Midas Aktiefond

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Midas Aktiefond 515602-1494"

Transkript

1 Helårsredogörelse för Midas Aktiefond Perioden

2 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, får härmed avge helårsredogörelse för perioden avseende fonden Midas. Allmänt om verksamheten Specialfonden Midas Aktiefond, förvaltas av Tellus Fonder AB. Ansvarig förvaltare är Jan Petersson. Bolaget erhöll Finansinspektionens tillstånd att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (nu 2008:11) den 1 december Samma dag godkände Finansinspektionen fondbestämmelserna för fonden. Fondbestämmelserna ändrades och fick sitt godkännande av Finansinspektionen 6 september Under slutet av 2011 kom Tellus Fonder att genomgå en del övergripande förändringar. Första Entreprenörsfonden (FE) inträdde som ny aktieägare i företaget. FE är ett så kallat private equity bolag, som investerar i entreprenörsföretag i tidig tillväxtfas. I samband med detta bytte också fondbolaget namn till Tellus Fonder (tidigare Petersson & Wagner Fonder). Robert Wagner, en av de ursprungliga grundarna och medförvaltare till Midas valde vid årsskiftet att lämna företaget. Samtidigt förstärktes investeringsteamet med Stefan Franzen, tidigare aktiechef på Swedbank Robur och Gabriel Gemmel, tidigare chef för Europeisk förvaltning på SEB Fonder. Detta är ett led i en planerad expansion där fondutbudet under året kommer att utökas med Tellus Eqvator, en gränslös så kallad stock picking fond, förvaltad av Stefan Franzen och Gabriel Gemmel. Midas kommer att fortsätta att förvaltas som tidigare av Jan Petersson med aktiv stock picking i europeiska MID And Smallcapbolag med en varierad aktieexponering. Fondens utveckling Avkastningen för Midas Aktiefond uppgick till -13,81% under 2011, efter avdrag för förvaltningsarvode. Under året avkastade en 3 månaders statsskuldväxel 1,46%, medan STOXX Europa 600 avkastade -11,34%. Sedan fondens start 1 januari 2007 har Midas avkastat -5,00%, efter avdrag för förvaltingsarvode. Under samma tidsperiod har en 3 månaders statsskuldväxel avkastat 10,16% och STOXX Europa ,05%. Ekonomierna fortsatte under första halvåret att karaktäriseras av stark tillväxt. Den häftiga och djupa lågonkonjunkturen 2008/09 tvingade många företag att skära hårt i kostnaderna. Även om konjunkturåterhämtning blev snabbare än vad många bedömare räknade med så har företagen generellt varit mycket försiktiga med att låta kostnaderna skena iväg. Detta innebar att många företag återigen presterade rekordvinster. Utvecklingen på aktiemarknaderna var därför god under det första halvåret. Midas kom under maj månad att nå en ny all time high. Dock fortsatte de statsfinansiella problemen i södra Europa att fortsätta spöka. Förtroendet för enskilda staters betalningsförmåga, framförallt bland de så kallade PIIGS länderna (Portugal, Italien, Irland, Grekland och Spanien) sjönk i botten, med Grekland som det mest akuta problemet. Plötsligt under sensommaren förlorade marknaderna totalt förtroendet, inte bara för enskilda problemländer, men för aktiemarknaderna generellt, den framtida tillväxten, eurosamarbetet, ja till och med förtroendet för det monetära systemet med bankerna i spetsen i Europa började återigen att i fråga sättas. Under augusti månads åtta första handelsdagar föll STOXX Europa 600 med nära 16%! Volatilitetsindex ökade dramatiskt. Som alltid i tider av stor osäkerhet så drabbas segmentet mid and smallcap betydligt mer, då detta segment förknippas med högre risk, oavsett verklig operationell eller finansiell risk för de enskilda företagen. Fenomenet utgör naturligtvis en hög kursrisk på kort sikt, men ofta en stor möjlighet på lång sikt. Till skillnad mot 2008 då kollapsen av Lehmann utlöste ett kraftigt kursfall, så var det ingen enskild händelse som initierade denna nedgång. Helt plötsligt var den ett faktum och huvuddelen av höstens börsfall skedde just dessa dagar. Med 2008 färskt i minne var investerarkollektivet snabba den här gången att dessutom diskontera ett kraftigt konjunkturfall som en följd. Det fanns många paralleller mellan hösten 2008 och Vår slutsats var dock att vi inte skulle se en likartad situation denna gång. Dels fanns en högre beredskap för

3 Midas Aktiefond 2 liknande händelser denna gång, både bland stater och bland företag. Dels för att majoriteten av de företag vi träffade under hösten fortsatte rapportera att konjunkturklimatet var relativt gott. Vi fortsatte därför till skillnad mot 2008 att ha en relativt stor aktieexponering kring 50%, trots börsfallet. Vi förutsåg inte på något vis det kraftiga fallet på aktiemarknaderna. Däremot fick vi med tiden rätt i att de katastrofala konjunkturella effekterna uteblev, även om real ekonomin naturligtvis inte gick oskadd genom den finansiella turbulensen. Läget för Grekland var under hösten prekärt och utan internationella stödinsatser och nedskrivning av skulder hade Grekland tvingats ställa in betalningarna, vilket naturligtvis kunde fått ödesdigra konsekvenser. Startskottet till återhämtningen på aktiemarknaden blev det massiva stöd som banksystemet fick från ECB av i praktiken obegränsade krediter. Vi bedömer efter höstens stora kursfall att många företag återigen är attraktivt värderade. Sannolikt ser vi en längre period av låg tillväxt, men än dock tillväxt framför oss. Motorerna för den globala ekonomin kommer sannolikt alltjämt vara tillväxtekonomierna som Kina, Indien, Brasilien och Ryssland. Vi ser dock att det finns många intressanta företag i de mogna ekonomierna som kommer att kunna ta tillvara på de möjligheter som detta kommer att ge. Fondens placeringar Midas har enligt fondbestämmelserna placerat i företag upptagna till handel vid etablerade marknadsplatser i Europa. Verksamheten har framförallt varit fokuserad på små och medelstora företag i Kontinentaleuropa. Det enskilda land som Midas varit mest aktivt i under 2011 är Tyskland. Placeringar har framförallt skett i tysk exportindustri företrädesvis med exponering mot tillväxtmarknader. Under andra halvåret har fondens placeringar fått en mer konjunkturellt defensiv karaktär. Vi har framförallt valt att titta på vilka företag som klarade den förra konjunkturnedgången väl. Midas har under året haft en nettoexponering mot aktiemarknaden som varierat mellan 43% - 86%. Vi gick in i 2010 med aktieexponering på ca 70% som reducerades succesivt under vårens uppgång för att under hösten ligga tämligen konstant runt 50%.Den genomsnittliga aktieexponeringen har under året legat runt 60%. Fonden har under året haft en koncentrerad förvaltningsstrategi där antalet aktieinnehav i fonden huvuddelen av tiden varit runt tjugo. Inget innehav har varit av dominerande storlek. Störst positivt bidrag till avkastningen kom från korta positioner i DAX terminer, innehav i den tyska tillverkaren av billackeringsanläggningar Duerr och det tyska byggbolaget Hochtief. Störst negativt bidrag till avkastningen kom från innehav i det schweiziska mjukvarubolaget Temenos, den österrikiska krantillverkaren Palfinger och det nederländska teknikservicebolaget Imtech. Fonden bestod vid årets slut av 18 olika aktie eller ETF innehav. De 5 största innehaven vid årsskiftet var i storleksordning Imtech, Andritz, Elringklinger, Fuchs Petrolub och Deutsche Bank. Nettoexponeringen mot aktiemarknaden vid årets utgång var 56%. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att placera i derivatinstrument. Detta har utnyttjats tidvis. Framförallt har korta positioner i DAX terminer använts för att skydda portföljen för kursfall, framförallt under andra halvåret. Inga korta aktiepositioner har haft under året och därmed har heller inga värdepapperslån upptagits. Möjligheten att låna ut aktier har använts i mycket begränsad omfattning. Som isolerad företeelse har användet av derivatinstrument haft en positiv inverkan på avkastningen. Midas placeringar i icke svenska tillgångar har under året varit valutasäkrade genom terminsaffärer, för att undvika alltför stor volatilitet i fonden. Fondens likviditet har till största del under året varit placerad i svenska företagscertifikat med en löptid på en månad till fyra månader.

4 Midas Aktiefond 3 Ekonomisk översikt Fondfömögenhet kr Andelsvärde 83,57 97,66 96,75 85,96 96,98 Antal andelar , , , , ,43 Utdelning per andel kr 0,47 0,00 3,66 0,00 0,00 Totalavkastning % -13,81 3,83 23,27-11,34-3,06 Jämförelseindex %* -11,88-4,49 20,65-46,00-0,06 *STOXX Europa 600, valutajusterad Fonden startad Risk & Avkastningsmått 2011 Totalrisk 24 mån % 14,94 Totalrisk för jämförelseindex 24 mån (STOXX Europa 600, valutajusterad) % 19,88 Aktiv risk 24 mån % 14,07 Omsättning genom närstående värdepappersbolag Ingen Genomsnittlig årsavkastning de senaste 5 åren % -1,02 Genomsnittlig årsavkastning de senaste 24 månaderna % -5,72 Riskbedömning enligt åtagandemetoden Högsta hävstång % 25,29 Lägsta hävstång % 0 Genomsnittlig hävstång % 6,79 Kostnader Transaktionskostnader Transaktionskostnader % 0,09 Total Expense Ratio Ter % 1,05 Förvaltningsavgift, fast % 1,0 Förvaltningsavgift, rörligt % 0,04 Omsättning Omsättningshastighet ggr 1,4 Sparandets kostnader Förvaltningskostnader Övriga kostnader Värde Engångsinsättning av kr 92,79 28, ,39 Månadssparande 100 kr 5,13 1, ,84

5 Midas Aktiefond 4 Resultaträkning Belopp i kr Not Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring på övriga derivatinstrument Värdeförändring på fondandelar Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och-förluster netto Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Ersättning till fondbolag Ersättning till förvaringsinstitut Räntekostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat

6 Midas Aktiefond 5 Balansräkning Belopp i kr Not Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga Skulder Summa skulder Fondförmögenhet 2, Ansvarsförbindelser Ställda säkerheter för derivat Summa Andel av fondförmögenhet i % 3,63 1,48

7 Midas Aktiefond 6 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Fonden tillämpar lagen om investeringsfonder 2004:46 och Finansinspektionens föreskrifter för redovisning av investeringsfonder 2011:42 och följer Fondbolagens Förenings riktlinjer där de är tillämpliga. Värderingsregler De finansiella instrument inklusive derivat som ingår i fonden värderas till marknadsvärde enligt följande turordning. 1 De finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad ska värderas med senaste betalkurs på balansdagen om den inte är en handelsdag används senaste handelsdag före balansdagen. 2 Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad ska marknadsvärdet härledas av information från liknande transaktioner som skett under marknadsmässiga omständigheter. 3 Om inte metod 1 eller 2 går att använda, eller blir missvisande ska marknadsvärdet fastställas genom en på marknaden etablerad värderingsmodell. Nyckeltal Fonden följer fondbolagens förenings riktlinjer när det gäller framtagandet av olika nyckeltal. Derivat Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och liknande finansiella instrument samt rätt att låna ut och låna värdepapper vid så kallade blankningsaffärer. Dessa möjligheter har utnyttjats under perioden. Användandet av aktierelaterade derivatinstrument har haft som syfte att skydda portföljen för nedgång. Fonden har även använt sig av valutaterminer motsvarande fondens underliggande tillgångar i respektive valuta för att minska volatiliteten i portföljen. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas som riskbedömningsmetod den så kallade åtagandemetoden avseende derivatinstrument vi8lken innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

8 Midas Aktiefond 7 Noter Not 1 Övriga skulder Ej likviderade värdepapperköp Kund uttag Total Skuld

9 Midas Aktiefond 8 Not 2 Finansiella Instrument Per den 31 december 2011 innehades följande finansiella instrument. Värdepapper Antal Marknadsvärde Andel Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES BG GROUP PLC ,90% TECHNIP SA ,28% Energy ,17% FUCHS PETROLUB PREF ,16% WACKER CHEMIE ,73% WACKER CHEMIE Utlånat Materials ,89% AALBERTS INDUSTRIES ,88% ANDRITZ ,63% DUERR ,35% ELRINGKLINGER AG ,39% GEA GROUP ,84% IMTECH ,13% KUKA ,39% MAN AG ,62% PALFINGER ,92% Industrials ,15% RATIONAL AG ,77% Consumer Staples ,77% GALENICA ,18% Health Care ,18% DEUTSCHE BANK ,14% Finance ,14% TEMENOS ,01% Information Tech ,01% Summa överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES ,31% Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES EURO STOXX BANKS OPT ,89% Finance ,89% EUREX DAX MAR12 FUT ,00% Index Futures 0 0,00% Summa övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ,89% Övriga finansiella instrument MEDA FC ,82% NCC FC ,84% SKANSKA FC ,85% VOLVO FC ,88%

10 Midas Aktiefond 9 Fixed Income ,40% Valuta CHF ,04% Valuta EUR ,41% Valuta GBP ,01% Valutaterminer ,46% Summa övriga finansiella instrument ,85% Summa finansiella instrument ,05% Övriga tillgångar och skulder ,95% Fondförmögenhet ,00% Not 3 Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Periodens resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut

11 Midas Aktiefond 10 Underskrifter Stockholm den Peter Werme Styrelseordförande Jan Petersson Verkställande direktör Gunnar Lindskog Styrelseledamot Vår revisionsberättelse har avgivits den Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Peter Nilsson Auktoriserad revisor

SAFE PLAY Årsberättelse 2011

SAFE PLAY Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 SAFE PLAY Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper, med låg risk, och fungerar som ett alternativ till att ha pengarna på ett traditionellt bankkonto. Safe Play ska

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Delårsrapport 2 2010 SEK

Delårsrapport 2 2010 SEK Delårsrapport 2 2010 SEK Första halvåret 2010 Rörelseresultatet (IFRS) för första halvåret uppgick till 515,0 miljoner kronor (1 355,8) Justerat rörelseresultat (Kärnresultat) för första halvåret uppgick

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Hedgefonder i finanskrisen. Hedge Funds in the Financial Crisis

Hedgefonder i finanskrisen. Hedge Funds in the Financial Crisis Linköpings universitet IEI Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Magisteruppsats, 30 hp Ekonomprogrammet VT 2009 Hedgefonder i finanskrisen Prestationer, risker och regleringar Hedge Funds

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd. Bokslutskommuniké januari december 2014

Vostok Nafta Investment Ltd. Bokslutskommuniké januari december 2014 Vostok Nafta Investment Ltd Bokslutskommuniké januari december 2014 Periodens resultat blev 127,45 miljoner US-dollar (MUSD) (364,63 för perioden 1 januari 2013 31 december 2013). Resultat per aktie var

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2010 Redovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen och VD för Sparbanken Alingsås AB, 556809-0855, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-05-06-2010-12-31.

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer