Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012"

Transkript

1 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012

2 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Föredragningslista 3 Budget och verksamhetsplan 16 Bilaga Till Guds vila 19 Enkla regler för beslutsfattande i kyrkokonferensen 23 2 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012

3 Föredragningslista Kyrkokonferensen 2012 Förhandlingar i Pingstkyrkan, Kungsgatan 30 i Linköping, torsdag den 17 maj. Inledningsgudstjänst kl och därefter förhandlingar fram till kl Tal av kyrkostyrelsens ordförande 2. Val av presidium 3. Val av två protokollsjusterare 4. Val av rösträknare 5. Bekräftelse av särskilt utskott för insamlingsfrågor utsett av kyrkostyrelsen Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att bekräfta kyrkostyrelsens beslut om ett särskilt utskott för insamlingsfrågor i samband med övergången till Gemensam Framtid 6. Fastställande av föredragningslista och dagordning Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att fastställa föredragningslistan i enlighet med utsänt förslag, med fullmakt för presidiet att under kyrkokonferensens gång föreslå ändring i ordningsföljden. 7. Hälsningar till systerkyrkor och missionsarbetare 8. Hälsningar till och från andra samfund 9. Hälsning av inbjudna gäster 10. Beslut om ordination av pastorer 11. Beslut om ordination av diakoner 12. Överlämnande av pastorer och diakoner till Trossamfundet Gemensam Framtid Redan från Svenska Missionsförbundets bildande avskildes missionärer för sin tjänst. Det skedde i det så kallade årsmötet. Föredragningslista 3

4 Generalkonferensen 1917 avslog ett förslag om gemensam avskiljning av predikanter. Waldenström yrkade på att Missionsförbundet endast skulle avskilja missionärer och distriktsföreståndare medan församlingarna kunde avskilja sina predikanter. Redan året därpå, i samband med inre missionens fest, avskildes dock predikanter för arbetet i evangelium medels bön och händers påläggning beslutade Missionsstyrelsen att den vid Generalkonferensen förekommande predikantavskiljningen måtte givas en karaktär, som icke innebär ordination till predikoämbetet. Missionsförbundets handböcker utgivna 1928 och 1947 innehåller ingen ordning för avskiljning av pastorer. Efter påtryckningar från Predikanternas Riksförbund beslutade Missionsstyrelsen 1957 att Generalkonferensen i sitt protokoll skulle anteckna dem som ska avskiljas som pastorer. Handbok till den kristna församlingens tjänst från 1963 använder ordination istället för avskiljning. När det gäller församlingssystrar talade man länge om invigning och från 1965 om avskiljning ersattes titeln församlingssyster med diakonissa. Missionsförbundet konstitution som antogs 1999/2000 anger att till pastorer och diakoner ordineras kvinnor och män som kallas av Gud och församlingarna att vara Kristi tjänare för att stärka allas tjänst och värna mångfald och enhet i gemenskapen. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen besluta att överlämna de som avskilts eller ordinerats för tjänst i Svenska Missionsförbundet/Missionskyrkan till Trossamfundet Gemensam Framtid. 13. Förslag om ändring av Svenska Missionskyrkans konstitution Svenska Missionskyrkans församlingar har 2011, tillsammans med Metodistkyrkan och Baptistsamfundet, bildat det nya trossamfundet Gemensam Framtid. Under 2012 överförs verksamheten i Svenska Missionskyrkan till Gemensam Framtid. Under en övergångsperiod kommer dock kyrkostyrelsen för Svenska Missionskyrkan bland annat att ansvara för vissa förvaltningsfrågor, arkivfrågor, en utvecklingsfond för systerkyrkorna och huvudmannaskap för skolor. Missionskyrkan kommer att kalla till kyrkokonferenser under denna övergångsperiod och liksom tidigare består konferensen av ombud från församlingarna. Missionskyrkans kyrkokonferenser kommer att hållas i anslutning till kyrkokonferenserna i Gemensam Framtid. Församlingarna tillhör, under denna övergångsperiod, både Gemensam Framtid och Svenska Missionskyrkan. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att besluta om en varsam revision av Svenska Missionskyrkans stadgar. Kyrkostyrelsen har inte valt att föreslå en mera omfattande bearbetning av stadgarna utan föreslår förändringar där sådana ansetts nödvändiga. Konferensen föreslås besluta om en slags generalklausul som ger kyrkostyrelsen möjlighet att anpassa arbetet till att en ny kyrka har bildats. I kyrkokonferensen för Gemensam Framtid 2012, equmenias och SMUs riksstämmor kommer beslut att fattas som påverkar nuvarande ordningar. Det gäller till exempel Missionskyrkans distrikt och frågor relaterade till equmenia/smu. Konsekvensbeslut för Svenska Missionskyrkan behöver fattas under kyrkokonferensen Ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan förutsätter att Missionskyrkan har ett organ för tillsyn av ordinerade medarbetare. Tillsyn kan, i detta sammanhang, inte överföras till Gemensam Framtid, ett kyrkosamfund med vilket Svenska kyrkan inte har någon ekumenisk överenskommelse. I praktiken kan ansvarsnämndens arbete samordnas med arbetet i ansvarsnämnden för Gemensam Framtid. Sammanfattning av föreslagna förändringar En allmän klausul föreslås som ger kyrkostyrelsen rätt att anpassa arbetet med tanke på att det huvudsakliga operativa arbetet utförs av Gemensam Framtid. Missionskyrkans chefstjänstman är generalsekreteraren som är ansvarig inför kyrkostyrelsen. Till kyrkostyrelsen väljs fem personer. Ett mindre verksamhetsgranskande utskott ersätter beredningsutskottet. Kyrkokonferensen väljer en valberedning med tre ledamöter. Distriktens uppgift att nominera ledamöter till valberedningen utgår. 4 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012

5 Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen besluta att Svenska Missionskyrkans grundsatser kvarstår att Svenska Missionskyrkans kyrkoordning endast tillämpas med avseende på tillhörighet och vad gäller de särskilda tjänsterna. Det sistnämnda samordnas med Gemensam Framtid. att revidera Svenska Missionskyrkans kyrkostadgar enligt nedanstående förslag att ge kyrkostyrelsen rätt att anpassa arbete och ordningar till att en ny kyrka bildats och att verksamheten överförs från Svenska Missionskyrkan till Gemensam Framtid. Svenska Missionskyrkan Kyrkostadgar antagna av Svenska Missionskyrkans generalkonferens 1999/kyrkokonferens Kyrkostadgarna är antagna på grundval av Svenska Missionskyrkans (tidigare kallad Svenska Missionsförbundets) grundsatser vid generalkonferensen 1999, med ändringar kyrkokonferensen 2000, 2004, 2005, 2007, 2009 och Kyrkokonferensen 2008 tog emot en rapport från kyrkostyrelsen gällande tillämpning av vissa föreskrifter i Svenska Missionskyrkans konstitution med anledning av SMUs medlemskap i federationen equmenia. (redovisas i Svenska Missionskyrkan & SMU Utgiven i augusti 2008) 1 Svenska Missionskyrkan A. Svenska Missionskyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av lokala församlingar, som delar den församlings- och kyrkosyn som anges i kyrkans grundsatser. B. Kyrkokonferensen har fastställt Trons grund och innehåll som anger huvudlinjen i Svenska Missionskyrkans gemensamma tro samt grundsatser som anger församlings- och kyrkosynen. Den har också antagit kyrkoordning för att ange grunderna för tillhörighet, gemenskap, uppgift, arbetsformer samt särskilda tjänster. C. Lokal församling, som önskar tillhöra Svenska Missionskyrkan, ansöker skriftligt till dess styrelse om tillhörighet. Församlingsordning och stadgar, antal medlemmar, namn på församlingsföreståndare och ordförande samt huvudsakligt verksamhetsområde skall ingå i ansökan. Beslut om tillhörighet fattas av kyrkokonferensen efter kyrkostyrelsens yttrande. D. Församling kan utträda ur Svenska Missionskyrkan efter eget beslut. E. Om församling ändrar församlingsordning och/eller stadgar, så att förutsättningarna för tillhörighet ändras, kan den skiljas från Svenska Missionskyrkan genom beslut i kyrkokonferensen på förslag av kyrkostyrelsen. Sådant förslag skall föregås av samtal mellan församlingen, distriktsföreståndaren och missionsföreståndaren generalsekreteraren. F. I Svenska Missionskyrkan skall finnas följande organ: --- Kyrkokonferens --- Kyrkostyrelse --- Missionsföreståndare --- Generalsekreterare --- Ansvarsnämnd --- Församlingsråd --- Revisorer --- Valberedning. 2 Kyrkokonferensen A. Kyrkokonferensen är Svenska Missionskyrkans högsta beslutande organ och har att besluta om Svenska Missionskyrkans gemensamma arbete samt ge rekommendationer till församlingarna. B. Konferensen sammanträder årligen till ordinarie konferens på tid och plats som kyrkostyrelsen bestämmer. Kallelse utfärdas senast 6 månader före konferensen. Årsberättelse, som innehåller kyrkostyrelsens och missionsföreståndarens generalsekreterarens verksamhetsberättelse samt Föredragningslista 5

6 kyrkostyrelsens årsredovisning, sänds till församlingarna och anmälda ombud senast 4 veckor före kyrkokonferensens början tillsammans med förslag till beslut. C. Kyrkostyrelsen kan kalla till extra kyrkokonferens mellan ordinarie konferenser. Kallelse till sådan kyrkokonferens utfärdas senast 2 månader före konferensen. Vid extra kyrkokonferens får endast ärenden som upptas i kallelsen behandlas. D. Kyrkokonferensen består av ombud för Svenska Missionskyrkans församlingar. Församling med upp till 99 medlemmar har rätt till 2 ombud. För varje påbörjat 100-tal medlemmar däröver utses ytterligare 1 ombud. E. Kyrkostyrelsens ledamöter, missionsföreståndaren, distriktsföreståndarna, SMUs förbundssekreterare, SMU-styrelsens ledamöter, revisorerna samt 1 representant för varje distrikt får delta i kyrkokonferensens överläggningar med yttrande- och förslagsrätt. Samma rätt har de som anmälts av kyrkostyrelsen som föredragande i kyrkokonferensen. Yttranderätt har 1 representant för varje systerkyrka i Sverige och internationellt. Med systerkyrka i Sverige avses medlemskyrka i Sveriges Kristna Råd. Med systerkyrka internationellt avses kyrka med samarbetsavtal med Svenska Missionskyrkan. F. Kyrkokonferensen fattar beslut i öppen omröstning, om den inte beslutar annat. Val av ledamöter till kyrkostyrelsen skall ske genom sluten omröstning. Vid styrelseval kan sluten omröstning begäras. Varje närvarande ombud har 1 röst. Kyrkokonferensen fattar beslut med enkel majoritet, utom i de frågor där stadgarna anger annat. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val, då frågan avgörs genom lottning. G. Förslag för behandling av kyrkokonferensen kan väckas av: --- Församling inom Svenska Missionskyrkan --- Kyrkostyrelsen --- Revisorerna --- SMUs riksmöte H. Förslag för behandling av ordinarie kyrkokonferens skall vara inkommet till kyrkostyrelsen senast 4 månader före konferensen. Styrelsen skall yttra sig över inkomna förslag. I. Församling inom Svenska Missionskyrkan kan genom sitt ombud, senast 2 veckor före kyrkokonferensen, lämna in enkel fråga till missionsföreståndaren kyrkostyrelsen att besvaras i konferensen. J. Vid ordinarie kyrkokonferens skall följande ärenden behandlas: 1. Val av funktionärer för kyrkokonferensen a) ordförande och 1 eller 2 vice ordförande, b) 1 eller flera sekreterare, c) 2 personer att jämte ordföranden justera konferensens protokoll, d) rösträknare. 2. Föredragning av verksamhetsberättelse samt årsredovisning för föregående verksamhetsår. 3. Föredragning av revisorernas berättelse. 4. Föredragning av beredningsutskottets yttrande från det verksamhetsgranskande utskottet. 5. Fastställande av resultaträkning och balansräkning. 6. Beslut angående ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och missionsföreståndaren generalsekreteraren för föregående verksamhetsår. 7. Fastställande av verksamhetsplan och budget för närmast följande räkenskapsår. 8. Val av ledamöter i kyrkostyrelsen. 9. Val av kyrkostyrelsens ordförande, som väljs bland kyrkostyrelsens ledamöter. 10. Val av revisorer och ersättare för dessa. 11. Val av ordförande och vice ordförande i beredningsutskottet. Val av verksamhetsgranskande utskott. 12. Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande i valberedningen. Val av valberedning. 13. Inkomna förslag. 14. Ärenden som kyrkostyrelsen framlägger för behandling. 15. Uttalanden i aktuella frågor, som kyrkokonferensen beslutar uppta till behandling. K. I ordinarie kyrkokonferens skall utses ett beredningsutskott verksamhetsgranskande utskott, på 6 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012

7 förslag av valberedningen, med uppgift att förbereda konferensens behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning, revisorernas berättelse samt budget och verksamhetsplan. Utskottet skall ta upp verksamhetens huvudlinjer och särskilt se i vad mån erfarenheterna av det gångna året kan ge vägledning för det framtida arbetet. L. Beredningsutskottets ledamöter utses bland församlingarnas ombud så, att varje distrikt utser 2 ledamöter, distrikt med mer än medlemmar 3 ledamöter. Därutöver utser kyrkokonferensen ordförande och vice ordförande i beredningsutskottet för de två följande ordinarie konferenserna. L. Kyrkokonferensen kan inom sig utse ett eller flera andra utskott för beredning av ärenden under konferensen. 3 Kyrkostyrelsen A. Kyrkostyrelsen är mellan kyrkokonferenserna Svenska Missionskyrkans högsta beslutsinstans. Den har sitt säte i Stockholm och består av 8-16 (2011) 5 ledamöter, som väljs av kyrkokonferensen för en tid av 2 år. Halva antalet väljs varje år. B. Kyrkostyrelsen skall, tillsammans med missionsföreståndaren, generalsekreteraren planera och leda Svenska Missionskyrkans arbete i enlighet med kyrkokonferensens beslut. C. Kyrkostyrelsen organiserar själv sitt arbete, och kan efter behov utse utskott och delegationer för att bereda och/eller på styrelsens vägnar besluta i vissa ärenden. D. I styrelsens uppgifter ingår att --- besluta om mål och riktlinjer för Svenska Missionskyrkans arbete på grundval av konstitutionen samt inom ramen för beslut av kyrkokonferensen, --- förvalta Svenska Missionskyrkans tillgångar, med rätt att köpa och sälja fast egendom, --- förbereda ärenden som skall behandlas vid kyrkokonferensen, --- verkställa kyrkokonferensens beslut, --- besluta om Svenska Missionskyrkans centrala organisation och anställa erforderlig personal, --- förbereda val av missionsföreståndare och distriktsföreståndare, --- tillsammans med SMUs styrelse föreslå kyrkokonferensen och SMUs riksmöte förbundssekreterare för SMU, --- besluta om anslutning till andra samarbetsorgan än dem som anges i kyrkoordningen, --- utse Svenska Missionskyrkans representanter i de organ där kyrkan skall vara företrädd, --- utse ledamöter i ansvarsnämnden, --- ansvara för rekrytering till särskilda tjänster och stödja församlingarna i deras ansvar som arbetsgivare, biträda församlingarna vid rekrytering av nya medarbetare samt följa frågor avseende medarbetares och församlingars situation, --- utse församlingsråd och fastställa dess arbetsuppgifter. E. Kyrkostyrelsen, eller den/de styrelsen utser, äger rätt att teckna Svenska Missionskyrkans firma. F. Kyrkostyrelsen skall upprätta matrikel över Svenska Missionskyrkans församlingar samt statistik från församlingslivet och församlingarnas ekonomiska utveckling. G. Kyrkostyrelsen kan välja att utföra delar av samfundets verksamhet genom egna eller samägda bolag, stiftelser eller andra organisationer. Beslut om sådan verksamhet, som har principiell karaktär eller stor ekonomisk vikt, bör underställas kyrkokonferensen. H. Kyrkostyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst 5 3 av kyrkostyrelsens ledamöter begär det. Missionsföreståndaren Generalsekreteraren har rätt att delta i överläggningarna och få sin särskilda mening antecknad till protokollet. Till ordinarie sammanträden kallas SMUs förbundssekreterare och SMU-styrelsens ordförande. I. Kyrkostyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Den fattar beslut genom öppen omröstning. Om ledamot begär så, skall dock sluten omröstning ske. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val, då frågan avgörs genom lottning. 4 Missionsföreståndaren Generalsekreteraren A. Missionsföreståndaren, som utses av kyrkokonferensen på förslag av kyrkostyrelsen, är Svenska Missionskyrkans andliga ledare och främsta företrädare. B. Missionsföreståndaren skall tillsammans med kyrkostyrelsen planera och leda Svenska Missionskyrkans arbete enligt kyrkokonferensens beslut. Missionsföreståndarens särskilda uppgifter beskrivs i kyrkoordningen. Föredragningslista 7

8 C. Missionsföreståndaren väljs för en tid av 8 år och kan omväljas för ytterligare perioder om 4 år. Valbar är den som tillhör församling inom Svenska Missionskyrkan och som föreslagits i föreskriven ordning. För val av missionsföreståndare krävs 2/3 majoritet. D. Inför val av missionsföreståndare kan Svenska Missionskyrkans församlingar lämna förslag till kyrkostyrelsen senast 4 månader före den konferens då valet skall ske. Kyrkostyrelsen skall lämna sitt förslag till kyrkokonferensen samt redovisa vilka övriga föreslagna kandidater som står till förfogande. Om kyrkokonferensen inte godtar den av styrelsen föreslagna kandidaten, kan kyrkostyrelsen föreslå en annan av kandidaterna eller inleda ny beredning. E. Kyrkostyrelsen beslutar om ställföreträdare för missionsföreståndaren och utser vid behov tillförordnad missionsföreståndare fram till nästa ordinarie kyrkokonferens. Generalsekreteraren är Svenska Missionskyrkans chefstjänsteman. Generalsekreteraren utses av, och är ansvarig inför kyrkostyrelsen. 5 Distrikt och distriktsföreståndare A. Svenska Missionskyrkans församlingar indelas i distrikt, vars omfattning fastställs av kyrkokonferensen efter förslag av kyrkostyrelsen. Ändring av distriktsindelningen skall föregås av överläggningar med berörda distrikt med möjlighet för församlingar inom dessa att yttra sig. B. För varje distrikt skall finnas en distriktsföreståndare som inom distriktet företräder Svenska Missionskyrkan samt svarar för de uppgifter som anges i kyrkoordningen. C. Distriktsföreståndare i Svenska Missionskyrkan väljs av kyrkokonferensen på förslag av styrelsen efter samråd med församlingarna från respektive distrikt. De väljs för en tid av 8 år och kan omväljas för ytterligare perioder om 4 år. Inför detta val kan församling inom distriktet lämna förslag till kyrkostyrelsen senast 4 månader före den kyrkokonferens då valet skall ske. Om kyrkokonferensen inte godtar den kandidat som styrelsen föreslår, kan kyrkostyrelsen föreslå en annan av de kandidater som står till förfogande eller inleda ny beredning. Kyrkostyrelsen kan vid behov utse tillförordnad distriktsföreståndare. D. Kyrkostyrelsen kan besluta om upprättande av icke-territoriellt distrikt för en grupp av församlingar med rötter i annan tradition, språkgrupp eller som grupp av församlingar i Sverige som också tillhör kyrka i annat land. Ordningar och stadgar för dessa skall vara i överensstämmelse med Svenska Missionskyrkans konstitution och godkännas av kyrkostyrelsen. Sådana icke-territoriella distrikt är ansvariga inför kyrkostyrelsen och står under missionsföreståndarens tillsyn. 6 Ansvarsnämnden A. Ansvarsnämnden utses av kyrkostyrelsen. I nämnden skall dock ingå minst en representant för vardera Svenska Missionskyrkans pastorer, diakoner, distriktsföreståndare samt, vid behov, missionsarbetare. Juridisk eller annan expertis kan vid behov knytas till nämnden för behandling av visst ärende. Ansvarsnämndens beslut kan överklagas till Missionsföreståndaren. B. Ansvarsnämnden har att behandla ärenden av disciplinär art gällande i Svenska Missionskyrkan ordinerade eller avskilda till särskilda tjänster ifråga om: --- brott mot tystnadsplikten, --- lärofrågor, där medarbetares förkunnelse står i strid med Svenska Missionskyrkans grundsatser, --- handlande som leder till att förtroendet för medarbetare hotas eller utgör missbruk av uppdraget. C. Nämnden kan, om den finner detta nödvändigt, föreslå kyrkostyrelsen att en medarbetare stryks från förteckningen över ordinerade respektive avskilda till särskilda tjänster inom Svenska Missionskyrkan. D. Kyrkostyrelsen fastställer instruktion för nämndens arbete. 7 Valberedningen A. Valberedningen skall förbereda val av funktionärer vid kyrkokonferensen, val av styrelse och revisorer samt verksamhetsgranskande utskott av ordförande och vice ordförande i beredningsutskottet. Valberedningen kan också ge förslag i övriga val, där ordningen inte reglerats på annat sätt. B. Rätt att föreslå ledamot i kyrkostyrelsen har församling inom Svenska Missionskyrkan samt styrelse i Svenska Missionskyrkans distrikt. Förslag skall lämnas skriftligt till valberedningens ordförande senast 4 månader före kyrkokonferensen. Förslagsställare skall förvissa sig om att den som föreslås står till förfogande. Valberedningen kan föra fram egna kandidater. 8 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012

9 C. Valberedningen skall upprätta valsedel till kyrkokonferensen med kandidater till kyrkostyrelsen som valberedningen förordar. Valsedeln skall om möjligt innehålla två namn utöver det antal som skall väljas. Om några av dem som upptas på valsedeln senare avböjer kandidatur, kan valberedningen komplettera valsedeln innan val förrättas. D. Kyrkokonferensen utser valberedningen för nästkommande konferens så, att 1 ledamot utses från varje distrikt, på förslag av respektive distrikt. Därjämte utses ordförande och vice ordförande på förslag av konferensens presidium. C. Valberedningen består av tre personer som utses av kyrkokonferensen på förslag av generalsekreteraren. Valberedningen utser ordförande inom sig. 8 Redovisning och revision A. Svenska Missionskyrkans räkenskapsår är 1 september 31 augusti. B. Kyrkostyrelsen skall för varje räkenskapsår upprätta årsredovisning, som innehåller förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. C. Årsredovisningen, räkenskaperna samt förvaltningen skall granskas av 3 revisorer utsedda av kyrkokonferensen. Av revisorerna skall minst en vara auktoriserad. För revisorerna skall 2 ersättare utses, varav 1 skall vara auktoriserad. D. Revisorerna skall följa verksamheten och den ekonomiska förvaltningen. De skall efter granskning avge berättelse till konferensen samt ge förslag i fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen. 9 Svenska Missionskyrkans ungdomsförbund Svenska Missionskyrkans arbete med barn och unga är anförtrott åt SMU (Svenska Missionskyrkans Ungdom). För SMU gäller stadgar fastställda av dess riksmöte på förslag av SMUs styrelse efter samråd med kyrkostyrelsen. Arbetet bedrivs enligt Svenska Missionskyrkans grundsatser. 10 Övriga organ A. Svenska Missionskyrkan ingår i Andelsföreningen Teologiska Högskolan i Stockholm, som har till uppgift att för Svenska Missionskyrkans och övriga andelsägares räkning svara för utbildning av pastorer, ge annan högskoleutbildning samt bedriva forskning. B. Svenska Missionskyrkan bedriver folkhögskoleverksamhet genom andelsföreningar, där kyrkan innehar andelsmajoritet. Genom folkhögskolorna vill Svenska Missionskyrkan bereda unga och äldre möjlighet till deltagande i folkbildning och kompletterande utbildning. Folkhögskolorna har en särskild uppgift att medverka i fortbildning, yrkesutbildning och funktionärsutbildning inom Svenska Missionskyrkan och dess ungdomsförbund. C. Svenska Missionskyrkan deltar i samhällsdebatt och kristen opinionsbildning genom medieverksamhet i form av tidningsutgivning och utgivning av böcker och andra medieprodukter till tjänst för kyrka och samhälle, bland annat genom delägarskap i Berling Media AB. 11 Upplösning av Svenska Missionskyrkan A. För upplösning av Svenska Missionskyrkan krävs samstämmiga beslut vid två på varandra följande ordinarie kyrkokonferenser. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet av närvarande ombud. B. Beslut om upplösning skall också omfatta frågan om avveckling av Svenska Missionskyrkans egendom och personal. 12 Ändring av Svenska Missionskyrkans konstitution A. Ändring av Svenska Missionskyrkans konstitution kan ske genom beslut av kyrkokonferensen. Förslag till ändring samt kyrkostyrelsens yttrande över förslag som väckts av annan än styrelsen, skall sändas till församlingarna senast 2 månader för konferensen. B. För ändring av kyrkans namn, grundsatser och stadgar skall beslut fattas med 2/3 majoritet av närvarande ombud. C. För ändring av 11 krävs samstämmiga beslut vid två på varandra följande ordinarie kyrkokonferenser. Föredragningslista 9

10 14. Kyrkostyrelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2010/2011 Se kyrkostyrelsens årsberättelse 15. Revisorernas berättelse Se sista sidan i kyrkostyrelsens årsberättelse 16. Yttrande från kyrkokonferensens beredningsutskott 17. Fastställande av resultat- och balansräkning 18. Ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och missionsföreståndaren 19. Tack till de pastorer, diakoner och missionärer som under året uppnår 65 års ålder Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen Att uttala ett tack för trogen arbetsinsats till de pastorer, diakoner och missionsarbetare som under 2012 uppnår 65 års ålder: Pastorer Lars-Olav Adolfsson Gusten Anderzén Mildred Berglund Roland Brage Bo Carlsson Hans Classon Jan Eirestål Sten Eklund Anders Fritzson Per Jennervall Bengt Ivar Johansson Sten-Åke Mollmyr Dagmar Norgren Bengt Ohlsson Ulf Krusell Stig Loell Bengt Sandqvist Lena Sollerman Sven-Erik Sundström AnnMarie Svenninghed Per-Gunnar Svensson Per-Olof Svärdhagen Thord-Ove Thordson Margareta Vredenberg Göran Ängsved Diakoner Birgitta Andersson Lars-Göran Granevik Inga Landberg Birgitta Delving Löndahl Ann-Charlotte Svensson Missionsarbetare Ing-Marie Bygård Håkansson Olle Fröberg 20. Meddelande om missionsarbetare och volontärer som under året gått in i eller återgått i internationell missionsuppgift 21. Meddelande om personalförändringar i och med bildandet av Gemensam Framtid 22. Beslut om att frånträda medlemskapet i Kyrkornas världsråd Svenska Missionsförbundets generalkonferens 1946 beslutade att begära anslutning till Kyrkornas Världsråd. Samfundet beviljades medlemskap och har tillhört världsrådet under hela dess verksamhetstid. 3 i stadgar för Trossamfundet Gemensam Framtid anger att kyrkan är medlem i Kyrkornas Världsråd. Kyrkostyrelsen för Gemensam Framtid ansöker om medlemskap i Kyrkornas Världsråd efter sin kyrkokonferens Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen besluta att Svenska Missionskyrkan frånträder medlemskapet i Kyrkornas Världsråd. 10 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012

11 23. Beslut om att lämna World Communion of Reformed Churches Svenska Missionsförbundets Generalkonferens beslutade 1971 att begära inträde i World Alliance of Reformed Churches. Organisationen heter numera World Communion of Reformed Churches. 3 i stadgar för Trossamfundet Gemensam Framtid anger att kyrkan är medlem i World Communion of Reformed Churches. Kyrkostyrelsen för Gemensam Framtid ansöker under 2012 om medlemskap i organisationen. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen besluta att Svenska Missionskyrkan frånträder medlemskapet i World Communion of Reformed Churches. 24. Rapport om beslut att frånträda medlemskapet i IFFEC, International Federation of Free Evangelical Churches Federationen konstituerades 1948 i Bern av ett antal samfund från Norden (däribland Svenska Missionsförbundet), och den europeiska kontinenten samt av vår systerkyrka I USA, Evangelical Covenant Church. 3 i stadgar för Gemensam Framtid anger att kyrkan tillhör IFFEC. Under 2012 övertas Svenska Missionskyrkans medlemskap i IFFEC av Gemensam Framtid Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att notera rapporten att Svenska Missionskyrkans medlemskap i IFFEC övertas av Gemensam Framtid. 25. Beslut om att lämna CEC, Conference of European Churches Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan är medlemmar i CEC. Kyrkostyrelsen för Gemensam Framtid har för avsikt att ansöka om medlemskap i CEC. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen besluta att Svenska Missionskyrkan frånträder medlemskapet i CEC 26. Beslut om att frånträda medlemskapet i FSR, Sveriges Frikyrkosamråd Alla tre bildarsamfunden är medlemmar i FSR. Gemensam Framtids kyrkostyrelse har beslutat att ansöka om medlemskap i Sveriges Frikyrkosamråd Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen besluta att Svenska Missionskyrkan frånträder medlemskapet i Sveriges Frikyrkosamråd. 27. Beslut om att lämna SKR, Sveriges Kristna Råd Alla tre bildarsamfunden var med och beslutade om bildandet av SKR den december Gemensam Framtids kyrkostyrelse har beslutat, med stadgarna som grund, att ansöka om medlemskap i SKR. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen besluta att Svenska Missionskyrkan frånträder medlemskapet i SKR. 28. Beslut om att lämna huvudmannaskap i Bilda Alla tre bildarsamfunden är medlemsorganisationer i Bilda. Frikyrkliga Studieförbundet bildades 1947 och Svenska Missionsförbundet/Missionskyrkan har sedan dess samverkat med förbundet som 2003 bytte namn till Studieförbundet Bilda. Gemensam Framtids kyrkostyrelse har beslutat att ansöka om medlemskap i Studieförbundet Bilda och Missionskyrkans kyrkostyrelse har beslutat att Svenska Missionskyrkan frånträder medlemskapet i Studieförbundet Bilda i samband med förbundsstämman Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att notera rapporten att Svenska Missionskyrkan frånträtt medlemskapet i Studieförbundet Bilda i samband med förbundsstämman Föredragningslista 11

12 29. Rapport om att lämna huvudmannaskap i Diakonia Frikyrkan Hjälper startade sitt arbete 1966 och Svenska Missionsförbundet/Missionskyrkan har sedan dess varit huvudman för organisationen som 1984 bytte namn till Diakonia. Diakonias representantskap fattade ett första beslut i januari 2012 om nya stadgar som anger att Trossamfundet Gemensam Framtid och Svenska Alliansmissionen är Diakonias huvudmän. Stadgarna fastställs vid representantskapsmöte i juni Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att godkänna att Svenska Missionskyrkan frånträder huvudmannaskapet för Diakonia. 30. Rapport om att lämna huvudmannaskap för THS, Teologiska högskolan Stockholm THS bildades 1993 och har idag tre huvudmän: Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Under 2012 pågår arbete för att överlämna huvudmannaskapet till Gemensam Framtid samtidigt som ett breddat ansvar för huvudmannaskapet undersöks. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att notera rapporten angående huvudmannaskap för Teologiska högskolan Stockholm. 31. Rapport om att lämna huvudmannaskap för Svenska Bibelsällskapet Alla tre bildarsamfund är idag huvudmän i Svenska Bibelsällskapet. Bibelsällskapets högsta beslutande organ är huvudmannarådet, där varje huvudman har en representant, dock med särskilda regler för Svenska kyrkan. I april 2012 konstituerades ett nytt huvudmannaråd för Svenska Bibelsällskapet. Kyrkostyrelsen för Gemensam Framtid har beslutat ansöka om huvudmannaskap i Svenska Bibelsällskapet. Kyrkostyrelsen för Svenska Missionskyrkan har beslutat bekräfta att Gemensam Framtid övertar Missionskyrkans huvudmannaskap i Gemensam Framtid. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att notera rapporten angående huvudmannaskap för Svenska Bibelsällskapet. 32. Rapport om att lämna medlemskap i Svenska Missionsrådet Alla tre bildarsamfund är idag medlemmar i Svenska Missionsrådet. Frågor om medlemskap beslutas i årsmöte och Missionsrådet håller sitt årsmöte maj Beslut om överföring av medlemskap måste förenas med nytt avtal om beviljade Sida-medel där Gemensam Framtid tar över ansvaret för dessa medel och ansvar för rapportering till Missionsrådet. Kyrkostyrelsen för Gemensam Framtid har beslutat att ansöka om medlemskap i Svenska Missionsrådet Kyrkostyrelsen för Svenska Missionskyrkan har beslutat bekräfta att Gemensam Framtid övertar Missionskyrkans medlemskap i Svenska Missionsrådet. 33. Beslut om hantering av kyrkoavgift och statsbidrag Kyrkoavgift/medlemsavgift Från och med inkomståret 2001 kan även medlem av annat trossamfund än Svenska kyrkan betala medlemsavgift via skattsedeln. Det är Skatteverket som använder begreppet medlemsavgift medan vi vanligen talar om kyrkoavgift. Regeringen beslutade 2002, efter ställningstagande i Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens, att samfundet får ta in medlemsavgift/kyrkoavgift via skattsedeln. Avgiften till trossamfundet är 1 procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Kyrkoavgiften ger Missionskyrkans församlingar intäkter på ca 40 mkr årligen. Gemensam Framtids kyrkostyrelse har beslutat att ansöka hos regeringen om rätt för trossamfundet att, på detta sätt, ta in medlemsavgifter. Skatteverket kommer att yttra sig över ansökan. I samband med denna ansökan prövas om Gemensam Framtid äger rätt att överta skriftliga samtycken som lämnats till de olika bildarsamfunden. Ansökan görs med sikte på att beslut om rätt till statligt stöd ska kunna fattas så att det gäller fr o m Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012

13 Förslag till beslut Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen besluta att Svenska Missionskyrkan, under förutsättning att regeringen beviljar Trossamfundet Gemensam Framtid rätten till betalning av medlemsavgift via skattsedeln samt tillstånd att använda för Missionskyrkan tidigare avgivna medgivanden, avstår från denna rätt. Statligt stöd till trossamfund Förordning om stöd till trossamfund (SFS: 1999:974) anger att Svenska Missionskyrkan är statsbidragsberättigat trossamfund. Organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag uppgår årligen till ca 7 mkr för Svenska Missionskyrkan. Gemensam Framtids kyrkostyrelse har beslutat att ansöka hos regeringen om rätt till statligt stöd för trossamfund (SST-bidrag). Nämnden för statligt till trossamfund kommer att yttra sig över ansökan. Ansökan görs med sikte på att beslut om rätt till statligt stöd ska kunna fattas så att det gäller fr o m Förslag till beslut Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen besluta att Svenska Missionskyrkan, under förutsättning att regeringen beviljar Trossamfundet Gemensam Framtid rätt till statsbidrag till trossamfund, avstår från denna rätt. 34. Rapport från utskottsarbete kring insamling 35. Beslut om pensionsförbättring för vissa av Svenska Missionskyrkans pensionärer Svenska missionskyrkan har historiskt löst pensionsfrågan för sina medarbetare genom att samfundet och/eller församlingarna betalt in premier för en tjänstepension som tillkommer utöver den allmänna pensionen. Pastorer, missionärer, diakoner och andra anställda har historiskt haft relativt låga löner. Anställningstiden har också varierat och reglerna för pensionsnivåerna har vid några tillfällen förändrats. Den senaste förändringen år 2007 består i att premierna inte längre hanteras i Missionskyrkans pensionslösning utan går in i Collectum som kommer att ansvara för pensionsutbetalningarna. Detta gäller för alla nyanställda från 1 maj Övriga anställda finns kvar i Missionskyrkans pensionsordning. För närvarande omfattar Missionskyrkans pensionssystem 1942 personer, varav 639 uppbär pension. Medianpensionen utan hänsyn till tjänstgöringstiden är idag 675 kr per månad. Kyrkostyrelsen inser att pensionen i många fall är låg. Samtidigt står Missionskyrkan i stor tacksamhetsskuld till alla som genom året arbetat för Missionskyrkan i Sverige och andra länder. De insatser som medarbetarna utfört kan inte värderas i pengar, men ett tillskott skulle på något sätt kunna visa en erkänsla för nedlagt arbete. I och med att pensionsskulden är säkrad finns ett utrymme att även göra en ytterligare förstärkning av medel som kan avsättas för pensioner. Nivån på en sådan förstärkning ligger på cirka 10 miljoner kronor, vilket sker genom en avsättning från det egna kapitalet efter förstärkning genom fastighetsöverlåtelse till Derbo Förvaltning AB. Det har inte varit möjligt för kyrkostyrelsen att utarbeta ett förslag i detalj för hur de medlen skulle kunna förstärka pensionen för vissa av nuvarande pensionärer. Under kommande verksamhetsår kan ett sådant arbete bedrivas. Kyrkostyrelsen föreslår därför Kyrkokonferensen att under verksamhetsåret utreda formerna för och genomföra en förstärkning av vissa nuvarande pensioner inom Svenska Missionskyrkans pensionssystem. att i en extra avsättning till pensionsskulden kommande verksamhetsår täcka det belopp, upp till 10 miljoner kronor, som blir aktuellt genom denna förstärkning 36. Ansökan om tillhörighet till Svenska Missionskyrkan Följande församlingar har ansökt om tillhörighet till Svenska Missionskyrkan: center för evangelisation kärlek och sanning missionsförsamlingen i ekängen församlingen agape, Eskilstuna Föredragningslista 13

14 Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen besluta att Center för Evangelisation Kärlek och Sanning, Missionsförsamlingen i Ekängen och Församlingen Agape, Eskilstuna beviljas tillhörighet till Svenska Missionskyrkan 37. Meddelande om ändringar i matrikeln Ändringar i Svenska Missionskyrkans matrikel presenteras i särskild handling. 38. Rapport från fastighets- och förvaltningsbolag 39. Rapport angående fastigheterna Missionsskolan, Lidingö, och Tegnérgatan Rapport angående Svenska Missionskyrkans ekumeniska överenskommelse med Svenska kyrkan och fortsättningen inom Gemensam Framtid 41. Rapport från Utvecklingsfonden för stöd till systerkyrkor 42. Nominering av representanter i valberedningen för Gemensam Framtid Stadgar för Gemensam Framtid innehåller inga föreskrifter om hur ledamöter till valberedningen ska nomineras. Valberedningen föreslås därför under de två första åren bestå av tre personer vardera från de tre bildarsamfunden, på förslag från respektive samfund. Under dessa två år utformas en ny ordning för hur nomineringarna sker. Gemensam Framtids bildarmöte 2011 valde, efter nominering i Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens, Stefan Nilszén (för en mandattid på 2 år) och Daniel Strömner (för en mandattid på 3 år) Kyrkostyrelsen föreslår Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens att nominera Karin Kopparmalms (för en mandattid på 3 år) till valberedningen i Gemensam Framtid. 43. Missionsföreståndaren besvarar frågor insända av församlingar och ombud 44. Presentation av kandidater till kyrkostyrelsen Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 förväntas anta reviderade stadgar för Svenska Missionskyrkan som anger att kyrkostyrelsen består av fem ledamöter. Ulf Hållmarker kvarstår i kyrkostyrelsen efter att ha blivit vald av 2011 års kyrkokonferens för en tid av två år. Av de ledamöter som valdes vid kyrkokonferensen 2010 har tre ledamöter meddelat att de inte står till förfogande för omval, nämligen Mona Angel, Christer Hårrskog och Jean-Claude Loubelo. Följande kandidater har nominerats av valberedningen: Claes Jonsson, Danderyd Pär Lewin Ronnås, Täby Mai-Britt Lundtoft, Lund Anna Mattsson, Hallsberg 45. Val av ledamöter till kyrkostyrelsen Kyrkokonferensen har att välja ledamöter till kyrkostyrelsen för en tid av två år. 46. Fastställande av valresultat gällande kyrkostyrelsen 47. Verksamhetsplan och budget för tiden samt yttrande från kyrkokonferensens beredningsutskott Kyrkostyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget presenteras i anslutning till föredragningslistan. Yttrandet från kyrkokonferensens beredningsutskott presenteras direkt i kyrkokonferensen. 14 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012

15 48. Val av revisorer och revisorssuppleanter Valberedningen föreslår kyrkokonferensen att till revisorer för en tid av ett år utse Jonas Grahn, Stockholm, Matts Samuelsson, Landvetter och Lennart Schönning, Bromma, samt att till revisorssuppleanter för en tid av ett år utse Anders Löfgren, Malmö och Gunnar Sjödelius, Gävle. 49. Val av valberedning inför kyrkokonferensen 2013 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 förväntas anta reviderade stadgar för Svenska Missionskyrkan som anger att valberedningen består av tre ledamöter Kyrkokonferensen föreslås att till ordförande valberedning inför 2013 års kyrkokonferens utse Lennart Henriksson, Malmö, Anna Berndes, Stockholm och Lars Brager, Hudiksvall 50. Meddelande om tid och plats för kyrkokonferensen 2013 Kyrkostyrelsen har beslutat att hålla kyrkokonferens 2013 i samband med Gemensam Framtids kyrkokonferens den 9 12 maj Val av ordförande för kyrkostyrelsen 52. Avslutning Föredragningslista 15

16 Verksamhetsplan 1 september 2012 till 31 augusti 2013 Den 4 juni 2011 samlades 435 ombud från lika många församlingar inom Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet samt Svenska Missionskyrkan i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Mötet hade föregåtts av årsmötesförhandlingar i samfunden. Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens rekommenderade sina församlingar att bilda ett nytt kyrkosamfund. Baptisternas och Metodisternas konferenser beslutades för sina församlingars räkning att bilda det nya samfundet. Kl beslutade ombuden att bilda ett nytt trossamfund. Verksamheten i de tre kyrkorna har under verksamhetsåret 2011/12 har i stort fortsatt i bildarsamfunden. Resurser och verksamhet som ska leva vidare i den nya kyrkan förs över till Trossamfundet Gemensam Framtid. I och med personalövergången i början av 2012 sker övertagande till den nya kyrkan i ökande takt. Övergången hanteras i samverkan mellan den nya kyrkan och de tre kyrkosamfund som bildat den nya kyrkan. Under våren 2012 har ett nytt kansli etablerats för Trossamfundet Gemensam Framtid och det operativa och offentliga arbetet beräknas ske fullt från 1 sept Även sedan den nya kyrkan etablerats behöver Svenska Missionskyrkan finnas kvar som juridisk person under en övergångsperiod för att avsluta vissa engagemang och formella åtaganden och ta ansvar för sådant som inte kommer att leva vidare i Gemensam Framtid. Det betyder att kyrkokonferenser måste genomföras i anslutning till den nya kyrkans konferenser troligen åtminstone fram till En kyrkostyrelse behövs som kan företräda Svenska Missionskyrkan. För de uppgifter som kvarstår räcker det med en betydligt enklare struktur för Svenska Missionskyrkan. Demokratisk uppbyggnad Representanter för Missionskyrkans församlingar möts varje år till kyrkokonferens som är Missionskyrkans högsta beslutande organ. Mellan kyrkokonferenserna planeras och leds Missionskyrkans arbete av kyrkostyrelsen. Till kyrkostyrelsen knyts en generalsekreterare som är Missionskyrkans chefstjänsteman. Personal Nationellt anställda i de tre bildarsamfunden har formellt förts över till Trossamfundet Gemensam Framtid men kan fortsätta att utföra arbetsuppgifter för bildarsamfundens räkning. Svenska Missionskyrkan har i sin budget avsatt medel för personalkostnader för de kvarvarande uppgifterna. Svenska Missionskyrkan har dessutom vid Kyrkokonferensen 2011 redan avsatt 10 mkr i en budget som möjliggör att avveckling av personal som, när avvecklingen är genomförd, inte fortsätter att arbeta i Gemensam Framtid. Dessa medel kan även användas för att täcka fördyringar som uppstår kring överföringen från Missionskyrkan till Gemensam Framtid. 16 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012

17 Arkiv Missionskyrkan tar ett fortsatt ansvar under övergångsperioden för sitt arkivprojekt. Det innebär att svara för förteckning och arkivering av handlingar och föremål. Missionskyrkans internationella mission är en av flera anledningar till att forskare och andra är intresserade av samfundets arkiv. Missionskyrkans samlingar inventeras och förs över till närarkiv, andra arkiv eller Riksarkivet. Detta arbete beräknas kräva ett par anställda under tre till kanske fyra år. Tillsammans med övriga bildarsamfund förbereds ett Arkivcentrum där framtida finansiering förväntas genom överskott i fastighetsförvaltningen. Under verksamhetsåret 2012/13 har Missionskyrkans styrelse erbjudit sig att finansiera starten av Arkivcentrum. Finans- och fastighetsförvaltning Finans- och fastighetsförvaltning omfattar hantering av Missionskyrkans tillgångar såsom värdepapper och fastigheter. Fastigheter utgör vår största ekonomiska tillgång och förvaltas professionellt av externa fastighetsförvaltare. Vad gäller fastigheten Missionsskolan 1 på Lidingö har kyrkostyrelsen initierat en process med Lidingö kommun om att stadsplanera området för en ökad användning och en möjlighet att få en större avkastning. Ansvaret för denna fastighet under planprocessen ligger kvar på kyrkostyrelsen. Genom bland annat en utveckling av Munkebo för Lunaskolans Östra Gymnasium, ett gymnasium som erbjuder utbildning anpassad för elever med aspergers syndrom, förväntas ekonomin förbättras. Sedan tidigare har hyrorna för hotellverksamheten och Folkhögskolan justerats till mera marknadslika nivåer, vilket också bidrar till en bättre ekonomi. En hel del renoveringar kvarstår dock av bland annat kapell men också fönsterbyten, bergvärme, ventilation och VA för hela området. För 2012/2013 väntas ett nytt planuppdrag ges av Kommunstyrelsen för Lidingö stad till en större exploateringsmöjlighet för området. Utvecklingen av området sker för att stödja befintlig verksamhet med till exempel bättre tillfart och entré, renovering av kapellet, ny parkering, men också möjlighet till nya lokaler för skola samt studentbostäder. Vi önskar skapa möjlighet för att skapa ett så kallat trygghetsboende på området då intresset inte minst på Lidingö är stort för detta. Utvecklingen sker dessutom för att säkra och ta tillvara de stora markvärden som finns på platsen. Lidingö genomgår stora förändringar, och det gör att Missionskyrkan behöver bevaka sina intressen och säkra att fastighetens värde inte påverkas i allt för stor utsträckning negativt, inte minst av närliggande stall, planerna på en bussdepå, återvinningscentral eller ett utvidgat industriområde strax norr om fastigheten. Det ökade buller som redan idag finns runt fastigheten påverkar delvis byggmöjligheterna i vissa delar av fastigheten. Under året kommer två arkitekter att stödja Missionskyrkan i processen mot en ny detaljplan. Det är Peter Erseus från Erseus arkitekter och Dag Cavallius från Nyréns arkitektkontor. Projektledare för utvecklingsprojektet är Ove Andersson, som har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning, bland annat för Svenska Bostäder och Immanuelskyrkan, både dess stora fastighet Provisorn och det välrenommerade senior- och äldreboendet vid Löjtnantsgården. Svenska Missionskyrkan har upprättat förvaltningsavtal med det av Missionskyrkan helägda Derbo Förvaltning AB (org nr ) och gett bolaget i uppdrag att förvalta finansiella tillgångar i form av värdepapper, bankmedel, aktier i intressebolag som Berling media och fastigheter. Bolaget ska arbeta efter marknadsmässiga principer och skapa en avkastning som kommer kyrkans verksamhet till del. Tillgångarna ska utgöra en garant för den pensionsskuld som Missionskyrkan har. Tillskapandet av bolaget har skett i samförstånd med Gemensam Framtid. När bolaget har etablerat sin verksamhet inom något år är tanken att det ska överföras till Gemensam Framtid. Under verksamhetsåret ansvarar Missionskyrkan för budget och hantering av egna tillgångar och bokslut. Pensionsadministration för de anställda som tillhör Missionskyrkans pensionsorganisation fortsätter. Därtill sker testamentsutredningar. Medel som kommer in efter 1 september 2012 via offer, gåvor, kyrkoavgift, missionsgåvan och liknande förs över till Gemensam Framtid. Huvudmannaskap Genom beslut i Gemensamma presidiemötet ett tidigare gemensamt organ för Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistsamfundet förlängs bildarsamfundens huvudmannaskap för folkhögskolor och Teologiska Högskolan, Stockholm. Missionskyrkan har fortsatt formellt ansvar för Folkhögskolerådet även om representanter för övriga bildarsamfund och Gemensam Framtid adjungeras. Under verksamhetsåret utreds förutsättningar och former för överföring av huvudmannaskap till Trossamfundet Gemensam Framtid eller till andra huvudmän om det visar sig vara mera aktuellt. De huvudmannaskap om kvarstår att finna lösningar för är: Svensk Frikyrkopress AB (vilande) Gummessons Bok & Musik AB (vilande) Härnösands folkhögskola Karlskoga folkhögskola Södra Vätterbygdens folkhögskola Teologiska Högskolan Stockholm Utbildningscentrum Lidingö Stockholms kristliga ynglingaförening Sociala missionen, Stockholm Frikyrkliga studenthemmet, Lund Waldenströmska studenthemmet, Uppsala SKY:s stipendiefond Budget och verksamhetsplan 17

18 Gustaf Adolfs och Erik Rosens Minnesfond FACE ASUdh SIRA Församlingsstöd i Sverige En viktig strategisk uppgift för kyrkostyrelsens bidragsdelegation är att fördela de statliga bidragen och kyrkoavgiftens 20% i stöd till lokala församlingar. Beroende på överföring av statliga bidrag och uppbärande av kyrkoavgift till Trossamfundet Gemensam Framtid, kan uppdrag ligga kvar i Missionskyrkan under verksamhetsåret. Utvecklingsfond för systerkyrkor På förslag från kyrkostyrelsen beslutade kyrkokonferensen 2011 att avsätta 10 mkr av missionsfonden till strategiska framtidssatsningar i systerkyrkor, att hanteras som en "utvecklingsfond". Beslut om fördelning efter ansökan sker av en gruppering där systerkyrkorna ingår och där kyrkostyrelsen kan bidra till prioritering och beslut. Utvecklingsfonden kommer att vara tillgänglig för ansökningar med utbetalningar av medel under verksamhetsåret och några år framåt. Avtal Svenska Missionskyrkan har som juridisk person tecknat en rad avtal; dels med Svenska kyrkan, dels med systerkyrkor i olika delar av värden. Kyrkostyrelsen har som en uppgift att verka för att dessa avtal fullföljs. I överenskommelse med avtalspart och Gemensam Framtid kan antingen nya avtal upprättas med nya kyrkan eller alternativt medverka till avslut av avtalen. Missionskyrkans distrikt Beslut gällande den regionala indelningen i Trossamfundet Gemensam Framtid förväntas fattas under dess kyrkokonferens En ny regional organisation förväntas under Regionala kyrkoledare förväntas utses vid kyrkokonferens i Gemensam Framtid Missionskyrkans distrikt arbetar fram till dess en ny organisation etablerats för den regionala strukturen i Gemensam Framtid. Budget 2012/13 (Budgetdelarna i tusental kronor.) INTÄKTER Budget 12/13 Finansförvaltning Fastighetsförvaltning Pensionsförvaltning SST-bidrag & administration Kyrkoavgiften (30%) Summa intäkter KOSTNADER Arkivet Arkivcentrum Administration Generalsekreterare 70 Redovisning 700 Kyrkostyrelse 100 Konferens 200 Övrig administration 340 Utvecklingsfond 70 Hyresbidrag LHUC Fastighetsförvaltning M1 kostnader & avskrivningar M1 renovering Pensionsförvaltning SST Kyrkoavgiften (30%) Summa kostnader RESULTAT Ur Fastigheternas renoveringsfond Ur Missionsfonden KVARSTÅENDE BELOPP 0 18 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012

19 Bilaga Till Guds vila Einar Andersson Västra Ämtervik, född Pastor. Evang.kurs 38, 39, Teol.Sem 43 47, pastor i Nora bergslagskrets 47 51, evangelist i Dalarnas Ansg.fören , pastor i Järnboås & Västmanland-Närkes Ansg.fören , Hällestad 58 64, Siljansnäs 64 71, Sunne Avled den 11 jan Rut Andersson Tranås, född Diakon. Församlingssysterkurs 56, församlingssyster i Västerås mfs Avled den 29 juni Allan Bengtsson Sollebrunn, född Missionär. Avskild till missionär 1967, språkstudier i Belgien 67, missionär i Kongo 56 59, 61 64, Avled den 17 feb Enar Björkqvist Älvsbyn, född Pastor. Evang.kurs 55, Teol.Sem , pastor i Smedsbyn o Brobyn 63 66, ungdomskonsulent i Norrbotten 66 70, instruktör i SMU-grupperna inom Luleå kommun 70 73, pastor i Älvsbyn Avled den 8 feb Asta Brynggård Alingsås, född Missionär. Sjuksköterskeex 45, evang.kurs 46, Teol.Sem , språkstudier i Belgien 48 49, missionär i Kongo- Kinshasa 49 52, Kongo-Brazzaville 54 58, 61 64, 67 74, 76 77, Avled 11 juli Enar Burgén Lerum, född Pastor och missionär. Evang.kurs 35, 37, Teol.Sem , språkstudier i Stockholm 44 45, Bryssel 49 50, Paris 56. Missionär i Kongo-Kinshasa 46 49, 51 54, 56 60, 62 73, Avled den 8 jan Till Guds vila 19

20 Ingvar Eriksson Sölvesborg, född Pastor. Teol.Sem.51 53, pastor i Ryd-Vislanda 53 55, ungdomssekr. i Skåne-Blekinge distr , distr.studieled. i Kristianstads & Malmöhus län 56 59, red. för Missionstidn. för Skåne och Blekinge Avled 8 okt Mats Fredriksson Deje, född Pastor. Teol.Sem , pastor i Norra Ny & Dalby 60 62, Högerud 62 65, pastor & ungdomsledare i Arvika 62 65, ungdomssekr. i Värmland- Dalsland 65 72, journalistverksamhet 72 74, pastor i Nysund & Rudskoga 74 89, Söderala-Mo 89 98, Forshaga Avled den 20 aug Mats Hamnebo Tösse, född Pastor. Teol.Sem , pastor i Värmlandsnäs m.krets 75 80, Kungälv 80 87, Sämsjöborg 93 00, Fristads förs.krets 90 01, Varberg 01 03, Åmål 03 11, Värmlandsnäs 09. Avled 25 april Maj Hede Göteborg, född Missionär. Sjuksköterskeex 43, språkstudier i Frankrike och studier i tropisk medicin i Belgien 71 72, missionär i Kongo-Kinshasa Avled den 22 okt Karl-Gustav Henningsson Åmål, född Pastor och missionär. Teol.Sem , språkstud. vid Borgarskolan, Stockholm och Selly Oak, England Missionär i Indien 52 69, Avled den 7 mars Elsa Henriksson Bor, född Missionär. Sjuksköterskeex 44, Teol.Sem , språkstudier & studier i tropisk medicin i Belgien 48 49, missionär i Kongo 49 52, 55 59, Avled den 20 april Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012

Stadgar för X-kyrkan

Stadgar för X-kyrkan Stadgar för X-kyrkan 1 X-kyrkan 1. X-kyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar och en gemenskap av människor som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre. X-kyrkans församlingar

Läs mer

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN (Antagna vid bildarmötet 4 juni 2011 och reviderade vid kyrkokonferenserna 2012 och 2013) 1 Equmeniakyrkan 1. Equmeniakyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar

Läs mer

Förslag till stadgar för församling

Förslag till stadgar för församling Förslag till stadgar för församling Equmeniakyrkan [ortnamn] är en församling som tillhör Equmeniakyrkan. Församlingen har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församling,

Läs mer

Stadgar för Gredelbykyrkan

Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan är ansluten till Equmeniakyrkan Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan, med organisationsnummer 814800-0592, har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församlingen

Läs mer

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Existerande stadgar Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Denna urkristna bekännelse är också Svenska Missionskyrkans (Missionskyrkans) och dess församlingars. Genom Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) bedrivs

Läs mer

Stadgar för GF-kyrkan

Stadgar för GF-kyrkan Förslag till Stadgar för GF-kyrkan Gemensam Framtid Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan Publiceringsdatum: 2011-02-11 1 GF-kyrkan 1. GF-kyrkan är ett kristet trossamfund,

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR) STADGAR FÖR Antagna den 06 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet), förkortat UKR, är en kristen- och en ekumenisk organisation, är en ideell, opolitisk förening och ett samarbetsorgan för Trossamfundet

Läs mer

1 Grundval och uppgift

1 Grundval och uppgift EFS stadgar antagna vid årsmöte 1874, med åren 1904, 1911, 1921, 1922, 1923, 1942, 1949, 1958, 1962, 1964, 1966, 1968, 1972, 1979, 1982, 1986, 1994, 1997, 2002, 2006, 2008, 2010 och 2012 beslutade ändringar

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I LAG, TRO & LIV Universal Kyrkan av Jesus Kristus UKJK STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I (.) Antagna den 2 1. Namn och identitet UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I.., förkortat. är en gemenskap

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten Stadgarna är antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989 och 2010. 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989, 2010 och 2015 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den..

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. Riksförbundet PensionärsGemenskap RPG Förbundsstyrelsen Normalstadgar för RPG-distrikt Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. 1 Ändamål Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG är en ideell

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete Revideras och antagna den 05 maj 2012 2 1 Organisation (namn och identitet), förkortat DAO är en ideell förening som bedriver internationellt bistånds- och

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Stadgar för Linköpings Stadsmission Antagna 20 april och 21 september 2009

Stadgar för Linköpings Stadsmission Antagna 20 april och 21 september 2009 Stadgar för Linköpings Stadsmission Antagna 20 april och 21 september 2009 Ändamål 1 Linköpings Stadsmission, nedan benämnd Stadsmissionen, är en ekumenisk, allmännyttig och ideell förening som har till

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Värdegrunden. Regelverk för opar. Gemenskapen. Det Missionerande Kopimistsamfundet Värdegrund, Missionerande budskap och Konstitution

Värdegrunden. Regelverk för opar. Gemenskapen. Det Missionerande Kopimistsamfundet Värdegrund, Missionerande budskap och Konstitution Värdegrunden Det kopimistiska uppdraget bygger på ett par grundläggande axiom, som i sin tur kan härledas tillbaka till vårt starka värnande av informationsvärdet, det värde som all information i sig självt

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE

STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE KRISTLIGA FÖRENINGEN AV UNGA KVINNOR OCH MÄN 1 Förbundet Förbundet KFUK-KFUM Sverige är en ideell förening bestående av till förbundet anslutna ideella medlemsföreningar.

Läs mer

STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING

STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING Trefaldighets församling har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former och organisation. Församlingen har även antagit lokal församlingsordning

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE

1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLAND, ANTAGNA PÅ ÅRSMÖTET 25 APRIL 2005 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE Inom handikapprörelsen arbetar vi tillsammans för alla

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) FÖRSLAG 2016 STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) Fastställda 1988-04-16 Ändrade av årsmötet 1998-05-16 Ändrade av årsmötet 2007-04-21 Ändringsförslag 2016-02-13 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Kriskommunikatörerna/Criscom

Kriskommunikatörerna/Criscom 1 (9) S T A D G A R för Kriskommunikatörerna/Criscom Förbundet bildat den 25 oktober 1975 Stadgarna antagna vid förbundsstämman den 10 mars 2007 Godkända av Svenska Försvarsutbildningsförbundets Överstyrelse

Läs mer

2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska och juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska och juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Guds Hus Vänförening med hemort i Fisksätra, Nacka Kommun, bildad 2012-11-12. Stadgarna gäller från och med den 19 juni 2013 enligt beslut på vänföreningens årsmöte den

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014.

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014. STADGAR Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj 1947. Senast reviderade den 20 maj 2014. 1 Firma Föreningens firma är Avfall Sverige. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att tillvarata

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Riksföreningen för anestesi och intensivvård - intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan

Riksföreningen för anestesi och intensivvård - intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD 1 ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för anestesi och intensivvård är en professionell förening för legitimerade sjuksköterskor som är verksamma inom

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 1 Nuvarande lydelse Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening fastställda vid föreningens sammanträde den 4 december 1967, den 29 maj 1968, den 10

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer