Ordförande har ordet. Alexander Andrén Ordförande SHR Mellersta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande har ordet. Alexander Andrén Ordförande SHR Mellersta"

Transkript

1 Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2007

2 Ordförande har ordet 2007 har varit ett händelserikt år! Jag tänker exempelvis på vår avtalsförhandling, den utlovade arbetsgivaravgiftssänkningen och breddningen av vår organisation. Mycket fokus i media läggs på turism och besöksnäring och där har vi möjligheter att utvecklas, men också på organiserad brottslighet, krogrelaterat våld, diskriminering och andra mer samhällsorienterade problem. Vi har som regionförening massor att ta tag i, och vi arbetar mycket aktivt i våra arbetsutskott där vi fokuserar på politiker och myndighetspåverkan, utbildning och utveckling. Regeringens löfte att skatt på arbete skulle sänkas dramatiskt för företag i tjänstebranscher har av förklarliga skäl varit en av de viktigaste frågorna. I skrivande stund har dock regeringen dragit tillbaka huvudingredienserna i frågan och det kan man inte annat än beklaga då det skulle ha inneburit de största förbättringarna, inte bara för vår bransch, utan även för andra företag i tjänstesektorn. Nu är det dock mycket beklagligt att EU:s mycket kontraproduktiva gränsdragning omöjliggjorde en stor utvecklingspotential för vår bransch. Under 2007 förhandlades ett nytt kollektivavtal. Vi har en vision i SHR Mellersta att alla våra medlemsföretag använder sig av potten under Vi vill att alla företagare tar sitt ansvar för att främja möjligheten för oss som företagare och för den enskilda medarbetaren till att kunna använda lönen som ett konstruktivt redskap för ett bra samarbete. Det är inte krångligt och det blir inte dyrare, det blir billigare i längden och det är lätt. Har du funderingar ring våra jurister på SHR. Om vi gemensamt satsar på ett medvetet lönearbete gynnar det branschen i sin helhet och vi bäddar för en konstruktiv och bra avtalsrörelse SHR Mellersta är en av SHR:s 5 regionföreningar och omfattar Gotlands, Dalarnas, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län samt Gästrikedelen av Gävleborgs län. Medlemsantalet växer och under 2007 tillkom 89 nya medlemsföretag, att jämföra med 2006 då föreningen fick 30 nya medlemsföretag. Vid årsskiftet hade föreningen 787 medlemsföretag och 1044 arbetsplatser. Från styrelsens sida vill jag tacka för förtroendet och hoppas att du som medlem i SHR Mellersta ger oss i styrelsen ännu fler synpunkter på vad du tycker vi ska fokusera på under Alexander Andrén Ordförande SHR Mellersta

3 Vi som har haft förtroendet Styrelsen Ordförande: Alexander Andrén, Palace i Norrköping, mandat utgår 2009 Vice ordförande: Salka Börjeson Eynon, Green Hotel i Tällberg, mandat utgår 2009 Ordinarie ledamöter Tomas Konradsson, Högfjällshotellet i Sälen, mandat utgår 2009 Susan Norrman, Kohlswa Herrgård i Kolsva, mandat utgår 2008 Ann-Sophie Myrefelt, First Hotel Linné i Uppsala, mandat utgår 2008 Tomas Thor, Hotel Statt i Katrineholm, mandat utgår 2009 Maria Åhgren, Clarion Hotel Plaza i Karlstad, mandat utgår 2008 Maria Lycknert, SHR, har varit föreningens sekreterare och Gunnar Adler, SHR, föreningens jurist. SHR:s centrala styrelse Ordinarie ledamot: Alexander Andrén Suppleant: Salka Börjeson Eynon Valnämnden Ordförande: Lars Edblad Ledamöter: Urban Edberg Christina Åkerblad Thomas Olsson Föreningens revisorer Eva Bard Nässén, godkänd revisor Ernst & Young Jerk Åkerblad, Tällbergsgården, förtroendevald revisor

4 Styrelsens sammanträden Under 2007 har åtta styrelsemöten hållits. Årsmöte med efterföljande middag hölls på Villa Källhagen i Stockholm. Göran Göransson avsade sig sitt mandat, annars inga förändringar i styrelsen. Styrelsemötena har varit relativt jämnt fördelade mellan SHR:s kansli i Stockholm och olika platser i regionen. Det är styrelsens ambition att förlägga mötena i regionen, dock är det mer kostnadseffektivt när mötena förläggs i Stockholm. Samtliga protokoll från 2007 finns att ladda ner på föreningens hemsida under 100 års erfarenhet av att sätta vår bransch i fokus! Mellersta Sveriges Restauratörförening bildades 1907 på Stadshotellet i Karlstad och det var också här som firandet ägde rum den 12 januari Under galamiddagen bjöds på ostcocktail, vänerlöjrom, pastrami på frykenöring, variation på rådjur och hjortronpannacotta. De flesta råvaror lokalt producerade och allt utsökt tillagat av det regionala damkocklaget Team Milko. Talarlistan var lång och bestod av både landshövdingar, hotellmagnater och en professor i måltidskonst. Drygt 200 medlemmar slöt upp till jubileumsfestligheterna. När Fredrik Odén, föreningens initiativtagare, bjöd in till det allra första mötet i januari 1907, då kom 29 män och 3 kvinnor. En imponerade siffra då de reste med häst och vagn och resan oftast tog flera dagar. Till minne av Fredrik Odén, föreningens grundare, och hans son Henry Odén, lade styrelsen tillsammans med föreningens hedersordförande Hans Erik Börjeson och Sixten Stenholm ned två vackra kransar vid herrarnas gravar. Utbildningsinsatser Enligt undersökningar kommer hotell- och restaurangbranschen att stå inför stora svårigheter med att hitta och rekrytera bra personal i framtiden. Det kan eventuellt innebära problem och risker för våra företag. Det är en av anledningarna till att just utbildningsfrågor ligger högt upp på styrelsens agenda. I dag är en stor del av gymnasieutbildningen på Hotell- och Restaurangprogrammet förlagd ute hos företagen och branschen tar emot många praktikanter. Här har vi på företagen ett stort ansvar. Genom elevernas praktik får vi en unik möjlighet att visa upp vår fantastiska bransch, marknadsföra våra företag och forma våra framtida medarbetare. Förutom att ta emot och handleda vår framtida arbetskraft har styrelseledamöterna genomfört ett antal branschföreläsningar på Hotell- och Restauranggymnasier runt om i regionen.

5 För att tillvarata och främja kompetens hos våra unga medarbetare delade föreningen ut ett stipendium. Stipendiet var om kr och garanterade en plats på det eftertraktade mentorprogrammet Kulnet. Programmet syftar till att stimulera och utveckla det personliga ledarskapet och ge en god grund för utökade nätverk inom besöksnäringen. Programmet löper under hela år 2008 och förutom inspirationsseminarier och utbildning får stipendiaten en personlig mentor. Stipendiet delades ut på årsmötet och gick till Josefine Lindberg på Coor Management Linköping. Josefine Lindberg Styrelsen har också avsatt medel för att kunna genomföra subventionerade utbildningar. I början av 2008 hölls fyra utbildningar i livsmedelshantering och HACCP. Utbildningarna har varit mycket uppskattade och det är styrelsens ambition att fortsätta hålla utbildningar inom olika branschaktuella områden. Politikerkontakter Den 17 och den 18 april hölls politikermöten med allians respektive opposition. Drygt 40 riksdagsledamöter kom till mötena som hölls i Stockholm. Bland annat diskuterades regelförenklingar, krogrelaterad brottslighet och regeringens fortsatt blygsamma satsningar på internationell marknadsföring. Vi belyste också de uppenbara orättvisor mellan vår bransch och andra branscher när det gäller exempelvis energiskatt och fastighetsskatt. Under våren 2008 kommer ännu ett möte med riksdagens politiker att hållas. Förutom de årliga träffarna bjuder styrelseledamöterna in både riksdag och kommunpolitiker till studiebesök och praktik för att öka deras engagemang och förståelsen för hotell- och restaurangbranschen. Aleksander Gabelic och Tomas Thor i samspråk

6 Resultat och balansräkning Resultaträkning för tiden 1 januari - 31 december 2007 Intäkter Årsavgifter Bidrag Fakturerade kostnader Summa intäkter Kostnader Revision-och konsultation Administration Mellersta 100 år Resor och representation Styrelsemöten och årsmöte Medlemsmöten- och politikermöten Reklam och PR Gåvor Övriga kostnader Bank- och depåavgifter Summa kostnader Finansiella poster Ränteintäkter Resultat före skatt Skatt Årets resultat

7 Balansräkning den 31 december 2007 Tillgångar Not Aktier Svensk Turism AB (1000st) Skattekonto Bank Bank bunden placering Skattefordringar Övriga interimsfordringar Summa tillgångar Eget kapital och skulder G. Perssons fond Understödsfonden Föreningen Årets resultat Summa eget kapital Skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder SHR SHR Service AB Upplupna kostnader 0 0 Summa skulder Summa eget kapital och skulder Not 1 Av 2006 års överskott kronor har 97,6% eller kronor minskat Understödsfondens kapital och 2,4% eller 378 kronor minskat Föreningens kapital. Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 Resultat- och balansräkning godkänns härmed Norrköping med flera platser, den 26 mars 2008 Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 mars 2008 Eva Bard Nässén Godkänd revisor Jerk Åkerblad Förtroendevald revisor

9 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Org.nr Vi har granskat det förenklade årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Mellersta Hotelloch Restaurangföretagares Förening för år räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om det förenklade årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att det förenklade årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat det förenklade årsbokslutet samt att utvärdera den samlade informationen i det förenklade årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Det förenklade årsbokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Stockholm 27 mars 2008 Eva Bard Nässén Godkänd revisor Jerk Åkerblad Förtroendevald revisor

10 Medlemmar den 31 mars Kvadrat Visby AB A & Co i Strängnäs AB A D Konsult AB AB Apoca Accor Hotels Scandinavia AB Active Stay Group AB Alea Baren Alien Mat AB Allmogekulturen i Västerås AB Alma Trading AB Almedalens Hotell & Café AB Alpinbutiken i Sälen AB Alséns Hotell AB Alveheim Krog & Catering Amurang Restaurang AB Apwfood AB Arenabolaget i Linköping AB Arkösunds Hotell AB Arne Scherdin AB Aronsborgs Konferenshotell AB Aros Congress Center AB Asperman Hotell AB A-Team AB Auginchen HB Autoguide in Sweden AB Avesta Hotelldrift AB Ax Slott AB Baldakinenrestaurangerna AB Bali Garden Restaurang Zhu Xu Qin Bambino Invest AB Banken Bar & Brasserie AB Barkborren Fast Food AB Barken Konferens AB Bar-Restaurant Freden i Karlstad AB Beas Hotell AB Bebure AB Bergman-Sandberg HB Bergslagshusets AB BFT Coffee AB Bilan Home Hotel AB Bill Samuelsson Hotell & Café AB Birgittas Värdshus Bishop Scandinavia AB Bjursås Ski Center AB Bjursås Wärdshus AB Björnögården AB BK Bar och Kök AB BK Gränby AB BK Örebro AB Blommenhofs Hotell AB Blomsterhults Matserving AB Blåbandsungdomens Fjällstugeförening BNT Berglunds Nöjesfält & Tivoli AB Bolinder-Munktell Home Hotel AB Bomans i Trosa AB Bonér Hotels AB Borg Optik Borlänge Värdshus AB Borrwall Gastronomi och Catering AB Bowlaget AB Branäs Bar & Fritid AB Branäs Fritidscenter AB BRF Skogsblomman Brigaden Restaurang AB Bruket Utile Dulci AB Brunneby Restauranger & Café HB Brynäs Arena AB Brända Bocken AB Bröderna Hassan Restaurang HB Buffé & Grill Specialisten David Nylander Buskåkers Mat & Nöjen AB Bylund & Svensson AB Bålsta Gästgivaregård AB Böthe AB C.Y. Man AB Café CAAL AB Café Engel i Ludvika KB Café Ett Café Khalili Café Mässen Ferial KB Café och Restaurang Trekanten Café Orangeriet Cajsas Creativa Catering AB Cajsas Take Away AB Camans Företag CariAnnas Restaurang & Catering AB Carina Ekdahl Gastronomi HB Carlsson Fast Food AB Carpa AB Cator i Ludvika AB Charlotte på Hörnet AB China Eva AB China Garden i Vadstena KB CHS Gillet AB Church Street Saloon Country & Western AB City E Hotel i Västerås AB City Hotell i Eskilstuna AB Clandra Mat AB Clavis Hotel s AB Club & Grill i Västerås HB Collins Logi & Gastronomi HB Comfort Hotel Västerås AB ComMat AB Connect Skavsta AB Conreco AB Coop Forum Kök & Café i Falun Coop Forum Kök & Café i Borlänge Coop Forum Kök & Café i Eskilstuna Coop Forum Kök & Café i Eskilstuna Coop Forum Kök & Café i Nyköping Coop Forum Kök & Café i Örebro Coop Forum Kök & Café i Örebro Coop Fourm Kök & Café i Västerås Crazy Burger Töcksfors AB CSV Bredsand AB Cypressen nr 8671 unä Järnvägens Gatukök & Café Dahljo Visby AB Daisys Hamburgerbar i Sandviken AB Dala Måltidsservice AB Dalotek AB Dalsjö Golfkrog AB Dan Sandwich AB Daniel W. Gourmetservice AB Deiles Hamburgeri AB Delistudios AB Deraps Food AB DHE Hotels AB Digo Restaurang AB Din Krog i Norrköping Restaurang AB Dinners Arboga AB Dinners Ekolskog AB Dinners Gävlebro AB Dinners Restauranger AB Dinners Östgötaporten AB Ditt Matställe i Karlstad AB Djulöbadets Camping & Stugby Djäknebergets Restaurang AB Domnarvsgården AB Dorotea Wärmländer Drottning Ulfhild s Restaurang Dufweholms Herrgård AB EDAMI AB/Brukshotellet Edbladh Restauranger AB Edvarsson i Koppom AB Effes Bar & Pizza HB EGCE AB Ekbackens Restaurang AB Ekblads Fast Food Restaurants Eklundshof AB Elaka Måns AB Eldrike Kök HB Elias Restaurang & Pub Elias Söner AB Elisabeth Willner Perez AB Ellell i Linköping AB EMJ Restaurang & Catering AB Engeltofta Restauranger AB Espresso House Sweden AB Essens AB EUREST AB Eurostop Hotell & Restauranger AB Eva & Carinas Kök AB Evenemangsspecialisten i Örebro AB Fabriken Furillen AB Fagers Konditori AB Fagersta Brukshotell AB Fagersta Golfklubb

11 Fagersta Mat & Logi AB Fagerudd Konferens AB Farmaceutiska Matlaget Gröne Orm HB Fastighetsaktiebolaget Hållstugan Fazer Amica AB Fest & Catering i Eskilstuna AB Festarrangemang i Örebro AB Festival Karlstad AB Fhat AB FHP Hotel AB Filial till Transtravel BVBA Belgium Firma Anguli Firma Lisa Pettersson First Camp Karlstad AB Fjällis Restauranger i Sälen AB Fjätervålens Skidlift AB Flundran Restaurang AB Fogdhyttans Vårdhem AB Forsbacka Värdshus AB Fotic Restauranger AB Fridhems Kursgård AB Friiberghs Herrgård AB Fryksdalens Trädgårdar AB Fryksås Hotell & Gestgiveri AB Fröjelgården AB Fugu Restaurang AB Funox AB Furuviksparken AB Furuviksvägens Serverig i Bomhus AB Fyrklöverns Stugby AB Fårösunds Fästning Hotell & Restaurang AB För alla sinnens skull AB För. Folkets Hus och Park/Stora Björn Föreningen Stegeborgssgården G.F. Hotell och Konferens AB G.R.B. i Västerås AB Gaby Flygrestaurang AB Gamg Irish Pub AB Gastrokrogen i Karlskoga AB Genomfarten AB GESKO AB Gesundaberget AB Getå Hotell & Konferens AB GIIG Graham International Investment Group AB Gimo Konferenshotell AB GL Gastronomi AB Glad i Mat E:son AB GMN i Linköping AB Gotlands FBU-förbund Gotlands Konferens och Turistservice AB GotlandsResor AB Grand Hotell Elektra AB Grand Hotell Hörnan AB Grand Matsalar i Falun AB Grangärde Hotell & Konferens AB Green Hotel AB Grill i Söderköping AB Gripsholms Värdshus AB Grythytte Akademi Restaurang AB Gryts Varv hotell & Konferens Gu:s Restaurang AB Gula Hästen AB Gunnar A. Catering & Restaurang AB Gustaf Wasa Hotell AB Gutegrillen KB Gårdpåeng Gårdsföreningen Vägsjöfors Herrgård Gästgivaren i Dalarna AB Gästrike-Hälsinge Turist AB Görans Kök AB Göta Kanal Hotell AB H. Strandbergs Sport AB Hagge Golfrestaurang AB Hakkegård AB Hakonsgården Hotell & Konferens AB Hambergs Gourmetservice HB Hammarbybacken AB Hamnkrogen i Herrvik Hantverksbyn i Rättvik AB Hantverksrestaurangen i Köping AB Harryskompaniet i Karlstad AB Harryskompaniet i Linköping AB Harryskompaniet i Motala AB Harryskompaniet i Norrköping AB Harryskompaniet i Västerås AB Harryskompaniet i Örebro AB Hasselblads Kök AB Havsgastro AB HB SME BODEN Heart Krog & Casino KB Hedemora Fast Food AB Hellmanska Gårdens Café AB Hemlingby Restaurang & Konferens AB Hennickehammars Herrgård AB Hermansson Bowling AB HIS Hotell AB Historiska Gårdar i Kolbäck AB Hjelte Restaurang AB HKC Hotel Örebro Plaza AB Hot Chilli South Asian Kitchen AB Hot Staff AB Hotel & Restaurang Moskogen AB Hotel 1 i Visby AB Hotel Bügelhof i Sälen AB Hotel Dalecarlia AB Hotel Frykenstrand AB Hotel Kneippen AB Hotel M i Motala AB Hotel Norra Vättern AB Hotel Selma Lagerlöf AB Hotel Wisby AB Hotell & Restaurang i Smedby AB Hotell & Restaurang Lotta & Niklas HB Hotell Arkad AB Hotell Centric AB Hotell Drott i Karlstad AB Hotell Ekoxen AB Hotell Fastigheter i Eskilstuna AB Hotell Gillet i Katrineholm Hotell Gillet i Köping AB Hotell Gute AB Hotell Högbrunnen AB Hotell Klipper i Västerås AB Hotell Klockargården AB Hotell Långbers Fastighets AB Hotell Miskarp AB Hotell och Restaurang Poolar n Hotell Rogge Drift AB Hotell Ryttaren i Hedemora AB Hotell S:t Clemens AB Hotell Skantzensjön & Konferenser i Hallstahammar AB Hotell Statt i Eskilstuna AB Hotell Statt i Katrineholm AB Hotell Toftagården AB Hotell Älvdalen AB Hotell Örebro Sverige AB Hotellgruppen i Säffle AB Hotell-Pensionat Holmhällar Hansen & Co HB Hotelwest AB Hovfjället AB Hultman Alm Restaurang AB Hummelsta Bensin AB Hvilsta Konferens & Restaurang AB Hyttbaren & Catering AB Högskolerestauranger AB (Hörs) Högskolerestauranger i Mellansverige AB I.S. Hotell & Restaurang HB IKEA Restaurangen Karlstad IKEA Restaurangen Linköping IKEA Restaurangen Uppsala IKEA Restaurangen Valbo IKEA Restaurangen Västerås IKEA Restaurangen Örebro Insatsen 3155 AB Insjöns Hotell & Restaurang AB IOGT-NTO Rörelsens kursgård Saxenborg ISS Facility Services AB Jansson & Nilsson Restaurang & Konsult AB JaTi Restaurang & Konsult AB JD Conduct AB JE Subs AB Jenny s Hotell och Restaurang Jensen s Böfhus AB Jernberghska Krog AB Jima Nöje i Gävle AB Jimmy Lennings Restaurang AB Jimsan Grill AB JK Service Partner Johansson Lindberg & Co Restaurang AB JoMo Restaurang AB/ Deloitte AB Josör AB Juan Pacheco Restaurang AB Julita Gourmet AB Jungle City Innomhuslekland i Gävle AB J-Å Hamréus AB Jägarförbundets Service AB Järnvägscafé Centralstation K5 Boy s AB

12 Kapril i Karlstad AB Karlskoga Hotel AB Karlskoga Simförening Karlskoga Wärdshus AB Karlslunds Herrgård AB Karlstad Turistlogi AB Karoca Fastighets AB Kava-Köping HB KB Aroy Thai-Restaurang i Karlstad KFH Hotell AB Kilsbergen i Örebro AB Kisa Wärdshus & Hotell HB Klas Görans Restaurang Klingas Mat HB Kläppen Ski Resort AB Kläppens Camping i Sälen AB Knäppingen Stadsmuséets Café och Kök AB Kohlswa Herrgård AB Kolmården Service AB Kolmårdens Camping & Stugor AB Kolmårdens Djurpark AB Kompaniet Home Hotel AB Kompetensmakarna i Trosa AB Koncept Hotels AB Kongrexum AB Korstäppan Hotell & Pensionat AB Kretschmanns Inn AB Kronholmen Golf AB Krusenberg Herrgård AB/ Smådalarö Gård KSR Visby AB/Mc Donalds Kungshaga Wärdshus AB Kungskvarnen Borgvik Rest & Konferens AB Kungsvägskiosken Kungsängsliljorna Ek för Kungsörstorp Hotell & Konferens AB Kurr i Magen AB Kwan Lam Woki AB Källaren Bacchus i Norrköping AB Kök Nyström AB Köping Hotelldrift AB Lammet & Grisen i Sälen AB LANOR Restaurang AB Lasarettet i Norrköping Café & Shop AB Lasse & Tommy s Golfrestaurang HB Latep AB Le Onzieme AB Lebara Restaurang AB Ledigo AB Leif Söderlund Försäljnings AB Leksand Gårdscaféet AB Leksands IF Konferens & Försäljning AB Leksands Pub & Bistro AB Lena på taket AB Lennart Blomgren Restaurang Konsult Lerama AB Leufstabruk Wärdshus & Konferens AB Lien Lam Lilla Saltbackens Foodcourt AB Lindblads Lokal AB Lindgren Hotels AB Lindvallen Restauranger AB Linköpings Vandrarhem AB Livingroom AB LK Restaurang i Norrköping Loftet Hotell & Gästgiveri AB Loka Brunn Kur & Konferenshotell AB Lukas och Hannas Krog AB Lunchhörnan Lungsundet Turism AB LV Baren Gävle HB Långbers Facio AB Läby Handel AB Länsmansgården AB Läppebadets Camping AB Lövudden AB Lövåsgårdens Fjällhotell AB M&J Matsalar AB M.B. Catering AB Magnus Falk Entreprenad AB Manek & Bohlin AB Masesgården AB Mat & Möt1 AB Mat et Nöje AB Mat i Julita AB Mat och Café Ammi Lindström MatChris AB Matfabriken i Skandinavien AB Mathias Skafferi AB Maticum-Ryberg Restaurang AB Matkonst i Eskilstuna AB Matkonst i Visby HB Matkultur i Säffle AB Matlust Vida Vättern AB Mats & Carina Restaurang AB Mauritzberg AB Max Hamburgerrestauranger AB Max i Boländerna AB Max i Gävle AB Max i Linköping AB Max i Marieberg AB Max i Visby AB Max i Västerås AB M-Burger AB MCT International AB Meriveans Restaurang Mg Driftbolag AB Micasa Coffee & Kitchen AB Mitt i Byn Tällberg AB Mjellerums Gården AB Mjölby Stadshotell AB MML Restaurangservice AB Moas på Lanna MOL AB Mongku AB Mora Hotell AB Moraparken AB Motala Stadshotell AB MPP Restaurang och Nöje AB MTL i Visby AB Munkkällaren i Visby AB Murressons Krog Målkullan Ann Juhlin i Mora AB Måltid och Event Sörmland AB MÅMÅ AB Mässhallens Restaurang AB Möckelns Bodar Hotell AB Möllers Festservice AB N & D i Karlstad AB Naberghuset AB Nan Hae AB NEN Restaurang Night Shift Restarang AB NMT Management AB Nolhåttens Krog HB Noors Slott AB Nora Stadshotell AB Nord Tid Förvaltning AB Nordic Service Partner AB Norr om Folkungagatan AB Norrköping Thai Fast Food AB Norrköpings Turistgård AB NRG Pizza AB Nya Filbyter Motell AB Nya Gästgivaregården i Tierp AB Nya Hotell AB Solhem/Strand Hotel Nya Hotell Siljan Åke Dahl AB Nya Mickes Skafferi AB Nya Söderfors Herrgårds AB Nya Värdshuset Lugnet i Malung AB Nyckelby AB Nyköpings Grill & Gatukök AB Nyköpings Restaurang-och Festvåningstjänst AB Nyköpingshus & Tovastugan Restauranger AB Nyla Säljkonsult AB Nässundets Värdshus AB Nöjesfabriken Gjuteriet AB Odalgården AB Odelberg & Thorson Restaurant AB Ofvandals Hovkonditori AB Old Brother Company KB Olssons Restaurang i Värmland AB Ombergs Mat AB On Fook AB Op Martinsson AB Orizzonti Orsa Grönklitt AB OSSESSO AB Ove Johansson Restaurang & Catering AB Paint it black AB Park Hotell i Linköping AB Parken Zoo i Eskilstuna AB Parkgrillen i Sunne AB Patong KB Pee & Tee AB Perel AB Personalstiftelsen Hornet Petrusgrillen AB Pinnarp Trading AB/Stadshotellet Pixxon Trading i Noppikoski AB Pizzeria & Restaurant Sandra HB

13 Pizzeria Nader Gerges Plaza Hotell & Restaurang i Karlstad AB Plukab AB Poab Privat Omsorg AB Portieren Norrköping AB Prama AB Produktion & Event Support i Stockholm AB Profilhotels AB Pumpkällan AB Punkt & Pricka AB Pålkällan AB Pändel & Johanssons AB QSC Restauranger AB QSC Uppsala AB Raggarö Gård Ragunda Hotell & Konferenscenter AB Ramnäs Konferens AB Rasta Sverige AB RastPunkt Laxå AB Real Sub Etuna AB Rekarne Plaza AB Rest. Stationsgatan 2 AB Restaurang & Café Falkboet AB Restaurang & Café Skånska Lasse AB Restaurang 4:e våningen AB Restaurang AB Stenström Domtrappkällaren Restaurang Akropolis HB Restaurang Balkan AB Restaurang Bistro Oden-Grillen AB Restaurang Blåmesen AB Restaurang Bosporen i Leksand Restaurang Brinken AB Restaurang BTO HB Restaurang Camera AB Restaurang China i Gävle AB Restaurang China i Örebro AB Restaurang Gjuteri AB Restaurang Golden Palace i Falun AB Restaurang H C Sälen AB Restaurang H i Köping AB Restaurang Hammarbyrampen KB Restaurang Hyttan i Hedemora AB Restaurang Invest i Norrköping AB Restaurang Knuten HB Restaurang Kvillan AB Restaurang Lagerbladet AB Restaurang Leona AB Restaurang Michael Man AB Restaurang Muramaris AB Restaurang Normandie Barhanko AB Restaurang Perssons Pojkar AB Restaurang Petit Point Restaurang Pigalle HB Restaurang Pärltuppen AB Restaurang Senioren Ek. Förening Restaurang Stadsträdgården i Sala AB Restaurang W.George & S.Pradhan AB Restaurang YZ i Örebro AB Restauranginvest Hamlet AB Rezidor Hotel AB RFSL Örebro Rikses Matsalar AB Riksförbundet Sveriges Lottakårer Rimforsa Strand Kurs & Konferens AB Ringarums Bensinstation AB Rinica Mat Ristorante Salamis AB Roblins Bar AB Romme Alpin AB Romme Restaurang AB Rose-Marie och Alis Deli AB Rosengården i Visby AB Rullsands Bad & Camping Runns Aktivitetscenter Främby Udde AB Rättvik Bowling & Krog S:t Hans Café & Catering AB Saab Bofors Support AB Saffran och Vitlök i Sunne AB Saluhallsrestaurangerna i Uppsala AB Samrand & Co AB San Tin Restaurang AB Sannakroa Motell AB Scandic Hotels AB Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB SE C&C AB Seko Kurs och Konferens HB Selahittin Karakas Food AB Selma Lagerlöf Hotel & Spa AB Serinkaya Restaurang AB Shanghai Palace i Uppsala AB Sikfors Herrgård AB Siljansgården Signe Alm-Keys Siljansnäs Hotell AB Sinnenas Sekel AB Sionförsamlingen i Norrköping Restaurang AB Sjögestad Motell AB Sjöwall Wahlberg Foods AB Ski Sunne AB Skilodge Lindvallen AB SkiStar AB Skonbo AB Slottsbackens Restaurang & Festvåning AB Slottsduvan AB Slottsgården AB Snäck Spa AB Sodexho AB Software Högbo Brukshotell AB Solbacka Gästgiveri AB Solbacka Sport & Konferens AB Sommarvik Fritidscenter AB Sosen Restaurang Bar & Pizzeria HB SOS-Kiosken i Gävle AB Spiran Kök & Café HB Spisrosen i Norrköping AB Sportbaren i Visby AB Sportbaren i Örebro AB Sportbolaget Falu AB Sportsbaren i Falun AB SRS Hotell&Konferens AB SSRS Grand Hotel Norrköping AB SSRS Stadshotellet i Västerås AB SSRS Stadshotellet Karlstad AB SSRS Stora Hotellet Stadshotellet Örebro AB Stadshotellet i Sandviken AB Stallarna i Aspa Bruk AB Starby Fastighets AB Stefan Johansson Restaurang AB Stegeborgs Egendom AB Stenugnen i Visby AB Stiftelsen Fridhem Stiftelsen Idre Fjäll Stiftelsen Stiftgården Stiftelsen Stjärnholm Stiftelsen Transtrands kursgård Stone Media & Konferens AB Stora Hotellet i Nyköping AB Stora Hotellets Restaurang & Nightclub i Linköping AB Stora Vall Gästgiveri AB Storsätra Fjällhotel i Grövelsjön AB Storvik Fast Food AB Strand Hotel i Visby AB Strömsbergs Säteri & Konferens AB Strömsholms Värdshus AB Stugknuten i Ludvika AB Stångs Magasin AB Stångå City Hotell KB Stångå Mat AB Stöten i Sälen AB Subchain Store AB Sundbyholms Slott AB Sunlight Hotel & Conference AB Sunne Turism AB Sunnersta Herrgårds Konferens AB Surahammars Herrgård AB Svandammen i Uppsala AB SVAR Restaurang AB Svartå Herrgård AB Svenduv AB Svenska McDonald s AB Svenska Turistföreningen STF AB Svärdsklova Havskrog Syrholen Gästgiveri AB Syrrah Restaurang AB Säfsen Resort AB Sälen Bad & Fritid AB Sälen Vildmarks Catering AB Särsta Wärdshus AB Sätra Brunn Hälsobrunn Ek. För Söderberg & Jonasson Restaurang AB Söderköpings Brunn AB Södertuna Slott drift AB T & P: s Kök & Bar AB Ta Inn Hotell och Restaurang i Västerås AB Tages Wärdshus AB Talentus Hotel AB Tallmohus AB Tandådalens Wärdshus AB Tavernan i Uppsala AB

14 Team Lexö i Fjällen AB Tengsved Kärnestam Mat & Dryck Terrific Burger AB Thai Village Restaurang i Uppsala AB The Black Lion Inn AB/ AB Åbro Bryggeri Tjust Fritid AB Toffes AB Tofta Camping AB Tofta Strandpensionat AB Tomeloni AB Topeja AB Topeja Event AB Topeja Holding AB Topeja Restaurang AB Tornby Café & Restaurang AB Trafikcaféer i Bergslagen AB Tram-Ly Restaurang HB Tribe Hotel Management AB Trollkrogen i Gräv AB Trosa Sjökrog AB Trosa Stadshotell AB Trösta Gästgiveri Tällbergsgården AB Uddeholms Hotell AB Ulfshyttans Herrgård AB Ultunarestauranten AB Ulvhälls Herrgård AB UnoInn Uppsala Innebandyallians Uppsala Konsert & Kongress AB Uppsala Lägenhetshotell AB Uppsalagrillen AB Utkanten AB Vadstena Klosterhotell AB Wahlbecks Restaurang Wallins Matsalar AB Vallås i Halmstad Hotell AB Valsaren AB Wasam AB/Nova Park Conference WBH i Virsbo Vegagården AB WeHa AB Wennberg Family Business AB Wermlandskällaren AB Weronica Larsson/Stawera WG Hotelldrift AB Vietnam House AB Viking Hereford Beef AB Vildmarkshotellet i Kolmården AB Vildstenen Fastighets AB Win Qvan HB Vindrutan AB Wining Dining i Norrköping AB Winn Hotels AB Winn Hotels Falun AB Winn Hotels Gävle AB Winn Hotels Uppsala AB Visby crêperie & logi AB Wobbler Lounge AB Vogt s Hotell & Restaurang AB Wongaim Thaifood AB Wreta Gård AB Wåxnäs Hotell AB Värdshuset Engelbrekt AB Wärdshuset Faster Ellen AB Värdshuset Flottaren AB Wärdshuset G:a Göta AB Wärdshuset Gammel Tammen AB Värdshuset Gammelgården AB Värdshuset Lindgården L G Lindqvist Värdshuset Löfstad Slott AB Värdshuset Toria AB Värdshuset Tvällen HB Värmlands Aptit Bar & Bistro Värmlands Vildmarksarrangör VIV AB Värmlands-Rasta AB Västerdala Nöje AB Västerdala Turism AB Yxnerums Kurs-Naturgård AB Z Gastronomi AB Åda Krog AB Åkerblads i Tällberg AB Åkerby Herrgård AB Åkrögarna AB Älvkarleby Lax och Vilt AB Äventyrshusen Båt Mat & Logi i Oxelösund AB Ögir - Mat & Musik AB Öhman & Andersson AB Örebro Rondellen AB Örebro Studentkår Östgöta Städ AB Överskottsexpressen i Falun AB Özel & Özgün AB

15

4 Konferenspoolen. Allt om årets branschmingel. 2007 ett rekordår. fick nya ägare 3. shr stockholm

4 Konferenspoolen. Allt om årets branschmingel. 2007 ett rekordår. fick nya ägare 3. shr stockholm 2007 ett rekordår 3 Allt om årets branschmingel 4 Konferenspoolen fick nya ägare 3 shr stockholm årsredovisning 2007 foto: shr stockholm Ännu ett framgångsrikt år Det var många år sedan hotell- och restaurangbranschens

Läs mer

SHR STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

SHR STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SHR STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 ORDFÖRANDE HAR ORDET Vilket fantastiskt år! 21 var året var då den finansiella krisen i Sverige snabbt övergick till rekordartad tillväxt och högkonjunktur. Visst

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

SABO Årsredovisning 2012

SABO Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 SABO Årsredovisning 2012 organisationsnummer 802000-1189 Styrelsen och verkställande direktören för SABO avger härmed följande årsredovisning. VD har ordet 3 Vad är SABO? 4 Femårsöversikt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsberättelse... 3 2. Verksamhetsplan och Styrkort... 14 3. Medlemsmuseer... 19 4. Ekonomisk berättelse... 21 5. Revisionsberättelse... 24 Verksamhetsberättelse

Läs mer

bra år för bjässarna

bra år för bjässarna I fokus topp Besöksnäringens största företag bra år för bjässarna Det var inget toppår, men ett klart godkänt för de största företagen i branschen. Omsättningen ökade med procent och även lönsamheten var

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

FÖRETAGAREN. Sofias största lärdom som småföretagare. Tips för bästa konferensen. Vad händer om du blir sjuk? Behöver du revisorn nu?

FÖRETAGAREN. Sofias största lärdom som småföretagare. Tips för bästa konferensen. Vad händer om du blir sjuk? Behöver du revisorn nu? 1 DALA FÖRETAGAREN NR 1 2012 Årgång 19 Tidningen från Dalarna Sid 4-5 Sofias största lärdom som småföretagare Sid 6-11 Vad händer om du blir sjuk? Sid 14-17 Tips för bästa konferensen Sid 18-23 Behöver

Läs mer

WINN HOTEL GROUP NYTT HOTELL I STAN ÅRSREDOVISNING 2011 KREATIV ATOMBOMB TORSTEN ENGWALL

WINN HOTEL GROUP NYTT HOTELL I STAN ÅRSREDOVISNING 2011 KREATIV ATOMBOMB TORSTEN ENGWALL WINN HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING 2011 VÅR VERKSAMHET HANDLAR INTE OM HOTELL DEN HANDLAR OM MÄNNISKOR NYTT HOTELL I STAN WINN BUSINESS SCHOOL BÄST I KLASSEN KREATIV ATOMBOMB STÅR BAKOM HOTELLKONCEPT TORSTEN

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

FÖRETAGAREN. Så får du affärer i fjällen. Ordförandenas nyårslöften. Juliga recept från Almas Café. Enklare med e-fakturering. NR 4 2012 Årgång 19

FÖRETAGAREN. Så får du affärer i fjällen. Ordförandenas nyårslöften. Juliga recept från Almas Café. Enklare med e-fakturering. NR 4 2012 Årgång 19 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 4 2012 Årgång 19 Sid 4-14 Så får du affärer i fjällen Sid 16-17 Juliga recept från Almas Café Sid 18 Enklare med e-fakturering Sid 26-27 Ordförandenas nyårslöften

Läs mer

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen Ny reklamfilm med Starrin. Läs mer om filmen och arbetet kring den. SIDAN 9 finansnyheterna OK Värmland ägs av 72 269 värmlänningar OK VÄRMLANDS ÅRSREDOVISNING 2011 Servicehjälpen Nu får du hjälp med att

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

Antal företag. Andel %

Antal företag. Andel % special n resebranschens kreditvärdighet Kreditvärdighet för resebranschen Antal företag Andel % AAA Högsta kreditvärdighet 442 10 AA God kreditvärdighet 7 17 A Kreditvärdig 1 378 33 B Kredit mot säkerhet

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen!

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! 1 Nära dig No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande år i vår region. Vem ska företräda dig?

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 Barbro Engman har ordet 3 Året som gått 4 Hyrskattskampanjen 6 Medlemsutveckling 7 Berättelser 8 Måluppfyllelse 10 Hyresförhandlingar

Läs mer

SATSA PÅ EN DAMM SLAO 2020: TEMA >> Investeringar GERREMO- PRISET SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN

SATSA PÅ EN DAMM SLAO 2020: TEMA >> Investeringar GERREMO- PRISET SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN nr 2 november säsongen 2013-14 GERREMO- PRISET SLAO 2020: SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN TEMA >> Investeringar SATSA PÅ EN DAMM SLAO SAMVERKAR FÖR ROLIGA

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

MOT NYA TIDER. Säsongsnytt: Elisabet tar SLAO VINNER DU SLAO-GOLFEN I HÖST? SKIROUTE & SNOWSCOOT CYKELINTRESSE LYFTER SKID- ANLÄGGNINGAR

MOT NYA TIDER. Säsongsnytt: Elisabet tar SLAO VINNER DU SLAO-GOLFEN I HÖST? SKIROUTE & SNOWSCOOT CYKELINTRESSE LYFTER SKID- ANLÄGGNINGAR nr 1 september säsongen 2013-14 VINNER DU SLAO-GOLFEN I HÖST? Säsongsnytt: SKIROUTE & SNOWSCOOT CYKELINTRESSE LYFTER SKID- ANLÄGGNINGAR Elisabet tar SLAO MOT NYA TIDER SLAO SAMVERKAR FÖR ROLIGA OCH TRYGGA

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Arenarestaurangerna i Sverige

Arenarestaurangerna i Sverige Bandy Basket Fotboll - Allsvenskan Fotboll - Superettan Handboll Innebandy Ishockey - Elitserien Ishockey - Allsvenskan Golf Trav Arenarestaurangerna i Sverige Restaurangintäkternas betydelse för idrottsföreningarnas

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

FÖRETAGAREN. Rekordår för Årets Företagare. Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten. Säljare - världens finaste jobb

FÖRETAGAREN. Rekordår för Årets Företagare. Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten. Säljare - världens finaste jobb TIDNINGEN FRÅN DALARNA DALA FÖRETAGAREN 1 NR 4 2013 Årgång 20 Rekordår för Årets Företagare Dalaföretagaren tar pulsen på riksdagsmännen Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten Säljare - världens

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer