Allmänt Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning utfärdar i detta beslut bestämmelser om bekämpning av rabies.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänt Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning utfärdar i detta beslut bestämmelser om bekämpning av rabies."

Transkript

1 D 49 JORD- OCh SKOGSBRUKSMINISTERIET BESLUT nr 9/VLA/1999 Veterinär- och livsmedelsavdelningen Datum Dnr 240/50-99 Ikraftträdelse- och giltighetstid tills vidare Upphäver / Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings cirkulär av den 19 september 1980 om bekämpning av rabies nr 185, Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut av den 31 januari 1989 angående förebyggande av spridningen av rabies nr 148/50-89 Stadganden om bemyndigande 5, 8, 9, 10, 12 och 12 a lagen om djursjukdomar (55/1980, ändr. 809/1992 och 424/1994) 9, 10 och 19 förordningen om bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter (1363/1994) Motsvarande EG-rättsakter Rådets direktiv 92/117/EEG; EGT Nr L 62, , s. 38 Ärende BEKÄMPNING AV RABIES Allmänt Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning utfärdar i detta beslut bestämmelser om bekämpning av rabies. Bestämmelserna är bindande. De är förpliktande och skall iakttas i de enskilda fall som avses i bestämmelserna. I syfte att ge en nödvändig överblick över läget beskrivs i punkt 1 den allmänna sjukdomsbilden vid rabies hos olika djur samt hur smittan sprids. För att överblicken skall vara tillräckligt omfattande redogörs i beslutet också för sådana föreskrifter om tillvägagångssätten som föranleds av internationella förpliktelser. Dessa har skrivits med petit för att de skall skilja sig från de bindande bestämmelserna i beslutet. Ytterligare ges i punkt 2.3 rekommendationer till hund- och kattägare. Rekommendationerna har tryckts med kursiv. Beteckningen med bokstav och siffra som anges inom parentes efter författningarnas namn (t.ex. D 4) syftar på de beteckningar författningarna fått i veterinärlagstiftningen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sjukdomsbild och spridning 2. Vaccinering mot rabies 2.1. Jakthundar 2.2. Myndigheternas tjänstehundar 2.3. Andra hundar och katter

2 2.4. Handlingar och tillsyn 3. Åtelvaccinering av vilda djur 4. Uppföljning av rabiesläget 5. Åtgärder vid misstanke om rabies på basis av symptom hos husdjur 5.1. Anmälan om misstanke och undersökning av djuret 5.2. Isolering eller förordnande om avlivning av djuret 5.3. Avlivning av djuret och sändande av djuret för undersökning 6. Åtgärder vid misstanke om rabies hos ett vilt djur 7. Andra djur som blivit bitna av ett djur som misstänks ha rabies 7.1. Vaccinerade hundar eller katter som blivit bitna 7.2. Ovaccinerade hundar eller katter som blivit bitna 7.3. Nötkreatur, hästar, får eller getter som blivit bitna 7.4. Andra föreskrifter 8. Åtgärder då en lös hund har överskridit gränsen mellan Ryssland och Finland 8.1. Hundar från Finland Inga bitsår konstateras hos hunden Bitsår konstateras hos hunden 8.2. Hundar från Ryssland eller av okänt ursprung Inga bitsår konstateras hos hunden Bitsår konstateras hos hunden 9. Anmälan till hälsovårdsmyndigheterna 10. Epidemiologisk utredning och andra åtgärder då rabiesdiagnosen har fastställts 11. Bestämmelser om vilda rovdjur Vilda rovdjur som hittats döda Fasttagande av små rovdjur i naturen för farmuppfödning 12. Övriga bestämmelser 13. Kostnader och ersättningar 14. Förrättningsanmälan och räkningar 1. Sjukdomsbild och spridning Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning (nedan avdelningen) har i sitt beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar (1346/1995, D 4)

3 bestämt att rabies skall anses såsom farlig djursjukdom. Rabies, som orsakas av ett rhabdovirus, är en sjukdom som angriper det centrala nervsystemet. Alla jämnvarma djur inklusive människan kan smittas med sjukdomen. Sjukdomen sprids vanligen genom bett från ett sjukt djur. Sjukdomen kan dock också smitta via saliv vid kontakt med hudsår. Obehandlad leder sjukdomen till att människor och djur dör. De huvudsakliga smittspridarna är vilda rovdjur såsom räv, mårdhund, varg och grävling samt av husdjuren hund och katt. Alla landlevande däggdjursarter, inklusive fladdermusen, kan vara smittbärare, men i allmänhet har endast rovdjur betydelse som spridare av sjukdomen. Ett smittat djur kan utsöndra rabiesviruset i sin saliv mer än två veckor innan symptomen yttrar sig. På grund av spridningen har rabies tre ekologiska uttrycksformer. Vid rabies i bebodda områden, dvs. urban rabies, sprids sjukdomen bland hundar och katter och från dem vidare till andra husdjur och råttor samt möjligen till människan. Sylvatisk rabies eller skogsrabies sprids genom en smittkedja som består av vilda djur, t.ex. varg, räv och mårdhund. Sjukdomens tredje uttrycksform är fladdermusrabies som huvudsakligen sprids i fladdermussamhällen men som tillfälligt kan spridas också till andra djur och till människan. Både blodsugande och insektätande fladdermöss kan vara bärare av rabies. Urban rabies förekommer inte i Nordamerika eller Europa med undantag för Turkiet. Sylvatisk rabies har i Europa efter andra världskriget spridit sig västerut via den s.k. polska korridoren med ca kilometer per år, främst genom räv. Spridningsgränsen är för närvarande vid gränsen mellan Tyskland och Luxemburg. Fladdermusrabies har i Europa konstaterats bl.a. i Holland, Frankrike, Tyskland och Danmark. I Finland har rabies senast konstaterats 1989 och Finland är enligt Världshälsoorganisationens (WHO) klassificering ett rabiesfritt land. Inkubationstiden för rabies varierar mellan 14 dygn och 6 månader eller kan till och med vara längre. Den genomsnittliga inkubationstiden är dock 4-8 veckor. När de kliniska symptomen yttrar sig dör djuret inom 10 dagar. Symptombilden vid rabies är inte enhetlig, utan består av skador av olika grad på det centrala nervsystemet. Dessa skador kan förekomma också vid andra sjukdomar. Till den klassiska symptombilden hör av retning oframkallad (oprovocerad) aggressivitet mot levande varelser och till och med mot föremål, samt kraftig salivavsöndring. Medan djuret ännu kan svälja kan det äta främmande föremål såsom stickor, stenar osv. Som ett alternativ till denna furiösa form förekommer s.k. dumb rabies, varvid djuret blir onaturligt beskedligt och småningom allt mer apatiskt. Ofta kan symptombilden dock utan förvarning förändras, varför en klar gräns inte kan dras mellan dessa symptomformer. Oberoende av de inledande symptomen tilltar förlamningsföreteelserna allt eftersom sjukdomen framskrider. Efter några dagar börjar djuret vackla och förmågan att svälja försvinner, vilket förklarar den tidigare använda benämningen vattuskräck. Hos hundar följs det 2-3 dagar långa, oftast omärkliga förstadiet antingen av en furiös eller en s.k. dumb symptombild. Det första symptomet kan vara att en vänskaplig hund blir nervös och osäker. Vid den furiösa formen blir hunden orolig, får förstorade pupiller och springer omkring planlöst, även långa sträckor, och biter allt som kommer emot den. Hundar dör i genomsnitt tre dygn (1-10 dygn) efter att symptomen yttrat sig. Hos katter yttrar sig rabies oftast i den furiösa formen. Hos mårdhundar och rävar yttrar sig den av rabies orsakade förändringen vanligen så, att djuren är exceptionellt tama och saknar självbevarelsedrift. De rör sig kring människoboningar mitt på dagen och försöker till och med komma in i husen. Ofta är rabiessmittade mårdhundar aggressiva mot eller fullkomligt orädda för hundar. Oprovocerad aggressivitet mot människor har inte observerats hos rabiessmittade små rovdjur i Finland. Hos nötkreatur yttrar sig symptomen till en början som obestämda matsmältningsstörningar och kraftig salivavsöndring. Inom några dagar framträder symptomen av störningar på det centrala

4 nervsystemet först i form av överdriven aktivitet och skygghet för ljud. Nötkreaturet blir oroligt, bölar onaturligt, skrapar med hovarna och stångar omkring sig. Ett typiskt symptom är oavbrutna avföringsoch urineringsförsök då djuret står med stirrande blick och kröker ryggen med höjd svans. Djuret kan också slita sig loss från tjudret och störta huvudlöst mot olika objekt. Hos en smittad häst påminner symptomen om symptomen vid stelkramp. På det bitna området förekommer klåda, djuret har svårt att svälja, det är upphetsat och störtar planlöst mot stängsel och väggar. Döden inträder inom några timmar efter att symptomen yttrat sig. Ett rabiessmittat svin springer vanligen i cirkel i stian, är uppretat och kan äta sina egna kultingar och dör inom 2-4 dagar efter att symptomen börjat. Typiskt för fladdermöss är att man kan se dem flyga ensamma under den ljusa tiden av dygnet, ibland med plågade skrin. När förlamningssymptomen inträder sitter de hopkurade på stället. 2. Vaccinering mot rabies 2.1.Jakthundar Hundar som används vid jakt skall vara vaccinerade mot rabies i hela landet. Hundar som används vid jakt med grythund skall vaccineras årligen, andra jakthundar minst vartannat år. Vaccineringen mot rabies skall göras minst 30 dagar innan hunden används vid jakt. Vid förnyad vaccinering behövs ingen väntetid och detta gäller också då det förflutit mer än 24 månader sedan föregående vaccinering Myndigheternas tjänstehundar Myndigheternas tjänstehundar såsom polishundar, narkotikahundar, gränsbevakningsväsendets hundar och försvarsmaktens hundar skall vaccineras mot rabies vartannat år Andra hundar och katter Avdelningen rekommenderar att också andra hundar och katter än de som nämns i punkterna 2.1. och 2.2. vaccineras mot rabies även när rabies inte förekommer i landet. Hundar och katter kan vaccineras vid fyra månaders ålder och förnyad vaccinering rekommenderas vid 12 månaders ålder. Härefter är det skäl att förnya vaccineringen med två års mellanrum Handlingar och tillsyn En veterinär som företagit vaccinering måste ge ett intyg om vaccineringen eller också måste en anteckning om vaccineringen föras in i djurets registerbok eller i annan motsvarande handling. Veterinären skall göra en anteckning om vaccineringen även i sitt eget patientregister eller motsvarande förteckning. Djurets ägare skall bevara intyget eller handlingen och vid behov uppvisa intyget eller handlingen för veterinär- eller tullmyndigheterna. 3. Åtelvaccinering av vilda djur Avdelningen fattar särskilt beslut om vaccinering av vilda djur med hjälp av åtelvaccin för att hindra spridningen av rabies. Avdelningen informerar om tidpunkt och område för åtelvaccinering innan

5 betena sprids. 4. Uppföljning av rabiesläget Rabiesläget i Finland följs upp genom att man på anstalten för veterinärmedicin och livsmedel undersöker de husdjur och vilda djur som skickats som prov med avseende på rabies. Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel anmäler omedelbart positiva undersökningsresultat till avdelningen. Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel informerar månatligen avdelningen om undersökningsresultaten och om antalet djur som undersökts för rabies. Avdelningen rapporterar årligen om resultaten av uppföljningsundersökningarna till Europeiska gemenskapernas kommission och Internationella byrån för bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (OIE) samt månatligen till Världshälsoorganisationen (WHO). 5. Åtgärder vid misstanke om rabies på basis av symptom hos husdjur 5.1. Anmälan om misstanke och undersökning av djuret Om en djurägare eller en innehavare av ett djur misstänker att ett djur har rabies, måste han eller hon omedelbart underrätta kommunalveterinären. Om en annan veterinär än kommunalveterinären får vetskap om ett djur som med skäl kan misstänkas ha rabies, måste han eller hon omedelbart underrätta kommunalveterinären eller om kommunalveterinären inte kan nås, länsveterinären eller avdelningens veterinär. Kommunalveterinären skall på eget initiativ eller på order från länsveterinären omedelbart resa till platsen, undersöka djuret och vidta nödvändiga åtgärder Isolering eller förordnande om avlivning av djuret Om kommunalveterinären efter att ha undersökt djuret på basis av symptomen och de uppgifter han eller hon fått anser att det sannolikt är fråga om rabies, skall veterinären förordna att djuret skall isoleras på ett inhägnat område eller någon annan sluten plats i minst två veckors tid. Om kommunalveterinären vid en ny undersökning två veckor senare inte kan konstatera symptom som tyder på rabies, kan kommunalveterinären befria djuret från isoleringen. Om djuret inte kan tas och hållas fast utan fara skall kommunalveterinären förordna att djuret skall avlivas. Om djuret har hunnit bita en människa skall djuret omedelbart avlivas och dess huvud eller hela kroppen skickas till anstalten för veterinärmedicin och livsmedel i Helsingfors för undersökning med avseende på rabies. Kommunalveterinären skall se till att nödvändiga prover skickas för undersökning med avseende på rabies också då djuret har dött under isoleringen. Om man vid en ny undersökning fortfarande kan konstatera symptom som tyder på en sjukdom i det centrala nervsystemet, kan rabies inte längre anses sannolik. Om det är fråga om ett nötkreatur som är äldre än 20 månader skall man förfara enligt jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av BSE (15/VLA/1998). Om det är fråga om ett får eller en get skall man förfara enligt jordoch skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av skrapie hos får och getter (27/VLA/1997). I övriga fall skall man följa länsveterinärens anvisningar Avlivning av djuret och sändande av djuret för undersökning

6 Om beslut fattas om att djuret skall avlivas, skall detta ske så att djurets huvud inte skadas. Det avlivade eller döda djuret eller dess huvud skall alltid sändas till anstalten för veterinärmedicin och livsmedel i Helsingfors för undersökning. Om djurets huvud har skadats vid avlivningen skall en del av halsryggen skickas samtidigt med huvudet, om inte hela djuret skickas för undersökning. Vid hantering av ett levande eller dött djur som misstänks ha rabies skall stor försiktighet iakttas och skyddshandskar absolut användas. En person som har sår på händerna får inte röra ett djur som misstänks ha rabies. Ingen del av djuret får användas. Kroppen skall omedelbart efter provtagningen grävas ned eller brännas och den plats där djuret hållits skall noggrant rengöras och desinficeras enligt kommunalveterinärens anvisningar. 6. Åtgärder vid misstanke om rabies hos ett vilt djur Om kommunal- eller länsveterinären får vetskap om en vild räv, varg, mårdhund, grävling eller något annat vilt djur som beter sig exceptionellt, skall man försöka avliva djuret och skicka det till anstalten för veterinärmedicin och livsmedel i Helsingfors för undersökning med avseende på rabies. Kommunalveterinären skall utreda om det vilda djuret som misstänks vara sjukt möjligen har bitit husdjur eller människor där det rört sig. Vid avlivning av djur skall föreskrifterna i punkt 5.3. iakttas. 7. Andra djur som blivit bitna av ett djur som misstänks ha rabies 7.1. Vaccinerade hundar eller katter som blivit bitna Om ett djur som misstänks ha rabies biter en hund eller en katt som vaccinerats mot rabies under de tolv månader som föregår bettet, skall kommunal-veterinären omedelbart vaccinera djuret på nytt och förordna att djuret skall hållas fastkopplat under ägarens tillsyn i 45 dagar. Under den tid då djuret hålls fastkopplat skall man på alla sätt hindra att djuret rymmer och endast låta djuret gå ute i koppel. Ytterligare skall djuret hållas åtskilt från djur och människor utanför familjen. Kommunalveterinären skall undersöka djuret när 45 dagar gått och kan förordna att djuret inte längre behöver vara fastkopplat om inga symptom som tyder på rabies kan observeras. På motsvarande sätt kan man förfara då det bitna djuret har vaccinerats mot rabies minst två gånger, men då det förflutit månader från det att djuret senast vaccinerades. Om man under den tid då djuret är fastkopplat kan konstatera symptom som tyder på rabies hos det bitna djuret, skall man förfara så som anges i punkt 5. Om misstanken om rabies hos det djur som bitit andra djur visar sig vara utan grund kan kommunalveterinären förordna att alla de djur som varit fastkopplade skall befrias innan de 45 dagarna gått till ända Ovaccinerade hundar eller katter som blivit bitna Om ett djur som misstänks ha rabies biter en hund eller en katt som inte har vaccinerats mot rabies eller som vaccinerats för mer än två år sedan skall kommunalveterinären rekommendera att hunden eller katten skall avlivas. Om ägaren inte vill avliva djuret skall han eller hon isolera djuret på en av kommunalveterinären godkänd plats i sex månader. Om djuret uppvisar symptom som tyder på rabies under isoleringen skall ägaren omedelbart informera kommunalveterinären om symptomen. Kommunalveterinären skall vid utgången av isoleringstiden undersöka hunden eller

7 katten och om man inte kan konstatera symptom på rabies hos djuret kan det befrias från isoleringen. Hundar och katter kan vaccineras mot rabies fem månader efter att isoleringen inletts. Om man under den tid då djuret är isolerat kan konstatera symptom som tyder på rabies hos det bitna djuret, skall man förfara så som anges i punkt 5. Om misstanken om rabies hos det djur som bitit andra djur visar sig vara utan grund kan kommunalveterinären förordna att alla de djur som varit isolerade skall befrias innan isoleringstiden gått till ända Andra husdjur som blivit bitna Om kommunalveterinären får vetskap om att ett djur som misstänks ha rabies har bitit ett nötkreatur, en häst, ett får, en get eller annat husdjur, skall det bitna djuret avlivas eller isoleras i sex månader under ägarens tillsyn på en av kommunalveterinären godkänd plats. Ägaren skall omedelbart informera kommunalveterinären om eventuella symptom som tyder på rabies hos djuret. Ett isolerat djur får inte skickas för slakt utan länsveterinärens tillstånd. Om man under den tid då djuret är isolerat kan konstatera symptom som tyder på rabies hos det bitna djuret, skall man förfara så som anges i punkt 5. Om misstanken om rabies hos det djur som bitit andra djur visar sig vara utan grund kan kommunalveterinären förordna att alla de djur som varit isolerade skall befrias innan isoleringstiden gått till ända Andra föreskrifter Avdelningen kan vid behov meddela andra föreskrifter om åtgärder som skall vidtas i fråga om djur som blivit bitna. 8. Åtgärder då en lös hund har överskridit gränsen mellan Ryssland och Finland 8.1. Hundar från Finland Då kommunalveterinären får anmälan om en hund från Finland som misstänks ha överskridit landets östgräns när den varit lös, skall kommunalveterinären, om hunden inte utan fara för att sjukdomen sprids kan föras till veterinären, resa till platsen för att undersöka hunden. Vid undersökningen skall kommunalveterinären utreda om hunden har bitsår och om den har vaccinerats mot rabies. Om man inte får reda på vem som äger hunden skall man förfara så som anges i punkt Inga bitsår konstateras hos hunden Om inga bitsår konstateras hos hunden och om hunden har vaccinerats mot rabies högst 24 månader före fasttagandet (återkomsten från Ryssland till Finland), kan hunden överlåtas åt ägaren. Om det förflutit mer än 24 månader från vaccineringen och det finns intyg på denna tidigare vaccinering, kan hunden överlåtas åt ägaren efter att kommunalveterinären vaccinerat hunden mot rabies.

8 Om hunden aldrig har vaccinerats mot rabies skall kommunalveterinären förordna att hunden skall isoleras i 45 dagar under ägarens tillsyn på en av kommunalveterinären godkänd plats. Innan isoleringen inleds skall kommunalveterinären vaccinera hunden mot rabies. Kommunalveterinären skall vid utgången av isoleringstiden undersöka hunden och kan befria den från isoleringen om inga symptom som tyder på rabies kan observeras Bitsår konstateras hos hunden Om bitsår konstateras hos hunden men den har vaccinerats mot rabies under de tolv föregående månaderna skall hunden omedelbart vaccineras på nytt och i enlighet med punkt 7.1. hållas fastkopplad under ägarens tillsyn i 45 dagar. På motsvarande sätt kan man förfara då djuret har vaccinerats mot rabies minst två gånger, men då det förflutit månader från det att djuret senast vaccinerades. Kommunalveterinären skall vid utgången av isoleringstiden undersöka hunden och kan befria den från isoleringen om inga symptom som tyder på rabies kan observeras. Om bitsår konstateras hos hunden och om hunden inte har vaccinerats mot rabies eller om det förflutit mer än två år sedan föregående vaccinering skall kommunalveterinären rekommendera att hunden skall avlivas. Om ägaren inte vill avliva djuret skall han eller hon isolera djuret på en av kommunalveterinären godkänd plats i sex månader. Om djuret uppvisar symptom som tyder på rabies under isoleringen skall ägaren omedelbart informera kommunalveterinären om symptomen. Kommunalveterinären skall vid utgången av isoleringstiden undersöka hunden och om man inte kan observera symptom på rabies hos djuret kan det befrias från isoleringen. Hunden kan vaccineras mot rabies fem månader efter att isoleringen inletts Hundar från Ryssland eller av okänt ursprung När kommunalveterinären får vetskap om en lös hund från Ryssland eller av okänt ursprung skall kommunalveterinären ge anvisningar om fasttagande av hunden. Efter fasttagandet skall kommunalveterinären undersöka hunden, om detta kan göras riskfritt Inga bitsår konstateras hos hunden Om inga bitsår konstateras hos hunden skall kommunalveterinären förordna att hunden skall isoleras på ett inhägnat område eller någon annan sluten plats i två veckor. Under isoleringstiden skall kommunalveterinären försöka utreda vem som äger hunden och returnera hunden till ägaren. Om man får reda på vem som äger hunden och hundens hemort är i Ryssland, skall kommunalveterinären förordna att hunden omedelbart skall föras ut ur landet. Om man inte får reda på vem som äger hunden skall kommunalveterinären avliva hunden efter två veckors isolering och skicka dess huvud till anstalten för veterinärmedicin och livsmedel i Helsingfors för undersökning med avseende på rabies. Om man på grund av hundens beteende eller av andra orsaker har skäl att misstänka rabies skall man förfara så som anges i punkt Bitsår konstateras hos hunden

9 Om tydliga bitsår påträffas hos hunden skall man förordna att hunden skall isoleras på ett inhägnat område eller någon annan sluten plats. Hunden skall ges nödvändig veterinärmedicinsk vård om detta kan ske riskfritt. Under isoleringen skall kommunalveterinären försöka utreda vem som äger hunden. Om hunden är av ryskt ursprung och inte har vaccinerats mot rabies skall kommunalveterinären rekommendera ägaren att hunden skall avlivas. Om ägaren inte vill avliva hunden skall kommunalveterinären förordna att hunden omedelbart skall föras ut ur landet. Om man inte får reda på vem som äger hunden inom tre dagar efter att isoleringen inletts skall kommunalveterinären förordna att hunden skall avlivas i enlighet med punkt 5.3. Kommunalveterinären kan av djurskyddsskäl förordna att hunden skall avlivas redan tidigare. Efter avlivningen skall hundens huvud skickas till anstalten för veterinärmedicin och livsmedel i Helsingfors för undersökning med avseende på rabies. Om man på grund av hundens beteende eller av andra orsaker har skäl att misstänka rabies skall man förfara så som anges i punkt Anmälan till hälsovårdsmyndigheterna När kommunalveterinären får uppgifter som ger skäl att misstänka rabies hos ett djur skall kommunalveterinären i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut (532/1997, D 4:1) anmäla detta till den hälsocentralläkare som ansvarar för bekämpning av smittsamma sjukdomar på hans eller hennes verksamhetsområde. Anmälan skall göras senast följande vardag. När rabiesdiagnosen fastställts skall även detta omedelbart anmälas. Kommunalveterinären skall varna personer som kommit i kontakt med det djur som misstänks ha rabies om sjukdomens smittsamhet och farlighet. Kommunalveterinären skall också se till att de personer som deltagit i fasttagandet av djuret och behandlingen av kroppen får nödvändiga anvisningar. 10. Epidemiologisk utredning och andra åtgärder då rabiesdiagnosen har fastställts Då rabiesdiagnosen har fastställts vid anstalten för veterinärmedicin och livsmedel skall kommunalveterinären tillsammans med länsveterinären inleda en utredning för att klarlägga smittans utbredning. I utredningen skall det rabiessmittade djurets rörelser i frihet kartläggas liksom också djur och människor som eventuellt blivit bitna. Ytterligare skall jägare i närområdena försöka redogöra för eventuella observerade avvikelser i de vilda djurens beteende. Avdelningen informerar omedelbart Europeiska gemenskapernas kommission, Internationella byrån för bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (OIE) samt Världshälsoorganisationen (WHO) om konstaterade fall av rabies. Om övriga åtgärder som skall vidtas med tanke på sjukdomen ger avdelningen särskilda anvisningar. 11. Bestämmelser om vilda rovdjur Vilda rovdjur som hittats döda Om kommunalveterinären får vetskap om ett vilt rovdjur som hittats dött, såsom räv, mårdhund, varg, lo, grävling eller något annat vilt rovdjur, och om djurets dödsorsak inte är uppenbar, skall kommunalveterinären se till att djuret eller åtminstone dess huvud skickas till anstalten för veterinärmedicin och livsmedel i Helsingfors för undersökning med avseende på rabies.

10 11.2. Fasttagande av små rovdjur i naturen för farmuppfödning Om fasttagande av vilda djur för farmuppfödning finns bestämmelser i djurskyddslagen (247/1996, F1) och djurskyddsförordningen (396/1996, F2). 12. Övriga bestämmelser Om överlåtande av rabiesvaccin finns bestämmelser i jord- och skogsbruksministeriets beslut om användning, överlåtelse och förskrivning av läkemedel för behandling av djur (16/VLA/1996, B 17). Om import och distribution av immunologiska läkemedelspreparat för djur finns bestämmelser i läkemedelslagen (395/1987, B1). Om transport av hundar från fastlandet till Åland bestäms i jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut av den 13 maj 1988 angående begränsning av transporten av hundar och katter för förhindrande av spridning av rabies från fastlandet till landskapet Åland (387/512-88, D 48). Om handel på den inre marknaden med hundar och katter och övrig införsel från Europeiska unionens område bestäms i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad (27/1995, E 5). Om import av hundar och katter från länder utanför Europeiska gemenskapen bestäms i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om de krav i fråga om djursjukdomar som ställs vid import från tredje land av vissa djur samt embryon och könsceller från dem (231/1997, E 26). 13. Kostnader och ersättningar För de kostnader som föranleds av punkterna 2, 5 och 7 i detta beslut om isolering och vaccinering av djur samt för alla åtgärder enligt punkt 8 svarar djurets ägare. Om man inte får reda på vem som äger djuret betalas kostnaderna för åtgärderna enligt punkt 8 med statsmedel. Kostnaderna för övriga åtgärder som föranleds av detta beslut betalas med statsmedel. 14. Förrättningsanmälan och räkningar För förrättningsresor som företas på grund av detta beslut behövs inget särskilt förordnande. För åtgärder, med undantag för de i punkt 13 nämnda kostnaderna som skall betalas av ägaren, debiteras staten i enlighet med förordningen om förrättningsarvoden till veterinärer (1269/1989, ändr. 282/1991). Biträdande avdelningschef Pirkko Skutnabb Veterinäröverinspektör Taina Aaltonen [Veterinär lagstiftningen]

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 22/VLA/2010 Dnr 30.3.2010 3034/14/2009 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.5.2010 tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 25/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2303/14/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av elakartad lungsjuka hos nötkreatur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av elakartad lungsjuka hos nötkreatur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 21/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2299/21/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 tillsvidare Ändrar/Upphäver Bemyndigande 20 3 mom., 22 3 mom., 23 4 mom.,

Läs mer

UTKAST Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av TSE hos får och getter

UTKAST Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av TSE hos får och getter UTKAST 30.5.2016 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om djursjukdomar

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006 Datum Dnr 31.5.2006 2484/01/2006 Ikraftträdelse- och giltighetstid 15.6.2006 - tills vidare Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 december 2013 1035/2013 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur, embryon och könsceller vid förflyttning

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 26/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 26/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 26/VLA/2006 Datum Dnr 31.5.2006 2482/01/2006 Ikraftträdelse- och giltighetstid 15.6.2006 - tills vidare Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av Newcastlesjuka

Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av Newcastlesjuka JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 25/14 Datum Dnr 10.12.2014 1238/14/2013 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.1.2015- tillsvidare Upphäver / Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet

Läs mer

Upphäver / Ändrar. Bemyndigande

Upphäver / Ändrar. Bemyndigande JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 13/VLA/2004 Datum Dnr 30.12.2004 5550/01/2004 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.1.2005 - tills vidare Upphäver / Ändrar - Bemyndigande 5, 8 och 12 i lagen

Läs mer

Frågor och svar om fladdermusrabies

Frågor och svar om fladdermusrabies Frågor och svar om fladdermusrabies Djur - Smitta 1. Vad är fladdermusrabies? Fladdermusrabies är en virussjukdom som angriper centrala nervsystemet hos fladdermöss. Trots att sjukdomen varit känd i Europa

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 12 juni 2002 Nr 465 471 INNEHÅLL Nr Sidan 465 Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden... 3055 466

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 6/VLA/2007 Dnr 1.6.2007 959/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2007 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

Eviras anvisning om övervakning av tvärvillkor gällande övervakning av djursjukdomar år 2015

Eviras anvisning om övervakning av tvärvillkor gällande övervakning av djursjukdomar år 2015 Sida/sidor 1 / 6 Eviras anvisning om övervakning av tvärvillkor gällande övervakning av djursjukdomar år 2015 En myndighets verksamhet skall bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och lagen skall

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärers läkemedelsjournal

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärers läkemedelsjournal JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING 22/14 Datum Dnr 17.11.2014 2164/14/2014 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.12.2014 - tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas

Läs mer

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [8121] Denna förordning har till syfte att 1. förebygga att smittsamma eller ärftliga djursjukdomar kommer in i landet och

Läs mer

Jord och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest

Jord och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest JORD OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 12/16 Datum Dnr 8.9.2016 1078/01.04/2016 Ikraftträdelse och giltighetstid 26.9.2016 tills vidare Ändrar Jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 7/VLA/2009 Datum Dnr 13.5.2009 2781/01/2008 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.6.2009 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 8/VLA/2008 Datum Dnr 16.12.2008 2843/01/2008 Ikraftträdande 1.1.2009 Bemyndigande Lag om medicinsk behandling av djur (617/1997) 44 Läkemedelslag (395/1987,

Läs mer

Jag, undertecknad, intygar (2) att det ovan beskrivna djuret uppfyller följande hälsokrav:

Jag, undertecknad, intygar (2) att det ovan beskrivna djuret uppfyller följande hälsokrav: 3134 HÄLSOINTYG (1) BILAGA A Detta intyg skall utfärdas på en blankett, som innehåller texten minst på ett av de officiella språken i den stat från vilken de avsänts och den stat till vilken de är destinerade.

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 32/VLA/2006 Datum Dnr 6.6.2006 3508/01/2005 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.8.2006 - tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

RP 48/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 34 i jaktlagen

RP 48/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 34 i jaktlagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 34 i jaktlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att jaktlagen ändras i syfte att förhindra

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

För att ge en nödvändig helhetsbild av sjukdomen beskrivs PRRS allmänna sjukdomsbild och hur sjukdomens sprids i punkt 1.

För att ge en nödvändig helhetsbild av sjukdomen beskrivs PRRS allmänna sjukdomsbild och hur sjukdomens sprids i punkt 1. D 80 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET BESLUT nr 18/VLA/98 Veterinär- och livsmedelsavdelningen Datum 5.11.1998 Dnr 743/50-98 Ikraftträdelse- och giltighetstid 20.11.1998 - tills vidare Upphäver / Ändrar

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk hälsoövervakning

Läs mer

FÅGELINFLUENSA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA

FÅGELINFLUENSA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA DATUM: MITTEN AV OKTOBER 2005 FÅGELINFLUENSA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA Efter omkring tre år har den nu aktuella stammen av fågelinfluensa (=influensa typ A, stam H5NI), slutligen nått Europa från Asien.

Läs mer

Epizootihandboken_Del II 01 Afrikask hästpest20110315

Epizootihandboken_Del II 01 Afrikask hästpest20110315 1 DEL II KAPITEL 1 AFRIKANSK HÄSTPEST....3 A. Åtgärder vid misstanke om afrikansk hästpest... 3 B. Åtgärder då afrikansk hästpest har konstaterats... 6 C. Skyddsområde och övervakningsområde... 8 D. Vaccination...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2011 432/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av salmonellasmitta hos nötkreatur och svin Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:113) om införsel av hästdjur

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:113) om införsel av hästdjur Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:113) om införsel av hästdjur Allmänna bestämmelser 1 [8211] Dessa föreskrifter avser införsel av

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

BEKÄMPNING AV DJURSJUKDOMAR SOM MED LÄTTHET SPRIDER SIG

BEKÄMPNING AV DJURSJUKDOMAR SOM MED LÄTTHET SPRIDER SIG Bild: Katri Kaaro BEKÄMPNING AV DJURSJUKDOMAR SOM MED LÄTTHET SPRIDER SIG Djursjukdomar som med lätthet sprider sig Djursjukdom som medför stor samhällsekonomisk skada eller som förhindrar eller i avsevärd

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om tillsyn över hundar och katter; SFS 2007:1150 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande

Läs mer

Epizootihandboken_Del_II_05_Vattenbruksdjur110315

Epizootihandboken_Del_II_05_Vattenbruksdjur110315 1 DEL II KAPITEL 5 EPIZOOTISKA SJUKDOMAR HOS VATTENBRUKSDJUR... 3 A. Åtgärder vid misstanke om epizootisk sjukdom hos vattenbruksdjur... 3 B. Åtgärder då epizootisk sjukdom hos vattenbruksdjur har konstaterats...

Läs mer

Föreskrift nr 2/2010 X.X.2010 SÄKERHETSÖVERVAKNING AV VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDEL

Föreskrift nr 2/2010 X.X.2010 SÄKERHETSÖVERVAKNING AV VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDEL Dnr 3042/03.01.01/2010 Föreskrift nr 2/2010 X.X.2010 SÄKERHETSÖVERVAKNING AV VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDEL Bemyndigande 30 7 mom. i läkemedelslagen (395/1987), ändrad genom lag 773/2009 Målgrupper Läkemedelsfabriker

Läs mer

Utbildningsmateriel gällande djursjukdomar som med lätthet sprider sig för användning vid husdjursutbildning

Utbildningsmateriel gällande djursjukdomar som med lätthet sprider sig för användning vid husdjursutbildning 1 Utbildningsmateriel gällande djursjukdomar som med lätthet sprider sig för användning vid husdjursutbildning Detta utbildningsmaterial, som är producerat vid enheten för djurens hälsa och välfärd vid

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00 Datum Dnr 11.8.2000 1971/00/2000 Ikraftträdelse och giltighetstid 1.9.2000 - tills vidare Stadganden om bemyndigande: Lagen om verkställighet av Europeiska

Läs mer

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 5/2013 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter Allmänna bestämmelser 1 [8261] Denna författning innehåller bestämmelser

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om villkor för handlare, transportörer

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid produktion och överlåtelse av mjölk Utfärdad i Helsingfors den 26 september 2013 I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

Läs mer

Information om utförsel av nötkreatur

Information om utförsel av nötkreatur Version: 2015-06-08 Information om utförsel av nötkreatur Utförsel av nötkreatur till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 av den 28 juni 2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter

Läs mer

Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskriver med stöd av 31 om djursjukvård m m i fred inom försvarsmakten; beslutade den 7 januari 1993.

Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskriver med stöd av 31 om djursjukvård m m i fred inom försvarsmakten; beslutade den 7 januari 1993. FFS 1993:3 Utkom från trycket 1993-02-05 Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskriver med stöd av 31 om djursjukvård m m i fred inom försvarsmakten; beslutade den 7 januari 1993. Försvarets sjukvårdsstyrelse

Läs mer

Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik]

Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik] SFS 1971:810 Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser 1 I förordningen meddelas bestämmelser för länsveterinärer, för distrikts- och besiktningsveterinärorganisationerna

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.6.2009 KOM(2009) 268 slutlig 2009/0077 (COD) C7-0035/09 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 998/2003

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om uppfödning,

Läs mer

Kvarka hos häst. Vilka är symptomen på kvarka? Vad orsakar kvarka?

Kvarka hos häst. Vilka är symptomen på kvarka? Vad orsakar kvarka? Kvarka hos häst : 2012 10 19 09:49 När tävlingssäsongen är igång så kan lätt smittsamma sjukdomar överföras, därför är det viktigt att man försöker att förebygga smittspridningen. Kvarka hos häst är en

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 juni 2014 460/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 13 oktober 2004 Nr 909 912 INNEHÅLL Nr Sidan 909 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet till den europeiska

Läs mer

När hästen har drabbats av kvarka. Kvarka är, liksom hästinfluensa, virusabort och virus-arterit, anmälningspliktiga sjukdomar hos hästar.

När hästen har drabbats av kvarka. Kvarka är, liksom hästinfluensa, virusabort och virus-arterit, anmälningspliktiga sjukdomar hos hästar. När hästen har drabbats av kvarka Kvarka är, liksom hästinfluensa, virusabort och virus-arterit, anmälningspliktiga sjukdomar hos hästar. Om ett stall drabbas av kvarka får det ofta stora konsekvenser.

Läs mer

Statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om föreskrivna

Statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om föreskrivna utkast 8.12.2016 Statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven pä god jordbrukshävd

Läs mer

Världsnaturfonden WWF lämnar härmed ett förslag till ny lydelse för 28 i jaktförordningen.

Världsnaturfonden WWF lämnar härmed ett förslag till ny lydelse för 28 i jaktförordningen. Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna Tel: 08 624 74 00 Direkt: 08-624 74 31 Fax: 08 85 13 29 lennart.nyman@wwf.se Allmänt: info@wwf.se Hemsida: www.wwf.se Jordbruksdepartementet Bjarne Örnstedt

Läs mer

Upphäver / Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets cirkulär nr 199 av den 14 maj 1982 om bakteriologisk undersökning vid köttbesiktning

Upphäver / Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets cirkulär nr 199 av den 14 maj 1982 om bakteriologisk undersökning vid köttbesiktning J 56 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET BESLUT nr 1/VLA/2000 Datum 4.2.2000 Dnr 932/00-99 Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.2.2000 - tillsvidare Upphäver / Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets cirkulär

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå 1(7) 2014-11-29 Dnr: 6.6.16-5844/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar,

Läs mer

Den nya influensan A(H1N1)

Den nya influensan A(H1N1) Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU16 Den nya influensan A(H1N1) Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2009/10:126 Den nya influensan A(H1N1). Ingen motion har väckts med anledning

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter;

Läs mer

RP 146/2006 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar

RP 146/2006 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar RP 146/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 i jaktlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att jaktlagen klargörs så att länsstyrelsen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Med stöd av första stycket får åtgärder vidtas för att "skrämma bort " följande rovdjur:

Med stöd av första stycket får åtgärder vidtas för att skrämma bort  följande rovdjur: 1. Skyddsjakt. JAKTFÖRORDNINGEN, 28, (1987:905.) (Förordning 2009:310) 28 1:a stycket. SKRÄMMA bort. Ej dödande. Med stöd av första stycket får åtgärder vidtas för att "skrämma bort " följande rovdjur:

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter [4851] Medicintekniska produkter Lag (1993:584) om medicintekniska produkter Lagens tillämpningsområde [4851] Denna lag innehåller allmänna bestämmelser om medicintekniska produkter.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel

Läs mer

Jordbruksverket Dvärgbandmask Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har för första gången funnit rävens dvärgbandmask (Echinococcus

Jordbruksverket Dvärgbandmask Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har för första gången funnit rävens dvärgbandmask (Echinococcus Jordbruksverket Dvärgbandmask Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har för första gången funnit rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) i Sverige. Fyndet gjordes inom ramen för övervakningsprogrammet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Märkning och registrering av djur 2015

Märkning och registrering av djur 2015 Märkning och registrering av djur 2015 NEUVO 2020 3.12 Seinäjoki, 5.12 Vasa, 10.12 Träskända. 1 Varför märkning och registrering? Om en djursjukdom bryter ut måste man veta var vart och ett djur har vistats

Läs mer

Polisen informerar. Hundägare. Allmän information till dig som har eller tänker skaffa hund. INFORMATION TILL HUNDÄGARE

Polisen informerar. Hundägare. Allmän information till dig som har eller tänker skaffa hund. INFORMATION TILL HUNDÄGARE Polisen informerar Hundägare Allmän information till dig som har eller tänker skaffa hund. Mina skyldigheter som hundägare Djur ska skyddas mot onödigt lidande och sjukdom, ges tillräckligt med foder,

Läs mer

Inledande bestämmelse

Inledande bestämmelse Smittskyddsförordning (2004:255) Ändrad: t.o.m. SFS 2013:900 Inledande bestämmelse 1 I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till smittskyddslagen (2004:168). De uttryck och benämningar som

Läs mer

FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/ / Giltighetstid Betalningstid

FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/ / Giltighetstid Betalningstid FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/03.03.00/2016 30.05.2016 Giltighetstid 31.5-14.10.2016 Betalningstid 3.6.-14.10.2016 Bemyndigande: Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 19 2 mom. Motsvarande

Läs mer

Förordning (2006:817) om växtskydd m.m.

Förordning (2006:817) om växtskydd m.m. Import och exportföreskrifter/växtkontroll m.m. 1 Syfte m.m. 1 [9111] Bestämmelserna i denna förordning har till syfte att kontrollera och hindra spridning av växtskadegörare som allvarligt kan skada växtodling,

Läs mer

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur Frågor och svar Nya regler för att resa med sällskapsdjur i och utanför EU Inledning Den 29 december 2014 infördes nya EU-regler för att resa med sällskapsdjur och nya pass för djuren. Här kan du läsa

Läs mer

Information om utförsel av gris

Information om utförsel av gris Version: 2015-06-08 Information om utförsel av gris Utförsel av gris till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna (se nedan)

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 i jaktlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att jaktlagen klargörs så att länsstyrelsen för

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, t el: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, t el: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, t el: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 38/07 Datum Dnr 5.7.2007 1820/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.8.2007 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets beslut om utrotning

Läs mer

Smittskyddslagstiftningen - inte bara en lag

Smittskyddslagstiftningen - inte bara en lag Smittskyddslagstiftningen - inte bara en lag Hans Fredlund Docent, smittskyddsläkare Smittskyddsenheten Laboratoriemedicinska länskliniken Universitetssjukhuset Örebro, Region Örebro län 1914 Tuberkulosförordningen

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

KLIMATFÖRÄNDRINGEN och de smittsamma sjukdomarna

KLIMATFÖRÄNDRINGEN och de smittsamma sjukdomarna KLIMATFÖRÄNDRINGEN och de smittsamma sjukdomarna Anna Nordström Sektionen för Miljö och Smittskydd Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Uppsala www.sva.se FRISKA DJUR trygga människor Infektionssjukdomar

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin

Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin 1(5) Dnr 6.2.16-11874/14 2015-01-29 Regelenheten Anders Johansson Tfn: 036-15 59 71 E-post: anders.johansson@jordbruksverket.se Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01 Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

LF (1998:99) om skydd för djur

LF (1998:99) om skydd för djur Landskapsförordning (1998:99) om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål 1998:099 Landskapsförordning (1998:99) om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll;

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nro 79/05

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nro 79/05 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nro 79/05 Datum Dnr 9.12.2005 5329/01/2005 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.1.2006 - tills vidare Upphävs Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis

Läs mer

Utvalda regler som gäller vid vattenburen smitta

Utvalda regler som gäller vid vattenburen smitta LIVSMEDELSVERKET 1 (5) Utvalda regler som gäller vid vattenburen smitta Innehåll och utformning Citat från lagstiftningen omges av citattecken Om citat innehåller innebär det att delar av en mening som

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur; LVFS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 maj 2011 498/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild. Gäller från

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild. Gäller från Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

Författningskunskap. Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare. Presentation av Anne Zedén Yverås Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad

Författningskunskap. Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare. Presentation av Anne Zedén Yverås Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad Författningskunskap Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare Presentation av Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad Varför författningskunskap? Skyldigheter som ställs på er genom legitimationen

Läs mer

Kapitel 4 - Naturens häftigaste NATURENS HÄFTIGASTE

Kapitel 4 - Naturens häftigaste NATURENS HÄFTIGASTE Kapitel 4 - Naturens häftigaste NATURENS HÄFTIGASTE Ormar som hugger blixtsnabbt. Vargar som ylar i natten. Björnar som ryter. Fästingar som biter sig fast Ska man vara rädd för dem? Nej då! Du behöver

Läs mer