Kommunstyrelsen. Ersättare Marko Huttunen (m) Hans Peterson (s) Vaino Roth (s)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Ersättare Marko Huttunen (m) 33-54 Hans Peterson (s) Vaino Roth (s)"

Transkript

1

2 2(40) Ersättare Marko Huttunen (m) Hans Peterson (s) Vaino Roth (s) Övriga Sergio Garay, kommunchef, Stefan Johansson, kanslichef Thore Johansson, controller, deltog under temat Gunnel Dymling, kommunstrateg, deltog under temat Anders Folkar, mark- och exploateringschef, Marie Pettersson, stadsjurist Pia Tygård, sekreterare

3 3(40) Dagordning Ordföranden föreslår att dagordningen ändras genom att ärende 60 Avtal om omhändertagande av döda och skadade djur utgår. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med den av ordföranden föreslagna ändringen.

4 4(40) Ks 33 Anmälan om beslut enligt delegation Anmälan om beslut enligt delegation a) Arbetsutskottet den 8 januari och 5 februari 2007 b) Kommunstyrelsens ordförande Dnr 159 / c) Förvaltningscheferna m fl Dnr 159/ Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. Ks 34 Ordföranderemisser Förteckning över inkomna ärenden som ordföranden remitterat och överlämnat för beredning. Kommunstyrelsen beslutar att lägga förteckningen till handlingarna.

5 5(40) Ks 35 Val av 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott i anledning av ändring av kommunstyrelsens reglemente Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2007, 6, om ändring av kommunstyrelsens reglemente m m. Lydelsen av 26 andra stycket första meningen i kommunstyrelsens reglemente ändras till Kommunstyrelsen väljer, för den tid kommunstyrelsen bestämmer, bland arbetsutskottets ledamöter.. en (1) 1:e vice ordförande och en (1) 2:e vice ordförande. a) 1:e vice ordförande Yrkande Cecilia Brorsson (m) yrkade att Tutti Johansson Falk (m) utses till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden för mandatperioden Kommunstyrelsen beslutar att för mandatperioden utse Tutti Johansson Falk (m) till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. b) 2:e vice ordförande Yrkande Eva Örtegren (s) yrkade att Niklas Karlsson (s) utses till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden för mandatperioden Kommunstyrelsen beslutar att för mandatperioden utse Niklas Karlsson (s) till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

6 6(40) Ks 36 Ks 87/ Delegation av beslut enligt förköpslagen och lagen om förvärv av hyresfastighet m m. Kommun har enligt förköpslagen (1967:868) rätt att förvärva fastighet enligt ingånget köpeavtal. Lagen omfattar samtliga fastigheter utom bebyggda småhusfastigheter under m² tomtyta och vissa släktköp. Vidare har kommun enligt lagen om förvärv av hyresfastighet mm (1975:1132) rätt att hos hyresnämnden begära prövning av förvärv av hyresfastighet Årligen överlåts ett mycket stort antal fastigheter, där kommunens beslut i förköpsfrågan krävs för att kunna fullfölja köpet. Under de senaste åren har förköpsrätten utnyttjats i mycket liten utsträckning. När det gäller hyresfastigheter, remitteras ärendet generellt till hyresgästföreningen, eftersom föreningen har god kunskap om klagomål och andra fakta kring fastighetsägandet. Under senare år har ett fåtal ärenden överlämnats till hyresnämnden för förvärvsprövning. I samband med den årliga översynen av delegationsordningen hösten 2006 återtogs den tidigare delegationsrätten i ovannämnda ärenden från förvaltningen till kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta innebär, att handläggningstiden förlängts så mycket, att problem uppstått för köpare, säljare och indirekt även för hyresgäster. Det är viktigt för alla parter, att tillträde vid fastighetsförvärv sker snabbt. Därför bör besluten i dessa ärenden genom delegation återföras till förvaltningen. I de fall, där förköp eller förvärvsprövning kan övervägas, förs ärendet alltid upp till kommunstyrelsen för beslut. Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 17 januari 2007 Har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari 2007, 84. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att delegera beslutanderätten i ärenden rörande prövning enligt förköpslagen och lagen om förvärv av hyresfastighet m m till förvaltningschefen vid teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutar att delegera beslutanderätten i ärenden rörande prövning enligt förköpslagen och lagen om förvärv av hyresfastighet m m till förvaltningschefen vid teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen.

7 7(40) Ks 37 Ks 110/ Avyttring av kommunägda bostadsrätter/bostad på egen tomt Kommunen äger för närvarande 51 bostadsrätter och 8 marklägenheter på egen fastighet, som förvärvats successivt för ett antal år sedan och är spridda inom Landskrona, Glumslöv och på Ven. Förvärven har ursprungligen skett för att kunna erbjuda lägenheter till hushåll med särskilda behov, handikapp och liknande. Av dessa lägenheter hyr vuxenförvaltningen 6 lägenheter, varefter man själv upplåter lägenheterna. Övriga lägenheter hyrs ut av teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen respektive fastighetskontoret. Under senare år har inte förvärvats några bostadsrätter för det redovisade ändamålet. Samtliga bostäder utom två är uthyrda och omsättningen av hyresgäster är låg. Bostäderna är upplåtna enligt hyresavtal utan särskilda villkor. När uppsägning sker, kontaktas vuxenförvaltningen för att rekrytera ny hyresgäst enligt nämnda kriterier. Bedöms bostaden olämplig för sitt ändamål eller saknas lämplig hyresgäst, säljs lägenheten efter anbud. Under de senaste åren har ett antal lägenheter och ett tidigare äldreboende om 6 lägenheter i Glumslöv sålts. Kostnaderna för ägande och förvaltning av de aktuella bostadsrätterna/ äganderätterna täcks av hyresintäkterna. För vissa lägenheter med särskilt attraktiva lägen bedöms marknadsvärdena väsentligt överstiga bokförda värden. Om bostäderna avses avyttras gäller följande förutsättningar. Nuvarande hyresgäster har besittningsskydd även vid försäljning av bostadsrätt/fastighet, innebärande att försäljning sker inklusive gällande hyresavtal. Ett sådant försäljningsobjekt har förmodligen ett begränsat värde på bostadsmarknaden. Dessa bostäder har därför två alternativa spekulanter, antingen den nuvarande hyresgästen eller den aktuella bostadsrättsföreningen. Före sådan förhandling bör marknadsvärdet för aktuell bostad bestämmas genom extern värdering. Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 30 januari 2007 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari 2007, 85. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Yrkanden Ordförande Torkild Strandberg (fp), yrkade med instämmande av Borcic Zvonko (sd), att kommunstyrelsen beslutar att via mäklare bjuda ut de två hyreslediga bostäderna samt att remittera ärendet, beträffande en framtida avyttring av kommunens övriga bostadsrätter/bostäder på egen tomt, till äldreoch omsorgsnämnden och vuxennämnden för synpunkter. forts

8 8(40) forts Ks 37 Niklas Karlsson (s) yrkade, med instämmande av Eva Örtegren (s), i första hand återremiss till äldre- och omsorgsnämnden och vuxennämnden för synpunkter före en försäljning, i andra hand avslag på ordförandens 1:a att-sats att via mäklare bjuda ut de två hyreslediga bostäderna till försäljning samt yrkade bifall till förslaget att remittera ärendet, beträffande en framtida avyttring av kommunens övriga bostadsrätter/bostäder på egen tomt, till äldreoch omsorgsnämnden och vuxennämnden för synpunkter. Propositionsordning Kommunstyrelsen godkände den propositionsordningen att först ställs återremissyrkandet under proposition, om detta avslås ställs Niklas Karlssons avslagsyrkande på ordförandens 1:a att-sats mot ordförandens yrkande. Därefter ställs ordförandens yrkande avseende 2:a att-satsen under särskild proposition. Ordföranden ställde återremissyrkandet under proposition och fann efter acklamationsförfarande att kommunstyrelsen beslutat avslå återremissyrkandet. Omröstning Votering begärdes. Kommunstyrelsen godkände den propositionsordningen att den som röstar för att för bifall till ordförandens yrkande, att ärendet skall avgöras idag, röstar ja och de som röstar för bifall till Niklas Karlssons återremissyrkande röstar nej. Med 8 ja-röster och 5 nej-röster fann ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag. Ledamöterna Torkild Strandberg (fp), Tutti Johansson Falk (m), Cecilia Brorsson (m), Martina Bach (fp), Mats Wilhelmsson (fp), Thord Lindblom (sd), Carina Herrstedt (sd) och Borcic Zvonko (sd) röstade ja och ledamöterna Niklas Karlsson (s), Eva Bergenstråhle (s), Lars Svensson (s), Eva Örtegren (s) och Anders Westin (s) röstade nej. Ordförande ställde därefter de godkända propositionerna avseende 1:a och 2:a att-satsen och fann efter acklamationsförfarande att kommunstyrelsen beslutat bifalla ordförandens förslag i sin helhet. Kommunstyrelsen beslutar att via mäklare bjuda ut de två hyreslediga bostäderna samt forts

9 9(40) forts Ks 37 att remittera ärendet, beträffande en framtida avyttring av kommunens övriga bostadsrätter/bostäder på egen tomt, till äldre- och omsorgsnämnden och vuxennämnden för synpunkter. Reservation Niklas Karlsson (s), Eva Bergenstråhle (s), Lars Svensson (s), Eva Örtegren (s) och Anders Westin (s) reserverade sig skriftligen i anledning av kommunstyrelsens beslut - bilaga.

10 10(40) Ks 38 Ks 135/ Avtal om planavgift avseende Asmundtorp 1:10 och 1:93 Ägarna till fastigheterna Asmundtorp 1:10 och 1:93 med adress Kustvägen 39 B respektive 37 har anhållit om planändring för delar av sina fastigheter. Avtal har därför träffats om ersättning för planläggningskostnaderna till ett belopp om kronor. Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 30 januari 2007 med förslag till avtal har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari 2007, 86. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande avtal om planavgift för fastigheterna Landskrona Asmundtorp 1:10 och 1:93. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande avtal om planavgift för fastigheterna Landskrona Asmundtorp 1:10 och 1:93.

11 11(40) Ks 39 Ks 121/ Avtal om planavgift avseende Seminariekvarteret 4 AB Landskronahem har som ägare till fastigheten Seminariekvarteret 4 (Seminarieskolans tidigare gymnastikbyggnad) anhållit om planändring för del av sin fastighet. Avtal har därför träffats om ersättning för planläggningskostnaderna till ett belopp om kronor. Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 29 januari 2007 med förslag till avtal har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februrai 2007, 87. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande avtal om planavgift för fastigheten Landskrona Seminariekvarteret 4. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande avtal om planavgift för fastigheten Landskrona Seminariekvarteret 4.

12 12(40) Ks 40 Ks 133/ Bytesavtal med tillhörande arrendeavtal rörande Scoutstugans tomt vid Saxtorpsskogen Ägaren till Scoutstugan vid Scoutvägen sydöst om Häljarp önskar förlänga sin nuvarande byggnad för att använda lokalerna till förskola och då behöver tomten justeras. Detta innebär, att tomten formellt anpassas till dagens tomtgränser. Bytesavtal har därför upprättats för att reglera gränserna, där bytet sker utan markersättning. Nödvändig fastighetsreglering betalas av fastighetsägaren. Samtidigt upplåts ett mindre område för det årliga arrendet kronor enligt arrendeavtal, som bilagts bytesavtalet. Vidare godkänner fastighetsägaren planerad småhusbebyggelse nordväst om fastigheten. Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 30 januari 2007 med förslag till bytesavtal har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari 2007, 88. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande bytesavtal avseende fastigheterna Landskrona Saxtorp 5:17 och 5:24 samt därtill hörande arrendeavtal avseende del av fastigheten Landskrona Saxtorp 5:24. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande bytesavtal avseende fastigheterna Landskrona Saxtorp 5:17 och 5:24 samt därtill hörande arrendeavtal avseende del av fastigheten Landskrona Saxtorp 5:24.

13 13(40) Ks 41 Ks 150/ Finansiell rapport december 2006 Likvida medel uppgick till 0,6 Mkr per den siste december. Det är en förändring på -9,9 Mkr jämfört med föregående månadsskifte. En icke utnyttjad kredit tillkommer med 65 Mkr, därmed uppgår tillgängliga medel till 65,6 Mkr. Marknadsvärdet av placerade medel uppgick till 1.050,1 Mkr. Bokfört värde av placerade medel uppgick till 905,7 Mkr. Långfristiga lån uppgick till 65 Mkr. Nettoinvesteringarna i fastigheter och anläggningar uppgick till 22,8 Mkr i december års budgeterade investeringar uppgår till 207,6 Mkr. Ekonomiavdelningens rapport har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari 2007, 90. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

14 14(40) Ks 42 Ks 148/ Kapitalförvaltning, årsrapport 2006 Enligt kommunens föreskrifter för förvaltning av pensionsmedel och övrig långsiktig medelsplacering skall en årsrapport över kapitalförvaltningen tillställas kommunfullmäktige. För helåret 2006 blev avkastningen i totalportföljen 8,3 %, vilket är 0,8 % över jämförelseindex. Sedan förvaltningen startade har totalportföljen avkastat 10,8 % (på årsbasis), vilket är något svagare än index utveckling. Detta innebär att marknadsvärdet på de placerade medlen uppgick till Mkr vid årsskiftet. Mercer Investment Consulting har fått i uppdrag att sammanställa kvartalsvisa rapporter till kommunstyrelsen, vilka beskriver utvecklingen av kommunens samlade kapitalförvaltning. Fjärde kvartalsrapporten är tillika en årsrapport som skall tillställas kommunfullmäktige. Stadskontorets skrivelse den 30 januari 2007 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari 2007, 91. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga årsrapporten över 2006 års kapitalförvaltning till handlingarna.

15 15(40) Ks 43 Ks 160/ Planerings och budgetdirektiv för 2008 Kommunstyrelsens budgetberedning har vid möte den 8, 23, 31 januari 2007 utformat förslag till planerings- och budgetdirektiv för Direktiven, tillsammans med budgetramar och investeringsplan ligger till grund för nämndernas kommande arbete med budget Information om direktiven har lämnats till de fackliga representanterna den 1 februari. Utgångspunkten för direktiven har bl a utgjorts av planeringsförutsättningar och politiska prioriteringar. Vissa av de förslag och tankar som har redovisats i planeringsförutsättningarna, återfinns som uppdrag till nämnder och styrelser i här föreliggande direktiv. Andra frågor kommer att behöva hanteras i annan ordning. Exempelvis hänskjuts merparten av de förslag som berör förvaltningsorganisationen, till den kommande utvärderingen av densamma. Stadskontorets skrivelse den 2 februari 2007 med förslag till planerings- och budgetdirektiv för 2008 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari 2007, 92. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Niklas Karlsson (s), Eva Bergenstråhle (s), Lars Svensson (s), Eva Örtegren (s) och Anders Westin (s) anmäler i särskilt yttrande att de väljer att inte delta i beslutet bilaga. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till planeringsoch budgetdirektiv, jämte bilagor för 2008.

16 16(40) Ks 44 Ks 8/ Anslag för ny- och ombyggnad av kommunens förråd med anledning av flyttning av parkens verksamhet Parkenheten inom teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen är etablerad på Kolonigatan inom Seminariekvarteret 9. Tomten har under många år varit intressant att frigöra för uppförande av bostäder. Läget med både närhet till järnvägsstationen och till centrum får betraktas som mycket bra och attraktivt. Den 7 juni 2006, 170, godkände kommunstyrelsen ett exploateringsavtal med Skanska Mark som innebär att tomten skall vara avröjd under september 2007 och frigöras för bostadsbebyggelse. Kostnadsbedömningar som gjordes i samband med exploateringsavtalets upprättande för att söka iordningställa alternativa lokaler på annan plats för Parkens förråd bedömdes motsvara en nivå av 12 Mkr. Enligt beslut i kommunfullmäktige från juni 2006 anges att finansiering skulle delvis kunna ske genom försäljningen av de byggrätter som skapas genom flyttningen. Servicekontorets skrivelse den 2 januari 2007, teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 23 januari 2007 och stadskontorets skrivelse den 1 februari 2007 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari 2007, 93. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till servicekontoret för komplettering vad avser redovisning av inhyrningsalternativ med tidsperspektivet månader. Under förutsättning att inhyrning kan möjliggöras utifrån acceptabla ekonomiska och verksamhetsmässiga villkor bör frågan om investeringsmedel hänskjutas till budgetberedningen för hantering i samband med 2008 års budget och flerårsplanen för samt att om inhyrningsalternativ saknas skall investeringsäskandet redovisas i en investeringskalkyl där samtliga delprojekt, som t e x personallokaler, förrådsutrymme, växthus, carportar m m, särredovisas.

17 17(40) Ks 45 Ks 581/ RTI-projekt Landskrona; Nu fråga om anslag för projektstart Kommunfullmäktige i Landskrona beslutade 23 oktober 2006 att genomföra ett RTI-projket för framtida integrerad trafiklösning enligt följande: Att genomföra en framtida integrerad trafiklösning för Landskrona kommun med Ventrafiken, Skånetrafiken, med stads- och regionbusstrafik och en tillhörande reseterminal vid Skeppsbrokajen samtidigt som en beredning för att genomföra kompletterande byggnation i området sker. Kommunfullmäktige har ännu inte beslutat om någon budget för projektet. Projektet har dock en kostnadskalkyl kopplat till ansökan om RTI-bidraget. Detta uppgick vid ansökningstillfället till 157 mnkr räknat i 2004 års penningvärde. RTI-bidraget utgör totalt 50 % av projektkostnaden och kommunen svarar för motsvarande del. I samband med 2008 års budget och den ekonomiska planen för , kommer projektets totala investeringsutgift och likviditetsplan att tas upp. Teknik och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en huvudtidplan där det framgår att huvuddelen av projektet kommer att genomföras 2008 och framåt. Projektet kommer för 2007 dock att ha utgifter för inledande arbete motsvarande 6 mnkr brutto. Av detta kommer Landskrona kommun att få 50 % i RTI-bidrag. Stadskontoret uppfattning är att 3 mnkr netto (6 mnkr i utgifter minus 3 mnkr i RTI-bidrag) ska tilläggsbudgeteras tekniska nämnden för 2007 för inledande projektutgifter, och att detta belopp avräknas hela projektets totala utgift när det tas upp i 2008 år budget. Tekniska nämndens yttrande den 23 januari 2007, 13, och stadskontorets skrivelse den 1 februari 2007 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari 2007, 94. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att till 2007 års investeringsbudget bevilja tekniska nämnden ett tilläggsanslag på 6 mnkr avseende inledande projektutgifter för RTI-projekt Landskrona att 3 mnkr finansieras via RTI-bidrag samt att resterande del, 3 mnkr, finansieras av kommunens rörelsekapital. forts

18 18(40) forts Ks 45 Särskilt yttrande Niklas Karlsson (s), Lars Svensson (s), Eva Örtegren (s), Anders Westin (s) och Eva Bergenstråhle (s) anmäler att de inkommer med ett särskilt yttrande bilaga.

19 19(40) Ks 46 Ks 714/ Taxa för livsmedelskontroll samt upphörande av bestämmelser om livsmedelskontroll i nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, djurskyddslagen, strålskyddslagen samt livsmedelslagen Miljönämnden har genom ett beslut den 2 november 2006, 86, föreslagit kommunfullmäktige att anta en ny taxa för livsmedelskontrollen. Kommunstyrelsen har genom ett beslut den 6 december 2006, 337, återremitterat ärendet till nämnden och begärt ett förtydligande av taxan. Miljöförvaltningens skrivelse den 23 januari 2007 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari 2007, 95. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Sammanträdet ajournerades mellan klockan Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till taxa för livsmedelskontrollen samt besluta att nuvarande bestämmelser om livsmedelskontroll i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, djurskyddslagen, strålskyddslagen och livsmedelslagen, med tillhörande bilaga 1, beslutade av fullmäktige den 27 mars 2006, 42, skall upphöra att gälla från och med den 1 mars 2007.

20 20(40) Ks 47 Ks 80/ Vuxennämndens reglemente Vuxennämndens reglemente antogs av kommunfullmäktige den 20 juni 2005, 157, revidering har skett den 22 maj 2006, 78. Vuxennämndens yttrande den 9 januari 2007, 4, med förslag till ändringar i reglementet enligt nedan anmäldes. 2 Nämnden består av tretton ledamöter och elva ersättare 6 Nämnden skall ha ett arbetsutskott. Ett utskott skall bestå av fem ledamöter och två ersättare. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 februari 2007, 96. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att anta framlagt förslag till revideringar i reglemente för vuxennämnden i Landskrona kommun att gälla från och med den 1 mars Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta framlagt förslag till revideringar i reglemente för vuxennämnden i Landskrona kommun att gälla från och med den 1 mars 2007

21 21(40) Ks 48 Ks 356/ Lokalt utvecklingsavtal mellan staten och Landskrona kommun Staten har erbjudit Landskrona kommun att teckna Lokalt utvecklingsavtal inom ramen för den nationella storstadspolitiken avseende stadsdelen Centrum och Öster Avtalet innebär att kommunen förbinder sig att målinriktat och långsiktigt arbeta med förändring och utveckling av stadsdelen. Vidare ska arbetet bedrivas utifrån ett underifrånperspektiv innebärande att de boende och verkande i stadsdelen ges inflytande över förändrings- och utvecklingsarbetet. Av kommunen, i dialog med storstadskansliet, formulerade långsiktiga mål för arbetet återfinns i 3. Mål i bifogat avtalsförslag från staten. Staten förbinder sig genom avtalet att medverka till att målen för arbetet kan uppnås genom att uppdra åt myndigheter att samverka med kommunen i förändrings- och utvecklingsarbetet. Vidare åtar sig staten att i dialog med kommunen klarlägga behov av samordnade insatser och statliga initiativ för att stimulera utvecklingen i stadsdelen. Hörnstenar i avtalet är en strategisk stadsdelsplan, som kommunen åtar sig att utarbeta, samt samverkansöverenskommelser mellan kommunen och ett antal myndigheter. Strategikontorets skrivelse den 25 januari 2007 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari 2007, 97. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att med staten teckna Lokalt utvecklingsavtal i enlighet med bifogat förslag från staten (Förslag till: Lokalt utvecklingsavtal mellan staten och Landskrona kommun ) att uppdra åt strategikontoret att, i samråd med övriga förvaltningar, utarbeta förslag till strategisk stadsdelsplan inom ramen för det lokala utvecklingsavtalet samt att uppdra åt strategikontoret att, i samråd med övriga förvaltningar, inleda överläggningar med berörda statliga myndigheter avseende tecknande av samverkansöverenskommelser inom ramen för det lokala utvecklingsavtalet Kommunstyrelsen beslutar att med staten teckna Lokalt utvecklingsavtal i enlighet med bifogat förslag från staten (Förslag till: Lokalt utvecklingsavtal mellan staten och Landskrona kommun ) att uppdra åt strategikontoret att, i samråd med övriga förvaltningar, utarbeta forts

22 22(40) forts Ks 48 förslag till strategisk stadsdelsplan inom ramen för det lokala utvecklingsavtalet samt att uppdra åt strategikontoret att, i samråd med övriga förvaltningar, inleda överläggningar med berörda statliga myndigheter avseende tecknande av samverkansöverenskommelser inom ramen för det lokala utvecklingsavtalet.

23 23(40) Ks 49 Ks 728/ Remiss - Inbjudan att lämna synpunkter på utkast till rekommendation angående redovisning av immateriella tillgångar. Rådet för kommunal redovisning, RKR, är normgivande organ för redovisningen i kommuner, landsting och kommunalförbund. Rådet har lämnat inbjudan att lämna synpunkter på utkast till rekommendation angående redovisning av immateriella tillgångar. RKR har tidigare sänt utkast på remiss till ett urval av kommuner och landsting och också andra intressenter, men samtliga kommuner och landsting har fått utkasten för kännedom. I denna remiss har RKR inte gjort något urval utan erbjuder samtliga kommuner och landsting att lämna synpunkter på utkastet. Landskrona kommun har vid tidigare tillfällen alltid lämnat synpunkter på RKR s förslag när man varit namngiven som remissinstans. Landskrona kommun har avstått från att lämna synpunkter vid generella utskick, utom vid frågor som är av vikt för kommunen. Stadskontorets skrivelse den 30 januari 2007 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari 2007, 98. Arbetsutskottet beslöt förslå kommunstyrelsen att avstå från att lämna synpunkter på RKR s förslag av redovisning av immateriella tillgångar. Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att lämna synpunkter på RKR s förslag av redovisning av immateriella tillgångar.

24 24(40) Ks 50 Ks 794/ Remiss Förslag till bildande av Lundåkrabuktens naturreservat i Kävlinge och Landskrona kommun. Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till föreskrifter och skötselplan för Lundåkrabuktens naturreservat i Landskrona och Kävlinge kommuner. Kommunen har förelagts att yttra sig (markägare) och miljönämnden och tekniska nämnden bereds tillfälle att yttra sig. Miljöförvaltningens skrivelse den 16 januari och tekniska nämndens yttrande den 23 januari 2007, 10, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari 2007, 99. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att, under förutsättning att kommunen erhåller anstånd från Länsstyrelsen i Skåne län, behandla ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 2007 samt att, för det fall kommunen inte erhåller anstånd från Länsstyrelsen i Skåne län, uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att, efter hörande av samtliga partier representerade i kommunstyrelsen, avge yttrande till Länsstyrelsen i Skåne län.

25 25(40) Ks 51 Ks 739/ Remiss från Malmö stad Förslag till översiktsplan för Nyhamnen. Syftet med planen är att ange ramarna för den framtida förändringen av Nyhamnen och närliggande hamnarealer i Malmö. Huvudinriktningen är att omvandla det traditionella hamnområdet till en ny attraktiv, variationsrik och levande del av en utvidgad innerstad. Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen skrivelse den 29 december 2006 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari 2007, 101. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att översända teknikoch stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse som kommunens remissvar. Kommunstyrelsen beslutar att översända teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse som kommunens remissvar.

26 26(40) Ks 52 Ks 803/ Remiss COINCO Strategy 2025 COINCO (Corridor of Innovation and Cooperation) omfattar och avser den korridor som omfattar städerna Oslo, Göteborg, Malmö, Köpenhamn och Berlin. COINCO är vidare namnet på ett projekt som syftar till att ta fram en gemensam strategi om ny infrastruktur och skapa förutsättningar för partnerskap mellan olika deltagande aktörer och intressenter. Projektet har en politisk styrgrupp representerande olika städer eller regioner inom området som nu ställer sig bakom ett strategidokument, COINCO Strategy 2025 med ett antal följdfrågor, inför en begäran om yttrande från olika deltagande aktörer och intressenter. Tekniska nämndens yttrande den 23 januari 2007, 12, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari 2007, 102. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att översända teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse som kommunens remissvar. Kommunstyrelsen beslutar att översända teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse som kommunens remissvar.

27 27(40) Ks 53 Ks 6/ Remiss Översyn av riksintresseområden för vindkraft Energimyndigheten har bett Länsstyrelsen lämna förslag på områden som kan vara av riksintresse för energiproduktion vindkraft. Länsstyrelsen har skickat sitt förslag på remiss till Landskrona kommun och miljönämnden. Miljöförvaltningens skrivelse den 16 januari 2007 och teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 22 januari 2007 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari 2007, 103. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att översända miljönämndens yttrande som kommunens remissvar.

28 28(40) Ks 54 Ks 655/ Remiss Ansökan om nätkoncession, nu gällande förlängning av giltighetstiden Energimarknadsmyndigheten vid statens energimyndighet har överlämnat en ansökan avseende elektriskt anläggning, nätkoncession för linje, och begär kommunens yttrande. Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 29 januari 2007 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari 2007, 104. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att tillstyrka ansökan och överlämna teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse som kommunens svar till Energimyndigheten. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan och överlämna teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse som kommunens svar till Energimyndigheten.

29 29(40) Ks 55 Ks 151/ Ombyggnad av Vallgården 3 Vallgården 3 har, som del av äldre- och omsorgsförvaltningens besparingskrav. gradvis under en 3-årsperiod lagts ner. Huset blev i september 2006 slutligen tömt på boende och personal. Äldre- och omsorgsnämnden har behov av gruppboende för personer enligt LSS. Länsstyrelsen har i beslut till äldre- och omsorgsnämnden påtalat att av förarbetena till LSS framgår att gruppbostäder bör vara förlagda till vanliga bostadsområden och att de bör utformas så att de inte får en institutionell prägel. En bostad med särskild service bör därför inte ligga i nära anslutning en annan sådan bostad. Av det kan utläsas att samlokalisering av flera gruppboende i fastigheten Vallgården 3 står i strid med såväl Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särkskild service för vuxna (SOSFS 2002:9) som de nationella målen för handikapp politiken, prop 1999/2000:79. Från patient till medborgare nationell handlingsplan för handikapp politiken. Vidare är inte heller dagverksamhet för dementa att rekommendera i omedelbar anslutning och inte heller kontorslokaler kan anses vara lämpliga. Kommunfullmäktige har genom ett beslut den 27 november 2006, 168, återremitterat ärendet för att undersöka vad våningarna 2 och 3 kan användas till samt kostnader och tidsaspekt. Servicekontorets skrivelse den 31 januari 2007 och kommunfullmäktiges yttrande den 27 november 2006, 168, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari 2007, 105. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att överlämna Vallgården 3 till mark- och exploateringsavdelningen för försäljning å det snaraste. Yrkanden Ordförande Torkild Strandberg (fp), yrkade att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överlämna Vallgården 3 till mark- och exploateringsavdelningen för försäljning å det snaraste. Anders Westin (s), yrkade att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen upphandlar ombyggnationen av hela Vallgården 3 där gruppboendet finns på första våningen och våning två och tre blir bostäder samt att fastigheten därefter utbjudes till försäljning. Propositionsordning Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann efter acklamationsförfarande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag. forts

30 30(40) forts Ks 55 Omröstning Votering begärdes. Kommunstyrelsen godkände den propositionsordning att de som röstar för bifall till ordförandens förslag röstar ja och de som röstar för bifall till Anders Westins förslag röstar nej. Med 8 ja-röster och 5 nej-röster fann ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag. Ledamöterna Torkild Strandberg (fp), Tutti Johansson Falk (m), Cecilia Brorsson (m), Marko Huttunen (m), Mats Wilhelmsson (fp), Thord Lindblom (sd), Carina Herrstedt (sd) och Borcic Zvonko (sd) röstade ja och ledamöterna Niklas Karlsson (s), Eva Bergenstråhle (s), Lars Svensson (s), Eva Örtegren (s) och Anders Westin (s) röstade nej. Sammanträdet ajournerades mellan klockan Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överlämna Vallgården 3 till mark- och exploateringsavdelningen för försäljning å det snaraste. Reservation Niklas Karlsson (s), Eva Bergenstråhle (s), Lars Svensson (s), Eva Örtegren (s) och Anders Westin (s) reserverade sig skriftligen i anledning av kommunstyrelsens beslut - bilaga.

31 31(40) Ks 56 Ks 92/ Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2007 Kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar är utgångspunkten för kommunstyrelsens och övriga nämnders arbete med att utifrån åtagande/nämndmål planera sin verksamhet och upprätta en verksamhetsplan och en driftbudget för det kommande året. Av verksamhetsplanen framgår hur kommunstyrelsens tre förvaltningar, stadskontor, strategikontor och servicekontor ska arbeta för att uppnå fullmäktiges mål och riktlinjer under Stadskontorets skrivelse den 15 november 2006 med kommunstyrelsens verksamhetsplan 2007 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari 2007, 106. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den bifogade verksamhetsplanen för 2007 med prioritering på de ovanstående områdena samt att planen ska revideras i samband med budget 2008.

32 32(40) Ks 57 Kommunstyrelsens sammanträdestid Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2006, 296, att fastställa sammanträdesdagar och tider för kommunstyrelsen under år Kommunstyrelsens sammanträdestid upptogs åter till behandling den 17 januari 2007, 27, varvid kommunstyrelsen beslöt att uppdra åt arbetsutskottet att ta fram förslag till ny sammanträdestid för kommunstyrelsen samt att delegera till kommunstyrelsens ordförande att, efter samråd med arbetsutskottet, besluta om sammanträdestiden för kommunstyrelsens sammanträde i februari Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 februari 2007, 107. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsen, under en försöksperiod februari - juni 2007, sammanträder kl på de av kommunstyrelsen den 15 november 2006, 296, fastställda sammanträdesdagarna, att kommunstyrelsens sammanträde inleds med särskilt tema på ca minuter, att gruppmöten hålls mellan samma dag som kommunstyrelsen sammanträder samt att utvärdering skall genomföras omedelbart efter försöksperiodens slut. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen, under en försöksperiod februari - juni 2007, sammanträder kl på de av kommunstyrelsen den 15 november 2006, 296, fastställda sammanträdesdagarna att kommunstyrelsens sammanträde inleds med särskilt tema på ca minuter att gruppmöten hålls mellan samma dag som kommunstyrelsen sammanträder samt att utvärdering skall genomföras omedelbart efter försöksperiodens slut.

33 33(40) Ks 58 Kommunstyrelsens förslag till val för perioden Upptogs fråga om diverse val av kommunstyrelsen för perioden ; nu fråga om: - Kommunens representant i Referensgruppen för Mål 2 Öarna, Region 3 - Stiftelser och donationsfonder - val av auktoriserad revisor - Val till Europakorridoren Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 februari 2007, 108. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att utse följande: 1 Kommunens representant i Referensgruppen för Mål 2 Öarna, Region 3: Representant Marko Huttunen (m) 2 Val av auktoriserad revisor i kommunens samtliga stiftelser och donationsfonder: Auktoriserade revisorn Magnus Helmfrid, Ernst & Young AB 3 Val av tjänsteman i projektgruppen för Europakorridoren Kommunchef Sergio Garay

34 34(40) Ks 59 Ks 765/ Avtal om nyttjande av UR-program Från Sveriges Utbildningsradio AB har, med hänvisning till Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:53, översänt avtal för utökade möjligheter till användning av URs program i undervisningssyfte och för användning hos muséer och bibliotek. Ett normalavtal om nyttjande av URprogram, UP:s tillstånd till nyttjande av UR-program, Copyswedes tillstånd till nyttjande av UR-program samt bilaga 3 (till normalavtalet) anmäldes. Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari 2007, 109. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Stadsjurist Marie Pettersson har inkommit med yttrande till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att teckna dels normalavtal med Sveriges Utbildningsradio AB och Copyswede Ekonomisk förening och dels tillstånd till nyttjande av UR-program med Sveriges Utbildningsradio AB respektive Copyswede, samtliga för perioden 1 januari 31 december 2007 med automatisk förlängning om 12 månader om avtalet inte senast tre månader före slutdatum sägs upp samt att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen och vuxenförvaltningen att dels gemensamt lösa de organisatoriska frågorna kring samt fastställa erforderliga rutiner för redovisning av kommunens nyttjande av UR-program och dels årligen inge redovisning för kommunens nyttjande, i enlighet med normalavtalet, till Sveriges Utbildningsradio AB.

35 35(40) Ks 60 Avtal om omhändertagande av döda och skadade djur Ärendet utgår.

36 36(40) Ks 61 Ks 149/ Konsumentvägledning Höganäs och Landskrona kommun - Rapport Kommunfullmäktige i Landskrona beslutade år 2005 i samband med behandlingen av ett medborgarförslag inom ämnesområdet att anordna kommunal konsumentvägledning. Kommunstyrelsen beslöt den 16 augusti 2006, 212, att godkänna ett förslag till överenskommelse mellan Landskrona och Höganäs kommun avseende konsumentvägledning. Konsumentvägledare Ylva Bergers har nu inkommit med en årsrapport för Konsumentvägledning Höganäs och Landskrona kommun rapport 2006 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari 2007, 111. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

37 37(40) Ks 62 Ks 242/ Motion Kommunal borgensavgift Jan Nimmermark (m) föreslår i en motion att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda ett system med borgensavgift för kommunens borgensåtaganden, att borgensavgift tas ut i första hand, i stället för aktieutdelning, från hel- och delägda bolag som har kommunal borgen samt att system med borgensavgifter inte tillämpas för ideella föreningar som inte är rörelsedrivande. Stadskontorets skrivelse den 30 januari 2007 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari 2007, 112. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Yrkanden Ordföranden Torkild Strandberg (fp) yrkade att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionens yrkande vad avser att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda ett system med borgensavgift för kommunens borgensåtaganden samt att övriga yrkanden i motionen skall anses besvarade med hänvisning till stadskontorets skrivelse. Niklas Karlsson (s) yrkade att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Propositionsordning Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann efter acklamationsförfarande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionens yrkande vad avser att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda ett system med borgensavgift för kommunens borgensåtaganden att övriga yrkanden i motionen skall anses besvarade med hänvisning till stadskontorets skrivelse. Reservation Niklas Karlsson (s), Lars Svensson (s), Eva Örtegren (s), Anders Westin (s) och Eva Bergenstråhle (s) reserverade sig muntligen i anledning av kommunstyrelsens beslut.

38 38(40) Ks 63 Ks 157/ Motion Feministiskt självförsvar Alinda Zimmander (v) föreslår i en motion att feministiskt självförsvar införs som tillval på alla gymnasieskolor. Kommunfullmäktige beslöt den 27 november 2006, 189, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att klargöra om kommunfullmäktige i en av kommunalförbundskommunerna kan ge Landskrona-Kävlinge-Svalövs kommunalförbund ett uppdrag. Kommunfullmäktiges yttrande den 27 november , har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari 2007, 113. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Stadskontoret, juridiska avdelningen, har inkommit med yttrande. Yrkanden Ordföranden Torkild Strandberg (fp) yrkade att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till stadskontorets yttrande avslå motionen. Niklas Karlsson (s) yrkade att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Propositionsordning Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann efter acklamationsförfarande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till stadskontorets yttrande avslå motionen. Reservation Niklas Karlsson (s), Lars Svensson (s), Eva Örtegren (s), Anders Westin (s) och Eva Bergenstråhle (s) reserverade sig muntligen i anledning av kommunstyrelsens beslut.

39 39(40) Ks 64 Ks 713/ Motion Gång- och cykelväg Glumslöv Ålabodstranden Ylva Nordberg (oberoende) föreslår i en motion att kommunfullmäktige i Landskrona undersöker möjligheterna att anlägga en gång- och cykelväg mellan Glumslöv och Ålabodarna. Tekniska nämndens yttrande den 23 januari 2007, 9, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari 2007, 114. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till tekniska nämndens yttrande motionen skall anses besvarad. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till tekniska nämndens yttrande motionen skall anses besvarad.

40 40(40) Ks 65 Ks 512/ Motion Studentboende - Vandrarhem Ylva Nordberg (oberoende) föreslår i en motion att kommunfullmäktige i Landskrona beslutar att Vallgården 3:s andra och tredje våning renoveras och används som studentbostäder kombinerat med sommaröppet vandrarhem. Servicekontorets skrivelse den 31 januari 2007 och strategikontorets skrivelse den 14 december 2006 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari 2007, 117. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen angående studentboende kombinerat med sommaröppet vandrarhem i Vallgården 3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Äldre- och omsorgsnämndens begäran om utökad ram för ökade hyreskostnader för ett ombyggt Vallgården 3

Äldre- och omsorgsnämndens begäran om utökad ram för ökade hyreskostnader för ett ombyggt Vallgården 3 Stadskontoret 1(6) Datum 2006-10-27 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen Äldre- och omsorgsnämndens begäran om utökad ram för ökade hyreskostnader för ett ombyggt

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD)

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (5) Tid Kl 13.00 15.35 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 70-80 Närvarande: Protokoll 5/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-05-28 Ledamöter

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KS 41 KS 42 KS 43 KS 44 Godkännande av anhållan från Förvaltnings AB Östra Piren om byggstart och borgen för etapp II på Östra Piren Samarbetsavtal med Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 1 Presentation av verksamheten Cheferna för biblioteks-, fritids- och kulturenheterna gör en kortare presentation av respektive verksamhet och de ekonomiska förutsättningarna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22 Blad 1(18) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.30 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68)

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(4) 191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-13. Sammanträdestid 08.30-15.00

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-13. Sammanträdestid 08.30-15.00 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-15.00 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Övr deltagare Rie Boulund, ordf. (m) Britt-Marie Jonsson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Björmekullasalen, 2010-09-20, kl. 18.00-21.00 Ajournering kl. 19.55-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Optionsavtal avseende del av fastigheterna Nyhamn 1 m fl (Jönsaplan)

Optionsavtal avseende del av fastigheterna Nyhamn 1 m fl (Jönsaplan) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(2) Datum 2008-01-30 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Optionsavtal avseende del av fastigheterna Nyhamn 1 m fl (Jönsaplan) Hösten 2006 inbjöds

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande

Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (7) Tid Kl 15.00 16.40 Protokoll 6/2010 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2010-06-10 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Tid Kl 13.00 16.00. Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Paragrafer 81-94

Tid Kl 13.00 16.00. Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Paragrafer 81-94 Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 13.00 16.00 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 81-94 Närvarande: Protokoll 6/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-06-25 Ledamöter

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2007/0104 400 KFS 2009:20 Reglemente för Miljönämnden Östra Skaraborg (Antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2008, senast ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND A 15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige i Hässleholm 2002-12-16, 226 Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2015-10-08 1 (3) 161 Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Diarienummer 1502087 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.45 Ledamöter: Ersättare: Mats Helmfrid (m) ordförande Lars Bergwall (c) 1:e vice ordförande Anders Almgren (s)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Ledamöter Anna-Karin Bengtsdotter (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Ledamöter Anna-Karin Bengtsdotter (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (5) Tid Kl 13.00 15.25 (ajournering 14.30-14.40) Protokoll 6/2014 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2014-06-25 Plats Bergsgatan 17, Samlingssalen Paragrafer

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd

Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd Datum 2010-09-07 7 Antal sidor Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd Utarbetad av: Kommunkansliet Antagen av, datum och Kommunfullmäktige 1998-09-24 130 Reviderad, datum och Kommunfullmäktige 2010-09-28

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal Fritids- och kulturnämnden 2016-10-6 Plats och tid Tornet 13.15-15.15 Beslutande Övriga deltagare Hans Ivarsson (C) ordförande Marianne Samuelsson (L) 1:e vice ordförande Lena Träff (S) 2:e vice ordförande

Läs mer