VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE?"

Transkript

1 VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE?

2 Vad händer vid ett vägbygge? Den här broschyren beskriver vad som händer under ett vägbygge, vilka störningar som kan uppstå och vad Vägverket gör för att förebygga och minska dessa störningar. Broschyren informerar också kortfattat om den planering och projektering som föregår ett vägbygge. Syftet med broschyren är att förbereda dig som bor eller är verksam nära ett vägbygge. Broschyren kompletterar broschyrerna En väg blir till och Vägen och markägaren. Att planera och bygga en väg Byggande av allmän väg regleras i väglagen. Dessutom tillämpas miljöbalken och annan lagstiftning. En utförligare beskrivning finns om vägplanering och vägrätt i En väg blir till och Vägen och markägaren. Från förstudie till byggande Förstudie När en allmän väg ska byggas inleds vägplaneringen med en förstudie enligt väglagen. Den ska klarlägga förutsättningarna för ett vägprojekt och ge underlag för ett beslut att gå vidare. Vägutredning Om det i förstudien klarlagts att alternativa vägkorridorer behöver studeras görs en vägutredning. Konsekvenser, bl.a. miljökonsekvenser analyseras. Även viktiga effekter och konsekvenser som gäller byggskedet tas upp vid konsekvensbeskrivning. Vägutredningen ger underlag för val av vägkorridor och trafikteknisk standard. För vissa större vägprojekt är vägutredningen också ett underlag för regeringens tillåtlighetsprövning. Arbetsplan Vägprojekteringen inleds med att finna den lämpligaste vägsträckningen inom en korridor för ny väg eller i en korridor kring befintlig väg. Undersökningar görs av jord och berg m. m. och konsekvenser analyseras. Miljökonsekvensbeskrivning ger stöd för miljöanpassning av vägen och vägbygget. Miljöåtgärder som avses genomföras ska framgå av arbetsplanen. Där ska också anges om uppföljande undersökningar ska göras med avseende på vissa miljöeffekter. Synpunkter som framförts av sakägare m.fl. beaktas under utarbetande av arbetsplanen och vid fastställelseprövning av planen. Fastställelsebeslutet kan ange särskilda krav och villkor för genomförandet. Fastställd arbetsplan ger rätt att mot ersättning ta mark i anspråk inom vägområdet samt tillstånd att bygga vägen. Vägområdet omfattar väg med slänter, sidoområden och övriga väganordningar såsom bullerskydd. Bygghandling Med arbetsplanen som underlag upprättas en bygghandling. Därefter upphandlas byggentreprenör för genomförandet av vägbygget. FÖRSTUDIE VÄG- UTREDNING MED MKB TILLÅTLIG- HETSPRÖVNING ARBETSPLAN MED MKB* BYGG- HANDLING BYGGSKEDE *MKB= miljökonsekvensbeskrivning Dialog och samråd Under hela processen för Vägverket en dialog med dem som påverkas av byggarbetet, till exempel berörd allmänhet, fastighetsägare, länsstyrelse, kommuner, naturskyddsföreningar och andra ideella föreningar. Ett antal samråd genomförs enligt väglagen och miljöbalken. vad händer vid ett vägbygge? vad händer vid ett vägbygge?

3 Vägverket informerar och förbereder också berörda på vad som kommer att ske och påbörjar som regel vid byggstart förhandlingar om de intrång och olägenheter som berättigar till ersättning. Breda konsekvensbeskrivningar Alla viktiga konsekvenser ska beskrivas i beslutsunderlag och vid prövningar. Det gäller inte bara miljökonsekvenser och konsekvenser för fastighetsägare utan också konsekvenser för trafik, olika användargrupper och konsekvenser för lokalsamhälle och regional utveckling. Vad som sker under byggskedet kan vara viktigt, särskilt om byggtiden är lång. Mark för tillfällig användning Under ett vägbygge behövs uppställningsplatser för arbetsbodar, kontor, upplag, maskiner, byggnadsmaterial med mera. Det kan också behövas tillfälliga transportvägar. Många gånger behöver man då använda mark som ligger utanför det som ska bli själva vägområdet. Dessa ytor kan redovisas som områden med tillfällig nyttjanderätt på planritningarna i arbetsplanen. Där anges också under vilken tidsperiod nyttjanderätten gäller. Vägverket och entreprenörerna får sedan använda marken i den utsträckning som anges i arbetsplanen. Även annan mark kan behöva användas men då måste man i varje enskilt fall träffa en överenskommelse med berörd fastighetsägare och eventuell nyttjanderättshavare. Ytterligare tillstånd från myndigheter kan behövas beroende av vad marken ska användas till. Ändringar under byggskedet Avvikelser från den fastställda arbetsplanen hanteras olika beroende på avvikelsens omfattning. Vanligt är att avvikelsen gör att mer mark behövs än vad som redovisas som vägområde på arbetsplanens planritning. Oväsentliga avvikelser från den fastställda planen kan hanteras genom ett enkelt förfarande som kallas tillägg till arbetsplan. För övriga avvikelser är grundregeln att en ny kompletterande arbetsplan ska upprättas och fastställas Tillägg till arbetsplan kan användas när avvikelsen är oväsentlig. Med detta avses detaljjusteringar med marginell påverkan på allmänna och enskilda intressen. Avvikelsen skall också vara av sådan art att den inte kunde förutses när arbetsplanen upprättades. Exempelvis kan man trots noggranna geotekniska undersökningar stöta på oväntade problem. Om en sådan avvikelse görs ifråga om mark skall detta anmärkas i ett tilllägg till arbetsplanen. Länsstyrelsen och markägaren ska underrättas om förändringen. Den uppkomna vägrätten följer automatiskt det faktiska markintrånget. melse finnas med alla fastighetsägare och andra eventuellt berörda rättighetshavare. I sådana fall kan en kompletterande arbetsplan upprättas men den behöver inte ställas ut eller fastställas. Samråd skall ske men detta får förenklas efter omständigheterna. Byggande av enskilda vägar Vid byggande av en ny allmän väg eller ombyggnad av en befintlig kan även vägar som inte är allmänna påverkas. En enskild väg (som tillhör en eller flera fastighetsägare) kan behöva byggas om. Även nybyggnad av enskild väg kan behövas i vissa fall. Möjliga lösningar för det enskilda vägnätet bör illustreras i anslutning till arbetsplanen. De enskilda vägarna beslutas dock inte genom arbetsplanen. Konsekvensbeskrivningar för hela vägprojektet ska behandla även konsekvenser av enskilda vägar som tillhör projektet. Beslut om de enskilda vägarna hanteras av lantmäterimyndigheten. I de fall då en nybyggnad eller ombyggnad av en allmän väg påverkar enskilda vägar har väghållaren, till exempel Vägverket, möjlighet och ibland skyldighet att ansöka om en lantmäteriförrättning. Förrättningen sker enligt anläggningslagens regler. Vägverket redovisar i förrättningen sin uppfattning om var den enskilda vägen ska gå, vilken standard den ska ha med mera. Övriga berörda, fastighetsägare och nyttjanderättshavare, kan ha en annan uppfattning och får möjlighet att framföra sina synpunkter. Lantmäterimyndigheten beslutar sedan vad som ska gälla beträffande vägens läge och standard, andelstal, tillträde, ersättning, beslut om förrättningskostnaden m.m. Förrättningen kan sedan avslutas. Den som inte är nöjd med lantmäterimyndighetens beslut kan överklaga hos fastighetsdomstolen. I de fall Vägverket har sökt förrättning är det normalt Vägverket som bekostar såväl byggandet av de enskilda vägarna som förrättningen. Den framtida skötseln av den enskilda vägen bekostas och sköts av de enskilda delägarna. Ibland utgår statliga eller kommunala bidrag för detta. Alla som är direkt berörda av förrättningen får underrättelse om att förrättningen sökts och hur handläggningen kommer att gå till. Ofta kallar lantmäterimyndigheten till ett möte med berörda. Det förekommer att lantmäterimyndigheten blir ombedd av Vägverket att komma till informationsmöten som Vägverket håller i ett tidigare skede i vägbyggnadsprocessen. Lantmäterimyndighetens roll är då att ge allmän information om hur en anläggningsförrättning går till. För övriga avvikelser är grundregeln att en ny kompletterande arbetsplan skall upprättas och fastställas. Det kan exempelvis i ett sent skede av byggnadsarbetet komma förslag på bättre lösningar. Förfarandet för vägprojekt där byggnadsarbetet fortfarande pågår kan dock förenklas om projektet inte medför betydande miljöpåverkan och avvikelsen är av mindre omfattning. Om mer mark behövs skall också frivillig överenskom- vad händer vid ett vägbygge? vad händer vid ett vägbygge?

4 Miljö- och säkerhetsfrågor Miljökonsekvensbeskrivning När en vägutredning eller arbetsplan utarbetas ska den enligt väglagen innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). En MKB ska behandla miljökvalitéer i området, bl. a. boendemiljö med hälsoaspekter, stadsmiljö som helhet, natur- och kulturlandskapet m. m. Analys och beskrivning av effekter och konsekvenser av projektet med alternativ/varianter samt skadeförebyggande åtgärder ska avse alla viktiga miljöaspekter och även det som sker under byggtiden. Byggtiden kan ibland vara lång. MKB ska också ange behov av uppföljande undersökningar. Miljöstyrning vid vägbyggen När en väg ska byggas ställer Vägverket krav på entreprenörer i upphandling och avtal att de ska utföra arbetet på sådant sätt att miljöstörningarna blir så små som möjligt. Vägverket har krav på högsta accepterade buller- och vibrationsnivåer samt på hur bränslen, kemikalier och eventuellt påträffade föroreningar i mark eller vatten ska hanteras. Det kan innebära att en entreprenör inte får arbeta nätter eller helger eller att vissa miljöskadliga metoder och material inte får användas. En entreprenör kan åläggas att i samråd med beställaren informera kringboende om hur arbetet bedrivs. Under byggtiden kontrollerar Vägverket entreprenörens miljöarbete genom kontrollplaner, miljörevisioner och miljöronder på arbetsplatsen. Miljöuppföljning AV VÄGPROJEKT När det råder osäkerhet om vilka miljökonsekvenser ett vägbygge eller en ny väg ger upphov till kan en miljöuppföljning göras. Resultaten visar på eventuellt behov av ytterligare åtgärder eller korrigeringar och ger erfarenheter som kan användas vid kommande vägprojekt. Säkerhet för människor, byggnader, vegetation M M När en väg ska byggas eftersträvar Vägverket att förebygga att människor, fastigheter samt natur- och kulturvärden skadas. De människor som finns i närheten av ett vägbygge skyddas i första hand genom avspärrningar och genom att arbetsmoment som kan vara riskfyllda (till exempel sprängningar) sker i noga kontrollerade former. För dem som arbetar på bygget gäller speciella arbetsmiljöregler. Byggnader kan skadas av vibrationer, av sättningar i marken eller på annat sätt. Inför ett vägbygge gör Vägverket inspektioner och riskbedömningar. Innan bergsprängningar inleds besiktigas alla byggnader och vattentäkter som bedöms kunna påverkas. Vibrationskänslig utrustning inventeras. Persondatorer, musikanläggningar och TV-apparater är normalt inte särskilt vibrationskänsliga. Sedan anpassas arbetet efter de lokala förutsättningarna. Det kan till exempel innebära att man spränger flera små salvor i stället för några få stora. När arbetet avslutas görs en efterbesiktning. Skulle Vägverket ha orsakat skador ersätts de drabbade. Vegetation kan skyddas genom inhängning och enstaka träd kan skyddas genom att klä in stammen med brädor. Arkeologiska undersökningar Innan en väg börjar byggas genomförs ibland arkeologiska undersökningar. Detta blir aktuellt när vägen kommer att gå över eller beröra en fast fornlämning. Enligt Kulturminneslagen får man inte ta bort, täcka över, förändra, skada eller ens plantera växter på en fast fornlämning. När ett vägbygge berör en fast fornlämning söks tillstånd hos länsstyrelsen för borttagande. Innan tillstånd lämnas tar länsstyrelsen ställning till om ingreppet är acceptabelt, d.v.s. hur värdefull fornlämningen är och om det inte går att undvika utgrävning. I vissa fall kan anpassning ske av väganläggningen så att fornlämningarna kan ligga kvar. Arkeologiska undersökningar innebär ofta ett stort intresse från allmänheten och information kan spridas om intressanta resultat. vad händer vid ett vägbygge? vad händer vid ett vägbygge?

5 Vägbyggen En väg i markplanet kan byggas genom att en helt ny väg byggs eller genom att en befintlig väg byggs om. Vägen kan ligga i huvudsak i markplanet men delvis vara försänkt i marken, läggas på en vägbank över marken eller gå på en bro över en dalgång eller ett vattendrag. Ett vägbygge innehåller flera av eller alla följande arbetsmoment: Trädfällning, röjning Schaktning i jord Sprängning i berg Markförstärkningsarbeten (till exempel spontning, pålning, kalkcementpelare, erosionsskydd och tryckbank) Ledningsomläggningar Väguppbyggnad Beläggningsarbeten Transporter Metoden att bygga en nedsänkt väg liknar den som används när arbetet med en nedgrävd betongtunnel inleds, med schaktning och eventuellt spontning. Om det inte finns utrymme för vägslänter måste vägens sidor förses med stödmurar. Brobyggen Broar kan delas in i olika typer, till exempel efter användningsområde (väg-, järnvägs-, gång- och cykelbroar), byggnadsmaterial (betong, stål, trä, sten) eller konstruktion (ram-, balk-, platt-, rörbroar, hängbroar, snedkabelbroar). Den vanligaste brotypen i Sverige är rambroar i betong. I en rambro är brobaneplattan ihopbyggd med brostöden. Bottenplattor görs i huvudsak av betong. Om marken är för svag kan bottenplattan behöva grundläggas på pålar som slås ner till fast botten. När man korsar ett vattendrag eller en sjö kan bottenplattan behöva byggas i vatten. På bottenplattorna byggs sedan brons bärande stöd. Ovanpå dessa byggs brons överdel, brobaneplattan, som ska bära själva vägbanan. Ett brobygge kräver en stor arbetsplats för att få utrymme för ställningsoch formbygge, arbetsmaskiner, kranar med mera. En stor bro kan ta flera år att bygga. vad händer vid ett vägbygge? vad händer vid ett vägbygge?

6 Tunnelbyggen Geologin avgör valet av tunneltyp när en väg ska byggas under mark, en sjö eller ett vattendrag. Ofta måste man kombinera olika tunneltyper. I de följande avsnitten beskrivs några olika tunneltyper. Ett tunnelbygge innehåller många arbetsmoment. Följande moment är gemensamma för de flesta tunnelbyggen: Trädfällning, röjning Schaktning i jord Sprängning i berg Spontning och pålning (markförstärkning) Betongarbeten Ledningsomläggningar Beläggningsarbeten (t ex asfaltering) Transporter Störningar Vanligen förekommande störningar är: Buller Vibrationer Luftföroreningar Grundvattenpåverkan Lakvatten och läckvatten Störningarna under byggskedet för dem som bor nära ett tunnelbygge blir större om man fullortsborrar än om man spränger. Sprängning ger visserligen större vibrationer, men bara under korta tidsperioder. Borrning medför ihållande buller och vibrationer under längre tid. Dessa olika tekniker innebär också olika sätt att transportera ut materialet ur tunneln. Sprängsten transporteras med lastbilar och material från borrning med transportband. Bergtunnel Om berggrunden är hård och den planerade vägen ligger tillräckligt långt under markytan sprängs eller borras tunneln ut i berget. En tunnel sprängd i berg byggs med flera av eller alla följande moment under mark: Borrning för förinjektering Förinjektering (tätningsmedel trycks in i borrhålen) Borrning för sprängning Sprängning Uttransport av bergmassor Skrotning och förstärkning av tunnelns väggar och tak med bultning eller sprutbetong Läckagekontroll och vattenförlustmätning Efterinjektering Vissa bergarter lämpar sig bättre för borrning än för sprängning. Om en tunnel ska rymma tre körfält kräver en så kallad fullortsborrad tunnel att stora mängder berg måste tas bort i onödan vilket är tidskrävande och kostsamt. I stället kan man först borra en mindre tunnel som är avsedd att bli en övre del av den färdiga tunneln. Från den mindre tunneln spränger man sig sedan nedåt, vilket minskar olägenheterna för kringboende. 10 vad händer vid ett vägbygge? vad händer vid ett vägbygge? 11

7 Nedschaktad betongtunnel När bergtäckningen över en planerad tunnel är för tunn eller saknas byggs tunnlar i betong uppifrån i öppna schakt. Ett bygge av en nedgrävd betongtunnel innehåller flera av eller alla följande moment under mark: Schaktning i jord Sprängning i berg Spontning Pålning Betongarbeten Tunnel under vatten En tunnel under vatten kan sprängas som en djup bergtunnel om tillräcklig bergtäckning finns. Den kan också byggas som en betongtunnel på botten, antingen som sänktunnel bestående av betongelement eller direkt på plats innanför spont. Ett bygge av en betongtunnel på plats på botten av en sjö eller ett vattendrag innehåller flera av eller alla följande moment: Spontning Länspumpning Pålning Betongarbeten Transporter och lagring Vid ett vägbygge måste ofta stora mängder jord och bortsprängt berg transporteras. En kubikmeter fast berg motsvarar efter sprängning ca 1,6 kubikmeter sprängsten som väger ca 2,5 ton. Det krävs också omfattande transporter till vägbyggen av till exempel krossat berg och betong när betongtunnlar ska byggas. Arbetsvägar och trafikomläggningar Under tiden för ett vägbygge kan man både behöva anlägga särskilda arbetsvägar och trafikera befintligt vägnät. För att begränsa störningarna för de kringboende och inte i onödan störa den normala trafiken kan Vägverket bestämma att en entreprenör bara får använda sig av vissa vägar. Olika transportmöjligheter Transporter inom ett arbetsområde eller till och från vägbygget kan ske på flera olika sätt, till exempel med truckar och lastbilar av olika storlek. Inom arbetsområdet kan jord- och bergmassor även transporteras med transportband. Mellanlagring Jord- och bergmassor som schaktas eller sprängs bort kan användas som byggnadsmaterial. Dessförinnan måste det bortsprängda berget krossas och massorna ofta mellanlagras på en permanent lagringsplats hos en entreprenör. 12 vad händer vid ett vägbygge? vad händer vid ett vägbygge? 13

8 Återställande efter byggtiden Redan under planeringen av en väg deltar landskapsarkitekter m.fl. kompetenser i arbetet. De hjälper till att anpassa vägen på sådant sätt att den inte gör onödiga intrång i natur- eller bebyggelseområden och planerar också för återställning av den mark som använts för arbetsplatser och tillfälliga vägar. I de fall gropar skapats vid schaktning för betongtunnlar ska dessa täckas över och tunnelns tak antingen planteras eller bebyggas. I första hand strävar man efter att återplantera sådana växter som tidigare funnits på platsen. Trots återställningsåtgärder går det ofta inte att undvika att vissa skador kvarstår när vägbygget är avslutat. Vägen i sig utgör också ett bestående intrång. Skador och intrång ersätts under byggets gång. Vissa typer av skador är svåra att bedöma innan vägbygget är avslutat. De kan i stället regleras efter avslutat vägbygge. Påverkan på miljö och trafik under byggtiden Vägverket försöker så långt det är möjligt att förebygga och begränsa störningar eller annan påverkan för dem som bor eller vistas i närheten av ett vägbygge samt för natur- och kulturmiljöer. När störningar inte går att undvika informerar Vägverket om vad som ska hända och hur länge störningarna beräknas pågå. I vissa fall kan Vägverket efter samråd hjälpa dem som drabbas. Ett visst mått av störning under ett vägbygge måste dock de berörda tåla. Här beskrivs sådan tillfällig påverkan som i regel uppkommer under byggtiden och hur Vägverket arbetar för att göra störningarna så små som möjligt. Buller och stomljud Buller är störande för såväl människor som djur. Det ljud som kan uppfattas som störande vid ett vägbygge är framförallt ljud från pålning (markförstärkning), spontning (t ex för skydd av en nedsänkt arbetsplats), borrning och sprängning i berg samt krossning av bortsprängt berg. Tunga transporter av berg- och jordmassor och annan byggtrafik kan orsaka buller längs transportvägarna. Underjordiskt arbete, borrningar och sprängningar, alstrar stomljud när vibrationer fortplantas via berg till byggnadsstommar och därefter till luften och de människor som vistas i en byggnad. Stomljud förekommer främst när bergtunnlar byggs. De lokala miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna sätter regler för när störande arbete får utföras i bebodda områden. Regler kan även finnas i lokal ordningsstadga. Ibland kan alternativa metoder, som är tystare men dyrare, vara motiverade. När det inte finns människor eller verksamheter i närheten kan arbete pågå i flera skift såväl vardag som helgdag. Med tanke på djurliv kan särskild hänsyn innebära att häckningsperioder undvikes. De bullernivåer som uppkommer under byggtiden ligger långt under de nivåer som kan orsaka hörselskador. De högsta nivåer som man vid tunnelarbeten kan räkna med att få uppleva inomhus är cirka 55 dba vilket innebär att man vid ett samtal måste höja rösten något eller skruva upp volymen på radion eller TV:n. Vibrationer Vår förmåga att känna vibrationer är väl utvecklad. Långt tillbaka i tiden handlade det primärt om överlevnad: den som kände skakningar i marken kunde lättare upptäcka annalkande faror som vilda djur och jordbävningar. Människokroppen känner av vibrationer på 0,1 mm/sekund (måttenhet för vibrationer). När man borrar eller spränger i berg fortplantas både vibrationer och stomljud genom berget och i stommen på de byggnader som finns i närheten. Kombinationen av vibrationer och stomljud kan upplevas som påfrestande. 14 vad händer vid ett vägbygge? vad händer vid ett vägbygge? 15

9 Hus är tåligare än människor. För varje hus i närheten av ett vägbygge där borrningar och sprängningar ska göras sätts ett högsta tillåtna vibrationsvärde som bland annat beror på husets individuella skick och grundläggning. Vid sprängningar i tätbebyggt område är gränsen satt till cirka 50 mm/sekund för näraliggande fastigheter grundlagda på berg. Vibrationerna registreras med vibrationsmätare som monteras på husen. Entreprenören kan då anpassa sprängningarna så att skador på byggnader eller fasta inventarier undviks. För att minska vibrationerna vid sprängning kan entreprenören arbeta med små, korta salvor eller delade salvor. Man använder då en mindre mängd sprängmedel per gång men behöver i stället längre tid för tunneldrivning. Luftföroreningar Luftföroreningar uppkommer främst vid sprängning, schaktning och krossning samt från fordon som river upp damm och släpper ut avgaser. Påverkan på ytvattenmiljön Under arbetet med tunnlar, brostöd och pelare i sjöar eller vattendrag grumlas vattnet. Det kan ge konsekvenser för vattenlevande organismer, vattenförsörjning, friluftsliv och fiske. Det område som påverkas kan begränsas med hjälp av djuplänsar som består av fiberdukar som hänger i flytkroppar och når ända ner till botten. För att hindra att oljespill och andra föroreningar sprids kan hela arbetsområdet omgärdas med oljeuppsamlande länsar. Störningarna på vattenmiljön blir mindre om en tunnel byggs på en torrlagd plats som skyddas av spontade väggar. Lakvatten och läckvatten Vid tunnelbyggen i berg används en stor mängd vatten när hål borras för förinjektering och sprängning. Detta förorenade spolvatten, lakvatten, hamnar i tunnelbotten och behöver pumpas ut. Trots förinjektering kommer också en viss mängd inläckande grundvatten att behöva pumpas bort. När ett vägbygge planeras strävar man efter att placera arbetsplatsen, leda byggtrafiken och bedriva arbetet så att inte människor exponeras för höga halter av luftföroreningar i onödan. Vägverket ställer krav på entreprenörerna att de ska använda lastbilar och arbetsmaskiner med låga avgasutsläpp och att transporter ska ske med miljöklassat bränsle. Dammbindning kan ske med bevattning. Vid sprängning för en tunnel bildas spränggaser som påverkar luftkvaliteten inne i tunneln och vid utsläppspunkter för ventilation. För att tunnelarbeten ska kunna utföras på ett för arbetsmiljön godtagbart sätt krävs att tunnlarna ventileras via tunnelmynningar, arbetstunnlar eller ventilationsschakt. Utvädring av spränggaser kan upplevas som störande om ventilationen mynnar i direkt anslutning till ett bostadsområde. Grundvattensänkningar Många vägbyggen, till exempel nedsänkta vägar och tunnlar, sker under grundvattenytan vilket kan leda till att grundvattennivån tillfälligt påverkas. Särskilt i lerjordar kan detta medföra att marken sätter sig och det uppstår skador på hus, ledningar och vegetation. För att grundvattennivåerna inte ska påverkas måste ibland nedsänkta vägar byggas i vattentäta betongkonstruktioner och bergtunnlar tätas ordentligt. Grundvattennivåerna mäts i planeringsskedet, före byggstart och löpande under arbetets gång. En tillfällig och lokalt begränsad sänkning av grundvattennivåerna vid ett tunnelbygge kan knappast undvikas. Förinjekteringen som görs innan sprängning har till syfte att täta berget och minska läckaget. I vissa situationer kan det bli aktuellt att kombinera cement och kemiska icke miljöfarliga injekteringsmedel som ger en bättre tätningseffekt. Berörd kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd ska godkänna de kemiska material som används. 16 vad händer vid ett vägbygge? vad händer vid ett vägbygge? 17

10 Det är svårt att förutse hur stort inläckaget blir eftersom det varierar med hur krossat eller sprucket berget är. Vid normalt berg bedöms läckvattenmängden bli högst tre liter vatten per 100 meter tunnel och minut. I så kallade krosszoner kan vattenmängden bli betydligt större. När det lossprängda berget transporteras ut tätas berget ytterligare genom efterinjektering och läckvattenmängderna minskar då snabbt. Vid tunnelbyggen under vatten utsätts sjötrafiken för störningar när segment ska bogseras ut och läggas på plats eller när en torrlagd arbetsplats skapar en barriär. På samma sätt kan sjötrafiken hindras när brostöd ska byggas i en farled. Läckvattnet blir under byggskedet förorenat av bland annat olja, odetonerat sprängämne, cement och sprutbetongrester. Vattnet från tunnelarbetena kan också ha höga kvävehalter och högt ph-värde. Marken där bergmassor mellanlagras kan därför ibland förses med en hårdgjord yta och lutas så att vattnet leds till en tillfällig sedimentationsanläggning med oljeavskiljare. Trafikstörningar och trafikomledningar Ett vägbygge alstrar ett stort antal transporter. Dessutom skapar själva arbetsplatsen en barriär som kan påverka befintliga vägar och trafik. Vid vägbyggen eller ombyggnader i tätbebyggda områden behövs ofta omfattande trafikomläggningar. Det är därför nödvändigt att sträva efter att hitta de bästa tillfälliga vägalternativen och skylta omläggningarna tydligt. Tunga maskintransporter sker vid lågtrafiktid. 18 vad händer vid ett vägbygge? vad händer vid ett vägbygge? 19

11 Frågor Har du frågor kan du vända dig till Vägverket i din region, till länsstyrelsen i ditt län eller till din kommun. Om dina frågor gäller en väg i en tätort är det oftast kommunen som är väghållare. Som väghållningsmyndighet agerar de på samma sätt som Vägverkets regionala kontor. VÄGVERKETS REGIONALA KONTOR Region Norr Box Luleå Fax Region Mitt Box Härnösand Fax Region Mälardalen Box Eskilstuna Fax Region Stockholm Solna Fax Region Väst Göteborg Fax Region Sydöst Jönköping Fax Region Skåne Box Kristianstad Fax Vägverket Borlänge Telefon: Texttelefon: Fax: VÄGVERKET. Best.nr juni Produktion: atkins sverige ab, ateljén, vägverekt. Tryck: Intercopy AB.

Vad händer när en väg eller järnväg byggs?

Vad händer när en väg eller järnväg byggs? Vad händer när en väg eller järnväg byggs? 2 vad händer när en väg eller järnväg byggs? Den här broschyren beskriver vad som händer under ett vägbygge respektive järnvägsbygge, vilka störningar som kan

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år

Läs mer

Samråd. Väg E22/118, Trafikplats Hammar

Samråd. Väg E22/118, Trafikplats Hammar Samråd Väg E22/118, Trafikplats Hammar Fyrstegsprincipen 1 Tänk om 2 Optimera 3 Bygg om 4 Bygg nytt Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt Åtgärder som effektiviserar nyttjandet

Läs mer

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 Det här är

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM 1 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM 1 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM 1 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM 2 FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN Stockholm är en av Europas snabbast växande

Läs mer

Väg eller järnväg på min mark

Väg eller järnväg på min mark Väg eller järnväg på min mark hur får jag ersättning? 2 väg eller järnväg på min mark När en väg eller järnväg ska byggas är syftet att fylla allas behov av bra och ändamålsenliga kommunikationer. Samtidigt

Läs mer

Samrådsmöte, Vägplan, GC-väg Örtagården- Västerås

Samrådsmöte, Vägplan, GC-väg Örtagården- Västerås Samrådsmöte, Vägplan, GC-väg Örtagården- Västerås Kvällens upplägg (enligt dagordning) 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Val av justeringsmän 5 Redogörelse för vägplanens prövning

Läs mer

6. Byggprojektet. I figur 30-31 redovisas exempel på hur tidplanen för de olika planerade arbetena kan komma att se ut.

6. Byggprojektet. I figur 30-31 redovisas exempel på hur tidplanen för de olika planerade arbetena kan komma att se ut. Här nedan är utdrag ur SLL:s informationsmaterial gällande Tunnelbanan Nacka och Söderort. För er som vill läsa hela dokumentet finns det på http://www.sll.se/global/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella

Läs mer

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Emma Sahlman, presskommunikatör Kalle Persson, samordnare miljöprövning

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Emma Sahlman, presskommunikatör Kalle Persson, samordnare miljöprövning Sidan 1 Nya tunnelbanan Emma Sahlman, presskommunikatör Kalle Persson, samordnare miljöprövning Sidan 2 Innehåll Bakgrund Vad ska vi bygga? Tid & pengar Byggtiden De fyra projekten Planläggning och miljöprövning

Läs mer

Nu bygger vi Norra länken

Nu bygger vi Norra länken Nu bygger vi Norra länken N o r r a l ä n k e n Om projektet Norra länkens sträckning Norra länken sträcker sig mellan Karlberg och Värtan och har en anslutning till Roslagsvägen vid Universitetet. Norra

Läs mer

5. Fastställelseprövning

5. Fastställelseprövning 5. Fastställelse prövning 5. Fastställelseprövning Arbetsplanen med miljökonsekvensbeskrivning ska alltid fastställas om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta gäller även ändringar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i väglagen (1971:948); SFS 2012:439 Utkom från trycket den 25 juni 2012 utfärdad den 14 juni 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om väglagen (1971:948)

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Byggdagbok E4 Sundsvall, juni-juli, för Nolby

Byggdagbok E4 Sundsvall, juni-juli, för Nolby Byggdagbok E4 Sundsvall, juni-juli, för Nolby 4 juli - 5 augusti Den vattentub som förser Akzo Nobel med vatten kommer att läggas i en betongkulvert. Under veckan har en första del av armeringsarbetet

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg Välkommen till samrådsmöte Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg 2014-09-09 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Redogörelse för vägplanens prövning 4 Presentation av det upprättade

Läs mer

Samråd på orten 24 augusti Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen. Välkommen!

Samråd på orten 24 augusti Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen. Välkommen! Samråd på orten 24 augusti 2015 Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen Välkommen! Agenda 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i

Läs mer

Den svenska väglagstiftningen

Den svenska väglagstiftningen 1 (5) Datum 2004-09-06 Beteckning Juridik och upphandling, Förvaltningsrätt Ert datum Er beteckning Gunnar Ahlenius, 0243-752 14 gunnar.ahlenius@vv.se Den svenska väglagstiftningen Historik Den svenska

Läs mer

Datum Tel Fastighetskontoret Mobil Stockholm

Datum Tel Fastighetskontoret Mobil Stockholm RAPPORT C 1 (7) Handläggare Daniel Lindfors Datum 20150317 Tel +46 10 505 60 88 Fastighetskontoret Mobil +46 70 184 57 88 Box 8312 Fax +46 10 505 00 10 104 20 Stockholm Daniel.lindfors@afconsult.com Att:

Läs mer

Trafikverkets Bildspel REV kurs

Trafikverkets Bildspel REV kurs Trafikverkets Bildspel REV kurs Svenskt vägnät i mil Statliga vägar 9 850 Kommunala vägar och gator 4 150 Enskilda vägar med statsbidrag 7 700 Enskilda vägar utan statsbidrag 36 000 2 2016-01-28 Trafikverkets

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 11 februari 2011 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN:

Läs mer

Nya vägar och järnvägar. Så här planerar vi

Nya vägar och järnvägar. Så här planerar vi Nya vägar och järnvägar Så här planerar vi 2 nya vägar och järnvägar När en väg eller järnväg ska byggas är syftet att fylla allas behov av bra och ändamålsenliga kommunikationer. Samtidigt ska den som

Läs mer

Västlänken. Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage

Västlänken. Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage Västlänken Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage 2 2015-01-23 Västlänken gör det enklare att resa - och bidrar till ett attraktivt, växande och hållbart Västsverige. 3 2015-01-23 4 2015-01-23 5 2015-01-23

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg Projekt Göteborg-Borås Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg Kulturhuset Möllan 25 maj 2016 2 Inledning Höghastighetsjärnväg Göteborg Borås Planläggningsprocessen och tidplan Pågående

Läs mer

Dnr 2011-1297 Tillstånd till grundvattenbortledning för Förbifart Stockholm, ert dnr M 3346-11. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut

Dnr 2011-1297 Tillstånd till grundvattenbortledning för Förbifart Stockholm, ert dnr M 3346-11. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2012-01-03 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-1297 Tillstånd till grundvattenbortledning för Förbifart Stockholm, ert dnr M 3346-11 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning

Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning 1(5) Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning Ärendet Svenska Kraftnät har till kommunen översänt ett samrådsunderlag rörande tunnelförläggningen av en ny 400 kv ledning mellan transformatorstationen

Läs mer

Utbyggnad av E22. och Vä. Öppet hus: Linderöd 8 nov 2010 Tollarp 10 nov 2010 Linderöd 15 nov 2010 Tollarp 16 nov 2010

Utbyggnad av E22. och Vä. Öppet hus: Linderöd 8 nov 2010 Tollarp 10 nov 2010 Linderöd 15 nov 2010 Tollarp 16 nov 2010 Utbyggnad av E22 mellan Linderöd och Vä. Öppet hus: Linderöd 8 nov 2010 Tollarp 10 nov 2010 Linderöd 15 nov 2010 Tollarp 16 nov 2010 2 2010-11-08 3 2010-11-08 Vägen föreslås gå söder om Linderöd och norr

Läs mer

E6 Saltkällan Håby: ÖREKILSBRON

E6 Saltkällan Håby: ÖREKILSBRON E6 Saltkällan Håby: ÖREKILSBRON 1 Saltkällan Rödberget Fläskeberget Saltkällans trafikplats Nuvarande E6 Örekilsälven Vägen från Uddevalla och Småröd klättrar upp på Rödberget, passerar Örekilsälven och

Läs mer

E22 Karlskrona Kalmar Delen förbi Rinkabyholm. Plan- och miljöbeskrivning ÄNDRING AV VÄGPLAN. Uppdragsnummer: Granskningshandling

E22 Karlskrona Kalmar Delen förbi Rinkabyholm. Plan- och miljöbeskrivning ÄNDRING AV VÄGPLAN. Uppdragsnummer: Granskningshandling VÄG 136 BORGHOLM OTTENBY, DELEN KORSNING EKERUM SAMRÅDSHANDLING 2015-04-27 ÄNDRING AV VÄGPLAN E22 Karlskrona Kalmar Delen förbi Rinkabyholm Uppdragsnummer: 108396 Plan- och miljöbeskrivning 1 (9) Ändring

Läs mer

Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening

Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening 2014-03-05 Deltagare Trafikverket: Anna Rosenlind, projektledare tunnel Niclas Lindkvist, projektledare tunnel Vinsta Ola Landin, hydrogeolog Charlotte Geijer,

Läs mer

PM Nobel Center, Stockholm Byggbuller

PM Nobel Center, Stockholm Byggbuller Uppdrag 10191409 1 (6) Handläggare: Tobias Gredenman, Stockholm 2015-02-06 PM 10191409 Nobel Center, Stockholm Byggbuller Bakgrund har fått i uppdrag att utföra en översiktlig beräkning och bedömning av

Läs mer

12 Byggskedet. Den metodik och det upplägg som beskrivs utgår från förutsättningar som styrs av miljökrav, arbetsmiljökrav,

12 Byggskedet. Den metodik och det upplägg som beskrivs utgår från förutsättningar som styrs av miljökrav, arbetsmiljökrav, 2011-05-12 12 Byggskedet I detta kapitel beskrivs översiktligt hur byggandet av Förbifart Stockholm planeras att genomföras. Kapitlet innehåller även generella beskrivningar av byggmetoder som planeras

Läs mer

Samråd på orten Ny mötesstation Ombenning. 4 oktober 2017 Kl och vi avrundar vid Välkommen!

Samråd på orten Ny mötesstation Ombenning. 4 oktober 2017 Kl och vi avrundar vid Välkommen! Samråd på orten Ny mötesstation Ombenning 4 oktober 2017 Kl. 18.00 och vi avrundar vid 19.30. Välkommen! Presentation Mathias Johansson, Projektledare Trafikverket Thomas Johansson, Bitr. projektledare

Läs mer

Samrådsmöte. Vägplan(er) Väg 2578 Gång- och cykelväg, Gamla Läckövägen- Alvetorp. Väg 2578 Gång- och cykelväg, Alvetorp - Kyrkhagen

Samrådsmöte. Vägplan(er) Väg 2578 Gång- och cykelväg, Gamla Läckövägen- Alvetorp. Väg 2578 Gång- och cykelväg, Alvetorp - Kyrkhagen Samrådsmöte Vägplan(er) Väg 2578 Gång- och cykelväg, Gamla Läckövägen- Alvetorp Väg 2578 Gång- och cykelväg, Alvetorp - Kyrkhagen Lidköpings Kommun Västra Götalands län 17 Februari 2014 2 2014-02-12 Dagordning

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Promemoria 2009-09-03. Miljödepartementet. Förbifart Stockholm

Promemoria 2009-09-03. Miljödepartementet. Förbifart Stockholm Promemoria 2009-09-03 Miljödepartementet Förbifart Stockholm Sammanfattning Regeringen har beslutat att tillåta att en motorväg byggs enligt Vägverkets förslag Förbifart Stockholm. Motorvägen får byggas

Läs mer

Väg 592, gång- och cykelväg genom Hara, Östersunds kommun. Samrådsmöte 2015-02-25

Väg 592, gång- och cykelväg genom Hara, Östersunds kommun. Samrådsmöte 2015-02-25 Väg 592, gång- och cykelväg genom Hara, Östersunds kommun Samrådsmöte 2015-02-25 Presentation Kerstin Holmgren, Projektledare, Trafikverket 010-123 73 92 Björn Wedin, Projektingenjör, Trafikverket 010-124

Läs mer

JÄRNVÄGSPLAN MED MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR CITYBANAN

JÄRNVÄGSPLAN MED MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR CITYBANAN MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2007-08-22 Jörgen Bengtsson Avdelningsingenjör Telefon 08-508 28 934, 076-122 89 34 jorgen.bengtsson@miljo.stockholm.se Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

E4 Kongberget Gnarp. Samråd planutformning. Harmånger

E4 Kongberget Gnarp. Samråd planutformning. Harmånger E4 Kongberget Gnarp Samråd planutformning Harmånger 2015-02-18 Det här är vi Projektledare Kerstin Holmgren, Trafikverket 010-123 73 92 Markförhandlare Tomas Sundin, Trafikverket 010-123 74 40 Projekteringsledare

Läs mer

Samråd på orten Rörbäcksnäs

Samråd på orten Rörbäcksnäs Samråd på orten Rörbäcksnäs 2017-01-12 Projektet och projektmål 2 2017-01-13 Projektet Scandinavian Mountains Airport ska bygga ut och anpassa flygplatsen i Rörbäcksnäs i Malung-Sälens kommun. Eftersom

Läs mer

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare Leverantörsdag 6 februari 2013 Upphandling av entreprenader i Förbifart Stockholm Johan Brantmark, Projektchef Gör din vardag enklare Trafikverket Stora Projekt, 2013 3 2013-02-05 Trafikverket Verksamhetsidé,

Läs mer

Gamla Uppsala järnvägsutbyggnad

Gamla Uppsala järnvägsutbyggnad SAMRÅD OM VATTENVERKSAMHET Gamla Uppsala järnvägsutbyggnad Uppsala kommun, Uppsala län Samrådshandling för allmänheten 2012-05-15 Ärendenummer: TRV 2011/77175 Titel: Underlag för samråd med allmänheten

Läs mer

Järnvägssträckning genom Tullgarn N2000. Påverkan av olika alternativ

Järnvägssträckning genom Tullgarn N2000. Påverkan av olika alternativ PM Järnvägssträckning genom Tullgarn N2000 Påverkan av olika alternativ TMALL 0004 Rapport generell v 2.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Järnvägssträckning

Läs mer

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen!

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen! Öppet hus 18 september 2014 E16 Dala Järna - Vansbro Välkommen! 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av vägförslag

Läs mer

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Cirkulationsplats Gäddvik. Vägplan. Samrådsmöte Malin Fahller projektledare

Cirkulationsplats Gäddvik. Vägplan. Samrådsmöte Malin Fahller projektledare Cirkulationsplats Gäddvik Vägplan Samrådsmöte 2016-10-12 Malin Fahller projektledare Dagordning Inledning Presentation av medverkande Bakgrund och målsättning Planläggningsprocessen Förslag till ny vägplan

Läs mer

Väg 592, gång- och cykelväg Fillsta-Målsta, Östersunds kommun. Samrådsmöte

Väg 592, gång- och cykelväg Fillsta-Målsta, Östersunds kommun. Samrådsmöte Väg 592, gång- och cykelväg Fillsta-Målsta, Östersunds kommun Samrådsmöte 2015-03-24 Presentation Björn Wedin, Projektledare, Trafikverket 010-124 28 23 Kerstin Holmgren, Trafikverket Bertil Jansson Markförhandlare,

Läs mer

DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna

DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna NACKA TINGSRÄTT DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna Aktbilaga 462 Mål nr M 3346-11 Sid 1 (7) RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, tekniska rådet Staffan Ljung samt de särskilda ledamöterna

Läs mer

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas Teknisk beskrivning Vestas V112 Foto Vestas Vestas V112 Driftdata Märkeffekt 3 000 kw Inkopplingsvind 3 m/s Märkvind 12 m/s Urkopplingsvind 25 m/s Ljudnivå 7 m/s 100 db(a) 8 m/s 102,8 db(a) 10 m/s 106,5

Läs mer

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun Samrådsmöte Välkomna till samrådsmöte angående Väg 27, viltstängsel, Tranemo och Svenljunga kommun Västra Götalands län 2015-06-16 2 2015-06-10 2 2015-06-10

Läs mer

Miljö- och byggnadsförvaltningen. för omgivningspåverkan under byggtiden

Miljö- och byggnadsförvaltningen. för omgivningspåverkan under byggtiden Kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden Innan byggnationerna påbörjas i ett exploateringsområde ska ett kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden tas fram. Syftet med ett kontrollprogram

Läs mer

Väg 76 förbi Norrtälje etapp 2 Arbetsplan

Väg 76 förbi Norrtälje etapp 2 Arbetsplan Arbetsplan Bilaga PM åtagande förtydliganden av projektets åtaganden 2011-05-16 Rev C 2011-10-19 Dokumentinformation Objektnummer 101160 Objektnamn Arbetsplan Väg 76 förbi Norrtälje etapp 2 Filnamn Filtyp.doc

Läs mer

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420 Dokumentnummer Sida 1 (7) Handläggare/upprättad av Tyréns Granskad Tyréns Godkänd Tyréns 3445-00-010 Datum Nils-Erik Ångman Handläggare namn/sign. TrV Handling förvaltningsgranskad TrV Ketil KIndestam

Läs mer

Lag (1995:1649) om byggande av järnväg

Lag (1995:1649) om byggande av järnväg Lag (1995:1649) om byggande av järnväg 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Med järnväg avses i denna lag spåranläggning för järnvägstrafik. Till en spåranläggning hör spår och de övriga fasta anordningar som

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19 Välkommen till samrådsmöte Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Redogörelse för vägplanens prövning 5 Presentation

Läs mer

informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010

informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010 informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010 1 2 Ledningsfrågor Bakgrund Hela vårt land genomkorsas av en mängd

Läs mer

Riskhantering och måluppfyllelse

Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering Skydds- och riskobjekt Inom förstudieområdet förekommer ett antal värden som bör skyddas från intrång. Nordväst om Alunda ligger ett riksintresse för kulturmiljö

Läs mer

8.1 Bedömningsgrunder buller, vibrationer

8.1 Bedömningsgrunder buller, vibrationer 8. BYGGSKEDET De arbetsmetoder och det genomförande som presenteras i denna MKB är vedertagen teknik. Erfarenheter under de senaste årens tunnelarbeten, främst i Södra Länken, har tagits till vara och

Läs mer

Västlänken Bo Larsson, Leif Jendeby, Jennie Midler, Lennart Dage

Västlänken Bo Larsson, Leif Jendeby, Jennie Midler, Lennart Dage Västlänken Bo Larsson, Leif Jendeby, Jennie Midler, Lennart Dage 2 2015-02-19 3 2015-02-19 Västlänkens sträckning Cirka 8 km dubbelspårig järnväg. Drygt 6 km i tunnel genom centrala Göteborg. Tre nya stationer

Läs mer

En ny väg blir till. Vägverket ansvarar för de stora vägarna mellan städerna och vissa vägar genom städerna.

En ny väg blir till. Vägverket ansvarar för de stora vägarna mellan städerna och vissa vägar genom städerna. Det här häftet tog vi fram inför ett antal studiebesök vid bygget av riksväg 40 Haga i Jönköping, eftersom de två skolorna strax intill bygget förutom att besöka oss, gärna ville ha lite material att studera

Läs mer

Samråd om planerade utloppsledningar i Saltsjön från Henriksdals reningsverk inom Nacka kommun

Samråd om planerade utloppsledningar i Saltsjön från Henriksdals reningsverk inom Nacka kommun 2014-06-16 1(5) Monika Engman 010-452 22 27 Länsstyrelsen i Stockholms Län Box 22067 104 22 Stockholm Samråd om planerade utloppsledningar i Saltsjön från Henriksdals reningsverk inom Nacka kommun Underlag

Läs mer

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo. Hjo kommun Västra Götalands län. 3 september 2013

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo. Hjo kommun Västra Götalands län. 3 september 2013 Samrådsmöte Vägplan Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo Hjo kommun Västra Götalands län 3 september 2013 Medverkande Trafikverket Marita Karlsson, projektledare Vectura Pär-Anders Emanuelsson, ansvarig

Läs mer

Välkomna till samråd! Rastplats Strömsund Tisdag 25/

Välkomna till samråd! Rastplats Strömsund Tisdag 25/ Välkomna till samråd! Rastplats Strömsund Tisdag 25/8 18.00 Vilka är vi? Trafikverket Sven-Olof Bergqvist, Projektledare Therese Svedberg, Markförhandlare Konsult: WSP Samhällsbyggnad Karin Ingemansson,

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 MEDVERKANDE Kungsbacka kommun Charlotta Ljungkull, Projektledare Roland Nyman, Byggledare Christer Adlerborn,

Läs mer

Byggdagbok augusti 2012

Byggdagbok augusti 2012 Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 060-13 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok augusti 2012 31 augusti Länkplattan är gjuten och jämnas till. Den ska förhindra att

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. 4 Miljöbalken Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen Ny gång- och cykelbro över Genevadsån

Samråd enligt 6 kap. 4 Miljöbalken Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen Ny gång- och cykelbro över Genevadsån Halmstad 2014-10-03 Samråd enligt 6 kap. 4 Miljöbalken Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen Ny gång- och cykelbro över Genevadsån 1 Inledning Teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads

Läs mer

Grundvattenbortledning M 3346-11. Bilaga 7. Komplettering till tekniskt underlag avseende ändrat utförande

Grundvattenbortledning M 3346-11. Bilaga 7. Komplettering till tekniskt underlag avseende ändrat utförande Grundvattenbortledning M 3346-11 Bilaga 7. Komplettering till tekniskt underlag avseende ändrat utförande FSK00 Konsultuppdrag Gemensamt Tillkommande anläggningsdelar under år 2013 Förbifart Stockholm

Läs mer

Allmänna bestämmelser och anvisningar

Allmänna bestämmelser och anvisningar 2012-12-05 Allmänna bestämmelser och anvisningar För markarbeten inom eller intill berganläggningar (tunnlar etc.) tillhörande Stockholm Vatten. I dessa allmänna bestämmelser och anvisningar anges restriktioner,

Läs mer

Planeringssystem för transportinfrastruktur. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Planeringssystem för transportinfrastruktur. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Planeringssystem för transportinfrastruktur Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 februari 2012 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

Riktlinjer för val av geoteknisk klass för bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling.... Lars Rosengren

Riktlinjer för val av geoteknisk klass för bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling.... Lars Rosengren Dokument Nr: 9564-13-025-012 Citybanan i Stockholm Riktlinjer för val av geoteknisk klass för bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling FÖR GRANSKNING.................. Lars Rosengren Marie

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är dels att möjliggöra uppförande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg; SFS 2012:440 Utkom från trycket den 25 juni 2012 utfärdad den 14 juni 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Väg 638 Ullån - Duved. Samrådsmöte 23 November 2015

Väg 638 Ullån - Duved. Samrådsmöte 23 November 2015 Väg 638 Ullån - Duved Samrådsmöte 23 November 2015 DAGORDNING: 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Tidplan 5. Presentation av upprättat vägförslag 6. Redogörelse för

Läs mer

Frågor till Trafikverket

Frågor till Trafikverket Inför Vinsta Villaägares årsmöte 16 mars 2016: Frågor till Trafikverket Önskemål + fråga 1, 150-metersgränsen Önskemål: Karta över området med samtliga tunnlars sträckning + 150-metersgränsen, och där

Läs mer

Miljöpåverkan, störningar och risker samt åtgärder

Miljöpåverkan, störningar och risker samt åtgärder Miljöpåverkan, störningar och risker samt åtgärder Fredrik Cederholm Täkttillsyn 10 okt 2011 1 Miljöpåverkan Förändrad naturmiljö och landskapsbild Buller Sprängning Vibrationer Luftstötvågor Kväve från

Läs mer

Innehåll. 1. Underlag. 2. Bakgrund

Innehåll. 1. Underlag. 2. Bakgrund Innehåll 1. Underlag... 2 2. Bakgrund... 2 3. Riktvärden för ljud från industriverksamhet... 3 4. Riktvärden för ljud från trafik... 3 5. Riktvärden för byggbuller... 4 6. Förutsättningar... 5 6.1. Trafikuppgifter...

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Ett grundläggande helhetskoncept Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Innehåll: s 3 s 4-5 s 6 s 7 s 8-9 s 10 s 11 s 12 s 13 s 14 VD har ordet Pålning Spontning Dragstag Grundförstärkning Referenser

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Byggdagbok februari 2012

Byggdagbok februari 2012 Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 060-13 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok februari 2012 24 februari I Nolby fortsätter arbeten enligt tidigare veckor. Entreprenören

Läs mer

Stockholms nya järnvägslänk

Stockholms nya järnvägslänk ANLÄGGNING Att spränga mitt i stan och att det är trångt. Det är två av utmaningarna när Citybanan i Stockholm ska dras under Riddarfjärden. Dessutom gäller det att få tunnel elementen från Tallinn igenom

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

Stigbergsgaraget. Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015. www.stockholmparkering.se

Stigbergsgaraget. Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015. www.stockholmparkering.se Stigbergsgaraget Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015 www.stockholmparkering.se Stockholm växer så det knakar Mycket talar för att Stockholms stads befolkning kommer att ha nått miljonsträcket år

Läs mer

Väg 593, gång- och cykelväg genom Hackås, Bergs kommun. Samrådsmöte

Väg 593, gång- och cykelväg genom Hackås, Bergs kommun. Samrådsmöte Väg 593, gång- och cykelväg genom Hackås, Bergs kommun Samrådsmöte 2016-03-01 Presentation Björn Wedin, Projektledare, Trafikverket 010-124 28 23 Bertil Jansson Markförhandlare, Trafikverket 010-123 73

Läs mer

1.Risk för fall från högre höjd än 2 meter

1.Risk för fall från högre höjd än 2 meter 1 Generell säkerhetsinstruktion 1.Risk för fall från högre höjd än 2 meter Integrering av skyddsanordningar Byggnadsställning med fallskydd ska användas Det skall finnas en ställningsplan och vem som har

Läs mer

Projekt Citybanan. Jesper Niland, projekteringsledare

Projekt Citybanan. Jesper Niland, projekteringsledare Projekt Citybanan Jesper Niland, projekteringsledare 1871 2 2010-11-16 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2010 550 tåg/dygn 3 2010-11-16 4 2010-11-16 Citybanan 6 km lång tunnel för pendeltågstrafik Dubblerar spårkapaciteten

Läs mer

Samrådsmöte 12 februari Väg 66 Östra Tandö - Bu

Samrådsmöte 12 februari Väg 66 Östra Tandö - Bu Samrådsmöte 12 februari 2014 Väg 66 Östra Tandö - Bu Välkommen! 2 2014-02-14 Mötets upplägg 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Fastställt av Dokumentdatum Version. Johan Brantmark 2015-10-16 1.

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Fastställt av Dokumentdatum Version. Johan Brantmark 2015-10-16 1. PLAN 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Stormark Maria E4FS 2014:0027 Fastställt av Dokumentdatum Version Johan Brantmark 2015-10-16 1.0 Dokumenttitel Påverkan och skydd

Läs mer

Tunnelbana från Odenplan till Arenastaden. Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken- Bilaga 1 Gångtunneln vid Odenplan

Tunnelbana från Odenplan till Arenastaden. Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken- Bilaga 1 Gångtunneln vid Odenplan Tunnelbana från Odenplan till Arenastaden Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken- Bilaga 1 Gångtunneln vid Odenplan Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Beskrivning av planerad byggnation...

Läs mer

Ett grundligt grundarbete. hur vi arbetar. Och varför.

Ett grundligt grundarbete. hur vi arbetar. Och varför. Ett grundligt grundarbete hur vi arbetar. Och varför. Innehåll: s 3 s 4-5 s 6-7 s 8-9 s 10-11 s 12-13 s 14-15 Ett grundligt grundarbete Pålning Spontning Grundförstärkning Injektering Jordspikning Grundvattensänkning

Läs mer

1. Förstudie Regler om förstudie återfinns i 6 kap. 4-6 och miljöbalken, 14a väglagen, 23a vägkungörelsen och 1-8, VVFS 2007:223.

1. Förstudie Regler om förstudie återfinns i 6 kap. 4-6 och miljöbalken, 14a väglagen, 23a vägkungörelsen och 1-8, VVFS 2007:223. 1.Förstudie 1. Förstudie Regler om förstudie återfinns i 6 kap. 4-6 och 19-21 miljöbalken, 14a väglagen, 23a vägkungörelsen och 1-8, 18-21 VVFS 2007:223. Förstudie krävs alltid vid byggande av väg samt

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19 Umeåprojektet 2014 2 2015-01-19 Umeåprojektet är det enskilt största vägprojektet i Trafikverket Region Nord. Sedan 1980-talet har Umeå kommun och Vägverket/Trafikverket allt intensivare arbetat med att

Läs mer

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Tag kontakt med de grannar som berörs av krav på en ny avloppsanläggning för att ta reda på vilka som är intresserade av att undersöka vad en gemensam avloppsanläggning

Läs mer

E4 Sundsvall. En ny väg. 1000 nya möjligheter.

E4 Sundsvall. En ny väg. 1000 nya möjligheter. E4 Sundsvall En ny väg. 1000 nya möjligheter. E4 Sundsvall. En ny väg. 1000 nya möjligheter. E4 Sundsvall är först och främst ett vägprojekt. Helt enkelt en ny väg som ska förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten

Läs mer