VAR JOBBAR NATURVETARE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VAR JOBBAR NATURVETARE?"

Transkript

1 VAR JOBBAR NATURVETARE? Naturvetare har en mycket specialiserad kunskap inom ett naturvetenskapligt område tillsammans med en bred bas inom naturvetenskap eller inom andra ämnesområden. Förmågan att finna nya frågeställningar och utveckla lösningar är utmärkande för naturvetare. Under utbildningen tränas naturvetare i praktiskt och analytiskt arbete och lär sig både att samarbeta och att självständigt driva en process från tanke till slutprodukt. Naturvetare kan som allsidiga ämnesspecialister jobba inom en mängd olika yrkesområden i samhället, både inom privat och offentlig sektor. Det är en mångfasetterad grupp som arbetar med allt från att kartlägga det mänskliga genomet till universums födelse. I Lund utbildar vi biologer, datavetare, fysiker, geologer, matematiker, marinbiologer, meteorologer, miljövetare, molekylärbiologer, naturgeografer och sjukhusfysiker. Våra lärare är i de flesta fall aktiva forskare, och våra utbildningar karakteriseras av närhet till forskningsfronten. Detta leder till att nära hälften av våra studenter efter sin grundexamen fortsätter med forskarutbildning. Efter fyra år leder den till en doktorsexamen inom någon av våra 32 naturvetenskapliga forskarutbildningsinriktningar. Efter avslutad forskarutbildning går de flesta vidare till anställningar ute i samhället, men många fortsätter med forskning och undervisning inom universitetet. 6

2 Astronomer och astrofysiker arbetar i stort sett inom samma områden som en fysiker eftersom kompetensen är ungefär densamma. En stor del av astronomerna arbetar inom universitetsvärlden med forskning och utbildning eller på något observatorium. En del arbetar även inom både den privata och offentlig sektorn där de kan arbeta med rymdfysik, datorberäkningar, simuleringar, elektronik, kommunikation, utbildning, media, näringsliv och en hel del annat. Astronom/ Astrofysiker En datavetare kan få arbete överallt där man konstruerar eller använder datorprogram. Det kan vara i renodlade IT-företag, som sjävständig konsult eller i företag och hos myndigheter med avancerade datasystem. Datavetaren kan arbeta med programmering av tillämpningsprogram, IT-relaterad problemlösning, ledning av programmeringsprojekt, konstruktion av webbsidor, administration av databassystem, datakommunikation, design av användarkontaktytor, processtyrning och datasäkerhet. Den sedan några år tillbaka vikande arbetsmarknadstrenden för datavetare verkar nu ha brutits. Efterfrågan på dataverare med högre utbildning ökar kraftigt, och bedömare anser utsikterna för datavetare på sikt är goda. Både specialister av olika slag, och även personer som kombinerar datakunskaperna med något annat ämne, till exempel företagsekonomi, marknadsföring, teknik, media eller juridik, kommer att efterfrågas. Datavetare Fysiker jobbar ofta med utveckling och forskning, men också med utbildning och information. Fysiker arbetar ofta i team tillsammans med experter från andra områden, till exempel med matematiker, statistiker, biologer och kemister, ofta i arbetsledande ställning med ansvar för planering och administration av arbetet. Fysiker kan arbeta vid teknikföretag, vid forskningsinstitutioner och myndigheter samt vid universitet och högskolor med utbildning och forskning. Fysikutbildningen är internationellt gångbar och goda arbetsmöjligheter finns även utomlands till exempel vid internationella forskningsinstitutioner såsom Cern i Genève. Det finns flera olika yrkesområden man kan inrikta sig mot som fysiker, såsom astronom, meteorolog, materialfysiker, biofysiker och medicinsk fysiker. En stor del av fysikerna fortsätter med forskning, inom grundläggande och tillämpad fysik. Fysiker kan också arbeta med miljömätningar, rymdteknik, energikällor, dator beräk ningar, simuleringar, elektronik, nya material, kommunikation och mycket mera. Allmänt sett har fysiker goda arbetsmarknadsutsikter. Exempel på några områden som utvecklas snabbt är elektronik, energiteknik, materialteknik och bioteknik Fysiker Biogeofysiker arbetar med energiutbytet mellan vegetaion, mark, atmosfär och hydrosfär. Det är en ny yrkesinriktning i gränsområdet mellan fysik, meteorologi, biologi, naturgeografi och geologi. Viktiga arbetsområden är forskning kring storskaliga klimatvariationer och förändringar. Som biogeofysiker kan du arbeta inom såväl den privata som den statliga sektorn. Naturvårdsverket och SMHI är exempel på statliga arbetsgivare, men biogeofysikernas breda naturvetenskapliga bas gör dem användbara också inom det privata näringslivet, exempelvis inom skogs- och jordbruksnäringen Biogeofysiker Biologer är experter på biologiska system, från molekylär- och cellnivå till ekosystemnivå. Biologutbildningen leder till ett stort antal inriktningar med arbetsmarknad inom vitt skilda områden. En biolog med inriktning mot ekologiska system kan arbeta med frågor kring energiförsörjning och samhällsplanering, inom naturvård och miljöskydd eller med planering, utredning, rådgivning och tillsyn inom kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter. Biologer specialiserade på cellers, organs eller organismers funktioner kan arbeta som forskare vid universitet eller vid läkemedels- och bioteknikföretag. Många biologer anställs även av företag som miljörevisorer eller miljöansvariga. Utbildning och information är andra stora arbetsområden för biologer. Många blir t.ex. gymnasielärare. På kommuner och länsstyrelser, där många ekologer är anställda, kommer det framöver att bli en hel del pensionsavgångar. Inom läkemedels- och bioteknikindustrin råder brist på specialiserade biologer, framför allt med forskarutbildning. Arbetstillfällen kan uppstå om miljösektorn i samhället växer framöver. Särskilt industrin tros då rekrytera fler biologer. Biolog 7

3 Marinbiolog Marinbiologer studerar hur den marina miljön påverkar och påverkas av marina organismer. Man arbetar också med frågor kring hur kust- och havsområden utsätts för påverkan från land och atmosfär t.ex. genom tillförsel av näringsämnen och toxiska substanser eller med marin miljöövervakning och med beräkningar av fiskekvoter. Marinbiologer/ekologer arbetar framför allt som handläggare på länsstyrelser, som kommunekologer, och på konsultföretag inom vattensektorn. Arbetsuppgifterna kan bestå av miljöövervakning, fältarbeten med provtagningar och inventeringar, planering, miljökonsekvensbeskrivningar, samt utredningar och sammanställningar av olika slag. De närmaste årens arbetsmarknad ser ljus ut. Genomförandet av EUs ramdirektiv för vatten kommer att medföra att ett antal tjänster med vatteninriktning inom såväl länsstyrelser, kommuner som den privata sektorn kommer att öka. Meteorolog I samtliga nordiska länder krävs en universitetsutbildning för att bli prognosmeteorolog, och de nationella meteorologiska institutionerna är också viktiga arbetsgivare. Men det finns även en växande marknad för meteorologiska tjänster inom den privata sektorn. Ett exempel är energibolagen som under de senare åren har visat ett ökande intresse för väderprognoser att använda i sin prissättning av energi. Molekylärbiolog Miljövetare Molekylärbiologer har framför allt kunskaper om hur celler fungerar och hur arvsmassan (DNA) styr cellen. Inom molekylärbiologin studerar man de minsta beståndsdelarna hos levande organismer, de biologiska makromolekylernas (t.ex. DNA och proteiner) uppbyggnad och funktion. Man använder sig av avancerad teknik och såväl biokemiska som gentekniska metoder för att kunna arbeta med pro- Miljövetenskap handlar om hur mänsklig aktivitet påverkar vår planet. Miljövetare är experter på att förebygga, analysera, och åtgärda miljöproblem. Genom att kombinera en bred naturvetenskaplig kompetens med samhällsvetenskapliga ämnen har miljövetare en stor arbetsmarknad. Samhällets satsning på en långsiktigt hållbar utveckling gör att denna arbetsmarknad ökar. Miljövetare arbetar bl.a med naturresursfrågor, kemiska miljörisker, naturskydd, jord- och skogsbruksfrågor, vattenvård och Agenda 21-arbete. Arbetsplatsen kan vara cesser som inte är synliga för blotta ögat. Molekylärbiologer finns bl.a. på sjukhus, på läkemedels- och bioteknikföretag samt på universitet och högskolor. De flesta molekylärbiologer arbetar med forskning och utveckling, ofta som ledare och samordnare av projekt. Det fi nns ett behov av molekylärbiologer i samhället, och speciellt forskarutbildade personer är eftersökta. både inom privat och offentlig sektor som t.ex. projektledare, konsult, handläggare, analytiker, miljöutbildare eller forskare. Miljö vetare är viktiga inom samhällsplanering, miljöledning och miljörevision. Miljöfrågor blir allt viktigare inom internationella bistånds- och utvecklingsprogram. För högskoleutbildade gäller att kombinera en miljövetenskaplig specialistkompetens med en bred kunskap om miljöproblemens orsaker, effekter och hur miljöfrågor hanteras på myndigheter och i företag. Miljö- och hälsoskydd Miljö- och hälsoskydd är en yrkesinriktad examen som främst vänder sig till den som vill arbeta med miljöskyddsfrågor inom kommunal eller annan offentlig förvaltning. Som miljö- och hälsoskyddsinspektör ansvarar du för det kommunala arbete med miljöskydd, hälsoskydd, djurskydd och livsmedelssäkerhet. I takt med att miljökraven både på samhället och på företag ökar, skapas nya marknader inom konsultbolag och industri. Här efterfrågas främst kunskap om miljörätt, miljöledning och miljökonsekvensanalys. 8

4 I Lund utbildas naturgeografer vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys. Ämnet berör många av de stora och viktiga frågorna inför framtiden och gäller både globala och svenska förhållanden. Naturgeografer har goda kunskaper om hur marken och växterna fungerar och samverkar med klimatsystemet i historisk tid, nutid och framtid. Arbetsgivare finns både inom statlig och privat sektor och inom olika internationella organisationer, och möjligheterna att arbeta i andra länder är mycket goda. Arbetsuppgifterna täcker ett brett verksamhetsfält huvudsakligen inom miljöområdet. Naturgeografer arbetar t.ex. med att göra riskanalyser, optimera transporter, administrera EU-stöd, genomföra miljökonsekvensanalyser, utföra miljöövervakning, En geolog har ingående kunskaper om våra georesurser, d.v.s. vår berggrund, våra jordarter och vårt grundvatten. Geologer anställs på konsultfirmor i byggnads- och anläggningsbranschen, på länsstyrelser och kommuner samt på universitet och högskolor. Den största arbetsgivaren är Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), som är den statliga myndighet som undersöker, dokumenterar och informerar om Sveriges berggrund, jordarter och grundvatten. Arbetsuppgifterna för en geolog kan vara väldigt varierande, från att ta fram geologiska beslutsunderlag för den fysiska planeringen och göra geologiska undersökningar vid grundvattenföroreningar, till att utföra inventeringar av t.ex. grus-, bergmaterial och grundvatten. Andra arbetsuppgifter kan gälla prospektering av grundvatten, malmer och mineral eller att framställa olika typer av geologiska kartor. Vanligen arbetar en person med geologisk specialkompetens tillsammans med specialister inom andra områ- göra lokal- och mikroklimatologiska undersökningar, kartlägga spridning av skadliga ämnen i mark och grundvatten, samt medverka vid framtagning av översiktsplaner. I framtiden kommer behovet av kunniga personer inom klimatområdet att öka och det kommer att behövas mer kunskap om hur man minskar utsläppen och om hur klimatförändringen påverkar ekosystemen. Arbetsmarknaden för naturgeografer kommer sannolikt att påverkas av de förväntade pensionsavgångarna de närmaste åren, framförallt inom den offentliga sektorn. Också ett ökat behov av genomtänkt planering i samhället bidrar till detta. I takt med att anspråken på jordens resurser blir allt större ökar även behovet av naturgeografiskt utbildade personer. Internationellt finns en stor arbetsmarknad för naturgeografer. den, t.ex. biologer, ekologer, miljövetare geotekniker och jurister. Det utbildas få geologer och möjligheterna att erhålla ett intressant och omväxlande arbete måste bedömas som goda, inte minst inom miljösektorn. Naturgeograf Geolog I alla verksamheter där kemiska ämnen eller produkter framställs, utvecklas eller används, behövs kemister. Arbetsmarknaden inom kemi och bioteknik är under stark tillväxt just nu. Som kemist med naturvetenskaplig bakgrund har du speciellt goda möjligheter att få ett utvecklande arbete eftersom ett tvärvetenskapligt synsätt blir allt viktigare inom all forskning och utveckling. Just tvärvetenskaplighet och god problemlösningsförmåga karakteriserar kemistutbildningen, med djupa kunskaper i ren kemi (ämnenas uppbyggnad, egenskaper och reaktioner med varandra), och god träning i konsten att planlägga utföra och utvärdera experimentellt arbete. Kemister anställs inom flertalet sektorer i samhället, t.ex. inom forskning, utbildning, produktutveckling, produktkontroll, miljövård och miljöskydd. Ofta arbetar kemister experimentellt med syntes, analys, strukturbestämning, separationer eller produktformulering, men kan även arbeta med andra uppgifter såsom undervisning och information, försäljning samt planerings- och utredningsarbete. Arbetsmarknaden för kemister är just nu expansiv. Kompetenskraven inom den kemiska industrin, metallindustrin och livsmedelsindustrin ökar, och inom läkemedelsindustrin efterfrågas i ökande grad kemister, speciellt med forskarutbildning. Det tillkommer också hela tiden nya arbetstillfällen på grund av den snabba utvecklingen inom bioteknikområdet och till följd av ökande krav på miljöanpassning av samhällets verksamheter. Efterfrågan på lärare med goda kunskaper i kemi och andra naturvetenskapliga ämnen är redan nu stor, och kommer att öka framöver. Kemist 9

5 Sjukhusfysiker/ Medicinsk strålningsfysiker Matematiker Forskare En stor del av de studenter som gått igenom grundutbildningen fortsätter med forskarutbildning som omfattar fyra års heltidsstudier och leder till en doktorsexamen. Drygt ett år ägnas åt forskarutbildningskurser. Resten av tiden arbetar man med ett eget forskningsprojekt som man väljer i samråd med en handledare och som normalt ingår som en del av institutionens forskningsprogram. Forskningsarbetet har mycket olika karaktär beroende på vilket ämnesområde man valt. Ekologer, naturgeografer och geologer arbetar mycket i fält. Det skånska landskapet med sin skiftande natur erbjuder många forskningsprojekt, men expeditioner till Afrikas öknar och Antarktis islandskap kan också bli aktuella. Biokemister och många biologer studerar den levande cellen och dess olika byggstenar, Sjukhusfysiker arbetar i nära samarbete med läkare med behandlingar och undersökningar av patienter där olika former av strålning används. Kombinationen fysik, matematik, medicin och biologi gör medicinsk strålningsfysik till ett tvärvetenskapligt ämne. Arbetsmarknaden för fysiker, och i synnerhet för legitimerade sjukhusfysiker, är god. Svenska sjukhusfysiker och strålningsfysiker är också eftertraktade internationellt. En legitimerad sjukhusfysiker är sjukvårdens expert på strålning och strålskydd. De arbetar i nära samarbete med läkare, medicintekniker och sjuksköterskor med t.ex. strålskydd, strålbehandling av cancer, bildgivande diagnostik (vanlig röntgen, magnetresonans och nukleärmedicin). Medicinska strålnings fysiker är samhällets experter i strålningsfysikaliska frågor och arbetar som strålskyddsinspektörer eller radioekologer med kontroll och utforskning av radioaktivitet och strålning i miljön. De kan arbeta både inom sjukvården som sjukhusfysiker, inom strålskydds-/miljöskyddsmyndigheter och inom kärnkraftsindustrin samt inom tillverkningsindustrin t.ex. inom den medicintekniska industrin. Informationssamhällets framväxt har inneburit ett ökat behov av att beskriva, styra och förutsäga verkligheten, och personer med matematisk utbildning har därför goda framtidsutsikter. Matematik, gärna i kombination med matematisk statistik, datalogi eller numerisk analys, öppnar för en bred arbetsmarknad inom banker och försäkringsbolag med riskanalys och ekonomiska kalkyler. Många matematiker arbetar i databranschen med beräkningsmetoder, och inom finansinstitut med aktieportföljsplanering, prissättning av optioner m.m. Matematiker arbetar även inom försvarsindustrin med kryptologi och signalanalys (t.ex. målföljning av u-båtar), inom läkemedelsindustrin med kliniska prövningar av nya läkemedel, inom SCB (Statistiska centralbyrån), inom Socialstyrelsen samt inom universitet och högskolor. Också inom verkstadsindustrin anställer man matematiker för t.ex. materialprovning och processreglering. Vägverket och andra statliga verk behöver matematiskt utbildade för offentlig statistik, prognoser och matematiska modeller för t.ex. klimat och miljö. Efterfrågan på kvalificerade matematiker ökar i takt med utvecklingen inom IT och datakommunikation. Det finns ett generellt ökande behov av personer som kan strukturera och analysera allt större mängder data som produceras och lagras. biomolekylerna. De arbetar på laboratorier med att renframställa, analysera och modifiera molekylerna och med att studera deras funktion i och utanför cellen. Fysiker och astronomer arbetar ofta vid stora forskningsanläggningar alltifrån MAX-laboratoriet här i Lund till Nordic Optical Telescope på La Palma och CERN i Genève. Dataloger arbetar med datorers programvara och behövs överallt där datorer används. Matematiker och statistiker arbetar bl.a. med att analysera teoretiska modeller och dra slutsatser ur stora statistiska material, ofta med hjälp av datorer. Forskningen inom naturvetenskapliga fakulteten är mycket omfattande. Om du vill delta i sökandet efter ny kunskap kan du alltid finna frågeställningar och arbetssätt som passar din intresseinriktning. 10

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU ÅTTA FAKULTETER Och mer än 30 världsledande forskningsområden Åtta fakulteter på tre campus Ekonomihögskolan Humanistiska och teologiska fakulteterna

Läs mer

NATURVETARE Vem, vad, var? -

NATURVETARE Vem, vad, var? - NATURVETARE Vem, vad, var? - 29 januari 2016 Marita Teräs Strateg kompetens & arbetsmarknad marita.teras@naturvetarna.se @marteras, 08 466 24 81 Vem är naturvetare? Högskoleutbildad specialist inom naturvetenskap

Läs mer

Masterprogram i biologi 2015/2016

Masterprogram i biologi 2015/2016 Masterprogram i biologi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% På masterprogrammet i biologi får du en förstklassig utbildning med stor valfrihet att skapa din egen profil. Genom det stora kursutbudet inom

Läs mer

TGE1K BIKG, Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare, 180 hp

TGE1K BIKG, Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare, 180 hp TGE1K BIKG, Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare, 180 hp TGE1K BIKG, Bachelor Programme in Earth Science, 180 hp Anmälningskod: P1255 Starttermin: H17 Programtakt: 100% Undervisningsform:

Läs mer

NATURVETARE 19 april 2013

NATURVETARE 19 april 2013 Arbetsmarknad & karriär NATURVETARE 19 april 2013 Naturvetarna www.naturvetarna.se 08 466 24 80, info@naturvetarna.se Naturvetarnas nätverk på LinkedIn Vi arbetar för naturvetare, så att de kan rädda världen.

Läs mer

NATURVETARE Vem, vad, var? - Kompetens & arbetsmarknad

NATURVETARE Vem, vad, var? - Kompetens & arbetsmarknad NATURVETARE Vem, vad, var? - Kompetens & arbetsmarknad 14 november 2014 Elisabeth Möller Karriärrådgivare Vi arbetar för naturvetare, så att de kan rädda världen Trygghet Karriärstöd Arbetsmarknad Påverkan

Läs mer

Masterprogram i biologi 2016/2017

Masterprogram i biologi 2016/2017 Masterprogram i biologi 2016/2017 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% På masterprogrammet i biologi får du en förstklassig utbildning med stor valfrihet att skapa din egen profil. Genom det stora kursutbudet inom

Läs mer

Tänk om du skulle bli farmaceut

Tänk om du skulle bli farmaceut Tänk om du skulle bli farmaceut Receptarie + apotekare Är du intresserad av hälsa och tycker att kemi och biologi är kul? Vill du veta mer om hur människokroppen fungerar och hur olika sjukdomar kan botas?

Läs mer

Masterprogram i kemi 2015/2016

Masterprogram i kemi 2015/2016 Masterprogram i kemi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på avancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer

Idag behövs välutbildade kemister inom ett brett spektrum av verksamheter

Idag behövs välutbildade kemister inom ett brett spektrum av verksamheter Idag behövs välutbildade kemister inom ett brett spektrum av verksamheter www.cmb.gu.se/utbildning Välkommen till Kemi, kandidatprogram! Studievägledare Barbara Casari Epost: casari@chem.gu.se 1 08:15

Läs mer

Kandidatprogram i fysik 2016/2017

Kandidatprogram i fysik 2016/2017 Kandidatprogram i fysik 2016/2017 180 HP UPPSALA CAMPUS 100% Fysiken behandlar stora frågor om framtidens energiförsörjning, jordens klimatutveckling, nya material och universums uppkomst. Kandidatprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i Biologi, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i Biologi, 120 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten Utbildningsplan för Masterprogram i Biologi, 120 högskolepoäng Master s programme in Biology 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för, masterprogrammet

Läs mer

Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet

Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet Rapport baserad på alumniundersökning 2009 Lunds universitet Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för miljövetenskaplig utbildning

Läs mer

EXAMENSBESKRIVNING FÖR CIVILINGENJÖRSEXAMEN I TEKNISK BIOLOGI VID UMEÅ UNIVERSITET

EXAMENSBESKRIVNING FÖR CIVILINGENJÖRSEXAMEN I TEKNISK BIOLOGI VID UMEÅ UNIVERSITET 1 Dnr 540-820-97 EXAMENSBESKRIVNING FÖR CIVILINGENJÖRSEXAMEN I TEKNISK BIOLOGI VID UMEÅ UNIVERSITET 1. Fastställande Denna examensbeskrivning för civilingenjörsexamen i Teknisk biologi vid Umeå universitet

Läs mer

Specialiseringar på Ekosystemteknik 3 NOVEMBER 2014, CHARLOTTE MALMGREN

Specialiseringar på Ekosystemteknik 3 NOVEMBER 2014, CHARLOTTE MALMGREN Specialiseringar på Ekosystemteknik 3 NOVEMBER 2014, CHARLOTTE MALMGREN Examenskrav för 300 hp Obligatoriska kurser åk 1-3 Alternativobligatoriska kurser åk 3 Minst 45 hp inom specialisering varav minst

Läs mer

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i staten 2013-2018 Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST den 23 maj 2013 Referens: Erik Engberg, utredare och internationell handläggare: 070-257

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i matematiska vetenskaper (N2MAT)

Utbildningsplan för Masterprogram i matematiska vetenskaper (N2MAT) GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Utbildningsplan för Masterprogram i matematiska vetenskaper (N2MAT) 120 högskolepoäng Avancerad nivå Two-year Masters Program in Mathematical Sciences

Läs mer

Academicum Kompetenslista

Academicum Kompetenslista Drottninggatan 4 753 10 Uppsala T 018-15 72 09 info@academicum.se www.academicum.se Academicum Kompetenslista Korta vägen och Akademikertrainee Ett samarbete mellan Academicum, Uppsala universitet, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

DOKTORERNAS SYSSELSÄTTNING TIO ÅR EFTER DISPUTATIONEN 2004 RAPPORT OKTOBER 2016

DOKTORERNAS SYSSELSÄTTNING TIO ÅR EFTER DISPUTATIONEN 2004 RAPPORT OKTOBER 2016 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN DOKTORERNAS SYSSELSÄTTNING TIO ÅR EFTER DISPUTATIONEN 2004 RAPPORT OKTOBER 2016 V 2016/798 Fakultetssekreterare Henrik Tallgren Inledning I många år har sagts att si eller

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen

Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen för Akademikerföreningen på AstraZeneca i Södertälje I denna rapport vill vi skapa en bild av arbetsmarknadsläget i Stockholm Uppsala Mälardalen för kompetenser

Läs mer

Biokemi. Sammanfattande bedömning. Ämnesbeskrivning

Biokemi. Sammanfattande bedömning. Ämnesbeskrivning Biokemi Sammanfattande bedömning Sverige var länge världsledande inom biokemi, främst analytisk biokemi och enzymologi, och nuvarande svensk bioteknisk och farmaceutisk industri har i många delar sitt

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Agneta Colliander. Leg. Biomedicinsk analytiker, klinisk kemi Bitr. verksamhetschef, Laboratoriemedicin Universitetssjukhuset Örebro, ordf.

Agneta Colliander. Leg. Biomedicinsk analytiker, klinisk kemi Bitr. verksamhetschef, Laboratoriemedicin Universitetssjukhuset Örebro, ordf. Agneta Colliander Leg. Biomedicinsk analytiker, klinisk kemi Bitr. verksamhetschef, Laboratoriemedicin Universitetssjukhuset Örebro, ordf. IBL 2017-04-21 Biomedicinsk analytiker Nu och i framtiden Laboratoriemedicins

Läs mer

utvecklar förståelse av sambandet mellan struktur, egenskaper och funktion hos kemiska ämnen samt varför kemiska reaktioner sker,

utvecklar förståelse av sambandet mellan struktur, egenskaper och funktion hos kemiska ämnen samt varför kemiska reaktioner sker, Kemi Ämnets syfte Utbildningen i ämnet kemi syftar till fördjupad förståelse av kemiska processer och kunskap om kemins skiftande tillämpningar och betydelse inom vardagsliv, industri, medicin och livsmiljö.

Läs mer

19 mars W- specialiseringsinfo Miljösystem

19 mars W- specialiseringsinfo Miljösystem Ekosystemteknikspecialisering Miljösystem Eva Leire Charlotte Malmgren Evelina Johansson 19 mars 2013 Miljösystem Helhetssyn Fördjupad kunskap inom specialområde Kunskap och skicklighet i att hantera metoder

Läs mer

Ekosystemteknik CHARLOTTE MALMGREN MAJ Miljösystem

Ekosystemteknik CHARLOTTE MALMGREN MAJ Miljösystem Ekosystemteknik CHARLOTTE MALMGREN MAJ 2014 Miljösystem Helhetssyn Miljösystem Fördjupad kunskap inom specialområde Kunskap och skicklighet i att hantera metoder inom miljömanagement Problemlösare Kombinera

Läs mer

Huvudområdesansvariga inom Naturvetenskapliga fakulteten Huvudområdesansvariga är utsedda till och med Grundnivå

Huvudområdesansvariga inom Naturvetenskapliga fakulteten Huvudområdesansvariga är utsedda till och med Grundnivå 1 (5) 2015-12-16 Huvudområdesansvariga inom Naturvetenskapliga fakulteten Huvudområdesansvariga är utsedda till och med 2018-02-28 Grundnivå Huvudområde Astronomi Beräkningsteknik om examen inom huvudområdet

Läs mer

vad är det? Att forma, utveckla och leda moderna företag och organisationer med IT

vad är det? Att forma, utveckla och leda moderna företag och organisationer med IT Kandidatprogram i vad är det? Det här hittar du på webben Finns det något mer du vill veta? Läs vidare En bra start i arbetslivet Programmet är ett samarbete mellan Företagsekonomi (FEK) och Data- och

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för samhällsvetare... 2 Statlig förvaltning... 4 Kommunal förvaltning...

Läs mer

Ditt resultat från Karriärpaketet

Ditt resultat från Karriärpaketet Page 1 of 5 Ditt resultat från Karriärpaketet Licensnamn: Ditt namn: Inspiration Karriärförlaget Test Testsson Vård, hälsa och socialt arbete Inom Vård, hälsa och socialt arbete arbete ingår såväl undersökning,

Läs mer

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Sid 1 (11) Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Biologi Dietistexamen, kostvetenskap, nutrition Fysik Kemi Miljövetenskap

Läs mer

På gång: Utbildningar i kemiteknik vid Karlstads universitet. Christophe Barbier Karlstad University 11 juni 2013

På gång: Utbildningar i kemiteknik vid Karlstads universitet. Christophe Barbier Karlstad University 11 juni 2013 På gång: Utbildningar i kemiteknik vid Karlstads universitet Christophe Barbier Karlstad University 11 juni 2013 Karlstad 2013 Omorganisation 2 fakulteter Humaniora & samhällsvetenskap + Hälsa, Natur-

Läs mer

Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner

Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner Om ämnet Biologi De naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi har ett gemensamt vetenskapligt ursprung och syftar till att ge eleverna kunskaper om naturvetenskapens karaktär, om den naturvetenskapliga

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet riksintag och internat Hvilan har ett nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i skånska Alnarp. Läs NA-programmet I SAMARBETE MED UNIVERSITETET Hvilans Naturvetenskapsprogram

Läs mer

Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet Rapport baserad på alumnundersökning 2013

Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet Rapport baserad på alumnundersökning 2013 Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet Rapport baserad på alumnundersökning 2013 Miljövetenskaplig utbildning Centrum för miljö- och klimatforskning Lunds universitet Innehållsförteckning

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet presenterar: Efter studierna - naturvetare i arbetslivet III

Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet presenterar: Efter studierna - naturvetare i arbetslivet III Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet presenterar: Efter studierna - naturvetare i arbetslivet III - 1 - Förord...2 Genomförande...3 Bakgrundsuppgifter...5 Naturvetarnas syn på utbildningen...8

Läs mer

Masterprogram i fysik 2015/2016

Masterprogram i fysik 2015/2016 Masterprogram i fysik 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% Vill du få en djupare förståelse av den fysikaliska världen omkring dig? Vill du använda människans största instrument, till exempel acceleratorn

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Academicum Kompetenslista

Academicum Kompetenslista Drottninggatan 4 753 10 Uppsala T 018-15 72 09 info@academicum.se www.academicum.se Academicum Kompetenslista Korta vägen Ett samarbete mellan Academicum, Uppsala universitet, Arbetsförmedlingen, KTH samt

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2072-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK DATAVETENSKAP SPECIALISATION: COMPUTING SCIENCE AND ENGINEERING 1 Fastställande

Läs mer

Högskoleingenjör Bergsskoletekniker Tekniskt basår

Högskoleingenjör Bergsskoletekniker Tekniskt basår BERGSSKOLAN Utbildning inom berg och metall sedan 1830 Högskoleingenjör Bergsskoletekniker Tekniskt basår VID BERGSSKOLAN I FILIPSTAD En Skandinaviens del av nordligaste tekniska univ Luleå Forskning tekniska

Läs mer

Academicum Kompetenslista

Academicum Kompetenslista Drottninggatan 4 753 10 Uppsala T 018-15 72 09 info@academicum.se www.academicum.se Academicum Kompetenslista Korta vägen Ett samarbete mellan Academicum, Uppsala universitet, Arbetsförmedlingen, KTH samt

Läs mer

5. Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information.

5. Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information. BIOLOGI Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Det är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor.

Läs mer

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier Kemi Utbildningen för huvudämnesstuderande i kemin är indelad på två linjer; den ena leder till filosofie magisterexamen i kemi (kemist) och den andra till filosofie magisterexamen i kemi (kemilärare).

Läs mer

Geologi och mineralogi

Geologi och mineralogi Geologi och mineralogi MÅLSÄTTNINGAR Geovetenskaperna försöker beskriva och förklara jordens, atmosfärens och havens uppkomst, deras utveckling och nuvarande tillstånd. Jordklotet är ett väldigt laboratorium

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist VÅRD Arbetskraftsbarometern 6 Vård Apotekare Rekryteringsläge 26 VÅRD Rekryteringsläge 1997 26 1 8 6 4 Samtliga 2 På lång sikt väntas efterfrågan på apotekare öka något men inte i samma omfattning som

Läs mer

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Dnr: G 2014/182 Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 högskolepoäng Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 234 Kommentarer

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15

Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15 Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15 2 PROGRAM ÖPPET HUS 2014 Utbildningsmässa STORA SALEN, 1 trappa upp 10:00-15:00 Träffa studenter och studievägledare som berättar om våra cirka 290 program och 2

Läs mer

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Caroline Hagström Medicinsk civilingenjör Kursansvarig MTF MT Säkerhetschef/Sektionschef medicin och analys Universitetssjukhuset Örebro Örebro läns

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik Studieplan för utbildning på forskarnivå Biologisk fysik Skolan för Teknikvetenskap Skolan för Informations- och Kommunikationsteknik Skolan för Datavetenskap och Kommunikation Nationella föreskrifter

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Sverige tillsammans. Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland

Sverige tillsammans. Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland Sverige tillsammans Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland Arbetsmarknadsläget 2015-2017 Stark jobbtillväxt framförallt i storstadsregionerna Många jobb tillkommer inom den privata tjänstesektorn,

Läs mer

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp Dnr G 2016/574 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp Mathematical Sciences, Master s Programme, 120 credits Avancerad nivå/ Second cycle

Läs mer

4 årsprogrammen. Barn- och fritidsprogrammet. Bygg- och anläggningsprogrammet. Typ av program: Yrkesprogram

4 årsprogrammen. Barn- och fritidsprogrammet. Bygg- och anläggningsprogrammet. Typ av program: Yrkesprogram 4 årsprogrammen har en utvecklingsstörning och behöver en anpassad utbildning som ger en god grund för ett arbete, en sysselsättning eller fortsatta studier inom folkhögskola. Vi lägger ner mycket kraft

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

Presentation av IT-utbildningar. Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist

Presentation av IT-utbildningar. Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist Presentation av IT-utbildningar Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist Våra utbildningar Systemarkitekt (SA) Systemvetare (SV) Dataekonom (DE) Affärsinformatiker (IMIT) Akademiska ämnen Systemarkitekt

Läs mer

Efter studierna. Naturvetare i arbetslivet V

Efter studierna. Naturvetare i arbetslivet V Efter studierna Naturvetare i arbetslivet V - en uppföljning från Stockholms universitet 011 1 Theresa Bengtsson Magisterexamen 009 Mabtech Foto: Eva Dalin Innehåll Förord...3 Genomförande... Bortfallsanalys...

Läs mer

Efter Studierna, Naturvetare i arbetslivet VI. En uppföljning från Stockholms universitet Naturvetenskapliga fakulteten

Efter Studierna, Naturvetare i arbetslivet VI. En uppföljning från Stockholms universitet Naturvetenskapliga fakulteten Efter Studierna, Naturvetare i arbetslivet VI En uppföljning från Stockholms universitet 2015 Naturvetenskapliga fakulteten 1 2 Tryck: AJ E-print AB Tryckår: 2016 Layout: Områdeskansliet för naturvetenskap

Läs mer

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning En regional analys för Hallands län Presentation 2017-03-10 Inledning Uppdraget har varit: Att analysera efterfrågan, pensioner och rekrytering

Läs mer

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg En regional analys för Hallands län Presentation 2017-03-10 Inledning Uppdraget har varit: Att analysera efterfrågan, pensioner och rekrytering för

Läs mer

Ekonomie magisterexamen

Ekonomie magisterexamen Ekonomie magisterexamen 1. Fastställande Examensbeskrivningen är fastställd 1995-05-18, senast reviderad 2003-02-14 genom beslut av dekanus för filosofisk fakultet i samråd med dekanus för teknisk fakultet

Läs mer

Studera till veterinär

Studera till veterinär Studera till veterinär Ett yrke med många möjligheter 2 Veterinärens mångsidiga arbetsområde Vi behöver alla veterinärer varje dag. Dagens förändrade värld och globalisation har fört med sig nya utmaningar

Läs mer

Kandidatprogrammet miljövetenskap

Kandidatprogrammet miljövetenskap Kandidatprogrammet miljövetenskap Introduktion miljövetenskap 30 hp Inriktningsämne 60 hp Kemi Geovetenskap Biologi Stödämne 30 hp Kemi Geovetenskap Biologi Fysik Matematik Valbara miljöklassade kurser

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Rapport från arbetsgivarenkät i juni 2012

Rapport från arbetsgivarenkät i juni 2012 Rapport från arbetsgivarenkät i juni 2012 Syftet med enkäten var att få bättre kunskap om hur företag som idag har naturvetare anställda ser på behovet av naturvetenskaplig kompetens. Målgrupp Enkäten

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Automationsingenjör, 180 hp

Automationsingenjör, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Automationsingenjör, 180 hp Automation Engineering, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TAUMG Grundnivå MIUN 2013/2104 Högskolepoäng

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke 1 Arbetsterapeut ett framtidsyrke, 2016 Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Gelinda Jonasson Foto: Peter Holgersson Tryck: Exakta Print ISBN: 978-91-87837-25-8 www.arbetsterapeuterna.se

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

FISKEVÅRD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FISKEVÅRD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FISKEVÅRD Ämnet fiskevård behandlar bevarandet av skyddsvärda fiskarter samt strävan efter att få så hög och jämn avkastning av våra fiskresurser som möjligt på ett långsiktigt hållbart sätt. I ämnet behandlas

Läs mer

Ekonomer. Rekryteringsläge God tillgång. Brist

Ekonomer. Rekryteringsläge God tillgång. Brist SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomer Rekryteringsläge 23 Rekryteringsläge 1994 23 1 8 6 4 Samtliga 2 94 95 96 97 98 99 1 2 3 Intresset för ekonomisk utbildning har en längre tid varit mycket stort och ekonomer behövs

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd 2012 i Sverige

Miljö- och hälsoskydd 2012 i Sverige Miljö- och hälsoskydd 2012 i Sverige Undantag och begränsning E> exempel (Mälardalen) på miljövetare och miljötekniker där utbildningarna har mer med förvaltning av miljö a> göra Fokus miljörä> Fokus samhällsbyggnad

Läs mer

ENERGITEKNIK. Ämnets syfte

ENERGITEKNIK. Ämnets syfte ENERGITEKNIK Ämnet energiteknik behandlar energitekniska objekt samt hur system fungerar och är konstruerade. Ämnet bygger delvis på naturvetenskapliga principer som tillämpas på energitekniska anläggningar.

Läs mer

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium För dig som vill arbeta med människor På Barn- och fritidsprogrammet får du som elev vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) under minst 15 veckor, fördelat på tre år. Din första APL börjar redan

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Biologiprogrammet NGBIO. Biologiprogrammet. 180 högskolepoäng/ects

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Biologiprogrammet NGBIO. Biologiprogrammet. 180 högskolepoäng/ects Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Biologiprogrammet Programkod: Programmets benämning: NGBIO Biologiprogrammet Biology programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP ES2408 Miljö- och hälsoskydd för naturvetare, 60 högskolepoäng Environmental Protection and Health Fastställande Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga

Läs mer

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i olika fordon eller förmåga att hantera transporter. Efter examen från programmet

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2076-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK KEMI SPECIALISATION: ENGINEERING CHEMISTRY 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR GEOVETENSKAPER

INSTITUTIONEN FÖR GEOVETENSKAPER INSTITUTIONEN FÖR GEOVETENSKAPER GV1410 Geovetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Geosciences, Basic Level Course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för geovetenskaper 2011-11-02

Läs mer

Workshop om kursplaner åk 7 9

Workshop om kursplaner åk 7 9 NO biennal Luleå 3 4 april 2011 Workshop om kursplaner åk 7 9 Struktur för kursplanen i biologi: Syfte och mål Centralt innehåll Kunskapskrav för 4 6 och 7 9 Mål för undervisningen i biologi i grundskolan:

Läs mer

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program SKOLFS 1999:12 Utkom från trycket den 1 februari 2000 Senaste lydelse av Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program utfärdad den 4 november 1999. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Utbildning Arbete Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Matte! För språk var jag värdelös i och gympa också. Maggan, 59 år Ett av de roligaste ämnena i skolan var kemi, mycket tack vare en underhållande

Läs mer

Utbildningsplan Masterprogram i biologi

Utbildningsplan Masterprogram i biologi Dnr: HNT 2016/65 Fakulteten förhälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i biologi Programkod: Programmets benämning: Inriktning: NABIM Masterprogram i biologi Ekologi och naturvård

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Stockholms universitet Bilaga punkt 8

Stockholms universitet Bilaga punkt 8 Stockholms universitet 2010-03-17 Bilaga punkt 8 Lärarutbildningskansliet Lärarutbildningsnämnden Kristina Öberg Lars-Erik Olofsson 2010-03-10 Ämnen som kan ingå i en lärarexamen mot grundskolans senare

Läs mer

Ekonomer. Rekryteringsläge 1995 2004. God. Brist

Ekonomer. Rekryteringsläge 1995 2004. God. Brist SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomer Rekryteringsläge 4 Rekryteringsläge 1995 4 6 4 Samtliga Intresset för ekonomisk utbildning har under lång tid varit mycket stort och ekonomer behövs inom flera olika arbetsområden.

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av 2016

Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av 2016 Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av 216 December 215 Analysavdelningen Jan Sundqvist 1 486 4842 Sammanfattning Svag sysselsättningsutveckling, industrin fortfarande negativ Ökat utbud

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier inom naturvetenskap, matematik

Läs mer

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven Biologi inrättad 2000-07 Ämnets syfte och roll i utbildningen Biologiämnet syftar till att beskriva och förklara naturen och levande organismer ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Samtidigt skall utbildningen

Läs mer

Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri Seetharaman

Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri Seetharaman PROTOKOLL Rekryteringsnämnden Sammanträdesdatum 2004-03-31 Protokoll nr 5/04 Närvarande: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri

Läs mer

Embedded systems at the ITM-

Embedded systems at the ITM- Embedded systems at the ITM- school Prof Mats Hanson Machine Design Mechatronics Divison ITM matsh@kth.se Tel 08-790 6309 1 1 Kandidat Master Civ. Ing. Söka - Behörighet Maskinteknik Design och produktframtagning

Läs mer