Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga"

Transkript

1 Elin Gottfridsson Närvårdsstrateg Tfn E-post Beredningen för barn och unga Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga Härmed översänds kallelse och handlingar till beredningens sammanträde. Tid: Torsdagen den 7 maj 2015 kl , gruppmöten från kl Plats: Hälsoäventyret i Uppsala, Svartbäcksgatan 10 1 tr. Dagordning Gruppmöten Lokal: sammanträdesrummet (majoriteten) grupprum (alliansen) Birgitta Ekholm Lejman, närvårdsstrateg, gästar beredningen och informerar om barnfrågor inom landstinget Fika och rundvandring på hälsoäventyret Sammanträde Vänligen meddela eventuellt förhinder till sekreteraren innan mötet. Med vänlig hälsning Elin Gottfridsson Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för barn och unga torsdagen den 7 maj 2015 kl , gruppmöten från kl Hälsoäventyret, Svartbäcksgatan 10, 1 tr, Uppsala Nr Ärende 29 Öppnande av sammanträdet Jeannette Escanilla 30 Anmälan av övriga frågor 31 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet 32 Val av justerare 33 Barnfrågor inom landstinget informationsärende Birgitta Ekholm Lejman 34 Beredningens ekonomi informationsärende Elin Gottfridsson 35 Inkomna skrivelser för kännedom 36 Inbjudningar till konferenser eller liknande 37 Återrapportering från deltagande i konferens, studiebesök eller liknande 38 Beredningens verksamhetsplan för mandatperioden med tillhörande aktivitetsplan för Information från presidiet 40 Övriga frågor 41 Nästa sammanträde 42 Avslutning

3 FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) Plats och tid Hälsoäventyret, Svartbäcksgatan 10, 1 tr, Uppsala, , kl Beslutande Övriga deltagande Elin Gottfridsson, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Elin Gottfridsson Paragrafer Ordförande Jeannette Escanilla (V) Justerande Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Beredningen för barn och unga Den 7 maj 2015 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Landstingets ledningskontor, registrator Datum för anslags nedtagande Underskrift Elin Gottfridsson Utdragsbestyrkande

4 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 29 Öppnande av sammanträdet Ordföranden Jeannette Escanilla (V) förklarar sammanträdet öppnat och hälsar ledamöterna välkomna. 30 Anmälan av övriga frågor Följande övriga frågor anmäls: Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 31 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Förslag till beslut Beredningen fastställer förslaget till föredragningslista med tillägg av de övriga frågor som anmäls. 32 Val av justerare Förslag till beslut Beredningen utser att jämte ordföranden justera protokollet. Justering sker den kl. på landstingets ledningskontor. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 33 Barnfrågor inom landstinget informationsärende Förslag till beslut Beredningen lägger informationen till handlingarna. Ärendet Birgitta Ekholm Lejman gästar beredningen och ger en övergripande information om barnfrågor inom landstinget med fokus på psykisk hälsa. Birgitta bör gästa beredningens sammanträden kontinuerligt för att informera om pågående ärenden. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 34 Beredningens ekonomi informationsärende Förslag till beslut Beredningen lägger informationen till handlingarna. Ärendet Beredningen erhåller vid sammanträdet information om förbrukade medel hittills Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 35 Inkomna skrivelser för kännedom Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger inga inkomna skrivelser för kännedom. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 36 Inbjudningar till konferenser eller liknande Förslag till beslut Beredningen beslutar om deltagande Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger följande inbjudningar: - Nordiska barnavårdskongressen, augusti, Åbo. en ledamot deltar - Arbete med levnadsvanor i vården varför och hur? 23 september, Stockholm - Barnsäkerhetsforum 6-7 oktober, Karlstad. inget deltagande Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 Barnets bästa i ett nordiskt perspektiv goda exempel och utmaningar Ett särdrag i de Nordiska länderna är deras förmåga att jämna ut skillnaderna i välbefinnande. Med tanke på barns uppväxt och utveckling innebär detta universella grundläggande tjänster för alla. Tjänsterna gör det också möjligt att erbjuda stöd i olika livssituationer för alla barn och familjer. Den Nordiska modellen har garanterat att barnets bästa förverkligas för barn som från olika utgångspunkter förbereder sig för vuxenlivet. Enligt Konventionen om barnets rättigheter förverkligas barnets bästa när tillräckligt stöd garanteras för föräldrar och deras fostran. Särskild uppmärksamhet bör därtill ägnas åt behov hos barn som placeras utanför hemmet samt åt hur man kan stödja rehabilitering av familjer i svåra livssituationer. Barnets bästa kan inte bedömas om barnet själv inte är involverat i sina egna angelägenheter. Barnets deltagande och delaktighet är avgörande för den fortlöpande verksamheten och för utvecklingen av tjänster för barn och familjer. Som tema för kongressen ville den nordiska planeringsgruppen enhälligt lyfta konceptet Barnets bästa. Det är viktigt att dela erfarenheter med kollegor om hur barnets bästa förverkligas i olika tjänster och insatser samt i utvecklingsarbetet. Minst lika viktigt är att höra om de utmaningar som finns på dessa punkter och hur man har kunnat svara på utmaningarna i olika nordiska länder. Och hur kommer den nordiska välfärdsmodellen att se ut i framtiden. Stödet till de mest utsatta har varit en del av vår framgång. Varmt välkomna till en kongress med spännande möten, stimulerande föreläsningar och workshops! Pentti Arajärvi Professor Ordförande för Centralförbund för Barnskydd Seppo Sauro Verkställande direktör Centralförbund för Barnskydd

11 Arbete med levnadsvanor i vården - varför och hur? Nationell konferens En majoritet av de sjukdomar människor dör av idag orsakas av några få ohälsosamma levnadsvanor. De står för en stor del av sjukdomsbördan och kostar samhället minst 55 miljarder per år. Det positiva är att dessa sjukdomar kan förebyggas. FN har haft två toppmöten och WHO arbetar intensivt med frågan om s.k. Non Communicable Diseases, NCD. Hälso- och sjukvården i både landsting och kommun har en nyckelroll och behöver bli mera inriktad på att förebygga sjukdom och involvera patienterna. I Sverige har Socialstyrelsen utfärdat Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder som gäller för vårdens alla nivåer. Varför är det så viktigt för vården att arbeta med levnadsvanor? Vad innebär det i praktiken? Vad rekommenderas? Vad finns det för goda exempel och stöd? Denna konferens ger svar. Program Bakgrund till arbetet med sjukdomsförebyggande metoder och erfarenheter från landstingen Risker med ohälsosamma levnadsvanor. Vilka råd och vilken nivå av rådgivning rekommenderas för de olika levnadsvanorna? Datum 23 september 2015 Tid Ort Stockholm Målgrupp Vårdpersonal, politiker, beslutsfattare, verksamhetschefer, folkhälsoplanerare, strateger, ANDT-samordnare och utbildare i statliga myndigheter, länsstyrelser, landsting, kommuner och intresseorganisationer Pris kr, exkl moms Ingår Lunch, kaffe och dokumentation Anmälan För mer information Kontakta Berit Carlmalm, Varför och hur kan kommuner arbeta med levnadsvanor på individnivå? Kunskap med spets - relevant för vardagen

12 Arbete med levnadsvanor i vården - varför och hur? Stockholm den 23 september 2015 Dagen leds av Barbro Holm Ivarsson, leg. psykolog med speciell expertis inom tobaksavvänjning och motiverande samtal (MI) som har deltagit i Socialstyrelsens arbete med de nationella riktlinjerna. Barbro är erfaren föreläsare och konsult och har skrivit ett tiotal böcker om motiverande samtal (MI), om rådgivning om tobak och vid övervikt och fetma kom hon ut med boken som sammanfattar hela området rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor, Sjukdomsförebyggande metoder samtal om levnadsvanor i vården (Natur & Kultur) Kaffe, smörgås och registrering Bakgrund till arbetet med sjukdomsförebyggande metoder och erfarenheter från landstingen Välkommen, introduktion, Barbro Holm Ivarsson, moderator En folkhälsopolitikers perspektiv, Ann-Sofi Jacobsson, (mp) Sörmland Icke smittsamma sjukdomar - vår tids globala hälsoutmaning. Den globala utvecklingen och insatserna. FN:s och WHO:s åtaganden, Bosse Pettersson, folkhälsokonsult, Socialstyrelsen Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Vilka förväntningar finns på hälso- och sjukvården? Vilka är rekommendationerna? Vilka rådgivningsnivåer finns? Irene Nilsson Carlsson, utredare, Socialstyrelsen Bensträckare Hälsofrämjande hälso - och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa. Margareta Kristenson, professor/överläkare, Linköpings universitet/region Östergötland, nationell koordinator för Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) Så arbetar region Gävleborg och Region Skåne, Maria A. Bjerstam, Region Skåne, Ulrika Olsson, region Gävleborg Lunch Bokning: eller

13 Arbete med levnadsvanor i vården - varför och hur? Stockholm den 23 september 2015 Risker med ohälsosamma levnadsvanor. Vilka råd och vilken nivå av rådgivning rekommenderas för de olika levnadsvanorna? Rökning, snus, e-cigarett, Barbro Holm Ivarsson, psykolog, konsult Alkohol, Ylva Lyander, sjuksköterska, ordförande Nätverket levnadsvanor Otillräcklig fysisk aktivitet, Jill Taube, läkare, konsult Ohälsosamma matvanor, Anette Jansson, dietist, Livsmedelsverket Övervikt och fetma, Ingrid Larsson, klinisk näringsfysiolog, med dr, Sahlgrenska Sjukhuset Kaffe Varför och hur kan kommuner arbeta med levnadsvanor på individnivå? Projekt Samverkan för ett hälsosamt åldrande, Marita Södergren, Folkhälsomyndigheten, Eva Johansson, Hälsofrämjande arbete, Vård och omsorgsförvaltningen, Eskilstuna kommun, Maria Snickars från Skiftinge Vårdcentral, Eskilstuna Stöd till rökfritt boende och minskad rökning för psykiskt funktionshindrade, Kjell Skaraas, Tony Asfaha och Inger-Marie Schyman, Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm Sammanfattning och avslutning, Barbro Holm Ivarsson Den nationella konferensen genomförs med föredragshållare från: Bokning: eller

14 Barnsäkerhetsforum 2015 Säkerheten i och kring skola KARLSTAD 6-7 OKTOBER 2015 Välkommen till Barnsäkerhetsforum 2015, som anordnas av Barnsäkerhetsrådet som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Konferensen vänder sig till dig som arbetar med barn- och barnsäkerhet eller skade- och olycksförebyggande inom områdena förskola, skola och fritidshem. SYFTE OCH TEMA Skolan är en miljö där barn och unga vistas stor del av sin tid och där det sker ett relativt stort antal olyckor. Att arbeta för att främja barn och ungas säkerhet och miljö i skolan är därför ett fokus för barnsäkerhetsrådets arbete och för konferensen. Konferensens utgår ifrån ett brett perspektiv på säkerhet och trygghet i skolan där barns rättigheter till utvecklande och stimulerande miljöer är en central aspekt, liksom barns rätt till delaktighet och inflytande i beslut de berörs av, samt aspekter som berör barns hälsa i skolmiljön. PROGRAM OCH ANMÄLAN Program och anmälan till Barnsäkerhetsforum finner du på LÄMNA DITT BIDRAG Arbetar du med skade- och olycksförebyggande frågor som rör området förskola, skola eller fritidshem och vill presentera detta på konferensen. Det kommer även finnas en utställningsyta i anslutning till konferensen. Skicka förslag till presentation eller anmälan om utställning till: Plats Karlstad Congress Culture Center (KCCC)

15 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 37 Återrapportering från deltagande i konferens, studiebesök eller liknande Förslag till beslut Beredningen lägger den muntliga informationen och de skriftliga rapporterna till handlingarna. Bilaga 37a, 37b och 37c Ärendet Enligt tidigare beslut ska ledamöter som deltagit i konferens, studiebesök eller liknande ge en skriftlig återrapport på nästkommande sammanträde. Christina Lundh (S) lämnar en skriftlig rapport kring studiebesök angående tobaksprevention enligt bilaga 37a. Jeannette Escanilla (V) lämnar en skriftlig rapport kring konferensen barnrättsdagarna enligt bilaga 37b. Alf Ahlstedt (M) lämnar en skriftlig rapport från folkhälsodagarna enligt bilaga 37c. Presidiet informerar beredningen om sitt studiebesök på BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) på Akademiska sjukhuset i Uppsala den 4 maj där de träffade biträdande verksamhetschef Staffan Lundqvist. Beredningen diskuterar erfarenheterna och informationen som gavs vid den gemensamma planerings- och utbildningsdagen med övriga fullmäktigeberedningar den 16 april. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

16 Bilaga 37a Beredningen för barn och unga Rapportering från deltagande i konferens, studiebesök eller liknande Namn: Christina Lundh, Jeanette Escanilla Kurs, konferens eller studiebesök: Tobaksprevention Tid och plats: 22 april 2015 kl , Folkhälsoenheten, Kungsgärdet Sammanfattning av innehållet Psykolog Margareta Pantzar vid folkhälsoenheten informerade om det tobakspreventiva arbetet som hon bedriver inom landstinget och som tidigare ordförande för Yrkesföreningar mot tobak. Hälso- och sjukvården, Hälsoäventyret och Uppsala kommun är samarbetspartner. Även länsstyrelsen i C-län är involverad. Arbetet med det tobakspreventiva arbetet bör intensifieras. Information och motiverande samtal bör i högre utsträckning ske inom t.ex. vården såväl primärvården som i slutenvården, bl.a. inför kirurgiska ingrepp. Statistik över ungdomar och vuxna rökare samt passiva rökare presenterades. Även statistik över rökningens hälsoeffekter och samhällskostnader presenterade. Tobacco Endgame är ett opinionsbildningsprojekt som syftar till att inom de närmaste åren få till ett politiskt beslut om ett årtal då rökningen ska vara starkt reducerad och inte längre utgöra det dominerande folkhälsoproblemet. Jämtlands län samt Kalmar län har tagit beslut om att ansluta sig till projektet och arbeta aktivt med frågan. Under hösten 2015 kommer en workshop att anordnas med rubrik Barnens rätt i tobaksfrågan. BO i Uppsala kommer att delta. Möte med Margareta Pantzar eller hennes efterträdare under hösten 2015 bör planeras. Egna reflektioner Intressant föredragning att hindra ungdomar från att börja röka är mycket viktigt. Att bevara hälsan hos barn och unga samt minska risken för användandet av andra droger är starkt vägande skäl för att Beredningen för barn och unga bevakar detta område och överväger aktiva åtgärder i frågan.

17 Bilaga 37b Beredningen för barn och unga Rapportering från deltagande i konferens, studiebesök eller liknande Namn: Jeanette Escanilla Kurs, konferens eller studiebesök: Barnrättsdagarna Tid och plats: april 2015 Örebro Sammanfattning av innehållet Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats (sedan 2010) för alla som vill utveckla sig i sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: att förverkliga barnkonventionen. Årets tema var Diskriminering och kränkande behandling. På Barnrättsdagarna belyste man barn och ungas egna erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Vi diskuterade hur vi kan främja ett samhälle där barn och unga inte upplever att de blir kränkta eller diskriminerade. Syftet med tema var att sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen i kommuner och landsting/regioner. De gemensamma träffar handlade om elevens rätt till en skola fri från kränkningar, vuxna som inte vågar ingripa och en stödprocess som inte involverar dem. Diskrimineringsombudsman, hur ser lagen ut? Vilka är diskrimineringsgrunderna? Kränkningar på nätet och näthat. Rasism och ungdomarnas perspektiv och Varför räcker det inte att vara tolerant. Begreppet Tolerans diskuterades flitigt. Barn- äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér presenterade regeringens barnrättsarbete. Jag deltog på följande seminarier: 1. Normkritik som verktyg för att motverka diskriminering av barn 2. Krigstrauma i bagaget och mobbad i skolan Hur kan vi främja ensamkommande ungdomars integration i lokalsamhället? 3. En enkel resa till Sverige all excluded? 4. Har alla barn samma rättigheter? kränkande behandling, rasism och diskriminering av barn i mötet med svenska myndigheter 5. Barns röst om vuxnas tystnad Dagarna arrangerades av Barnrättsakademin, Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Egna reflektioner

18 2 (2) Mycket Intressanta seminarier. Aktuellt och viktigt tema om diskriminering och kränkande behandling Enlig Forum för levande historia så oroar sig 21 procent av ungdomarna i Sverige för ökad främlingsfientlighet. Sverige är på många sätt ett föregångsland när det gäller barns och kvinnors rättigheter. Men lever vi verkligen upp till ambitionerna? Under barnrättsdagarna kunde vi höra många egna berättelser Världen enligt mig Hur det är att vara i underklass, invandrare och drömmen om att få vara svensk och bli något. Om hur uppväxten påverkar yrkeslivet, om utanförskap och kämpaglöd. Sammanfattningsvis var det många föreläsningar som inspirerade och som ger hopp. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling bör vara en viktig del i landstinget Uppsala län. Synd att det var så få deltagare från vårt landsting. Många fler borde ha varit med. Barnsrättsdagarna tema blir Barnkonventionen, tycker det är viktigt att flera ledamöter från beredningen ska delta.

19 Bilaga 37c ALF AHLSTEDT FOLKHÄLSOKONFERENS I STOCKHOLM , RESEBERÄTTELSE Kjell Andersson och jag deltog i konferens om folkhälsa arrangerad av bl a Dagens Medicin. Den genomfördes i Stockholm under en heldag. Konferensen var rikstäckande i deltagarsammanhang med representanter från kommuner, landsting, regioner samt företag, institutioner och myndigheter. Gav många möjligheter till samtal och meningsutbyte över vardagen. Jag avser inte att fördjupa mig så mycket i de olika delseminarierna. Där hänvisar jag till den länk nedan vilken ger tillgång till de olika delseminariernas PP-bilder, vilka mestadels talar för sig själva. Genomgående tema som samhället rekommenderades var att mer aktivt identifiera olika riskgrupper. Detta för att mer aktivt arbeta ohälsoförebyggande i olika sammanhang. Något som sedan länge varit självklart i trafiksammanhang, men tyvärr inte lika självklart i ökat Diskussionen om var det största ansvaret för en god folkhälsa vilar, kan ju aldrig den enskilda individen undanhållas. I detta följer då givetvis föräldraansvaret för de minderåriga och deras utveckling. I dessa sammanhang tappas tyvärr då bort de sammanhang då samhället övertar ett individansvar, t ex vid LVU, LSU och LVM mm. Men även då individer av olika skäl anses vara i behov av God Man eller Förvaltare. I steg tre på deras ansvarsåtagande ligger punkten ansvara för person. I flera sammanhang ställs det krav på individen inför olika vårdinsatser, vid avtal om försäkringsåtaganden mm. Panelen vid den avslutande paneldiskussionen kände sig främmande för detta, vilket kan förefalla märkligt då hela konferensen i övrigt genomsyrades av tanken på allas ansvar att vara ökat delaktiga i en förbättrad folkhälsa. Därför finns det behov av fortsatt diskussion om dessa tunga frågor ur ett samhällsperspektiv. För barn och unga perspektivet finns det tre viktiga utmaningar: 1. Minska den ökande övervikten som söker sig allt längre ned i åldrarna 2. Öka individens egen kunskap om somatiska och psykiska funktioner och dessas normala variationer och förmåga till en god egenvård 3. Öka individens rörlighet och kondition samt motverka segregation I det senare sammanhanget vill jag rekommendera speciellt den PP som presenteras av Bianca, en dansk arkitekt som finns i länken ovan. Hon gav en mycket inspirerande

20 Bilaga 37c föreläsning om måhända kan uppfattas något apart utifrån svenska värderingar, men just därför så intressant. The Bananapark var ett spännande projekt som bevisligen väl uppfyller sina intentioner. Även den lek och motionsanläggning för alla åldrar Som de hängande repen (eller trossarna) var en enkel och väl fungerande innovation. 380 rep hängande rep rakt under ett tak, försumbar anläggningskostnad och ännu lägre underhållskostnad. I repen klättras det, svingas det, leks det, bolltekniktränas det i zickzackbanor bara bristande fantasi sätter gränser Och alla åldrar leker/tränar gemensamt. I anslutning till detta vill jag även delge beredningen ett mail jag fått från Nisse Simonsson, en välkänd föredragshållare i hälsosammanhang, fd hjärnkirurg och en mycket god lateral tänkare apropå min text ovan: Hej Kul att höra av Dig.Droppen urholkar inte stenen genom sin kraft utan genom att ständigt droppa. Vi står inför stora probelm i framtiden vi måste börja förebygga det som kan förebyggas.85% av all vuxencancer kan och bör förebyggas. Vi kommer att få en tredubbling av antalet 85+ de närmaste 30 åren:hälften KOMMER ATT BLI DEMENTA. Alzheimer kallas nu allt oftare i Amerikanska vetenskapliga artiklar för Diabetes typ3 och KAN förebyggas.men inte behandlas. Diabetes typ2 går som en bushfire över världen och kommer enligt vetanskaparna att ta HELA den amerikanska skatten inom 40 år.en helt och hållet förebyggbar och botbar sjukdom. Ingen med 4års perspektiv vill ta i detta ens med förlängd tång. MVH Nisse

21 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 38 Beredningens verksamhetsplan för mandatperioden med tillhörande aktivitetsplan för 2015 Förslag till beslut Beredningen beslutar att anta verksamhetsplan för mandatperioden med tillhörande aktivitetsplan för 2015 Bilaga 38 Ärendet Beredningens presidium har arbetat fram ett utkast till verksamhetsplan för mandatperioden. Utkast till verksamhetsplan diskuterades på föregående sammanträde och har nu uppdaterats samt kompletterats med en aktivitetsplan för Verksamhetsplanen avser hela mandatperioden men ses över och uppdateras årligen samt kompletteras med en aktivitetsplan för respektive år. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 39 Information från presidiet Förslag till beslut Beredningen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet Då det är ett ganska omfattande arbete som krävs för att ta fram en folder om beredningen anser presidiet att ett visitkort är fullt tillräckligt inledningsvis (främst till SUF-konferensen). Presidiet är eniga om att avvakta med folder. 100 visitkort är beställda. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

23 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 40 Övriga frågor Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

24 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 41 Nästa sammanträde Ärendet Nästa sammanträde äger rum den 17 september kl på landstingets konferenscentrum i Uppsala (gruppmöten fr.o.m. kl ). Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

25 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 42 Avslutning Ordföranden Jeannette Escanilla (V) förklarar sammanträdet avslutat. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12. 1 (6) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-03-06 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Enkla råd/tobak Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-11-01 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, kl. 13:00-16:10 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V) 1: e vice ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Leif

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-24 1 (5) Plats och tid Nathanaelgården, Tierp, 17.00-20.30 ande Margareta Widén Berggren (S), ordförande Anna-Lena Söderblom (M), vice ordförande Sanne Eriksson (S), ledamot Bertil Alm (C), ledamot

Läs mer

klockan 13.15 16.00 Beslutande

klockan 13.15 16.00 Beslutande Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 3 oktober 2013 klockan 13.15 16.00 ande Närvarande Stefan Gustafsson, ordförande Anders Åberg, socialchef Therese Rostedt, folkhälsoplanerare Lena

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Sammanträdesplats Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Ledamöter Margareta Isacsson (s) ordförande Inger Persson (m) vice ordförande Britt-Marie Asp (s) Jan-Erik Johansson (s) Solveig

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN. Västra Götalandsregionen

LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN. Västra Götalandsregionen LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN Västra Götalandsregionen 2014-10-31 www.drf.nu Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och dess betydelse inom psykiatrin 8.30-9.00 Registrering

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20 Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20 Beslutande: BrittMarie Hansson (S) Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (s) Kajsa Gladh (m) Sig-Britt

Läs mer

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Svenska NOBAB:s temadagar 19 20 mars 2009 Aros Congress Center Västerås Division Närsjukvård och Barn och Ungdomskliniken Program Torsdag 19 mars, 2009 09.00

Läs mer

Carina Hjertonsson, sekreterare Arne Karlsson, vård- och fält Anna Aspås, vård- och fält Jenny Thelander, vård-och fält

Carina Hjertonsson, sekreterare Arne Karlsson, vård- och fält Anna Aspås, vård- och fält Jenny Thelander, vård-och fält Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 16 maj 2013 klockan 13.15 16.00 1 Beslutande Närvarande Stefan Gustafsson, ordförande Anders Åberg, socialchef Therese Rostedt, folkhälsoplanerare

Läs mer

) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M), HSN Rezkar Mohamad (S), HSN

) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M), HSN Rezkar Mohamad (S), HSN Folkhälsorådet 2013-10-10 1 Plats och tid Alléskolan, 10 oktober 2013, klockan 09.00-12.00 Beslutande ) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M),

Läs mer

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Kansliavdelningen, Annika Lundgren 2005-06-14 FU 5/05 Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 14 juni kl. 9.00-15.00 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, Ledningsenheten,

Läs mer

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt?

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Inbjudan och program Nationell konferens om barnets rättigheter Eskilstuna 4-5 februari 2009 Arrangörer: Inbjudan & Program Välkommen att delta i en konferens

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Gösta Persson (M) Rose-Marie

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-06-18 Patientnämnden Tid Onsdagen den 13 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret Måndag 18 oktober 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Dick Lindkvist

Läs mer

Höstkonferens om landstingens krisberedskap

Höstkonferens om landstingens krisberedskap VÄLKOMMEN TILL Höstkonferens om landstingens krisberedskap Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har glädjen att bjuda in till årets

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2013-11-06

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2013-11-06 Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-06 Innehållsförteckning 24 Föregående protokoll... 28 25 Brottsförebyggande... 29 26 Verksamhetsplan - utkast... 31 27 Rapport från konferens...

Läs mer

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Inbjudan till chefseminarium/ utvecklingsseminarium 379 AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Bristvara men också behäftad med rädsla och risk * Från ett mer eller mindre passiviserande

Läs mer

Barns säkerhet och stöd i förskolan

Barns säkerhet och stöd i förskolan 2013-09-23 13/48 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) fvb till skolledare/förskolechefer, förskolekooperativ Friskolor Barns säkerhet och stöd

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan 2014-12-19 15/36 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Landstinget Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 Plats och tid Eringsbodasalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Havets Källa, kl 13.15 16.45. Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman

Havets Källa, kl 13.15 16.45. Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman 1 (9) Plats och tid Beslutande Havets Källa, kl 13.15 16.45 Olle Berg Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman (c) (m) Ej tjänstgörande ersättare och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-25 1 (9) ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-25 1 (9) ANSLAG/BEVIS 2013-03-25 1 (9) Plats Kommunhuset, rum 212, våning 2. Tid Måndagen den 25 mars, kl. 13.00 14:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår

Läs mer

Den sockersjuke Värmlänningen 11 12 september 2014 Sunne

Den sockersjuke Värmlänningen 11 12 september 2014 Sunne Fotograf: Herman Hamnqvist Till: Verksamhetschef/Huvudman och läkemedelskommitté. Kopia av inbjudan skickas till målgrupp angiven i inbjudan. Juni 2014 Inbjudan till terapiinriktad utbildning Den sockersjuke

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-06-21 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

Bättre levnadsvanor. Jill Taube www.sjalochkropp.se. Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert

Bättre levnadsvanor. Jill Taube www.sjalochkropp.se. Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert Jill Taube www.sjalochkropp.se Dans och hälsa DOKTOR Författare och föreläsare Jill Taube 2014 Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert Bättre levnadsvanor Implementeringsprojekt

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Efter en bra vårtermin och en underbar sommar har våra kurser åter börjat och universitetet är fyllt av nya och återvända studenter! Vi hälsar våra ca 200 studenter välkomna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2011 TALARE Moderator: Lena Eidevall Örebro Universitet Per Germundsson Helsingborgs stad Thorbjörn Jordansson

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.00 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-09-02 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 27 augusti kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (S) Ordförande Natrix Öjemark (C)

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Sessionssalen, Kommunhuset Fagersta kommun klockan 09.30 11.30

Sessionssalen, Kommunhuset Fagersta kommun klockan 09.30 11.30 Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1 Plats och tid ande Övriga deltagande Sessionssalen, Kommunhuset Fagersta kommun klockan 09.30 11.30 Mariette Sjölund, ordförande, Hallstahammar kommun Hans Söderström,

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M)

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M) 1(5) Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset kl 14.00 15.40 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M) Övriga deltagare Karin Wigrup (C), icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar G Landstinget Halland Landstingskontoret Agneta Overgaard, utvecklare Folkhälsoenheten Processavdelningen Tfn 035-13 48 73 agneta.overgaard @Ithal I and.se aiecta d l,s 0703/2. Datum Diarienummer 2007-03-12

Läs mer

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Maria Bjerstam Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning 6205 5 1 Hälsans bestämningsfaktorer 2 Implementering The story Någon får en idé om en ny metod

Läs mer

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård.

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Antalet platser är begränsade och sista anmälningsdag är fredagen den 14 februari. Anmälan är bindande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-20 1 [10] Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 20.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Marianne Olsson (SB), 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsutskottet 2013-02-26 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsutskottet 2013-02-26 1 (6) Vård- och omsorgsutskottet 2013-02-26 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Eva Folkesdotter-Paradis (M), ordförande Monika

Läs mer

VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Folkhälsorådet 2010-06-01 1

VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Folkhälsorådet 2010-06-01 1 Folkhälsorådet 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrum Bikupan, Kommunhuset, Vara kl.9.00-12.15 Beslutande Kjell Gustafsson (C), SN, ordf. Marie Pehrsson (M), BIN Håkan Svensson (M), KS Yvonne Breman

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Upphandlingskonferensen 2012

Upphandlingskonferensen 2012 Konferensen arrangeras av Swedish Medtech, LfU, LfMT och Materialkonsulenterna Upphandlingskonferensen 2012 Uppsala Konsert & Kongress 26-27 september 2012 Välkommen! Om Upphandlingskonferensen Konferensens

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Inspiration mat och motion!

Inspiration mat och motion! Friskvården i Värmland inbjuder till nationell konferens Inspiration mat och motion! Konferensen är en start på Ett friskare Sverige som sätter fokus på goda matvanor, ökad fysisk aktivitet och minskat

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Karl-Erik Wigholm, DHR. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Karl-Erik Wigholm, DHR. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Sunnanåsrummet 13:15-16:00 Beslutande: Helena Brink (c), ordförande Elin Jonsson, Demensföreningen Karl-Erik Wigholm, DHR Jörgen Brink, FUB Otto Forsberg, HRF Övriga deltagande Utses att

Läs mer