Strategi för ekologisk hållbarhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för ekologisk hållbarhet"

Transkript

1 Strategi för ekologisk hållbarhet

2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Biologisk mångfald 6 Vatten 8 Klimat 10 Livsmedel 14 Konsumtion och återvinning 16 2

3 Allmänt Bakgrund Denna strategi för ekologisk hållbarhet utgör ett hjälpmedel och en inspirationskälla till kommunens nämnder och Tornberget fastighetsförvaltning AB i dessas årliga arbete med att identifiera kostnadseffektiva strategier, åtaganden och aktiviteter inom miljöområdet. Strategin är uppbyggd kring temaområden som utarbetats med utgångspunkt från två seminarier våren 2010 och har sin grund i de nationella och regionala miljökvalitetsmålen. Sveriges Ekokommuner Haninge kommun är sedan 2007 medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner. Föreningen är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, en förening för gemensamma strategiska frågor för en långsiktig hållbar utveckling. Sveriges Ekokommuner söker att främja utvecklingen mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle byggt på en ekologisk grundsyn där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en hög livskvalitet och en god hälsa. Det uthålliga samhället definieras i enlighet med organisationen Det Naturliga Stegets fyra principer för hållbar utveckling. Kommunen har genom medlemskapet förbundit sig att dessa genomsyra alla kommunala beslut. Hållbarhetskriterierna 1 I det hållbara samhället utsätts inte naturen 2 för systematisk koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t.ex. fossilt kol och tungmetaller) koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t.ex. kväveoxider, hormonstörande ämnen, m.m.) 3....undanträngning med fysiska metoder (t.ex. från trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske m.m.) Och, i det samhället hindras inte människor systematiskt 4....från att tillgodose sina behov (t.ex. i form av avkoppling, frihet, kreativitet, trygghet, identitet m.m.) Strategins för ekologisk hållbarhet roll i styrmodellen Haninge kommuns styrmodell finns beskriven i Mål och budget. Styrmodellen utgår från en vision. Årligen fattar kommunfullmäktige, med visionen som utgångspunkt, beslut om mål för verksamheten. Många av dessa gäller samtliga nämnder, och genom ägardirektiv också Tornberget fastighetsförvaltning AB, medan andra riktar sig till en viss nämnd. Från och med 2012 är målen uppdelade i de tre dimensionerna av hållbar utveckling, där målen f.n. fyra av målen tillhör den ekologiska dimensionen. Denna Strategi för ekologisk hållbarhet utgår från ett antal teman (energi, vatten, biologisk mångfald, livsmedel samt konsumtion och avfall). Inom flera av dessa finns det för närvarande mål gällande för samtliga nämnder samt Tornberget fastighetsförvaltning AB. Strategin för ekologisk hållbarhet är ämnad att vara ett stöd för nämnderna och Tornberget fastighetsförvaltnings AB:s bolagsstyrelse i deras arbete med att formulera verkningsfulla nämndstrategier i relation till de av kommunfullmäktige antagna målen 1 naturligasteget.se 2 Definition av naturen : Naturen omfattar området från berggrunden till atmosfärens yttersta skikt, där de livsuppehållande naturresurserna finns (ekosfären). 3

4 på miljöområdet. Ambitionen med Strategi för ekologisk hållbarhet är att förse nämnderna och Tornberget fastighetsförvaltning AB med ett urval av tänkbara och samtidigt effektiva strategier, där nämndens/tornberget fastighetsförvaltning AB:s bolagsstyrelses uppgift övergår från att handla om att själv formulera nämndstrategin till att låta sig inspireras av dokumentet och välja den eller de strategier som nämnden eller Tornberget fastighetsförvaltning AB uppfattar ligga närmast den egna verksamheten och vara mest verkningsfulla. Övergripande mål för kommunens miljöarbete Strategin för ekologisk hållbarhet tar sin utgångspunkt i begreppet hållbar utveckling, d.v.s. en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 3 Begreppet hållbar utveckling brukar anses hysa tre dimensioner; en ekologisk, en social och en ekonomisk. Med en ekologiskt hållbar utveckling avses här en utveckling som säkerställer människans långsiktiga fortlevnad, värnar biologisk mångfald och naturmiljö och säkerställer ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga bl.a. genom att begränsa den pågående klimatförändringen. Denna Strategi för ekologisk hållbarhet avser att underlätta och förbättra integrationen av den ekologiska dimensionen i samtliga nämnders och bolags reguljära verksamhet. En hållbar utveckling baseras på ett gemensamt ansvar, varför samverkan mellan kommun, näringsliv och medborgare är viktig som sådan och nödvändig för att nå framgång. Andra styrdokument Utöver denna Strategi för ekologisk hållbarhet finns andra styrande dokument som också berör det kommunala miljöarbetet. Dessa är när detta skrivs: Översiktsplan (antagen 2005) Dagvattenstrategi (antagen 2010) Smarta Haninge: Klimatstrategi för Haninge kommun (antagen 2010) Ekologiskt hållbarhetsprogram för Vega (antaget 2011) Cykelplan (antagen 2010) Fordonspolicy (antagen 2010) Bostadsstrategi (antagen 2011) Tyresån Åtgärdsprogram Vår gemensamma framtid (Bruntlandtrapporten),

5 Aktionsplan för hållbar tillväxt och utveckling (antagen 2009) Mellan dessa dokument och miljöprogrammet finns ingen inbördes hierarki. Utöver de dokument som finns framtagna inom kommunen har Haninge kommun även den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010 att förhålla sig till. Av särskilt intresse är det regionala handlingsprogram rörande klimatutmaningen som Stockholms läns landsting tagit fram. Uppföljning Uppföljning av Strategin för ekologisk hållbarhet ska ske tertialvis av dels respektive nämnd/ Tornberget fastighetsförvaltning AB och dels av kommunfullmäktige inom ramen för verksamhetsuppföljningen rörande de av kommunfullmäktige antagna målen. 5

6 Biologisk mångfald Inriktning Haninge kommun förvaltar och hushåller med resurser på ett sätt som främjar biologisk mångfald samt bibehåller och utvecklar ekosystemtjänster. Utmaningar Människans långsiktiga fortlevnad är beroende av robusta och välfungerande ekosystem som uthålligt förmår att leverera tjänster till människan. Sådana ekosystemtjänster inkluderar en växande biomassa i form av ved, grönsaker, levande djur och fisk, men också andra tjänster som pollinering, fotosyntes, vattenrening, läkemedel och rekreation. Ju större den biologiska mångfalden är, desto bättre rustad är människan att möta framtidens utmaningar t.ex. i form av ett ändrat klimat. Att utveckla den biologiska mångfalden i en tätt befolkad region där fler människor och fler företag samtidigt ska beredas möjlighet att leva och verka är en utmaning för Haninge kommun. Naturmiljön erbjuder stora värden som källa till rekreation och grund för hälsa och välbefinnande. En rik naturmiljö signalerar en viktig kvalitet till boende, besökare och näringsliv. Idag äventyras Haninges rikedom gällande naturmiljöer av att ekosystemtjänsternas ekonomiska värde inte tydliggörs. Det ligger en utmaning i att utveckla sätt att ekonomiskt värdera ekosystemtjänsterna och därigenom erbjuda bättre underbyggda beslutsunderlag. Haninge kommun möter också en utmaning i att finna sätt att få fler medborgare och besökare att nyttja kommunens naturvärden. Strategier och åtaganden/aktiviteter Samla och sprid kunskap om den lokala biologiska mångfalden Skapa ett nätverk av klimat- och miljöinspiratörer (likt dagens hälsoinspiratörer) på kommunens samtliga arbetsplatser (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Utveckla ett redovisningssystem för ekonomisk värdering av naturvärden Öka medborgarnas kunskap om ekosystemtjänsternas och den biologiska mångfaldens värde Informera alla nyinflyttade Haningebor, nya svenska medborgare, hyresgäster, brukare, elever eller andra kunder/klienter om utflyktsmål i Haninge kommun och om hur de kan bidra till en stärkt biologisk mångfald (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Besök regelbundet kommunens miljöverkstad för fortbildning rörande naturvärden, vattenhantering och energi Öka mängden skolundervisning utomhus och knyt utomhuspedagogik till skolans styrdokument Utveckla daglig verksamhet och ungdomsverksamhet så att den ger möjlighet till naturvandringar, studiebesök på reningsverk eller andra platser som ökar förståelsen för människans samspel med naturen Utveckla grön rehabilitering inom äldreomsorgen med fokus på naturnära upplevelser 6

7 Utveckla en miljöhörna på de kommunala biblioteken, där besökarna kan låna böcker och informera sig om naturområden i kommunen, biologisk mångfald och ekosystemstjänster (motsvarande strategin är tillämpbar under flera temaområden) Genomför åtgärder som bidrar till att den biologiska mångfalden ökar Nyttja ekonomisk värdering av naturvärden vid framtagandet av underlag för planuppdrag Inventera degenererade ekosystemtjänster och restaurera dessa (t.ex. plantera in fisk i utfiskade vatten, skapa livsmiljöer för hotade fågelarter) Säkerställ sammanhängande ekosystem i form av gröna kilar och spridningskorridorer Verka för att skydda värdefull natur enligt miljöbalken i statlig eller kommunal regi (t.ex. i form av naturreservat eller biotopskydd) Inrätta fredade marina zoner för tillväxt av rovfiskar i kustmiljön (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Kompensera för förluster av ekosystemtjänster till följd av exploatering 7

8 Vatten Inriktning Alla invånare har tillgång till dricksvatten av god kvalitet och till friska och rena sjöar, vattendrag och kustvatten som myllrar av fisk. Utmaningar Vatten är en central, men också sårbar resurs i samhället. Utsläpp från bebyggelse, trafik, jordbruk, industrier och energianläggningar påverkar vattenkvaliteten och påverkar därtill ofta den biologiska mångfalden negativt. I Haninge når inte någon av de 21 ytvattenförekomsterna (sjöar, vattendrag och kustområden) upp till kraven på god ekologisk och kemisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Haninge kommun står inför en utmaning gällande att långsiktigt säkerställa en dricksvattenförsörjning av god kvalitet. En annan handlar om att Haninge kommun behöver minska utsläppen från den egna verksamheten i form av t.ex. läkemedel och vägsalt och samtidigt påverka andra aktörer, enskilda såväl som företag och organisationer, att dra åt samma håll. Försurning av sjöar leder till utlösning av metaller och till att fisken blir otjänlig att äta, medan andra organismer dör till följd av förändrade levnadsvillkor. Haninge kommun står inför en utmaning i att minska orsakerna till försurning och att genom kalkning av sjöar motverka försurningens konsekvenser. Kommunen utnyttjar idag ett antal ekosystemtjänster i form av fiske, bad, dricksvatten, dagvattenrening, rekreation m.m. som alla är tätt sammankopplade med god vattenkvalitet. Liksom i fallet med temat biologisk mångfald står Haninge kommun inför utmaningen att utveckla sätt att ekonomiskt värdera också dessa ekosystemtjänster. Strategier och åtaganden/aktiviteter Samla och sprid kunskap om nödvändigheten av rent grund- och ytvatten Skapa ett nätverk av klimat- och miljöinspiratörer (likt dagens hälsoinspiratörer) på kommunens samtliga arbetsplatser (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Modellera kväve- och fosforflöden i sjöar och vattendrag för att identifiera större utsläppskällor Utred förekomsten av saltvatteninträngning i skärgårdsområdet Ge riktad information till jordbrukare och ägare av golfbanor om hur de kan minska sina utsläpp av näringsämnen och bekämpningsmedel Ge riktad information till skärgårdsbor om vikten av att hushålla med dricksvatten Anordna kulturevenemang med värdet av vatten i centrum, t.ex. vid Rudansjöarna eller i skärgårdsmiljön Utveckla en miljöhörna på de kommunala biblioteken, där besökarna kan låna böcker och få information om Haninge kommuns vattenmiljö, ekologiska reningsanläggningar, dagvattenhantering m.m. (motsvarande strategin är tillämpbar under flera temaområden) Dela ut informationsmaterial om vad avloppet är till för i samband Uppsökande verksamhet 75+ (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) 8

9 Informera alla nyinflyttade Haningebor, nya svenska medborgare, hyresgäster, brukare, elever eller andra kunder/klienter inklusive om vad som inte ska spolas ner i avloppet (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Utveckla Haningedagen till att genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv Minska den kemiska belastningen på kommunens recipienter Minska läckaget av näringsämnen genom att upprätta skyddszoner kring vattendrag i jordbruk Verka för att enskilda avlopp inventeras och åtgärder för uppnående av lagkrav vidtas Ställ krav på lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) vid detaljplaneläggning Investera i gröna tak och anlägg små dagvattendammar och minimera andelen hårdgjorda ytor för att öka infiltrationen Utred effekten av alternativ till vägsalt för bevarad trafiksäkerhet och minskad påverkan på grundvatten Verka för etablerandet av gör-det-själv-anläggningar för biltvätt med god uppsamling och rening av tvättvatten Använd miljömärkta kemisk-tekniska produkter (rengörningsmedel, tvättmedel m.m.) och informera brukare om dosering i relation till vattnets hårdhet Arbeta metodiskt för att minska övermedicinering som ett sätt att minska onödig belastning på reningsverken Upprätta ett system på särskilda boenden och gruppboenden för insamling och omhändertagande (av apotek) av överblivna/utgångna mediciner Verka för en ökad biomassa av levande fisk i kustvatten, sjöar och vattendrag Inrätta fredade marina zoner för tillväxt av rovfiskar i kustmiljön (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Verka för en kontinuerlig utsättning av fiskyngel i vattendrag och kustvatten för att skynda på restaureringen av ett livskraftigt rovfiskbestånd Verka för etablerandet av musselodlingar i kustvattenområdet för en förbättrad vattenkvalitet Hushåll med mängden vatten Hushåll med dricksvatten vid bevattning, i toaletter m.m. Skapa ekonomiska incitament för hyresgäster i alla kommunalägda lokaler och bostäder att minska el-, värme- och vattenanvändningen (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) 9

10 Klimat Inriktning Smart och förnybart kännetecknar energianvändningen i Haninge kommun år Det handlar om att använda mindre energi, att använda energi effektivt och att använda förnybar energi. De övergripande målen för kommunens klimatarbete i är formulerade i klimatstrategi för Haninge kommun: Utsläpp av växthusgaser (uttryckt som koldioxidekvivalenter) inom Haninge ska fram till 2050 ha minskat med 90 % jämfört med 1990 (vilket motsvarar 88 minskning jämfört med 2005) Utsläppen av växthusgaser ska inom Haninge fram till 2020 ha minskat med 40 % jämfört med 1990 (vilket motsvarar 25 % minskning jämfört med 2005) Utmaningar Den av människan orsakade globala uppvärmningen är ett av vår tids mest angelägna problem att lösa. Smältande polarisar till följd av en ökad medeltemperatur kan medföra höjda vattennivåer som orsakar översvämningar, skred och ras. I Sverige bedöms klimatförändringar kunna medföra mildare vintrar med mer regn och kraftigare oväder vilket i sin tur kan medföra att bebyggelsen och infrastrukturen måste anpassas efter de nya förhållandena. Ett förändrat klimat kan också sätta ekosystem ur balans. En del arter kan komma att hotas av utrotning medan andra arter, t.ex. vissa skadedjur, kan komma att gynnas. Ett mildare klimat kan även försämra tillgången på dricksvatten och påverka dricksvattenkvaliteten negativt. Samhällets kostnader för att motverka och kompensera för klimatförändringen kommer att bli stora men är ännu svåra att beräkna. Haninge kommun står inför en utmaning när det gäller att begränsa klimatförändringens omfattning och att begränsa dess konsekvenser. I Haninge kommun står vägtrafiken för 70 % av växthusgasutsläppen. Det ligger därför en utmaning i att fasa ut de fossila bränslena. Med stora delar av kommunen samtidigt planerad med bilen som norm ligger det en utmaning att för framtiden planera staden som en promenadstad på ett sådant sätt att en levande stadskärna växer fram och där alla når sina viktiga målpunkter på miljövänliga sätt där tillgänglighet står i fokus. Genom att i första hand förtäta bebyggelsen kan redan befintlig kollektivtrafik och gång- och cykelvägar utnyttjas mer effektivt. Tydliga incitament för ett minskat bilanvändande är avgörande för att nå målet om minskade koldioxidutsläpp. Bygg- och fastighetsbranschen, inklusive uppvärmning, står för en betydande del av de svenska utsläppen av växthusgaser. 5 Det ligger en utmaning i att energieffektivisera den byggda miljön och planera för ett energieffektivt framtida byggande. Strategier och åtaganden/aktiviteter Haninge kommuns strategiska arbete för ett hållbart samhälle sammanfattas i begreppet Smarta Haninge. Smarta Haninge står för: Strategier för Miljövänligt Avfallshanterande, Resande, Transporterande och Användande av energi. 4 Smarta Haninge, Klimatstrategi för Haninge kommun, Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan, Boverket

11 Använd mindre energi och på ett effektivt sätt Skapa ett nätverk av klimat- och miljöinspiratörer (likt dagens hälsoinspiratörer) på kommunens samtliga arbetsplatser (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Inför koldioxidbudgetering för samtliga nämnder och Tornberget fastighetsförvaltning AB (efter förebild från Växjö kommun) Utveckla redovisningen för att möjliggöra snabb och enkel uppföljning av den kommunala organisationens koldioxidutsläpp Etablera nya bostäder och verksamhetslokaler i första hand i anslutning till befintlig kollektivtrafik Utbilda personalen i sparsam körning/eco-driving Bygg energieffektivt med passivhusstandard som ambition i all nyproduktion i de kommunalägda bolagens regi Ställ krav vid markanvisning och exploateringsavtal rörande kommunägd mark på lägre energianvändning än rådande byggnorm Vid ny- och ombyggnad av kommunägda fastigheter ska bästa möjliga teknik m.a.p. energieffektivitet användas Verka för att fler konkreta spjutspetsprojekt genomförs för att energieffektivisera det befintliga bostads- och lokalbeståndet Skapa ekonomiska incitament för hyresgäster i alla kommunalägda lokaler och bostäder att minska el-, värme- och vattenanvändningen (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Ställ krav på energieffektivitet vid upphandling Utbilda utförarna av Fixarservice för seniorer i energirådgivning Utveckla Fixarservice för seniorer till att inkludera energieffektivisering i hemmet med byte av lampor etc. i samråd med kommunens energi- och klimatrådgivare Inkludera material rörande klimat- och energirådgivning vid Uppsökande verksamhet 75+ (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Informera kommunanställda och företag i Haninge om hur de kan spara energi t.ex. genom att dela ut Stockholms stads broschyr Klimatsmart på kontoret Informera alla nyinflyttade Haningebor, nya svenska medborgare, hyresgäster, brukare, elever eller andra kunder/klienter om hur de kan spara energi t.ex. genom att dela ut Stockholms stads broschyr Klimatsmart i hemmet (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Utveckla en miljöhörna på de kommunala biblioteken, där besökarna kan låna böcker eller få information om cykelvägar i kommunen, effektiva energisparåtgärder och där medborgarna kan låna en elmätare för hemelektronik (strategin är tillämpbar under flera temaområden) Inför samordnad distribution av varor till kommunala verksamheter Utred behovet av ytterligare infartsparkeringar vid pendeltågstationer Underlätta för kommuninvånarna och pendlare att utnyttja cykeln som transportmedel Arbeta aktivt med att få barn att i ökad utsträckning gå och cykla till skolan i stället för att åka bil Verka för att kommunanställda i större utsträckning går och cyklar istället för att använda bilen, både i tjänsten och till och från jobbet 11

12 Minska körsträckan med bil genom routeplanering, användande av video- eller telefonkonferens etc. Utbilda skuld- och budgetrådgivarna i energirådgivning och inkludera ett energisparpaket i varje skuld- och budgetrådgivningssamtal Utbilda försörjningsstödshandläggarna i energirådgivning och inkludera ett energisparpaket vid varje första kontakt med ny klient rörande försörjningsstöd Upprätta ett lokalt Klimatprotokoll där kommunen och större aktörer i näringslivet binder sig för åtaganden som syftar till minskade koldioxidutsläpp, inkluderande regelbunden uppföljning som medger ömsesidig insyn Verka för att regelbundna klimatpiloter etableras där t.ex. skolklasser eller medborgare får koldioxidbanta i sitt vardagsliv och får coachning till detta Initiera tävlingar mellan likartade verksamheter ifråga om vem som är bäst på att minska energianvändningen i sin verksamhet, t.ex. mellan skolor eller mellan äldreboenden (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Fortbilda lärare i alla ämnen i hållbar utveckling kopplat till klimatförändringar (motsvarande strategi är tillämpar under alla temaområden) Samarbeta aktivt med andra aktörer på nationell och lokal nivå Verka för en ökad spårburen godstrafik Verkar för att bilpooler etableras inom kommunen Verka för att Haninge blir ett testområde för utveckling av nya motorer och fordonsbränsle för SL och andra transportföretag Coacha fastighetsägare och entreprenörer i att bli föregångare på området energieffektivt byggande Verka för en fortsatt utbyggnad av fjärrvärme och för utvecklandet av fjärrkyla Ge riktad energirådgivning till växthusnäringsidkare Verka för att förteg som bygger sin verksamhet på effektiv energianvändning etablerar sig i Haninge (motsvarande strategi är tillämpbar under andra temaområden) Använd förnybar energi, med fokus på ett fossilbränslefritt transportsystem Identifiera platser lämpade för förnybar energiproduktion med vindkraft, vågkraft och solenergi i samband med framtagandet av en ny översiktsplan Installera vindkraftverk, solfångare eller solceller på tak för att visa på möjligheten och bidra till en förstärkt teknikutveckling Köp elbilar eller gasbilar till kommunens respektive de kommunalägda bolagens bilpooler Ställ krav på miljöbilar för all färdtjänst Kommunfullmäktige har 2010 beslutat att nämnderna och de kommunala bolagen ska fram till 2012 ska genomföra följande åtgärder enligt Klimatstrategin (för utförligare beskrivning se klimatstrategin): Avfallsplan Anläggande av tankstationer för biogas Effektiv och förnybar energi i kommunens verksamhetslokaler och bostäder Klimatkommunikation Klimatinspirerat företagsnätverk med utmaning Högskole- och näringslivssamverkan 12

13 Energirådgivning till små och medelstora företag Ett miljödiplomerat DreamHack i Haninge God cykelservice Barns skolvägar Resvaneundersökning bland kommunens invånare Klimatsmarta resor för kommunens anställda Cykelkampanj för Haninge kommuns anställda Ecodriving-utbildning för Haninge kommuns anställda Hållbar samhällsplanering Fysisk planering med hänsyn till klimatförändringar 13

14 Livsmedel Inriktning Livsmedel inköpta av kommunen kommer från långsiktigt hållbar produktion med minimal påverkan på klimat och miljö. Den tillagade maten är god och näringsrik som ett resultat av lokal tillagning, vilket resulterar i friska brukare och minimalt svinn. Utmaningar Riksdagen har antagit en vision om Sverige som det nya matlandet. I visionen ryms många dimensioner. Den offentliga måltiden ska vara god, trevlig och näringsrik och lagad på bra råvaror. Bra råvaror förutsätter jordbruk och förädling av hög klass. Matturism är en ytterligare dimension som sätter fingret på vikten av duktiga restaurangkockar. Den totala miljöpåverkan från livsmedel producerade i Sverige är ofta mindre än livsmedel producerade utomlands. 6 I en klimatförändrad värld där transporter blivit dyra är det inte självklart att livsmedel kan importeras från fjärran länder. Haninge kommun står därför inför en utmaning rörande att långsiktigt utveckla jordbruket och att göra så på ett sätt som innebär att det ekologiska jordbrukets andel ökar. En annan utmaning består i att stimulera fler att bruka jorden för att odla sina egna livsmedel. En särskild utmaning består i att göra den offentliga måltiden till en sådan upplevelse att den serverade maten äts upp istället för att samlas in och förvandlas till biogas. Strategier och åtaganden/aktiviteter Köp ekologiskt och med minskad andel animalier Skapa ett nätverk av klimat- och miljöinspiratörer (likt dagens hälsoinspiratörer) på kommunens samtliga arbetsplatser (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Profilera restaurangskolornas utbildningsprogram i klimatsmart matlagning Coacha kommunala såväl som privata restaurangkockar till vidareutveckling i professionen och särskilt i klimatsmart matlagning Utmana restaurangnäringen i att följa efter Haninge kommuns beslut om stopp för inköp av utrotningshotade fiskarter Informera om kötts och mejeriprodukters miljöpåverkan kopplat till utbildning i vegetarisk matlagning och kostlära för all kökspersonal Öka andelen vegetarisk och säsongsanpassad mat i all kommunal verksamhet Ställ tuffa miljökrav i alla upphandlingar (motsvarande strategi är tillämpbar inom övriga temaområden) Verka för att offentlig upphandling sker på sådant sätt att även mindre och ekologiska livsmedelsproducenter i Haninge kommuns närområde kan komma i fråga Informera alla nyinflyttade Haningebor, nya svenska medborgare, hyresgäster, brukare, elever eller andra kunder/klienter om hur val av livsmedel kan minska miljöpåverkan (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) 6 Hållbarhet i svenskt jordbruk 2007, SCB, Jordbruksverket, naturvårdsverket och LRF 14

15 Fortbilda lärare i alla ämnen i hållbar utveckling med fokus på matens miljöpåverkan (motsvarande strategi är tillämpar under alla temaområden) Verka för lokal odling och livsmedelsproduktion Ta fram en jordbruksplan med sikte på en långsiktig utveckling av de areella näringarna och därav möjliggörandet av lokal livsmedelsproduktion Verka för att Bondens marknad etableras och når framgång Stimulera lokal småskalig odling genom möjliggörandet av etablering av kolonilotter och odling på tak Inrikta daglig verksamhet och ungdomsverksamhet eller anordna kurser som stödjer en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion t.ex. i urban odling, vegetarisk matlagning, matlagning enligt säsongen Genomför evenemang i enlighet med riksdagens vision om Sverige som det nya matlandet Anlägg skolträdgårdar i anslutning till förskolor, grundskolor och fritids och väv in odlingen som ett pedagogiskt moment i undervisningen Anlägg köksträdgårdar vid äldreboenden, serviceboenden och särskilda boenden så att odling blir en naturlig del av rehabilitering, rekreation och matlagning Minska matsvinnet Minska svinnet av serverad mat Verka för att varje måltid blir en smakupplevelse, som därmed minskar svinnet 15

16 Konsumtion och återvinning Inriktning Människor är medvetna konsumenter som har en god förståelse för hur deras konsumtionsval påverkar miljön. Förbrukade varor samlas in och nyttiggörs i enlighet med avfallshierarkin. Utmaningar Människans konsumtion leder till påverkan på miljön från det att varor produceras och används tills dess de blir avfall. Haninge kommun står inför en utmaning i att begränsa konsumtionens miljöpåverkan och att i ökad grad sluta kretsloppen. Under de senaste åren har hanteringen av avfall förbättrats, men den totala mängden avfall ökar samtidigt stadigt. Haninge kommun står därför inför en utmaning om att minska den totala mängden avfall. Strategier Informera om livsstilens miljökonsekvenser Informera om på vilket sätt våra konsumtionsvanor påverkar människor och natur i utvecklings- och tillväxtländer, samt hur man som boende i Haninge kan bidra till en miljömässigt hållbar utveckling i dessa länder Ta fram ett miljöpaket att utdelas ut i samband med Uppsökande verksamhet 75+ (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Initiera tävlingar mellan likartade verksamheter ifråga om vem som är bäst på att miljöanpassa i sin verksamhet, t.ex. mellan skolor eller mellan äldreboenden (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Fortbilda lärare i alla ämnen i hållbar utveckling med fokus på konsumtion, resurser och avfall/återvinning (motsvarande strategi är tillämpar under flera temaområden) Miljö- och klimatprofilera arrangemang som anordnas i kommunens regi och märk dessa och andra evenemang med miljötema med grön markering i Haninges kulturkalender och program för barn & unga Utveckla en miljöhörna på de kommunala biblioteken, där besökarna kan låna böcker som fokuserar på konsumtion, återvinning/återanvändning och miljö (strategin är tillämpbar under flera temaområden) Identifiera tillsammans med ungdomsfullmäktige miljöprojekt som Haninges ungdomar tycker är särskilt angelägna Ställ tuffa miljökrav i alla upphandlingar t.ex. för IT, textilier, avfallsminimering (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Stöd utvecklandet av cleantech-företag Utveckla ungdomsverksamheter så att de på ett tydligare sätt genomsyras av ett hålbart tänkande Verka för att cleantech-företag etablerar sig i Haninge (motsvarande strategi är tillämpbar under andra temaområden) Etablera klontakter med i kommunen redan verksamma gröna företag (motsvarande strategi är tillämpbar under andra temaområden) 16

17 Minska mängden avfall Informera alla inflyttade Haningebor, nya svenska medborgare, hyresgäster, brukare, elever eller andra kunder/klienter inklusive om konsumtionens miljöpåverkan och hur man kan källsortera i Haninge (motsvarande strategi är tillämpbar under flera temaområden) Minska den totala mängden avfall samtidigt som andelen källsorterat avfall ökar Utveckla stödverksamheter såsom Secondhandbutiken Fyndet och Våffelstugan så att de får en tydligare miljöprofil (t.ex. inkluderar insamling och försäljning av vårlökar, ökad andel ekologisk mat etc.) Verka för att SRV och FTI utvecklar interaktiv insamling/avfallshantering där invånarna får direkt återkoppling på hur mycket de källsorterar och ges ekonomiska incitament till detta Verka för en minskad nedskräpning i naturen och i stadsmiljön (t.ex. genom medverkan i skräpplockardagar) 17

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015 STOCKHOLMS STAD Stockholms miljöprogram 2012 2015 Stockholms Miljöprogram 2012 2015 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 2015... 4 PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING... 4 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020 Program för Hållbar utveckling miljö Framtidens Jönköping 2015-2020 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 1.1 Arbetsprocess 1 1.2 Struktur och referenser 1 1.3 Globala, nationella och regionala mål 3 1.4

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Bakgrund En översiktsplan antas alltid

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun...med koppling till Energi- och Klimatstrategin i arbetet att förverkliga Utvecklingsstrategin 2011-2020 ( US2011) Inledning Det kommer aldrig att vara

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Rapport 2007:01 Västernorrlands län 2007 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN LÄNSSTYRELSEN

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19)

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19) för utveckling av Ånge kommun 1 (19) Spångbrogården, Ånge Hallstaborgs servicehus i Hallsta Framsteget, Ljungaverks hemtjänst Foton: Ånge kommun för utveckling av Ånge kommun 2 (19) Se även temahäfte 2

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer