VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ FORSKARE VID JURIDICUM CENTRUMBILDNINGAR AFFÄRSRÄTTSGRUPPEN CENTRUM FÖR SANKTIONSRÄTTSFORSKNING (CFS) THE CENTRE ON THE INTERNATIONALISATION OF LAW (CIL) FORSKNINGSRÅDET PUBLIKATIONER PÅGÅENDE FORSKNINGSPROJEKT EXTERN FINANSIERING ANSÖKNINGAR OM EXTERNA MEDEL ENSKILDA FORSKARES MEDLEMSKAP I FÖRENINGAR OCH NÄTVERK DELTAGANDE I KONFERENSER OCH SEMINARIER KONFERENS ARBETSMILJÖRÄTT ETT ÄMNE I TIDEN HÖGRE SEMINARIER LUNCHSEMINARIER FÖR PRAKTISKT VERKSAMMA JURISTER GÄSTFÖRELÄSNINGAR VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR ADMINISTRATIVA OCH FÖRTROENDEUPPDRAG INOM ÖREBRO UNIVERSITET ÖVRIGA UPPDRAG FAKULTETSOPPOSITION BETYGSNÄMND DISPUTATION: SAKKUNNIG- OCH REFEREEUPPDRAG TREDJE UPPGIFTEN MEDVERKAN I MEDIA

3 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT Rättsvetenskaplig forskning och juridisk utbildning vid enheten Juridicum, vid Örebro universitet har under det gångna året förnyats och fördjupats på många sätt. Både antalet studenter som läser till juristexamen eller på det rättsvetenskapliga programmet och antalet lärare och forskare har ökat. En professor i skatterätt, Eleonor Kristoffersson, och en docent i processrätt, Laura Ervo, har rekryterats. Den första kullen av Juridicums egna juriststudenter har nu examinerats. Juridicum uppmärksammar detta genom att anordna en examensceremoni den 28 januari 2010, där såväl studenter från juristprogrammet och det rättsvetenskapliga programmet kommer att hyllas. Målsättningen inför 2010 är en fortsatt högkvalitativ utbildning samt en kreativ forskningsmiljö. Vid Juridicum bedrivs forskning dels inom ramen för Centrum för sanktionsrättsforskning (CFS), Affärsrättsgruppen samt inom the Centre on the Internationalisation of Law (CIL). Nära samarbete sker också med andra forskningsmiljöer inom Örebro universitet. Vidare bedrivs vid Juridicum nära samarbete med såväl svenska som utländska juridiska och företagsekonomiska fakulteter. Som exempel kan nämnas Max Planck Institutet för Internationell rätt och nationell rätt i Hamburg, Centrum för Europeisk Rättspolitik i Bremen samt juridiska fakulteter i Salzburg, Indien och Kosovo. Ämnet har under året gått med i ett Nordplus utbyte med lärosäten i Norden och de baltiska länderna som har rättsvetenskaplig utbildning. Årets verksamhet har varit inriktad på att utöka och fördjupa verksamheten i nämnda centra. Forskningsprojekt som inte är att hänföra till någon centrumbildning har även startats. Flera av forskarna har lyckats erhålla externa medel. Ämnet genomförde sin första egna doktorsdisputation den 2 december, då Richard Sannerholm försvarade sin avhandling med titeln Rule of Law after War: Ideologies, Norms and Methods for Legal and Judicial Reform. Ämnets första doktorandkurs genomfördes våren Ämnet har också fått sin första hedersdoktor genom professor Johannes Michael Rainer från Salzburg universitet. Under året har ämnet engagerats i en uppdragsutbildning som Skolverket köper under fem år för att utbilda nuvarande och blivande rektorer inom skolans alla stadier från förskola till gymnasieskolan. Under 2009 antogs en första omgång med 142 rektorer. Konferensen Arbetsmiljörätt ett ämne i tiden vid Örebro universitet genomfördes oktober med deltagare från såväl akademin som näringslivet. Två konferenser planeras att äga rum under Lunchseminarier för praktiska verksamma jurister i centrala Örebro är numera ett återkommande arrangemang. Lunchseminarierna har arrangerats med en månads mellanrum under såväl våren som hösten Högre seminarier inom Juridicum har hållits varannan tisdag under hela året där såväl interna som externa (inklusive utländska) forskare har presenterat aktuella frågeställningar. Juridicum håller i skrivande stund på att färdigställa sin första årsskrift med artiklar från skilda ämnesområden. En ny antologi med artiklar skrivna under särskilt tema är även under produktion. Under året har ämnet har också erhållit generösa bokdonationer från framstående svenska forskare. Den fortsatta verksamheten är inriktad på att utveckla nämnda centra, öka externa medel i nationell och internationell konkurrens, samt fortsätta rekrytera forskningskompetent personal. 3

4 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ En doktorand rekryterades under 2009, Jenny Zetterqvist, med anknytning till Forskarskolans Demokratins villkor. Ämnet har fem doktorander antagna sedan tidigare, Andreas Anderberg, Christine Andersson, Maria Eriksson, Mona Samadi och Richard Sannerholm. Andreas Anderberg Avhandlingens tema/titel: Straffbar oaktsamhet. Något om straffansvarets nedre gräns Christine Andersson Avhandlingens tema/titel: Näringsförbud Maria Eriksson (förväntas disputera under år 2010). Avhandlingens tema/titel: Defining rape: new obligations for states under international law? Mona Samadi Avhandlingens tema/titel: Access to justice in theocratic states Richard Sannerholm disputerade den 2 december 2009 med avhandlingen Rule of Law after War: Ideologies, Norms and Methods for Legal and Judicial Reform. Jenny Zetterqvist Avhandlingens tema/titel: Navigating human rights of women in a legal pluralistic context - a study from processes of refugee return in Africa based on experiences, approaches and practices. Alternativt: Implications of a pluralistic legal context for female refugees in the process of return and reintegration En forskarutbildningskurs i teori och metod gavs våren Kursen riktar sig främst till våra egna doktorander, men även doktorander vid andra universitet är välkomna. Kursen är planerad att hållas vartannat år. 2.2 HANDLEDNING Lernestedt, Claes Andreas Anderberg, Örebro universitet (huvudhandledare) Maria Forsman, Umeå universitet (biträdande handledare) Nergelius, Joakim Richard Sannerholm, Örebro universitet (disputerade 2 december 2009) Christine Andersson, Örebro universitet Maria Eriksson, Örebro universitet (slutseminarium i januari 2010) Mona Samadi, Örebro universitet Jenny Zetterquist, Örebro universitet Nordlöf, Kerstin Magnus Israelsson, Social arbete, Mittuniversitetet, bitr. handledare 4

5 Persson, Annina H. Ann-Sofi Henriksson, Civilrätt, Umeå Universitet, huvudhandledare. Elisabeth Ahlinder, Civilrätt, Stockholms Universitet, bitr. handledare Per Henriksson, Civilrätt, Stockholms Universitet, huvudhandledare. Therese Fridström-Montoya, Socialrätt, Örebro universitet, huvudhandledare Zila, Josef Jack Ågren, Billighetsskälen vid påföljdsbestämning, Stockholms universitet, huvudhandledare Andreas Anderberg, Oaktsamhet i straffrätt, Örebro universitet, biträdande handledare 5

6 3. FORSKARE VID JURIDICUM Alsne, Marieanne, jur.dr., universitetslektor, upphovsrätt Anderberg, Andreas, doktorand, straffrätt Andersson, Christine, doktorand, straffrätt Bastidas, Vladimir, adjunkt, doktorand vid annat lärosäte, EU-rätt och marknadsrätt Bartholdson, Catarina, universitetslektor, civilrätt Blekemo, Annika, adjunkt, doktorand vid annat lärosäte, civilrätt Burman, Annica, universitetsadjunkt, offentlig rätt, enhetschef Calleman, Catharina, docent, universitetslektor, civilrätt Carlsson, Laura, jur.dr. universitetslektor, civilrätt Chöler, Carl-Fredrik, universitetslektor, allmän rättslära Dahlqvist, Amie, universitetsadjunkt, processrätt Dalenius, Lars, universitetslektor, offentlig rätt Ekroth, Jesper, jur.dr. universitetslektor, offentlig rätt, utbildningsledare Juridiska programmet Eriksson, Maria, doktorand, folkrätt Fridström Montoya, Therése, adjunkt, forskarstuderande, offentlig rätt Haglund, Roland, universitetslektor, offentlig rätt Hoffman, Jeanna, universitetsadjunkt, offentlig rätt Johansson, Märta C., jur.dr., universitetslektor, folkrätt Jonsson, Anna, Jur.dr., bitr. universitetslektor, konstitutionell rätt Kristoffersson, Eleonor, professor, skatterätt Kulin- Olsson, Karin, universitetsadjunkt, civilrätt Lagerstedt, Anders universitetsadjunkt, civilrätt Larsson, Ylva, universitetsadjunkt, skatterätt Lernestedt Claes, docent, universitetslektor, straffrätt och allmän rättslära 6

7 Lokrantz Bernitz Hedvig, jur.dr. universitetslektor, EU-rätt Lyles, Max jur.dr. universitetslektor, rättshistoria Melander, Jan, universitetsadjunkt, allmän rättslära Nergelius, Joakim, professor, konstitutionell rätt Nordlöf, Kerstin, docent, universitetslektor, förvaltnings- process- och straffrätt Persson, Annina H., professor, civilrätt, ämnesansvarig Samadi, Mona, doktorand i forskarskolan Demokratins villkor, folkrätt Sannerholm, Richard, jur.dr. gästlärare, folkrätt Schnürer, Mikael, universitetslektor, civilrätt Schultz, Mårten, docent, universitetslektor, civilrätt Saf, Carolina, universitetsadjunkt, doktorand vid annat lärosäte, internationell privat- och processrätt Sitte-Durling Catharina, jur. dr. universitetslektor, straff och processrätt Steinberg, Maria, jur.dr, universitetslektor i arbetsrätt och arbetsmiljörätt Valguarnera, Filippo, jur.dr. universitetslektor, civilrätt, utbildningsansvarig Rättsvetenskapliga programmet Zila, Josef, professor, straffrätt Zetterqvist, Jenny, doktorand i forskarskolan Demokratins villkor, folkrätt 7

8 4. CENTRUMBILDNINGAR 4.1 AFFÄRSRÄTTSGRUPPEN Syftet med affärsrättsgruppen är att skapa en forskningsmiljö som på sikt ska generera förutsättningar för nationell och internationellt framstående forskning inom främst central förmögenhetsrätt, bolagsrätt, skatterätt, internationell privaträtt, arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Forskning bedrivs även inom några specialområden, såsom komparativ rätt och bank- och insolvensrätt. På Juridicum finns idag en stark forskningsgrupp med inriktning på frågor kopplade till affärsjuridik. Vidare bedrivs vid Juridicum nära samarbete med flera såväl nationella och internationella framgångsrika fakulteter inom området. Gruppens medlemmar har tillsammans en omfattande nationell och internationell publicering och är medlemmar av viktiga nätverk. Forskargruppen består av cirka 10 personer. Pågående forskning: Om ägarlägenheter Regional företagsförnyelse genom innovativ finansiering Antologin: Efter krisen. "Ett rättvist arv?" Den legala arvsrättens begränsande verkan på äganderätten. Forskare anknutna till gruppen: Annina H Persson, Annika Blekemo, Catharina Calleman, Carolina Saf, Eleonor Kristoffersson, Anders Lagerstedt, Maria Steinberg, Filippo Valguarnera, Marieanne Alsne, Lena Hiort af Ornäs, Karin Kulin-Olsson. 4.2 CENTRUM FÖR SANKTIONSRÄTTSFORSKNING (CFS) Centrum för sanktionsrättsforskning (CFS) kommer under flera år framöver att sätta sin prägel på forsknings verksamheten vid Juridicum. Forskning kring rättsliga sanktioner, inte minst jämförande sådan, utgör ett omfattande och viktigt område inom juridiken; sanktionernas verkanssätt, deras användningsområden, de olika slags berättigandekrav som följer med respektive sanktion inom respektive område, o s v. Utgångspunkten för den gemensamma forskningsmiljön CFS är åsikten att mer av ett övergripande synsätt ofta behövs, genom vilket olika former för rättslig reglering och sanktionering kan ställas mot varandra och jämföras på en rad punkter. Detta slags forskning får sägas vara eftersatt. Det är för övrigt till och med svårt att urskilja en enig syn i den grundläggande frågan vad som är att betrakta som en rättslig sanktion. Forskare anknutna till gruppen: Josef Zila, Kerstin Nordlöf, Claes Lernedstedt, Jesper Ekroth, Andreas Anderberg, Therese Fridström-Montoya, Jeanna Hoffmann, Maria Forsman 8

9 4.3 THE CENTRE ON THE INTERNATIONALISATION OF LAW (CIL) Syftet med centrumbildningen CIL (the Centre on the Internationalisation of Law) är att skapa en forskningsmiljö som på sikt ska generera förutsättningar för internationellt framstående forskning inom internationell rätt, Europarätt och konstitutionell rätt vid Örebro universitet. Den sammanhållande problematiken är internationaliseringen av rätten. Forskare anknutna till gruppen: Vladimir Bastidas, Laura Carlson, Maria Eriksson, Roland Haglund, Märta C. Johanson, Anna Jonsson, Joakim Nergelius, Carolina Saf, Mona Samadi, Richard Sannerholm, Filippo Valguarnera 4.4 FORSKNINGSRÅDET Forskningsrådet är ett internt samrådsorgan för såväl lärare som doktorander. Rådet startades under hösten 2007 och har under året 2009 sammanträtt vid nio tillfällen samt deltagit med forskningsfrågor vid ämnesdagarna i juni och september Deltagare kallas till sammanträde första tisdagen i varje månad och forskningsfrågor i en vid benämning berörs. Stående punkter på dagordningen är exempelvis forskningsstrategier och forskarutbildningen. I januari 2009 bildades ett nytt forskningsråd med mer formell karaktär, som i huvudsak har att drivit samma frågor som tidigare. Det består av lärare som är röstberättigade i fakultetsnämnden och doktorandrepresentanter, Det nya forskningsrådet har utarbetat en egen plan med konkreta mål och en arbetsordning för sin verksamhet och har även följt upp verksamheten i en berättelse där måluppfyllelsen redovisas. 9

10 5. PUBLIKATIONER Inlämnade manuskript under 2009 Bastidas, Vladimir. Rättsfallanalys publicerad på Karnovs hemsida: Marknadsintegration fortfarande ett självständigt ändamål inom EU:s konkurrensrätt Blekemo Annika. Artikel till vänbok för prof. Ronnie Eklund. Titel: En verksamhet är en verksamhet är en verksamhet. Ensamförfattare. Iustus-förlag. Blekemo, Annika. Två artiklar till nättidningen JP-infonet; Illojalitet i anställningen och Arbetstagares brottslighet. Ensamförfattare. Calleman, Catharina. Genusperspektiv på arbetsrätten, Iustus förlag Calleman, Catharina. Precarious employment in Sweden? Care work and domestic work in a twilight zone between public law and private law i Precarious Employment in Perspective Sweden, Annette Thörnqvist (ed.), (utkommer 2010). Calleman, Catharina. Family ties in Swedish Employment law, in International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, issue 4, Carlson, Laura. Fundamentals of Swedish Law, Studentlitteratur, 2009 Carlson, Laura. Expanding the Right to Work to include the Recognition of Employment, JURIDISK TIDSKRIFT ( Nr. 1), s Carlson, Laura. Judicial Interpretation The Achilles Heel of Social Law, Retfaerd (preliminärt höst 2009) Ekroth, Jesper. JO-ämbetet 200 år en historisk tillbakablick, bidrag till jubileumsskrift avseende JO-ämbetet. Huvudredaktör Ekroth, Jesper. Manus till lärobok, Gothia förlag: Vad säger offentlighets- och sekretesslagen om socialtjänsten? Ekroth, Jesper. Sekretessprövning i socialförsäkringsärenden, artikel till Förvaltningsrättslig tidskrift Fridström Montoya Therése. Manus till lärobok (tillsammans med Jesper Ekroth), Gothia förlag: Vad säger offentlighets- och sekretesslagen om socialtjänsten? Haglund, Roland. Abstract till konferensen Democracy, Human Rights and Social Justice in a new global dispensation Challenges and Transformations, Pretoria 1-3 February 2010, South Africa, insänd och accepterad ht Lernestedt Claes: Asp, Lernestedt & Ulväng: Katedralen. Tre texter om straffrätt. Iustus, Upplösta kroppar, upplösta sinnen. Medverkansläran och bortom. I: Katedralen (se ovan), s

11 Insanity and the Gap in the Law: Swedish Criminal Law Rides Again. I (red Wahlgren & Lernestedt) Scandinavian Studies in Law 54. Criminal Law, s Lyles, Max. Tradition, Conviction or Necessity (publiceras under 2010). Nergelius Joakim. Bok. The Constitutional Dilemma of the European Union, Europa Law Publishing, Groningen, 114 sidor Nergelius, Joakim. Lärobok. Komparativ statsrätt, 7:e uppl., Juristförlaget i Lund, 61 sidor Nergelius, Joakim. Artiklar: Nergelius, Joakim. Hur påverkas svensk äganderättsdebatt av Europadomstolens praxis?, i Karin Åhman (red.), Äganderätten dess omfång och begränsningar, Iustus (Uppsala), s Nergelius, Joakim. Intressant men oväntat förslag om normprövning från Grundlagsutredningen, Svensk Juristtidning s Nergelius, Joakim. Judicial Review in Swedish Law A Critical Analysis, Nordic Journal of Human Rights s Nergelius, Joakim. En liten jämförelse mellan svensk och finsk grundlagsreglering av EUmedlemskapet några hastiga reflektioner från ett symposium, Europarättslig tidskrift s Persson, Annina H: Ertsborn, J. & Holmberg- Luning, M. & Persson, A.H., Ny skuldsaneringslag - ett steg i rätt riktning? Artikel publicerad i Finansiella kriser - betalningssystem och skuldförhållanden (Red. Gorton, L. & Millqvist, G.) s , SCCL, nr 9, Stockholm 2009, Iustus Förlag. Persson, A. H., The New Swedish Debt Restructuring Act, Konferensbidrag vid den internationella konferensen. Overindebtedness: Everyday Risk in Modern Societies? Theoretical Aspects and Emperical Findings in International Perspective, University of Chemnitz, Chmenizt, Tyskland, mars Artikeln kommer att publiceras i antologin Contemporary Issues in Consumer Insolvency, Niemi-Kiesiläinen, J. & Backert, W. (red) Persson, A.H., Unfair Suretyships in Europe - Country report for Sweden- Artikeln kommer att publiceras i Colombi Ciacchi, A. & Weatherill, S., (Red) Regulating Unfair Banking Practices in Europe. The Case of Personal Suretyship, Oxford University Press, Persson, A. H., Återvinning och EU:s insolvensförordning, Festskrift till Gertrud Lennander, Jure Förlag, 2010 (c.a 11 sidor, under utgivning.) Persson, A. H., Multinationella bolags insolvens, Europaperspektiv Santérus förlag, s Persson, A. H. Epilog till artikeln; Vems är skulden? Festskrift till lars Heuman, s , Jure Förlag. Trycks i 2009 års Årsskrift vid Juridicum, Örebro Universitet. Ca 4 sidor, under utgivning) 11

12 Steinberg, Maria. Arbetsmiljörätt - kan det va nå t?, Festskrift till Ronnie Eklund, Iustus förlag. Valguarnera, Filippo. Monografi: Accesso alla natura tra ideologia e diritto, Torino, Giappichelli Editore. Valguarnera, Filippo. Artikel: The Class Action in the United States and in Europe: A Narrowing of the Gulf or a New Path Being Forged? Hauser Working Papers Series, New York University. Zetterqvist, Jenny. Abstract till internationella konferensen Democracy, Human Rihgts and Social Justice in a new global dispensation Challenges and Transformations, Pretoria 1-3 February 2010, South Africa, insänd och accepterad ht Zila, Josef. Sanctioning Powers of the Swedish Public Prosecution Service and Police. Publicerad i Scandinavian Studies in Law, Vol. 54 Zila, Josef. "Úřad veřejné obžaloby ve Švédsku: nejmocnější státní zastupitelství v Evropě? /Svensk åklagarmyndighet den mäktigaste i Europa?/ Publicerad i tjeckisk tidskrift Statni zastupce. /Åklagare/ nr. 5/

13 6. PÅGÅENDE FORSKNINGSPROJEKT Alsne, Marieanne Utövande konstnärers rättsskydd. Diplomati, dogmatik och värden. (inom ramen för kompetensutveckling) Blekemo Annika Arbetsrättsliga konsekvenser av kommunalt ändrade driftsformer. Ofinansierat. Avhandlingsprojekt i arbetsrätt som handleds vid annat lärosäte. Calleman, Catharina En arbetsrättslig gråzon mellan offentligt och privat är slutrapporterat till FAS 2009, men jag arbetar fortfarande med temat Carlson, Laura Acess to Justice as a Human Right Within the Contexts of EU and Swedish Law. Törsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, beräknade att vara klart Ekroth, Jesper Artikel om intern sekretess inom Försäkringskassan. Den sista av fyra artiklar kopplade till medel från Försäkringskassan. Fridström Montoya, Therése Leva som andra genom ställföreträdare - rättslig och faktisk paradox för vuxna personer medutvecklingsstörning. Doktorandprojekt. Haglund, Roland Promoting rule of law and human rights trough legal education. - Case studies. Johansson, Märta C. Beviljat projekt (medsökande Anna Jonsson): Att skilja mellan offer: Ett brottsofferperspektiv på människohandel och människohandelsliknande brottslighet. Finansiär: Brottsofferfonden (vid Brottsoffermyndigheten). Jonsson, Anna Rättsligt transnationellt samarbete, ssk gemensamma utredningsgrupper. Ryssland och Europarådet Lernestedt Claes Gärningsman, offer och samhälle Tiggeri Dit och tillbaka igen om individ och struktur i straffrätten (monografi, publ 2010) Straffrätt och kultur Lyles, Max Sedvanerätt och annan oskriven rätt (finansierat av VR). 13

14 Nordlöf, Kerstin 1 mån rörlig resurs, intern, för forskningsansökningar. Persson, Annina H. Obestånd och exekutiva auktioner. Ingår i ett större forskningsarbete om överskuldsättning. Om seniorlån. Ingår i ett större forskningsarbete om överskuldsättning. Om ägarlägenheter. Regional företagarförnyelse genom innovativ finansiering. Valguarnera, Filippo Om ägarlägenheter Zila, Josef EuroNEEDs 6.1 EXTERN FINANSIERING Finansiär: Brottsofferfonden (vid Brottsoffermyndigheten). Belopp: kr ( ) Johansson, Märta C. (medsökande Anna Jonsson): Att skilja mellan offer: Ett brottsofferperspektiv på människohandel och människohandelsliknande brottslighet. Finansiär: Försäkringskassan Belopp: kr fördelat på två år. Medlen upphör vid årsskiftet 09/10 Ekroth, Jepser: Olika sekretessfrågor inom socialförsäkringarna. Finansiär: Hauser Global Research Fellowship Belopp: dollar. Valguarnera, Filippo. Hauser Global Research Fellowship vid New York University. Finansiär: Naturvårdsverket genom Uppsala universitet (en del av stipendiet). Belopp: 1200 euro i månaden. Valguarnera, Filippo. Post-doc stipendium (fram till och med den 31/6/2009), vid Florens universitet (Italien) Finansiär: Stiftelsen Sävstaholm Belopp: kr för året 09/10 Fridström Montoya, Therése: Leva som andra genom ställföreträdare rättslig och faktisk paradox för vuxna personer med utvecklingsstörning. Finansiär: Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser. Carlson, Laura. Acess to Justice as a Human Right Within the Contexts of EU and Swedish Law. Beräknas vara klart Finansiär: Vetenskapsrådet Lyles Max. Sedvanerätt och annan oskriven rätt 14

15 Finansiär: Vetenskapsrådet, Brottsoffermyndigheten (för projektet Gärningsman, offer och samhälle, ) Lernestedt, Claes. Gärningsman, offer och samhälle 7. ANSÖKNINGAR OM EXTERNA MEDEL (Inlämnade 2009) Calleman, Catharina Projekt om arbetskraftsinvandring insänt till IFAU oktober 2009, ej beviljat. Fridström Montoya, Therése Ansökt och beviljats medel från Stiftelsen Sävstaholm om kr för läsåret 09/10. Ansökan om medel från Söderbergsstiftelserna, ej beviljat. Haglund, Roland En ansökan till European Commission (Tempus IV Joint Project) tillsammans med universitetet i Graz, universitetet i Ljubliana samt universitetet i Montenegro avseende ett tvåårigt projekt Curriculum Reform of the Law Faculty of University of Montenegro. Jonsson, Anna Brottsoffermyndigheten. Att skilja mellan offer: Ett brottsofferperspektiv på människohandel och människohandelsliknande brottslighet (tillsammans med Märta Johansson, beviljat). Vetenskapsrådet. Att skilja mellan offer: Ett brottsofferperspektiv på människohandel och människohandelsliknande brottslighet (tillsammans med Märta Johansson, inte beviljat). Lyles, Max Projekt: Avtalsfrihet och partsautonomi: Betydelsen i rättslivet under 1800-talet, inlämnat till Ragnar Söderbergs stiftelse och beviljad. Nergelius, Joakim Har medverkat i det av Vetenskapsrådet stödda s.k. Oxenstierna-projektet om förändringar i svensk förvaltning till följd av EU-medlemskapet (projektansvarig har varit prof. Carl-Fredrik Bergström, Uppsala), som löper ut 2009 men avslutas och avrapporteras våren Nordlöf, Kerstin Ansökan till Brottsoffermyndigheten för forskningsprojektet Internationell sexhandel med barn i Sverige, Deltog i en offert avseende Utvärdering av samverkan under gemensamt tak för utredning av barn som misstänkt vara utsatta för brott till RPS, Persson, Annina H. En ansökan om regelverket kring obestånd och exekutiva auktioner har inlämnats till Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond samt Formas. Ej beviljat. 15

16 8. ENSKILDA FORSKARES MEDLEMSKAP I FÖRENINGAR OCH NÄTVERK Alsne, Marieanne Medlem i Société de Législation Comparée, Paris. Swedish Women in Arbitration Network, SWAN, Stockholm Blekemo Annika Forum för feministisk forskning. Arbetsrättsliga föreningen. Burman, Annica Nordplus nättverk för utbyte inom Norden och de Baltiska staterna (för Juristutbildning) Calleman, Catharina Globalisering, makt och kön (nordiskt nätverk har inneburit gemensam publicering och seminarier) Carlson, Laura RECWOWE Reconciling work and welfare, European Network of Excellence according to the 6th PCRD (Priority 7 - Citizens and governance in an information society) DEMDI - Multidimensional Equality and Democratic Diversity Network Fridström Montoya, Therése Nätverket för funktionshinderforskning, samordnat genom Uppsala universitet. Nätverk för socialrättslärare vid socionomutbildningar, samordnat genom socialhögskolan Stockholms universitet. Lernestedt Claes SISU Nordlöf, Kerstin Ingår i ett nätverk i samband med ett japanskt forskningsprojekt "Legal Protection against Abuse : Children, elderly people, people with handicap and women: A comparative study between Japan and several countries. Viktimologiskt nätverk Internationale Vereinigung für Rechts- und Socialphilosophie International Network on Therapeutic Jurisprudence Persson, Annina H. Credit, Debt and Insolvency Network Svensk samerättsligt nätverk för jurister SanN Turn-around Management Association Sweden Zerp Centrum för Europeisk Rättspolitik the University of Bremen The Stockholm Centre of Commercial Law. Steinberg, Maria Nätverket för arbetsmiljöjurister som startade hösten 2009 genom den konferensen som hölls på Örebro universitet. 16

17 9. DELTAGANDE I KONFERENSER OCH SEMINARIER Anderberg, Andreas Deltagande i den nordiska workshopen i straffrätt i Tromsö juni Närvaro vid konferensen i allmän rättslära vid Stockholms univ maj Arrangör av konferens i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet oktober Bastidas, Vladimir 18-19/9 Doktorandkurs/konferens för doktorander vid Stockholms Universitet om EUrättslig metod. Deltog som föreläsare i EU-rättslig metod och Rättsekonomi. Anordnad av Stockholms Universitet. Blekemo Annika Anordnande av seminarium om Det svåra samtalet och ett seminarium om sjukförsäkringsreglerna och nuvarande arbetstidsavtalsläge. Båda seminarierna skedde i form av SULF-seminarier och var översökta. Burman, Annica Deltagande i konferens för studierektorer inom Juristutbildningar i Sverige arrangerad av Umeå universitet, 7-8 maj Calleman, Catharina Föreläsning vid Ombudsmannakonferens inom Kommunal, november Carlson, Laura RECWOWE, Utrecht juni Ekroth, Jesper Konferensserie i offentlig rätt vid Uppsala universitet, ca 4 ggr per termin. Tvådagarskonferens i offentlig rätt Uppsala universitet: Offentlig rätt i omvandling, oktober. Invigning i riksdagen av festligheterna till minne av 1809 års RF, 15 januari. Riksdagens andrakammarsal. En av anordnarna för TV-sänt seminarium om Konstitutionsutskottet 200 år och JO 200 år. 6 maj Fridström Montoya, Therése. Doktorandseminarium i Uppsala inom nätverket för forskning om funktionshinder. Internt högre seminarium vilket avsåg presentation av mitt avhandlingsprojekt. Närvaro vid konferens i allmän rättslära vid Stockholms universitet maj Haglund, Roland Deltagande på Barnrättsakademins konferens 4-5 februari i Eskilstuna på tema Folkrätt och Barnrätt. Medverkan i Forsa-seminariet vid Örebro universitet mars med seminarium och workshop på tema juridik och socialt arbete. Medverkan i seminarieserien vid Örebro universitet för etablering av ämnet kriminologi. Sida-kurser inför valobservationsinsater i Kirgisistan, Mozambique och i Tadzjikstan. Konferens vid Uppsala universitet kring Offentlig rätt i omvandling, oktober. Konferens i Århus, Danmark kring Unification and Harmonization, oktober. 17

18 Konferens arrangerad av SVUF (Sveriges utvärderareförening) på tema Filosofi och utvärdering, oktober. Arbetsmiljörätt - ett ämne i tiden, konferens. Örebro universitet. Undertecknad var initiativtagare november. Planering för medverkan i den internationella konferensen Democracy, Human Rihgts and Social Justice in a new global dispensation Challenges and Transformations, Pretoria 1-3 February 2010, South Africa. Johanson, Märta C. Presentation av paper: Trafficking in Humans and Victim Protection in Sweden vid konferensen Victims in Europe - 23rd Annual Conference of Victim Support Europe. Värd: the Portuguese Association for Victim Support, som del i Project Victims in Europe medfinansierat av EU kommissionen. Plats: Lisbon, Portugal juni Presentation tillsammans med Anna Jonsson: Trafficking: Vad ger lagstiftningen för skydd till offer för människohandel? Arrangör: Riksdagens utredningstjänst och Vetenskapsrådet. Plats: Riksdagen. 4 nov Presentation tillsammans med Anna Jonsson: Människohandel ur ett brottsofferperspektiv. Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens. Plats: Stockholm. 13 nov Jonsson, Anna New Horizons on European Criminal Law the Stockholm Program, ERA, Trier maj. Talade om JIT på en konferens anordnad av COPSAT, Joint Cooperation between Police and Social Services against Trafficking, Polismyndigheten Stockholms län, 2 oktober. Offentlig rätt i omvandling, Juridicum, Uppsala universitet, oktober Talade på ett seminarium med titeln Trafficking - vad ger lagstiftningen för skydd till offer för människohandel? Sveriges riskdag, Stockholm, 4 november. Projektpresenation på Brottsoffermyndighetens viktimologiska konferens, Brottsoffermyndigheten, Stockholm, 13 november. Lernestedt, Claes The Structure of Criminal Law. Workshop, University of Glasgow, sept Lyles, Max Rechtwissenschaft als juristiche Doktrin, Rättsgenetiska institutet, Djursholm Maj Arrangörer Stiftelsen institutet för rättshistorisk forskning, under ledning av professorerna Claes Peterson och Marie Sandström, Stockholms universitet. Nergelius Joakim Talade om El gobierno local en la Suecia vid konferens betitlad Desarollo Humano Local: articulando estrategias para un desarollo sostenible vid Granma-universitetet i Bayamo, Cuba, februari Talade om Collective Redress from a Procedural View vid en konferens eller debatt om Collective Redress ordnad av ELP (liberala partigruppen) i EU-parlamentet, Bryssel, 5 mars Moderator vid avslutande diskussion på symposiet Sverige och Finland i den Europeiska Unionen, Nordiska museet, Stockholm 27 mars Talade om behovet av preciseringar inom stats- och förvaltningsrättslig forskning, anförande vid konferensen Offentlig rätt i omvandling, Uppsala 16 oktober Talade om The Development of Regional Autonomy vid Forum Constitutionnel Européen, 18

19 universitetet i Regensburg, 4-5 december Talade om Constitutionalism, Rights and Democracy in Sweden vid konferensen Towards Nordic Juristocracy? Constitutionalism, Rights and Democracy in the Nordic Constitutional Systems, 8-9 december, Åbo universitet, Finland Nordlöf, Kerstin Föredrag högre seminarium under rubriken Juvenile Jurisprudence, Akademin för Juridik, Psykologi och Socialt arbete, Örebro universitet, 27 januari, Deltog i konferensen Folkrätt för barn 4-5 februari 2009, Eskilstuna. Deltog i den internationella konferensen Children and Online Sexual Violence; Research - Protection Assistance, februari, 2009, Stockholm Deltog med en presentationen Unga lagöverträdare: kontradiktion eller harmonisering? i workshopen Anteckningar i marginalen: Om rätten, socialrättslig forskning och socialt arbete, vid Forsas nationella symposium Socialt arbete som profession och passion kunskapsbas och tillämpning den mars, 2009, Örebro universitet. Presenterade genomförd forskning avseende Unga lagöverträdare och påföljder; i ett social-och straff samt processrättsligt perspektiv inom seminarieserien Kriminologirelaterad forskning och utbildning vid Örebro universitet. 20 april, Deltog i Stockholms universitets årliga träff för lärare i juridik i socialt arbete april, Genomförde presentation om Juvenile Jurisprudence vid årsmötet av Den svenska avdelningen av Internationella Föreningen i Rätts- och Socialfilosofi den maj, 2009, Stockholms universitet. Deltog i högre straffrättsseminarium, kammarseminarium där Andreas Anderbergs avhandlingsämne Oaktsamhet straffansvaret nedre gräns diskuterades, Juridiska institutionen, Uppsala universitet, 20 maj, Deltog med en presentation Professional rules, rights and treatment i samarbete med två docenter i psykologi respektive socialt arbete vid Stockholm Criminology Symposium, även som discussant juni, 2009 Deltog i the International Penal Law Congress i Istanbul, september, Persson, Annina H. Deltagare: Från konsumentkrediter till skuldsanering, Konsumentverket, Stockholm, 27 januari. Deltagare: Insolvensrättsligt Forum 2009, Uppsala Universitet, 5-6 februari Föredrag och deltagare vid den internationella konferensen. Overindebtedness: Everyday Risk in Modern Societies? Theoretical Aspects and Emperical Findings in International Perspective, University of Chemnitz, Chemnitz, Tyskland, mars Deltagare: The proposed new directive on consumer rights, Stockholm, 24 april 2009, SccL. Deltagare: Bank & Finans Outlook, Affärsvärlden, Grand Hotell Stockholm, 29 april Föredrag: Rådgivningslagen, Finansinspektionen, Stockholm, 18 maj Deltagare: Aktuella återvinningsfrågor konkurslagens återvinningsregler de lege lata och de lege ferenda, Mikael Möller och Hans Renman, Stockholm den 27 maj 2009, SccL. Deltagare: Finansmarknadernas regler och tillsyn - på Europanivå och i Sverige, Kerstin af Jochnick och Jonas Neimeyer, Stockholm, 10 juni 2009, SccL. Deltagare: European Real Estate Society Conference, KTH Stockholm, juni Deltagare: Vem klarar krisen? Privata och samhälleliga kostnader i tider av ekonomisk oro, 19 okt 2009, Konsumentverket. Deltagare: Pantrealisation, Göran Millqvist och Per Henriksson, Stockholm, 9 nov

20 SccL. Deltagare: banking reform and bank resolution. Recent developments in the UK and the EU. Rosa Lastra, Stockholm 18 november 2009, SccL. Deltagare: Reforming financial regulation, 30 november 2009, anordat av Sveriges Riksbank, The European Shadow Financial Regulatory Committee and Stockholm Centre for Commercial Law. Steinberg, Maria Labour law and Social Security Law in an Enlarged Europé - a Social Dimension on the Move, den 3-4 nov 2009, arrangörer, Nätverket för Europarättsforskning, Hasselbacken, Stockholm. Arbetsmiljörätt - ett ämne i tiden, konferens26-27 oktober, Örebro universitet. Arrangör. Valguarnera, Filippo Transplanting Class Action: Cultural Barriers (Hauser Global Law seminar), New York University, New York. 18 februari Zetterqvist, Jenny Planering för forskarskolans och egen medverkan i den internationella konferensen Democracy, Human Rihgts and Social Justice in a new global dispensation Challenges and Transformations, Pretoria 1-3 February 2010, South AfricaArrangör: Örebro University, The Research School Conditions of Democracy och University of South Africa (UNISA): South African Research Chair in Development Education Zila, Josef XIII. Nordisk workshop i straffrätt, Tromsö, juni 2009 Workshop En strafferett ut over staten?, Bergen, November 2009 EuroNEEDs projekt, seminarium, Bryssel, december KONFERENS ARBETSMILJÖRÄTT ETT ÄMNE I TIDEN Lektor Maria Steinberg var initiativtagare till konferensen, där hon själv talade kring temat Arbetsmiljörätt Vad är det? Syftet med konferensen var att diskutera behovet av utbildning, forskning och erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker inom ämnet arbetsmiljörätt. Talare vid konferensen var även Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg, Professor Håkan Hydén, Lunds universitet. Vidare talade Kammaråklagare Lotten Loberg, Johanna Lundqvist, arbetsrättsjurist från Göteborgs stad samt doktoranderna Peter Andersson, Göteborgs universitet samt Andreas Anderberg, Örebro universitet. Konferensen har uppmärksammats i media, bland annat i tidningen Arbetsskydd Deltagarna i konferensen bildade ett nätverk som i vår kommer att träffas i Stockholm. 20

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar 25-26 augusti, 2014 Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala Nätverket för Europarättsforskning inbjuder till Europarättsdagar,

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015 Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015 20 21 oktober 2015 Hotell Linné Tisdag 20 oktober 10 10.30 Kaffe och registrering 10.30-12.30 Gemensam session 10.30-11.00

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160 points

RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160

Läs mer

Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet

Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet Linda Berg, föreståndare Linda.Berg@pol.gu.se /CERGU1 CERGU (group) CERGU_tweets Om CERGU Startade 1995 GU blev Jean Monnet Centre of Excellence 1998

Läs mer

Tid: Kl 09:00 11:00. Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M.

Tid: Kl 09:00 11:00. Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M. Tid: Kl 09:00 11:00 Plats: L324 Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M. Ekström Professor Olov Forsgren Professor Rikard Lindgren Professor Olof

Läs mer

Bruttolista för samverkansportfölj

Bruttolista för samverkansportfölj Bruttolista för samverkansportfölj Bilaga till rapporten Samverkan med det omgivande samhället. Projektgrupp 1B Cecilia Bjursell, ED Högskolan i Jönköping Peter Dobers, professor Mälardalens högskola Anna-Carin

Läs mer

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin använder meritportföljer för att tydliggöra vilken kompetens och vilka meriter som ska värderas hos lärare och forskare.

Läs mer

Annina H. Persson. JPS, 701 82 Örebro, Sweden. Department of Law, Psychology and Social Works, Örebro University, SE

Annina H. Persson. JPS, 701 82 Örebro, Sweden. Department of Law, Psychology and Social Works, Örebro University, SE First name(s) / Surname(s) Address(es) Nationality Annina H. Persson JPS, 701 82 Örebro, Sweden Swedish Date of birth 23 rd of May 1963 Gender Female Expert Category Specific experience relevant for the

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp

Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp Social Work Ba (A), Law and social work (1), 12 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression

Läs mer

Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET

Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET Från vänster: Eva Törning och Maria Albanson Många juriststudenter kommer i sitt

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen Forskarutbildningen i ekonomisk historia Underdokument till studieplanen, antaget av institutionsstyrelsen september 2004 och reviderad oktober 2007

Läs mer

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity management och ges termin 3.

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity management och ges termin 3. Samhällsvetenskapliga fakulteten EDMB34, Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 Law in Theory and Practice - A Gender Perspective, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

TENTAMINA för läsåret 2008-2009

TENTAMINA för läsåret 2008-2009 TENTAMINA för läsåret 2008-2009 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisningsfria veckan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN ORU 1.2.1-02217/2016 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap Datum: 2016-06-14 1 Bakgrund Rektor har i instruktion

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Den traditionella indelningen i privaträtt och offentlig rätt har utgått från tanken om att det finns å ena sidan privata och å andra sidan offentliga

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

Registreringsinformation, ht 2015

Registreringsinformation, ht 2015 Registreringsinformation, ht 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 8 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte webbregistrera

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer

SEMINARIEPERIOD V

SEMINARIEPERIOD V Filippa Sjödén Amanuens för examensarbeten Juridiska institutionen Stockholms universitet 10/3 2014 Senast uppdaterad 17/3 2014 SEMINARIEPERIOD V. 13 2014 Schema för obligatoriska seminarier inom kursen

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2010 JURIDICUM Sammanställt av Monika Fröjdö INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÅRET SOM GÅTT... 3 1.1 INLEDNING... 3 1.2 INTERNATIONALISERING... 3 1.3 FORSKNINGSANKNUTEN

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2011 JURIDICUM Sammanställt av Maria (Mia) Holmström Innehållsförteckning 1 ÅRET SOM GÅTT... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Internationalisering... 2 1.3 Forskningsanknuten

Läs mer

Juristprogrammet 2015/2016

Juristprogrammet 2015/2016 Juristprogrammet 2015/2016 270 HP UPPSALA CAMPUS 100% Juristutbildningen i Uppsala bygger på metodträning, problemlösning och rättspolitik och har stora internationella inslag. Utbildningen förbereder

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå för avläggande av juris doktorsexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå för avläggande av juris doktorsexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen U 2013/542 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå för avläggande av juris doktorsexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen Högskolepoäng: Forskarutbildningen för doktorsexamen motsvarar

Läs mer

JURISTPROGRAMMET, 270 HÖGSKOLEPOÄNG

JURISTPROGRAMMET, 270 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL OCH RÄTTSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-191/2007 Sida 1 (7) JURISTPROGRAMMET, 270 HÖGSKOLEPOÄNG Law Programme, 270 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 15

Läs mer

Årsredovisningsenkäten 2008

Årsredovisningsenkäten 2008 Page 1 of 6 Årsredovisningsenkäten 2008 Skolnamn: Skolan för elektro- och systemteknik Skolchef: Björn Ottersten Inskickad den: 2008-12-17 Godkännande Uppgifterna i Årsredovisningsenkäten 2008 godkännes:.............................

Läs mer

Komparativrätt. Varför komparativ rätt? Civilrätt C Juristprogrammet Metodföreläsningar

Komparativrätt. Varför komparativ rätt? Civilrätt C Juristprogrammet Metodföreläsningar Civilrätt C Juristprogrammet Metodföreläsningar Komparativrätt Laura Carlson 2016 Varför komparativ rätt? 1. Den gör studenter bekanta med utländska regler, begrepp och ansatsar och möjliggör därmed kommunikation

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet BILAGA 3 Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Ansökan skall vara disponerad enligt nedanstående

Läs mer

NÄRVARANDE. Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet. Ordförande:

NÄRVARANDE. Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet. Ordförande: 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande: Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet Ledamöter: Anna Ehrenberg, docent, Högskolan Dalarna Ann-Britt Ivarsson, lektor, Örebro universitet Christina Opava, professor,

Läs mer

Anvisningar vid ansökan om läraranställning vid den samhällsvetenskapliga fakulteten

Anvisningar vid ansökan om läraranställning vid den samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Kansliet för samhällsvetenskap Telefon: 090-786 57 93 E-post: monica.sunden@umu.se Anvisningar 2015-02-27 Sid 1 (5) Anvisningar vid ansökan om läraranställning vid den samhällsvetenskapliga

Läs mer

Annina H. Persson. JPS, 701 82 Örebro, Sweden. School of Law, Psychology and Social Works, Örebro University, SE

Annina H. Persson. JPS, 701 82 Örebro, Sweden. School of Law, Psychology and Social Works, Örebro University, SE First name(s) / Surname(s) Address(es) Nationality Annina H. Persson JPS, 701 82 Örebro, Sweden Swedish Date of birth 23 rd of May 1963 Gender Female Expert Category Professor in Law, expert regarding

Läs mer

SEMINARIEPERIOD V

SEMINARIEPERIOD V Filippa Sjödén Amanuens för examensarbeten Juridiska institutionen Stockholms universitet 10/3 2014 Senast uppdaterad 12/3 2014 SEMINARIEPERIOD V. 13 2014 Schema för obligatoriska seminarier inom kursen

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet Ansökan skall vara disponerad enligt nedastående mall och uppgifter lämnas

Läs mer

Årsredovisningsenkäten 2008

Årsredovisningsenkäten 2008 Page 1 of 6 Årsredovisningsenkäten 2008 Skolnamn: Skolan för bioteknologi Skolchef: Stefan Ståhl Inskickad den: 2008-12-19 Godkännande Uppgifterna i Årsredovisningsenkäten 2008 godkännes:.............................

Läs mer

HANDELSRÄTT, SJÖRÄTT Fabriksgatan 2 (Arken), Åbo

HANDELSRÄTT, SJÖRÄTT Fabriksgatan 2 (Arken), Åbo HANDELSRÄTT, SJÖRÄTT Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo Ämnet handelsrätt omfattar rättsområden med anknytning till det ekonomiska livet, såsom arbetsrätten, köp- och exporträtten, kredit- och säkerhetsrätten,

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar augusti Elite Hotel, Drottninggatan 1, Örebro

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar augusti Elite Hotel, Drottninggatan 1, Örebro DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar 22-23 augusti 2016 Elite Hotel, Drottninggatan 1, Örebro Europarättsdagarna Syftet med Europarättsdagarna är att samla svenska

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Innehåll. eric bylander Prövningstillstånd hovrätt kammarrätt ToR 17

Innehåll. eric bylander Prövningstillstånd hovrätt kammarrätt ToR 17 Innehåll Förord 1 jan fridthjof bernt Velferdsstatens nødvendighet 3 eric bylander Prövningstillstånd hovrätt kammarrätt ToR 17 per cramér Använt kärnbränsle och skyldigheten att förhindra spridningen

Läs mer

EU-rättens påverkan på Sverige

EU-rättens påverkan på Sverige Juridiska fakulteten bjuder in till Rättsvetenskapens dag 2010 EU-rättens påverkan på Sverige Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet presenterar sin forskning tisdagen den 5 oktober 2010 kl. 09.15

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Delaktighet i forskning

Delaktighet i forskning Delaktighet i forskning Sedan länge sysslar handikapprörelsen med politisk påverkan. Nu har Handikappförbunden också tagit sig an forskningen i projektet Från forskningsobjekt till medaktör. Här har vi

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

Studier utomlands med forskarstudier och postdok i fokus (2015-09-03)

Studier utomlands med forskarstudier och postdok i fokus (2015-09-03) Studier utomlands med forskarstudier och postdok i fokus (2015-09-03) Erasmus+ Det finns olika vägar ut i världen, för dig som doktorand. Den enklaste och smidigaste är kanske att använda sig av Erasmusutbyten,

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016. Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA61, Genusvetenskap: Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 högskolepoäng Gender Studies: Law in Theory and Practice - a Gender Perspective, 30 credits

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2012 JURIDICUM Sammanställt av Maria (Mia) Holmström Innehållsförteckning 1 ÅRET SOM GÅTT... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Internationalisering... 2 1.3 Forskningsanknuten

Läs mer

Suppleanter. Almendal. Ersättare: () vakant

Suppleanter. Almendal. Ersättare: () vakant 1 (5) Ordinarie ledamöter (x) Professor Jonas Ebbesson, dekanus (x) Professor Marie Sandström, prodekanus (x) Professor Jan Rosén, prodekanus (x) Professor Henrik Edelstam (x) Professor Wiweka Warnling

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2014-2016 Antagen av Institutionsstyrelsen 2014-05-06 Dnr. 320-1.1.2-0085-14 1. Övergripande

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd

Läs mer

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi Undervisningsprogram FOLKRÄTT (Samhällsvetenskaplig utbildning)

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi Undervisningsprogram FOLKRÄTT (Samhällsvetenskaplig utbildning) Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi Undervisningsprogram 2017-2018 Uppdaterat 20.6.2017 FOLKRÄTT (Samhällsvetenskaplig utbildning) HÖSTTERMIN - PERIOD 1 (v. 36-43) Kursnamn Omf. Kurskod Lärare

Läs mer

Veckodag Datum Tid Sal Preliminärt innehåll Lärare. Tisdag 30/ hsalb Momentintroduktion BH MU Onsdag 31/ hsalb

Veckodag Datum Tid Sal Preliminärt innehåll Lärare. Tisdag 30/ hsalb Momentintroduktion BH MU Onsdag 31/ hsalb SOCIONOMPROGRAMMET TERMIN 2 HT 2012 Socialt arbete och samhällets organisering. 7.5 hp Lärare: Bo Hallin () bo.hallin@pol.umu.se (kursansvarig) Margaretha Uttjek () margaretha.uttjek@socw.umu.se Professionella

Läs mer

23 augusti 2007 Rum U103 Klockan PROTOKOLL. Dekanus, ordförande Professor. Professor. Professor. Professor Professor

23 augusti 2007 Rum U103 Klockan PROTOKOLL. Dekanus, ordförande Professor. Professor. Professor. Professor Professor NÄMNDEN FÖR FORSKNINGS- OCH FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR HÄLSA OCH SAMHÄLLE Sammanträdesdatum 23 augusti 2007 Rum U103 Klockan 9.00-11.00 PROTOKOLL Närvarande ledamöter Margareta Östman Thomas Arnebrant Tautgirdas

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

Årsredovisningsenkäten 2009

Årsredovisningsenkäten 2009 Årsredovisningsenkäten 2009 Skolnamn: Skolan för teknik och hälsa Skolchef: Lars-Åke Brodin Inskickad den: 2010-01-14 Godkännande Uppgifterna i Årsredovisningsenkäten 2009 godkännes:.............................

Läs mer

STYRDOKUMENT 1 / 7 dnr P2012/178

STYRDOKUMENT 1 / 7 dnr P2012/178 STYRDOKUMENT 1 / 7 dnr P2012/178 Anvisningar för ansökan om befordran eller anställning som annan vetenskapligt kompetent lärare än professor (t.ex. biträdande universitetslektor, universitetslektor) Publicerad:

Läs mer

Bedömning av arbetsprestationer

Bedömning av arbetsprestationer 2014-10-30 Bedömning av arbetsprestationer Lönekriterier som grund för lönesamtalet Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur hon eller han kan påverka sin lön. Inför en lönerevision

Läs mer

Politices kandidatexamen

Politices kandidatexamen Huvudämnesstrukturen för ämnet PRIVATRÄTT läsåret 2013 2014 Politices kandidatexamen 70 sp Grundstudier 25 sp Inledningsstudier i juridik 10 sp Studerande avlägger Inledningsstudier i juridik genom att

Läs mer

TENTAMINA för läsåret

TENTAMINA för läsåret TENTAMINA för läsåret 2007-2008 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisn ingsfria veckan

Läs mer

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Läs mer

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs.

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs. 1 Registreringsinformation, vt 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 5 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte istrera dig

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från 2013 Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Med pedagogisk meriteringsmodell avses "en modell för hur lärare kan meritera sig

Läs mer

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Fastställd av Fakultetsnämnden Juridiska fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingsplan utgår från

Läs mer

Övriga Josefina Syssner, Brita Hermelin, Peter Åbrodd och Christine Erlandsson

Övriga Josefina Syssner, Brita Hermelin, Peter Åbrodd och Christine Erlandsson 2014-03-11 1 (4) Centrum för kommunstrategiska studier Styrelsesammanträde nr 1 Datum: 2014-03-11 Närvarande: Ordinarie ledamöter Anders Senestad, ordförande Mats Johansson 5-13 Maria Gillberg 5-13 Anders

Läs mer

Datum och tid för mötet: 2015-04-13, kl. 10.00 Konferensrummet, Dean s Office, Teknikringen 74 D

Datum och tid för mötet: 2015-04-13, kl. 10.00 Konferensrummet, Dean s Office, Teknikringen 74 D MINNESANTECKNINGAR Forskarutbildningsrådet Minnesanteckningar Forskarutbildningsrådet Datum och tid för mötet:, kl. 10.00 Plats för mötet Konferensrummet, Dean s Office, Teknikringen 74 D Närvarande: Frånvarande:

Läs mer

JAMR35, Internationell straffrätt, 7,5 högskolepoäng International Criminal Law, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JAMR35, Internationell straffrätt, 7,5 högskolepoäng International Criminal Law, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JAMR35, Internationell straffrätt, 7,5 högskolepoäng International Criminal Law, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetens

Läs mer

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär Utbildning för studievägledare, Saco Jusek Fackförbund för akademiker Jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.

Läs mer

Årsredovisningsenkäten 2008

Årsredovisningsenkäten 2008 Page 1 of 7 Årsredovisningsenkäten 2008 Skolnamn: Skolan för teknik och hälsa Skolchef: Lars-Åke Brodin Inskickad den: Godkännande Uppgifterna i Årsredovisningsenkäten 2008 godkännes:.............................

Läs mer

Kursrapport för fördjupningskursen

Kursrapport för fördjupningskursen UPPSALA UNIVERSITET Juridiska institutionen Kursrapport för fördjupningskursen European Labour Law, 15 högskolepoäng Vårterminen 2014 Petra Herzfeld Olsson/Caroline Johansson 1. Kursens innehåll Kursen

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid: Onsdagen den 13 september 2017 kl Plats: Fakultetsrummet, Riddartorget

PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid: Onsdagen den 13 september 2017 kl Plats: Fakultetsrummet, Riddartorget 1 Tid: Onsdagen den 13 september 2017 kl. 9.15 11.20 Plats: Fakultetsrummet, Riddartorget Närvarande ordinarie ledamöter: Mattias Dahlberg professor, dekanus, ordf. Hans Eklund universitetslektor, prodekanus

Läs mer

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SETT UR AKADEMINS PERSPEKTIV Fredrik Nilsson, Professor Dr., Arkitekt SAR/MSA, Prefekt, Institutionen för Arkitektur / Forskningsstrateg, White Arkitekter EN STARK

Läs mer

Juristprogrammet 2017/2018

Juristprogrammet 2017/2018 Juristprogrammet 2017/2018 270 HP UPPSALA CAMPUS 100% Vill du utbilda dig till jurist? I Uppsala bygger juristutbildningen på metodträning, problemlösning och rättspolitik och har stora internationella

Läs mer

- Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn.

- Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn. 2015-07-27 Innovativa arbetsformer för socialtjänsten - Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn. Innovativa arbetsformer för socialtjänsten - Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn.

Läs mer

Utbildningsplan för Högskolepoäng ECTS credits. Juristprogrammet Study Programme in Law

Utbildningsplan för Högskolepoäng ECTS credits. Juristprogrammet Study Programme in Law Utbildningsplan för Juristprogrammet Study Programme in Law 270.0 Högskolepoäng 270.0 ECTS credits Programkod: JJUPK Gäller från: HT 2013 Fastställd: 2007-04-23 Ändrad: 2012-12-04 Värdinstitution: Juridiska

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

BARNETS RÄTT PÅ JURISTUTBILDNINGEN

BARNETS RÄTT PÅ JURISTUTBILDNINGEN BARNETS RÄTT PÅ JURISTUTBILDNINGEN En kartläggning av den obligatoriska utbildningen om barnets rättigheter, inklusive kommersiell sexuell exploatering av barn, på Sveriges juristutbildningar. 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Uppsala universitet Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala den 6 och 7 oktober 2006

Uppsala universitet Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala den 6 och 7 oktober 2006 Meddelanden och anmälningar Föregående protokoll Områdesstyrelsens protokoll OSUp 06/1 Beslut Protokoll 2006-02-03 Delegationsbeslut OSUp.del 06/2 UV ANp 06/1 Protokoll 2006-02-07 In- och utgående skrivelser

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990 SHORT C.V. Name Title :Birgitta Nyström :Prof. Dr. Date of Birth :23 April 1957 Nationality :Swedish Education :Dr. of Laws 1990 Present Position Prof. of Private Law, Faculty of Law, University of Lund,

Läs mer