ÅRSRAPPORT för STEM:s Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare hushållsapparater, fastighetsförvaltning m.m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSRAPPORT 1999. för STEM:s Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare hushållsapparater, fastighetsförvaltning m.m. 2000-03-15"

Transkript

1 1 ÅRSRAPPORT 1999 för STEM:s Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare hushållsapparater, fastighetsförvaltning m.m Hans Westling Promandat AB För ytterligare information kontakta: Tomas Berggren, Energimyndigheten, Box 310, Eskilstuna, tel , fax , e-post: Tomas Dahlman, Energimyndigheten, Box 310, Eskilstuna, tel , fax , e-post: eller Hans Westling, Promandat AB, Box 24205, Stockholm, tel , fax , e-post:

2 2 ÅRSRAPPORT 1999 för STEM:s Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare hushållsapparater, fastighetsförvaltning m.m. Inledning Avser projektet Nätverk för Energieffektiv Fastighetsförvaltning, STEM diarienummer , projektnummer P Årsrapport skall lämnas om erfarenheter och resultat från respektive år. En sammanfattning över det gångna året och dess aktiviteter skall göras. Bilaga 4 till avtalet Slutrapport utgör anvisningar för rapporten. Sammanfattning Under 1999 har ett tiotal aktiviteter i form av möten, seminarier, studiebesök etc. organiserats av nätverket. Ett flerårsprojekt om energieffektiv ventilation vid ombyggnad av befintliga flerbostadshus har slutförts och avrapporterats. Ett företag har utsetts till vinnare i projektet. En rapport har färdigställts om individuell värmemätning. Förstudier har initierats beträffande möjligheter till energieffektivisering för hissar och konvertering av flerbostadshus uppvärmda med direktel. Vidare har ett omfattande kartläggningsarbete skett av möjliga områden för gemensamma åtgärder genom Beställargruppen/Nätverket. Från ursprungligen drygt trettio olika områden har ett tiotal utkristalliserats för närmare analyser. Medlemmarna i nätverket har aktivt sammanställt underlag för olika möten och rapporterat om kommande eller genomförda konferenser och möten av intresse. Det kan konstateras att det finns ett stort antal uppslag där medlemmarna har stort intresse av att vidareutveckla aktiviteterna under kommande år. Bakgrund I samverkan med dåvarande Statens Energiverk påbörjades redan 1988 ett arbete för att utröna intresse bland fastighetsägare för att gemensamt kartlägga problem och behov för att minska driftkostnaderna och förbättra servicenivån i flerbostadshus och lokaler. Energi- och effektfrågorna var mycket viktiga delar. Från en kärna av företag och personer, som i flera fall kände varandra sedan tidigare utvecklingsprojekt, kunde 1989 en grupp bildas med representanter för kommunalt ägda bostadsföretag, rikskooperativa bostadsrättsföreningar, som HSB, och det privata försäkringsbolaget Skandia med dess fastighetsförvaltning. Vidare ingick SABO:s inköpsföretag HBV, som utnyttjas av en stor del av de kommunalt ägda bostadsföretagen för olika inköp. Företagen representerade bort emot en tredjedel av bostäderna i flerbostadshus i Sverige.

3 3 Under åren kompletterades sedan gruppen med fler fastighetsägarekategorier. Gruppen består nu av representanter från Birka Energi AB (tidigare Stockholm Energi), AB Familjebostäder, AB Gavlegårdarna, HBV, HSB:s Riksförbund, IBM:s fastighetsavdelning, Riksbyggen, Skandia Fastighet, SKB, Stockholms Fastighetsägareförening, AB Svenska Bostäder, Sveriges Fastighetsägareförbund, förvaltnings- och utvecklingsföretaget Athenabostäder i Örebro samt som teknisk specialist Artur Horowitz, tidigare chef för Konsumentverkets testlaboratorium. Sammankallande och ordförande i gruppen har varit Hans Westling, Promandat AB, med erfarenhet som projektledare och teknikupphandlare. Dessutom har personer från Boverket, LIP-kansliet i Stockholm och Energimyndigheten deltagit i arbetet. Idag torde de medverkande, direkt eller indirekt, representera mer än hälften av lägenheterna i flerbostadshus i Sverige. Organisation och arbetssätt Gruppen har i stort fungerat som ett nätverk. Särskilt sakkunniga har successivt knutits till gruppen, t.ex. från Konsumentverkets testverksamhet, energiföretag och Boverket. Företagen och personerna i nätverket har, förutom att delta i möten och studiebesök, också lagt ned avsevärd tid på att förbereda möten och deltaga i arbetsgrupper, utforma underlag för krav, informera om pågående projekt och också medverka vid utvärdering av olika tävlingsförslag och anbud samt att själva inköpa nyutvecklade produkter och utprova lösningar och system för att samla erfarenheter. Flera personer som medverkat har klart varit ledande och inflytelserika i fastighetsförvaltarkretsar i Sverige. Resultat Gruppen/nätverket har bidragit med omfattande faktaunderlag från förvaltningssidan när det gäller energi och elanvändning, och man har föreslagit formuleringar av funktionskrav, som har varit framtidsinriktade, och också initierat förberedelser för tävlingar och upphandlingar. Under åren har det t.ex. innefattat kyl/frysar för flerbostadshus, tvätt- och torkutrustningar för tvättstugor och lägenheter, ventilationssystem, fläktaggregat för befintliga hus, belysning för trapphus, matberedning och individuell värme- och varmvattenmätning och -debitering. Erfarenheterna av gruppens arbete har påverkat uppläggning och genomförande av teknikupphandlingar, som har skett genom Statens Energiverk, NUTEK och STEM, samt också i annan regi, till exempel LIP-kansliet i Stockholm. På senare tid har gruppen också haft möjlighet att få information om och påverka planerade och pågående internationella aktiviteter, t.ex. det pågående EU-projektet för kyl/frysar. Energibesparingar och årskostnadsreduceringar på 30-50% har i flera fall noterats för enskilda produkter. Den totala inverkan genom spridning av nya produkter som inspirerats av aktiviteterna i gruppen är givetvis mycket svår att uppskatta, men torde vara omfattande. Under arbetet har man utifrån erfarenheterna av behov och problem analyserat möjligheter till att ställa funktionskrav för att inspirera till nyutveckling. I några fall har det kompletterats med faktaunderlag från fastighetsförvaltning hos medlemmarna, intervjuer med boende, kontakter med system- och komponentleverantörer och entreprenörer samt också anställda i fastighetsförvaltning. Flera i nätverket har medverkat genom att ge presentationer vid olika

4 4 nationella och internationella konferenser, delta i konferenser och rapportera från dessa inför Beställargruppens/Nätverkets möten. Flera har också medverkat genom tidskriftsartiklar eller i tidningsintervjuer. Konkreta projekt under 1999 Under 1999 har en omfattande brainstorming -aktivitet skett under den första delen av året, där gruppens medlemmar vid dags- och kvällssammanträden föreslagit och analyserat områden för gemensamma aktiviteter för att minska energi- och effektbehov, framför allt för flerbostadshus och lokaler. Drygt 30 olika områden kunde formuleras, och från dessa har ett drygt tiotal sedan tagits ut för fortsatta kompletteringar och analyser. Exempel på områden: - Klimathållning, energieffektivitet, värme och kyla i kombination. - Avfuktningsteknik för torkrum. - Möjligheter till förbättrade sensorer för tvätt och tork. - Belysningsprojekt i kombination med god miljö. - Legionellaproblemet och handdukstorkar. - Filter nya lösningar. - Lösningar på IT-området. - Hemelektronik och tomgångs -förluster. - Motorvärmare. - Facility management" i stort och energiaspekter. - Ökad internationell samverkan för att med större kraft kunna ställa krav. Möjligheter för att etablera fastare samverkan med liknande nätverk i Europa, framför allt norra Europa, och Norden. Det fleråriga projektet för energieffektiv ventilation i befintliga flerbostadshus har avslutats. Projektet har skett i flera steg från tävling, upphandling och provinstallation och inkluderat mätningar och intervjuer med boende före och efter åtgärder. En vinnare, Energi- och Miljöteknik AB i Göteborg, har därefter utsetts. En slutrapport har också färdigställts. Sören Lindgren, EVR & Wahlings (numera J&W Sjölanders), har varit projektledare och författare till rapporten tillsammans med Per Blomberg. Inom området individuell mätning och debitering av värme och varmvatten m.m. har en rapport färdigställts och tryckts. Lennart Berndtsson har varit projektledare och författare till rapporten, medan flera av Nätverkets medlemmar aktivt deltagit i referensgruppen. Ett särskilt seminarium ägde rum i oktober för att ge synpunkter på koncept till rapporten om individuell värmemätning. En förstudie beträffande området energieffektiva hissar har färdigställts av Tore Lindquist, TL-teknik AB. Den pekar på intressanta möjligheter till besparingar, särskilt om de kan kombineras med andra åtgärder som blir nödvändiga vid ombyggnad av hissar på grund av införandet av det nya EU-direktivet för hissar. En förstudie har också delfinansierats på området konvertering av direkteluppvärmda daghem och flerbostadshus. Det förberedande materialet har utformats tillsammans med LIP-kansliet. Från Beställargruppen/Nätverket har vid några möten medverkat Rune Blomquist, Anders Lindén och Hans Westling.

5 5 Fem protokollförda möten med hela Beställargruppen/Nätverket har ägt rum. I samband med dessa har informationer lämnats om pågående arbeten på IT-området för fastighetsförvaltning hos IBM och om omstruktureringen av Vasakronan till ett modernt, konkurrenskraftigt fastighetsförvaltningsföretag, främst för kontor. Vid besök hos Skandia har den pågående verksamheten för Skandia Fastigheter med kommande samverkan med utländska förvaltningsföretag belysts. Mötet i augusti utformades också som en översikt över utförda arbeten under den gångna 10-årsperioden. Ett studiebesök har ägt rum i Danmark under två dagar, där den danska energimyndigheten informerade om programmet Energy 2000 och Elsparefonden om sina aktiviteter för energieffektivisering och upphandling t.ex. vad gäller tillförlitliga och elmätare till lågt pris och kyl/frysar samt den internetbaserade prislistan på hushållsapparater. Vidare informerades av Danmarks Teknologiska Institut om Energiledelseordningen med åtgärder för konsulentverksamhet och energideklarering av byggnader, som sker årsvis för större byggnader och för småhus inför försäljning. Också IT-byggnader och solvärmeprovning redovisades. Dessutom besöktes några ombyggnadsprojekt i Köpenhamn med satsning på energieffektivisering, kretsloppsbaserade energislag och miljöanpassning. Medlemmarna i nätverket har deltagit i olika mässor och konferenser. Artur Horowitz har t.ex. rapporterat från den konferens om hushållsapparater i Köln, som äger rum vartannat år i februari, och Ingvar Andréasson från deltagande i en IT-konferens i Brügge. Flera övriga ledamöter har också aktivt rapporterat från möten och konferenser, som de deltagit i, skriftligen och muntligen liksom också i handlingar som distribuerats före och efter mötena. Deltagarna har aktivt informerat varandra om kommande nationella och internationella konferenser av betydelse på området. Särskilda informationsinsatser I samband med slutförande av projekt för ventilation och individuell värmemätning har utformats underlag för presskontakter och flera medlemmar har också medverkat genom intervjuer, tidskriftsartiklar etc. Uppmärksamhet har erhållits både i facktidskrifter och i allmän press. Nätverkets medlemmar medverkade vidare genom fyra olika presentationer i samband med Energimyndighetens Energiting i mars I samband med ett antal andra möten i fastighetsförvaltarkretsar har informerats om nätverket och också getts möjligheter för medlemmar att ingå som representanter i grupper som utformar underlag för kommande åtgärder, till exempel EU-direktiven för CO 2 och tolkningar för hissbestämmelser. Uppbyggnaden av Beställargruppen/Nätverket i Sverige har rönt intresse internationellt och kan komma att tjäna som förebild i andra länder. Några frågor som inkommit från utlandet om Beställargruppen/Nätverket har besvarats. Särskild uppmärksamhet har under året ägnats olika utvecklingsmöjligheter, där önskad ökad komfort i olika former kan kombineras med möjligheter till energi- och effekteffektivisering genom så kallade intelligenta lösningar.

6 6 Uppskattade energi- och effektbesparingar I en rad av de tidigare projekten har besparingar på mellan 30 och 50 % kunnat noteras - 30 % för kyl/frysar, och för tvätt och tork upp till 50 %. I ventilationsprojektet har en total besparingsmöjlighet på KWh per lägenhet och år kunnat noteras, samtidigt som inomhusklimatet blir stabilare och luftkvaliteten bättre. Svårigheten är givetvis att bedöma hur lång tid det kan ta att få efterföljd och spridning av vinnande lösning eller av lösningar från andra leverantörer och entreprenörer som inspirerats av tävlingarna. Detta hänger mycket samman med hur snabbt ombyggnader kommer att ske, också av andra skäl än för energibesparing, eftersom troligen en kombination av olika åtgärder blir det vanligaste. På hissidan kommer i det fortsatta arbetet beräkningar att göras av möjligheterna till energioch effektbesparingar. Det varierar i hög grad med vilken typ av hissar som redan finns i husen. Vad gäller den individuella värmemätningen har konstaterats, att det föreligger svårigheter att uppnå lönsamhet med dagens energipriser, om den energikostnadsbesparing som ändrat brukarbeteende medför skall täcka kostnaderna för själva mätsystemet. Det gäller i synnerhet i moderna energisnåla flerbostadshus. För att öka motivet för energihushållning bör satsningar göras på teknik för bättre information till brukarna och för enklare värmereglering i de enskilda lägenheterna. Möjligheterna att genom utnyttjande av bredbandsteknik för överföring av mätvärden och för information till brukarna bör kunna resultera i kostnadseffektivare system. Förutom möjligheterna till kostnadsbesparingar är individuell mätning/debitering intressant med hänsyn till utvecklingen mot mer individuellt anpassade boendekoncept. Det är ett mervärde i sig att kunna välja temperaturkomfort och betala därefter. Några större företag har i sina riktlinjer för miljöanpassat byggande för nybyggnadsprojekt infört krav på individuell mätning, styrning och debitering. Möjligheter till ett förbättrat arbetssätt I den mycket splittrade bygg- och fastighetsbranschen med många små beställare är det uppenbara svårigheter att kunna garantera stora följande beställningar som resultat av upphandlingar eller tävlingar. Mer och mer möjligheter till individuell anpassning införs, både inom bostadsrättsboendet och hos vissa förvaltare av hyresrätter i form av hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll och tillval, där varje lägenhetsinnehavare själv bestämmer var, hur och när man önskar byta t.ex. hushållsapparater eller vidta andra åtgärder inne i lägenheten. Här blir det av betydelse att kunna kombinera åtgärder - att ställa framtidsinriktade krav med möjligheter till attraktiva utmärkelser för framgångsrika leverantörer, t.ex. "prizes, awards, recognitions", märkningskampanjer, ibland internationellt, i kombination med informationsaktiviteter. Av vikt är vidare att kunna påverka hela kedjan i ett leveransnät från slutanvändare till komponentleverantör och också alla distributörer emellan, t.ex. försäljare i enstaka vitvarubutiker t.ex., eller rörmokare. Något som konstaterats från ventilationsprojektet är att man har svårighet att etablera bra samarbetsformer mellan leverantörer och entreprenörer för att få totalåtaganden. Man kan också ibland se ett bristande intresse från vissa dominerande leverantörer för att få fram lösningar, framför allt på ROTsidan, vilken troligtvis kommer att utgöra den större marknaden också under kommande år.

7 7 En svårighet, som också upplevs på andra områden, är att verkligen få genomslag för tidnings- och tidskriftsartiklar, som belyser dessa relativt tekniskt komplicerade områden, och skapa intresse. En större användning av e-post och webbsidor skulle kunna öka effektiviteten i informationsgivningen. I framtiden torde det vara av ökad betydelse att kombinera energikrav med andra krav, t.ex. på arbetsmiljö och på omgivande miljö, och att ytterligare betona livstidskostnader. Ändrade regler för energiinriktat stöd har inneburit viss osäkerhet i att finna de rätta arbetsformerna. För ett projekt har det också blivit en avsevärd fördröjning på grund av svårighet att hitta lämplig organisation och ledning. Det gäller matberedningsprojektet, där dock Konsumentverket nu åtagit sig att vara sammanhållande. Bilagor: 1. Förteckning över Beställargruppen/Nätverkets medlemmar Lista över möten med Beställargruppen/Nätverket, medverkan vid konferenser och studiebesök samt rapporter under 1999.

8 8 Förteckning över Beställargruppen/Nätverkets medlemmar Bilaga 1 Göran Andersson Skandia Fastighet / Jones Lang LaSalle AB Ingvar Andréasson AB Familjebostäder Tomas Berggren Energimyndigheten (från ) Ronny Bergens Stockholms Fastighetsägareförening (från ) Lennart Berndtsson HSB:s Riksförbund Rune Blomquist Riksbyggen Tomas Dahlman Energimyndigheten Bengt Forsberg Skandia Fastighet Bo Gillberg HBV Anna-Lena Hessler IBM Svenska AB Johanna Holmberg Energimyndigheten (till ) Artur Horowitz Björn Högström AB Gavlegårdarna (till ) Bengt Johnsson AB Svenska Bostäder Solveig Larsen Sveriges Fastighetsägareförbund Anders Lewald Energimyndigheten Anders Lindén Birka Energi AB John Magnusson Stockholms Fastighetsägareförening Tommy Magnusson SKB Jan Ryhre LIP-kansliet i Stockholm Annika von Schéele Bomiljögruppen AB/Athena Experiment AB Hans Westling Promandat AB Bertil Westlund AB Gavlegårdarna Egil Öfverholm Energimyndigheten Adjungerade: Per Granquist Boverket Peter Johansson Boverket (från ) Sören Lindgren EVR & Wahlings / J&W Sjölanders (till ) Bengt Lindström Boverket (till )

9 9 Bilaga 2 Lista över möten med Beställargruppen/Nätverket, medverkan vid konferenser och studiebesök samt rapporter under 1999 Protokollförda möten Möte och brainstorming, konferenslokal i Källhagens Värdshus, Stockholm Möte hos IBM, Huvudkontoret, Kista, Stockholm Möte hos Skandia, Huvudkontoret, Sveavägen, Stockholm Möte på Fjäderholmarna, Stockholm Möte hos Vasakronan, Garnisonen, Karlavägen, Stockholm Till dessa möten har omfattande dokumentation sammanställs inför och efter mötena samt protokoll upprättats efter mötena. Studiebesök Studieresa till Köpenhamn, Reserapport upprättad av Ingvar Andréasson och fotodokumentation av Bengt Johnsson Konferenser - Domotechnica-mässan i Köln, februari Rapport från Artur Horowitz. - Medverkan vid Sveriges Energiting 1999, Eskilstuna, med tre anföranden av Ingvar Andréasson, Lennart Berndtsson och Hans Westling. - Konferens om intelligenta hus, Brügge, Reserapport av Ingvar Andréasson. - Seminarium om Individuell mätning och debitering av värme och varmvatten, Ingenjörshuset, Stockholm, Rapporter Lennart Berndtsson, HSBs Riksförbund: Utredning angående erfarenheter av individuell mätning av värme och varmvatten i svenska flerbostadshus, ER 24:1999. Energimyndigheten, Eskilstuna Sören Lindgren, J&W Sjölanders & Per Blomberg, J&W Energi och Miljö: Bostadsventilation för befintliga flerbostadshus. Slutrapport från teknikupphandlingsprojekt Energimyndigheten, Eskilstuna 1999.

10 10

Energimyndighetens Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare fastighetsförvaltning i flerbostadshus ÅRSRAPPORT 2000

Energimyndighetens Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare fastighetsförvaltning i flerbostadshus ÅRSRAPPORT 2000 Energimyndighetens Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare fastighetsförvaltning i flerbostadshus ÅRSRAPPORT 2000 ÅRSRAPPORT 2000 för Energimyndighetens Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare

Läs mer

Nätverk för energieffektiv fastighetsförvaltning i flerbostadshus

Nätverk för energieffektiv fastighetsförvaltning i flerbostadshus SLUTRAPPORT Nätverk för energieffektiv fastighetsförvaltning i flerbostadshus Projektnr. P11675-2 2002-09-30 Hans Westling Promandat AB För ytterligare information: Hans Westling, Promandat AB, Box 24105,

Läs mer

Minnesanteckningar från möte, 2007-01-31, hos Fastighetsägareföreningen i Stockholm, STOFAST

Minnesanteckningar från möte, 2007-01-31, hos Fastighetsägareföreningen i Stockholm, STOFAST Minnesanteckningar från möte, 2007-01-31, hos Fastighetsägareföreningen i Stockholm, STOFAST Deltagarlista, se bifogad deltagare- och sändlista ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

GODA HUS Samverkansinitiativ för energieffektiva byggnader i Sydost

GODA HUS Samverkansinitiativ för energieffektiva byggnader i Sydost GODA HUS Samverkansinitiativ för energieffektiva byggnader i Sydost LÅGAN Rapport november 2012 Stefan Olsson www.laganbygg.se Slutrapport GodaHus- samverkansinitiativ för Energieffektiva Byggnader i sydost

Läs mer

BeBo Beställargruppen Bostäder Årsberättelse 2010

BeBo Beställargruppen Bostäder Årsberättelse 2010 1 BeBo Beställargruppen Bostäder Årsberättelse 2010 Stockholm i december 2010 Göran Werner, koordinator för BeBo WS Environmental 2 Sammanfattning Denna rapport avser arbete under år 2010 i Energimyndighetens

Läs mer

BeBo. www.bebostad.se

BeBo. www.bebostad.se Energimyndighetens beställargrupp för flerbostadshus BeBo www.bebostad.se Medlemmar BeBo - Uppgifter: Genomföra utredningar och mätningar för att klarlägga potentialer Prova och demonstrera nya lösningar

Läs mer

Minnesanteckningar från möte, 2006-02-22, hos HSB i Malmö

Minnesanteckningar från möte, 2006-02-22, hos HSB i Malmö Minnesanteckningar 1 : 2006 1 Minnesanteckningar från möte, 2006-02-22, hos HSB i Malmö Deltagarlista, se bifogad deltagare- och sändlista ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Energimyndighetens BESTÄLLARGRUPP / NÄTVERK FÖR ENERGIEFFEKTIVA FLERBOSTADSHUS

Energimyndighetens BESTÄLLARGRUPP / NÄTVERK FÖR ENERGIEFFEKTIVA FLERBOSTADSHUS Energimyndighetens BESTÄLLARGRUPP / NÄTVERK FÖR ENERGIEFFEKTIVA FLERBOSTADSHUS BILAGOR till Anteckningar från möte onsdag den 1 december 2004 på Folkets Hus, Stockholm För ytterligare upplysningar kontakta

Läs mer

Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen

Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen Checklista: Hushålla med energin i Brf. sid 1 (1) Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen Tänk på att göra rätt sak vid rätt tillfälle. Man bör passa på att göra flera åtgärder

Läs mer

Teknikupphandling av evaporativ kylare för vattenburen komfortkyla Anbudsunderlag

Teknikupphandling av evaporativ kylare för vattenburen komfortkyla Anbudsunderlag Teknikupphandling av evaporativ kylare för vattenburen komfortkyla Anbudsunderlag Bengt Bergsten CIT Energy Management 2013-02-07 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 2 Målsättning 3 3 Förutsättningar 3 4

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Jan Kristoffersson 2011-09-21 Sustainable Innovation Utveckling inom energieffektivisering www.sust.se 1 Sustainable Innovation Startade 2008 Kontor i Stockholm, åtta anställda

Läs mer

Minnesanteckningar från möte, 2005-09-14, på Carlstad Conference Centre

Minnesanteckningar från möte, 2005-09-14, på Carlstad Conference Centre Minnesanteckningar 3 : 2005 1 Minnesanteckningar från möte, 2005-09-14, på Carlstad Conference Centre Deltagarlista, se bifogad deltagare- och sändlista ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Minnesanteckningar från möte, 2005-11-16, hos Svenska Bostäder i Stockholm

Minnesanteckningar från möte, 2005-11-16, hos Svenska Bostäder i Stockholm Minnesanteckningar 4 : 2005 1 Minnesanteckningar från möte, 2005-11-16, hos Svenska Bostäder i Stockholm Deltagarlista, se bifogad deltagare- och sändlista ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Anteckningar från work shop: Värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus

Anteckningar från work shop: Värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus Anteckningar från work shop: Värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus Tid: Tisdagen den 16 juni kl 9.00-12.00 med avslutande lunch Plats: Energimyndigheten Rosenlundsgatan 9, Stockholm Deltagare: Stefan

Läs mer

Minnesanteckningar från möte, 2006-09-13, hos Familjebostäder i Stockholm

Minnesanteckningar från möte, 2006-09-13, hos Familjebostäder i Stockholm Minnesanteckningar 3 : 2006 1 Minnesanteckningar från möte, 2006-09-13, hos Familjebostäder i Stockholm Deltagarlista, se bifogad deltagare- och sändlista ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Arstaängsvägen 19 B 100 74 Stockholm Energimyndigheten. Förslag till ökad energieffektivisering inom boende och servicesektor

Arstaängsvägen 19 B 100 74 Stockholm Energimyndigheten. Förslag till ökad energieffektivisering inom boende och servicesektor Svensk Ventilation Datum 2013-01-23 Svensk Ventilation Näringsdepartementet Arstaängsvägen 19 B och 100 74 Stockholm Energimyndigheten Förslag till ökad energieffektivisering inom boende och servicesektor

Läs mer

Mot denna bakgrund beslutar styrelsen för BeBo att bevilja stöd till projektet.

Mot denna bakgrund beslutar styrelsen för BeBo att bevilja stöd till projektet. Uppdragsnr: 1 (7) Beslut Finansiering av BeBo projekt Datum: 2008-04-07 Projektnr: 2008:x Projektnamn: Förstudie av teknikupphandling av energieffektiv återvinningssystem för befintliga flerbostadshus

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

Tekniktävling. Energieffektiv Torkutrustning för Flerbostadshus. Utarbetad av Roland Jonsson, HSB Charlotta Winkler, WSP

Tekniktävling. Energieffektiv Torkutrustning för Flerbostadshus. Utarbetad av Roland Jonsson, HSB Charlotta Winkler, WSP Tekniktävling Energieffektiv Torkutrustning för Flerbostadshus Utarbetad av Roland Jonsson, HSB Charlotta Winkler, WSP Stockholm, oktober, 2012 Förord Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete

Läs mer

Energikrav 09. Svebyprogrammet. Projektrapport 2009-04-24

Energikrav 09. Svebyprogrammet. Projektrapport 2009-04-24 Energikrav 09 Svebyprogrammet Projektrapport 2009-04-24 Förord I det delprojekt inom Sveby som här redovisas har syftet varit att utreda om förändringar i lagstiftning, BBR, angående krav på energihushållning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING - SLUTRAPPORT 2006

ÅRSREDOVISNING - SLUTRAPPORT 2006 ÅRSREDOVISNING - SLUTRAPPORT 2006 Beställargruppen bostäder, BeBo Internprojektnr: ID 2803 Diarienr: 17-06-1105 2006-12-29 Hans Isaksson K-Konsult Energi Stockholm AB Org. nr. 55 63 33-8952 K-Konsult Energi

Läs mer

Nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Nationell strategi för energieffektiviserande renovering Nationell strategi för energieffektiviserande renovering Sofia Wellander Boverket Emma Thornberg Energimyndigheten Building Sustainability 18 oktober 2016 En renoveringsstrategi ska innehålla a) en översikt

Läs mer

Särskilda mätföreskrifter för energikrav 2009

Särskilda mätföreskrifter för energikrav 2009 Särskilda mätföreskrifter för energikrav 2009 Svebyprogrammet Projektrapport 2009-04-14 Sveby Stockholm 2009 Förord Sveby står för Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader och i programmet

Läs mer

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010 MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPDRAG Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan inom miljöanpassad offentlig

Läs mer

Motion om energibesparingar

Motion om energibesparingar 2007-12-17 327 688 Kommunstyrelsen 2008-11-10 243 453 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 245 607 Dnr 07.820-008 deckf36 Motion om energibesparingar Ärendebeskrivning Annika Sundström, för vänsterpartiet,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

IMD-rekommendationen och nya direktiv från EU. Anders Johansson, SABO

IMD-rekommendationen och nya direktiv från EU. Anders Johansson, SABO IMD-rekommendationen och nya direktiv från EU Anders Johansson, SABO IMD-rekommendationen Generell rekommendation för hela IMD-området 4 styrande principer Finansiering Grundeffektivisering Mätning Debitering

Läs mer

BeBo Renovera energieffektivt i miljonprogrammet. Göran Werner WSP, koordinator för BeBo

BeBo Renovera energieffektivt i miljonprogrammet. Göran Werner WSP, koordinator för BeBo BeBo Renovera energieffektivt i miljonprogrammet Göran Werner WSP, koordinator för BeBo Medlemmar BeBo Övergripande mål och strategi BeBo Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus

Läs mer

Halverad energianvändning i befintliga byggnader - Är det möjligt? 18 maj 2015

Halverad energianvändning i befintliga byggnader - Är det möjligt? 18 maj 2015 Halverad energianvändning i befintliga byggnader - Är det möjligt? 18 maj 2015 Per-Erik Nilsson CIT Energy Management pe.nilsson@cit.chalmers.se http://www.energy-management.se/ Omfattar Lite om BELOK

Läs mer

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Åke Blomsterberg och Anders Nykvist 2013-10-23 Bakgrund Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet

Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet 1 (2) Datum 2013-02-28 Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet Angående införandet av energieffektiviseringsdirektivets artiklar 9-10 i svensk rätt I Europaparlamentets och Rådets direktiv, 2012/27/EU,

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Sveriges smartaste renoveringsprojekt. Halvering av energianvändningen i flerbostadshus

Sveriges smartaste renoveringsprojekt. Halvering av energianvändningen i flerbostadshus Sveriges smartaste renoveringsprojekt Halvering av energianvändningen i flerbostadshus Agenda Kort om BeBo Aktuell kampanj Halvera Mera Metoden Rekorderlig Renovering Exempel på Rekorderlig Renovering

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Ett utvecklingsprogram som drivits av bygg och fastighetsbranschen sedan 2007 för att:

Ett utvecklingsprogram som drivits av bygg och fastighetsbranschen sedan 2007 för att: Sveby 2012 1 Ett utvecklingsprogram som drivits av bygg och fastighetsbranschen sedan 2007 för att: Möta funktionskraven i BBR, byggherrens krav eller andra krav Skapa en rimlig standard för alla aktörer

Läs mer

Checklista Energikrav vid upphandling av entreprenad för målstyrd energiförvaltning

Checklista Energikrav vid upphandling av entreprenad för målstyrd energiförvaltning Checklista Energikrav vid upphandling av entreprenad för målstyrd energiförvaltning 2016-03-16 1 Förord Avtal för målstyrd energiförvaltning är avsett att användas i entreprenader där parterna avtalat

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

Mätföreskrifter. Svebyprogrammet. Version 1.0 2012-10-10

Mätföreskrifter. Svebyprogrammet. Version 1.0 2012-10-10 Mätföreskrifter Svebyprogrammet Version 1.0 2012-10-10 Sveby Stockholm 2012 Förord Sveby står för Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader och i programmet fastställer bygg- och fastighetsbranschen

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SILLEN 9 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-22 Byggnadens adress: STOCKBERGSVÄGEN 28 12552 ÄLVSJÖ Utetemperatur: 9 C Expert: Peter

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad (rapport 2014:29) Remiss från Boverket Remisstid den 9 februari 2015

Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad (rapport 2014:29) Remiss från Boverket Remisstid den 9 februari 2015 PM 2015: RII (Dnr 001-1634/2014) Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad (rapport 2014:29) Remiss från Boverket Remisstid den 9 februari 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Standbyutredning. Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler. Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB

Standbyutredning. Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler. Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB Standbyutredning Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB Göteborg, Mars, 2013 FÖRORD 3 1 BAKGRUND 3 2 TIDIGARE GENOMFÖRDA STUDIER

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Erfarenheter i tvättstugor

Erfarenheter i tvättstugor Erfarenheter i tvättstugor Förstudier och mätningar gjorda av HSB och ÖBO Bilaga 1 Utarbetad av Roland Jonsson, HSB Jonas Tannerstad, ÖBO Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. BeBo projekt... 3 3. HSB förstudie

Läs mer

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk Energieffektivisering och hållbara val vid renovering Katarina Westerbjörk Om mig WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga analyser

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet 2009 ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet Rickard Norlin Riksbyggen 2009-06-15 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

Minnesanteckningar från möte, 2007-11-14--15, på Sånga- Säby kursgård

Minnesanteckningar från möte, 2007-11-14--15, på Sånga- Säby kursgård Minnesanteckningar 5 : 2007 1 Minnesanteckningar från möte, 2007-11-14--15, på Sånga- Säby kursgård Deltagarlista, se bifogad deltagare- och sändlista ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Förstudie av VVC-förluster i flerbostadshus. Utarbetad av Ebba Lindencrona, Aktea Stefan Lindsköld, Aktea

Förstudie av VVC-förluster i flerbostadshus. Utarbetad av Ebba Lindencrona, Aktea Stefan Lindsköld, Aktea Förstudie av VVC-förluster i flerbostadshus Utarbetad av Ebba Lindencrona, Aktea Stefan Lindsköld, Aktea Stockholm, november 2014 1 Förord BeBo är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges

Läs mer

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk Energieffektivisering och hållbara val vid renovering Katarina Westerbjörk Tre dimensioner av hållbarhet Ekonomisk hållbarhet/lönsamhet/ekonomisk tillväxt BRF har inga vinstkrav Bästa investeringen för

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

Nominering - årets miljösatsning Med checklista

Nominering - årets miljösatsning Med checklista Nominering - årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Energieffektivisering i landsbygdsbutiker i Örebro län Journalnummer:

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Energieffektiv hissbelysning

Energieffektiv hissbelysning Energieffektiv hissbelysning Lysdiodsbaserade lågprofilsarmaturer Lysdiodsbaserade Armaturer 90% lägre förbrukning BeBo Utarbetad av Jonas Tannerstad, ÖrebroBostäder AB Örebro, oktober, 2009 Beställargruppen

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Organisationsnr: 202100-5745 Denna rapportering följer upp kraven i förordning (2014:480) om myndigheters

Läs mer

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Dag Lundblad Energimyndigheten Övergripande om åtgärder valmöjligheter i ett kontinuerligt & systematiskt och strategiskt arbete genomförande under

Läs mer

Seminarium om energieffektiva byggnader Norra Latin, Stockholm, 15 oktober 2014

Seminarium om energieffektiva byggnader Norra Latin, Stockholm, 15 oktober 2014 Seminarium om energieffektiva byggnader Norra Latin, Stockholm, 15 oktober 2014 2 BBR-krav Lågenergi Nära nollenergi (=?) Energianvändning (kwh/m 2,år) 3 Nationella mål för energieffektivisering i byggnader

Läs mer

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Åsa Wahlström CIT Energy Management LTH 2015-06-23 Varför Lågan? Bidra till att Sverige ska nå sina energimål genom att bostadsoch lokalsektorn starkt

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Energieffektiva kök - storkök och professionella kök BELIVS INNOVATIONSKLUSTER

Energieffektiva kök - storkök och professionella kök BELIVS INNOVATIONSKLUSTER Energieffektiva kök - storkök och professionella kök BELIVS INNOVATIONSKLUSTER För ökad energieffektivisering i livsmedelslokaler 2016-10-13, Stockholm Ulla Lindberg, Koordinator VÄLKOMNA Bakgrund och

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets byggregler

Remissvar avseende Boverkets byggregler Borlänge 14 Jan 2011 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remissvar avseende Boverkets byggregler Revidering av avsnitt 9 Energihushållning och Regler om ändring av byggnad Inom projektet SWX-Energi har

Läs mer

Yttrande över Boverkets rapport "Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse" (rapport 2015:34) Ks/2015:416 200

Yttrande över Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse (rapport 2015:34) Ks/2015:416 200 JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL 33 2015-12-02 363 Yttrande över Boverkets rapport "Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse" (rapport 2015:34) Ks/2015:416 200 Miljö-

Läs mer

BILAGA 1, Version 3.0. 2014-11-?? Dnr 2014/???? Bilaga till

BILAGA 1, Version 3.0. 2014-11-?? Dnr 2014/???? Bilaga till BILAGA 1, Version 3.0?? Bilaga till Samarbetsavtal 2015-2017 för Kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län) samt Kommunförbundet Stockholms Län

Läs mer

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie. Målsättning

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie. Målsättning Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Målsättning Värmeåtervinning

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X).

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Bilaga 1 Enkät Frågeformulär Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Typ av hinder 1 Hinder för energieffektiviseringar Studier genomförda av forskare identifierar vanligtvis energieffektiviseringsmöjligheter

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz 2009 ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz Magnus Lindh Riksbyggen 2009-10-14 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB Marknadsundersökningen inom ramen för RELACS har gjorts i samarbete mellan Energikontor Sydost AB och kommunikationspecialisten Herr H Kommunikation. Herr H har utifrån projektbeskrivning, projektets enkätmall

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Lägre energikostnad och nöjdare hyresgäster

Lägre energikostnad och nöjdare hyresgäster Temp-, el och vattenmätning Kundpresentation Lägre energikostnad och nöjdare hyresgäster Kund: HSB Östergötland HSB Östergötland använder flera av EcoGuards energisparlösningar som stöd vid miljöcertifiering

Läs mer

LIP-kansliets TEKNIKTÄVLING. System för individuell mätning, visning och kostnadsfördelning av värme, el, gas och vatten i flerbostadshus

LIP-kansliets TEKNIKTÄVLING. System för individuell mätning, visning och kostnadsfördelning av värme, el, gas och vatten i flerbostadshus NYA INNOVATIVA SYSTEM SPORRAR BOENDE ATT SPARA ENERGI OCH VATTEN LIP-kansliets TEKNIKTÄVLING System för individuell mätning, visning och kostnadsfördelning av värme, el, gas och vatten i flerbostadshus

Läs mer

Program för byggnader med mycket låg energianvändning www.laganbygg.se

Program för byggnader med mycket låg energianvändning www.laganbygg.se LÅGAN Program för byggnader med mycket låg energianvändning www.laganbygg.se Mål LÅGAN ska stimulera till ny- och ombyggnad av energieffektiva byggnader, synliggöra en nationell marknad för byggnader med

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Bygga-bo-dialogen i ett regionalt perspektiv Yogesh Kumar Bygga-bo-dialogens sekretariat Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Vision En hållbar bygg- och fastighetssektor

Läs mer

Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland!

Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland! Miljönämndens program för Energieffektiva byggnader Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland! Etapp 2: 2011-2013 Sammanfattning Bostäder och lokaler använder en tredjedel av all energi i Sverige.

Läs mer

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU Energieffektiva byggnader i sydost - en satsning på teknik och FoU VERKSAMHETSIDÉ Energieffektiva byggnader en mötesplats på Växjö Universitet mellan forskningens och marknadens aktörer såsom Fastighetsägare

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MÅRTENSRO 33 Adress: SÖDRA MÅRTENSBACKEN 1 Uppdragsgivare 85357 SUNDSVALL Byggnadsägare: NILSSON, RUNE Besiktningsuppgifter

Läs mer

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Kommunal Teknik 2009 1 2 3 AB Gavlegårdarna Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med 16 000 lägenheter,

Läs mer

En ökad marknad för värmeåtervinning

En ökad marknad för värmeåtervinning 1 En ökad marknad för värmeåtervinning Åsa Wahlström, CIT Energy Management Teknikupphandling: Värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus Välkomna av ordförande: Arne Elmroth Presentation av deltagare

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Stockholm 1 sep 2006 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Generella synpunkter Vi anser att en skärpning av byggreglerna avseende energihushållning

Läs mer

Program Smart Grids. IEC 61850 Nätverk 2014. Elforsk rapport 15:01

Program Smart Grids. IEC 61850 Nätverk 2014. Elforsk rapport 15:01 Program Smart Grids IEC 61850 Nätverk 2014 Elforsk rapport 15:01 Owe Kingstedt December 2014 Program Smart Grids IEC 61850 Nätverk 2014 Elforsk rapport 15:01 Owe Kingstedt December 2014 1 2 1 Förord IEC61850-nätverket

Läs mer

Sveriges smartaste renoveringsprojekt. Halvering av energianvändningen i flerbostadshus

Sveriges smartaste renoveringsprojekt. Halvering av energianvändningen i flerbostadshus Sveriges smartaste renoveringsprojekt Halvering av energianvändningen i flerbostadshus Agenda Om BeBo Aktuell kampanj Halvera Mera Metoden Rekorderlig Renovering Om BeBo Energimyndighetens beställargrupp

Läs mer

Energiklassning av byggnader -vägen från ord till handling

Energiklassning av byggnader -vägen från ord till handling Energiklassning av byggnader -vägen från ord till handling Åsa Wahlström, CIT Energy Management EG direktivet om byggnaders energiprestanda 2002 Nybyggnadsregler 2006 med skärpning för eluppvärmda byggnader

Läs mer

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad.

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. FASTIGHETSKONTORET 2007-08-29 B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. Fastighetskontoret Mats Mattsson 2007-08-29 /WA i i/wy 11., ni) Avtalsbilaga

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KYRKBYN 136:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-03-12 Byggnadens adress: VADSTENAGATAN 50 41871 GÖTEBORG Utetemperatur: 5 C Expert:

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus Åsa Wahlström Poseidon lågenergihus Backa (Mattias Westher) Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation av

Läs mer

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT CallCenter Institute Support Services Institute ITQ Nordic Institute Medlemsfolder ITQ har funnits sedan 1997 och är ett inspirerande och kompetenshöjande

Läs mer

En analys av solelens hantering i Boverkets föreslagna NNEB definition Richard Thygesen

En analys av solelens hantering i Boverkets föreslagna NNEB definition Richard Thygesen En analys av solelens hantering i Boverkets föreslagna NNEB definition 2016-04-07 Richard Thygesen Dagens agenda Kort om solel och egenanvändning Boverkets förslag till NNEB definition Resultat Slusatser

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: STORMHATTEN 6 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-24 Byggnadens adress: SKYTTEGATAN 6 76142 NORRTÄLJE Utetemperatur: 4 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Energieffektiviseringsdirektivet och IMD - Vi leder efter första och andra perioden, men allt avgörs i den tredje. Per Holm & Therese Rydstedt, SABO

Energieffektiviseringsdirektivet och IMD - Vi leder efter första och andra perioden, men allt avgörs i den tredje. Per Holm & Therese Rydstedt, SABO Energieffektiviseringsdirektivet och IMD - Vi leder efter första och andra perioden, men allt avgörs i den tredje Per Holm & Therese Rydstedt, SABO EU-direktiv första perioden I ett direktiv anger EU vilka

Läs mer

Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Program för byggnader med mycket låg energianvändning LÅGAN Program för byggnader med mycket låg energianvändning Mål en nationell plattform LÅGAN ska stimulera till ny- och ombyggnad av energieffektiva byggnader, synliggöra en nationell marknad för byggnader

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: EDSALA 5:319 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-03-02 Byggnadens adress: LINGONVÄGEN 33 64793 MARIEFRED Utetemperatur: 5 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer