utmaningen att utveckla sätt att ekonomiskt värdera också dessa ekosystemtjänster. Strategier och åtaganden/aktiviteter Samla och sprid kunskap om nödvändigheten av rent grund- och ytvatten Skapa ett nätverk av klimat- och miljöinspiratörer (likt dagens hälsoinspiratörer) på kommunens samtliga arbetsplatser (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Modellera kväve- och fosforflöden i sjöar och vattendrag för att identifiera större utsläppskällor Utred förekomsten av saltvatteninträngning i skärgårdsområdet Ge riktad information till jordbrukare och ägare av golfbanor om hur de kan minska sina utsläpp av näringsämnen och bekämpningsmedel Ge riktad information till skärgårdsbor om vikten av att hushålla med dricksvatten Anordna kulturevenemang med värdet av vatten i centrum, t.ex. vid Rudansjöarna eller i skärgårdsmiljön Utveckla en miljöhörna på de kommunala biblioteken, där besökarna kan låna böcker och få information om Haninge kommuns vattenmiljö, ekologiska reningsanläggningar, dagvattenhantering m.m. (motsvarande strategin är tillämpbar under flera temaområden) Dela ut informationsmaterial om vad avloppet är till för i samband Uppsökande verksamhet 75+ (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) 8

9 Informera alla nyinflyttade Haningebor, nya svenska medborgare, hyresgäster, brukare, elever eller andra kunder/klienter inklusive om vad som inte ska spolas ner i avloppet (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Utveckla Haningedagen till att genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv Minska den kemiska belastningen på kommunens recipienter Minska läckaget av näringsämnen genom att upprätta skyddszoner kring vattendrag i jordbruk Verka för att enskilda avlopp inventeras och åtgärder för uppnående av lagkrav vidtas Ställ krav på lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) vid detaljplaneläggning Investera i gröna tak och anlägg små dagvattendammar och minimera andelen hårdgjorda ytor för att öka infiltrationen Utred effekten av alternativ till vägsalt för bevarad trafiksäkerhet och minskad påverkan på grundvatten Verka för etablerandet av gör-det-själv-anläggningar för biltvätt med god uppsamling och rening av tvättvatten Använd miljömärkta kemisk-tekniska produkter (rengörningsmedel, tvättmedel m.m.) och informera brukare om dosering i relation till vattnets hårdhet Arbeta metodiskt för att minska övermedicinering som ett sätt att minska onödig belastning på reningsverken Upprätta ett system på särskilda boenden och gruppboenden för insamling och omhändertagande (av apotek) av överblivna/utgångna mediciner Verka för en ökad biomassa av levande fisk i kustvatten, sjöar och vattendrag Inrätta fredade marina zoner för tillväxt av rovfiskar i kustmiljön (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Verka för en kontinuerlig utsättning av fiskyngel i vattendrag och kustvatten för att skynda på restaureringen av ett livskraftigt rovfiskbestånd Verka för etablerandet av musselodlingar i kustvattenområdet för en förbättrad vattenkvalitet Hushåll med mängden vatten Hushåll med dricksvatten vid bevattning, i toaletter m.m. Skapa ekonomiska incitament för hyresgäster i alla kommunalägda lokaler och bostäder att minska el-, värme- och vattenanvändningen (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) 9

10 Klimat Inriktning Smart och förnybart kännetecknar energianvändningen i Haninge kommun år Det handlar om att använda mindre energi, att använda energi effektivt och att använda förnybar energi. De övergripande målen för kommunens klimatarbete i är formulerade i klimatstrategi för Haninge kommun: Utsläpp av växthusgaser (uttryckt som koldioxidekvivalenter) inom Haninge ska fram till 2050 ha minskat med 90 % jämfört med 1990 (vilket motsvarar 88 minskning jämfört med 2005) Utsläppen av växthusgaser ska inom Haninge fram till 2020 ha minskat med 40 % jämfört med 1990 (vilket motsvarar 25 % minskning jämfört med 2005) Utmaningar Den av människan orsakade globala uppvärmningen är ett av vår tids mest angelägna problem att lösa. Smältande polarisar till följd av en ökad medeltemperatur kan medföra höjda vattennivåer som orsakar översvämningar, skred och ras. I Sverige bedöms klimatförändringar kunna medföra mildare vintrar med mer regn och kraftigare oväder vilket i sin tur kan medföra att bebyggelsen och infrastrukturen måste anpassas efter de nya förhållandena. Ett förändrat klimat kan också sätta ekosystem ur balans. En del arter kan komma att hotas av utrotning medan andra arter, t.ex. vissa skadedjur, kan komma att gynnas. Ett mildare klimat kan även försämra tillgången på dricksvatten och påverka dricksvattenkvaliteten negativt. Samhällets kostnader för att motverka och kompensera för klimatförändringen kommer att bli stora men är ännu svåra att beräkna. Haninge kommun står inför en utmaning när det gäller att begränsa klimatförändringens omfattning och att begränsa dess konsekvenser. I Haninge kommun står vägtrafiken för 70 % av växthusgasutsläppen. Det ligger därför en utmaning i att fasa ut de fossila bränslena. Med stora delar av kommunen samtidigt planerad med bilen som norm ligger det en utmaning att för framtiden planera staden som en promenadstad på ett sådant sätt att en levande stadskärna växer fram och där alla når sina viktiga målpunkter på miljövänliga sätt där tillgänglighet står i fokus. Genom att i första hand förtäta bebyggelsen kan redan befintlig kollektivtrafik och gång- och cykelvägar utnyttjas mer effektivt. Tydliga incitament för ett minskat bilanvändande är avgörande för att nå målet om minskade koldioxidutsläpp. Bygg- och fastighetsbranschen, inklusive uppvärmning, står för en betydande del av de svenska utsläppen av växthusgaser. 5 Det ligger en utmaning i att energieffektivisera den byggda miljön och planera för ett energieffektivt framtida byggande. Strategier och åtaganden/aktiviteter Haninge kommuns strategiska arbete för ett hållbart samhälle sammanfattas i begreppet Smarta Haninge. Smarta Haninge står för: Strategier för Miljövänligt Avfallshanterande, Resande, Transporterande och Användande av energi. 4 Smarta Haninge, Klimatstrategi för Haninge kommun, Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan, Boverket

11 Använd mindre energi och på ett effektivt sätt Skapa ett nätverk av klimat- och miljöinspiratörer (likt dagens hälsoinspiratörer) på kommunens samtliga arbetsplatser (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Inför koldioxidbudgetering för samtliga nämnder och Tornberget fastighetsförvaltning AB (efter förebild från Växjö kommun) Utveckla redovisningen för att möjliggöra snabb och enkel uppföljning av den kommunala organisationens koldioxidutsläpp Etablera nya bostäder och verksamhetslokaler i första hand i anslutning till befintlig kollektivtrafik Utbilda personalen i sparsam körning/eco-driving Bygg energieffektivt med passivhusstandard som ambition i all nyproduktion i de kommunalägda bolagens regi Ställ krav vid markanvisning och exploateringsavtal rörande kommunägd mark på lägre energianvändning än rådande byggnorm Vid ny- och ombyggnad av kommunägda fastigheter ska bästa möjliga teknik m.a.p. energieffektivitet användas Verka för att fler konkreta spjutspetsprojekt genomförs för att energieffektivisera det befintliga bostads- och lokalbeståndet Skapa ekonomiska incitament för hyresgäster i alla kommunalägda lokaler och bostäder att minska el-, värme- och vattenanvändningen (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Ställ krav på energieffektivitet vid upphandling Utbilda utförarna av Fixarservice för seniorer i energirådgivning Utveckla Fixarservice för seniorer till att inkludera energieffektivisering i hemmet med byte av lampor etc. i samråd med kommunens energi- och klimatrådgivare Inkludera material rörande klimat- och energirådgivning vid Uppsökande verksamhet 75+ (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Informera kommunanställda och företag i Haninge om hur de kan spara energi t.ex. genom att dela ut Stockholms stads broschyr Klimatsmart på kontoret Informera alla nyinflyttade Haningebor, nya svenska medborgare, hyresgäster, brukare, elever eller andra kunder/klienter om hur de kan spara energi t.ex. genom att dela ut Stockholms stads broschyr Klimatsmart i hemmet (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Utveckla en miljöhörna på de kommunala biblioteken, där besökarna kan låna böcker eller få information om cykelvägar i kommunen, effektiva energisparåtgärder och där medborgarna kan låna en elmätare för hemelektronik (strategin är tillämpbar under flera temaområden) Inför samordnad distribution av varor till kommunala verksamheter Utred behovet av ytterligare infartsparkeringar vid pendeltågstationer Underlätta för kommuninvånarna och pendlare att utnyttja cykeln som transportmedel Arbeta aktivt med att få barn att i ökad utsträckning gå och cykla till skolan i stället för att åka bil Verka för att kommunanställda i större utsträckning går och cyklar istället för att använda bilen, både i tjänsten och till och från jobbet 11

12 Minska körsträckan med bil genom routeplanering, användande av video- eller telefonkonferens etc. Utbilda skuld- och budgetrådgivarna i energirådgivning och inkludera ett energisparpaket i varje skuld- och budgetrådgivningssamtal Utbilda försörjningsstödshandläggarna i energirådgivning och inkludera ett energisparpaket vid varje första kontakt med ny klient rörande försörjningsstöd Upprätta ett lokalt Klimatprotokoll där kommunen och större aktörer i näringslivet binder sig för åtaganden som syftar till minskade koldioxidutsläpp, inkluderande regelbunden uppföljning som medger ömsesidig insyn Verka för att regelbundna klimatpiloter etableras där t.ex. skolklasser eller medborgare får koldioxidbanta i sitt vardagsliv och får coachning till detta Initiera tävlingar mellan likartade verksamheter ifråga om vem som är bäst på att minska energianvändningen i sin verksamhet, t.ex. mellan skolor eller mellan äldreboenden (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Fortbilda lärare i alla ämnen i hållbar utveckling kopplat till klimatförändringar (motsvarande strategi är tillämpar under alla temaområden) Samarbeta aktivt med andra aktörer på nationell och lokal nivå Verka för en ökad spårburen godstrafik Verkar för att bilpooler etableras inom kommunen Verka för att Haninge blir ett testområde för utveckling av nya motorer och fordonsbränsle för SL och andra transportföretag Coacha fastighetsägare och entreprenörer i att bli föregångare på området energieffektivt byggande Verka för en fortsatt utbyggnad av fjärrvärme och för utvecklandet av fjärrkyla Ge riktad energirådgivning till växthusnäringsidkare Verka för att förteg som bygger sin verksamhet på effektiv energianvändning etablerar sig i Haninge (motsvarande strategi är tillämpbar under andra temaområden) Använd förnybar energi, med fokus på ett fossilbränslefritt transportsystem Identifiera platser lämpade för förnybar energiproduktion med vindkraft, vågkraft och solenergi i samband med framtagandet av en ny översiktsplan Installera vindkraftverk, solfångare eller solceller på tak för att visa på möjligheten och bidra till en förstärkt teknikutveckling Köp elbilar eller gasbilar till kommunens respektive de kommunalägda bolagens bilpooler Ställ krav på miljöbilar för all färdtjänst Kommunfullmäktige har 2010 beslutat att nämnderna och de kommunala bolagen ska fram till 2012 ska genomföra följande åtgärder enligt Klimatstrategin (för utförligare beskrivning se klimatstrategin): Avfallsplan Anläggande av tankstationer för biogas Effektiv och förnybar energi i kommunens verksamhetslokaler och bostäder Klimatkommunikation Klimatinspirerat företagsnätverk med utmaning Högskole- och näringslivssamverkan 12

13 Energirådgivning till små och medelstora företag Ett miljödiplomerat DreamHack i Haninge God cykelservice Barns skolvägar Resvaneundersökning bland kommunens invånare Klimatsmarta resor för kommunens anställda Cykelkampanj för Haninge kommuns anställda Ecodriving-utbildning för Haninge kommuns anställda Hållbar samhällsplanering Fysisk planering med hänsyn till klimatförändringar 13

14 Livsmedel Inriktning Livsmedel inköpta av kommunen kommer från långsiktigt hållbar produktion med minimal påverkan på klimat och miljö. Den tillagade maten är god och näringsrik som ett resultat av lokal tillagning, vilket resulterar i friska brukare och minimalt svinn. Utmaningar Riksdagen har antagit en vision om Sverige som det nya matlandet. I visionen ryms många dimensioner. Den offentliga måltiden ska vara god, trevlig och näringsrik och lagad på bra råvaror. Bra råvaror förutsätter jordbruk och förädling av hög klass. Matturism är en ytterligare dimension som sätter fingret på vikten av duktiga restaurangkockar. Den totala miljöpåverkan från livsmedel producerade i Sverige är ofta mindre än livsmedel producerade utomlands. 6 I en klimatförändrad värld där transporter blivit dyra är det inte självklart att livsmedel kan importeras från fjärran länder. Haninge kommun står därför inför en utmaning rörande att långsiktigt utveckla jordbruket och att göra så på ett sätt som innebär att det ekologiska jordbrukets andel ökar. En annan utmaning består i att stimulera fler att bruka jorden för att odla sina egna livsmedel. En särskild utmaning består i att göra den offentliga måltiden till en sådan upplevelse att den serverade maten äts upp istället för att samlas in och förvandlas till biogas. Strategier och åtaganden/aktiviteter Köp ekologiskt och med minskad andel animalier Skapa ett nätverk av klimat- och miljöinspiratörer (likt dagens hälsoinspiratörer) på kommunens samtliga arbetsplatser (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Profilera restaurangskolornas utbildningsprogram i klimatsmart matlagning Coacha kommunala såväl som privata restaurangkockar till vidareutveckling i professionen och särskilt i klimatsmart matlagning Utmana restaurangnäringen i att följa efter Haninge kommuns beslut om stopp för inköp av utrotningshotade fiskarter Informera om kötts och mejeriprodukters miljöpåverkan kopplat till utbildning i vegetarisk matlagning och kostlära för all kökspersonal Öka andelen vegetarisk och säsongsanpassad mat i all kommunal verksamhet Ställ tuffa miljökrav i alla upphandlingar (motsvarande strategi är tillämpbar inom övriga temaområden) Verka för att offentlig upphandling sker på sådant sätt att även mindre och ekologiska livsmedelsproducenter i Haninge kommuns närområde kan komma i fråga Informera alla nyinflyttade Haningebor, nya svenska medborgare, hyresgäster, brukare, elever eller andra kunder/klienter om hur val av livsmedel kan minska miljöpåverkan (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) 6 Hållbarhet i svenskt jordbruk 2007, SCB, Jordbruksverket, naturvårdsverket och LRF 14

15 Fortbilda lärare i alla ämnen i hållbar utveckling med fokus på matens miljöpåverkan (motsvarande strategi är tillämpar under alla temaområden) Verka för lokal odling och livsmedelsproduktion Ta fram en jordbruksplan med sikte på en långsiktig utveckling av de areella näringarna och därav möjliggörandet av lokal livsmedelsproduktion Verka för att Bondens marknad etableras och når framgång Stimulera lokal småskalig odling genom möjliggörandet av etablering av kolonilotter och odling på tak Inrikta daglig verksamhet och ungdomsverksamhet eller anordna kurser som stödjer en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion t.ex. i urban odling, vegetarisk matlagning, matlagning enligt säsongen Genomför evenemang i enlighet med riksdagens vision om Sverige som det nya matlandet Anlägg skolträdgårdar i anslutning till förskolor, grundskolor och fritids och väv in odlingen som ett pedagogiskt moment i undervisningen Anlägg köksträdgårdar vid äldreboenden, serviceboenden och särskilda boenden så att odling blir en naturlig del av rehabilitering, rekreation och matlagning Minska matsvinnet Minska svinnet av serverad mat Verka för att varje måltid blir en smakupplevelse, som därmed minskar svinnet 15

16 Konsumtion och återvinning Inriktning Människor är medvetna konsumenter som har en god förståelse för hur deras konsumtionsval påverkar miljön. Förbrukade varor samlas in och nyttiggörs i enlighet med avfallshierarkin. Utmaningar Människans konsumtion leder till påverkan på miljön från det att varor produceras och används tills dess de blir avfall. Haninge kommun står inför en utmaning i att begränsa konsumtionens miljöpåverkan och att i ökad grad sluta kretsloppen. Under de senaste åren har hanteringen av avfall förbättrats, men den totala mängden avfall ökar samtidigt stadigt. Haninge kommun står därför inför en utmaning om att minska den totala mängden avfall. Strategier Informera om livsstilens miljökonsekvenser Informera om på vilket sätt våra konsumtionsvanor påverkar människor och natur i utvecklings- och tillväxtländer, samt hur man som boende i Haninge kan bidra till en miljömässigt hållbar utveckling i dessa länder Ta fram ett miljöpaket att utdelas ut i samband med Uppsökande verksamhet 75+ (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Initiera tävlingar mellan likartade verksamheter ifråga om vem som är bäst på att miljöanpassa i sin verksamhet, t.ex. mellan skolor eller mellan äldreboenden (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Fortbilda lärare i alla ämnen i hållbar utveckling med fokus på konsumtion, resurser och avfall/återvinning (motsvarande strategi är tillämpar under flera temaområden) Miljö- och klimatprofilera arrangemang som anordnas i kommunens regi och märk dessa och andra evenemang med miljötema med grön markering i Haninges kulturkalender och program för barn & unga Utveckla en miljöhörna på de kommunala biblioteken, där besökarna kan låna böcker som fokuserar på konsumtion, återvinning/återanvändning och miljö (strategin är tillämpbar under flera temaområden) Identifiera tillsammans med ungdomsfullmäktige miljöprojekt som Haninges ungdomar tycker är särskilt angelägna Ställ tuffa miljökrav i alla upphandlingar t.ex. för IT, textilier, avfallsminimering (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Stöd utvecklandet av cleantech-företag Utveckla ungdomsverksamheter så att de på ett tydligare sätt genomsyras av ett hålbart tänkande Verka för att cleantech-företag etablerar sig i Haninge (motsvarande strategi är tillämpbar under andra temaområden) Etablera klontakter med i kommunen redan verksamma gröna företag (motsvarande strategi är tillämpbar under andra temaområden) 16

17 Minska mängden avfall Informera alla inflyttade Haningebor, nya svenska medborgare, hyresgäster, brukare, elever eller andra kunder/klienter inklusive om konsumtionens miljöpåverkan och hur man kan källsortera i Haninge (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Minska den totala mängden avfall samtidigt som andelen källsorterat avfall ökar Utveckla stödverksamheter såsom Secondhandbutiken Fyndet och Våffelstugan så att de får en tydligare miljöprofil (t.ex. inkluderar insamling och försäljning av vårlökar, ökad andel ekologisk mat etc.) Verka för att SRV och FTI utvecklar interaktiv insamling/avfallshantering där invånarna får direkt återkoppling på hur mycket de källsorterar och ges ekonomiska incitament till detta Verka för en minskad nedskräpning i naturen och i stadsmiljön (t.ex. genom medverkan i skräpplockardagar) 17

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Medverkande Miljöprogramberedningen Sofia Nilsson (C), ordförande Magnus Nilsson (KD), 1:e vice ordförande Mikael

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

MILJÖ. Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun

MILJÖ. Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun MILJÖ Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun Version 1.0 Tryckår 2014 Foto: Ida Stavenow Caroline Sjunner Kajsa Wellbro Emelie Svensson Skyview Vi har en plan I Ängelholms kommun finns en varierad

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Inledning: Våra utgångspunkter

Inledning: Våra utgångspunkter Inledning: Våra utgångspunkter Vårt ansvar som liberaler är att förvalta naturresurserna och utforma en långsiktigt hållbar miljö- och klimatpolitik Hållbar utveckling innebär att ekologisk, social och

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Hållbar tillväxt 2021

Hållbar tillväxt 2021 Hållbar tillväxt 2021 Diarienummer KS 2011-00457 Fastställt av KF 2011-06 Giltigt till 2021 Hållbar tillväxt 2021 Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad 2013-07-23 Målbild för hållbar

Läs mer

Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete. Vetlanda 21 maj. Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog

Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete. Vetlanda 21 maj. Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete Vetlanda 21 maj Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog Sankey-diagrammet Energiplan/klimatstrategi - övergripande mål Förbrukning av

Läs mer

Lokala miljömål. för Simrishamns kommun. Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010)

Lokala miljömål. för Simrishamns kommun. Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010) Lokala miljömål för Simrishamns kommun Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010) Inledning Lokala miljömål för Simrishamns kommun Simrishamns kommuns stora tillgång är dess kust

Läs mer

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING KURSPROGRAM 2014 Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar ger utomordentligt goda resultat. Det visar

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Klimat- och energistrategi

Klimat- och energistrategi Klimat- och energistrategi Bilaga 3 - Nationella och regionala mål och samarbeten Nationella klimat- och energimål Halten av växthusgaser i atmosfären, i enlighet med klimatkonventionen ska stabiliseras

Läs mer

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN BAKGRUND Den goda måltiden är riktlinjer för en god kvalitet på den mat och de måltider som erbjuds inom de verksamheter Dals-Eds kommun ansvarar för. Den goda måltiden

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy.

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. LIVSMEDELSPOLICY Beslutad i: KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-16 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret, tillsvidare POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi!

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi! Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun Så här jobbar vi! Exempel på vad som gjorts den senaste tiden Strategiskt arbete Översiktsplan (Kf 2012-05) Gång- och cykelplan ( Kf April2012) Energi- och klimatstrategi

Läs mer

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ MAT OCH MILJÖ DET HÄR FAKTABLADET ÄR FRAMTAGEN TILL ÖVNINGARNA HEJ SKOLMAT. HELA MATERIALET FINNS FÖR NEDLADDNING PÅ WWW.LIVSMEDELSVERKET.SE Mat och måltider spelar en viktig roll i våra liv. Mat kan vara

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Servicenämnden 2013 / 30 1 (5) Datum 2013-03-12 Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Vision Trelleborgs kommun ska erbjuda matgästerna lustfyllda måltider, lagade av bra råvaror som ger god hälsa

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Ekosystemtjänster Vad handlar miljö om? Miljökunskap Överkonsumtion Jorden Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Naturreservat Utfiskning Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

Miljöplan 2014-2020. Inledning

Miljöplan 2014-2020. Inledning Miljöplan 2014-2020 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare i kommunen. För att fortsätta

Läs mer

Lena Brunsell Landskapsarkitekt LAR/MSA lena.brunsell@ekologigruppen.se Telefon 08 525 201 15

Lena Brunsell Landskapsarkitekt LAR/MSA lena.brunsell@ekologigruppen.se Telefon 08 525 201 15 Lena Brunsell Landskapsarkitekt LAR/MSA lena.brunsell@ekologigruppen.se Telefon 08 525 201 15 Strategier för ekosystemtjänster Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby Ekologisk Utvecklingsplan för

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen.

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Ekostaden Mer än hälften av jordens befolkning bor i städer och allt fler väljer att flytta från landsbygden till

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling-bakgrund Varför pratar vi idag mer

Läs mer

MILJÖPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN

MILJÖPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN MILJÖPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antaget i kommunfullmäktige den 25 mars 2010 Sigtuna kommun Miljöprogram för Sigtuna kommun En god miljö är en förutsättning för människors och andra organismers liv på

Läs mer

Miljöarbete i Eskilstuna

Miljöarbete i Eskilstuna Miljöarbete i Eskilstuna SKL ledningssystem för hållbar utveckling Magnus Johansson (MP) Kommunalråd Eskilstuna Eskilstuna - en ekokommun Översikt Industristad med anor Nedgång 1970-1998 Svealandsbanan

Läs mer

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen!

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! På vilka sätt är vi beroende av naturen och vad är ekosystemtjänster? Eleverna får i denna uppgift definiera ekosystemtjänster samt fundera på vilka tjänster vi

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Miljöstrategi för Arvika kommun

Miljöstrategi för Arvika kommun 2015-05-06 Miljöstrategi för Arvika kommun Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Inledning Miljöfrågan är både en global och en lokal fråga. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Lokala miljömål i Tranås kommun

Lokala miljömål i Tranås kommun Sidan 1 av 6 Lokala miljömål i Tranås kommun Antagna av KF 2007-08-20, 122 Sidan 2 av 6 Miljömål Lokala mål Åtgärder för att nå de lokala målen 1. Begränsad klimatpåverkan Minska transportrelaterade utsläpp

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: VATTEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: VATTEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: VATTEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Stockholmsregionen. Denna färdplan visar vägen för 4 policyrekommendationer med siktet mot en Stockholmsregion med låga koldioxidutsläpp.

Stockholmsregionen. Denna färdplan visar vägen för 4 policyrekommendationer med siktet mot en Stockholmsregion med låga koldioxidutsläpp. Stockholmsregionen Stockholmsregionen Denna färdplan visar vägen för 4 policyrekommendationer med siktet mot en Stockholmsregion med låga koldioxidutsläpp. Energieffektivitet Beteendeförändring Förnybar

Läs mer

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Workshop InnoVatten Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Sedan en tid pågår ett länsövergripande arbete för att utveckla nya arbetssätt för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö och

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

1. Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse

1. Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse Sida 1 av 18 Miljömålsenkät 2012 Telefon Start datum 1. Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse Definitioner Aktuellt underlag = underlag som enligt kommunens bedömning

Läs mer

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET Lektionsupplägg: Rent vatten, tack! Lär er mer om grundvatten och låt eleverna, med hjälp av sina kunskaper och fantasi, konstruera en egen vattenrenare. Lärarinstruktion

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig

Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig U För medlemskap eller kontakt med miljöpartiet lokalt. www.mp.se www.mp.se/harryda Kontakt: Birgitta Olsson Mail: judith.olsson@telia.com Återbruk När du läst

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Begränsad klimatpåverkan. Fokus föreslås på följande målområden. Bakgrund

Begränsad klimatpåverkan. Fokus föreslås på följande målområden. Bakgrund Fokus föreslås på följande målområden Begränsad klimatpåverkan Bakgrund Genom framför allt förbränning av fossila bränslen som kol, olja och naturgas tillför människan atmosfären stora mängder av lagrad

Läs mer

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Åsa Hill Charlotta Hedvik Miljöförvaltningen Stockholm Disposition Inledning Miljöbalken Utbildning av inspektörer och chefer Tillsynen ska säkerställa

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS!

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! * Man slänger mat för flera miljarder kronor i Sverige varje år. * Räknar man hela Europas matsvinn så kastar vi så mycket att en yta lika stort som landet Belgien odlas helt

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i hem- och konsumentkunskap

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i hem- och konsumentkunskap Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer