Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den enda källan till kunskap är erfarenhet."

Transkript

1 Den enda källan till kunskap är erfarenhet. Albert Einstein SWEDFUND 1

2 Swedfunds investering möjliggjorde en både tidigare och större satsning för Scania i Irak. Tillsammans med Swedfund kunde vi på styrelsenivå styra bolaget mot den affärsmodell vi långsiktigt tror på samt att det tillförda kapitalet påskyndade investeringar i bolagets infrastruktur och organisation. Gustaf Sundell Country Manager Iraq SCANIA 2 SWEDFUND

3 Det ekonomiska landskapet förändras i en takt vi inte tidigare upplevt. Nya länder blir ekonomiska stormakter medan forna stora ekonomier minskar i betydelse. Enligt prognoser från IMF kommer tillväxt- och utvecklingsländernas sammanlagda BNP att vara större än de rika ländernas BNP år Och försprånget kommer att öka varje år under överskådlig framtid. Swedfund har varit verksam på dessa marknader sedan Vi investerade i det första svenska joint-venture-företaget i Kina i början av 1980-talet. Ett företag som idag är Kinas fjärde största läkemedelsföretag. Swedfund är framförallt aktiv på den afrikanska kontinenten. Cirka hälften av våra portföljbolag finns där, vilket är en av anledningarna till att Swedfunds utlandskontor ligger i Nairobi, Kenya. Den kunskapsbank som Swedfund har byggt upp under dessa 30 år, gör att förutsättningarna för ett företag att lyckas med sin etablering ökar avsevärt om den görs tillsammans med Swedfund. SWEDFUND 3

4 Den enda källan till kunskap är erfarenhet. Albert Einstein Att investera i ett tillväxtland kan kännas som en allt för stor utmaning. Avstånden är inte bara stora i antal kilometer, utan kan också uppfattas som stora i avseende på kulturella skillnader. Det kan kännas mindre riskfyllt att investera i närområdet där vi känner igen oss. Initial bedömning Fördjupad analys Styrelse beslut Signering av avtal Förvaltning Exit Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär (Development Finance Institution, DFI) för investeringar i tillväxtländer. Vi har varit verksamma i över 30 år vilket har gett oss den erfarenhet som behövs för att minimera riskerna och hjälpa företag att göra framgångsrika etableringar på de nya marknaderna. Utöver 17 investeringsansvariga som har det övergripande ansvaret för investeringarna, har Swedfund fyra jurister med en unik erfarenhet av internationell affärsjuridik. Vi har även två ESG Managers som är med och stöttar företagen i miljö- och etikfrågor. Stort kontaknät Swedfunds kontaktnät är omfattande. Vi har ett väl uppbyggt samarbete med organisationer som IFC, övriga 14 europeiska DFIer, svenska ambassader runt om i världen och andra svenska aktörer som arbetar med affärsfrämjande i tillväxtländer. Vill Du investera tillsammans med oss? Vi saminvesterar med företag som har en dokumenterad erfarenhet av att driva den tänkta verksamheten. Bra företagsledning och finansiell uthållighet är viktiga förutsättningar för att lyckas. Swedfund är minoritetsinvesterare och vår genomsnittliga andel i en investering uppgår till procent av det investerade kapitalet. Vi är en långsiktig partner, vi går ur investeringen först när företaget är moget, vilket ofta är efter fem till tio år. Hur går det till? När ett företag kontaktar Swedfund med ett investeringsförslag görs en första utvärdering av en av våra investeringsansvariga. Om förslaget matchar våra investeringskriterier läggs det fram för investeringskommittén som beslutar om en djupare analys ska göras. Därefter presenteras investeringen för Swedfunds styrelse som tar det slutgiltiga investeringsbeslutet. Swedfund har korta beslutsvägar och kan fatta snabba beslut. Swedpartnership för små och medelstora företag Sedan 2009 erbjuder Swedfund också svenska små och medelstora företag möjlighet att ansöka om finansiellt stöd för investeringar i kompetensöverföring och utrustning vid etableringar i våra verksamhetsländer. Vi kallar etableringsstödet Swedpartnership. Swedfunds ambition med etableringsstödet är att fler svenska små och medelstora företag ska ges möjlighet att investera och starta upp varaktiga affärsverksamheter på nya marknader. Stödet ges som ett lån och skrivs av efter ett genomfört och godkänt projekt. Industriell Partner Erfarenhet av sektorn Kommersiell produkt Finansiella resurser och management + = Swedfund Aktieapital Lån Kompetens Portföljbolag 4 SWEDFUND

5 Många av de företag som Swedfund har investerat i har haft en god tillväxt över tiden. INVESTERINGSKRITERIER Geografi: Tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Sektor: Alla sektorer bortsett från vapen, tobak eller alkohol. Beprövad teknik: Ingen teknikrisk. Partners: Företag med sunda finanser och dokumenterad erfarenhet i den relevanta sektorn. Vi investerar inte med privatpersoner. Instrument: Fokus på aktie- och aktieliknande kapital. Storlek: Vår andel är MSEK per investering. Andel: Alltid minoritet, vanligtvis 25 35% av total investering. Riskexponering: Samma eller lägre än medinvesterare/partner. Avkastningskrav: En affärsmässig avkastning som reflekterar vår risk. Vi tillhandahåller inga mjuka pengar. Styrelserepresentation: Ja, vid aktiekapitalinvesteringar. Investeringshorisont: 5 10 år. SWEDFUND 5

6 Den nya ekonomiska kartan Den ekonomiska kartan står under en omfattande och snabb omvälvning. Nya länder växer fort och får en allt mer framskjuten roll i världsekonomin. Samtidigt brottas många OECD-länder med stora problem. Skuldproblematiken i framförallt Europa kommer att få konsekvenser för tillväxten under lång tid. Stora offentliga underskott och/eller hög skuldsättning hos hushållen kommer att dämpa efterfrågan. Samtidigt växer andra delar av världsekonomin kraftigt. Asien fortsätter att vara loket i världsekonomin tillsammas med andra snabbväxande ekonomier. Därtill ska läggas den positiva utvecklingen i Afrika. Asien har gått från att vara råvaruleverantörer till diversifierade ekonomier och denna utveckling är påtaglig även i Afrika, t.ex. i Ghana och Kenya där ITC-sektorn växer rekordsnabbt. Fattigdomen minskar och medelklassen ökar År 2013 kommer tillväxt- och utvecklingsländerna ha en större sammanlagd BNP än de gamla ekonomierna. Fattigdomen i tillväxt- och utvecklingsländerna minskar fortare nu än tidigare i historien. En ny medelklass växer snabbt fram och därmed ökar köpkraften. Men kanske än viktigare är hur befolkningen kommer att fördelas i världen; år 2030 kommer runt 85 procent av världens befolkning att finnas i Afrika, Asien och Latinamerika. Starta företag där förutsättningarna är som bäst! Globaliseringen och kommunikationssamhället har påskyndat stora reformeringar av politiska system och ekonomier, och de makroekonomiska förutsättningarna i tillväxtländerna är bättre än någonsin. På många områden har faktiskt tillväxtländerna idag bättre förutsättningar för att driva företag än i OECD-länderna. Avkastningen på en investerad krona är oftast högre i tillväxtländer jämfört med Sverige eller övriga OECD-länder. Tillväxtländerna har högtskjutande reformplaner avseende företagsklimatet. Faktaruta BNP-tillväxt Rika länder 2,0 2,4 2,6 2,7 2,7 Övriga världen 6,0 6,2 6,3 6,3 6,3 Investeringskvot Rika länder 19,4 19,8 20,1 20,5 20,8 Övriga världen 32,7 32,9 33,0 33,1 33,2 Statskuld Rika länder 109,5 110,2 110,1 110,0 108,7 Övriga världen 32,0 30,9 29,9 28,6 27,3 Bytesbalans Rika länder -0,2-0,2-0,2-0,4-0,5 Övriga världen 1,3 1,0 0,8 0,8 0,7 Källa: IMF Världs-BNP Rika och Övriga andel Övriga 45% Rika 55% 2030 Övriga 68% Rika 32% 6 SWEDFUND

7 Sub-Sahara Afrika Sub-Sahara Afrika är den region som står inför den mest spännande utvecklingen. Tillväxten har under en längre tid varit hög och stabil. Under den senaste tidens globala kriser har Sub-Sahara Afrika klarat sig bättre än många andra regioner, och framtidsutsikterna ser goda ut. År av stram finanspolitik har börjat ge resultat; ländernas ekonomier diversifieras i en allt högre takt och det är inte längre bara råvaror som står för inkomsterna, utan andra sektorer får allt större betydelse. Tillväxten inom ICT går fortast i Sub-Sahara Afrika och inom vissa områden, som t.ex. mobile banking, har utvecklingen sprungit förbi Europa. Företagsklimatet har förbättrats avsevärt under de senaste tio åren i Sub-Sahara Afrika. Det är lättare att starta företag och investerare har starkare skydd i flera av länderna i denna region jämfört med de rikare OECD-länderna. Reformivern är fortfarande stor och ett omfattande reformarbete väntar regionen. MTC Mobiltelefoni i Namibia en succé Swedfunds investering i den namibiska telekomoperatören Mobil Telecommunications (MTC) är en succéhistoria som på knappt 10 år ledde till att nästan 90 procent av befolkningen fick tillgång till mobiltelefoni. MTC startade 1995 som ett joint venture mellan Namibia Post & Telecom Holding (NPTH), Telia International och Swedfund. Vid den tid-punkten fanns få teleoperatörer i Afrika, MTC byggde det första GSM-nätet i Namibia och ett av de första i hela Afrika. Swedfund sålde sina aktier i MTC år 2004 till den största aktieägaren NPTH. MTC var då ett moget företag med gynnsamma framtidsutsikter. Vid Swedfunds exit hade bolaget 220 basstationer som täckte närmare hälften av landet. Även om det fasta nätet är relativt väl utbyggt i Namibia så föredrar konsumenterna mobiltelefoni. Ojämna inkomster gör att de föredrar förskottsbetalda mobiltjänster istället för att binda upp sina telefonikostnader för flera månader i taget. Idag är MTC Namibias största mobiloperatör, med över två miljoner abonnenter. När Swedfund gick in i investeringen bedömdes den som mycket riskfylld men framgångarna för MTC slog de mest positiva förväntningarna och det blev en succé. GMI Cancerkliniker tillsammans med Elekta 2009 beslutade Swedfund och Elekta att starta det gemensamma investment- och projektutvecklingsbolaget Global Medical Investments GMI AB (GMI), för att sätta upp moderna och effektiva cancerkliniker i utvecklingsländer, med utrustning från Elekta och andra ledande leverantörer. Beslutet att starta ett gemensamt bolag kom efter att man skaffat sig erfarenhet från en tidigare gemensam investering i Gamma Knife Center i Kairo, Egypten, GMI sätter upp kliniker tillsammans med lokala partner, t.ex. ledande privata sjukhus, privatpraktiserande läkare knutna till universitetssjukhus, specialiserade läkare, privata, lokala försäkringsbolag eller andra privata investerare. Idag har GMI fem kliniker i drift: Ghana, Ecuador, Chile, Dominikanska Republiken och Indonesien. GMIs huvudägare är Swedfund (48 %) och Elekta (48 %). Såväl svenska banker som internationellt inriktade finansiärer, däribland Svensk Exportkredit (SEK) har beviljat klinikbolagen lån och flera av dessa lån har fått bankgaranti av Exportkreditnämnden (EKN). SWEDFUND 7

8 Asien Tillväxtländerna i Asien har under många år varit intressanta för västerländska företag. De flesta länder har haft en stark ekonomisk tillväxt, även under de senaste årens ekonomiska kris i västvärlden. Förutsättningen för en fortsatt hög tillväxttakt kräver dock att ländernas inhemska efterfrågan stärks och att handelsrelationerna med andra snabbväxande ekonomier fördjupas. En tydlig utveckling i Asien är att länderna gått från att vara råvaruleverantörer till diversifierade ekonomier. Möjligheterna för utländska investerare i den största ekonomin Kina är fortfarande stora, inte minst med tanke på den växande medelklassen som skapar en stor inhemsk efterfrågan på varor och tjänster. Den andra stora ekonomin Indien, har en ung befolkning och en starkt växande medelklass vilket innebär många möjligheter för företag att verka i landet. Behoven av investeringar inom bland annat infrastruktur, hälso- och sjukvård och utbildning är stora. Artheon Battery Company ny batteriteknologi i Indien Swedfund och Northstar Group/Sitetel investerade i mars 2010 gemensamt i batteritillverkningsföretaget Artheon Battery Company. Investeringen består i att modernisera och bygga ut en fabrik för telekombatterier i Nashik, Maharashtra i västra Indien. Indiens mobiltelefonmarknad är en av de snabbast växande i världen och efterfrågan på högpresterande batterier är stor. Tillverkningen i den nya fabriken innebär att man introducerar batteriteknologi från USA och Sverige, vilket betyder en mer miljövänlig tillverkning och batterier som klarar höga temperaturer och återkommande strömbortfall. SSPC - första svenska joint venture i Kina Swedfund investerade 1982 i det första svenska joint-venture-företaget någonsin i Kina. Tillsammans med fem svenska läkemedelsföretag (bl.a. Kabi/Pharmacia) och ett kinesiskt statligt företag etablerade man ett bolag i Wuxi, Sino-Swed Pharmaceutical Corporation Ltd, för produktion av våta läkemedel, framförallt IV-lösningar. Under de första åren gick bolaget med förlust till följd av att läkemedelspriserna reglerades av den kinesiska staten. Problemen blev så omfattande att de svenska parterna funderade på att avsluta engagemanget i bolaget. Men strax därefter öppnades marknaden och bolaget kunde istället fortsätta att utvecklas. Efter att Swedfund 1994 framgångsrikt sålde sina aktier, har bolaget växt och är idag Kinas fjärde största läkemedelsföretag. Astra (tidigare ägare till Kabi) gjorde en avknoppning och startade en hypermodern fabrik för torra läkemedelsprodukter i en annan del av Wuxi. Även detta företag har haft en positiv utveckling. 8 SWEDFUND

9 Andra tillväxtländer I Östeuropa är området runt Svarta havet mycket intressant för företag. Georgien är ett av flera länder som har haft en mycket god tillväxt de senaste åren. Dessutom har landet ett strategiskt viktigt läge mellan Europa och Centralasien, och har blivit ett nav för företag som har intressen i och etablerarar sig i regionen. Georgien har välutbildad arbetskraft och en företagsvänlig lagstiftning och skattepolitik, vilket resulterat i en 16:e plats (av 186) i Världsbankens Doing Business Report. I Mellanöstern innebär återuppbyggnaden av Irak stor potential för svenska företag, landet har behov av investeringar inom i stort sett alla branscher. Majoriteten av konsumentvarorna i Irak är importerade vilket skapar stora möjligheter för etablerade företag att producera och sälja till den inhemska marknaden. I Latinamerika visar Colombia på en stark och stabil tillväxt. I Världsbankens Doing Business Report rankas Colombia som det mest företagsvänliga landet i Latinamerika. Intressanta investeringsmöjligheter finns inom t.ex. agro- och tillverkningsindustrin. Den colombianska regeringen har dessutom de senaste åren genomfört ett antal förbättringar för företag vilket har lockat fler utländska direktinvesterare till landet. Scania återetableras i Irak Scania har funnits i Irak sedan 1960-talet. Under början av 80-talet var det företagets enskilt största marknad, men i och med krigen 1990 och 2003 sjönk försäljningen kraftigt. Melon - en av de största modekedjorna i Ryssland Swedfund investerade år 2002 tillsammans med svenska modeföretaget Kellerman Scandinavia och East Capital i det samägda ryska bolaget Melon Fashion Group (Melon). Swedfund sålde sina aktier Under den tid Swedfund var ägare i Melon skedde en stor omvandling i bolaget. Man startade som ett producerande företag med endast ett varumärke och ett 20-tal butiker, och gick till att vara ett marknadsledande företag för mode på den ryska marknaden etablerade Swedfund och generalagenten Al Wifaq Automotives ett gemensamt bolag, Qanadeel al Rafidain (Qanadeel), för att återuppbygga försäljnings- och servicenätet av Scaniafordon i Irak. Fokus ligger på försäljning av tunga lastbilar, servicetjänster och reservdelar. I slutet av 2010 öppnade Qanadeels verksamhet i Erbil. År 2011 ingicks ett ramavtal med den offentliga sektorn, omfattande fordon kommande fem år till ett ordervärde på 3 miljarder kronor. Qanadeel etablerade i samband med detta serviceverkstäder i Erbil och Basra. I maj 2012 gick även Scania in som majoritetsägare i Qanadeel. Vid Swedfunds exit hade Melon fyra egna varumärken, två master franchise och försäljning i över 500 egna butiker samt en professionell design- och inköpsorganisation. SWEDFUND 9

10 Portfölj* Företag Verksamhet Sektor Land År Instrument Sub-Sahara Afrika AfriCap Mikrofinansfond Finans/Fond Afrika 2007 Aktier Afrinord Hotell Infrastruktur Afrika 2005 Aktier och lån AMSCO Bemanningsföretag Övrigt Afrika 1990 Aktier ECP Africa Fund I Fond Finans/Fond Afrika 1999 Aktier ECP Africa Fund II Fond Finans/Fond Afrika 2006 Aktier ECP Africa Fund III Fond Finans/Fond Afrika 2008 Aktier EFP IV Samfinansieringsfacilitet Finans/Fond Afrika 2006 Lån Interact Climate Change Fund/Facility Samfinansieringsfacilitet Miljö Afrika 2010 Lån Raffia Tillverkning cementsäckar Tillv./Industri Afrika 2005 Aktier och lån Cimbenin Cementfabrik Tillv./Industri Benin 1991 Aktier Al Quseir Hotel Hotell Infrastruktur Egypten 2001 Lån Gamma Knife Center Strålknivsklinik Hälsa Egypten 2000 Aktier Addis Cardiac Hospital Sjukhus Hälsa Etiopien 2006 Aktier Addis Quarry Development Stenbrott Tillv./Industri Etiopien 2008 Aktier Radisson Emerald Addis Hotels Hotell Infrastruktur Etiopien 2008 Aktier och lån Sweden Ghana Medical Center Cancerklinik Hälsa Ghana 2008 Lån Acacia Fond Finans/Fond Kenya 1997 Aktier och lån Athi River Steel Plant Stålverk Tillv./Industri Kenya 2009 Aktier och lån Deacons Kenya Detaljhandelsföretag Övrigt Kenya 2010 Aktier Radisson Nairobi Hotell Infrastruktur Kenya 2008 Aktier Ilac Hotel Uvira Hotell Infrastruktur Kongo (DRC) 2010 Lån Rwanda Micro Finance Mikrofinansinstitution Finans/Fond Rwanda 2009 Garanti Addax Bioenergy Jordbruk och energi Miljö Sierra Leone 2011 Aktier Energy Access Partnership Modell för energiproduktion Infrastruktur Sydafrika 2010 Aktier Geratech Zirkonium produktion Tillv./Industri Sydafrika 2005 Aktier Small Enterprise Foundation Mikrofinansinstitution Finans/Fond Sydafrika 2006 Lån TOL Gases Industrigaser Tillv./Industri Tanzania 2004 Aktier Micro Uganda Mikrofinansinstitution Finans/Fond Uganda 2009 Garanti Asien Green Investment Asia Sustainable Fund I Fond Miljö Asien 2007 Aktier Haripur Power Kraftverk Infrastruktur Bangladesh 2003 Lån Bhutan Dairy Mejeri Tillv./Industri Bhutan 2004 Lån Artheon Battery Company Batterifabrik Tillv./Industri Indien 2010 Aktier och lån Baring India Private Equity Fund II Fond Finans/Fond Indien 2005 Aktier Belstar Mikrofinansinstitution Finans/Fond Indien 2010 Aktier Jacobi Carbons Kemisk industri Tillv./Industri Indien 2008 Lån Polygenta Textilindustri Tillv./Industri Indien 2009 Lån Sanghi Industries Värmekraftverk Infrastruktur Indien 2007 Lån CEF III Fond Finans/Fond Kina 2008 Aktier HSF Wuxi Komponenter Tillv./Industri Kina 2006 Aktier Karlsson Spools Kolvar för hydraulventiler Tillv./Industri Kina 2005 Aktier och lån Oatly Hong Kong Holding Co Mejeri Tillv./Industri Kina 2011 Aktier Prestando Fordonsindustri Tillv./Industri Kina 2007 Aktier och lån Recupero Aluminiumåtervinning Tillv./Industri Kina 2007 Aktier och lån Sichuan Investment Fund Fond Finans/Fond Kina 2001 Aktier Radisson Blu Ulaanbaatar Hotell Infrastruktur Mongoliet 2010 Aktier Engro Energy Gaskraftverk Infrastruktur Pakistan 2007 Lån Jacobi Carbons Lanka Kemisk industri Tillv./Industri Sri Lanka 2010 Lån Sacom Bank Bank Finans/Fond Vietnam 2011 Lån Vietstar Avfallsåtervinning Miljö Vietnam 2008 Lån 10 SWEDFUND

11 Företag Verksamhet Sektor Land År Instrument Andra tillväxtländer Askembla Growth Fund Fond Finans/Fond Baltikum 2003 Aktier Entel S:A Telecom operatör ICT Bolivia 2011 Aktier CAIF Fond Finans/Fond Centralamerika 1996 Aktier Fors MW Verkstadsindustri Tillv./Industri Estland 1995 Aktier KurdMed Ögonklinik Hälsa Irak 2008 Aktier och lån Quanadeel al Rafidain Komponenter Tillv./Industri Irak 2010 Aktier och lån Troll Barnmöbler Tillv./Industri Lettland 2004 Aktier och lån Pieno Zvaigzdes Mejeri Tillv./Industri Litauen 2001 Aktier Global Medical Investments Cancerklinik Hälsa Multiregional 2009 Aktier och lån Advakom Datakablar Tillv./Industri Ryssland 2001 Lån FJ Holding AB Fordonskomponenter Tillv./Industri Ryssland 2011 Aktier Izma Reindeer Meat Livsmedelsfabrik Tillv./Industri Ryssland 2004 Lån Mint II Fond Finans/Fond Ryssland 2004 Aktier Nordrus Hotel Hotell Infrastruktur Ryssland 2003 Aktier och lån Komercijalna Banka Bank Finans/Fond Serbien 2009 Aktier Ambiente Furniture Möbelfabrik Tillv./Industri Ukraina 2005 Aktier Eskaro Ukraine Målarfärgsfabrik Tillv./Industri Ukraina 2010 Aktier Ontur International Hamn Infrastruktur Uruguay 2005 Aktier Belarusian Bank for Small Business Mikrofinansinstitution Finans/Fond Vitryssland 2007 Aktier och lån VMG Industry Träindustri Tillv./Industri Vitryssland 2011 Lån *per SWEDFUND 11

12 Swedfund International AB, Box 3286, SE Stockholm 12 SWEDFUND

Affärsmöjligheter i Afrika söder om Sahara

Affärsmöjligheter i Afrika söder om Sahara 1 Affärsmöjligheter i Afrika söder om Sahara CAM-dagen 2013 Erik Winther & Wilhelm Henriksson 2 Mentometerfråga Passar ditt företags verksamhet på den Afrikanska marknaden? 1. Ja, vi finns redan på plats

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Förvaltarteam Holberg Rurik

Förvaltarteam Holberg Rurik 1 Holberg Rurik Förvaltarteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (30) Harald Jeremiassen (41) Tony Fimreite (30) Ansvarig Portföljförvaltare Portföljförvaltare Transaktionsansvarig Civilingengör i industriell

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Delårsrapport för Swedfund International AB per den 31 mars 2014.

Delårsrapport för Swedfund International AB per den 31 mars 2014. Delårsrapport för Swedfund International AB per den 31 mars 2014. Verkställande direktören i Swedfund International AB lämnar härmed sin delårsrapport för perioden januari till och med mars 2014. Delårsrapporten

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Delårsrapport för Swedfund International AB per den 30 juni 2014.

Delårsrapport för Swedfund International AB per den 30 juni 2014. Delårsrapport för Swedfund International AB per den 30 juni 2014. Styrelsen och verkställande direktören i Swedfund International AB lämnar härmed sin delårsrapport för perioden januari till och med juni

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

CARNEGIE AFRIKAFOND. Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014. Carnegie Fonder AB

CARNEGIE AFRIKAFOND. Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014. Carnegie Fonder AB CARNEGIE AFRIKAFOND Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014 INVESTERA I AFRIKA 90-talets reformer - starkare och stabilare ekonomier i Afrika än någonsin tidigare Råvarupriserna - relativt höga

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Att lyckas med affärer i Afrika

Att lyckas med affärer i Afrika Att lyckas med affärer i Afrika Peter Stein Stein Brothers AB Presentationens innehåll 1. Stora linjer i Afrikas ekonomiska utveckling 2. Sveriges handel med Afrika 3. Att lyckas med affärer i Afrika 4.

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Tundra Frontier Opportunities Fund Introduktion

Tundra Frontier Opportunities Fund Introduktion Tundra Frontier Opportunities Fund Introduktion Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

www.sida.se Aktörssamverkan Ett steg till i utvecklingen

www.sida.se Aktörssamverkan Ett steg till i utvecklingen www.sida.se Aktörssamverkan Ett steg till i utvecklingen Genom aktörssamverkan kan både Industriföretagen i Hyderabad, Indien, samarbetar med IVL Svenska Miljöinstitutet för att få kunskap och teknik att

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Annex I Activity Details KA107 2015

Annex I Activity Details KA107 2015 Annex I Activity Details KA107 2015 ENI South 509 258 Studenter ut Studenter in STA STT Bachelor Master PhD Bachelor Master PhD STA ut STA in STT ut STT in Lunds universitet, Egypten 22 105 0 2 1 2 0 0

Läs mer

Rådgivning som tar världen till företagen

Rådgivning som tar världen till företagen Rådgivning som tar världen till företagen Vad är Enterprise Europe Network? Nätverk av regionala företagarorganisationer i EU:s alla medlemsländer, USA, Kina m.fl. Lanserades 2008 av EU-kommissionen Sammanslagning

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Nordic Secondary 2 AB

Nordic Secondary 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary 2 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utbetalinger 4 Kursutveckling 5 Portföljöversikt 6

Läs mer

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos Tuberkulos Antal fall 2014-12-05 Antal fall av tuberkulos per 100 000 i Sverige och Stockholm mellan 1971 och 2013 40 35 30 25 Stockholms län 20 Sverige 15 10 8,4 5 6,8 0 800 3,5 Somalia Somalia 700 Sverige

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

Din kostnadseffektiva inköpsavdelning. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki

Din kostnadseffektiva inköpsavdelning. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki Din kostnadseffektiva inköpsavdelning Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki Nikolai Sourcing Inköps & logistik lösningar och ansvarsfulla inköpstjänster till industrin

Läs mer

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Bokpresentation 18 september 2014 Civilekonomerna, Bio Rio, Stockholm Dr. Emma Sjöström emma.sjostrom@nuwa.se Finansmarknaden och en

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5 Bilaga 4.1 vergripande ekonomisk redovisning Bilaga 1 1.3 Rapportmall för årlig finansiell rapport på övergripande nivå (ramorganisation) Utfall Not Ingående balans 1 993 775,43 1 Erhållna medeuintäkter

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft!

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! Hur kan Du som entreprenör och företagare investera med sunt förnuft? Halmstad 15 september, 2010 David Persson Göteborg 1 september 2010 David Persson

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om bistånd och utveckling - Från missionärsverksamhet till biståndindustri - Biståndets roll

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & Open end certifikat Så fungerar Open end certifikat Vad kan man handla Avgifter Ett exempel - RICI Råvaruindex RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & RBS öppnar

Läs mer

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015 Ratos äger och utvecklar företag i Norden Oktober 2015 Ratos ska uppfattas som det bästa ägarbolaget i Norden 19 innehav med total omsättning om 36 miljarder kronor operativ EBITA på 2,4 miljarder kronor

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Nitton bröllop ingen begravning

Nitton bröllop ingen begravning I nöd och lust?! Nitton bröllop ingen begravning Det finns mycket som är märkligt inom corporate finance. Till exempel att genomförda företagsaffärer annonseras i form av tombstones, eller dödsannonser.

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011 REDEYE - ICM Industrials, Cleantech and Mining Börsdagarna, November 2011 1 Innehållsförteckning Introduktion till Redeye ICM Översikt sektorn Makro och drivkrafter Värdering Redeyes favoriter 2 Introduktion

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten Rapport: Ännu mer pension för pengarna provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten ::::::::::: ÄNNU MER PENSION FÖR PENGARNA 2 Provisionsfri upphandling visar var skåpet ska stå

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Global Private Equity I AB

Global Private Equity I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Private Equity I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

2. Bakgrund och problembeskrivning

2. Bakgrund och problembeskrivning KONSEKVENSUTREDNING FS 1.5-598-15 2015-04-10 2015-119-3807 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Swedish. Swedish Match Match. Company presentation Company. presentation 2013. Företagspresentation

Swedish. Swedish Match Match. Company presentation Company. presentation 2013. Företagspresentation Swedish Swedish Match Match Company presentation Company Företagspresentation presentation 2013 Company presentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar, marknadsför

Läs mer

Smältkarbonatbränslecellen (MCFC)- tekniken som är på väg att bli kommersiell

Smältkarbonatbränslecellen (MCFC)- tekniken som är på väg att bli kommersiell Smältkarbonatbränslecellen (MCFC)- tekniken som är på väg att bli kommersiell Carina Lagergren och Göran Lindbergh Tillämpad elektrokemi KTH Skolan för kemivetenskap Smältkarbonatbränslecellen, MCFC Anod:

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Kvartalsrapport 2012 Q3 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Perioden i korthet 42 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier för export till 118 länder.

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Börskväll 18.11.2013 Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Stockmann i korthet Internationellt detaljhandelsbolag grundat år 1862 Omsättning 2 116 miljoner euro år 2012 Omkring

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

Nyhetsbrev Ryssland, Ukraina, Centralasien och Kaukasus mars 2013

Nyhetsbrev Ryssland, Ukraina, Centralasien och Kaukasus mars 2013 Nyhetsbrev Ryssland, Ukraina, Centralasien och Kaukasus mars 2013 Det här är första upplagan av det nyhetsbrev som vi på kontoren i Moskva, Kiev, Sankt Petersburg och Almaty kommer att skicka ut ungefär

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Portföljöversikt

Läs mer

En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1. Den nya sidenvägens ekonomiska bälte

En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1. Den nya sidenvägens ekonomiska bälte 1 (4) 2015-03-27 Rapporten är skriven av Christer Ljungwall, Daniel Ekström och Felix Nyström Tillväxtanalys kontor i Peking christer.ljungwall@growthanalysis.se En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1

Läs mer

Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com

Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com CV Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com Karriärmål Mitt mål är att i kunna utnyttja alla de erfarenheter jag har för att ytterligare bygga verksamheter,

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer