VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ FORSKARE VID JURIDICUM CENTRUMBILDNINGAR AFFÄRSRÄTTSGRUPPEN CENTRUM FÖR SANKTIONSRÄTTSFORSKNING (CFS) THE CENTRE ON THE INTERNATIONALISATION OF LAW (CIL) FORSKNINGSRÅDET PUBLIKATIONER PÅGÅENDE FORSKNINGSPROJEKT EXTERN FINANSIERING ANSÖKNINGAR OM EXTERNA MEDEL ENSKILDA FORSKARES MEDLEMSKAP I FÖRENINGAR OCH NÄTVERK DELTAGANDE I KONFERENSER OCH SEMINARIER KONFERENS ARBETSMILJÖRÄTT ETT ÄMNE I TIDEN HÖGRE SEMINARIER LUNCHSEMINARIER FÖR PRAKTISKT VERKSAMMA JURISTER GÄSTFÖRELÄSNINGAR VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR ADMINISTRATIVA OCH FÖRTROENDEUPPDRAG INOM ÖREBRO UNIVERSITET ÖVRIGA UPPDRAG FAKULTETSOPPOSITION BETYGSNÄMND DISPUTATION: SAKKUNNIG- OCH REFEREEUPPDRAG TREDJE UPPGIFTEN MEDVERKAN I MEDIA

3 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT Rättsvetenskaplig forskning och juridisk utbildning vid enheten Juridicum, vid Örebro universitet har under det gångna året förnyats och fördjupats på många sätt. Både antalet studenter som läser till juristexamen eller på det rättsvetenskapliga programmet och antalet lärare och forskare har ökat. En professor i skatterätt, Eleonor Kristoffersson, och en docent i processrätt, Laura Ervo, har rekryterats. Den första kullen av Juridicums egna juriststudenter har nu examinerats. Juridicum uppmärksammar detta genom att anordna en examensceremoni den 28 januari 2010, där såväl studenter från juristprogrammet och det rättsvetenskapliga programmet kommer att hyllas. Målsättningen inför 2010 är en fortsatt högkvalitativ utbildning samt en kreativ forskningsmiljö. Vid Juridicum bedrivs forskning dels inom ramen för Centrum för sanktionsrättsforskning (CFS), Affärsrättsgruppen samt inom the Centre on the Internationalisation of Law (CIL). Nära samarbete sker också med andra forskningsmiljöer inom Örebro universitet. Vidare bedrivs vid Juridicum nära samarbete med såväl svenska som utländska juridiska och företagsekonomiska fakulteter. Som exempel kan nämnas Max Planck Institutet för Internationell rätt och nationell rätt i Hamburg, Centrum för Europeisk Rättspolitik i Bremen samt juridiska fakulteter i Salzburg, Indien och Kosovo. Ämnet har under året gått med i ett Nordplus utbyte med lärosäten i Norden och de baltiska länderna som har rättsvetenskaplig utbildning. Årets verksamhet har varit inriktad på att utöka och fördjupa verksamheten i nämnda centra. Forskningsprojekt som inte är att hänföra till någon centrumbildning har även startats. Flera av forskarna har lyckats erhålla externa medel. Ämnet genomförde sin första egna doktorsdisputation den 2 december, då Richard Sannerholm försvarade sin avhandling med titeln Rule of Law after War: Ideologies, Norms and Methods for Legal and Judicial Reform. Ämnets första doktorandkurs genomfördes våren Ämnet har också fått sin första hedersdoktor genom professor Johannes Michael Rainer från Salzburg universitet. Under året har ämnet engagerats i en uppdragsutbildning som Skolverket köper under fem år för att utbilda nuvarande och blivande rektorer inom skolans alla stadier från förskola till gymnasieskolan. Under 2009 antogs en första omgång med 142 rektorer. Konferensen Arbetsmiljörätt ett ämne i tiden vid Örebro universitet genomfördes oktober med deltagare från såväl akademin som näringslivet. Två konferenser planeras att äga rum under Lunchseminarier för praktiska verksamma jurister i centrala Örebro är numera ett återkommande arrangemang. Lunchseminarierna har arrangerats med en månads mellanrum under såväl våren som hösten Högre seminarier inom Juridicum har hållits varannan tisdag under hela året där såväl interna som externa (inklusive utländska) forskare har presenterat aktuella frågeställningar. Juridicum håller i skrivande stund på att färdigställa sin första årsskrift med artiklar från skilda ämnesområden. En ny antologi med artiklar skrivna under särskilt tema är även under produktion. Under året har ämnet har också erhållit generösa bokdonationer från framstående svenska forskare. Den fortsatta verksamheten är inriktad på att utveckla nämnda centra, öka externa medel i nationell och internationell konkurrens, samt fortsätta rekrytera forskningskompetent personal. 3

4 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ En doktorand rekryterades under 2009, Jenny Zetterqvist, med anknytning till Forskarskolans Demokratins villkor. Ämnet har fem doktorander antagna sedan tidigare, Andreas Anderberg, Christine Andersson, Maria Eriksson, Mona Samadi och Richard Sannerholm. Andreas Anderberg Avhandlingens tema/titel: Straffbar oaktsamhet. Något om straffansvarets nedre gräns Christine Andersson Avhandlingens tema/titel: Näringsförbud Maria Eriksson (förväntas disputera under år 2010). Avhandlingens tema/titel: Defining rape: new obligations for states under international law? Mona Samadi Avhandlingens tema/titel: Access to justice in theocratic states Richard Sannerholm disputerade den 2 december 2009 med avhandlingen Rule of Law after War: Ideologies, Norms and Methods for Legal and Judicial Reform. Jenny Zetterqvist Avhandlingens tema/titel: Navigating human rights of women in a legal pluralistic context - a study from processes of refugee return in Africa based on experiences, approaches and practices. Alternativt: Implications of a pluralistic legal context for female refugees in the process of return and reintegration En forskarutbildningskurs i teori och metod gavs våren Kursen riktar sig främst till våra egna doktorander, men även doktorander vid andra universitet är välkomna. Kursen är planerad att hållas vartannat år. 2.2 HANDLEDNING Lernestedt, Claes Andreas Anderberg, Örebro universitet (huvudhandledare) Maria Forsman, Umeå universitet (biträdande handledare) Nergelius, Joakim Richard Sannerholm, Örebro universitet (disputerade 2 december 2009) Christine Andersson, Örebro universitet Maria Eriksson, Örebro universitet (slutseminarium i januari 2010) Mona Samadi, Örebro universitet Jenny Zetterquist, Örebro universitet Nordlöf, Kerstin Magnus Israelsson, Social arbete, Mittuniversitetet, bitr. handledare 4

5 Persson, Annina H. Ann-Sofi Henriksson, Civilrätt, Umeå Universitet, huvudhandledare. Elisabeth Ahlinder, Civilrätt, Stockholms Universitet, bitr. handledare Per Henriksson, Civilrätt, Stockholms Universitet, huvudhandledare. Therese Fridström-Montoya, Socialrätt, Örebro universitet, huvudhandledare Zila, Josef Jack Ågren, Billighetsskälen vid påföljdsbestämning, Stockholms universitet, huvudhandledare Andreas Anderberg, Oaktsamhet i straffrätt, Örebro universitet, biträdande handledare 5

6 3. FORSKARE VID JURIDICUM Alsne, Marieanne, jur.dr., universitetslektor, upphovsrätt Anderberg, Andreas, doktorand, straffrätt Andersson, Christine, doktorand, straffrätt Bastidas, Vladimir, adjunkt, doktorand vid annat lärosäte, EU-rätt och marknadsrätt Bartholdson, Catarina, universitetslektor, civilrätt Blekemo, Annika, adjunkt, doktorand vid annat lärosäte, civilrätt Burman, Annica, universitetsadjunkt, offentlig rätt, enhetschef Calleman, Catharina, docent, universitetslektor, civilrätt Carlsson, Laura, jur.dr. universitetslektor, civilrätt Chöler, Carl-Fredrik, universitetslektor, allmän rättslära Dahlqvist, Amie, universitetsadjunkt, processrätt Dalenius, Lars, universitetslektor, offentlig rätt Ekroth, Jesper, jur.dr. universitetslektor, offentlig rätt, utbildningsledare Juridiska programmet Eriksson, Maria, doktorand, folkrätt Fridström Montoya, Therése, adjunkt, forskarstuderande, offentlig rätt Haglund, Roland, universitetslektor, offentlig rätt Hoffman, Jeanna, universitetsadjunkt, offentlig rätt Johansson, Märta C., jur.dr., universitetslektor, folkrätt Jonsson, Anna, Jur.dr., bitr. universitetslektor, konstitutionell rätt Kristoffersson, Eleonor, professor, skatterätt Kulin- Olsson, Karin, universitetsadjunkt, civilrätt Lagerstedt, Anders universitetsadjunkt, civilrätt Larsson, Ylva, universitetsadjunkt, skatterätt Lernestedt Claes, docent, universitetslektor, straffrätt och allmän rättslära 6

7 Lokrantz Bernitz Hedvig, jur.dr. universitetslektor, EU-rätt Lyles, Max jur.dr. universitetslektor, rättshistoria Melander, Jan, universitetsadjunkt, allmän rättslära Nergelius, Joakim, professor, konstitutionell rätt Nordlöf, Kerstin, docent, universitetslektor, förvaltnings- process- och straffrätt Persson, Annina H., professor, civilrätt, ämnesansvarig Samadi, Mona, doktorand i forskarskolan Demokratins villkor, folkrätt Sannerholm, Richard, jur.dr. gästlärare, folkrätt Schnürer, Mikael, universitetslektor, civilrätt Schultz, Mårten, docent, universitetslektor, civilrätt Saf, Carolina, universitetsadjunkt, doktorand vid annat lärosäte, internationell privat- och processrätt Sitte-Durling Catharina, jur. dr. universitetslektor, straff och processrätt Steinberg, Maria, jur.dr, universitetslektor i arbetsrätt och arbetsmiljörätt Valguarnera, Filippo, jur.dr. universitetslektor, civilrätt, utbildningsansvarig Rättsvetenskapliga programmet Zila, Josef, professor, straffrätt Zetterqvist, Jenny, doktorand i forskarskolan Demokratins villkor, folkrätt 7

8 4. CENTRUMBILDNINGAR 4.1 AFFÄRSRÄTTSGRUPPEN Syftet med affärsrättsgruppen är att skapa en forskningsmiljö som på sikt ska generera förutsättningar för nationell och internationellt framstående forskning inom främst central förmögenhetsrätt, bolagsrätt, skatterätt, internationell privaträtt, arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Forskning bedrivs även inom några specialområden, såsom komparativ rätt och bank- och insolvensrätt. På Juridicum finns idag en stark forskningsgrupp med inriktning på frågor kopplade till affärsjuridik. Vidare bedrivs vid Juridicum nära samarbete med flera såväl nationella och internationella framgångsrika fakulteter inom området. Gruppens medlemmar har tillsammans en omfattande nationell och internationell publicering och är medlemmar av viktiga nätverk. Forskargruppen består av cirka 10 personer. Pågående forskning: Om ägarlägenheter Regional företagsförnyelse genom innovativ finansiering Antologin: Efter krisen. "Ett rättvist arv?" Den legala arvsrättens begränsande verkan på äganderätten. Forskare anknutna till gruppen: Annina H Persson, Annika Blekemo, Catharina Calleman, Carolina Saf, Eleonor Kristoffersson, Anders Lagerstedt, Maria Steinberg, Filippo Valguarnera, Marieanne Alsne, Lena Hiort af Ornäs, Karin Kulin-Olsson. 4.2 CENTRUM FÖR SANKTIONSRÄTTSFORSKNING (CFS) Centrum för sanktionsrättsforskning (CFS) kommer under flera år framöver att sätta sin prägel på forsknings verksamheten vid Juridicum. Forskning kring rättsliga sanktioner, inte minst jämförande sådan, utgör ett omfattande och viktigt område inom juridiken; sanktionernas verkanssätt, deras användningsområden, de olika slags berättigandekrav som följer med respektive sanktion inom respektive område, o s v. Utgångspunkten för den gemensamma forskningsmiljön CFS är åsikten att mer av ett övergripande synsätt ofta behövs, genom vilket olika former för rättslig reglering och sanktionering kan ställas mot varandra och jämföras på en rad punkter. Detta slags forskning får sägas vara eftersatt. Det är för övrigt till och med svårt att urskilja en enig syn i den grundläggande frågan vad som är att betrakta som en rättslig sanktion. Forskare anknutna till gruppen: Josef Zila, Kerstin Nordlöf, Claes Lernedstedt, Jesper Ekroth, Andreas Anderberg, Therese Fridström-Montoya, Jeanna Hoffmann, Maria Forsman 8

9 4.3 THE CENTRE ON THE INTERNATIONALISATION OF LAW (CIL) Syftet med centrumbildningen CIL (the Centre on the Internationalisation of Law) är att skapa en forskningsmiljö som på sikt ska generera förutsättningar för internationellt framstående forskning inom internationell rätt, Europarätt och konstitutionell rätt vid Örebro universitet. Den sammanhållande problematiken är internationaliseringen av rätten. Forskare anknutna till gruppen: Vladimir Bastidas, Laura Carlson, Maria Eriksson, Roland Haglund, Märta C. Johanson, Anna Jonsson, Joakim Nergelius, Carolina Saf, Mona Samadi, Richard Sannerholm, Filippo Valguarnera 4.4 FORSKNINGSRÅDET Forskningsrådet är ett internt samrådsorgan för såväl lärare som doktorander. Rådet startades under hösten 2007 och har under året 2009 sammanträtt vid nio tillfällen samt deltagit med forskningsfrågor vid ämnesdagarna i juni och september Deltagare kallas till sammanträde första tisdagen i varje månad och forskningsfrågor i en vid benämning berörs. Stående punkter på dagordningen är exempelvis forskningsstrategier och forskarutbildningen. I januari 2009 bildades ett nytt forskningsråd med mer formell karaktär, som i huvudsak har att drivit samma frågor som tidigare. Det består av lärare som är röstberättigade i fakultetsnämnden och doktorandrepresentanter, Det nya forskningsrådet har utarbetat en egen plan med konkreta mål och en arbetsordning för sin verksamhet och har även följt upp verksamheten i en berättelse där måluppfyllelsen redovisas. 9

10 5. PUBLIKATIONER Inlämnade manuskript under 2009 Bastidas, Vladimir. Rättsfallanalys publicerad på Karnovs hemsida: Marknadsintegration fortfarande ett självständigt ändamål inom EU:s konkurrensrätt Blekemo Annika. Artikel till vänbok för prof. Ronnie Eklund. Titel: En verksamhet är en verksamhet är en verksamhet. Ensamförfattare. Iustus-förlag. Blekemo, Annika. Två artiklar till nättidningen JP-infonet; Illojalitet i anställningen och Arbetstagares brottslighet. Ensamförfattare. Calleman, Catharina. Genusperspektiv på arbetsrätten, Iustus förlag Calleman, Catharina. Precarious employment in Sweden? Care work and domestic work in a twilight zone between public law and private law i Precarious Employment in Perspective Sweden, Annette Thörnqvist (ed.), (utkommer 2010). Calleman, Catharina. Family ties in Swedish Employment law, in International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, issue 4, Carlson, Laura. Fundamentals of Swedish Law, Studentlitteratur, 2009 Carlson, Laura. Expanding the Right to Work to include the Recognition of Employment, JURIDISK TIDSKRIFT ( Nr. 1), s Carlson, Laura. Judicial Interpretation The Achilles Heel of Social Law, Retfaerd (preliminärt höst 2009) Ekroth, Jesper. JO-ämbetet 200 år en historisk tillbakablick, bidrag till jubileumsskrift avseende JO-ämbetet. Huvudredaktör Ekroth, Jesper. Manus till lärobok, Gothia förlag: Vad säger offentlighets- och sekretesslagen om socialtjänsten? Ekroth, Jesper. Sekretessprövning i socialförsäkringsärenden, artikel till Förvaltningsrättslig tidskrift Fridström Montoya Therése. Manus till lärobok (tillsammans med Jesper Ekroth), Gothia förlag: Vad säger offentlighets- och sekretesslagen om socialtjänsten? Haglund, Roland. Abstract till konferensen Democracy, Human Rights and Social Justice in a new global dispensation Challenges and Transformations, Pretoria 1-3 February 2010, South Africa, insänd och accepterad ht Lernestedt Claes: Asp, Lernestedt & Ulväng: Katedralen. Tre texter om straffrätt. Iustus, Upplösta kroppar, upplösta sinnen. Medverkansläran och bortom. I: Katedralen (se ovan), s

11 Insanity and the Gap in the Law: Swedish Criminal Law Rides Again. I (red Wahlgren & Lernestedt) Scandinavian Studies in Law 54. Criminal Law, s Lyles, Max. Tradition, Conviction or Necessity (publiceras under 2010). Nergelius Joakim. Bok. The Constitutional Dilemma of the European Union, Europa Law Publishing, Groningen, 114 sidor Nergelius, Joakim. Lärobok. Komparativ statsrätt, 7:e uppl., Juristförlaget i Lund, 61 sidor Nergelius, Joakim. Artiklar: Nergelius, Joakim. Hur påverkas svensk äganderättsdebatt av Europadomstolens praxis?, i Karin Åhman (red.), Äganderätten dess omfång och begränsningar, Iustus (Uppsala), s Nergelius, Joakim. Intressant men oväntat förslag om normprövning från Grundlagsutredningen, Svensk Juristtidning s Nergelius, Joakim. Judicial Review in Swedish Law A Critical Analysis, Nordic Journal of Human Rights s Nergelius, Joakim. En liten jämförelse mellan svensk och finsk grundlagsreglering av EUmedlemskapet några hastiga reflektioner från ett symposium, Europarättslig tidskrift s Persson, Annina H: Ertsborn, J. & Holmberg- Luning, M. & Persson, A.H., Ny skuldsaneringslag - ett steg i rätt riktning? Artikel publicerad i Finansiella kriser - betalningssystem och skuldförhållanden (Red. Gorton, L. & Millqvist, G.) s , SCCL, nr 9, Stockholm 2009, Iustus Förlag. Persson, A. H., The New Swedish Debt Restructuring Act, Konferensbidrag vid den internationella konferensen. Overindebtedness: Everyday Risk in Modern Societies? Theoretical Aspects and Emperical Findings in International Perspective, University of Chemnitz, Chmenizt, Tyskland, mars Artikeln kommer att publiceras i antologin Contemporary Issues in Consumer Insolvency, Niemi-Kiesiläinen, J. & Backert, W. (red) Persson, A.H., Unfair Suretyships in Europe - Country report for Sweden- Artikeln kommer att publiceras i Colombi Ciacchi, A. & Weatherill, S., (Red) Regulating Unfair Banking Practices in Europe. The Case of Personal Suretyship, Oxford University Press, Persson, A. H., Återvinning och EU:s insolvensförordning, Festskrift till Gertrud Lennander, Jure Förlag, 2010 (c.a 11 sidor, under utgivning.) Persson, A. H., Multinationella bolags insolvens, Europaperspektiv Santérus förlag, s Persson, A. H. Epilog till artikeln; Vems är skulden? Festskrift till lars Heuman, s , Jure Förlag. Trycks i 2009 års Årsskrift vid Juridicum, Örebro Universitet. Ca 4 sidor, under utgivning) 11

12 Steinberg, Maria. Arbetsmiljörätt - kan det va nå t?, Festskrift till Ronnie Eklund, Iustus förlag. Valguarnera, Filippo. Monografi: Accesso alla natura tra ideologia e diritto, Torino, Giappichelli Editore. Valguarnera, Filippo. Artikel: The Class Action in the United States and in Europe: A Narrowing of the Gulf or a New Path Being Forged? Hauser Working Papers Series, New York University. Zetterqvist, Jenny. Abstract till internationella konferensen Democracy, Human Rihgts and Social Justice in a new global dispensation Challenges and Transformations, Pretoria 1-3 February 2010, South Africa, insänd och accepterad ht Zila, Josef. Sanctioning Powers of the Swedish Public Prosecution Service and Police. Publicerad i Scandinavian Studies in Law, Vol. 54 Zila, Josef. "Úřad veřejné obžaloby ve Švédsku: nejmocnější státní zastupitelství v Evropě? /Svensk åklagarmyndighet den mäktigaste i Europa?/ Publicerad i tjeckisk tidskrift Statni zastupce. /Åklagare/ nr. 5/

13 6. PÅGÅENDE FORSKNINGSPROJEKT Alsne, Marieanne Utövande konstnärers rättsskydd. Diplomati, dogmatik och värden. (inom ramen för kompetensutveckling) Blekemo Annika Arbetsrättsliga konsekvenser av kommunalt ändrade driftsformer. Ofinansierat. Avhandlingsprojekt i arbetsrätt som handleds vid annat lärosäte. Calleman, Catharina En arbetsrättslig gråzon mellan offentligt och privat är slutrapporterat till FAS 2009, men jag arbetar fortfarande med temat Carlson, Laura Acess to Justice as a Human Right Within the Contexts of EU and Swedish Law. Törsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, beräknade att vara klart Ekroth, Jesper Artikel om intern sekretess inom Försäkringskassan. Den sista av fyra artiklar kopplade till medel från Försäkringskassan. Fridström Montoya, Therése Leva som andra genom ställföreträdare - rättslig och faktisk paradox för vuxna personer medutvecklingsstörning. Doktorandprojekt. Haglund, Roland Promoting rule of law and human rights trough legal education. - Case studies. Johansson, Märta C. Beviljat projekt (medsökande Anna Jonsson): Att skilja mellan offer: Ett brottsofferperspektiv på människohandel och människohandelsliknande brottslighet. Finansiär: Brottsofferfonden (vid Brottsoffermyndigheten). Jonsson, Anna Rättsligt transnationellt samarbete, ssk gemensamma utredningsgrupper. Ryssland och Europarådet Lernestedt Claes Gärningsman, offer och samhälle Tiggeri Dit och tillbaka igen om individ och struktur i straffrätten (monografi, publ 2010) Straffrätt och kultur Lyles, Max Sedvanerätt och annan oskriven rätt (finansierat av VR). 13

14 Nordlöf, Kerstin 1 mån rörlig resurs, intern, för forskningsansökningar. Persson, Annina H. Obestånd och exekutiva auktioner. Ingår i ett större forskningsarbete om överskuldsättning. Om seniorlån. Ingår i ett större forskningsarbete om överskuldsättning. Om ägarlägenheter. Regional företagarförnyelse genom innovativ finansiering. Valguarnera, Filippo Om ägarlägenheter Zila, Josef EuroNEEDs 6.1 EXTERN FINANSIERING Finansiär: Brottsofferfonden (vid Brottsoffermyndigheten). Belopp: kr ( ) Johansson, Märta C. (medsökande Anna Jonsson): Att skilja mellan offer: Ett brottsofferperspektiv på människohandel och människohandelsliknande brottslighet. Finansiär: Försäkringskassan Belopp: kr fördelat på två år. Medlen upphör vid årsskiftet 09/10 Ekroth, Jepser: Olika sekretessfrågor inom socialförsäkringarna. Finansiär: Hauser Global Research Fellowship Belopp: dollar. Valguarnera, Filippo. Hauser Global Research Fellowship vid New York University. Finansiär: Naturvårdsverket genom Uppsala universitet (en del av stipendiet). Belopp: 1200 euro i månaden. Valguarnera, Filippo. Post-doc stipendium (fram till och med den 31/6/2009), vid Florens universitet (Italien) Finansiär: Stiftelsen Sävstaholm Belopp: kr för året 09/10 Fridström Montoya, Therése: Leva som andra genom ställföreträdare rättslig och faktisk paradox för vuxna personer med utvecklingsstörning. Finansiär: Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser. Carlson, Laura. Acess to Justice as a Human Right Within the Contexts of EU and Swedish Law. Beräknas vara klart Finansiär: Vetenskapsrådet Lyles Max. Sedvanerätt och annan oskriven rätt 14

15 Finansiär: Vetenskapsrådet, Brottsoffermyndigheten (för projektet Gärningsman, offer och samhälle, ) Lernestedt, Claes. Gärningsman, offer och samhälle 7. ANSÖKNINGAR OM EXTERNA MEDEL (Inlämnade 2009) Calleman, Catharina Projekt om arbetskraftsinvandring insänt till IFAU oktober 2009, ej beviljat. Fridström Montoya, Therése Ansökt och beviljats medel från Stiftelsen Sävstaholm om kr för läsåret 09/10. Ansökan om medel från Söderbergsstiftelserna, ej beviljat. Haglund, Roland En ansökan till European Commission (Tempus IV Joint Project) tillsammans med universitetet i Graz, universitetet i Ljubliana samt universitetet i Montenegro avseende ett tvåårigt projekt Curriculum Reform of the Law Faculty of University of Montenegro. Jonsson, Anna Brottsoffermyndigheten. Att skilja mellan offer: Ett brottsofferperspektiv på människohandel och människohandelsliknande brottslighet (tillsammans med Märta Johansson, beviljat). Vetenskapsrådet. Att skilja mellan offer: Ett brottsofferperspektiv på människohandel och människohandelsliknande brottslighet (tillsammans med Märta Johansson, inte beviljat). Lyles, Max Projekt: Avtalsfrihet och partsautonomi: Betydelsen i rättslivet under 1800-talet, inlämnat till Ragnar Söderbergs stiftelse och beviljad. Nergelius, Joakim Har medverkat i det av Vetenskapsrådet stödda s.k. Oxenstierna-projektet om förändringar i svensk förvaltning till följd av EU-medlemskapet (projektansvarig har varit prof. Carl-Fredrik Bergström, Uppsala), som löper ut 2009 men avslutas och avrapporteras våren Nordlöf, Kerstin Ansökan till Brottsoffermyndigheten för forskningsprojektet Internationell sexhandel med barn i Sverige, Deltog i en offert avseende Utvärdering av samverkan under gemensamt tak för utredning av barn som misstänkt vara utsatta för brott till RPS, Persson, Annina H. En ansökan om regelverket kring obestånd och exekutiva auktioner har inlämnats till Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond samt Formas. Ej beviljat. 15

16 8. ENSKILDA FORSKARES MEDLEMSKAP I FÖRENINGAR OCH NÄTVERK Alsne, Marieanne Medlem i Société de Législation Comparée, Paris. Swedish Women in Arbitration Network, SWAN, Stockholm Blekemo Annika Forum för feministisk forskning. Arbetsrättsliga föreningen. Burman, Annica Nordplus nättverk för utbyte inom Norden och de Baltiska staterna (för Juristutbildning) Calleman, Catharina Globalisering, makt och kön (nordiskt nätverk har inneburit gemensam publicering och seminarier) Carlson, Laura RECWOWE Reconciling work and welfare, European Network of Excellence according to the 6th PCRD (Priority 7 - Citizens and governance in an information society) DEMDI - Multidimensional Equality and Democratic Diversity Network Fridström Montoya, Therése Nätverket för funktionshinderforskning, samordnat genom Uppsala universitet. Nätverk för socialrättslärare vid socionomutbildningar, samordnat genom socialhögskolan Stockholms universitet. Lernestedt Claes SISU Nordlöf, Kerstin Ingår i ett nätverk i samband med ett japanskt forskningsprojekt "Legal Protection against Abuse : Children, elderly people, people with handicap and women: A comparative study between Japan and several countries. Viktimologiskt nätverk Internationale Vereinigung für Rechts- und Socialphilosophie International Network on Therapeutic Jurisprudence Persson, Annina H. Credit, Debt and Insolvency Network Svensk samerättsligt nätverk för jurister SanN Turn-around Management Association Sweden Zerp Centrum för Europeisk Rättspolitik the University of Bremen The Stockholm Centre of Commercial Law. Steinberg, Maria Nätverket för arbetsmiljöjurister som startade hösten 2009 genom den konferensen som hölls på Örebro universitet. 16

17 9. DELTAGANDE I KONFERENSER OCH SEMINARIER Anderberg, Andreas Deltagande i den nordiska workshopen i straffrätt i Tromsö juni Närvaro vid konferensen i allmän rättslära vid Stockholms univ maj Arrangör av konferens i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet oktober Bastidas, Vladimir 18-19/9 Doktorandkurs/konferens för doktorander vid Stockholms Universitet om EUrättslig metod. Deltog som föreläsare i EU-rättslig metod och Rättsekonomi. Anordnad av Stockholms Universitet. Blekemo Annika Anordnande av seminarium om Det svåra samtalet och ett seminarium om sjukförsäkringsreglerna och nuvarande arbetstidsavtalsläge. Båda seminarierna skedde i form av SULF-seminarier och var översökta. Burman, Annica Deltagande i konferens för studierektorer inom Juristutbildningar i Sverige arrangerad av Umeå universitet, 7-8 maj Calleman, Catharina Föreläsning vid Ombudsmannakonferens inom Kommunal, november Carlson, Laura RECWOWE, Utrecht juni Ekroth, Jesper Konferensserie i offentlig rätt vid Uppsala universitet, ca 4 ggr per termin. Tvådagarskonferens i offentlig rätt Uppsala universitet: Offentlig rätt i omvandling, oktober. Invigning i riksdagen av festligheterna till minne av 1809 års RF, 15 januari. Riksdagens andrakammarsal. En av anordnarna för TV-sänt seminarium om Konstitutionsutskottet 200 år och JO 200 år. 6 maj Fridström Montoya, Therése. Doktorandseminarium i Uppsala inom nätverket för forskning om funktionshinder. Internt högre seminarium vilket avsåg presentation av mitt avhandlingsprojekt. Närvaro vid konferens i allmän rättslära vid Stockholms universitet maj Haglund, Roland Deltagande på Barnrättsakademins konferens 4-5 februari i Eskilstuna på tema Folkrätt och Barnrätt. Medverkan i Forsa-seminariet vid Örebro universitet mars med seminarium och workshop på tema juridik och socialt arbete. Medverkan i seminarieserien vid Örebro universitet för etablering av ämnet kriminologi. Sida-kurser inför valobservationsinsater i Kirgisistan, Mozambique och i Tadzjikstan. Konferens vid Uppsala universitet kring Offentlig rätt i omvandling, oktober. Konferens i Århus, Danmark kring Unification and Harmonization, oktober. 17

18 Konferens arrangerad av SVUF (Sveriges utvärderareförening) på tema Filosofi och utvärdering, oktober. Arbetsmiljörätt - ett ämne i tiden, konferens. Örebro universitet. Undertecknad var initiativtagare november. Planering för medverkan i den internationella konferensen Democracy, Human Rihgts and Social Justice in a new global dispensation Challenges and Transformations, Pretoria 1-3 February 2010, South Africa. Johanson, Märta C. Presentation av paper: Trafficking in Humans and Victim Protection in Sweden vid konferensen Victims in Europe - 23rd Annual Conference of Victim Support Europe. Värd: the Portuguese Association for Victim Support, som del i Project Victims in Europe medfinansierat av EU kommissionen. Plats: Lisbon, Portugal juni Presentation tillsammans med Anna Jonsson: Trafficking: Vad ger lagstiftningen för skydd till offer för människohandel? Arrangör: Riksdagens utredningstjänst och Vetenskapsrådet. Plats: Riksdagen. 4 nov Presentation tillsammans med Anna Jonsson: Människohandel ur ett brottsofferperspektiv. Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens. Plats: Stockholm. 13 nov Jonsson, Anna New Horizons on European Criminal Law the Stockholm Program, ERA, Trier maj. Talade om JIT på en konferens anordnad av COPSAT, Joint Cooperation between Police and Social Services against Trafficking, Polismyndigheten Stockholms län, 2 oktober. Offentlig rätt i omvandling, Juridicum, Uppsala universitet, oktober Talade på ett seminarium med titeln Trafficking - vad ger lagstiftningen för skydd till offer för människohandel? Sveriges riskdag, Stockholm, 4 november. Projektpresenation på Brottsoffermyndighetens viktimologiska konferens, Brottsoffermyndigheten, Stockholm, 13 november. Lernestedt, Claes The Structure of Criminal Law. Workshop, University of Glasgow, sept Lyles, Max Rechtwissenschaft als juristiche Doktrin, Rättsgenetiska institutet, Djursholm Maj Arrangörer Stiftelsen institutet för rättshistorisk forskning, under ledning av professorerna Claes Peterson och Marie Sandström, Stockholms universitet. Nergelius Joakim Talade om El gobierno local en la Suecia vid konferens betitlad Desarollo Humano Local: articulando estrategias para un desarollo sostenible vid Granma-universitetet i Bayamo, Cuba, februari Talade om Collective Redress from a Procedural View vid en konferens eller debatt om Collective Redress ordnad av ELP (liberala partigruppen) i EU-parlamentet, Bryssel, 5 mars Moderator vid avslutande diskussion på symposiet Sverige och Finland i den Europeiska Unionen, Nordiska museet, Stockholm 27 mars Talade om behovet av preciseringar inom stats- och förvaltningsrättslig forskning, anförande vid konferensen Offentlig rätt i omvandling, Uppsala 16 oktober Talade om The Development of Regional Autonomy vid Forum Constitutionnel Européen, 18

19 universitetet i Regensburg, 4-5 december Talade om Constitutionalism, Rights and Democracy in Sweden vid konferensen Towards Nordic Juristocracy? Constitutionalism, Rights and Democracy in the Nordic Constitutional Systems, 8-9 december, Åbo universitet, Finland Nordlöf, Kerstin Föredrag högre seminarium under rubriken Juvenile Jurisprudence, Akademin för Juridik, Psykologi och Socialt arbete, Örebro universitet, 27 januari, Deltog i konferensen Folkrätt för barn 4-5 februari 2009, Eskilstuna. Deltog i den internationella konferensen Children and Online Sexual Violence; Research - Protection Assistance, februari, 2009, Stockholm Deltog med en presentationen Unga lagöverträdare: kontradiktion eller harmonisering? i workshopen Anteckningar i marginalen: Om rätten, socialrättslig forskning och socialt arbete, vid Forsas nationella symposium Socialt arbete som profession och passion kunskapsbas och tillämpning den mars, 2009, Örebro universitet. Presenterade genomförd forskning avseende Unga lagöverträdare och påföljder; i ett social-och straff samt processrättsligt perspektiv inom seminarieserien Kriminologirelaterad forskning och utbildning vid Örebro universitet. 20 april, Deltog i Stockholms universitets årliga träff för lärare i juridik i socialt arbete april, Genomförde presentation om Juvenile Jurisprudence vid årsmötet av Den svenska avdelningen av Internationella Föreningen i Rätts- och Socialfilosofi den maj, 2009, Stockholms universitet. Deltog i högre straffrättsseminarium, kammarseminarium där Andreas Anderbergs avhandlingsämne Oaktsamhet straffansvaret nedre gräns diskuterades, Juridiska institutionen, Uppsala universitet, 20 maj, Deltog med en presentation Professional rules, rights and treatment i samarbete med två docenter i psykologi respektive socialt arbete vid Stockholm Criminology Symposium, även som discussant juni, 2009 Deltog i the International Penal Law Congress i Istanbul, september, Persson, Annina H. Deltagare: Från konsumentkrediter till skuldsanering, Konsumentverket, Stockholm, 27 januari. Deltagare: Insolvensrättsligt Forum 2009, Uppsala Universitet, 5-6 februari Föredrag och deltagare vid den internationella konferensen. Overindebtedness: Everyday Risk in Modern Societies? Theoretical Aspects and Emperical Findings in International Perspective, University of Chemnitz, Chemnitz, Tyskland, mars Deltagare: The proposed new directive on consumer rights, Stockholm, 24 april 2009, SccL. Deltagare: Bank & Finans Outlook, Affärsvärlden, Grand Hotell Stockholm, 29 april Föredrag: Rådgivningslagen, Finansinspektionen, Stockholm, 18 maj Deltagare: Aktuella återvinningsfrågor konkurslagens återvinningsregler de lege lata och de lege ferenda, Mikael Möller och Hans Renman, Stockholm den 27 maj 2009, SccL. Deltagare: Finansmarknadernas regler och tillsyn - på Europanivå och i Sverige, Kerstin af Jochnick och Jonas Neimeyer, Stockholm, 10 juni 2009, SccL. Deltagare: European Real Estate Society Conference, KTH Stockholm, juni Deltagare: Vem klarar krisen? Privata och samhälleliga kostnader i tider av ekonomisk oro, 19 okt 2009, Konsumentverket. Deltagare: Pantrealisation, Göran Millqvist och Per Henriksson, Stockholm, 9 nov

20 SccL. Deltagare: banking reform and bank resolution. Recent developments in the UK and the EU. Rosa Lastra, Stockholm 18 november 2009, SccL. Deltagare: Reforming financial regulation, 30 november 2009, anordat av Sveriges Riksbank, The European Shadow Financial Regulatory Committee and Stockholm Centre for Commercial Law. Steinberg, Maria Labour law and Social Security Law in an Enlarged Europé - a Social Dimension on the Move, den 3-4 nov 2009, arrangörer, Nätverket för Europarättsforskning, Hasselbacken, Stockholm. Arbetsmiljörätt - ett ämne i tiden, konferens26-27 oktober, Örebro universitet. Arrangör. Valguarnera, Filippo Transplanting Class Action: Cultural Barriers (Hauser Global Law seminar), New York University, New York. 18 februari Zetterqvist, Jenny Planering för forskarskolans och egen medverkan i den internationella konferensen Democracy, Human Rihgts and Social Justice in a new global dispensation Challenges and Transformations, Pretoria 1-3 February 2010, South AfricaArrangör: Örebro University, The Research School Conditions of Democracy och University of South Africa (UNISA): South African Research Chair in Development Education Zila, Josef XIII. Nordisk workshop i straffrätt, Tromsö, juni 2009 Workshop En strafferett ut over staten?, Bergen, November 2009 EuroNEEDs projekt, seminarium, Bryssel, december KONFERENS ARBETSMILJÖRÄTT ETT ÄMNE I TIDEN Lektor Maria Steinberg var initiativtagare till konferensen, där hon själv talade kring temat Arbetsmiljörätt Vad är det? Syftet med konferensen var att diskutera behovet av utbildning, forskning och erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker inom ämnet arbetsmiljörätt. Talare vid konferensen var även Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg, Professor Håkan Hydén, Lunds universitet. Vidare talade Kammaråklagare Lotten Loberg, Johanna Lundqvist, arbetsrättsjurist från Göteborgs stad samt doktoranderna Peter Andersson, Göteborgs universitet samt Andreas Anderberg, Örebro universitet. Konferensen har uppmärksammats i media, bland annat i tidningen Arbetsskydd Deltagarna i konferensen bildade ett nätverk som i vår kommer att träffas i Stockholm. 20

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar 25-26 augusti, 2014 Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala Nätverket för Europarättsforskning inbjuder till Europarättsdagar,

Läs mer

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015 Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015 20 21 oktober 2015 Hotell Linné Tisdag 20 oktober 10 10.30 Kaffe och registrering 10.30-12.30 Gemensam session 10.30-11.00

Läs mer

Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET

Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET Från vänster: Eva Törning och Maria Albanson Många juriststudenter kommer i sitt

Läs mer

Juristprogrammet 2015/2016

Juristprogrammet 2015/2016 Juristprogrammet 2015/2016 270 HP UPPSALA CAMPUS 100% Juristutbildningen i Uppsala bygger på metodträning, problemlösning och rättspolitik och har stora internationella inslag. Utbildningen förbereder

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2010 JURIDICUM Sammanställt av Monika Fröjdö INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÅRET SOM GÅTT... 3 1.1 INLEDNING... 3 1.2 INTERNATIONALISERING... 3 1.3 FORSKNINGSANKNUTEN

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Registreringsinformation, ht 2015

Registreringsinformation, ht 2015 Registreringsinformation, ht 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 8 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte webbregistrera

Läs mer

Annina H. Persson. JPS, 701 82 Örebro, Sweden. School of Law, Psychology and Social Works, Örebro University, SE

Annina H. Persson. JPS, 701 82 Örebro, Sweden. School of Law, Psychology and Social Works, Örebro University, SE First name(s) / Surname(s) Address(es) Nationality Annina H. Persson JPS, 701 82 Örebro, Sweden Swedish Date of birth 23 rd of May 1963 Gender Female Expert Category Professor in Law, expert regarding

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

TENTAMINA för läsåret 2008-2009

TENTAMINA för läsåret 2008-2009 TENTAMINA för läsåret 2008-2009 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisningsfria veckan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2011 JURIDICUM Sammanställt av Maria (Mia) Holmström Innehållsförteckning 1 ÅRET SOM GÅTT... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Internationalisering... 2 1.3 Forskningsanknuten

Läs mer

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Den traditionella indelningen i privaträtt och offentlig rätt har utgått från tanken om att det finns å ena sidan privata och å andra sidan offentliga

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990 SHORT C.V. Name Title :Birgitta Nyström :Prof. Dr. Date of Birth :23 April 1957 Nationality :Swedish Education :Dr. of Laws 1990 Present Position Prof. of Private Law, Faculty of Law, University of Lund,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2012 JURIDICUM Sammanställt av Maria (Mia) Holmström Innehållsförteckning 1 ÅRET SOM GÅTT... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Internationalisering... 2 1.3 Forskningsanknuten

Läs mer

- Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn.

- Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn. 2015-07-27 Innovativa arbetsformer för socialtjänsten - Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn. Innovativa arbetsformer för socialtjänsten - Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn.

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs.

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs. 1 Registreringsinformation, vt 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 5 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte istrera dig

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points

UTBILDNINGSPLAN. JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/191/514 KURSPLAN. Europarättslig reglering. European Law Regulation. Ekonomihögskolans styrelse. i rättsvetenskap.

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/191/514 KURSPLAN. Europarättslig reglering. European Law Regulation. Ekonomihögskolans styrelse. i rättsvetenskap. Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/191/514 KURSPLAN Europarättslig reglering European Law Regulation Kurskod RV3032 Beslutsdatum 2008-06-04 Beslutande organ Ekonomihögskolans styrelse Gäller från 2008-07-01

Läs mer

EU - utbildningar 2013

EU - utbildningar 2013 EU - utbildningar 2013 Välkommna till våra EU-utbildningar! Varje del av den svenska statsförvaltningen påverkas av medlemskapet i EU. Oavsett myndighet, verksamhetsområde och uppdrag är utvecklingen i

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

REALISM OCH SKANDINAVISK REALISM

REALISM OCH SKANDINAVISK REALISM LARS BJÖRNE REALISM OCH SKANDINAVISK REALISM Den nordiska rättsvetenskapens historia Del IV 1911-1950 Innehållsförteckning Förord Innehållsförteckning Förkortningar VII IX XV Inledning 1 1. Disposition

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Juristprogrammet. The Law Programme. Utbildningens mål

Juristprogrammet. The Law Programme. Utbildningens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@jus.umu.se www.umu.se Dnr 512-2996-07 Datum 2010-03-10 Sid 1 (8) Juristprogrammet

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 Verksamhetsberättelse 2012 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST 1 (24) Rektorsbeslut 2012-03-26 Dnr 2012/231 A 21 FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST I högskolans anställningsordning anges de regler som tillämpas vid anställning av lärare utöver

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär Utbildning för studievägledare, Saco Jusek Fackförbund för akademiker Jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Du hälsas härmed välkommen till KK-stiftelsens vårlansering på Mäster Samuelsgatan 60, plan 9, Stockholm den 19 mars 2014 kl 12.30-16.30.

Du hälsas härmed välkommen till KK-stiftelsens vårlansering på Mäster Samuelsgatan 60, plan 9, Stockholm den 19 mars 2014 kl 12.30-16.30. KK-stiftelsen )> / Datum Diarienr 2014-01-27 20140042 Enligt sändlista Inbjudan till KK-stiftelsens vår-lansering 2014 Du hälsas härmed välkommen till KK-stiftelsens vårlansering på Mäster Samuelsgatan

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

Barnets bästa när barn begått allvarliga brott

Barnets bästa när barn begått allvarliga brott Barnets bästa när barn begått allvarliga brott En studie om tolkningen av "barnets bästa" när unga går direkt från sluten ungdomsvård i princip ett straff till vård enligt LVU Kontakt: Michael ärnfalk,

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Sverige ett avvikande fall?

Sverige ett avvikande fall? Sverige ett avvikande fall? Tvångsvård av personer med missbruks- eller beroendeproblem i internationell jämförelse Magnus Israelsson Avdelningen för Socialt arbete magnus.israelsson@miun.se Arne Gerdner

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng

HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Handelshögskolans fakultetsnämnd Juridiska institutionen KURSPLAN HRX100 HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng Introduction course for lawyers

Läs mer

En doktorands rätt att disputera

En doktorands rätt att disputera Lunds universitet, rektor Box 117 221 00 Lund Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser

Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser Företagsforskarskolan för Samverkan och Innovation skapar förutsättningar för forskningssamarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland

Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland Att få medverka på en av IAEVG:s årskonferenser har varit en dröm för mig sedan jag började studera studieoch yrkesvägledarprogrammet

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi Fakultetsnämnden för teknik och natur STUDIEPLAN 2013-05-06 Dnr HS 2011/26-62 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi 1 Ämnesbeskrivning Informationsteknologi är det ämne

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Nordplus Högre Utbildning

Nordplus Högre Utbildning 2014-11-14 Katrin Lilliehöök Nordplus Högre Utbildning Möjligheter för utresande studenter Nordplus högre utbildning Studenter kan beviljas bidrag för 1-12 månaders heltidsstudier eller praktik i ett annat

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29 Tid: Måndagen den 29 september kl 09:15-12:00 Plats: Sal 21:410 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna Bengt Nilsson, företrädare för lärarna Åsa Morberg, företrädare för lärarna

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer