'JO H A NN E IMGE NATURALI, Mac, ACTIONUM quoque INTERNA- RUM HOMINIS NORMA, P T Wl I I? F HEDEEN, D l Im Ml n ii II 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "'JO H A NN E IMGE NATURALI, Mac, ACTIONUM quoque INTERNA- RUM HOMINIS NORMA, P T Wl I I? F HEDEEN, D l Im Ml n ii II 3."

Transkript

1 D. D DISSERTATIO ACADEMICA De IMGE NATURALI, ACTIONUM quoque INTERNA- RUM HOMINIS NORMA, Quam Confenf. Ampliff. Facultat. Phihfophicce in Regia Mac, Auram Acadcmia, FRvESIDE ad 'JO H A NN E P T Wl I I? F D l Im Ml n ii II 3 Hisx. et Phil. Pract. PROFESSORE Reg. et Ord. Publico Examini modejle defert ADOLPHUS ERICUS BOREALIS. HEDEEN, In AUDITORIO MATORI Die XV. Junii Anni Loco MDCCLXXI. & I-loris a. m. Confvetis. /I B o je Typis JOHANNIS CHRISTOPHORI FRENCKELL.

2 VIRO Aämäm Reoerendö cttque Prceclariffimo^ Domino NICOLAO HEDEEN, Ecciefiarum, q na; DEO In Lartala!k Hinnerjoki colliguiv tur, PASEORI nieritifiimo, PAREJNTI INDULGENTISSIMO. Ingratiilimi omuino hominis, ne dicam fiili, nullo :1 modo erlugerem macuiam, fl benericia plus quara PaternÉj quious Tu, Parens Inåutgentrfpihe, inde a fafeits ad hunc usque diem me ornatum voluifti, filentio involverem. Impenfe equidem in linu mihi gratulor hane occafionem, tot anxiis diu expetitam votis, meam erga Te declarandi pietatem. Aft ipfe dicendorum copia ad triftem verborum inopiam redigor, nec digna oratione celebrare poilum Tua in me ingentia merita, ojc.x lngenii yires longe (uperant. Sufficial nominaile, quod majori apud Te fim aire, quam ut remunerationi ullus mihi (it locus. Aft rogo humillimus, velis, Parenslndulgentifjfmc, hane opeliam, quam Jibi cernuus offero, in fignum venerationis & pietatis rnéze firmioimum fufeipere. Ego viciflim opto, velit omnium rerum Arbiter Te, Parens Optime/v.i longam armorum feriem fervare: ferve t canos Tuos quotidie magis magisque albicantes, coneedarq-ue Tibi tranquillo ienectutis otio fruii Sic ex intirao corde vovet PARENTIS INDULGENTISSIMI Filins obedicntiffiimse ADOLPHUS E. HEDEEN.

3 INSPECTÖREN Öfver Månnåis Masugn, famt Defs underliggande Gods, HÖGACKTAD, Herr MÅRTEN ALMSTRÖM, GUNSTIGE GYNNARE. t len benagna gunft och ynneft, hvanned Herr Infpe- * floren mig bemött hela den tiden, jag haft förraon, at vara i Deji Hedervärda Hus, är ftörre, än at jag bor låta. detta tilfålle gå förbi, utan at häröfver ådagalägga min fkyldiga arkånda. Men då jag härvid åfven öfverväger min egen ofullkomlighet, at kunna håruti fullgjora min önfkau och fkyldighet, få kan jag ej annat an oroas, då jag foretagit mig en fak, om hvars tiiborliga utförande jag varit ovifs. Up tagen nu dock, Gunflige Gynnare, detta mitt förfta Academi.Jka SniUe-prof\ hvilket jag Eder med all vördnad upoffrar, fåfom et vedermåle af den tilgifvenhet och högaktning, jag för Eder i mitt inre hyfer; livarmed jag äfven liar äran at framhärda HÖGACKTAD HERR INSPECTORENS ödmjuke tjeftare. ADOLPH E. HEDEEN,

4 PRjEFATIO. fn publicam lucem vix prodicrat Nob. PUF-ENDOR- FII Liber de Ofjeio Hominis Zj 3 Civis, quum tam propter hunc, qu.am paulio ant.epropter majas opus, afe conieeium, de jfure- Natitrce & -G2ntktm in rhndarn maltorum incurrit cenfuram. Pr^ftantiora enim fuerunt u- "traqiie opera, quam ut Eruditi nonnulli, quibus propofitam praaipiebat palrnam, eadem vei fine examine, quod. jequum omnino fuit, vei fine adfperfa im.pietatis atque hirreieos macula, quod valde inhumanum putamus, in confpecfum atque utiiitatem generis noftri prodire patereht.ur.- Taceo ali a aliaqae momenta in utroque Isbro paftim occurrentia, qua; minas folida plurimis, eisdemque fuperioris fubfellii Vitis, non immerito funt vifa, folummodo obfervans, PUFENDORFIO fuifte vitio verfum, quod in prjefatione prioris Libri ufum Legis -Naturaiis inträ Spharram hujus vita; ineludat. Nam circa finem. IIX. ita -difterit: Inde <!f ffuris Naturalis Jcita ad forum duntaxat humanum adaptantur, quod ultra hane- non extendit. Et fequenti. IX. ita conclu- ce vitam fe dit: Ex quo Of Ulud fluit, ut quia forum humanum circa externas tantum hominis acliones occupatur, ad ea vero, aut fignum qu< fntra 'pecfus 'fätitänt,. nec aliquem effcehtm foras producunt, non penetret, adeoque nec circa eadem Jit foilieitum ; ffus quoque Naturale magnam partem circa formandas hominis affiones exteriores verfciur. Unde quidam PUFENDORFIO exprobrarunt, quod Legem Naturalem pro Norma actionum tantummodo externarum habe-

5 m)5 ( m -fiaberet. Quibus vero mox Obviam ivit PUFENDOR- FIUS; nec alii defuerunt, qui ipfum defenderunt, oftendentes, quod fi ad reftrictiones & limitationes ab Auctore additas probe adtendatur, ipfius fententia facile admitti poftit. Qua; vero ab utraque parte vehementer difputata funt jam pnetermittimus, accurati Philofophi rnunus efte exiftimantes, inquirere, non quid hic vel ille ftatuerit, fed-potius, quid pra;via ratione & falva veritate ftatui debeat. Hinc igitnr occafionem nafti fumus difpioiendi: An Lex Naturalis pro norma etjam a- ctionum.hominis internarum haberi debeat? Cui argumento breviflime, quantum fieri poteft, explicando dum nos accingimus, mitiorem B. Lectoris cenfuram enixe expetimus..i. Sicut Lex in genere eft Decretum, quo Superior fibi obligat inferiores, ut ad ipfius pradcriptum adtiones fuas componant; ita in fpecie Lex Naturalis eft decretum DEI, quo fibi obligat omnes homines, ut ad ipfius voluntatem, quatenus ipfa ex confideratione tam perfedionum Divinarum, quam natura; humanas innotefcit, acfiones fuas componant. Ex qua definidone fatis apparet, quod Lex Naturalis ad ea omnia fefe extendat objeda, qua; DEUS vi fandtitatis fux aliarumque perfedtionum aut vult aut etjam deteftatur In relatione ad DEUM id unice bonum efl, quod fum~ mis Ejus perfe&ionibus eft congruum, <zf id mafum, quod ipfius perjetlionibus repugnat. Omne enim bonum perfecfionem atque realitatem, & omne malum imperfectionem feu perfecfionis defecfum involvit. Ergo in relatione ad aliud, bonum-eft, quod vel alterius promovet perfedionem vel alterius perfedionibus eft congruum, malum autem, quod vel alteri imperfectionera A 3 adfertj

6 m)g ( adfert, vel faltem ejus perfe&ionibus repugäaf..erihtl-' vero DEI perfectionibus nihil addi nihilque detrahi poteft, quoniam ipfe eft Ens abfblute perfcclum atque immutabile. Nihil igitur aliud in relatione ad. DEUM dici poteft bonum, nifi quod fummis Ejus perfeddonibus eft conveniens, & nihil aliud dici debet malum, quam quod cum fummis Ejus perfectionibus pugnat DEUS perpetuo Zf conftanti aflu vult omne bonum y m & averfatur omne malum. DEUS enim, quum vi eflentia; fusc fit infinitus, fucceflive in alio atque allo ftatu efle nequit, fed omnia, qua; habere poteft pra;dicata, habet fimul ipfo actu. Quod fi igitur DEUS quid vellet:, quod antea nondum volebat, aut fi in pofterum vellet, quod antea non voluit, fequeretur, quod DEUS fucceflive efle poftet in alio atque alio ftatu, id quod impoflibile. Quicquid igitur DEUS vult, id conftanti ac perpetuo vult acfu. Pra;terea in relatione ad DEUMi id unice bonum eft, quod fummis Ejus perfectionibus eft congruum, & id malum, quod perfecfionibus DEI repugnatj quamobrem quum DEUS feipfum abnegare nequeat, non poteft non fummas fuas approbare perfeiftiones, & omnia ea, qua; cum his aliquam habent convenientiam; ficut & ea averfari, qua; perfectionibus Ejus contrariantui\ Ergo etjam DEUS vult omne bor num, & averfatur omne.malum. Coroll. Quoniam DEUS irifinito gaudet intelledtu, diftinctiftime etjam tam feipfum, quam res omnes extra fe pofitas cognofcit; quare etjam accuratiflime novit, quam qua;que res cum fuis perfectionibus habeat relationem, & ideo eujusvis boni &-. mali ada:quatiffimas & diftindtiflimas poflidet ideas. Enimverö.:DEUS " vult omne bonum, & averfatur omne malum: quicquid igitur vult& averfatur, idvult&averfaturjuxta adarquatifllmam & diftin-

7 m)7 ( m diftindtiffimam relationis rei ad fuas perfediones cognitioném.. IV. DEUS velie non potefl nifi acliones tam intrinjece y quam extrinjece bonas. Quum enim DEUS velit omne bonum, qua tale a feipfo cognitum; DEUS autem ada;- auatiftime ac diftindtiflime omnia cognofcat, qua; quiem cognitio eft voluntatis Divina; motivum ; Ergo quicquid DEUS vult, erit tale, ut juxta diftindtiftlmam Ejus cognitionem perfedtionibus ejus conveniat : Ergo nihil vult, nifi quod omnibus numeris bonum eft: Ergo DEUS velie non poteft nifi adtiones tam intrinfece, qucjm extrinlece bonas. Id quod apogogica etjam hac demonftratione conftat. Ponamus, quod DEUS velit a- dtiones extrinlece bonas, qua; fimul interno quodam vitio laborant; ergo quum DEUS ponatur hane velie a- dtionem, fequeretur quod DEUS aliquid adprobaret fuis licet perfectionibus non conveniens: Ergo DEUS fibi ipfi föret contrarius, id quod cogitatu impium & didtu eft horrendum; Ergo denuo fequitur, quod DEUS velie non poflit, nifi actiones tam intrinfece quam extrinlece bonas. Coroll. Quoniam Lex Naturalis eft Decretum, quo DEUS fibi obligat omnes homines, ut ad ipfius voluntatem, iiiis manifeftatam, adtiones fuas componant; DE- US autem non vult nifi adtiones tam intrinfece quam extrinlece bonas: Ergo Lex Naturalis non folum externam (ed internam etjam adtionum humanarum moralitatem concernit : Ergo Lex eadem actiones humanas tam internas quam externas moderatur. Schol. Confentiunt plerique Moraliftse, docentque adtionem humanam non efle bonam, fi vel in uno alterove circumftantiarum momento perperam fe habeat.. V.

8 m)3 ( m. v., "" " Prxterea fi Legem Naturalem cum alia Lege Divina, Decalogum intelligo, conferamus, ex utriusque convenientia conftabit, quod Lex Naturalis & internas & externas hominis actiones < moderetur. Docent enim E- ruditi, quod Leges memoratae in tribus potiifimum momentis a fe differant: <i?o Ratione diverfa; promulgatio* nis, qua; tamen Legis pra;cepta, de quibus heic (ermo eft, non mutat. 2:0 Quod ratio noftra fibi relidta tertium Decalogi praeceptum non plene adfequatur, quip- -pe qua; animadvertit, aliquem diem cultui Divino, alio- quin fénfim difperituro, efle impendendum; fed quod feptimus quilibet dies fandto huic negotio (it confecrandus, non nifi ex Divinis conftat oraculis. 3:0 Nec decimi prsecepti rationem fktis adfequitur mens noftra. Intelligit quidem, concupifcemiam in prava tendentem, perfedtionibus repugnare; fed non perfpicit, quomodo radium jam involuntarium, aliquando fueric voluntarium, adeoque fibi ex merito poffit imputari. Ca;tera autem Decalogi prxcepta funt talia: ut eorundem a;quitas ex Lege etjam Naturali oftendi queat;ceu ferme per fe patet, Quare quum ex Sacris conftet Pandectis, quod Decalogus perfedtam requirat obfervantiam, id eft adtiones tam interne quam externe bonas; nemo fbbrius dubitabit, quin huic analoga Lex Naturalis internas etjam hominum adtiones moderetur.. VI. Ulterius fi Lex Naturalis non concernat internas hominum actiones, fed externas tantum; iequeretur, quod per diclam legem homines non obiigentur ad cultum 'DEI internirm; ouod tamen abfurdum efle, fatis docet ratio. X)uum enim cultivs DEI fint adtus, quorum rno- " ivä_ iiuit perfedtioncs divin?;, atque Lex Naturalis nobis injungat, ut DEI voiuntati ceterisque ejus perfedtio- ". nibus

9 m ) 9 (' m nibus convenienter vitam noftram inftituamus; igitur quum DEUS non tantum ea, qua; funt, quoque fiunt, fed etjam qua; fieri poflunt, funtque futura, verbo o- rnnia poffibilia diftindliffimé cognofcat, temerarium föret, fibi perfvadere, quod DEUS non perfpiciat, quicquid in abfconditis cordis noftri plicis volvamus. Adeoque motiva adtionum noftrarum fumemus etjam ab hac DEI omnifcientia, cui interna seque ac externa in äprico funt pofita: & proinde homo ad cultum DEI internum per Legem Naturalem obligatur. Quid enim cultus externus fine interno hoc eft fine amore, fine filia- -11 timore, fine fiducia, acquiefcentia & veneratione? Profedto mera hypocrifis, DEO tan to magis invifum vitium, quod in fupremam Majeitatem fit plane injurium. Hinc etjam Salvator noder graviftime taxat Pharifaros, crederent, fe operibus externis pofle cultu DEO Suod ebito rite defungi. " VII. Denique prarvia experientia conftat, quod cum a- dtionibus internis, (eu qua; inträ propofitum folummodo confiftunt, varia confedtaria fint conjundta, qua; pro adtionum internarum diverfiindolevel propra;miisvelpoenis haberi poflunt. Si enim quid boni in DEI Gioriam aut generis noftri commodurh meditemur, quantamne aut quam finceram expérimur vbluptatem, qua; nos exhiiarat in medio etjam curarum teftu, &fi fucceflus votisnoftrisnonrelponderit, ipfa tamen memoriaimpenfiftudiifacit, ut nos non poeniteat, egregia tentafle. Contraea vero, qiii maleflcia meditantur, quamanxiis curis fe dies nodtesqué torquent,. quomodo ita celabunt facinora, ut nec vola nec veftigium auctorum appareat, quamne turbulenta eft ipforum fröns; & fi velmaxime opus diu meditatum clanculum perfecerint, non fic tamen acquiefcunt, fed timent homines, timent etjam cafus nunquam pracvifos B & fic

10 10 & fic levibus quoque ab auris terrentur. Praeterea internum cxperiuntur tortorem, qui eos jugiter vexat, «ruentat, excamificat. llinc CHiLO Laceckemonius, in agpne mortis conftitutus, graviter adflictus ftiit propter unum crimen, cujus ipfe folus fibi confcius fuit. Quum itaque interna; actiones conjuncta fecum habeant varia confedtaria, qua; vel pnemiorum vel poenarum nomen.promerentur, & qua; indicia funt legum vel obfervantia; vel negiigentia; aut tergiverfationis, Lex autem hsec fefe extendat ad populos, craflls etjam gentilifmi tenebris, involutos, adeoque Lex ha;c fit Lex Naturalis, liquido conftat, quod Lex Naturalis internas quoque homiminum adtiones moderetur.. VIII. Quamvis ea, qua; in medium hadtenus attulimus, fatis oftendant, quod Lex Naturalis ad internarum adtionum moralitatem fefe extendat, juvat tamen adhuc qucedara addere argumenta,fcntentiam noftram confirmantia. Quum itaque virtus fit conftans propofitum ad voluntatem Divinam fefe componendi; omnes etjam motus noftri ad normam Legis Naturalis funt dirigendi. Motus autem humani funt vel interni vel externi; Ergo utrique perfedlionibus Divinis convenienter funt componendi. Ergo quum Lex Naturalis generale hoc officium nobis injungat, ipfa quoque poftulat, ut interni noftri motus fint perfedtionibus Divinis, quantum humana patitur conditio, conformes. Quod fi igitur poneremus, quod Lex Naturalis externas tantum actiones, nullo internarum habito refpedtu, moderaretur ; Lex Naturalis abhominibus non tam virtutes, quam fimulacra tantum virtutum requireret; quo admiflo, ficut omnis exfularet fmceritas, ita continuo mortales agitarentur metu, ne ab aliis in quovis negotio decipiantur; quare ipfa Socialitas, ad quam homines invicem deftinad

11 »Si ) w nati videntur, brevi tolleretur. Noftro autem judicio omnes in univerfum, qui fpeciofä tantum externa; virtutis gloria cindli funt, non jequivalent uni, qui folidam feclatur &-finefuco virtutem. Tollas enim aliquantisper externa decora & immerita fepe fortuna; munera, illis collata, qua; temporum viciftitudinibus immane quantum funt obnoxia, vix umbra priftina; dignitatis reftabit. Pour P homme vertueux, inquit Quidam ex recentionibus, cejont les bonnes mceurs qui fontfestitres jtitresjo- Jides, auxquels P adverfité, loin de P en depouifler, ajoute un nouvel éclat. Le Miniftre Affyrien, enncmi de la Nation jtuive, perd P honneur avec la vie. Mais f eftime Fouquet dans fa dijgrace, &je revere Saint Louis dans fes Jers (a). (a) Vid. Les Merurs in prof. n. XV.. IX. Si Lex Naturalis externas tantum moderetur adtiones; Lex ifthax juftas folummodo non item bonas, juxta confvetam a Philofophis diftindlionem, requkeret ab hominibus actiones. Ergo cefiabunt etjam officia fic didta imperfedta, adeoque neceflarium non eft, ut aliis benefaciamus, vel ut mala ab illis propulfemus, fed fufficit, fi neminem ljedamus. Ita quidem eft, dicet forte quifpiam : Si enim officia imperfedta intermiferim, propter hane negligentiam in jus vocari aut poena civili muldtari non poflum. Fateor omnino, quia tribunalia civilia tunc cauflarum cognitione inundarentur, non tamen propterea credendum eft, quod Leges civiles o- mnia ea.approbent, qua; non condemnant. Efto quod Leges civiles non concernant nifi externas actiones, non tamen inde confiequitur, quod Lex Naturalis eifdem circumfcribatur limitibus. Immo in foro etjam humano circa aeftimandam actionum moralitatem in cenfum ple- B a rumquc

12 12 rumque venire fölet, qua intentionc quove propofito qnis fadtum aliquod fufceperit, tit aleo adtiones interna;, non humanam cenfuram, nedum Divinarn pocnam fubterfugiant. Sed ut ad officia imperfedta redeamus, verum quidem eft, quod qui hccc ncgligunt, nulias poenas in for-o civiii fiubeant, nifi quod ceteri cives eos ut ia;navos fucos contemnant, tales tamen fibi minime perfvadeant, quod Legi Naturali plene fatisfecerint, quippe qua; poftulat, ut alios nobis a;quales habeamus, utque alios, tamquam nofinet iplbs, amemus, adeoque illis, quantum noftra; permittant facuitates, benefaciamus. Denique non adparet, quis fit in Jure natura; locus jurijurando, fi.internorum adtuum ibi cura nulla eft; fed lolia ingravefcunt Lojolitica, atque poflunt homines refervationibus fuis mentalibus ufum omnem juramentorum eludere, poffuntque ad exemplum HJPPO]J'TI apud EURIPIDEM jactare, quod Ltngva quidem jurent, Jed mentcm injuratam gerant. Paucis: Quanquam fieri poflit, ut aiiquis Ipe metuque pravas cogitationes comprimat, ne noccxnt, quod tamen a'gre fit, attamen. noij. efficiet, ut profint. Quamobrem qui non recte animatus fuerit, farpe peccabit, ialtem ofiicii omifiione; ut a- deo parum tuta & ficilis fit hypothefis, animi intus pravi, Jed Joris innoxii. " X. Denique fententia; noftra; de Lege Naturali, actionum humanarum etjam internarum inoderatrice, exinde quoque robur accedit, quod conftet, non Chriftianos tantum Phiiofophos, fed & veteres Echnicos, quorum ievera magis & fbbria fuit Philofbphia, in eanclem i- vide opiniouctn. Quis enim ignorat, Piatonicorum, Stoicorum,immo & Poetarum doctrinam fuifie,degs eiieimitandos, Diisque oiferendum, ceu canit PER.SIUS : Com-

13 il ) i3 ( i* Compofitum jus, fascjue animi, finstosque recejfus Mentis, / incoclum generojo peffus honeflo. Neque Phiiofopho, fed juris confuko civili tribuit CICERO, exterms contentum ejfe: Leges enim docet carare, quae manu teneri poflunt, Phifofophos quce ratione f intelligentia. Adeone igitur degenerabit apud Chriftianos Philofophia, quam Ethnici, faltem in allato argumento, tani fanctam & gencrofam habuerunt. Enimvero & temporis anguftia & factftatum tenttitate impediti heic gradum fiftere cogimur. Fac autem O! Sandtiflime DE- US, ut genuinam virtutem, cafliflimam cceli Filiam, qualem Sanctiflima Tua nobis pradcribit voluntas, in o- mnibus (ectemur, nec ab auguftiflima hac Regula vel ad dextram vel ad finiftram declinemus, fed ea^ curatiffime agamus & meditemur, qua; Summi Tui Nominis gloria; inferviant.

14 Differtationis hujiis AUCTOIU, JLs iv. ij jg^/ \_/ f_ w < JL j J \_/ JLi JLi, JL w 1-^ ' HEDEE N 9 Confängvineo ftio dilectiftimo O 1:) Jangvinis, quo Tecum junsfus fvjm vinculum, non po- <<!, quin his induftrics & dextcritatis Tux J<rimitiis gratulationen ccf y vota vtea, cx ffneero affcciu adponerem. Quantq diligentia atque quam ajfidue literis invigilaveris, ha:c 'Eua optime clucubrata dijfcrtatio Jatis ieftatur fupcrque. Quani praclure obfcuram banc, & multis perplexitatibus involuiam materiam: de Lege Naturali, actionum hominis quoque internarum Norma, elabcra/fi, hac quidem vice non pttjjum exponerc. Id tamen poftulo, quod tritftm hocce Virgilii DiEium : L*abor omnia vincit improbus, optimo jure Tibi apblicari debeat. Laudo proinde induflriam Tuam, quod nobilifffmam hane materiam tam dextre explicueris. Res habes copiofas, notabiles, Jecretis meditationibus plenifffinas : cliffio caudida eft B J elegans-, Gratulor idcirco Tibi ex a-nimo injfgnes in Hteris progres- Jus ; gratulor peramplam Jcientiam. Gratulor Parenti Tuo fidium optimum, Jenecfutis Jolatium certijffnium. Gi atulor mihi atque ceteris, quocunque vinculo Tecum conjunelis y sonlangvineum 'ef amicum yucundiffffnum. Quod reflat, telam, quam exorfus cs, bonis avibu.s conpeere pergas. Vivas t? ftcreas, mihi cariffinius, Jrrccmia viriutis überrima dignis- Jlma reportes, tundemque mortalitate exafla eetcrno Icitus Jfuctris gaudto! Jic adpfaudit GUSTAVUS DAHLGREN.

COLLISIONEM LEGUM JOHANNE BILMARK, Mag. QUASDAM CIRCA OBSERVANDAS, PROPONENS DISSERTATIO ACADEMICA, REGULAS PRAESIDE

COLLISIONEM LEGUM JOHANNE BILMARK, Mag. QUASDAM CIRCA OBSERVANDAS, PROPONENS DISSERTATIO ACADEMICA, REGULAS PRAESIDE l N 77 c. DISSERTATIO ACADEMICA, REGULAS QUASDAM CIRCA COLLISIONEM LEGUM OBSERVANDAS, PROPONENS Qvam Q)^//e^ Ämpl. Senat. P/j/70/. in Ke^. Acad. -^boen/?. Mag. PRAESIDE JOHANNE BILMARK, l^lb'i'. A pn.i.,

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

Mag. JOH. BILMARK, His-roR. ac Phil. Pragt. Proeessore Reg.

Mag. JOH. BILMARK, His-roR. ac Phil. Pragt. Proeessore Reg. D. D. OISSERTATIO PHILOSOPHICA DE ORIGINE OBLIGATIONIS, Qham 'ANNUENT. AMPLISS. FAC, PHIL. ABOENS, PRMS I DE Mag. JOH. BILMARK, His-roR. ac Phil. Pragt. Proeessore Reg. et Ord, PUBLICO EXAMINI SUBJICIT

Läs mer

NATURALIUM, LfcGUM. Mac BILMARK, Confenfu _^m^./i^.mas -*^.<.tt/iatl> Philofophicce. QuAM DISSERTATIO ANDREAS JOHANNIS SAHLSTRÖM, PHILOSOPHICA

NATURALIUM, LfcGUM. Mac BILMARK, Confenfu _^m^./i^.mas -*^.<.tt/iatl> Philofophicce. QuAM DISSERTATIO ANDREAS JOHANNIS SAHLSTRÖM, PHILOSOPHICA DISSERTATIO I. N. J. Philofophicce in Regia Academia Aboenfi^ Sub PK/-_.3!U10 JOHANNIS Mac BILMARK, Histor.

Läs mer

Design Västerbotten Logotyp

Design Västerbotten Logotyp Design Västerbotten Logotyp Christina Friberg Projektledare/Project Manager Design Västerbotten är ett nav för affärsutveckling genom design där näringsliv, kommuner, utbildningar och övriga intressenter

Läs mer

CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M,

CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M, S i i ß - y, DISSERTATIO GRADUALIS, DE CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M, CONSENT. AMPLISS. ORD. PHIL. IN REGIA. ACADEM IA UPSALIENSI. PRAESIDE M a o CAROLO AURIVILLIO, P o ës. P ro fe sso r e R eg. et O

Läs mer

Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter

Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter Sven Ove Hansson 2002-06-06 Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter Inom hakparentes anges den ordagranna betydelsen, när denna skiljer sig mycket från frasens gängse filosofiska innebörd.

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

REVELATIONI PHILO SOPHIA QUID DEBEAT. D:no Mac. ] A C O B 0 HAARTMAN, Fl) 51^7.5. v. A. 6. 'Co/./??//// SPECIMEN ACADEMICUM, PAUCIS EXPONENS*

REVELATIONI PHILO SOPHIA QUID DEBEAT. D:no Mac. ] A C O B 0 HAARTMAN, Fl) 51^7.5. v. A. 6. 'Co/./??//// SPECIMEN ACADEMICUM, PAUCIS EXPONENS* v. A. 6. SPECIMEN ACADEMICUM, REVELATIONI QUID DEBEAT PHILO SOPHIA Fl) 51^7.5 PAUCIS EXPONENS* 'Co/./??//// Oi.MB PARTEM PRIOREM, Ampliff. /^5/H. Philof. Abomfis^ PR/ESIDE, Viro GELEBERRIMO, D:no Mac.

Läs mer

Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a Johan Mårtensson. 5 februari 2004

Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a Johan Mårtensson. 5 februari 2004 Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a. 2. 1-3 Johan Mårtensson 5 februari 2004 Innehåll 1 Artikel 1. Är Guds existens självevident? 2 1.1 Det ontologiska

Läs mer

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

Uil i-j i i /i i n. BENEDICTiUS, ELORENTISS. Mi7s^/v^/l. ABOENS. LYCEO PR/ESIDE, D. D. SPECIMEN ACADEMICUM, SCIENT. NAT. PROFESS. REG. & ORD.

Uil i-j i i /i i n. BENEDICTiUS, ELORENTISS. Mi7s^/v^/l. ABOENS. LYCEO PR/ESIDE, D. D. SPECIMEN ACADEMICUM, SCIENT. NAT. PROFESS. REG. & ORD. D. D. SPECIMEN ACADEMICUM, Oi: Uil i-j i i /i i n PR/ESERTIM IN QUOD, CELEBERRW/E EACULT. PIIILOS. DECRETO 7,v ELORENTISS. Mi7s^/v^/l. ABOENS. LYCEO PR/ESIDE, SCIENT. NAT. PROFESS. REG. & ORD.- L(^^l^Blss!'

Läs mer

PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE HENRJCO HASSEL, FLORE, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE ANDREAS ABRÅH. HAGELBECK,

PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE HENRJCO HASSEL, FLORE, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE ANDREAS ABRÅH. HAGELBECK, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE FLORE, PARS PRIOR, Quam, SUFFRJG. JMPLISSIFAC. PMLOS. IN REG. AD AIIRAM ACADEMIA, MODERANTE HENRJCO HASSEL, Eloquentue PROFESS. Reg. & Oro. Publice

Läs mer

GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM, Puhtien Candidorum cenfur fternittit, ERIGU3 GAIANU3, E. 15. E F.

GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM, Puhtien Candidorum cenfur fternittit, ERIGU3 GAIANU3, E. 15. E F. ffjr» r 2_V Suffragante Amptiff.Sen. Phil, 'Acad, jboenf. pr^side Dn.Isaaci Björklund/ L-L. 5. S. Profess. Ord. Facult. Pwlal. h. t. Decano Speäabili, VE DOLO GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM,

Läs mer

NEXU «** VIRTU- ALES * MORALES, TES INTELLEGTU- browallio, Suffrdgante Am z li > Faettlt. Phitofopb. in Regis z/qcademia Aboenfi,

NEXU «** VIRTU- ALES * MORALES, TES INTELLEGTU- browallio, Suffrdgante Am z li > Faettlt. Phitofopb. in Regis z/qcademia Aboenfi, vk!o MODERATORE!!/ DISSERTATIO PHILOSOPHICA NEXU «** VIRTU- TES INTELLEGTU- ALES * MORALES, (^uzin Suffrdgante Am z li > Faettlt. Phitofopb. in Regis z/qcademia Aboenfi, PR/ESIDE Afaxirm Ke^ef-.

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

EXAMEN ARGU- MENTI PYTHA- GORICI Pro Onitare NUMINIS, M. C H RIST ler N A^ASWRI> Alc-Hventil!: Ro na; ProfefToris JOHANNES JOH. THORWÖSTE I. N. J.

EXAMEN ARGU- MENTI PYTHA- GORICI Pro Onitare NUMINIS, M. C H RIST ler N A^ASWRI> Alc-Hventil!: Ro na; ProfefToris JOHANNES JOH. THORWÖSTE I. N. J. I. N. J. EXAMEN ARGU- MENTI PYTHA- GORICI Pro Onitare NUMINIS, CONSENSU AMPL. FACULT. PHILOS. Sub PK SI l) I O VIRI PR.ZCLARISSIMI, M. C H RIST ler N A^ASWRI> Alc-Hventil!: Ro na; ProfefToris In Regia

Läs mer

Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk. Latin I,1 Internetkursen Prima Latina. Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp

Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk. Latin I,1 Internetkursen Prima Latina. Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk Latin I,1 Internetkursen Prima Latina Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp Skrivtid 3 timmar. Inga hjälpmedel får användas under tentamen. Fyll i

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

SAPIENTLE VIN/E SPECULO, UHLSTEDT MEDITATIONES. .^/^ Fscult. Fb'tlofspb. C^V2rum. De NVN D O

SAPIENTLE VIN/E SPECULO, UHLSTEDT MEDITATIONES. .^/^ Fscult. Fb'tlofspb. C^V2rum. De NVN D O MEDITATIONES n?^ rnilosormck, rh2'^2 De NVN D O SAPIENTLE VV VIN/E SPECULO, C^V2rum PARTEM PRIOREM Venia.^/^ Fscult. Fb'tlofspb. PR^SIDE HENRICO HASSEL Tloqvent, PROFESS. Reg. & Ord. Ordatorum ctnfurx

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Bifciplinas Jurium ö 5 Officiornm

Bifciplinas Jurium ö 5 Officiornm PROLEGOM ENA IM Bifciplinas Jurium ö 5 Officiornm METAPHYSICO-ANTHROPOLOGICA. QUORUM SPECIME NPR IM UM Confi. Far.. Philof. in Acad AboUnfi r Publieo extxminifiubmittunt FRANCISC. MICH. FRANZÉN, Hift

Läs mer

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Ärende 10 Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Tjänsteskrivelse 2013-05-15 KS 2012.0294 Handläggare: Anette Jonson Kommunstyrelsen Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Sammanfattning Idag

Läs mer

Valutec Grafisk manual

Valutec Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den liggande logotypen

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Vännäs kommun, Inflyttarservice Symbol och logotype

Vännäs kommun, Inflyttarservice Symbol och logotype Vännäs kommun, Inflyttarservice Symbol och logotype Inflyttarservice, Gatangatan 12, 911 81 Vännäs, Sweden, www.vannas.se Victoria Kreuger Inflyttarservice i Vännäs 0935-141 06, 070-665 77 72 victoria.kreuger@vannas.se

Läs mer

Paroecia Alandm Lemland, Eiqiie Annexa Lumparland^

Paroecia Alandm Lemland, Eiqiie Annexa Lumparland^ y> N D. 0. M. Dijfeftatio Hiftorica De Paroecia Alandm Lemland, Eiqiie Annexa Lumparland^ Cujus Partem Priorem Confenfu Ampliffi. Facult. Philof. in Reg. Acad. Aboenfi y Mag. Praefide JOHANNE BILMARK,

Läs mer

Jnbmittit JONAS BERGENHOLTZ. Qvod. EXERCtTIUM ACADEMICUM. ABQ&,exc.Joh.K.iäßipe,R. AcTyp» Ve MIRACULIS, Math. Prof. Ord. /. 5 Jt.

Jnbmittit JONAS BERGENHOLTZ. Qvod. EXERCtTIUM ACADEMICUM. ABQ&,exc.Joh.K.iäßipe,R. AcTyp» Ve MIRACULIS, Math. Prof. Ord. /. 5 Jt. /. 5 Jt EXERCtTIUM ACADEMICUM Ve MIRACULIS, Qvod Cttm cinftnft* Amyliff, F*cult> Pbilofc Acad. Abnlnfity PRäSIDE HRO Amfliffimo ntqve Celeberrimo, Mag. NiCOLAO HASSELBOM Math. Prof. Ord. tublicé /o«s/»»»

Läs mer

Ilkl XEIPOOE- co^df.c^^^dßi^. Dn. ISAACI 55 iwf. ms'i. oiuca. JOANNES DAVID ALOPÄdS. Qv a m. die XX< _)oc. /V/.15/«^ci. Si-iffrA.

Ilkl XEIPOOE- co^df.c^^^dßi^. Dn. ISAACI 55 iwf. ms'i. oiuca. JOANNES DAVID ALOPÄdS. Qv a m. die XX< _)oc. /V/.15/«^ci. Si-iffrA. DISSERTÅTIO PHILOLOGICQ XEIPOOE- Ilkl co^df.c^^^dßi^. Si-iffrA.gr I N..7. ms'i. oiuca Dé Qv a m Ampliff. Facult. Philof. Acad. (t ^d.*d«.' Dn. ISAACI 55 iwf Sacr.

Läs mer

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn:

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn: STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för klassiska språk Grundkurs i latin I, HT 2002, delkurs 1, 5 poäng Fredag 27:e september kl. 13 16 i hörsal F11 Inga hjälpmedel får användas under tentan. Fyll i

Läs mer

ÖVERSÄTTNING STABAT MATER. 1 Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa dum pendebat Filius

ÖVERSÄTTNING STABAT MATER. 1 Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa dum pendebat Filius ÖVERSÄTTNING STABAT MATER 1 Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa dum pendebat Filius Modern stod så djupt bedrövad bredvid korset, tårbedövad, medan sonen hängde där. 2 Cuius animam gementem contristatam

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

Del 2 Grafisk profil

Del 2 Grafisk profil Del 2 Grafisk profil 02.1 Logotypen Skåne Nordost logotyp består av den nya symbolen och texten Skåne Nordost. Logotypen ska stå som avsändare för alla kommunikation, internt såväl som extern. Nordost

Läs mer

Prislista 2016 priser2016

Prislista 2016 priser2016 Prislista 2016 Gäller från 1 januari 2016 Priser för återvinning, fjärrvärme och stadsnät är oförändrade under 2016. fev.se/priser2016 Elhandel Det finns fyra olika elavtal att välja mellan: Falupriset,

Läs mer

ORB YENSI, Mag. C A R O L O FRED. GEORGII, johannes hjerpe, PR/ESIDE, VfSALUE, Excud. L. M. HÖJERi Reg.Acad, Typogr.

ORB YENSI, Mag. C A R O L O FRED. GEORGII, johannes hjerpe, PR/ESIDE, VfSALUE, Excud. L. M. HÖJERi Reg.Acad, Typogr. D. D. DISSERTATIO GRADUALI5» de, ARCE ORB YENSI, Quam, CONSENT. AMPLISS. FACULT. PHILQS. IN REG. ACAD. UPS AL. PR/ESIDE, Mag. C A R O L O FRED. GEORGII, HIST. PRÜFESS. REG. ET ORD. PUBLICö EXAMINI MODESTE

Läs mer

RA FIOjNI'S-*ri-jjjfc;i-

RA FIOjNI'S-*ri-jjjfc;i- D_so OUd l! SPECIMEN ACADEMICUM De RA FIOjNI'S-*ri-jjjfc;i- Qvod, Suffr \gantt Jmpliffma facultate PbiUfojphicA in Regin AcademtA Abofnfi, PR&SiDE HENRICO HASSEL, Eloqveat. J Proteft. Reg. & Ord. fublic»

Läs mer

EAK.A 8TUl)I()-' HAARTMAN. Ma.. johan n i s GUSTAVUS C. Confenttente Ampttff F-icttlt. Pbitof. FABRICIUS. fhiliif. Tbeor. Prof. Reg. (S Ord.

EAK.A 8TUl)I()-' HAARTMAN. Ma.. johan n i s GUSTAVUS C. Confenttente Ampttff F-icttlt. Pbitof. FABRICIUS. fhiliif. Tbeor. Prof. Reg. (S Ord. D. D. DISSERTATIO GRADUALIS, />_s PERVERSO EAK.A 8TUl)I()-' Quam Confenttente Ampttff F-icttlt. Pbitof. tn Regia Academta Aboenfi. 3u» P R_ S 1 DIO

Läs mer

MOZART REQUIEM. Kristina kyrka, Sala söndagen den 9 maj 2010 kl. 19.00

MOZART REQUIEM. Kristina kyrka, Sala söndagen den 9 maj 2010 kl. 19.00 MOZART REQUIEM Kristina kyrka, Sala söndagen den 9 maj 2010 kl. 19.00 Medverkande: Sala Kammarkör, sångsolister och musiker från Mälardalens Högskolas Kammarmusikutbildning, Kamus stråkorkester m fl musiker.

Läs mer

Avsändartillägg Barkarbystaden

Avsändartillägg Barkarbystaden Avsändartillägg Barkarbystaden Konsumentkommunikation (B2C) Affärskommunikation (B2B) Stationary Rubrik 2014.01.24 Eit imint endus enimintum qui con con conem et laborias dolentus res errum sum, omni cus

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats!

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats! GRAFISK PROFIL A till Ö LOGOTYP Standard logotyp I största möjliga mån används denna logotyp. Gråskala Vid tryck i gråskala används denna logotyp. Mindre logotyper Ska logotypen placeras på mindre ytor,

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1 Grafisk profil Grafisk profil Kommunfastighet 1 Innehåll Inledning...3 Varumärkesplattform...4 Logotype...5 Logotypens färger...6 Logotypens placering...7 Logotypens användning...8 9 Komplementfärger...10

Läs mer

BAR MABAM. P A U L ü M, AIA KA, EfMHN. ERICUS MONTELIUSr P R Æ S 1 D E. M a g. JOHANNE J. A MNELL. DISSERTATIO PHILOLOGICÄ, ( ACTOR. X1IIJ, v. XII.

BAR MABAM. P A U L ü M, AIA KA, EfMHN. ERICUS MONTELIUSr P R Æ S 1 D E. M a g. JOHANNE J. A MNELL. DISSERTATIO PHILOLOGICÄ, ( ACTOR. X1IIJ, v. XII. q. n. v. DISSERTATIO PHILOLOGICÄ, BAR MABAM ET P A U L ü M, AIA KA, EfMHN L Y STR IS A D PE L L A T O S, ( ACTOR. X1IIJ, v. XII. ) LEVITER a d u m b r a n s ; Q.U AM, C O N S E N S U ÂMPLISS. FACULT. PHILOS.

Läs mer

DE RELIGIONE CHRISTIANA IN VESTROGOTIAM INTRODUCTA

DE RELIGIONE CHRISTIANA IN VESTROGOTIAM INTRODUCTA DE RELIGIONE CHRISTIANA IN VESTROGOTIAM INTRODUCTA -. _ ^_i_ gsf,. DISQUISITIO, QUA.M v. " VENIA AMPL. FACULT. PHILOS. UPSAL«r. sp. fc. ^.MAG. PETRUS GUST. ALANDER S. TIÏEOL. CAND. AD GYMN. SCARENSE VICIBUS

Läs mer

JOHANNES HENR. FATTENBORG r

JOHANNES HENR. FATTENBORG r DTSSERTATIO AC A D EMICA, CAUSSAS LITTERARUM RESTAURATIONEM POST MEDII levi BARBARIEM PROMOVENTES, SISTENS3 cujus PARTEM PRIMAM,. CONSENS. AMPL. ORD. PHILOS. ABOENS. PU3LICO EXA.MINI SUBJICIUNT JOHANNES

Läs mer

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund VID FRÅGOR VAR VÄNLIG KONTAKTA KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN Kommunikatör Louise Clausen, louise.clausen@jak.se, 0500-46 45 23 eller Webbansvarig Hanna Sikter,

Läs mer

Digital materialspec - CyclingPlus & Allt om MTB

Digital materialspec - CyclingPlus & Allt om MTB Digital materialspec - CyclingPlus & Allt om MTB PAKET: TOPPBANNER Desktop: 1140x140 Mobilt: 320x240 Beskrivning: Visas på alla sidor på sajten, och upptar cirka 60 procent av startskärmen mobilt. PAKET:

Läs mer

Vlri l/i^ li_ /;", v HENRICO HASSEL. Kxcud. Zoh. liiampe Reg. Ac. Typ. Aä IMPERIUM. ERICUS MUNSELIUS Oflro Lo/»/e»/i^. Asad.

Vlri l/i^ li_ /;, v HENRICO HASSEL. Kxcud. Zoh. liiampe Reg. Ac. Typ. Aä IMPERIUM. ERICUS MUNSELIUS Oflro Lo/»/e»/i^. Asad. /. AT. J. DISSERTATIO HISTÖRICO - POLITICA Oe Vlri l/i^ li_ /;", v F M'. H ss? F"^ 'I >' «- Aä IMPERIUM (^U2M Iridulgente Jmpfiff Frtcult. /'S.'/s/' /l,?-. Asad. jlhoenffs PRASIDE HENRICO HASSEL Eloq.

Läs mer

L A T I N 29.9.2014 LÄNGRE LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

L A T I N 29.9.2014 LÄNGRE LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN L A T I N LÄNGRE LÄROKURS 29.9.2014 STUDENTEXAMENSNÄMNDEN 1 5 10 15 20 25 30 C. Verres, qui anno a.chr.n. septuagesimo tertio munus propraetoris Siciliae iniit, in hoc officio hominem pessimum et avarissimum

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

Vad man vill kunna göra. Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för

Vad man vill kunna göra. Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för Vad man vill kunna göra Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för Teknik Symmetrisk kryptering symmetrisk kryptering Hashfunktioner

Läs mer

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community Formulär för att registrera sig Registrera Registrera dig som medlem i Det är gratis att bli medlem i. För att registrera dig måste du fylla i formuläret nedan. Fält markerade med * är obligatoriska att

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 8 30 nov 2015

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 8 30 nov 2015 Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 8 30 nov 2015 Projektuppgift (LAB2) IM, skickar meddelanden mellan datorer En lite större labbuppgift, egen planering Basuppgift för E, välj till extrauppgifter

Läs mer

FRANSKA. Anaconda en français. Noël. Pour mieux comprendre l émission

FRANSKA. Anaconda en français. Noël. Pour mieux comprendre l émission Pour mieux comprendre l émission ça m énerve le cadeau le repas y en a marre le bip sonore Joyeux embrasser le bisou fou, folle le Père dur apporter une huître la datte la noix la bûche det irriterar mig

Läs mer

a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE Pro ND^GXXXV.

a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE Pro ND^GXXXV. a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA Oe 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam slliristi Reclemtvriz auxilio nixus. Xr fuffragio Amplifftmt _ff.ll«/^/// />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE JSAAQO

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2016 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte och frågeställningar 1 Metod

Läs mer

110 år av energi, engagemang och. entreprenörsanda

110 år av energi, engagemang och. entreprenörsanda tek nis ka ver ken 110 år av energi, engagemang och entreprenörsanda 110 år av energi, engagemang och entreprenörsanda Den 18 oktober 1902 är ett alldeles speciellt datum för Tekniska verken. Den dagen

Läs mer

FRANSKA. Anaconda en français. L argent. Pour mieux comprendre l émission

FRANSKA. Anaconda en français. L argent. Pour mieux comprendre l émission Pour mieux comprendre l émission énervé l argent de poche à cause de l argent faire les magasins la robe le pantalon la jupe le pull ça suffit fonctionner j ai honte prêter faire la tête le rêve ne te

Läs mer

Rubriktexten. Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012

Rubriktexten.  Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012 Rubriktexten Tilläggsrubrik Ett citat eller en kort text tagen ur innehållet i broschyren. Texten bör väcka intresse och locka till att läsa broschyren. Texten behöver inte fylla hela det gula fältet.

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor.

Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor. Grundläggande HTML HTML Steg-för-steg Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor. doctype Linköpings universitet I textdokument som används på internet finns på första raden information

Läs mer

L A T I N 30.9.2013 KORT LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

L A T I N 30.9.2013 KORT LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN L A T I N KORT LÄROKURS 30.9.2013 STUDENTEXAMENSNÄMNDEN 1 5 10 15 20 25 Ulixes, cum e bello Troiano rediens in Graeciam versus navigaret, ad oram insulae Cyclopum appulit. Hi, ut Homerus narrat, erant

Läs mer

La jalousie. Anaconda en français. Pour mieux comprendre l'émission. qu est-ce que tu as? vad är det med dig?

La jalousie. Anaconda en français. Pour mieux comprendre l'émission. qu est-ce que tu as? vad är det med dig? SÄNDNINGSDATUM: 2009-01-20 ARBETSUPPGIFTER: AGNETA SOLDÉN PROJEKTANSVARIG: GABRIELLA THINSZ Anaconda en français Pour mieux comprendre l'émission en fait faktiskt qu est-ce que tu as? vad är det med dig?

Läs mer

Ansiktet utåt. www.t.lst.se. En handbok i Länsstyrelsens profil. Foto: Roger Lundberg. Publ.nr. 2005:36

Ansiktet utåt. www.t.lst.se. En handbok i Länsstyrelsens profil. Foto: Roger Lundberg. Publ.nr. 2005:36 Ansiktet utåt www.t.lst.se En handbok i Länsstyrelsens profil Foto: Roger Lundberg Publ.nr. 2005:36 Innehåll Ansiktet utåt... 3 En handbok i Länsstyrelsens profil Länshuset... 4 Personligt uppträdande...

Läs mer

Välkommen till information om KOMMENTAREN 1

Välkommen till information om KOMMENTAREN 1 Välkommen till information om KOMMENTAREN 1 Vi vet att många medborgare i Kungsbacka kommun har synpunkter på våra tjänster och vår service. De pratar väldigt sällan med oss om vad de tycker, men däremot

Läs mer

AMT CITIAM MAGNETIS. >.M-PETRI KåHN, FERRO. Exbibens, GABRIEL PROCOPOEUS,C.F. cu_vi. Exc. apud Jo.Laurent.Wallium. DISPUTATIO PHYSICA;

AMT CITIAM MAGNETIS. >.M-PETRI KåHN, FERRO. Exbibens, GABRIEL PROCOPOEUS,C.F. cu_vi. Exc. apud Jo.Laurent.Wallium. DISPUTATIO PHYSICA; DISPUTATIO PHYSICA; AMT CITIAM MAGNETIS cu_vi Exbibens, FERRO (^vam DIVINA ADFULGENTE GRATIA,.' lol.l2r.su /i_,mplift:?hc:ul.'r. pnii.os, ' Regiae Academiae Aboénfis, Sub PR/ESIDIO, ^,>i Ampliffmu O' /'^^c/^^/m»/,

Läs mer

ANEMOMETRVM NO V VM, I)., I A <^ GÅDOLI N,* DISSERTATiO PHILOSOPHICA PRO LICENTIA ADEUNDI GRADUM. WMMO /miuvame NUMINti, Q.U A I^

ANEMOMETRVM NO V VM, I)., I A <^ GÅDOLI N,* DISSERTATiO PHILOSOPHICA PRO LICENTIA ADEUNDI GRADUM. WMMO /miuvame NUMINti, Q.U A I^ WMMO /miuvame NUMINti, DISSERTATiO PHILOSOPHICA SISTENS ANEMOMETRVM NO V VM, Q.U A I^ CONSENTIENTE CELEBERRIMA F ACULTATE PHiLOSOPHICA IN REG I UIn 1 IVERSITATE 4URAIC Ä Sub MODERAMINE, VIRI MAXIME EiVBRhNBt

Läs mer

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL SMART BUILT GRAFISK MANUAL DEN HÄR MANUALEN ÄR TÄNKT SOM ETT STÖD FÖR DIG SOM SKA PRODUCERA MATERIAL FÖR SMART BUILT. Här hittar du praktiska tips och inspiration för hur alla grafiska byggstenar ska användas.

Läs mer

Korsets tillbedjan. Viksta kyrka. onsdagen den 8:e april 2009 kl. 19:00. (U 529, en runhäll från 1000 talet i Sika, Frötuna socken, Uppland)

Korsets tillbedjan. Viksta kyrka. onsdagen den 8:e april 2009 kl. 19:00. (U 529, en runhäll från 1000 talet i Sika, Frötuna socken, Uppland) Korsets tillbedjan (U 529, en runhäll från 1000 talet i Sika, Frötuna socken, Uppland) Viksta kyrka onsdagen den 8:e april 2009 kl. 19:00 2 A sinu patris mittitur Mundi salvator moritur Et de maria nascitur

Läs mer

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Om rummet är färdigt finns det inte heller något utrymme för barnens deltagande eller någon plats för barnets innovationer. Men om

Läs mer

In Nominc JEfuJ DISSERTATIONS ACADEMIC^ De. Quam. Profettbre Reg. & Ord. mtdtfie exbibet. S. R.M. Alumnus, MATTHIAS HALLEMUS. G>^

In Nominc JEfuJ DISSERTATIONS ACADEMIC^ De. Quam. Profettbre Reg. & Ord. mtdtfie exbibet. S. R.M. Alumnus, MATTHIAS HALLEMUS. G>^ In Nominc JEfuJ DISSERTATIONS ACADEMIC^ De i;on^ FENNIA' PARS PRIOR, Quam Sujfragante Amf>l Facul, /'öl/o/? In Regia demia Et PR^SID2 _-^«^.//5/m?o, (?e/eöe^/,«o^e Domino^ Mag,HENRICO HASSEL; Eloqvent.

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

JOH. HENR.. FATTENBORG,

JOH. HENR.. FATTENBORG, DISSEHTATIO ACADEMICA; OBåDLI YATICINIUM SUETHICE VERSUM NQTISQTJE EXPLICATUM SIST ENS, CtTJUS PAKT EM IViTAM, CotfSEivsu AmplisSo FaCo Philos. m Acad. Ånoexs. FKMSIDE JOH. HENR.. FATTENBORG, Litttrat,.

Läs mer

Johan Ihres kritik mot den franska encyklopedin: reaktion mot en påstådd kulturell urartning

Johan Ihres kritik mot den franska encyklopedin: reaktion mot en påstådd kulturell urartning Johan Ihres kritik mot den franska encyklopedin: reaktion mot en påstådd kulturell urartning Krister Östlund Vid ett offentligt tal hållet på latin vid Uppsala universitet den 15 december 1774, i samband

Läs mer

ÖVNINGAR. Gör övningarna på s. 128 och därefter extraövningarna nedan.

ÖVNINGAR. Gör övningarna på s. 128 och därefter extraövningarna nedan. Appell Förlag Latin. En introduktion. Studiehandledning, kap. 15, s. 1 (5) Kapitel 15 GRAMMATIK Läs s. 126-127 + G12, 14-17, 41, 44 Att kunna: Skillnaden mellan huvudsatser och bisatser Pronomen: reflexiva

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 FEBRUARI 2016 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller Typsnitt för Heraldisk Tidsskrift Frågan om typsnitt för HT sönderfaller i två delar: dels omslag, dels inlaga. Val av typsnitt för omslagets styrs av att den grundläggande utformningen av framsidan skall

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

amarigna, arabiska,armeniska, bengaliska, bosniska, dari, estniska, finska, lettiska, litauiska, nordkurdiska, pashto, persiska, polska, serbiska,

amarigna, arabiska,armeniska, bengaliska, bosniska, dari, estniska, finska, lettiska, litauiska, nordkurdiska, pashto, persiska, polska, serbiska, amarigna, arabiska,armeniska, bengaliska, bosniska, dari, estniska, finska, lettiska, litauiska, nordkurdiska, pashto, persiska, polska, serbiska, singalesiska, somaliska, sydkurdiska, syrianska, tagalog,

Läs mer

Skriva utbildningsbeskrivningar

Skriva utbildningsbeskrivningar 1 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Skriva utbildningsbeskrivningar för webben EN LATHUND VERSION 1.6 2016 LUNDS UNIVERSITET 3 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Utbildningsbeskrivningarna

Läs mer

DIALOGUE PARIS ET CHIFFRES 1 Duhamel Georges ( ); écrivain français

DIALOGUE PARIS ET CHIFFRES 1 Duhamel Georges ( ); écrivain français DIALOGUE PARIS ET CHIFFRES 1 Duhamel Georges (1884-1966); écrivain français hur lång är du? tu mesures combien? jag är 1,77 meter lång je mesure 1 mètre 77 hur mycket väger du? tu pèses combien? jag väger

Läs mer

CIRCA CALVIÏNISMUM CAROLI IX.

CIRCA CALVIÏNISMUM CAROLI IX. CIRCA CALVIÏNISMUM CAROLI IX. / OBSERVATIONES QUAS VENIA AMPL. FACULT. PHIL. UPSAL. p. p. m a g. JOHANNES CAR. WULFF A SACRIS DOM ESTICIS, STIP. MOUN. ET AARON HEDENLUND WESTMANNO-DALEKARM. IN AUDIT. G

Läs mer

Forskning inom humaniora

Forskning inom humaniora Högskolan i Gävle 2014 Forskning inom humaniora Möten med forskare på avdelningen för humaiora som berättar om sina forskningsområden. Kavita Thomas Hur det lilla ordet men används i samtal Fokus i Kavitas

Läs mer

Grafisk Manual. Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015

Grafisk Manual. Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015 Grafisk Manual Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015 2 Innehåll Innehållsförteckning Om oss...4 Grafisk Manual...5 Logotyp...6 Felaktig användning...8 Frizon...10 Färgalternativ...11

Läs mer

Axelssönernas släktskap med Bondeätten

Axelssönernas släktskap med Bondeätten SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket, 2005: 3 Axelssönernas släktskap med Bondeätten Sammandrag: En utredning av Axelssönernas släktsskap med Bondesläkte, ursprunligen publicerad i Personhistorisk

Läs mer

Huddinge kommun digital styleguide. Värdeord och personlighet

Huddinge kommun digital styleguide. Värdeord och personlighet Värdeord och personlighet Logotyp Logotyp storlek Desktop 1440x900 228x64 px Language Kontakt Sök ipad 768X900 180x50 px Language Kontakt Sök Smartphone 400x900 138x39PX Kontakt Sök Meny kommun digital

Läs mer

Nyheter och möjligheter för Svenska Bostäders hyresgäster Nummer 2 2014

Nyheter och möjligheter för Svenska Bostäders hyresgäster Nummer 2 2014 Nyheter och möjligheter för Svenska Bostäders hyresgäster Nummer 2 2014 Aktuellt s. 2 Ett nummer för alla frågor. Nu gör vi det ännu enklare för dig att nå oss! Ring 0771-318 318 om har frågor, vill göra

Läs mer

Gotländsk uppteckning af medeltida formulär för invigning af födoämnen Leijonhufvud, Sigrid Fornvännen 151-157

Gotländsk uppteckning af medeltida formulär för invigning af födoämnen Leijonhufvud, Sigrid Fornvännen 151-157 Gotländsk uppteckning af medeltida formulär för invigning af födoämnen Leijonhufvud, Sigrid Fornvännen 151-157 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_151 Ingår i: samla.raa.se GOTLÄNDSK UPPTECKNING

Läs mer

Välkommen till Nya Hovås

Välkommen till Nya Hovås NYA HOVÅS Välkommen till Nya Hovås Vårt område ligger vid Brottkärrsmotet med naturen direkt inpå knuten i ett kuperat landskap. Här bidrar vi med nära ca 1 300 nya lägenheter, cirka 600 nya arbetsplatser

Läs mer

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL LOGOTYP FÄRG Symbol: utveckling/innovativt, gemenskap, samarbete/samverkan, närhet/underifrånperspektiv Typsnitt: tydligt, klassiskt/hållbart, förtroende Färger: förtroende/underifrån, mjukt,

Läs mer

ARBETSBLAD. FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 9 Pas d inquiétude

ARBETSBLAD. FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 9 Pas d inquiétude ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV9 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 9 Pas d inquiétude Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer