Ordförande har ordet. Alexander Andrén Ordförande SHR Mellersta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande har ordet. Alexander Andrén Ordförande SHR Mellersta"

Transkript

1 Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2007

2 Ordförande har ordet 2007 har varit ett händelserikt år! Jag tänker exempelvis på vår avtalsförhandling, den utlovade arbetsgivaravgiftssänkningen och breddningen av vår organisation. Mycket fokus i media läggs på turism och besöksnäring och där har vi möjligheter att utvecklas, men också på organiserad brottslighet, krogrelaterat våld, diskriminering och andra mer samhällsorienterade problem. Vi har som regionförening massor att ta tag i, och vi arbetar mycket aktivt i våra arbetsutskott där vi fokuserar på politiker och myndighetspåverkan, utbildning och utveckling. Regeringens löfte att skatt på arbete skulle sänkas dramatiskt för företag i tjänstebranscher har av förklarliga skäl varit en av de viktigaste frågorna. I skrivande stund har dock regeringen dragit tillbaka huvudingredienserna i frågan och det kan man inte annat än beklaga då det skulle ha inneburit de största förbättringarna, inte bara för vår bransch, utan även för andra företag i tjänstesektorn. Nu är det dock mycket beklagligt att EU:s mycket kontraproduktiva gränsdragning omöjliggjorde en stor utvecklingspotential för vår bransch. Under 2007 förhandlades ett nytt kollektivavtal. Vi har en vision i SHR Mellersta att alla våra medlemsföretag använder sig av potten under Vi vill att alla företagare tar sitt ansvar för att främja möjligheten för oss som företagare och för den enskilda medarbetaren till att kunna använda lönen som ett konstruktivt redskap för ett bra samarbete. Det är inte krångligt och det blir inte dyrare, det blir billigare i längden och det är lätt. Har du funderingar ring våra jurister på SHR. Om vi gemensamt satsar på ett medvetet lönearbete gynnar det branschen i sin helhet och vi bäddar för en konstruktiv och bra avtalsrörelse SHR Mellersta är en av SHR:s 5 regionföreningar och omfattar Gotlands, Dalarnas, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län samt Gästrikedelen av Gävleborgs län. Medlemsantalet växer och under 2007 tillkom 89 nya medlemsföretag, att jämföra med 2006 då föreningen fick 30 nya medlemsföretag. Vid årsskiftet hade föreningen 787 medlemsföretag och 1044 arbetsplatser. Från styrelsens sida vill jag tacka för förtroendet och hoppas att du som medlem i SHR Mellersta ger oss i styrelsen ännu fler synpunkter på vad du tycker vi ska fokusera på under Alexander Andrén Ordförande SHR Mellersta

3 Vi som har haft förtroendet Styrelsen Ordförande: Alexander Andrén, Palace i Norrköping, mandat utgår 2009 Vice ordförande: Salka Börjeson Eynon, Green Hotel i Tällberg, mandat utgår 2009 Ordinarie ledamöter Tomas Konradsson, Högfjällshotellet i Sälen, mandat utgår 2009 Susan Norrman, Kohlswa Herrgård i Kolsva, mandat utgår 2008 Ann-Sophie Myrefelt, First Hotel Linné i Uppsala, mandat utgår 2008 Tomas Thor, Hotel Statt i Katrineholm, mandat utgår 2009 Maria Åhgren, Clarion Hotel Plaza i Karlstad, mandat utgår 2008 Maria Lycknert, SHR, har varit föreningens sekreterare och Gunnar Adler, SHR, föreningens jurist. SHR:s centrala styrelse Ordinarie ledamot: Alexander Andrén Suppleant: Salka Börjeson Eynon Valnämnden Ordförande: Lars Edblad Ledamöter: Urban Edberg Christina Åkerblad Thomas Olsson Föreningens revisorer Eva Bard Nässén, godkänd revisor Ernst & Young Jerk Åkerblad, Tällbergsgården, förtroendevald revisor

4 Styrelsens sammanträden Under 2007 har åtta styrelsemöten hållits. Årsmöte med efterföljande middag hölls på Villa Källhagen i Stockholm. Göran Göransson avsade sig sitt mandat, annars inga förändringar i styrelsen. Styrelsemötena har varit relativt jämnt fördelade mellan SHR:s kansli i Stockholm och olika platser i regionen. Det är styrelsens ambition att förlägga mötena i regionen, dock är det mer kostnadseffektivt när mötena förläggs i Stockholm. Samtliga protokoll från 2007 finns att ladda ner på föreningens hemsida under 100 års erfarenhet av att sätta vår bransch i fokus! Mellersta Sveriges Restauratörförening bildades 1907 på Stadshotellet i Karlstad och det var också här som firandet ägde rum den 12 januari Under galamiddagen bjöds på ostcocktail, vänerlöjrom, pastrami på frykenöring, variation på rådjur och hjortronpannacotta. De flesta råvaror lokalt producerade och allt utsökt tillagat av det regionala damkocklaget Team Milko. Talarlistan var lång och bestod av både landshövdingar, hotellmagnater och en professor i måltidskonst. Drygt 200 medlemmar slöt upp till jubileumsfestligheterna. När Fredrik Odén, föreningens initiativtagare, bjöd in till det allra första mötet i januari 1907, då kom 29 män och 3 kvinnor. En imponerade siffra då de reste med häst och vagn och resan oftast tog flera dagar. Till minne av Fredrik Odén, föreningens grundare, och hans son Henry Odén, lade styrelsen tillsammans med föreningens hedersordförande Hans Erik Börjeson och Sixten Stenholm ned två vackra kransar vid herrarnas gravar. Utbildningsinsatser Enligt undersökningar kommer hotell- och restaurangbranschen att stå inför stora svårigheter med att hitta och rekrytera bra personal i framtiden. Det kan eventuellt innebära problem och risker för våra företag. Det är en av anledningarna till att just utbildningsfrågor ligger högt upp på styrelsens agenda. I dag är en stor del av gymnasieutbildningen på Hotell- och Restaurangprogrammet förlagd ute hos företagen och branschen tar emot många praktikanter. Här har vi på företagen ett stort ansvar. Genom elevernas praktik får vi en unik möjlighet att visa upp vår fantastiska bransch, marknadsföra våra företag och forma våra framtida medarbetare. Förutom att ta emot och handleda vår framtida arbetskraft har styrelseledamöterna genomfört ett antal branschföreläsningar på Hotell- och Restauranggymnasier runt om i regionen.

5 För att tillvarata och främja kompetens hos våra unga medarbetare delade föreningen ut ett stipendium. Stipendiet var om kr och garanterade en plats på det eftertraktade mentorprogrammet Kulnet. Programmet syftar till att stimulera och utveckla det personliga ledarskapet och ge en god grund för utökade nätverk inom besöksnäringen. Programmet löper under hela år 2008 och förutom inspirationsseminarier och utbildning får stipendiaten en personlig mentor. Stipendiet delades ut på årsmötet och gick till Josefine Lindberg på Coor Management Linköping. Josefine Lindberg Styrelsen har också avsatt medel för att kunna genomföra subventionerade utbildningar. I början av 2008 hölls fyra utbildningar i livsmedelshantering och HACCP. Utbildningarna har varit mycket uppskattade och det är styrelsens ambition att fortsätta hålla utbildningar inom olika branschaktuella områden. Politikerkontakter Den 17 och den 18 april hölls politikermöten med allians respektive opposition. Drygt 40 riksdagsledamöter kom till mötena som hölls i Stockholm. Bland annat diskuterades regelförenklingar, krogrelaterad brottslighet och regeringens fortsatt blygsamma satsningar på internationell marknadsföring. Vi belyste också de uppenbara orättvisor mellan vår bransch och andra branscher när det gäller exempelvis energiskatt och fastighetsskatt. Under våren 2008 kommer ännu ett möte med riksdagens politiker att hållas. Förutom de årliga träffarna bjuder styrelseledamöterna in både riksdag och kommunpolitiker till studiebesök och praktik för att öka deras engagemang och förståelsen för hotell- och restaurangbranschen. Aleksander Gabelic och Tomas Thor i samspråk

6 Resultat och balansräkning Resultaträkning för tiden 1 januari - 31 december 2007 Intäkter Årsavgifter Bidrag Fakturerade kostnader Summa intäkter Kostnader Revision-och konsultation Administration Mellersta 100 år Resor och representation Styrelsemöten och årsmöte Medlemsmöten- och politikermöten Reklam och PR Gåvor Övriga kostnader Bank- och depåavgifter Summa kostnader Finansiella poster Ränteintäkter Resultat före skatt Skatt Årets resultat

7 Balansräkning den 31 december 2007 Tillgångar Not Aktier Svensk Turism AB (1000st) Skattekonto Bank Bank bunden placering Skattefordringar Övriga interimsfordringar Summa tillgångar Eget kapital och skulder G. Perssons fond Understödsfonden Föreningen Årets resultat Summa eget kapital Skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder SHR SHR Service AB Upplupna kostnader 0 0 Summa skulder Summa eget kapital och skulder Not 1 Av 2006 års överskott kronor har 97,6% eller kronor minskat Understödsfondens kapital och 2,4% eller 378 kronor minskat Föreningens kapital. Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 Resultat- och balansräkning godkänns härmed Norrköping med flera platser, den 26 mars 2008 Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 mars 2008 Eva Bard Nässén Godkänd revisor Jerk Åkerblad Förtroendevald revisor

9 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Org.nr Vi har granskat det förenklade årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Mellersta Hotelloch Restaurangföretagares Förening för år räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om det förenklade årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att det förenklade årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat det förenklade årsbokslutet samt att utvärdera den samlade informationen i det förenklade årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Det förenklade årsbokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Stockholm 27 mars 2008 Eva Bard Nässén Godkänd revisor Jerk Åkerblad Förtroendevald revisor

10 Medlemmar den 31 mars Kvadrat Visby AB A & Co i Strängnäs AB A D Konsult AB AB Apoca Accor Hotels Scandinavia AB Active Stay Group AB Alea Baren Alien Mat AB Allmogekulturen i Västerås AB Alma Trading AB Almedalens Hotell & Café AB Alpinbutiken i Sälen AB Alséns Hotell AB Alveheim Krog & Catering Amurang Restaurang AB Apwfood AB Arenabolaget i Linköping AB Arkösunds Hotell AB Arne Scherdin AB Aronsborgs Konferenshotell AB Aros Congress Center AB Asperman Hotell AB A-Team AB Auginchen HB Autoguide in Sweden AB Avesta Hotelldrift AB Ax Slott AB Baldakinenrestaurangerna AB Bali Garden Restaurang Zhu Xu Qin Bambino Invest AB Banken Bar & Brasserie AB Barkborren Fast Food AB Barken Konferens AB Bar-Restaurant Freden i Karlstad AB Beas Hotell AB Bebure AB Bergman-Sandberg HB Bergslagshusets AB BFT Coffee AB Bilan Home Hotel AB Bill Samuelsson Hotell & Café AB Birgittas Värdshus Bishop Scandinavia AB Bjursås Ski Center AB Bjursås Wärdshus AB Björnögården AB BK Bar och Kök AB BK Gränby AB BK Örebro AB Blommenhofs Hotell AB Blomsterhults Matserving AB Blåbandsungdomens Fjällstugeförening BNT Berglunds Nöjesfält & Tivoli AB Bolinder-Munktell Home Hotel AB Bomans i Trosa AB Bonér Hotels AB Borg Optik Borlänge Värdshus AB Borrwall Gastronomi och Catering AB Bowlaget AB Branäs Bar & Fritid AB Branäs Fritidscenter AB BRF Skogsblomman Brigaden Restaurang AB Bruket Utile Dulci AB Brunneby Restauranger & Café HB Brynäs Arena AB Brända Bocken AB Bröderna Hassan Restaurang HB Buffé & Grill Specialisten David Nylander Buskåkers Mat & Nöjen AB Bylund & Svensson AB Bålsta Gästgivaregård AB Böthe AB C.Y. Man AB Café CAAL AB Café Engel i Ludvika KB Café Ett Café Khalili Café Mässen Ferial KB Café och Restaurang Trekanten Café Orangeriet Cajsas Creativa Catering AB Cajsas Take Away AB Camans Företag CariAnnas Restaurang & Catering AB Carina Ekdahl Gastronomi HB Carlsson Fast Food AB Carpa AB Cator i Ludvika AB Charlotte på Hörnet AB China Eva AB China Garden i Vadstena KB CHS Gillet AB Church Street Saloon Country & Western AB City E Hotel i Västerås AB City Hotell i Eskilstuna AB Clandra Mat AB Clavis Hotel s AB Club & Grill i Västerås HB Collins Logi & Gastronomi HB Comfort Hotel Västerås AB ComMat AB Connect Skavsta AB Conreco AB Coop Forum Kök & Café i Falun Coop Forum Kök & Café i Borlänge Coop Forum Kök & Café i Eskilstuna Coop Forum Kök & Café i Eskilstuna Coop Forum Kök & Café i Nyköping Coop Forum Kök & Café i Örebro Coop Forum Kök & Café i Örebro Coop Fourm Kök & Café i Västerås Crazy Burger Töcksfors AB CSV Bredsand AB Cypressen nr 8671 unä Järnvägens Gatukök & Café Dahljo Visby AB Daisys Hamburgerbar i Sandviken AB Dala Måltidsservice AB Dalotek AB Dalsjö Golfkrog AB Dan Sandwich AB Daniel W. Gourmetservice AB Deiles Hamburgeri AB Delistudios AB Deraps Food AB DHE Hotels AB Digo Restaurang AB Din Krog i Norrköping Restaurang AB Dinners Arboga AB Dinners Ekolskog AB Dinners Gävlebro AB Dinners Restauranger AB Dinners Östgötaporten AB Ditt Matställe i Karlstad AB Djulöbadets Camping & Stugby Djäknebergets Restaurang AB Domnarvsgården AB Dorotea Wärmländer Drottning Ulfhild s Restaurang Dufweholms Herrgård AB EDAMI AB/Brukshotellet Edbladh Restauranger AB Edvarsson i Koppom AB Effes Bar & Pizza HB EGCE AB Ekbackens Restaurang AB Ekblads Fast Food Restaurants Eklundshof AB Elaka Måns AB Eldrike Kök HB Elias Restaurang & Pub Elias Söner AB Elisabeth Willner Perez AB Ellell i Linköping AB EMJ Restaurang & Catering AB Engeltofta Restauranger AB Espresso House Sweden AB Essens AB EUREST AB Eurostop Hotell & Restauranger AB Eva & Carinas Kök AB Evenemangsspecialisten i Örebro AB Fabriken Furillen AB Fagers Konditori AB Fagersta Brukshotell AB Fagersta Golfklubb

11 Fagersta Mat & Logi AB Fagerudd Konferens AB Farmaceutiska Matlaget Gröne Orm HB Fastighetsaktiebolaget Hållstugan Fazer Amica AB Fest & Catering i Eskilstuna AB Festarrangemang i Örebro AB Festival Karlstad AB Fhat AB FHP Hotel AB Filial till Transtravel BVBA Belgium Firma Anguli Firma Lisa Pettersson First Camp Karlstad AB Fjällis Restauranger i Sälen AB Fjätervålens Skidlift AB Flundran Restaurang AB Fogdhyttans Vårdhem AB Forsbacka Värdshus AB Fotic Restauranger AB Fridhems Kursgård AB Friiberghs Herrgård AB Fryksdalens Trädgårdar AB Fryksås Hotell & Gestgiveri AB Fröjelgården AB Fugu Restaurang AB Funox AB Furuviksparken AB Furuviksvägens Serverig i Bomhus AB Fyrklöverns Stugby AB Fårösunds Fästning Hotell & Restaurang AB För alla sinnens skull AB För. Folkets Hus och Park/Stora Björn Föreningen Stegeborgssgården G.F. Hotell och Konferens AB G.R.B. i Västerås AB Gaby Flygrestaurang AB Gamg Irish Pub AB Gastrokrogen i Karlskoga AB Genomfarten AB GESKO AB Gesundaberget AB Getå Hotell & Konferens AB GIIG Graham International Investment Group AB Gimo Konferenshotell AB GL Gastronomi AB Glad i Mat E:son AB GMN i Linköping AB Gotlands FBU-förbund Gotlands Konferens och Turistservice AB GotlandsResor AB Grand Hotell Elektra AB Grand Hotell Hörnan AB Grand Matsalar i Falun AB Grangärde Hotell & Konferens AB Green Hotel AB Grill i Söderköping AB Gripsholms Värdshus AB Grythytte Akademi Restaurang AB Gryts Varv hotell & Konferens Gu:s Restaurang AB Gula Hästen AB Gunnar A. Catering & Restaurang AB Gustaf Wasa Hotell AB Gutegrillen KB Gårdpåeng Gårdsföreningen Vägsjöfors Herrgård Gästgivaren i Dalarna AB Gästrike-Hälsinge Turist AB Görans Kök AB Göta Kanal Hotell AB H. Strandbergs Sport AB Hagge Golfrestaurang AB Hakkegård AB Hakonsgården Hotell & Konferens AB Hambergs Gourmetservice HB Hammarbybacken AB Hamnkrogen i Herrvik Hantverksbyn i Rättvik AB Hantverksrestaurangen i Köping AB Harryskompaniet i Karlstad AB Harryskompaniet i Linköping AB Harryskompaniet i Motala AB Harryskompaniet i Norrköping AB Harryskompaniet i Västerås AB Harryskompaniet i Örebro AB Hasselblads Kök AB Havsgastro AB HB SME BODEN Heart Krog & Casino KB Hedemora Fast Food AB Hellmanska Gårdens Café AB Hemlingby Restaurang & Konferens AB Hennickehammars Herrgård AB Hermansson Bowling AB HIS Hotell AB Historiska Gårdar i Kolbäck AB Hjelte Restaurang AB HKC Hotel Örebro Plaza AB Hot Chilli South Asian Kitchen AB Hot Staff AB Hotel & Restaurang Moskogen AB Hotel 1 i Visby AB Hotel Bügelhof i Sälen AB Hotel Dalecarlia AB Hotel Frykenstrand AB Hotel Kneippen AB Hotel M i Motala AB Hotel Norra Vättern AB Hotel Selma Lagerlöf AB Hotel Wisby AB Hotell & Restaurang i Smedby AB Hotell & Restaurang Lotta & Niklas HB Hotell Arkad AB Hotell Centric AB Hotell Drott i Karlstad AB Hotell Ekoxen AB Hotell Fastigheter i Eskilstuna AB Hotell Gillet i Katrineholm Hotell Gillet i Köping AB Hotell Gute AB Hotell Högbrunnen AB Hotell Klipper i Västerås AB Hotell Klockargården AB Hotell Långbers Fastighets AB Hotell Miskarp AB Hotell och Restaurang Poolar n Hotell Rogge Drift AB Hotell Ryttaren i Hedemora AB Hotell S:t Clemens AB Hotell Skantzensjön & Konferenser i Hallstahammar AB Hotell Statt i Eskilstuna AB Hotell Statt i Katrineholm AB Hotell Toftagården AB Hotell Älvdalen AB Hotell Örebro Sverige AB Hotellgruppen i Säffle AB Hotell-Pensionat Holmhällar Hansen & Co HB Hotelwest AB Hovfjället AB Hultman Alm Restaurang AB Hummelsta Bensin AB Hvilsta Konferens & Restaurang AB Hyttbaren & Catering AB Högskolerestauranger AB (Hörs) Högskolerestauranger i Mellansverige AB I.S. Hotell & Restaurang HB IKEA Restaurangen Karlstad IKEA Restaurangen Linköping IKEA Restaurangen Uppsala IKEA Restaurangen Valbo IKEA Restaurangen Västerås IKEA Restaurangen Örebro Insatsen 3155 AB Insjöns Hotell & Restaurang AB IOGT-NTO Rörelsens kursgård Saxenborg ISS Facility Services AB Jansson & Nilsson Restaurang & Konsult AB JaTi Restaurang & Konsult AB JD Conduct AB JE Subs AB Jenny s Hotell och Restaurang Jensen s Böfhus AB Jernberghska Krog AB Jima Nöje i Gävle AB Jimmy Lennings Restaurang AB Jimsan Grill AB JK Service Partner Johansson Lindberg & Co Restaurang AB JoMo Restaurang AB/ Deloitte AB Josör AB Juan Pacheco Restaurang AB Julita Gourmet AB Jungle City Innomhuslekland i Gävle AB J-Å Hamréus AB Jägarförbundets Service AB Järnvägscafé Centralstation K5 Boy s AB

12 Kapril i Karlstad AB Karlskoga Hotel AB Karlskoga Simförening Karlskoga Wärdshus AB Karlslunds Herrgård AB Karlstad Turistlogi AB Karoca Fastighets AB Kava-Köping HB KB Aroy Thai-Restaurang i Karlstad KFH Hotell AB Kilsbergen i Örebro AB Kisa Wärdshus & Hotell HB Klas Görans Restaurang Klingas Mat HB Kläppen Ski Resort AB Kläppens Camping i Sälen AB Knäppingen Stadsmuséets Café och Kök AB Kohlswa Herrgård AB Kolmården Service AB Kolmårdens Camping & Stugor AB Kolmårdens Djurpark AB Kompaniet Home Hotel AB Kompetensmakarna i Trosa AB Koncept Hotels AB Kongrexum AB Korstäppan Hotell & Pensionat AB Kretschmanns Inn AB Kronholmen Golf AB Krusenberg Herrgård AB/ Smådalarö Gård KSR Visby AB/Mc Donalds Kungshaga Wärdshus AB Kungskvarnen Borgvik Rest & Konferens AB Kungsvägskiosken Kungsängsliljorna Ek för Kungsörstorp Hotell & Konferens AB Kurr i Magen AB Kwan Lam Woki AB Källaren Bacchus i Norrköping AB Kök Nyström AB Köping Hotelldrift AB Lammet & Grisen i Sälen AB LANOR Restaurang AB Lasarettet i Norrköping Café & Shop AB Lasse & Tommy s Golfrestaurang HB Latep AB Le Onzieme AB Lebara Restaurang AB Ledigo AB Leif Söderlund Försäljnings AB Leksand Gårdscaféet AB Leksands IF Konferens & Försäljning AB Leksands Pub & Bistro AB Lena på taket AB Lennart Blomgren Restaurang Konsult Lerama AB Leufstabruk Wärdshus & Konferens AB Lien Lam Lilla Saltbackens Foodcourt AB Lindblads Lokal AB Lindgren Hotels AB Lindvallen Restauranger AB Linköpings Vandrarhem AB Livingroom AB LK Restaurang i Norrköping Loftet Hotell & Gästgiveri AB Loka Brunn Kur & Konferenshotell AB Lukas och Hannas Krog AB Lunchhörnan Lungsundet Turism AB LV Baren Gävle HB Långbers Facio AB Läby Handel AB Länsmansgården AB Läppebadets Camping AB Lövudden AB Lövåsgårdens Fjällhotell AB M&J Matsalar AB M.B. Catering AB Magnus Falk Entreprenad AB Manek & Bohlin AB Masesgården AB Mat & Möt1 AB Mat et Nöje AB Mat i Julita AB Mat och Café Ammi Lindström MatChris AB Matfabriken i Skandinavien AB Mathias Skafferi AB Maticum-Ryberg Restaurang AB Matkonst i Eskilstuna AB Matkonst i Visby HB Matkultur i Säffle AB Matlust Vida Vättern AB Mats & Carina Restaurang AB Mauritzberg AB Max Hamburgerrestauranger AB Max i Boländerna AB Max i Gävle AB Max i Linköping AB Max i Marieberg AB Max i Visby AB Max i Västerås AB M-Burger AB MCT International AB Meriveans Restaurang Mg Driftbolag AB Micasa Coffee & Kitchen AB Mitt i Byn Tällberg AB Mjellerums Gården AB Mjölby Stadshotell AB MML Restaurangservice AB Moas på Lanna MOL AB Mongku AB Mora Hotell AB Moraparken AB Motala Stadshotell AB MPP Restaurang och Nöje AB MTL i Visby AB Munkkällaren i Visby AB Murressons Krog Målkullan Ann Juhlin i Mora AB Måltid och Event Sörmland AB MÅMÅ AB Mässhallens Restaurang AB Möckelns Bodar Hotell AB Möllers Festservice AB N & D i Karlstad AB Naberghuset AB Nan Hae AB NEN Restaurang Night Shift Restarang AB NMT Management AB Nolhåttens Krog HB Noors Slott AB Nora Stadshotell AB Nord Tid Förvaltning AB Nordic Service Partner AB Norr om Folkungagatan AB Norrköping Thai Fast Food AB Norrköpings Turistgård AB NRG Pizza AB Nya Filbyter Motell AB Nya Gästgivaregården i Tierp AB Nya Hotell AB Solhem/Strand Hotel Nya Hotell Siljan Åke Dahl AB Nya Mickes Skafferi AB Nya Söderfors Herrgårds AB Nya Värdshuset Lugnet i Malung AB Nyckelby AB Nyköpings Grill & Gatukök AB Nyköpings Restaurang-och Festvåningstjänst AB Nyköpingshus & Tovastugan Restauranger AB Nyla Säljkonsult AB Nässundets Värdshus AB Nöjesfabriken Gjuteriet AB Odalgården AB Odelberg & Thorson Restaurant AB Ofvandals Hovkonditori AB Old Brother Company KB Olssons Restaurang i Värmland AB Ombergs Mat AB On Fook AB Op Martinsson AB Orizzonti Orsa Grönklitt AB OSSESSO AB Ove Johansson Restaurang & Catering AB Paint it black AB Park Hotell i Linköping AB Parken Zoo i Eskilstuna AB Parkgrillen i Sunne AB Patong KB Pee & Tee AB Perel AB Personalstiftelsen Hornet Petrusgrillen AB Pinnarp Trading AB/Stadshotellet Pixxon Trading i Noppikoski AB Pizzeria & Restaurant Sandra HB

13 Pizzeria Nader Gerges Plaza Hotell & Restaurang i Karlstad AB Plukab AB Poab Privat Omsorg AB Portieren Norrköping AB Prama AB Produktion & Event Support i Stockholm AB Profilhotels AB Pumpkällan AB Punkt & Pricka AB Pålkällan AB Pändel & Johanssons AB QSC Restauranger AB QSC Uppsala AB Raggarö Gård Ragunda Hotell & Konferenscenter AB Ramnäs Konferens AB Rasta Sverige AB RastPunkt Laxå AB Real Sub Etuna AB Rekarne Plaza AB Rest. Stationsgatan 2 AB Restaurang & Café Falkboet AB Restaurang & Café Skånska Lasse AB Restaurang 4:e våningen AB Restaurang AB Stenström Domtrappkällaren Restaurang Akropolis HB Restaurang Balkan AB Restaurang Bistro Oden-Grillen AB Restaurang Blåmesen AB Restaurang Bosporen i Leksand Restaurang Brinken AB Restaurang BTO HB Restaurang Camera AB Restaurang China i Gävle AB Restaurang China i Örebro AB Restaurang Gjuteri AB Restaurang Golden Palace i Falun AB Restaurang H C Sälen AB Restaurang H i Köping AB Restaurang Hammarbyrampen KB Restaurang Hyttan i Hedemora AB Restaurang Invest i Norrköping AB Restaurang Knuten HB Restaurang Kvillan AB Restaurang Lagerbladet AB Restaurang Leona AB Restaurang Michael Man AB Restaurang Muramaris AB Restaurang Normandie Barhanko AB Restaurang Perssons Pojkar AB Restaurang Petit Point Restaurang Pigalle HB Restaurang Pärltuppen AB Restaurang Senioren Ek. Förening Restaurang Stadsträdgården i Sala AB Restaurang W.George & S.Pradhan AB Restaurang YZ i Örebro AB Restauranginvest Hamlet AB Rezidor Hotel AB RFSL Örebro Rikses Matsalar AB Riksförbundet Sveriges Lottakårer Rimforsa Strand Kurs & Konferens AB Ringarums Bensinstation AB Rinica Mat Ristorante Salamis AB Roblins Bar AB Romme Alpin AB Romme Restaurang AB Rose-Marie och Alis Deli AB Rosengården i Visby AB Rullsands Bad & Camping Runns Aktivitetscenter Främby Udde AB Rättvik Bowling & Krog S:t Hans Café & Catering AB Saab Bofors Support AB Saffran och Vitlök i Sunne AB Saluhallsrestaurangerna i Uppsala AB Samrand & Co AB San Tin Restaurang AB Sannakroa Motell AB Scandic Hotels AB Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB SE C&C AB Seko Kurs och Konferens HB Selahittin Karakas Food AB Selma Lagerlöf Hotel & Spa AB Serinkaya Restaurang AB Shanghai Palace i Uppsala AB Sikfors Herrgård AB Siljansgården Signe Alm-Keys Siljansnäs Hotell AB Sinnenas Sekel AB Sionförsamlingen i Norrköping Restaurang AB Sjögestad Motell AB Sjöwall Wahlberg Foods AB Ski Sunne AB Skilodge Lindvallen AB SkiStar AB Skonbo AB Slottsbackens Restaurang & Festvåning AB Slottsduvan AB Slottsgården AB Snäck Spa AB Sodexho AB Software Högbo Brukshotell AB Solbacka Gästgiveri AB Solbacka Sport & Konferens AB Sommarvik Fritidscenter AB Sosen Restaurang Bar & Pizzeria HB SOS-Kiosken i Gävle AB Spiran Kök & Café HB Spisrosen i Norrköping AB Sportbaren i Visby AB Sportbaren i Örebro AB Sportbolaget Falu AB Sportsbaren i Falun AB SRS Hotell&Konferens AB SSRS Grand Hotel Norrköping AB SSRS Stadshotellet i Västerås AB SSRS Stadshotellet Karlstad AB SSRS Stora Hotellet Stadshotellet Örebro AB Stadshotellet i Sandviken AB Stallarna i Aspa Bruk AB Starby Fastighets AB Stefan Johansson Restaurang AB Stegeborgs Egendom AB Stenugnen i Visby AB Stiftelsen Fridhem Stiftelsen Idre Fjäll Stiftelsen Stiftgården Stiftelsen Stjärnholm Stiftelsen Transtrands kursgård Stone Media & Konferens AB Stora Hotellet i Nyköping AB Stora Hotellets Restaurang & Nightclub i Linköping AB Stora Vall Gästgiveri AB Storsätra Fjällhotel i Grövelsjön AB Storvik Fast Food AB Strand Hotel i Visby AB Strömsbergs Säteri & Konferens AB Strömsholms Värdshus AB Stugknuten i Ludvika AB Stångs Magasin AB Stångå City Hotell KB Stångå Mat AB Stöten i Sälen AB Subchain Store AB Sundbyholms Slott AB Sunlight Hotel & Conference AB Sunne Turism AB Sunnersta Herrgårds Konferens AB Surahammars Herrgård AB Svandammen i Uppsala AB SVAR Restaurang AB Svartå Herrgård AB Svenduv AB Svenska McDonald s AB Svenska Turistföreningen STF AB Svärdsklova Havskrog Syrholen Gästgiveri AB Syrrah Restaurang AB Säfsen Resort AB Sälen Bad & Fritid AB Sälen Vildmarks Catering AB Särsta Wärdshus AB Sätra Brunn Hälsobrunn Ek. För Söderberg & Jonasson Restaurang AB Söderköpings Brunn AB Södertuna Slott drift AB T & P: s Kök & Bar AB Ta Inn Hotell och Restaurang i Västerås AB Tages Wärdshus AB Talentus Hotel AB Tallmohus AB Tandådalens Wärdshus AB Tavernan i Uppsala AB

14 Team Lexö i Fjällen AB Tengsved Kärnestam Mat & Dryck Terrific Burger AB Thai Village Restaurang i Uppsala AB The Black Lion Inn AB/ AB Åbro Bryggeri Tjust Fritid AB Toffes AB Tofta Camping AB Tofta Strandpensionat AB Tomeloni AB Topeja AB Topeja Event AB Topeja Holding AB Topeja Restaurang AB Tornby Café & Restaurang AB Trafikcaféer i Bergslagen AB Tram-Ly Restaurang HB Tribe Hotel Management AB Trollkrogen i Gräv AB Trosa Sjökrog AB Trosa Stadshotell AB Trösta Gästgiveri Tällbergsgården AB Uddeholms Hotell AB Ulfshyttans Herrgård AB Ultunarestauranten AB Ulvhälls Herrgård AB UnoInn Uppsala Innebandyallians Uppsala Konsert & Kongress AB Uppsala Lägenhetshotell AB Uppsalagrillen AB Utkanten AB Vadstena Klosterhotell AB Wahlbecks Restaurang Wallins Matsalar AB Vallås i Halmstad Hotell AB Valsaren AB Wasam AB/Nova Park Conference WBH i Virsbo Vegagården AB WeHa AB Wennberg Family Business AB Wermlandskällaren AB Weronica Larsson/Stawera WG Hotelldrift AB Vietnam House AB Viking Hereford Beef AB Vildmarkshotellet i Kolmården AB Vildstenen Fastighets AB Win Qvan HB Vindrutan AB Wining Dining i Norrköping AB Winn Hotels AB Winn Hotels Falun AB Winn Hotels Gävle AB Winn Hotels Uppsala AB Visby crêperie & logi AB Wobbler Lounge AB Vogt s Hotell & Restaurang AB Wongaim Thaifood AB Wreta Gård AB Wåxnäs Hotell AB Värdshuset Engelbrekt AB Wärdshuset Faster Ellen AB Värdshuset Flottaren AB Wärdshuset G:a Göta AB Wärdshuset Gammel Tammen AB Värdshuset Gammelgården AB Värdshuset Lindgården L G Lindqvist Värdshuset Löfstad Slott AB Värdshuset Toria AB Värdshuset Tvällen HB Värmlands Aptit Bar & Bistro Värmlands Vildmarksarrangör VIV AB Värmlands-Rasta AB Västerdala Nöje AB Västerdala Turism AB Yxnerums Kurs-Naturgård AB Z Gastronomi AB Åda Krog AB Åkerblads i Tällberg AB Åkerby Herrgård AB Åkrögarna AB Älvkarleby Lax och Vilt AB Äventyrshusen Båt Mat & Logi i Oxelösund AB Ögir - Mat & Musik AB Öhman & Andersson AB Örebro Rondellen AB Örebro Studentkår Östgöta Städ AB Överskottsexpressen i Falun AB Özel & Özgün AB

15

Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Årsredovisning 2006

Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Årsredovisning 2006 Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Årsredovisning 2006 mellersta VB 2006.indd 1 2007-04-13 16:06:18 Ordförande har ordet För hundra år sedan träffades driftiga människor i vår

Läs mer

Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening

Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2009 Ordförande har ordet I skrivande stund ångar Motala Ström utanför i 23 minusgrader och det är vinter i Sverige

Läs mer

mellersta sveriges hotell- och restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2010

mellersta sveriges hotell- och restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2010 mellersta sveriges hotell- och restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2010 Ordförande Alexander Andrén har ordet 2010 var förändringarnas år! Inte bara vände ekonomin uppåt; många med mig

Läs mer

Medlemsantalet växer ständigt och under 2008 hade vi 104 inträden att jämföra med förra årets 89.

Medlemsantalet växer ständigt och under 2008 hade vi 104 inträden att jämföra med förra årets 89. Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande har ordet 2008 var ett minst sagt innehållsrikt år! Allt tydde på att 2008 skulle bli ännu ett rekordår.

Läs mer

Visita Mellersta. Verksamhetsberättelse 2012

Visita Mellersta. Verksamhetsberättelse 2012 Visita Mellersta Verksamhetsberättelse 2012 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 7627400 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 629400 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 352500 Tullgatan 27, 831 35 Östersund T +46

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR Arvika Comfort Hotel Bristol Single Moderate 1170 901 662 616 601 570 493 23 Tel: 057 01 32 80 Double Moderate 1390 1070 832 753 674 608 531 23 co.bristol@choice.se Single Standard 1275 982 743 693 678

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Mitt tredje år som ordförande för SHR Norrland är avslutat.

Mitt tredje år som ordförande för SHR Norrland är avslutat. SHR Norrlands Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande har ordet Mitt tredje år som ordförande för SHR Norrland är avslutat. Året som gått har bjudit på mycket nedsättningen av sociala avgifterna för ungdomar

Läs mer

Ordförande har ordet. Jag vill på styrelsens vägnar tacka för förtroendet under det gångna året och ser fram emot ett bra 2012.

Ordförande har ordet. Jag vill på styrelsens vägnar tacka för förtroendet under det gångna året och ser fram emot ett bra 2012. 2 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 4 Vi som har haft förtroendet 5 Om föreningen 6 Förändringar under året 6 Styrelsens sammanträden 6 Verksamhetsplan 6 Medlemsmöten 7 Utbildningssatsningar 7

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning. Nysam -Nyköping i samverkan, EK Förening

Årsredovisning. Nysam -Nyköping i samverkan, EK Förening Årsredovisning för Nysam -Nyköping i samverkan, EK Förening 769604-8359 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Nysam -Nyköping i samverkan, EK Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Bilaga 1 Diarie nr: 3.2.2-2015-1877. TMP i Uppsala AB Funbo Broby Uppsala 189,00 kr 83. Utslussen Asylboende Fredriksberg Ludvika 194,00 kr 92

Bilaga 1 Diarie nr: 3.2.2-2015-1877. TMP i Uppsala AB Funbo Broby Uppsala 189,00 kr 83. Utslussen Asylboende Fredriksberg Ludvika 194,00 kr 92 Tillfälligt boende för asylsökande Nr 7, Område 4 Mitt Boendeform 1 med självhushåll grundutförande 1 Scandset Holding Ab Campus Park Vågbro Söderhamn 175,00 kr 200 2 Håkan Larsson Bilkonsult AB Tierp

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X 1 Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Mälarens vattenvårdsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelse och funktionärer

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2004

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2004 Stiftelsen Kungliga Svea Artilleriregementes officerskårs samlingar och fonder 1 (7) STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

Årsredovisning. Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Årsredovisning för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 1(6) Styrelsen för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Konferensanläggningar

Konferensanläggningar 16 Konferensanläggningar Konferensavtalen är rangordnade inom de olika områdena och typ av anläggning enligt nedan. Det är en rangordning för endagars konferenser och en annan för flerdagars konferenser.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015. Visit Nyköping-Oxelösund ekonomisk förening. Org nr: 769605-5453 Verksamhetsåret 2015-01-01-2015-12-31

Verksamhetsberättelse 2015. Visit Nyköping-Oxelösund ekonomisk förening. Org nr: 769605-5453 Verksamhetsåret 2015-01-01-2015-12-31 Verksamhetsberättelse 2015 Visit Nyköping-Oxelösund ekonomisk förening Org nr: 769605-5453 Verksamhetsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen Styrelsen har bestått av Wessberg, Robert, Ordinarie ledamot,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

ARSREDOVISNING. for. Antalet medlemmar i foreningen uppgick vid arsskiftet 2008/2009 till 30 medlemmar fordelat pa 20 bostadsratter.

ARSREDOVISNING. for. Antalet medlemmar i foreningen uppgick vid arsskiftet 2008/2009 till 30 medlemmar fordelat pa 20 bostadsratter. ARSREDOVISNING for BOSTADSRATTSFORENINGEN Styrelsen for Bostadsrattsforeningen Granjesvalen nr 4 far harmed avge redovisning for foreningens verksamhet under rakenskapsaret 29. STYRELSE Styrelsen har under

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels

HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels Priser gällande avtalsår 2012 Samtliga priser inkl. frukost, internet & moms, LRA Ort Hotellnamn Adress Tel.nr. Valuta Rumstyp Avtalspris Kommentar Sverige Arlandastad

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 20140101-2014 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 20140101-2014 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 20140101-2014 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Auktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31 Sida 1 Styrelsen för Gråens Koloniförening får härmed avge följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tillsammans får vi Gotland att växa

Tillsammans får vi Gotland att växa Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Tillsammans får vi Gotland att växa 2015 2015 2015 TILLVÄXT GOTLAND/VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Tillväxt Gotlands roll är att skapa bättre

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsmöte

Verksamhetsberättelse Årsmöte Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna H75 (MSV H75) Årsmöte Tisdagen den 6 september 2016 Plats: Eskilstuna Golfklubb, Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken

Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken 15 2010 Styrelsen for bostadsrattsfbrenmgen Draken 15, organisationsnummer 716454-7502 avger harmed arsredovisning for rakenskapsaret 2010-01-01 ~ 2010-12-31.

Läs mer

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2007

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Kungliga Svea Artilleriregementes officerskårs samlingar och fonder 1 (6) STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret

Läs mer

hotell i motvind snabbmat i medvind

hotell i motvind snabbmat i medvind i fokus: topp De största branschföretagen hotell i motvind snabbmat i medvind Inga överraskningar, så kan resultat och omsättning för de största företagen i besöksnäringen sammanfattas. företagen förlorade

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(7) Rosenlunds Herrgårds Vänner ideell förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse STREET MENTALITY PARKOURKLUBB Street Mentality arbetar för... att främja spontanidrotten Vi skapar miljön, ungdomarna utformar aktiviteten. Vi vill att dagens ungdomar födda

Läs mer

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf. Brandvakten Räkenskapsåret 2014-09-01-2015-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE För Seniorföreningen Danske Bank Sverige År 2013 Allmänt Under året har antalet betalande medlemmar ökat med 22 personer. Totala antalet medlemmar, inklusive Göteborgsgruppen,

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

SvalOvs Golfklubb 844000-7980 ARSBOKSLUT. for. SvalOvs Golfldubb. Org. nr 844000-7980. Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31.

SvalOvs Golfklubb 844000-7980 ARSBOKSLUT. for. SvalOvs Golfldubb. Org. nr 844000-7980. Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31. SvalOvs Golfklubb ARSBOKSLUT for SvalOvs Golfldubb Org. nr Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31. SvalOvs Goltklubb 2 StyreIsen for SvalOvs Goltklubb far hanned avge arsbokslut far rakenskapsaret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group AB (publ) Org nr 556282-4556 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I Ors m 55678-818 Årsredovisning ftir räkenskapsåret 21-(E41-211 {4-3 Styrelsen avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Södermöja Samfällighetsförening

Södermöja Samfällighetsförening Årsredovisning rör räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultat- och Balansräkning Noter Budget Revisionsberättelse.. Förvaltningsberättelse 2013 Styrelse under året har

Läs mer

Ovanåkers kommun. Rättviks kommun. Ockelbo kommun Mora kommun. Borlänge kommun. Karta 7. Säters. kommun. Karta 6. Smedjebackens.

Ovanåkers kommun. Rättviks kommun. Ockelbo kommun Mora kommun. Borlänge kommun. Karta 7. Säters. kommun. Karta 6. Smedjebackens. 460000 480000 500000 520000 540000 560000 580000 600000 620000 640000 Nordanstigs Härjedalens Karta 1 6750000 6740000 Karta 3 6710000 Karta 13 Karta 7 Hedemora Säters Tierps Karta 10 Smedjebackens Karta

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

VISITA MELLERSTA. Verksamhetsberättelse 2015

VISITA MELLERSTA. Verksamhetsberättelse 2015 VISITA MELLERSTA Verksamhetsberättelse 2015 ORDFÖRANDE HAR ORDET 2015 var ett på många sätt dramatiskt år, både i vårt land och i hela vår omvärld. Ingen av oss har väl lämnats oberörda av de omvälvningar

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr:

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken 15 2006 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Draken 15, organisationsnummer 716454-7502 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 -- 2006-12-31.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. for. ledamot, ordf. ledamot ledamot suppleant

ÅRSREDOVISNING. for. ledamot, ordf. ledamot ledamot suppleant GRÄNJESVÅLEN NR 4 ÅRSREDOVISNING for BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Styrelsen for Bostadsrättsforeningen Gränjesvålen nr 4 får härmed avge redovisning for foreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Östra stenfruktens IT-förenings sjätte verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer