Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga"

Transkript

1 Elin Gottfridsson Närvårdsstrateg Tfn E-post Beredningen för barn och unga Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga Härmed översänds kallelse och handlingar till beredningens sammanträde. Tid: Torsdagen den 7 maj 2015 kl , gruppmöten från kl Plats: Hälsoäventyret i Uppsala, Svartbäcksgatan 10 1 tr. Dagordning Gruppmöten Lokal: sammanträdesrummet (majoriteten) grupprum (alliansen) Birgitta Ekholm Lejman, närvårdsstrateg, gästar beredningen och informerar om barnfrågor inom landstinget Fika och rundvandring på hälsoäventyret Sammanträde Vänligen meddela eventuellt förhinder till sekreteraren innan mötet. Med vänlig hälsning Elin Gottfridsson Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för barn och unga torsdagen den 7 maj 2015 kl , gruppmöten från kl Hälsoäventyret, Svartbäcksgatan 10, 1 tr, Uppsala Nr Ärende 29 Öppnande av sammanträdet Jeannette Escanilla 30 Anmälan av övriga frågor 31 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet 32 Val av justerare 33 Barnfrågor inom landstinget informationsärende Birgitta Ekholm Lejman 34 Beredningens ekonomi informationsärende Elin Gottfridsson 35 Inkomna skrivelser för kännedom 36 Inbjudningar till konferenser eller liknande 37 Återrapportering från deltagande i konferens, studiebesök eller liknande 38 Beredningens verksamhetsplan för mandatperioden med tillhörande aktivitetsplan för Information från presidiet 40 Övriga frågor 41 Nästa sammanträde 42 Avslutning

3 FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) Plats och tid Hälsoäventyret, Svartbäcksgatan 10, 1 tr, Uppsala, , kl Beslutande Övriga deltagande Elin Gottfridsson, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Elin Gottfridsson Paragrafer Ordförande Jeannette Escanilla (V) Justerande Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Beredningen för barn och unga Den 7 maj 2015 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Landstingets ledningskontor, registrator Datum för anslags nedtagande Underskrift Elin Gottfridsson Utdragsbestyrkande

4 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 29 Öppnande av sammanträdet Ordföranden Jeannette Escanilla (V) förklarar sammanträdet öppnat och hälsar ledamöterna välkomna. 30 Anmälan av övriga frågor Följande övriga frågor anmäls: Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 31 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Förslag till beslut Beredningen fastställer förslaget till föredragningslista med tillägg av de övriga frågor som anmäls. 32 Val av justerare Förslag till beslut Beredningen utser att jämte ordföranden justera protokollet. Justering sker den kl. på landstingets ledningskontor. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 33 Barnfrågor inom landstinget informationsärende Förslag till beslut Beredningen lägger informationen till handlingarna. Ärendet Birgitta Ekholm Lejman gästar beredningen och ger en övergripande information om barnfrågor inom landstinget med fokus på psykisk hälsa. Birgitta bör gästa beredningens sammanträden kontinuerligt för att informera om pågående ärenden. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 34 Beredningens ekonomi informationsärende Förslag till beslut Beredningen lägger informationen till handlingarna. Ärendet Beredningen erhåller vid sammanträdet information om förbrukade medel hittills Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 35 Inkomna skrivelser för kännedom Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger inga inkomna skrivelser för kännedom. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 36 Inbjudningar till konferenser eller liknande Förslag till beslut Beredningen beslutar om deltagande Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger följande inbjudningar: - Nordiska barnavårdskongressen, augusti, Åbo. en ledamot deltar - Arbete med levnadsvanor i vården varför och hur? 23 september, Stockholm - Barnsäkerhetsforum 6-7 oktober, Karlstad. inget deltagande Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 Barnets bästa i ett nordiskt perspektiv goda exempel och utmaningar Ett särdrag i de Nordiska länderna är deras förmåga att jämna ut skillnaderna i välbefinnande. Med tanke på barns uppväxt och utveckling innebär detta universella grundläggande tjänster för alla. Tjänsterna gör det också möjligt att erbjuda stöd i olika livssituationer för alla barn och familjer. Den Nordiska modellen har garanterat att barnets bästa förverkligas för barn som från olika utgångspunkter förbereder sig för vuxenlivet. Enligt Konventionen om barnets rättigheter förverkligas barnets bästa när tillräckligt stöd garanteras för föräldrar och deras fostran. Särskild uppmärksamhet bör därtill ägnas åt behov hos barn som placeras utanför hemmet samt åt hur man kan stödja rehabilitering av familjer i svåra livssituationer. Barnets bästa kan inte bedömas om barnet själv inte är involverat i sina egna angelägenheter. Barnets deltagande och delaktighet är avgörande för den fortlöpande verksamheten och för utvecklingen av tjänster för barn och familjer. Som tema för kongressen ville den nordiska planeringsgruppen enhälligt lyfta konceptet Barnets bästa. Det är viktigt att dela erfarenheter med kollegor om hur barnets bästa förverkligas i olika tjänster och insatser samt i utvecklingsarbetet. Minst lika viktigt är att höra om de utmaningar som finns på dessa punkter och hur man har kunnat svara på utmaningarna i olika nordiska länder. Och hur kommer den nordiska välfärdsmodellen att se ut i framtiden. Stödet till de mest utsatta har varit en del av vår framgång. Varmt välkomna till en kongress med spännande möten, stimulerande föreläsningar och workshops! Pentti Arajärvi Professor Ordförande för Centralförbund för Barnskydd Seppo Sauro Verkställande direktör Centralförbund för Barnskydd

11 Arbete med levnadsvanor i vården - varför och hur? Nationell konferens En majoritet av de sjukdomar människor dör av idag orsakas av några få ohälsosamma levnadsvanor. De står för en stor del av sjukdomsbördan och kostar samhället minst 55 miljarder per år. Det positiva är att dessa sjukdomar kan förebyggas. FN har haft två toppmöten och WHO arbetar intensivt med frågan om s.k. Non Communicable Diseases, NCD. Hälso- och sjukvården i både landsting och kommun har en nyckelroll och behöver bli mera inriktad på att förebygga sjukdom och involvera patienterna. I Sverige har Socialstyrelsen utfärdat Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder som gäller för vårdens alla nivåer. Varför är det så viktigt för vården att arbeta med levnadsvanor? Vad innebär det i praktiken? Vad rekommenderas? Vad finns det för goda exempel och stöd? Denna konferens ger svar. Program Bakgrund till arbetet med sjukdomsförebyggande metoder och erfarenheter från landstingen Risker med ohälsosamma levnadsvanor. Vilka råd och vilken nivå av rådgivning rekommenderas för de olika levnadsvanorna? Datum 23 september 2015 Tid Ort Stockholm Målgrupp Vårdpersonal, politiker, beslutsfattare, verksamhetschefer, folkhälsoplanerare, strateger, ANDT-samordnare och utbildare i statliga myndigheter, länsstyrelser, landsting, kommuner och intresseorganisationer Pris kr, exkl moms Ingår Lunch, kaffe och dokumentation Anmälan För mer information Kontakta Berit Carlmalm, Varför och hur kan kommuner arbeta med levnadsvanor på individnivå? Kunskap med spets - relevant för vardagen

12 Arbete med levnadsvanor i vården - varför och hur? Stockholm den 23 september 2015 Dagen leds av Barbro Holm Ivarsson, leg. psykolog med speciell expertis inom tobaksavvänjning och motiverande samtal (MI) som har deltagit i Socialstyrelsens arbete med de nationella riktlinjerna. Barbro är erfaren föreläsare och konsult och har skrivit ett tiotal böcker om motiverande samtal (MI), om rådgivning om tobak och vid övervikt och fetma kom hon ut med boken som sammanfattar hela området rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor, Sjukdomsförebyggande metoder samtal om levnadsvanor i vården (Natur & Kultur) Kaffe, smörgås och registrering Bakgrund till arbetet med sjukdomsförebyggande metoder och erfarenheter från landstingen Välkommen, introduktion, Barbro Holm Ivarsson, moderator En folkhälsopolitikers perspektiv, Ann-Sofi Jacobsson, (mp) Sörmland Icke smittsamma sjukdomar - vår tids globala hälsoutmaning. Den globala utvecklingen och insatserna. FN:s och WHO:s åtaganden, Bosse Pettersson, folkhälsokonsult, Socialstyrelsen Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Vilka förväntningar finns på hälso- och sjukvården? Vilka är rekommendationerna? Vilka rådgivningsnivåer finns? Irene Nilsson Carlsson, utredare, Socialstyrelsen Bensträckare Hälsofrämjande hälso - och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa. Margareta Kristenson, professor/överläkare, Linköpings universitet/region Östergötland, nationell koordinator för Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) Så arbetar region Gävleborg och Region Skåne, Maria A. Bjerstam, Region Skåne, Ulrika Olsson, region Gävleborg Lunch Bokning: eller

13 Arbete med levnadsvanor i vården - varför och hur? Stockholm den 23 september 2015 Risker med ohälsosamma levnadsvanor. Vilka råd och vilken nivå av rådgivning rekommenderas för de olika levnadsvanorna? Rökning, snus, e-cigarett, Barbro Holm Ivarsson, psykolog, konsult Alkohol, Ylva Lyander, sjuksköterska, ordförande Nätverket levnadsvanor Otillräcklig fysisk aktivitet, Jill Taube, läkare, konsult Ohälsosamma matvanor, Anette Jansson, dietist, Livsmedelsverket Övervikt och fetma, Ingrid Larsson, klinisk näringsfysiolog, med dr, Sahlgrenska Sjukhuset Kaffe Varför och hur kan kommuner arbeta med levnadsvanor på individnivå? Projekt Samverkan för ett hälsosamt åldrande, Marita Södergren, Folkhälsomyndigheten, Eva Johansson, Hälsofrämjande arbete, Vård och omsorgsförvaltningen, Eskilstuna kommun, Maria Snickars från Skiftinge Vårdcentral, Eskilstuna Stöd till rökfritt boende och minskad rökning för psykiskt funktionshindrade, Kjell Skaraas, Tony Asfaha och Inger-Marie Schyman, Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm Sammanfattning och avslutning, Barbro Holm Ivarsson Den nationella konferensen genomförs med föredragshållare från: Bokning: eller

14 Barnsäkerhetsforum 2015 Säkerheten i och kring skola KARLSTAD 6-7 OKTOBER 2015 Välkommen till Barnsäkerhetsforum 2015, som anordnas av Barnsäkerhetsrådet som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Konferensen vänder sig till dig som arbetar med barn- och barnsäkerhet eller skade- och olycksförebyggande inom områdena förskola, skola och fritidshem. SYFTE OCH TEMA Skolan är en miljö där barn och unga vistas stor del av sin tid och där det sker ett relativt stort antal olyckor. Att arbeta för att främja barn och ungas säkerhet och miljö i skolan är därför ett fokus för barnsäkerhetsrådets arbete och för konferensen. Konferensens utgår ifrån ett brett perspektiv på säkerhet och trygghet i skolan där barns rättigheter till utvecklande och stimulerande miljöer är en central aspekt, liksom barns rätt till delaktighet och inflytande i beslut de berörs av, samt aspekter som berör barns hälsa i skolmiljön. PROGRAM OCH ANMÄLAN Program och anmälan till Barnsäkerhetsforum finner du på LÄMNA DITT BIDRAG Arbetar du med skade- och olycksförebyggande frågor som rör området förskola, skola eller fritidshem och vill presentera detta på konferensen. Det kommer även finnas en utställningsyta i anslutning till konferensen. Skicka förslag till presentation eller anmälan om utställning till: Plats Karlstad Congress Culture Center (KCCC)

15 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 37 Återrapportering från deltagande i konferens, studiebesök eller liknande Förslag till beslut Beredningen lägger den muntliga informationen och de skriftliga rapporterna till handlingarna. Bilaga 37a, 37b och 37c Ärendet Enligt tidigare beslut ska ledamöter som deltagit i konferens, studiebesök eller liknande ge en skriftlig återrapport på nästkommande sammanträde. Christina Lundh (S) lämnar en skriftlig rapport kring studiebesök angående tobaksprevention enligt bilaga 37a. Jeannette Escanilla (V) lämnar en skriftlig rapport kring konferensen barnrättsdagarna enligt bilaga 37b. Alf Ahlstedt (M) lämnar en skriftlig rapport från folkhälsodagarna enligt bilaga 37c. Presidiet informerar beredningen om sitt studiebesök på BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) på Akademiska sjukhuset i Uppsala den 4 maj där de träffade biträdande verksamhetschef Staffan Lundqvist. Beredningen diskuterar erfarenheterna och informationen som gavs vid den gemensamma planerings- och utbildningsdagen med övriga fullmäktigeberedningar den 16 april. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

16 Bilaga 37a Beredningen för barn och unga Rapportering från deltagande i konferens, studiebesök eller liknande Namn: Christina Lundh, Jeanette Escanilla Kurs, konferens eller studiebesök: Tobaksprevention Tid och plats: 22 april 2015 kl , Folkhälsoenheten, Kungsgärdet Sammanfattning av innehållet Psykolog Margareta Pantzar vid folkhälsoenheten informerade om det tobakspreventiva arbetet som hon bedriver inom landstinget och som tidigare ordförande för Yrkesföreningar mot tobak. Hälso- och sjukvården, Hälsoäventyret och Uppsala kommun är samarbetspartner. Även länsstyrelsen i C-län är involverad. Arbetet med det tobakspreventiva arbetet bör intensifieras. Information och motiverande samtal bör i högre utsträckning ske inom t.ex. vården såväl primärvården som i slutenvården, bl.a. inför kirurgiska ingrepp. Statistik över ungdomar och vuxna rökare samt passiva rökare presenterades. Även statistik över rökningens hälsoeffekter och samhällskostnader presenterade. Tobacco Endgame är ett opinionsbildningsprojekt som syftar till att inom de närmaste åren få till ett politiskt beslut om ett årtal då rökningen ska vara starkt reducerad och inte längre utgöra det dominerande folkhälsoproblemet. Jämtlands län samt Kalmar län har tagit beslut om att ansluta sig till projektet och arbeta aktivt med frågan. Under hösten 2015 kommer en workshop att anordnas med rubrik Barnens rätt i tobaksfrågan. BO i Uppsala kommer att delta. Möte med Margareta Pantzar eller hennes efterträdare under hösten 2015 bör planeras. Egna reflektioner Intressant föredragning att hindra ungdomar från att börja röka är mycket viktigt. Att bevara hälsan hos barn och unga samt minska risken för användandet av andra droger är starkt vägande skäl för att Beredningen för barn och unga bevakar detta område och överväger aktiva åtgärder i frågan.

17 Bilaga 37b Beredningen för barn och unga Rapportering från deltagande i konferens, studiebesök eller liknande Namn: Jeanette Escanilla Kurs, konferens eller studiebesök: Barnrättsdagarna Tid och plats: april 2015 Örebro Sammanfattning av innehållet Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats (sedan 2010) för alla som vill utveckla sig i sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: att förverkliga barnkonventionen. Årets tema var Diskriminering och kränkande behandling. På Barnrättsdagarna belyste man barn och ungas egna erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Vi diskuterade hur vi kan främja ett samhälle där barn och unga inte upplever att de blir kränkta eller diskriminerade. Syftet med tema var att sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen i kommuner och landsting/regioner. De gemensamma träffar handlade om elevens rätt till en skola fri från kränkningar, vuxna som inte vågar ingripa och en stödprocess som inte involverar dem. Diskrimineringsombudsman, hur ser lagen ut? Vilka är diskrimineringsgrunderna? Kränkningar på nätet och näthat. Rasism och ungdomarnas perspektiv och Varför räcker det inte att vara tolerant. Begreppet Tolerans diskuterades flitigt. Barn- äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér presenterade regeringens barnrättsarbete. Jag deltog på följande seminarier: 1. Normkritik som verktyg för att motverka diskriminering av barn 2. Krigstrauma i bagaget och mobbad i skolan Hur kan vi främja ensamkommande ungdomars integration i lokalsamhället? 3. En enkel resa till Sverige all excluded? 4. Har alla barn samma rättigheter? kränkande behandling, rasism och diskriminering av barn i mötet med svenska myndigheter 5. Barns röst om vuxnas tystnad Dagarna arrangerades av Barnrättsakademin, Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Egna reflektioner

18 2 (2) Mycket Intressanta seminarier. Aktuellt och viktigt tema om diskriminering och kränkande behandling Enlig Forum för levande historia så oroar sig 21 procent av ungdomarna i Sverige för ökad främlingsfientlighet. Sverige är på många sätt ett föregångsland när det gäller barns och kvinnors rättigheter. Men lever vi verkligen upp till ambitionerna? Under barnrättsdagarna kunde vi höra många egna berättelser Världen enligt mig Hur det är att vara i underklass, invandrare och drömmen om att få vara svensk och bli något. Om hur uppväxten påverkar yrkeslivet, om utanförskap och kämpaglöd. Sammanfattningsvis var det många föreläsningar som inspirerade och som ger hopp. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling bör vara en viktig del i landstinget Uppsala län. Synd att det var så få deltagare från vårt landsting. Många fler borde ha varit med. Barnsrättsdagarna tema blir Barnkonventionen, tycker det är viktigt att flera ledamöter från beredningen ska delta.

19 Bilaga 37c ALF AHLSTEDT FOLKHÄLSOKONFERENS I STOCKHOLM , RESEBERÄTTELSE Kjell Andersson och jag deltog i konferens om folkhälsa arrangerad av bl a Dagens Medicin. Den genomfördes i Stockholm under en heldag. Konferensen var rikstäckande i deltagarsammanhang med representanter från kommuner, landsting, regioner samt företag, institutioner och myndigheter. Gav många möjligheter till samtal och meningsutbyte över vardagen. Jag avser inte att fördjupa mig så mycket i de olika delseminarierna. Där hänvisar jag till den länk nedan vilken ger tillgång till de olika delseminariernas PP-bilder, vilka mestadels talar för sig själva. Genomgående tema som samhället rekommenderades var att mer aktivt identifiera olika riskgrupper. Detta för att mer aktivt arbeta ohälsoförebyggande i olika sammanhang. Något som sedan länge varit självklart i trafiksammanhang, men tyvärr inte lika självklart i ökat Diskussionen om var det största ansvaret för en god folkhälsa vilar, kan ju aldrig den enskilda individen undanhållas. I detta följer då givetvis föräldraansvaret för de minderåriga och deras utveckling. I dessa sammanhang tappas tyvärr då bort de sammanhang då samhället övertar ett individansvar, t ex vid LVU, LSU och LVM mm. Men även då individer av olika skäl anses vara i behov av God Man eller Förvaltare. I steg tre på deras ansvarsåtagande ligger punkten ansvara för person. I flera sammanhang ställs det krav på individen inför olika vårdinsatser, vid avtal om försäkringsåtaganden mm. Panelen vid den avslutande paneldiskussionen kände sig främmande för detta, vilket kan förefalla märkligt då hela konferensen i övrigt genomsyrades av tanken på allas ansvar att vara ökat delaktiga i en förbättrad folkhälsa. Därför finns det behov av fortsatt diskussion om dessa tunga frågor ur ett samhällsperspektiv. För barn och unga perspektivet finns det tre viktiga utmaningar: 1. Minska den ökande övervikten som söker sig allt längre ned i åldrarna 2. Öka individens egen kunskap om somatiska och psykiska funktioner och dessas normala variationer och förmåga till en god egenvård 3. Öka individens rörlighet och kondition samt motverka segregation I det senare sammanhanget vill jag rekommendera speciellt den PP som presenteras av Bianca, en dansk arkitekt som finns i länken ovan. Hon gav en mycket inspirerande

20 Bilaga 37c föreläsning om måhända kan uppfattas något apart utifrån svenska värderingar, men just därför så intressant. The Bananapark var ett spännande projekt som bevisligen väl uppfyller sina intentioner. Även den lek och motionsanläggning för alla åldrar Som de hängande repen (eller trossarna) var en enkel och väl fungerande innovation. 380 rep hängande rep rakt under ett tak, försumbar anläggningskostnad och ännu lägre underhållskostnad. I repen klättras det, svingas det, leks det, bolltekniktränas det i zickzackbanor bara bristande fantasi sätter gränser Och alla åldrar leker/tränar gemensamt. I anslutning till detta vill jag även delge beredningen ett mail jag fått från Nisse Simonsson, en välkänd föredragshållare i hälsosammanhang, fd hjärnkirurg och en mycket god lateral tänkare apropå min text ovan: Hej Kul att höra av Dig.Droppen urholkar inte stenen genom sin kraft utan genom att ständigt droppa. Vi står inför stora probelm i framtiden vi måste börja förebygga det som kan förebyggas.85% av all vuxencancer kan och bör förebyggas. Vi kommer att få en tredubbling av antalet 85+ de närmaste 30 åren:hälften KOMMER ATT BLI DEMENTA. Alzheimer kallas nu allt oftare i Amerikanska vetenskapliga artiklar för Diabetes typ3 och KAN förebyggas.men inte behandlas. Diabetes typ2 går som en bushfire över världen och kommer enligt vetanskaparna att ta HELA den amerikanska skatten inom 40 år.en helt och hållet förebyggbar och botbar sjukdom. Ingen med 4års perspektiv vill ta i detta ens med förlängd tång. MVH Nisse

21 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 38 Beredningens verksamhetsplan för mandatperioden med tillhörande aktivitetsplan för 2015 Förslag till beslut Beredningen beslutar att anta verksamhetsplan för mandatperioden med tillhörande aktivitetsplan för 2015 Bilaga 38 Ärendet Beredningens presidium har arbetat fram ett utkast till verksamhetsplan för mandatperioden. Utkast till verksamhetsplan diskuterades på föregående sammanträde och har nu uppdaterats samt kompletterats med en aktivitetsplan för Verksamhetsplanen avser hela mandatperioden men ses över och uppdateras årligen samt kompletteras med en aktivitetsplan för respektive år. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 39 Information från presidiet Förslag till beslut Beredningen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet Då det är ett ganska omfattande arbete som krävs för att ta fram en folder om beredningen anser presidiet att ett visitkort är fullt tillräckligt inledningsvis (främst till SUF-konferensen). Presidiet är eniga om att avvakta med folder. 100 visitkort är beställda. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

23 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 40 Övriga frågor Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

24 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 41 Nästa sammanträde Ärendet Nästa sammanträde äger rum den 17 september kl på landstingets konferenscentrum i Uppsala (gruppmöten fr.o.m. kl ). Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

25 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 42 Avslutning Ordföranden Jeannette Escanilla (V) förklarar sammanträdet avslutat. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård

HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård Text och foto: Stina Elg HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård Den 19-20 mars 2015 höll Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård sin 14:e nationella

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun Utges av Kungsbacka kommun och Region Halland Juli 2013 Författare: Fabian Ausmark, Erik Nylander, Jesper Lesseur

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

tobak ELLER hälsa Om att göra välgrundade val byggda på fakta! Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak

tobak ELLER hälsa Om att göra välgrundade val byggda på fakta! Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak tobak ELLER hälsa Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak #3 2014 Varje dag gör vi val i vår vardag, ibland stora ibland små. Ibland medvetet, ibland omedvetet men även ett ickebeslut är också ett val

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer