Läkemedelsbehandling vid demens, när, var och hur? Sonja Klingén Verksamhetschef Ulla-Britt Mattsson Vårdenhetsöverläkare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelsbehandling vid demens, när, var och hur? Sonja Klingén Verksamhetschef Ulla-Britt Mattsson Vårdenhetsöverläkare"

Transkript

1 Läkemedelsbehandling vid demens, när, var och hur? Sonja Klingén Verksamhetschef Ulla-Britt Mattsson Vårdenhetsöverläkare

2 Vi disponerar tiden så här Allmänt om demens Något om viktiga demenssjukdomar Läkemedelsbehandling vid demens Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD) behandling Övrigt om läkemedelsbehandling hos dementa 2

3 Epidemiologi demenssjukdom Folksjukdom 1,5-2% av befolkningen personer i VGR personer i Sverige 25 miljoner i världen 3

4 Institutionsvård > kr/år Utredning och 1 års läkemedelsbehandling kr Kostnad för demensvården i Sverige ca 50 miljarder kr 4

5 % Förekomst av demens (H-70 och 95+ studierna) kvinnor män ålder (år) I Skoog och A Börjesson-Hanson 5

6 20% av patienterna (70+) på en vanlig svensk VC har en demenssjukdom Maria Olafsdottir

7 Vad menas med demens? Ett förvärvat varaktigt tillstånd med försämring av minnesförmåga och andra kognitiva funktioner som tydligt påverkar arbetsförmåga, social aktivitet och så småningom förmågan till ett självständigt liv. 7

8 Riskfaktorer för demenssjukdom Ärftlighet Rökning/Alkohol Viktfaktorer Kvinnligt kön (efter 85 års ålder) Hög ålder Down s syndrom Högt kolesterol Högt blodtryck Diabetes Hjärtsjukdom Stroke 8

9 Varför utredning och diagnos? Förklaring till symtom och svårigheter Behandlingsbara tillstånd Symtomatisk läkemedelsbehandling Möjligheter till hjälp och stöd från samhället Demenssjukdom är en allvarlig sjukdom som leder till funktionsnedsättning och en för tidig död 9

10 När avstå från demensutredning? Svårt somatisk sjuk person/terminal? Klinisk/global bedömning tillräcklig ibland Rätt till stöd och hjälp efter behov, funktionen avgör 10

11 Demensutredning enligt nationella riktlinjerna Enligt vårdprogram VGR Basal utredning inom primärvård är oftast tillräckligt för att ställa diagnos och behandla och initiera stödinsatser (kommunen) Utvidgad utredning vid specialistklinik 11

12 Västra Götalandsregionen 12

13 Demenssjukdomar? 13

14 Demenstyper alzheimers blanddemens vaskulär demens pannlobsdemens lewybody demens parkinsondemens (60-70%) (20-40%) (5-10%) (5-20%) (5-10%) 14

15 Alzheimers sjukdom Smygande förlopp Tidig minnesstörning Koncentrationssvårighet och stresskänslighet Nedstämdhet, oro Språkstörning Orienteringssvårigheter Personligheten förändras, insikten avtar Apraxi och nedsatt ADL-förmåga 15

16 Sjukdomsförlopp vid Alzheimers sjukdom Kognitiv förmåga Funktionell förmåga BPSD Vårdgivarbörda år 16

17 Vaskulär demens, VaD Tidsmässigt samband mellan cerebrovaskulär skada och demensdebut Trappstegsformad försämring Förlångsamning och exekutiv svikt Neurologiska symtom, afasi, gångrubbning Personlighet och insikt rel välbevarad Lindrig minnesstörning Depressivitet och affektinkontinens 17

18 Parkinsons sjukdom med demens 80% av personer med Parkinson utvecklar kognitiv försämring 30-40% demenssjukdom 30-40% depression Kliniska parkinsonsymtom föregår demensutveckling (minst ett år) 18

19 Demens av Lewy Body-typ Liknar Alzheimer, mindre minnesstörningar Fluktuerande (konfusionsepisoder) Parkinsonism (sällan tremor) Överkänslighet för neuroleptika Psykotiska symptom synhallucinos Sömnstörning Autonom instabilitet, yrsel, ortostatisk hypotension, upprepade fall 19

20 Läkemedelsbehandling vid Alzheimers demens (AD) Kolinesterashämmare indikation mild/måttlig AD Donepezil Aricept Galantamin Reminyl Rivastigmin Exelon NMDA-receptorantagonist indikation måttligt/svår AD Memantin - Ebixa 20

21 Kolinesterashämmare Likvärdig klinisk effekt Positiv effekt hos cirka 2/3 Likvärdig profil gällande Antikolinerga farmaka Synergieffekter med ß-blockerare Olika farmakokinetik och interaktioner Biverkningar Överdosering 21

22 Likvärdig klinisk effekt Ingen effekt på sjukdomsförloppet Bromsmedicin högerförförskjutning av kurvan Förbättring av Uppmärksamhet Koncentrationsförmåga Initiativförmåga Social funktion 22

23 Farmakokinetik och interaktion Donepezil - Aricept Lång halveringstid (70 tim), ökar med åldern Metaboliseras via P450 Risk för farmakokinetiska interaktioner Clearance påverkas ej av mild/måttlig nedsatt lever/njurfunktion 23

24 Farmakokinetik och interaktion Galantamin - Reminyl Halveringstid (8 tim) Metaboliseras via P450 Risk för farmakokinetiska interaktioner Clearance påverkas ej av mild/måttlig nedsatt njurfunktion Lägre dos vid medelsvår nedsatt leverfunktion 24

25 Farmakokinetik och interaktion Rivastigmin - Exelon Låg biotillgänglighet, ökar med födointag Kort halveringstid (1 tim), ökar hos äldre Nedbrytning via hydrolys, ej via P450 Inga betydelsefulla interaktioner Försiktighet vid nedsatt lever/njurfunktion 25

26 Biverkningar kolinesterashämmare Mag/tarmkanalen (illamående/kräkningar, diarré, buksmärta, viktminskning, magsår) CNS (yrsel, huvudvärk, tremor, trötthet, sömnstörning) Psykiskt (hallucinationer, agitation) Kardiovaskulärt (bradykardi, AV-block, synkope) Enstaka fall av leverpåverkan 26

27 Överdosering Kolinesterashämmare Salivation Rastlöshet Kallsvett Muskelsvaghet 27

28 Memantin - Ebixa Stabilisering av glutamataktiviteten i NMDA-receptorn Kombinerad behandling eller monoterapi Förbättrar kognitiv förmåga Minskar beteendesymptom 28

29 Memantin - Ebixa Halveringstid ( tim), utsöndring via njurarna Interaktioner/förstärkning vid närbesläktade substanser (L-dopa) Biverkningar (milda) yrsel, huvudvärk 29

30 Insättning kolinesterashämmare Diagnos och kontraindikation Kontrollera puls, BT (EKG vid samtidig somatisk sjukdom) Sätt in lägsta dos Följ upp insättningen efter 1-3 mån tolerabilitet och dostitrering, puls, BT, EKG Efter 6-12 månader utvärdering av effekten 30

31 Utvärdering av behandlingseffekt Patients och närståendes uppfattning Bedömarens helhetsuppfattning av funktionsförmåga Uppmärksamhet Koncentration Social förmåga 31

32 Utvärdering av behandlingseffekt Tester MMT Ev andra tilläggstester Anhörigintervju (skattningsformulär) Om effekten bedöms positiv långtidsbehandling Om ingen effekt är märkbar avslutas behandlingsförsöket 32

33 Utsättning av preparat Fasa ut genom halvering av dosen under 2-4 veckor Om ingen försämring inträder sätt ut läkemedlet Ny bedömning efter 2 4 veckor Vid försämring återinsätts läkemedlet 33

34 Byte av preparat Tänk på att Aricept har lång T1/2 Här kan Ebixa bli aktuellt tidigare än som tilläggsbehandling 34

35 Insättning Ebixa Upptitrering av dos Startförpackning finns Uppföljning efter 1-3 månader Utvärdering som vid kolinesterashämmare 35

36 Behandlingstid- tumregel Så länge patienten har utbyte av sin omgivning, kan interagera och/eller har någon kvarvarande ADL-förmåga Utsättning- vid tveksamhet om effekt, ny värdering inom 2-3 veckor- återinsättning Undvik utsättning i anslutning till förändring, t ex byte av bostad 36

37 Framtida läkemedel mot Alzheimers sjukdom A. Symtomlindrande - andra signalsubstanser B. Modulerande (bromsa och/eller bota) Neuroprotektiva Anti-amyloid, vaccination, beta/gammasekretashämmare Anti-tau 37

38 Läkemedelsbehandling, VaD Behandla vaskulära riskfaktorer Inget vetenskapligt stöd för annan specifik behandling Behandla symptom (t ex depression) 38

39 Övriga demenssjukdomar Rivastigmin/Exelon har indikation Parkinsondemens Kolinesterashämmare/Memantin används även vid Lewybodydemens (LBD) - dock ingen indikation OBS LBD, extrem känslighet för neuroleptika Frontotemporal demens, ingen specifik behandling 39

40 Behandling BPSD Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens Enligt Läkemedelsverkets workshop 2008 och efter egen klinisk erfarenhet 40

41 BPSD Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att de initiala interventionerna vid BPSD bör vara av icke-farmakologisk art Vi tänker tala om läkemedlen Förleds inte av vårdpersonal att till varje pris lösa symptomen med läkemedel 41

42 BPSD - symptom Affektiva symptom Psykotiska symptom Apati/Hyperaktivitet Vandring Ropbeteende 42 42

43 Praktiska rekommendationer Utredning/kartläggning Optimerad vårdmiljö och bemötande Översyn av läkemedelsbehandling 43

44 BPSD medicinsk bedömning Somatiskt status Lab-prover, ev andra undersökningar Psykiskt status Läkemedel Sanering, minskning av doser, andra läkemedelsval Ev ny ordination ska vara tidsbegränsad och utvärderas 44

45 Somatisk orsak till BPSD (och konfusion) Smärta, fraktur Obstipation, urinretention Hjärtinfarkt, lungemboli Infektion Stroke 45

46 Psykologiska och omgivningsfaktorer vid BPSD (och konfusion) Störd nattsömn Främmande miljö Miljöförändring Överträdelse av privat sfär Hemlängtan 46

47 Sanering av läkemedel Sätt ut eller sänk dosen på läkemedel som påverkar kognition negativt Läkemedel med antikolinerga effekter Lugnande medel med lång halveringstid Antipsykotiska läkemedel (annan indikation än psykotiska symptom eller svår aggressivitet) 47

48 Aktiverande läkemedel Sänk ev dosen av kolinesterashämmare Sänk ev dosen av antidepressiva läkemedel 48

49 Läkemedel vid BPSD Välj om möjligt läkemedel som du och personal är förtrogen med Gör en ändring i taget Planera objektiv uppföljning, patienten kan inte själv berätta 49

50 Demensläkemedel Kolinesterashämmare ev dosjustering, ej nyinsättning Memantin kan sättas in 50

51 Demens vid psykisk sjukdom Psykossjukdom eller affektiv sjukdom Långtidsbehandling med psykofarmaka kan fortfarande vara indicerad Dosjustering kan behövas 51

52 Demens vid somatisk sjukdom Hur länge skall man behandla med Trombyl? Betablockerare? Lipidsänkare? När ska man byta läkemedel Hypertoniläkemedel 52

53 Depression SSRI (ex.citalopram, Cipralex, Sertralin) första hands val Mirtazapin eller venlaflaxin andrahandsval Mirtazapin i kombination med SSRI 53

54 Aggressivitet SSRI (Citalopram, Cipralex, Sertralin) i första hand Memantin har dokumenterad effekt Risperidon (Risperdal ), i andra hand haloperidol (Haldol ) men undvik helst Undvik neuroleptika vid Lewy Bodydemens 54

55 Ångest SSRI vid samtidig depression eller vid panikångest Oxazepam (Sobril ) vid behov eller korttidsterapi Klometiazol (Heminevrin ) tillfälligt, i särskilt boende eller sjukhus, vid nattlig ångest/oro 55

56 Psykotiska symptom Alla psykotiska symptom behöver inte behandlas Behandling vid subjektiva besvär, lidande och oro Neuroleptika, små doser, begränsad tid, utvärdera 56

57 Antipsykotiska läkemedel Viss ökad risk för cerebrovaskulära händelser och ökad totalmortalitet Klasseffekt visat för andra generationens neuroleptika, men gäller sannolikt även första generationen 57 57

58 Utvärdering av läkemedelsbehandling vid BPSD Utvärdera effekten inom två veckor SSRI kan ta flera veckors behandlingstid för positiv antidepressiv effekt Regelbundet ställningstagande till utsättning/dosjustering 58 58

59 BPSD Sammanfattning BPSD går oftast inte att ta bort eller minska med enbart läkemedel Det är viktigast att finna bakomliggande orsaker och förändra eller ta hänsyn till dessa faktorer 59

60 Användbara länkar

61 Tack för oss Kontaktpunkt Remissmottagning Neuropsykiatri 031/

Palliativ vård vid demenssjukdomar

Palliativ vård vid demenssjukdomar Palliativ vård vid demenssjukdomar 131010 Palliativ vård vid demenssjukdomar Kajsa Båkman Silviasjuksköterska Vårdlärare Stiftelsen Silviahemmet www.silviahemmet.se 09.15 10.30 Palliativ vård vid livets

Läs mer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting och Västerbottens kommuner Innehåll sid. Inledning... 2 Bakgrund... 3 Allmänt

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

Sjukdomar som ger glömska

Sjukdomar som ger glömska Sjukdomar som ger glömska Minnet är som bäst när vi mest behöver det. Alltså under den tid då vi växer upp och lär oss det mesta av det vi kommer att ha nytta och glädje av under resten av livet. Ofta

Läs mer

Demens vanlig, svårbehandlad komplikation vid parkinson Tidig diagnos värdefull kolinesterashämmare kan ge bättre livskvalitet

Demens vanlig, svårbehandlad komplikation vid parkinson Tidig diagnos värdefull kolinesterashämmare kan ge bättre livskvalitet klinisk översikt Läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se Demens vanlig, svårbehandlad komplikation vid parkinson Tidig diagnos värdefull kolinesterashämmare

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras?

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt Maj 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET Institutionen för hälsovetenskap SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET NURSES EXPERIENCES OF WORKING WITH THE BPSD-REGISTER Nyberg, Sofi Wennberg, Susanna Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Information. från Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av ADHD ny rekommendation...11

Information. från Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av ADHD ny rekommendation...11 Information från Läkemedelsverket Årgång 20 NummeR 1 februari 2009 ny rekommendation...11 Foto: Sjöberg Bild Läkemedelsbehandlingen vid ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ska vara en del i

Läs mer

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke 1-årsuppföljning 2011 - livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter Författare: Dr. David Healy INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANTIDEPRESSIVA LÄKEMEDEL... 2 ALLMÄNNA FRÅGOR... 3 LÄKEMEDEL OCH KEMISKA SUBSTANSER...

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot depression

Genomgången av läkemedel mot depression Depression Genomgången av läkemedel mot depression Författare: Medicinsk utredare Anders Wessling Hälsoekonom Joakim Ramsberg DEPRESSION Genomgången av läkemedel mot depression Genomgången av läkemedel

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Psykologisk behandling av psykiska besvär bland äldre. En kunskapssammanställning

Psykologisk behandling av psykiska besvär bland äldre. En kunskapssammanställning Psykologisk behandling av psykiska besvär bland äldre En kunskapssammanställning Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade

Läs mer

Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom

Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom Anna sitt här och ta det lugnt och koppla av. Själva springer dom omkring som tokar. Vad är detta för konstigt ställe!? Jag blir så stressad och orolig

Läs mer

VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS

VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS Hälsa och samhälle VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS EN LITTERATURSTUDIE OM HUR VÅRDPERSONAL MED SITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT KAN FRAMKALLA FÖRÄNDRINGAR I BETEENDE HOS PERSONER MED

Läs mer

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Kardiovaskulär risk i Sverige Sedan Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer om förebyggande av aterosklerotisk

Läs mer

Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom

Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån Maj 2012 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 5 2.1 Arbetsgruppens uppdrag...

Läs mer

LÄKEMEDELSBEHANDLING TILL ÄLDRE - MER SKADA ÄN NYTTA? Yngve Gustafson Professor,Överläkare Geriatriskt Centrum NUS, Umeå

LÄKEMEDELSBEHANDLING TILL ÄLDRE - MER SKADA ÄN NYTTA? Yngve Gustafson Professor,Överläkare Geriatriskt Centrum NUS, Umeå LÄKEMEDELSBEHANDLING TILL ÄLDRE - MER SKADA ÄN NYTTA? Yngve Gustafson Professor,Överläkare Geriatriskt Centrum NUS, Umeå GERIATRISKT CENTRUM UMEÅ DET NORMALA ÅLDRANDET LEDER TILL NEDSATT FUNKTION I ALLA

Läs mer

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING (CPRS-S-A) En självskattningsskala för ångest- och depressions-syndrom Pär Svanborg Marie Åsberg 2 Inledning Denna skrift vänder sig i första hand till specialister i allmänmedicin

Läs mer

5. Medicinering vid behov

5. Medicinering vid behov 5. Medicinering vid behov Många äldre människor har flera olika mediciner. De flesta mediciner tas regelbundet som stående ordination. Vissa mediciner tas vid behov. Det är viktigt att veta vilken effekt

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

ÄLDRE OCH BILKÖRNING

ÄLDRE OCH BILKÖRNING ÄLDRE OCH BILKÖRNING Information och vägledning för närstående Den här broschyren vänder sig till dig som har en närstående som har en sjukdom har en närstående vars beteende får dig att fundera på hans/hennes

Läs mer