Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den enda källan till kunskap är erfarenhet."

Transkript

1 Den enda källan till kunskap är erfarenhet. Albert Einstein SWEDFUND 1

2 Swedfunds investering möjliggjorde en både tidigare och större satsning för Scania i Irak. Tillsammans med Swedfund kunde vi på styrelsenivå styra bolaget mot den affärsmodell vi långsiktigt tror på samt att det tillförda kapitalet påskyndade investeringar i bolagets infrastruktur och organisation. Gustaf Sundell Country Manager Iraq SCANIA 2 SWEDFUND

3 Det ekonomiska landskapet förändras i en takt vi inte tidigare upplevt. Nya länder blir ekonomiska stormakter medan forna stora ekonomier minskar i betydelse. Enligt prognoser från IMF kommer tillväxt- och utvecklingsländernas sammanlagda BNP att vara större än de rika ländernas BNP år Och försprånget kommer att öka varje år under överskådlig framtid. Swedfund har varit verksam på dessa marknader sedan Vi investerade i det första svenska joint-venture-företaget i Kina i början av 1980-talet. Ett företag som idag är Kinas fjärde största läkemedelsföretag. Swedfund är framförallt aktiv på den afrikanska kontinenten. Cirka hälften av våra portföljbolag finns där, vilket är en av anledningarna till att Swedfunds utlandskontor ligger i Nairobi, Kenya. Den kunskapsbank som Swedfund har byggt upp under dessa 30 år, gör att förutsättningarna för ett företag att lyckas med sin etablering ökar avsevärt om den görs tillsammans med Swedfund. SWEDFUND 3

4 Den enda källan till kunskap är erfarenhet. Albert Einstein Att investera i ett tillväxtland kan kännas som en allt för stor utmaning. Avstånden är inte bara stora i antal kilometer, utan kan också uppfattas som stora i avseende på kulturella skillnader. Det kan kännas mindre riskfyllt att investera i närområdet där vi känner igen oss. Initial bedömning Fördjupad analys Styrelse beslut Signering av avtal Förvaltning Exit Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär (Development Finance Institution, DFI) för investeringar i tillväxtländer. Vi har varit verksamma i över 30 år vilket har gett oss den erfarenhet som behövs för att minimera riskerna och hjälpa företag att göra framgångsrika etableringar på de nya marknaderna. Utöver 17 investeringsansvariga som har det övergripande ansvaret för investeringarna, har Swedfund fyra jurister med en unik erfarenhet av internationell affärsjuridik. Vi har även två ESG Managers som är med och stöttar företagen i miljö- och etikfrågor. Stort kontaknät Swedfunds kontaktnät är omfattande. Vi har ett väl uppbyggt samarbete med organisationer som IFC, övriga 14 europeiska DFIer, svenska ambassader runt om i världen och andra svenska aktörer som arbetar med affärsfrämjande i tillväxtländer. Vill Du investera tillsammans med oss? Vi saminvesterar med företag som har en dokumenterad erfarenhet av att driva den tänkta verksamheten. Bra företagsledning och finansiell uthållighet är viktiga förutsättningar för att lyckas. Swedfund är minoritetsinvesterare och vår genomsnittliga andel i en investering uppgår till procent av det investerade kapitalet. Vi är en långsiktig partner, vi går ur investeringen först när företaget är moget, vilket ofta är efter fem till tio år. Hur går det till? När ett företag kontaktar Swedfund med ett investeringsförslag görs en första utvärdering av en av våra investeringsansvariga. Om förslaget matchar våra investeringskriterier läggs det fram för investeringskommittén som beslutar om en djupare analys ska göras. Därefter presenteras investeringen för Swedfunds styrelse som tar det slutgiltiga investeringsbeslutet. Swedfund har korta beslutsvägar och kan fatta snabba beslut. Swedpartnership för små och medelstora företag Sedan 2009 erbjuder Swedfund också svenska små och medelstora företag möjlighet att ansöka om finansiellt stöd för investeringar i kompetensöverföring och utrustning vid etableringar i våra verksamhetsländer. Vi kallar etableringsstödet Swedpartnership. Swedfunds ambition med etableringsstödet är att fler svenska små och medelstora företag ska ges möjlighet att investera och starta upp varaktiga affärsverksamheter på nya marknader. Stödet ges som ett lån och skrivs av efter ett genomfört och godkänt projekt. Industriell Partner Erfarenhet av sektorn Kommersiell produkt Finansiella resurser och management + = Swedfund Aktieapital Lån Kompetens Portföljbolag 4 SWEDFUND

5 Många av de företag som Swedfund har investerat i har haft en god tillväxt över tiden. INVESTERINGSKRITERIER Geografi: Tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Sektor: Alla sektorer bortsett från vapen, tobak eller alkohol. Beprövad teknik: Ingen teknikrisk. Partners: Företag med sunda finanser och dokumenterad erfarenhet i den relevanta sektorn. Vi investerar inte med privatpersoner. Instrument: Fokus på aktie- och aktieliknande kapital. Storlek: Vår andel är MSEK per investering. Andel: Alltid minoritet, vanligtvis 25 35% av total investering. Riskexponering: Samma eller lägre än medinvesterare/partner. Avkastningskrav: En affärsmässig avkastning som reflekterar vår risk. Vi tillhandahåller inga mjuka pengar. Styrelserepresentation: Ja, vid aktiekapitalinvesteringar. Investeringshorisont: 5 10 år. SWEDFUND 5

6 Den nya ekonomiska kartan Den ekonomiska kartan står under en omfattande och snabb omvälvning. Nya länder växer fort och får en allt mer framskjuten roll i världsekonomin. Samtidigt brottas många OECD-länder med stora problem. Skuldproblematiken i framförallt Europa kommer att få konsekvenser för tillväxten under lång tid. Stora offentliga underskott och/eller hög skuldsättning hos hushållen kommer att dämpa efterfrågan. Samtidigt växer andra delar av världsekonomin kraftigt. Asien fortsätter att vara loket i världsekonomin tillsammas med andra snabbväxande ekonomier. Därtill ska läggas den positiva utvecklingen i Afrika. Asien har gått från att vara råvaruleverantörer till diversifierade ekonomier och denna utveckling är påtaglig även i Afrika, t.ex. i Ghana och Kenya där ITC-sektorn växer rekordsnabbt. Fattigdomen minskar och medelklassen ökar År 2013 kommer tillväxt- och utvecklingsländerna ha en större sammanlagd BNP än de gamla ekonomierna. Fattigdomen i tillväxt- och utvecklingsländerna minskar fortare nu än tidigare i historien. En ny medelklass växer snabbt fram och därmed ökar köpkraften. Men kanske än viktigare är hur befolkningen kommer att fördelas i världen; år 2030 kommer runt 85 procent av världens befolkning att finnas i Afrika, Asien och Latinamerika. Starta företag där förutsättningarna är som bäst! Globaliseringen och kommunikationssamhället har påskyndat stora reformeringar av politiska system och ekonomier, och de makroekonomiska förutsättningarna i tillväxtländerna är bättre än någonsin. På många områden har faktiskt tillväxtländerna idag bättre förutsättningar för att driva företag än i OECD-länderna. Avkastningen på en investerad krona är oftast högre i tillväxtländer jämfört med Sverige eller övriga OECD-länder. Tillväxtländerna har högtskjutande reformplaner avseende företagsklimatet. Faktaruta BNP-tillväxt Rika länder 2,0 2,4 2,6 2,7 2,7 Övriga världen 6,0 6,2 6,3 6,3 6,3 Investeringskvot Rika länder 19,4 19,8 20,1 20,5 20,8 Övriga världen 32,7 32,9 33,0 33,1 33,2 Statskuld Rika länder 109,5 110,2 110,1 110,0 108,7 Övriga världen 32,0 30,9 29,9 28,6 27,3 Bytesbalans Rika länder -0,2-0,2-0,2-0,4-0,5 Övriga världen 1,3 1,0 0,8 0,8 0,7 Källa: IMF Världs-BNP Rika och Övriga andel Övriga 45% Rika 55% 2030 Övriga 68% Rika 32% 6 SWEDFUND

7 Sub-Sahara Afrika Sub-Sahara Afrika är den region som står inför den mest spännande utvecklingen. Tillväxten har under en längre tid varit hög och stabil. Under den senaste tidens globala kriser har Sub-Sahara Afrika klarat sig bättre än många andra regioner, och framtidsutsikterna ser goda ut. År av stram finanspolitik har börjat ge resultat; ländernas ekonomier diversifieras i en allt högre takt och det är inte längre bara råvaror som står för inkomsterna, utan andra sektorer får allt större betydelse. Tillväxten inom ICT går fortast i Sub-Sahara Afrika och inom vissa områden, som t.ex. mobile banking, har utvecklingen sprungit förbi Europa. Företagsklimatet har förbättrats avsevärt under de senaste tio åren i Sub-Sahara Afrika. Det är lättare att starta företag och investerare har starkare skydd i flera av länderna i denna region jämfört med de rikare OECD-länderna. Reformivern är fortfarande stor och ett omfattande reformarbete väntar regionen. MTC Mobiltelefoni i Namibia en succé Swedfunds investering i den namibiska telekomoperatören Mobil Telecommunications (MTC) är en succéhistoria som på knappt 10 år ledde till att nästan 90 procent av befolkningen fick tillgång till mobiltelefoni. MTC startade 1995 som ett joint venture mellan Namibia Post & Telecom Holding (NPTH), Telia International och Swedfund. Vid den tid-punkten fanns få teleoperatörer i Afrika, MTC byggde det första GSM-nätet i Namibia och ett av de första i hela Afrika. Swedfund sålde sina aktier i MTC år 2004 till den största aktieägaren NPTH. MTC var då ett moget företag med gynnsamma framtidsutsikter. Vid Swedfunds exit hade bolaget 220 basstationer som täckte närmare hälften av landet. Även om det fasta nätet är relativt väl utbyggt i Namibia så föredrar konsumenterna mobiltelefoni. Ojämna inkomster gör att de föredrar förskottsbetalda mobiltjänster istället för att binda upp sina telefonikostnader för flera månader i taget. Idag är MTC Namibias största mobiloperatör, med över två miljoner abonnenter. När Swedfund gick in i investeringen bedömdes den som mycket riskfylld men framgångarna för MTC slog de mest positiva förväntningarna och det blev en succé. GMI Cancerkliniker tillsammans med Elekta 2009 beslutade Swedfund och Elekta att starta det gemensamma investment- och projektutvecklingsbolaget Global Medical Investments GMI AB (GMI), för att sätta upp moderna och effektiva cancerkliniker i utvecklingsländer, med utrustning från Elekta och andra ledande leverantörer. Beslutet att starta ett gemensamt bolag kom efter att man skaffat sig erfarenhet från en tidigare gemensam investering i Gamma Knife Center i Kairo, Egypten, GMI sätter upp kliniker tillsammans med lokala partner, t.ex. ledande privata sjukhus, privatpraktiserande läkare knutna till universitetssjukhus, specialiserade läkare, privata, lokala försäkringsbolag eller andra privata investerare. Idag har GMI fem kliniker i drift: Ghana, Ecuador, Chile, Dominikanska Republiken och Indonesien. GMIs huvudägare är Swedfund (48 %) och Elekta (48 %). Såväl svenska banker som internationellt inriktade finansiärer, däribland Svensk Exportkredit (SEK) har beviljat klinikbolagen lån och flera av dessa lån har fått bankgaranti av Exportkreditnämnden (EKN). SWEDFUND 7

8 Asien Tillväxtländerna i Asien har under många år varit intressanta för västerländska företag. De flesta länder har haft en stark ekonomisk tillväxt, även under de senaste årens ekonomiska kris i västvärlden. Förutsättningen för en fortsatt hög tillväxttakt kräver dock att ländernas inhemska efterfrågan stärks och att handelsrelationerna med andra snabbväxande ekonomier fördjupas. En tydlig utveckling i Asien är att länderna gått från att vara råvaruleverantörer till diversifierade ekonomier. Möjligheterna för utländska investerare i den största ekonomin Kina är fortfarande stora, inte minst med tanke på den växande medelklassen som skapar en stor inhemsk efterfrågan på varor och tjänster. Den andra stora ekonomin Indien, har en ung befolkning och en starkt växande medelklass vilket innebär många möjligheter för företag att verka i landet. Behoven av investeringar inom bland annat infrastruktur, hälso- och sjukvård och utbildning är stora. Artheon Battery Company ny batteriteknologi i Indien Swedfund och Northstar Group/Sitetel investerade i mars 2010 gemensamt i batteritillverkningsföretaget Artheon Battery Company. Investeringen består i att modernisera och bygga ut en fabrik för telekombatterier i Nashik, Maharashtra i västra Indien. Indiens mobiltelefonmarknad är en av de snabbast växande i världen och efterfrågan på högpresterande batterier är stor. Tillverkningen i den nya fabriken innebär att man introducerar batteriteknologi från USA och Sverige, vilket betyder en mer miljövänlig tillverkning och batterier som klarar höga temperaturer och återkommande strömbortfall. SSPC - första svenska joint venture i Kina Swedfund investerade 1982 i det första svenska joint-venture-företaget någonsin i Kina. Tillsammans med fem svenska läkemedelsföretag (bl.a. Kabi/Pharmacia) och ett kinesiskt statligt företag etablerade man ett bolag i Wuxi, Sino-Swed Pharmaceutical Corporation Ltd, för produktion av våta läkemedel, framförallt IV-lösningar. Under de första åren gick bolaget med förlust till följd av att läkemedelspriserna reglerades av den kinesiska staten. Problemen blev så omfattande att de svenska parterna funderade på att avsluta engagemanget i bolaget. Men strax därefter öppnades marknaden och bolaget kunde istället fortsätta att utvecklas. Efter att Swedfund 1994 framgångsrikt sålde sina aktier, har bolaget växt och är idag Kinas fjärde största läkemedelsföretag. Astra (tidigare ägare till Kabi) gjorde en avknoppning och startade en hypermodern fabrik för torra läkemedelsprodukter i en annan del av Wuxi. Även detta företag har haft en positiv utveckling. 8 SWEDFUND

9 Andra tillväxtländer I Östeuropa är området runt Svarta havet mycket intressant för företag. Georgien är ett av flera länder som har haft en mycket god tillväxt de senaste åren. Dessutom har landet ett strategiskt viktigt läge mellan Europa och Centralasien, och har blivit ett nav för företag som har intressen i och etablerarar sig i regionen. Georgien har välutbildad arbetskraft och en företagsvänlig lagstiftning och skattepolitik, vilket resulterat i en 16:e plats (av 186) i Världsbankens Doing Business Report. I Mellanöstern innebär återuppbyggnaden av Irak stor potential för svenska företag, landet har behov av investeringar inom i stort sett alla branscher. Majoriteten av konsumentvarorna i Irak är importerade vilket skapar stora möjligheter för etablerade företag att producera och sälja till den inhemska marknaden. I Latinamerika visar Colombia på en stark och stabil tillväxt. I Världsbankens Doing Business Report rankas Colombia som det mest företagsvänliga landet i Latinamerika. Intressanta investeringsmöjligheter finns inom t.ex. agro- och tillverkningsindustrin. Den colombianska regeringen har dessutom de senaste åren genomfört ett antal förbättringar för företag vilket har lockat fler utländska direktinvesterare till landet. Scania återetableras i Irak Scania har funnits i Irak sedan 1960-talet. Under början av 80-talet var det företagets enskilt största marknad, men i och med krigen 1990 och 2003 sjönk försäljningen kraftigt. Melon - en av de största modekedjorna i Ryssland Swedfund investerade år 2002 tillsammans med svenska modeföretaget Kellerman Scandinavia och East Capital i det samägda ryska bolaget Melon Fashion Group (Melon). Swedfund sålde sina aktier Under den tid Swedfund var ägare i Melon skedde en stor omvandling i bolaget. Man startade som ett producerande företag med endast ett varumärke och ett 20-tal butiker, och gick till att vara ett marknadsledande företag för mode på den ryska marknaden etablerade Swedfund och generalagenten Al Wifaq Automotives ett gemensamt bolag, Qanadeel al Rafidain (Qanadeel), för att återuppbygga försäljnings- och servicenätet av Scaniafordon i Irak. Fokus ligger på försäljning av tunga lastbilar, servicetjänster och reservdelar. I slutet av 2010 öppnade Qanadeels verksamhet i Erbil. År 2011 ingicks ett ramavtal med den offentliga sektorn, omfattande fordon kommande fem år till ett ordervärde på 3 miljarder kronor. Qanadeel etablerade i samband med detta serviceverkstäder i Erbil och Basra. I maj 2012 gick även Scania in som majoritetsägare i Qanadeel. Vid Swedfunds exit hade Melon fyra egna varumärken, två master franchise och försäljning i över 500 egna butiker samt en professionell design- och inköpsorganisation. SWEDFUND 9

10 Portfölj* Företag Verksamhet Sektor Land År Instrument Sub-Sahara Afrika AfriCap Mikrofinansfond Finans/Fond Afrika 2007 Aktier Afrinord Hotell Infrastruktur Afrika 2005 Aktier och lån AMSCO Bemanningsföretag Övrigt Afrika 1990 Aktier ECP Africa Fund I Fond Finans/Fond Afrika 1999 Aktier ECP Africa Fund II Fond Finans/Fond Afrika 2006 Aktier ECP Africa Fund III Fond Finans/Fond Afrika 2008 Aktier EFP IV Samfinansieringsfacilitet Finans/Fond Afrika 2006 Lån Interact Climate Change Fund/Facility Samfinansieringsfacilitet Miljö Afrika 2010 Lån Raffia Tillverkning cementsäckar Tillv./Industri Afrika 2005 Aktier och lån Cimbenin Cementfabrik Tillv./Industri Benin 1991 Aktier Al Quseir Hotel Hotell Infrastruktur Egypten 2001 Lån Gamma Knife Center Strålknivsklinik Hälsa Egypten 2000 Aktier Addis Cardiac Hospital Sjukhus Hälsa Etiopien 2006 Aktier Addis Quarry Development Stenbrott Tillv./Industri Etiopien 2008 Aktier Radisson Emerald Addis Hotels Hotell Infrastruktur Etiopien 2008 Aktier och lån Sweden Ghana Medical Center Cancerklinik Hälsa Ghana 2008 Lån Acacia Fond Finans/Fond Kenya 1997 Aktier och lån Athi River Steel Plant Stålverk Tillv./Industri Kenya 2009 Aktier och lån Deacons Kenya Detaljhandelsföretag Övrigt Kenya 2010 Aktier Radisson Nairobi Hotell Infrastruktur Kenya 2008 Aktier Ilac Hotel Uvira Hotell Infrastruktur Kongo (DRC) 2010 Lån Rwanda Micro Finance Mikrofinansinstitution Finans/Fond Rwanda 2009 Garanti Addax Bioenergy Jordbruk och energi Miljö Sierra Leone 2011 Aktier Energy Access Partnership Modell för energiproduktion Infrastruktur Sydafrika 2010 Aktier Geratech Zirkonium produktion Tillv./Industri Sydafrika 2005 Aktier Small Enterprise Foundation Mikrofinansinstitution Finans/Fond Sydafrika 2006 Lån TOL Gases Industrigaser Tillv./Industri Tanzania 2004 Aktier Micro Uganda Mikrofinansinstitution Finans/Fond Uganda 2009 Garanti Asien Green Investment Asia Sustainable Fund I Fond Miljö Asien 2007 Aktier Haripur Power Kraftverk Infrastruktur Bangladesh 2003 Lån Bhutan Dairy Mejeri Tillv./Industri Bhutan 2004 Lån Artheon Battery Company Batterifabrik Tillv./Industri Indien 2010 Aktier och lån Baring India Private Equity Fund II Fond Finans/Fond Indien 2005 Aktier Belstar Mikrofinansinstitution Finans/Fond Indien 2010 Aktier Jacobi Carbons Kemisk industri Tillv./Industri Indien 2008 Lån Polygenta Textilindustri Tillv./Industri Indien 2009 Lån Sanghi Industries Värmekraftverk Infrastruktur Indien 2007 Lån CEF III Fond Finans/Fond Kina 2008 Aktier HSF Wuxi Komponenter Tillv./Industri Kina 2006 Aktier Karlsson Spools Kolvar för hydraulventiler Tillv./Industri Kina 2005 Aktier och lån Oatly Hong Kong Holding Co Mejeri Tillv./Industri Kina 2011 Aktier Prestando Fordonsindustri Tillv./Industri Kina 2007 Aktier och lån Recupero Aluminiumåtervinning Tillv./Industri Kina 2007 Aktier och lån Sichuan Investment Fund Fond Finans/Fond Kina 2001 Aktier Radisson Blu Ulaanbaatar Hotell Infrastruktur Mongoliet 2010 Aktier Engro Energy Gaskraftverk Infrastruktur Pakistan 2007 Lån Jacobi Carbons Lanka Kemisk industri Tillv./Industri Sri Lanka 2010 Lån Sacom Bank Bank Finans/Fond Vietnam 2011 Lån Vietstar Avfallsåtervinning Miljö Vietnam 2008 Lån 10 SWEDFUND

11 Företag Verksamhet Sektor Land År Instrument Andra tillväxtländer Askembla Growth Fund Fond Finans/Fond Baltikum 2003 Aktier Entel S:A Telecom operatör ICT Bolivia 2011 Aktier CAIF Fond Finans/Fond Centralamerika 1996 Aktier Fors MW Verkstadsindustri Tillv./Industri Estland 1995 Aktier KurdMed Ögonklinik Hälsa Irak 2008 Aktier och lån Quanadeel al Rafidain Komponenter Tillv./Industri Irak 2010 Aktier och lån Troll Barnmöbler Tillv./Industri Lettland 2004 Aktier och lån Pieno Zvaigzdes Mejeri Tillv./Industri Litauen 2001 Aktier Global Medical Investments Cancerklinik Hälsa Multiregional 2009 Aktier och lån Advakom Datakablar Tillv./Industri Ryssland 2001 Lån FJ Holding AB Fordonskomponenter Tillv./Industri Ryssland 2011 Aktier Izma Reindeer Meat Livsmedelsfabrik Tillv./Industri Ryssland 2004 Lån Mint II Fond Finans/Fond Ryssland 2004 Aktier Nordrus Hotel Hotell Infrastruktur Ryssland 2003 Aktier och lån Komercijalna Banka Bank Finans/Fond Serbien 2009 Aktier Ambiente Furniture Möbelfabrik Tillv./Industri Ukraina 2005 Aktier Eskaro Ukraine Målarfärgsfabrik Tillv./Industri Ukraina 2010 Aktier Ontur International Hamn Infrastruktur Uruguay 2005 Aktier Belarusian Bank for Small Business Mikrofinansinstitution Finans/Fond Vitryssland 2007 Aktier och lån VMG Industry Träindustri Tillv./Industri Vitryssland 2011 Lån *per SWEDFUND 11

12 Swedfund International AB, Box 3286, SE Stockholm 12 SWEDFUND

TILLVÄXT/UTVECKLINGSMARKNADER; EKONOMISK UTBLICK 24 APRIL 2012

TILLVÄXT/UTVECKLINGSMARKNADER; EKONOMISK UTBLICK 24 APRIL 2012 EKONOMISK UTBLICK 1 (12) TILLVÄXT/UTVECKLINGSMARKNADER; EKONOMISK UTBLICK 24 APRIL 2012 Tabell 1. BNP-tillväxt, procentuell ökning 2010 2011 2012 2013 2014 USA 3,0 1,8 1,8 2,2 3,1 EU 2,0 1,6 0,1 1,2 2,1

Läs mer

Affärsmöjligheter i Afrika söder om Sahara

Affärsmöjligheter i Afrika söder om Sahara 1 Affärsmöjligheter i Afrika söder om Sahara CAM-dagen 2013 Erik Winther & Wilhelm Henriksson 2 Mentometerfråga Passar ditt företags verksamhet på den Afrikanska marknaden? 1. Ja, vi finns redan på plats

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1(14)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1(14) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Styrelsen och verkställande direktören i Swedfund International AB lämnar härmed sin bokslutskommuniké för perioden januari till december 2014. Swedfund är statens utvecklingsfinansiär

Läs mer

VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma juni 2016

VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma juni 2016 VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma 2016 9 juni 2016 East Capital Explorer - Ett bolag i förändring 2 Strategi, effektivitet och kapitalallokering för ökat aktieägarvärde 1. Strategisk renodling

Läs mer

Förvaltarteam Holberg Rurik

Förvaltarteam Holberg Rurik 1 Holberg Rurik Förvaltarteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (30) Harald Jeremiassen (41) Tony Fimreite (30) Ansvarig Portföljförvaltare Portföljförvaltare Transaktionsansvarig Civilingengör i industriell

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer 3/28/2012 Finnpartnership-företagspartnerskapsprogrammet bakgrund och mål Ett program som finansieras av utrikesministeriet och administreras av Finnfund

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

SWEDFUND DEN TREDJE PELAREN I SVERIGES BISTÅNDSPOLITIK

SWEDFUND DEN TREDJE PELAREN I SVERIGES BISTÅNDSPOLITIK Stockholm 2011-12-08 SWEDFUND DEN TREDJE PELAREN I SVERIGES BISTÅNDSPOLITIK Det enda långsiktiga botemedlet mot arbetslöshet och fattigdom är lönsamma och väl fungerande företag. Det är så länder som Sydkorea,

Läs mer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer 9/19/2012 Finnpartnership-företagspartnerskapsprogrammet bakgrund och mål Ett program som finansieras av utrikesministeriet och administreras av Finnfund

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen MEDELKLASSEN I ASIEN NOVEMBER 2015 INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen De senaste decennierna har en rad asiatiska länder tagit ett ekonomiskt tigersprång, vilket kan komma att vända upp och ner

Läs mer

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

CARNEGIE AFRIKAFOND. Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014. Carnegie Fonder AB

CARNEGIE AFRIKAFOND. Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014. Carnegie Fonder AB CARNEGIE AFRIKAFOND Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014 INVESTERA I AFRIKA 90-talets reformer - starkare och stabilare ekonomier i Afrika än någonsin tidigare Råvarupriserna - relativt höga

Läs mer

Att lyckas med affärer i Afrika

Att lyckas med affärer i Afrika Att lyckas med affärer i Afrika Peter Stein Stein Brothers AB Presentationens innehåll 1. Stora linjer i Afrikas ekonomiska utveckling 2. Sveriges handel med Afrika 3. Att lyckas med affärer i Afrika 4.

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning. Ansökningsomgång 2011

Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning. Ansökningsomgång 2011 Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning Ansökningsomgång 2011 Anna Werner 2011-09-01 Välkomna! Upplägg under upptaktsseminariet Introduktion och bakgrund Praktisk information Workshop om ömsesidighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Delårsrapport för Swedfund International AB per den 31 mars 2014.

Delårsrapport för Swedfund International AB per den 31 mars 2014. Delårsrapport för Swedfund International AB per den 31 mars 2014. Verkställande direktören i Swedfund International AB lämnar härmed sin delårsrapport för perioden januari till och med mars 2014. Delårsrapporten

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2014

SVCA:s årsrapport 2014 SVCA:s årsrapport 2014 SVCA:s årsrapport 2014 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. 2015-01-01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt påslag

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 23 Februari 2015 Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Samtalpriserna presenteras i kronor per minut. Debiteringsintervall mottagna samtal: Samtal

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Information om fondförändringar (fondförsäkring)

Information om fondförändringar (fondförsäkring) Information om fondförändringar (fondförsäkring) 1 (5) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment

Läs mer

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017

Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017 Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017 Swedish universities carrying out exchange projects with one or more universitites in the countries

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Portföljbolagsstudie Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag

Portföljbolagsstudie Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag Portföljbolagsstudie 2006 Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag 2000-2005 2. Portföljbolagsstudie 2006 Slutsatser Totalt sysselsatte de svenska portföljbolagen i studien drygt 152 000 personer

Läs mer

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster

Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster Pressinformation Den 9 november 2009 Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster Nedanstående parter har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av apotekskluster. Affärerna är villkorade

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Bilaga till beslutsprotokoll Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Centrala studiestödsnämnden (CSN) har vid årets revidering av utlandslånebeloppen utgått ifrån att förra årets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Tundra Frontier Opportunities Fund Introduktion

Tundra Frontier Opportunities Fund Introduktion Tundra Frontier Opportunities Fund Introduktion Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.5.2014 COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Medelstora företag. Medelstora företag. AB Svensk Exportkredit

Medelstora företag. Medelstora företag. AB Svensk Exportkredit AB Svensk Exportkredit Swedish Export Credit Corporation Medelstora företag SEK:s vision är att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

VIETNAM KENYA FRONTIER DE NYA TILLVÄXTMARKNADERNA FEBRUARI 2016 VIETNAM +59% KENYA +30% THE FRONTIER MARKETS SPECIALIST

VIETNAM KENYA FRONTIER DE NYA TILLVÄXTMARKNADERNA FEBRUARI 2016 VIETNAM +59% KENYA +30% THE FRONTIER MARKETS SPECIALIST FRONTIER DE NYA TILLVÄXTMARKNADERNA FEBRUARI 2016 VIETNAM VIETNAM +59% THE FRONTIER MARKETS SPECIALIST THE FRONTIER MARKETS SPECIALIST KENYA KENYA +30% Viktigt: Läs denna information/disclaimer Denna presentation

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport för Swedfund International AB per den 30 juni 2014.

Delårsrapport för Swedfund International AB per den 30 juni 2014. Delårsrapport för Swedfund International AB per den 30 juni 2014. Styrelsen och verkställande direktören i Swedfund International AB lämnar härmed sin delårsrapport för perioden januari till och med juni

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Medelstora företag. Medelstora företag. AB Svensk Exportkredit

Medelstora företag. Medelstora företag. AB Svensk Exportkredit AB Svensk Exportkredit Swedish Export Credit Corporation Medelstora företag Medelstora företag SEK:s vision är att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Västerås Science Parks finansieringsdag Västerås Science Park verkar för att ge företagare och entreprenörer i Västmanland inblick i vilka finansieringsalternativ

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2017:8 Utkom från trycket den

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011 Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ For ytterligare information, kontakta: Fredrik Wincrantz Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management

Läs mer

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl 1 Återindustrialisera Sverige 1 2013-10-23 Kort om fordonsleverantörerna vilka är vi. Över 80 procent av leverantörerna är tillverkande företag (andel leverantörer per bransch,

Läs mer

Därför fokuserar staten på hållbarhet

Därför fokuserar staten på hållbarhet Därför fokuserar staten på hållbarhet Finansmarknadsminister Peter Norman 9 april 2014 Staten en stor bolagsägare En av Sveriges största bolagsportföljer 51 bolag 42 helägda och 9 delägda 2 noterade bolag

Läs mer