Axplock från Mimers konferens 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Axplock från Mimers konferens 2006"

Transkript

1 Axplock från Mimers konferens 2006 Mimers forskarkonferens genomfördes denna gång på 100-årsfirande Brunnsviks folkhögskola, en miljö med anor. Kerstin Mustel ger en presentation av några papers och föreläsningar. Rektor Sanna Melin inledde med att ge en kort tillbakablick över Brunnsviks 100 år och fortsatte med att tala om behovet av att skapa relationer, nätverk och visioner. Det är nödvändigt att skapa broar mellan forskare och folkbildare och mellan forskare och forskare, och mellan folkhögskola och högskola. Ann-Marie Laginder hälsade välkommen för Mimer, vars syfte är att vara en sådan brobyggare. På konferensen informerades som vanligt både om projekt på planeringsstadiet och om delresultat och helt avslutade projekt. Årets konferens hade inget särskilt tema. Här refereras några intressanta exempel. Men först ska nämnas att nästa Mimerkonferens kommer att hållas den 6-7 november 2007 på Uppsala universitet. Folkbildningens och folkrörelsernas betydelse för arbetarlitteraturen i Sverige Som jubileumsskrift hade Brunnsvik valt Lars Furulands och Johan Svedjedals bok Svensk arbetarlitteratur, och Lars Furuland var där för att presentera sin bok. Deltagarna fick uppleva en högtidsstund med en i högsta grad inspirerad och inspirerande talare. Lars Furuland är själv uppvuxen på Malungs folkhögskola. Att han kom att ägna sig speciellt åt arbetarförfattare berodde på att han personligen kände en rad av dem, de blev hans faddrar. Fadern Gunnar Furuland på Malungs folkhögskola var en, en annan var författaren och f.d. rallaren Gustav Hedenvind-Eriksson, som hade ett kraftfullt handslag och ville ha Bror Hjort att illustrera en av sina böcker. Ivar Lo-Johansson hörde också till Lars faddrar, liksom Jan Fridegård, på vars vändbänk i Uppsala Lars ofta satt och samtalade. Furuland avslutade sin föreläsning med att kraftfullt understryka att det måste finnas ett medborgerligt motstånd mot kommersialiseringen, det är fel att kulturframgång räknas i kvantitet. Forskning om folkbildning 1/2007 3

2 (I Forskning om folkbildning nr finns en uttömmande recension av Furulands och Svedjedals bok.) Folkhögskolans praxis i förändring Folkhögskoleanda och folkhögskolemässighet. Folkhögskolans särart. Tillitsskapande lärande. Folkhögskolan som centrum i bygden. Rektorsrollens betydelse för folkhögskolan. Säger dessa begrepp er någonting? Jag tror att alla folkhögskolemänniskor och kanske också många andra har en bild av vad det handlar om, men är bilden sann? Är det så att den bild vi har av folkhögskolan är en idealbild av något som var en gång? Det är mycket som har ändrats i samhället under de senaste årtiondena som otvivelaktigt har påverkat också folkhögskolan. Men vi talar fortfarande om folkhögskolans traditionella ideologi och särart i förhållande till det reguljära skolväsendet, och grundsyftet har genom hela historien varit att bidra till demokrati och jämlikhet med en särskild anda som ledstjärna. Och var står forskningen? De studier som hittills har gjorts har antingen inriktats på folkhögskolans historia och dess värdegrund, eller på policy, begrepp och idéer på central nivå. Om folkhögskolans praktiska hantering av idealen finns mycket få studier. Det kan i värsta fall innebära att det finns ett avstånd mellan den legitimitet som folkbildningen har hos staten och det arbete som faktiskt utförs. Nu har ett forskningsprojekt sjösatts med en förändrad forskningsinriktning. Ett team lett av Bernt Gustavsson ska studera hur folkhögskolans praxis förändras och anpassas till nya villkor. Tre år har forskare från högskolor och universitet i Örebro, Lund, Blekinge, Linköping, i samverkan med Mälardalens och Södertörns högskolor på sig för att utföra arbetet. Det gör de utifrån fyra dimensioner som inte varit synliga i forskningen tidigare: (1) relationen till lokalsamhället, (2) sättet på vilket man skapar lärande för målgrupper som arbetslösa och långtidssjuka, (3) arbetet för ökad integration och inklusion samt (4) gender i förhållande till modern informationsteknologi. Studien sätter praxiskonceptet i relation till värdebaserad kunskap och fronesis, praktisk kunskap. Praxis är de handlingar som vi utför i det mellanmänskliga, till skillnad från de handlingar vi utför vid tillverkning. Praxis och fronesis är värdeorienterade begrepp, som utgår från att social handling syftar till att åstadkomma förbättrade förhållanden för människan. Begreppen har i modern tapp- 4 Forskning om folkbildning 1/2007

3 ning blivit förknippade med makt. Konflikt och maktutövning räknas in i de sociala handlingarna. Genom fallstudier analyseras folkhögskolans förändring i ett verkligt sammanhang. Två delmoment ingår i projektet: tillitsskapande lärande och teknikmakt. Ett förväntat resultat är att få grepp om folkhögskoleandan och hur den förändras. Ett annat är att komma fram till vilka arbetsmetoder som leder till resultaten i arbetet med hälsa och arbetslöshet, dvs. hur tillit och mening skapas. Man vill också studera användningen av ny teknik i ett genusperspektiv och ett etnicitetsperspektiv. Resultaten för den regionala betydelsen kommer att variera mycket beroende på skolornas läge och inriktning. Reproduktionsformer folkhögskoleanda, folkhögskolemässighet är ett av delprojekten som delvis genomförts. Sam Paldanius har intervjuat tolv lärare på tre folkhögskolor om vad begreppen innebär. Anda och mässighet är synsätt, form och egenskap. Anda är klimatet. Mässighet är regler, procedurer, normer. Resultatet? Jo, det finns flera andor. Varje folkhögskola har en egen anda, som står i relation till en större anda, en folkbildningsanda. Samarbetsanda med kolleger, den goa stämningen när elevernas lust att lära blir tydlig, engagemanget i lärarens agerande. Man reflekterar över när det har fungerat bra, då har det funnits anda. Mässighet är regler, procedurer, normer, t.ex. att ställa bänkarna på ett visst sätt så att alla ser varandra. Man talar om människosyn, ett demokratiskt och pedagogiskt synsätt, vad förordningen säger, vad de ekonomiska styrmedlen betyder, den inre demokratin på skolorna, undervisningsform m.m., och säger ofta, lite mästrande, är det där verkligen folkhögskolemässigt?. Begreppen folkhögskoleanda och folkhögskolemässighet är alltså levande ännu idag. Bourdieau tillämpas det finns konflikter mellan traditionalister och förnyare, mellan allmän linje och speciallinjer, mellan marknadstänkande och gammalt folkhögskoletänkande osv. Det leder till ständiga diskussioner, vilket är bra. Traditionen, andan och mässigheten reproducerar sig därmed själv. Charlotte Alm kommer att rikta samma frågeställning i en rikstäckande enkät på nationell nivå till alla folkhögskollärare. Vad innebär folkhögskoleanda och folkhögskolemässighet för aktörer inom folkhögskolan och hur de tar sig uttryck i enskilda lärares praktik? För en gammal folkhögskolemänniska känns det mycket spännande att få en Forskning om folkbildning 1/2007 5

4 vetenskaplig kartläggning av hur anda och mässighet relaterar till varandra, och vilka faktorer som bidrar till folkhögskoleanda och folkhögskolemässighet och i vilken utsträckning. Rektorer Kjell Gustavsson vill bl.a. titta närmare på folkhögskolans institutionella Janusansikte, dvs. spänningen mellan statens styrning via statsbidragen och utvärderingarna och folkhögskolans frihet att uppställa egna verksamhetsmål och avsaknaden av läroplan, vidare rektor som administratör kontra rektor som pedagog. I studien ingår också: (1) didaktiska frågor som konstrueras i folkhögskolan som social arena, (2) hur organiseringen blir betydelsefull (det dynamiska), (3) organisering av folkhögskolan som individuell och kollektiv förståelse, (4) rektors förståelse av sin verksamhet och hur han/hon gestaltar folkhögskolan men också vad han/hon faktiskt gör. Andra intressanta delprojekt är Integrationspraktik (Ali Osman), Hur fungerar relationen folkhögskola/ arbetsförmedling i fråga om makt (Viveka Wallander), Teknikmakt och genus (Gunnel Andersdotter). Kvinnoorganisationerna, studieförbunden och kvinnors fria bildningsarbete Kerstin Rydbecks syfte har varit att skriva folkbildningshistorien ur ett genusperspektiv. Folkbildningsarbetet var mycket patriarkaliskt och upplevdes som ett problem av kvinnoorganisationerna. Folkbildningen arbetade för emancipation och jämlikhet ur klassperspektiv men inte ur genusperspektiv. Praktiskt-estetiskt arbete räknades t.ex. inte som folkbildning förrän på 1940-talet. Hon visar hur kvinnorna tvingats förhålla sig till den organiserade folkbildningens manliga strukturer genom att välja mellan två strategier. Den ena har varit att inordna sig i dessa strukturer och acceptera männens övergripande makt och de rådande normerna för manligt och kvinnligt. Det har t.ex. de politiska kvinnoförbunden gjort. Den andra strategin har varit att stå utanför, och därmed inte få del av vare sig statsbidrag eller erkännande som riktig folkbildning, men i stället haft frihet att ifrågasätta och utveckla samhället i ett genusperspektiv. Till den kategorin hör en rad kvinnoorganisationer, som den kvinnliga fredsrörelsen, baptisternas, metodisternas samt de svenska katolikernas kvinnoförbund, hela 6 Forskning om folkbildning 1/2007

5 1970-talets kvinnorörelse, många kvinnliga invandrarorganisationer och yrkesföreningar samt kvinnojourernas organisationer. De har skapat egna rum för folkbildning, säger Rydbeck. Några exempel från historien: Br Ivar Broström inledde med en diskussionsfråga Kan kvinnan intresseras för kulturella och sociala spörsmål. Av debatten framgick att en del av talarna var för att kvinnan faktiskt kan intresseras för den andliga odlingen, blott hon komme under ledning. Sedan medlemmarna uttalat sig i nämnda riktning förklarades frågan nog diskuterad. Detta citat har Kerstin Rydbeck hittat i ett protokoll från Godtemplarnas studiecirkel i Eskilstuna 25/ Samma cirkel med enbart män hade tidigare debatterat frågan om vår tids kvinnor ägnar sig åt hemmets skötsel i den mån önskligt vore?, och där besvarade cirkeln frågan med ett nej. Samtidigt ville man utveckla kvinnorna under manlig ledning och inbjöd kvinnor att delta i cirkeln som åskådare och för att sköta förtäringen. Kvinnorna uppges inte ha varit intresserade. Forskaren Ronny Ambjörnsson har funnit att detta patriarkala tänkesätt inte var unikt för Eskilstunacirkeln. Det var männen som ensamma ledde arbetet med att bygga upp den moderna folkbildningens institutioner, utifrån sina egna intressen vilka ofta var politiskt färgade. Studieintresserade kvinnor sökte sig så småningom egna vägar under 20- och 30-talet och skapade kvinnoförbund med egna cirklar och ibland egna bibliotek. Den kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad som var verksam mellan 1925 och 1954 valde att stå fristående från folkhögskolerörelsen och avstå från offentlig finansiering. Därmed kunde de arbeta helt fritt ideologiskt utifrån sitt kvinnorörelsehistoriska perspektiv. Även Fredrika Bremerförbundet och Husmodersrörelsen bedrev sitt eget studiearbete utan koppling till den organiserade folkbildningen. Det fanns kvinnliga bildningsinitiativ även tidigare. På 1800-talet startade en bildad kvinnlig elit inom borgerskapet bildningsgrupper för arbetarkvinnor. Det var ett uppifrån-ned-perspektiv där de studerande inte själva definierade sina studiebehov, men det var samtidigt emanciperande, eftersom det handlade om att förbättra villkoren för kvinnor som grupp. Tidiga bildningsinitiativ var Sophie Adlersparres arbete som utmynnade i bildandet av Fredrika Bremer-förbundet Syftet var att bedriva bildning bland Forskning om folkbildning 1/2007 7

6 kvinnor, precis som IOGT bildades för att bedriva bildning inom nykterhetsrörelsen. Vidare fanns de s.k. Tolfterna, en förening för kvinnor som grundades 1892 och hade till syfte att bjuda in kvinnor från arbetarklassen till gemensamma bildande samkväm. Dit hör också de kvinnliga folkhögskoleinitiativ som togs under och 1870-talen. Efter 1900 hade vi Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR, som genomförde en omfattande kursverksamhet för att skola kvinnor i politiskt tänkande och arbetssätt, vilket gjordes i samarbete med Folkbildningsförbundet. Och senare, då rösträtten var genomförd, startade Fredrika-Bremer-Förbundet liknande kurser för att kvinnor skulle utöva sitt politiska inflytande. De höll sig dock till en traditionell genusarbetsdelning kvinnor skulle i politiken ägna sig åt frågor om familj, barn och ungdom, fattigvård, socialvård och bostäder. När staten tillsatte en folkbildningsutredning 1944 gjorde kvinnoorganisationerna själva en folkbildningsutredning 1945, för att lyfta fram sin studieverksamhet och hindra att den osynliggjordes. Där ingick politiska kvinnoförbund, Kooperativa kvinnogillesförbundet, Svenska landsbygdens kvinnoförbund, Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet. KFUK, Husmodersrörelsen m.fl. Deras kartläggning är den enda som någonsin gjorts över det specifika bildningsarbetet inom kvinnoorganisationerna. Den visar på ett omfattande studiearbete som ökat kraftigt under och 40-talen, men p.g.a. de små ekonomiska resurserna kunde man inte expandera ytterligare. Emilia Fogelclou skrev i inledningen till kartläggningen att kvinnorna måste få stöd från stat och kommun som annan folkbildning, och man krävde också större inflytande över utformningen av det allmänna folkbildningsarbetet. Det kvinnliga folkbildningsarbetet arbetade med samma metoder som folkbildningen i övrigt: studiecirkelmetodik, föreläsningar och kursverksamhet samt dessutom korrespondensstudier. De ämnen som lockade kvinnor att studera var elementära skolämnen den generella skolundervisningen för kvinnor var då fortfarande mycket dålig. Livsåskådningsfrågor hade också en plats i studiearbetet. Men gångbara ämnen var också befolkningsfrågor, näringsfrågor, mödrarnas, hushållets och sexualpolitikens problem i ett universellt sammanhang. Deltagarna var hemarbetande medelålders eller äldre gifta kvinnor. Men man såg också hemarbetet som ett yrke, och önskade fortbildning i hur man moderniserade och 8 Forskning om folkbildning 1/2007

7 rationaliserade detta. Man ville också ha vävstugor och sykurser eftersom det fanns ett behov av detta i de kristider man levde i på 40-talet. Inför framtiden önskade kvinnornas folkbildningsutredning utbildning i språk, framför allt engelska, och bättre möjligheter till utveckling av den praktiskestetiska verksamheten. Kvinnoorganisationerna vidgade därmed folkbildningsbegreppet eftersom statens stöd till folkbildningen var snävt inriktad på boklig bildning och utdefinierade all praktiskt inriktad studieverksamhet. Den statliga folkbildningsutredningen med påföljande proposition tillmötesgick kvinnorna i den delen som gällde statsbidrag till praktisk och estetisk utbildning. Man inrättade en folkbildningsrotel inom SÖ och en rådgivande folkbildningsnämnd, som fick 28 representanter för folkbildningen. Alla var män. Rydbeck konstaterar att det inte existerar ett enda protokollfört yttrande från någon kvinna under den tid som nämnden verkade, fram t.o.m Det var fortfarande en manlig angelägenhet att besluta om folkbildningen och statens stöd till denna. Fredrika-Bremer-Förbundet och Lottarörelsen ansökte om att bli godkända som riksförbund för studiecirkelverksamhet och bildade egna studieförbund i det syftet Men de fick nej. Däremot sade man ja till Liberala studieförbundet och till tre religiösa studieförbund. Man ansåg att det vore inte lyckligt om vi finge ett speciellt kvinnostudiearbete. Bildningen föreföll att ha blivit en modesak, som man höll sig med för att skaffa sig ett gott anseende (protokoll från möte 7/1 1948). Vid omröstningen var enigheten total om att kvinnliga studieförbund inte skulle godkännas (protokoll från möte 24/8 1949). Kvinnornas bildningsarbete blev en icke-fråga och osynliggjordes i nämnden. En enda folkbildningsman verkar ha talat för deras sak, Sigfrid Leander, vid denna tid studierektor vid Försvarsstaben. Han skrev i Tidskrift för föreläsningsverksamheten, 1948, att man borde ge kvinnorna friheten att ha egna studieförbund. Om inte de kristna och de nyktra och de opolitiska studieorganisationerna (med politiska organisationer bakom sig) kan samsas i en fålla, hur skulle man då begära, att stora fristående kvinnoorganisationer skulle kunna göra det? I rättvisans namn, ge kvinnorna deras rätt att bilda sig på kvinnors sätt och i systrars sällskap i de frågor, som ha med livets djupaste realiteter att göra! Vi män är alltför komprometterade, alltför egoistiska, alltför maktlystna, alltför snusförnuftiga. Men ingen bemötte Leanders artikel, varken i folkbildningsnämnden, i folkbildningen eller i pressen. Saken skulle tigas ihjäl. Forskning om folkbildning 1/2007 9

8 Studieförbundens organisationsstruktur cementerades genom folkbildningsnämndens och SÖ:s beslut. Några har som bekant gått samman under och 70-talen samt 2002, och ett nytt bildades 1985, SISU. Men det finns inget studieförbund med rötterna i kvinnorörelsen. Däremot har kvinnoorganisationer i några fall blivit medlemmar av de etablerade förbunden eller har samarbetsavtal med dem. Men det är ett fåtal. Tolv stycken är medlemmar, av totalt 266 medlemsorganisationer. Fem kvinnoorganisationer har samarbetsavtal, av totalt 107. Sensus, tidigare Sveriges kyrkliga studieförbund, SKS, har flest kvinnoorganisationer bland sina medlemmar, fem stycken. Men ändå fann Gertrud Åström i en undersökning 1992 att det i förbundets då 60-åriga historia inte fanns något i verksamhetsberättelserna om kvinnor inom organisationen, politiska kvinnofrågor eller förbundets egen verksamhet. Kvinnliga studerande började i alla fall strömma in till studieförbunden när den praktisk-estetiska verksamheten tillkom i verksamheten. Men detta ändrade inte på genusordningen, snarare bidrog det till att vidmakthålla en komplementär könsrollssyn. Rydbeck konstaterar att männen har haft tolkningsföreträdet när det gällt att definiera folkbildningsbegreppet och fylla det med innehåll. Kvinnorna har tillåtits definiera sitt eget bildningsbehov så länge de accepterat männens övergripande makt. Rydbeck går så långt som till att ifrågasätta om studieförbunden verkligen gett sina kvinnliga deltagare redskap till att utveckla sina möjligheter till politiskt inflytande. Staten har inte förrän i sin senaste proposition, Lära, växa, förändra, lyft könsfrågan ur ett demokratiperspektiv. Ännu 2006 är det alltså nödvändigt att poängtera att folkbildningen inte får styras enbart av svenskfödda, välutbildade, medelålders män. (I Forskning om folkbildning nr finns en artikel av Berit Lindberg om Fogelstadskolan.) Läsa och leva: En samtidshistorisk studie av sambandet mellan utbildningsval och lokala kunskapstraditioner Varför gör kvinnor och män de utbildningsval de gör? Och vilket samband har det med de rådande ekonomiska, sociala, politiska och kulturella strukturerna i just det lokala samhälle de råkar bo i? Det är en högst intressant problemformulering och det ska bli mycket spännande att så småningom få se resultatet av stu- 10 Forskning om folkbildning 1/2007

9 dien, inte minst för att den lyfter fram icke-formella studieformers betydelse i ett lokalt sammanhang. Den teoretiska utgångspunkten tas i en kritik av och problematisering kring humankapitalteorin och dess efterföljare, den nya tillväxtteorin. Den förra vilar på föreställningen att humankapitalet, dvs. individens kompetens, kan utvecklas via formell utbildning och att det sedan leder till ökad produktivitet i samhället. Tillväxtteorin menar att tillväxt skapas genom förmågan att använda och kombinera arbete och kapital och att samhällets ekonomiska tillväxt är beroende av produktionen av kunskap satt i system. Fokus ligger på arbetskraftens kunskaper, men framför allt på förmågan att ta till sig nya idéer och själv vara flexibel och nytänkande. Båda modellerna bortser från strukturer som klass, kön och etnicitet, och de har hittills fokuserat ensidigt på den formella utbildningens betydelse. Även Sveriges regering har satt som mål att hälften av alla ungdomar ska fortsätta på högskolenivå. Fortfarande är studerande med en viss social bakgrund underrepresenterade. Samtidigt är många högskoleutbildade arbetslösa. Det är också välkänt att utbildningssystemet reproducerar olikheter mellan könen. Det finns en tidigare studie från 1993, Birgitta Ekmans avhandling Livsvillkor, livsformer, utbildning. En kommunstudie i pedagogiskt perspektiv, som lyfter fram inflytandet av den lokala kulturella identiteten. Hon visar där hur jord- och skogsbrukskommunen Årjäng sätter stort värde på praktiskt arbete och hantverk och har en stark studiecirkelkultur, och att kombinationen av olika sysselsättningar och olika utbildningsvägar haft stor betydelse för kommunens utveckling. Ann-Kristin Högman kommer nu i en delstudie att undersöka korrespondensundervisningens roll i förhållande till lokala kunskapstraditioner från 1940 till ca Både Hermods och NKI startade på 1940-talet korrespondensrealskolor där det saknades läroverk, sammanlagt på 140 platser i landet. Det var alltså en mycket omfattande utbildningsverksamhet som spelade en viktig roll för att vidga rekryteringen innan införandet av enhetsskolan. Men det finns ingen forskning om dess betydelse för samhälle och individ. Högman utgår från Pierre Bourdieus habitusteori att en individs/grupps värderingar bestäms av sociala erfarenheter och kollektiva minnen under uppväxten, och avser att studera den förändring som åstadkoms hos de flickor och pojkar som studerade vid korrespondensrealskolorna. Genusperspektivet kommer att vara viktigt i studien. Vil- Forskning om folkbildning 1/

10 ken kunskapstradition fanns sedan tidigare? Vilka var de viktiga aktörerna vid starten? Vilken roll spelade privatpersoner, kommunen samt NKI och Hermods själva? Delstudien är komparativ och fokuserar på de orter som var först med att inrätta dessa skolor: NKI i Adolfsfors i Värmland och Hermods i Robertsfors i Västerbotten, samt en i Finnskoga-Dalby, som senare övergick till att bli en formell enhetsskola. Martin Stolare gör en delstudie om folkbildningen och problematiserar dess egen självbild. Han studerar Munkfors, en bruksort där den formella utbildningsnivån är mycket låg men intresset för studiecirklar har varit desto större. Två perioder studeras, tiden och Under den första perioden expanderade folkbildningen kraftigt, och Stolare vill sätta ABF:s verksamhet i relation till komvux framväxt och utveckling. Under den andra perioden är det studieförbundens lokala intressen under den ekonomiska krisen i början på 90- talet som står i fokus. Syftet med delstudien är att undersöka folkbildningsarbetets roll i lokalsamhället och för den enskilde individen. De lokala kunskapstraditionerna belyses och därvid bl.a. folkbildningens samspel med kommunen, det formella utbildningsväsendet, det lokala näringslivet och andra föreningar. Therese Broman studerar lokala kunskapstraditioner i Filipstad , en bergslagskommun som haft låg ekonomisk tillväxt, hög arbetslöshet och minskande befolkning sedan 1970-talets början. Här har olika projekt initierats och stötts av staten, regionen och EU, alla med en förankring i humankapitaltteorin och tillväxtteorin. Genom att höja den formella utbildningsnivån i kommunen ska ekonomin och regionen få fart igen. Broman har hypotesen att dessa teorier inte präglat attityder, argumentation och politik på den kommunala nivån så som på den regionala nivån. Hon formulerar också en annan hypotes, att humankapitalteorins rationalitetsbegrepp inte styr individens val, strategier och värderingar, utan att lokala faktorer har stor betydelse här. Kerstin Mustel (Birgitta Ekmans avhandling Livsvillkor, livsformer, utbildning en kommunstudie i pedagogiskt perspektiv anmäldes i nr av Forskning om folkbildning.) 12 Forskning om folkbildning 1/2007

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

Elevers sociala bakgrund och skolprestation

Elevers sociala bakgrund och skolprestation Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 5 poäng Elevers sociala bakgrund och skolprestation Pupils social background and their achievement at school Peter Pripp Gymnasielärarutbildning, Praktisk-pedagogisk

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Att vara lärare bilder ur två traditioner

Att vara lärare bilder ur två traditioner UTBILDNING & DEMOKRATI 1999, VOL 8, NR 2, 33-56 Att vara lärare bilder ur två traditioner Kerstin Skog-Östlin I debatten om skolan förekommer två termer som inte särskilt ofta problematiseras utan mest

Läs mer

Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer

Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer Folkbildningsrådet utvärderar No 3 2009 Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer Studieförbunden och deras grundarorganisationer, medlemsorganisationer och samverkansorganisationer Johan von Essen

Läs mer

vi lär barnen att ha fritid.

vi lär barnen att ha fritid. vi lär barnen att ha fritid. En kvalitativ studie om fritidspedagogens yrkesroll, arbetsuppgifter och yrkesval Jessica Wallin Examinator: Ann S. Pihlgren Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning

Läs mer

Längtan att skapa med händerna. att lära konsthantverk i studiecirkel. Ann-Marie Laginder

Längtan att skapa med händerna. att lära konsthantverk i studiecirkel. Ann-Marie Laginder Längtan att skapa med händerna att lära konsthantverk i studiecirkel Ann-Marie Laginder Längtan att skapa med händerna att lära konsthantverk i studiecirkel Ann-Marie Laginder Bildningsförbundet Östergötland

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Lärande boende? En kartläggning av folkhögskolans internat

Lärande boende? En kartläggning av folkhögskolans internat Lärande boende? En kartläggning av folkhögskolans internat Lärande boende? En kartläggning av folkhögskolans internat Text: Kerstin Mustel Layout: Johan Nilsson/Kombinera Folkbildningsrådet 2013 Förord

Läs mer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Anna Danielson Pär Zetterberg Erik Amnå Rapport till Ungdomsstyrelsen April 2009 1 Innehåll

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR

VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR Vidgade vyer, djupare kunskap om bildning här och nu Producerad av Kultur i Väst 2015. Boken är framtagen i ett samarbete mellan

Läs mer

God kvalitet i fritidshem

God kvalitet i fritidshem God kvalitet i fritidshem Grund för elevers lärande, utveckling och hälsa Carin Falkner Ann Ludvigsson Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö 13 augusti 2012 Författare

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Förslag till utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen Redovisning av ett regeringsuppdrag 2014-11-28 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...5 Bakgrund...5 Uppdraget...5

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

FOKUS10. En analys av ungas inflytande

FOKUS10. En analys av ungas inflytande FOKUS10 En analys av ungas inflytande FOKUS10 1 En analys av ungas inflytande Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner

Läs mer