Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit:"

Transkript

1 Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit: Proposition ang Företagspolitiskt program för Moderaterna i Stockholms stad och län Inledning... 1 Finansiering... 2 Regelverk... 3 Arbete... 5 Utbildning... 7 Konkurrens... 8 Media... 8 Inledning En viktig politisk utgångspunkt för moderaterna är att alla människor så långt möjligt ska ges förutsättningar att förverkliga sina drömmar, idéer och livsmål. Detta gäller i högsta grad också de kvinnor och män som väljer att starta och driva företag liksom alla som på olika sätt medverkar i redan etablerat företagande. Företag skapar jobb, trygghet, välstånd och ekonomisk tillväxt. Det är därför betydelsefullt att skapa fler möjligheter för företag att starta, växa och utvecklas genom att förbättra förutsättningarna för företag och företagare. I många avseenden är villkoren för företagande redan goda i Sverige. Bolagsskatten är relativt låg, arbetskraften välutbildad och arbetsmarknaden är mindre konfliktdrabbad än i många andra europeiska länder. Villkoren kan alltid förbättras ytterligare. Det är fortfarande svårt att starta, och i många fall också att driva, företag i Sverige. Det tar ofta för lång tid från idé till fungerande verksamhet. Det som också påverkar valet då någon överväger om han eller hon ska bli företagare eller inte är både marginal- och genomsnittsskatten. Därför är inkomstskatterna betydelsefulla också i detta sammanhang. Lägre inkomstskatter gynnar företagandet. Det måste helt enkelt bli mer lönsamt att starta företag med det risktagande som det innebär. Drivkraften i allt företagande är att skapa lönsamhet i verksamheten. Lönsamhet är nödvändigt för att företag ska kunna utvecklas, men utgör också den belöning som företagaren får när allt hårt arbete och alla uppoffringar leder till framgång. I syfte att förbättra förutsättningarna för företagandet arbetar vi både inom EU och i Sverige med tydligt fokus på att minska den administrativa bördan för företagen. När det gäller bolagsskatten är det tydligt att den internationella trenden går mot allt lägre skattesats. I takt med att denna trend fortsätter behöver den svenska bolagsbeskattningen hela tiden bevakas. Detta för att vi ska kunna försäkra oss om att den inte utgör en nackdel i konkurrensen, i jämförelse med andra länders beskattning av bolag. På alliansregeringens initiativ har det under den innevarande mandatperioden blivit billigare att anställa och bolagsskatten har sänkts. 1

2 Utöver regelförenklingsarbetet inom EU pågår det ett förhållandevis omfattande harmoniseringsarbete när det gäller bolagsrättsliga regler i övrigt. Det gränsöverskridande företagandet inom EU berör egentligen samtliga fyra friheter; människor, varor, tjänster och kapital. Rörligheten över gränserna ökar och möjligheten till handel över internet ökar. Detta ger ökade möjligheter till en bredare och större marknad också för svenska företag inom EU. Ett övergripande mål är ökad konkurrens inom EU. I ett vidare perspektiv arbetar företagen i Sverige såväl i en europeisk som i en global konkurrenssituation där nationella regler och skatter kan snedvrida eller i vart fall påverka de enskilda företagens konkurrenskraft, såväl positivt som negativt. Denna konkurrenssituation gäller inte bara våra storföretag utan också medelstora och små företag. Moderat politik för företagande bygger på medvetenhet om situationen i vår omvärld i förening med hur denna förehåller sig till företagandets förutsättningar i Sverige. Målet är att svenska företag inte ska ha sämre förutsättningar än utländska konkurrenter. Samtidigt som vi värnar svenska företag och svenskt företagande är vi förespråkare av ökade möjligheter att konkurrera inom EU och globalt. En viktig del i denna politik på nationell nivå är arbetet med att ta bort onödiga och omotiverade hinder som hämmar företagens utveckling. Vi är naturligtvis också anhängare av det regelförenklingsarbete för företag som på bred front bedrivs inom EU. Det bör inte råda någon tveksamhet om att moderaternas ambition är att vara företagarnas självklara partival. Finansiering För att företag ska kunna etableras krävs rörelsekapital och ofta också kapital för investeringar. Det är emellanåt svårt att få kapital till företagsetableringar, men också svårt att låna upp ytterligare kapital som redan etablerad företagare. Grundförutsättningen för allt företagande är långsiktigt god lönsamhet, vilket samtidigt är en förutsättning för att motivera risktagande och upplåning eller investering av riskkapital. Den 1 januari 2009 infördes nya regler som innebär ökade möjligheter att använda lös egendom i näringsverksamhet som säkerhet för lån. Den nya säkerhetsrätten som benämns företagshypotek har ersatt den så kallade företagsinteckningen som infördes Syftet med de nya reglerna är att förstärka säkerheten för långivare, så att det blir lättare för företag att låna pengar. När det gäller förbättrade finansieringsmöjligheter för små företag har alliansregeringen höjt Almi Företagspartners mikrolån från kronor till kronor. Mikrolån är lån som kan beviljas utan säkerheter till företagare med mindre kapitalbehov. Den främsta tillgången till riskkapital för företagande finns emellertid åtminstone när det gäller mindre företag ofta hos företagaren själv eller hos närstående personer. Det finns därför skäl att se frågan om finansiering av företagsverksamhet i ett bredare perspektiv, där ett antal olika förslag kan leda till att det blir lättare att få tillgång till kapital för investeringar och för utvecklingen av företagens verksamhet. Utgångspunkten bör vara att kapital för nystart av företag ska komma från privata finansiärer, exempelvis den blivande företagaren själv, banker och riskkapitalister. Ju mer riskfylld verksamheten är desto mer sannolikt är det att finansieringen måste utgöras av företagarens och närståendes eget kapital. 2

3 Vi arbetar för: 1 Sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Det är orimligt att en utbetald 50-lapp i lön ska kosta företaget 150 kronor. Ett sätt att lösa detta skulle kunna vara att införa ett månatligt grundavdrag på arbetsgivaravgiften. Arbetsgivaravgifterna i Sverige bör ligga på en nivå som är jämförbar med de lägsta inom EU. 2 Avskaffa de särskilda skattereglerna för fåmansbolag, de så kallade 3:12- reglerna, vilket skulle kunna frigöra kapital som kan återinvesteras i företagsverksamhet och därigenom skapa flera arbetstillfällen. Detta skulle samtidigt också utgöra en minskning av regelbördan som leder till minskade kostnader för administration. 3 Avskaffa kraven på att fonderade medel måste lösas upp efter sex år. Det är bättre att låta företagarna själva bestämma när rätt tidpunkt föreligger för att använda pengarna till investeringar och utveckling av verksamheten. 4 Låt den första miljonen i resultatutjämningsfonderna vara räntefri. 5 Företag med förslagsvis mindre än 40 miljoner kronor i årsomsättning ska kunna redovisa sociala avgifter och skatter var tredje månad, i likhet med vad som gäller för redovisningen av mervärdesskatt. 6 Inför möjligheter till skatteutjämning för nystartade företag under de första fem åren. 7 Se över möjligheterna att skapa ett starkare skydd för skötsamma små företagare mot att kreditgivare säger upp krediten till förtida betalning trots att kredittagaren har skött sig klanderfritt. Regelverk Den som står inför ett beslut att starta och driva företag har ofta farhågor kring den upplevda regelbördans omfattning. De som går vidare och startar företag upplever i allmänhet att det är krångligt och svårt på grund av omfattande regler och byråkrati. För den som redan är företagare ägnas en stor del av den verksamma tiden till att uppfylla en mängd olika administrativa krav som ställs på företagaren. Farhågorna i sig är redan ett hinder mot att starta företag alldeles oavsett om det handlar om byråkrati, kostnader eller ekonomisk risk. En företagare ägnar en stor del av sin verksamma tid till att fylla i olika typer av handlingar. Det är fråga om många blanketter och underlag som ska fyllas i och skickas in i olika sammanhang och till olika mottagare. Denna hantering är en del av en administrativ börda som av företagarna många gånger uppfattas som omotiverad och som tar tid i anspråk som skulle kunna ha använts mer produktivt. Alliansregeringen har redan genomfört ett antal regelförenklingar. Ett exempel på detta är de ändrade reglerna för F-skatt. Nu kan även den som bara har en eller ett fåtal uppdragsgivare med de ändrade reglerna få en F-skattesedel. En del har således redan gjorts för att minska den samlade regelbördan för företagen och 3

4 arbete pågår för närvarande både inom EU och i Sverige. Trots detta återstår mer att göra. Huvudregeln på skatterättens område är att Skatteverkets beslut är omedelbart verkställbara, även om de inte har vunnit laga kraft. Detta kan vara problematiskt eftersom en skatteprocess kan ta flera år, särskilt om det sker en prövning i flera instanser. Om skattemålet inte avgörs slutligt i kammarrätten, utan överklagas till regeringsrätten, kan det ta ännu längre tid. Om ett företag påförts betydande skattebelopp på ett sätt som slutligen visar sig vara oriktigt kan detta få allvarliga konsekvenser. I värsta fall kan företaget tvingas i konkurs innan skattemålet är färdigbehandlat. Mellan en fjärdedel och en femtedel av alla överklagade beskattningsbeslut inom vissa beslutskategorier ändras i större eller mindre omfattning efter en prövning i länsrätten. Man kan därför ifrågasätta om den gällande ordningen är rimlig. Reglerna avseende statens ansvar för motpartens rättegångskostnader bör ses över. Möjligheterna att ålägga staten att betala motpartens rättegångskostnader när staten har förlorat ett skattemål bör öka. Vi arbetar för: 8 Minska regelbördan och förenkla rapporteringen som sådan och rutinerna kring rapporteringen av sådant som krävs in från företagen. Exempel på åtgärder är att avskaffa kravet på att vid vite lämna in SCB-rapporter och att förbättra samordningen mellan olika myndigheter såvitt avser sådan information som redan har lämnats till en myndighet. (Detta ska även drivas inom ramen för EU-samarbetet.) 9 I den mån kravet på företag att lämna vissa uppgifter typiskt sett medför en påtaglig belastning bör den första frågeställningen vara om de begärda uppgifterna är särskilt betydelsefulla av någon anledning. Om svaret är ja bör nästa fråga vara om uppgifterna kan erhållas på något annat för företagen mindre belastande sätt. Om svaret på den andra frågan är nej bör det ändå göras en avvägning mellan å ena sidan nyttan av uppgifterna och å andra sidan den administrativa merkostnad som uppgiftsskyldigheten medför för företagaren. Om uppgifterna inte kan avvaras, trots en påtaglig administrativ belastning, bör någon form av systematisk ekonomisk kompensation kunna komma ifråga för det berörda företaget. (Detta ska även drivas inom ramen för EU-samarbetet.) 10 Möjligheten att införa längre redovisningsperioder ska åtminstone övervägas. 11 Ta bort revisionskraven för företag med förslagsvis en årsomsättning understigande 40 miljoner kronor. 12 Beviskraven inom skatteprocessområdet bör ses över. 13 Anstånd med betalning av en skatteskuld bör regelmässigt medges i samband med överklaganden, utom i sådana fall då ett överklagande uppenbart inte kan leda till en ändring. 4

5 14 Statens ansvar för motpartens rättegångskostnader bör ses över i sådana fall då staten förlorar ett skattemål. Arbete Moderaterna vill skapa ett samhällsklimat som uppmuntrar arbete, kreativitet, skapande och kunskapssökande. Det ska finnas möjligheter för den enskilde individen att forma sin egen tillvaro och förbättra sin livssituation efter egen förmåga. Tillgången till arbetskraft i förening med motiverade och välutbildade anställda är en viktig förutsättning för framgångsrikt företagande. Tidigare har de ekonomiska drivkrafterna för att arbeta inte varit tillräckligt starka, framför allt inte i de grupper där arbetskraftspotentialen finns. Den moderatledda regeringen har sett till att det är skillnad mellan att jobba och att inte göra det. Eftersom vi har minskat skattetrycket mest för dem som tjänar minst har steget mellan bidrag och arbete blivit större. Ett bra och välfungerande arbetsrättsligt regelverk är en viktig förutsättning för ett välfungerande företagande. Regelverket ska vara utformat så att det bidrar till att skapa lugn och ro på arbetsmarknaden och att företag och anställda kan verka under stabila spelregler. En återkommande fråga är dock om ett omfattande anställningsskydd kan göra det svårare för olika grupper att komma in på arbetsmarknaden. Den höga arbetslösheten bland ungdomar och invandrare kan, enligt bland annat OECD-studier, bero på att anställningsskyddet är mindre flexibelt än vad som krävs i dagens moderna arbetsliv. Problembilden tar dock sin utgångspunkt i svårigheten för vissa grupper av personer att över huvud taget komma in på arbetsmarknaden. Här kan korttidsanställningar ses som ett komplement till fasta anställningar, vilket gör det möjligt för grupper som står långt från arbetsmarknaden att etablera sig och få arbetslivserfarenhet och därmed på sikt fast anställning. Alliansregeringen har, genom ändringar i LAS förbättrat möjligheterna till tidsbegränsade anställningar, den så kallade allmänna visstidsanställningen. Grundprincipen om tillsvidareanställning ska gälla även i fortsättningen, men det ska stå varje arbetsgivare fritt att anställa personer i tidsbegränsade anställningar. En och samma person får med dessa regler anställas maximalt 24 månader under en femårsperiod. Härutöver har möjligheten till säsongsanställning återinförts. När det gäller frågan om undantag från den grundläggande principen om sist-införst-ut i lagen om anställningsskydd (LAS) har de borgerliga partierna tidigare, tillsammans med miljöpartiet, drivit igenom att två anställda ska kunna undantas i företag med högst tio anställda vid nedskärningar. Enligt en SIFO-undersökning som genomfördes förra våren utnyttjas inte undantagsmöjligheterna i någon större omfattning. Av de 19 % småföretag som sagt upp personal under de två senaste åren var det 3 procentenheter som använde undantagen. Övriga löste uppsägningarna i fackliga förhandlingar eller på annat sätt. Detta tyder på att turordningsreglerna inte har någon avgörande betydelse. Mot den bakgrunden finns inte skäl att i nuläget föreslå ytterligare ändringar av dessa regler. Inom de flesta avtalsområden har regeln sist-in-först-ut varit gällande långt innan LAS infördes. En god anställningstrygghet ger de anställda möjligheter att fokusera på att producera och skaffa sig den kompetens som arbetsgivaren efterfrågar och utgör därför en viktig del av det svenska trygghetssystemet. I Sverige kombineras också LAS-reglerna med möjligheter för arbetsgivaren att anpassa arbetsorganisationen till produktionens behov. Att säga upp anställda utgör inte något problem så länge det finns saklig grund för uppsägning. 5

6 Den svenska modellen på arbetsmarknaden ger arbetsmarknadens parter, arbetsgivarna och arbetstagarna, en självständig ställning. Den fria ställningen är förknippad med möjligheter och ansvar. Möjligheten till att strejka är viktig samtidigt som fackföreningarna alltid bör göra en avvägning med utgångspunkt från frågeställningen om en konflikt är rimlig eller inte och om konflikten värnar den enskilde arbetstagaren eller inte. Regelverket kring avtalsförhandlingarna bygger på ett ömsesidigt förtroende och ömsesidig respekt mellan parterna, och att såväl arbetsgivare och fackföreningar är villiga att ta sitt samhällsekonomiska ansvar. Här bör staten inte ingripa med lagstiftning. Uppbyggnaden av våra trygghetssystem medför markanta skillnader när det gäller regler, avgifter och förmåner om man jämför egenföretagare med anställda. Det faktum att trygghetssystemet inte anses lika heltäckande för företagare som för anställda (trots lika höga avgiftskrav) gör att företagande förknippas än mer med risker än anställningsförhållanden. Detta uppfattas som ett hinder som motverkar ökat företagande. Utredningen SOU 2008:89, Trygghetssystemen för företagare, har uppmärksammat de nyss nämnda problemen och föreslagit ett antal åtgärder i syfte att stärka villkoren för företagare. Bland annat föreslås att grunden för den sjukpenningsgrundande inkomsten (SGI) ska baseras på genomsnittet av de två högsta av de tre senaste taxeringsårens inkomster av eget arbete. Utredningen föreslår också att ett högkostnadsskydd för sjuklönekostnader ska införas för alla företag, då detta på sikt antas leda till fler anställningar i småföretag. Detta förslag bör utredas ytterligare för att säkerställa att det får önskad effekt. Vi anser att rättvisa socialförsäkringar för företagare är ett väsentligt förbättringsområde. Vi arbetar för: 15 Frikoppla sjukpenning och pensionsavsättningar från lönen för småföretagare. Det ska vara möjligt att betala en avgift för grundsjukpenning och en grundpension utan att behöva ta ut motsvarande lön. 16 Företagare som bedriver näringsverksamhet i olika företagsformer, såväl enskilda näringsidkare som företagare som bedriver sin verksamhet genom en juridisk person, bör bedömas från samma utgångspunkter när det gäller sjukförsäkring. 17 Företagare bör ha större möjlighet att välja en längre karenstid om så önskas. 18 Grunden för den sjukpenninggrundande inkomsten (SIG) bör baseras på genomsnittet av de två högsta av de tre senaste taxeringsårens inkomster av eget arbete. Detta bör även gälla för beräkningen av dagsförtjänst i samband med att arbetslöshetsersättning utges. 19 Inför ett högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader för alla företag. 20 Delningstalet för tillfällig vård av barn bör ändras så att samma beräkningssätt tillämpas för företagare som för anställda, det vill säga 260 dagar i stället för

7 21 Tillfällig föräldrapenning ska kunna utges om en förälder ordnar vård av sjukt barn genom köp av en hushållsnära tjänst. 22 En företagare bör i regel anses som arbetslös när det inte vidtas några åtgärder i företagarens näringsverksamhet. Det ska i princip inte göras någon skillnad mellan att verksamheten upphört definitivt eller tillfälligt. Utbildning Den ökade globaliseringen ger oss ökade möjligheter och nya utmaningar. Vi konkurrerar med andra länder och andra regioner. Våra nationella utbildningar måste därför kunna möta utmaningarna för både dagens och morgondagens arbetsmarknad. Många branscher upplever svårigheter med rekrytering vilket beror på att det saknas utbildningar som ger rätt kompetens, några exempel är transportbranschen, skogsindustrin och skeppsnäringen. Vi moderater vill göra det enkelt för unga människor att utbilda sig för att kunna få arbete. Därför ser vi positivt på att försöken med lärlingsutbildningen utvecklas. Vi ser också positivt på att den fyraåriga gymnasieutbildningen till ingenjör kommer tillbaka. Gymnasieutredningen, som presenterades den 31 mars 2009, innehåller förslag som innebär långtgående förändringar. Yrkesprogrammen ska leda till anställningsbarhet och erbjudas som antingen skolförlagd utbildning eller lärlingsutbildning. Gymnasieutbildningen ska leda fram till en yrkesförberedande examen eller en högskoleförberedande examen. Skolan ska väcka entreprenörsanda hos eleverna. Utbildning i entreprenörskap är värdefullt också utanför företagsvärlden. Alliansregeringens plan är att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningsväsendet. Därför finns en strategi för entreprenörskap. När kursplanerna nu ses över ska entreprenörskapet arbetas in. Fler entreprenörsutbildningar krävs också inom högskolan. Staten kan skapa förutsättningar för ett bra företagar- och entreprenörskapsklimat, men än viktigare för att få fram nästa generations företagare är lärarnas engagemang. I förslaget till ny struktur för gymnasieskolan har yrkesutbildningen en särskild tyngd. Förslagen ska leda till en högre kvalitet i såväl yrkesutbildningarna som de studieförberedande utbildningarna. Mer om en modern lärlingsutbildning finns att läsa i SOU 2008:27. (I betänkandets avsnitt 3.1 behandlas skolförlagd gymnasial yrkesutbildning och i avsnitt 3.2 behandlas lärlingsutbildning.) Vi arbetar för: 23 Det är viktigt att det är enkelt att söka till lärlingsutbildningarna och att de inte är en del av det individuella programmet samt att utbildningskontrakt mellan skola, arbetsplats och elev upprättas vid lärlingsutbildningar. 24 Det är positivt att regeringen inför en modern lärlingsutbildning, som kan sägas vara en förstärkt yrkesinriktad utbildning. 7

8 25 Vi vill arbeta vidare med att undersöka om en skolpeng kan gå till företag som tar in lärlingar. Utrymme måste i dessa sammanhang finnas för olika typer lösningar och därmed för olika typer av avtal. 26 Det är positivt att den fyraåriga gymnasieingenjörsutbildningen återupprättas. 27 Det bör införas en obligatorisk kurs i gymnasieskolan om grundläggande familje- och entreprenörsekonomi. Härutöver bör entreprenörskap vara en naturlig del av framtidens utbildningar. 28 Det bör ske satsningar på och uppmuntras till mer forskning om företagande och företagandets villkor. Konkurrens Offentliga verksamheter måste precis som andra verksamheter utvecklas och förändras. Det förbättrar kvaliteten och ökar kostnadseffektiviteten. Entreprenader inom olika offentliga verksamheter kan bidra till att verksamheterna utvecklas, förbättras och förfinas. Ett ökat antal privata utföraralternativ kan också skapa nya affärsmöjligheter. Offentlig upphandling är ett komplicerat men viktigt politiskt instrument. Underlagen för offentliga upphandlingar måste vara utformade så att inga företag missgynnas. Det får inte heller vara för komplicerat eller dyrt för företag att lämna anbud. Riskkapital och andra former av finansiering ska ske affärsmässigt. Vi arbetar för: 29 Vi anser att det i grunden är positivt om offentliga verksamheter bedrivs av privata utförare. Detta får dock inte ske så att någon utförare gynnas på ett otillbörligt sätt. 30 I den mån offentlig finansieringshjälp förekommer är denna konkurrenssnedvridande. Sådan finansieringshjälp ska inte tillåtas. 31 Förutsättningarna för anskaffandet av riskkapital och andra typer av finansiering ska vara lika för alla som kan komma i fråga som privata utförare. Det allmänna får inte gynna någon enskild utförare. 32 Underlag för offentlig upphandling får inte utformas så att mindre företag utesluts eller i praktiken hindras från att lämna anbud. Tillämpningen av lagen om offentlig upphandling (LOU) måste bli bättre. Media Vi moderater ansvarar inte bara för att producera politik utan också för att kommunicera vår politik. Media är en viktig kanal för oss där vi kan föra ut våra budskap. Vi arbetar strategiskt för att kommunicera vår positiva bild av företagande, företagare och entreprenörskap. Men det är inte alltid enkelt att nå ut i media med positiva budskap. 8

9 Kommunikation handlar om mottagare och avsändare. Det politiska budskapet behöver inte bara komma från politiker utan kan till och med bli starkare när andra berättar om de positiva effekterna av vår politik. Ett exempel är sidan som är ett enskilt initiativ från en engagerad medborgare som på ett enkelt sätt visar fördelarna med jobbskatteavdraget. Företagandet har också stor betydelse för en god miljö. Förr var lösningarna som presenterades för att komma till rätta med miljöproblem ofta ensidiga utan närmare analys av alla relevanta påverkansfaktorer. Marknadsekonomi, handel och kundernas medvetna val i förening med en medveten miljöpolitik är de viktigaste drivkrafterna för förändring och utveckling. Företagens utveckling och produktion bör stimuleras att ske med hänsyn till de globala miljöproblemen. För att klara framtidens utmaningar på miljöområdet krävs modern teknik och innovativa lösningar. Dessa lösningar kräver i sin tur välfungerande företag och goda villkor för företag och företagande. När det gäller produktionen av varor och tjänster har även konsumenterna på en fungerande marknad en avgörande betydelse. Medvetna konsumenter kan efterfråga miljöanpassade produkter och miljöanpassade lösningar. Det vi måste kommunicera är att företag och företagare har en avgörande roll om vi ska kunna klara framtidens utmaningar på miljöområdet. Därför är det så viktigt att företag och företagare kan använda sin energi åt att utveckla sin verksamhet och de varor och tjänster som produceras, i stället för att ägna sin kraft åt onödiga administrativa pålagor eller annat mindre betydelsefullt arbete. Politiken ska ge förutsättningar för företagare att hitta lösningar på samhällets utmaningar. Vi vill påvisa goda exempel och de åtgärder vi har vidtagit för att förbättra för företag och företagare. 33 Vi behöver arbeta strategiskt med kommunikation och bli bättre på att kommunicera. 34 Det är värdefullt när företagare berättar om vilka positiva effekter vår politik har medfört för dem. 35 Konkreta förslag för att förbättra villkoren för företag och företagande bör kommuniceras. När förslagen omsatts till åtgärder bör de åskådliggöras genom att låta företagare berätta vad åtgärden betytt för verksamheten. 36 Vi har ett stort ansvar i att kommunicera att företagande är en nödvändig förutsättning för att kunna lösa både dagens och framtidens miljöproblem. 9

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes med webbenkäter mellan den 12-17 augusti 2010 av Hero Kommunikation AB. Undersökningen gjordes

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att det är: lätt att starta företag kul att driva företag enkelt att driva företag tryggt att driva företag lönsamt att driva företag Vi är den växande organisationen

Läs mer

Partigranskning mars 2006

Partigranskning mars 2006 Företagarna granskar del 2 Partigranskning mars 2006 Hur stämmer partiernas karta med företagens verklighet? mars 2006 Kopplingen mellan jobb, välfärd och företagande har spelat en viktig roll i årets

Läs mer

Förlängning av karenstiden till 30 dagar eller mer

Förlängning av karenstiden till 30 dagar eller mer Remissvar 2009-01-09 013-2008-05409 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Trygghetssystemen för företagare Verket för näringslivsutveckling, Nutek, har anmodats inkomma med remissyttrande på betänkandet

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Finansiering av förslagen sker i huvudsak genom att flera typer av skatteplanering stoppas.

Finansiering av förslagen sker i huvudsak genom att flera typer av skatteplanering stoppas. Promemoria 2008-09-08 Bättre villkor för företagande och konkurrens För att möta Sveriges utmaningar kommer Alliansregeringen i samband med höstens budgetproposition att lägga fram nya förslag för att

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi är den växande organisationen för Sveriges småföretagare. Vi är mer RAKT PÅ Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

Remiss av slutbetänkandet Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89)

Remiss av slutbetänkandet Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89) 1 (8) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av slutbetänkandet Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89) Försäkringskassan har genom remiss den 27 oktober 2008 anmodats att yttra sig över betänkandet.

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Ang proposition (2002/2003:49) Nya förmånsrättsregler

Ang proposition (2002/2003:49) Nya förmånsrättsregler Lagutskottet Riksdagen 100 12 STOCKHOLM 2003-03-04 Ang proposition (2002/2003:49) Nya förmånsrättsregler Regeringen har nu lagt en proposition om nya förmånsrättsregler som i stor utsträckning grundas

Läs mer

Information mars 2014 till

Information mars 2014 till Information mars 2014 till Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Föräldrapenning Sjukpenning Marianne Höök, Försäkringskassan Gamlestaden Göteborg Marianne.hook@forsakringskassan.se Sjukpenninggrundande inkomst

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

www.smaforetagarna.eu

www.smaforetagarna.eu NÄRINGSPOLITISKT PROGRAM I KORTFORM Av småföretagare - med småföretagare - för småföretagare Tillsammans skapar vi ett företagsklimat i världsklass. www.smaforetagarna.eu Småföretagare står för tillväxten!

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Lise-Lotte Sjöstedt LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm

Läs mer

Småföretag, anställningsskydd och tillväxt. Kerstin Ahlberg

Småföretag, anställningsskydd och tillväxt. Kerstin Ahlberg Småföretag, anställningsskydd och tillväxt Kerstin Ahlberg Anställningsskyddsregler som hinder för tillväxt Regler som försvårar företagens möjligheter att variera arbetskraftens storlek, t ex regler om

Läs mer

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla.

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla. Stockholm 2014-05-21 Rättvisa villkor. För alla. 2(8) Rättvisa villkor. För alla. Femton år med ett högerdominerat styre har slagit hårt mot EU. Europa halkar efter. Arbetslösheten har skjutit i höjden,

Läs mer

Yrkesutbildning i Sverige;

Yrkesutbildning i Sverige; Yrkesutbildning i Sverige; vart är vi på väg Seminarium Köpenhamn 23 september 2009 1 Yrkesutbildning i Sverigeen tillbakablick 1846 Skråväsendet upphör, näringsfrihet införs och hantverksföreningar bildasutbildningsfrågor

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Bryssel och begreppsförvirring Vad handlar EP-valet egentligen om? Samuel Engblom, Chefsjurist TCO

Bryssel och begreppsförvirring Vad handlar EP-valet egentligen om? Samuel Engblom, Chefsjurist TCO Bryssel och begreppsförvirring Vad handlar EP-valet egentligen om? Samuel Engblom, Chefsjurist TCO Den inre marknaden och arbetskraftens rörlighet Miljökrav och sociala krav (Artikel 18.2 OU) Artikel 18

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbankens Företagarpris 2006 Finalisterna ser ganska goda utsikter för Sveriges konkurrenskraft men det blir allt tuffare Idag den 8 mars kl 16.15

Läs mer

REMISSVAR (N2008/6738/ENT) Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89)

REMISSVAR (N2008/6738/ENT) Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89) 2009-01-15 Rnr 96.08 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR (N2008/6738/ENT) Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89) Allmänt Många av Saco-förbundens medlemmar verkar som egna företagare,

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Mindre regelkrångel för företag

Mindre regelkrångel för företag Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3186 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Mindre regelkrångel för företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla Rött Blått politik för fler jobb och trygghet för alla Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik

Läs mer

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga MAJ 2014 Trösklar och trampoliner Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga Författare: Patrik Karlsson Innehåll Bakgrund... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Företagens

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. Dir. 2015:75

Kommittédirektiv. Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. Dir. 2015:75 Kommittédirektiv Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden Dir. 2015:75 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska undersöka

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Hur är företagsklimatet i Ronneby?

Hur är företagsklimatet i Ronneby? Hur är företagsklimatet i? Lokalt företagsklimat Handlar om förutsättningar för företagande Vi definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som företagaren

Läs mer

Egenföretagare och entreprenörer

Egenföretagare och entreprenörer 5 1 Sammanfattning Varför startar man eget? Och vad är det som gör att man väljer att fortsätta som egenföretagare? V år rapport har två syften. Det första är att redovisa fakta om egenföretagandets betydelse

Läs mer

1 4 *03-04 0 00 1 3 *

1 4 *03-04 0 00 1 3 * Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1605 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 *03-04 0 00 1 3 * Yttrande över delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Remissvar Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II (SOU 2015:38)

Remissvar Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II (SOU 2015:38) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-01 Erik Ageberg (A2015/734/ARM) Remissvar Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II (SOU 2015:38) Företagarna

Läs mer

Utvärdering av alliansregeringens två första år

Utvärdering av alliansregeringens två första år FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Utvärdering av alliansregeringens två första år 08-09-16 1 Fakta om FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur genomfördes panelundersökningen?

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet KKV1000, v1.1, 2009-04-05 2009-11-26 1 (5) Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Underlag till anförande i Malmö den 26 november 2009 Generaldirektör Dan Sjöblom, Konkurrensverket Det talade ordet

Läs mer

1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3204 av Said Abdu m.fl. (FP) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Läs mer

Kommittédirektiv. Beräkning av skattetillägg. Dir. 2016:88. Beslut vid regeringssammanträde den 19 oktober 2016

Kommittédirektiv. Beräkning av skattetillägg. Dir. 2016:88. Beslut vid regeringssammanträde den 19 oktober 2016 Kommittédirektiv Beräkning av skattetillägg Dir. 2016:88 Beslut vid regeringssammanträde den 19 oktober 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg

Läs mer

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Orups gränd 3 Den svenska politiken har under många år präglats av en misstänksamhet mot företag och då framförallt små företag. I sann saltsjöbadsanda har

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

HÖSTBUDGET. Investeringar för fler jobb

HÖSTBUDGET. Investeringar för fler jobb HÖSTBUDGET 2018 Investeringar för fler jobb 1 Sammanfattning Tydligare krav under etableringen 90 000 fler utbildningsmöjligheter Enkelt anställningsstöd Sänkt skatt för växande företag 2 AGENDA Läget

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Rättsavdelningen SR 52/2016

Rättsavdelningen SR 52/2016 1 (6) Rättsavdelningen 2016-09-26 SR 52/2016 Rättsligt ställningstagande angående bedömning av om den lön, inklusive eventuella förmåner, som erbjuds för en anställning är tillräcklig för att uppfylla

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2443 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2443 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2443 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

Kommittédirektiv. Trygghetssystemen för företagare. Dir. 2006:37. Beslut vid regeringssammanträde den 30 mars 2006.

Kommittédirektiv. Trygghetssystemen för företagare. Dir. 2006:37. Beslut vid regeringssammanträde den 30 mars 2006. Kommittédirektiv Trygghetssystemen för företagare Dir. 2006:37 Beslut vid regeringssammanträde den 30 mars 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare

Läs mer

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr:

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tuhavdel- Dnr 56/2015 2015-05-04 103 33 Stockholm Fi201 5/1734 Er referens/dnr: ningen Finansdepartementet Vår referens/dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017 Front Advokater IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar Umeå 16 februari 2017 Finns det ett systemfel i det svenska upphandlingsregelverket? Hur ser regelverket ut idag?

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd för arbete

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd för arbete 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-10-31 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Erik Nymansson och Dag Mattsson. Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 2 Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv Prop. 2012/2 I framtiden kommer de flesta av oss att behöva arbeta längre och byta karriär oftare.

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

GASELLVALET 2013-09-24

GASELLVALET 2013-09-24 GASELLVALET 2013-09-24 Varför behöver Sverige fler Gaseller? Nu börjar årets Gasellsäsong där Dagens Industri sammanställer och delar ut priser till några av Sveriges snabbast växande företag. Sedan förra

Läs mer

Helsingborg Finansdepartementet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag

Helsingborg Finansdepartementet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag Helsingborg 2017-02-07 Finansdepartementet Fi.registrator@regeringskansliet.se Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag Remissvar från Företagarförbundet Fria Företagare 1. Allmänt om utgångspunkterna

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

REMISSVAR Rnr 105.06. Till Näringsdepartementet. Promemorian Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning m m N2006/12113/ARM

REMISSVAR Rnr 105.06. Till Näringsdepartementet. Promemorian Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning m m N2006/12113/ARM Lilla Nygatan 14 Box 2206 2007-01-26 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post inger.skogh@saco.se REMISSVAR Rnr 105.06 Till Näringsdepartementet Promemorian Bättre möjligheter till tidsbegränsad

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Så här blir du företagare. Företagarnas egen organisation. Lokalföreningar 397 Regionala organisationer 20 Branschorganisationer 64

Så här blir du företagare. Företagarnas egen organisation. Lokalföreningar 397 Regionala organisationer 20 Branschorganisationer 64 Så här blir du företagare Du behöver en bra idé. Grunda ett företag. Förverkliga med iver. Fortsätt med passion. Företagarna i Finland hjälper under företagandets olika skeden. Företagarnas egen organisation

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Skatteförslag för tillväxt och välstånd. Januari 2004

Skatteförslag för tillväxt och välstånd. Januari 2004 Skatteförslag för tillväxt och välstånd Januari 2004 1 Skatteförslag för tillväxt och välstånd Sverige behöver fler företagare och växande företag. Tillväxten i små och medelstora företag är bra för Sveriges

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Förslag

Läs mer

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige Korttidsarbete Ett partsgemensamt förslag för Sverige En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, GS, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet,

Läs mer

Fokus på Sveriges ekonomi

Fokus på Sveriges ekonomi Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer