94. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "94. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat."

Transkript

1 Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Torsdagen den 15 december 2011 Plats: Sörby Herrgård, Kungsör Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Karin Svensson, AnneMarie Andersson, Agneta Pettersson, Carola Rydberg,, Stefan Andersson, Alf Uddberg, Bertil Karlsson, Yvonne Oward, Rolf Persson. Adjungerade Birgit Andersson, och Emma Dahlin. 94. Mötets öppnande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 95. Val av sekreterare Till sekreterare vid sammanträdet väljs. 96. Val av justerare för mötet väljs att justera dagens protokoll. 97. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med följande ändringar och tillägg:.103 Övriga frågor a) Eskilstunas kommuns handlingsplan för landsbygden b) 2011-I-102 Forskarsymposium om Vårfruberga kloster komplettering till projektplan 98. Rapporter a) Verksamhetsrapport Det planerade besöket av Södertälje Landsbygd blev inställt pga sjukdom. Den 24 november träffades arbetsgruppen för integration. Träffen skedde på kansliet, och även Birgit och Emma deltog. Den 1 december deltog Birgit och Emma på Länsstyrelsen i Södermanlands partnerskapsträff. Där rapporterades vad som är på gång i länet. Länsstyrelsen berättade om Stolt mat i Sörmland en regional mat- och kommunikationsstrategi för matutveckling i Sörmland. De informerade också att det kommer mer pengar till bredbandssatsningar under nästa år. Den första regionala landsbygdskonferensen i länet kommer att genomföras den 2 februari 2012, och arrangeras av Kiladalens intresseförening och Länsstyrelsen. På förfrågan om vem som tar stafettpinnen att arrangera 2013 års konferens, så anmälde Leader Inlandet intresse och det bestämdes att vi blir arrangör tillsammans med Länsstyrelsen för 2013 års konferens. Varje deltagande aktör i partnerskapet berättade om vad man gjort hittills i landsbygdsprogrammet och hur verksamheten fungerar. Det blev också en diskussion om hur vi anser att partnerskapet fungerar och hur det fortsatta partnerskapsarbetet ska vara. Minnesanteckningar från mötet kommer att skickas ut till LAG så snart dessa kommit från Länsstyrelsen. Det möte vi skulle haft med Leader Gästrikebygden den 2 december flyttades fram till den 10 januari då även Leader Närheten kommer till kansliet. Då kommer man att diskutera det tilltänkta samarbetet med ett ungdomsprojekt.

2 Ansökan om utbetalning på LAG-ägda projekt (Driftskostnad, Unga idéer, KulTur samt Växtlust) har skickats in för hela Vi har påbörjat ansökningarna för 2011 så att dessa är klara att skickas in så snart året är slut och avstämningar gjorts i projekten. Länsstyrelsens handläggning har nu normaliserats, och samtliga externa ansökningar om utbetalning som lämnats in är genomgångna, förutom tre ansökningar på LAG-ägda projekt. En slutlig inbetalning har gjorts från Våg21 efter att likvidationen av föreningen blivit klar. Vi har gått in i ett något lugnare period på kansliet och inriktar oss nu på att komma ikapp med de saker som lagts på hög under hösten. Ekonomi Ekonomirapporterna gicks igenom. b) Rapport från kontaktpersonerna Bibbi rapporterar att projektet 2010-I-075 Klubbhus till Gyllingvallen har fått beslut från länsstyrelsen och hon planerar att kontakta projektet inom kort. Stefan rapporterar att projektet 2010-I-065 Åsborgen Navet i Ärla jobbar på bra. Han åkte ut till dem en lördag och det var full aktivitet. Bertil har inte varit i kontakt med något av de projekt han är kontaktperson för, men har besökt ART LAB. De väntar på beslut om Green Year från länsstyrelsen. De har många samarbetspartners och har även varit i kontakt med Södertälje landsbygd. Bertil har även varit och tittat på Museibyggnaden i Skottvång, som uppförs i projektet 2009-I-041 Skottvångs Gruvmuseum, och allt ser bra ut. Alf har varit i kontakt med projektet 2011-I-087 Räddningsbil CAFS som har stor aktivitet. De får utbildning i det nya släckningssystemet via en kurs i Nyköping. Räddningsbilen ska lämnas in för att bli utrustad med det nya systemet, vilket kommer att ta sex veckor. Yvonne har varit i kontakt med Maria på Skottvång. De tänker inte göra något mer förrän i februari och då planerar Yvonne att träffa dem i samband med att de börjar inventera. Carola Har haft envägs kommunikation med Lena Stensgård, projektet 2011-I- 088 Besöksmålet Mälsåker, de haft problem med sin e-post. Karin rapporterar att hon har sett utvecklingen av värdskapet och ser att det rullar på åt rätt håll. c) Projektidéer på gång Projektidéer på gång gicks igenom. d) Rapport från Arbetsgrupper Arbetsgruppen för transnationella projekt (Karin, Rolf, Agneta och Niklas) Träffar Kungsörs Brukshundklubb efter dagens möte för att diskutera förslag på transnationellt samarbetsprojekt. 99. Projektbeslut LAG fattade beslut om 5 (fem) ansökningar om projektstöd inom Leader varav 4 (fyra) av dessa är beslut om omprövning och 1 (ett) projektbeslut inom KulTur. Beslut i varje enskilt ärende enligt nedan.

3 a) 2008-I-019 Skundernprojektet omprövning Skundernprojektet Diarienummer: 2008-I-019 Journalnummer: Projektägare: Skunderns Miljö- och Fiskeförening Kontaktpersoner: Krister Lycke tel , e-post: Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 2 Bevara och utveckla ett attraktivt landskap och en levande landsbygd och stimulera omställningen till en resurseffektiv och hållbar produktion Projektets beslutade budget: Projektets nya budget: Projektstöd: kronor Projektstöd: kronor LAG-potten/Flen: kronor LAG-potten/Flen kronor Offentliga resurser: kronor Offentliga resurser: kronor Privat/ideell: kronor Privat/ideell: kronor Totalt: kronor Totalt: kronor Projektbeskrivning: Skunderns Miljö och Fiskeförening ansöker om utökad projekttid t.o.m samt utökad budget. För att få optimalt resultat av biomanipuleringen av sjön planerar man att hyra in experter som skall fiska med hjälp av ringnot alternativt att man trålar ytterligare några månader nästa år, skörda näckrosor för att minska syreåtgången vid nedbrytning av växtdelar samt att plantera ut gös. LAG beslutar att tillstyrka utökad projekttid t.o.m samt utökad budget enligt ovan för projektet 2008-I-019 Skundernprojektet. Villkor: Trålningen skall vara avslutad innan utsättningen av gös genomförs. Beslutsmotivering: Det är av stor vikt att biomanipuleringen får optimalt resultat för att säkerställa en långsiktig återställning av balansen i sjön. Kontaktperson från LAG: Bertil Karlsson

4 b) 2010-I-065 Åsborgen, navet i Ärla - omprövning Åsborgen, navet i Ärla Diarienummer: 2010-I-065 Journalnummer: Projektägare: Ärla IF Kontaktpersoner: Lars-Olof Lundkvist, tel , Joakim Granberg, tel , Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser Projektets beslutade budget: Projektets nya budget: Projektstöd: kronor Projektstöd: kronor LAG-potten/Eskilstuna: kronor LAG-potten/Eskilstuna kronor Privat/ideell: kronor Privat/ideell: kronor Privat/faktisk: kronor Privat/faktisk: kronor Totalt: Övr. ideella resurser: kronor Totalt: kronor, Projektbeskrivning: Ärla IF ansöker om utökad budget. Under renoveringen har man upptäckt att takstolarna över gamla delen inte håller för taktegel. Det är mer praktiskt och estetiskt att ha samma takmaterial på nya och gamla delen. Det medför att dessa takstolar måste bytas till takstolar som klarar dagens normer och krav. Nuvarande takmaterial består av eternit, vilket är angeläget att byta pga miljöfarligt material. I samband med att man gjorde nytt golv i "gamla" delen så upptäcktes att det fanns impregnerat virke nedtrampat i betongen och efter undersökningar konstaterades att golvet i samlingssalen har samma konstruktion. Detta måste bytas, eftersom impregnerat virke avger emissioner. Golvet behöver även höjas till samma nivå som den första etappens golvnivå för att kunna tillgodose tillgänglighetskraven enligt PBL. Då man i möjligaste mån vill göra denna byggnad miljövänlig och energieffektiv förbereds installationerna för möjligheten att kunna komplettera med solvärme. LAG beslutar att tillstyrka utökad budget enligt ovan för projektet projektet 2010-I-065 Åsborgen, navet i Ärla. Beslutsmotivering: Projektet syftar till förbättra livskvaliteten och främja utvecklingen i bygden. En bred samverkan finns med föreningar och företag vilket främjar en levande landsbygd i Ärla med omnejd. Utökningen medger att projektmålen uppfylls på ett bredare och mer miljömässigt sätt. Kontaktperson från LAG: Stefan Andersson

5 c) 2010-I-072 Fogdöns pilgrimsled omprövning Fogdöns pilgrimsled Diarienummer: 2010-I-072 Journalnummer: Projektägare: Föreningen Vårfruberga Kloster Projektperiod: Kontaktperson: Märit Melbi, tel , Maritha Pettersson, , , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser Projektets beslutade budget: Projektstöd: kronor LAG-potten/Strängnäs: kronor Privat/ideell: kronor Totalt: kronor Projektbeskrivning: Stödet söks för att fullfölja skapandet av en pilgrimsled mellan S:t Eskils källa i Strängnäs och Björsund på norra Fogdön. Genom att markera, beskriva och marknadsföra leden vill Föreningen Vårfruberga klosterruin uppmuntra och underlätta för människor att vandra. Leden är ett sätt att göra Fogdöns kulturlandskap känt och tillgängligt för många. En vandringsled kan leda till ett ökat behov av övernattningsmöjligheter och annan service. Leden byggs ut i tre etapper, Vansöleden, Fogdöleden och Helgaröleden, varav denna ansökan omfattar etapp 2 och 3. Föreningen Vårfruberga Kloster ansöker om utökad projekttid t.o.m med motiveringen att informationsskriften om Pilgrimsleden blir fördröjd samt tillverkning av så kallade stättor samt röjning av stig senareläggs. LAG beslutar att tillstyrka utökad projekttid t.o.m för projektet 2010-I-072 Fogdöns pilgrimsled. Beslutsmotivering: Projektet bidrar till att främja Leader Inlandets kulturvärden och tillsammans med Vårfruberga Klosterruin lyfter Pilgrimsleden fram den potential som ligger i Leader Inlandets besöksnäring. Projektet rymmer ett brett samarbete mellan flera aktörer. Utökad genomförandetid säkerställer att projektmålen nås. Kontaktperson från LAG: Rolf Persson

6 d) 2011-I-105 Våga säga NEJ Föreningen ATSU Diarienummer: 2011-I-105 Journalnummer: Projektägare: Föreningen ATSU Kontaktperson: Kontakt Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser Projektets beslutade budget: Projektstöd: Kronor LAG-potten/Eskilstuna: kronor Privat/faktisk: kronor Privat/ideell: kronor Totalt: kronor Projektbeskrivning: Föreningen ATSU Att Trygga Sexuellt Utnyttjade söker stöd för att bland annat öka medvetenheten och utbilda fritidsledare, anhöriga och barn vad gäller sexuellt utnyttjande. Målet är att våga prata om känslor och ett tabubelagt ämne och på så sätt hjälpa de som blivit utsatta. Man ser ett behov av att nå ut till barn och ungdomar på landsbygden. I projektet ingår även att ta fram ett utbildningsmaterial. Projektperiod: Ingela Hertze och Marie Johansson från föreningen ATSU presenterade projektet innan mötet, varpå LAG fick möjlighet att ställa frågor angående projektansökan. LAG beslutar att tillstyrka projektet 2011-I-105 Våga säga NEJ med villkor enligt nedan. Villkor: Sökande ska tydliggöra samarbetsparterna i projektet. LAG delegerar till ordförande att godkänna kompletteringen innan ansökan sänds till Länsstyrelsen för beslut. Beslutsmotivering: Projektet är innovativt genom att forma en metod för att arbeta med ett tabubelagt ämne även på landsbygden. Projektet främjar kompetensutveckling samt verkar för att förbättra livskvalitén i Leader Inlandets område. Kontaktperson:

7 100. Projektbeslut under KulTur a) 2008-I-028/022 Sörmländska musikkaféer Sörmländska musikkaféer Diarienummer: 2008-I-028/022 Journalnummer: Projektägare: Leader Inlandet ideell förening Kontaktpersoner: Birgit Andersson tel , För delprojektet: Ulrika Hylén Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser Projektets budget: Projektstöd: LAG-potten: Privat/ideell: Totalt: kronor kronor kronor kronor Projektbeskrivning: Nykvarns Musikkår söker stöd för att genomföra en konsertserie i form av musikkaféer med trumpetaren och sångaren Peter Asplund och Nykvarns Musikkår med arrangemang av Magnus Blom. Mål och syfte är att fler människor ska stimuleras att lyssna på levande jazzmusik. Musikens lokala förankring ska bidra till intresse för och stolthet över vad man kan åstadkomma i kulturhänseende på orter av storlek som exempelvis Nykvarn då konsertlokaler på mindre orter ska fyllas med levande musik. Man ser att utnyttja dessa lokaler för sina ursprungliga syften är ett viktigt bidrag till att bevara kulturarvet. LAG beslutar att avslå projektet 2008-I-028/022 Sörmländska Musikkaféer. Beslutsmotivering: Projektet uppfyller inte kriterierna för ett leaderprojekt vad avser nytänkande och samarbete. Kostnaderna för denna typ av evenemang bör med rätt marknadsföring kunna finansieras med entréavgifter, särskilt när det handlar om evenemang med känd musiker.

8 101.Verksamhetsplan & Budget 2012 Förslag på verksamhetsplan och budget för 2012 gicks igenom. LAG beslutar att fastställa föreslagen verksamhetsplan och Budget för Nästa möte Au 16 februari 2012 Liselotte, Olle och Rolf deltar. LAG 29 februari Kommunhuset, Gnesta. Valberedningen bjuds in. 15 februari i Eskilstuna, möte med länsstyrelsen angående handläggning. AnnMarie har bokat lokal på Kungsudden för årsstämman den 30 maj 2012 Kungsör får i uppdrag att ordna ordförande för årsstämman Övriga frågor a) Eskilstuna kommuns handlingsplan för landsbygden Inbjudan att svara på remiss av Handlingsplan för landsbygdsutveckling har kommit från Eskilstuna kommun. Birgit skickar ut den till LAG via e-post så att alla får möjlighet att lämna sina åsikter. Remissvar ska sändas till Eskilstuna kommun före den 29 februari. b) 2011-I-102 Forskarsymposium om Vårfruberga kloster LAG efterfrågade vid föregående möte ett förtydligande om långsiktigheten i projektet och övergång till ordinarie verksamhet. Kompletteringen har kommit in och godkändes. 104.Avslutning tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2013-04-16. Möte: LAG-möte

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2013-04-16. Möte: LAG-möte Datum: 2013-04-16 kl. 9.00-13.00 Plats: Stadshuset i Södertälje, sal Fuga Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Beslutande: Ansa Borin Peter Friström Lars-Gunnar Thor Anita Wennberg Henrik Åström Elisabet Aschan

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer