Ombud: Advokaterna Åke Lewensjö och Malin Wikström Gärde Wesslau Advokatbyrå Kungstorget Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombud: Advokaterna Åke Lewensjö och Malin Wikström Gärde Wesslau Advokatbyrå Kungstorget 2 411 17 Göteborg"

Transkript

1 (21) Vår beteckning Målnummer Ks/2011:364 M Kommunledningskontoret Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen Box Nacka strand YTTRANDE SÖKANDE Swedavia AB Ombud: Advokaterna Åke Lewensjö och Malin Wikström Gärde Wesslau Advokatbyrå Kungstorget Göteborg MOTPART (jämte andra) Sigtuna kommun, kommunstyrelsen Chefsjurist Roger Petersson Märsta Ombud: jur. dr Jonas Christensen Ekolagen Miljöjuridik AB Östra Ågatan 53, V Uppsala (All skriftväxling sker med kommunen direkt.) SAKEN Ansökan om miljötillstånd VERKSAMHET Stockholm Arlanda flygplats, fastigheten Arlanda 2:1, Sigtuna kommun, Stockholms län SIG100 v Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Märsta Södergatan 20, Märsta vx

2 (21) Bakgrund Ärendet Swedavia AB (fortsättningsvis Swedavia ) har ansökt om förnyat tillstånd enligt miljöbalken (MB) till verksamhet på Stockholm Arlanda flygplats m.m. Markoch miljödomstolen har berett Sigtuna kommun möjlighet att lämna synpunkter på ansökan och den i målet ingivna miljökonsekvensbeskrivningen. Sigtuna kommun får härmed anföra följande. Swedavias yrkanden Swedavia har i ansökan framställt följande yrkanden. 1. Att mark- och miljödomstolen lämnar Swedavia tillstånd enligt 9 kap. MB att vid Stockholm Arlanda flygplats bedriva flygplatsverksamhet på tre rullbanor i en omfattning av högst flygrörelser per år samt därutöver högst helikopterrörelser för s.k. icke kommersiellt bruk. 2. Att Swedavia får göra de nybyggnader samt om- och tillbyggnader som anses nödvändiga för den sökta verksamheten. 3. Att Swedavia ges rätt att operera flygplatsen enligt ett bananvändningsmönster med tillämpning av parallella mixade operationer i högtrafik, dvs. samtidiga starter och landningar på parallellbanorna (bana 1 och bana 3), s.k. sökt alternativ. 4. Swedavia har åtagit sig att aktivt medverka i det internationella arbetet med att utveckla tekniker för flygoperativa procedurer för trafikavveckling, som kan användas för att så långt som möjligt begränsa antalet överflygningar över Upplands Väsby nuvarande tätort som genererar en maximalljudnivå överstigande 70 db(a). 5. Att mark- och miljödomstolen lämnar Swedavia tillstånd enligt 11 kap. MB till reglering av vattenståndet i Halmsjön, enligt tidigare dom, bortledande av grundvatten från försörjningstunnlar, enligt tidigare dom, etablering av kylanläggning med uttag av kylvatten ur Halmsjön, enligt tidigare domar, bortledande av grund- och ytvatten för utnyttjande av Långåsen respektive Halmsjön som energilager och energikälla (akvifärlagret), enligt tidigare domar och beslut, åtgärder för att bibehålla befintliga vattenanläggningar 6. Att mark- och miljödomstolen ska meddela verkställighetsförordnande för den sökta verksamheten enligt 22 kap. 28 första stycket MB.

3 (21) Kommunens inställning till ansökan Sigtuna kommun anser att miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfyller de krav som ställs i 6 kap. 7 MB, och att den därför behöver kompletteras för att ansökan ska kunna prövas i sak. På grundval av hur ansökan är utformad har kommunen följande yrkanden. 1. Att tillstånd endast ska lämnas under förutsättning att Swedavia kan visa att verksamheten på Stockholm Arlanda flygplats kan bedrivas på ett sådant sätt att relevanta miljökvalitetsnormer för vatten kan hållas, och att Swedavia uppfyller icke-försämringskravet i EU:s ramdirektiv för vatten. 2. Att, om domstolen kommer fram till att raka inflygningar till bana 3 söderifrån inte kan tillåtas, ansökan ska avslås. 3. Att avgränsningen av den sökta verksamheten med undantag för verksamheter och åtgärder som redan är reglerade genom befintliga tillstånd med andra verksamhetsutövare ska göras enligt vad som framgår av Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd för flygplatser (2008:1). 4. Att, om tillstånd meddelas, detta ska ges i enlighet med vad som i ansökan betecknas som alternativ 1 a, och att det i tillståndet föreskrivs att med högtrafik ( peak ) avses en verksamhet med minst 84 flygplansrörelser per timme. 5. Att ändringen av flygrestriktioner över Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby, från kl till kl , inte får leda till ökade inflygningar över Rosersberg. 6. Att landningar från söder ska fördelas mellan bana 1 och bana 3 på ett sådant sätt att det blir en rättvis fördelning av överflygningarna över Rosersberg respektive Upplands Väsby tätorter. 7. Att inga avvikelser från SID får göras som innebär överflygningar över Sigtuna stad. Detta ska gälla även vid underskridande av 70 db(a). 8. Att undantag från STAR endast ska medges för maximalt 10 % av inflygningarna beräknat på årsbasis, under begränsad tid som fastställts av tillsynsmyndigheten efter samråd med berörda kommuner. Allmänheten ska senast två veckor före det att undantaget börjar tillämpas underrättas om detta på lämpligt sätt. 9. Att i Sigtuna kommun får området väster om en gränslinje från Odensala kyrka via Brunnby, Husby och Broby gård fram till Märstarondellen och därefter utmed

4 (21) Steningdalen (Märstaån) endast beröras av flygbuller från verksamheten vid Arlanda som är lägre än FBN EU 55 db(a). Se bifogad karta. 10. Att Swedavia ska förpliktas bullerisolera samtliga bostadshus i Sigtuna kommun som utsätts för FBN EU 55dB(A) eller mer utomhus. Efter bullerisoleringarna ska inomhusnivåerna i de aktuella bostadshusen inte överskrida L Aeq 30 db(a). 11. Att villkor vid punkten F formuleras för vatten såvitt avser momentan syrehalt, som lägst ska vara 5 mg/l, de metaller som vid varje tillfälle omfattas av den s.k. PRIO-listan enligt direktiv 2008/105/EG, de metaller som finns i listan för särskilt förorenande ämnen, och som Swedavia har icke obetydliga utsläpp av, nämligen koppar (Cu), zink (Zn) och krom (Cr), löst organiskt kol (DOC) eller eventuellt totalt organiskt kol (TOC). 12. Att domstolen ska föreskriva utredningsvillkor avseende vid Kättsta dagvattenanläggning (KDA) och Halmsjöns dagvattenanläggning (HDA) gällande halter på utgående dagvatten av syre, DOC eller eventuellt TOC, nickel (Ni), Cu, Zn, Cr, fosfor (P) och kväve (N). 13. Att en utredning ska göras avseende möjligheten att avskilja tillrinnande dagvatten från skogsområdet vid bana Att flygplatsen ska tillhandahålla möjligheter att tanka alternativa bränslen. 15. Att något samarbetsorgan inte ska inrättas, utan i stället att vissa beslut ska kunna delegeras till tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) som ska fatta beslut efter hörande av berörda kommuner. 16. Att verkställighetsförordnande inte ska meddelas. Kommunen utvecklar grunderna för sina yrkanden nedan på s. 12 ff.

5 (21) Övergripande synpunkter Inledning För Sigtuna kommuns vidkommande är Stockholm Arlanda flygplats viktig, inte minst som en stor arbetsplats och för utvecklingen av det lokala näringslivet. Samtidigt skapar flygplats- och flygverksamheten störningar för omgivningen, och det är då en angelägen uppgift för kommunen att vara med och påverka verksamheten så att den medför så små negativa konsekvenser som möjligt. Under granskningen av föreliggande ansökan och miljökonsekvensbeskrivning har Sigtuna kommun identifierat ett antal värden, vars intressen det för kommunens del bedöms vara särskilt angeläget att värna. Det är bland annat dessa värden som ligger bakom kommunens ställningstaganden. Samtidigt som dessa värden bedöms vara de viktigaste, eller de som berör flest personer, finns det ytterligare värden som inte direkt nämns här men som ändå är viktiga. Inledningsvis redogör kommunen för dessa värden, samt de ambitioner som kommunen har för dem. Flygbuller är en tydligt begränsande faktor för kommunens möjligheter att planera för nya bostäder. Tillämpningen av influensområdet från flygbuller från både nuvarande och eventuellt framtida rullbanor utgör ett riksintresse för att säkerställa flygets utvecklingsmöjligheter. I Sigtuna kommun är flygets anspråk bara ett av ett stort antal olika riksintressen. Sammantaget innebär dessa anspråk att det enbart är en liten del av kommunens yta som kan utvecklas för bostadsbyggande. Viktiga intressen för Sigtuna kommun Buller Boendemiljön är en viktig fråga i hela kommunen. Utomhusbullret bör begränsas i hela kommunen, och där det inte går ska istället inomhusbullret begränsas. Grunden bör vara att bullret i så stor utsträckning som möjligt ska fördelas rättvist. Hälsoeffekterna av flygbuller är också en viktig fråga att beakta. Samtalsstörningar, sömnproblem, psykologiska och fysiska stressrelaterade symptom förekommer och kan ge upphov till en försämrad livskvalitet. Större bullerbelastningar kan även innebära direkt fysiologisk påverkan på hjärt-kärlsystemet. Den miljömedicinska bedömningen kring dessa problem redovisas på ett tydligt sätt i bilaga MKB 5.2. Beträffande tätorterna i kommunen kan följande framhållas. Märsta tätort Ambitionen ska vara att säkerställa att de boende i tätorten inte utsätts för höga eller störande bullernivåer. Sigtuna tätort Sigtuna är den äldsta, ännu existerande staden i Sverige. Staden anlades sannolikt omkring år 980 e.kr.

6 (21) Sigtuna stad är i dag en mestadels tyst ort, utan störande verksamheter eller trafik. I begreppet Sigtuna tätort inkluderas särskilt utpekade tysta områden, såsom Hällsbo. Det är av stor vikt att slå vakt om Sigtunas särprägel, såväl i ett regionalt som ett nationellt och internationellt perspektiv. Detta ställer särskilda krav när det gäller åtgärder som kan medföra ingrepp i eller äventyra denna särprägel. Från kommunens sida är det ett krav att Sigtuna tätort inte utsätts för ökad påverkan av buller från flygtrafik i förhållande till nuläget. Detta innebär att några avvikelser från SID över tätorten inte kan godtas. Rosersbergs tätort I dag utsätts Rosersberg tätort för alltför mycket buller. Ambitionen är att flygrörelserna över Rosersberg ska fördelas jämnare mellan bana 1 och bana 3, än vad som är fallet enligt nu gällande tillstånd. Utsläpp till luft I nuvarande tillstånd för Stockholm Arlanda flygplats regleras utsläpp av koldioxid och kvävedioxid genom det s.k. utsläppstaket. Detta omfattar utsläpp av koldioxid och kvävedioxid från flygplatsens verksamhet och marktransporter i anslutning till flygplatsen samt marktransporter till och från flygplatsen. Villkoret omfattar förutom utsläpp till luft från Swedavias egen verksamhet även utsläpp från bl.a. passagerarnas och anställdas resor till och från flygplatsen samt utsläpp härrörande från flygtrafik inom LTO-cykeln (flygtrafikens utsläpp upp till 915 meter över marken). Sedan den 1 januari 2012 ingår flyget i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Swedavia menar i sin ansökan att det blir en dubbelreglering att ha både krav på utsläppsrätter på flygplatsen och att flyget ingår i systemet med handel av utsläppsrätter. Swedavia menar också att bolaget inte har rådighet över t.ex. passagerares transporter till och från Arlanda. Swedavia menar därför att utsläppstaket inte ska finnas med som villkor i det nya tillståndet. I stället åtar sig Swedavia att ha en handlingsplan där bolaget beskriver hur det arbetar aktivt med att minska både sina egna utsläpp och försöka påverka andra aktörers utsläpp. Sigtuna kommun anser att det nu gällande utsläppstaket har varit mycket verkningsfullt. Till följd av detta är Arlanda flygplats mycket långt framme när det gäller arbete med att minska utsläpp av växthusgaser. Det är mycket viktigt att detta arbete fortsätter även framöver. Detta gäller inte minst den verksamhet som Swedavia har rådighet över, bl.a. utsläpp från maskiner, fordon och flygplanens transporter på marken, uppvärmning av lokaler m.m.

7 (21) Det bör i detta sammanhang också betonas att Swedavia har ett ansvar för att, så långt det är möjligt för bolaget, underlätta för en effektiv och ändamålsenligt kollektivtrafik till och från flygplatsen. Detta kan ske bl.a. genom anpassningar av den lokala infrastrukturen men innebär också att bolaget måste avstå från att genom t.ex. ekonomiska styrmedel försämra förutsättningarna för kollektivtrafiken. Utsläpp till vatten Dagvatten Särskilt värnade vattenområden är Märstaån, Kättstabäcken, Halmsjöbäcken, Halmsjön vidare ut i Steningeviken och Mälaren. Ambitionen är att utsläppen av föroreningar i dagvatten ska minska så att gällande miljökvalitetsnormer i recipient kan hållas. Grundvatten Särskilt värnade grundvattenförekomster är grundvattnet i Stockholmsåsen. Ambitionen är att grundvattnet ska ha god grundvattenstatus. Utveckling av grunderna Svårt att förutse hur störningarna kommer att bli Buller är den form av störning från flygverksamheten som skapar störst problem för invånarna i Sigtuna kommun. Samtidigt som det är den mest påtagliga störningen, är det också en störning som försvinner lika fort som den uppstår. Det finns därför inga konkreta spår kvar, vilket är en väsentlig skillnad mot många andra miljöstörningar. Bullerstörningar är ofta också subjektiva det som stör en person stör inte grannen. Trots att störningen är momentan kan buller påverka människans hälsa menligt, t.ex. genom ökat stresspåslag med därtill hörande fysiska och psykiska reaktioner. Enligt 6 kap. 3 första stycket MB är syftet med en miljökonsekvensbeskrivning att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön. En viktig anledning till att beskriva störningarna är att öka möjligheterna för omgivningen att skapa beredskap för dem. Ökade möjligheter att förutse störningar kan antas öka förutsättningarna att acceptera dem. Swedavia har i sin ansökan redovisat ett åtagande om tysta helger under perioden maj september avseende landningar söderifrån. Sigtuna kommun menar att det inte innebär ett i praktiken fungerande alternativ för att åstadkomma en förutsägbar avlastning från flygbuller. Detta beror bl.a. på påverkan från faktiska vindförhållanden, användningen av bana 1 för landningar med tyngre flygplan samt att landningar nattetid bara sker via bana 1.

8 (21) Effekterna av det som kommunen nedan vill fästa uppmärksamheten på är att osäkerheten om hur flygplanen kommer att röra sig (och därmed bullret att utbreda sig), är stor. Denna osäkerhet blir särskilt tydlig när man lägger samman ett antal olika parametrar i ansökan och i miljökonsekvensbeskrivningen. Dessa är: 1. Beskrivningen av buller gör anspråk på att redovisa en situation där flygplatsens maximala kapacitet utnyttjas, men med undantag för mellanåret 2020 redovisas inte hur bullret kommer att breda ut sig under tiden fram till denna tidpunkt eller därefter. 2. Beskrivningen utgår i huvudsak från ekvivalenta värden. 3. Beskrivningen utgår från ett bananvändningsmönster som sällan kommer att motsvara det verkliga utfallet. 4. Ansökan utgår från att tillståndet kommer att medge omfattande undantag. Sigtuna kommun är medveten om de omständigheter som ur Swedavias perspektiv begränsar den möjliga kapaciteten på flygplatsen, vilket i förlängningen påverkar kostnader och intäkter. Kommunens avsikt med redovisningen är dock att tydliggöra att dessa osäkerhetsfaktorer också har en annan sida, nämligen frågan om de närboendes möjligheter att kunna planera sin helg- och vardag och att ges förutsättningar till en dräglig boendemiljö. Swedavias beskrivning utgår från ett maximalt kapacitetsutnyttjande Möjligheterna att utnyttja flygplatsen begränsas bland annat av bullerutbredningen vid fullt kapacitetsutnyttjande. Enligt ansökan beräknas detta infalla omkring år 2038, eller vid flygplansrörelser per år. Det är denna situation som är utgångspunkten för Swedavias planering av flygrörelserna. Å ena sidan medför detta sätt att redovisa och beräkna buller att de boende inte ska utsättas för högre bullernivåer än vad som blir fallet vid fullt kapacitetsutnyttjande. Men å andra sidan innebär detta att det är en situation som förmodligen aldrig kommer att inträffa. Nu i efterhand kan konstateras att verksamheten på Stockholm Arlanda flygplats aldrig har kommit upp till den bananvändningskapacitet som det befintliga tillståndet medger, nämligen flygplansrörelser per år. Den beskrivning av flygverksamhet och bullerspridning som låg till grund för tillståndet har med andra ord aldrig realiserats. År 2008 uppgick antalet flygrörelser till Ur ett miljö- och hälsoperspektiv är det positivt för de boende att flygverksamheten aldrig nått kapacitetstaket, eftersom det medför mindre bullerstörningar. Problemet med denna utgångspunkt är dock att bullersituationen i framtiden i praktiken inte kommer att bli så som redovisats i ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. Det ska också poängteras att många blir störda av en bullernivå som ligger långt under de värden som inte får överskridas.

9 (21) Swedavia har i den nu aktuella ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen emellertid även redovisat bullersituationen för ett mellanläge, nämligen för år 2020, då man beräknar att verksamheten ska vara ca flygrörelser per år. Sigtuna kommun anser att detta är bra. Problem med ekvivalenta värden Ett annat problem som bidrar till att den beskrivna situationen inte kommer att stämma med den upplevda situationen beror på att både det framtida och det nuvarande bullret bygger på beräkningar. Utgångspunkt för reglering av buller från infrastruktur är dels maxbuller, dels ekvivalentbuller. Medan maxbuller är detsamma som högsta faktiska bullernivå så är ekvivalentvärden ett teoretiskt värde, där bullret smetas ut över tiden så att det bullrar lika mycket oavsett om det i verkligheten är helt tyst eller är oändligt mycket buller. En omräkning till FBN EU -nivåer innebär dessutom att bullret ges olika tyngd beroende på när under dygnet händelsen inträffar. Problemet är att medan det är maxbullernivåerna som upplevs i den fysiska verkligheten, så är det i stor utsträckning ekvivalentnivåerna som styr verksamheten. Enligt Sigtuna kommuns uppfattning är skillnaden mellan det buller som den enskilda individen hör och det buller som ligger till grund för ansökan alltför stort. Ansökan bygger visserligen både på maximalvärden och på ekvivalenta värden, men den otydlighet som detta skapar för de boende ska ändå läggas till de andra osäkerhetsfaktorerna. Konsekvenserna av osäkerheten Syftet med denna redovisning är att förtydliga hur osäkra de förhållanden är som Swedavia dels beskriver i föreliggande miljökonsekvensbeskrivning, dels vill ha tillstånd för. Komplexiteten är stor, och här står många viktiga intressen i varje fall delvis mot varandra. Sigtuna kommun anser dock att komplexiteten i sig inte ska få vara en ursäkt för att de närboende ska tvingas att utstå hur mycket buller som helst, och inte heller ska tvingas leva i osäkerhet om när bullret inträffar. Det är möjligt att det i en miljökonsekvensbeskrivning är svårt att göra en beskrivning på annat sätt än vad som nu är fallet, och det förefaller omöjligt att beskriva bullerutbredningen under alla tänkbara kapacitetsutnyttjanden fram till och med år Men detta hindrar naturligtvis inte att flygplatsoperatörer måste försöka finna nya sätt att beskriva sin verksamhet, och dessutom ska inte konsekvenserna av osäkerheten vältras över på de närboende.

10 (21) Kommunens inställning till ansökan Sigtuna kommun anser att miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfyller de krav som ställs i 6 kap. 7 MB, och att den därför behöver kompletteras för att ansökan ska kunna prövas i sak. Miljökonsekvensbeskrivningen och miljökvalitetsnormer Ansvaret för att underlaget för miljöprövningen är tillräckligt ligger på verksamhetsutövaren. Samtidigt är en tillräcklig miljökonsekvensbeskrivning en processförutsättning, som domstolen självständigt ska beakta. Enligt 6 kap. 7 andra stycket 2 MB ska en miljökonsekvensbeskrivning, när det är fråga om verksamhet som kan medföra betydande miljöpåverkan, alltid innehålla bl.a. en beskrivning av hur det ska undvikas att verksamheten eller åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. MB inte följs. Märstaån inklusive Kättstabäcken är vattenförekomst med fastställda miljökvalitetsnormer med stöd av 5 kap. 2 andra stycket 4 MB. Märstaån har av vattenmyndigheten bedömts ha God kemisk status och Måttlig ekologisk status. Så som Swedavia anger får inte verksamheten på flygplatsen leda till att God kemisk status försämras, samtidigt som man måste medverka till att den ekologiska statusen blir God. Enligt vattenmyndighetens beslut ska målet God ekologisk status för Märstaån vara uppnått senast år Swedavia anger (s i miljökonsekvensbeskrivningen) att bolaget egentligen anser att det endast är Märstaån som ska betraktas som ytvattenrecipient, eftersom Kättstabäcken och Halmsjöbäcken anses ingå i flygplatsens dagvattensystem. Mot detta kan invändas att det inte endast är flygplatsens dagvattenavrinning som avvattnas till dessa vattendrag, och att i varje fall Kättstabäcken som en del av Märstaån är klassad som en särskild vattenförekomst enligt ramdirektivet. Mot bakgrund av detta bör såväl Kättstabäcken och Halmsjöbäcken som Märstaån betraktas som recipienter och i de fall det finns miljökvalitetsnormer för dessa vattenförekomster ska dessa uppfyllas. På grund av placeringen av den s.k. förbindelsepunkten enligt lagen om allmänna vattentjänster, är det Swedavia som ansvarar för utsläppen av dagvatten till dessa recipienter och därmed också för att miljökvalitetsnormerna i vattendragen inte överskrids. Redan i dag överskrids miljökvalitetsnormen God ekologisk status i Märstaån. Sökanden redovisar visserligen att trots ökad verksamhet på flygplatsen kommer utsläppen inte att öka. Problemet är dock att EU:s ramdirektiv för vatten inte endast kräver icke-försämring utan också kräver att miljökvalitetsnormerna ska klaras. Enligt Sigtuna kommuns uppfattning räcker det därför inte med att Swedavia konstaterar att vattenkvaliteten inte kommer att försämras, eftersom den måste förbättras för att komma upp till God status.

11 (21) När det gäller Swedavias skyldighet att i miljökonsekvensbeskrivningen redogöra för hur miljökvalitetsnormen uppfylls har Sigtuna kommun följande uppfattning. Swedavia har inte visat att man kommer att klara miljökvalitetsnormen senast år Swedavia har redovisat att den samlade belastningen av organiskt material kommer att bli lägre, men när det gäller kväve och fosfor redovisas att belastningen kommer att vara densamma som i dag även om verksamheten på flygplatsen ökar. Om God status ska uppnås år 2021 krävs att åtgärder påbörjas omgående. Minskad belastning är därför en förutsättning. Enligt Sigtuna kommuns uppfattning är det inte möjligt att ge tillstånd till en verksamhet som släpper ut avloppsvatten till ett vattenområde med en status som är sämre än God, om inte verksamhetsutövaren kan visa att deras påverkan ger klara förutsättningar för att nå God status senast I denna redovisning måste ingå ett minskat utsläpp av främst fosfor, eftersom fosforhalten i punkten F är hög enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (rapport 4913; se s. 48 i Swedavias komplettering). När det gäller kväve anges att bidragen från flygplatsområdet kommer att bli % av den totala belastningen till Märstaån, dvs. som i dag. Men enligt Sigtuna kommuns uppfattning måste Swedavia visa att detta räcker för att klara miljökvalitetsnormen senast år Dessutom finns risken att avisningsmedlet urea kan komma att användas även i framtiden, vilket i så fall skulle bidra med en mycket stor kvävebelastning. Redovisningen måste innehålla en bedömning av denna risk. Sigtuna kommun anser att Swedavia i den föreliggande miljökonsekvensbeskrivningen inte har visat hur Swedavia med en framtida ökad flygtrafik kommer att klara av miljökvalitetsnormerna i recipienterna. Swedavia måste därför komplettera sin miljökonsekvensbeskrivning med ett underlag som visar att miljökvalitetsnormen kommer att klaras senast år 2021 i hela vattenförekomsten Märstaån (inkl. Kättstabäcken). Så länge som man inte gjort detta kan inte miljökonsekvensbeskrivningen anses uppfylla de krav som ställs i 6 kap. 7 andra stycket 2 MB. Detta är grunden till att kommunen anser att miljökonsekvensbeskrivningen inte ska godkännas. För att miljökonsekvensbeskrivningen ska kunna godkännas måste Swedavia därför i första hand komplettera den i dessa nu berörda delar. Uppfyller Swedavia inte detta krav anser kommunen att domstolen ska avvisa ansökan.

12 (21) na för kommunens yrkanden I det följande utvecklar kommunen skälen för sina yrkanden. Yrkande 1 Att tillstånd endast ska lämnas under förutsättning att Swedavia kan visa att verksamheten på Stockholm Arlanda flygplats kan bedrivas på ett sådant sätt att relevanta miljökvalitetsnormer för vatten kan hållas, och att Swedavia uppfyller ickeförsämringskravet i EU:s ramdirektiv för vatten. Tillstånd får inte meddelas om verksamheten kan leda till att en miljökvalitetsnorm inte kan hållas. Som framgått ovan anser Sigtuna kommun att Swedavia inte har visat att miljökvalitetsnormen God ekologisk status kommer att klaras av i recipienterna för dagvattenutsläpp. Enligt Mark- och miljööverdomstolens dom den 24 januari 2012 i mål nr M (se s. 8) är innebörden av bestämmelserna om miljökvalitetsnormer för vatten att tillståndsmyndigheten, med tillämpning av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB, ska pröva om den sökta verksamheten kommer att medföra att miljökvalitetsnormen God ekologisk status kan klaras eller inte för Märstaån och Kättstabäcken, och om verksamheten på flygplatsen kan medföra en inte helt tillfällig försämring av vattendragens ekologiska status. Eftersom Swedavia inte har visat att det går att klara miljökvalitetsnormen God ekologisk status kan enligt Sigtuna kommuns uppfattning inte heller tillstånd meddelas i enlighet med ansökan. Yrkande 2 Att, om domstolen kommer fram till att raka inflygningar till bana 3 söderifrån inte kan tillåtas, ansökan ska avslås. Om raka inflygningar söderifrån till bana 3 inte tillåts, leder det till att landande trafik flyttas över från Upplands Väsby till framför allt Rosersberg. Detta skulle innebära en förändring som skulle leda till en oacceptabelt ökad bullerbelastning för både Rosersberg och Märsta tätorter. Situationen skulle kunna liknas vid det förhållande som tidigare rådde på flygplatsen med ett tvåbanesystem. Yrkande 3 Att avgränsningen av den sökta verksamheten med undantag för verksamheter och åtgärder som redan är reglerade genom befintliga tillstånd med andra verksamhetsutövare ska göras enligt vad som framgår av Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd för flygplatser (2008:1).

13 (21) Swedavia uppger i komplettering (s. 3) att ansökan omfattar nytt miljötillstånd för flygplatsverksamhet. Senare i samma dokument (s. 5) anges att vissa följdverksamheter inte omfattas av flygplatsverksamheten, men att dess miljökonsekvenser ändå redovisas fullt ut. Till denna grupp räknas enligt Swedavia bland annat flygtrafik inom LTO-cykeln. För att undvika eventuella missförstånd ser Sigtuna kommun det som angeläget att klargöra vad detta begrepp står för, och hur tillståndsprövningen förhåller sig till LTO-cykeln. Swedavia har själva definierat vad uttrycket LTO-cykeln betyder (begrepp och förkortningar s. 8): Landing and Take off Cycle (LTO-cycle). Flygplanens rörelser i samband med inflygning, landning, taxning, start och stigning under ft (ca 900 meters) höjd över marken. För militär flygverksamhet där ut- och inflygning ofta sker under 900 meters höjd tillämpas dessutom en horisontell yttre gräns kring flygplatsen med en radie av 10 km. Sigtuna kommun håller med om definitionen ovan, men ställer sig frågande till det sätt som detta begrepp har använts i ansökan. Enligt kommunens uppfattning ska hela LTO-cykeln omfattas av ansökan och även av ett kommande tillstånd. På samma sätt bör t.ex. APU-användningen och vissa marktransporter till och från flygplatsen, omfattas av ansökan och ett senare tillstånd. Stöd för dessa slutsatser finns i Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd för flygplatser (2008:1). Sigtuna kommun anser att Swedavia har blandat samman begreppen flygplatsverksamhet, flygplatsområde respektive flygverksamhet. Naturvårdsverket anger följande i handboken (s. 105, med hänvisning till allmänna råd till punkterna med kod 63.30, och i bilagan till förordningen [1998:899] om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd): Omfattning av tillståndsprövning för en flygplats Flygplatsområdet bör vara utgångspunkten för bedömningen av vad som skall anses ingå i flygplatsverksamheten. Även störningar och olägenheter som i och för sig uppkommer utanför flygplatsområdet men som härrör från flygplatsverksamheten bör ingå i prövningen. En flygplatsverksamhet bör anses omfatta följande delar: Flygtrafik inom LTO-cykel (passagerartrafik samt gods- och frakttrafik), flygvägar och flyghöjder samt in- och utflygningsförfaranden; antal flygrörelser och flygplanstyper Terminaler och övrig infrastruktur på eller i nära anslutning till flygplatsens område Avisning av flygplan

14 (21) Motorkörningsplats Hangarer och verkstäder Markservice Underhåll och rengöring av rullbanor samt underhåll av taxibanor och rampytor Brand- och räddningstjänst samt brandövningsplats Omhändertagande av spillvatten och spillvattensystemet Banavvattningssystemet och omhändertagande av dagvatten från rullbanor, taxibanor och övriga hårdgjorda ytor Kemikalie- och avfallshantering Bränslehantering Flygplatsens energiförsörjning Sådana verksamheter som inte har en direkt koppling till flygverksamheten, såsom restauranger, butiker och frisörsalonger, bör normalt inte anses utgöra en del av flygplatsverksamheten. Naturvårdsverket avslutar denna del med följande text (s. 106): Det medför att all verksamhet som bedrivs på och i anslutning till en flygplats behöver omfattas och beaktas inom ramen för miljöprövningen. Störningar och olägenheter som uppkommer på eller utanför flygplatsområdet men som härrör från flygplatsverksamheten ingår i prövningen. I prövningen bör dock inte ingå sådana verksamheter som inte har en direkt koppling till flygverksamheten, såsom restauranger, butiker och frisörsalonger, som normalt inte anses utgöra en del av flygplatsverksamheten. Mot bakgrund av detta, och med hänsyn taget bland annat till betydelsen av ett s.k. Allmänt villkor, anser Sigtuna kommun att det klart måste definieras vad som omfattas av prövningen och vad dessa olika begrepp står för. Enligt kommunens uppfattning ska prövningens omfattning följa Naturvårdsverkets allmänna råd. Undantag bör dock göras för sådana verksamheter där Swedavia inte är verksamhetsutövare, och där det redan föreligger gällande tillstånd. Yrkande 4 Att, om tillstånd meddelas, detta ska ges i enlighet med vad som i ansökan betecknas som alternativ 1 a, och att det i tillståndet föreskrivs att med högtrafik ( peak ) avses en verksamhet med minst 84 flygplansrörelser per timme. Sigtuna kommun anser att det inte är helt klart om Swedavia med uttrycket sökt alternativ syftar på det som benämns alternativ 1 a eller alternativ 1 b. Detta måste klargöras.

15 (21) Definitionen av högtrafik styr bland annat när Swedavia ska ha rätt att bedriva verksamhet med s.k. mixade parallella operationer. Swedavia har tidigare givit uttryck för att flygplatsens maximala kapacitet för ett trebanesystem är 88 timrörelser. I ansökan inför 1993 års beslut av Koncessionsnämnden uppgav Luftfartsverket (LFV) att dåvarande tvåbanesystem hade en maximal kapacitet av cirka 60 timrörelser och att trebanesystemet beräknades få timrörelser (beslutet s. 27). LFV uppgav 2007 att 88 timrörelser kommer att vara flygplatsens kapacitet när oberoende parallella rörelser mellan bana 1 och bana 3 införts (Stockholm Arlanda flygplats, Precisering av riksintressen och influensområden, , s. 6). Med anledning av vad Swedavia angivit i ansökan, menar Sigtuna kommun att högtrafik ska definieras som 84 flygrörelser per timme eller mer. Detta motsvarar den tekniska kapacitet som föreligger i ett trebanesystem, när oberoende parallella operationer måste tillgripas. Yrkande 5 Att ändringen av flygrestriktioner över Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby, från kl till kl , inte får leda till ökade inflygningar över Rosersberg. Alla restriktioner över Löwenströmska sjukhuset innebär, med nuvarande utformning av flygplatsen, att från söder landande flygplan i stället måste flyga över Rosersberg. Detta kan inte Sigtuna kommun acceptera. Vill Swedavia öka restriktionerna över Löwenströmska sjukhuset, återstår enligt Sigtuna kommuns uppfattning endast två alternativ: Antingen en förlängning av tredje rullbanan eller anläggande av en fjärde rullbana. Yrkande 6 Att landningar från söder ska fördelas mellan bana 1 och bana 3 på ett sådant sätt att det blir en rättvis fördelning av överflygningarna över Rosersberg respektive Upplands Väsby tätorter. En rättvis fördelning av flygbullret mellan olika tätorter är en grundförutsättning för att få acceptans för verksamheten. I sin ansökan gör Swedavia gällande att det blir en jämn fördelning mellan bana 1 och bana 3 vid landningar söderifrån, och att det därmed skulle bli en jämn fördelning av bullret mellan Rosersberg och Upplands Väsby. Hur flygningarna i verkligheten kommer att fördelas mellan de olika banorna är dock i stor utsträckning beroende av faktorer som är svåra att förutse, såsom meteorologiska förhållanden, rådande ekonomisk konjunktur samt därmed frågan om det råder hög-

16 (21) eller lågtrafik. Vilka bankombinationer som används är till viss del beroende av hur stor efterfrågan på flygresor är. Mot bakgrund av det nu anförda, anser Sigtuna kommun att fördelningen av hur de olika rullbanorna får utnyttjas ska regleras på ett sådant sätt att utnyttjandet blir förutsägbart. Yrkande 7 Att inga avvikelser från SID får göras som innebär överflygningar över Sigtuna stad. Detta ska gälla även vid underskridande av 70 db(a). I dag sker i princip inga flygningar över Sigtuna stad, med undantag av lågfartstrafik. En förändring av flygmönstren skulle därför upplevas som extra störande. Därtill kommer att Hällsboskogen, som i kommunens översiktsplan utpekats som tyst område och som ligger i stadens närhet, skulle komma att belastas med buller. Två av Sigtuna kommuns tre tätorter är redan i dag utsatta för störande flygbuller, och det ligger därför ett stort värde i sig i att bevara Sigtuna tätort som en tyst plats. Yrkande 8 Att undantag från STAR endast ska medges för maximalt 10 % av inflygningarna beräknat på årsbasis, under begränsad tid som fastställts av tillsynsmyndigheten efter samråd med berörda kommuner. Allmänheten ska senast två veckor före det att undantaget börjar tillämpas underrättas om detta på lämpligt sätt. Swedavia har begärt undantag från kravet att följa in- och utflygningar, för 20 % av landningarna från respektive bana per år, för att kunna utveckla avancerad navigerings- och instrumentlandningsteknik. Som Sigtuna kommun uppfattar situationen, rör dessa undantag dock främst landande flygplan. Sigtuna kommun kan förstå att möjlighet till undantag från de standardiserade flygvägarna kan behöva finnas, t.ex. för att göra det möjligt att utveckla nya flygvägar etc. Kommunen anser dock 20 % är en mycket stor andel av alla inflygningar. Enligt kommunens uppfattning måste det finnas en begränsning, som föreslås ligga på 10 % av flygrörelserna. Därutöver ska de specifika regler som finns för olika bananvändningar (t.ex. restriktionerna över Löwenströmska sjukhuset) gälla även fortsättningsvis. För att

17 (21) öka möjligheterna för de omkringboende att inrätta sin vardag efter dessa ändrade flygmönster, bör alla undantag på lämpligt sätt i god tid meddelas tillsynsmyndighet och den berörda allmänheten. Yrkande 9 Att i Sigtuna kommun får området väster om en gränslinje från Odensala kyrka via Brunnby, Husby och Broby gård fram till Märstarondellen och därefter utmed Steningdalen (Märstaån) endast beröras av flygbuller från verksamheten vid Arlanda som är lägre än FBN EU 55 db(a). Se bifogad karta. Avgränsningen av nuvarande villkor i beslut enligt NRL bygger på den då rådande buller- och trafikeringssituationen vilket framgår av tillståndsgiven FBNkurva. Av redovisat underlag, i aktuell ansökan, framgår att utbredningen enligt både flygbullernivå FBN 55 db(a) och maximal ljudnivå 70 db(a) väster om flygplatsen är mer begränsad än tidigare. Utifrån denna nya förutsättning finns skäl att justera denna linje österut enligt bifogad kartbilaga. Detta med en fortsatt status som begränsningslinje. Yrkande 10 Att Swedavia ska förpliktas bullerisolera samtliga bostadshus i Sigtuna kommun som utsätts för FBN EU 55dB(A) eller mer utomhus. Efter bullerisoleringarna ska inomhusnivåerna i de aktuella bostadshusen inte överskrida L Aeq 30 db(a). Swedavia anser (ansökan avsnitt , s. 50) att bullerskyddsåtgärder i byggnader som utomhus berörs av flygbullernivån FBN EU ner till 55 db(a) inte bedöms vara motiverade ur hälsoskyddssynpunkt. Med hänvisning bl.a. till infrastrukturpropositionen, vad gäller befintlig bebyggelse, anser Swedavia att bullerskyddsåtgärder bör vidtas i områden runt flygplatser som generellt exponeras för FBN EU 60 db(a) eller mer. Sigtuna kommun anser sig dock ha stöd av rättspraxis (MÖD M s. 34) för att kräva att bullerisoleringsåtgärder ska vidtas på fastigheter som utsätts för ett buller av FBN EU 55 db(a) och där utöver. Miljööverdomstolen uttrycker i domen att domstolen (s. 34) delar Naturvårdsverkets uppfattning att FBN-nivåer som överstiger 55 db(a) inte kan betraktas som god miljö. Sigtuna kommun anser inte heller att Swedavia visat att ett sådant krav skulle anses orimligt att uppfylla enligt 2 kap. 7 MB.

18 (21) Yrkande 11 Att villkor vid punkten F formuleras för vatten såvitt avser momentan syrehalt, som lägst ska vara 5 mg/l, de metaller som vid varje tillfälle omfattas av den s.k. PRIO-listan enligt direktiv 2008/105/EG, de metaller som finns i listan för särskilt förorenande ämnen, och som Swedavia har icke obetydliga utsläpp av, nämligen koppar (Cu), zink (Zn) och krom (Cr), löst organiskt kol (DOC) eller eventuellt totalt organiskt kol (TOC). Swedavia anger i ansökan (s. 16) att Swedavia ska sträva efter att dagvattnet i punkten F ska ha en god syrehalt, att mängden organiskt material från flygplatsen begränsas och att metallhalterna minimeras. Därefter anges att syrehalten i vattnet inte får underskrida 5 mg/l, att metallhalterna i vattnet inte ska överskrida de miljökvalitetsnormer som vattenmyndigheten har fastställt avseende Märstaån, mätt som rullande femårsmedelvärde etc. Swedavia ansvarar för att dessa värden inte överskrids i punkten F såvida inte Swedavias egenkontroll visar att ett överskridande härrör från annan verksamhet än flygplatsverksamheten på flygplatsområdet. I enlighet med vad som sagts ovan anser Sigtuna kommun att det inte är tillräckligt med att som villkor skriva att Swedavia ska sträva efter dagvattnet ska ha viss kvalitet Det är inte heller tillräckligt som villkor att Swedavia åläggs att klara miljökvalitetsnormerna i recipienterna. Enligt Sigtuna kommuns uppfattning bör dessa, redan gällande miljökvalitetsnormer, kompletteras med begränsningsvärden i form av utsläppsvärden för vissa parametrar. Ett sådant krav mot Swedavia bör anses som särskilt angeläget eftersom det inte endast är Swedavia som påverka vattenkvaliteten vid punkten F. Mot bakgrund av detta anser Sigtuna kommun att det som villkor bör fastställas begränsningsvärden enligt följande. Villkor för metaller bör omfatta de metaller som vid varje tillfälle omfattas av den s.k. PRIO-listan enligt direktiv 2008/105/EG, alltså även om den utökas i framtiden. Därutöver anser Sigtuna kommun att det bör skrivas villkor för de metaller som finns i listan för särskilt förorenande ämnen, och som Swedavia har icke obetydliga utsläpp av, nämligen Cu, Zn och Cr. I miljökonsekvensbeskrivningen (s. 7.63) skrivs att kopparhalten är måttligt hög enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och att både koppar och zinkhalten överskrids enligt bedömningsgrunderna för ekologisk status för särskilt förorenande ämnen.

19 (21) Sigtuna kommun anser att i formuleringen rörande villkor för syre ska det stå: Syrehalten i vatten mätt vid punkten F ska momentant vara lägst 5 mg/l. Det är framför allt viktigt för bottenfaunan att inte syrehalten sjunker ens för kortare perioder, då vissa arter kan slås ut helt även av en kortare syrebrist. Swedavia redovisar att bakgrundshalten av TOC är relativt hög pga. humusrikt vatten från mossområden. Detta organiska material är troligen hårt bundet och tär inte på syret i snabb takt. (s. 66 i ansökan) Tillkommande organiska ämnen från formiat och glykolrester kan snabbt förbruka tillgängligt syre men Swedavia menar att de ska utreda risken för kvardröjande syretäring nedströms inom egenkontrollen. Sigtuna kommun anser dock att detta bör vara ett utredningsvillkor i punkten F. Avslutningsvis i denna del vill Sigtuna kommun ifrågasätta Swedavias förslag att metallhalterna i vattnet i punkten F ska räknas som rullande femårsmedelvärden. Miljökvalitetsnormerna ska räknas som årsmedelvärden. Detta regleras i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen och vissa andra förorenande ämnen (bilaga 1). Yrkande 12 Att domstolen ska föreskriva utredningsvillkor avseende vid Kättsta dagvattenanläggning (KDA) och Halmsjöns dagvattenanläggning (HDA) gällande halter på utgående dagvatten av syre, DOC eller eventuellt TOC, nickel (Ni), Cu, Zn, Cr, fosfor (P) och kväve (N). Sigtuna kommun anser inte att det är tillräckligt att enbart uppställa villkor för punkten F om att de miljökvalitetsnormer för metaller som vattenmyndigheten har fastställt ska uppnås. Det måste även formuleras utredningsvillkor avseende Kättstabäckens dagvattenanläggning (KDA) och Halmsjöbäckens dagvattenanläggning (HDA) för följande parametrar: syrehalt, DOC eller eventuellt TOC, Ni, Cu, Zn, Cr, P och N. Syftet med sådana villkor är att göra det möjligt att observera var och i vilken halt dessa ämnen förekommer vid verksamhetens utsläppspunkter, så att Swedavia ska kunna föreslå rimliga slutliga villkor. För att tydliggöra hur mycket Swedavia får släppa ut i sitt utgående dagvatten från området och för att rättsligt kunna följa upp ett villkorsöverskridande är det viktigt att slutliga villkor senare ställs efter KDA och HDA och inte bara vid punkten F.

20 (21) Yrkande 13 Att en utredning ska göras avseende möjligheten att avskilja tillrinnande dagvatten från skogsområdet vid bana 1. Bästa möjliga teknik för dagvattenrening innebär separerade flöden så långt det är möjligt. Om relativt rent vatten tillförs det förorenade flödena, så minskar reningseffekten i dagvattenanläggningarna. Vid bana 1 föreligger en möjlighet till förbättring, genom att där tillrinnande vatten från skogsområden leds bort från övrigt dagvatten. Sigtuna kommun anser att detta bör utredas. Yrkande 14 Att flygplatsen ska tillhandahålla möjligheter att tanka alternativa bränslen. Utvecklingen av fossilfria flygbränslen pågår, om än långsamt. Sigtuna kommun anser det angeläget att skapa förutsättningar för att kunna testa sådana bränslen, och att de tekniska förutsättningarna på flygplatserna inte får vara den begränsande faktorn. Redan i dag finns flygbolag som provar eller har provat att blanda in fossilfria bränslen i det traditionella flygbränslet. Yrkande 15 Att något samarbetsorgan inte ska inrättas, utan i stället att vissa beslut ska kunna delegeras till tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) som ska fatta beslut efter hörande av berörda kommuner. Det samarbetsorgan som har funnits kring verksamheten på Arlanda flygplats har inte fungerat som tänkt, och enligt Sigtuna kommuns uppfattning är det en rättsligt sett tvivelaktig samarbetsform. Kommunen föreslår därför att det tydliggörs att det är tillsynsmyndigheten som ansvarar för att fatta beslut i delegerade frågor, efter hörande av berörda myndigheter m.fl. Yrkande 16 Att verkställighetsförordnande inte ska meddelas. Sigtuna kommun kan inte se att det finns anledning till verkställighetsförordnande eftersom det redan i dag bedrivs verksamhet på Stockholm Arlanda flygplats och gällande tillstånd inte är på väg att löpa ut. Swedavia står därför inte utan möjlighet att bedriva verksamhet på flygplatsen.

21 (21) Avslutande kommentar angående perfluoroktansulfonat (PFOS) Sigtuna kommun vill avslutningsvis framhålla följande när det gäller PFOS. Det finns för närvarande ett förslag från EU om ett gränsvärde för PFOS i ytvatten som är 0,65 ng/l. Detta är en tiondel av vad som i dag mätts upp i Görvälnverkets dricksvatten. Ett sådant gränsvärde skulle inte vara möjligt att klara för de svenska ytvattenförekomsterna, inklusive de kring Arlanda. Detta förslag till gränsvärde är under utredning och det är möjligt att det revideras, eftersom det är högre än det naturliga bakgrundsvärdet. Swedavia är med i det s.k. RePath-projektet som utreder denna fråga, och Sigtuna kommun anser att detta för närvarande är tillräckligt eftersom ingen vet vad som kommer att gälla i framtiden. Sigtuna kommun vill lyfta fram vikten av att Swedavia följer forskning och utveckling när det gäller möjliga reningsåtgärder avseende PFOS. Det bedöms dock inte vara möjligt att nu sätta ett gränsvillkor för PFOS, eftersom kunskaperna om vad som är en rimlig gräns är begränsade. Anders Johansson kommunstyrelsens ordförande

22 NRL-linje 1991 Förslag 2012

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-06-15 Dnr 542-3334-10 Rv Stockholm-Arlanda Airport Swedavia Att: Anette Näs 190 45 Stockholm-Arlanda Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt

Läs mer

Yttrande över tillämpning av villkor i miljötillstånd för Arlanda flygplats, Sigtuna kommun (Er beteckning )

Yttrande över tillämpning av villkor i miljötillstånd för Arlanda flygplats, Sigtuna kommun (Er beteckning ) Tjänsteutlåtande Tillväxt- och utvecklingschef 2016-05-30 Gösta Norén 08-590 970 28 Dnr: Gosta.noren@upplandsvasby.se KS/2015:84 31933 Kommunstyrelsen Yttrande över tillämpning av villkor i miljötillstånd

Läs mer

Välkommen på samråd!

Välkommen på samråd! Välkommen på samråd! Agenda Inledning Lagstiftning Prognos och flygplatsens anläggningar Sökt omfattning Flygvägar Miljöpåverkan Förslag miljökonsekvensbeskrivning Kaffepaus inkl. utställning och bullerdemo

Läs mer

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Nätverket Renare Mark 24 mars 2015 Malin Fridlund Swedavia AB Innehåll Om Swedavia Erfarenheter Vårt arbete med PFAS Framåtblick Tillståndsansökan

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Stockholm Arlanda Airport Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Miljökonsekvensbeskrivning Kalmar den 20 april 2011 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB Sammanfattning 0 Sammanfattning och innehåll.doc

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Detta är en förenklad redovisning av Swedavias ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Den kompletta

Läs mer

Mål M , Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Göteborg Landvetter Airport, Härryda kommun; bemötandeskrift

Mål M , Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Göteborg Landvetter Airport, Härryda kommun; bemötandeskrift Vänersborgs tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1070 462 28 VÄNERSBORG Göteborg den 14 november 2014 Mål M 1030-13, Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Göteborg Landvetter

Läs mer

Samråd med Sigtuna kommun, 11 december 2009 Nytt miljötillstånd för Arlanda

Samråd med Sigtuna kommun, 11 december 2009 Nytt miljötillstånd för Arlanda Samråd med Sigtuna kommun, 11 december 2009 Nytt miljötillstånd för Arlanda Bakgrund Ansökan lämnas in senast 31 december 2010 Två tidigare samrådsmöten med Sigtuna kommun Samrådsunderlag - synpunkter

Läs mer

Välkommen på samråd!

Välkommen på samråd! Välkommen på samråd! Samrådet avser Ansökan om nytt miljötillstånd enligt miljöbalken D 2010-011374 Miljötillstånd Miljöfarlig verksamhet enl. 9 kap miljöbalken Miljötillstånd söks hos miljödomstolen Villkor

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för flyg

Årlig tillsynsrapport för flyg MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för flyg November 2009 till och med oktober 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen En rapport från Miljöförvaltningen Jörgen Bengtsson November 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 februari 2010 T 4783-08 KLAGANDE 1. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113

Läs mer

Redovisning flygbuller

Redovisning flygbuller Redovisning flygbuller Del 3 Del 4 Bullerexponering och hälsokonsekvenser Bullerreducerande åtgärder 1 Allmänt om hälsoeffekter MKB med bilagor utgår från aktuella miljömedicinska studier. Upplevd störning

Läs mer

Yttrande över Swedavia AB:s ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport

Yttrande över Swedavia AB:s ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport FÖRENINGEN VÄSBYBOR MOT FLYGBULLER Tetorpsvägen 64 2012-06-02 194 39 Upplands Väsby Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Yttrande över Swedavia AB:s ansökan om nytt miljötillstånd

Läs mer

Flygvägssystem Arlanda

Flygvägssystem Arlanda U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Niclas Wiklander ANS Flygtrafiktjänsten Flygvägssystem Arlanda U /P608 U/Y408 U/Y408

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 YRKANDEN OCH ÅTAGANDEN... 4 2 FÖRSLAG TILL VILLKOR...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 YRKANDEN OCH ÅTAGANDEN... 4 2 FÖRSLAG TILL VILLKOR... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 YRKANDEN OCH ÅTAGANDEN... 4 2 FÖRSLAG TILL VILLKOR... 5 2.1 Allmänt villkor... 5 2.2 Bananvändning och flygvägar... 6 2.3 Buller... 12 2.4 Utsläpp till luft... 15 2.5 Utsläpp till

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Tillsynsrapport flygtrafik 2015 Februari 2016

Tillsynsrapport flygtrafik 2015 Februari 2016 Tillsynsrapport flygtrafik 2015 Februari 2016 stockholm.se Februari 2016 Dnr:2016-1462 Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson: Jörgen Bengtsson 3 (9) Sammanfattning De största frågorna som hanterats

Läs mer

Flygvägssystem Arlanda

Flygvägssystem Arlanda U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Niclas Wiklander ANS Flygtrafiktjänsten Flygvägssystem Arlanda U /P608 U/Y408 U/Y408

Läs mer

Utveckling av Naturvårdsverkets talan

Utveckling av Naturvårdsverkets talan 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2011-10-05 Ärendenr: NV-05455-11 Mark- och miljödomstolen Nacka tingsrätt Box 1104 131 26 NACKA STRAND Yttrande i mål M 2284-11 angående ansökan om

Läs mer

Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270

Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/270 2012-05-21 Kommunstyrelsen Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Miljökontoret, Malmö stad Datum: 2009-06-11 kl. 09.00 11.00 Närvarande: Från Malmö stad Ingegerd Andersson,

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Stockholm Arlanda Airport Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Innehåll Allmänt om Swedavia, flyget och Arlandas utveckling Vad händer på flygplatsen just nu Arlandas miljöprövning Arlandas miljöarbete

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för vatten - tillämpning vid tillsyn

Miljökvalitetsnormer för vatten - tillämpning vid tillsyn Miljökvalitetsnormer för vatten - tillämpning vid tillsyn Länsjurist Göteborg 9 november 2011 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens

Läs mer

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Miljönämndens arbetsutskott 2010 04 15 27 1 Dnr 2009 2276 Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Bilagor: Krav på bullerplank vid Mariebergsvägen, 09 2276 Tekniska förvaltningens

Läs mer

Datum 2012-11-06. Angående ansökan om tillstånd för utökad civil verksamhet på Uppsala flygplats

Datum 2012-11-06. Angående ansökan om tillstånd för utökad civil verksamhet på Uppsala flygplats KS 9 21 NOV 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Carlén Göran Datum 2012-11-06 Diarienummer KSN-2004-0211 Kommunstyrelsen Angående ansökan om tillstånd för utökad civil verksamhet på Uppsala flygplats

Läs mer

Yttrande över remiss: Ändring av tid för igångsättning av civil flygverksamhet vid Uppsala flygplats/ärna, Fullerö 18:48 m. fl.

Yttrande över remiss: Ändring av tid för igångsättning av civil flygverksamhet vid Uppsala flygplats/ärna, Fullerö 18:48 m. fl. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Vidmark Hannes Datum 2016-08-24 Diarienummer KSN-2016-1521 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Ändring av tid för igångsättning av civil flygverksamhet vid Uppsala

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Möte mellan Luftfartsverket och föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna

Möte mellan Luftfartsverket och föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna Föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna c/o Nora Woodward Norrgårdsvägen 6 B 192 69 SOLLENTUNA Upprättad av Datum Beteckning Anders Ledin 2004-03-16 Direkttelefon Ert datum Er referens 08-797 60

Läs mer

Alternativ 3b, bullernivåer och bullerexponering

Alternativ 3b, bullernivåer och bullerexponering Bilaga MKB5.8 Alternativ 3b, bullernivåer och bullerexponering Flygbullernivå FBN EU Flygbullernivåer FBN EU över 55 och 60 db(a) för alternativ 3b. I kartan nedan, figur MKB5.8.1 redovisas de områden

Läs mer

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-10 Närvarande: Från Skurups kommun Robert Werner,

Läs mer

Välkommen på samråd!

Välkommen på samråd! Välkommen på samråd! Samrådet avser Ansökan om ändringstillstånd Ansökan om tillstånd Agenda Inledning Presentation av flygplatsen Lagstiftning Prognos och Flygplatsens anläggningar Sökt omfattning Flygvägar

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR UTKAST 2009-06-03. Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby

MINNESANTECKNINGAR UTKAST 2009-06-03. Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby MINNESANTECKNINGAR UTKAST 2009-06-03 Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby SAMRÅD MED FÖRENINGEN VÄSBYBOR MOT FLYGBULLER OCH FÖRENINGEN BOENDE

Läs mer

Flygplats Upprättad av Referens Stockholm Arlanda Airport ARNMM Bilaga 2 TILLSTÅNDSVILLKOR-STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT 2014

Flygplats Upprättad av Referens Stockholm Arlanda Airport ARNMM Bilaga 2 TILLSTÅNDSVILLKOR-STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT 2014 RAPPORT 2015-03-26 01.00 D 2015-001343 1(38) TILLSTÅNDSVILLKOR-STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT 2014 Innehåll FLYGPLATSENS TILLSTÅND... 2 1.1 Grundtillstånd enligt före detta Naturresurslagen... 2 1.2 Grundtillstånd

Läs mer

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn.

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn. 1 (5) Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 5 Antal bilagor Beställare: Järntorget bostads AB gm Bengt Jansson Malmö 2014-02-21 rev. 2014-04-24 Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde

Läs mer

SAMRÅD MED GÖTEBORGS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

SAMRÅD MED GÖTEBORGS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2010-04-20 Tid: kl. 14.30-ca 17.30 Plats: Stadskansliet, Göteborgs stad SAMRÅD MED GÖTEBORGS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND FÖR

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för vatten. - Vad är det och hur fungerar de?

Miljökvalitetsnormer för vatten. - Vad är det och hur fungerar de? Miljökvalitetsnormer för vatten - Vad är det och hur fungerar de? Stockholm den 22 mars 2010 Henrik Pernmyr, Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt 1 Miljökvalitetsnormer i svensk rätt Miljökvalitetsnormer

Läs mer

Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby

Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby MINNESANTECKNINGAR Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby SAMRÅD MED FÖRENINGEN VÄSBYBOR MOT FLYGBULLER OCH FÖRENINGEN BOENDE MOT BULLER I NORRA

Läs mer

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Anl.nr: Delgivningskvitto. AGA Gas AB LIDINGÖ

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Anl.nr: Delgivningskvitto. AGA Gas AB LIDINGÖ BESLUT 1 (5) Anl.nr: 1982-113 Delgivningskvitto AGA Gas AB 181 81 LIDINGÖ Slutliga villkor rörande utsläpp av kondensvatten vid tillverkning av vätgas på fastigheten Hantverkaren 15 i Fagersta kommun Koder

Läs mer

Ragnar Rylander, professor emeritus

Ragnar Rylander, professor emeritus 1 Ragnar Rylander, professor emeritus Göteborgs universitet Box 414,, 405 30 Göteborg Fax: 031 825004, Tel: 031 773 3601, e-post: ragnar.rylander@envmed.gu.se Advokatfirman Åberg och Salmi Box 3095 111

Läs mer

SAMRÅD MED MÖLNDALS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

SAMRÅD MED MÖLNDALS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2010-04-20 Tid: kl. 09.00-ca 12.00 Plats: Stadshuset, Mölndals stad SAMRÅD MED MÖLNDALS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd för kommersiellt linjeflyg på Arna

Angående ansökan om tillstånd för kommersiellt linjeflyg på Arna KS 12 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum 2013-11-02 Diarienummer KSN-2004-0211 Kommunstyrelsen Utökad civil verksamhet på Uppsala Ärna Flygplats Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål.

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål. 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Kyriakos Zachariadis Tel: 08-698 1683 kyriakos.zachariadis @naturvardsverket.se YTTRANDE 2008-04-10 Dnr 544-2824-08 Rv SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Box

Läs mer

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2009-04-20 Tid: 17.00-ca 19.00 Plats: Sky City, Arlanda Conference & Business Center SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Detta är en sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för flygplatsverksamheten

Läs mer

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö Mål nr M 3053-11 KLAGANDE 1. Margareta Dahlman Odens väg 2 612 34 Finspång 2. Preben Jorgensen c/o Vibeke Pilmark Tolvmanshemmet,

Läs mer

Miljötillstånd inflygningar till Arlanda flygplats

Miljötillstånd inflygningar till Arlanda flygplats Miljötillstånd inflygningar till Arlanda flygplats Primärt experter åt SESAR JU (SESAR JU är EU-kommissionens organ för att leda arbetet med att effektivisera EUs framtida flygtrafikledning. Vernamack

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2013-12-16 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

Föreskrifter om miljökvalitetsnormer

Föreskrifter om miljökvalitetsnormer Föreskrifter om miljökvalitetsnormer 22 FS 2015:xx Utkom från trycket den xx december 2015 Länsstyrelsen i X läns (Vattenmyndigheten i Y vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster

Läs mer

DOM 2014-11-21 Stockholm

DOM 2014-11-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2014-11-21 Stockholm Mål nr M 11706-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2013-11-27 i mål nr M 2284-11,

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

Uppföljande samråd med kommuner och länsstyrelsen

Uppföljande samråd med kommuner och länsstyrelsen Uppföljande samråd med kommuner och länsstyrelsen Nytt miljötillstånd 25 januari 2012, klockan 13-16 Welcome Lounge, Göteborg Landvetter Airport D 2011-020328 Agenda 1. Inledning 2. Presentation av deltagare

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling GRANSKNINGSYTTRANDE 1 (51) Kanslienheten, Kommunledningskontoret Växjö kommun Box 1222 351 12 Växjö Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling 2005-01-11. Förslag till översiktsplan för Växjö

Läs mer

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten 1 (7) DATUM DNR 2015-02-24 KS/2015:37 Yttrande Vattenmyndigheten.vastmanland@ lansstyrelsen.se Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport Stockholm Arlanda Airport Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Anette Näs, projektledare Swedavias roll och uppdrag Med affärsmässighet aktivt medverka till att utveckla transportsektorn och bidra till

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl 18.00 18.10 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Örjan Lid (M), ordförande, AnnCharlotte Höglund

Läs mer

Motion till riksdagen 1988/89: J o899 av Eva Johansson m.fl. (s) Miljön kring Arlanda flygplats

Motion till riksdagen 1988/89: J o899 av Eva Johansson m.fl. (s) Miljön kring Arlanda flygplats Motion till riksdagen 1988/89: J o899 av Eva Johansson m.fl. (s) Miljön kring Arlanda flygplats Flyget har under en rad år ökat kraftigt och har stor betydelse för landets kommunikationer. Det är i många

Läs mer

Mål M 343-03 Länsstyrelsen i Stockholms län./. Luftfartsverket.

Mål M 343-03 Länsstyrelsen i Stockholms län./. Luftfartsverket. Föreningen boende mot buller i Norra Sollentuna c/o ordförande Nora Woodward Norrgårdsvägen 6B 192 69 Sollentuna Sollentuna 19 december 2003 Miljödomstolen Stockholms Tingsrätt Avd 9 Box 8307 104 20 STOCKHOLM

Läs mer

Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad

Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad Drygt 220 skolbarn och 100 förskolebarn riskerar att få fördubblat antal flygplan över sig. Eleverna på Råbergsskolan

Läs mer

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Lantmännen Mills AB Box UPPSALA

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Lantmännen Mills AB Box UPPSALA BESLUT 1 (5) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Lantmännen Mills AB Box 446 751 06 UPPSALA Förlängning av prövotiden för redovisning av bullersituationen vid Lantmännen Mills AB:s anläggning på fastigheten

Läs mer

SAMRÅD MED KUNGSBACKA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

SAMRÅD MED KUNGSBACKA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2010-04-26 Tid: kl. 09.00-11.30 Plats: Stadshuset, Kungsbacka SAMRÅD MED KUNGSBACKA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING DEL II -

TEKNISK BESKRIVNING DEL II - 2013-01-30 00.03 D 2012-007814 1(13) TEKNISK BESKRIVNING DEL II - Sökt flygvägssystem 2013-01-30 00.03 D 2012-007814 0(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TEKNISK BESKRIVNING DEL II... 1 1.1 TB del II, bilaga 1

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-04-28 58 Överklagande av Mark- och miljödomstolens dom avseende miljötillstånd för Arlanda flygplats,

Läs mer

Pågående ändringar av reglerna för buller från trafik och industrier

Pågående ändringar av reglerna för buller från trafik och industrier Pågående ändringar av reglerna för buller från trafik och industrier Kommunerna och miljön 16-17 april 2015 Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert SKL, kerstin.blom.bokliden@skl.se, tel: 08-452 78 60 Regelhierarki

Läs mer

Årlig tillsynsrapport 2011för flyg

Årlig tillsynsrapport 2011för flyg MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport 2011för flyg En rapport från miljöförvaltningen Jörgen Bengtsson 2012-01-23 www.stockholm.se/miljoforvaltningen Beskrivning av flygverksamheten INNEHÅLL 1 Beskrivning

Läs mer

Dagvatten. - ur ett juridiskt perspektiv. - Jenny Liøkel, Verksjurist

Dagvatten. - ur ett juridiskt perspektiv. - Jenny Liøkel, Verksjurist Dagvatten - ur ett juridiskt perspektiv - Jenny Liøkel, Verksjurist Havs- och vattenmyndigheten Huvudkontor i Göteborg Fiskerikontroll i Simrishamn, Västra Frölunda, Kungshamn, Karlskrona (+ nya kontor

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport. Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken. Kap 5 Flygbuller. - i -

Stockholm Arlanda Airport. Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken. Kap 5 Flygbuller. - i - Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Kap 5 Flygbuller - i - Flygbuller Innehåll 5 Flygbuller.doc 2011-04-20 Innehållsförteckning 5.0 Sammanfattning

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för flygplatsverksamhet vid Arlanda Airport (mål nr. M 2284-11)

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för flygplatsverksamhet vid Arlanda Airport (mål nr. M 2284-11) 1(13) YTTRANDE 2013-03-15 Ärende nr. NV-05455-11 Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för flygplatsverksamhet vid Arlanda

Läs mer

GC-väg utmed Fyrisån, Ärna flygfält, Uppsala FÖRHANDSKOPIA

GC-väg utmed Fyrisån, Ärna flygfält, Uppsala FÖRHANDSKOPIA GC-väg utmed Fyrisån, Ärna flygfält, Uppsala FÖRHANDSKOPIA Ljudutredning, buller från flygplan Sammanfattning Ljudnivåerna från JAS Gripen är obehagligt höga. Ljudnivåerna från övriga flygpassager är höga,

Läs mer

Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden. Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag

Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden. Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag Villkorsförslag, 2017-06-15 1. Villkorsförslag 1.1 Slutliga villkor Allmänt villkor 1. Verksamheten ska bedrivas

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Kalmar läns (Vattenmyndighet i Södra Östersjöns vattendistrikt) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Mål M 2284-11, Swedavia AB angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten Sigtuna Arlanda 2:1, samt vattenverksamhet

Mål M 2284-11, Swedavia AB angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten Sigtuna Arlanda 2:1, samt vattenverksamhet Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen, Enhet 3 Box 1104 131 26 Nacka Strand Göteborg den 10 februari 2012 Mål M 2284-11, Swedavia AB angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Avd 9, miljödomstolen, rotel 1 2004-03-03 Meddelad i Stockholm Sida 1(17) Mål nr M 343-03 KLAGANDE Luftfartsverket 190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå,

Läs mer

Swedavia AB Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Koncern Juridik

Swedavia AB Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Koncern Juridik PROTOKOLL 2012-02-06 01.00 D 2012-001179 1(7) MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅD NR 2 MED NA- TURVÅRDSVERKET INFÖR TILLSTÅNDSANSÖKAN EN- LIGT MILJÖBALKEN FÖR GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT Närvarande Gabriella

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

Kommunens roll i genomförandet av åtgärdsprogrammet för vatten

Kommunens roll i genomförandet av åtgärdsprogrammet för vatten Kommunens roll i genomförandet av åtgärdsprogrammet för vatten Albin Ring, Förvaltningsjurist Hur påverkas kommunerna av åtgärdsprogrammen? Åtgärdsprogrammet listar ett antal generella åtgärder för kommunerna.

Läs mer

Vänersborgs tingsrätt Miljödomstolen Fax 08-698 14 80 Box 1070 Kyriakos.zachariadis@naturvardsverket.se. 462 28 Vänersborg. Naturvårdsverket SÖKANDE:

Vänersborgs tingsrätt Miljödomstolen Fax 08-698 14 80 Box 1070 Kyriakos.zachariadis@naturvardsverket.se. 462 28 Vänersborg. Naturvårdsverket SÖKANDE: Yttrande 2005-03-09 Dnr 542-2132-01 Rv Kyriakos Zachariadis Enhet för markanvändning och vattenverksamhet Tel 08-698 16 83 Vänersborgs tingsrätt Miljödomstolen Fax 08-698 14 80 Box 1070 Kyriakos.zachariadis@naturvardsverket.se

Läs mer

Referat av domar MÖD godtar schabloniserad beräkningsmodell som underlag för bedömning av lämplig skyddsnivå

Referat av domar MÖD godtar schabloniserad beräkningsmodell som underlag för bedömning av lämplig skyddsnivå 1/6 2017-01-27 Referat av domar MÖD godtar schabloniserad beräkningsmodell som underlag för bedömning av lämplig skyddsnivå Det har varit rätt att förbjuda utsläpp av toalettavloppsvatten från avloppsanläggning

Läs mer

Datum. Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga om avvisning

Datum. Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga om avvisning ime Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Diarienr 1(4) Sökande Skellefteå Kraft Elnät AB 556544-3951 931 80 Skellefteå Saken Ansökan om nätkoncession för linje enligt

Läs mer

Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk Ljud från vindkraftverk Naturvårdsverkets arbete Forskning om miljöeffekter 2012-10-17 Miljöbalken 1 Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas Mark, vatten och fysisk miljö ska användas så att en

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Överklagande av Länsstyrelsens beslut Dnr från angående egenkontroll av flygbuller

Överklagande av Länsstyrelsens beslut Dnr från angående egenkontroll av flygbuller Länsstyrelsen i Stockholms Län Hantverkargatan 29 Box 22067 104 22 Stockholm Överklagande av Länsstyrelsens beslut Dnr 5556-2004-28455 från 22.12.2004 angående egenkontroll av flygbuller Undertecknade

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-04-24 Stockholm Mål nr M 8541-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-29 i mål nr M 1778-13, se bilaga KLAGANDE C T MOTPARTER

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Yttrande över ansökan om planerad bergtäkt (Lyckan 1:1, Mölndals kommun) KS/2015: övrigt har Kungsbacka kommun inget att erinra mot ansökan.

Yttrande över ansökan om planerad bergtäkt (Lyckan 1:1, Mölndals kommun) KS/2015: övrigt har Kungsbacka kommun inget att erinra mot ansökan. KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-11-08 295 Yttrande över ansökan om planerad bergtäkt (Lyckan 1:1, Mölndals kommun) KS/2015:125 1.1.7 Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Läs mer

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Att gå från byråkrati till handling Kartläggning och analys Identifiera vattenförekomster, bedöma

Läs mer

Kammarkollegiet. Grundat 1539

Kammarkollegiet. Grundat 1539 Kammarkollegiet Grundat 1539 Kammarkollegiets uppgift är att bevaka allmänna miljö- och naturvårdintressen enligt miljöbalken från juridiska utgångspunkter Föra talan som motpart vid tillståndsprövningar

Läs mer

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken Från torrt till vått Prövning enligt miljöbalken Kammarkollegiet är en myndighet som för det allmännas talan i miljödomstolen. Talan gäller tillståndsprövningar, omprövningar och återkallelser av tillstånd

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Madeleine Turén (kompletterad av Louise Eriksson) Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Planens

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

SVEA HOVRÄTT INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 96

SVEA HOVRÄTT INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 96 SVEA HOVRÄTT Rotel 0601 Mark- och miljööverdomstolen SKRIVELSE 2016-02-03 Aktbilaga 109 Mål nr. M 5962-15 060102 Anges vid kontakt med domstolen Swedavia AB genom Advokat Malin Wikström Gärde Wesslau Advokatbyrå

Läs mer

HANDLÄGGARE GRANSKARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh Michel Yousif 2012-03-30 612012 50066:1. Helikopterlandningsplats för Mora lasarett

HANDLÄGGARE GRANSKARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh Michel Yousif 2012-03-30 612012 50066:1. Helikopterlandningsplats för Mora lasarett C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Mora Heliport\Rapporter\Mora Heliport-rapporttext 2012-03-30.doc AKUSTIK HANDLÄGGARE GRANSKARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh Michel Yousif 2012-03-30 612012

Läs mer