Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 o Tydliggörandets år - verksamhet och kommunikation mot en tydligare inriktning Inledning När vi summerar 2013, ser på det vi gjort utifrån vår förenings uppgift och den plan vi satte upp för 2013, kan vi konstatera att vår verksamhet har en samlad inriktning. Det handlar om folkbildning och specialistutbildning, om opinionsbildning, och om att sprida kunskap om forskning och att på olika sätt bidra till en positiv utveckling i fråga om suicidprevention. När vi på årsmötet 2013 beslutade om verksamhetsplan betonade vi vikten av att bygga upp en trygg ekonomi. Detta har vi inte lyckats med, utan får försöka leva med de problem som starkt begränsade ekonomiska resurser innebär. Självklart vill vi jobba vidare för att få en trygg ekonomi. Mycket bra material har jobbats fram för att kommunicera vårt uppdrag, våra tjänster och våra behov. En möjlighet till stöd skapas genom 90-kontot. Det finns ytterligare en punkt i verksamhetsplanen, där vi inte är nöjda med resultatet. Det gäller det material som finns för anhörigvårdare och personal på området äldre och långtidssjuka. Detta material har inte kommit till användning i den utsträckning vi önskat. I övrigt ser vi med tillfredsställelse tillbaka på ett verksamhetsår där vi kunnat utföra ett mycket gott arbete. Det gäller utbildningar som Specialistkursen och kurser med olika målgrupper i Psykisk livräddning. Det gäller t.ex. samarbete med SPES västra krets, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) och NSPHiG. I fråga om samarbetet med regionerna: Västra Götaland och Halland och kommunerna inom dessa regioner finns många intressanta kontakter. Mot slutet av året startades Navigare, ett projekt för Psykosocialt omhändertagande vid kris och sorg i familjen. För detta projekt har vi fått stöd från Allmänna Arvsfonden. Det är tre Specialistkurser på gång och dessa har god tillslutning. SPIV har var medarrangör i Nationell skadekonferens som hölls i Göteborg oktober. För första gången fanns i denna konferens ett helt seminarium inriktat på suicidprevention. Else-Marie Törnberg medverkade under Almedalsveckan i Svenska Psykiatriska föreningens temadag om suicidprevention. Nya inslag i arbetet och sedan tidigare etablerade arbeten presenteras mer ingående i fortsättningen av årsberättelsen. Medlemmar Suicidprevention i Väst hade vid årets slut 214 medlemmar, varav 20 betalande. Vid årsmötet 2012 togs beslutet att medlemsavgiften 100 kr ska vara frivillig. Styrelsens arbete Styrelsen har bestått av Christina Andersson (kassör), Ingvor Blom, Anna Palm (sekreterare), Ingela Skärsäter (vice ordförande) och Evert Eggelind (ordförande), samt som suppleanter Zelma Fors, 1

2 Daniel Noelle, Karin Omsén och Birgitta Westlin. Styrelsen har haft fem sammanträden under året. I samband med ett av dessa möten hade styrelsen 6 september en heldag. Ett möte har ägt rum med Arbetsutskottet, 9 december. Styrelsen har i sitt arbete stöd av IDEA-Arbetsgivareförbundet för ideella organisationer. Anställda Else-Marie Törnberg, verksamhetschef, 100 % hela året. Ingvor Blom, 50 % 1/1-31/7. Sonny Wåhlstedt 100 %, tjänstledig. Lovisa Bengtsson, 100% hela året. Filippa Ahlberg Gagnér 100 % hela året, utlånad till NSPHiG 50 % och periodvis 75 %. Andrea Liljenbrunn, praktikant, 50 %, 19/11-31/12. I samband med projektet Navigare anställs Lena Måvholm, 75 %. Beslut om anställningen fattades av styrelsen 5/11 i enlighet med projektplanen och hennes anställning börjar i januari Livlinan Arbetet med Livlinan har fortsatt under året och i genomsnitt har en fråga per vecka kommit in. Sidan har unika besökare varje månad. Frågorna som kommer in är anonyma och besvaras av Suicidprevention i Väst med hjälp av vår expertpanel som består av femton personer. De arbetar ideellt och svarar i den mån de kan. Svaren publiceras alltid inom en vecka. Mikael Elf är psykolog och forskare och var med och tog fram föregångaren till Livlinan - Molnhopp - som en del i forskningsprojektet PS Young Support. Mikael Elf har fortsatt sin forskning och bland annat jämfört besöksbeteendet på Livlinan respektive hur det såg ut på Molnhopp då den fanns. Hans studier visar i stora drag att de ändringar som har gjorts då Molnhopp blev Livlinan uppfattas som positiva av besökarna. En av ändringarna är att sidan är förenklad och lättare att orientera sig i. Förändringarna har skett efter samtal med ungdomar. En annan observation är att ett större antal besökare går in på sidan via smarta telefoner eller surfplattor nu än tidigare. I dagsläget görs cirka 60 procent av alla besök via en smart telefon eller surfplatta. Under nästa år är vår förhoppning att vi kan mobilanpassa hemsidan. MHFA-utbildningar Under 2014 lanserades pilotutbildningen MHFA - Y (Mental Health First Aid - Youth), som i Sverige översatts till Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus mot unga. Pilotlänen var Stockholm och Jönköping. Genom det nära samarbetet med det sydöstra regionala nätverket för suicidprevention och med projektledaren Margit Ferm i Jönköping, fick SPIV möjlighet att utbilda en instruktör i pilotlänet. Filippa Ahlberg Gagnér gick instruktörsutbildningen i Jönköping och genomförde därefter tre utbildningar i länet. I april gick Else-Marie Törnberg och Lovisa Bengtsson en tvådagars påbyggnadsutbildning i MHFA Y, i och med att de hade grundutbildningen med inriktning mot vuxna. Vid den utbildningen deltog även ytterligare ett tiotal av de tidigare instruktörerna som var verksamma då vi hade MHFA- pilotprojekt 2012 i VG regionen. SPIV har under året knutit kontakter med Sensus studieförbund för att underöka möjligheterna att driva MHFA-kurser i samarbete med dem. Dessa samtal ledde till att vi under 2014 kommer att ha introduktionskurser i Psykisk Livräddning istället. Kurser i Psykisk Livräddning Under året har Else-Marie, Lovisa och Filippa hållit ett 50-tal kurser i Psykisk Livräddning tillsammans. En ny målgrupp var elevhälsan i Halmstads gymnasie- och grundskola. Utbildningar i Psykisk Livräddning har arrangerats för bland annat finska församlingen, Sundlergymnasiet i Vårgårda, IFO i Ale, Gyllenkroken, kontaktpersonsverksamhetens årsmöte, elevhälsa i Ulricehamn, 2

3 socialhögskolan i Göteborg, all personal på Sjukvårdsrådgivningen i Södra Bohuslän, psykiatripersonal och boendestödjare i Bengtsfors, Habiliteringen i Göteborg samt öppna föreläsningar i SPIV:s lokaler. Instruktörsutbildningar har hållits i Umeå och Skellefteå. Kongress och konferens På inbjudan av Svenska Psykiatriska Föreningen medverkare SPIV under politikerveckan i Almedalen i juli. Svenska psykiatriska föreningen anordnade tillsammans med en rad andra organisationer en dag om psykisk hälsa som kallades psykisk hälsa kafé. Else-Marie talade tillsammans med en rad andra aktörer under temat självmord varför sker de? Hur kan vi förebygga? Else-Marie stannade under två dagar och knöt kontakter samt spred vårt material. I september var SPIV med på NASP:s nationella konferens och 20-årsjubileum. Under samma månad deltog SPIV på IASP:s konferens (International Association för Suicide Prevention). Där hade SPIV utställning och flera kontakter knöts under veckan som konferensen pågick. I oktober medverkade SPIV på skadekonferensen i Göteborg. SPIV var medarrangörer och ansvarade därutöver för en halvdag. Föreläsare under halvdagen var professor Jan Beskow, chef för Kunskapscentrum för psykisk hälsa Liselotte Risö Bergenlind och Jerry Bergström, brandmästare Conny Söderberg, Joakim Thedin och Franz James från James &Thedin samt Lovisa Bengtsson och Else-Marie Törnberg från SPIV. Utöver detta höll professor Jan Beskow ett anförande för hela auditoriet. I november anordnade Evidens en eftermiddag på Konserthuset i Göteborg, Jag vill ha en egen måne. Temat var suicidprevention och dagen inleddes med en föreläsning om förebyggande arbete inom området. Därefter berättade Kenneth Gärdestad sin historia om sin bror Ted Gärdestad och deras resa tillsammans. Föreläsningarna varvades med musik och sång av Jenny Berggren och Jakob Petrén. De framförde Ted och Kennet Gärdestads låtar. Allt överskott från biljettintäkterna gick till SPIV, en summa av kr, vilket vi är mycket tacksamma för. Jan Beskow Tillsammans med Annika Selstam Grundén har Jan varit i BUP i Örebro och i Eskilstuna där de har stöttat dem i utvecklingen av suicidprevention ur ett kognitivt systemiskt perspektiv på kliniken. Detta genom planeringsmöten med klinikledning och utbildning av personal vid olika tillfällen där hemläxor ingått mellan utbildningstillfällena. Tillsammans med Owe Wikström har Jan hållit en kvällsföreläsning i Skellefteå och i samband med detta bedrevs samma typ av utvecklingsarbete inom psykiatrin i Skellefteå som i Örebro och Eskilstuna. På samma sätt som i Eskilstuna, Örebro och Skellefteå har han även påbörjat ett utvecklingsarbete med BUP i Borås som fortsätter under nästa år. Därutöver har Jan fortsatt med handledning av en psykiater från BUP i Örebro. Jan Beskow har under året varit konsult för Trafikverket och den grupp som arbetar med suicidklassning av vägtrafikolyckor. Jan har även föreläst på Norra Latin i Stockholm för Expo Medica. Utöver detta har Jan Beskow och Astrid Palm Beskow lett och föreläst på tre stycken sex dagars specialistkurser de skapat Suicidprevention ur ett kognitivt systemteoretiskt perspektiv. Den riktar sig till psykiatrer och andra läkare, psykoterapeuter, kuratorer och andra som i sitt arbete har kontakt med suicidala patienter eller arbetar för att utveckla suicidprevention. Kursen är Lipus certifierad (läkarnas organisation för kvalitetsbedömning). Den är godkänd som del i specialistkurs i 3

4 psykologi. I samband med dessa har Suicidprevention i Väst också arbetat med annonsering och med att ta emot anmälningar. Övriga föreläsare under utbildningen har varit Anna Ehnvall psykiater och Ullakarin Nyberg psykiater. Jan och Filippa medverkade i kurs om Prevention vid Folkhälsovetarprogrammet, GU. Suicidpreventiva produkter Samarbetet med Franz James och Jacob Thedin som arbetar med utvecklandet av suicidpreventiva produkter har fortsatt under året. De har vidgat sitt arbete med att utöver den suicidpreventiva kroken nu även utformat en suicidpreventiv toalettpappershållare samt suicidpreventiv konst. Det är produkter som inte går att använda som suicidmedel samt har ett icke-stigmatiserande utseende. SPIV marknadsför produkterna på konferenser och utställningar. 5 procent av intäkterna från försäljningen går till SPIV. Filmprojekt På uppdrag av Psykiatriska kliniken Skaraborgs sjukhus fick SPIV i uppdrag att ta fram tre filmer med tillhörande studiematerial om suicidriskbedömning. Detta uppdrag finansieras av medel ur Europeiska socialfonden inom EU. Filmerna är inspelade i Öppna kanalens studio på Mellangatan 1. I varje film utspelas ett rollspel mellan en behandlare och en patient. Behandlarna spelas av Jan Beskow, Anna Ehnvall och Ullakarin Nyberg. Patienterna spelas av Susanne Gustafsson, Roland Jansson och Adriana Savin. Filmerna visar tre olika situationer och hur man kan bemöta och samtala med patienten utifrån den specifika situationen. Filmerna skall läggas ut på klinikernas intranät. SPIV får fritt använda filmerna i olika utbildningssammanhang. Suicidpreventiv strategi i Göteborgs Stad Under 2013 har SPIV varit konsulter för Göteborgs Stad i arbetet med att utarbeta ett förslag på en suicidpreventiv strategi för kommunen. I arbetet har ingått att delge arbetsgruppen historik, omvärldsanalys och teorier bakom suicid som olycksfall, ta fram statistik samt dokumentation om goda exempel på suicidpreventiva insatser runt om i Sverige. Förslaget till strategi gick sedan ut på remiss under vintern Beslut om strategin beräknas fattas under våren Arbetet med strategin leds av Göteborgs samordnare för folkhälsofrågor, Marianne Bernhardz. Navigare Efter mer är tre års förberedelser, kunde Navigare-projektet äntligen starta i slutet av SPIV gick in till Allmänna Arvsfonden med en ansökan om bidrag i samarbete med SPES Västra krets och Polisdistrikt Storgöteborg, avdelningen Dödsfall och Försvunna. Projektets syfte är att utarbeta en metod för stöd åt familjer, främst barn och unga vuxna upp till 26 år, som drabbats av suicid eller försvinnanden. Under projektets tre år skall metod, handlingsplan, rutiner och ansvar för detta stöd utarbetas. Den 11 september beviljades projektet bidrag för tre år men bidraget delas ut för ett år i sänder. Då vår projektledare hade tre månaders uppsägningstid från sitt föregående jobb, beslutade styrelsen vid möte den 5 november att anställa henne från 7 januari Under hösten har projektet inletts med förberedelser gjorts bland annat med att skapa en referensgrupp och att undersöka möjligheter till att utföra en utvärdering av projektet i samarbete med FOU Väst, eftersom Arvsfondens medel inte får användas till det. Vi ansökte till både Göteborgs stad Social Resursförvaltning och till Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté. Från Götebors beviljades vi kr och positivt svar från Västra Götalandsregionen väntas i början av

5 Värmekramen Ett utvecklingsarbete har påbörjats kring en metod att stödja suicidala personer. Arbetsnamnet för denna metod kallas värmekramen och går ut på att återföra den suicidale in i gemenskapen genom fysisk kontakt, exempelvis en kram, snarare än med ord och samtal. Samarbete Kunskapscentrum för Psykisk Hälsa i VGR Chefen för Kunskapscentrum för Psykisk Hälsa, Liselotte Risö Bergenlind initierade ett samarbete under 2013 med SPIV. Detta samarbete har bestått i kunskapsutbyte och att komma med synpunkter på arbetet med revideringen av den regionala utvecklingsplanen för psykiatrin och avsnittet som berör suicidprevention. I samarbete med Nätverket för hälsofrämjande sjukhus (där Liselotte sitter i ledningsgruppen) planerade SPIV för en temadag under 2014 om suicidprevention för somatiken med titeln Får själen plats i kroppen?. Suicidpreventiva dagen Under våren har flera planeringsmöten hållits med den stora och den lilla planeringsgruppen i Nätverket för kyrka - Suicidprevention (ett samarbete mellan SPES, Suicidprevention i Väst, Sensus och Svenska kyrkan) inför arrangemanget på den suicidpreventiva dagen. Lovisa har ansvarat för pressutskick i samband med dagen och har suttit i den lilla gruppen som hållit i planering av det praktiska genomförandet. Nytt för i år var att vi hade fler programpunkter än tidigare, utspridda under hela dagen. På dagen hölls en manifestation i Nordstan med musik och information. Parallellt med detta anordnades också en välbesökt film och sopplunch där filmen Men pappa då visades. Efter filmvisningen fanns regissören Finn Vinter på plats för att svara på frågor och berätta mer om arbetet med filmen som handlar om hans pappas suicid. På eftermiddagen visades musikföreställningen Inte ens en grå liten fågel av Isbrytarteatern med Jaap Knevel och Eva Erlandsson. Även denna programpunkt var välbesökt. Den tog upp olika perspektiv på livet och döden. På kvällen anordnades traditionsenligt en ljuständning i Domkyrka där det bland annat framfördes musik av kvartetten Tetra. Utbyte med ryska kollegor i Arkhangelsk I mars 2013 fick SPIV besök av en grupp från Arkhangelsk i nordvästra Ryssland. Gruppen bestod av nio personer med varierande bakgrund: Lärare, tolk, psykiater, psykolog, journalist och socialarbetare. Genom ett stipendium från Nordiska Ministerrådet hade den här gruppen fått möjlighet att besöka Norge och Sverige för att lära sig mer om hur vi arbetar med suicidprevention. Tillsammans hade de skapat ett nätverk för suicidprevention främst riktat mot unga i Arkhangelsk. Under besöket berättade vi om vår verksamhet och presenterade även vad en kurs i Psykisk Livräddning innebär. Vi fick väldigt fin kontakt och mycket utbyte av varandras erfarenheter. I juni fick vi besked om att gruppen från Arkhangelsk ville bjuda över två personer från SPIV för att ha en heldagskurs i Psykisk Livräddning. Det fanns utrymme kvar av stipendiet från Nordiska Ministerrådet som kunde täcka alla kostnader för oss. Vi var inte sena med att tacka ja till denna unika och intressanta inbjudan. Else-Marie och Lovisa fick inbjudan som krävdes för att få visum och efter mycket mailande och ifyllande av blanketter var allt klart. Väl i Arkhangelsk höll vi ett heldagsseminarium för 40 personer. Gruppen bestod främst av psykologer, lärare och socialarbetare. Elena Khartchenko var vår tolk under hela besöket och hon översatte hela seminariedagen. Gruppen var väldigt uppmärksam trång lokal och dålig luft till trots. De var frågvisa och många av de frågor som vi brukar få på våra kurser i Sverige, ställdes även här. 5

6 Dagen gick bra och gruppen som arrangerat seminariet var väldigt nöjda. Deltagarna verkade också nöjda, men mer om deras respons vet vi först när vi fått ta del av utvärderingarna. Under vår andra dag fick vi möjlighet att göra en rad besök på bland annat barnhem och organisationer som arbetar med psykisk ohälsa. Vi blev under hela vistelsen oerhört väl omhändertagna och efter vårt besök fick gruppen på nytt beviljat medel för att göra en ny studieresa i Norden. De kommer att besöka oss på nytt under 2014 och vi uppskattar detta samarbete väldigt mycket. Kris - och sorgestöd Ingvor Blom har hållit i kris- och sorgestödsverksamheten inom Suicidprevention i Väst och i genomsnitt tagit emot två samtal per vecka. Efter att Ingvor gick i pension har mycket färre samtal kommit in till SPIV och ofta har vi kunnat hänvisa till kontaktpersoner inom SPES. Kyrkans leva vidaregrupper Kyrkans leva vidaregrupper har fortsatt också under 2013 med god tillslutning. Gruppernas storlek är begränsad till 7-8 personer per grupp i två grupper. Vid några tillfällen har max-antalet nåtts, men det har ändå mestadels funnits möjlighet att ta emot nya deltagare. Grupperna möts varannan vecka i Brunnsbokyrkan. Gruppens ledare har vid några tillfällen presenterat verksamheten för personer som har visat intresse att på andra håll i landet starta grupper. Kontaktpersoner Janeke Irgens, församlingspedagog och Anders Stenbäck, präst. Marknadsföringsgruppen Helena, Jonas och Johan arbetar ideellt för Suicidprevention i Väst och utformar broschyrer, tackbrev, visitkort m.m. Suicidprevention i Väst träffar marknadsföringsgruppen ett par gånger per termin för att dryfta idéer och utveckla samarbetet. Under året har de tillsammans med Tobias tagit fram ett nytt Nyhetsbrev som SPIV började skicka ut i juni. Utöver det har de under året varit behjälpliga med både stora och mindre annonsuppdrag och annat marknadsföringsarbete. De har tagit fram en ny kampanj i samarbete med fotografen Lennart Sjöberg. Den kampanjen kommer bli klar i börjar av Konsultuppdrag för VGR till EUREGENAS Sammanställning av enkätsvar SPIV fick i uppdrag under 2013 att sammanställa enkätsvar på uppdrag av VGR som i sin tur arbetar på uppdrag av EUREGERNAS European Regions Enforcing Actions Against Suicide. Enkäterna har gått ut till ett antal respondenter runtom i Sverige som tillhör en av tre målgrupper: DPM (Decision and policy makers), MPH (Mental health professionals) och NGO (Non-governmental organisations). Frågorna berörde hur man arbetar med suicidprvention, vilka verktyg man använder sig av och vad man önskar inom området. Vi svarade också själva på enkäten utifrån att vi är en NGO. Referensgrupp för suicidprevention i VGR Representanter för Suicidprevention i Väst sitter i VGR:s referensgrupp för befolkningsinriktad suicidprevention. Under året har målet varit att skapa en mötesplats för de organisationer i kommunerna i VGR som vill arbeta med suicidprevention. Gruppen har uppdraget utbyta erfarenheter samt att komma med förslag på innehåll till konferenser. En konferens hölls våren 2013 med temat unga och suicidprevention. Konsultuppdrag för NSPHiG Filippa har fortsatt att arbeta deltid på uppdrag av NSPHiG med utvecklandet och genomförandet 6

7 av brukarrevisioner. En brukarrevision en granskning av psykiatrisk vård och omsorg som leds- och utförs av brukare eller anhöriga. Filippa, Lovisa och Andrea har även fortsatt arbete med IPS-projektet för NSPHiG. Förkortningen står för Individual Placement and Support. Projektet går ut på att personer med en psykisk funktionsnedsättning eller ohälsa skall som står långt ifrån arbetsmarknaden skall få stöd av en så kallad brukarcoach på vägen till arbete. En brukarcoach är en person med egen erfarenhet av psykiatrisk vård eller omsorg som genomgått utbildning i NSPHiG:s regi. Arbetet under 2013 har bestått i utvärderingsarbete av projektet i samarbete med FoU Väst. Västra Götalandsregionens och Örebro läns landstings regionala kunskapsnod för självskadebeteende Filippa sitter med som representant i Västra Götalandsregionens och Örebro läns landstings regionala kunskapsnod för självskadebeteende tillsammans med representanter från flertalet kliniker i olika delar av Västra Götaland och Örebro. Här sker ett erfarenhetsutbyte i ämnet. Noden arbetar under 2013 med utbildning inom psykiatrin som inriktning. I landet finns ytterligare två noder; Stockholm och Malmö. Alla noder har samma övergripande mål men har olika inriktning. Stockholm har inriktning mot forskning och Malmö behandlingsmetoder. Kompetenshöjning Under året har Suicidprevention i Väst varit på olika föreläsningar och konferenser relaterade till arbetet vi bedriver. Här följer några exempel: Lovisa och Filippa gick en kurs i Stockholm Samverkan i mötet med den suicidnära patienten (SAMS) en sexdagarskurs i tre delar, ledd av Anna-Karin Nyberg psykiater, kompetensteamet Stockholms psykiatri. Lovisa och Else-Marie deltog på Sensus ledarseminarium under en och en halv dag. Regelbundna utvecklingssamtal och mentorssamtal hålls löpande under året för SPIV:s medarbetare. Jan Beskow utbildar personalen på SPIV regelbundet med stor entusiasm. Övrig verksamhetsutveckling Som ideell organisation har Suicidprevention i Väst även arbetat med ansökan till Allmänna Arvsfonden, anslökan om utvärdering av projektet Navigare till VGR och Göteborgs kommun, varit på informationsmöte i Stockholm om 90-konto, arbetat med budget, haft styrelsemöten och gjort förberedelsearbete inför dessa. Göteborg den 31 mars 2014 Evert Eggelind, ordförande 7

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 - Expertfunktionens år Sammanfattning Suicidprevention i Väst har under året blivit alltmer medveten om den kompetens organisationen har tillägnat sig under sina femton år som

Läs mer

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län Pilotprojektet YMHFA i Jönköpings län Margit Ferm Projektledare Ordförande SPES kretsen V ordförande NSPH Jönköpings län Socionom Emma Asserholt Första hjälpare Ungdomsutvecklare Kultur & Fritidsförvaltningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011. - Glädjeresans år. Nationellt

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011. - Glädjeresans år. Nationellt VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 - Glädjeresans år Nationellt MHFA År 2011 var året då suicidpreventionen gjorde en Glädjeresa i dubbelt motto både nationellt och på hemmaplan. SPIV startade ett intensivt samarbete

Läs mer

Mental Health First Aid MHFA

Mental Health First Aid MHFA Mental Health First Aid MHFA Första Hjälpen till Psykisk hälsa Else-Marie Törnberg & Sonny Wåhlstedt Suicidprevention i Väst Problemets omfattning under 10 år Västra Götaland-10år 2.400 döda 24.000 suicidförsök

Läs mer

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Margit Ferm Ordförande SPES kretsen i Jönköpings län Medarbetare NASP/KI Bildades 1987 SPES kretsen i Jönköpings län 1997 SPES avdelningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Delrapport - pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län

Delrapport - pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län 1 NSPH i Jönköpings län 2013 09 09 Delrapport - pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län Inledning Den 27 december 2012 undertecknades ett avtal mellan

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Mental Health First Aid in Sweden (MHFA-Sverige) Första hjälpen till psykisk hälsa En kurs som lär dig hur du bäst tar kontakt

Läs mer

Samverkan för att rädda liv Suicidprevention i praktiken Jönköpingsmodellen

Samverkan för att rädda liv Suicidprevention i praktiken Jönköpingsmodellen Samverkan för att rädda liv i praktiken Jönköpingsmodellen Margit Ferm Socionom, ordförande i SPES & vice ordförande i NSPH och projektledare YMHFA Jönköpings län Jönköpings län 10 475 km² (2,5% av Sverige)

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2013

Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Om Spädbarnsfonden Spädbarnsfondens är en ideell organisation som startades 1986 av familjer som förlorat ett litet barn. Idag har vi drygt 3000 medlemmar samt aktivitet

Läs mer

Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten.

Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten. Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten. Dalai Lama Vi i SPES ger aldrig upp hoppet! SPES finns i hela landet Att arbeta på ett

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa

Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Tid:, 8.30 10.20 Plats: Blår rummet, Solhem, Primärvårdskansliet, plan 8 Närvarande: Bertil Martinsson Bengt-Arne Andersson Catherine Larsson Gunilla Bothén Primärvården,

Läs mer

Länsövergripande handlingsprogram för suicidförebyggande åtgärder

Länsövergripande handlingsprogram för suicidförebyggande åtgärder Uppdrag 14/15 Länsövergripande handlingsprogram för suicidförebyggande åtgärder Sammanfattning Att arbeta med förebyggande åtgärder gällande suicid eller suicidförsök är ett omfattande område. Osäkerhet

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser.

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser. 1 (6) Det här är första Nyhetsbrevet från Föräldrautvecklingsprojektet Värme & Ramar i Oskarshamn. Ambitionen är att det fr o m hösten ska komma ut ett (1) Nyhetsbrev per månad om vad som är på gång i

Läs mer

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Mental Health First Aid in Sweden (MHFA-Sverige) Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Första hjälpen till psykisk hälsa Ett utbildningsprogram som lär dig hur

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad STYRELSENS VERKSAM- HETSBERÄTTELSE FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA SJUHÄRAD 2014 2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad Under året har hållits 3 styrelsemöten. Arbetsutskottet har

Läs mer

Försoningsgruppen. Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Försoningsgruppen. Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försoningsgruppen Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhet Försoningsgruppen bildades som en ideell förening den 28 februari 2011. Försoningsgruppen

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013

Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013 Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet - BoST Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013 Närvarande: Per Skedung Ulla Bohman Andreas Bakken Per-Anders Öhrn Stefan Eklund Åkerberg Zdenka Sramkova

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 Plats: SRATs kansli Stockholm Datum: 14-15 maj 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom Ordförande Ingela Jägestrand Mari Carlsson Anna Magnusson Monica Ringdahl Birgitta Jönsson

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 Verksamhetsberättelse 2012 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Den suicidnära patienten

Den suicidnära patienten Den suicidnära patienten 19-20 oktober 2011 Stockholm Riskbedömning hur ska du veta när det är allvar? Hur kan du använda internet i preventionsarbetet? Hur kan vården nå männen innan de fullföljer suicid?

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Sjulänssamverkan Minnesanteckningar från möte i Örebro den 11 mars 2011.

Sjulänssamverkan Minnesanteckningar från möte i Örebro den 11 mars 2011. Primärvård, psykiatri och habilitering ÖREBRO LÄNS LANDSTING Rubrik redovisande dokument Minnesanteckningar sjulänsmöte i Örebro Datum Diarie nr År/löp nr 2011-03-11 Sidan 1 av 5 Omfattar område/verksamhet/enhet

Läs mer

Yttrande över motion 2013:25 av Helene Öberg m.fl. (MP) om åtgärder för att förebygga självmord

Yttrande över motion 2013:25 av Helene Öberg m.fl. (MP) om åtgärder för att förebygga självmord Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Berit Ekedahl TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-29 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, P 7 1 (3) HSN 1311-1258 Yttrande över motion 2013:25 av Helene Öberg m.fl.

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev februari 2015 nr 1 Nytt år nya utmaningar! Tack för ditt stöd! Vi har blivit fler under året och är nu 100 medlemmar! Det ökar våra möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Bakgrund Regeringen gav Handisam och NSPH i uppdrag att starta Attitydkampanjen 2009 med avslut

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. talare. Datum och plats: 30 september 1 oktober, Stockholm. Fördjupningsdag 2 oktober: Telefonrådgivning inom psykiatrin

Akutpsykiatrisk vård. talare. Datum och plats: 30 september 1 oktober, Stockholm. Fördjupningsdag 2 oktober: Telefonrådgivning inom psykiatrin Akutpsykiatrisk vård kunskap utveckling inspiration Suicidala personer öka din förmåga i samtal, bemötande och diagnostisering! Omvårdnad i intensiv och akutpsykiatri ta del av senaste forskningen och

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE - om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. BARN TILL MISSBRUKARE Det finns cirka 2 miljoner barn i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens Folkhälsoinstitut) lever omkring

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Anhörigstöd Program oktober december 2015

Anhörigstöd Program oktober december 2015 Anhörigstöd Program oktober december 2015 Är du anhörig? Med anhörig menas en person som hjälper eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Behov av stöd kan bero på ålder, psykisk

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp

KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp m lagar och andra styrdokument. Föreläsare: Jonas Reinholdsson

Läs mer

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/576.719 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Inför en nollvision mot självmord i

Läs mer

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27 Styrelseprotokoll nr 2 2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl

Läs mer

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Besöksadress: Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg Telefon: 076 118 93 63 E-post: yvonne.ma.andersson@vgregion.se INBJUDAN TILL UTBILDNING! Projekt Västkompetens

Läs mer

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Psykiatrifonden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Göran Melin

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Göran Melin Snabba reaktioner vid risk för suicid Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län Hälso- och sjukvård (2003-2014) Landstinget har FAKTA-dokument och vårdprogram - Kliniska riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110124 Plats och tid Beslutade Bengtsfors 9.00-12.30 samt 13.30-16.00 LLG Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: 2008-09-22--23 Plats: Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2014-09-22, 9.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare Elin

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

Psykisk ohälsa hos skolbarn

Psykisk ohälsa hos skolbarn Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer