Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit:"

Transkript

1 Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit: Proposition ang Företagspolitiskt program för Moderaterna i Stockholms stad och län Inledning... 1 Finansiering... 2 Regelverk... 3 Arbete... 5 Utbildning... 7 Konkurrens... 8 Media... 8 Inledning En viktig politisk utgångspunkt för moderaterna är att alla människor så långt möjligt ska ges förutsättningar att förverkliga sina drömmar, idéer och livsmål. Detta gäller i högsta grad också de kvinnor och män som väljer att starta och driva företag liksom alla som på olika sätt medverkar i redan etablerat företagande. Företag skapar jobb, trygghet, välstånd och ekonomisk tillväxt. Det är därför betydelsefullt att skapa fler möjligheter för företag att starta, växa och utvecklas genom att förbättra förutsättningarna för företag och företagare. I många avseenden är villkoren för företagande redan goda i Sverige. Bolagsskatten är relativt låg, arbetskraften välutbildad och arbetsmarknaden är mindre konfliktdrabbad än i många andra europeiska länder. Villkoren kan alltid förbättras ytterligare. Det är fortfarande svårt att starta, och i många fall också att driva, företag i Sverige. Det tar ofta för lång tid från idé till fungerande verksamhet. Det som också påverkar valet då någon överväger om han eller hon ska bli företagare eller inte är både marginal- och genomsnittsskatten. Därför är inkomstskatterna betydelsefulla också i detta sammanhang. Lägre inkomstskatter gynnar företagandet. Det måste helt enkelt bli mer lönsamt att starta företag med det risktagande som det innebär. Drivkraften i allt företagande är att skapa lönsamhet i verksamheten. Lönsamhet är nödvändigt för att företag ska kunna utvecklas, men utgör också den belöning som företagaren får när allt hårt arbete och alla uppoffringar leder till framgång. I syfte att förbättra förutsättningarna för företagandet arbetar vi både inom EU och i Sverige med tydligt fokus på att minska den administrativa bördan för företagen. När det gäller bolagsskatten är det tydligt att den internationella trenden går mot allt lägre skattesats. I takt med att denna trend fortsätter behöver den svenska bolagsbeskattningen hela tiden bevakas. Detta för att vi ska kunna försäkra oss om att den inte utgör en nackdel i konkurrensen, i jämförelse med andra länders beskattning av bolag. På alliansregeringens initiativ har det under den innevarande mandatperioden blivit billigare att anställa och bolagsskatten har sänkts. 1

2 Utöver regelförenklingsarbetet inom EU pågår det ett förhållandevis omfattande harmoniseringsarbete när det gäller bolagsrättsliga regler i övrigt. Det gränsöverskridande företagandet inom EU berör egentligen samtliga fyra friheter; människor, varor, tjänster och kapital. Rörligheten över gränserna ökar och möjligheten till handel över internet ökar. Detta ger ökade möjligheter till en bredare och större marknad också för svenska företag inom EU. Ett övergripande mål är ökad konkurrens inom EU. I ett vidare perspektiv arbetar företagen i Sverige såväl i en europeisk som i en global konkurrenssituation där nationella regler och skatter kan snedvrida eller i vart fall påverka de enskilda företagens konkurrenskraft, såväl positivt som negativt. Denna konkurrenssituation gäller inte bara våra storföretag utan också medelstora och små företag. Moderat politik för företagande bygger på medvetenhet om situationen i vår omvärld i förening med hur denna förehåller sig till företagandets förutsättningar i Sverige. Målet är att svenska företag inte ska ha sämre förutsättningar än utländska konkurrenter. Samtidigt som vi värnar svenska företag och svenskt företagande är vi förespråkare av ökade möjligheter att konkurrera inom EU och globalt. En viktig del i denna politik på nationell nivå är arbetet med att ta bort onödiga och omotiverade hinder som hämmar företagens utveckling. Vi är naturligtvis också anhängare av det regelförenklingsarbete för företag som på bred front bedrivs inom EU. Det bör inte råda någon tveksamhet om att moderaternas ambition är att vara företagarnas självklara partival. Finansiering För att företag ska kunna etableras krävs rörelsekapital och ofta också kapital för investeringar. Det är emellanåt svårt att få kapital till företagsetableringar, men också svårt att låna upp ytterligare kapital som redan etablerad företagare. Grundförutsättningen för allt företagande är långsiktigt god lönsamhet, vilket samtidigt är en förutsättning för att motivera risktagande och upplåning eller investering av riskkapital. Den 1 januari 2009 infördes nya regler som innebär ökade möjligheter att använda lös egendom i näringsverksamhet som säkerhet för lån. Den nya säkerhetsrätten som benämns företagshypotek har ersatt den så kallade företagsinteckningen som infördes Syftet med de nya reglerna är att förstärka säkerheten för långivare, så att det blir lättare för företag att låna pengar. När det gäller förbättrade finansieringsmöjligheter för små företag har alliansregeringen höjt Almi Företagspartners mikrolån från kronor till kronor. Mikrolån är lån som kan beviljas utan säkerheter till företagare med mindre kapitalbehov. Den främsta tillgången till riskkapital för företagande finns emellertid åtminstone när det gäller mindre företag ofta hos företagaren själv eller hos närstående personer. Det finns därför skäl att se frågan om finansiering av företagsverksamhet i ett bredare perspektiv, där ett antal olika förslag kan leda till att det blir lättare att få tillgång till kapital för investeringar och för utvecklingen av företagens verksamhet. Utgångspunkten bör vara att kapital för nystart av företag ska komma från privata finansiärer, exempelvis den blivande företagaren själv, banker och riskkapitalister. Ju mer riskfylld verksamheten är desto mer sannolikt är det att finansieringen måste utgöras av företagarens och närståendes eget kapital. 2

3 Vi arbetar för: 1 Sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Det är orimligt att en utbetald 50-lapp i lön ska kosta företaget 150 kronor. Ett sätt att lösa detta skulle kunna vara att införa ett månatligt grundavdrag på arbetsgivaravgiften. Arbetsgivaravgifterna i Sverige bör ligga på en nivå som är jämförbar med de lägsta inom EU. 2 Avskaffa de särskilda skattereglerna för fåmansbolag, de så kallade 3:12- reglerna, vilket skulle kunna frigöra kapital som kan återinvesteras i företagsverksamhet och därigenom skapa flera arbetstillfällen. Detta skulle samtidigt också utgöra en minskning av regelbördan som leder till minskade kostnader för administration. 3 Avskaffa kraven på att fonderade medel måste lösas upp efter sex år. Det är bättre att låta företagarna själva bestämma när rätt tidpunkt föreligger för att använda pengarna till investeringar och utveckling av verksamheten. 4 Låt den första miljonen i resultatutjämningsfonderna vara räntefri. 5 Företag med förslagsvis mindre än 40 miljoner kronor i årsomsättning ska kunna redovisa sociala avgifter och skatter var tredje månad, i likhet med vad som gäller för redovisningen av mervärdesskatt. 6 Inför möjligheter till skatteutjämning för nystartade företag under de första fem åren. 7 Se över möjligheterna att skapa ett starkare skydd för skötsamma små företagare mot att kreditgivare säger upp krediten till förtida betalning trots att kredittagaren har skött sig klanderfritt. Regelverk Den som står inför ett beslut att starta och driva företag har ofta farhågor kring den upplevda regelbördans omfattning. De som går vidare och startar företag upplever i allmänhet att det är krångligt och svårt på grund av omfattande regler och byråkrati. För den som redan är företagare ägnas en stor del av den verksamma tiden till att uppfylla en mängd olika administrativa krav som ställs på företagaren. Farhågorna i sig är redan ett hinder mot att starta företag alldeles oavsett om det handlar om byråkrati, kostnader eller ekonomisk risk. En företagare ägnar en stor del av sin verksamma tid till att fylla i olika typer av handlingar. Det är fråga om många blanketter och underlag som ska fyllas i och skickas in i olika sammanhang och till olika mottagare. Denna hantering är en del av en administrativ börda som av företagarna många gånger uppfattas som omotiverad och som tar tid i anspråk som skulle kunna ha använts mer produktivt. Alliansregeringen har redan genomfört ett antal regelförenklingar. Ett exempel på detta är de ändrade reglerna för F-skatt. Nu kan även den som bara har en eller ett fåtal uppdragsgivare med de ändrade reglerna få en F-skattesedel. En del har således redan gjorts för att minska den samlade regelbördan för företagen och 3

4 arbete pågår för närvarande både inom EU och i Sverige. Trots detta återstår mer att göra. Huvudregeln på skatterättens område är att Skatteverkets beslut är omedelbart verkställbara, även om de inte har vunnit laga kraft. Detta kan vara problematiskt eftersom en skatteprocess kan ta flera år, särskilt om det sker en prövning i flera instanser. Om skattemålet inte avgörs slutligt i kammarrätten, utan överklagas till regeringsrätten, kan det ta ännu längre tid. Om ett företag påförts betydande skattebelopp på ett sätt som slutligen visar sig vara oriktigt kan detta få allvarliga konsekvenser. I värsta fall kan företaget tvingas i konkurs innan skattemålet är färdigbehandlat. Mellan en fjärdedel och en femtedel av alla överklagade beskattningsbeslut inom vissa beslutskategorier ändras i större eller mindre omfattning efter en prövning i länsrätten. Man kan därför ifrågasätta om den gällande ordningen är rimlig. Reglerna avseende statens ansvar för motpartens rättegångskostnader bör ses över. Möjligheterna att ålägga staten att betala motpartens rättegångskostnader när staten har förlorat ett skattemål bör öka. Vi arbetar för: 8 Minska regelbördan och förenkla rapporteringen som sådan och rutinerna kring rapporteringen av sådant som krävs in från företagen. Exempel på åtgärder är att avskaffa kravet på att vid vite lämna in SCB-rapporter och att förbättra samordningen mellan olika myndigheter såvitt avser sådan information som redan har lämnats till en myndighet. (Detta ska även drivas inom ramen för EU-samarbetet.) 9 I den mån kravet på företag att lämna vissa uppgifter typiskt sett medför en påtaglig belastning bör den första frågeställningen vara om de begärda uppgifterna är särskilt betydelsefulla av någon anledning. Om svaret är ja bör nästa fråga vara om uppgifterna kan erhållas på något annat för företagen mindre belastande sätt. Om svaret på den andra frågan är nej bör det ändå göras en avvägning mellan å ena sidan nyttan av uppgifterna och å andra sidan den administrativa merkostnad som uppgiftsskyldigheten medför för företagaren. Om uppgifterna inte kan avvaras, trots en påtaglig administrativ belastning, bör någon form av systematisk ekonomisk kompensation kunna komma ifråga för det berörda företaget. (Detta ska även drivas inom ramen för EU-samarbetet.) 10 Möjligheten att införa längre redovisningsperioder ska åtminstone övervägas. 11 Ta bort revisionskraven för företag med förslagsvis en årsomsättning understigande 40 miljoner kronor. 12 Beviskraven inom skatteprocessområdet bör ses över. 13 Anstånd med betalning av en skatteskuld bör regelmässigt medges i samband med överklaganden, utom i sådana fall då ett överklagande uppenbart inte kan leda till en ändring. 4

5 14 Statens ansvar för motpartens rättegångskostnader bör ses över i sådana fall då staten förlorar ett skattemål. Arbete Moderaterna vill skapa ett samhällsklimat som uppmuntrar arbete, kreativitet, skapande och kunskapssökande. Det ska finnas möjligheter för den enskilde individen att forma sin egen tillvaro och förbättra sin livssituation efter egen förmåga. Tillgången till arbetskraft i förening med motiverade och välutbildade anställda är en viktig förutsättning för framgångsrikt företagande. Tidigare har de ekonomiska drivkrafterna för att arbeta inte varit tillräckligt starka, framför allt inte i de grupper där arbetskraftspotentialen finns. Den moderatledda regeringen har sett till att det är skillnad mellan att jobba och att inte göra det. Eftersom vi har minskat skattetrycket mest för dem som tjänar minst har steget mellan bidrag och arbete blivit större. Ett bra och välfungerande arbetsrättsligt regelverk är en viktig förutsättning för ett välfungerande företagande. Regelverket ska vara utformat så att det bidrar till att skapa lugn och ro på arbetsmarknaden och att företag och anställda kan verka under stabila spelregler. En återkommande fråga är dock om ett omfattande anställningsskydd kan göra det svårare för olika grupper att komma in på arbetsmarknaden. Den höga arbetslösheten bland ungdomar och invandrare kan, enligt bland annat OECD-studier, bero på att anställningsskyddet är mindre flexibelt än vad som krävs i dagens moderna arbetsliv. Problembilden tar dock sin utgångspunkt i svårigheten för vissa grupper av personer att över huvud taget komma in på arbetsmarknaden. Här kan korttidsanställningar ses som ett komplement till fasta anställningar, vilket gör det möjligt för grupper som står långt från arbetsmarknaden att etablera sig och få arbetslivserfarenhet och därmed på sikt fast anställning. Alliansregeringen har, genom ändringar i LAS förbättrat möjligheterna till tidsbegränsade anställningar, den så kallade allmänna visstidsanställningen. Grundprincipen om tillsvidareanställning ska gälla även i fortsättningen, men det ska stå varje arbetsgivare fritt att anställa personer i tidsbegränsade anställningar. En och samma person får med dessa regler anställas maximalt 24 månader under en femårsperiod. Härutöver har möjligheten till säsongsanställning återinförts. När det gäller frågan om undantag från den grundläggande principen om sist-införst-ut i lagen om anställningsskydd (LAS) har de borgerliga partierna tidigare, tillsammans med miljöpartiet, drivit igenom att två anställda ska kunna undantas i företag med högst tio anställda vid nedskärningar. Enligt en SIFO-undersökning som genomfördes förra våren utnyttjas inte undantagsmöjligheterna i någon större omfattning. Av de 19 % småföretag som sagt upp personal under de två senaste åren var det 3 procentenheter som använde undantagen. Övriga löste uppsägningarna i fackliga förhandlingar eller på annat sätt. Detta tyder på att turordningsreglerna inte har någon avgörande betydelse. Mot den bakgrunden finns inte skäl att i nuläget föreslå ytterligare ändringar av dessa regler. Inom de flesta avtalsområden har regeln sist-in-först-ut varit gällande långt innan LAS infördes. En god anställningstrygghet ger de anställda möjligheter att fokusera på att producera och skaffa sig den kompetens som arbetsgivaren efterfrågar och utgör därför en viktig del av det svenska trygghetssystemet. I Sverige kombineras också LAS-reglerna med möjligheter för arbetsgivaren att anpassa arbetsorganisationen till produktionens behov. Att säga upp anställda utgör inte något problem så länge det finns saklig grund för uppsägning. 5

6 Den svenska modellen på arbetsmarknaden ger arbetsmarknadens parter, arbetsgivarna och arbetstagarna, en självständig ställning. Den fria ställningen är förknippad med möjligheter och ansvar. Möjligheten till att strejka är viktig samtidigt som fackföreningarna alltid bör göra en avvägning med utgångspunkt från frågeställningen om en konflikt är rimlig eller inte och om konflikten värnar den enskilde arbetstagaren eller inte. Regelverket kring avtalsförhandlingarna bygger på ett ömsesidigt förtroende och ömsesidig respekt mellan parterna, och att såväl arbetsgivare och fackföreningar är villiga att ta sitt samhällsekonomiska ansvar. Här bör staten inte ingripa med lagstiftning. Uppbyggnaden av våra trygghetssystem medför markanta skillnader när det gäller regler, avgifter och förmåner om man jämför egenföretagare med anställda. Det faktum att trygghetssystemet inte anses lika heltäckande för företagare som för anställda (trots lika höga avgiftskrav) gör att företagande förknippas än mer med risker än anställningsförhållanden. Detta uppfattas som ett hinder som motverkar ökat företagande. Utredningen SOU 2008:89, Trygghetssystemen för företagare, har uppmärksammat de nyss nämnda problemen och föreslagit ett antal åtgärder i syfte att stärka villkoren för företagare. Bland annat föreslås att grunden för den sjukpenningsgrundande inkomsten (SGI) ska baseras på genomsnittet av de två högsta av de tre senaste taxeringsårens inkomster av eget arbete. Utredningen föreslår också att ett högkostnadsskydd för sjuklönekostnader ska införas för alla företag, då detta på sikt antas leda till fler anställningar i småföretag. Detta förslag bör utredas ytterligare för att säkerställa att det får önskad effekt. Vi anser att rättvisa socialförsäkringar för företagare är ett väsentligt förbättringsområde. Vi arbetar för: 15 Frikoppla sjukpenning och pensionsavsättningar från lönen för småföretagare. Det ska vara möjligt att betala en avgift för grundsjukpenning och en grundpension utan att behöva ta ut motsvarande lön. 16 Företagare som bedriver näringsverksamhet i olika företagsformer, såväl enskilda näringsidkare som företagare som bedriver sin verksamhet genom en juridisk person, bör bedömas från samma utgångspunkter när det gäller sjukförsäkring. 17 Företagare bör ha större möjlighet att välja en längre karenstid om så önskas. 18 Grunden för den sjukpenninggrundande inkomsten (SIG) bör baseras på genomsnittet av de två högsta av de tre senaste taxeringsårens inkomster av eget arbete. Detta bör även gälla för beräkningen av dagsförtjänst i samband med att arbetslöshetsersättning utges. 19 Inför ett högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader för alla företag. 20 Delningstalet för tillfällig vård av barn bör ändras så att samma beräkningssätt tillämpas för företagare som för anställda, det vill säga 260 dagar i stället för

7 21 Tillfällig föräldrapenning ska kunna utges om en förälder ordnar vård av sjukt barn genom köp av en hushållsnära tjänst. 22 En företagare bör i regel anses som arbetslös när det inte vidtas några åtgärder i företagarens näringsverksamhet. Det ska i princip inte göras någon skillnad mellan att verksamheten upphört definitivt eller tillfälligt. Utbildning Den ökade globaliseringen ger oss ökade möjligheter och nya utmaningar. Vi konkurrerar med andra länder och andra regioner. Våra nationella utbildningar måste därför kunna möta utmaningarna för både dagens och morgondagens arbetsmarknad. Många branscher upplever svårigheter med rekrytering vilket beror på att det saknas utbildningar som ger rätt kompetens, några exempel är transportbranschen, skogsindustrin och skeppsnäringen. Vi moderater vill göra det enkelt för unga människor att utbilda sig för att kunna få arbete. Därför ser vi positivt på att försöken med lärlingsutbildningen utvecklas. Vi ser också positivt på att den fyraåriga gymnasieutbildningen till ingenjör kommer tillbaka. Gymnasieutredningen, som presenterades den 31 mars 2009, innehåller förslag som innebär långtgående förändringar. Yrkesprogrammen ska leda till anställningsbarhet och erbjudas som antingen skolförlagd utbildning eller lärlingsutbildning. Gymnasieutbildningen ska leda fram till en yrkesförberedande examen eller en högskoleförberedande examen. Skolan ska väcka entreprenörsanda hos eleverna. Utbildning i entreprenörskap är värdefullt också utanför företagsvärlden. Alliansregeringens plan är att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningsväsendet. Därför finns en strategi för entreprenörskap. När kursplanerna nu ses över ska entreprenörskapet arbetas in. Fler entreprenörsutbildningar krävs också inom högskolan. Staten kan skapa förutsättningar för ett bra företagar- och entreprenörskapsklimat, men än viktigare för att få fram nästa generations företagare är lärarnas engagemang. I förslaget till ny struktur för gymnasieskolan har yrkesutbildningen en särskild tyngd. Förslagen ska leda till en högre kvalitet i såväl yrkesutbildningarna som de studieförberedande utbildningarna. Mer om en modern lärlingsutbildning finns att läsa i SOU 2008:27. (I betänkandets avsnitt 3.1 behandlas skolförlagd gymnasial yrkesutbildning och i avsnitt 3.2 behandlas lärlingsutbildning.) Vi arbetar för: 23 Det är viktigt att det är enkelt att söka till lärlingsutbildningarna och att de inte är en del av det individuella programmet samt att utbildningskontrakt mellan skola, arbetsplats och elev upprättas vid lärlingsutbildningar. 24 Det är positivt att regeringen inför en modern lärlingsutbildning, som kan sägas vara en förstärkt yrkesinriktad utbildning. 7

8 25 Vi vill arbeta vidare med att undersöka om en skolpeng kan gå till företag som tar in lärlingar. Utrymme måste i dessa sammanhang finnas för olika typer lösningar och därmed för olika typer av avtal. 26 Det är positivt att den fyraåriga gymnasieingenjörsutbildningen återupprättas. 27 Det bör införas en obligatorisk kurs i gymnasieskolan om grundläggande familje- och entreprenörsekonomi. Härutöver bör entreprenörskap vara en naturlig del av framtidens utbildningar. 28 Det bör ske satsningar på och uppmuntras till mer forskning om företagande och företagandets villkor. Konkurrens Offentliga verksamheter måste precis som andra verksamheter utvecklas och förändras. Det förbättrar kvaliteten och ökar kostnadseffektiviteten. Entreprenader inom olika offentliga verksamheter kan bidra till att verksamheterna utvecklas, förbättras och förfinas. Ett ökat antal privata utföraralternativ kan också skapa nya affärsmöjligheter. Offentlig upphandling är ett komplicerat men viktigt politiskt instrument. Underlagen för offentliga upphandlingar måste vara utformade så att inga företag missgynnas. Det får inte heller vara för komplicerat eller dyrt för företag att lämna anbud. Riskkapital och andra former av finansiering ska ske affärsmässigt. Vi arbetar för: 29 Vi anser att det i grunden är positivt om offentliga verksamheter bedrivs av privata utförare. Detta får dock inte ske så att någon utförare gynnas på ett otillbörligt sätt. 30 I den mån offentlig finansieringshjälp förekommer är denna konkurrenssnedvridande. Sådan finansieringshjälp ska inte tillåtas. 31 Förutsättningarna för anskaffandet av riskkapital och andra typer av finansiering ska vara lika för alla som kan komma i fråga som privata utförare. Det allmänna får inte gynna någon enskild utförare. 32 Underlag för offentlig upphandling får inte utformas så att mindre företag utesluts eller i praktiken hindras från att lämna anbud. Tillämpningen av lagen om offentlig upphandling (LOU) måste bli bättre. Media Vi moderater ansvarar inte bara för att producera politik utan också för att kommunicera vår politik. Media är en viktig kanal för oss där vi kan föra ut våra budskap. Vi arbetar strategiskt för att kommunicera vår positiva bild av företagande, företagare och entreprenörskap. Men det är inte alltid enkelt att nå ut i media med positiva budskap. 8

9 Kommunikation handlar om mottagare och avsändare. Det politiska budskapet behöver inte bara komma från politiker utan kan till och med bli starkare när andra berättar om de positiva effekterna av vår politik. Ett exempel är sidan som är ett enskilt initiativ från en engagerad medborgare som på ett enkelt sätt visar fördelarna med jobbskatteavdraget. Företagandet har också stor betydelse för en god miljö. Förr var lösningarna som presenterades för att komma till rätta med miljöproblem ofta ensidiga utan närmare analys av alla relevanta påverkansfaktorer. Marknadsekonomi, handel och kundernas medvetna val i förening med en medveten miljöpolitik är de viktigaste drivkrafterna för förändring och utveckling. Företagens utveckling och produktion bör stimuleras att ske med hänsyn till de globala miljöproblemen. För att klara framtidens utmaningar på miljöområdet krävs modern teknik och innovativa lösningar. Dessa lösningar kräver i sin tur välfungerande företag och goda villkor för företag och företagande. När det gäller produktionen av varor och tjänster har även konsumenterna på en fungerande marknad en avgörande betydelse. Medvetna konsumenter kan efterfråga miljöanpassade produkter och miljöanpassade lösningar. Det vi måste kommunicera är att företag och företagare har en avgörande roll om vi ska kunna klara framtidens utmaningar på miljöområdet. Därför är det så viktigt att företag och företagare kan använda sin energi åt att utveckla sin verksamhet och de varor och tjänster som produceras, i stället för att ägna sin kraft åt onödiga administrativa pålagor eller annat mindre betydelsefullt arbete. Politiken ska ge förutsättningar för företagare att hitta lösningar på samhällets utmaningar. Vi vill påvisa goda exempel och de åtgärder vi har vidtagit för att förbättra för företag och företagare. 33 Vi behöver arbeta strategiskt med kommunikation och bli bättre på att kommunicera. 34 Det är värdefullt när företagare berättar om vilka positiva effekter vår politik har medfört för dem. 35 Konkreta förslag för att förbättra villkoren för företag och företagande bör kommuniceras. När förslagen omsatts till åtgärder bör de åskådliggöras genom att låta företagare berätta vad åtgärden betytt för verksamheten. 36 Vi har ett stort ansvar i att kommunicera att företagande är en nödvändig förutsättning för att kunna lösa både dagens och framtidens miljöproblem. 9

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

www.smaforetagarna.eu

www.smaforetagarna.eu NÄRINGSPOLITISKT PROGRAM I KORTFORM Av småföretagare - med småföretagare - för småföretagare Tillsammans skapar vi ett företagsklimat i världsklass. www.smaforetagarna.eu Småföretagare står för tillväxten!

Läs mer

Unionens politik för egenföretagare

Unionens politik för egenföretagare Unionens politik för egenföretagare 1 2 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag

Läs mer

Växande företag fler i arbete. En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp

Växande företag fler i arbete. En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp Växande företag fler i arbete En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Förord I stenhård global konkurrens exporterar svenska teknikföretag varor och tjänster till världsmarknaden.

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

LAS i förändring. ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013

LAS i förändring. ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013 LAS i förändring ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013 Helena Larsson Samuel Larsson Eva Oscarsson Lena Maier Söderberg Omslag: Vian Tahir är pressekreterare på

Läs mer

21 konkreta förslag till ett bättre företagsklimat

21 konkreta förslag till ett bättre företagsklimat 21 konkreta förslag till ett bättre företagsklimat En sammanfattning av FöretagarFörbundets näringspolitiska handlingsprogram 2010 Så blir det mer attraktivt att starta, mer fördelaktigt att äga och enklare

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG 1 Omslagsbild: Great Shots Repro & tryck: Nordisk Bokindustri AB ISBN 91-973614-7-X ISSN 1402-9162 2 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN Ek. Dr. Lina Bjerke Ek. Dr. Lars Pettersson 4 juli 2013 1 Vad är egenanställning och vad har det för betydelse för möjligheterna på den svenska arbetsmarknaden?

Läs mer

Nytt stöd till egenföretagare?

Nytt stöd till egenföretagare? 2010:6 Nytt stöd till egenföretagare? En analys av stöd till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga MISSIV DATUM DIARIENR 2010-03-08 2009/183-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-09-03

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innovationspolitik en politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innehållsförteckning Förord................................................5

Läs mer

Frivillighet och entreprenörskap

Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Rickard Wendel FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2001 GRAFISK FORM: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET L&R AB, STOCKHOLM TRYCK: ELANDERS GOTAB,

Läs mer

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Beatrice Ask, ordförande Anti Avsan Hanif Bali Anna König Jerlmyr Michael Sandin Anja Sonesson Gunnar Strömmer Urban Widmark Inledning... 4

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer