VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE?"

Transkript

1 VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE?

2 Vad händer vid ett vägbygge? Den här broschyren beskriver vad som händer under ett vägbygge, vilka störningar som kan uppstå och vad Vägverket gör för att förebygga och minska dessa störningar. Broschyren informerar också kortfattat om den planering och projektering som föregår ett vägbygge. Syftet med broschyren är att förbereda dig som bor eller är verksam nära ett vägbygge. Broschyren kompletterar broschyrerna En väg blir till och Vägen och markägaren. Att planera och bygga en väg Byggande av allmän väg regleras i väglagen. Dessutom tillämpas miljöbalken och annan lagstiftning. En utförligare beskrivning finns om vägplanering och vägrätt i En väg blir till och Vägen och markägaren. Från förstudie till byggande Förstudie När en allmän väg ska byggas inleds vägplaneringen med en förstudie enligt väglagen. Den ska klarlägga förutsättningarna för ett vägprojekt och ge underlag för ett beslut att gå vidare. Vägutredning Om det i förstudien klarlagts att alternativa vägkorridorer behöver studeras görs en vägutredning. Konsekvenser, bl.a. miljökonsekvenser analyseras. Även viktiga effekter och konsekvenser som gäller byggskedet tas upp vid konsekvensbeskrivning. Vägutredningen ger underlag för val av vägkorridor och trafikteknisk standard. För vissa större vägprojekt är vägutredningen också ett underlag för regeringens tillåtlighetsprövning. Arbetsplan Vägprojekteringen inleds med att finna den lämpligaste vägsträckningen inom en korridor för ny väg eller i en korridor kring befintlig väg. Undersökningar görs av jord och berg m. m. och konsekvenser analyseras. Miljökonsekvensbeskrivning ger stöd för miljöanpassning av vägen och vägbygget. Miljöåtgärder som avses genomföras ska framgå av arbetsplanen. Där ska också anges om uppföljande undersökningar ska göras med avseende på vissa miljöeffekter. Synpunkter som framförts av sakägare m.fl. beaktas under utarbetande av arbetsplanen och vid fastställelseprövning av planen. Fastställelsebeslutet kan ange särskilda krav och villkor för genomförandet. Fastställd arbetsplan ger rätt att mot ersättning ta mark i anspråk inom vägområdet samt tillstånd att bygga vägen. Vägområdet omfattar väg med slänter, sidoområden och övriga väganordningar såsom bullerskydd. Bygghandling Med arbetsplanen som underlag upprättas en bygghandling. Därefter upphandlas byggentreprenör för genomförandet av vägbygget. FÖRSTUDIE VÄG- UTREDNING MED MKB TILLÅTLIG- HETSPRÖVNING ARBETSPLAN MED MKB* BYGG- HANDLING BYGGSKEDE *MKB= miljökonsekvensbeskrivning Dialog och samråd Under hela processen för Vägverket en dialog med dem som påverkas av byggarbetet, till exempel berörd allmänhet, fastighetsägare, länsstyrelse, kommuner, naturskyddsföreningar och andra ideella föreningar. Ett antal samråd genomförs enligt väglagen och miljöbalken. vad händer vid ett vägbygge? vad händer vid ett vägbygge?

3 Vägverket informerar och förbereder också berörda på vad som kommer att ske och påbörjar som regel vid byggstart förhandlingar om de intrång och olägenheter som berättigar till ersättning. Breda konsekvensbeskrivningar Alla viktiga konsekvenser ska beskrivas i beslutsunderlag och vid prövningar. Det gäller inte bara miljökonsekvenser och konsekvenser för fastighetsägare utan också konsekvenser för trafik, olika användargrupper och konsekvenser för lokalsamhälle och regional utveckling. Vad som sker under byggskedet kan vara viktigt, särskilt om byggtiden är lång. Mark för tillfällig användning Under ett vägbygge behövs uppställningsplatser för arbetsbodar, kontor, upplag, maskiner, byggnadsmaterial med mera. Det kan också behövas tillfälliga transportvägar. Många gånger behöver man då använda mark som ligger utanför det som ska bli själva vägområdet. Dessa ytor kan redovisas som områden med tillfällig nyttjanderätt på planritningarna i arbetsplanen. Där anges också under vilken tidsperiod nyttjanderätten gäller. Vägverket och entreprenörerna får sedan använda marken i den utsträckning som anges i arbetsplanen. Även annan mark kan behöva användas men då måste man i varje enskilt fall träffa en överenskommelse med berörd fastighetsägare och eventuell nyttjanderättshavare. Ytterligare tillstånd från myndigheter kan behövas beroende av vad marken ska användas till. Ändringar under byggskedet Avvikelser från den fastställda arbetsplanen hanteras olika beroende på avvikelsens omfattning. Vanligt är att avvikelsen gör att mer mark behövs än vad som redovisas som vägområde på arbetsplanens planritning. Oväsentliga avvikelser från den fastställda planen kan hanteras genom ett enkelt förfarande som kallas tillägg till arbetsplan. För övriga avvikelser är grundregeln att en ny kompletterande arbetsplan ska upprättas och fastställas Tillägg till arbetsplan kan användas när avvikelsen är oväsentlig. Med detta avses detaljjusteringar med marginell påverkan på allmänna och enskilda intressen. Avvikelsen skall också vara av sådan art att den inte kunde förutses när arbetsplanen upprättades. Exempelvis kan man trots noggranna geotekniska undersökningar stöta på oväntade problem. Om en sådan avvikelse görs ifråga om mark skall detta anmärkas i ett tilllägg till arbetsplanen. Länsstyrelsen och markägaren ska underrättas om förändringen. Den uppkomna vägrätten följer automatiskt det faktiska markintrånget. melse finnas med alla fastighetsägare och andra eventuellt berörda rättighetshavare. I sådana fall kan en kompletterande arbetsplan upprättas men den behöver inte ställas ut eller fastställas. Samråd skall ske men detta får förenklas efter omständigheterna. Byggande av enskilda vägar Vid byggande av en ny allmän väg eller ombyggnad av en befintlig kan även vägar som inte är allmänna påverkas. En enskild väg (som tillhör en eller flera fastighetsägare) kan behöva byggas om. Även nybyggnad av enskild väg kan behövas i vissa fall. Möjliga lösningar för det enskilda vägnätet bör illustreras i anslutning till arbetsplanen. De enskilda vägarna beslutas dock inte genom arbetsplanen. Konsekvensbeskrivningar för hela vägprojektet ska behandla även konsekvenser av enskilda vägar som tillhör projektet. Beslut om de enskilda vägarna hanteras av lantmäterimyndigheten. I de fall då en nybyggnad eller ombyggnad av en allmän väg påverkar enskilda vägar har väghållaren, till exempel Vägverket, möjlighet och ibland skyldighet att ansöka om en lantmäteriförrättning. Förrättningen sker enligt anläggningslagens regler. Vägverket redovisar i förrättningen sin uppfattning om var den enskilda vägen ska gå, vilken standard den ska ha med mera. Övriga berörda, fastighetsägare och nyttjanderättshavare, kan ha en annan uppfattning och får möjlighet att framföra sina synpunkter. Lantmäterimyndigheten beslutar sedan vad som ska gälla beträffande vägens läge och standard, andelstal, tillträde, ersättning, beslut om förrättningskostnaden m.m. Förrättningen kan sedan avslutas. Den som inte är nöjd med lantmäterimyndighetens beslut kan överklaga hos fastighetsdomstolen. I de fall Vägverket har sökt förrättning är det normalt Vägverket som bekostar såväl byggandet av de enskilda vägarna som förrättningen. Den framtida skötseln av den enskilda vägen bekostas och sköts av de enskilda delägarna. Ibland utgår statliga eller kommunala bidrag för detta. Alla som är direkt berörda av förrättningen får underrättelse om att förrättningen sökts och hur handläggningen kommer att gå till. Ofta kallar lantmäterimyndigheten till ett möte med berörda. Det förekommer att lantmäterimyndigheten blir ombedd av Vägverket att komma till informationsmöten som Vägverket håller i ett tidigare skede i vägbyggnadsprocessen. Lantmäterimyndighetens roll är då att ge allmän information om hur en anläggningsförrättning går till. För övriga avvikelser är grundregeln att en ny kompletterande arbetsplan skall upprättas och fastställas. Det kan exempelvis i ett sent skede av byggnadsarbetet komma förslag på bättre lösningar. Förfarandet för vägprojekt där byggnadsarbetet fortfarande pågår kan dock förenklas om projektet inte medför betydande miljöpåverkan och avvikelsen är av mindre omfattning. Om mer mark behövs skall också frivillig överenskom- vad händer vid ett vägbygge? vad händer vid ett vägbygge?

4 Miljö- och säkerhetsfrågor Miljökonsekvensbeskrivning När en vägutredning eller arbetsplan utarbetas ska den enligt väglagen innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). En MKB ska behandla miljökvalitéer i området, bl. a. boendemiljö med hälsoaspekter, stadsmiljö som helhet, natur- och kulturlandskapet m. m. Analys och beskrivning av effekter och konsekvenser av projektet med alternativ/varianter samt skadeförebyggande åtgärder ska avse alla viktiga miljöaspekter och även det som sker under byggtiden. Byggtiden kan ibland vara lång. MKB ska också ange behov av uppföljande undersökningar. Miljöstyrning vid vägbyggen När en väg ska byggas ställer Vägverket krav på entreprenörer i upphandling och avtal att de ska utföra arbetet på sådant sätt att miljöstörningarna blir så små som möjligt. Vägverket har krav på högsta accepterade buller- och vibrationsnivåer samt på hur bränslen, kemikalier och eventuellt påträffade föroreningar i mark eller vatten ska hanteras. Det kan innebära att en entreprenör inte får arbeta nätter eller helger eller att vissa miljöskadliga metoder och material inte får användas. En entreprenör kan åläggas att i samråd med beställaren informera kringboende om hur arbetet bedrivs. Under byggtiden kontrollerar Vägverket entreprenörens miljöarbete genom kontrollplaner, miljörevisioner och miljöronder på arbetsplatsen. Miljöuppföljning AV VÄGPROJEKT När det råder osäkerhet om vilka miljökonsekvenser ett vägbygge eller en ny väg ger upphov till kan en miljöuppföljning göras. Resultaten visar på eventuellt behov av ytterligare åtgärder eller korrigeringar och ger erfarenheter som kan användas vid kommande vägprojekt. Säkerhet för människor, byggnader, vegetation M M När en väg ska byggas eftersträvar Vägverket att förebygga att människor, fastigheter samt natur- och kulturvärden skadas. De människor som finns i närheten av ett vägbygge skyddas i första hand genom avspärrningar och genom att arbetsmoment som kan vara riskfyllda (till exempel sprängningar) sker i noga kontrollerade former. För dem som arbetar på bygget gäller speciella arbetsmiljöregler. Byggnader kan skadas av vibrationer, av sättningar i marken eller på annat sätt. Inför ett vägbygge gör Vägverket inspektioner och riskbedömningar. Innan bergsprängningar inleds besiktigas alla byggnader och vattentäkter som bedöms kunna påverkas. Vibrationskänslig utrustning inventeras. Persondatorer, musikanläggningar och TV-apparater är normalt inte särskilt vibrationskänsliga. Sedan anpassas arbetet efter de lokala förutsättningarna. Det kan till exempel innebära att man spränger flera små salvor i stället för några få stora. När arbetet avslutas görs en efterbesiktning. Skulle Vägverket ha orsakat skador ersätts de drabbade. Vegetation kan skyddas genom inhängning och enstaka träd kan skyddas genom att klä in stammen med brädor. Arkeologiska undersökningar Innan en väg börjar byggas genomförs ibland arkeologiska undersökningar. Detta blir aktuellt när vägen kommer att gå över eller beröra en fast fornlämning. Enligt Kulturminneslagen får man inte ta bort, täcka över, förändra, skada eller ens plantera växter på en fast fornlämning. När ett vägbygge berör en fast fornlämning söks tillstånd hos länsstyrelsen för borttagande. Innan tillstånd lämnas tar länsstyrelsen ställning till om ingreppet är acceptabelt, d.v.s. hur värdefull fornlämningen är och om det inte går att undvika utgrävning. I vissa fall kan anpassning ske av väganläggningen så att fornlämningarna kan ligga kvar. Arkeologiska undersökningar innebär ofta ett stort intresse från allmänheten och information kan spridas om intressanta resultat. vad händer vid ett vägbygge? vad händer vid ett vägbygge?

5 Vägbyggen En väg i markplanet kan byggas genom att en helt ny väg byggs eller genom att en befintlig väg byggs om. Vägen kan ligga i huvudsak i markplanet men delvis vara försänkt i marken, läggas på en vägbank över marken eller gå på en bro över en dalgång eller ett vattendrag. Ett vägbygge innehåller flera av eller alla följande arbetsmoment: Trädfällning, röjning Schaktning i jord Sprängning i berg Markförstärkningsarbeten (till exempel spontning, pålning, kalkcementpelare, erosionsskydd och tryckbank) Ledningsomläggningar Väguppbyggnad Beläggningsarbeten Transporter Metoden att bygga en nedsänkt väg liknar den som används när arbetet med en nedgrävd betongtunnel inleds, med schaktning och eventuellt spontning. Om det inte finns utrymme för vägslänter måste vägens sidor förses med stödmurar. Brobyggen Broar kan delas in i olika typer, till exempel efter användningsområde (väg-, järnvägs-, gång- och cykelbroar), byggnadsmaterial (betong, stål, trä, sten) eller konstruktion (ram-, balk-, platt-, rörbroar, hängbroar, snedkabelbroar). Den vanligaste brotypen i Sverige är rambroar i betong. I en rambro är brobaneplattan ihopbyggd med brostöden. Bottenplattor görs i huvudsak av betong. Om marken är för svag kan bottenplattan behöva grundläggas på pålar som slås ner till fast botten. När man korsar ett vattendrag eller en sjö kan bottenplattan behöva byggas i vatten. På bottenplattorna byggs sedan brons bärande stöd. Ovanpå dessa byggs brons överdel, brobaneplattan, som ska bära själva vägbanan. Ett brobygge kräver en stor arbetsplats för att få utrymme för ställningsoch formbygge, arbetsmaskiner, kranar med mera. En stor bro kan ta flera år att bygga. vad händer vid ett vägbygge? vad händer vid ett vägbygge?

6 Tunnelbyggen Geologin avgör valet av tunneltyp när en väg ska byggas under mark, en sjö eller ett vattendrag. Ofta måste man kombinera olika tunneltyper. I de följande avsnitten beskrivs några olika tunneltyper. Ett tunnelbygge innehåller många arbetsmoment. Följande moment är gemensamma för de flesta tunnelbyggen: Trädfällning, röjning Schaktning i jord Sprängning i berg Spontning och pålning (markförstärkning) Betongarbeten Ledningsomläggningar Beläggningsarbeten (t ex asfaltering) Transporter Störningar Vanligen förekommande störningar är: Buller Vibrationer Luftföroreningar Grundvattenpåverkan Lakvatten och läckvatten Störningarna under byggskedet för dem som bor nära ett tunnelbygge blir större om man fullortsborrar än om man spränger. Sprängning ger visserligen större vibrationer, men bara under korta tidsperioder. Borrning medför ihållande buller och vibrationer under längre tid. Dessa olika tekniker innebär också olika sätt att transportera ut materialet ur tunneln. Sprängsten transporteras med lastbilar och material från borrning med transportband. Bergtunnel Om berggrunden är hård och den planerade vägen ligger tillräckligt långt under markytan sprängs eller borras tunneln ut i berget. En tunnel sprängd i berg byggs med flera av eller alla följande moment under mark: Borrning för förinjektering Förinjektering (tätningsmedel trycks in i borrhålen) Borrning för sprängning Sprängning Uttransport av bergmassor Skrotning och förstärkning av tunnelns väggar och tak med bultning eller sprutbetong Läckagekontroll och vattenförlustmätning Efterinjektering Vissa bergarter lämpar sig bättre för borrning än för sprängning. Om en tunnel ska rymma tre körfält kräver en så kallad fullortsborrad tunnel att stora mängder berg måste tas bort i onödan vilket är tidskrävande och kostsamt. I stället kan man först borra en mindre tunnel som är avsedd att bli en övre del av den färdiga tunneln. Från den mindre tunneln spränger man sig sedan nedåt, vilket minskar olägenheterna för kringboende. 10 vad händer vid ett vägbygge? vad händer vid ett vägbygge? 11

7 Nedschaktad betongtunnel När bergtäckningen över en planerad tunnel är för tunn eller saknas byggs tunnlar i betong uppifrån i öppna schakt. Ett bygge av en nedgrävd betongtunnel innehåller flera av eller alla följande moment under mark: Schaktning i jord Sprängning i berg Spontning Pålning Betongarbeten Tunnel under vatten En tunnel under vatten kan sprängas som en djup bergtunnel om tillräcklig bergtäckning finns. Den kan också byggas som en betongtunnel på botten, antingen som sänktunnel bestående av betongelement eller direkt på plats innanför spont. Ett bygge av en betongtunnel på plats på botten av en sjö eller ett vattendrag innehåller flera av eller alla följande moment: Spontning Länspumpning Pålning Betongarbeten Transporter och lagring Vid ett vägbygge måste ofta stora mängder jord och bortsprängt berg transporteras. En kubikmeter fast berg motsvarar efter sprängning ca 1,6 kubikmeter sprängsten som väger ca 2,5 ton. Det krävs också omfattande transporter till vägbyggen av till exempel krossat berg och betong när betongtunnlar ska byggas. Arbetsvägar och trafikomläggningar Under tiden för ett vägbygge kan man både behöva anlägga särskilda arbetsvägar och trafikera befintligt vägnät. För att begränsa störningarna för de kringboende och inte i onödan störa den normala trafiken kan Vägverket bestämma att en entreprenör bara får använda sig av vissa vägar. Olika transportmöjligheter Transporter inom ett arbetsområde eller till och från vägbygget kan ske på flera olika sätt, till exempel med truckar och lastbilar av olika storlek. Inom arbetsområdet kan jord- och bergmassor även transporteras med transportband. Mellanlagring Jord- och bergmassor som schaktas eller sprängs bort kan användas som byggnadsmaterial. Dessförinnan måste det bortsprängda berget krossas och massorna ofta mellanlagras på en permanent lagringsplats hos en entreprenör. 12 vad händer vid ett vägbygge? vad händer vid ett vägbygge? 13

8 Återställande efter byggtiden Redan under planeringen av en väg deltar landskapsarkitekter m.fl. kompetenser i arbetet. De hjälper till att anpassa vägen på sådant sätt att den inte gör onödiga intrång i natur- eller bebyggelseområden och planerar också för återställning av den mark som använts för arbetsplatser och tillfälliga vägar. I de fall gropar skapats vid schaktning för betongtunnlar ska dessa täckas över och tunnelns tak antingen planteras eller bebyggas. I första hand strävar man efter att återplantera sådana växter som tidigare funnits på platsen. Trots återställningsåtgärder går det ofta inte att undvika att vissa skador kvarstår när vägbygget är avslutat. Vägen i sig utgör också ett bestående intrång. Skador och intrång ersätts under byggets gång. Vissa typer av skador är svåra att bedöma innan vägbygget är avslutat. De kan i stället regleras efter avslutat vägbygge. Påverkan på miljö och trafik under byggtiden Vägverket försöker så långt det är möjligt att förebygga och begränsa störningar eller annan påverkan för dem som bor eller vistas i närheten av ett vägbygge samt för natur- och kulturmiljöer. När störningar inte går att undvika informerar Vägverket om vad som ska hända och hur länge störningarna beräknas pågå. I vissa fall kan Vägverket efter samråd hjälpa dem som drabbas. Ett visst mått av störning under ett vägbygge måste dock de berörda tåla. Här beskrivs sådan tillfällig påverkan som i regel uppkommer under byggtiden och hur Vägverket arbetar för att göra störningarna så små som möjligt. Buller och stomljud Buller är störande för såväl människor som djur. Det ljud som kan uppfattas som störande vid ett vägbygge är framförallt ljud från pålning (markförstärkning), spontning (t ex för skydd av en nedsänkt arbetsplats), borrning och sprängning i berg samt krossning av bortsprängt berg. Tunga transporter av berg- och jordmassor och annan byggtrafik kan orsaka buller längs transportvägarna. Underjordiskt arbete, borrningar och sprängningar, alstrar stomljud när vibrationer fortplantas via berg till byggnadsstommar och därefter till luften och de människor som vistas i en byggnad. Stomljud förekommer främst när bergtunnlar byggs. De lokala miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna sätter regler för när störande arbete får utföras i bebodda områden. Regler kan även finnas i lokal ordningsstadga. Ibland kan alternativa metoder, som är tystare men dyrare, vara motiverade. När det inte finns människor eller verksamheter i närheten kan arbete pågå i flera skift såväl vardag som helgdag. Med tanke på djurliv kan särskild hänsyn innebära att häckningsperioder undvikes. De bullernivåer som uppkommer under byggtiden ligger långt under de nivåer som kan orsaka hörselskador. De högsta nivåer som man vid tunnelarbeten kan räkna med att få uppleva inomhus är cirka 55 dba vilket innebär att man vid ett samtal måste höja rösten något eller skruva upp volymen på radion eller TV:n. Vibrationer Vår förmåga att känna vibrationer är väl utvecklad. Långt tillbaka i tiden handlade det primärt om överlevnad: den som kände skakningar i marken kunde lättare upptäcka annalkande faror som vilda djur och jordbävningar. Människokroppen känner av vibrationer på 0,1 mm/sekund (måttenhet för vibrationer). När man borrar eller spränger i berg fortplantas både vibrationer och stomljud genom berget och i stommen på de byggnader som finns i närheten. Kombinationen av vibrationer och stomljud kan upplevas som påfrestande. 14 vad händer vid ett vägbygge? vad händer vid ett vägbygge? 15

9 Hus är tåligare än människor. För varje hus i närheten av ett vägbygge där borrningar och sprängningar ska göras sätts ett högsta tillåtna vibrationsvärde som bland annat beror på husets individuella skick och grundläggning. Vid sprängningar i tätbebyggt område är gränsen satt till cirka 50 mm/sekund för näraliggande fastigheter grundlagda på berg. Vibrationerna registreras med vibrationsmätare som monteras på husen. Entreprenören kan då anpassa sprängningarna så att skador på byggnader eller fasta inventarier undviks. För att minska vibrationerna vid sprängning kan entreprenören arbeta med små, korta salvor eller delade salvor. Man använder då en mindre mängd sprängmedel per gång men behöver i stället längre tid för tunneldrivning. Luftföroreningar Luftföroreningar uppkommer främst vid sprängning, schaktning och krossning samt från fordon som river upp damm och släpper ut avgaser. Påverkan på ytvattenmiljön Under arbetet med tunnlar, brostöd och pelare i sjöar eller vattendrag grumlas vattnet. Det kan ge konsekvenser för vattenlevande organismer, vattenförsörjning, friluftsliv och fiske. Det område som påverkas kan begränsas med hjälp av djuplänsar som består av fiberdukar som hänger i flytkroppar och når ända ner till botten. För att hindra att oljespill och andra föroreningar sprids kan hela arbetsområdet omgärdas med oljeuppsamlande länsar. Störningarna på vattenmiljön blir mindre om en tunnel byggs på en torrlagd plats som skyddas av spontade väggar. Lakvatten och läckvatten Vid tunnelbyggen i berg används en stor mängd vatten när hål borras för förinjektering och sprängning. Detta förorenade spolvatten, lakvatten, hamnar i tunnelbotten och behöver pumpas ut. Trots förinjektering kommer också en viss mängd inläckande grundvatten att behöva pumpas bort. När ett vägbygge planeras strävar man efter att placera arbetsplatsen, leda byggtrafiken och bedriva arbetet så att inte människor exponeras för höga halter av luftföroreningar i onödan. Vägverket ställer krav på entreprenörerna att de ska använda lastbilar och arbetsmaskiner med låga avgasutsläpp och att transporter ska ske med miljöklassat bränsle. Dammbindning kan ske med bevattning. Vid sprängning för en tunnel bildas spränggaser som påverkar luftkvaliteten inne i tunneln och vid utsläppspunkter för ventilation. För att tunnelarbeten ska kunna utföras på ett för arbetsmiljön godtagbart sätt krävs att tunnlarna ventileras via tunnelmynningar, arbetstunnlar eller ventilationsschakt. Utvädring av spränggaser kan upplevas som störande om ventilationen mynnar i direkt anslutning till ett bostadsområde. Grundvattensänkningar Många vägbyggen, till exempel nedsänkta vägar och tunnlar, sker under grundvattenytan vilket kan leda till att grundvattennivån tillfälligt påverkas. Särskilt i lerjordar kan detta medföra att marken sätter sig och det uppstår skador på hus, ledningar och vegetation. För att grundvattennivåerna inte ska påverkas måste ibland nedsänkta vägar byggas i vattentäta betongkonstruktioner och bergtunnlar tätas ordentligt. Grundvattennivåerna mäts i planeringsskedet, före byggstart och löpande under arbetets gång. En tillfällig och lokalt begränsad sänkning av grundvattennivåerna vid ett tunnelbygge kan knappast undvikas. Förinjekteringen som görs innan sprängning har till syfte att täta berget och minska läckaget. I vissa situationer kan det bli aktuellt att kombinera cement och kemiska icke miljöfarliga injekteringsmedel som ger en bättre tätningseffekt. Berörd kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd ska godkänna de kemiska material som används. 16 vad händer vid ett vägbygge? vad händer vid ett vägbygge? 17

10 Det är svårt att förutse hur stort inläckaget blir eftersom det varierar med hur krossat eller sprucket berget är. Vid normalt berg bedöms läckvattenmängden bli högst tre liter vatten per 100 meter tunnel och minut. I så kallade krosszoner kan vattenmängden bli betydligt större. När det lossprängda berget transporteras ut tätas berget ytterligare genom efterinjektering och läckvattenmängderna minskar då snabbt. Vid tunnelbyggen under vatten utsätts sjötrafiken för störningar när segment ska bogseras ut och läggas på plats eller när en torrlagd arbetsplats skapar en barriär. På samma sätt kan sjötrafiken hindras när brostöd ska byggas i en farled. Läckvattnet blir under byggskedet förorenat av bland annat olja, odetonerat sprängämne, cement och sprutbetongrester. Vattnet från tunnelarbetena kan också ha höga kvävehalter och högt ph-värde. Marken där bergmassor mellanlagras kan därför ibland förses med en hårdgjord yta och lutas så att vattnet leds till en tillfällig sedimentationsanläggning med oljeavskiljare. Trafikstörningar och trafikomledningar Ett vägbygge alstrar ett stort antal transporter. Dessutom skapar själva arbetsplatsen en barriär som kan påverka befintliga vägar och trafik. Vid vägbyggen eller ombyggnader i tätbebyggda områden behövs ofta omfattande trafikomläggningar. Det är därför nödvändigt att sträva efter att hitta de bästa tillfälliga vägalternativen och skylta omläggningarna tydligt. Tunga maskintransporter sker vid lågtrafiktid. 18 vad händer vid ett vägbygge? vad händer vid ett vägbygge? 19

11 Frågor Har du frågor kan du vända dig till Vägverket i din region, till länsstyrelsen i ditt län eller till din kommun. Om dina frågor gäller en väg i en tätort är det oftast kommunen som är väghållare. Som väghållningsmyndighet agerar de på samma sätt som Vägverkets regionala kontor. VÄGVERKETS REGIONALA KONTOR Region Norr Box Luleå Fax Region Mitt Box Härnösand Fax Region Mälardalen Box Eskilstuna Fax Region Stockholm Solna Fax Region Väst Göteborg Fax Region Sydöst Jönköping Fax Region Skåne Box Kristianstad Fax Vägverket Borlänge Telefon: Texttelefon: Fax: VÄGVERKET. Best.nr juni Produktion: atkins sverige ab, ateljén, vägverekt. Tryck: Intercopy AB.

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell VARIA 534 Ansvar och regler vid stranderosion Peggy Lerman Bengt Rydell SGI SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION Varia Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI)

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Frågor och svar. om använt kärnbränsle

Frågor och svar. om använt kärnbränsle Frågor och svar om använt kärnbränsle 1 2 Innehåll Inledning... 5 Frågor om: Använt kärnbränsle... 7 Ansvar för slutförvaringen... 13 Hantering av det använda kärnbränslet idag... 19 Planer för slutförvaringen...

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor 2006-11-29 Omslagsfotografiet visar muddringsarbeten 2002 på Blidö, Oxhalsö i Norrtälje kommun. Om detta mudderverk är en ättling till den ärevördiga

Läs mer

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan Vindenergi och Rennäring i samverkan Bygget Det här kapitlet innehåller riktlinjer för bygget av vindkraft i renskötselområdet. Projektstart Samråd Överenskommelse MKB Bygge Drift Vindkraft Rennäring Påverkan

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Här placerar du in din bild November 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Räddningstjänst och miljö

Räddningstjänst och miljö Cecila Alfredsson & Claes-Håkan Carlsson (red) Räddningstjänst och miljö Cecilia Alfredsson tjänstgör sedan 1998 som projektledare vid Räddningsverket. Hon har en magisterexamen i biologi och är utbildad

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner?

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljövården i Sverige. Myndigheten följer upp länsstyrelsens beslut och har en vägledande,

Läs mer

Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen

Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen Maj 2012 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Jordbruksverket samt Havs- och Vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA

KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA Av Frida Stange Handledare: Johanna Rosenqvist Examensarbete med praktik 30 poäng i miljörätt Stockholm höstterminen 2011 INNEHÅLL 1. Inledning...2 1.1 Läget

Läs mer