VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ FORSKARE VID JURIDICUM CENTRUMBILDNINGAR AFFÄRSRÄTTSGRUPPEN CENTRUM FÖR SANKTIONSRÄTTSFORSKNING (CFS) THE CENTRE ON THE INTERNATIONALISATION OF LAW (CIL) FORSKNINGSRÅDET PUBLIKATIONER PÅGÅENDE FORSKNINGSPROJEKT EXTERN FINANSIERING ANSÖKNINGAR OM EXTERNA MEDEL ENSKILDA FORSKARES MEDLEMSKAP I FÖRENINGAR OCH NÄTVERK DELTAGANDE I KONFERENSER OCH SEMINARIER KONFERENS ARBETSMILJÖRÄTT ETT ÄMNE I TIDEN HÖGRE SEMINARIER LUNCHSEMINARIER FÖR PRAKTISKT VERKSAMMA JURISTER GÄSTFÖRELÄSNINGAR VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR ADMINISTRATIVA OCH FÖRTROENDEUPPDRAG INOM ÖREBRO UNIVERSITET ÖVRIGA UPPDRAG FAKULTETSOPPOSITION BETYGSNÄMND DISPUTATION: SAKKUNNIG- OCH REFEREEUPPDRAG TREDJE UPPGIFTEN MEDVERKAN I MEDIA

3 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT Rättsvetenskaplig forskning och juridisk utbildning vid enheten Juridicum, vid Örebro universitet har under det gångna året förnyats och fördjupats på många sätt. Både antalet studenter som läser till juristexamen eller på det rättsvetenskapliga programmet och antalet lärare och forskare har ökat. En professor i skatterätt, Eleonor Kristoffersson, och en docent i processrätt, Laura Ervo, har rekryterats. Den första kullen av Juridicums egna juriststudenter har nu examinerats. Juridicum uppmärksammar detta genom att anordna en examensceremoni den 28 januari 2010, där såväl studenter från juristprogrammet och det rättsvetenskapliga programmet kommer att hyllas. Målsättningen inför 2010 är en fortsatt högkvalitativ utbildning samt en kreativ forskningsmiljö. Vid Juridicum bedrivs forskning dels inom ramen för Centrum för sanktionsrättsforskning (CFS), Affärsrättsgruppen samt inom the Centre on the Internationalisation of Law (CIL). Nära samarbete sker också med andra forskningsmiljöer inom Örebro universitet. Vidare bedrivs vid Juridicum nära samarbete med såväl svenska som utländska juridiska och företagsekonomiska fakulteter. Som exempel kan nämnas Max Planck Institutet för Internationell rätt och nationell rätt i Hamburg, Centrum för Europeisk Rättspolitik i Bremen samt juridiska fakulteter i Salzburg, Indien och Kosovo. Ämnet har under året gått med i ett Nordplus utbyte med lärosäten i Norden och de baltiska länderna som har rättsvetenskaplig utbildning. Årets verksamhet har varit inriktad på att utöka och fördjupa verksamheten i nämnda centra. Forskningsprojekt som inte är att hänföra till någon centrumbildning har även startats. Flera av forskarna har lyckats erhålla externa medel. Ämnet genomförde sin första egna doktorsdisputation den 2 december, då Richard Sannerholm försvarade sin avhandling med titeln Rule of Law after War: Ideologies, Norms and Methods for Legal and Judicial Reform. Ämnets första doktorandkurs genomfördes våren Ämnet har också fått sin första hedersdoktor genom professor Johannes Michael Rainer från Salzburg universitet. Under året har ämnet engagerats i en uppdragsutbildning som Skolverket köper under fem år för att utbilda nuvarande och blivande rektorer inom skolans alla stadier från förskola till gymnasieskolan. Under 2009 antogs en första omgång med 142 rektorer. Konferensen Arbetsmiljörätt ett ämne i tiden vid Örebro universitet genomfördes oktober med deltagare från såväl akademin som näringslivet. Två konferenser planeras att äga rum under Lunchseminarier för praktiska verksamma jurister i centrala Örebro är numera ett återkommande arrangemang. Lunchseminarierna har arrangerats med en månads mellanrum under såväl våren som hösten Högre seminarier inom Juridicum har hållits varannan tisdag under hela året där såväl interna som externa (inklusive utländska) forskare har presenterat aktuella frågeställningar. Juridicum håller i skrivande stund på att färdigställa sin första årsskrift med artiklar från skilda ämnesområden. En ny antologi med artiklar skrivna under särskilt tema är även under produktion. Under året har ämnet har också erhållit generösa bokdonationer från framstående svenska forskare. Den fortsatta verksamheten är inriktad på att utveckla nämnda centra, öka externa medel i nationell och internationell konkurrens, samt fortsätta rekrytera forskningskompetent personal. 3

4 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ En doktorand rekryterades under 2009, Jenny Zetterqvist, med anknytning till Forskarskolans Demokratins villkor. Ämnet har fem doktorander antagna sedan tidigare, Andreas Anderberg, Christine Andersson, Maria Eriksson, Mona Samadi och Richard Sannerholm. Andreas Anderberg Avhandlingens tema/titel: Straffbar oaktsamhet. Något om straffansvarets nedre gräns Christine Andersson Avhandlingens tema/titel: Näringsförbud Maria Eriksson (förväntas disputera under år 2010). Avhandlingens tema/titel: Defining rape: new obligations for states under international law? Mona Samadi Avhandlingens tema/titel: Access to justice in theocratic states Richard Sannerholm disputerade den 2 december 2009 med avhandlingen Rule of Law after War: Ideologies, Norms and Methods for Legal and Judicial Reform. Jenny Zetterqvist Avhandlingens tema/titel: Navigating human rights of women in a legal pluralistic context - a study from processes of refugee return in Africa based on experiences, approaches and practices. Alternativt: Implications of a pluralistic legal context for female refugees in the process of return and reintegration En forskarutbildningskurs i teori och metod gavs våren Kursen riktar sig främst till våra egna doktorander, men även doktorander vid andra universitet är välkomna. Kursen är planerad att hållas vartannat år. 2.2 HANDLEDNING Lernestedt, Claes Andreas Anderberg, Örebro universitet (huvudhandledare) Maria Forsman, Umeå universitet (biträdande handledare) Nergelius, Joakim Richard Sannerholm, Örebro universitet (disputerade 2 december 2009) Christine Andersson, Örebro universitet Maria Eriksson, Örebro universitet (slutseminarium i januari 2010) Mona Samadi, Örebro universitet Jenny Zetterquist, Örebro universitet Nordlöf, Kerstin Magnus Israelsson, Social arbete, Mittuniversitetet, bitr. handledare 4

5 Persson, Annina H. Ann-Sofi Henriksson, Civilrätt, Umeå Universitet, huvudhandledare. Elisabeth Ahlinder, Civilrätt, Stockholms Universitet, bitr. handledare Per Henriksson, Civilrätt, Stockholms Universitet, huvudhandledare. Therese Fridström-Montoya, Socialrätt, Örebro universitet, huvudhandledare Zila, Josef Jack Ågren, Billighetsskälen vid påföljdsbestämning, Stockholms universitet, huvudhandledare Andreas Anderberg, Oaktsamhet i straffrätt, Örebro universitet, biträdande handledare 5

6 3. FORSKARE VID JURIDICUM Alsne, Marieanne, jur.dr., universitetslektor, upphovsrätt Anderberg, Andreas, doktorand, straffrätt Andersson, Christine, doktorand, straffrätt Bastidas, Vladimir, adjunkt, doktorand vid annat lärosäte, EU-rätt och marknadsrätt Bartholdson, Catarina, universitetslektor, civilrätt Blekemo, Annika, adjunkt, doktorand vid annat lärosäte, civilrätt Burman, Annica, universitetsadjunkt, offentlig rätt, enhetschef Calleman, Catharina, docent, universitetslektor, civilrätt Carlsson, Laura, jur.dr. universitetslektor, civilrätt Chöler, Carl-Fredrik, universitetslektor, allmän rättslära Dahlqvist, Amie, universitetsadjunkt, processrätt Dalenius, Lars, universitetslektor, offentlig rätt Ekroth, Jesper, jur.dr. universitetslektor, offentlig rätt, utbildningsledare Juridiska programmet Eriksson, Maria, doktorand, folkrätt Fridström Montoya, Therése, adjunkt, forskarstuderande, offentlig rätt Haglund, Roland, universitetslektor, offentlig rätt Hoffman, Jeanna, universitetsadjunkt, offentlig rätt Johansson, Märta C., jur.dr., universitetslektor, folkrätt Jonsson, Anna, Jur.dr., bitr. universitetslektor, konstitutionell rätt Kristoffersson, Eleonor, professor, skatterätt Kulin- Olsson, Karin, universitetsadjunkt, civilrätt Lagerstedt, Anders universitetsadjunkt, civilrätt Larsson, Ylva, universitetsadjunkt, skatterätt Lernestedt Claes, docent, universitetslektor, straffrätt och allmän rättslära 6

7 Lokrantz Bernitz Hedvig, jur.dr. universitetslektor, EU-rätt Lyles, Max jur.dr. universitetslektor, rättshistoria Melander, Jan, universitetsadjunkt, allmän rättslära Nergelius, Joakim, professor, konstitutionell rätt Nordlöf, Kerstin, docent, universitetslektor, förvaltnings- process- och straffrätt Persson, Annina H., professor, civilrätt, ämnesansvarig Samadi, Mona, doktorand i forskarskolan Demokratins villkor, folkrätt Sannerholm, Richard, jur.dr. gästlärare, folkrätt Schnürer, Mikael, universitetslektor, civilrätt Schultz, Mårten, docent, universitetslektor, civilrätt Saf, Carolina, universitetsadjunkt, doktorand vid annat lärosäte, internationell privat- och processrätt Sitte-Durling Catharina, jur. dr. universitetslektor, straff och processrätt Steinberg, Maria, jur.dr, universitetslektor i arbetsrätt och arbetsmiljörätt Valguarnera, Filippo, jur.dr. universitetslektor, civilrätt, utbildningsansvarig Rättsvetenskapliga programmet Zila, Josef, professor, straffrätt Zetterqvist, Jenny, doktorand i forskarskolan Demokratins villkor, folkrätt 7

8 4. CENTRUMBILDNINGAR 4.1 AFFÄRSRÄTTSGRUPPEN Syftet med affärsrättsgruppen är att skapa en forskningsmiljö som på sikt ska generera förutsättningar för nationell och internationellt framstående forskning inom främst central förmögenhetsrätt, bolagsrätt, skatterätt, internationell privaträtt, arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Forskning bedrivs även inom några specialområden, såsom komparativ rätt och bank- och insolvensrätt. På Juridicum finns idag en stark forskningsgrupp med inriktning på frågor kopplade till affärsjuridik. Vidare bedrivs vid Juridicum nära samarbete med flera såväl nationella och internationella framgångsrika fakulteter inom området. Gruppens medlemmar har tillsammans en omfattande nationell och internationell publicering och är medlemmar av viktiga nätverk. Forskargruppen består av cirka 10 personer. Pågående forskning: Om ägarlägenheter Regional företagsförnyelse genom innovativ finansiering Antologin: Efter krisen. "Ett rättvist arv?" Den legala arvsrättens begränsande verkan på äganderätten. Forskare anknutna till gruppen: Annina H Persson, Annika Blekemo, Catharina Calleman, Carolina Saf, Eleonor Kristoffersson, Anders Lagerstedt, Maria Steinberg, Filippo Valguarnera, Marieanne Alsne, Lena Hiort af Ornäs, Karin Kulin-Olsson. 4.2 CENTRUM FÖR SANKTIONSRÄTTSFORSKNING (CFS) Centrum för sanktionsrättsforskning (CFS) kommer under flera år framöver att sätta sin prägel på forsknings verksamheten vid Juridicum. Forskning kring rättsliga sanktioner, inte minst jämförande sådan, utgör ett omfattande och viktigt område inom juridiken; sanktionernas verkanssätt, deras användningsområden, de olika slags berättigandekrav som följer med respektive sanktion inom respektive område, o s v. Utgångspunkten för den gemensamma forskningsmiljön CFS är åsikten att mer av ett övergripande synsätt ofta behövs, genom vilket olika former för rättslig reglering och sanktionering kan ställas mot varandra och jämföras på en rad punkter. Detta slags forskning får sägas vara eftersatt. Det är för övrigt till och med svårt att urskilja en enig syn i den grundläggande frågan vad som är att betrakta som en rättslig sanktion. Forskare anknutna till gruppen: Josef Zila, Kerstin Nordlöf, Claes Lernedstedt, Jesper Ekroth, Andreas Anderberg, Therese Fridström-Montoya, Jeanna Hoffmann, Maria Forsman 8

9 4.3 THE CENTRE ON THE INTERNATIONALISATION OF LAW (CIL) Syftet med centrumbildningen CIL (the Centre on the Internationalisation of Law) är att skapa en forskningsmiljö som på sikt ska generera förutsättningar för internationellt framstående forskning inom internationell rätt, Europarätt och konstitutionell rätt vid Örebro universitet. Den sammanhållande problematiken är internationaliseringen av rätten. Forskare anknutna till gruppen: Vladimir Bastidas, Laura Carlson, Maria Eriksson, Roland Haglund, Märta C. Johanson, Anna Jonsson, Joakim Nergelius, Carolina Saf, Mona Samadi, Richard Sannerholm, Filippo Valguarnera 4.4 FORSKNINGSRÅDET Forskningsrådet är ett internt samrådsorgan för såväl lärare som doktorander. Rådet startades under hösten 2007 och har under året 2009 sammanträtt vid nio tillfällen samt deltagit med forskningsfrågor vid ämnesdagarna i juni och september Deltagare kallas till sammanträde första tisdagen i varje månad och forskningsfrågor i en vid benämning berörs. Stående punkter på dagordningen är exempelvis forskningsstrategier och forskarutbildningen. I januari 2009 bildades ett nytt forskningsråd med mer formell karaktär, som i huvudsak har att drivit samma frågor som tidigare. Det består av lärare som är röstberättigade i fakultetsnämnden och doktorandrepresentanter, Det nya forskningsrådet har utarbetat en egen plan med konkreta mål och en arbetsordning för sin verksamhet och har även följt upp verksamheten i en berättelse där måluppfyllelsen redovisas. 9

10 5. PUBLIKATIONER Inlämnade manuskript under 2009 Bastidas, Vladimir. Rättsfallanalys publicerad på Karnovs hemsida: Marknadsintegration fortfarande ett självständigt ändamål inom EU:s konkurrensrätt Blekemo Annika. Artikel till vänbok för prof. Ronnie Eklund. Titel: En verksamhet är en verksamhet är en verksamhet. Ensamförfattare. Iustus-förlag. Blekemo, Annika. Två artiklar till nättidningen JP-infonet; Illojalitet i anställningen och Arbetstagares brottslighet. Ensamförfattare. Calleman, Catharina. Genusperspektiv på arbetsrätten, Iustus förlag Calleman, Catharina. Precarious employment in Sweden? Care work and domestic work in a twilight zone between public law and private law i Precarious Employment in Perspective Sweden, Annette Thörnqvist (ed.), (utkommer 2010). Calleman, Catharina. Family ties in Swedish Employment law, in International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, issue 4, Carlson, Laura. Fundamentals of Swedish Law, Studentlitteratur, 2009 Carlson, Laura. Expanding the Right to Work to include the Recognition of Employment, JURIDISK TIDSKRIFT ( Nr. 1), s Carlson, Laura. Judicial Interpretation The Achilles Heel of Social Law, Retfaerd (preliminärt höst 2009) Ekroth, Jesper. JO-ämbetet 200 år en historisk tillbakablick, bidrag till jubileumsskrift avseende JO-ämbetet. Huvudredaktör Ekroth, Jesper. Manus till lärobok, Gothia förlag: Vad säger offentlighets- och sekretesslagen om socialtjänsten? Ekroth, Jesper. Sekretessprövning i socialförsäkringsärenden, artikel till Förvaltningsrättslig tidskrift Fridström Montoya Therése. Manus till lärobok (tillsammans med Jesper Ekroth), Gothia förlag: Vad säger offentlighets- och sekretesslagen om socialtjänsten? Haglund, Roland. Abstract till konferensen Democracy, Human Rights and Social Justice in a new global dispensation Challenges and Transformations, Pretoria 1-3 February 2010, South Africa, insänd och accepterad ht Lernestedt Claes: Asp, Lernestedt & Ulväng: Katedralen. Tre texter om straffrätt. Iustus, Upplösta kroppar, upplösta sinnen. Medverkansläran och bortom. I: Katedralen (se ovan), s

11 Insanity and the Gap in the Law: Swedish Criminal Law Rides Again. I (red Wahlgren & Lernestedt) Scandinavian Studies in Law 54. Criminal Law, s Lyles, Max. Tradition, Conviction or Necessity (publiceras under 2010). Nergelius Joakim. Bok. The Constitutional Dilemma of the European Union, Europa Law Publishing, Groningen, 114 sidor Nergelius, Joakim. Lärobok. Komparativ statsrätt, 7:e uppl., Juristförlaget i Lund, 61 sidor Nergelius, Joakim. Artiklar: Nergelius, Joakim. Hur påverkas svensk äganderättsdebatt av Europadomstolens praxis?, i Karin Åhman (red.), Äganderätten dess omfång och begränsningar, Iustus (Uppsala), s Nergelius, Joakim. Intressant men oväntat förslag om normprövning från Grundlagsutredningen, Svensk Juristtidning s Nergelius, Joakim. Judicial Review in Swedish Law A Critical Analysis, Nordic Journal of Human Rights s Nergelius, Joakim. En liten jämförelse mellan svensk och finsk grundlagsreglering av EUmedlemskapet några hastiga reflektioner från ett symposium, Europarättslig tidskrift s Persson, Annina H: Ertsborn, J. & Holmberg- Luning, M. & Persson, A.H., Ny skuldsaneringslag - ett steg i rätt riktning? Artikel publicerad i Finansiella kriser - betalningssystem och skuldförhållanden (Red. Gorton, L. & Millqvist, G.) s , SCCL, nr 9, Stockholm 2009, Iustus Förlag. Persson, A. H., The New Swedish Debt Restructuring Act, Konferensbidrag vid den internationella konferensen. Overindebtedness: Everyday Risk in Modern Societies? Theoretical Aspects and Emperical Findings in International Perspective, University of Chemnitz, Chmenizt, Tyskland, mars Artikeln kommer att publiceras i antologin Contemporary Issues in Consumer Insolvency, Niemi-Kiesiläinen, J. & Backert, W. (red) Persson, A.H., Unfair Suretyships in Europe - Country report for Sweden- Artikeln kommer att publiceras i Colombi Ciacchi, A. & Weatherill, S., (Red) Regulating Unfair Banking Practices in Europe. The Case of Personal Suretyship, Oxford University Press, Persson, A. H., Återvinning och EU:s insolvensförordning, Festskrift till Gertrud Lennander, Jure Förlag, 2010 (c.a 11 sidor, under utgivning.) Persson, A. H., Multinationella bolags insolvens, Europaperspektiv Santérus förlag, s Persson, A. H. Epilog till artikeln; Vems är skulden? Festskrift till lars Heuman, s , Jure Förlag. Trycks i 2009 års Årsskrift vid Juridicum, Örebro Universitet. Ca 4 sidor, under utgivning) 11

12 Steinberg, Maria. Arbetsmiljörätt - kan det va nå t?, Festskrift till Ronnie Eklund, Iustus förlag. Valguarnera, Filippo. Monografi: Accesso alla natura tra ideologia e diritto, Torino, Giappichelli Editore. Valguarnera, Filippo. Artikel: The Class Action in the United States and in Europe: A Narrowing of the Gulf or a New Path Being Forged? Hauser Working Papers Series, New York University. Zetterqvist, Jenny. Abstract till internationella konferensen Democracy, Human Rihgts and Social Justice in a new global dispensation Challenges and Transformations, Pretoria 1-3 February 2010, South Africa, insänd och accepterad ht Zila, Josef. Sanctioning Powers of the Swedish Public Prosecution Service and Police. Publicerad i Scandinavian Studies in Law, Vol. 54 Zila, Josef. "Úřad veřejné obžaloby ve Švédsku: nejmocnější státní zastupitelství v Evropě? /Svensk åklagarmyndighet den mäktigaste i Europa?/ Publicerad i tjeckisk tidskrift Statni zastupce. /Åklagare/ nr. 5/

13 6. PÅGÅENDE FORSKNINGSPROJEKT Alsne, Marieanne Utövande konstnärers rättsskydd. Diplomati, dogmatik och värden. (inom ramen för kompetensutveckling) Blekemo Annika Arbetsrättsliga konsekvenser av kommunalt ändrade driftsformer. Ofinansierat. Avhandlingsprojekt i arbetsrätt som handleds vid annat lärosäte. Calleman, Catharina En arbetsrättslig gråzon mellan offentligt och privat är slutrapporterat till FAS 2009, men jag arbetar fortfarande med temat Carlson, Laura Acess to Justice as a Human Right Within the Contexts of EU and Swedish Law. Törsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, beräknade att vara klart Ekroth, Jesper Artikel om intern sekretess inom Försäkringskassan. Den sista av fyra artiklar kopplade till medel från Försäkringskassan. Fridström Montoya, Therése Leva som andra genom ställföreträdare - rättslig och faktisk paradox för vuxna personer medutvecklingsstörning. Doktorandprojekt. Haglund, Roland Promoting rule of law and human rights trough legal education. - Case studies. Johansson, Märta C. Beviljat projekt (medsökande Anna Jonsson): Att skilja mellan offer: Ett brottsofferperspektiv på människohandel och människohandelsliknande brottslighet. Finansiär: Brottsofferfonden (vid Brottsoffermyndigheten). Jonsson, Anna Rättsligt transnationellt samarbete, ssk gemensamma utredningsgrupper. Ryssland och Europarådet Lernestedt Claes Gärningsman, offer och samhälle Tiggeri Dit och tillbaka igen om individ och struktur i straffrätten (monografi, publ 2010) Straffrätt och kultur Lyles, Max Sedvanerätt och annan oskriven rätt (finansierat av VR). 13

14 Nordlöf, Kerstin 1 mån rörlig resurs, intern, för forskningsansökningar. Persson, Annina H. Obestånd och exekutiva auktioner. Ingår i ett större forskningsarbete om överskuldsättning. Om seniorlån. Ingår i ett större forskningsarbete om överskuldsättning. Om ägarlägenheter. Regional företagarförnyelse genom innovativ finansiering. Valguarnera, Filippo Om ägarlägenheter Zila, Josef EuroNEEDs 6.1 EXTERN FINANSIERING Finansiär: Brottsofferfonden (vid Brottsoffermyndigheten). Belopp: kr ( ) Johansson, Märta C. (medsökande Anna Jonsson): Att skilja mellan offer: Ett brottsofferperspektiv på människohandel och människohandelsliknande brottslighet. Finansiär: Försäkringskassan Belopp: kr fördelat på två år. Medlen upphör vid årsskiftet 09/10 Ekroth, Jepser: Olika sekretessfrågor inom socialförsäkringarna. Finansiär: Hauser Global Research Fellowship Belopp: dollar. Valguarnera, Filippo. Hauser Global Research Fellowship vid New York University. Finansiär: Naturvårdsverket genom Uppsala universitet (en del av stipendiet). Belopp: 1200 euro i månaden. Valguarnera, Filippo. Post-doc stipendium (fram till och med den 31/6/2009), vid Florens universitet (Italien) Finansiär: Stiftelsen Sävstaholm Belopp: kr för året 09/10 Fridström Montoya, Therése: Leva som andra genom ställföreträdare rättslig och faktisk paradox för vuxna personer med utvecklingsstörning. Finansiär: Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser. Carlson, Laura. Acess to Justice as a Human Right Within the Contexts of EU and Swedish Law. Beräknas vara klart Finansiär: Vetenskapsrådet Lyles Max. Sedvanerätt och annan oskriven rätt 14

15 Finansiär: Vetenskapsrådet, Brottsoffermyndigheten (för projektet Gärningsman, offer och samhälle, ) Lernestedt, Claes. Gärningsman, offer och samhälle 7. ANSÖKNINGAR OM EXTERNA MEDEL (Inlämnade 2009) Calleman, Catharina Projekt om arbetskraftsinvandring insänt till IFAU oktober 2009, ej beviljat. Fridström Montoya, Therése Ansökt och beviljats medel från Stiftelsen Sävstaholm om kr för läsåret 09/10. Ansökan om medel från Söderbergsstiftelserna, ej beviljat. Haglund, Roland En ansökan till European Commission (Tempus IV Joint Project) tillsammans med universitetet i Graz, universitetet i Ljubliana samt universitetet i Montenegro avseende ett tvåårigt projekt Curriculum Reform of the Law Faculty of University of Montenegro. Jonsson, Anna Brottsoffermyndigheten. Att skilja mellan offer: Ett brottsofferperspektiv på människohandel och människohandelsliknande brottslighet (tillsammans med Märta Johansson, beviljat). Vetenskapsrådet. Att skilja mellan offer: Ett brottsofferperspektiv på människohandel och människohandelsliknande brottslighet (tillsammans med Märta Johansson, inte beviljat). Lyles, Max Projekt: Avtalsfrihet och partsautonomi: Betydelsen i rättslivet under 1800-talet, inlämnat till Ragnar Söderbergs stiftelse och beviljad. Nergelius, Joakim Har medverkat i det av Vetenskapsrådet stödda s.k. Oxenstierna-projektet om förändringar i svensk förvaltning till följd av EU-medlemskapet (projektansvarig har varit prof. Carl-Fredrik Bergström, Uppsala), som löper ut 2009 men avslutas och avrapporteras våren Nordlöf, Kerstin Ansökan till Brottsoffermyndigheten för forskningsprojektet Internationell sexhandel med barn i Sverige, Deltog i en offert avseende Utvärdering av samverkan under gemensamt tak för utredning av barn som misstänkt vara utsatta för brott till RPS, Persson, Annina H. En ansökan om regelverket kring obestånd och exekutiva auktioner har inlämnats till Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond samt Formas. Ej beviljat. 15

16 8. ENSKILDA FORSKARES MEDLEMSKAP I FÖRENINGAR OCH NÄTVERK Alsne, Marieanne Medlem i Société de Législation Comparée, Paris. Swedish Women in Arbitration Network, SWAN, Stockholm Blekemo Annika Forum för feministisk forskning. Arbetsrättsliga föreningen. Burman, Annica Nordplus nättverk för utbyte inom Norden och de Baltiska staterna (för Juristutbildning) Calleman, Catharina Globalisering, makt och kön (nordiskt nätverk har inneburit gemensam publicering och seminarier) Carlson, Laura RECWOWE Reconciling work and welfare, European Network of Excellence according to the 6th PCRD (Priority 7 - Citizens and governance in an information society) DEMDI - Multidimensional Equality and Democratic Diversity Network Fridström Montoya, Therése Nätverket för funktionshinderforskning, samordnat genom Uppsala universitet. Nätverk för socialrättslärare vid socionomutbildningar, samordnat genom socialhögskolan Stockholms universitet. Lernestedt Claes SISU Nordlöf, Kerstin Ingår i ett nätverk i samband med ett japanskt forskningsprojekt "Legal Protection against Abuse : Children, elderly people, people with handicap and women: A comparative study between Japan and several countries. Viktimologiskt nätverk Internationale Vereinigung für Rechts- und Socialphilosophie International Network on Therapeutic Jurisprudence Persson, Annina H. Credit, Debt and Insolvency Network Svensk samerättsligt nätverk för jurister SanN Turn-around Management Association Sweden Zerp Centrum för Europeisk Rättspolitik the University of Bremen The Stockholm Centre of Commercial Law. Steinberg, Maria Nätverket för arbetsmiljöjurister som startade hösten 2009 genom den konferensen som hölls på Örebro universitet. 16

17 9. DELTAGANDE I KONFERENSER OCH SEMINARIER Anderberg, Andreas Deltagande i den nordiska workshopen i straffrätt i Tromsö juni Närvaro vid konferensen i allmän rättslära vid Stockholms univ maj Arrangör av konferens i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet oktober Bastidas, Vladimir 18-19/9 Doktorandkurs/konferens för doktorander vid Stockholms Universitet om EUrättslig metod. Deltog som föreläsare i EU-rättslig metod och Rättsekonomi. Anordnad av Stockholms Universitet. Blekemo Annika Anordnande av seminarium om Det svåra samtalet och ett seminarium om sjukförsäkringsreglerna och nuvarande arbetstidsavtalsläge. Båda seminarierna skedde i form av SULF-seminarier och var översökta. Burman, Annica Deltagande i konferens för studierektorer inom Juristutbildningar i Sverige arrangerad av Umeå universitet, 7-8 maj Calleman, Catharina Föreläsning vid Ombudsmannakonferens inom Kommunal, november Carlson, Laura RECWOWE, Utrecht juni Ekroth, Jesper Konferensserie i offentlig rätt vid Uppsala universitet, ca 4 ggr per termin. Tvådagarskonferens i offentlig rätt Uppsala universitet: Offentlig rätt i omvandling, oktober. Invigning i riksdagen av festligheterna till minne av 1809 års RF, 15 januari. Riksdagens andrakammarsal. En av anordnarna för TV-sänt seminarium om Konstitutionsutskottet 200 år och JO 200 år. 6 maj Fridström Montoya, Therése. Doktorandseminarium i Uppsala inom nätverket för forskning om funktionshinder. Internt högre seminarium vilket avsåg presentation av mitt avhandlingsprojekt. Närvaro vid konferens i allmän rättslära vid Stockholms universitet maj Haglund, Roland Deltagande på Barnrättsakademins konferens 4-5 februari i Eskilstuna på tema Folkrätt och Barnrätt. Medverkan i Forsa-seminariet vid Örebro universitet mars med seminarium och workshop på tema juridik och socialt arbete. Medverkan i seminarieserien vid Örebro universitet för etablering av ämnet kriminologi. Sida-kurser inför valobservationsinsater i Kirgisistan, Mozambique och i Tadzjikstan. Konferens vid Uppsala universitet kring Offentlig rätt i omvandling, oktober. Konferens i Århus, Danmark kring Unification and Harmonization, oktober. 17

18 Konferens arrangerad av SVUF (Sveriges utvärderareförening) på tema Filosofi och utvärdering, oktober. Arbetsmiljörätt - ett ämne i tiden, konferens. Örebro universitet. Undertecknad var initiativtagare november. Planering för medverkan i den internationella konferensen Democracy, Human Rihgts and Social Justice in a new global dispensation Challenges and Transformations, Pretoria 1-3 February 2010, South Africa. Johanson, Märta C. Presentation av paper: Trafficking in Humans and Victim Protection in Sweden vid konferensen Victims in Europe - 23rd Annual Conference of Victim Support Europe. Värd: the Portuguese Association for Victim Support, som del i Project Victims in Europe medfinansierat av EU kommissionen. Plats: Lisbon, Portugal juni Presentation tillsammans med Anna Jonsson: Trafficking: Vad ger lagstiftningen för skydd till offer för människohandel? Arrangör: Riksdagens utredningstjänst och Vetenskapsrådet. Plats: Riksdagen. 4 nov Presentation tillsammans med Anna Jonsson: Människohandel ur ett brottsofferperspektiv. Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens. Plats: Stockholm. 13 nov Jonsson, Anna New Horizons on European Criminal Law the Stockholm Program, ERA, Trier maj. Talade om JIT på en konferens anordnad av COPSAT, Joint Cooperation between Police and Social Services against Trafficking, Polismyndigheten Stockholms län, 2 oktober. Offentlig rätt i omvandling, Juridicum, Uppsala universitet, oktober Talade på ett seminarium med titeln Trafficking - vad ger lagstiftningen för skydd till offer för människohandel? Sveriges riskdag, Stockholm, 4 november. Projektpresenation på Brottsoffermyndighetens viktimologiska konferens, Brottsoffermyndigheten, Stockholm, 13 november. Lernestedt, Claes The Structure of Criminal Law. Workshop, University of Glasgow, sept Lyles, Max Rechtwissenschaft als juristiche Doktrin, Rättsgenetiska institutet, Djursholm Maj Arrangörer Stiftelsen institutet för rättshistorisk forskning, under ledning av professorerna Claes Peterson och Marie Sandström, Stockholms universitet. Nergelius Joakim Talade om El gobierno local en la Suecia vid konferens betitlad Desarollo Humano Local: articulando estrategias para un desarollo sostenible vid Granma-universitetet i Bayamo, Cuba, februari Talade om Collective Redress from a Procedural View vid en konferens eller debatt om Collective Redress ordnad av ELP (liberala partigruppen) i EU-parlamentet, Bryssel, 5 mars Moderator vid avslutande diskussion på symposiet Sverige och Finland i den Europeiska Unionen, Nordiska museet, Stockholm 27 mars Talade om behovet av preciseringar inom stats- och förvaltningsrättslig forskning, anförande vid konferensen Offentlig rätt i omvandling, Uppsala 16 oktober Talade om The Development of Regional Autonomy vid Forum Constitutionnel Européen, 18

19 universitetet i Regensburg, 4-5 december Talade om Constitutionalism, Rights and Democracy in Sweden vid konferensen Towards Nordic Juristocracy? Constitutionalism, Rights and Democracy in the Nordic Constitutional Systems, 8-9 december, Åbo universitet, Finland Nordlöf, Kerstin Föredrag högre seminarium under rubriken Juvenile Jurisprudence, Akademin för Juridik, Psykologi och Socialt arbete, Örebro universitet, 27 januari, Deltog i konferensen Folkrätt för barn 4-5 februari 2009, Eskilstuna. Deltog i den internationella konferensen Children and Online Sexual Violence; Research - Protection Assistance, februari, 2009, Stockholm Deltog med en presentationen Unga lagöverträdare: kontradiktion eller harmonisering? i workshopen Anteckningar i marginalen: Om rätten, socialrättslig forskning och socialt arbete, vid Forsas nationella symposium Socialt arbete som profession och passion kunskapsbas och tillämpning den mars, 2009, Örebro universitet. Presenterade genomförd forskning avseende Unga lagöverträdare och påföljder; i ett social-och straff samt processrättsligt perspektiv inom seminarieserien Kriminologirelaterad forskning och utbildning vid Örebro universitet. 20 april, Deltog i Stockholms universitets årliga träff för lärare i juridik i socialt arbete april, Genomförde presentation om Juvenile Jurisprudence vid årsmötet av Den svenska avdelningen av Internationella Föreningen i Rätts- och Socialfilosofi den maj, 2009, Stockholms universitet. Deltog i högre straffrättsseminarium, kammarseminarium där Andreas Anderbergs avhandlingsämne Oaktsamhet straffansvaret nedre gräns diskuterades, Juridiska institutionen, Uppsala universitet, 20 maj, Deltog med en presentation Professional rules, rights and treatment i samarbete med två docenter i psykologi respektive socialt arbete vid Stockholm Criminology Symposium, även som discussant juni, 2009 Deltog i the International Penal Law Congress i Istanbul, september, Persson, Annina H. Deltagare: Från konsumentkrediter till skuldsanering, Konsumentverket, Stockholm, 27 januari. Deltagare: Insolvensrättsligt Forum 2009, Uppsala Universitet, 5-6 februari Föredrag och deltagare vid den internationella konferensen. Overindebtedness: Everyday Risk in Modern Societies? Theoretical Aspects and Emperical Findings in International Perspective, University of Chemnitz, Chemnitz, Tyskland, mars Deltagare: The proposed new directive on consumer rights, Stockholm, 24 april 2009, SccL. Deltagare: Bank & Finans Outlook, Affärsvärlden, Grand Hotell Stockholm, 29 april Föredrag: Rådgivningslagen, Finansinspektionen, Stockholm, 18 maj Deltagare: Aktuella återvinningsfrågor konkurslagens återvinningsregler de lege lata och de lege ferenda, Mikael Möller och Hans Renman, Stockholm den 27 maj 2009, SccL. Deltagare: Finansmarknadernas regler och tillsyn - på Europanivå och i Sverige, Kerstin af Jochnick och Jonas Neimeyer, Stockholm, 10 juni 2009, SccL. Deltagare: European Real Estate Society Conference, KTH Stockholm, juni Deltagare: Vem klarar krisen? Privata och samhälleliga kostnader i tider av ekonomisk oro, 19 okt 2009, Konsumentverket. Deltagare: Pantrealisation, Göran Millqvist och Per Henriksson, Stockholm, 9 nov

20 SccL. Deltagare: banking reform and bank resolution. Recent developments in the UK and the EU. Rosa Lastra, Stockholm 18 november 2009, SccL. Deltagare: Reforming financial regulation, 30 november 2009, anordat av Sveriges Riksbank, The European Shadow Financial Regulatory Committee and Stockholm Centre for Commercial Law. Steinberg, Maria Labour law and Social Security Law in an Enlarged Europé - a Social Dimension on the Move, den 3-4 nov 2009, arrangörer, Nätverket för Europarättsforskning, Hasselbacken, Stockholm. Arbetsmiljörätt - ett ämne i tiden, konferens26-27 oktober, Örebro universitet. Arrangör. Valguarnera, Filippo Transplanting Class Action: Cultural Barriers (Hauser Global Law seminar), New York University, New York. 18 februari Zetterqvist, Jenny Planering för forskarskolans och egen medverkan i den internationella konferensen Democracy, Human Rihgts and Social Justice in a new global dispensation Challenges and Transformations, Pretoria 1-3 February 2010, South AfricaArrangör: Örebro University, The Research School Conditions of Democracy och University of South Africa (UNISA): South African Research Chair in Development Education Zila, Josef XIII. Nordisk workshop i straffrätt, Tromsö, juni 2009 Workshop En strafferett ut over staten?, Bergen, November 2009 EuroNEEDs projekt, seminarium, Bryssel, december KONFERENS ARBETSMILJÖRÄTT ETT ÄMNE I TIDEN Lektor Maria Steinberg var initiativtagare till konferensen, där hon själv talade kring temat Arbetsmiljörätt Vad är det? Syftet med konferensen var att diskutera behovet av utbildning, forskning och erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker inom ämnet arbetsmiljörätt. Talare vid konferensen var även Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg, Professor Håkan Hydén, Lunds universitet. Vidare talade Kammaråklagare Lotten Loberg, Johanna Lundqvist, arbetsrättsjurist från Göteborgs stad samt doktoranderna Peter Andersson, Göteborgs universitet samt Andreas Anderberg, Örebro universitet. Konferensen har uppmärksammats i media, bland annat i tidningen Arbetsskydd Deltagarna i konferensen bildade ett nätverk som i vår kommer att träffas i Stockholm. 20

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2012

Verksamhetsberättelser 2012 Verksamhetsberättelser 2012 Historisk-filosofiska fakulteten Innehållsförteckning Historisk-filosofiska fakulteten 9 1. Sammanställning av aktiviteter och beslut under 2012 9 1.1 Organisationsfrågor 9

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet Redaktörer : Ann-Sofie Hellberg; Martin Karlsson; Hannu Larsson; Erik Lundberg; Monika Persson Perspektiv

Läs mer

Advokaten. Krisen påverkar även advokaterna. Det är tjänstens resultat, svårighetsgrad och ekonomiska värde som ska styra prissättningen.

Advokaten. Krisen påverkar även advokaterna. Det är tjänstens resultat, svårighetsgrad och ekonomiska värde som ska styra prissättningen. Det är tjänstens resultat, svårighetsgrad och ekonomiska värde som ska styra prissättningen. Johan Wiklund, advokat Advokaten tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 5 2009 årgång 75 Fokus: Finansoron

Läs mer

Ett steg fram och ett tillbaka...

Ett steg fram och ett tillbaka... Ett steg fram och ett tillbaka... Statens styrning av miljö och hållbar utveckling genom skollag, läroplaner och kursplaner Per Wickenberg och Ulf Leo Research Report in Sociology of Law 2013:1 Per Wickenberg

Läs mer

Utvärdering av juris kandidatutbildningar

Utvärdering av juris kandidatutbildningar Rapport 2007:18 R Utvärdering av juris kandidatutbildningar samt grund- och forskarutbildningar i juridik, rättsvetenskap, handelsrätt och affärsrätt vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Välkommen till Alumnidagen 7 maj 2015

Välkommen till Alumnidagen 7 maj 2015 Välkommen till Uppsalajuristernas Alumnidag 15 maj 2013 Välkommen till Alumnidagen 7 maj 2015 Huvudsponsor Alumnidagen omfattar fem timmar vidareutbildning för medlem i Sveriges Advokatsamfund Alumnidagen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Välfärdskonferensen 2012

Välfärdskonferensen 2012 Välfärdskonferensen 2012 Nya behov ny välfärd genom samverkan Göteborg den 14-16 november En konferensrapport av Runo Axelsson Susanna Bihari Axelsson 1 INTRODUKTION Den 14-16 november anordnade Samordningsförbundet

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta niversitetsläraren 17/09 Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan Jämställdhet är inte så enkelt att mäta Sid 4 Modern pedagogik Lärarrollen är förändrad Sid 6 Undervisning

Läs mer

framsteg klar och BBMRI..se har också kunnat göra utsedd till en av Ett annat exempel på (Biobank Sammanfattningsvis Sida 3 av 40

framsteg klar och BBMRI..se har också kunnat göra utsedd till en av Ett annat exempel på (Biobank Sammanfattningsvis Sida 3 av 40 Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2014 Sida 2 av 40 Sammanfattning Under 2014 har BBMRI.se kunnat konsolidera verksamheten för nationell biobankning. Påtagliga framsteg under året utgör: -Effektiviserad

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 13, I-2012 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: KONKURRENSRÄTT Ett växande rättsområde Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål Johan Carle, Mårten Andersson

Läs mer

Universitetslärarstämman. sidorna 4 10 19/2011. Forskare Hur påverkas vi av Facebook? Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål

Universitetslärarstämman. sidorna 4 10 19/2011. Forskare Hur påverkas vi av Facebook? Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål 19/2011 Universitetslärarstämman sidorna 4 10 Autonomireformen betyder mest för mindre lärosäten sid 11 Forskare Hur påverkas vi av Facebook? sid 12 Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål sid 14 LEDARE

Läs mer

Ett forskningsområde under uppbyggnad

Ett forskningsområde under uppbyggnad VETENSKAPSRÅDETS PROPOSITIONSUNDERLAG 2005 2008 Utbildningsvetenskapliga kommittén Ett forskningsområde under uppbyggnad Vetenskapsrådet (The Swedish Research Council) 103 78 Stockholm Vetenskapsrådet

Läs mer

Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 8/2013. Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer

Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 8/2013. Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer 8/2013 Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer sid 8 Studieavgifter Socialdemokraterna vill förändra systemet sid 10 Hjälporganisation 80 år

Läs mer

6/2008. Dekaner diskuterar framtiden. Sveriges mest sökta lärosäte Kårhusbygget närmar sig

6/2008. Dekaner diskuterar framtiden. Sveriges mest sökta lärosäte Kårhusbygget närmar sig 6/2008 Dekaner diskuterar framtiden Sveriges mest sökta lärosäte Kårhusbygget närmar sig Satsning på ledande humaniora Forskningspropositionen tillför Stockholms universitet nya permanenta resurser, 66

Läs mer

Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008

Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008 Qvintensen t S V E N S K A S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Redaktören har ordet 3 Styrelsen informerar 4 Föreningen industriell

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014 p 86. Universitetsranking. Times Higer Education, QS World Ranking samt Academic Ranking of World Universities (ARWU/Shanghai) UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen

Läs mer

svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år

svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år 2006 av Agneta Lundgren m.fl. Föreningens tillkomst U nder 1960-talet började automatisk databehandling (ADB) uppmärksammas

Läs mer

14 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

14 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE PROTOKOLL - FN3 Sammanträdesdatum 2014-02-14 Forskningsnämnd 3 Närvarande ledamöter: Lars J Nilsson Maria Johansson Lena Hiselius Jens Klingmann Magnus Larson Jan-Eric Ståhl Christina Windmark Övriga närvarande:

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Kokbok för jämställd akademi

Kokbok för jämställd akademi 2 xxxix / sulf:s skriftserie Kokbok för jämställd akademi /Anna Gatti Kokbok för jämställd akademi SULF:s skriftserie XXXIX Utgiven av Sveriges universitetslärarförbund 2011 ISBN 91 8876623 3 Upplaga 3000

Läs mer

Rektorskandidat klar Framtidstro på Bildmuseet Nedläggningen av Värdegrundcentrum

Rektorskandidat klar Framtidstro på Bildmuseet Nedläggningen av Värdegrundcentrum aktum A K T U E L LT V I D U M E Å U N I V E R S I T E T MAJ 4/2005 Rektorskandidat klar Framtidstro på Bildmuseet Nedläggningen av Värdegrundcentrum L LEDAREN Omslagsbild Johan Gunséus aktum AKTUELLT

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 10/2014 Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 kth Foi-affären Etisk balansgång får förnyad aktualitet sid 6 Avgångsvederlag miljonbelopp

Läs mer