ÅRSRAPPORT för STEM:s Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare hushållsapparater, fastighetsförvaltning m.m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSRAPPORT 1999. för STEM:s Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare hushållsapparater, fastighetsförvaltning m.m. 2000-03-15"

Transkript

1 1 ÅRSRAPPORT 1999 för STEM:s Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare hushållsapparater, fastighetsförvaltning m.m Hans Westling Promandat AB För ytterligare information kontakta: Tomas Berggren, Energimyndigheten, Box 310, Eskilstuna, tel , fax , e-post: Tomas Dahlman, Energimyndigheten, Box 310, Eskilstuna, tel , fax , e-post: eller Hans Westling, Promandat AB, Box 24205, Stockholm, tel , fax , e-post:

2 2 ÅRSRAPPORT 1999 för STEM:s Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare hushållsapparater, fastighetsförvaltning m.m. Inledning Avser projektet Nätverk för Energieffektiv Fastighetsförvaltning, STEM diarienummer , projektnummer P Årsrapport skall lämnas om erfarenheter och resultat från respektive år. En sammanfattning över det gångna året och dess aktiviteter skall göras. Bilaga 4 till avtalet Slutrapport utgör anvisningar för rapporten. Sammanfattning Under 1999 har ett tiotal aktiviteter i form av möten, seminarier, studiebesök etc. organiserats av nätverket. Ett flerårsprojekt om energieffektiv ventilation vid ombyggnad av befintliga flerbostadshus har slutförts och avrapporterats. Ett företag har utsetts till vinnare i projektet. En rapport har färdigställts om individuell värmemätning. Förstudier har initierats beträffande möjligheter till energieffektivisering för hissar och konvertering av flerbostadshus uppvärmda med direktel. Vidare har ett omfattande kartläggningsarbete skett av möjliga områden för gemensamma åtgärder genom Beställargruppen/Nätverket. Från ursprungligen drygt trettio olika områden har ett tiotal utkristalliserats för närmare analyser. Medlemmarna i nätverket har aktivt sammanställt underlag för olika möten och rapporterat om kommande eller genomförda konferenser och möten av intresse. Det kan konstateras att det finns ett stort antal uppslag där medlemmarna har stort intresse av att vidareutveckla aktiviteterna under kommande år. Bakgrund I samverkan med dåvarande Statens Energiverk påbörjades redan 1988 ett arbete för att utröna intresse bland fastighetsägare för att gemensamt kartlägga problem och behov för att minska driftkostnaderna och förbättra servicenivån i flerbostadshus och lokaler. Energi- och effektfrågorna var mycket viktiga delar. Från en kärna av företag och personer, som i flera fall kände varandra sedan tidigare utvecklingsprojekt, kunde 1989 en grupp bildas med representanter för kommunalt ägda bostadsföretag, rikskooperativa bostadsrättsföreningar, som HSB, och det privata försäkringsbolaget Skandia med dess fastighetsförvaltning. Vidare ingick SABO:s inköpsföretag HBV, som utnyttjas av en stor del av de kommunalt ägda bostadsföretagen för olika inköp. Företagen representerade bort emot en tredjedel av bostäderna i flerbostadshus i Sverige.

3 3 Under åren kompletterades sedan gruppen med fler fastighetsägarekategorier. Gruppen består nu av representanter från Birka Energi AB (tidigare Stockholm Energi), AB Familjebostäder, AB Gavlegårdarna, HBV, HSB:s Riksförbund, IBM:s fastighetsavdelning, Riksbyggen, Skandia Fastighet, SKB, Stockholms Fastighetsägareförening, AB Svenska Bostäder, Sveriges Fastighetsägareförbund, förvaltnings- och utvecklingsföretaget Athenabostäder i Örebro samt som teknisk specialist Artur Horowitz, tidigare chef för Konsumentverkets testlaboratorium. Sammankallande och ordförande i gruppen har varit Hans Westling, Promandat AB, med erfarenhet som projektledare och teknikupphandlare. Dessutom har personer från Boverket, LIP-kansliet i Stockholm och Energimyndigheten deltagit i arbetet. Idag torde de medverkande, direkt eller indirekt, representera mer än hälften av lägenheterna i flerbostadshus i Sverige. Organisation och arbetssätt Gruppen har i stort fungerat som ett nätverk. Särskilt sakkunniga har successivt knutits till gruppen, t.ex. från Konsumentverkets testverksamhet, energiföretag och Boverket. Företagen och personerna i nätverket har, förutom att delta i möten och studiebesök, också lagt ned avsevärd tid på att förbereda möten och deltaga i arbetsgrupper, utforma underlag för krav, informera om pågående projekt och också medverka vid utvärdering av olika tävlingsförslag och anbud samt att själva inköpa nyutvecklade produkter och utprova lösningar och system för att samla erfarenheter. Flera personer som medverkat har klart varit ledande och inflytelserika i fastighetsförvaltarkretsar i Sverige. Resultat Gruppen/nätverket har bidragit med omfattande faktaunderlag från förvaltningssidan när det gäller energi och elanvändning, och man har föreslagit formuleringar av funktionskrav, som har varit framtidsinriktade, och också initierat förberedelser för tävlingar och upphandlingar. Under åren har det t.ex. innefattat kyl/frysar för flerbostadshus, tvätt- och torkutrustningar för tvättstugor och lägenheter, ventilationssystem, fläktaggregat för befintliga hus, belysning för trapphus, matberedning och individuell värme- och varmvattenmätning och -debitering. Erfarenheterna av gruppens arbete har påverkat uppläggning och genomförande av teknikupphandlingar, som har skett genom Statens Energiverk, NUTEK och STEM, samt också i annan regi, till exempel LIP-kansliet i Stockholm. På senare tid har gruppen också haft möjlighet att få information om och påverka planerade och pågående internationella aktiviteter, t.ex. det pågående EU-projektet för kyl/frysar. Energibesparingar och årskostnadsreduceringar på 30-50% har i flera fall noterats för enskilda produkter. Den totala inverkan genom spridning av nya produkter som inspirerats av aktiviteterna i gruppen är givetvis mycket svår att uppskatta, men torde vara omfattande. Under arbetet har man utifrån erfarenheterna av behov och problem analyserat möjligheter till att ställa funktionskrav för att inspirera till nyutveckling. I några fall har det kompletterats med faktaunderlag från fastighetsförvaltning hos medlemmarna, intervjuer med boende, kontakter med system- och komponentleverantörer och entreprenörer samt också anställda i fastighetsförvaltning. Flera i nätverket har medverkat genom att ge presentationer vid olika

4 4 nationella och internationella konferenser, delta i konferenser och rapportera från dessa inför Beställargruppens/Nätverkets möten. Flera har också medverkat genom tidskriftsartiklar eller i tidningsintervjuer. Konkreta projekt under 1999 Under 1999 har en omfattande brainstorming -aktivitet skett under den första delen av året, där gruppens medlemmar vid dags- och kvällssammanträden föreslagit och analyserat områden för gemensamma aktiviteter för att minska energi- och effektbehov, framför allt för flerbostadshus och lokaler. Drygt 30 olika områden kunde formuleras, och från dessa har ett drygt tiotal sedan tagits ut för fortsatta kompletteringar och analyser. Exempel på områden: - Klimathållning, energieffektivitet, värme och kyla i kombination. - Avfuktningsteknik för torkrum. - Möjligheter till förbättrade sensorer för tvätt och tork. - Belysningsprojekt i kombination med god miljö. - Legionellaproblemet och handdukstorkar. - Filter nya lösningar. - Lösningar på IT-området. - Hemelektronik och tomgångs -förluster. - Motorvärmare. - Facility management" i stort och energiaspekter. - Ökad internationell samverkan för att med större kraft kunna ställa krav. Möjligheter för att etablera fastare samverkan med liknande nätverk i Europa, framför allt norra Europa, och Norden. Det fleråriga projektet för energieffektiv ventilation i befintliga flerbostadshus har avslutats. Projektet har skett i flera steg från tävling, upphandling och provinstallation och inkluderat mätningar och intervjuer med boende före och efter åtgärder. En vinnare, Energi- och Miljöteknik AB i Göteborg, har därefter utsetts. En slutrapport har också färdigställts. Sören Lindgren, EVR & Wahlings (numera J&W Sjölanders), har varit projektledare och författare till rapporten tillsammans med Per Blomberg. Inom området individuell mätning och debitering av värme och varmvatten m.m. har en rapport färdigställts och tryckts. Lennart Berndtsson har varit projektledare och författare till rapporten, medan flera av Nätverkets medlemmar aktivt deltagit i referensgruppen. Ett särskilt seminarium ägde rum i oktober för att ge synpunkter på koncept till rapporten om individuell värmemätning. En förstudie beträffande området energieffektiva hissar har färdigställts av Tore Lindquist, TL-teknik AB. Den pekar på intressanta möjligheter till besparingar, särskilt om de kan kombineras med andra åtgärder som blir nödvändiga vid ombyggnad av hissar på grund av införandet av det nya EU-direktivet för hissar. En förstudie har också delfinansierats på området konvertering av direkteluppvärmda daghem och flerbostadshus. Det förberedande materialet har utformats tillsammans med LIP-kansliet. Från Beställargruppen/Nätverket har vid några möten medverkat Rune Blomquist, Anders Lindén och Hans Westling.

5 5 Fem protokollförda möten med hela Beställargruppen/Nätverket har ägt rum. I samband med dessa har informationer lämnats om pågående arbeten på IT-området för fastighetsförvaltning hos IBM och om omstruktureringen av Vasakronan till ett modernt, konkurrenskraftigt fastighetsförvaltningsföretag, främst för kontor. Vid besök hos Skandia har den pågående verksamheten för Skandia Fastigheter med kommande samverkan med utländska förvaltningsföretag belysts. Mötet i augusti utformades också som en översikt över utförda arbeten under den gångna 10-årsperioden. Ett studiebesök har ägt rum i Danmark under två dagar, där den danska energimyndigheten informerade om programmet Energy 2000 och Elsparefonden om sina aktiviteter för energieffektivisering och upphandling t.ex. vad gäller tillförlitliga och elmätare till lågt pris och kyl/frysar samt den internetbaserade prislistan på hushållsapparater. Vidare informerades av Danmarks Teknologiska Institut om Energiledelseordningen med åtgärder för konsulentverksamhet och energideklarering av byggnader, som sker årsvis för större byggnader och för småhus inför försäljning. Också IT-byggnader och solvärmeprovning redovisades. Dessutom besöktes några ombyggnadsprojekt i Köpenhamn med satsning på energieffektivisering, kretsloppsbaserade energislag och miljöanpassning. Medlemmarna i nätverket har deltagit i olika mässor och konferenser. Artur Horowitz har t.ex. rapporterat från den konferens om hushållsapparater i Köln, som äger rum vartannat år i februari, och Ingvar Andréasson från deltagande i en IT-konferens i Brügge. Flera övriga ledamöter har också aktivt rapporterat från möten och konferenser, som de deltagit i, skriftligen och muntligen liksom också i handlingar som distribuerats före och efter mötena. Deltagarna har aktivt informerat varandra om kommande nationella och internationella konferenser av betydelse på området. Särskilda informationsinsatser I samband med slutförande av projekt för ventilation och individuell värmemätning har utformats underlag för presskontakter och flera medlemmar har också medverkat genom intervjuer, tidskriftsartiklar etc. Uppmärksamhet har erhållits både i facktidskrifter och i allmän press. Nätverkets medlemmar medverkade vidare genom fyra olika presentationer i samband med Energimyndighetens Energiting i mars I samband med ett antal andra möten i fastighetsförvaltarkretsar har informerats om nätverket och också getts möjligheter för medlemmar att ingå som representanter i grupper som utformar underlag för kommande åtgärder, till exempel EU-direktiven för CO 2 och tolkningar för hissbestämmelser. Uppbyggnaden av Beställargruppen/Nätverket i Sverige har rönt intresse internationellt och kan komma att tjäna som förebild i andra länder. Några frågor som inkommit från utlandet om Beställargruppen/Nätverket har besvarats. Särskild uppmärksamhet har under året ägnats olika utvecklingsmöjligheter, där önskad ökad komfort i olika former kan kombineras med möjligheter till energi- och effekteffektivisering genom så kallade intelligenta lösningar.

6 6 Uppskattade energi- och effektbesparingar I en rad av de tidigare projekten har besparingar på mellan 30 och 50 % kunnat noteras - 30 % för kyl/frysar, och för tvätt och tork upp till 50 %. I ventilationsprojektet har en total besparingsmöjlighet på KWh per lägenhet och år kunnat noteras, samtidigt som inomhusklimatet blir stabilare och luftkvaliteten bättre. Svårigheten är givetvis att bedöma hur lång tid det kan ta att få efterföljd och spridning av vinnande lösning eller av lösningar från andra leverantörer och entreprenörer som inspirerats av tävlingarna. Detta hänger mycket samman med hur snabbt ombyggnader kommer att ske, också av andra skäl än för energibesparing, eftersom troligen en kombination av olika åtgärder blir det vanligaste. På hissidan kommer i det fortsatta arbetet beräkningar att göras av möjligheterna till energioch effektbesparingar. Det varierar i hög grad med vilken typ av hissar som redan finns i husen. Vad gäller den individuella värmemätningen har konstaterats, att det föreligger svårigheter att uppnå lönsamhet med dagens energipriser, om den energikostnadsbesparing som ändrat brukarbeteende medför skall täcka kostnaderna för själva mätsystemet. Det gäller i synnerhet i moderna energisnåla flerbostadshus. För att öka motivet för energihushållning bör satsningar göras på teknik för bättre information till brukarna och för enklare värmereglering i de enskilda lägenheterna. Möjligheterna att genom utnyttjande av bredbandsteknik för överföring av mätvärden och för information till brukarna bör kunna resultera i kostnadseffektivare system. Förutom möjligheterna till kostnadsbesparingar är individuell mätning/debitering intressant med hänsyn till utvecklingen mot mer individuellt anpassade boendekoncept. Det är ett mervärde i sig att kunna välja temperaturkomfort och betala därefter. Några större företag har i sina riktlinjer för miljöanpassat byggande för nybyggnadsprojekt infört krav på individuell mätning, styrning och debitering. Möjligheter till ett förbättrat arbetssätt I den mycket splittrade bygg- och fastighetsbranschen med många små beställare är det uppenbara svårigheter att kunna garantera stora följande beställningar som resultat av upphandlingar eller tävlingar. Mer och mer möjligheter till individuell anpassning införs, både inom bostadsrättsboendet och hos vissa förvaltare av hyresrätter i form av hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll och tillval, där varje lägenhetsinnehavare själv bestämmer var, hur och när man önskar byta t.ex. hushållsapparater eller vidta andra åtgärder inne i lägenheten. Här blir det av betydelse att kunna kombinera åtgärder - att ställa framtidsinriktade krav med möjligheter till attraktiva utmärkelser för framgångsrika leverantörer, t.ex. "prizes, awards, recognitions", märkningskampanjer, ibland internationellt, i kombination med informationsaktiviteter. Av vikt är vidare att kunna påverka hela kedjan i ett leveransnät från slutanvändare till komponentleverantör och också alla distributörer emellan, t.ex. försäljare i enstaka vitvarubutiker t.ex., eller rörmokare. Något som konstaterats från ventilationsprojektet är att man har svårighet att etablera bra samarbetsformer mellan leverantörer och entreprenörer för att få totalåtaganden. Man kan också ibland se ett bristande intresse från vissa dominerande leverantörer för att få fram lösningar, framför allt på ROTsidan, vilken troligtvis kommer att utgöra den större marknaden också under kommande år.

7 7 En svårighet, som också upplevs på andra områden, är att verkligen få genomslag för tidnings- och tidskriftsartiklar, som belyser dessa relativt tekniskt komplicerade områden, och skapa intresse. En större användning av e-post och webbsidor skulle kunna öka effektiviteten i informationsgivningen. I framtiden torde det vara av ökad betydelse att kombinera energikrav med andra krav, t.ex. på arbetsmiljö och på omgivande miljö, och att ytterligare betona livstidskostnader. Ändrade regler för energiinriktat stöd har inneburit viss osäkerhet i att finna de rätta arbetsformerna. För ett projekt har det också blivit en avsevärd fördröjning på grund av svårighet att hitta lämplig organisation och ledning. Det gäller matberedningsprojektet, där dock Konsumentverket nu åtagit sig att vara sammanhållande. Bilagor: 1. Förteckning över Beställargruppen/Nätverkets medlemmar Lista över möten med Beställargruppen/Nätverket, medverkan vid konferenser och studiebesök samt rapporter under 1999.

8 8 Förteckning över Beställargruppen/Nätverkets medlemmar Bilaga 1 Göran Andersson Skandia Fastighet / Jones Lang LaSalle AB Ingvar Andréasson AB Familjebostäder Tomas Berggren Energimyndigheten (från ) Ronny Bergens Stockholms Fastighetsägareförening (från ) Lennart Berndtsson HSB:s Riksförbund Rune Blomquist Riksbyggen Tomas Dahlman Energimyndigheten Bengt Forsberg Skandia Fastighet Bo Gillberg HBV Anna-Lena Hessler IBM Svenska AB Johanna Holmberg Energimyndigheten (till ) Artur Horowitz Björn Högström AB Gavlegårdarna (till ) Bengt Johnsson AB Svenska Bostäder Solveig Larsen Sveriges Fastighetsägareförbund Anders Lewald Energimyndigheten Anders Lindén Birka Energi AB John Magnusson Stockholms Fastighetsägareförening Tommy Magnusson SKB Jan Ryhre LIP-kansliet i Stockholm Annika von Schéele Bomiljögruppen AB/Athena Experiment AB Hans Westling Promandat AB Bertil Westlund AB Gavlegårdarna Egil Öfverholm Energimyndigheten Adjungerade: Per Granquist Boverket Peter Johansson Boverket (från ) Sören Lindgren EVR & Wahlings / J&W Sjölanders (till ) Bengt Lindström Boverket (till )

9 9 Bilaga 2 Lista över möten med Beställargruppen/Nätverket, medverkan vid konferenser och studiebesök samt rapporter under 1999 Protokollförda möten Möte och brainstorming, konferenslokal i Källhagens Värdshus, Stockholm Möte hos IBM, Huvudkontoret, Kista, Stockholm Möte hos Skandia, Huvudkontoret, Sveavägen, Stockholm Möte på Fjäderholmarna, Stockholm Möte hos Vasakronan, Garnisonen, Karlavägen, Stockholm Till dessa möten har omfattande dokumentation sammanställs inför och efter mötena samt protokoll upprättats efter mötena. Studiebesök Studieresa till Köpenhamn, Reserapport upprättad av Ingvar Andréasson och fotodokumentation av Bengt Johnsson Konferenser - Domotechnica-mässan i Köln, februari Rapport från Artur Horowitz. - Medverkan vid Sveriges Energiting 1999, Eskilstuna, med tre anföranden av Ingvar Andréasson, Lennart Berndtsson och Hans Westling. - Konferens om intelligenta hus, Brügge, Reserapport av Ingvar Andréasson. - Seminarium om Individuell mätning och debitering av värme och varmvatten, Ingenjörshuset, Stockholm, Rapporter Lennart Berndtsson, HSBs Riksförbund: Utredning angående erfarenheter av individuell mätning av värme och varmvatten i svenska flerbostadshus, ER 24:1999. Energimyndigheten, Eskilstuna Sören Lindgren, J&W Sjölanders & Per Blomberg, J&W Energi och Miljö: Bostadsventilation för befintliga flerbostadshus. Slutrapport från teknikupphandlingsprojekt Energimyndigheten, Eskilstuna 1999.

10 10

Nätverk för energieffektiv fastighetsförvaltning i flerbostadshus

Nätverk för energieffektiv fastighetsförvaltning i flerbostadshus SLUTRAPPORT Nätverk för energieffektiv fastighetsförvaltning i flerbostadshus Projektnr. P11675-2 2002-09-30 Hans Westling Promandat AB För ytterligare information: Hans Westling, Promandat AB, Box 24105,

Läs mer

BeBo. www.bebostad.se

BeBo. www.bebostad.se Energimyndighetens beställargrupp för flerbostadshus BeBo www.bebostad.se Medlemmar BeBo - Uppgifter: Genomföra utredningar och mätningar för att klarlägga potentialer Prova och demonstrera nya lösningar

Läs mer

Energimyndighetens BESTÄLLARGRUPP / NÄTVERK FÖR ENERGIEFFEKTIVA FLERBOSTADSHUS

Energimyndighetens BESTÄLLARGRUPP / NÄTVERK FÖR ENERGIEFFEKTIVA FLERBOSTADSHUS Energimyndighetens BESTÄLLARGRUPP / NÄTVERK FÖR ENERGIEFFEKTIVA FLERBOSTADSHUS BILAGOR till Anteckningar från möte onsdag den 1 december 2004 på Folkets Hus, Stockholm För ytterligare upplysningar kontakta

Läs mer

GODA HUS Samverkansinitiativ för energieffektiva byggnader i Sydost

GODA HUS Samverkansinitiativ för energieffektiva byggnader i Sydost GODA HUS Samverkansinitiativ för energieffektiva byggnader i Sydost LÅGAN Rapport november 2012 Stefan Olsson www.laganbygg.se Slutrapport GodaHus- samverkansinitiativ för Energieffektiva Byggnader i sydost

Läs mer

Minnesanteckningar från möte, 2005-09-14, på Carlstad Conference Centre

Minnesanteckningar från möte, 2005-09-14, på Carlstad Conference Centre Minnesanteckningar 3 : 2005 1 Minnesanteckningar från möte, 2005-09-14, på Carlstad Conference Centre Deltagarlista, se bifogad deltagare- och sändlista ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen

Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen Checklista: Hushålla med energin i Brf. sid 1 (1) Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen Tänk på att göra rätt sak vid rätt tillfälle. Man bör passa på att göra flera åtgärder

Läs mer

Tekniktävling. Energieffektiv Torkutrustning för Flerbostadshus. Utarbetad av Roland Jonsson, HSB Charlotta Winkler, WSP

Tekniktävling. Energieffektiv Torkutrustning för Flerbostadshus. Utarbetad av Roland Jonsson, HSB Charlotta Winkler, WSP Tekniktävling Energieffektiv Torkutrustning för Flerbostadshus Utarbetad av Roland Jonsson, HSB Charlotta Winkler, WSP Stockholm, oktober, 2012 Förord Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Jan Kristoffersson 2011-09-21 Sustainable Innovation Utveckling inom energieffektivisering www.sust.se 1 Sustainable Innovation Startade 2008 Kontor i Stockholm, åtta anställda

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Erfarenheter i tvättstugor

Erfarenheter i tvättstugor Erfarenheter i tvättstugor Förstudier och mätningar gjorda av HSB och ÖBO Bilaga 1 Utarbetad av Roland Jonsson, HSB Jonas Tannerstad, ÖBO Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. BeBo projekt... 3 3. HSB förstudie

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Motion om energibesparingar

Motion om energibesparingar 2007-12-17 327 688 Kommunstyrelsen 2008-11-10 243 453 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 245 607 Dnr 07.820-008 deckf36 Motion om energibesparingar Ärendebeskrivning Annika Sundström, för vänsterpartiet,

Läs mer

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010 MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPDRAG Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan inom miljöanpassad offentlig

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Åke Blomsterberg och Anders Nykvist 2013-10-23 Bakgrund Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Nominering - årets miljösatsning Med checklista

Nominering - årets miljösatsning Med checklista Nominering - årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Energieffektivisering i landsbygdsbutiker i Örebro län Journalnummer:

Läs mer

Minnesanteckningar från möte, 2007-11-14--15, på Sånga- Säby kursgård

Minnesanteckningar från möte, 2007-11-14--15, på Sånga- Säby kursgård Minnesanteckningar 5 : 2007 1 Minnesanteckningar från möte, 2007-11-14--15, på Sånga- Säby kursgård Deltagarlista, se bifogad deltagare- och sändlista ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Dag Lundblad Energimyndigheten Övergripande om åtgärder valmöjligheter i ett kontinuerligt & systematiskt och strategiskt arbete genomförande under

Läs mer

Minnesanteckningar från möte, 2006-11-15, i Energimyndighetens möteslokal i Stockholm

Minnesanteckningar från möte, 2006-11-15, i Energimyndighetens möteslokal i Stockholm Minnesanteckningar 4 : 2006 1 Minnesanteckningar från möte, 2006-11-15, i Energimyndighetens möteslokal i Stockholm Deltagarlista, se bifogad deltagare- och sändlista ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie. Målsättning

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie. Målsättning Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Målsättning Värmeåtervinning

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Organisationsnr: 202100-5745 Denna rapportering följer upp kraven i förordning (2014:480) om myndigheters

Läs mer

LIP-kansliets TEKNIKTÄVLING. System för individuell mätning, visning och kostnadsfördelning av värme, el, gas och vatten i flerbostadshus

LIP-kansliets TEKNIKTÄVLING. System för individuell mätning, visning och kostnadsfördelning av värme, el, gas och vatten i flerbostadshus NYA INNOVATIVA SYSTEM SPORRAR BOENDE ATT SPARA ENERGI OCH VATTEN LIP-kansliets TEKNIKTÄVLING System för individuell mätning, visning och kostnadsfördelning av värme, el, gas och vatten i flerbostadshus

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Standbyutredning. Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler. Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB

Standbyutredning. Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler. Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB Standbyutredning Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB Göteborg, Mars, 2013 FÖRORD 3 1 BAKGRUND 3 2 TIDIGARE GENOMFÖRDA STUDIER

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

Energiklassning av byggnader -vägen från ord till handling

Energiklassning av byggnader -vägen från ord till handling Energiklassning av byggnader -vägen från ord till handling Åsa Wahlström, CIT Energy Management EG direktivet om byggnaders energiprestanda 2002 Nybyggnadsregler 2006 med skärpning för eluppvärmda byggnader

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

TEKNIKTÄVLING SYSTEM FÖR INDIVIDUELL MÄTNING, VISNING OCH

TEKNIKTÄVLING SYSTEM FÖR INDIVIDUELL MÄTNING, VISNING OCH TEKNIKTÄVLING SYSTEM FÖR INDIVIDUELL MÄTNING, VISNING OCH KOSTNADSFÖRDELNING AV VÄRME, EL, GAS OCH VATTEN I FLERBOSTADSHUS LIP-KANSLIET STOCKHOLMS STAD 1999-01-20 INNEHÅLL 1 ALLMÄNT... 3 2 KRAV... 3 3

Läs mer

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB Marknadsundersökningen inom ramen för RELACS har gjorts i samarbete mellan Energikontor Sydost AB och kommunikationspecialisten Herr H Kommunikation. Herr H har utifrån projektbeskrivning, projektets enkätmall

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey D5.2 National Evaluation Reports Kvantifiering av effekterna av Energiambassadörerna Sverige Sammanställd av Lena Eckerberg, Energikontor Sydost Framtidsvägen

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd

Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd Lena Eriksson Projektledare Miljöförvaltningen, Malmö stad lena.m.eriksson@malmo.se

Läs mer

Energideklaration 2008

Energideklaration 2008 Konferens Energideklaration 2008 är en konferens om energideklarering med fokus på energiexperternas praktiska arbete, fastighetsägarnas upphandling, medverkan och uppföljning samt kommunernas tillsyn.

Läs mer

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X).

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Bilaga 1 Enkät Frågeformulär Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Typ av hinder 1 Hinder för energieffektiviseringar Studier genomförda av forskare identifierar vanligtvis energieffektiviseringsmöjligheter

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

Utsläpp till luft vid biogasproduktion

Utsläpp till luft vid biogasproduktion Utsläpp till luft vid biogasproduktion Anders Hjort Projektpartners och organisation Biogas Öst: övergripande projektledningen samt information och seminarier. Sammankallande i referensgruppen. Projektledare:

Läs mer

Egenkontroll. för fastighetsägare Energianvändning. Effektivisera din verksamhet med egenkontroll spara energi och pengar

Egenkontroll. för fastighetsägare Energianvändning. Effektivisera din verksamhet med egenkontroll spara energi och pengar Egenkontroll för fastighetsägare Energianvändning Effektivisera din verksamhet med egenkontroll spara energi och pengar September 2006 i n f o r m at i o n t i l l fa s t i g h e t s äg a r e Spara pengar

Läs mer

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Arboga Kommun Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Protokoll: Medlemsmöte 13-14 september, 2012

Protokoll: Medlemsmöte 13-14 september, 2012 Protokoll: Medlemsmöte 13-14 september, 2012 Dag 1, torsdag 13 september Plats: Midrocs kontor, Jungmansgatan 12, Malmö 12.00 Start med lunch på restaurang Novel tillsammans med BeLok Gemensamt möte BeBo/BeLok

Läs mer

Svensk energi & Svensk fjärrvärme

Svensk energi & Svensk fjärrvärme Svensk energi & Svensk fjärrvärme Energieffektivisering och energitjänster Göteborg 2014-05-22 Per-Erik Nilsson CIT Energy Management pe.nilsson@cit.chalmers.se www.energy-management.se Byggnader i Sverige

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Ang. direktiv 2012/27/EU ( energieffektiviseringsdirektivet ) och genomförandet i Sverige av artiklarna 9 och 10 i detsamma

Ang. direktiv 2012/27/EU ( energieffektiviseringsdirektivet ) och genomförandet i Sverige av artiklarna 9 och 10 i detsamma Bilaga Ang. direktiv 2012/27/EU ( energieffektiviseringsdirektivet ) och genomförandet i Sverige av artiklarna 9 och 10 i detsamma Bakgrund Vi har blivit ombedda av SABO att uttala oss om tolkningen av

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970

ÅRSREDOVISNING 2003. HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970 ÅRSREDOVISNING 2003 HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Agaten i Nacka får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

Individuell Mätning och Debitering (IMD) Joakim Pålsson

Individuell Mätning och Debitering (IMD) Joakim Pålsson Individuell Mätning och Debitering (IMD) Joakim Pålsson Medlemmar www.sffe.se Medlemsföretagen Verksamhet i 25 länder 11 milj. lägenheter 52 milj. mätpunkter 4 500 anställda Verksamhet i 22 länder 9,5

Läs mer

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) SABOs synpunkter Systemperspektivet som en grundläggande princip SABO håller med om att

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm PROTOKOLL Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm tisdagen den 20 maj 2008 i aulan, Åsö gymnasium, Blekingegatan

Läs mer

Hållbar fastighetsförvaltning

Hållbar fastighetsförvaltning Hållbar fastighetsförvaltning EUs energikrav 1. En minskning av utsläppen av växthusgaser med minst 20 procent till år 2020. Om fler länder ansluter till EU:s ansträngning kan målet höjas till 30 procent.

Läs mer

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Kommunal Teknik 2009 1 2 3 AB Gavlegårdarna Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med 16 000 lägenheter,

Läs mer

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 För 7:e året i rad fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 Konferens & Utställning 23 september - Stockholm Missa inte boka tidigt-rabatt på 1.000kr! TALARE Agneta Persson, WSP Sverige AB Björn Wellhagen,

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet

Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet SABO har vid ett remissmöte den 26 augusti muntligen lämnat synpunkter på förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Chalmers Tekniska Högskola Institutionen för Installationsteknik

Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Chalmers Tekniska Högskola Institutionen för Installationsteknik Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Programbeskrivning Info EFFEKTIV 00-02-28.doc SP Sveriges Provningsoch Forskningsinstitut Energiteknik Chalmers Tekniska Högskola Institutionen för

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

RAPPORT 2015:34 REGERINGSUPPDRAG. Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse

RAPPORT 2015:34 REGERINGSUPPDRAG. Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse RAPPORT 2015:34 REGERINGSUPPDRAG Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse 2 Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Checklista energiaktiv

Checklista energiaktiv Checklista energiaktiv Syftet med checklistan är att vara ett stöd i arbetet med att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Utvecklad information om alla punkterna i listan finns att hämta på www.energiaktiv.se.

Läs mer

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Om att sätta mål för energieffektivisering För att kunna uppnå uppsatta mål behöver normalt ett antal genomgripande åtgärder genomföras som fodrar

Läs mer

Kvalitetssäkringssystem

Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringssystem för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus 1 Kvalitetssäkring vid renovering av flerbostadshus 2 Kvalitetssäkringssystemet - Överblick 3 Fem

Läs mer

Energieffektivisering - En del av bostadsbeståndets förnyelse och en attraktivitetshöjare?

Energieffektivisering - En del av bostadsbeståndets förnyelse och en attraktivitetshöjare? Energieffektivisering - En del av bostadsbeståndets förnyelse och en attraktivitetshöjare? Jan Akander Avdelningen för Byggnads-, Energi- och Miljöteknik Akademin för Teknik och Miljö Högskolan i Gävle

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

CITY OF STOCKHOLM 2011-10-20 PAGE 1

CITY OF STOCKHOLM 2011-10-20 PAGE 1 PAGE 1 Hållbara Järva! Lisa Enarsson Stockholm miljöhuvudstad 2010 Fosilbränslefri stad 2050 Hög andel kollektivtrafik Trängselavgifter 2006 Hammarby Sjöstad miljöprofilerat följt av nya miljöprofilerade

Läs mer

Hållbara Järva! Stockholm miljöhuvudstad 2010. Lisa Enarsson

Hållbara Järva! Stockholm miljöhuvudstad 2010. Lisa Enarsson PAGE 1 Hållbara Järva! Lisa Enarsson Stockholm miljöhuvudstad 2010 Fosilbränslefri stad 2050 Hög andel kollektivtrafik Trängselavgifter 2006 Hammarby Sjöstad miljöprofilerat följt av nya miljöprofilerade

Läs mer

Energimyndighetens BESTÄLLARGRUPP / NÄTVERK FÖR ENERGIEFFEKTIVA FLERBOSTADSHUS

Energimyndighetens BESTÄLLARGRUPP / NÄTVERK FÖR ENERGIEFFEKTIVA FLERBOSTADSHUS Energimyndighetens BESTÄLLARGRUPP / NÄTVERK FÖR ENERGIEFFEKTIVA FLERBOSTADSHUS Anteckningar från möte torsdag den 19 augusti 2004 hos Ersta Diakonisällskap, Stockholm För ytterligare upplysningar kontakta

Läs mer

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun BESLUTSDEL /ÅTGÄRDER ÄTGÅRDSOMRÅDE ÅTGÄRD KLART KOSTNAD ANSVARIG Övergripande Kommunen skall ha ett eget statistiksystem

Läs mer

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm 1 HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm PROTOKOLL Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm onsdagen den 18 maj 2011 på Debaser Restaurang AB,

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus Åsa Wahlström Poseidon lågenergihus Backa (Mattias Westher) Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation av

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus?

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Åsa Wahlström, CIT Energy Management Energimyndighetens nationella strategi och Boverkets kommande ombyggnadsregler kommer sannolikt

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag. Extra föreningsstämma Datum: 2010-03-01 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Studion. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk. Grundläggande teori. U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ]

Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk. Grundläggande teori. U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ] Bild 1 Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk Bild 2 Grundläggande teori Storhet Enhet 1 2 3 4 5 6 Elektr. spänning Elektr. ström U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ] Effekt

Läs mer

Byggherrarna 18 november 2008 Per-Erik Nilsson pe.nilsson@cit.chalmers.se 2008-02-01 1

Byggherrarna 18 november 2008 Per-Erik Nilsson pe.nilsson@cit.chalmers.se 2008-02-01 1 Byggherrarna 18 november 2008 Per-Erik Nilsson pe.nilsson@cit.chalmers.se 2008-02-01 1 Beställargruppen lokaler, BELOK, bildades 2001 och är ett samarbete mellan flera av Sveriges största lokalfastighetsägare

Läs mer